A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE"

Transkriptio

1 COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön osakkeenomistajien, Yhtiön vaihdettavien pääomalainojen 2005 ja 2006 sekä pääomalainan 2006 haltijoiden sekä arvopaperimarkkinalain (495/1989, muutoksineen, Arvopaperimarkkinalaki ) 1 luvun 4 :ssä tarkoitettujen ammattimaisten asiakkaiden merkittäviksi ( Osakeanti ). Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi enintään Yhtiön uutta osaketta ( Uudet Osakkeet ) 4,50 euron merkintähintaan osakkeelta ( Merkintähinta ). Yhtiö hakee Uudet Osakkeet julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ( Helsingin Pörssi ). Yhtiön hallitus päätti pääomalainan tarjoamisesta yleisön merkittäväksi ( Pääomalaina 2009 ). Lainan pääoma on enintään euroa ja lainamäärästä annetaan enintään kappaletta euron nimellisarvoista lainaosuutta ( Lainaosuudet ). Yhtiö hakee Lainaosuudet julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Osakeantiin ja Pääomalainaan 2009 liittyvä esite koostuu tästä arvopaperiliitteestä ja tiivistelmästä ( Arvopaperiliite ) sekä Yhtiön päivätystä perusesitteestä ( Perusesite ), yhdessä Esite. Perusesite sisältää tietoja Yhtiöstä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta ja Arvopaperiliite sisältää tietoja Osakeannista ja Uusista Osakkeista sekä Pääomalainasta 2009 ja Lainaosuuksista. Perusesite ja Arvopaperiliite muodostavat Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n 1 momentissa tarkoitetun esitteen. Componenta Oyj:n osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä niitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta. Arvopaperiliitettä ei saa lähettää kenellekään Australiaan, Japaniin, Kanadaan, Yhdysvaltoihin tai muuhun maahan, jossa tarjottavien osakkeiden tai lainaosuuksien tarjoaminen olisi kiellettyä. Tarjottavia osakkeita tai lainaosuuksia ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa tällaisiin maihin tai tällaisissa maissa. PÄÄJÄRJESTÄJÄ A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

2 ARVOPAPERILIITETTÄ KOSKEVAT TIEDOT Tärkeitä tietoja Arvopaperiliitteestä Perusesite ja Arvopaperiliite ovat Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n 1 momentissa tarkoitettu esite. Arvopaperiliite sisältää Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3a :n 2 momentissa tarkoitetun tiivistelmän ( Tiivistelmä ). Arvopaperiliite on laadittu Arvopaperimarkkinalain, valtiovarainministeriön asetuksen arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä (452/2005), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta annetun Euroopan komission asetuksen EY N:o 809/2004 (liitteet III ja V) sekä Finanssivalvonnan antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Arvopaperiliitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on 83/212/2009. Tässä Arvopaperiliitteessä Yhtiö, Componenta, Componenta-konserni ja Konserni tarkoittavat asiayhteydestä riippuen joko Componenta Oyj:tä tai Componenta Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä käy selvästi ilmi, että termi viittaa ainoastaan tiettyyn tytäryhtiöön tai liiketoimintayksikköön. Viittaukset Yhtiön osakkeisiin ja osakepääomaan tai hallintotapaan tarkoittavat kuitenkin Componenta Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Esitteessä esitettävät luvut Arvopaperiliitteessä esitetyt tilinpäätösluvut ja muut luvut on pääosin pyöristetty. Siten Arvopaperiliitteen taulukoiden sarakkeiden tai rivien lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä lukua. Lisäksi tietyt prosenttiluvut on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristyksiä, eivätkä ne siten välttämättä vastaa prosenttilukuja, joihin olisi päästy, mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin. Ulkopuolisesta lähteistä peräisin olevat tiedot Mikäli Arvopaperiliitteen sisältämä tieto on peräisin ulkopuolisesta lähteestä, kyseinen lähde on yksilöity. Arvopaperiliitteeseen sisältyvät ulkopuolisista lähteistä tuotetut tiedot on toistettu Arvopaperiliitteessä asianmukaisesti, ja sikäli kuin Yhtiö on pystynyt kyseisen kolmannen julkistamien tietojen perusteella varmistamaan, tiedoista ei ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät toistetuista tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja. Mikäli erikseen ei ole toisin mainittu, Arvopaperiliitteessä esitetyt luvut Yhtiön osakkeista, osakepääomasta, osakkeiden lukumäärästä ja niiden tuottamasta äänimäärästä on laskettu Patentti ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin tämän Arvopaperiliitteen päivämäärään mennessä Yhtiöstä rekisteröityjen tietojen perusteella. Esitteen saatavilla olo Esite on laadittu suomenkielisenä. Esite on saatavilla alkaen normaalina toimistoaikana Yhtiön pääkonttorista, osoitteesta Panuntie 4, Helsinki, Helsingin Pörssin vastaanotosta, osoitteesta Fabianinkatu 14 A, 2. kerros, Helsinki ja Alexander Corporate Finance Oy:stä, ( Merkintäpaikka ), osoitteesta Aleksanterinkatu 19 A, 5. kerros, Helsinki sekä sähköisenä Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta ja Merkintäpaikan verkkosivuilta osoitteesta Edellä mainituilla verkkosivuilla tai millä tahansa muilla verkkosivuilla esitetyt muut tiedot kuin Perusesite, Arvopaperiliite, Tiivistelmä ja Perusesitteeseen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat eivät ole osa Esitettä. Sovellettava laki Arvopaperiliitteeseen, Osakeantiin ja Pääomalainaan 2009 sovelletaan Suomen lakia ja niitä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 2 (60)

3 Huomautuksia sijoittajille ja jakelurajoitukset Tehdessään sijoituspäätöksiä sijoittajien tulee tukeutua omiin selvityksiinsä sijoituspäätöksen eduista ja riskeistä. Osakkeenomistajien ja mahdollisten sijoittajien tulee luottaa ainoastaan Esitteen sisältämiin tietoihin. Ketään ei ole valtuutettu antamaan mitään muita kuin Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön tai Alexander Corporate Finance Oy:n ( Pääjärjestäjä ) tai heidän edustajiensa hyväksymiä. Tämän Esitteen luovuttaminen tai esillä pitäminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että Esitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa tai että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia tämän Esitteen päivämäärän jälkeen. Yhtiö on Arvopaperimarkkinalain mukaisen jatkuvan tiedonantovelvollisuuden mukaan velvollinen julkistamaan sellaiset päätöksensä sekä Yhtiötä ja sen toimintaa koskevat seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan Yhtiön osakkeiden arvoon. Arvopaperimarkkinalain mukaan esitteessä oleva virhe tai puute, joka käy ilmi ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä tai arvopaperin ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on viivytyksettä saatettava yleisön tietoon julkistamalla esitteen täydennys samalla tavalla kuin esite. Edellä mainitut tilanteet saattavat johtaa merkintöjen peruuttamisoikeuteen kohdan Osakeannin ehdot Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa ja kohdan Pääomalainan 2009 ehdot - Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa mukaisesti. Osakeantia tai Uusia Osakkeita tai Pääomalainaa 2009 tai Lainaosuuksia ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt eivät välttämättä saa ottaa vastaan tätä Arvopaperiliitettä tai merkitä Uusia Osakkeita tai Lainaosuuksia. Uusia Osakkeita tai Lainaosuuksia ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti eikä tätä Arvopaperiliitettä tai Osakeantiin tai Pääomalainaan 2009 liittyviä muita asiakirjoja saa levittää yleisölle tai julkaista Suomen ulkopuolella, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hong Kong ja Japani. Tämä Arvopaperiliite ei ole Osakkeiden tai Lainaosuuksien myyntiä tai ostamista koskeva tarjous tai tarjouspyyntö valtioissa, joissa tällainen tarjous tai tarjouspyyntö on lainvastainen. Yhtiö ja Pääjärjestäjä edellyttävät, että tämän Arvopaperiliitteen haltuunsa saavat henkilöt perehtyvät kaikkiin itseään koskeviin rajoituksiin ja noudattavat niitä. Tällaisten rajoitusten noudattamatta jättäminen voi rikkoa kyseisten valtioiden arvopaperilainsäädäntöä. Yhtiöllä, Pääjärjestäjällä tai heidän edustajillaan ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Uusiin Osakkeisiin tai Lainaosuuksiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. 3 (60)

4 SISÄLLYSLUETTELO ARVOPAPERILIITETTÄ KOSKEVAT TIEDOT 2 SISÄLLYSLUETTELO 4 1. TIIVISTELMÄ Tiedot yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta Viimeaikainen kehitys ja tulevaisuuden näkymät Konsernin taloudelliset tiedot Riskit Osakeanti Pääomalaina YHTIÖN ARVOPAPEREIHIN LIITTYVÄT RISKIT Osakeantiin liittyviä riskejä Pääomalainaan liittyviä riskejä ESITTEESTÄ JA TILINTARKASTUKSESTA VASTUULLISET TAHOT Hallituksen vakuutus Yhtiön hallituksen jäsenet Pääjärjestäjä Neuvonantajat Tilintarkastajat OSAKEANNIN EHDOT OHJEITA OSAKEANNIN MERKITSIJÖILLE PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT OHJEITA PÄÄOMALAINAN MERKITSIJÖILLE OSAKEANNIN JA PÄÄOMALAINAN TAUSTA JA VAROJEN KÄYTTÖ Syyt osakeantiin ja pääomalainan tarjoamiseen sekä varojen käyttö Liikkeeseenlaskun kustannukset ja nettotuotot PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS Pääomarakenne ja velkaantuneisuus Käyttöpääoman riittävyys YHTIÖN OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAN OIKEUDET Tiedot osakkeista Osakkeenomistajien oikeudet VEROTUS Suomen verotus Yleistä Uusien osakkeiden merkintä vaihdettavien pääomalainojen 2005 ja 2006 sekä pääomalainan 2006 pääomasta muodostuvaa saatavaa vastaan (60)

5 11.4 Osinkojen verotus Luovutusvoittoverotus Pääomalainan 2009 verotus Varainsiirtovero TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO ESITTEESEEN VIITTAAMALLA SISÄLLYTETYT TIEDOT JA NÄHTÄVILLÄ PIDETTÄVÄT ASIAKIRJAT 59 5 (60)

6 1. TIIVISTELMÄ Tiivistelmä on johdanto ja se tulee lukea yhdessä Perusesitteeseen ja Arvopaperiliitteeseen sisältyvien yksityiskohtaisempien tietojen sekä Esitteeseen viittaamalla sisällytettyjen tietojen kanssa. Sijoittajan tulee perustaa sijoituspäätöksensä koko Esitteeseen eikä yksin Tiivistelmässä esitettyihin tietoihin. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansallisessa lainsäädännössä saatetaan velvoittaa kantaja vastaamaan Esitteen kääntämisestä aiheutuvista kustannuksista ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa. Esitteestä vastaavat tahot vastaavat Tiivistelmässä mahdollisesti esiintyvistä virheistä vain siinä tapauksessa, että Tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa Esitteen muihin osiin. 1.1 TIEDOT YHTIÖSTÄ JA SEN LIIKETOIMINNASTA Componenta-konserni on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, joka valmistaa valettuja, koneistettuja ja pintakäsiteltyjä, asennusvalmiita komponentteja ja niistä koostuvia kokonaisratkaisuja. Componentan asiakkaat ovat globaalisti toimivia työkoneiden, raskaiden kuorma-autojen, henkilöautojen, dieselmoottoreiden ja tuulivoimalaitteistojen sekä koneenrakennusteollisuuden valmistajia. Yhtiö toimii viidellä asiakastoimialalla, jotka ovat: Toimiala Osuus Konsernin liikevaihdosta Componentan tuote- / palvelutarjonta Työkoneteollisuus 30 % Moottorin, voimansiirron, käyttölaitteiden ja alustan komponentteja Raskas ajoneuvoteollisuus 18 % Asennusvalmiita alustassa, moottoreissa, akseleissa, voimansiirrossa ja jarruissa käytettäviä komponentteja Autoteollisuus 18 % Rauta- ja alumiinikomponentteja sekä alumiinivanteita Dieselmoottorit ja tuulivoima 14 % Dieselmoottorit: Valukomponentteja ja itse suunniteltuja mäntiä Tuulivoima: Valukomponentteja koneikkoon ja vaihteistoon, esimerkiksi vaihteistokoteloita ja planeetankantajia Koneenrakennusteollisuus 19 % Köysi- ja kantopyöriä, koteloita ja pesiä, hammaspyöriä ja runkoja Vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Konsernin liikevaihdosta 21 prosenttia tuli Suomesta, 19 prosenttia Saksasta, 15 prosenttia Turkista, 12 prosenttia Ruotsista, 10 prosenttia Iso- Britanniasta, 8 prosenttia Ranskasta, 6 prosenttia Benelux-maista, 5 prosenttia Italiasta, 2 prosenttia USA:sta ja 3 prosenttia muista maista. Kesäkuun 2009 lopussa Konsernin henkilöstöstä 30 prosenttia työskenteli Suomessa, 43 prosenttia Turkissa, 18 prosenttia Hollannissa ja 9 prosenttia Ruotsissa. 6 (60)

7 Liiketoimintadivisioonat Componentan ydinliiketoiminnan muodostavat valimot ja konepajat, jotka on jaettu kolmeen liiketoimintadivisioonaan Valimot, Konepajat ja Turkki. Näiden divisioonien ulkopuolelle jäävät palveluyhtiöt, kiinteistöyhtiöt, osakkuusyritykset, Konsernin hallintotoiminnot ja Componenta UK -myynti- ja logistiikkayhtiö. Liiketoimintadivisioonajako perustuu Konsernin sisäiseen organisaatiorakenteeseen ja sisäiseen taloudelliseen raportointiin. Vuonna 2009 Componentan raportointirakenne muuttui, kun Hollannissa valumalleja valmistava yksikkö, Tegelen Pattern Shop, siirrettiin Muusta liiketoiminnasta Valimotdivisioonaan alkaen ja Componenta Wirsbo AB siirrettiin Muusta liiketoiminnasta Konepajatdivisioonaan Raportointirakenteen muutokset vuosilta on kuvattu Perusesitteen kohdassa Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät. Heerlen Furan ja Heerlen HWS yhdistettiin yhdeksi Componenta Heerlen -valimoyksiköksi alkaen. Valimot Valimot-divisioonaan kuuluvat Konsernin Suomen Karkkilassa, Porissa, Pietarsaaressa ja Iisalmessa sekä Hollannin Weertissä ja Heerlenissä sijaitsevat rautavalimot sekä Hollannissa sijaitseva valumalleja valmistava yksikkö. Valimot-divisioona toimittaa rautavalukomponentteja raskaalle ajoneuvoteollisuudelle, työkone-, dieselmoottori- ja tuulivoimateollisuudelle sekä koneenrakennusteollisuudelle. Konepajat Konepajat-divisioonan kuuluu kuusi konepajaa. Suomessa konepajoja on kolme Componenta Nisamo Lempäälässä ja kaksi konepajaa Pietarsaaressa. Lisäksi divisioonaan kuuluvat konepajat Ruotsin Främmestadissa, Hollannin Weertissä ja Turkin Orhangazissa sekä Wirsbon takomot Ruotsissa. Componentan konepajojen konekanta koostuu kattavasti erilaisista ja erikokoisista koneistuskeskuksista ja työstökoneista. Koneistuksen lisäksi asiakkaille tarjotaan monipuolista pintakäsittelyä ja osakokoonpanoa. Componenta Wirsbon takomon asiakaskuntaa on eurooppalainen raskas ajoneuvoteollisuus, jolle se toimittaa takeita aihioina ja kartioporraspyörinä. Turkki Componentan Turkki-divisioonan muodostavat Turkissa Orhangazissa sijaitseva rautavalimo sekä Manisassa sijaitsevat alumiinivalimo ja alumiinivanteiden tuotantoyksikkö. Orhangazin rautavalimo tuottaa valuja tuorehiekkamenetelmällä. Se on Konsernin suurin valimo, jossa on kahdeksan erikoistunutta tuotantolinjaa. Turkissa valettavat rautavalukomponentit toimitetaan raskaalle ajoneuvoteollisuudelle, autoteollisuudelle sekä työkone- ja koneenrakennusteollisuudelle. Turkki-divisioonan Manisan toiminnot koostuvat kahdesta liiketoimintayksiköstä: toinen tuottaa valettuja ja koneistettuja alumiinikomponentteja ja toinen alumiinivanteita. Alumiinituotantoon oleellisena osana kuuluu konepaja, joka on osa alumiinikomponenttiyksikköä ja jossa koneistetaan yli kaksi kolmasosaa valetuista alumiinikomponenteista. Alumiinikomponenttien tärkein vientialue on Länsi- Eurooppa. Alumiinivalujen ja -vanteiden asiakkaiden joukossa on maailman suurimpia henkilöautojen ja kevyiden ajoneuvojen valmistajia. Muu liiketoiminta Muu liiketoiminta sisältää myynti- ja logistiikkayhtiö Componenta UK:n Englannissa, palvelu- ja kiinteistöyhtiöt sekä Konsernin hallintotoiminnot. 7 (60)

8 Osakepääoma ja osake Componentan kaupparekisteriin merkitty ja täysin maksettu osakepääoma on ,00 euroa. Yhtiön osakkeiden lukumäärä on kappaletta. Tilikauden 2008 alussa liikkeeseenlaskettujen täysin maksettujen osakkeiden lukumäärä oli ja tilikauden 2008 lopussa Componentan osake noteerataan Helsingin Pörssissä (Small Cap -yhtiö). Osakkeen kaupankäyntitunnus on CTH1V ja toimialaluokitus Teollisuustuotteet ja -palvelut. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus. Osakkeet tuottavat yhtiökokouksessa yhden äänen. Yhtiön osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet varojen jaossa. Yhtiön osakkeella ei ole nimellisarvoa. Yhtiön osakkeet kuuluvat Euroclear Finland Oy:n ( Euroclear Finland ) ylläpitämään arvoosuusjärjestelmään. Markkinatakaussopimus Componentan ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n tekemä Helsingin Pörssin Liquidity Providing (LP) - toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus on ollut voimassa alkaen. Sopimuksen tavoitteena on parantaa Componentan osakkeen likviditeettiä ja lisätä sijoittajien kiinnostusta Componentan osakkeeseen. Sopimuksen mukaan Nordea Pankki Suomi Oyj antaa Componentan osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen siten, että suurin sallittu osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus on kaksi prosenttia laskettuna ostotarjouksesta. Tarjoukset sisältävät vähintään osaketta. 1.2 VIIMEAIKAINEN KEHITYS JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Kaikki tässä esitetyt arviot perustuvat Componentan johdon tämänhetkiseen näkemykseen Componentan talouden kehityksestä. Alla esitetyt tiedot sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät ole tae Componentan liiketoiminnan tuloksen tai taloudellisen tilan kehityksestä tulevaisuudessa, ja Componentan toteutunut liiketoiminnan tulos ja taloudellinen tilanne voivat olennaisesti poiketa näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai epäsuorasti esitetyistä tiedoista monien tekijöiden, mukaan lukien Perusesitteen kohdassa Riskit ja Muita tietoja - Tulevaisuutta koskevat lausumat kuvattujen syiden, vuoksi. Johdon arviot Componentan näkymistä loppuvuodelle 2009 perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan. Kysyntänäkymät Konsernin asiakastoimialoilla ovat vuoden 2009 kolmannen vuosineljänneksen alussa heikot johtuen maailmanlaajuisesta talouskriisistä. Rakentamisen alhainen volyymi USA:ssa ja Euroopassa on vähentänyt työkoneteollisuuden kysyntää merkittävästi. Kaivosteollisuuden investointien arvioidaan pienentyvän merkittävästi vuonna Talouden taantuman johdosta on monissa maissa käynnistetty infrastruktuurihankkeita, joiden arvioidaan lisäävän työkoneiden kysyntää vuonna Maatalouskoneiden kysyntä on laskenut muuta työkoneteollisuutta vähemmän. Raskaiden ajoneuvojen rekisteröinnit Euroopassa pienenivät vuoden 2009 tammi kesäkuussa 46 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna (lähde: European Automobile Manufacturers Association, ACEA ). Tuotantomäärien arvioidaan pienenevän prosenttia tänä vuonna viime vuoteen verrattuna. Raskaiden ajoneuvojen valmistajat ovat pienentäneet voimakkaasti omia varastojaan alkuvuonna. Varastojen arvioidaan saavuttavan nykyistä kysyntää vastaavan tason pääosin kolmannella vuosineljänneksellä tai viimeistään vuoden loppuun mennessä. Henkilöautojen rekisteröinnit Euroopassa pienenivät tammi kesäkuussa 11 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna (lähde ACEA). Euroopan autoteollisuuden tuotanto lisääntyi toisella vuosineljänneksellä vuoden alkuun verrattuna. Tuotannon kasvuun ovat vaikuttaneet eri maissa toteutetut autokannan uusiutumiseen pyrkivät tukipaketit. 8 (60)

9 Tuulivoima-sektorin kysyntä on tammi kesäkuun 2009 aikana heikentynyt tuulivoimaprojektien rahoitusvaikeuksien johdosta. Dieselmoottorien kysyntä on kääntynyt laskuun. Moottorivalmistajien pitkän tilauskannan johdosta toimitusmäärät ovat kuitenkin pysyneet kohtuullisella tasolla. Heikentyneet näkymät vähentävät toimitettavien komponenttien määrää asiakkaiden omien varastojen pienentämisen johdosta. Koneenrakennusteollisuuden kysynnän odotetaan pysyvän alhaisena vuonna Componentan tilauskanta oli vuoden 2009 toisen vuosineljänneksen lopussa 63 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa pienempi. Tilauskantaa pienentää voimakkaasti kysynnän selkeä lasku johtuen maailmantalouden kriisistä ja asiakkaiden omien varastojen pienentämisestä. Toisaalta toisen vuosineljänneksen lopun tilauskanta oli 12 prosenttia edellistä neljännestä korkeampi. Viime vuoden lopulla ja alkuvuonna 2009 toteutettujen sopeutustoimien sekä kysynnän ja liikevaihdon laskun seurauksena Konsernin operatiiviset kulut pienenivät toisella vuosineljänneksellä yhteensä 62 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Koko vuoden tuotannollisten investointien odotetaan olevan noin 10 miljoonaa euroa (42,3 miljoonaa euroa). Componenta-konsernin vuoden 2009 liikevaihdon odotetaan laskevan yli 50 prosenttia edellisvuodesta ja tuloksen rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä olevan selvästi tappiollinen. Konsernin liiketoiminnan nettorahavirran arvioidaan olevan positiivinen merkittävästi pienenevän käyttöpääoman johdosta. Yhtiön taloudellisessa asemassa tai kaupankäyntipositiossa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia jälkeen. 1.3 KONSERNIN TALOUDELLISET TIEDOT Tässä esitettävä yhteenveto tilinpäätöstiedoista on tarkasteltava yhdessä Perusesitteessä esitettävien Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät -kohdan ja tähän Esitteeseen viittaamalla sisällytettyjen (ks. kohta Esitteeseen viittaamalla sisällytetyt tiedot ja nähtävillä pidettävät asiakirjat ) , ja päättyneiltä tilikausilta laadittujen Yhtiön tilintarkastettujen konsernitilinpäätösten ja niiden liitetietojen sekä Yhtiön ja päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta laadittujen tilintarkastamattomien osavuosikatsausten kanssa. Yhtiön tilintarkastetut konsernitilinpäätökset , ja päättyneiltä tilikausilta on laadittu Euroopan unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja Yhtiön osavuosikatsaukset ja päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta on laadittu IFRS-standardien kirjaamis ja arvostusperiaatteiden mukaisesti ja IAS 34 standardia noudattaen. Uusi standardi IFRS 8 ja uudistetut standardit IAS 1 ja IAS 23 on otettu käyttöön Muilta osin Yhtiö on soveltanut osavuosikatsauksien laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksissään. Kilpailuviranomaisten hyväksynnän jälkeen joulukuussa 2006 toteutettiin turkkilaisen rauta- ja alumiinivalukomponentteja valmistavan Döktas Dökümcülük Sanayi ve Ticaret A.S:n ( Döktas ) hankinta ja yhtiön määräysvalta siirtyi Componentalle. Döktas-konserni on yhdistelty Componentan konsernitilinpäätökseen vasta lähtien, minkä johdosta Turkin liiketoiminta sisältyy konsernin vuoden 2006 viralliseen tilinpäätökseen ainoastaan taseen osalta. Alla esitetyt tuloslaskelmaa, tasetta ja rahavirtalaskelmaa koskevat luvut perustuvat Yhtiön tilikausilta 2008, 2007 ja 2006 tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiin ja Yhtiön ja päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta laadittuihin tilintarkastamattomiin osavuosikatsauksiin. Tässä Esitteessä on käytetty viimeisimpiä oikaistuja tietoja. Vuoden 2007 vertailutietoja on oikaistu vuoden 2008 tilinpäätöksessä ja vuoden 2006 lukuja on oikaistu vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Täten tiedot ovat tilintarkastamattomia, mikä on mainittu kussakin taulukossa. Oikaisujen perustana olevat muutokset tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa on selitetty Perusesitteen kohdassa Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät Keskeiset tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja muutokset laadintaperiaatteissa. 9 (60)

10 Segmenttikohtaiset tiedot on oikaistu maantieteellisten segmenttien osalta voimaan tulleen jaottelun mukaisesti ja liiketoimintasegmenttien osalta voimaan tullutta raportointirakennetta vastaaviksi. Luvut ovat siten kaikki oikaistuja ja tilintarkastamattomia. Segmenttien muutokset on selitetty Perusesitteen kohdassa Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät Muutokset maantieteellisissä ja liiketoimintasegmenteissä. Osavuosikatsaus Konserni tuloslaskelma TULOSLASKELMA miljoonaa euroa tilintarkastamaton tilintarkastamaton tilintarkastettu LIIKEVAIHTO 158,7 386,0 681,4 Liiketoiminnan muut tuotot 1,3 5,1 8,3 Liiketoiminnan kulut -164,4-333,0-618,9 Poistot ja arvonalentumiset -6,1-11,8-23,9 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,0 0,2 LIIKEVOITTO -10,5 46,3 47,3 % liikevaihdosta -6,6 12,0 6,9 Rahoitustuotot ja kulut -10,5-12,7-28,7 TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN -21,0 33,6 18,6 % liikevaihdosta -13,2 8,7 2,7 Verot 5,1-8,5-4,6 TILIKAUDEN TULOS -15,8 25,1 13,9 Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille -15,6 24,1 13,5 Vähemmistölle -0,2 1,0 0,4 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: -laimentamaton, euroa -1,43 2,20 1,24 -laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa -1,06 1,74 1,04 LAAJA TULOSLASKELMA miljoonaa euroa tilintarkastamaton tilintarkastamaton tilintarkastamaton Tilikauden tulos -15,8 25,1 13,9 Muut laajan tuloksen erät Muuntoeron muutos 0,0-15,4-30,8 Rahavirran suojaukset 0,7 2,3-5,3 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -0,2-0,6 1,4 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,5-13,7-34,7 Tilikauden laaja tulos -15,3 11,4-20,8 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille -15,1 10,9-19,5 Vähemmistölle -0,2 0,5-1,3 10 (60)

11 LIIKETOIMINNAN KULUT miljoonaa euroa tilintarkastamaton tilintarkastamaton tilintarkastamaton Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos -17,3 7,1 0,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -44,7-144,0-257,3 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut ja ulkopuoliset palvelut -64,1-114,6-216,6 Muut liiketoiminnan muuttuvat ja kiinteät kulut -38,3-81,6-145,5 Liiketoiminnan kulut yhteensä -164,4-333,0-618,9 Konserni tase TASE miljoonaa euroa tilintarkastamaton tilintarkastamaton tilintarkastettu VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 5,8 2,9 4,6 Liikearvo 31,7 36,5 31,7 Sijoituskiinteistöt 1,8 1,8 1,8 Aineelliset hyödykkeet 239,0 240,1 237,9 Osuudet osakkuusyhtiöissä 1,0 0,8 0,9 Saamiset 4,4 4,2 4,4 Muut sijoitukset 0,4 1,0 0,4 Laskennalliset verosaamiset 13,2 8,2 10,6 Pitkäaikaiset varat yhteensä 297,2 295,6 292,4 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 50,3 94,4 83,8 Saamiset 44,5 101,9 66,7 Verosaamiset 0,2 0,0 2,3 Rahavarat 4,9 9,2 5,2 Lyhytaikaiset varat yhteensä 99,9 205,5 158,0 VARAT YHTEENSÄ 397,1 501,1 450,4 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma 21,9 21,9 21,9 Muu oma pääoma 26,4 75,2 44,8 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 48,3 97,1 66,7 Vähemmistöosuus 6,9 9,6 7,1 Oma pääoma yhteensä 55,2 106,7 73,8 VELAT Pitkäaikaiset Pääomalaina 27,1 41,1 41,8 Korolliset velat 178,0 119,4 165,3 Korottomat velat - 0,5 - Varaukset 6,1 7,7 5,8 Laskennallinen verovelka 5,5 9,0 7,9 Lyhytaikaiset Pääomalaina 15,4 11,6 9,5 11 (60)

12 Korolliset velat 48,2 75,8 51,2 Korottomat velat 59,8 121,0 93,3 Tuloverovelat 0,0 3,0 0,1 Varaukset 1,8 5,3 1,8 Velat yhteensä 341,9 394,4 376,6 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 397,1 501,1 450,4 Konserni rahavirtalaskelma RAHAVIRTALASKELMA miljoonaa euroa tilintarkastamaton tilintarkastamaton tilintarkastettu LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen -21,0 33,6 18,6 Poistot ja arvonalennukset 6,1 11,8 23,9 Rahoituksen tuotot ja kulut 10,5 12,7 28,7 Muut tuotot ja kulut sekä muut korjaukset 0,3 1,7-2,6 Käyttöpääoman muutokset 22,2-16,9-4,2 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 18,1 42,9 64,4 Saadut ja maksetut korot ja osinkotuotot -10,5-14,5-28,0 Maksetut verot 2,9-2,4-7,0 Liiketoiminnan nettorahavirta 10,5 26,0 29,4 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -6,7-17,8-39,6 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti - - 0,3 Muut investoinnit ja myönnetyt lainat -0,1 - - Muut luovutustulot ja lainasaamisten takaisinmaksut - - 0,0 Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken Rahavaroilla - -0,3-1,3 Investointien nettorahavirta -6,8-18,1-40,6 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksetut osingot -3,3-5,6-5,6 Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,8-0,6-2,4 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) -5,4-56,0-82,7 Pitkäaikaisten lainojen nostot 23,5 47,0 98,0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut Muutokset -18,0-13,3-16,1 Rahoituksen nettorahavirta -4,0-28,5-8,7 Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) -0,3-20,6-20,0 Rahavarat tilikauden alussa 5,2 27,5 27,5 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 2,3-2,3 Rahavarat tilikauden lopussa 4,9 9,2 5,2 Muutos tilikauden aikana -0,3-20,6-20,0 12 (60)

13 Tilikaudet Konserni tuloslaskelma TULOSLASKELMA miljoonaa euroa * tilintarkastettu oikaistu, tilintarkastamaton tilintarkastettu LIIKEVAIHTO 681,4 634,7 362,1 Liiketoiminnan muut tuotot 8,3 17,8 0,8 Liiketoiminnan kulut -618,9-583,3-332,8 Poistot ja arvonalentumiset -23,9-26,6-17,4 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,2 0,1 1,8 LIIKEVOITTO 47,3 42,7 14,5 % liikevaihdosta 6,9 6,7 4,0 Rahoitustuotot 16,3 11,4 2,7 Rahoituskulut -45,1-31,4-12,6 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä -28,7-20,0-9,9 TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 18,6 22,7 4,6 % liikevaihdosta 2,7 3,6 1,3 Välittömät verot -4,6-1,1-1,1 TILIKAUDEN TULOS 13,9 21,6 3,5 Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 13,5 20,9 3,5 Vähemmistölle 0,4 0,7 0,0 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: -laimentamaton, euroa 1,24 1,97 0,36 -laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 1,04 1,61 0,36 LAAJA TULOSLASKELMA miljoonaa euroa * tilintarkastamaton tilintarkastamaton tilintarkastamaton Tilikauden tulos 13,9 21,6 3,5 Muut laajan tuloksen erät Muuntoeron muutos -30,8 12,6 0,0 Rahavirran suojaukset -5,3 1,1-0,2 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 1,4-0,3 0,5 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -34,7 13,4 0,3 Tilikauden laaja tulos -20,8 35,0 3,8 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille -19,5 33,1 3,8 Vähemmistölle -1,3 1,9 0,0 13 (60)

14 LIIKETOIMINNAN KULUT miljoonaa euroa * tilintarkastamaton tilintarkastamaton tilintarkastamaton Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 0,5 5,9 3,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -257,3-241,9-133,3 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut ja ulkopuoliset palvelut -216,6-209,7-144 Muut liiketoiminnan muuttuvat ja kiinteät kulut -145,5-137,6-59,3 Liiketoiminnan kulut yhteensä -618,9-583,3-332,8 * Tilikaudella 2006 Turkin liiketoiminta sisältyy Konsernin viralliseen tilinpäätökseen ainoastaan taseen osalta, katso edellä kohta Konsernin taloudelliset tiedot. 14 (60)

15 Konserni tase TASE miljoonaa euroa * tilintarkastettu oikaistu, tilintarkastamaton oikaistu, tilintarkastamaton VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset hyödykkeet 237,9 244,9 245,1 Liikearvo 31,7 40,8 30,9 Aineettomat hyödykkeet 4,6 2,4 2,0 Sijoituskiinteistöt 1,8 1,8 1,9 Osuudet osakkuusyhtiöissä 0,9 0,9 7,4 Muut rahoitusvarat 0,4 0,3 0,5 Saamiset 4,4 4,9 1,0 Laskennalliset verosaamiset 10,6 9,4 8,2 Pitkäaikaiset varat yhteensä 292,4 305,4 297,0 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 83,8 82,5 78,5 Myyntisaamiset ja muut saamiset 69,0 81,9 93,3 Rahavarat 5,2 27,5 15,3 Lyhytaikaiset varat yhteensä 158,0 191,9 187,1 VARAT YHTEENSÄ 450,4 497,3 484,2 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma 21,9 21,9 20,0 Ylikurssirahasto 15,0 14,9 12,4 Vararahasto 0,0 0,0 0,0 Muut rahastot 3,6 7,2 3,4 Muuntoero -19,4 9,8 0,1 Kertyneet voittovarat 32,0 16,6 15,6 Tilikauden voitto 13,5 20,9 3,5 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 66,7 91,3 55,2 Vähemmistöosuus 7,1 9,3 37,7 Oma pääoma yhteensä 73,8 100,6 92,8 VELAT Pitkäaikaiset Pääomalaina 41,8 50,2 61,5 Korolliset velat 165,3 77,0 94,4 Korottomat velat - 0,3 0,1 Varaukset 5,8 6,4 1,2 Laskennalliset verovelat 7,9 9,4 9,5 Lyhytaikaiset Pääomalaina 9,5 5,2 2,9 Korolliset velat 51,2 137,9 107,8 Korottomat velat 93,3 105,9 106,9 Tuloverovelat 0,1 0,9 2,0 Varaukset 1,8 3,5 4,9 Velat yhteensä 376,6 396,7 391,4 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 450,4 497,3 484,2 15 (60)

16 *Vuoden 2006 vertailutietoja on muutettu Döktasin hankintahetken taseen ja Döktasista maksetun kauppahinnan kohdistusten osalta. Muutokset vaikuttivat liikearvoon, aineellisiin hyödykkeisiin, myyntisaamisiin, laskennallisiin verovelkoihin sekä korottomiin lyhytaikaisiin velkoihin. Muutoksilla ei ollut vaikutusta konsernin omaan pääomaan Konserni rahavirtalaskelma RAHAVIRTALASKELMA , miljoonaa euroa * tilintarkastettu oikaistu, tilintarkastamaton oikaistu, tilintarkastamaton LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen 18,6 22,7 4,6 Poistot ja arvonalennukset 23,9 26,6 17,4 Rahoituksen tuotot ja kulut 28,7 20,0 9,9 Muut tuotot ja kulut sekä muut korjaukset -2,6-15,1 0,2 Käyttöpääoman muutokset -4,2 11,0 1,6 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 64,4 65,2 33,8 Saadut korot ja muut rahoitustuotot 16,6 7,8 1,2 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -44,6-27,6-10,0 Osinkotuotot 0,0 0,0 1,2 Maksetut verot -7,0-2,8 0,0 Liiketoiminnan nettorahavirta 29,4 42,6 26,2 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken Rahavaroilla -1,3-40,2-97,4 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -39,6-22,3-7,0 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 0,3 0,1 0,1 Muut investoinnit ja myönnetyt lainat 0,0-0,7 - Muut luovutustulot ja lainasaamisten takaisinmaksut 0,0 24,5 - Investointien nettorahavirta -40,6-38,6-104,2 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksetut osingot -5,6-3,3 0,0 Osakeannista saadut maksut 0,0 0,0 1,6 Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman osuuden lisäys (+)/vähennys (-) 0,0 0,0 2,2 Rahoitusleasingvelkojen maksut -2,4-3,3-2,2 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) -82,7 44,2 26,1 Pitkäaikaisten lainojen nostot 98,0 69,0 76,9 Pitkäaik. lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -16,1-99,5-16,5 Rahoituksen nettorahavirta -8,7 7,2 88,1 Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) -20,0 11,2 10,0 Rahavarat tilikauden alussa 27,5 15,3 5,3 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -2,3 1,0 - Rahavarat tilikauden lopussa 5,2 27,5 15,3 * Tilikaudella 2006 Turkin liiketoiminta sisältyy Konsernin viralliseen tilinpäätökseen ainoastaan taseen osalta, katso edellä kohta Konsernin taloudelliset tiedot. 16 (60)

17 VALUUTTAKURSSIT EKP:n keskikurssi, ostokurssi USD SEK TRY EEK NOK GBP Keskikurssi 1,33 10,86 2,14 0,89 Päätöskurssi 1,41 10,81 2,15 0,85 Keskikurssi 1,47 9,62 1,90 15,65 8,22 0,80 Päätöskurssi 1,39 10,87 2,14 15,65 9,75 0,95 Keskikurssi 1,37 9,25 1,79 15,65 8,02 0,68 Päätöskurssi 1,47 9,44 1,72 15,65 7,96 0,73 Keskikurssi 1,26 9,25 1,82 15,65 8,04 0,68 Päätöskurssi 1,32 9,04 1,86 15,65 8,24 0,67 17 (60)

18 Keskeisimmät tunnusluvut TUNNUSLUVUT, miljoonaa euroa * tilintarkastamaton tilintarkastamaton Liikevaihto 158,7 386,0 681,4 634,7 362,1 Liikevoitto -10,5 46,3 47,3 42,7** 14,5 Rahoitustuotot ja kulut -10,5-12,7-28,7-20,0** -9,9 Tulos rahoituserien jälkeen -21,0 33,6 18,6 22,7 4,6 Tilikauden tulos -15,8 25,1 13,9 21,6 3,5 Tilauskanta kauden lopussa 51,7 138,0 73,6 129,0 95,4 Liikevaihdon muutos, % -58,9 17,5 7,4 75,3 5,5 Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus, % 79,6 88,5 87,6 89,1 82,4 Taseen loppusumma 397,1 501,1 450,4 497,3 484,2** Korolliset nettovelat, pääomalaina velkana 263,7 238,6 262,5 242,8 251,4 Sijoitettu pääoma 323,9 354,5 341,5 370,9 359,5** Sijoitetun pääoman tuotto, % -5,7 25,7 13,6 11,9** 6,6** Oman pääoman tuotto, % -51,3 51,7 14,5 23,0** 5,9** Omavaraisuusaste, % 13,9 21,3 16,4 20,3 19,2** Net gearing, %, pääomalaina velkana 477,6 223,6 355,8** 241,3** 270,7** Bruttoinvestoinnit sis. Rahoitusleasing 8,6 20,0 43,6 64,5 123,6 Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa ** 4 314** 4 316** Henkilöstö keskimäärin tilikaudella ** 4 296** 2 292** Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake (EPS), laimentamaton, euroa -1,43 2,20 1,24 1,97 0,36 Tulos/osake, laimennusvaik. oikaistu, euroa -1,06 1,74 1,04 1,61 0,36 Oma pääoma/osake, euroa 4,41 8,87 6,09 8,34 5,50 Osinko/osake, euroa n/a n/a 0,30 0,50 0,25 Osakkeiden lukumäärä, keskimäärin, Osakkeiden lkm, kauden lopussa, P/E luku n/a n/a 3,85 4,25 23,72 * Tilikaudella 2006 Turkin liiketoiminta sisältyy Konsernin viralliseen tilinpäätökseen ainoastaan taseen osalta, katso edellä kohta Konsernin taloudelliset tiedot. **oikaistu, tilintarkastamaton, ks. Perusesitteen kohta Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät Keskeiset tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja muutokset laadintaperiaatteissa Tunnuslukujen laskentakaavat Oman pääoman tuotto-% (ROE) = Tulos rahoituserien jälkeen - verot Oma pääoma ilman pääomalainoja + vähemmistöosuus (vuosineljännesten keskiarvo) x 100 Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) = Tulos rahoituserien jälkeen + korko- ja muut rahoituskulut Oma pääoma + korolliset velat (vuosineljännesten ka.) x 100 Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma ilman pääomalainoja + vähemmistöosuus Taseen loppusumma - saadut ennakot x (60)

19 Korolliset nettovelat = Korolliset velat + pääomalainat - rahat ja pankkisaamiset Nettovelkaantumisaste (net gearing), % = Korolliset nettovelat Oma pääoma ilman pääomalainoja + vähemmistöosuus x 100 Tulos/osake (EPS) = Tulos rahoituserien jälkeen verot +/- vähemmistöosuus Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Tulos/osake, laimennusvaikutuksella = Kuten yllä, mutta osakemäärään on lisätty optioiden oikeuttama osakemäärä. Pääomavaikutus markkinakoron mukaan verovaikutus vähentäen. Optio-oikeuksien laimennusvaikutusta laskettaessa on otettu osakkeiden ja optioiden täyden vaihdon lukumäärää vähentävänä tekijänä huomioon se määrä osakkeita, jotka yhtiö olisi saanut, jos se olisi käyttänyt optioiden vaihdon toteutuessa saamansa varat omien osakkeiden hankintaan käypään arvoon (= tilikauden kaupantekokurssien keskiarvoon). Vaihtovelkakirjalainasta kirjattu korko verovaikutuksella vähennettynä on lisätty tilikauden tulokseen. Vaihtovelkakirjalainalla merkittävissä olevat osakkeet on lisätty jakajan osakemäärään. Oma pääoma/osake = Oma pääoma ilman pääomalainoja Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa Osinko/osake = Tilikaudelta jaettu osinko Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa Hinta/voitto -suhde (P/E-luku) = Tilikauden viimeinen pörssikurssi Tulos/osake 1.4 RISKIT Componentaan liikkeeseenlaskijana, sen toimintaympäristöön ja liiketoimintaan, Osakeantiin ja Uusiin Osakkeisiin sekä Pääomalainaan 2009 ja Lainaosuuksiin liittyy riskitekijöitä. Perusesitteen ja tämän Arvopaperiliitteen kohdissa Riskit ja Yhtiön arvopapereihin liittyvät riskit on yksityiskohtainen selostus kyseisistä riskeistä. Riskit on myös lueteltu jäljempänä. Luettelo ei ole tyhjentävä, ja myös riskit ja epävarmuustekijät, joista Yhtiö ei tällä hetkellä tiedä tai joita se pitää juuri nyt epäolennaisina, saattavat vaikuttaa haitallisesti Componentan liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Uusiin Osakkeisiin ja Lainaosuuksiin sijoittamista harkitsevaa kehotetaan perehtymään huolellisesti Perusesitteen ja tämän Arvopaperiliitteen kohtiin Riskit ja Yhtiön arvopapereihin liittyvät riskit ja kaikkiin jäljempänä esitettäviin riskitekijöihin sekä muihin Perusesitteessä ja tässä Arvopaperiliitteessä oleviin tietoihin. Mikäli jokin Konsernia koskevista riskitekijöistä toteutuu, sillä saattaa olla epäedullinen vaikutus Konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja Componentan arvopapereiden kurssiin. Mikäli nämä riskit johtaisivat Uusien Osakkeiden ja Lainaosuuksien markkinahinnan laskuun, niihin sijoittaneet voivat menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan. 19 (60)

20 Yhtiön liiketoimintaympäristöön liittyviä riskejä ovat muun muassa: - Yleiseen taloudelliseen epävarmuuteen liittyvät riskit - Kilpailutilanne ja hintariski - Hyödykeriskit - Ympäristöön liittyvät riskit - Turkin liiketoimintaan liittyvät riskit - Lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin liittyvät muutokset Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä ovat muun muassa: - Asiakasriski - Toimittajariskit - Tuottavuus-, tuotanto-, ja prosessiriskit - Työmarkkinahäiriöt - Sopimus- ja tuotevastuuriskit - Työntekijät - Riippuvuus avainhenkilöistä - Työterveys- ja työsuojeluriskit - Luonnonkatastrofit ja omaisuusvahingot - Oikeudenkäynnit - Veroriskit - Tietojärjestelmä- ja tietoturvariskit Yhtiöön ja sen taloudelliseen ja rahoitusasemaan liittyviä riskejä ovat muun muassa: - Rahoitus- ja likviditeettiriskit - Valuuttariski - Korkoriski - Luottoriski - Tulevat osingot ja jakokelpoiset varat - Liikearvo- ja arvonalennusriski Osakeantiin ja Pääomalainaan 2009 liittyviä riskejä ovat muun muassa: - Yhtiön omistuksen keskittyminen - Osakkeiden arvostus ja volatiliteetti - Osakeannista ei mahdollisesti saada kerättyä varoja täysimääräisesti - Osakeannin ylimerkintä - Omistuksen laimentuminen - Ulkomaalaisten Osakkeenomistajien mahdollisuus merkitä osakkeita - Merkinnän peruuttamattomuus - Mahdollisten tulevien osakemyyntien ja osakeantien vaikutus Yhtiön osakkeiden markkinahintaan - Tulevat osingot - Pääomalainan erityispiirteet - Pääomalainan likviditeetti 1.5 OSAKEANTI Yhtiön hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön osakkeenomistajien, vaihdettavien pääomalainojen 2005 ja 2006 sekä pääomalainan 2006 haltijoiden sekä ammattimaisten asiakkaiden merkittäväksi yhteensä enintään Uutta Osaketta. Oikeus tehdä merkintöjä Osakeannissa on Yhtiön osakkeenomistajilla, jotka on merkitty Osakeannin täsmäytyspäivänä Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, vaihdettavien pääomalainojen 2005 ja 2006 ja pääomalainan 2006 lainaosuuksia koskeviin haltijaluetteloihin merkityillä haltijoilla sekä Arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 :ssä tarkoitetuilla ammattimaisilla asiakkailla. Merkintäoikeutta ei kirjata arvo-osuustileille, eikä se ole siirrettävissä kolmannelle. Uudet Osakkeet tarjotaan merkittäviksi 4,50 euron osakekohtaiseen Merkintähintaan ja merkinnän vähimmäismäärä on Uutta Osaketta. Uusien Osakkeiden Merkintäaika alkaa ja päättyy Hyväksytyt Merkinnät on maksettava viimeistään Merkintäpaikan antamien oh- 20 (60)

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Componenta Oyj. Tilinpäätös `~ëíáåö=cìíìêé=pçäìíáçåë

Componenta Oyj. Tilinpäätös `~ëíáåö=cìíìêé=pçäìíáçåë Componenta Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.28 1 Vuosi 28 lyhyesti Liikevaihto oli 681,4 Me (634,7 Me). Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 8,3 %. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 47,9 Me (34,9

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %).

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %). NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.10.2011 Klo 9.45 1(8) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 54,42 miljoonaa euroa (53,12 miljoonaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Oikeaan suuntaan vahvistetuin resurssein

Oikeaan suuntaan vahvistetuin resurssein Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006 Liikevaihto katsauskaudella oli 188,2 Me (188,5 Me); Valukomponentitryhmän liikevaihto kasvoi 2 % ja muun liiketoiminnan liikevaihto laski 15 %. Liikevoitto ilman kertaluontoisia

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 1 COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tuloslaskelma Me Q1 2014 Q1 2013 Muutos Tilauskanta 91 89 +2 % Liikevaihto 132 128 +3 % Käyttökate, ilman kertaluonteisia eriä

Lisätiedot

ENNAKKOTIEDOT TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2013: TAULUKOT. Konsernin tuloslaskelma ilman kertaluonteisia eriä. Konsernin tuloslaskelma

ENNAKKOTIEDOT TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2013: TAULUKOT. Konsernin tuloslaskelma ilman kertaluonteisia eriä. Konsernin tuloslaskelma ENNAKKOTIEDOT TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2013: TAULUKOT Componenta on soveltanut tilinpäätöksen 2013 laatimisessa samoja konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2012 lukuun ottamatta segmenttiraportointirakenteen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Componenta Oyj. Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2010

Componenta Oyj. Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2010 Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.21 1 Katsauskausi lyhyesti Liikevaihto nousi 4 % ja oli 91 Me (88 Me). Tuotannon arvo nousi 2 % ja oli 94 Me (7 Me). Liikevoitto oli,3 Me (-6,1 Me). Tulos rahoituserien

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut LIITE Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS)

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS) 1 Westend ICT Oyj Tilinpäätöstiedote 11.2.2010 klo 8:50 WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS) - Liikevaihto 4,33 milj. euroa (3,84 milj. euroa) - Liiketulos 0,45 milj. euroa

Lisätiedot

COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) 120 100 80 60 40 20 0 3 Me Q1/10 Q2/10

Lisätiedot

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) Done Solutions Oyj Pörssitiedote 9.8.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur 1-6/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013

Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013 Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013 Heikki Lehtonen Toimitusjohtaja 10.2.2014 Componenta Tuloslaskelma Me Q4 2013 Q4 2012 Muutos Q1-Q4 2013 Q1-Q4 2012 Muutos Tilauskanta

Lisätiedot

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 1,21 miljoonaa euroa (0,89 milj. euroa).

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 1,21 miljoonaa euroa (0,89 milj. euroa). 1 Westend ICT Oyj Pörssitiedote 23.4.2009 klo 8:30 WESTEND ICT -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2009 (IFRS) - Liikevaihto 1,21 milj. euroa (0,89 milj. euroa) - Liiketulos 0,11 milj. euroa (-0,19 milj. euroa)

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus klo 16.05

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus klo 16.05 1 ( 8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 24.8.2010 klo 16.05 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Huhti kesäkuu 2011: Liikevaihto 29,1 Meur (25,4 Meur), 14,4% kasvua edelliseen vuoteen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.5.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Elecsterillä hyvä kannattavuus YHTEENVETO Liikevaihto 10,3 MEUR (1-3/2011: 12,8 MEUR) Liikevoitto 1,1

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00 INTERAVANTI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011 TAMMI KESÄKUU 2011 LYHYESTI - Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 3,7 milj. euroa (2,0). - Katsauskauden voitto ennen veroja oli 0,7 milj. euroa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 22.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot