k 4/2013 vp eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "k 4/2013 vp eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta"

Transkriptio

1 k 4/2013 vp eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2012

2 toimintakertomus 2012 eduskunnalle Eduskunnalle Oikeusasiamies antaa joka vuodelta eduskunnalle kertomuksen toiminnastaan sekä lainkäytön tilasta ja lainsäädännössä havaitsemistaan puutteista (perustuslain 109 :n 2 momentti). Kertomuksessa tulee kiinnittää huomiota myös julkisen hallinnon ja julkisten tehtävien hoidon tilaan sekä erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen (eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 12 :n 1 momentti). Eduskunnan oikeusasiamiehenä on toiminut allekirjoittanut oikeustieteen tohtori, vara tuomari Petri Jääskeläinen. Toimikauteni on Apulaisoikeusasiamiehinä ovat toimineet oikeustieteen tohtori Jussi Pajuoja ( ) ja oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin ( ). Olen toimikauteni ajan virkavapaana Valtakunnansyyttäjänviraston valtionsyyttäjän virasta, Pajuoja on virkavapaana oikeusministeriön apulaisosastopäällikön virasta ja Sakslin Kansaneläkelaitoksen vastaavan tutkijan toimesta. Apulaisoikeusasiamiehen sijaiseksi on valittu oikeustieteen tohtori, esittelijäneuvos Pasi Pölönen toimikaudeksi Kertomusvuonna Pölönen on hoitanut apulaisoikeusasiamiehen tehtäviä yhteensä 48 työpäivän ajan. Kertomuksen luettavuutta on pyritty parantamaan muun muassa uudistamalla sen ilmettä. Rakenteeltaan kertomus on edellisten vuosien kaltainen. Se sisältää oikeusasiamiehen ja apulais oikeusasiamiesten puheenvuorot, yleiskatsauksen oikeusasiamiesinstituutioon vuonna 2012 sekä jaksot perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta ja laillisuusvalvonnasta asiaryhmittäin. Perustuslain 109 :n 2 momentin mukaisesti annan kunnioittavasti eduskunnalle kertomuksen oikeusasiamiehen toiminnasta vuodelta Helsingissä Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Kansliapäällikkö Päivi Romanov ISSN Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Ulkoasu: Anssi Kähärä / Werklig Oy Taitto: Virpi Salminen 2 3

3 toimintakertomus 2012 sisällysluettelo Sisällysluettelo Eduskunnalle 3 1 Puheenvuorot 20 Petri Jääskeläinen 22 Oikeusasiamies ei vain valvo, vaan myös edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista 22 Jussi Pajuoja 27 Kuinka Kansaneläkelaitos palvelee asiakkaitaan? 27 Maija Sakslin 32 Vanhusten oikeudesta hoivaan 32 2 Oikeusasiamiesinstituutio vuonna Katsaus toimintaan Tehtävät ja työnjako Oikeusasiamiehen kanslian arvot ja tavoitteet Toimintamuodot ja painopistealueet Lakiuudistuksen jälkeen Kantelut ja muut laillisuusvalvonta-asiat Toimenpiteet Tarkastukset Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö 48 Kotimaiset tapahtumat 48 Kansainväliset yhteydet Palvelutoiminnat 52 Asiakaspalvelu 52 Viestintä Kanslia ja henkilökunta Kanslian talous

4 sisällysluettelo sisällysluettelo 3 Perus- ja ihmisoikeudet Oikeusasiamiehen perus- ja ihmisoikeusmandaatti Ihmisoikeuskeskus Ihmisoikeuskeskuksen tehtävät Ihmisoikeuskeskuksen toiminnan käynnistäminen Temaattiset hankkeet: ihmisoikeuskoulutus ja -kasvatus ja yritysten ihmisoikeusvastuu Kansainväliset yhteydet: tavoitteena YK:n A-status Ensimmäisen vuoden kokemuksista Puutteita ja parannuksia perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa Kehitys ei ole aina ollut riittävää 61 Kansainväliset sopimukset 61 Vapaudenriiston kohteena olevien kohtelu 62 Tuomioistuimet 62 Poliisi ja sisäasiainhallinto 63 Ulosotto ja muut maksukyvyttömyysmenettelyt 63 Sotilasasiat ja puolustushallinto 64 Tulli 64 Sosiaalihuolto 64 Terveydenhuolto 64 Lapsen oikeudet 65 Sosiaalivakuutus 65 Opetus 66 Kieliasiat 66 Kirkollisasiat Esimerkkejä hyvästä kehityksestä 67 Kansainväliset sopimukset 67 Tuomioistuimet 67 Poliisi 67 Vankeinhoito 67 Ulosotto 68 Rajavartiolaitos 68 Tulli 68 Sosiaalihuolto 68 Terveydenhuolto 68 Lapsen oikeudet 69 Edunvalvonta 69 Sosiaalivakuutus 69 Työhallinto 70 Opetusasiat 70 Kieliasiat 70 Verotus 70 Kirkollisasiat 71 Muut asiat Oikeusasiamiehen hyvitysesitykset 71 Vuoden 2011 ratkaisuja, joihin on saatu viranomaisen ilmoitus vuonna Vuoden 2012 hyvitysesityksiä Vuoden 2012 erityisteema: yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Johdanto Palvelujen saatavuus ja laatu omalla äidinkielellä tai ymmärrettävällä kielellä Asiakaspalvelu Ostopalveluna tuotetut palvelut Erityisryhmien palvelujen saatavuus ja laatu 83 Vanhukset 83 Lapset ja nuoret 84 Kehitysvammaiset 84 Psykiatriset potilaat Valitukset Suomea vastaan EIT:ssä Tuomioiden täytäntöönpanon valvonta EN:n ministerikomiteassa Kertomusvuoden tuomiot 86 Oikeudenloukkaus mielenterveydellisessä vapaudenriistossa ja pakkolääkinnässä 86 Sananvapauden loukkaus 87 Transsukupuolisen henkilön henkilötunnuksen vaihtaminen 87 Ei oikeudenloukkausta kahdessa rikosasiassa 88 Sovintoteitse tai yksipuoliseen julistukseen päättyneet jutut 88 Muuten jaostopäätöksellä tutkimatta jätetyt valitukset 88 Korvausmäärät 90 Uusista kommunikoiduista valituksista Oikeusasiamiehen havaintoja Perus- ja ihmisoikeudet laillisuusvalvonnassa Yhdenvertaisuus 6 91 Syrjintäkielto 92 Lasten oikeus tasa-arvoiseen kohteluun Oikeus elämään, vapauteen ja koskemattomuuteen 7 92 Oikeus elämään 93 Henkilökohtainen koskemattomuus ja turvallisuus 93 Koskemattomuus ja turvallisuus terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa 93 Poliisin puuttuminen henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen 94 Vapautensa menettäneiden olosuhteet 94 Ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kielto Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate Liikkumisvapaus Yksityiselämän suoja Kotirauha 96 Perhe-elämän suoja 97 Viestintäsalaisuus 97 Yksityiselämän ja henkilötietojen suoja

5 sisällysluettelo sisällysluettelo Uskonnon ja omantunnon vapaus Sananvapaus ja julkisuus Sananvapaus 99 Julkisuus Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus Vaali- ja osallistumisoikeudet Omaisuuden suoja Sivistykselliset oikeudet Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin Oikeus työhön ja elinkeinovapaus Oikeus sosiaaliturvaan Oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon 103 Oikeus perustoimeentulon turvaan 103 Oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin 103 Oikeus asuntoon Vastuu ympäristöstä Oikeusturva Neuvonta- ja palveluvelvollisuus 106 Oikeus saada asia käsitellyksi ja oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin 106 Asian käsittelyn joutuisuus 108 Käsittelyn julkisuus 109 Asianosaisen kuuleminen 110 Päätösten perusteleminen 110 Asioiden asianmukainen käsittely 111 Muita hyvän hallinnon edellytyksiä 112 Rikosprosessuaaliset oikeusturvatakeet 112 Viranomaistoiminnan puolueettomuus ja yleinen uskottavuus 113 Virkamiesten käytös Perusoikeuksien turvaaminen Muita valtiosääntöisiä huomioita 114 Julkisen hallintotehtävän ulkoistaminen 114 Julkisen vallan käytön perustuminen lakiin Laillisuusvalvonta asiaryhmittäin Tuomioistuimet ja oikeushallinto Toimintaympäristö Laillisuusvalvonta Esitykset ja omat aloitteet 121 Vanhentuneiden tietojen poistaminen tuomiolauselmajärjestelmästä Lausunnot 122 OA on huolissaan ehdotetusta syyteneuvottelujärjestelmästä Ratkaisuja 124 Valituslupa-asian kohtuuton käsittelyaika KHO:ssa 124 Lapsen tapaamisoikeuspäätöksen täytäntöönpanon kiireellisyys 125 Asiakirjapyyntöön ja tiedusteluun vastaaminen 126 Prosessinjohto riita-asiassa 126 Väestötietojärjestelmäilmoituksen laiminlyönti 126 Julkinen oikeusavustaja ei havainnut syyteoikeuden vanhentumista 126 Huolimattomuus perunkirjoitustilaisuuteen kutsuttaessa 127 Käsittelyn viivästys oikeusaputoimistossa 127 Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtajan menettely 127 Henkilöarviointien salassa pitäminen Syyttäjälaitos Toimintaympäristö Laillisuusvalvonta Tarkastukset 130 Tarkastushavaintoja 130 Yhteistyö poliisin kanssa 131 Yhteistyö tuomioistuinten kanssa 131 Työrikosasiat 131 Lapsi rikosprosessissa Ratkaisuja 132 Kiireellisen asian käsittely ja kiireellisyydestä ilmoittaminen 132 Uusi syyteharkinta Poliisi Toimintaympäristö 133 Poliisin organisaatio 133 Yleisiä kehityspiirteitä 133 Suuria uudistuksia käynnissä Laillisuusvalvonta Tarkastukset Poliisivankilat Kotietsinnät Menettely esitutkinnassa Tiedottaminen ja julkisuuslaki Ampuma-aseet Ratkaisuja 145 Vapaudenmenetykselle ei ollut riittäviä perusteita 145 Esitys matkustuskieltoa koskevan sääntelyn täsmentämiseksi 146 Vaarallisen eläimen lopettamistuomiolle ei löydy täytäntöönpanijaa Hätäkeskukset Sotilasasiat ja puolustushallinto Puolustusvoimauudistus 149 Yleistä 149 Tarkastushavaintoja uudistuksesta Muuta toimintaympäristöstä

6 sisällysluettelo sisällysluettelo Laillisuusvalvonta 151 Kantelut ja omat aloitteet 151 Tarkastukset Puolustusvoimia koskevia ratkaisuja 154 Palkanmaksujärjestelmän korjaaminen kesti kohtuuttoman kauan 154 Varusmiespalveluksen pituuden määräytymisperusteet Rajavartiolaitos Tulli Toimintaympäristö Laillisuusvalvonta 158 Tullausmenettely 158 Hyvitys Tarkastukset Muita ratkaisuja 161 Valmisteverosaatavan kuittaus veronpalautuksesta 161 Tehtävän täyttömenettelyssä oli puutteita 162 Menettely muuttoauton luovutuskiellon päättyessä 162 Verotakavarikon täytäntöönpanon peruuttaminen Salainen tiedonhankinta Telepakkokeinot, peitetoiminta ja muu salainen tiedonhankinta Pakkokeino- ja poliisilain uudistaminen Telepakkokeinot 165 Telepakkokeinojen laillisuusvalvonta 165 Telepakkokeinojen erityisluonteesta 166 Pakkokeinoista päättäminen Telepakkokeinoja koskevia ratkaisuja 167 Televalvontapäätöksen puutteelliset perustelut Tarkastukset Valvontatiedot 169 Pakkokeinolain mukainen telekuuntelu 169 Pakkokeinolain mukainen televalvonta 170 Telekuuntelun ja televalvonnan kohdistuminen rikoslajeittain 170 Poliisilain mukainen telekuuntelu ja -valvonta 171 Tullilain mukainen televalvonta 171 Tekninen kuuntelu ja katselu 171 Hylätyt vaatimukset 171 Ilmoittaminen pakkokeinon käytöstä 171 Merkitysarviot 172 Kuuntelukiellot ja ylimääräinen tieto Arviointia Peitetoiminta, valeosto ja tiedonhankinnan paljastumisen estäminen 174 Valvonta 175 Valvontatiedot 175 Arviointia 176 Sisäiseen valvontaan panostettava Lopuksi Vankeinhoito Toimintaympäristö Tarkastukset Esitykset ja omat aloitteet 183 Vankien itsemurhien ehkäisy 183 Esitys kirjeenvaihtoon puuttumista koskevan sääntelyn tarkistamiseksi 184 Rikosseuraamuslaitoksen virkakuoressa saapuneen kirjeen tarkastaminen 184 Esitys vangin tapaamista koskevan lainsäädännön täsmentämiseksi 185 Lähiomaisen ja muun läheisen käsitteet 185 Tutkintavankien kohtelu ja olosuhteet 185 Henkilönkatsastuksen päätösperusteiden kirjaaminen 187 Vangin valvomaton tapaaminen ja henkilönkatsastus 187 Sellitarkastus ilman vangin läsnäoloa 188 Tarkkailuhaalareiden käyttöä suljetuissa vankiloissa ei tulisi jatkaa 189 Suljettujen vankiloiden talvivaatekäytännöt 189 Sadevaatteiden ja suihkutossujen käyttö 190 Valvotun tapaamisen peruuntuminen 191 Rangaistusajaksi lukeminen Muut ratkaisut 191 Laitosjärjestys ja vankien kohtelu 191 Kirjeenvaihto ja yhteydenpito vankilan ulkopuolelle 193 Oikeusturva ja hyvä hallinto 194 Terveydenhoito 196 Muita tapauksia Ulosotto ja muut maksukyvyttömyysmenettelyt Lainsäädäntömuutoksia Laillisuusvalvonta 206 Talous- ja velkaneuvonta 206 Veronpalautusten ulosmittaus 207 Julkisoikeudellisten maksujen perintä 208 Ulosoton esteistä 209 Velallisen kuuleminen ja tiedonsaantioikeus Tarkastukset Ulkomaalaisasiat Toimintaympäristö Laillisuusvalvonta Tarkastukset

7 sisällysluettelo sisällysluettelo Ratkaisuja 214 Perheenyhdistämishakemukset tulee käsitellä asianmukaisesti ja säädetyssä määräajassa 214 Ulkomaalaisen maasta poistaminen pitää panna täytäntöön ammattitaitoisesti Sosiaalihuolto Laillisuusvalvonta 216 Toimeentulotuki 217 Vammaispalvelut 219 Vanhustenhuolto 224 Omaishoidon tuki 225 Päivähoito 227 Hyvä hallinto Tarkastukset Terveydenhuolto Laillisuusvalvonta Esitykset ja omat aloitteet 236 Terveyskeskus loukkasi potilaan henkilökohtaista vapautta 236 Potilas noudettiin terveyskeskukseen aiheettomasti 236 Salassapidettäviä tietoja julkaistiin verkkosivuilla 237 Jälkitarkastukset kuuluvat julkiseen terveydenhuoltoon 238 Myös vähävaraisella henkilöllä on oikeus julkiseen suun terveydenhuoltoon 238 Vaativien suun terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä puutteita 239 Hoitotarvikejakelua olisi yhtenäistettävä 240 Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovuttamisessa puutteita 240 Avastin-syöpälääkkeen käyttö silmälääkkeenä 241 Esitys neuropsykiatristen potilaiden hoitopaikoista 242 Poliisin virka-apu potilaan toimittamiseksi sairaalahoitoon 243 Vaarallisen potilaan karkaamisesta pitäisi voida ilmoittaa 244 Potilasvahingon korvausta hakevan kuuleminen 244 Valvomattomat tapaamiset psykiatrisessa sairaalahoidossa 245 Ensihoitoa koskeva hoito-ohje Tarkastukset 246 Pitkäniemen sairaalan tarkastus 247 Vanhan Vaasan sairaalan tarkastus 248 Kellokosken sairaalan tarkastus Ratkaisuja 251 Riittävät terveyspalvelut 251 Oikeus hyvään hoitoon 253 Tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeus 254 Potilasasiakirjat 255 Salassapitovelvollisuus ja yksityiselämän suoja 256 Hyvän hallinnon vaatimukset Lapsen oikeudet Toimintaympäristö Laillisuusvalvonta Ratkaisuja 260 Viranomaisen velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, muu ilmoitus ja toimenpiteet 260 Lastensuojelun avohuollon tukitoimet ja jälkihuolto 261 Lapsen yhteydenpidon rajoittaminen sijaishuollossa 262 Muut lapsen olosuhteet sijaishuollossa 263 Kuuleminen lastensuojeluasiassa ja käsittely tuomioistuimessa 264 Lastensuojelun tietojen saaminen 264 Lapsen huolto ja tapaamisoikeus 265 Koulu ja koulukuljetus sekä poliisin toiminta 266 Asuminen sekä elatus- ja opintotuki 266 Muita ratkaisuja Yksittäisiä ratkaisuja 267 Lastensuojeluasian käsittely KHO:ssa kesti liian pitkään 267 Kohtelu yksityisessä lastensuojelulaitoksessa loukkasi lapsen perus- ja ihmisoikeuksia 268 Pienten vammaisten lasten perusoikeus saada huolenpitoa ei toteutunut Tarkastukset Edunvalvonta Yleistä Lainsäädäntömuutoksia Laillisuusvalvonta Ratkaisuja 274 Edunvalvontakulut ja pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksu 274 Vakuuttamisen laiminlyönnistä aiheutui vahinkoa 275 Edunvalvontaa koskevan lääkärinlausunnon salassapito 275 Puutteita yhteistoiminnassa päämiehen kanssa 276 Laiminlyöntejä käyttövarojen antamisessa 276 Muita ratkaisuja Sosiaalivakuutus Toimintaympäristö ja lainsäädäntömuutoksia Kantelumäärä ja toimenpideprosentti Tarkastukset 280 Käynnit Kelan toimistoissa 280 Vakuutusalueiden tarkastukset 280 Vierailu Kelan keskushallinnossa Ratkaisuja 281 Kelan saatavan perintä ulosottoteitse veronpalautuksesta 281 Opintotukipäätöksen tiedoksianto myös alaikäisen huoltajalle 282 Viivästys elatusavun perinnässä ulkomailta

8 sisällysluettelo sisällysluettelo Vammaistukipäätösten perusteleminen 282 Valokuvaaminen Kelan toimistossa 283 Valituskelpoisen päätöksen antaminen asiakirjapyyntöön Työvoima ja työttömyysturva Toimintaympäristö Kantelumäärä ja toimenpideprosentti Tarkastukset Ratkaisuja 286 Työttömyyskassojen tulee tiedottaa avoimesti jäsenyysvaihtoehdoista 286 Kela tiedotti lainvastaisista käsittelyajoista 286 Kaupungin rekrytointimenettely ei täyttänyt hyvän hallinnon vaatimuksia 287 Koulutushaun tiedottaminen oli puutteellista 287 Työnhakusuunnitelman laatiminen laiminlyötiin 288 Työttömyysturvan poistohakemusten lisääntymistä selvitettiin Yleiset kunnallisasiat Kunnallishallinnon perusteet Laillisuusvalvonta 290 Tarkastukset Ratkaisuja 293 Keminmaan kunnanjohtaja ylitti toimivaltansa 293 Multian kunta menetteli vastoin hankintalakia 294 Turun kaupunki menetteli lainvastaisesti kirjallisen huomautuksen antamisessa 294 Asukasvalintamenettely oli puutteellista ja Turun kaupunki laiminlöi sen valvonnan 295 Helsingin kaupunki menetteli virheellisesti sosiaalihuollon asiakkaiden asukasvalinnassa 295 Kuntien uimahallipalveluja koskevia ratkaisuja Opetus ja kulttuuri Toimintaympäristö ja lainsäädäntömuutokset Laillisuusvalvonta Tarkastukset Ratkaisuja 300 Ylioppilaskokeen arvostelun julkisuutta tulisi parantaa 300 Koulutukseen voi hakea ilman oleskelulupaa 300 Lentokonemekaanikon lupakirjan saaminen viivästyi 301 Lukion opiskelijavalinnan tulee tapahtua yhdenvertaisin perustein 301 Taloudelliset syyt eivät vähennä kunnan vastuuta Kieliasiat Yleistä Laillisuusvalvonta ja muu toiminta Ratkaisuja 304 Liikennemerkkien tekstien kieli 304 Liikennevalvontajärjestelmän puutteiden korjaaminen laiminlyötiin 304 Kielelliset oikeudet tulee toteuttaa ennakkoäänestyspaikoilla 305 Vankien kielelliset oikeudet tulee turvata 306 Saamenkielisille tv-uutisille parempi lähetysaika 307 Muita ratkaisuja Verotus Toimintaympäristö Laillisuusvalvonta Ratkaisuja 313 Oikaisuvaatimuksen käsittelyn viivästymisen hyvittäminen 313 Verotuksen avustavista tehtävistä tuli säätää lailla Ympäristöasiat Toimintaympäristö ja lainsäädäntömuutoksia Laillisuusvalvonta Ratkaisuja 318 Romulaivan lähtölupa ei rikkonut Suomen kansainvälisiä velvoitteita 318 Naapurin kuulematta jättäminen rakennuslupa-asiassa 319 Julkipanoilmoituksen julkaiseminen kunnan verkkosivuilla 319 Rantarakentamista koskevien säännösten kiertäminen 320 Maa-ainesten kotitarveoton valvonta 322 Naapurin toimenpidevaatimus käsiteltävä joutuisasti ja ratkaistava valituskelpoisella päätöksellä 323 Virallisten moottorikelkkailureittien perustaminen 324 Lainvastainen menettely rakennustöiden keskeyttämisasiassa 326 Asiakirjapyynnön käsittelyn viivästyminen 327 Kirjeeseen vastaaminen Maa- ja metsätalous Toimintaympäristö ja lainsäädäntömuutoksia 329 Maatalous 329 Metsät 329 Kalastus ja riistanhoito 330 Eläinten hyvinvointi Laillisuusvalvonta Tarkastukset Ratkaisuja 332 Edunvalvontakustannukset tielautakunnan toimituksessa 332 Tielautakunnan ratkaistavaksi saatettujen asioiden käsittely Liikenne ja viestintä Toimintaympäristö ja säädösmuutoksia 336 Liikenne 336 Viestintä Laillisuusvalvonta

9 sisällysluettelo sisällysluettelo Ratkaisuja 338 Kirjepostin digitoiminen on oikeudellisesti ongelmallista 338 Virheitä Trafin lupakäsittelyssä 339 Lentoasemien turvatarkastuksissa on noudatettava tasapuolisuutta 340 Turvatarkastusten kirjausmenettely 341 Lentoaseman turvatarkastusalueen valokuvauskielto Kirkollisasiat Uskonnollisten yhdyskuntien laillisuusvalvonta Toimintaympäristö ja lainsäädäntömuutokset Kantelut ja tarkastukset Ratkaisuja 345 Ei arvosteltavaa arkkipiispan toiminnassa 345 Espoon kirjaston rukousnurkkauksessa ei moitittavaa 345 Liite Tarkastukset 369 Liite Oikeusasiamiehen kanslian henkilökunta 372 Ihmisoikeuskeskuksen henkilökunta 373 Asiahakemisto Muut asiat Ratkaisuja 346 Kauppojen aukiolo loppiaisena poikkeuslupien tulee perustua riittävään selvitykseen 346 Väestörekisterin asumistietojen korjaaminen Liitteet 348 Liite Suomen perustuslain oikeusasiamiestä koskevat säännökset ( /731) 350 Laki eduskunnan oikeusasiamiestä ( /197) 352 Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta ( /1224) 358 Eduskunnan oikeusasiamiehen johtosääntö ( /209) 359 Liite Eduskunnan oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten välinen työnjako 360 Liite Lausunnot ja kuulemiset 361 Lausunnot 361 Kuulemiset eduskunnan valiokunnissa 363 Muut kuulemiset 363 Liite Tilastotietoja oikeusasiamiehen toiminnasta 364 Käsiteltävänä olleet asiat 364 Ratkaistut asiat viranomaisittain 365 Toimenpiteet ratkaistuissa asioissa 367 Saapuneet asiat viranomaisittain

10 sisällysluettelo sisällysluettelo Käytetyt lyhenteet AOA apulaisoikeusasiamies ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus CPT Kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun taikka rangaistuksen estämiseksi toimiva eurooppalainen komitea EIS Euroopan ihmisoikeussopimus EIT Euroopan ihmisoikeustuomioistuin HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HYKS Helsingin yliopistollinen keskussairaala Kela Kansaneläkelaitos KHO korkein hallinto-oikeus KKO korkein oikeus KRP keskusrikospoliisi LVM liikenne- ja viestintäministeriö MAOL Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto Migri Maahanmuuttovirasto MMM maa- ja metsätalousministeriö MRL maankäyttö- ja rakennuslaki OA oikeusasiamies OKM opetus- ja kulttuuriministeriö OM oikeusministeriö OPH Opetushallitus OPCAT Optional Protocol to the Convention against Torture PVK Potilasvakuutuskeskus SM sisäasiainministeriö STM sosiaali- ja terveysministeriö TE-toimisto työ- ja elinkeinotoimisto TEM työ- ja elinkeinoministeriö TEO Terveydenhuollon oikeusturvakeskus THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto UM ulkoasiainministeriö Valvira Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VKSV Valtakunnansyyttäjänvirasto VM valtiovarainministeriö VRK Väestörekisterikeskus YM ympäristöministeriö YSL ympäristönsuojelulaki *:llä merkityt ratkaisut löytyvät anonymisoituina oikeusasiamiehen verkkosivuilta Kuvat Aukeamien kuvissa on otoksia taiteilija Aimo Katajamäen teoksesta Puun kansa (2006), joka sijaitsee Pikkuparlamentin sisääntuloaulassa, kuvat Anssi Kähärä / Werklig Oy Tomas Whitehouse / Tomas Whitehouse Photography Tmi s. 22, 27, 32 ja 39 Agne Petrauskiene s. 50 Simon Woolf / Photography by Woolf s. 51 EOA-kanslian kuva-arkisto s. 49, 137, 139, 160, 182, 198, 271 ja 307 Kertomuksessa käytetään lyhenteitä OA ja AOA silloin, kun viitataan viranhaltijoihin henkilökohtaisesti. Sanalla oikeusasiamies taas viitataan eduskunnan oikeusasiamieheen viranomaisena ja instituutiona

11 1 Puheenvuorot

12 puheenvuorot petri jääskeläinen puheenvuorot petri jääskeläinen Petri Jääskeläinen Oikeusasiamies ei vain valvo, vaan myös edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomen perustuslain mukaan tehtäväänsä hoitaessaan oikeusasiamies valvoo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista. Säännös otettiin perustuslakiin vuonna 1995 voimaan tulleen perusoikeusuudistuksen yhteydessä. Tuolloin ei luotu uusia institutionaalisia perusoikeuksien valvontajärjestelmiä, mutta oikeusasiamiehen (ja oikeuskanslerin) tehtäviin katsottiin aiheelliseksi tehdä mainittu korostus. Oikeusasiamies siis valvoo perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Toisinaan on kuitenkin katsottu, että oikeusasiamiehen tehtävänä ei olisi edistää perus- ja ihmisoikeuksia. Tämä käsitys voi johtua perustuslain edellä todetusta muotoilusta ja oikeusasiamiehen perinteisestä laillisuusvalvojan roolista. Nykytila on kuitenkin toisenlainen. Kysymys perus- ja ihmisoikeuksien valvonnan ja edistämisen merkityssisällöistä ja niiden eroista ei ole aivan selvä. Käsitykseni mukaan valvonnalla on yleensä tarkoitettu kantelun perusteella tai muutoin tapahtuvaa viranomaisen menettelyn jälkikäteistä tutkintaa ja havaitusta lainvastaisesta tai virheellisestä menettelystä seuraavaa moitetta. Edistämisellä puolestaan tarkoitettaneen erityisesti tulevaisuuteen suuntautuvaa usein oma-aloitteista toimintaa, jolla pyritään parantamaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista ja ennaltaehkäisemään niiden loukkauksia. Edistäminen ei ole luonteeltaan repressiivistä, vaan sillä on pikemmin positiivinen, viranomaistoimintaa ja oikeustilaa kehittävä luonne. Näinkin ymmärrettynä valvonnan ja edistämisen välinen ero jää epätarkaksi. Voidaan esimerkiksi todeta, että jälkikäteisen moitteenkin tarkoitus on viime kädessä preventiivinen: sen tavoitteena on, että moitteen kohteena oleva viranomainen samoin kuin muutkaan viranomaiset eivät vastaisuudessa enää toimisi moitittavaksi todetulla tavalla. Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetussa laissa perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen on nimenomaisesti asetettu oikeusasiamiehen tehtäväksi. Lain säännöksen mukaan jos aihetta on, oikeusasiamies voi saattaa valvottavan tietoon käsityksensä lain mukaisesta menettelystä taikka kiinnittää valvottavan huomiota hyvän hallintotavan vaatimuksiin tai perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista edistäviin näkökohtiin. Tämä perus- ja ihmisoikeuksia edistävä näkökulma on jo pitkään ollut oikeusasiamiehelle hyvin tunnusomaista ja se näkyy kaikessa oikeusasiamiehen toiminnassa. Kanteluasiat Oikeusasiamiehelle tehdään vuosittain pitkälti yli kantelua. Niistä noin joka viides johtaa johonkin oikeusasiamiehen toimenpiteeseen. Kanteluiden tutkinta ei ole enää vain sen arviointia, onko viranomainen toiminut lainvastaisesti tai laiminlyönyt velvollisuuksiaan. Nykyisin kaikissa asioissa arvioidaan sen lisäksi, olisiko viranomainen jollakin muulla tavalla toimimalla voinut paremmin edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Tämä tutkinnan ja näkökulman laajennus nojautuu perusoikeusuudistuksessa omaksuttuihin periaatteisiin ja oikeusasiamiehen perus- ja ihmisoikeusmandaattiin. Uudistuksella pyrittiin lisäämään perusoikeuksien suoraa sovellettavuutta ja parantamaan yksityisten ihmisten mahdollisuutta vedota oikeuksiensa tueksi välittömästi perusoikeussäännöksiin. Samalla omaksuttiin perusoikeusmyönteinen laintulkintatapa, jonka mukaan lain tulkintavaihtoehdoista tulee valita sellainen, joka parhaiten edistää perusoikeuksien tarkoituksen toteutumista. Lisäksi kaikkien julkisen vallan toimielinten on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien aineellinen toteutuminen. Oikeusasiamiehen kannanotoissa voi olla kysymys huomion kiinnittämisestä hyvän hallinnon tai oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeiden toteutumiseen. Joissakin tapauksissa oikeusasiamiehen arviointi voi ulottua myös viranomaisen ratkaisun sisältöön, jolloin huomion kohteena voi olla periaatteessa minkä tahansa perusoikeuden toteutuminen tai edistäminen. Usein kysymys ei ole vain yhden perusoikeuden edistämisestä, vaan eri suuntiin vaikuttavien eri perusoikeuksien välisestä punninnasta. Tällöin oikeusasiamiehen kannanotto voi sisältää käsityksen siitä, kuinka tässä punnintatilanteessa eri perusoikeudet voitaisiin optimaalisesti ottaa huomioon. Jos kysymys on lainvastaisesta menettelystä, joka ei ole vähäistä, oikeusasiamiehen toimenpiteenä voi olla huomautuksen antaminen. Kertomusvuonna huomautus annettiin noin 40 kanteluasiassa. Merkitykseltään vähäisemmästä lainvastaisesta menettelystä tai muusta virheellisestä menettelystä toimenpiteenä voi olla ns. moittiva käsitys, joita annettiin lähes 400 asiassa. Varsin usein toimenpiteenä on kuitenkin ns. ohjaava käsitys, joita esitettiin kertomusvuonna noin 300. Niissä on tyypillisesti kysymys juuri siitä, että viranomaisen ratkaisu tai menettely ei ole ollut lainvastainen, mutta oikeusasiamiehen käsityksen mukaan jokin muu ratkaisu tai menettely olisi paremmin edistänyt perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. On myös varsin tavallista, että huomautuksen tai moittivan käsityksen sisältävissä päätöksissä esitetään samalla myös ohjaavia käsityksiä. Arvioni mukaan kaikkiaan yli puolet oikeusasiamiehen toimenpidepäätöksistä sisältää myös puheena olevia ohjaavia elementtejä. Oikeusasiamies voi tehdä kanteluratkaisuissaan myös esityksiä. Esitys voidaan tehdä ensinnäkin virheen korjaamiseksi tai epäkohdan poistamiseksi. Tällainen esitys voidaan tehdä virheen tehneelle tai epäkohdasta vastuussa olevalle viranomaiselle itselleen, mutta myös esimerkiksi korkeimmalle oikeudelle taikka korkeimmalle hallinto-oikeudelle, jos korjaaminen edellyttää ylimääräisten muutoksenhakukeinojen käyttöä. Toiseksi esityksiä voidaan tehdä lainvalmistelusta vastaaville ministeriöille säännösten tai määräysten kehittämiseksi. Näissä tapauksissa on tyypillisesti kysymys siitä, että säännöksiin tai määräyksiin liittyy jokin puute tai epätäsmällisyys, joka vaarantaa perusoikeuksien toteutumisen. Tämä on tavallisimpia oikeusasiamiehen esityksen aiheita. Kolmanneksi esityksissä voi olla kysymys perus- tai ihmisoikeusloukkauksen hyvittämisestä. Euroopan ihmisoikeussopimuksessa (EIS) taattuihin oikeuksiin kuuluvat tehokkaat oikeussuojakeinot sopimuksessa turvattujen oikeuksien loukkauksia vastaan. Oikeussuojakeinojen tulisi olla ensisijaisesti preventiivisiä, joilla voidaan estää oikeudenloukkaus tai sen jatkuminen, mutta myös reparatiivisia keinoja, joilla voidaan hyvit

13 puheenvuorot petri jääskeläinen puheenvuorot petri jääskeläinen tää jo tapahtunut loukkaus, saatetaan pitää tehokkaina. Myös Suomen perustuslaissa julkiselle vallalle säädetyn velvollisuuden turvata perusja ihmisoikeuksien toteutuminen voidaan katsoa sisältävän velvoitteen perusoikeusloukkausten hyvittämisestä. Suomen kansallinen vahingonkorvauslainsäädäntö ei kuitenkaan tunnusta oikeutta hyvitykseen edes kaikissa niissä tilanteissa, joissa loukatulla on siihen EIS:n mukaan oikeus. Tämän vuoksi oikeusasiamiehen hyvitysesityksillä on tärkeä periaatteellinen merkitys hyvityksen täytyy olla mahdollista kansallisella tasolla ilman, että loukattu joutuu viemään asian Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT). Oikeusasiamiehen hyvitysesityksillä pyritään myös juurruttamaan sellaista viranomaiskulttuuria, jossa viranomaiset tunnustavat ja korjaavat virheensä, tai jos se ei ole enää mahdollista, tarvittaessa hyvittävät ne. Hyvitysmahdollisuus on tärkeä paitsi loukatun kannalta, myös siksi, että sillä on yleisemmin loukkauksia ennalta ehkäisevä ja puutteiden korjaamista edistävä vaikutus. Eduskunnan perustuslakivaliokunta onkin tukenut oikeusasiamiehen mahdollisuutta esittää hyvitystä. Kertomusvuonna hyvitysesityksiä tehtiin jo kaikkiaan 24. Neljänneksi oikeusasiamies voi tehdä esityksen asian sovinnolliseksi ratkaisemiseksi viranomaisen ja kantelijan välillä. Myös nämä esitykset tähtäävät yksilön oikeuksien edistämiseen ja konkreettiseen toteutumiseen. Erilaiset esitykset ilmentävät hyvin sitä, että oikeusasiamiehen toiminta on nykyisin paljon muutakin kuin vain jälkikäteistä laillisuusvalvontaa. Esityksillä pyritään edistämään perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista paitsi yksittäisen kantelijan kohdalla, myös yleisemmin. Omat aloitteet Oikeusasiamiehen vuosittain omasta aloitteestaan tutkittavaksi ottamien asioiden määrä on noussut noin 80 asiaan. Aihe omaan aloitteeseen voi tulla ilmi kantelun tutkinnan yhteydessä, tarkastusta toimitettaessa tai median välityksellä. Omissa aloitteissa on usein kysymys yksittäistapausta laajemmista, yleistä merkitystä omaavista rakenteellisista ongelmista. Tyypillisiä omien aloitteiden aiheita ovat lainsäädäntöön taikka viranomaisten ohjeisiin tai menettelytapoihin liittyvät puutteet, jotka voivat vaarantaa perusja ihmisoikeuksien toteutumista. Valtaosa omista aloitteista johtaa oikeusasiamiehen toimenpiteisiin. Usein toimenpiteenä on perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista edistävä käsitys tai esitys. Tarkastukset Oikeusasiamiehen toimittamilla tarkastuksilla on yhä enenevässä määrin kysymys tulevaisuuteen suuntautuvasta ohjaavasta toiminnasta, eikä virheiden etsimisestä. Tämä suuntaus tulee yhä korostumaan, kun oikeusasiamiehestä tulee eduskunnan juuri hyväksymän lain mukaan Yhdistyneiden Kansakuntien kidutuksen vastaisen sopimuksen valinnaisen pöytäkirjan (OPCAT) mukainen kansallinen valvontaelin. Valvontaelimen tulee tehdä tarkastuskäyntejä sellaisiin paikkoihin, joissa säilytetään vapautensa menettäneitä ihmisiä. Kysymys voi olla vankiloista tai poliisin säilytystiloista, mutta myös esimerkiksi psykiatristen potilaiden, vanhusten, kehitysvammaisten tai lasten hoitolaitoksista. Kansallisen valvontaelimen tehtävänä on nimenomaan preventiivinen, ennaltaehkäisevä toiminta. Sen tavoitteena on edistää vapautensa menettäneiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Vuosittainen perus- ja ihmisoikeusteema Oikeusasiamiehen kansliassa on jo useiden vuosien ajan valittu vuosittainen teema, joka otetaan esille kaikkien tarkastusten yhteydessä. Teema otetaan huomioon myös muussa toiminnassa, kuten harkittaessa omien aloitteiden suuntaamista. Tähän mennessä teemoina ovat olleet viranomaisten hyvän hallinnon mukainen neuvonta- ja palveluvelvollisuus sekä yhdenvertaisuuden toteutuminen (vuosina ), julkisuusperiaatteen toteutuminen viranomaisten toiminnassa ( ), kielelliset oikeudet ja hyvän kielenkäytön vaatimus ( ) ja viimeisimpänä teemana yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo (2012 ). Oikeusasiamiehen kansliassa valmistellaan etukäteen teeman käsittelyä ja kartoitetaan siihen liittyviä mahdollisia ongelmakohtia. Näin esimerkiksi tarkastusten yhteydessä voidaan käydä jäsentynyttä keskustelua, joka tähtää viranomaistoiminnan kehittämiseen teeman sisältämän perustai ihmisoikeuden toteutumisen edistämiseksi. Lausunnot Oikeusasiamies antaa vuosittain kymmeniä lausuntoja. Tavallisimmin lausuntoja annetaan eri ministeriöille lainvalmistelun eri vaiheissa, mutta myös esimerkiksi eduskunnan valiokunnille. Lausunnot voivat liittyä myös jonkin ihmisoikeussopimuksen määräaikaisraportointiin. Lausunnoissaan oikeusasiamies ei yleensä puutu yhteiskuntapoliittisen tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin kuuluviin kysymyksiin. Sen sijaan lausunnoissa arvioidaan lakiehdotusta tai muuta käsiteltävänä olevaa asiaa nimenomaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta. Kertomus Perustuslain mukaan oikeusasiamies antaa joka vuodelta eduskunnalle kertomuksen toiminnastaan sekä lainkäytön tilasta ja lainsäädännössä havaitsemistaan puutteista. Oikeusasiamieslain mukaan kertomuksessa tulee kiinnittää huomiota myös julkisen hallinnon ja julkisten tehtävien hoidon tilaan sekä erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Perusoikeusuudistuksen yhteydessä eduskunnan perustuslakivaliokunta piti uudistuksen hengen mukaisena, että oikeusasiamiehen (ja oikeuskanslerin) kertomukseen sisällytetään erityinen jakso perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta ja oikeusasiamiehen niitä koskevista havainnoista. Tällainen jakso (tässä kertomuksessa jakso 3) on ollut kertomuksessa perusoikeusuudistuksen voimaantulosta 1995 lähtien. Kertomuksen perus- ja ihmisoikeusjakso on vähitellen kehittynyt yhä laajemmaksi, mikä kuvastaa hyvin oikeusasiamiehen toiminnan painopisteen muutosta viranomaisten velvollisuuksien valvonnasta ihmisten oikeuksien edistämisen suuntaan. Jaksoon on perinteisesti sisältynyt perusoikeussäännöksittäin systematisoitu tiivis selostus eräistä oikeusasiamiehen havainnoista ja kannanotoista (jakso 3.6). Siinä on myös jo vuosikausia selostettu kaikki EIT:n Suomea koskevat ratkaisut (3.5). Vuoden 2012 kertomuksessa on nyt neljättä kertaa jakso (3.3) puutteita ja parannuksia perusja ihmisoikeuksien toteutumisessa, jossa selostetaan oikeusasiamiehen havaintoja eräistä tyypillisistä tai pitkään jatkuneista puutteista perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa (3.3.1). Toisaalta jaksossa esitetään esimerkkejä sellaisista tapauksista, joissa oikeusasiamiehen toimenpiteet ovat johtaneet tai ovat johtamassa parannuksiin viranomaisten toiminnassa tai lainsäädännön tilassa (3.3.2). Jaksoon on nyt toista kertaa koottu tietoja myös oikeusasiamiehen hyvitysesityksistä (3.3.3). Kertomuksessa on kolmatta kertaa oma jaksonsa vuosittaiseen perus- ja ihmisoikeusteemaan liittyvistä oikeusasiamiehen havainnoista (3.4). Nyt kertomukseen on sisällytetty uusi jakso Ihmisoikeuskeskuksesta ja sen toiminnasta (3.2). Tiedotus Oikeusasiamiehen vuosikertomukset ovat myös sähköisessä muodossa oikeusasiamiehen verkkosivuilla. Siellä on myös luettavissa suuri osa oikeusasiamiehen toimenpiteisiin johtaneista ratkaisuista sekä lausunnoista. Merkittävimmistä kannanotoista annetaan lehdistötiedote. Sivustolla on myös perustietoa oikeusasiamiesinstituutiosta ja ohjeet kantelun tekemisestä sekä perusja ihmisoikeuksia koskevia tietoja ja artikkeleita

K 5/2008 VP. eduskunnan. oikeusasiamiehen. kertomus. vuodelta

K 5/2008 VP. eduskunnan. oikeusasiamiehen. kertomus. vuodelta K 5/2008 VP eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2007 2 EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES TOIMINTAKERTOMUS 2007 EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIES EDUSKUNNALLE 3 EDUSKUNNALLE Eduskunnan oikeusasiamiehenä toimi

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS 2002 VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2002 HELSINKI 2003 K 12/2003 vp VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS OIKEUSKANSLERIN VIRKATOIMISTA JA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan hallintolakiin lisättäväksi uusi hallintokantelua koskeva luku, joka sisältäisi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Hallintolain soveltaminen etuusasioissa

Hallintolain soveltaminen etuusasioissa Hallintolain soveltaminen etuusasioissa 20.6.2011 Sisällys 1 Hyvä asiakaspalvelu on osa hyvää hallintoa... 1 2 Hallintolain tarkoitus ja tavoitteet (1 )... 2 3 Milloin hallintolain säännöksiä sovelletaan?

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kirjaston arki

Lainsäädäntö ja kirjaston arki Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Esko Lukkarinen Lainsäädäntö ja kirjaston arki Yleiset kirjastot Esko Lukkarinen Lainsäädäntö ja kirjaston arki Yleiset kirjastot Opetus-

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2006

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2006 VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2006 HELSINKI 2007 K 15/2007 vp VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS OIKEUSKANSLERIN VIRKATOIMISTA JA LAIN NOUDATTAMISTA KOSKEVISTA HAVAINNOISTA ANNETTU

Lisätiedot

Laki ja asiakkaan oikeudet

Laki ja asiakkaan oikeudet Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Loppuraportti IV RAPORTTI 48 2011 RAPORTTI 48 /2011 Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset

Lisätiedot

LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI

LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI Esko Lukk ar i n e n LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuriyksikkö Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto 2010 http://www.minedu.fi/opm/kirjastot/tyoeryhmaet_ja_selvitykset/?lang=fi

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2001 HELSINKI 2002 K 12/2002 vp VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS OIKEUSKANSLERIN VIRKATOIMISTA JA LAIN NOUDATTAMISTA KOSKEVISTA HAVAINNOISTA ANNETTU

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1.

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. 1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. Sosiaaliasiamiestoiminta... 4 2.2. Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaaliasiamiestoiminta

Lisätiedot

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 18/2012 441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 KUVAILULEHTI 31.1.2012 Julkaisun nimi Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1.

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. 1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. Sosiaaliasiamiestoiminta... 4 2.2. Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaaliasiamiestoiminta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon. havaintoja. www.valvira.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon. havaintoja. www.valvira.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan havaintoja www.valvira.fi 1 Sisällysluettelo Johdannoksi... 2 Keskeisimpiä ehdotuksia lainsäädännön muuttamiseksi... 4 Terveydenhuollon valvonnassa havaittua...

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2009. Sirkku Bilaletdin 30.3.2010

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2009. Sirkku Bilaletdin 30.3.2010 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2009 Sirkku Bilaletdin 30.3.2010 Kunnanhallituksille Sosiaaliasiamiehen kertomus on lyhyt katsaus sosiaalihuollon asiakkaiden asemaan ja oikeuksien

Lisätiedot

HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA

HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteet Pro gradu-tutkielma 7.6.2015 Maarit Natunen, 168484 Ohjaaja:

Lisätiedot

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU Valtioneuvoston oikeuskansleri Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

SUOMEN VIIDES MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POISTAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

SUOMEN VIIDES MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POISTAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SUOMEN VIIDES MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POISTAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA LOKAKUU 2003 SUOMEN VIIDES MÄÄRÄAIKAISRAPORTTI KAIKKINAISEN NAISTEN

Lisätiedot

Näkövammaisen palveluopas 2010

Näkövammaisen palveluopas 2010 PL 30, 00030 IIRIS, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki Puh. (09) 396 041 www.nkl.fi Näkövammaisen palveluopas 2010 Näkövammaisen palveluopas antaa jokaiselle näkövammaiselle mahdollisuuden itsenäiseen oikeuksien

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS 37580 38876 33011 Ratkaistu Saapunut Vireillä 31.12. Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suomen hallituksen vastaus kidutuksen ja epäinhimillisen

Suomen hallituksen vastaus kidutuksen ja epäinhimillisen Suomen hallituksen vastaus kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi toimivan eurooppalaisen komitean (CPT) 7.-17. syyskuuta 2003 tapahtuneesta käynnistä laadittuun

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sosiaalihuoltolaki. Lain tarkoitus

Lisätiedot

14 20 tomus er osik u V

14 20 tomus er osik u V Vuosikertomus 2014 Sisältö 2 4 18 20 Valitus on yksilön ja yhteisön oikeussuoja Korkein hallinto-oikeus on myös valtioneuvoston valvoja 4 5 7 11 14 Asemasta ja roolista yhteiskunnassa Julkisuuskysymykset

Lisätiedot

Kuka valvoo. oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta

Kuka valvoo. oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta Kuka valvoo oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta Paulina Tallroth Kuka valvoo oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu

Lisätiedot

ui) ESITYSLISTA 27/1999 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Perjantai 17.9.1999 kello 09.30 2. Päätösvaltaisuus

ui) ESITYSLISTA 27/1999 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Perjantai 17.9.1999 kello 09.30 2. Päätösvaltaisuus PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 27/1999 vp Perjantai 17.9.1999 kello 09.30 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. K 9/1999 vp Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkomaalaislaki. Lailla toteutettaisiin ja edistettäisiin

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 4.4.2013 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE TOIMINTAVUODELTA 2012 Kari Wainio Sosiaali- ja potilasasiamies Mikkelin

Lisätiedot