VALTIONEUVOSTON VIIKKO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIONEUVOSTON VIIKKO"

Transkriptio

1 /6 Liite Virallisen lehden numeroon 17/ VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI.. 13 Eduskunnan vastaukset Kansainväliset asiat Muuta Nimitysasiat VALTIONEUVOSTO Hallituksen esitykset Valtioneuvoston asetukset Valtioneuvoston päätökset Nimitysasiat Raha-asiat HALLITUKSEN NEUVOTTELUT Hallituksen EU-ministerivaliokunta Talouspoliittinen ministerivaliokunta LUOVUTETUT MIETINNÖT.. 19 TASAVALLAN PRESIDENTTI EDUSKUNNAN VASTAUKSET Tasavallan presidentti vahvisti seuraavat lait: Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta (HE 171/2014 vp). Lailla pannaan täytäntöön uudelleen laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista. Uudelleen laaditun direktiivin tavoitteena on varmistaa entistä yhdenmukaisemmat vastaanotto-olosuhteet jäsenvaltioissa. Voimassa olevat kansalliset säännökset vastaavat pääosin muutettua direktiiviä, mutta lakia kuitenkin täydennetään haavoittuvassa asemassa olevien erityistarpeiden arvioinnin, kansainvälistä suojelua hakevan majoituksen ja ilman huoltajaa olevan lapsen edustajan osalta vastaamaan paremmin direktiivin muutettuja säännöksiä. Laki tulee voimaan (SM lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen ) Laki todistajansuojeluohjelmasta, laki poliisin hallinnosta annetun lain 9 :n muuttamisesta, laki ulkomaalaislain muuttamisesta, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n muuttamisesta ja laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamisesta (HE 65/2014 vp). Laissa todistajansuojeluohjelmasta säädetään todistajien ja muiden vakavassa hengen ja terveyden vaarassa olevien henkilöiden suojelemisesta. Laissa säädetään todistajansuojeluohjelman aloittamisen ja päättymisen edellytyksistä, toimivaltaisista viranomaisista sekä eräistä suojelutoimenpiteistä. Lisäksi muutetaan poliisin hallinnosta annettua lakia, ulkomaalaislakia, viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja oikeudenkäymiskaarta. Lait tulevat voimaan Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän pikaisesti lainvalmistelutoimenpiteisiin todistajansuojeluohjelmaa koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi siten, että suojeltavan asunnon ja sen lähiympäristön valvonnassa teknisen laitteen, menetelmän tai ohjelmiston avulla saatavaa tietoa voidaan käyttää mahdollisimman laajasti myös muihin kuin suojeltavaan kohdistuvien rikosten estämisessä, esitutkinnassa ja koko rikosprosessissa. (SM erityisasiantuntija Elina Immonen ) Laki ulkomaalaislain 54 ja 55 :n muuttamisesta (HE 219/2014 vp). Ulkomaalaislakia muutetaan siten, että Suomessa tutkinnon suorittaneelle työnhakua varten myönnettävän oleskeluluvan voimassaoloaikaa pidennetään kuudesta kuukaudesta yhteen vuoteen. Lakia tarkennetaan myös työnantajasanktiodirektiivin täytäntöönpanon varmistamiseksi /17 13

2 siten, että kolmannen maan kansalaisen, jolle on myönnetty oleskelulupa ulkomaalaislain 52 d :n perusteella, oleskeluluvan voimassaoloa jatketaan siihen asti, kunnes hänelle on maksettu hänelle kuuluvat, perityksi saadut palkkasaatavat. Laki tulee voimaan (SM ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen ) Laki talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta (HE 300/2014 vp). Lakiin lisätään EU:n niin sanotun budjettisuunnitelmien ennakkovalvonta-asetuksen edellyttämät taloudellisen ennustetoiminnan riippumattomuutta koskevat säännökset. Lain mukaan valtiovarainministeriössä ennustetoiminnasta vastaavan osaston päällikkö ratkaisee itsenäisesti esittelystä asiat, jotka koskevat valtion talousarvioesityksen ja julkisen talouden suunnittelun perustana olevia makrotalouden kehitystä koskevia ennusteita. Laki tulee voimaan (VM neuvotteleva virkamies Niko Ijäs ) Laki ajokorttilain muuttamisesta, laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta, laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta, laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, laki Liikenteen turvallisuusvirastosta annetun lain 2 :n muuttamisesta, laki tieliikennelain muuttamisesta ja laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta (HE 313/2014 vp). Ajokorttien ja eräiden lupien myöntäminen siirretään Liikenteen turvallisuusvirastolle, joka hoitaa tehtävää käyttäen palvelun tuottajia apuna asiakaspalvelutehtävissä. Myös toimivalta eräissä ajoterveyteen liittyvissä viranomaistehtävissä siirretään virastolle. Lakeihin sisältyy myös menettelyjen kehittämistä sekä liikenneopettajalupaa, ajokokeen vastaanottajaa ja raskaan kaluston kuljettajan ammattipätevyyttä koskevia muutoksia. Lait tulevat voimaan Lakien tietyt pykälät tulevat voimaan kuitenkin jo (LVM hallitusneuvos Eija Maunu ) Laki merilain 15 luvun muuttamisesta (HE 270/2014 vp). Merilakiin lisätään säännös Liikenteen turvallisuusviraston käyttöön annettavista toimivaltuuksista hallintopakon käyttämiseen, jota se voi käyttää valvoessaan meri- ja sisävesiliikenteen matkustajien oikeuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen noudattamista. Nämä keinot ovat kielto toimia vastoin asetuksen säännöksiä, määräys muuttaa tai korjata tällainen toiminta sekä mahdollisuus asettaa näiden keinojen tehosteeksi uhkasakko. Säännöstä merimatkustajien oikeuksista annetun asetuksen mukaisista toimivaltaisista viranomaisista, muutetaan siten, että siinä viitataan selkeyden vuoksi myös kuluttajariitalautakuntaan sekä Ahvenanmaan itsehallintolain 5 luvun 30 :n 10 kohdan mukaiseen erityiseen lautakuntaan, joka hoitaa Ahvenanmaan maakunnassa kuluttajariitalautakunnalle kuuluvat tehtävät. Laki tulee voimaan (LVM neuvotteleva virkamies Susan Hindström ) Laki kilpailulain 37 :n muuttamisesta (HE 253/2014 vp). Kilpailu- ja kuluttajaviraston tarkastusoikeutta selvennetään tilanteissa, joissa yritys on ulkoistanut tietohallintonsa eli tietojen säilyttämisen ja käsittelyn ulkopuoliselle palveluntarjoajalle ns. pilvipalveluna. Kilpailulakiin lisätään myös momentti, jonka mukaan tarkastusta toimittavalla virkamiehellä on oikeus saada kaikki tarkastuksen toimittamiseksi tarvittavat tiedot tällaiselta tietoja säilyttävältä yritykseltä samalla tavalla kuin tiedot säilytettäväksi siirtäneeltäkin yritykseltä. Laki tulee voimaan (TEM hallitusneuvos Elise Pekkala ) Tasavallan presidentti hyväksyi kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen ja vahvisti lain kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 54/2014 vp). Filippiinien tasavallan kanssa tehty kumppanuus- ja yhteistyösopimus on luonteeltaan sekasopimus, joka sisältää sekä jäsenvaltioiden että Euroopan unionin toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. Sopimus on ensimmäinen Filippiinien kanssa tehtävä kahdenvälinen sopimus, jolla korvataan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kaakkois-Aasian maiden järjestön välinen yhteistyösopimus vuodelta Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. (UM lähetystöneuvos Sami Leino ) Tasavallan presidentti hyväksyi jäänmurtoavustusta koskevasta yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta Itämerellä Venäjän federaation hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain jäänmurtoavustusta koskevasta yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta Itämerellä Venäjän federaation hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 314/2014 vp). Venäjän federaation hallituksen kanssa tehty sopimus allekirjoitettiin Pietarissa syyskuussa Sopimuksella Suomi ja Venäjä sitoutuvat maiden välisen jäänmurtoavustusta koskevan yhteistyön edistämiseen Itämerellä. Sopimuksella annetaan Suomelle ja Venäjälle mahdollisuus pyytää ja saada nopeasti jäänmurtoavustusta sellaisessa tilanteessa, jossa sopimusmaan oma jäänmurtokapasiteetti ei riitä. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. (LVM liikenneneuvos Marjukka Vihavainen-Pitkänen ) Tasavallan presidentti hyväksyi Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen ja vahvisti lain Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 316/2014 vp). Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välinen lentoliikennesopimus on sekasopimus, jonka määräykset kuuluvat osittain unionin ja osittain jäsenvaltioiden toimivaltaan. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. (LVM ylitarkastaja Timo Koskinen ) Tasavallan presidentti hyväksyi vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä tehdyn vuoden /17

3 pöytäkirjan ja vahvisti lain vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiutta, torjumista ja torjuntayhteistyötä koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä lain öljyvahinkojen torjuntalain 5 :n muuttamisesta (HE 205/2014 vp). Vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntavalmiutta, torjumista ja torjuntayhteistyötä koskevan vuoden 2000 pöytäkirja hyväksyttiin Lontoossa Pöytäkirja täydentää vuoden 1990 kansainvälistä yleissopimusta öljyvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä laajentamalla merellä tapahtuvan kansainvälisen torjuntayhteistyön koskemaan öljyvahinkojen torjunnan lisäksi myös vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvien pilaantumisvahinkojen torjuntayhteistyötä. Laki öljyvahinkojen torjuntalain 5 :n muuttamisesta tulee voimaan Laki pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella. (YM neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen ) KANSAINVÄLISET ASIAT Tasavallan presidentti päätti seuraavat kansainväliset asiat: Suomen pysyvän edustajan Euroopan unionissa, suurlähettiläs Pilvi- Sisko Vierros-Villeneuven tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Teemu Sepposen valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Islannin välillä tehdyn sopimuksen Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella. (UM neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen ) MUUTA Tasavallan presidentti päätti seuraavat asiat: Tasavallan presidentti nimitti alkaen päättyvän toimikauden loppuun saakka työtuomioistuimen virkasuhteisiin perehtyneeksi, työntekijäetuja edustavaksi sivutoimiseksi varajäseneksi neuvottelupäällikkö Jouni Vattulaisen, työsuhteisiin perehtyneeksi, työntekijäetuja edustavaksi sivutoimiseksi varajäseneksi lakiasiainpäällikkö Arto Heleniuksen ja työsuhteisiin perehtyneeksi, työnantajaetuja edustavaksi sivutoimiseksi varajäseneksi varatuomari, työmarkkinajohtaja Mika Lallon. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio ) Päätös olla käyttämättä veto-oikeutta seuraavan maakuntalain osalta: Maakuntalaki maakunnan taloushallinnosta annetun maakuntalain väliaikaisesta muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam ) Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle Kiinan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 322/ 2014 vp) sekä hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan, Moldovan tasavallan ja Georgian välillä tehtyjen assosiaatiosopimusten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 355/2014 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam ) NIMITYSASIAT Tasavallan presidentti päätti seuraavat nimitysasiat: Brysselin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Per-Mikael Engbergin edustuston päällikön tehtävän päättyminen , Singaporen suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Ari Heikkisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen sekä Strasbourgissa Euroopan neuvostossa olevan pysyvän edustuston päällikön, ulkoasiainneuvos Pekka Hyvösen edustuston päällikön tehtävän päättyminen (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen ) Ulkoasiainneuvos Satu Mattila- Budich Strasbourgissa Euroopan neuvostossa olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen ) Santiago de Chilen suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Mika-Markus Leinosen sivuakkreditointi Venezuelaan. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen ) Hovioikeudenneuvos Riitta-Liisa Rautsi Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan lukien, hallinto-oikeustuomari Jorma Tapio Niemitalo Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan lukien, käräjätuomari Jaakko Tapio Hirsto Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan lukien, käräjätuomari Mia Susanne Sundström Helsingin käräjäoikeuden toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan lukien ja käräjätuomari Outi Katriina Holmström Helsingin käräjäoikeuden kolmanneksi täytettävään käräjätuomarin virkaan lukien. Määräaikainen viskaali Juha Petri Tykkyläinen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan lukien ja määräaikainen hallintooikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Janne Juhani Marttila Vaasan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan lukien ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Riikka Hannele Mäki Vaasan hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos ) Eversti Pekka Antero Kortelaiselle suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi ISAF-kriisinhallintaoperaatiossa/RSM (Resolute Support Mission) kriisinhallintatehtävässä Afganistanissa annetun määräyksen peruuttaminen ja everstiluutnantti Pertti Juhani Immosen suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi RSM (Resolute Support Mission) kriisinhallintatehtävään Afganistanissa määrääminen lukien. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta ) /17 15

4 VALTIONEUVOSTO HALLITUKSEN ESITYKSET Valtioneuvosto antoi eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset: Hallituksen esitys (HE 361/2014 vp) eduskunnalle pohjoismaisen perintösopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta ja perintökaaren 26 luvun 20 :n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi pohjoismaiden välillä tehdyn perintöä, testamenttia ja pesänselvitystä koskevan sopimuksen muuttamisesta Kööpenhaminassa tehdyn sopimuksen. Muutoksilla sopimuksen sovellettavaa lakia koskevat määräykset saatetaan vastaamaan Euroopan unionissa sovellettavia sääntöjä. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Mainittu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kuin sopimus. Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta. Laissa annettaisiin asetuksen soveltamisen edellyttämät täydentävät säännökset toimivaltaisista tuomioistuimista ja eurooppalaisen perintötodistuksen antavasta viranomaisesta. Esityksessä ehdotetaan myös asetukseen viittaavan säännöksen lisäämistä perintökaareen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan (OM lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen ) VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvosto antoi seuraavat asetukset: Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 :n muuttamisesta. Uusi yhdenvertaisuuslaki ja siihen liittyvien lakien muutokset tulivat voimaan Uuden lainsäädännön johdosta tasa-arvovaltuutetun, lapsiasiavaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuutetun virat ja toimistot sekä uusi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta siirtyivät itsenäisiksi ja riippumattomiksi viranomaisiksi oikeusministeriön hallinnonalalle. Valtioneuvoston ohjesäännön muutoksella sisäministeriön yhdenvertaisuuslain mukaiset yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämisen valtakunnalliset ja kansainväliset tehtävät mukaan luettuna tehtäviin liittyvät hankkeet on siirretty oikeusministeriön toimialaan kuuluviksi lukien. Muutos on osa yhdenvertaisuusasioiden käsittelyä koskevaa uudistusta. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitoksen henkilöstö on siirtynyt Helsingin yliopiston palvelukseen lukien, jolloin laki Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain muuttamisesta on tullut voimaan. Asetuksella saatetaan oikeusministeriöstä annettu valtioneuvoston asetus vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Asetus tulee voimaan (OM hallitussihteeri Ulla Westermarck ) Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta. Asetuksella annetaan maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) edellyttämät tarkemmat säännökset. Asetus liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttamiseen. Maaseudun yritystuki myönnetään perustamistukena ja investointitukena. Asetus tulee voimaan (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo ) Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan voimaansaattamisesta sekä mainitun yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten ja IMSBC-säännöstön pakottavan osan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta annetun lain voimaantulosta. Muutokset, säännöstö, laki (40/2015) ja asetus tulevat voimaan (LVM hallitussihteeri Veera Kojo ) Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen sekä vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2008 IS-säännöstön pakottavan osan, ensiksi mainitun yleissopimuksen liitteen II-1 ja II-2 lukuun tehtyjen muutosten sekä lastiviivayleissopimukseen liittyvään pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Muutokset, säännöstö ja asetus tulevat voimaan (LVM hallitussihteeri Veera Kojo ) Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän IMSBC-säännöstön pakottavaan osaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Alkuperäinen säännöstö, siihen myöhemmin tehdyt muutokset sekä asetus tulevat voimaan (LVM hallitussihteeri Veera Kojo ) Valtioneuvoston asetus vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 :n muuttamisesta. Asetukseen lisätään viittaukset kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevaan kansainväliseen säännöstöön (IMSBC-säännöstö). Asetus tulee voimaan (LVM hallitussihteeri Veera Kojo ) Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamisesta takuueläkkeen perusteella. Kansaneläkelaitoksen tietojen ilmoittamisajankohtaan sekä ennakkojen tarkistamisajankohtaan tehdään muutoksia. Kansaneläkelaitos esittää sosiaali- ja terveysministeriölle arvion ennakon määrästä nykyisen kuuden pankkipäivän sijasta kymmenen pankkipäivää ennen takuueläkkeiden maksupäivää. Valtion osuuden ennakkojen tarkistamisen ajankohtaa siirretään kuukaudella eteenpäin nykyisestä. Asetus tulee voimaan (STM neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen ) Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamisesta eläkkeensaajan asumistuen perusteella. Kansaneläkelaitoksen tietojen ilmoittamisajankohtaa sekä ennakkojen tarkistamisajankohtaa tehdään muutoksia. Kansaneläkelaitos esittää sosiaali- ja terveysministeriölle arvion ennakon määrästä nykyisen kuuden pankkipäivän sijasta kymmenen pankkipäivää /17

5 ennen takuueläkkeiden maksupäivää. Valtion osuuden ennakkojen tarkistamisen ajankohtaa siirretään kuukaudella eteenpäin nykyisestä. Asetus tulee voimaan (STM neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen ) Valtioneuvoston asetus ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun asetuksen 8 :n muuttamisesta. Muutoksia tehdään Kansaneläkelaitoksen tietojen ilmoittamisajankohtaan. Asetuksella säädetään, että Kansaneläkelaitos esittää sosiaali- ja terveysministeriölle arvion ennakon määrästä nykyisen kuuden pankkipäivän sijasta kymmenen pankkipäivää ennen etuuden maksupäivää. Asetus tulee voimaan (STM neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen ) Valtioneuvoston asetus jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Nykyisen asetuksen säännöksiä jätteen vaaraominaisuuksista, vaarallisen jätteen merkitsemisestä ja yleisimpien jätteiden sekä vaarallisten jätteiden luettelosta muutetaan uudistetun Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti. Jätteen siirtoasiakirjan käyttöön liittyvää menettelyä, jätteen keräystä ja jätteen keräystoiminnasta annettavan ilmoituksen tietosisältövaatimuksia koskevia säännöksiä täsmennetään muutetun jätelain perusteella. Alueellisen jätesuunnitelman sisältövaatimuksia kevennetään. Lisäksi tehdään uudesta ympäristönsuojelulaista johtuvia teknisluonteisia muutoksia. Asetus tulee voimaan Asetuksen 3 ja 9, 22 :n 2 momentin 3 kohta, 23 :n 3 kohta, 24 :n 2 momentin 1 kohta ja liite 4 sekä liitteen 3 kumoaminen tulevat voimaan vasta (YM ympäristöneuvos Klaus Pfister ) Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 11 :n muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 :n muuttamisesta. Nykyisiin asetuksiin tehdään viittauksia koskevia muutoksia ja muita vähäisiä lähinnä teknisluonteisia täsmennyksiä, jotka johtuvat voimaan tulleesta uudesta ympäristönsuojelulaista ja eräistä muista jätealaan liittyvistä säädösmuutoksista. Asetukset tulevat voimaan (YM ympäristöneuvos Klaus Pfister ) VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET Valtioneuvosto teki seuraavat päätökset: Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä pääministeri Alexander Stubbin, ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan, elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin, opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurun, työministeri Lauri Ihalaisen, puolustusministeri Carl Haglundin, maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpon, sosiaali- ja terveysministeri Laura Rädyn ja ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasosen ilmoittamista muutoksista sidonnaisuuksiin. (VNK lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro ) Päätös myöntää hovioikeudenlaamanni Esko Randelinille ero tuomarinvalintalautakunnan varajäsenen tehtävästä lukien. (OM hallitussihteeri Mika Risla ) Päätös maakunnista. Vaalan kunta siirretään Kainuun maakunnasta Pohjois- Pohjanmaan maakuntaan ja samalla voimassaoleva maakuntajakopäätös korvataan kokonaan, jotta päätös vastaa nykyistä kuntajakoa. Päätöksen voimassaoloaikana on toteutettu runsaasti kuntaliitoksia. Päätös tulee voimaan (VM finanssineuvos Teemu Eriksson ) Päätös 1) oikeuttaa puolustusministeriö luovuttamaan julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) 7 :n mukaiset tehtävät ja toiminnot valtion kokonaan omistamalle Suomen Erillisverkot Oy:lle sekä 2) oikeuttaa puolustusministeriö ja sisäministeriö valtion puolesta luovuttamaan hallinnon turvallisuusverkon verkko- ja infrastruktuuripalvelun tuottamiseen välittömästi liittyvä irtain omaisuus ja käyttöoikeudet arvoltaan noin 90 miljoonaa euroa Suomen Erillisverkot Oy:lle edelleen luovutettavaksi yhtiön kokonaan omistamalle Suomen Turvallisuusverkko Oy:lle sekä 3) oikeuttaa valtioneuvoston kanslia luovutettua omaisuutta ja käyttöoikeuksia vastaan merkitsemään valtion puolesta Suomen Erillisverkot Oy:n osakkeita osakepääoman korotuksen yhteydessä 1 miljoonalla eurolla ja sijoittamaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan enintään 94 miljoonaa euroa sekä 4) oikeuttaa valtiovarainministeriö tekemään Suomen Erillisverkot Oy:öön enintään 5 miljoonan euron oman pääoman ehtoinen sijoitus käytettäväksi Suomen Turvallisuusverkko Oy:n palvelukseen siirtyvän henkilöstön lisäeläkevakuutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen. (VM neuvotteleva virkamies Timo Saastamoinen ) Päätös hyväksyä virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta. Valtiovarainministeriö sekä valtion henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt ovat sopineet muutoksista virka- ja työehtosopimukseen, joka koskee valtion palveluksessa olevan henkilön kuoltua suoritettavaa ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua. Muutokset vastaavat yksityisen alan ryhmähenkivakuutussopimuksen ehtoihin tehtyjä muutoksia. Muutokset koskevat vain sopimuksen korvaussummia. Sopimuksen asiasisältöön ei tullut muutoksia. (VM työmarkkinalakimies Miia Kannisto ) Päätös Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) varojen ja valtion rahoitusosuuden jakamisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille käytettäväksi Suomen toimintaohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. ELY-keskuksille jaetaan vuoden 2014 I lisätalousarvion momentin (Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen) määrärahan mukaisia alueellisia käyttöoikeuksia euroa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoitusosuutena ja euroa valtion rahoitusosuutena. Lisäksi ELY-keskuksille jaetaan vuoden 2015 talousarvion momentin (Elinkeinokalatalouden edistäminen) määrärahan mukaisia alueellisia käyttöoikeuksia euroa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoitusosuutena ja euroa valtion rahoitusosuutena. (MMM neuvotteleva virkamies Harri Kukka ) /17 17

6 NIMITYSASIAT Valtioneuvosto päätti seuraavat nimitysasiat: Valtiotieteen maisteri Kati Pärnänen oikeusministeriön viestintäjohtajan virkaan (OM hallintojohtaja Olli Muttilainen ) RAHA-ASIAT Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan seuraavia asioita: Sopimuksen tekeminen Senaattikiinteistöjen kanssa koskien Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen Lappeenrannan poliisiaseman vuokrasopimusta. Lappeenrannan tulevalle poliisiasemalle vuokrataan arviolta htm 2 :n toimitiloja Senaattikiinteistöiltä. Tilojen vuokraamisesta tehdään 15 vuoden sopimus. Poliisiaseman uusien toimitilojen vuokrakustannukset vuoden 2014 tasossa ovat: vuokra euroa, käyttömenot (sähkö ja siivous) euroa eli yhteensä enimmillään euroa. Vuosittaiset toimitilamenot ovat euroa vuodesta 2018 alkaen ja lisääntyvät näin eurolla/vuosi. Uusien tilojen varustamisen kustannus on kertaluontoinen ja sen arvioidaan 2014 tasossa olevan yhteensä noin euroa. (SM erityisasiantuntija Ari-Pekka Dag ) Vuoden 2014 talousarvion momentin (Sisäasianministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) määrärahan ylittäminen eurolla. (SM laskentapäällikkö Kati Korpi ) Valtiovarainministeriön oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus valtioneuvoston linnan, Snellmaninkatu 1 A, yhteensä htm 2 tiloista Helsingissä. Vuokrasopimus on tarkoitus uusia rakennuksen peruskorjauksen vuoksi. Sopimuksen kesto on 10 vuotta siten, että toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on Vuosivuokra on noin 1,82 miljoonaa euroa (alv 0 %). Valtiovarainministeriön käyttöön toimitilat otetaan (VM hallintoja kehitysjohtaja Helena Tarkka ) Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 :ssä tarkoitettujen verovuodelta 2015 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä. Valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 :ssä tarkoitettujen verovuodelta 2015 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä vuoden alusta noudatettavat jako-osuudet vahvistetaan. Samalla vahvistetaan myös ne laskentaperusteet, joita noudatetaan yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-osuuksia laskettaessa. Sovellettaessa verontilityslain 5 a :ssä tarkoitettua takuutilitystä verovuodelta 2015 suoritettavissa verontilityslain 5 :n mukaisissa tilityksissä käytettävät työnantajasuoritusten vähimmäismäärät vahvistetaan. Asetus tulee voimaan (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus ) Verohallinnon oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa Helsingin toimitiloja koskeva vuokrasopimus. Sopimus sisältää m² suuruisen toimitilan vuokraamisen 10 vuoden pituiseksi sopimuskaudeksi Vallilasta osoitteesta Vääksyntie 4/Päijänteentie 12. Verohallinto voi kuitenkin luopua osasta tiloja viiden vuoden vuokra-ajan jälkeen tilatarpeen vähetessä. Uudet tilat otetaan käyttöön vaiheittain vuosien 2016 ja 2017 aikana. Vuokrasopimuksen vuosivuokra on yhteensä noin 2,82 miljoonaa euroa. Senaatti-kiinteistöjen kanssa neuvoteltujen sitoumusten arvo vuosille on arvonlisäveroineen yhteensä euroa. (VM ylitarkastaja Henna Ritari ) Metsähallituksen liiketoiminnan palvelu- ja muut toimintatavoitteet sekä tulostavoite vuodelle Maa- ja metsätalousministeriö päättää Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2015 palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä 121 miljoonan euron tulostavoitteesta, josta on alustavasti tarkoitus tulouttaa valtiolle vuoden 2016 aikana 120 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto päättää lopullisesti voiton tuloutuksesta vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. (MMM neuvotteleva virkamies Ville Schildt ) Valtionavustuksen myöntäminen julkista terveydenhuoltoa harjoittavan lastensairaalan rakentamiskustannuksiin vuonna Stiftelsen Nya Barnsjukhuset Stöd -nimiselle säätiölle myönnetään yhteensä euroa valtionavustuslain mukaisena erityisavustuksena käytettäväksi julkista terveydenhuoltoa harjoittavan lastensairaalan rakentamiskustannuksiin. Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut avustuspäätöksen, jonka ehtojen mukaan rakennettavan sairaalan toiminnan on oltava luonteeltaan eitaloudellista kaikin osin, ja sen on vastattava lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon valtakunnalliseen hoitotarpeeseen. Vuoden 2015 valtionavustus maksetaan avustuksen saajalle kahdessa erässä. Ensimmäinen erä enintään 10 miljoonaa euroa maksetaan toteutuneita kustannuksia vastaan, kun avustuksen saaja on toimittanut ministeriölle selvityksen rakentamisurakan kilpailutuksesta. Toinen erä enintään 5 miljoonaa euroa maksetaan toteutuneita kustannuksia vastaan, kun saaja on toimittanut ministeriölle selvityksen rakentamisurakan kuluista. (STM kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee ) Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta euron jakaminen avustuksina. Vuoden 2014 tuotosta jätetään jakamatta noin euroa. Raha-automaattiyhdistyksen antamaa jakoehdotusta muutetaan tietyin osin. Avustustoiminnan päämääränä on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sosiaali- ja terveysalan yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden toimintaa ja hankkeita tukemalla. (STM osastopäällikkö Raimo Ikonen ) HALLITUKSEN NEUVOTTELUT HALLITUKSEN EU-MINISTERIVALIOKUNTA EU-ministerivaliokunnan kokous EU-ministerivaliokunta keskusteli hybridiuhkiin varautumisesta Euroopan unionin puitteissa; etenkin sen laajan välineistön käyttämisestä ja kehittämisestä. Ministerivaliokunnassa päätettiin, että Suomi osallistuu aktiivisesti asian valmisteluun ennen kesäkuun Eurooppa-neuvos /17

7 ton kokousta. Hybridiuhat ovat nousseet voimakkaasti esiin viime aikoina esimerkiksi Ukrainan kriisin myötä. Hybridiuhat ovat tarkoituksellisia tapoja aiheuttaa epävarmuutta, epävakautta ja vahinkoa eli vaikuttaa kielteisesti kohteena olevaan maahan tai kansainväliseen toimijaan. EU-ministerivaliokunta totesi, että Suomen hallitus on onnistunut vaikuttamaan tehokkaasti Euroopan komission työohjelmaan, myös sääntelyn yksinkertaistamisen edistämiseen. Hallitus näkee, että vanhentuneiden ja muuten turhien säännöstöjen poisvetäminen sekä uusien parempi valmistelu helpottavat muun muassa yrittäjien toimintamahdollisuuksia. Ministerivaliokunta päätti tukea kokonaisuudessaan komission suunnitelmaa perua tai ottaa uudelleen tarkasteltavaksi 80 säädösesitystään. EU-maiden sekä itäisen naapuruston päämiehet kokoontuvat Riiassa järjestettävään Itäisen kumppanuuden huippukokoukseen toukokuussa. Ministerivaliokunta korosti, että Itäinen kumppanuus on entistä keskeisempi väline Euroopan vakauden edistämisessä. Jatkossa kumppanimaiden suhteita unioniin tulee syventää kunkin maan edellytysten mukaisesti. Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p , valtioneuvoston kanslia TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA Valtio valmis rahoittamaan Soklin kaivoksen auto-junakuljetusvaihtoehtoa Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli 3. helmikuuta valtion osallistumista Soklin kaivoksen edellyttämien liikenneinvestointien rahoittamiseen. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi sitä, että valtio osallistuu Yara Suomi Oy:n esittämän auto-junakuljetusvaihtoehdon toteuttamiseen ja vastaa tarvittavien tieinvestointien toteuttamisesta. Yara Suomi Oy on suunnitellut fosfaattikaivoksen avaamista Savukosken Sokliin Itä-Lappiin. Fosfaatti rikastettaisiin Soklissa ja kuljetettaisiin jatkojalostettavaksi Norjaan Perämeren satamien kautta. Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti jo marraskuussa 2014, että valtio osallistuu Soklin kaivoksen liikenneyhteyksien rahoittamiseen. Tuolloin ministerivaliokunta päätyi tukemaan suoraa junakuljetusvaihtoehtoa niin että valtion osuus liikenneinvestointien kokonaiskustannuksista olisi alle puolet. Liikenne- ja viestintäministeriön ja Yaran neuvotteluissa kävi ilmi, että tällä kustannusjakomallilla kaivoshanke ei olisi Yaralle kannattava. Neuvotteluja jatkettiin aiemmin esillä olleen auto-junakuljetusvaihtoehdon pohjalta, jotta kaivos saataisiin perustettua ja lisättyä työllisyyttä Lapissa. Auto-junakuljetusvaihtoehto tarkoittaa sitä, että malmi kuljetettaisiin Soklista kuorma-autoilla Kemijärvelle ja sieltä junalla edelleen Perämeren satamiin. Kuorma-autojen käyttö edellyttää Martti Sokli-tien perusparantamista, olemassa olevan tiestön parantamista Sokli Kemijärvi-välillä sekä Kemijärven terminaalin rakentamista. Hankkeen kustannukset ovat yhteensä 140 miljoonaa euroa, jotka ovat pienemmät kuin aiemmin esillä olleessa junavaihtoehdossa. Auto-junakuljetusvaihtoehdon edellyttämät tieinvestoinnit tulisivat yleiseen käyttöön. Paikallisten asukkaiden ja muiden yritysten liikenneolosuhteet paranisivat. Tämän takia tarvittavista tieinvestoinneista vastaisi kokonaisuudessaan Suomen valtio. Kaivosyhtiö Yara vastaisi tarvittavista terminaali-investoinneista. Investoinnit toteutettaisiin vuosina Auto-junavaihtoehdon toteutuminen merkitsisi myös sitä, että Kemijärvelle syntyisi logistinen keskus, joka synnyttäisi työpaikkoja. Myös muut kaivosyritykset voisivat käyttää Kemijärven terminaalia kuljetuksiensa hoitamiseen. Tällä olisi myönteisiä ympäristö- ja liikenneturvallisuusvaikutuksia. Liikenne- ja viestintäministeriö ja Yara aloittavat nyt neuvottelut liikennehankkeiden toteuttamisesta. Yara päivittää junavaihtoehtoon perustuvat kannattavuusselvitykset vastaamaan auto-juna-vaihtoehtoa. Selvitys sisältää kannattavuuslaskelmien lisäksi muun muassa hankkeen rakentamisaikataulun sekä neuvottelut koskien mahdollisia kumppaneita ja rahoitusta. Selvitys valmistuu loppukesästä, jonka jälkeen voidaan tehdä periaatepäätös projektin toteutuksesta. Lopullinen päätös kaivoksen avaamisesta voidaan kuitenkin tehdä vasta kun kaikki kaivokseen liittyvät luvat ovat kunnossa. Lisätietoja: hallitusneuvos, yksikön päällikkö Mikael Nyberg, p , liikenne- ja viestintäministeriö LUOVUTETUT MIETINNÖT Työryhmä luovutti puolustusministeriölle raporttinsa, jossa esitetään kaikkiaan 15 toimenpidettä uskonnonvapauden varmistamiseksi puolustusvoimissa. Työryhmä esittää, että perusyksiköiden päälliköiden ja vääpeleiden, sotilaspappien, sosiaalikuraattorien ja lääkäreiden nykyisistä oppitunneista muodostetaan kaikille palvelusta suorittaville tarkoitettu moniammatillinen ja vuorovaikutteinen kokonaisuus, joka tukee palvelusta, elämänhallintaa sekä sodan ajan eettistä toimintakykyä. Lisäksi työryhmä esittää suomalaiseen sotilasparaatiperinteeseen kuuluvan kenttähartauden säilytettävän osana sotilasparaatia. Uskonnonvapauden toteutumiseksi uskonnolliset hartaudet ja jumalanpalvelukset ovat vapaaehtoista toimintaa, joiden osalta työryhmä esittää, että tilaisuudet merkitään palvelusohjelmiin samalla tavalla kuin muu vapaaehtoinen ohjelma. Raportin yhteenvedossa työryhmä toteaa, että perustuslain uskonnonvapaussäädösten täydellinen toteutuminen edellyttää puolustusvoimilta muutoksia niin opetusohjelmiin kuin Yleiseen palvelusohjesääntöön. Työryhmä esittää, että muutokset toimeenpannaan viimeistään heinäkuun 2015 saapumiserän astuessa palvelukseen. Raportti on osoitteessa Lisätietoja antaa työryhmän sihteeri Mika Peltoniemi, p , puolustusministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö julkaisivat selvityksensä veropolitiikan vaikutuksista naisten ja miesten väliseen taloudelliseen tasaarvoon, jonka tavoitteena on katsoa sukupuolineutraaliuden taakse. Selvityksessä on otettu huomioon todelliset erot naisten ja miesten taloudellisissa olosuhteissa ja se, että veropoliittiset ratkaisut voivat kohdella sukupuolia eri tavoin, koska naisten ja miesten tulonmuodostus, kulutus ja /17 19

8 ajankäyttö poikkeavat toisistaan. Vaikka naisten ja miesten ansiotuloveroasteet ovat muuttuneet tarkasteluajanjaksona keskimäärin lähes samalla tavalla, muutos on ollut erilainen eri tulotasoilla ja väestöryhmissä. Kulutusverotuksen sukupuolivaikutuksia on vaikea arvioida, koska kulutus on useamman hengen kotitalouksissa pitkälle yhteistä. Näin ollen henkilökohtaisesta kulutuksesta on vaikea saada tietoa. Veropolitiikan sukupuolivaikutuksia on syytä selvittää edelleen. Selvitys on osoitteessa Lisätietoja antavat erikoistutkija Heikki Viitamäki, p ja erikoistutkija Marja Riihelä, p , VATT sekä finanssineuvos Elina Pylkkänen, p , valtiovarainministeriö. Täydennyspoliisijärjestelmän tulevaisuutta pohtinut työryhmä luovutti raporttinsa kansliapäällikkö Päivi Nergille. Täydennyspoliisityöryhmä esittää, että täydennyspoliisia olisi edelleen voitava käyttää poikkeusoloissa tai valtion turvallisuuden sitä edellyttäessä valtioneuvoston päätöksellä. Lisäksi täydennyspoliisia tulisi voida hyödyntää rajoitetusti poliisilaitoksen päätöksellä myös eräissä muissa tilanteissa. Työryhmä esittää myös, että täydennyspoliisille määriteltäisiin perus- ja täydennyskoulutusvaatimuksia, jotka olisivat edellytyksenä täydennyspoliisina toimimiselle. Normaalioloissa täydennyspoliisihenkilöstölle annettavien tehtävien tulisi palvella poikkeusolojen tehtäviin valmistautumista. Samalla niiden tulisi kuitenkin olla luonteeltaan sellaisia, että niiden menestyksellinen hoitaminen ei edellytä poliisin toimivaltuuksia. Täydennyspoliisille riittäisi tällöin vastaavat valtuudet kuin järjestyksenvalvojalla tai liikenteen ohjaajalla heitä koskevien säännösten mukaan on. Raportti on osoitteessa kehittamishankkeet/taydennyspoliisityoryhma. Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Timo Kerttula, p ja erityisavustaja Iina Mattila, p , sisäministeriö. Ympäristöministeriön asettama työryhmä luovutti kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitaselle toimeenpanosuunnitelmansa kulttuuriympäristöstrategian toteuttamiseksi. Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan rakennettua kulttuuriympäristöä, kulttuurimaisemia ja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Vuoteen 2020 ulottuva strategia sisältää 20 toimenpidettä, jotka on ryhmitelty viiden päämäärän alle. Toimenpiteet edistävät osaltaan Suomen allekirjoittamien kulttuuriympäristöön liittyvien kansainvälisten sopimusten toteutumista ja kulttuuriympäristön suojelua. Strategia korostaa kulttuuriympäristön merkitystä ihmisten ja paikkojen identiteetin vahvistajana sekä positiivisena voimavarana ja toteutuessaan tukee myös kestävää kehitystä. Toimeenpanosuunnitelman tueksi avataan myöhemmin verkkosivu, jonka kautta kansalaiset ja toimijat voivat sitoutua toimimaan kulttuuriympäristön puolesta itselleen sopivin tavoin. Suunnitelma on osoitteessa rakentaminen/ohjelmat_ja_strategiat/ Kulttuuriymparistostrategia. Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Tuija Mikkonen, p ja ministerin erityisavustaja Tanja Sippola- Alho, p , ympäristöministeriö. Valtioneuvoston viikkoa koskevat tiedustelut ja huomautukset pyydetään osoittamaan valtioneuvoston viestintäosastolle, os. Snellmaninkatu 1 A, Helsinki, p , Edita Publishing Oy, Helsinki /17

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 22. 28.11.2014/48 Liite Virallisen lehden numeroon 139/1.12.2014 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI.. 67 Eduskunnan vastaukset.......

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 31.5. 6.6.2014/23 Liite Virallisen lehden numeroon 65/9.6.2014 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 13 Muutos valtioneuvostossa.....

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 21. 27.6.2014/26 Liite Virallisen lehden numeroon 73/30.6.2014 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI............. 13 Muutos valtioneuvostossa.....

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 23. 29.5.2015/22 Liite Virallisen lehden numeroon 62/1.6.2015 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI.. 61 Muutos valtioneuvostossa.....

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 19. 25.5.2012/21 Liite Virallisen lehden numeroon 61/28.5.2012 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäyksikkö SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 9 Eduskunnan vastaukset.......

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 7. 13.12.2013/50 Liite Virallisen lehden numeroon 145/16.12.2013 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 15 Eduskunnan vastaukset.......

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 10. 16.3.2012/11 Liite Virallisen lehden numeroon 33/19.3.2012 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäyksikkö SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 11 Muuta.................... 11

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 15. 21.11.2014/47 Liite Virallisen lehden numeroon 136/24.11.2014 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO VALTIONEUVOSTO........ 13 Hallituksen esitykset.........

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 27.10. 2.11.2012/44 Liite Virallisen lehden numeroon 129/5.11.2012 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 25 Eduskunnan vastaukset.......

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 3. 9.3.2012/10 Liite Virallisen lehden numeroon 30/12.3.2012 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäyksikkö SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 11 Kansainväliset asiat.........

Lisätiedot

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 4_10.fm Page 1 Thursday, May 20, 2010 11:26 AM 4/2010 Sisältö

momentti 4_10.fm Page 1 Thursday, May 20, 2010 11:26 AM 4/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, 2009 1:23 PM 4/2009 Sisältö

momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, 2009 1:23 PM 4/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 16. 22.6.2012/25 Liite Virallisen lehden numeroon 72/25.6.2012 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO VALTIONEUVOSTO........ 29 Hallituksen esitykset.........

Lisätiedot

Eduskunnalle vaalikauden lopulla 2014-2015 annettavat hallituksen esitykset 1

Eduskunnalle vaalikauden lopulla 2014-2015 annettavat hallituksen esitykset 1 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla -2015 annettavat hallituksen esitykset 1 1 HE valtioneuvostosta annetun lain 2 :n, arkistolain 1 :n, valtion talousarviolain 7 a :n ja ulkoasiainhallintolain muuttamiseksi

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 7_10.fm Page 1 Thursday, October 14, 2010 7:54 AM 7/2010 Sisältö

momentti 7_10.fm Page 1 Thursday, October 14, 2010 7:54 AM 7/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 4/4: Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 4/4: Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 4/4: Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta Hallituksen julkaisusarja 4 /2014 Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 4/4: Toimenpiteet eduskunnan lausumien

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 ASETETUT TOIMIELIMET 9 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 10 Korkein hallinto-oikeus

Lisätiedot

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 38/2001 1SBN: 951-804-274-8 ISSN: 07888 Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä HELSINKI 2001 Julkaisija: Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Internet:

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkomaalaislaki. Lailla toteutettaisiin ja edistettäisiin

Lisätiedot