Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016"

Transkriptio

1 Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi Väliraportti 1/ ajalta Liisa Ahonen hankejohtaja 1

2 Sisällysluettelo 1. Hankkeen tausta ja lähtökohdat Hankkeen toimintarakenteet Resurssit ja organisoituminen Hankkeen viestintä Hankkeen koulutus Hankkeen verkostoituminen Hankkeen tavoitteet Kotona asumisen tukeminen Muistiasiakkaan palvelupolku Ikäihmisten perhehoito Omaishoidon tukeminen Ikäihmisten päivätoiminta Palveluohjaus Ikääntyvien arjen sisältöjen monipuolistaminen Osallisuus ja vertaistoiminta Seniorikahvila Asumisyksiköiden sosiokulttuurisen toiminnan kehittäminen Ryhmätoiminnan kehittäminen sivukylille Kuntouttavan toiminnan ja osaamisen kehittäminen Aivoterveyden edistäminen Voimavaralähtöinen ja kuntouttava asiakastyö Hankkeen kustannukset Hankkeen arviointi Pohdinta

3 1. Hankkeen tausta ja lähtökohdat SenioriKaste-hankkeen valmistelu käynnistyi vuonna 2011 Keski-Pohjanmaalla ja laajeni vähitellen Pohjois-Suomen alueelle yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi päätöksellään Pohjois-Suomen SenioriKaste-hankkeelle valtionavustusta yhteensä 1,2 milj. euroa vuosille Hanke muodostuu neljästä toiminnallisesta osakokonaisuudesta: Kainuu, Keski- Pohjanmaa, Lappi ja Oulunkaari. Kuntia on mukana yhteensä 40. Toimintaympäristöt vaihtelevat alueittain suuresti. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä järjestää ja tuottaa 7 kunnan alueella sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon palvelut. Oulunkaaren kuntayhtymä järjestää ja tuottaa viiden kunnan alueella sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut sekä elinkeinotoiminnan. Keski-Pohjanmaalla on kaksi sosiaalija terveydenhuollon toimijaa: Kokkolan kaupunki ja Keski- Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä, jonka yhteydessä toimii Peruspalveluliikelaitos Jyta (Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alue) järjestäen seitsemän kunnan sosiaalija perusterveydenhuollon palvelut. Lapissa on kaksi erikoissairaanhoidon tuottajaa: Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemellä ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kemissä. Kemijärvellä sijaitseva sairaala Lapponia tuottaa joitain peruserikoissairaanhoidon palveluja perusterveydenhuollon alaisuudessa. Lapin 16 kunta järjestää sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut itsenäisesti. Lisäksi kuntayhtymänä terveyspalvelut järjestävät Enontekiö ja Muonio sekä Pelkosenniemi ja Savukoski. Kuvio 1. Hankealue Kainuussa, Oulunkaarella ja Lapissa on ollut aikaisemmin jo useita vanhustenhuollon kehittämiseen liittyneitä hankkeita. SenioriKaste on heillä jatkumoa Ikäihminen toimijana lain toimeenpanohanketta, joka päättyi syksyllä Hankkeen valmistelun aikana ja edelleen on menossa laaja vanhustenhuoltoa koskevien säädösten ja ohjeiden uudistustyö sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva palvelurakenteiden muutos. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa voitiin ottaa huomioon toiminnan uudet painopistelueet. Seuraavat säädökset ohjaavat kuntien vanhustenhuollon toimintaa: - Kansallinen muistiohjelma

4 - Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (vanhuspalvelulaki) Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma 2014 Lisäksi perhehoitolain uudistamista koskeva laki on parhaillaan hallituksen esityksenä käsittelyssä. Suomalaisen yhteiskunnan ikääntymisessä on kysymys sekä väestörakenteen muuttumisesta että iäkkäiden määrän kasvusta. Taustalla vaikuttavat sekä suurten ikäluokkien tuleminen eläkeikään että syntyvyyden ja kuolevuuden aleneminen. Tilastokeskuksen arvion mukaan yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä nousee nykyisestä 16 prosentista 26 prosenttiin vuoteen 2017 mennessä. Ennusteiden mukaan erityisesti vanhimmissa ikäluokissa määrä kasvaa eniten. Ikäihmiset eivät ole yhtenäinen ryhmä, vaan joukossa on kasvava määrä varsin terveitä ja omin avuin pärjääviä ihmisiä sekä myös runsaasti hoivaa tarvitsevia ihmisiä. Tällä hetkelläkin vain joka neljäs 75 vuotta täyttäneistä käyttää säännöllisiä kotihoidon palveluja. Kuitenkin muistisairauksien osuus lisääntyy nopeasti. RAI-tietokannan mukaan joka toisella vanhuspalvelujen asiakkaalla on diagnostisoitu muistisairaus. Ikäihmisten määrän kasvu lisää merkittävästi asumiseen ja kotihoitoon sekä oman toimintakyvyn ylläpitämiseen, kuntoutukseen sekä elämänlaatuun liittyvien palvelujen tarvetta ja kysyntää. Kokonaistavoitteena on mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut silloin kun niitä tarvitaan. Jokaisella on toimintakyvystä riippumatta oltava mahdollisuus elää hyvää elämää. Laatusuosituksen slogan onkin enemmän elämänlaatua parempaa arkea. Toimintakyvyn koheneminen on merkittävä voimavara paitsi ihmisen itsensä kannalta myös yhteiskunnallisen kestävyyden kannalta. Itsenäinen kotona asuminen, omaisista huolehtiminen ja vapaaehtoistoiminta ovat ihmiselle vahva sosiaalisen pääoman lähde. Vanhuspalvelulaissa, ikäihmisten laatusuosituksessa ja valtioneuvoston rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoesityksessä on ensisijaisena tavoitteena laitoshoidon vähentäminen ja kotona asumisen mahdollistaminen. Palvelut on järjestettävä niin, että ne tukevat ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta sekä ehkäisevät muuta palveluntarvetta. Laatusuosituksessa on annettu valtakunnalliseksi tavoitteeksi, että vuoteen 2017 mennessä 75- vuotta täyttäneistä % asuu kotona % saa säännöllistä kotihoitoa % saa omaishoidon tukea % on tehostetun palveluasumisen piirissä % on pitkäaikaisessa laitoshoidossa 4

5 2. Hankkeen toimintarakenteet 2.1. Resurssit ja organisoituminen Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi SenioriKaste-hankkeelle valtionavustusta yhteensä euroa välisenä aikana syntyneisiin kustannuksiin. Hankkeen kokonaiskustannukset voivat siis olla euroa. Pohjois-Suomen SenioriKaste on yksi hankekokonaisuus, jota toteuttavat neljä toiminnallista osakokonaisuutta: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kokkolan kaupunki, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä/pohjois-suomen sosiaalialan osaamiskeskus sekä Oulunkaaren kuntayhtymä. Lisäksi hankkeella on yhteinen koordinaatio. Hankkeen yhteistyöstä, hallinnoimisesta ja organisoimisesta on tehty osapuolten kanssa sopimus, joka on luettavissa https://www.innokyla.fi/web/verkosto935671/materiaalit. Hankkeen hallinnoimisesta vastaa Kokkolan kaupunki. Kuvio 2. Hankkeen organisoituminen SenioriKaste STM ja AVI SenioriKasteen ohjausryhmä Kokkolan kaupunki Koordinaatio: hankejohtaja ja toimistosihteeri Toiminnalliset osakokonaisuudet Alueelliset koordinaaatio-ja kehittäjäryhmät Kainuu projektipäällikkö projektityöntekijä Keski-Pohjanmaa projektipäällikkö projektityöntekijä Lappi projektipäällikkö projektityöntekijä Oulunkaari projektipäällikkö projektityöntekijä 5

6 Hankehenkilöstön rekrytointi aloitettiin rahoituspäätöksen tultua ja hallinnointisopimuksen hyväksymisen jälkeen. Hankehenkilöstö kokoontuu yhteisiin tiimikokouksiin videoteitse noin kerran kuukaudessa. Osa tiimikokouksista on teematyöskentelyä sovitusta yhteisestä kehittämisen kohteesta. Yhteisiä tapaamisia järjestetään 2-3 kertaa vuodessa. Taulukko 1. Hankehenkilöstö Koordinaation työntekijät Nimi Tehtävä Aika Työaika Liisa Ahonen hankejohtaja % Maija Perälampi toimistosihteeri % Kainuun toiminnallisen osakokonaisuuden työntekijät Merja Leskinen projektipäällikkö % 100 % Erja Ronkainen projektisuunnittelija % Senja Vakkuri projektisihteeri % Keski-Pohjanmaan osakokonaisuuden työntekijät Miia Okkonen-Mäkelä projektipäällikkö % Margit Yli-Kotila projektipäällikkö % Anu Riutta-Huopana projektityöntekijä % Lapin osakokonaisuuden työntekijät Leila Mukkala projektipäällikkö % Oulunkaaren osakokonaisuuden työntekijät Hanna Siltakoski projektipäällikkö % Tiina Honkanen projektityöntekijä % Hankehenkilöstön lisäksi kehittämistyöhön osallistuvat alueiden kuntien ja kuntayhtymien työntekijät kehittäjäryhmien jäseninä ja asiantuntijoina. Keski-Pohjanmaalla ja Oulunkaarella projektipäälliköt ovat mukana vanhustenhuollon johtoryhmissä, jolloin hanketyö nivoutuu tiiviisti kuntien perustyöhön. Hankkeelle on nimetty STM:n päätöksen edellyttämä ohjausryhmä. Ohjausryhmä seuraa ja arvioi hankkeen kokonaisuuden toteutumista, hyväksyy mahdolliset muutokset tavoitteisiin sekä hoitaa viestinnän omiin taustatahoihin. Kukin toiminnallinen osakokonaisuus nimesi ohjausryhmään kaksi jäsentä varajäsenineen. Järjestöjen ja 6

7 asiakkaiden edustajat nimettiin hallinnointialueelta. Ohjausryhmän puheenjohtaja on hankkeen hallinnoijan edustaja. Osakokonaisuuksien projektipäälliköt osallistuvat kokouksiin asiantuntijoina. Taulukko 2. Hankkeen ohjausryhmä taustatahoineen Taustataho Jäsen Varajäsen Keski-Pohjanmaa Maija Juola, pj vanhustenhuollon palvelujohtaja Hanna Saarinen palvelupäällikkö Kainuu Lappi Oulunkaari Järjestöt, ikäihmiset Kaste-ohjelma STM, THL SenioriKaste Tarja Oikarinen-Nybacka, vpj peruspalvelujohtaja Jaana Mäklin vs. vanhuspalvelujohtaja Marita Pikkarainen kehittämisjohtaja Katja Valkama palvelukeskuksen johtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö kehitysjohtaja Anu Vuorinen kehitysjohtaja H.Tapio Hanhela ylilääkäri Mirja Hynninen vastaava muistiasiantuntija Helge Kattilakoski Kokkolanseudun omaiset ja läheiset ry Maija-Liisa Pulkkinen Perhonjokilaakson omaiset ja läheiset ry Riitta Huusko Vanhusneuvosto Leena Meriläinen ohjelmapäällikkö Sirpa Andersson erikoissuunnittelija Liisa Ahonen, hankejohtaja Margit Yli-Kotila, Keski- Katja Österlund kotihoidon ohjaaja Eija Rämä vastuualuepäällikkö Marja-Liisa Ruokolainen erikoissuunnittelija Eija Halonen kuntoutuspäällikkö Asta Niskala kehittämispäällikkö Leena Pimperi-Koivisto kuntayhtymän johtaja Liisa Mäkelä muistiasiantuntija Elisa Hietaharju 7

8 Pohjanmaa Merja Leskinen, Kainuu Leila Mukkala, Lappi Hanna Siltakoski, Oulunkaari Ohjausryhmä on kokoontunut mennessä kerran. Toiminnalliset osakokonaisuudet voivat nimetä alueellisen koordinaatioryhmän/ projektiryhmän, joka seuraa ja arvioi oman alueen osakokonaisuuden etenemistä ja tavoitteiden toteutumista. Taulukko 3. Kainuun toiminnallisen osakokonaisuuden koordinaatioryhmä Tausta Jäsen varajäsen Vanhuspalvelut Pirkko Hyvönen Ritva Heinistö Muistiyhdistys Lea Torvinen Eija Määttä Perusterveydenhuolto Maija Pasanen - Perusterveydenhuolto Laila Huusko Jaana Tanskanen Kehittäjäasiakas Martta Juntunen - Kehittämis- ja Marita Pikkarainen - suunnitteluyksikkö Kehittämis- ja suunnitteluyksikkö Marja-Liisa Ruokolainen - Taulukko 4. Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden koordinaatioryhmä Tausta Jäsen varajäsen Perusterveydenhuolto Ilkka Luoma Hannele Tikkakoski-Alvarez Erikoissairaanhoito Pirjo-Liisa Hautala-Jylhä Miia Okkonen-Mäkelä Vanhuspalvelut Vuokko Paananen Hanna Saarinen Palvelupäällikkö, Jyta Liikuntapalvelut Lotta Nyqvist Anne Raatikainen Kulttuuripalvelut Sampo Purontaus Kirsi Hänninen Ammattikorkeakoulu Annukka Kukkola Anne Prest Centria Yliopistokeskus Helky Häkli Harri Kankare SoTe-lautakunta Pekka Nurmi, Kla Johanna Paloranta, Kla Marja Hylkilä, Jyta Vanhusneuvostot Aimo Maijala Aimo Itäniemi Marita Tjäru Pekka Toikkanen Seurakunta Aila Viiperi Mervi Keränen 8

9 Suomen Dementiayhdistys Perhonjokilaakson omaiset ja läheiset ry Kokkolanseudun omaishoitajat ja läheiset Liisa Mäkelä Maija-Liisa Pulkkinen Marjo Salmi Mirja Hynninen Seija Hakkarainen Sari Tuikkanen Taulukko 5. Oulunkaaren toiminnallisen osakokonaisuuden koordinaatioryhmä Tausta Vanhuspalvelujohtaja Kehitysjohtaja Ylilääkäri Tietohallintopäällikkö Jäsen Kyllikki Syrjäpalo Anu Vuorinen H. Tapio Hanhela Matti Matero Kehittämistyön resurssit muodostuvat myös erilaisista toiminta- ja kehittäjäryhmistä. Kehittäjäryhmissä on kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä ja esimiehiä sekä alueen järjestöjen, yksityisten, vapaaehtoisten ja kunnan muiden hallintokuntien toimijoita. Useissa ryhmissä on myös asiakkaiden edustaja, jonka lisäksi asiakkaita kuullaan erikseen erilaisissa raadeissa, kahviloissa jne. Kainuussa on nimetty kehittämistyön tueksi yksi työryhmä. Suluissa kokoontumiskertojen määrä mennessä. - Muistisairaan hoito- ja kuntoutusketjun kehittäminen: hankehenkilöstö sekä muistisairaan hoitoon osallistuva henkilöstö sekä kehittäjäasiakas (1) Keski-Pohjanmaalla on nimetty 10 kehittäjäryhmää. Suluissa kokoontumiskertojen määrät mennessä. - Arjen sisällöt, yhteinen Kokkola ja Jyta (0) - Kuntouttavan toiminnan ryhmä, Jyta (2) - Kuntouttavan toiminnan ryhmä, Kokkola (1) - Kuntouttava intervalli, Jyta (0) - Muistiryhmä, yhteinen Kokkola ja Jyta (2) - Palveluohjauksen työryhmä, Jyta (0) - Perhehoidon kehittäminen, yhteinen Kokkola ja Jyta (0) - Päivätoiminnan kehittämisryhmä, Jyta (0) - Päivätoiminnan kehittämisryhmä, Kokkola (2) - Turvallisesti kotona työryhmä, Kokkola (0) Oulunkaarella nimettyjä ja koolle kutsuttuja työryhmiä on toiminut seuraavasti: 9

10 - Perhehoito: hankehenkilöstö sekä Oulunkaaren perhehoidosta vastaavat työntekijät - Palveluohjaus: projektipäällikkö ja palvelutarpeen arviointia tekevä henkilöstö - Omaishoito: hankehenkilöstö sekä omaishoidontuesta vastaavat työntekijät - Muistipolku: projektipäällikkö, hoitotyönpäällikkö sekä alueilla toimivat muistihoitajat - Avainosaajat: projektipäällikkö sekä kuntien vanhuspalveluiden kotihoidon henkilöstöstä koostuva 22 hengen avainosaajaryhmä, joka jalkauttaa ja edelleen kouluttaa mm. hoito ja palvelusuunnitelmia työntekijätasolle Kaikkiin työryhmiin on kutsuttu myös vanhuspalvelujohtaja sekä alueilla toimivat vanhuspalveluiden esimiehet. Taloudellisten resurssien jaosta ja kustannuksista kerrotaan luvussa Hankkeen viestintä Viestinnän perustavoitteena on antaa tietoa hankkeen etenemisestä ja tuloksista. Tavoitteena on lisätä tietoa ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden sekä erityisesti muistiterveyden edistämisestä ja näin vaikuttaa myös asenteisiin ikäystävällisemmän yhteiskunnan rakentamiseksi. Tieto toimii edellytyksenä osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Avoin ja rehellinen viestintä synnyttää luottamusta toimijoiden kesken, mikä on edellytys hyvälle yhteistyölle. Viestintä perustuu ohjausryhmän hyväksymään viestintäsuunnitelmaan, joka on luettavissa Innokylässä https://www.innokyla.fi/web/verkosto935671/materiaalit. Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus laatii lisäksi oman viestinnän toteuttamissuunnitelman liittyen kaikenikäisten aivoterveyden edistämiseen ja Kainuun muistiohjelman laatimiseen. Hankkeella on yhteinen esite sekä kullakin osakokonaisuudella Rollup-telineet. Ohjausryhmä on hyväksynyt hankkeessa käytettävän graafisen ilmeen, jota käytetään kaikessa viestinnässä. Toiminnalliset osakokonaisuudet hyödyntävät omien organisaatioiden viestinnän asiantuntijoiden osaamista mediatiedotteissa ja henkilöstötiedotteissa. Hankkeen tavoitteista ja sen etenemisestä on viestitty alueiden paikallis- ja aluelehdistölle. Henkilöstöä on informoitu henkilöstölehdissä, henkilöstötiedotteilla sekä kohdennetusti sähköpostitse. Hankkeen kotisivuja ja Innokylästä löytyviä materiaaleja on markkinoitu kaikkien viestien yhteydessä. Hankkeen aikana syntyvät julkiset dokumentit ja tuotokset julkaistaan Innokylässä. Sosiaalisen median, mm. SenioriKasteen facebook-profiilin, Oulunkaaren twitter-tilin, Hyvinvoiva Kainuu facebookprofiilin välityksellä on välitetty laajalle joukolle viestejä ja tuokiokuvia hankkeen tapahtumista ja hankkeen etenemisestä. 10

11 2.3. Hankkeen koulutus Hankkeen tavoitteena on lisätä ja vahvistaa työntekijöiden, asiakkaiden ja omaisten osaamista mm. muistisairauksien tunnistamisesta ja kuntoutuksesta sekä kotona asumisen mahdollisuuksista. Samoin tavoitteena on vahvistaa voimavaralähtöistä kuntouttavaa osaamista kotona asumisen mahdollistamiseksi. Pääsääntöisesti kullakin alueella järjestettyyn koulutukseen on mahdollisuus osallistua videoteitse myös muilta alueilta. Samoin joitakin THL:n järjestämiä koulutuksia/seminaareja on mahdollisuus seurata videoteitse. Ajalla järjestettiin henkilöstölle seuraavat seminaarit /koulutukset: Taulukko 6. Henkilöstökoulutukset Koulutus/seminaari Kouluttaja Paikka ja aika Osall. Aloitusseminaari mm. Harriet Finne- Kokkola 157 Soveri Perhehoidon valmennus Hanna Siltakoski ja Oulunkaaren alue 13 Tiina Honkanen Ulkoiluystäväksi Satu-Kaarina Lestijärvi 8 iäkkäälle Romppainen Kuntouttava asiakastyö Pirkko Jäntti Ii, Projektihenkilöstö on osallistunut yksittäisiin koulutuspäiviin oman osaamisensa lisäämiseksi, mm. valtakunnalliseen muistifoorumiin, muistisairaanhoidon asiantuntijapäiville, vanhustyön ja gerontologian päiville ja sekä ikäihmisten liikunta ja ravitsemuskoulutukseen. Lisäksi Oulunkaaren hanketyöntekijät ovat osallistuneet Perhehoitoliiton järjestämään perhehoidon kouluttajakoulutukseen ja Keski-Pohjanmaan projektityöntekijä on osallistunut Ikäinstituutin järjestämään VoiTas-kouluttajakoulutukseen Hankkeen verkostoituminen Pohjois-Suomen SenioriKaste hanke on yksi kolmesta meneillään olevasta ikäihmisten kotona asumista tukevien palvelujen kehittämishankkeesta. Länsi-Suomessa on Yhteisvoimin kotona hanke ja Etelä-Suomessa Kotona kokonainen elämä hanke. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on järjestänyt raportointiaikana kaksi kertaa Ikäihmisten hankkeiden yhteisiä kehittämisfoorumeita, joihin SenioriKasteen henkilöstöä on osallistunut. 11

12 Pohjois-Suomen aluejohtoryhmän ohjelmapäällikkö on ollut aktiivisesti mukana tukemassa hankkeen edistymistä osallistuen mm. hankkeen tiimin kokouksiin mahdollisuuksien mukaan ja antamalla konsultaatiotukea. Pohjois-Suomen alueella toimivien muiden Kastehankkeiden hankejohtajat kokoontuvat säännöllisesti ohjelmapäällikön johdolla ajankohtais- ja yhteistyöpalavereihin. Kukin toiminnallinen osakokonaisuus on vastannut verkostoitumisesta oman alueensa muiden toimijoiden kanssa. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat olleet alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat niin kotihoidossa kuin asumisyksiköissä ja alueen terveydenhuollon yksiköissä, erityisesti muistiasioissa ja kuntouttavassa asiakastyössä. Erikoissairaanhoito vastaa yhtenä osana muistiasiakkaan palveluista, joten myös erikoissairaanhoidolla on rooli hankkeen yhteistyökumppanina. Koska hanke aikanaan valmisteltiin yhteistyössä alueiden vanhustyön esimiesten kanssa, ovat hankkeen ja kuntien vanhustyön strategioiden tavoitteet yhtenevät, jolloin verkostoituminenkin tapahtuu luontevasti. Alueella toimivat järjestöt, erityisesti Muistiliitto ja sen Muistiluotsi-toiminta sekä Omaishoitajat ja läheiset liiton alueyhdistykset ovat aktiivisia yhteistyökumppaneita. Monet muut järjestöt ja yhteisöt ovat mukana tuottamassa erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja sekä antamassa vapaaehtoistoimijoiden työpanosta toteutettaessa mielekkään arjen sisältöjä. Maa- ja kotitalousnaiset sekä Martat ovat kumppaneina toteuttamassa aivoterveellisen ravitsemuksen infotilaisuuksia. Alueilla toimivien oppilaitosten kautta toteutetaan mm. opinnäytetöitä. Oulunkaaren alueella SenioriKaste-hankkeeseen on kytkeytymässä kolme erillistä opinnäytetyötä mm. asumispalvelujen arjen sisältöjen monipuolistamiseen, kotona asumisen tukemiseen sekä kuntouttavan asiakastyön mallintamiseen. Opiskelijat osallistuvat kehittämistoimintaan myös osana opintojaan mm. projektitöiden, vapaaehtoistoiminnan kautta. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla sairaanhoitajaopiskelijat vastaavat yhden Seniorikahvilan pyörittämisestä osana vapaaehtoistoiminnan kurssia. Alueilla toimivat sosiaalialan osaamiskeskukset ovat kehittämistyössä mukana resurssiensa mukaan. Lapissa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Posken rooli on hyvinkin vahva. Keski-Pohjanmaalla Pohjalaismaakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONetBOTNIAn kehittämissuunnittelija toimii mm. alueellisen koordinaatioryhmän puheenjohtajana ja toimii yhteyshenkilönä Väli-Suomen hanketoimijoihin. Kainuu kuuluu Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISOn toimialueeseen. Alueilla toimii myös muita kehittämishankkeita, joiden rahoittajina voi olla esim. Rahaautomaattiyhdistys, Euroopan aluekehitys- ja sosiaalirahasto, Opetus- ja kulttuuriministeriö jne. Hanketoimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä erityisesti niiltä osin kuin tavoitteet ovat yhdensuuntaiset. Erityisesti taiteen ja kulttuurin kautta toteutettava hyvinvoinnin lisääminen on pitkälle käyttämätön voimavara ikäihmisten ja erityisesti muistisairaiden asiakkaiden arjessa. 12

13 3. Hankkeen tavoitteet SenioriKaste-hankkeen päätavoite on mahdollistaa ikäihmisten turvallinen kotona asuminen niin pitkään kuin se on mahdollista. Tähän pyritään mm. tukemalla kotona asuvien ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, kehittämällä palveluja vastaamaan paremmin ikäihmisten tarpeita ja ottamalla asiakkaat ja muut toimijat mukaan palvelujen kehittämiseen ja arviointiin. Hankesuunnitelmassa tavoitteet on kuvattu alla olevan kuvion mukaisesti, johon on liitetty myös Pohjois-Suomen Kaste -alueen linjaukset ja painopisteet. Hyvinvoinnin tasa-arvo Ennakointi Asiakasosallisuus Asiakaslähtöisyys Kotona asumisen tukeminen Ikääntyvien arjen sisältöjen monipuolistaminen Kuntouttavan toiminnan ja osaamisen kehittäminen Palvelujen laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen Palvelumuotojen kehittäminen ja käyttöönotto ) Muistisairaan palveluprosessin kehittäminen Palvelutarpeen arvioinnin ja joustavan palvelumuotoilun kehittäminen Sosiokulttuuristen menetelmien käyttöönotto Ikääntyvien osallisuuden vahvistumisen ja vertaistoiminnan edistäminen Monitoimijaistenverkostojen kokoaminen ja yhteistyörakenteiden luominen Aivoterveyden edistämisen ja ehkäisevän kuntoutuksen kehittäminen Asiakkaiden toimintakykyä ja kotona selviytymistä tukevan palveluohjauksen toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto Ikääntyvien asiakkaiden, omaishoitajien ja vanhuspalvelujen henkilöstön kuntouttavan osaamisen vahvistaminen Vaikuttavuus Monitoimijaisuus Kuvio 3. Hankkeen keskeiset tavoitteet 13

14 Hankkeen yhteiset tavoitteet on jaettu kolmeen toimintalinjaan. Toimintalinjat on eritelty osatavoitteiksi. Toiminnallisissa osakokonaisuuksissa keskeisiä tavoitteita ja niiden toteutusta on painotettu eri tavoin vastaamaan alueiden tarpeita. Toiminnalliset osakokonaisuudet ovat tehneet tarkennetut toimintasuunnitelmat ja kirjanneet alueensa kehittämistoiminnan hankekortteihin, jotka ovat luettavissa Innokylässä https://www.innokyla.fi/web/verkosto935671/hankekortit. 4. Kotona asumisen tukeminen 4.1. Muistiasiakkaan palvelupolku Muistiasiakkaan palvelujen kehittäminen on mukana kaikkien osakokonaisuuksien tavoitteissa. Hanketyön tavoitteena on muistiasiakkaan ja hänen omaistensa toimintakyvyn ja elämänlaadun parantaminen sekä kotona asumisen tukeminen. Tavoitteen toteuttamiseksi laaditaan moniammatillisissa työryhmissä muistiasiakkaan palvelujen prosessikuvaus, jonka yhteydessä selkiytetään eri toimijoiden vastuut ja tehtäväkuvat sekä yhtenäistetään työkäytännöt seudullisesti. Muistiasiakkaan palvelupolun rakentaminen lähti kaikissa osakokonaisuuksissa liikkeelle kartoittamalla nykyiset työkäytännöt. Kainuussa hanke osallistui Kainuun soten itsearviointitilaisuuksiin, joissa selvitettiin muistihäiriöisen tutkimus- ja hoitoprosessin nykyiset kehittämiskohteet. Kehittämiskohteet koottiin toimenpidesuunnitelmaksi, jossa hanke otettiin huomioon lisäresurssina. Muistiasiakkaan palveluita järjestetään sekä sosiaali- ja perusterveydenhuollossa että osin erikoissairaanhoidossa. Muistiliiton Muistiluotsi-toimintaa on lisäksi useimmilla paikkakunnilla. Lähes kaikkiin kuntiin on nimetty muistihoitaja, mutta useimmat hoitajat tekevät muistihoitajan työtä rajatusti, esim. päivän/viikossa/kuukaudessa. Prosessikuvausten laadinta on meneillään kaikilla osakokonaisuuksilla omissa alueellisissa työryhmissä. Kainuussa muistihoitajan ja muistikoordinaattorin osaamiskriteeristö on koottu taulukkoon kehittämistyön pohjaksi. Kaikilla alueilla henkilöstön osaamiskartoituksissa eniten lisäkoulutusta toivottiin muistisairauksista ja muistiasiakkaan hoitamisesta, mihin tarpeeseen hanke vastaa tulevan kevään ja syksyn aikana. Kainuussa järjestetään marraskuussa 2014 koulutusta psykoterapeuttisesta näkökulmasta sekä kuntoutumista edistävästä toimintaympäristöstä ja kuntouttavasta työotteesta muistihoitajille ja muille työntekijöille. Osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi suunnitteilla on myös muistihoitajien seudullinen verkosto. 14

15 Muistiasiakkaan ensitietopäivän sisältöjä suunnitellaan Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla. Kainuussa Muistiyhdistys on aikaisempina vuosina järjestänyt ensitietopäiviä, joiden järjestämisvastuu on nyt siirtymässä kunnalliseksi toiminnaksi. Keski-Pohjanmaalla toiminta on uutta. Ensitietopäivään liittyen tavoitteena on koota myös asiakkaita varten ensitietomateriaali sekä muistihoitajille työkalupakki erilaisiin asiakastilanteisiin. Kainuussa työkalupakin on tarkoitus olla muistisairaan ja hänen läheisensä paremman tiedonsaannin, ohjauksen sekä neuvonnan väline. Eniten kysyttyjen kysymysten selvittämiseksi vanhustyöhön erikoistuvat DIAMK:n sosionomiopiskleijat tekevät opinnäytetyön, jossa haastattelevat ja/tai tekevät kyselylomakkeen muistisairaille ja heidän omaisilleen työkalupakin taustatiedoksi Ikäihmisten perhehoito Ikäihmisten perhehoito on kehittämiskohteena Keski-Pohjanmaan ja Oulunkaaren toiminnallisissa osakokonaisuuksissa. Ikäihmisten perhehoito vastaa uutena palvelumuotona ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon tarpeeseen. Toiseksi se on uudenlainen väline tukea omaishoitajia vastaamalla vapaapäivien järjestämisen tarpeeseen. Oulunkaaren alueella on hankeaikana luotu perhehoidon toimintamalli, rekrytoitu ja valmennettu perhehoitajat ja tehty jo ensimmäiset perhehoidon sijoitukset. Keski- Pohjanmalla työ on vasta alkamassa. Oulunkaarella toiminta on rakennettu olemassa olevan toiminnan sisään, jolloin toiminta jatkuu saumattomasti hankekauden jälkeen. Alla olevassa kuviossa on kuvattu työn eteneminen. Toimenpiteet /Taustatyö Perhehoitajakouluttajakoulutus/ perhehoitoliitto Oulunkaaren perhehoidon toimintaohje, hyväksytty palvelutuotantolautakunnassa Oulunkaaren näköiset lomakkeet, esitteet, hakemukset, tiedotus; sisäisesti, www-sivuille Yhteistyö terveys/sosiaalipalvelut mm. esteettömyystodistukset Perhehoidon valmennettavien haun valmistelu Valmennussarjan valmistelu, aikataulut, tilat, kouluttajat Organisaation sisäisten mm. maksukäytänteiden pohjatyö, budjetointi Toimenpiteet / Valmennettavat Info / Rekrytointitilaisuudet Tiedottaminen paikallislehdissä sekä kuntien ja Oulunkaaren www-sivuilla Valmennukseen hakijoiden valitseminen ja esteettömyyden tarkastelu Arviointikäyntien toteuttaminen Valmennuksen toteuttaminen Kotitehtävien tarkastelu sekä valmennusaikainen valmennettavien perhehoitajien valmiuksien arvioiminen Toimenpiteet / Yhteistyö Perhehoidosta vastaavien työntekijöiden määritys Perhehoidon kokonaisuuden suunnittelu kuntayhteistyö järjestöyhteistyö Kuntien välinen yhteistyö ja toimintamallin rakentaminen Valmennuksen sisällön tarkastelu, valmennettavien hakemusten läpikäyminen ja esteettömyyden selvittäminen moniammatillisesti Valmennettavien valmiuksien arvioiminen yhteistyössä vastaavien kanssa Perhehoitajien tukeminen ja ensimmäisten toimeksiantosopimusten kirjaaminen yhteistyössä 15

16 Kuvio 3. Perhehoidon käynnistymisen eteneminen Oulunkaarella 4.3. Omaishoidon tukeminen Omaisten tukeminen on läpileikkaava teema lähes kaikissa kehittämistoimenpiteissä ikäihmisten kotona asumista mahdollistettaessa. Tavoitteena on tukea ja edistää omaishoitajien hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Oulunkaarella omaishoidon tukeminen on erillisenä tavoitteena. Kainuussa tavoitteena on erityisesti muistisairaan omaisen tukeminen ohjausta ja neuvontaa kehittämällä. Keinoina ovat myös ensitietotapahtumien mallin luominen Kainuun soten omaksi toiminnaksi, ikääntyneiden muistisairaiden sopeutumisvalmennustoiminnan kehittäminen ja vertaistuen kehittäminen paremmin kohderyhmän tarpeita vastaavaksi. Oulunkaaren kehittämistyön aluksi kartoitettiin organisaation näkökulmasta viiden kunnan käytännöt omaishoitajien tukemisessa. Käytäntöjä on hankeaikana yhtenäistetty ja kehitetty yhteinen toimintamalli. Terveyspalvelujen kanssa on esimerkiksi kehitetty hoitajan toimintakyvyn arvioinnin kaavake, mikäli hoitajan oma toimintakyky heikkenee. Lokakuussa 2014 toteutettiin kysely kaikille Oulunkaaren alueella toimiville omaishoitajille. Kyselyjä lähetettiin 244 kpl ja vastausprosentiksi saatiin 54. Omaishoitajilta saadut palautteet dokumentoidaan ja analysoidaan kuntakohtaisesti, minkä perusteella lähdetään kehittämään kuntakohtaisia toimenpiteitä omaishoitajien tukemiseksi Ikäihmisten päivätoiminta Ikäihmisten päivätoiminnan tavoitteena on tukea ikääntyneiden kotona asumista ja ehkäistä ennenaikaista palveluasumiseen siirtymistä. Päivätoiminnalla tuetaan myös omaishoitajien jaksamista. Kohderyhmänä ovat erityisesti kotona asuvat muistiasiakkaat ja omaishoidettavat sekä yksinäisyydestä kärsivät henkilöt. Päivätoiminnan kehittäminen on erillisenä tavoitteena Keski-Pohjanmaalla. Keski-Pohjanmaalla Kokkolan kaupunki on ostanut päivätoimintaa pienessä määrin Kokkolan vanhustenkotiyhdistykseltä. Alueen muissa kunnissa ainoastaan Kannuksessa on ollut pienimuotoista päivätoimintaa. Päivätoiminnan kehittäminen on alkanut nykyisen toiminnan kartoittamisella. Työryhmä on tutustunut myös Oulunkaaren Ikäihminen toimijana-hankkeen aikana kehitettyyn päivätoimintamalliin. Tarkoituksena on selkiyttää päivätoiminnan tavoitteita ja lisätä toiminnan suunnitelmallisuutta kuntouttavaan suuntaan ja osaksi asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Tässä yhteydessä laaditaan myös kriteerit päivätoimintaan pääsyn perusteiksi. Peruspalveluliikelaitos Jytan kunnissa toiminta alkaa ensi vuoden puolella. 16

17 4.5. Palveluohjaus Palveluohjaukselle on olemassa useita erilaisia määritelmiä riippuen osaltaan myös siitä, mistä asiakasryhmästä puhutaan. Tässä palveluohjausta ajatellaan asiakkaan tarpeista ja voimavaroista lähtevänä työtapana, jolla koordinoidaan ja varmistetaan asiakkaan tarvitsemien palvelujen saanti. Kun ihmisten kotona asumista tuetaan, on olennaista että palvelut toimivat joustavasti ja saumattomasti ja palvelutarpeen muutoksiin reagoidaan nopeasti. Palveluohjaus/neuvonta ja ohjaus ovat Kainuun ja Keski-Pohjanmaan tavoitteissa. Palvelutarpeen arviointi ja hoito- ja palvelusuunnitelmat ovat erityisesti Oulunkaaren tavoitteissa. Palveluohjauksen toisessa päässä, varhaisen tuen vaiheessa on neuvonta ja ohjaus, joilla asiakasta autetaan löytämään mahdollisuuksia, jotka luovat edellytyksiä kotona asumiselle ja edistävät toimintakyvyn säilymistä. Asiakkaan palvelutarpeen kasvaessa palveluohjauksessa sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa yksilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma yhteen sovittaen saatavilla olevat ja asiakkaan tarvitsemat palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Kaikissa tilanteissa lähtökohtana on asiakkaan oman mielipiteen kuunteleminen ja hänen kykyjen, taitojen ja voimavarojen käyttöön ottaminen. Kainuussa kehitetään ensisijaisesti muistiasiakkaiden ja heidän omaistensa neuvontaa ja ohjausta. Keski-Pohjanmaalla tavoitteena on luoda Peruspalveluliikelaitos Jytan alueella yhtenäinen palveluohjausmalli. Tämä työ alkaa keväällä. Oulunkaarella on jatkettu Ikäihminen toimijana-hankkeen aikana aloitettua palvelutarpeen arvioinnin sekä hoito- ja palvelusuunnitelman jalkauttamiseen liittyviä toimenpiteitä. Palvelutarpeen arviointimalli ja hoito- ja palvelusuunnitelmamalli ovat olleet kokeilukäytössä syksyn aikana. 5. Ikääntyvien arjen sisältöjen monipuolistaminen 5.1. Osallisuus ja vertaistoiminta Ikääntyneiden osallisuuden vahvistaminen kuuluu kaikkeen kehittämistoimintaan. Osallisuus on kokemuksellista ja konkreettista toimintaa niin yksilötasolla kuin yhteisön tasolla. Ikääntyneellä on oltava mahdollisuus osallistua itse tärkeänä pitämään toimintaan myös silloin kun hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Vain ihmistä itseään kuulemalla voi saada tietoa ja ymmärtää, kuka hän on ja mitä hän tarvitsee arjessa pärjätäkseen ja voidakseen hyvin. Asiakkaiden osallisuus, heidän mielipiteittensä kuuleminen ja selvittäminen ovat kaikkien osakokonaisuuksien tavoitteissa. Yleisellä tasolla kuuleminen on toteutettu asiakaskyselyillä ja asiakkaiden ja asiakasryhmien haastatteluilla. Yksilötasolla asiakkaan osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet tulee varmistaa mm. palvelutarpeen arvioinnissa sekä hoito-, palvelu- ja kuntotussuunnitelman laatimisessa, toteuttamisessa ja 17

18 arvioinnissa. Kainuussa jokaiseen hankkeen ryhmään mm. koordinaatio- ja työryhmät kuuluu kehittäjäasiakkaita. Hankkeessa on pidetty henkilöstö- ja kuntainfoja ja niissä on ollut mukana kuntalaisia, kuntien henkilöstöä ja eri organisaatioiden- ja vapaaehtoistoimijoiden edustajia. Näissä tilaisuuksissa ikääntyvillä on ollut mahdollisuus tuoda omia ideoitaan ja ajatuksiaan esille. Ikäihmisten omia näkemyksiä palvelujen tuottamiseen on kartoitettu myös asiakasraatien avulla. Asiakasraateihin osallistuneiden mielestä ikäihmisten kotona pärjäämistä tukee se, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kuten kotihoito, tukipalvelut, omaishoidon palvelut ovat lähellä ja tarvittaessa saatavissa. Tärkeänä pidetään myös omia tukiverkostoja; omaisia, lapsia, sukulaisia ja ystäviä. Osallistujat näkivät tärkeäksi läheiset ihmissuhteet ja sosiaalisen kanssakäymisen. Myös harrastukset ja mahdollisuus osallistua sekä hyvä terveys ja toimintakyky koettiin merkittäväksi. Tärkeää kotona selviytymisen kannalta on tunne, että pärjää kotona, vaikka on rajoitteita ja sairauksia. Apuvälineiden saanti ja erityisesti mahdollisuus kuljetuspalveluihin koettiin merkittäväksi. Toisaalta kotona on oma rauha, oma aika ja vapaus tehdä mitä ja milloin haluaa. Ikäihmisten kotona pärjäämisen tueksi toivottiin ohjattua liikunta- ja viriketoimintaa, kuntosalitoimintaa sekä kotikuntoutusta ja muistikuntoutusta kotiin. Lisäksi toivottiin vaihtoehtoisia toimintamuotoja omaishoitajien vapaiden järjestämiseen mm. lyhytaikaista hoitopalvelua, erilaista päivätoimintaa ja perhehoitoa. Lisäksi toivottiin kulttuuritoimintaa kuten teatteria ja musiikkia sekä senioriparkkia ostoskeskusten yhteyteen. Osa koki nykyiset palvelut kattaviksi ja harrastustoiminnan tarjonnan riittäväksi ja niistä on pääsääntöisesti tiedotettu hyvin. Vanhusneuvostot ovat hankkeessa mukana kaikissa osakokonaisuuksissa. Vanhusneuvoston jäseniä on kehittäjäryhmien jäseninä tuoden ikääntyneiden tarpeita tiedoksi ja osallistuen palvelujen suunnitteluun ja arviointiin. Hanketyöntekijät osallistuvat myös säännöllisesti vanhusneuvostojen kokouksiin molemminpuolisen viestinnän varmistamiseksi Seniorikahvila Keski-Pohjanmaalla on aloitettu Seniorikahvilatoimintaa. Seniorikahvilat ovat ikäihmisten matalankynnyksen kohtaamispaikkoja, joissa voi kahvitella, tavata muita ikäihmisiä ja osallistua halutessaan mahdolliseen ohjelmaan. Kahvila on auki kerran viikossa. Seniorikahvilatoimintaa oli Keski-Pohjanmaalla Kokkolassa yhteisöklubi Sillan tiloissa jo aiemmin. Kauempana keskustasta asuvat ikäihmiset toivoivat kahvilatoimintaa myös omalle asuinalueelleen. SenioriKaste oli 18

19 käynnistämässä kahvilatoiminnan kahdella asuinalueella. Koivuhaan alueella ensimmäisellä kokoontumiskerralla sovittiin mukaan kutsuttujen järjestöjen edustajien kanssa kiertävät vuorot koko toimintakaudeksi. Kuusikummun palvelukeskuksen alueella seniorikahvilatoiminnasta vastaavat aluksi sairaanhoitajaopiskelijat ja heidän vapaaehtoisjaksonsa päätyttyä järjestämisvastuu siirtyy vapaaehtoisille ikäihmisille, jotka näin korvaavat maksuttomat kuntosalivuoronsa. Toholammin kunnassa seniorikahvilatoiminta alkoi Hyvinvointikeskus Maunu ry:n ylläpitämissä tiloissa myös kertaviikkoisena kokoontumisena. Yhdistyksellä on tiloissaan myös ikäihmisille suunnattu kuntosali. Seniorikahvila toimintaa laajennetaan ja kehitetään tarpeen ja resurssien mukaan. Kahvilatoiminta on vapaamuotoista yhdessäoloa. Järjestäjätahosta riippuen kahvilan yhteydessä on silloin tällöin myös toimintaa, esim. musiikkia, yhteyslaulua, infoja, luentoja. Esim. Toholammin seniorikahvilassa teemaluentoja on tulossa lihaskunnosta, tasapainosta ja aivoterveellisestä ravinnosta Asumisyksiköiden sosiokulttuurisen toiminnan kehittäminen Oulunkaarella on lähdetty asumisyksiköiden sosiokulttuurisen toiminnan kehittämistä toteuttamaan syksyllä Kehittämistyö käynnistyi oppilaitosyhteistyönä, kun geronomija sosionomiopiskelijat tekivät opinnäytetyönä kyselyn Iin palveluasumisen omaisille heidän kokemuksistaan läheisten hoitoon, asumisolosuhteisiin ja arjen toimiin liittyen. Samalla toteutettiin kysely Iin asumispalveluiden henkilöstölle sekä haastateltiin viittä asiakasta heidän kokemuksistaan ja mahdollisista toiveistaan tulevaa ajatellen. Kyselyt laajenevat loppuvuodesta 2014 myös kaikkiin muihin Oulunkaaren asumisyksiköihin. Kyselyt toteutetaan omaisille, henkilöstölle sekä asiakkaille erikseen haastattelemalla. Haastattelut analysoidaan yksikkökohtaisesti, minkä perusteella lähdetään henkilöstön ja omaisten kanssa yhteistyössä pohtimaan erilaisia ratkaisuja asumisyksiköiden sosiokulttuurisen toiminnan kehittämiseen Ryhmätoiminnan kehittäminen sivukylille Oulunkaaren kunnissa suunnitellaan ryhmätoiminnan järjestämistä sivukylillä asuville ikäihmisille. Toiminnan suunnittelussa hyödynnetään Ikäihminen toimijana-hankkeessa luotuja yhteistyöverkostoja, kokemuksia etäkuntoutuksesta sekä kuntouttavasta päivätoiminnasta. Toiminnan aktiivinen suunnittelu käynnistynee syksyllä Keski-Pohjanmaalla 840-asukkaan Lestijärven kunnassa toimii vanhusten palvelukeskuksen yhteydessä Lestin Wirkeät. Avoin ryhmä kokoontuu kerran viikossa. 19

20 Kunta tarjoaa tilat ja päiväkahvin ja järjestöt ja yhteisöt ovat vuoroviikoin vastuussa mahdollisen ohjelman järjestämisestä. SenioriKaste koulutti Ulkoiluystävä iäkkäällekonseptilla toimintaan vapaaehtoisia ulkoilukavereiksi. 6. Kuntouttavan toiminnan ja osaamisen kehittäminen 6.1. Aivoterveyden edistäminen Aivoterveys on ihmisen tärkein pääoma. Muistiliiton määritelmän mukaan aivoterveydellä tarkoitetaan aivojen hyvinvointia, jota tukevat terveelliset elämäntavat, kuten terveellinen ravinto, liikunta, päihteettömyys sekä aivojen sopiva haastaminen, mutta myös riittävästä levosta huolehtiminen ja stressin välttäminen. Ympäristötekijät vaikuttavat aivojen toimintaan jatkuvasti. Aivojen terveyttä voi edistää lapsuudesta vanhuuteen. Aivoterveyden edistäminen on tavoitteena Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla. Kainuussa aivoterveyden edistämistyö suunnataan eri-ikäisille alkaen jo lapsuusikäisistä. Tavoitteena on myös Kainuun oman muistiohjelman laatiminen. Muistiohjelmaa varten jatkossa pidetään työpajoja, joihin kutsutaan laajasti asiaan liittyviä toimijoita ja kohderyhmään kuuluvia henkilöitä. Aivoterveyden edistäminen on ensisijaisesti asenteisiin vaikuttamista ja oikean tiedon välittämistä. Ensisijaisesti siksi, että elämällä aivoterveellistä elämää jokainen voi ehkäistä tai myöhentää muistisairauden ilmaantumista omassa elämässään. Toissijaisesti siksi, että muistisairauksiin liittyvää kielteistä leimaa voidaan vähentää ja mahdollistaa siten muistisairaan hyvä elämänlaatu sairauden tuomista rajoitteista huolimatta. Tiedon lisääntyminen auttaa myös tunnistamaan muistisairaudet mahdollisimman varhain, jolloin oikea-aikainen hoito ja kuntoutus lisäävät muistisairauteen sairastuneen toimintakykyä useilla vuosilla. Kainuussa on suunniteltu yhteistyössä viestinnän ammattilaisten kanssa keinoja, jolla aivoterveyttä voidaan nostaa esiin. Viestintäkanavina käytetään radioa, lehdistöä, Hyvinvoiva Kainuu facebook-sivustoa, Kainuun soten intraa jne. Kainuun soten kehittämisyksikön henkilöstölle suunnataan valmennuspaketti aivoterveellisestä työelämästä, jossa osioina ovat aivoterveellinen ravitsemus, aivoja aktivoiva liikunta sekä kognitiivinen ergonomia ja stressinhallinta. Ensimmäisestä pilotista saatuja kokemuksia ja kehittämisideoita hyödyntäen aivoterveyden valmennusta voidaan jatkossa pitää Kainuun soten eri henkilöstöryhmille. Aivoterveyden infopäivä kuntalaisille on pidetty Kuhmossa ja suunnitelmissa on infopäivä kaikkiin Kainuun soten kuntiin. SenioriKasteen toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa on valmisteltu Aivoterveellisen ravinnon opasta yli 60-vuotiaille. Suunnitteilla ovat kuntakohtaiset infot aivoterveydestä ja aivoterveellisestä ravinnosta sekä Kainuussa että Keski-Pohjanmaalla 20

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014. Potkua ja parastamista kehittämistyöhön

SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014. Potkua ja parastamista kehittämistyöhön SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014 Potkua ja parastamista kehittämistyöhön SenioriKaste on Pohjois-Suomen Kaste-alueen vanhustyön kehittämishanke vuosille 2014 2016. Hankkeessa on mukana

Lisätiedot

SenioriKasteen ohjausryhmä Muistio 6/16

SenioriKasteen ohjausryhmä Muistio 6/16 SenioriKasteen ohjausryhmä Muistio 6/16 Aika 20.9.2016 klo 12 14.15 Paikka Kaupungintalo, kokoustila Minerva Videoyhteys Silta IP: 212.50.128.218 Tavoitettavuusnumero: 800169002 (tämä on myös istunnon

Lisätiedot

SenioriKasteen ohjausryhmä Muistio 5/16

SenioriKasteen ohjausryhmä Muistio 5/16 SenioriKasteen ohjausryhmä Muistio 5/16 Aika 17.2.2016 klo 13.05 14.35 Paikka Kaupungintalo, kokoustila Minerva Videoyhteys Silta IP: 212.50.128.218 Tavoitettavuusnumero: 800169002 (tämä on myös istunnon

Lisätiedot

Sopimus Seniori Kaste-hankkeen yhteistyöstä, hallinnoimisesta ja organisoimisesta. Pl Kokkola. puh.

Sopimus Seniori Kaste-hankkeen yhteistyöstä, hallinnoimisesta ja organisoimisesta. Pl Kokkola. puh. SOPIMUS Sopimus Seniori Kaste-hankkeen yhteistyöstä, hallinnoimisesta ja organisoimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Hankkeen hallinnoija Hallinnoivan tahon yhteyshenkilö Kokkolan kaupunki Pl 43 67101 Kokkola

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA ASIAKASTYÖ

KUNTOUTTAVA ASIAKASTYÖ Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Oulunkaari KUNTOUTTAVA ASIAKASTYÖ Ohjausryhmä 17.2.2016 Leskinen Merja projektipäällikkö, Kainuu Mukkala Leila projektipäällikkö

Lisätiedot

SenioriKasteen ohjausryhmä Muistio 4/15

SenioriKasteen ohjausryhmä Muistio 4/15 SenioriKasteen ohjausryhmä Muistio 4/15 Aika 4.11.2015 klo 13:02-14:51 Paikka Kaupungintalo, kokoustila Minerva Videoyhteys Silta IP: 212.50.128.218 Tavoitettavuusnumero: 800169002 (tämä on myös istunnon

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit

Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit Lapin maakunnan tilanne Sosiaalijohdon työkokous 18.11.2016 Asta Niskala Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus STM ja hallituksen kärkihankkeet

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 24.1.2017 Liisa Niiranen 10,1 % 9 % 7,5 % 11,3 % Timo Aro 2016 Lapin väestöennuste Ennuste 2040 Ennuste 2030 Ennuste 2020

Lisätiedot

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI 21.9.2016 Toiminta-alue Suomen maakunnista suurin kattaen 30 prosenttia koko maan pinta-alasta 21 kuntaa, seutukuntia 6 Kaksi asukasta

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE 1.9.2016 31.12.2016 Info ja suunnittelukokous 11.8.2016 Päivän tavoite: Keskustella ikäihmisten palvelujen kehittämistarpeista, tutustua toimijoihin ja hakea hankekumppanuutta

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN SENIORIKASTE ARVIOINTISUUNNITELMA ( )

POHJOIS-SUOMEN SENIORIKASTE ARVIOINTISUUNNITELMA ( ) POHJOIS-SUOMEN SENIORIKASTE 2014-2016 ARVIOINTISUUNNITELMA (12.1.2015) Sisällysluettelo 1. Arvioinnin tausta ja tarpeet... 3 2. Arvioinnin tavoitteet ja kohteet... 3 2.1. Miten hankkeen organisointi on

Lisätiedot

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9.

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9. Muistibarometri 2015 Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä Kuntamarkkinat 14.9.2016 Olli Lehtonen Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien määrä Suomessa

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma Marja-Liisa Ruokolainen Eija Tolonen, Jaana Mäklin, Lahja

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Sote-uudistuksesta Mikä uudessa sote-mallissa on sosiaalihuollon näkökulmasta hyvää? Järjestämisvastuu

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

SENIORIKASTE-HANKE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS

SENIORIKASTE-HANKE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS SENIORIKASTE-HANKE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS Gerontologisen sosiaalityön työkokous 20.5.15 Kehittäjäsosiaalityöntekijä j Tuula Anunti HANKETIETOA Hankekokonaisuuden k k muodostaa yhteinen koordinaatio

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA

KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA Asiakkaiden osallisuuden lisääminen palvelujen toteutuksessa, suunnittelussa ja kehittämisessä Kehittäjäasiakkaat tuovat palvelujen suunnittelun omat kokemuksensa ja kehittämisehdotuksensa

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat paljon palveluja käyttävät -hanke

Paljon tukea tarvitsevat paljon palveluja käyttävät -hanke Paljon tukea tarvitsevat paljon palveluja käyttävät -hanke 6.11.2015 / Erja Helttunen / Hankesuunnittelija 27.11.2015 Hanke on pohjoissuomalainen yhteinen Kaste ohjelman mukainen kehittämishanke, STM,

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat-paljon palveluita käyttävät - hanke Toimintasuunnitelma hankeosiottain

Paljon tukea tarvitsevat-paljon palveluita käyttävät - hanke Toimintasuunnitelma hankeosiottain Paljon tukea tarvitsevat-paljon palveluita käyttävät - hanke 2015-2017 Toimintasuunnitelma hankeosiottain 25.4.2016 Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus Kainuun

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA 2013-2014 Ohjausryhmä 11.2.2014 Hankkeen tapahtumia: kokoukset, palaverit ym. Tarkennettu toimintasuunnitelma: 11/ 2013 ja toimintaraportti

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA 2013-2014 Ohjausryhmä 20.5.2014 Projektipäällikkö Leila Mukkala Hankeen tilannekatsaus kunnissa ja kuntayhtymissä Hanketyön päättävät

Lisätiedot

TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT

TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Vanhustyön suunnitelma vanhuspalvelulain tulevaisuuden suuntaviivat. Vanhustyön seminaari Vanhustyön johtaja j Johanna Lohtander

Vanhustyön suunnitelma vanhuspalvelulain tulevaisuuden suuntaviivat. Vanhustyön seminaari Vanhustyön johtaja j Johanna Lohtander Vanhustyön suunnitelma vanhuspalvelulain tulevaisuuden suuntaviivat t Vanhustyön seminaari 2-3.9.2014 Vanhustyön johtaja j Johanna Lohtander Laaja alue Rovaniemi 31.12.2012 Väestö 60 877 asukasta pinta-ala

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS Silja Ässämäki 11.12.2013 Kaste-hankesuunnitelma 2014-2016 Keski-Suomen SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti Hakijana

Lisätiedot

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE Osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)- kärkihanketta 1 Helmikuu 2017 Kärkihanke Kehitetään

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Liisa Niiranen Länsipohjan tuotantoalue-integraatio 2 Länsipohjan tuotantoalue-valmistelu 3 4 Prosessien arviointikriteerit Ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura.

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura. Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Lappeenranta 31.3.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Rahoittaja: Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden

Lisätiedot

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Järjestämissopimusten toteutuminen strategisten painopisteiden näkökulmasta Sähköiset palvelut ja etäasiointi Perhepalvelut: Omahoitopalvelut,

Lisätiedot

Osallisuuden edistäminen edistäminen valtakunnallisesti

Osallisuuden edistäminen edistäminen valtakunnallisesti Osallisuuden edistäminen valtakunnallisesti 19.11.2014 1 Osallisuuden edistäminen Kaste-ohjelmassa Kaste-ohjelman ja sen toimeenpanon läpileikkaavina periaatteina ovat osallisuus ja asiakaslähtoisyys,

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Johtajien kokous Johanna Lohtander Ikäihmisten palvelut/palvelualuepäällikkö

Johtajien kokous Johanna Lohtander Ikäihmisten palvelut/palvelualuepäällikkö SenioriKaste Johtajien kokous 27.1.2015 Johanna Lohtander Ikäihmisten palvelut/palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut -työryhmä Tehtävät Asiantuntijatyöryhmän tehtävänä on valmistella ehdotukset tarvittavista

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista

Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen merkityksestä ja tuloksista Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumi 22.8.2013, Ylöjärvi Marketta Salminen, projektipäällikkö Vammaispalvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueen vastaukset

Varsinais-Suomen alueen vastaukset Varsinais-Suomen alueen vastaukset 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Valitkaa kunta, tai kunnat, jotka kuuluvat kuntayhtymään/yhteistoiminta-alueeseen. 10 2. Valitkaa yksi parhaaksi arvioimanne vaihtoehto : Kyselyn

Lisätiedot

Sosiaali ja terveydenhuollon. palvelujen suunnitteluun kehittämiseen ja arviointiin

Sosiaali ja terveydenhuollon. palvelujen suunnitteluun kehittämiseen ja arviointiin Kehittäjäasiakastoiminta i t i i t Sosiaali ja terveydenhuollon palvelujenkäyttäjien l osallistumista i t palvelujen suunnitteluun kehittämiseen ja arviointiin Velvoitteet vanhustyössä Vanhuspalvelulaki

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty SOKU Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018 Perustiedot Toteuttajat: Lapin AMK Oy, Hyvinvointiala; Osatoteuttajina Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Sodankylän

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS Vastaa seuraaviin kysymyksiin valitsemalla itsellesi sopivin vaihtoehto. Avoimiin kysymyksiin voit vastata

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018 Lopen kunta Perusturvalautakunta 26.1.2016 Perusturva Vanhuspalvelut LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018 Sisko Haapanen Vanhuspalvelujen johtaja JOHDANTO Seudullinen ikäihmisten ohjelma 2015 2018

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot