OPETUSHALLITUKSEN JA VALTION JA ERITYIS- PALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS PÄÄTTYVÄKSI SOPIMUSKAUDEKSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSHALLITUKSEN JA VALTION JA ERITYIS- PALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 15.02.2005 PÄÄTTYVÄKSI SOPIMUSKAUDEKSI"

Transkriptio

1 OPETUSHALLITUKSEN JA VALTION JA ERITYIS- PALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS PÄÄTTYVÄKSI SOPIMUSKAUDEKSI (sisältää allekirjoituspäytäkirjan aiheuttamat muutokset)

2 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET SOVELTAMISALA TYÖSUHTEEN ALKAMINEN KÄYTTÄYTYMINEN TYÖSSÄ TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN JA LOMAUTTAMINEN II TYÖAIKA 5 SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA 6 VIRASTOTYÖAJAN PIIRISSÄ OLEVAT TYÖT 7 VUOROTYÖ SEKÄ IL TA- JA YÖTYÖ 8 HÄTÄTYÖ 9 VARALLAOLO 10 ERÄÄT TYÖAIKAMÄÄRÄYKSET 11 MUUT TYÖAIKAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III PALKKAUS PALKKAUSPERUSTEET AIKAPALKKA SUORITUSPALKKA PALKANMAKSU PALVELUSVUOSILISÄ OMAN AUTON KÄYTTÖ, YÖHOITOLlSÄ SEKÄ AMMATTITUTKINTO JA -PÄTEVYYSLISÄT MUUT LISÄT JA PALKKIOT KYLMÄN SEUDUN LISÄ

3 3 IV ERINÄISET KORVAUKSET 20 MUUT KORVAUKSET 17 V SOSIAALISET MÄÄRÄYKSET 18 TYÖTURVALLISUUS SUOJAVAATETUS 18 TERVEYSTARKASTUKSET 18 VAIKEASTI SAIRAAN LAPSEN HOITO 19 VI ERINÄISET MÄÄRÄYKSET ERÄÄT KIINTEISTÖHUOLTOALAN TEHTÄVÄT AMMATTIYHDISTYSKOULUTUKSEN HYVÄKSYMINEN TYÖNTUTKIMUKSET VII TYÖRAUHA JA SEN TURVAAMINEN LUOTTAMUSMIEHET 20 ASIAMIEHET ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN TYÖNSEISAUSTEN 21 ESTÄMINEN JA TYÖRAUHA VIII SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO- JA IRTISANOMINEN ALLEKIRJOITUSMERKINNÄT LIITTEET PALKKALlITTEET 23 PALKKALIITE 01 ( ) PALKKALIITE 02 ( ) 23 25

4 4 PALKKALIITE 03 ( ) LIITE 04 (siivoojat) LIITE 05 (erityisammattikoulut) LIITE 06 (lomarahan vaihtaminen) NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA

5 5 OPETUSHALLITUKSEN JA VALTION JA ERITYISPALVELUIDEN AMMATTILIITTO VAL RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS PÄÄTTYVÄKSI SOPIMUSKAUDEKSI I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 SOVELTAMISALA 1. Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan opetushallituksessa ja sen toimialaan kuuluvissa valtion oppilaitoksissa seuraavissa töissä yksityisoikeudellisessa työsuhteessa oleviin työntekijöihin: 1) 2) 3) kiinteistönhuoltoalan sekä hoito- ja talousalan töissä (palkkaliite 01 laitoshenkilökunnan töissä (palkkaliite 02) kirjasto- ja toimistoalan töissä (palkkaliite 03). 2. Tässä työehtosopimuksessa tarkoitettuun henkilöstöön sovelletaan valtiovarainministeriön ja AKAVA-JS ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Valtion yhteisjärjestö VTY:n välisen voimassa olevan valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä niiltä osin kuin jäljempänä tässä työehtosopimuksessa ei ole toisin sovittu. 3. Sopimusta ei sovelleta pelkästään maataloustyötä tekeviin työntekijöihin. 2 TYÖSUHTEEN ALKAMINEN 1. Työntekijän oppilaitokseen ottaa johtokunta, rehtori, johtaja tai muu oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva sen mukaan kuin asetuksessa ja johtosäännössä on määrätty. 2. Uuden työntekijän kanssa on tehtävä kirjallinen työsopimus ja hänen työhönotostaan on ilmoitettava viivytyksettä asianomaisen järjestön nimeämälle luottamusmiehelle tai pääluottamusmiehelle, ellei työsuhteen Iyhytaikaisuuden vuoksi kirjallista sopimusta ja ilmoittamista ole pidettävä tarpeettomana tai ellei työntekijä lyhytaikaisen työsopimuksen ollessa kyseessä kirjallista sopimusta vaadi. 3. Asianomaisella luottamusmiehellä on oikeus tarkastaa kirjalliset työsopimukset. 4. Työntekijälle on työsopimusta tehtäessä todistettavasti ilmoitettava, onko työsopimus tarkoitettu olemaan voimassa määräajan tai muutoin katsottava määräaikaiseksi taikka onko työsopimus tarkoitettu olemaan voimassa toistaiseksi. Milloin työsopimus on tarkoitettu olemaan voimassa määräajan tai muutoin katsottava määräaikaiseksi, työntekijälle on samalla ilmoitettava työkauden pituus joko kalenteriajan mukaan tai muutoin olosuhteisiin soveltuvalla tavalla. 5. Milloin työntekijän työsuhde keskeytyksettä on jatkunut vähintään vuoden, työsopimus katsotaan toistaiseksi voimassa olevaksi, paitsi milloin on sovittu työsopimuksen päättymisestä määrättynä päivänä tai määrätyn työn tultua suoritetuksi eikä työsopimuksen määräaikaisuudelle ole perusteltua syytä.

6 6 6. Työntekijän työsopimuksessa on mainittava työn laatu, työpaikka ja työpaikkakunta, työn aloittamisaika sekä ammattinimike ja sen edellyttämä palkka. 7. Työhön ottamisessa ja työsuhteessa noudatetaan ehdotonta puolueettomuutta siten, ettei ketään perusteettomasti aseteta toisiin nähden eri asemaan syntyperän, uskonnon, sukupuolen, iän, poliittisen tai ammattiyhdistystoiminnan taikka muun näihin verrattavan seikan vuoksi. 8. Työhön otettaessa kiinnitetään mahdollisuuksien mukaan huomiota myös sosiaalisiin näkökohtiin siten, että työtaitoonsa ja työkykyynsä nähden samanarvoisista työntekijöistä otetaan työhön ensisijaisesti ne henkilöt, joiden toimeentulon voidaan katsoa eniten olevan työstä saatavan ansion varassa. 9. Työntekijän työsuhteen katsotaan alkavan sinä päivänä, jolloin työnantaja työntekijää työhön ottaessaan ilmoittaa työn alkavaksi ja työntekijä sopimuksen mukaisesti ryhtyy työhön. 3 KÄYTTÄYTYMINEN TYÖSSÄ 1. Työntekijän tulee suorittaa työnsä ahkerasti ja huolellisesti, noudattaa tarkoin työaikaa sekä välttää työssä kaikkea, mikä voi saattaa hänen tai hänen työtoverinsa turvallisuuden vaaranalaiseksi tai turmella valtion omaisuutta. 2. Työpaikalla on esiinnyttävänä raittiina. 4 TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN JA LOMAUTTAMINEN a) Toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset 1. Sen estämättä, mitä valtion yleisen työehtosopimuksen liitteenä olevissa sopimusmääräyksissä irtisanomissuojasta ja lomautuksesta on määrätty, noudatetaan työntekijän vapaaehtoisesti siirtyessä työnantajan toisen laitoksen tai vastaavan työhön työn järjestelyn kannalta tarpeellista, kuitenkin enintään irtisanomisajan pituista siirtymäaikaa. Tarvittaessa voi työnantajan keskushallinnon edustaja neuvoteltuaan asianomaisten osapuolten kanssa määrätä siirtymäajasta. b) Määräaikaiset työsopimukset 2. Irtisanomisaikaa ei noudateta silloin, kun työntekijä on otettu työhön määräajaksi tai suorittamaan määrätty työ. Milloin työkauden pituutta ei määräaikaisena pidettävän työsopimuksen osalta ole määrätty kalenteriajan mukaan, työnantajan on kuitenkin neljätoista vuorokautta ennen ilmoitettava työntekijälle odotettavissa olevasta työsuhteen päättymisestä, milloin se riippuu sellaisesta seikasta, joka on työnantajan mutta ei työntekijän tiedossa. 3. Kalenteriajan mukaan määrätyn määräaikaisen työsuhteen päättymisestä on vastaavasti ilmoitettava yhtä kuukautta aikaisemmin, milloin sopimus on tehty vuotta pitemmäksi ajaksi.

7 7 c) Työsuhteen purkaminen 4. Sovitusta työkaudesta ja irtisanomisajasta huolimatta työsopimus voidaan heti purkaa työsopimuslain (55/2001) 8 luvun 1 :ssä mainitusta syystä. 5. Jos työntekijä on ollut työstä poissa vähintään viikon eikä hän tuona aikana ole ilmoittanut pätevää estettä, työnantajalla on oikeus työsopimuslain (55/2001) 8 luvun 3 :n nojalla pitää työsopimusta purkautuneena. Jos ilmoittamista on kohdannut pätevä este, peruuntuu purkaminen. d) Ilmoittaminen 6. Sen estämättä, mitä valtion yleisen työehtosopimuksen liitteenä olevissa sopimusmääräyksissä irtisanomissuojasta ja lomautuksesta on määrätty irtisanomisen ja lomauttamisen ilmoittamisesta, irtisanoo työsuhteen tai lomauttaa työntekijän työnantajan puolelta työhönottaja kirjallisesti ilmoittaen samalla irtisanomisen tai lomauttamisen syyn. Työsuhteen purkaa työhönottaja ilmoittaen samalla purkamisen syyn. Tässä momentissa mainituista asioista on ilmoitettava välittömästi luottamusmiehelle. 7. Työntekijän on irtisanottava kirjallinen työsopimus kirjallisesti II TYÖAIKA 5 SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA A Työaikalain 6 &:n alaiset työt 1. Valtion virka- ja työehtosopimuksen työajoista ( ) 4 :n 1 momentissa sovitut työaikalain (605/96) 6 :n mukaiset kulloinkin noudatettavat vuorokautisen säännöllisen työajan vaihtoehtoiset pituudet a) ja b) vahvistetaan työtuntijärjestelmässä. 2. Säännöllinen työaika sijoitetaan työaikalain 6 :n mukaisessa: kaksivuorotyössä päivävuorossa klo välille ja iltavuorossa klo välille. kolmivuorotyössä päivävuorossa klo välille, iltavuorossa klo välille ja yövuorossa klo välille. 3. Työvuorot Työaikalain 6 :n mukaisessa vuorot yössä tulee työvuorojen säännöllisesti vaihtua ja enintään kahden viikon pituisin ajanjaksoin muuttua. 4. Tasoitusjakso kuulo- ja näkövammaisten kouluissa:1 1 Sovellusala: Haukkarannan koulu, Mikkelin ja Oulun kuulovammaisten koulu, sekä Jyväskylän näkövam-

8 I 8 a) säännöllinen työaika on enintään 114 tuntia 45 minuuttia kolmen viikon pituisena työjaksona; b) säännöllinen työaika voi olla joissakin työjaksoissa pitempi, kuitenkin enintään 6 tuntia jakson säännöllistä työaikaa pitempi. Työaika on tällöin tasoitettava neljän työjakson pituisen tasoituskauden (12 työviikkoa) aikana keskimäärin työjakson säännölliseen työaikaan. B Tvöaikalain 7.&:n alaiset tvöt Työaikalain 7 :n mukaista työaikaa noudatetaan Alavuden, Kuhankosken ja Perttulan erityisammattikouluissa vammaisten hoitotyötä tekeviin työntekijöihin. 6 VIRASTOTYÖAJAN PIIRISSÄ OLEVAT TYÖT Tämän työehtosopimuksen toimisto- ja kirjastoalan palkkaliitteeseen 03 sijoitettuun henkilökuntaan sovelletaan mitä asetuksessa valtion virastojen aukiolosta (332/94) tarkoitettujen virastojen työaikamuodosta sekä vastaavasta työaikamuodosta muissa virastoissa on sovittu ja noudatetaan mitä valtion virka- ja työehtosopimuksen työajoista ( ) määräyksissä on sovittu. 7 VUOROTYÖ SEKÄ IL TA- JA YÖTYÖ 1. Vuorot yössä maksetaan työntekijälle vuorotyölisää jokaiselta ilta- ja yövuorossa tehdyltä tunnilta kohdan 3. mukaisesti. 2. Työstä, joka ei ole vuoro-, yli-, hätä- tai hälytysluonteista työtä, mutta jota tehdään: a) kello välisenä aikana, maksetaan iltatyölisää b) kello välisenä aikana, maksetaan yötyölisää 3. Iltatyölisän suuruus on 15 % ja yötyölisän suuruus on 30 % asianomaisen yksinkertaisesta tuntipalkasta laskettuna. 4. Jos kuitenkin viimeistään kello aloitettu työ jatkuu yli kello 06.00, pidetään tällaisena jatkoaikana suoritettua työtä yötyölisää laskettaessa yöt yön veroisena ensimmäiseen vähintään 2 tunnin pituiseen yhdenjaksoiseen lepoaikaan asti, kuitenkin enintään kello saakka. 5. Jos vuorotyö tai ilta- ja yöt yö tehdään sunnuntai-, yli- tai hätätyönä, niistä suoritettavat lisät maksetaan samojen perusteiden mukaan korotettuna kuin muukin palkka.

9 9 8 HÄTÄTYÖ 1. Hätätyötä voidaan teettää työaikalain 21 :ssä edellytetyin perustein. Hätätyö korvataan kuten ylityö silloin, kun se ylittää valtion työajoista tehdyn virka- ja työehtosopimuksen 14 :ssä sovitut ylityökorvauksiin oikeuttavat säännölliset työajat. (palkkatekijätunnus 5180 ja 5175) 2. Milloin työnantajan on tehtävä työaikalain 21 :ssä määrätty ilmoitus asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle, on vastaava ilmoitus annettava myös asianomaiselle työsuojeluvaltuutetulle ja pääluottamusmiehelle. 9 VARALLAOLO A) Asuntovarallaolo 1. Korvaus asuntovarallaolosta määräytyy työaikalain 6 :n mukaan. 2. Asuntovarallaoloa voidaan käyttää silloin kun työhön on saavuttava välittömästi tai kun edellytetään varalla oloa sovitussa paikassa. B) Tavoitettavissaolo 1. Milloin työntekijä on määrätty olemaan siten tavoitettavissa, että hänet voidaan hakulaitteella, puhelimella tai muulla viestimellä kutsua tarpeen vaatiessa työhön yhden (1) tunnin kuluessa, maksetaan tällaisesta tavoitettavissaolosta 35 % korvaus työntekijän yksinkertaisesta tuntipalkasta laskettuna. 2. Kun työntekijä on velvollinen kutsun saatuaan saapumaan työhön kahden (2) tunnin kuluessa, maksetaan tällaisesta tavoitettavissaolosta 25 % korvaus työntekijän yksinkertaisesta tuntipalkasta. 3. Tavoitettavissaolon edellytys on, että työnantaja järjestää työntekijälle paikkaa sitomattoman viestimen, hakulaitteen tai matkapuhelimen, jonka välityksellä kutsu toimitetaan ja että työn tekijä voi vapaasti liikkua sellaisella alueella, josta hän voi edellä sovitun ajan kuluessa kutsun vastaanottamisesta saapua töihin. 4. Tavoitettavissaolojärjestelmän käyttöönotosta, tavoitettavissaoloajoista ja muista käytännön järjestelyistä sovitaan paikallisesti. 5. Tavoitettavissaolokorvaus määräytyy työnantajan määrittämän työhönsaapumis- velvoitteen perusteella. Velvoitteen aikarajaa määrättäessä tulee ottaa huomioon mm. hälytysten määrä ja laatu tavoitettavissaoloaikana. 6. Matka-aika työntekijän asunnoita tai muulta kutsun vastaanottamispaikalta työntekopaikalle ja takaisin luetaan tavoitettavissaoloaikaan. Työnantaja korvaa matkasta aiheutuneet kustannukset laskettuna asunnon ja työntekopaikan väliseltä matkalta

10 2. Jos työntekijä satunnaisesti, ei kuitenkaan toistuvasti, saapuu vasta työajan alkamisen jälkeen työhönsä, ei palkkaa myöhästymisen vuoksi vähennetä, jos myöhästyminen ei ole viittä minuuttia pitempi. Jos kysymyksessä on pitempi myöhästyminen, palkka maksetaan 10 Matka-ajan korvauksen maksamisesta ja korvauksen määrästä on sovittava paikallisesti ennen tavoitettavissaolojärjestelmän käyttöönottoa. 7. Työntekopaikalla tehdystä työstä lasketaan työajaksi vähintään yksi tunti työntekopaikalla käyntiä kohden. Työajaksi laskettua aikaa ei lueta tavoitettavissaoloaikaan. Työhön sovelletaan työehtosopimuksen mukaisesti määräytyviä korvausperusteita. Tavoitettavissaoloaikana tehty työ ei ole hälytysluonteista työtä. 8. Mikäli tavoitettavissaolija hälytyksen saatuaan suorittaa korjaustoimen käytössään olevalla huoltopäätteellä maksetaan tästä työstä 6,73 euron suuruinen korvaus. 9. Mikäli tavoitettavissaolija hälytyksen saatuaan ottaa yhteyttä tämän työehtosopimuksen soveltamisalan piiriin kuuluvaan toiseen, vapaalla olevaan henkilöön välttämättömän asiantuntijaavun saamiseksi, maksetaan tällaisen puhelinneuvonnan antamisesta kyseiselle henkilölle 8,41 euron suuruinen korvaus. Neuvontakorvaus maksetaan vain yhdelle henkilölle hälytyskerralta. Mikäli työvuorossa oleva henkilö ottaa yhteyttä tämän työehtosopimuksen soveltamisalan piiriin kuuluvaan toiseen, vapaalla olevaan henkilöön välttämättömän asiantuntija-avun saamiseksi, maksetaan tällaisen puhelinneuvonnan antamisesta kyseiselle henkilölle 8,41 euron suuruinen korvaus. Neuvontakorvaus maksetaan vain yhdelle henkilölle hälytys- kerralta. 10 ERÄÄT TYÖAIKAMÄÄRÄYKSET 1. Ylityökorvausta suoritetaan ylityöstä, joka on tehty työnjohdon määräyksestä. 2. Ilta- ja yötyölisää voidaan siivoojalie maksaa siinä tapauksessa, että hänet on työnanta- jan taholta määrätty olemaan työssä mainittuihin lisiin oikeuttavana aikana ja hänen sään- nöllinen työaikansa on vähintään 7.39 tuntia päivässä. 3. Niille työaikalain 6 :n alaisille työntekijöille, jotka tekevät työaikalain 7 :ään rinnastettavaa jaksot yötä ennalta laaditun työvuorolistan mukaisesti säännöllisesti myös lauantaina suoritetaan valtion työajoista tehdyn virka- ja työehtosopimuksen 22 :n mukaista korvausta muuna arkilauantaina kuin pääsiäislauantaina kello välisenä aikana tehdystä työstä lauantaityökorvauksena tunnilta 25 % yksinkertaisesta tuntipalkasta, ei kuitenkaan silloin kun työtä tehdään ylityönä tai kyseessä on työn sisäänteko. 11 MUUT TYÖAIKAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1. Paikallisesti, olosuhteista riippuen, voidaan varsinaisen työpaikan asemesta sopia tila- päisesti muustakin työpaikasta, missä työntekijän on oltava työajan alkaessa.

11 11 myös myöhästymisajalta, milloin työntekijä esittää perustellun hyväksyttävän syyn myöhästymiseen. Muutoin palkka maksetaan myöhästymistä seuraavan täyden tunnin alusta lukien. III PALKKAUS 12 PALKKAUSPERUSTEET 1. Täysin työkykyisten työntekijöiden ja harjoittelijoiden aika- ja suorituspalkat määräytyvät tähän työehtosopimuksen erikseen liitettävien palkkahinnoitteluliitteiden ja pöytäkirjojen pe- rusteella. Työpaikkoja määrättäessä noudatetaan kuntien yleisen kalleusluokituksen vahvistamisesta kulloinkin voimassa olevaa valtioneuvoston päätöstä. 2. Työntekijälle, joka ei täytä palkkaliitteen 1 momentin edellytyksiä, voidaan työnjohdon, työntekijän ja työntekijän luottamusmiehen kesken sopia palkka maksettavaksi tämän työ- ehtosopimuksen palkkaliitteiden määräyksistä poiketen, mikäli työehtosopimuksen tai sen liitteiden määräyksistä ei muuta johdu. 3. Sellaisiin työntekijöihin sekä ammattioppilaisiin ja harjoittelijoihin nähden, joiden palkkoja ei ole tämän työehtosopimuksen palkkaliitteissä määrätty, noudatetaan asianomaisen työ- alan työehtosopimuksessa sovittuja palkkoja taikka mitä tämän työehtosopimuksen allekir- joittaneiden kesken palkkojen määrittelystä on erikseen sovittu tai sovitaan. 4. Mikäli työntekijä tilapäisesti on estynyt tekemästä varsinaista työtään tai milloin tarve vaatii, hän on velvollinen tekemään muutakin työtä. Mikäli tilapäinen työ on aiemmin palkat- tua, ei työntekijän palkkaa alenneta. Mikäli työntekijän työ tilapäisesti oleellisesti muuttuu ja tilapäinen työ on korkeammin palkattua, maksetaan työntekijälle korkeampi palkka siltä ajalta, jona hän tätä työtä tekee, ei kuitenkaan vuosilomasijaisuuden ajalta. 13 AIKAPALKKA 1. Aikapalkalla tarkoitetaan aikayksiköitä, joko tunnilta tai kuukaudelta, laskettavaa palkkaa. 2. Aikapalkka määräytyy ohjepalkan ja muiden mahdollisten tässä työehtosopimuksessa tai sen liitteissä mainittujen lisien perusteella. 3. Osapäivätyötä tekevien työaikalain alaisten työntekijöiden palkkaus määräytyy seuraavasti: Säännöllisen työajan pi- palkka prosentteina tuus/vuorokausi täydestä palkasta 8 t 1 00 % 7 t 92 % 6 t 83 % 5 t 72 %

12 1. Työehtosopimuksen piiriin kuuluville työntekijöille maksetaan ohjekuukausipalkan lisäksi t 60 % 3 t 48 % 2 t 33 % 14 SUORITUSPALKKA 1. Suorituspalkoilla tarkoitetaan joko urakkatyöstä (suora urakka) suoritettavaa urakka- paikkaa tai erilaatuisia, osaksi ajan, osaksi työsuorituksen perusteella määräytyviä palkkoja. 2. Mikäli työn laatu sen sallii ja se teknisesti on mahdollista, on työntekijälle tuotannon ja ansion kohottamiseksi varattava mahdollisuus suorittaa työ urakkatyönä. Sellaisissa töissä, joissa se osoittautuu tarkoituksenmukaiseksi, voidaan soveltaa myös muita suorituspaikkaustapoja. 3. Urakkatyötä ja muuta edellä tarkoitettua suorituspalkkatyötä tehdään työnjohdon ja työn- tekijän keskeisen sopimuksen perusteella. Ellei työn suorittamisesta suoritus-palkkatyössä päästä sopimukseen, työ tehdään aikapalkalla. 4. Sellaisten töiden urakkahinnoista, joista ei ole hyväksyttyjä urakkahinnoitteluja, työnjohto ja työntekijä sopivat ennen työn aloittamista keskenään edellä mainittua hinnoitteluperustetta noudattaen. 5. Suorituspalkkatyön mittaus suoritetaan työnjohdon ja työntekijän tai hänen edustajansa kesken edeltä käsin sovittuna aikana ja työntekijällä tai hänen edustajallaan on oikeus olla läsnä toteamassa työn määrä. 15 PALKAN MAKSU 1. Milloin palkkaa ei voida tilapäisen, lyhytaikaisen työsuhteen tai muun sellaisen syyn vuoksi suorittaa pankin välityksellä, maksetaan palkka työsopimuslaissa määrätyllä tavalla., 2. Työsuhteen päättyessä palkka on maksettava viivytyksettä. 3. Palkanmaksun yhteydessä annetaan työntekijälle selvästi luettava tarkistusliuska, josta palkkaukseen liittyvät perusteet ilmenevät. Mikäli työntekijä asuu työsuhdeasunnossa tai valtion vuokra-asunnossa, annetaan hänelle myös tosite perityistä vuokra-, vesi-, lämmitys-, puhelin- yms. maksuista. 16 PALVELUSVUOSILISÄ

13 I Palvelusvuosilisään oikeuttavaksi palvelusajaksi luetaan kohdissa A) ja B) mainittu palvelu, jossa säännöllinen työaika keskimäärin on vähintään 20 tuntia viikossa: A) - valtion palvelus virka- tai työsuhteessa ja Euroopan unionin jäsenvaltion julkishallinnon palvelus B) - samalla työalalla tapahtunut, - Suomen Pankin ja kansaneläkelaitoksen, - kunnan, kuntien keskusjärjestön tai kuntien yhtymän, - evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan, - toimiehtosopimusjärjestelmän piiriin kuuluvan valtionapulaitoksen tai sellaisen yksityisen yhteisön tai laitoksen, joka saa lain tai asetuksen nojalla tai harkinnanvaraista valtionapua yli puoleen palkkamenoistaan Ja - valtion haltuun otetun rautatien, puhelinlaitoksen tai muun valtion haltuun otetun laitoksen tai toiminnan palvelus Mikäli viikkotuntien vähimmäismäärä ei jonkin osa-aikaisen palvelussuhteen osalta täyty, luetaan osa-aikatyöstä palvelusvuosilisään oikeuttavaksi ajaksi se osuus, mikä vastaa osaaikatyön suhteellista osuutta kyseistä tehtävää vastaavan kokoaikaisen tehtävän säännöllisestä työajasta. Palvelusvuosilisään oikeuttavaksi ajaksi luetaan aika, jonka asianomainen on ollut sotatilan aikana lotta- tai sotapalveluksessa taikka suorittanut asevelvollisuuttaan tai aseellisesta palveluksesta vapautettuna suorittanut aseetonta palvelusta taikka siviilipalvelusta siltä osin kuin viimeksi mainittu ei ylitä asevelvollisuuslaissa säädettyä yleistä 240 päivän palvelusaikaa tai palvellut suomalaisessa valvontajoukossa siitä annetun lain mukaisesti. Valtion palvelukseksi katsotaan myös palvelus kansanedustajana, Euroopan unionin parlamentin edustajana ja eduskunnan viran tai toimen haltijana. Palvelusvuosilisään oikeuttavaa palvelusaikaa laskettaessa otetaan jälkeisen palveluksen osalta huomioon kaikki ne kuukaudet, joiden aikana työntekijä on ollut työssä vähintään 14 päivänä. Aikaa, jonka työntekijä on ollut poissa työstä saaden siltä ajalta paikkaa tai äitiysrahaa, taikka ollut lomautettuna enintään 30 päiväksi kerrallaan, ei vähennetä. Palvelusvuosilisään oikeuttavaksi ajaksi ei kuitenkaan lueta palvelusaikaa, jonka perusteella asianomainen saa muulta työnantajalta taikka muun palveluksen perusteella valtion eläkettä. Työnantajalla on lisäksi valtiovarainministeriön antamien yleisohjeiden perusteella mahdollisuus ottaa huomioon muu ko. työalalla työskennelty aika. 3. Palvelusvuosilisää maksetaan siten, että I palvelusvuosilisä yhden (1) palvelusvuoden jälkeen on 5,0 prosenttia ohjepaikasta (prosenttikerroin 5,0), II palvelusvuosilisä neljän (4) palvelusvuoden jälkeen on 5,0 prosenttia

14 14 III palvelusvuosilisä kahdeksan (8) palvelusvuoden jälkeen on 5,0 prosenttia ohjepalkan, I ja II palvelusvuosilisän yhteismäärästä (prosenttikerroin yhteensä 15,76), IV palvelusvuosilisä yhdentoista (11) palvelusvuoden jälkeen on 4,5 prosenttia ohjepalkan, 1, II ja III palvelusvuosilisän yhteismäärästä (prosenttikerroin yhteensä 20,97), V palvelusvuosilisä viidentoista (15) palvelusvuoden jälkeen on 3,5 prosenttia ohjepalkan, 1, II, III ja IV palvelusvuosilisän yhteismäärästä (prosentti kerroin yhteensä 25,21) ja VI palvelusvuosilisä kahdeksantoista (18) palvelusvuoden jälkeen on 2 prosenttia ohjepalkan, 1, II, 111, IV ja V palvelusvuosilisän yhteismäärästä (prosenttikerroin yhteensä 27,71). (3 mom. muutettu lukien, tes-pöytäkirja ) 4. Edellä 3 momentissa edelletyn lisäksi työnantaja voi valtiovarainministeriön antamien yleisohjeiden perusteella palvelusvuosilisän vuosisidonnaisten osuuksien enimmäismäärää tällä kuitenkaan ylittämättä maksaa palvelusvuosilisän harkinnanvaraisena osuutena enintään 10 prosenttia ohjepalkan ja kulloistenkin vuosisidonnaisten palvelusvuosilisien yhteismäärästä.(palkkatekijätunnus 2455, YK:02455) 5. Työntekijän asiana on tarvittaessa esittää selvitys palvelusvuosilisän maksamiseen oikeuttavista perusteista. 6. Palvelusvuosilisää maksetaan työntekijälle edellytysten täyttymistä lähinnä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Lisää voidaan maksaa myös takautuvasti, ei kuitenkaan vuotta pidemmältä ajalta ennen hakemusta. 7. Jos asianomainen aikapalkkatyön ohella tekee urakkatyötä tai muuta suorituspalkkatyötä, palvelusvuosilisää maksetaan vain aika palkkatyöhön käytetyiltä työtunneilta. 17 OMAN AUTON KÄYTTÖ, YÖHOITOLlSÄ SEKÄ AMMATTITUTKINTO JA -PÄTEVYYSLISÄT 1. Työntekijälle, joka työnjohdon suostumuksella ajaa työssään omalla autolla huolto- tai muuta vastaavaa ajoa, voidaan maksaa oman auton käytöstä erikseen sovittava kilometri- perusteinen korvaus edellyttäen, että työntekijä on pitänyt ajoistaan ajopäiväkirjaa. 2. Kuulo- ja näkövammaisten kouluissa2 maksetaan periodityössä hoitajan tehtävässä olevalle vähintään kahdeksan tuntia kestävältä yövuorolta (vähintään seitsemän tuntia kello välillä) erillinen 2,02 euron määräinen yöhoitolisä, joka ei kuulu hoitajan varsinaiseen palkkaukseen. (palkkatekijätunnus 4942, YK:04942) 3. Ammattitutkintolisänä maksetaan 20,18 euroa kuukaudessa laitossiivoojalie, sairaalaapulaiselle ja laitosapulaiselle, joka on suorittanut ammatillisista pätevyystutkinnoista an- 2 Soveltamisala: Haukkarannan koulu, Mikkelin ja Oulun kuulovammaisten koulu ja sekä Jyväskylän näkövammaisten

15 I 15 netun lain tarkoittaman ammattitutkinnon laitossiivoojan tai sairaala-apulaisen ammateissa. (palkkatekijätunnus 2060, YK:02060) Ammattitutkintolisänä maksetaan 20,18 euroa kuukaudessa keittäjälle, keittiöapulaiselle ja talousapulaiselle, joka on suorittanut ammatillisista pätevyystutkinnoista annetun lain tarkoittaman ammattitutkinnon keittäjän ja keittiöapulaisen ammateissa. (palkkatekijätunnus 2060, YK:02060) Ammattitutkintolisänä maksetaan 20,18 euroa kuukaudessa kiinteistönhoitajalle, talonmiehelle, talonmies-lämmittäjälle ja lämmittäjälle, joka on suorittanut ammatillisista pätevyystutkinnoista annetussa laissa tarkoitetun ammattitutkinnon talonmiehen ammatissa tai sitä vastaavan aikaisemman talon miehen oppiohjelman mukaisen ammattitutkinnon, ja sen lisäksi 16,82 euroa kuukaudessa kiinteistönhoitajalle, talonmiehelle, talonmies-lämmittäjälle ja lämmittäjälle, joka on suorittanut mainitussa laissa tarkoitetun kiinteistönhoitajan ylemmän ammattitutkinnon. (palkkatekijätunnus 2060, YK:02060) 4. Ammattipätevyyslisänä maksetaan 10,09 euroa kuukaudessa laitossiivoojalle, joka on suorittanut vähintään kuuden kuukauden yhtäjaksoisen siivousalan kurssin ja jolla on lisäksi neljän vuoden pituinen siivousalan työkokemus. Tätä korvausta ei kuitenkaan makseta laitossiivoojalle, jolla on oikeus ammattitutkintolisään. (palkkatekijätunnus 2050, YK:02050) 5. (Entiset ammattikasvatushallituksen alaiset koulut) Lastenhoitajalle, jolla on lastenhoitajan, päivähoitajan tai kodinhoitajan koulutus, maksetaan palkkaus palkkaryhmän 157 mukaisesti. 6 (Entiset kouluhallituksen alaiset koulut) Kuulo- ja näkövammaisten kouluissa hoitajalle ja lastenhoitajalle, jolla on opetushallituksen [tai kouluhallituksen] hyväksymä lähikasvattajakoulutus, maksetaan palkkaus hoitajalle palkkaryhmän 155 mukaisesti ja lastenhoitajalle palkkaryhmän 155 mukaisesti. (Muutettu lukien, tes-pöytäkirja ) 7. (Entiset kouluhallituksen alaiset koulut) Kuulo-, näkö- ja liikuntavammaisten kouluissa lasten hoitajalle, hoitajalle ja ohjaajalle, jolla on lastenhoitajan, sosiaalikasvattajan tai muu vastaavantasoinen opetushallituksen [tai kouluhallituksen] hyväksymä koulutus, maksetaan palkkaus palkkaryhmän 158 mukaisesti. (Muutettu lukien, tes-pöytäkirja ) 8. (Entiset kouluhallituksen alaiset koulut) Liikuntavammaisten kouluissa hoitajalle, jolla on vajaamielishoitajan, kehitysvammaishoitajan, mielisairaanhoitajan, mielenterveyshoitajan tai muu vastaavantasoinen opetushallituksen [tai kouluhallituksen] hyväksymä koulutus, maksetaan palkkaus palkkausryhmän 158 mukaisesti. (Muutettu lukien, tes-pöytäkirja ) 18 MUUT LISÄT JA PALKKIOT 1. Kuulovammaisten ammattikoulun työntekijälle, joka [ammattikasvatushallituksen] hyväksymällä tavalla on osoittanut kykenevänsä käyttämään viittomakieltä, maksetaan viittoma-

16 I Kuulovammaisten koulun työntekijälle, joka [kouluhallituksen] hyväksymällä tavalla on osoittanut kykenevänsä käyttämään viittomakieltä, maksetaan viittomakielen taidosta 21,86 euroa kuukaudessa. (palkkatekijätunnus 3798, YK:03798) 3. Näkövammaisten ammattikoulun työntekijälle, joka [ammattikasvatushallituksen] hyväksymällä tavalla on osoittanut kykenevänsä käyttämään pistekirjoitusta, maksetaan pistekirjoituksen taidosta 21,86 euroa kuukaudessa. (palkkatekijätunnus 3277, YK:3277) 4. Näkövammaisten koulun työntekijälle, joka [kouluhallituksen] hyväksymällä tavalla on osoittanut kykenevänsä käyttämään pistekirjoitusta, maksetaan pistekirjoituksen taidosta 21,86 euroa kuukaudessa. (palkkatekijätunnus 3277, YK:03277) 5. Työntekijälle, joka tehtävässään olisi oikeutettu virkamiesten kielitaitolisään3, voidaan maksaa erillisenä kielitaitolisänä vieraan kielen (ei ruotsin tai suomen kielen)suullisesta ja kirjallisesta taidosta 21,86 euroa taikka suullisesta tai kirjallisesta taidosta 16,82 euroa kuukaudessa kultakin kieleltä erikseen. (palkkatekijätunnus 2071, YK:02071) 6. Työntekijälle, joka tehtävässään olisi oikeutettu virkamiesten kielilisään4, voidaan maksaa siinä toisessa kotimaisessa kielessä, joka ei ole hänen äidinkielensä, erillisenä kieliiisänä 14,30 euroa kuukaudessa hyvästä suullisesta taidosta ja 18,50 euroa kuukaudessa hyvästä suullisesta ja kirjallisesta taidosta. Sellaiselle edellä mainitut edellytykset täyttävälle työntekijälle, joka täydellisesti hallitsee molemmat kotimaiset kielet (asetus 442/87), voidaan erillisenä kielilisänä maksaa 26,91 euroa kuukaudessa. (palkkatekijätunnus 2788, YK:02788) 19 KYLMÄN SEUDUN LISÄ 1. Työntekijälle, jonka vakinainen asunto ja koti sijaitsevat Suomessa ja jonka työnsuorituspaikka sijaitsee jäljempänä tässä pykälässä tarkoitetulla alueella, maksetaan erityistä kylmän seudun lisää valtion työsuhdeasiain neuvottelukunnan (TYN) ns. hävitetyn alueen lisää selvittäneen jaoston päivätystä muistiosta ilmenevien periaatteiden mukaisesti jäljempänä tässä pykälässä ilmenevin perustein edellyttäen, että yhdenjaksoinen työskentely alueella kestää vähintään yhden kuukauden. (palkkatekijätunnus 2460, YK:02460) 2. Kylmän seudun lisän maksamisen perusteena oleva alue jaetaan kahteen vyöhykkeeseen seuraavasti: I vyöhykkeeseen kuuluvat Kajaanin, Kemijärven, Kemin, Lieksan, Nurmeksen, Rovaniemen ja Tornion kaupungit sekä Hyrynsalmen, Iin, Ilomantsin, Kemin, Kiimingin, Kuhmon, Kuivaniemen, Kuusamon, Paltamon, Pellon, Posion, Pudasjärven, Puolangan, Ranuan, Ristijärven, Rovaniemen, Simon, Sotkamon, Suomussalmen, Taivalkosken, Tervolan, Utajärven, Vaalan, Valtimon, Yli-Iin, Ylikiimingin ja Ylitornion kunnat. II vyöhykkeeseen kuuluvat Enontekiön, Inarin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Sallan, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen kunnat.

17 Lisä maksetaan prosentteina asianomaisen työntekijän jäljempänä tämän pykälän 4 - kohdassa tarkoitetusta henkilökohtaisesta aikapalkasta seuraavasti: I vyöhyke, neljä (4) prosenttia henkilökohtaisesta aikapalkasta; II vyöhyke, kahdeksan (8) prosenttia henkilökohtaisesta aikapalkasta. 4. Tässä pykälässä tarkoitettuun henkilökohtaiseen aikapalkkaan luetaan: - ohjepalkka, - mahdolliset työkohtaiset lisät, - aikatyölisä, - menetelmälisä ja - palvelusvuosilisä. Henkilökohtaiseen aikapalkkaan ei lueta: - erikoisammattimiehen aikatyölisää, - SAKTO, PAKTO, yms. lisiä, - tiettyyn työtuntiin kohdistuvia vuoro-, ilta- ja yötyölisiä, erittäin likaisen tai raskaan työn lisiä eikä muitakaan olosuhdelisiä, - muita palkkaan sisältyviä erilliseriä, jotka maksetaan joko tilikausittain toistuvasti tai epäsäännöllisesti kuten esim. säätarkkailuraha jne. 5. Kylmän seudun lisä maksetaan samansuuruisena sekä aika- että suorituspalkkatyössä. IV ERINÄISET KORVAUKSET 20 MUUT KORVAUKSET 1. Jos kiinteän työpaikan työntekijä työnjohdon määräyksestä jonkin tehtävän suorittamista varten joutuu matkustamaan vähintään kahden kilometrin päähän varsinaisen työpaikkansa ulkopuolelle ja viipyy tällä matkalla vähintään kaksi tuntia ja on tämän matkan takia estynyt ruokailemasta vakinaisessa ruokailupaikassaan varsinaisella ruokailuajalla, maksetaan hänelle, ellei hän ole oikeutettu päivärahaan, ruoka rahaa 6,77 euroa päivää kohti. Jos matka tehdään paikkakunnalle, josta hänen asunnolleen on vähemmän kuin kaksi kilometriä, ei ruokarahaa suoriteta. (palkkatekijätunnus 7360, YK:07360) (Tullut voimaan lukien, tes-pöytäkirja ) 2. Sen lisäksi, mitä tässä sopimuksessa on määrätty, maksetaan työntekijälle sopimuksen liitteissä määritellyt korvaukset, milloin hän täyttää niiden saamiseen vaadittavat ehdot.

18 1 18 V SOSIAALISET MÄÄRÄYKSET 21 TYÖTURVALLISUUS Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työturvallisuuslakia ja muita työturvallisuuteen ja ammattitautien torjuntaan liittyviä lakeja, asetuksia ja viranomaisten päätöksiä tarkoin noudatetaan. Työntekijän tulee noudattaa työnantajan tässä tarkoituksessa antamia ohjeita sekä käyttää sanottujen säännösten ja määräysten edellyttämiä, työnantajan hänen käyttöönsä asettamia suojavälineitä. 22 SUOJAVAATETUS 1. Työnantaja hankkii työntekijöiden käyttöön heille työssään tarpeelliset suojapuvut ja vastaa niiden pesusta ja kunnostuksesta paikallisesti sovituin väliajoin. 2. Erittäin likaisissa, märissä tai kylmissä töissä annetaan työntekijöiden käyttöön työn suorituksen ajaksi erityinen suojavaatetus, johon tarpeen mukaan kuuluvat kumisaappaat, kumikäsineet sekä suoja- ja lämpöpuvut. 3. Suojapukujen ja suojavaatetuksen tarpeellisuuden eri ammattiryhmille sopivat paikallisesti työnantaja ja luottamusmies. 4. Työnantaja kustantaa työntekijöille virkapuvun tai virkatunnukset, mikäli on tarkoituksenmukaista ilmaista työntekijän asema tämän työpaikalla. 23 TERVEYSTARKASTUKSET 1. Terveyden- ja sairaanhoidon suhteen noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa valtiovarainministeriön päätöstä valtion työntekijäin terveydenhuoltoon liittyvien kustannusten korvaamisesta ja sairasloman hakemisesta. 2. Työnantaja korvaa työntekijälle ansiomenetyksen työnantajan velvollisuudeksi säädetystä sekä yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän työterveyshuollosta annetun valtioneuvoston päätöksen (950/94) tarkoittamissa ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa hyväksytyissä työsuhteen aikana suoritettavissa terveystarkastuksissa sekä niihin liittyvissä matkoissa hänen menettämiään säännöllisiä työtunteja vastaavalta ajalta. Samoin menetellään tapauksissa, joissa on kysymys laissa nuorista työntekijöistä (998/93) ja säteilylaissa (592/91) tarkoitetuista tutkimuksista. Samaa sääntöä noudatetaan lisäksi niissä työterveyshuoltolain (743/78) edellyttämissä tutkimuksissa, jotka johtuvat työntekijän siirtymisestä saman viraston tai laitoksen sisällä työtehtävään, jossa kyseinen lääkärintarkastus vaaditaan. 3. Työntekijälle, joka lähetetään edellä mainituissa lain kohdissa tarkoitettuihin tutkimuksiin tai

19 19 dään muulla paikkakunnalla, maksaa työnantaja myös päivärahan. Nämä matkakustannus- ten korvaukset maksetaan työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta kulloinkin voi- massa olevien sopimusmääräysten mukaisesti. 24 VAIKEASTI SAIRAAN LAPSEN HOITO Työntekijä, jonka lapsi sairastaa vaikeasti sairaan lapsen sairaanhoito- ja kuntoutus- avustuksesta vanhemmille annetun valtioneuvoston päätöksen 47/88 3 :n 1 momentin tarkoittamaa vaikeaa sairautta tai kyseisen päätöksen 4 :n tarkoittamassa tapauksessa hänen alle 6 -vuotias lapsensa sairastaa, voi olla poissa työstä osallistuakseen valtioneuvoston päätöksen 3 :ssä ja 4 :ssä tarkoitettuihin lapsensa hoitoon tai kuntoutukseen taikka 5 :ssä tarkoitetulle sopeutumisvalmennustai kuntoutuskursseille tai muuhun ao. pykälässä tarkoitettuun kuntoutustoimintaan. Työntekijän on sovittava poissaolostaan etukäteen työnantajan kanssa. VI ERINÄISET MÄÄRÄYKSET 25 ERÄÄT KIINTEISTÖHUOLTOALAN TEHTÄVÄT 1. Tätä pykälää sovelletaan talonmiehen työtä (kiinteistön ulkopuhtaanapito, lämmitys- ja kiinteistön hoitoon kuuluvat taikka niihin läheisesti liittyvät tehtävät) tekeviin henkilöihin. 2. Kun kiinteällä polttoaineella lämmitettävän kiinteistön talonmies työaikansa ulkopuolella täyttää käsin kattiloita, maksetaan hänelle täyttökerralta lämmityslisänä yksinkertainen tuntipalkka puoleltatoista tunnilta yhden tai kahden käytössä olevan kattilan täyttämisestä ja kahdelta ja puolelta tunnilta kolmen tai useamman kattilan täyttämisestä. 3. lumen pudottaminen katolta ei kuulu talonmiehen tehtäviin. Talonmiehen on kuitenkin huolehdittava siitä, ettei katolta putoavista jääpuikoista, lumesta tai muusta sellaisesta aiheudu vaaraa alla kulkijoille, ryhtymällä tarpeellisiin varotoimenpiteisiin ja ilmoitettava asiasta työnantajalle. 26 AMMATTIYHDISTYSKOULUTUKSEN HYVÄKSYMINEN 1. Opetushallitus päättää vuosittain Valtion ja erityispalveluiden ammattiliitto VAL ry:n esityksestä ammattiyhdistyskoulutusta koskevissa sopimusmääräyksissä tarkoitetut työn- antajan taloudellisesti tukemaksi ammattiyhdistyskoulutukseksi hyväksyttävät koulutus- tilaisuudet.

20 2. Asiamiehillä on oikeus saada työpaikan työnjohdolta ne asiatiedot, jotka ovat heille tarpeen työehtosopimuksen noudattamisen valvomiseksi TYÖNTUTKIMUKSET 1. Työpaikoilla järjestettävien menetelmä- ja aikatutkimusten on katsottava tarkoittavan paitsi työn tuloksen, myös työntekijöiden ansioiden parantamista. Niiden johdosta ehkä tapahtuvat muutokset töiden järjestelyssä eivät kuitenkaan saa aiheuttaa työntekijöiden yli- rasittumista eivätkä vaikuttaa haitallisesti heidän ansiotasoonsa. 2. Työntutkimussuunnitelmat on ennakolta esitettävä paikalliselle luottamusmiehelle tai tämän työehtosopimuksen allekirjoittaneelle työntekijäjärjestölle. 3. Luottamusmiehelle on varattava mahdollisuus työpaikalla perehtyä menetelmä- ja aikatutkimusten suoritustapaan sekä niiden perusteella toimeenpantuihin uudistuksiin etenkin palkkojen järjestelyssä. Työntekijälle on ilmoitettava häneen välittömästi kohdistuvasta tutkimuksesta. VII TYÖRAUHA JA SEN TURVAAMINEN 28 LUOTTAMUSMIEHET JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTU 1. Tämän työehtosopimuksen allekirjoittaneella järjestöllä tai, mikäli järjestöllä on rekisteröityjä alayhdistyksiä tai ammattiosastoja, viimeksi mainituilla on oikeus asettaa työpaikalle työpaikan työntekijöistä luottamusmies. 2. Allekirjoittaneella järjestöllä on oikeus asettaa työntekijöistä valtakunnallinen pääluottamusmies. 3. Luottamusmiehen toimialue käsittää luottamusmiessopimuksessa tarkemmin määritellyt työpaikat. 4. Työsopimussuhteiselle luottamusmiehelle maksetaan erillistä luottamusmiespalkkiota 48,00euroa kuukaudessa. 5. Työsopimussuhteiselle työsuojeluvaltuutetuksi valitulle maksetaan erillistä palkkiota 35,00 euroa kuukaudessa. 29 ASIAMIEHET 1. Tämän työehtosopimuksen allekirjoittaneen työntekijäjärjestön asiamiehillä on oikeus tämän sopimuksen soveltamista koskevissa asioissa käydä työajalla työpaikoilla ilmoitettuaan käynnistä asianomaisen työpaikan työnjohdolle. Asiamiesten nimet on kirjallisesti ilmoitettava opetusministeriölle.

Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001

Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001 Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001 1 Soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Ilmatieteen laitoksen palveluksessa yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa

Lisätiedot

4 Siivoustehtävissä olevien työntekijöiden nimikkeet, tehtävänkuvaukset sekä suositukset tieto- ja taitovaatimuksiksi ovat seuraavat:

4 Siivoustehtävissä olevien työntekijöiden nimikkeet, tehtävänkuvaukset sekä suositukset tieto- ja taitovaatimuksiksi ovat seuraavat: 281801 Pöytäkirja verohallituksen ja verohallinnon PL 01 palveluksessa olevia siivoojia edustavan Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus 3 TES: 313013 PL: 01 Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n,

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN JA VALTION JA ERITYIS- PALVELUJEN AMMATTILIITTO VAl RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 15.02.2005 PÄÄTTYVÄKSI SOPIMUSKAUDEKSI

OPETUSHALLITUKSEN JA VALTION JA ERITYIS- PALVELUJEN AMMATTILIITTO VAl RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 15.02.2005 PÄÄTTYVÄKSI SOPIMUSKAUDEKSI OPETUSHALLITUKSEN JA VALTION JA ERITYIS- PALVELUJEN AMMATTILIITTO VAl RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 15.02.2005 PÄÄTTYVÄKSI SOPIMUSKAUDEKSI (sisältää 12.03.2003 neuvottelupäytäkirjan aiheuttamat muutokset)

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia.

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia. Pöytäkirja ympäristöministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin ympäristöministeriössä 10.12.2004 Paikalla olivat ympäristöministeriön

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa: TES: 313013 PL: 01 Pöytäkirja Merenkulkulaitoksen, Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin 17.2.2005 Merenkulkulaitoksessa.

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008 Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Ympäristöhallinnon Tekniset VETY ry:n, Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys YHY ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

TES: 299702 PL: 01-05. SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN JA VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL ry:n TYÖEHTOSOPIMUS

TES: 299702 PL: 01-05. SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN JA VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL ry:n TYÖEHTOSOPIMUS TES: 299702 PL: 01-05 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN JA VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL ry:n TYÖEHTOSOPIMUS sopimuskaudeksi 1.2.2003 15.2.2005 2 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala

Lisätiedot

TYÖMINISTERIÖN SEKÄ SOSIAALI-, TERVEYS- JA KASVATUSALOJEN AMMAT- TILIITTO STEKA RY:N JA VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL RY:N VÄLINEN

TYÖMINISTERIÖN SEKÄ SOSIAALI-, TERVEYS- JA KASVATUSALOJEN AMMAT- TILIITTO STEKA RY:N JA VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL RY:N VÄLINEN TES: 340101 TYÖMINISTERIÖN SEKÄ SOSIAALI-, TERVEYS- JA KASVATUSALOJEN AMMAT- TILIITTO STEKA RY:N JA VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1.

Lisätiedot

KOTIMAISTEN KIELTEN KESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDEKSI TYÖSUHDE. 1 Soveltamisala. 2 Työsuhteen alkaminen

KOTIMAISTEN KIELTEN KESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDEKSI TYÖSUHDE. 1 Soveltamisala. 2 Työsuhteen alkaminen 1 KOTIMAISTEN KIELTEN KESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDEKSI 1.2.2017 31.1.2018 1. TYÖSUHDE 1 Soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Kotimaisten kielten keskuksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus)

TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) ja Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry:n välinen työehtosopimus 1 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan MTT:n (Maa-

Lisätiedot

KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDEKSI 16.2.2005-30.9.2007 1. TYÖSUHDE

KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDEKSI 16.2.2005-30.9.2007 1. TYÖSUHDE 1 KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDEKSI 16.2.2005-30.9.2007 1. TYÖSUHDE 1 Soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 13 päivänä joulukuuta 2004 opetusministeriön (hallinnonalan neuvotteluviranomainen)

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

HELSINGIN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 1. TYÖSUHDE 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Helsingin yliopiston (työnantaja) palveluksessa

Lisätiedot

TES:350103 Ympäristöministeriön ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys YHY ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

TES:350103 Ympäristöministeriön ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys YHY ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 TES:350103 Ympäristöministeriön ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys YHY ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen

Lisätiedot

TES: 322104. 1 Soveltamisala

TES: 322104. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TYÖEHTOSOPIMUS TES: 322104 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet työehtosopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 248 00 TES:285203

Tilastokeskus TK 11 248 00 TES:285203 Tilastokeskus TK 11 248 00 TES:285203 Työehtosopimus, joka tehtiin 18 päivänä helmikuuta 2000 Tilastokeskuksen, Akava JS ry:n ja Tilastoväen Unioni ry:n välillä Tilastokeskuksen työsopimussuhteisen henkilöstön

Lisätiedot

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin VES 318051 TES 318003 Ilmatieteen laitoksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Pardia ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä tehtiin tarkentava virka-

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä:

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä: TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen erillispalkkiot Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin

Lisätiedot

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko.

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko. PÖYTÄKIRJA Työehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (TES: 331002) Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (VES: 331052) Pöytäkirja Säteilyturvakeskuksen (STUK), Pardia ry:n ja JHL ry:n välisestä neuvottelusta,

Lisätiedot

VES 299151, PL:01, PR:101-109 VES 299751, PL:01-05, PR:101-504

VES 299151, PL:01, PR:101-109 VES 299751, PL:01-05, PR:101-504 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO VES 299151, PL:01, PR:101-109 VES 299751, PL:01-05, PR:101-504 Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 29. päivänä

Lisätiedot

VES: 322151. 1 Soveltamisala

VES: 322151. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 322151 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet hallinnonalakohtaisen tarkentavan virkaehtosopimuksen Geologian

Lisätiedot

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 1 SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 Suomen ympäristökeskuksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA 281852 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS LUOTTAMUSMIES- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALKKIOIDEN SEKÄ VIRKOJEN PALKKAUSLUOKKIEN TARKISTUKSISTA Verohallitus sekä AKAVA-JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. ja Valtion

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt.

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES:299451 PL:01 PR:101-113 (liite 1) VES:299751 PL:01-05 (liite2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 28 päivänä

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 29.11.2004 allekirjoitettu

Lisätiedot

2 Sopimuksen soveltamisala Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan Patentti- ja rekisterihallituksen virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin.

2 Sopimuksen soveltamisala Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan Patentti- ja rekisterihallituksen virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin. 1 Sopimuksen perusteet Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 26 päivänä helmikuuta 2009 Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko.

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko. PÖYTÄKIRJA Työehtosopimus STUK/ JUKO ry TES: 33 10 01 Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ JUKO ry, VES: 33 10 51 Pöytäkirja Säteilyturvakeskuksen (STUK) ja JUKO ry:n välisestä neuvottelusta, joka pidettiin

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

MERENKULKULAITOKSEN JA MERENKULKULAITOKSEN TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN MERTE RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

MERENKULKULAITOKSEN JA MERENKULKULAITOKSEN TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN MERTE RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS TES: 0 PL: 0-06 MERENKULKULAITOKSEN JA MERENKULKULAITOKSEN TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN MERTE RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava- JS

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSTILOJEN MAATALOUSTÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

HELSINGIN YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSTILOJEN MAATALOUSTÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSTILOJEN MAATALOUSTÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS TES: 291205 PL: 01 1. TYÖSUHDE 1 Soveltamisala 1. Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S

Puolustusministeriön ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S PLM SÄHKÖ Puolustusministeriön ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S Voimassaolo 22.3.2002-31.1.2005 TES: 270103 PL: 01 PLM K D nro 511/2020/2002 PUOLUSTUSMINISTERIÖ TYÖEHTOSOPIMUS-

Lisätiedot

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet

1 Sopimuksen perusteet 1(13) Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus, joka tehtiin lokakuun 2 päivänä 2008 Tilastokeskuksen ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n

Lisätiedot

VES: 260651 29.11.2002 PL: 01

VES: 260651 29.11.2002 PL: 01 VES: 260651 29.11.2002 PL: 01 Väestörekisterikeskus ja Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Valtion erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry ovat tehneet 29. päivänä marraskuuta 2002 tarkentavan

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S

Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S . Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus,

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

Ympäristöministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 Ympäristöministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen

Lisätiedot

Suomen Laivanpäällystöliitto ry. Suomen Konepäällystöliitto ry. Palkkaliite

Suomen Laivanpäällystöliitto ry. Suomen Konepäällystöliitto ry. Palkkaliite Päivitetty 1.3.2010/TM Palkkaliite 1 Päällikön ja vuoropäällikön peruspalkat ja valmiusrahat ilman ylityö- ja pyhätyökorvauksia ovat 1.3.2010 lukien seuraavat: Päällikkö ja vuoropäällikkö, peruspalkka

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala 1 mom. Tässä

Lisätiedot

Sopimus on tehty valtiovarainministeriön sopimuskauden 2007-2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten

Sopimus on tehty valtiovarainministeriön sopimuskauden 2007-2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten Tarkentava virkaehtosopimus oikeusministeriön ja Valtakunnansyyttäjänviraston sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välillä paikallisesti toteutettavien erien käytöstä syyttäjälaitoksessa

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien.

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien. Yleiskirjeen 11/2011 liite 1 TYÖEHTOSOPIMUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 LIITTEEN 12 MUUTTAMISESTA (omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien tultua työaikalain

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VARASTO-

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Osapuolten välisen työehtosopimuksen 7 :n mukainen ja virkaehtosopimuksen 7 :n mukainen toimiraha on 1.10.2007 lukien:

Osapuolten välisen työehtosopimuksen 7 :n mukainen ja virkaehtosopimuksen 7 :n mukainen toimiraha on 1.10.2007 lukien: TES: 313012 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS (sisävesiluotsit, väylämestarit ja väylänhoitajat) P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n välisestä työ/virkaehtosopimusneuvottelusta,

Lisätiedot

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä.

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYKSISTÄ 1.5.2007

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

1970 No 158 KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN 4 S. No 158 Kiertokirje,

1970 No 158 KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN 4 S. No 158 Kiertokirje, POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1970 No 158 No 158 Kiertokirje, talonmiesten työaikalaista Asetuskokoelmassa on julkaistu seuraava laki (284/70): Talonmiesten työaikalaki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS ERÄISTÄ VIRKASUHTEEN EHDOISTA

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS ERÄISTÄ VIRKASUHTEEN EHDOISTA 281851 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS ERÄISTÄ VIRKASUHTEEN EHDOISTA Verohallitus sekä AKAVA-JS ry., Palkansaajajärjestö Pardia ry. ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry. ovat 29.11.2002 tehneet

Lisätiedot

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 (TS-05) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-05) toteutetaan

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino: Libris Oy,

Lisätiedot

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen YLEINEN OSA KUNNALLINEN KUUKAUSIPALKKAISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 I LUKU YLEINEN OSA 1 Soveltamisala 1 mom. Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevassa ja vähintään neljän

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSTILOJEN MAATALOUSTÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

HELSINGIN YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSTILOJEN MAATALOUSTÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTON OPETUS- JA TUTKIMUSTILOJEN MAATALOUSTÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS TES: 291205 PL: 01 1. TYÖSUHDE 1 Soveltamisala 1. Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan,

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan palkkausjärjestelmästä, joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

TURUN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS TES: 292101 PL: 01 04 TURUN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2003 15.2.2005 1. TYÖSUHDE 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Turun yliopiston (työnantaja)

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 Väestörekisterikeskus sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ovat tehneet 29.

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus valtion palkkausjärjestelmästä. valtion oppilaitoksissa muun kuin opetushenkilöstön

Tarkentava virkaehtosopimus valtion palkkausjärjestelmästä. valtion oppilaitoksissa muun kuin opetushenkilöstön Tarkentava virkaehtosopimus valtion palkkausjärjestelmästä Opetushallituksen toimialaan kuuluvissa valtion oppilaitoksissa muun kuin opetushenkilöstön osalta. Sopimus on tehty 17. päivänä kesäkuuta 2011

Lisätiedot

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 PIKATIEDOTE 14.4.2011 KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 Sopimus on irtisanottavissa 29.2.2012 ilman erityistä perustelua ja päättyy tällöin 1.4.2012. I PALKANKOROTUKSET 1. Palkankorotukset Palkankorotukset

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet ja tarkoitus. Tämä sopimus on tehty valtiovarainministeriön antamien neuvottelumääräysten 29.3.2010 mukaisesti.

1 Sopimuksen perusteet ja tarkoitus. Tämä sopimus on tehty valtiovarainministeriön antamien neuvottelumääräysten 29.3.2010 mukaisesti. STM/1414/2010 Tarkentava virkaehtosopimus virastoerästä ja arviointiryhmien työn kehittämisestä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa. Sopimus on tehty

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 (6) PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Osapuolet ovat sopineet 19.2.2010 alkaneeseen ja 31.1.2013 asti voimassa olevaan Puusepänteollisuuden työntekijöiden

Lisätiedot

VES 280151 PL 01. 1 Keskustason sopimusmääräykset

VES 280151 PL 01. 1 Keskustason sopimusmääräykset VES 280151 PL 01 Tarkentava virkaehtosopimus vuoden 2011 virasto- ja tasaarvoerän kohdentamisesta valtiovarainministeriössä ja ministeriön palkkausjärjestelmää koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen Viestinvälitys- ja logistiikka-alan TES 22 1 Etuuden vaihtaminen joustovapaaksi Ta ja tt voivat sopia (tes 22.3 ) a)

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

TURUN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS TES: 292102 PL: 01 04 TURUN YLIOPISTON YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2003 15.2.2005 1. TYÖSUHDE 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Turun yliopiston (työnantaja)

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT 1 Sopimuksen soveltamisala Sopimuksen perusteella määräytyvät henkilöstön asema ja työehdot

Lisätiedot

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Työehtosopimus 2012 2013 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY:N JA TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet

1 Sopimuksen perusteet Tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiestoiminnan j ärjestämisestä rikosseuraamusalueilla ja Rikosseuraamuslaitoksen terveydenhuoltoyksi kössä. Sopimus on tehty 10 päivänä huhtikuuta 2012 Rikosseuraamuslaitoksen,

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Palkkausjärjestelmään liittyvästä arviointi- ja kehittämisryhmästä sovitaan tarkemmin tämän virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa.

Palkkausjärjestelmään liittyvästä arviointi- ja kehittämisryhmästä sovitaan tarkemmin tämän virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa. DNo YM 1/10/2012 Ympäristöministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä on 9.1.2012 tehty

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...3

Lisätiedot

TES:260101. Sisäasiainministeriön ja. Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS

TES:260101. Sisäasiainministeriön ja. Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS TES:260101 Sisäasiainministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS Sopimuskaudeksi 16.2.2005-30.9.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu nro I II III YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot