SAMASSA VENEESSÄ: SALON ALUEEN TERVEYDENHUOLLON UUDELLEENJÄRJESTELYT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMASSA VENEESSÄ: SALON ALUEEN TERVEYDENHUOLLON UUDELLEENJÄRJESTELYT"

Transkriptio

1 SAMASSA VENEESSÄ: SALON ALUEEN TERVEYDENHUOLLON UUDELLEENJÄRJESTELYT Loppuraportti Mats Brommels, Magnus Björkgren, Miika Linna ja Outi Elonheimo Health Services Management Oy

2 2 1 JOHDANTO Toimeksianto Selvitystehtävän toteutus Alunperin suunnitellut selvitykset Lisäselvitykset kuntien edustajien kannanotot Haastattelujen toteutus Haastattelututkimuksen tulokset Ns. reunakuntien kiinnostus käyttää sairaalan palveluita JOHTORYHMIEN HAASTATTELUT TOIMINTA JA TALOUS PAIKALLISTEN JA VALTAKUNNALLISTEN TILASTOJEN VALOSSA Yleistä Käytetty aineisto ja lähteet Menetelmät Tarvevakioinnit ja suhdelukujen käyttö Yleiskuva terveydenhuollon menoista Salon seudulla Nykytilanne Muutos edellisen raportin tilanteesta Erikoissairaanhoidon alueelliset kustannukset ja palvelut Salon seudulla Erikoissairaanhoidon kokonaistilanne Sisätautien erikoisala Kirurgian erikoisala Naistentaudit Lastentaudit Muut erikoisalat Tuottajakohtainen analyysi erikoissairaanhoidon kustannuksista Salon seudun kuntien erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö tuottajayksiköittäin Salon aluesairaalan toiminta ja voimavaratiedot Salon seudun sairaalan merkittävimmät potilasryhmät Halikon sairaalan toiminta Tuottajayksiköiden taloudellisuus Salon seudun sairaalan kustannukset erikoisaloittain muihin piirin sairaaloihin verrattuna Perusterveydenhuollon kustannukset ja palvelut Salon seudulla Terveyskeskuksen toiminta Salon osavastuualueiden terveyskeskusten tuotannollinen tehokkuus Terveyskeskuksen ja aluesairaalan työnjako Kuntien sosiaalitoimen vanhustyö ja muut toimeksiannossa mainitut palvelut Salon seudulla Sosiaalitoimen osa-alueiden, vanhusten laitoshoidon, vammaishoidon ja päihdehuollon käyttö Päihdehuolto Neuvoloiden käyttö Yhteenveto tilasto-osuudesta KOKEMUKSET SUOMESSA TOTEUTETUISTA ALUESAIRAALAN JA PERUSTERVEYDENHUOLLON YHDISTÄMISHANKKEISTA Jämsä Pieksämäki Imatra Raahe Kemijärvi - Sairaala Lapponia Forssa Yhteenveto ja arviointi Terveydenhuollon rakenteet ja muutoksen hallinta kansainvälisen kehityksen valossa Kehitys eräissä OECD-maissa Yhdysvallat Englanti Ruotsi...60

3 Yhteenveto Keskeisimmät muutosvoimat ja tulevaisuuden trendit Tulevaisuuden terveydenhuollon rakenne Toimintayksiköiden kokoa koskevia huomioita Terveydenhuollon muutosten hallinta YHTEENVETO JA ARVIOINTI Salon seudun sairaalan ja Salon terveyskeskuksen toimintojen ongelmakohdat nykyorganisaatiossa (selvitystehtävä 1) Esille tuotujen ongelmien korjausmahdollisuudet nykyorganisaatiossa (selvitystehtävä 2) Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimien tehtäväjako ja yhteistoimintamahdollisuudet nykyorganisaatiossa (selvitystehtävä 3) Potilaiden kulku ns. hoitoketjuissa nykyorganisaatioissa (selvitystehtävä 4) Yhteenveto Eri toimijoiden näkemykset Nykyorganisaatioiden toiminta ja talous Terveydenhuollon tulevaisuudennäkymät Terveydenhuollon haasteet Salon talousalueella Nykyorganisaatioita koskevat muutokset seurauksineen (selvitystehtävä 5) Toimenpiteet Tietojärjestelmien yhteensovittaminen Saumattomien palveluketjujen rakentaminen Sosiaalihuollon integrointi Paikallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprofiilin määrittäminen Erikoissairaanhoidon kehittäminen Ns. reunakuntien palvelujen järjestäminen Yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa Vaikutukset ja seuraukset Yleistä Kuntien yhteistoiminta ja varautuminen kehittämistyöhön Yhteistyötä tukevan organisaation muodostaminen Taloudelliset seikat Kuntien edustaminen Sairaanhoitopiirin suhtautuminen Sairaalan ja terveyskeskuksen yhdistyminen ja sen toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset (selvitystehtävä 6) Toimenpiteet Tietojärjestelmien yhteensovittaminen Saumattomien palveluketjujen rakentaminen Sosiaalihuollon integrointi Paikallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprofiilin määrittäminen Erikoissairaanhoidon kehittäminen Ns. reunakuntien palvelujen järjestäminen Yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa Vaikutukset ja seuraukset Yleistä Kuntayhtymän perustaminen Fuusioprosessi Suhde jäsenkuntiin Itsenäisyys Taloudelliset seikat Lopuksi KIRJALLISUUS JA LÄHTEET...87

4 4 1 JOHDANTO 1.1 Toimeksianto Salon alueen sosiaali- ja terveydenhuollon mahdollisesta uudelleenjärjestelyistä on keskusteltu koko 1990-luvun. Vuonna 1994 Salon talousalueen kuntien edustajainkokouksen toimeksiannosta analysointiin seikkaperäisesti Salonseudun erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon hallinnon, palvelujen ja talouden organisointivaihtoehtoja. Aluesairaalaan irtaantuminen sairaanhoitopiiristä todettiin mahdolliseksi ilman riskejä palvelujen laadun tai laajuuden suhteen. Vaikka aluesairaalan jääminen sairaanhoitopiirin hallintaan ei välittömästi uhkaisi alueellista palvelutarjontaa, tällainen uhka voisi olla mahdollinen pidemmällä aikavälillä. Aluesairaalan liittämisellä osaksi perusterveydenhuoltoa katsottiin saavuttavan selkeitä taloudellisia hyötyjä. Selvityksen pohjalta käydyissä neuvotteluissa Salon seudun kansanterveystyön kuntayhtymä asettui kannattamaan aluesairaalan yhdistämistä perusterveydenhuoltoon, mutta aluesairaalan virkamiesjohto ja osavastuualueiden luottamushenkilöedustajat pitivät sairaanhoitopiirissä pysymistä mahdollisen yhdistymisen etuja suurempana. Kesäkuussa 1999 Salon seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin Salon osavastuualueen johtoryhmät esittivät että talousalueen kunnat selvittäisivät, onko kuntien kesken riittävää yksimielisyyttä aluepohjaisen terveydenhuollon kuntayhtymän perustamiselle. Johtoryhmien näkemys oli, että uuteen yhtymään tulisi liittää perusterveydenhuollon ja osavastuualueen nykyisten toimintojen lisäksi myös A- klinikkatoiminta sekä perhe- ja kasvatusneuvolatoiminta. Esitykseen sisältyi analyysi hankkeen edistämistä ja jarruttamista puoltavista seikoista. Vuoden 1994 selvitys tarkasteli mahdollisen yhdistämisen eri organisointivaihtoehtoja sekä niiden heijastusvaikutuksia toimintaan ja talouteen varsin seikkaperäisesti. Selvityksen perushenki oli selkeästi yhdistämistä puoltava. Vuoden 1994 selvitykseen nähden seuraavat ehdotettuun järjestelyyn liittyvät seikat ovat muuttuneet: 1. Kansanterveystyön ja aluesairaalan virkamiesjohdon näkemykset ovat edellä mainitun aloitteen valossa yhdenmukaiset. 2. Erikoissairaanhoidon hinnoitteluperusteet ovat kehittyneet, ja monessa sairaanhoitopiirissä on siirrytty sopimusohjaukseen (sitoviksi tarkoitettuja herrasmiessopimuksia koskien kuntakohtaisia erikoissairaanhoitopalvelujen tilauksia aikaisemmin tehdyt kustannus- ja tuottavuusvertailut ovat sen vuoksi vanhentuneet). 3. Sairaalan omistusosuuksia koskeva lunastusmenettely yksinkertaistuu vuoden 2001 jälkeen sairaanhoitopiiriä perustettaessa syntyneiden kirjanpidollisten omaisuusjärjestelyjen tultua loppuunsuoritetuiksi.

5 5 Lisäksi yleisessä toimintaympäristössä ovat syntyneet seuraavat muutokset: 4. Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyö on tiivistynyt. 5. Monessa kunnassa tietyt osat sosiaalitoimesta (esim. A-klinikkatoiminta ja perheneuvolatoiminta) sekä erikoissairaanhoidosta (lähinnä mielenterveystoimistot) ovat siirtyneet osaksi perusterveydenhuoltoa. Salon talousalueen terveydenhuollon uudelleenjärjestelyjä suunnitteleva ohjaus- ja seurantaryhmä päätti johtoryhmien esityksestä seuraavasta selvitystehtävästä: 1. Selvitys ongelmakohdista Salon seudun sairaalan ja Salon terveyskeskuksen toiminnoista nykyorganisaatioissa 2. Selvitys edellisen kohdan korjausmahdollisuuksista nykyorganisaatiossa 3. Selvitys erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimien tehtäväjaosta ja yhteistoimintamahdollisuuksista nykyorganisaatiossa 4. Selvitys potilaan kulusta ns. hoitoketjuissa nykyorganisaatioissa (yhteistyössä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa) 5. Selvitys mahdollisista nykyorganisaatiota koskevista muutoksista seurauksineen 6. Selvitys mahdollisen sairaalan ja terveyskeskuksen yhdistymistä tarkoittavan kuntayhtymän perustamisen toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista Edellä mainitut kaksi selvitystä analysoivat varsin monipuolisesti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon alueellisia järjestelyjä ja yhteistoimintamahdollisuuksia, ja totesivat mahdollisimman läheisen yhteistoiminnan kiistatta toiminnallisesti ja taloudellisesti hyödylliseksi. Sairaalan liittäminen osaksi perusterveydenhuoltoa on todettu olevan lainsäädännöllisesti ja hallinnollisesti mahdollista ilman, että alueen kuntien vaikutusvalta sairaanhoitopiirin päätöksenteossa heikentyy. Lisäksi on otettava huomioon, että sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämässä laajassa Terveydenhuolto 2000-luvulla hankkeessa on edelleen korostettu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon läheisen yhteistyön edistämistä. Kansainvälisesti tämä näyttää tapahtuvan ensisijaisesti paikallisen terveydenhuollon tarpeiden pohjalta. Suomessa on jo useita esimerkkejä tavanomaisen erikoissairaanhoidon liittämisestä osaksi perusterveydenhuoltoa. Neuvoteltaessa toimeksiantosopimuksesta toukokuussa 2000 selvityksen suorittajan puolelta tuotiin esille seuraavia näkökohtia: 1. Selvitys jakaantuu kahtia: Ensimmäiseen osaan kuuluvat nykyorganisaatioiden ongelmakohtien, korjausmahdollisuuksien, toimintalohkojen yhteistoiminnan, hoitoketjujen toimivuuden sekä nykyorganisaatioiden muutostarpeiden kartoittaminen (selvitystehtävät 1-5). Toinen osa keskittyy mahdollisen uuden organisaation eli sairaalan ja terveyskeskuksen yhdistämisen toiminnallisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin (selvitystehtävä 6).

6 6 2. Läheisen yhteistoiminnan hyödyistä tunnutaan lisäksi oltavan talousalueella laajasti yhtä mieltä. Sen vuoksi olisi tärkeää selvitystyön yhteydessä käynnistää kehittämishanke, jonka tavoitteena on toteuttaa läheisen yhteistyön antamat hyödyt ja rakentaa sille sopiva yhteistoimintamalli. Malli sisältäisi paitsi organisaatioratkaisun myös yhteiset sopimukset uusista yhteistyökäytännöistä (kattaen myös peruskuntien toimintana olevaa sosiaalitointa), potilasryhmäkohtaisista hoitolinjoista (tarpeellisessa laajuudessa) sekä hallinto-, suunnittelu- ja budjetointikäytännöistä. Tällaisen menettelytavan etuna on, että päätöksentekijät voivat käsitellä ja työstää asiaintuntijoiden havaintoja, johtopäätöksiä ja suosituksia itse selvityksen aikana. Siten päätöksentekijöille tarjoutuu mahdollisuus osallistua lopullisten organisaatio- ja yhteistyöratkaisujen luomiseen. Tällöin varmistetaan samalla, että eri intressitahojen näkemykset otetaan huomioon jo ehdotuksia laadittaessa. Mitä lähempänä eri toimijoiden tavoitteet ovat, sitä nopeammin päästään yhteiseen tulokseen. Toteutukseen liittyvät näkökohdat ottaa esille jo ehdotusta muokattaessa. Kehittämishankkeessa on usein tarkoituksenmukaista käyttää selvityksen tekijöitä prosessikonsultteina ohjaamassa työskentelyä. Ohjaus- ja seurantaryhmä päätti selvitystyön toteuttamisesta jätetyn tarjouksen ja edellä esitettyjen suuntaviivojen mukaisesti. Toimintasopimukseen kirjattiin mahdollisuus hyödyntää selvityksen tekijöitä myös sairaalan ja terveyskeskuksen yhteistoimintamuotojen kehittämisprosessissa. Tarjouksen perusteella varsinainen selvitys suunniteltiin toteutettavaksi kolmessa osassa: A. Nykytoimintaa, organisaatioita ja yhteistyökäytäntöjä kartoittavat haastattelut (kattaen selvitystehtävät 1-4) B. Palvelujen käyttöä, toimintayksiköiden kapasiteettia, kustannustasoa ja yksikkökustannuksia sekä alueen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon menoja erittelevä analyysi. (Ei suoranaisesti vastaa erillistä toimeksiannossa mainittua tehtävää. Sen toteuttamista pidettiin kuitenkin perusteltuna, koska aikaisemmat taloudelliset laskelmat ovat vuodelta 1994, jonka jälkeen sairaanhoitopiirin laskutuskäytäntö on muuttunut. Lisäksi on saatavissa uutta yksityiskohtaista vertailutietoa mm. kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenteesta. Laskelmat ovat myös tärkeitä ajatellen vaihtoehtoisia toimintamalleja koskevia kannanottoja). C. Vaihtoehtoisten toimintamallien kuvaaminen ja niiden toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi (kattaen selvitystehtävät 5-6) Toimeksiantosopimuksen mukaan osia A ja B koskeva kirjallinen raportti valmistui Keskeisimmät tulokset osasta C esitettiin suullisesti ensimmäistä raporttia käsiteltäessä ja kirjallisena se sisältyy tähän loppuraporttiin.

7 7 1.2 Selvitystehtävän toteutus Alunperin suunnitellut selvitykset A. Nykytoimintaa, organisaatioita ja yhteistyökäytäntöjä kartoittavat haastattelut Kuva nykyisistä organisaatioista ja niiden toiminnoista, kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista sekä yhteistoimintamuodoista muodostettiin haastattelemalla selvitystehtävän kannalta keskeisiä avainhenkilöitä. Haastattelut suoritettiin seuraavasti: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Salon osavastuualueen eli Salon seudun sairaalan johtoryhmä ja Salon seudun kansanterveystyön kuntayhtymän johtoryhmä koottiin erillisiin ryhmähaastattelutilaisuuksiin. Ryhmähaastattelut suoritti professori Mats Brommels. Haastattelut kestivät noin 60 ja 80 minuuttia. Haastattelutilaisuus nauhoitettiin, lisäksi haastattelija laati niistä tarkat muistiinpanot. Näiden perusteella haastattelija laati yksityiskohtaiset keskustelupöytäkirjat. Vanhan Salon aluesairaalan kuntainliiton jäsenkuntien kunnanhallitusten puheenjohtajat, kunnanjohtajat ja sosiaalijohtajat (sosiaalisihteerit) haastateltiin henkilökohtaisesti. Haastattelut suoritti VTM Magnus Björkgren. Yhteensä 33 avainhenkilöä haastateltiin ja ne kestivät minuuttia. Salossa ja Halikossa haastattelut suoritettiin paikan päällä, muiden osalta tehtiin puhelinhaastatteluja. Haastattelut nauhoitettiin ja kirjoitettiin sanatarkasti. Haastatteluaineistoa analysoitiin ns. aineistolähtöisesti. Samanlaiset kannanotot ja toisistaan poikkeavat näkemykset kirjattiin ja luokiteltiin. Luokitusten perusteella laadittiin eräitä numeerisia taulukoita (esim. koskien kannanottojen yleisyyttä).ne esitetään jäljempänä raportissa joko tilastotaulukkoina tai kuvioina. Postikyselyn avulla tiedusteltiin kolmelta osavastuualueen, muttei vanhaan kuntaliittoon kuuluneelta kunnalta niiden toteutuneesta palvelujen käytöstä Salon seudun sairaalassa sekä tulevaisuuden suunnitelmista. B. Palvelujen käyttöä, toimintayksiköiden kapasiteettia, kustannustasoa ja yksikkökustannuksia sekä ao. kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon menoja erittelevää analyysia koskevat taloudelliset laskelmat Osan B laskelmat suoritti TkT Miika Linna Datawell Oy:stä. Käytettyjä tilastoaineistoja ja menetelmiä esitetään raportin luvussa 4. C. Vaihtoehtoisten toimintamallien kuvaaminen ja niiden toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi (kattaa selvitystehtävät 5-6) Tästä osasta on vastannut Mats Brommels. Analyysi ja toimenpide-ehdotukset on laadittu nojautuen selvitystyön osiin A ja B sekä niihin keskusteluihin, joita Brommels on käynyt ohjaus- ja seurantaryhmän sekä sairaalan ja terveyskeskuksen johdon kanssa.

8 Lisäselvitykset Avainhenkilöiden haastattelut osoittivat, että erityisesti peruskuntien edustajat olivat varovaisia kannanotoissaan ja halusivat jäädä odottamaan selvityksen ehdotuksia. Myös ohjaus- ja seurantaryhmässä käyty keskustelu tuki näkemystä, että selvitykseen tulisi sisältää selvityksen suorittajan asiantuntija-arvioon perustuva pohdinta mahdollisista yhteistoimintamuodoista ja niiden eduista. Sen vuoksi ohjaus- ja seurantaryhmälle ehdotettiin , että raporttiin sisällytettäisiin selvitys aiemmista aluetai paikallissairaalan ja terveyskeskuksen yhdistymisistä Suomessa sekä kansainvälistä kehitystä kuvaava kirjallisuuskatsaus. Ensinmainitun selvityksen suoritti Magnus Björkgren haastattelemalla puhelimitse edustaja kaikista kuudesta fuusioituneesta organisaatiosta. Haastatteluista tehtiin kooste samalla tekniikalla kuin edellä on selostettu. Mats Brommels laati kirjallisuuskatsauksen ja pohti sen perusteella todennäköisiä tulevaisuuden skenaarioita. Aineistoa esiteltiin ohjaus- ja seurantaryhmälle

9 9 2 KUNTIEN EDUSTAJIEN KANNANOTOT 2.1 Haastattelujen toteutus Magnus Björkgren haastatteli seuraavien kuntien kunnanhallituksen puheenjohtajia, kunnanjohtajia ja sosiaalisihteereitä tai vastaavia: Salo, Halikko, Pertteli, Muurla, Kuusjoki, Kiikala, Suomusjärvi, Kisko, Särkisalo, Somero ja Perniö. Yhteensä 33 henkilöä haastateltiin. Haastattelut kestivät minuuttia. Salossa ja Halikossa haastattelut suoritettiin paikan päällä. Muut henkilöt haastateltiin puhelimitse. Kuusi selvitystehtävää muodostivat haastattelurungon. Haastateltavat saivat kertoa omin sanoin Salon aluesairaalan ja terveyskeskuksen nykytoiminnasta, mahdollisista ongelmista, nykyorganisaation korjausmahdollisuuksista, yhteistyöstä, hoitoketjuista/hoidon porrastuksesta, muutostarpeista ja esittää mahdollisen kuntayhtymän perustamiseen liittyvät hyödyt ja haitat. Haastattelut analysoitiin aineistolähtöisesti. Vastauksista etsittiin yhteisiä teemoja sekä yhteneviä tai eroavia kannanottoja. Nämä esitetään jäljempänä teemoittain. Tavoitteena oli yleiskuvan luominen, eikä yksittäisten haastateltujen mielipiteitä tuoda esille. Sitaatteja käytetään ainoastaan kuvaamaan tutkijan tulkintaa. 2.2 Haastattelututkimuksen tulokset Koska terveyskeskus ja sairaala toimivat fyysisesti samassa paikassa ja yhteistyö on pitkään kattanut tärkeitä palvelun ja huollon alueita kuten laboratorion, röntgenin, kuntoutuksen, kiinteistönhuollon ja ravitsemushuollon, ei suurista ongelmista haluttu puhua. Suuria ongelmia en näe. Tietysti kun ne on samassa paikassa ja rakennuksessa, niin tietenkin aina se että paljonko siinä on päällekkäisyyksiä. Ensimmäinen ongelma mitä tulee mieleen on hallinnollisia päällekkäisyyksiä. Toinen on potilaiden sijoittelu, molemmilla on tiettyjä omia intressejä. Kolmas asia on materiaalipuoli, molemmilla on omat järjestelmät. Isoin asia on ehkä kuitenkin se, että nyt on hajautettu vastuu. Systeemi tuntuu hieman turhauttavalta, pitäisi saada toimintaa lähemmäksi peruskuntia. Esimerkiksi sosiaalijohto ei ole mukana terveydenhuollon suunnitteluseminaareissa, ja kuitenkin sosiaalipuoli valmistelee lausunnot kunnissa ja pitäisi pystyä sanoa mitä kunta haluaa. Useimmiten ongelmia nähtiin seuraavilla alueilla: - Hallinnossa päällekkäisyyksiä (tämä oli selvästi eniten lausuttu ongelma) - Hajautettu vastuu potilaiden hoidosta - Kankeutta organisaatioissa - Sosiaalitoimi ei ole riittävästi mukana terveydenhuollon suunnittelussa - Hoidon porrastus ei ole optimaalinen, molemmat organisaatiot vahtivat omaa reviiriään - Kyvyttömyys muuttaa todettuja ongelmakohtia

10 10 - Tietosuoja asettaa yhteistyölle rajoituksia, koska on kaksi erillistä organisaatiota - Palvelujen järjestämisvastuusta ei voida päättää paikallisesti - Päivystysyhteistyö (joskin lisättiin että siihen on saatu korjausta) - Monta kuntaa alueella, mikä vaikeuttaa päätöksentekoa - Kuntien yhteisiin tehtäviin ei houkutella parhaiten kuntien asioita ajamaan kykeneviä ihmisiä Terveyskeskuskuntayhtymän ulkopuolella sijaitsevien kuntien edustajat totesivat, että heidän kannanottonsa perustuivat lähinnä toisen käden tietoon. He kaipasivat parempia osallistumismahdollisuuksia ja toivoivat, ettei heitä jätetä tiedolliseen paitsioon. Mahdollinen organisaatioiden yhdistäminen vaikuttaisi varmasti myös näiden kuntien ratkaisuihin. Ongelmien korjausmahdollisuuksista koskevaan kysymykseen useimmat yhdistämisen kannalla olleet vastasivat, että yksinkertaisin keino olisi juuri organisaatioiden yhdistäminen. Yleisesti katsottiin, että organisaatiot jo nyt tekevät yhteistyötä ja toimivat samoissa tiloissa, joten ei löydy järkeviä syitä, miksi ne olisivat eri organisaatioita. Mikäli organisaatiot jäisivät erilleen, niiden tulisi tiivistää yhteistyötä, täsmentää työnjakoa ja parantaa tiedonkulkua. Kaiken kaikkiaan ei annettu kovin paljon konkreettisia ehdotuksia siihen, miten ongelmat voitaisiin ratkaista nykyorganisaatioissa. Puhutaan paljon yhteistyöstä ja tuntuu, että se kohta alkaa olla kulunut fraasi. Kuitenkin olen sitä mieltä, että yhteistyötä pitäisi painottaa enemmän. Jos olisi tämä yhteistyöratkaisu selvä, niin voitaisiin ryhtyä jo investointiasioissa jäntevämmin tekemään päätöksiä ja niillähän luodaan ne edellytykset, joissa ne pienemmät toiminnalliset ja operatiiviset asiat voi toteutua. Mutta jos tämä kokonaisuus ei ole pitkäjänteisesti rakennettu, niin ei voida yhden toimintalinjan mukaan tehdä päätöksiä. Jos ajatellaan näitä organisaatioita, niin siinä on kokeiltu monta versiota ja tuntuu siltä, että ihmiset ei aina tiedä, missä kokeilussa nyt ollaan ja asiakkaat ei välttämättä aina tiedä, mihin mennä. Porrastasojen välisistä yhteistyön todettiin yleisesti parantuneen ja erityisesti mainittiin perusterveyden- ja sosiaalihuollon välinen yhteistoiminta. Suurimmat yhteistyön ongelmat esiintyvät sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Yhteistyö puuttuu lähes kokonaan. Erityisesti sosiaalisihteerit painottivat tätä. Peruskunnat näkevät itsensä useimmiten vain laskujen maksajina. Yhteistyön toimivuus todettiin olevan myös pitkälti henkilökysymys. Peruskunnissa yhteistyö riippuu olennaisesti sosiaalisihteerien aktiivisuudesta. Terveyskeskuksen ja aluesairaalan välistä yhteistyötä luonnehdittiin sekä myönteisin että kielteisin sanakääntein. Toisaalta todettiin yhteistyön parantuneen, toisaalta katsottiin, että edelleen on parantamisen varaa. Mielestäni perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi pelaavat yhteen varsin hyvin. Mutta jos ajatellaan erikoissairaanhoitoa ja sosiaalihuolta, niin tällaista yhteistyötä on olematonta ja tuntematon juttu. Kyllä perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito ovat aika erillisiä ja jokainen vartioi omaa sektoriaan ja omia markkojaan sitä kautta. Liian suuria raja-aitoja molempien välillä.

11 11 Kun oli kyse muutostarpeista nykyorganisaatioissa, puhuttiin yleensä organisaatioiden joustavuuden lisäämisestä, mutta hyvin vähän konkreettisia ehdotuksia tuotiin haastatteluissa esille. Terveyskeskuksen ja sairaalan mahdollisen yhdistämisen katsottiin tuovan seuraavia hyötyjä tai haittoja: Hyödyt - Mielekkäämpi kokonaisuus - Parempi toiminnallista tehokkuus - Parantunut hoidon porrastus - Päätäntävalta lähempänä - Joitakin säästöjä hallinnossa Haittatekijät: - Epävarmuus erikoislääkäreiden rekrytoinnista - Rakennusten lunastaminen saattaa olla liian kallista - Suhde sairaanhoitopiiriin (TYKSiin) epävarma - Epävarmuus tulevaisuuden kustannuksista/investointitarpeista Hyöty olisi siinä, ettei kumpikaan pitäisi potilaista kiinni, vaan ne ohjattaisiin sen tasoiseen hoitoon mitä ne tarvitsevat. Haittapuoli on, että sairaanhoitopiiri vaatii ilmeisesti kovan hinnan sairaaloista, suurin todennäköisin este yhdistämiselle. Potilaan kannalta se on parempi, jos yhdistetään, koska hän on kokonaisvaltaisemmassa käsissä. Maksajan ja kuntien kannalta se on myös hyvä asia, koska uskon, että sitä kautta saavutetaan säästöjä. Ei ole mielestäni pystytty osoittamaan, että olisi niin suuret hyödyt että kannattaisi uutta organisaatiota tehdä. Varmasti pystytään korjaamaan ongelmat nykyorganisaatioissa. Selkeä hyöty on se, että olisi yksi toimija. Säästöjä saattaa syntyä, mutta ne on todennäköisesti pieniä. Kyllä näkisin, että hyödyt on haittoja suurempia ja että me saataisiin kustannushyötyäkin, jos toimintojakin siirrettäisiin tänne. Meillä on asukkaan väestöpohja, niin meillä on raaka-aine jolla toimintaa voidaan taata. Kunnallista itsehallintoa tästä tietysti on myös kyse. Asia, johon moni haastateltava halusi selkeyttä, olivat rakennusten lunastamishinnat. Paljon ei kiinnosta se, että jos me itse saadaan päättää, mutta taloudelliset kustannukset ovat niin suuret, ettei enää ole liikkumanvaraa. Kovin merkittäviä säästöjä ei yleensä uskottu saavuttavan yhdistymisen kautta. Hallinnossa säästöjä arveltiin syntyvän pitkän päälle, kun päällekkäisyydet vähentyvät.

12 12 Yleisesti toivottiin selvempää kuvaa mahdollisen yhdistymisen taloudellisista ja toiminnallisista hyödyistä ja haitoista. Haastattelulausunnot luokiteltiin sen mukaan, korostuiko myönteinen vai kielteinen suhtautuminen yhdistämiseen. Yllättävän moni ei halunnut lausua selvää kantaa asiaan. Kuva 1, Kaikki avainhenkilöt (N=33) 7 enemmän positiivinen enemmän negatiivinen ei selkeä kannanotto 6 20 Kuva 2. Kaikki kansanterveystyön kuntayhtymään kuuluvat kunnat (n=24) 6 enemmän positiivinen enemmän negatiivinen ei selkeä kannanotto 13 5 Kuva 3. Kansanterveystyön kuntayhtymään kuulumattomat kunnat (n=9) 1 1 enemmän positiivinen enemmän negatiivinen ei selkeä kannanotto 7

13 13 Kuva 4. Kunnanhallituksen puheenjohtajat (n=11) 0 3 enemmän positiivinen enemmän negatiivinen ei selkeä kannanotto 8 Kuva 5. Kunnanjohtajat ja sosiaalisihteerit tai vastaavat (N=22) enemmän positiivinen 7 enemmän negatiivinen ei selkeä kannanotto 12 3 Kaikissa ryhmissä enemmistö suhtautuu myönteisesti mahdolliseen yhdistymiseen. Tämä kannanotto oli selvästi vallalla niissä kunnissa, jotka eivät kuulu nykyiseen kansanterveystyön kuntayhtymään. Kuntayhtymään kuuluvissa kunnissa on myös vastustavia kantoja tai halutaan olla ilmaisematta kantaa. Eri vastaajaryhmien välillä kuva on yllättävän samanlainen. Virkamiehet ovat jonkin verran luottamushenkilöitä pidättyväisempiä. 2.3 Ns. reunakuntien kiinnostus käyttää sairaalan palveluita Osavastuualueeseen kuuluville, mutta Salon talousalueen ulkopuolella oleville kunnille (Kaarina, Piikkiö, Sauvo, Paimio) lähetettiin kysely, joka koski nykyistä palvelujen käyttöä ja tulevaisuuden suunnitelmia. Kunnanjohtajilta tiedusteltiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1. Missä määrin kunta käyttää Salon seudun sairaalan (mukaan lukien psykiatrinen sairaalatoiminta) palveluja?

14 14 2. Suunnitteleeko kunta muuttavansa nykyistä palvelujenkäyttöä tulevaisuudessa? 3. Onko kunnan kannalta Salon terveydenhuollon yksiköillä nykymuodossaan tai mahdollisesti uudelleenorganisoituina roolia kunnan kehittäessä asukkaidensa käyttämän erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tehtäväjakoa ja yhteistoimintaa? 4. Miten kunta suhtautuu mahdolliseen Salon seudun sairaalan ja terveyskeskuksen yhdistymiseen? Vastaukset saatiin erikseen Kaarinan, Sauvon ja Paimion kunnilta sekä Kaarinan- Piikkiön terveyskeskuksen johtavalta lääkäriltä. Vastauksista on tehty seuraava kooste: Sairaalankäyttö vuonna 1999 ( ) Kaarina Piikkiö Sauvo Paimio Somaattinen hoito - hoitopäivät 126 (98) 87 (67) 949 (510) 1789 (1196) - avohoitokäynnit 86 (63) 95 (56) 587 (368) 1502 (1054) Psykiatrinen hoito - hoitopäivät 4487 (3868) 884 (419) 418 (419) 2177 (1551) - avohoitokäynnit 7035 (4999) 1586 (1152) 433 (181) 3524 (2000) Psykiatrian alalla Salon seudun sairaala on kuntien merkittävin palvelujen tarjoaja. Tästä palvelusta halutaan pitää jatkossakin kiinni. Sen sijaan somaattisten palvelujen käyttöä kunnat eivät suunnittele lisäävänsä tulevaisuudessa. Sauvo ja Paimio ostavat jatkossa rajoitetusti erikoislääkärikonsultaatioita yksityissektorilta. Salon järjestelyillä ei ole merkitystä kuntien erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integrointipyrkimyksille. Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuksen lausunnossa kuitenkin todetaan, että Kaarinan mielenterveyskeskuksen liittäminen osaksi kansanterveystyön organisaatiota olisi perusteltua. Mahdolliseen Salon yhdistymisprosessiin Kaarina suhtautuu neutraalisti ja Sauvo ehdottoman myönteisesti. Paimio pitää kysymystä Salon talousalueen kuntien sisäisenä asiana. Sekä Sauvo että Paimio ovat kiinnostuneet ostamaan palveluja, mikäli hintalaatusuhde on edullinen. Kaarinan-Piikkiön terveyskeskus painottaa, että yhdistymisessä on turvattava kyseisten kuntien mahdollisuus edelleen saada psykiatrisia sairaalapalveluja. Terveyskeskus pitäisi jopa tärkeänä, että Halikon sairaalan omistusosuus voisi säilyä.

15 15 3 JOHTORYHMIEN HAASTATTELUT Haastattelija tapasi sekä Salon seudun kansanterveystyön kuntayhtymän että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Salon osavastuualueen johtoryhmät Haastattelurunkona toimi 6 selvitystehtävää. Ensimmäinen ryhmähaastattelu kesti 80 minuuttia ja toinen 60 minuuttia. Tilaisuudet nauhoitettiin ja lisäksi niistä laadittiin muistiinpanot. Aineistot yhdistettiin keskustelupöytäkirjan muotoon. Näistä on etsitty yhteiset teemat sekä niihin liittyneet kannanotot. Seuraavassa esitetään yhteenveto kummankin johtoryhmän kannanotoista. Yksittäisiä puheenvuoroja ei siteerata, koska tarkoituksena oli selvittää ryhmien yhteiset näkemykset. Nykyisistä ongelmakohdista tuotiin esille seuraavaa: Terveyskeskus - tarpeeton päällekkäinen hallinto - porrastus ja hoitoketjut sairaala ei näe potilaita yhteisinä, yhteinen arkisto mutta kaksi sairauskertomusta; sairaala ei käytä terveyskeskuksen papereita - vaikeudet konkretisoida yhteistyön kohteita ja muotoja - tiukat tulkinnat tietosuojasta - mahdollisuuksia rationalisoida yhteistyön avulla ei käytetä täysimääräisesti (esimerkkinä työterveyshuollon järjestäminen) - johtavien ylihoitajien kesken pieniä säröjä - myönteistä: johtoryhmien yhteiskokoukset, päivystys (joskin alussa ongelmia) Sairaala - yhteistyö ja hoitoketjut toimintatavat ovat erilaiset, ei puhuta samaa kieltä - yhteistyö jää vaillinaiseksi ellei sosiaalitointa kytketä mukaan (mutta se on peruskunnan ylläpitämä) - erilaiset tietojärjestelmät ja tietosuoja - perusterveydenhuolto saa rahaa helpommin se tuo särmää yhteistyöhön - henkilökunta ei koe nykyisissä järjestelyissä ongelmia, mutta yhdistymiskeskustelu aiheuttaa pelkoja Korjausmahdollisuudet nykyorganisaatioissa nähtiin seuraavasti: Terveyskeskus - tietojärjestelmät, mutta tekniikat sovitettava yhteen sairaanhoitopiiri päättää sairaalan puolesta - päivystyksessä vielä paljon hiomista olisi helpompaa jos saataisiin aikaiseksi toimiva tilaratkaisu

ARVO. Helsingin terveydenhuollon Kalleus-hankkeen arviointiraportti. Mats Brommels

ARVO. Helsingin terveydenhuollon Kalleus-hankkeen arviointiraportti. Mats Brommels ARVO Helsingin terveydenhuollon Kalleus-hankkeen arviointiraportti Mats Brommels 2005 Yliopistopaino Helsinki 2005 ISBN 952-5564-05-3 Health Services Management Oy Ylpeänä kannamme tuon kalleuden (haastattelulausunto)

Lisätiedot

Rannasta rajaan: Esitys Kotkan Haminan seudun seutukunnalliseksi terveyskeskukseksi

Rannasta rajaan: Esitys Kotkan Haminan seudun seutukunnalliseksi terveyskeskukseksi Rannasta rajaan: Esitys Kotkan Haminan seudun seutukunnalliseksi terveyskeskukseksi Outi Elonheimo, Santeri Huvinen ja Mats Brommels ISBN 952-5564-03-7 DRG Medical Systems Oy Oskelantie 5 a 1 00320 Helsinki

Lisätiedot

Raaseporin terveyskeskus

Raaseporin terveyskeskus Raaseporin terveyskeskus yhdessä yksi on enemmän Esitys Länsi-Uudenmaan alueen seutukunnalliseksi terveyskeskukseksi 18.12.2002 Outi Elonheimo LKT, yleislääketieteen erikoislääkäri Hankoniemen kärjessä

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli Alue- ja kuntapalvelut Kehittämisselvityksiä 23/2006 Ritva Teräväinen Maijaliisa Junnila Markku Pekurinen Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen

Lisätiedot

Katsaus yhteistoiminta-alueiden palveluihin 2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti

Katsaus yhteistoiminta-alueiden palveluihin 2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti Liisa Heinämäki AVAUKSIA Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti 28 2010 Liisa Heinämäki ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Helsinki 2010 THL Avauksia

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke) VÄLIRAPORTTI Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)?? Helsingin kaupungin terveyskeskus?? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Käsitelty 31.8.2004 terveyssuunnittelutoimikunnass

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007 Terveys 2009 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007 Pirjo Häkkinen +358 20 610 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE ISER Itä-Suomen malli ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista

Lisätiedot

Sopimusohjauksen kehittämistyöryhmä: Suositus sopimusohjauksen toteuttamiseksi

Sopimusohjauksen kehittämistyöryhmä: Suositus sopimusohjauksen toteuttamiseksi S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 1 1 / 2 0 0 8 Sopimusohjauksen kehittämistyöryhmä: Suositus sopimusohjauksen toteuttamiseksi Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025 Askola Palveluverkkoselvitys 2014 2025 6.2.2014 PALVELUVERKKOSELVITYS 2 Tiivistelmä Askolan kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoituksena on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle

Lisätiedot

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset AALTO YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN LAITOS SOTERA INSTITUUTTI Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset Case Eksote Leena Aalto, Matti Anttila, Jenni Hölttä, Reijo Kekäläinen, Anna Melander,

Lisätiedot

Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä

Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Nordic Healthcare Group, 18.6.2013 TIIVISTELMÄ Tämän selvityksen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet

Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet Pohjois-Savon kunnat Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet Asia: Selvennys järjestämissuunnitelmaa koskevasta päätöksenteosta kunnissa

Lisätiedot

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004. Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004. Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004 Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu Turun kaupungin tarkastuslautakunta 3.11.2004 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 1 Yleistä...

Lisätiedot

Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto

Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Arttu mikael Laakso 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

PALJONKO ON PALJON? Sosiaalipalvelujen talous ja vaikuttavuus

PALJONKO ON PALJON? Sosiaalipalvelujen talous ja vaikuttavuus PALJONKO ON PALJON? Sosiaalipalvelujen talous ja vaikuttavuus Esitutkimusraportti Merja Sinkkonen-Tolppi 2006 1 Sisällysluettelo 1. LÄHTÖKOHTIA...3 2. TUTKIMUSKUNNAT...5 3. SOSIAALIPALVELUJEN TALOUS JA

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN

HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Kristian Valkama, Jouni Paavilainen, Jani Väihinpää, Jussi Myllärniemi HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Loppuraportti Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 4/2009 Tampereen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Henkilöstön muutoskielteisyyden syyt, sitoutuminen organisaatiomuutokseen ja muutosvastarinnan hyödyntämismahdollisuudet Tutkimus valtion aluehallinnon uudistamishankkeesta

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 24.5.2013

Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 24.5.2013 Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 2013 2025 24.5.2013 MÄNTSÄLÄN KIINTEISTÖJEN KEHITTÄMISOHJELMA 1 TIIVISTELMÄ Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelman tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet

Lisätiedot

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä.

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä. Sitran selvityksiä 92 Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään Huhtikuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 92 ISBN 978-951-563-913-4 (nid.)

Lisätiedot

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa 2009 2 Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa kss working papers 2 2009 Julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen Suomessa Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Päihdepalveluiden kehittäminen Salon seudulla -hanke 2007 2008 Katkaisu- ja selviämisaseman hankesuunnitelma 10.10.2008

Päihdepalveluiden kehittäminen Salon seudulla -hanke 2007 2008 Katkaisu- ja selviämisaseman hankesuunnitelma 10.10.2008 Päihdepalveluiden kehittäminen Salon seudulla -hanke 2007 2008 Katkaisu- ja selviämisaseman hankesuunnitelma 10.10.2008 Salo on kehittyvä viherkaupunki, jossa eri-ikäisten ihmisten on hyvä elää : n Sami

Lisätiedot

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet 1 Ajanvaraus-esiselvitys 1 Johdanto Esiselvityksen tausta ja tavoitteet Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe 2009-2014) tavoitteeksi on asetettu, että sähköinen asiointi kattaa

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 1 Loppuraportti 22.9.2014 Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 4 Kuntien ICT henkilöstö ja kustannukset... 4 Tietohallinnon

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi -

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi - SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS - uuden kunnan perustamiseksi - Seinäjoen kaupungin valtuuston hyväksymä 21.5.2007 Nurmon kunnan valtuuston hyväksymä 21.5.2007

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot