A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE"

Transkriptio

1 COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön osakkeenomistajien, Yhtiön vaihdettavien pääomalainojen 2005 ja 2006 sekä pääomalainan 2006 haltijoiden sekä arvopaperimarkkinalain (495/1989, muutoksineen, Arvopaperimarkkinalaki ) 1 luvun 4 :ssä tarkoitettujen ammattimaisten asiakkaiden merkittäviksi ( Osakeanti ). Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi enintään Yhtiön uutta osaketta ( Uudet Osakkeet ) 4,50 euron merkintähintaan osakkeelta ( Merkintähinta ). Yhtiö hakee Uudet Osakkeet julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ( Helsingin Pörssi ). Yhtiön hallitus päätti pääomalainan tarjoamisesta yleisön merkittäväksi ( Pääomalaina 2009 ). Lainan pääoma on enintään euroa ja lainamäärästä annetaan enintään kappaletta euron nimellisarvoista lainaosuutta ( Lainaosuudet ). Yhtiö hakee Lainaosuudet julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Osakeantiin ja Pääomalainaan 2009 liittyvä esite koostuu tästä arvopaperiliitteestä ja tiivistelmästä ( Arvopaperiliite ) sekä Yhtiön päivätystä perusesitteestä ( Perusesite ), yhdessä Esite. Perusesite sisältää tietoja Yhtiöstä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta ja Arvopaperiliite sisältää tietoja Osakeannista ja Uusista Osakkeista sekä Pääomalainasta 2009 ja Lainaosuuksista. Perusesite ja Arvopaperiliite muodostavat Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n 1 momentissa tarkoitetun esitteen. Componenta Oyj:n osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä niitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta. Arvopaperiliitettä ei saa lähettää kenellekään Australiaan, Japaniin, Kanadaan, Yhdysvaltoihin tai muuhun maahan, jossa tarjottavien osakkeiden tai lainaosuuksien tarjoaminen olisi kiellettyä. Tarjottavia osakkeita tai lainaosuuksia ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa tällaisiin maihin tai tällaisissa maissa. PÄÄJÄRJESTÄJÄ A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

2 ARVOPAPERILIITETTÄ KOSKEVAT TIEDOT Tärkeitä tietoja Arvopaperiliitteestä Perusesite ja Arvopaperiliite ovat Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 :n 1 momentissa tarkoitettu esite. Arvopaperiliite sisältää Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3a :n 2 momentissa tarkoitetun tiivistelmän ( Tiivistelmä ). Arvopaperiliite on laadittu Arvopaperimarkkinalain, valtiovarainministeriön asetuksen arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä (452/2005), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta annetun Euroopan komission asetuksen EY N:o 809/2004 (liitteet III ja V) sekä Finanssivalvonnan antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Arvopaperiliitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on 83/212/2009. Tässä Arvopaperiliitteessä Yhtiö, Componenta, Componenta-konserni ja Konserni tarkoittavat asiayhteydestä riippuen joko Componenta Oyj:tä tai Componenta Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä käy selvästi ilmi, että termi viittaa ainoastaan tiettyyn tytäryhtiöön tai liiketoimintayksikköön. Viittaukset Yhtiön osakkeisiin ja osakepääomaan tai hallintotapaan tarkoittavat kuitenkin Componenta Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Esitteessä esitettävät luvut Arvopaperiliitteessä esitetyt tilinpäätösluvut ja muut luvut on pääosin pyöristetty. Siten Arvopaperiliitteen taulukoiden sarakkeiden tai rivien lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä lukua. Lisäksi tietyt prosenttiluvut on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristyksiä, eivätkä ne siten välttämättä vastaa prosenttilukuja, joihin olisi päästy, mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin. Ulkopuolisesta lähteistä peräisin olevat tiedot Mikäli Arvopaperiliitteen sisältämä tieto on peräisin ulkopuolisesta lähteestä, kyseinen lähde on yksilöity. Arvopaperiliitteeseen sisältyvät ulkopuolisista lähteistä tuotetut tiedot on toistettu Arvopaperiliitteessä asianmukaisesti, ja sikäli kuin Yhtiö on pystynyt kyseisen kolmannen julkistamien tietojen perusteella varmistamaan, tiedoista ei ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät toistetuista tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja. Mikäli erikseen ei ole toisin mainittu, Arvopaperiliitteessä esitetyt luvut Yhtiön osakkeista, osakepääomasta, osakkeiden lukumäärästä ja niiden tuottamasta äänimäärästä on laskettu Patentti ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin tämän Arvopaperiliitteen päivämäärään mennessä Yhtiöstä rekisteröityjen tietojen perusteella. Esitteen saatavilla olo Esite on laadittu suomenkielisenä. Esite on saatavilla alkaen normaalina toimistoaikana Yhtiön pääkonttorista, osoitteesta Panuntie 4, Helsinki, Helsingin Pörssin vastaanotosta, osoitteesta Fabianinkatu 14 A, 2. kerros, Helsinki ja Alexander Corporate Finance Oy:stä, ( Merkintäpaikka ), osoitteesta Aleksanterinkatu 19 A, 5. kerros, Helsinki sekä sähköisenä Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta ja Merkintäpaikan verkkosivuilta osoitteesta Edellä mainituilla verkkosivuilla tai millä tahansa muilla verkkosivuilla esitetyt muut tiedot kuin Perusesite, Arvopaperiliite, Tiivistelmä ja Perusesitteeseen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat eivät ole osa Esitettä. Sovellettava laki Arvopaperiliitteeseen, Osakeantiin ja Pääomalainaan 2009 sovelletaan Suomen lakia ja niitä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 2 (60)

3 Huomautuksia sijoittajille ja jakelurajoitukset Tehdessään sijoituspäätöksiä sijoittajien tulee tukeutua omiin selvityksiinsä sijoituspäätöksen eduista ja riskeistä. Osakkeenomistajien ja mahdollisten sijoittajien tulee luottaa ainoastaan Esitteen sisältämiin tietoihin. Ketään ei ole valtuutettu antamaan mitään muita kuin Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön tai Alexander Corporate Finance Oy:n ( Pääjärjestäjä ) tai heidän edustajiensa hyväksymiä. Tämän Esitteen luovuttaminen tai esillä pitäminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että Esitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa tai että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia tämän Esitteen päivämäärän jälkeen. Yhtiö on Arvopaperimarkkinalain mukaisen jatkuvan tiedonantovelvollisuuden mukaan velvollinen julkistamaan sellaiset päätöksensä sekä Yhtiötä ja sen toimintaa koskevat seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan Yhtiön osakkeiden arvoon. Arvopaperimarkkinalain mukaan esitteessä oleva virhe tai puute, joka käy ilmi ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä tai arvopaperin ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on viivytyksettä saatettava yleisön tietoon julkistamalla esitteen täydennys samalla tavalla kuin esite. Edellä mainitut tilanteet saattavat johtaa merkintöjen peruuttamisoikeuteen kohdan Osakeannin ehdot Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa ja kohdan Pääomalainan 2009 ehdot - Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa mukaisesti. Osakeantia tai Uusia Osakkeita tai Pääomalainaa 2009 tai Lainaosuuksia ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt eivät välttämättä saa ottaa vastaan tätä Arvopaperiliitettä tai merkitä Uusia Osakkeita tai Lainaosuuksia. Uusia Osakkeita tai Lainaosuuksia ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti eikä tätä Arvopaperiliitettä tai Osakeantiin tai Pääomalainaan 2009 liittyviä muita asiakirjoja saa levittää yleisölle tai julkaista Suomen ulkopuolella, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hong Kong ja Japani. Tämä Arvopaperiliite ei ole Osakkeiden tai Lainaosuuksien myyntiä tai ostamista koskeva tarjous tai tarjouspyyntö valtioissa, joissa tällainen tarjous tai tarjouspyyntö on lainvastainen. Yhtiö ja Pääjärjestäjä edellyttävät, että tämän Arvopaperiliitteen haltuunsa saavat henkilöt perehtyvät kaikkiin itseään koskeviin rajoituksiin ja noudattavat niitä. Tällaisten rajoitusten noudattamatta jättäminen voi rikkoa kyseisten valtioiden arvopaperilainsäädäntöä. Yhtiöllä, Pääjärjestäjällä tai heidän edustajillaan ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Uusiin Osakkeisiin tai Lainaosuuksiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. 3 (60)

4 SISÄLLYSLUETTELO ARVOPAPERILIITETTÄ KOSKEVAT TIEDOT 2 SISÄLLYSLUETTELO 4 1. TIIVISTELMÄ Tiedot yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta Viimeaikainen kehitys ja tulevaisuuden näkymät Konsernin taloudelliset tiedot Riskit Osakeanti Pääomalaina YHTIÖN ARVOPAPEREIHIN LIITTYVÄT RISKIT Osakeantiin liittyviä riskejä Pääomalainaan liittyviä riskejä ESITTEESTÄ JA TILINTARKASTUKSESTA VASTUULLISET TAHOT Hallituksen vakuutus Yhtiön hallituksen jäsenet Pääjärjestäjä Neuvonantajat Tilintarkastajat OSAKEANNIN EHDOT OHJEITA OSAKEANNIN MERKITSIJÖILLE PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT OHJEITA PÄÄOMALAINAN MERKITSIJÖILLE OSAKEANNIN JA PÄÄOMALAINAN TAUSTA JA VAROJEN KÄYTTÖ Syyt osakeantiin ja pääomalainan tarjoamiseen sekä varojen käyttö Liikkeeseenlaskun kustannukset ja nettotuotot PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS Pääomarakenne ja velkaantuneisuus Käyttöpääoman riittävyys YHTIÖN OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAN OIKEUDET Tiedot osakkeista Osakkeenomistajien oikeudet VEROTUS Suomen verotus Yleistä Uusien osakkeiden merkintä vaihdettavien pääomalainojen 2005 ja 2006 sekä pääomalainan 2006 pääomasta muodostuvaa saatavaa vastaan (60)

5 11.4 Osinkojen verotus Luovutusvoittoverotus Pääomalainan 2009 verotus Varainsiirtovero TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO ESITTEESEEN VIITTAAMALLA SISÄLLYTETYT TIEDOT JA NÄHTÄVILLÄ PIDETTÄVÄT ASIAKIRJAT 59 5 (60)

6 1. TIIVISTELMÄ Tiivistelmä on johdanto ja se tulee lukea yhdessä Perusesitteeseen ja Arvopaperiliitteeseen sisältyvien yksityiskohtaisempien tietojen sekä Esitteeseen viittaamalla sisällytettyjen tietojen kanssa. Sijoittajan tulee perustaa sijoituspäätöksensä koko Esitteeseen eikä yksin Tiivistelmässä esitettyihin tietoihin. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansallisessa lainsäädännössä saatetaan velvoittaa kantaja vastaamaan Esitteen kääntämisestä aiheutuvista kustannuksista ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa. Esitteestä vastaavat tahot vastaavat Tiivistelmässä mahdollisesti esiintyvistä virheistä vain siinä tapauksessa, että Tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa Esitteen muihin osiin. 1.1 TIEDOT YHTIÖSTÄ JA SEN LIIKETOIMINNASTA Componenta-konserni on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, joka valmistaa valettuja, koneistettuja ja pintakäsiteltyjä, asennusvalmiita komponentteja ja niistä koostuvia kokonaisratkaisuja. Componentan asiakkaat ovat globaalisti toimivia työkoneiden, raskaiden kuorma-autojen, henkilöautojen, dieselmoottoreiden ja tuulivoimalaitteistojen sekä koneenrakennusteollisuuden valmistajia. Yhtiö toimii viidellä asiakastoimialalla, jotka ovat: Toimiala Osuus Konsernin liikevaihdosta Componentan tuote- / palvelutarjonta Työkoneteollisuus 30 % Moottorin, voimansiirron, käyttölaitteiden ja alustan komponentteja Raskas ajoneuvoteollisuus 18 % Asennusvalmiita alustassa, moottoreissa, akseleissa, voimansiirrossa ja jarruissa käytettäviä komponentteja Autoteollisuus 18 % Rauta- ja alumiinikomponentteja sekä alumiinivanteita Dieselmoottorit ja tuulivoima 14 % Dieselmoottorit: Valukomponentteja ja itse suunniteltuja mäntiä Tuulivoima: Valukomponentteja koneikkoon ja vaihteistoon, esimerkiksi vaihteistokoteloita ja planeetankantajia Koneenrakennusteollisuus 19 % Köysi- ja kantopyöriä, koteloita ja pesiä, hammaspyöriä ja runkoja Vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Konsernin liikevaihdosta 21 prosenttia tuli Suomesta, 19 prosenttia Saksasta, 15 prosenttia Turkista, 12 prosenttia Ruotsista, 10 prosenttia Iso- Britanniasta, 8 prosenttia Ranskasta, 6 prosenttia Benelux-maista, 5 prosenttia Italiasta, 2 prosenttia USA:sta ja 3 prosenttia muista maista. Kesäkuun 2009 lopussa Konsernin henkilöstöstä 30 prosenttia työskenteli Suomessa, 43 prosenttia Turkissa, 18 prosenttia Hollannissa ja 9 prosenttia Ruotsissa. 6 (60)

7 Liiketoimintadivisioonat Componentan ydinliiketoiminnan muodostavat valimot ja konepajat, jotka on jaettu kolmeen liiketoimintadivisioonaan Valimot, Konepajat ja Turkki. Näiden divisioonien ulkopuolelle jäävät palveluyhtiöt, kiinteistöyhtiöt, osakkuusyritykset, Konsernin hallintotoiminnot ja Componenta UK -myynti- ja logistiikkayhtiö. Liiketoimintadivisioonajako perustuu Konsernin sisäiseen organisaatiorakenteeseen ja sisäiseen taloudelliseen raportointiin. Vuonna 2009 Componentan raportointirakenne muuttui, kun Hollannissa valumalleja valmistava yksikkö, Tegelen Pattern Shop, siirrettiin Muusta liiketoiminnasta Valimotdivisioonaan alkaen ja Componenta Wirsbo AB siirrettiin Muusta liiketoiminnasta Konepajatdivisioonaan Raportointirakenteen muutokset vuosilta on kuvattu Perusesitteen kohdassa Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät. Heerlen Furan ja Heerlen HWS yhdistettiin yhdeksi Componenta Heerlen -valimoyksiköksi alkaen. Valimot Valimot-divisioonaan kuuluvat Konsernin Suomen Karkkilassa, Porissa, Pietarsaaressa ja Iisalmessa sekä Hollannin Weertissä ja Heerlenissä sijaitsevat rautavalimot sekä Hollannissa sijaitseva valumalleja valmistava yksikkö. Valimot-divisioona toimittaa rautavalukomponentteja raskaalle ajoneuvoteollisuudelle, työkone-, dieselmoottori- ja tuulivoimateollisuudelle sekä koneenrakennusteollisuudelle. Konepajat Konepajat-divisioonan kuuluu kuusi konepajaa. Suomessa konepajoja on kolme Componenta Nisamo Lempäälässä ja kaksi konepajaa Pietarsaaressa. Lisäksi divisioonaan kuuluvat konepajat Ruotsin Främmestadissa, Hollannin Weertissä ja Turkin Orhangazissa sekä Wirsbon takomot Ruotsissa. Componentan konepajojen konekanta koostuu kattavasti erilaisista ja erikokoisista koneistuskeskuksista ja työstökoneista. Koneistuksen lisäksi asiakkaille tarjotaan monipuolista pintakäsittelyä ja osakokoonpanoa. Componenta Wirsbon takomon asiakaskuntaa on eurooppalainen raskas ajoneuvoteollisuus, jolle se toimittaa takeita aihioina ja kartioporraspyörinä. Turkki Componentan Turkki-divisioonan muodostavat Turkissa Orhangazissa sijaitseva rautavalimo sekä Manisassa sijaitsevat alumiinivalimo ja alumiinivanteiden tuotantoyksikkö. Orhangazin rautavalimo tuottaa valuja tuorehiekkamenetelmällä. Se on Konsernin suurin valimo, jossa on kahdeksan erikoistunutta tuotantolinjaa. Turkissa valettavat rautavalukomponentit toimitetaan raskaalle ajoneuvoteollisuudelle, autoteollisuudelle sekä työkone- ja koneenrakennusteollisuudelle. Turkki-divisioonan Manisan toiminnot koostuvat kahdesta liiketoimintayksiköstä: toinen tuottaa valettuja ja koneistettuja alumiinikomponentteja ja toinen alumiinivanteita. Alumiinituotantoon oleellisena osana kuuluu konepaja, joka on osa alumiinikomponenttiyksikköä ja jossa koneistetaan yli kaksi kolmasosaa valetuista alumiinikomponenteista. Alumiinikomponenttien tärkein vientialue on Länsi- Eurooppa. Alumiinivalujen ja -vanteiden asiakkaiden joukossa on maailman suurimpia henkilöautojen ja kevyiden ajoneuvojen valmistajia. Muu liiketoiminta Muu liiketoiminta sisältää myynti- ja logistiikkayhtiö Componenta UK:n Englannissa, palvelu- ja kiinteistöyhtiöt sekä Konsernin hallintotoiminnot. 7 (60)

8 Osakepääoma ja osake Componentan kaupparekisteriin merkitty ja täysin maksettu osakepääoma on ,00 euroa. Yhtiön osakkeiden lukumäärä on kappaletta. Tilikauden 2008 alussa liikkeeseenlaskettujen täysin maksettujen osakkeiden lukumäärä oli ja tilikauden 2008 lopussa Componentan osake noteerataan Helsingin Pörssissä (Small Cap -yhtiö). Osakkeen kaupankäyntitunnus on CTH1V ja toimialaluokitus Teollisuustuotteet ja -palvelut. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus. Osakkeet tuottavat yhtiökokouksessa yhden äänen. Yhtiön osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet varojen jaossa. Yhtiön osakkeella ei ole nimellisarvoa. Yhtiön osakkeet kuuluvat Euroclear Finland Oy:n ( Euroclear Finland ) ylläpitämään arvoosuusjärjestelmään. Markkinatakaussopimus Componentan ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n tekemä Helsingin Pörssin Liquidity Providing (LP) - toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus on ollut voimassa alkaen. Sopimuksen tavoitteena on parantaa Componentan osakkeen likviditeettiä ja lisätä sijoittajien kiinnostusta Componentan osakkeeseen. Sopimuksen mukaan Nordea Pankki Suomi Oyj antaa Componentan osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen siten, että suurin sallittu osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus on kaksi prosenttia laskettuna ostotarjouksesta. Tarjoukset sisältävät vähintään osaketta. 1.2 VIIMEAIKAINEN KEHITYS JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Kaikki tässä esitetyt arviot perustuvat Componentan johdon tämänhetkiseen näkemykseen Componentan talouden kehityksestä. Alla esitetyt tiedot sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät ole tae Componentan liiketoiminnan tuloksen tai taloudellisen tilan kehityksestä tulevaisuudessa, ja Componentan toteutunut liiketoiminnan tulos ja taloudellinen tilanne voivat olennaisesti poiketa näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai epäsuorasti esitetyistä tiedoista monien tekijöiden, mukaan lukien Perusesitteen kohdassa Riskit ja Muita tietoja - Tulevaisuutta koskevat lausumat kuvattujen syiden, vuoksi. Johdon arviot Componentan näkymistä loppuvuodelle 2009 perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan. Kysyntänäkymät Konsernin asiakastoimialoilla ovat vuoden 2009 kolmannen vuosineljänneksen alussa heikot johtuen maailmanlaajuisesta talouskriisistä. Rakentamisen alhainen volyymi USA:ssa ja Euroopassa on vähentänyt työkoneteollisuuden kysyntää merkittävästi. Kaivosteollisuuden investointien arvioidaan pienentyvän merkittävästi vuonna Talouden taantuman johdosta on monissa maissa käynnistetty infrastruktuurihankkeita, joiden arvioidaan lisäävän työkoneiden kysyntää vuonna Maatalouskoneiden kysyntä on laskenut muuta työkoneteollisuutta vähemmän. Raskaiden ajoneuvojen rekisteröinnit Euroopassa pienenivät vuoden 2009 tammi kesäkuussa 46 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna (lähde: European Automobile Manufacturers Association, ACEA ). Tuotantomäärien arvioidaan pienenevän prosenttia tänä vuonna viime vuoteen verrattuna. Raskaiden ajoneuvojen valmistajat ovat pienentäneet voimakkaasti omia varastojaan alkuvuonna. Varastojen arvioidaan saavuttavan nykyistä kysyntää vastaavan tason pääosin kolmannella vuosineljänneksellä tai viimeistään vuoden loppuun mennessä. Henkilöautojen rekisteröinnit Euroopassa pienenivät tammi kesäkuussa 11 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna (lähde ACEA). Euroopan autoteollisuuden tuotanto lisääntyi toisella vuosineljänneksellä vuoden alkuun verrattuna. Tuotannon kasvuun ovat vaikuttaneet eri maissa toteutetut autokannan uusiutumiseen pyrkivät tukipaketit. 8 (60)

9 Tuulivoima-sektorin kysyntä on tammi kesäkuun 2009 aikana heikentynyt tuulivoimaprojektien rahoitusvaikeuksien johdosta. Dieselmoottorien kysyntä on kääntynyt laskuun. Moottorivalmistajien pitkän tilauskannan johdosta toimitusmäärät ovat kuitenkin pysyneet kohtuullisella tasolla. Heikentyneet näkymät vähentävät toimitettavien komponenttien määrää asiakkaiden omien varastojen pienentämisen johdosta. Koneenrakennusteollisuuden kysynnän odotetaan pysyvän alhaisena vuonna Componentan tilauskanta oli vuoden 2009 toisen vuosineljänneksen lopussa 63 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa pienempi. Tilauskantaa pienentää voimakkaasti kysynnän selkeä lasku johtuen maailmantalouden kriisistä ja asiakkaiden omien varastojen pienentämisestä. Toisaalta toisen vuosineljänneksen lopun tilauskanta oli 12 prosenttia edellistä neljännestä korkeampi. Viime vuoden lopulla ja alkuvuonna 2009 toteutettujen sopeutustoimien sekä kysynnän ja liikevaihdon laskun seurauksena Konsernin operatiiviset kulut pienenivät toisella vuosineljänneksellä yhteensä 62 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Koko vuoden tuotannollisten investointien odotetaan olevan noin 10 miljoonaa euroa (42,3 miljoonaa euroa). Componenta-konsernin vuoden 2009 liikevaihdon odotetaan laskevan yli 50 prosenttia edellisvuodesta ja tuloksen rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä olevan selvästi tappiollinen. Konsernin liiketoiminnan nettorahavirran arvioidaan olevan positiivinen merkittävästi pienenevän käyttöpääoman johdosta. Yhtiön taloudellisessa asemassa tai kaupankäyntipositiossa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia jälkeen. 1.3 KONSERNIN TALOUDELLISET TIEDOT Tässä esitettävä yhteenveto tilinpäätöstiedoista on tarkasteltava yhdessä Perusesitteessä esitettävien Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät -kohdan ja tähän Esitteeseen viittaamalla sisällytettyjen (ks. kohta Esitteeseen viittaamalla sisällytetyt tiedot ja nähtävillä pidettävät asiakirjat ) , ja päättyneiltä tilikausilta laadittujen Yhtiön tilintarkastettujen konsernitilinpäätösten ja niiden liitetietojen sekä Yhtiön ja päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta laadittujen tilintarkastamattomien osavuosikatsausten kanssa. Yhtiön tilintarkastetut konsernitilinpäätökset , ja päättyneiltä tilikausilta on laadittu Euroopan unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja Yhtiön osavuosikatsaukset ja päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta on laadittu IFRS-standardien kirjaamis ja arvostusperiaatteiden mukaisesti ja IAS 34 standardia noudattaen. Uusi standardi IFRS 8 ja uudistetut standardit IAS 1 ja IAS 23 on otettu käyttöön Muilta osin Yhtiö on soveltanut osavuosikatsauksien laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksissään. Kilpailuviranomaisten hyväksynnän jälkeen joulukuussa 2006 toteutettiin turkkilaisen rauta- ja alumiinivalukomponentteja valmistavan Döktas Dökümcülük Sanayi ve Ticaret A.S:n ( Döktas ) hankinta ja yhtiön määräysvalta siirtyi Componentalle. Döktas-konserni on yhdistelty Componentan konsernitilinpäätökseen vasta lähtien, minkä johdosta Turkin liiketoiminta sisältyy konsernin vuoden 2006 viralliseen tilinpäätökseen ainoastaan taseen osalta. Alla esitetyt tuloslaskelmaa, tasetta ja rahavirtalaskelmaa koskevat luvut perustuvat Yhtiön tilikausilta 2008, 2007 ja 2006 tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiin ja Yhtiön ja päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta laadittuihin tilintarkastamattomiin osavuosikatsauksiin. Tässä Esitteessä on käytetty viimeisimpiä oikaistuja tietoja. Vuoden 2007 vertailutietoja on oikaistu vuoden 2008 tilinpäätöksessä ja vuoden 2006 lukuja on oikaistu vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Täten tiedot ovat tilintarkastamattomia, mikä on mainittu kussakin taulukossa. Oikaisujen perustana olevat muutokset tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa on selitetty Perusesitteen kohdassa Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät Keskeiset tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja muutokset laadintaperiaatteissa. 9 (60)

10 Segmenttikohtaiset tiedot on oikaistu maantieteellisten segmenttien osalta voimaan tulleen jaottelun mukaisesti ja liiketoimintasegmenttien osalta voimaan tullutta raportointirakennetta vastaaviksi. Luvut ovat siten kaikki oikaistuja ja tilintarkastamattomia. Segmenttien muutokset on selitetty Perusesitteen kohdassa Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät Muutokset maantieteellisissä ja liiketoimintasegmenteissä. Osavuosikatsaus Konserni tuloslaskelma TULOSLASKELMA miljoonaa euroa tilintarkastamaton tilintarkastamaton tilintarkastettu LIIKEVAIHTO 158,7 386,0 681,4 Liiketoiminnan muut tuotot 1,3 5,1 8,3 Liiketoiminnan kulut -164,4-333,0-618,9 Poistot ja arvonalentumiset -6,1-11,8-23,9 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,0 0,2 LIIKEVOITTO -10,5 46,3 47,3 % liikevaihdosta -6,6 12,0 6,9 Rahoitustuotot ja kulut -10,5-12,7-28,7 TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN -21,0 33,6 18,6 % liikevaihdosta -13,2 8,7 2,7 Verot 5,1-8,5-4,6 TILIKAUDEN TULOS -15,8 25,1 13,9 Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille -15,6 24,1 13,5 Vähemmistölle -0,2 1,0 0,4 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: -laimentamaton, euroa -1,43 2,20 1,24 -laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa -1,06 1,74 1,04 LAAJA TULOSLASKELMA miljoonaa euroa tilintarkastamaton tilintarkastamaton tilintarkastamaton Tilikauden tulos -15,8 25,1 13,9 Muut laajan tuloksen erät Muuntoeron muutos 0,0-15,4-30,8 Rahavirran suojaukset 0,7 2,3-5,3 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -0,2-0,6 1,4 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,5-13,7-34,7 Tilikauden laaja tulos -15,3 11,4-20,8 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille -15,1 10,9-19,5 Vähemmistölle -0,2 0,5-1,3 10 (60)

11 LIIKETOIMINNAN KULUT miljoonaa euroa tilintarkastamaton tilintarkastamaton tilintarkastamaton Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos -17,3 7,1 0,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -44,7-144,0-257,3 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut ja ulkopuoliset palvelut -64,1-114,6-216,6 Muut liiketoiminnan muuttuvat ja kiinteät kulut -38,3-81,6-145,5 Liiketoiminnan kulut yhteensä -164,4-333,0-618,9 Konserni tase TASE miljoonaa euroa tilintarkastamaton tilintarkastamaton tilintarkastettu VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 5,8 2,9 4,6 Liikearvo 31,7 36,5 31,7 Sijoituskiinteistöt 1,8 1,8 1,8 Aineelliset hyödykkeet 239,0 240,1 237,9 Osuudet osakkuusyhtiöissä 1,0 0,8 0,9 Saamiset 4,4 4,2 4,4 Muut sijoitukset 0,4 1,0 0,4 Laskennalliset verosaamiset 13,2 8,2 10,6 Pitkäaikaiset varat yhteensä 297,2 295,6 292,4 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 50,3 94,4 83,8 Saamiset 44,5 101,9 66,7 Verosaamiset 0,2 0,0 2,3 Rahavarat 4,9 9,2 5,2 Lyhytaikaiset varat yhteensä 99,9 205,5 158,0 VARAT YHTEENSÄ 397,1 501,1 450,4 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma 21,9 21,9 21,9 Muu oma pääoma 26,4 75,2 44,8 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 48,3 97,1 66,7 Vähemmistöosuus 6,9 9,6 7,1 Oma pääoma yhteensä 55,2 106,7 73,8 VELAT Pitkäaikaiset Pääomalaina 27,1 41,1 41,8 Korolliset velat 178,0 119,4 165,3 Korottomat velat - 0,5 - Varaukset 6,1 7,7 5,8 Laskennallinen verovelka 5,5 9,0 7,9 Lyhytaikaiset Pääomalaina 15,4 11,6 9,5 11 (60)

12 Korolliset velat 48,2 75,8 51,2 Korottomat velat 59,8 121,0 93,3 Tuloverovelat 0,0 3,0 0,1 Varaukset 1,8 5,3 1,8 Velat yhteensä 341,9 394,4 376,6 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 397,1 501,1 450,4 Konserni rahavirtalaskelma RAHAVIRTALASKELMA miljoonaa euroa tilintarkastamaton tilintarkastamaton tilintarkastettu LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen -21,0 33,6 18,6 Poistot ja arvonalennukset 6,1 11,8 23,9 Rahoituksen tuotot ja kulut 10,5 12,7 28,7 Muut tuotot ja kulut sekä muut korjaukset 0,3 1,7-2,6 Käyttöpääoman muutokset 22,2-16,9-4,2 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 18,1 42,9 64,4 Saadut ja maksetut korot ja osinkotuotot -10,5-14,5-28,0 Maksetut verot 2,9-2,4-7,0 Liiketoiminnan nettorahavirta 10,5 26,0 29,4 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -6,7-17,8-39,6 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti - - 0,3 Muut investoinnit ja myönnetyt lainat -0,1 - - Muut luovutustulot ja lainasaamisten takaisinmaksut - - 0,0 Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken Rahavaroilla - -0,3-1,3 Investointien nettorahavirta -6,8-18,1-40,6 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksetut osingot -3,3-5,6-5,6 Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,8-0,6-2,4 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) -5,4-56,0-82,7 Pitkäaikaisten lainojen nostot 23,5 47,0 98,0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut Muutokset -18,0-13,3-16,1 Rahoituksen nettorahavirta -4,0-28,5-8,7 Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) -0,3-20,6-20,0 Rahavarat tilikauden alussa 5,2 27,5 27,5 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 2,3-2,3 Rahavarat tilikauden lopussa 4,9 9,2 5,2 Muutos tilikauden aikana -0,3-20,6-20,0 12 (60)

13 Tilikaudet Konserni tuloslaskelma TULOSLASKELMA miljoonaa euroa * tilintarkastettu oikaistu, tilintarkastamaton tilintarkastettu LIIKEVAIHTO 681,4 634,7 362,1 Liiketoiminnan muut tuotot 8,3 17,8 0,8 Liiketoiminnan kulut -618,9-583,3-332,8 Poistot ja arvonalentumiset -23,9-26,6-17,4 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,2 0,1 1,8 LIIKEVOITTO 47,3 42,7 14,5 % liikevaihdosta 6,9 6,7 4,0 Rahoitustuotot 16,3 11,4 2,7 Rahoituskulut -45,1-31,4-12,6 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä -28,7-20,0-9,9 TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 18,6 22,7 4,6 % liikevaihdosta 2,7 3,6 1,3 Välittömät verot -4,6-1,1-1,1 TILIKAUDEN TULOS 13,9 21,6 3,5 Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 13,5 20,9 3,5 Vähemmistölle 0,4 0,7 0,0 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: -laimentamaton, euroa 1,24 1,97 0,36 -laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 1,04 1,61 0,36 LAAJA TULOSLASKELMA miljoonaa euroa * tilintarkastamaton tilintarkastamaton tilintarkastamaton Tilikauden tulos 13,9 21,6 3,5 Muut laajan tuloksen erät Muuntoeron muutos -30,8 12,6 0,0 Rahavirran suojaukset -5,3 1,1-0,2 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 1,4-0,3 0,5 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -34,7 13,4 0,3 Tilikauden laaja tulos -20,8 35,0 3,8 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille -19,5 33,1 3,8 Vähemmistölle -1,3 1,9 0,0 13 (60)

14 LIIKETOIMINNAN KULUT miljoonaa euroa * tilintarkastamaton tilintarkastamaton tilintarkastamaton Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 0,5 5,9 3,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -257,3-241,9-133,3 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut ja ulkopuoliset palvelut -216,6-209,7-144 Muut liiketoiminnan muuttuvat ja kiinteät kulut -145,5-137,6-59,3 Liiketoiminnan kulut yhteensä -618,9-583,3-332,8 * Tilikaudella 2006 Turkin liiketoiminta sisältyy Konsernin viralliseen tilinpäätökseen ainoastaan taseen osalta, katso edellä kohta Konsernin taloudelliset tiedot. 14 (60)

15 Konserni tase TASE miljoonaa euroa * tilintarkastettu oikaistu, tilintarkastamaton oikaistu, tilintarkastamaton VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset hyödykkeet 237,9 244,9 245,1 Liikearvo 31,7 40,8 30,9 Aineettomat hyödykkeet 4,6 2,4 2,0 Sijoituskiinteistöt 1,8 1,8 1,9 Osuudet osakkuusyhtiöissä 0,9 0,9 7,4 Muut rahoitusvarat 0,4 0,3 0,5 Saamiset 4,4 4,9 1,0 Laskennalliset verosaamiset 10,6 9,4 8,2 Pitkäaikaiset varat yhteensä 292,4 305,4 297,0 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 83,8 82,5 78,5 Myyntisaamiset ja muut saamiset 69,0 81,9 93,3 Rahavarat 5,2 27,5 15,3 Lyhytaikaiset varat yhteensä 158,0 191,9 187,1 VARAT YHTEENSÄ 450,4 497,3 484,2 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma 21,9 21,9 20,0 Ylikurssirahasto 15,0 14,9 12,4 Vararahasto 0,0 0,0 0,0 Muut rahastot 3,6 7,2 3,4 Muuntoero -19,4 9,8 0,1 Kertyneet voittovarat 32,0 16,6 15,6 Tilikauden voitto 13,5 20,9 3,5 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 66,7 91,3 55,2 Vähemmistöosuus 7,1 9,3 37,7 Oma pääoma yhteensä 73,8 100,6 92,8 VELAT Pitkäaikaiset Pääomalaina 41,8 50,2 61,5 Korolliset velat 165,3 77,0 94,4 Korottomat velat - 0,3 0,1 Varaukset 5,8 6,4 1,2 Laskennalliset verovelat 7,9 9,4 9,5 Lyhytaikaiset Pääomalaina 9,5 5,2 2,9 Korolliset velat 51,2 137,9 107,8 Korottomat velat 93,3 105,9 106,9 Tuloverovelat 0,1 0,9 2,0 Varaukset 1,8 3,5 4,9 Velat yhteensä 376,6 396,7 391,4 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 450,4 497,3 484,2 15 (60)

16 *Vuoden 2006 vertailutietoja on muutettu Döktasin hankintahetken taseen ja Döktasista maksetun kauppahinnan kohdistusten osalta. Muutokset vaikuttivat liikearvoon, aineellisiin hyödykkeisiin, myyntisaamisiin, laskennallisiin verovelkoihin sekä korottomiin lyhytaikaisiin velkoihin. Muutoksilla ei ollut vaikutusta konsernin omaan pääomaan Konserni rahavirtalaskelma RAHAVIRTALASKELMA , miljoonaa euroa * tilintarkastettu oikaistu, tilintarkastamaton oikaistu, tilintarkastamaton LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen 18,6 22,7 4,6 Poistot ja arvonalennukset 23,9 26,6 17,4 Rahoituksen tuotot ja kulut 28,7 20,0 9,9 Muut tuotot ja kulut sekä muut korjaukset -2,6-15,1 0,2 Käyttöpääoman muutokset -4,2 11,0 1,6 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 64,4 65,2 33,8 Saadut korot ja muut rahoitustuotot 16,6 7,8 1,2 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -44,6-27,6-10,0 Osinkotuotot 0,0 0,0 1,2 Maksetut verot -7,0-2,8 0,0 Liiketoiminnan nettorahavirta 29,4 42,6 26,2 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken Rahavaroilla -1,3-40,2-97,4 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -39,6-22,3-7,0 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 0,3 0,1 0,1 Muut investoinnit ja myönnetyt lainat 0,0-0,7 - Muut luovutustulot ja lainasaamisten takaisinmaksut 0,0 24,5 - Investointien nettorahavirta -40,6-38,6-104,2 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksetut osingot -5,6-3,3 0,0 Osakeannista saadut maksut 0,0 0,0 1,6 Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman osuuden lisäys (+)/vähennys (-) 0,0 0,0 2,2 Rahoitusleasingvelkojen maksut -2,4-3,3-2,2 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) -82,7 44,2 26,1 Pitkäaikaisten lainojen nostot 98,0 69,0 76,9 Pitkäaik. lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -16,1-99,5-16,5 Rahoituksen nettorahavirta -8,7 7,2 88,1 Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) -20,0 11,2 10,0 Rahavarat tilikauden alussa 27,5 15,3 5,3 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -2,3 1,0 - Rahavarat tilikauden lopussa 5,2 27,5 15,3 * Tilikaudella 2006 Turkin liiketoiminta sisältyy Konsernin viralliseen tilinpäätökseen ainoastaan taseen osalta, katso edellä kohta Konsernin taloudelliset tiedot. 16 (60)

17 VALUUTTAKURSSIT EKP:n keskikurssi, ostokurssi USD SEK TRY EEK NOK GBP Keskikurssi 1,33 10,86 2,14 0,89 Päätöskurssi 1,41 10,81 2,15 0,85 Keskikurssi 1,47 9,62 1,90 15,65 8,22 0,80 Päätöskurssi 1,39 10,87 2,14 15,65 9,75 0,95 Keskikurssi 1,37 9,25 1,79 15,65 8,02 0,68 Päätöskurssi 1,47 9,44 1,72 15,65 7,96 0,73 Keskikurssi 1,26 9,25 1,82 15,65 8,04 0,68 Päätöskurssi 1,32 9,04 1,86 15,65 8,24 0,67 17 (60)

18 Keskeisimmät tunnusluvut TUNNUSLUVUT, miljoonaa euroa * tilintarkastamaton tilintarkastamaton Liikevaihto 158,7 386,0 681,4 634,7 362,1 Liikevoitto -10,5 46,3 47,3 42,7** 14,5 Rahoitustuotot ja kulut -10,5-12,7-28,7-20,0** -9,9 Tulos rahoituserien jälkeen -21,0 33,6 18,6 22,7 4,6 Tilikauden tulos -15,8 25,1 13,9 21,6 3,5 Tilauskanta kauden lopussa 51,7 138,0 73,6 129,0 95,4 Liikevaihdon muutos, % -58,9 17,5 7,4 75,3 5,5 Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus, % 79,6 88,5 87,6 89,1 82,4 Taseen loppusumma 397,1 501,1 450,4 497,3 484,2** Korolliset nettovelat, pääomalaina velkana 263,7 238,6 262,5 242,8 251,4 Sijoitettu pääoma 323,9 354,5 341,5 370,9 359,5** Sijoitetun pääoman tuotto, % -5,7 25,7 13,6 11,9** 6,6** Oman pääoman tuotto, % -51,3 51,7 14,5 23,0** 5,9** Omavaraisuusaste, % 13,9 21,3 16,4 20,3 19,2** Net gearing, %, pääomalaina velkana 477,6 223,6 355,8** 241,3** 270,7** Bruttoinvestoinnit sis. Rahoitusleasing 8,6 20,0 43,6 64,5 123,6 Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa ** 4 314** 4 316** Henkilöstö keskimäärin tilikaudella ** 4 296** 2 292** Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake (EPS), laimentamaton, euroa -1,43 2,20 1,24 1,97 0,36 Tulos/osake, laimennusvaik. oikaistu, euroa -1,06 1,74 1,04 1,61 0,36 Oma pääoma/osake, euroa 4,41 8,87 6,09 8,34 5,50 Osinko/osake, euroa n/a n/a 0,30 0,50 0,25 Osakkeiden lukumäärä, keskimäärin, Osakkeiden lkm, kauden lopussa, P/E luku n/a n/a 3,85 4,25 23,72 * Tilikaudella 2006 Turkin liiketoiminta sisältyy Konsernin viralliseen tilinpäätökseen ainoastaan taseen osalta, katso edellä kohta Konsernin taloudelliset tiedot. **oikaistu, tilintarkastamaton, ks. Perusesitteen kohta Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät Keskeiset tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja muutokset laadintaperiaatteissa Tunnuslukujen laskentakaavat Oman pääoman tuotto-% (ROE) = Tulos rahoituserien jälkeen - verot Oma pääoma ilman pääomalainoja + vähemmistöosuus (vuosineljännesten keskiarvo) x 100 Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) = Tulos rahoituserien jälkeen + korko- ja muut rahoituskulut Oma pääoma + korolliset velat (vuosineljännesten ka.) x 100 Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma ilman pääomalainoja + vähemmistöosuus Taseen loppusumma - saadut ennakot x (60)

19 Korolliset nettovelat = Korolliset velat + pääomalainat - rahat ja pankkisaamiset Nettovelkaantumisaste (net gearing), % = Korolliset nettovelat Oma pääoma ilman pääomalainoja + vähemmistöosuus x 100 Tulos/osake (EPS) = Tulos rahoituserien jälkeen verot +/- vähemmistöosuus Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Tulos/osake, laimennusvaikutuksella = Kuten yllä, mutta osakemäärään on lisätty optioiden oikeuttama osakemäärä. Pääomavaikutus markkinakoron mukaan verovaikutus vähentäen. Optio-oikeuksien laimennusvaikutusta laskettaessa on otettu osakkeiden ja optioiden täyden vaihdon lukumäärää vähentävänä tekijänä huomioon se määrä osakkeita, jotka yhtiö olisi saanut, jos se olisi käyttänyt optioiden vaihdon toteutuessa saamansa varat omien osakkeiden hankintaan käypään arvoon (= tilikauden kaupantekokurssien keskiarvoon). Vaihtovelkakirjalainasta kirjattu korko verovaikutuksella vähennettynä on lisätty tilikauden tulokseen. Vaihtovelkakirjalainalla merkittävissä olevat osakkeet on lisätty jakajan osakemäärään. Oma pääoma/osake = Oma pääoma ilman pääomalainoja Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa Osinko/osake = Tilikaudelta jaettu osinko Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa Hinta/voitto -suhde (P/E-luku) = Tilikauden viimeinen pörssikurssi Tulos/osake 1.4 RISKIT Componentaan liikkeeseenlaskijana, sen toimintaympäristöön ja liiketoimintaan, Osakeantiin ja Uusiin Osakkeisiin sekä Pääomalainaan 2009 ja Lainaosuuksiin liittyy riskitekijöitä. Perusesitteen ja tämän Arvopaperiliitteen kohdissa Riskit ja Yhtiön arvopapereihin liittyvät riskit on yksityiskohtainen selostus kyseisistä riskeistä. Riskit on myös lueteltu jäljempänä. Luettelo ei ole tyhjentävä, ja myös riskit ja epävarmuustekijät, joista Yhtiö ei tällä hetkellä tiedä tai joita se pitää juuri nyt epäolennaisina, saattavat vaikuttaa haitallisesti Componentan liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Uusiin Osakkeisiin ja Lainaosuuksiin sijoittamista harkitsevaa kehotetaan perehtymään huolellisesti Perusesitteen ja tämän Arvopaperiliitteen kohtiin Riskit ja Yhtiön arvopapereihin liittyvät riskit ja kaikkiin jäljempänä esitettäviin riskitekijöihin sekä muihin Perusesitteessä ja tässä Arvopaperiliitteessä oleviin tietoihin. Mikäli jokin Konsernia koskevista riskitekijöistä toteutuu, sillä saattaa olla epäedullinen vaikutus Konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja Componentan arvopapereiden kurssiin. Mikäli nämä riskit johtaisivat Uusien Osakkeiden ja Lainaosuuksien markkinahinnan laskuun, niihin sijoittaneet voivat menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan. 19 (60)

20 Yhtiön liiketoimintaympäristöön liittyviä riskejä ovat muun muassa: - Yleiseen taloudelliseen epävarmuuteen liittyvät riskit - Kilpailutilanne ja hintariski - Hyödykeriskit - Ympäristöön liittyvät riskit - Turkin liiketoimintaan liittyvät riskit - Lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin liittyvät muutokset Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä ovat muun muassa: - Asiakasriski - Toimittajariskit - Tuottavuus-, tuotanto-, ja prosessiriskit - Työmarkkinahäiriöt - Sopimus- ja tuotevastuuriskit - Työntekijät - Riippuvuus avainhenkilöistä - Työterveys- ja työsuojeluriskit - Luonnonkatastrofit ja omaisuusvahingot - Oikeudenkäynnit - Veroriskit - Tietojärjestelmä- ja tietoturvariskit Yhtiöön ja sen taloudelliseen ja rahoitusasemaan liittyviä riskejä ovat muun muassa: - Rahoitus- ja likviditeettiriskit - Valuuttariski - Korkoriski - Luottoriski - Tulevat osingot ja jakokelpoiset varat - Liikearvo- ja arvonalennusriski Osakeantiin ja Pääomalainaan 2009 liittyviä riskejä ovat muun muassa: - Yhtiön omistuksen keskittyminen - Osakkeiden arvostus ja volatiliteetti - Osakeannista ei mahdollisesti saada kerättyä varoja täysimääräisesti - Osakeannin ylimerkintä - Omistuksen laimentuminen - Ulkomaalaisten Osakkeenomistajien mahdollisuus merkitä osakkeita - Merkinnän peruuttamattomuus - Mahdollisten tulevien osakemyyntien ja osakeantien vaikutus Yhtiön osakkeiden markkinahintaan - Tulevat osingot - Pääomalainan erityispiirteet - Pääomalainan likviditeetti 1.5 OSAKEANTI Yhtiön hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön osakkeenomistajien, vaihdettavien pääomalainojen 2005 ja 2006 sekä pääomalainan 2006 haltijoiden sekä ammattimaisten asiakkaiden merkittäväksi yhteensä enintään Uutta Osaketta. Oikeus tehdä merkintöjä Osakeannissa on Yhtiön osakkeenomistajilla, jotka on merkitty Osakeannin täsmäytyspäivänä Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, vaihdettavien pääomalainojen 2005 ja 2006 ja pääomalainan 2006 lainaosuuksia koskeviin haltijaluetteloihin merkityillä haltijoilla sekä Arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 :ssä tarkoitetuilla ammattimaisilla asiakkailla. Merkintäoikeutta ei kirjata arvo-osuustileille, eikä se ole siirrettävissä kolmannelle. Uudet Osakkeet tarjotaan merkittäviksi 4,50 euron osakekohtaiseen Merkintähintaan ja merkinnän vähimmäismäärä on Uutta Osaketta. Uusien Osakkeiden Merkintäaika alkaa ja päättyy Hyväksytyt Merkinnät on maksettava viimeistään Merkintäpaikan antamien oh- 20 (60)

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) 120 100 80 60 40 20 0 3 Me Q1/10 Q2/10

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Componenta Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2004

Componenta Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2004 1 Componenta Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.24 2 Tuloslaskelma 24 1-3 23 1-3 Liikevaihto 73, 46,3 Liikevaihdon muutos % +58-2 Valu- ja muut komponentit ryhmän liikevoitto 1,8 2,1 De Globen liikevoitto,2

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2013 EHDOT Hallituksen osakeantipäätös Componenta Oyj:n ( Yhtiö tai Componenta ) hallitus päätti 16.8.2013 varsinaisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Oikeaan suuntaan vahvistetuin resurssein

Oikeaan suuntaan vahvistetuin resurssein Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006 Liikevaihto katsauskaudella oli 188,2 Me (188,5 Me); Valukomponentitryhmän liikevaihto kasvoi 2 % ja muun liiketoiminnan liikevaihto laski 15 %. Liikevoitto ilman kertaluontoisia

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

ENNAKKOTIEDOT TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2013: TAULUKOT. Konsernin tuloslaskelma ilman kertaluonteisia eriä. Konsernin tuloslaskelma

ENNAKKOTIEDOT TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2013: TAULUKOT. Konsernin tuloslaskelma ilman kertaluonteisia eriä. Konsernin tuloslaskelma ENNAKKOTIEDOT TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2013: TAULUKOT Componenta on soveltanut tilinpäätöksen 2013 laatimisessa samoja konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2012 lukuun ottamatta segmenttiraportointirakenteen

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto 4 1.1.2

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Casting Future Solutions

Casting Future Solutions Casting Future Solutions Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Liikevaihto katsauskaudella oli 185,0 Me (167,9 Me). Konsernin liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 23,1 Me (13,4 Me) ja tulos rahoituserien

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Piippo Oyj Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Kannattavuuden parannus ja liikevaihdon kasvu kahdessa kolmesta segmentistä. Piippo Oyj valmistaa, jakelee ja markkinoi köysiä, lankoja ja verkkoja. Yhtiön

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

Componenta Oyj. Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2010

Componenta Oyj. Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2010 Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.21 1 Katsauskausi lyhyesti Liikevaihto nousi 4 % ja oli 91 Me (88 Me). Tuotannon arvo nousi 2 % ja oli 94 Me (7 Me). Liikevoitto oli,3 Me (-6,1 Me). Tulos rahoituserien

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE 31.8.2007 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 121 TEUR (209 TEUR). Voitto ennen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

8.9.2009 1 (7) Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 10.000 euroa eli viisi Lainaosuutta.

8.9.2009 1 (7) Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 10.000 euroa eli viisi Lainaosuutta. 8.9.2009 1 (7) COMPONENTA OYJ:N PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT Hallituksen päätös pääomalainan liikkeeseenlaskusta Yhtiön hallitus päätti 8.9.2009 Osakeyhtiölain mukaisen pääomalainan tarjoamisesta yleisölle.

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

Casting Future Solutions OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010. Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 321 Me (223 Me). Liikevoitto oli 7,7 Me (-13,7 Me).

Casting Future Solutions OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010. Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 321 Me (223 Me). Liikevoitto oli 7,7 Me (-13,7 Me). OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 321 Me (223 Me). Liikevoitto oli 7,7 Me (-13,7 Me). Tulos rahoituserien jälkeen oli -9,9 Me (-30,7 Me). Tulos parani 20,8 Me. Katsauskauden

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30. Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30. Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani YHTEENVETO Liikevaihto 12,8 MEUR

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 16.8.2011 KLO 8.45

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 16.8.2011 KLO 8.45 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 16.8.2011 KLO 8.45 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 Elecsterin kannattava kasvu jatkui Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 24,9 MEUR (1-6/2010:

Lisätiedot

COMPONENTA. Myönteinen kehitys jatkuu. Casting Future Solutions. Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005. Toimitusjohtaja Heikki Lehtonen

COMPONENTA. Myönteinen kehitys jatkuu. Casting Future Solutions. Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005. Toimitusjohtaja Heikki Lehtonen COMPONENTA Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2005 Liikevaihto katsauskaudella oli 93,2 Me (73,0 Me); Componentan Valukomponentit-ryhmän liikevaihto kasvoi 18 %, De Globen liikevaihto 32 % ja muun liiketoiminnan

Lisätiedot

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS)

WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS) 1 Westend ICT Oyj Tilinpäätöstiedote 11.2.2010 klo 8:50 WESTEND ICT -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 (IFRS) - Liikevaihto 4,33 milj. euroa (3,84 milj. euroa) - Liiketulos 0,45 milj. euroa

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7).

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7). 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa 1.1.-31.3.2001) Liikevoitto: 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa)

Lisätiedot

Alexander Corporate Finance Oy

Alexander Corporate Finance Oy COMPONENTA OYJ ESITE 20.3.2012 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 20.3.2012 yhtiökokouksen 23.2.2012 antaman valtuutuksen perusteella osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2010-28.2.2011

OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2010-28.2.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2010-28.2.2011 2 Vaahto Group -konsernin osavuosikatsaus ajalta 1.9.2010-28.2.2011 Vaahto Group -konsernin liikevaihto ajalta 1.9.2010 28.2.2011 oli 24,9 milj. euroa (edellisen tilikauden

Lisätiedot