Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016"

Transkriptio

1 Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi Väliraportti 1/ ajalta Liisa Ahonen hankejohtaja 1

2 Sisällysluettelo 1. Hankkeen tausta ja lähtökohdat Hankkeen toimintarakenteet Resurssit ja organisoituminen Hankkeen viestintä Hankkeen koulutus Hankkeen verkostoituminen Hankkeen tavoitteet Kotona asumisen tukeminen Muistiasiakkaan palvelupolku Ikäihmisten perhehoito Omaishoidon tukeminen Ikäihmisten päivätoiminta Palveluohjaus Ikääntyvien arjen sisältöjen monipuolistaminen Osallisuus ja vertaistoiminta Seniorikahvila Asumisyksiköiden sosiokulttuurisen toiminnan kehittäminen Ryhmätoiminnan kehittäminen sivukylille Kuntouttavan toiminnan ja osaamisen kehittäminen Aivoterveyden edistäminen Voimavaralähtöinen ja kuntouttava asiakastyö Hankkeen kustannukset Hankkeen arviointi Pohdinta

3 1. Hankkeen tausta ja lähtökohdat SenioriKaste-hankkeen valmistelu käynnistyi vuonna 2011 Keski-Pohjanmaalla ja laajeni vähitellen Pohjois-Suomen alueelle yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi päätöksellään Pohjois-Suomen SenioriKaste-hankkeelle valtionavustusta yhteensä 1,2 milj. euroa vuosille Hanke muodostuu neljästä toiminnallisesta osakokonaisuudesta: Kainuu, Keski- Pohjanmaa, Lappi ja Oulunkaari. Kuntia on mukana yhteensä 40. Toimintaympäristöt vaihtelevat alueittain suuresti. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä järjestää ja tuottaa 7 kunnan alueella sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon palvelut. Oulunkaaren kuntayhtymä järjestää ja tuottaa viiden kunnan alueella sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut sekä elinkeinotoiminnan. Keski-Pohjanmaalla on kaksi sosiaalija terveydenhuollon toimijaa: Kokkolan kaupunki ja Keski- Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä, jonka yhteydessä toimii Peruspalveluliikelaitos Jyta (Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alue) järjestäen seitsemän kunnan sosiaalija perusterveydenhuollon palvelut. Lapissa on kaksi erikoissairaanhoidon tuottajaa: Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemellä ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kemissä. Kemijärvellä sijaitseva sairaala Lapponia tuottaa joitain peruserikoissairaanhoidon palveluja perusterveydenhuollon alaisuudessa. Lapin 16 kunta järjestää sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut itsenäisesti. Lisäksi kuntayhtymänä terveyspalvelut järjestävät Enontekiö ja Muonio sekä Pelkosenniemi ja Savukoski. Kuvio 1. Hankealue Kainuussa, Oulunkaarella ja Lapissa on ollut aikaisemmin jo useita vanhustenhuollon kehittämiseen liittyneitä hankkeita. SenioriKaste on heillä jatkumoa Ikäihminen toimijana lain toimeenpanohanketta, joka päättyi syksyllä Hankkeen valmistelun aikana ja edelleen on menossa laaja vanhustenhuoltoa koskevien säädösten ja ohjeiden uudistustyö sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva palvelurakenteiden muutos. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa voitiin ottaa huomioon toiminnan uudet painopistelueet. Seuraavat säädökset ohjaavat kuntien vanhustenhuollon toimintaa: - Kansallinen muistiohjelma

4 - Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (vanhuspalvelulaki) Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma 2014 Lisäksi perhehoitolain uudistamista koskeva laki on parhaillaan hallituksen esityksenä käsittelyssä. Suomalaisen yhteiskunnan ikääntymisessä on kysymys sekä väestörakenteen muuttumisesta että iäkkäiden määrän kasvusta. Taustalla vaikuttavat sekä suurten ikäluokkien tuleminen eläkeikään että syntyvyyden ja kuolevuuden aleneminen. Tilastokeskuksen arvion mukaan yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä nousee nykyisestä 16 prosentista 26 prosenttiin vuoteen 2017 mennessä. Ennusteiden mukaan erityisesti vanhimmissa ikäluokissa määrä kasvaa eniten. Ikäihmiset eivät ole yhtenäinen ryhmä, vaan joukossa on kasvava määrä varsin terveitä ja omin avuin pärjääviä ihmisiä sekä myös runsaasti hoivaa tarvitsevia ihmisiä. Tällä hetkelläkin vain joka neljäs 75 vuotta täyttäneistä käyttää säännöllisiä kotihoidon palveluja. Kuitenkin muistisairauksien osuus lisääntyy nopeasti. RAI-tietokannan mukaan joka toisella vanhuspalvelujen asiakkaalla on diagnostisoitu muistisairaus. Ikäihmisten määrän kasvu lisää merkittävästi asumiseen ja kotihoitoon sekä oman toimintakyvyn ylläpitämiseen, kuntoutukseen sekä elämänlaatuun liittyvien palvelujen tarvetta ja kysyntää. Kokonaistavoitteena on mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut silloin kun niitä tarvitaan. Jokaisella on toimintakyvystä riippumatta oltava mahdollisuus elää hyvää elämää. Laatusuosituksen slogan onkin enemmän elämänlaatua parempaa arkea. Toimintakyvyn koheneminen on merkittävä voimavara paitsi ihmisen itsensä kannalta myös yhteiskunnallisen kestävyyden kannalta. Itsenäinen kotona asuminen, omaisista huolehtiminen ja vapaaehtoistoiminta ovat ihmiselle vahva sosiaalisen pääoman lähde. Vanhuspalvelulaissa, ikäihmisten laatusuosituksessa ja valtioneuvoston rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoesityksessä on ensisijaisena tavoitteena laitoshoidon vähentäminen ja kotona asumisen mahdollistaminen. Palvelut on järjestettävä niin, että ne tukevat ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta sekä ehkäisevät muuta palveluntarvetta. Laatusuosituksessa on annettu valtakunnalliseksi tavoitteeksi, että vuoteen 2017 mennessä 75- vuotta täyttäneistä % asuu kotona % saa säännöllistä kotihoitoa % saa omaishoidon tukea % on tehostetun palveluasumisen piirissä % on pitkäaikaisessa laitoshoidossa 4

5 2. Hankkeen toimintarakenteet 2.1. Resurssit ja organisoituminen Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi SenioriKaste-hankkeelle valtionavustusta yhteensä euroa välisenä aikana syntyneisiin kustannuksiin. Hankkeen kokonaiskustannukset voivat siis olla euroa. Pohjois-Suomen SenioriKaste on yksi hankekokonaisuus, jota toteuttavat neljä toiminnallista osakokonaisuutta: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kokkolan kaupunki, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä/pohjois-suomen sosiaalialan osaamiskeskus sekä Oulunkaaren kuntayhtymä. Lisäksi hankkeella on yhteinen koordinaatio. Hankkeen yhteistyöstä, hallinnoimisesta ja organisoimisesta on tehty osapuolten kanssa sopimus, joka on luettavissa https://www.innokyla.fi/web/verkosto935671/materiaalit. Hankkeen hallinnoimisesta vastaa Kokkolan kaupunki. Kuvio 2. Hankkeen organisoituminen SenioriKaste STM ja AVI SenioriKasteen ohjausryhmä Kokkolan kaupunki Koordinaatio: hankejohtaja ja toimistosihteeri Toiminnalliset osakokonaisuudet Alueelliset koordinaaatio-ja kehittäjäryhmät Kainuu projektipäällikkö projektityöntekijä Keski-Pohjanmaa projektipäällikkö projektityöntekijä Lappi projektipäällikkö projektityöntekijä Oulunkaari projektipäällikkö projektityöntekijä 5

6 Hankehenkilöstön rekrytointi aloitettiin rahoituspäätöksen tultua ja hallinnointisopimuksen hyväksymisen jälkeen. Hankehenkilöstö kokoontuu yhteisiin tiimikokouksiin videoteitse noin kerran kuukaudessa. Osa tiimikokouksista on teematyöskentelyä sovitusta yhteisestä kehittämisen kohteesta. Yhteisiä tapaamisia järjestetään 2-3 kertaa vuodessa. Taulukko 1. Hankehenkilöstö Koordinaation työntekijät Nimi Tehtävä Aika Työaika Liisa Ahonen hankejohtaja % Maija Perälampi toimistosihteeri % Kainuun toiminnallisen osakokonaisuuden työntekijät Merja Leskinen projektipäällikkö % 100 % Erja Ronkainen projektisuunnittelija % Senja Vakkuri projektisihteeri % Keski-Pohjanmaan osakokonaisuuden työntekijät Miia Okkonen-Mäkelä projektipäällikkö % Margit Yli-Kotila projektipäällikkö % Anu Riutta-Huopana projektityöntekijä % Lapin osakokonaisuuden työntekijät Leila Mukkala projektipäällikkö % Oulunkaaren osakokonaisuuden työntekijät Hanna Siltakoski projektipäällikkö % Tiina Honkanen projektityöntekijä % Hankehenkilöstön lisäksi kehittämistyöhön osallistuvat alueiden kuntien ja kuntayhtymien työntekijät kehittäjäryhmien jäseninä ja asiantuntijoina. Keski-Pohjanmaalla ja Oulunkaarella projektipäälliköt ovat mukana vanhustenhuollon johtoryhmissä, jolloin hanketyö nivoutuu tiiviisti kuntien perustyöhön. Hankkeelle on nimetty STM:n päätöksen edellyttämä ohjausryhmä. Ohjausryhmä seuraa ja arvioi hankkeen kokonaisuuden toteutumista, hyväksyy mahdolliset muutokset tavoitteisiin sekä hoitaa viestinnän omiin taustatahoihin. Kukin toiminnallinen osakokonaisuus nimesi ohjausryhmään kaksi jäsentä varajäsenineen. Järjestöjen ja 6

7 asiakkaiden edustajat nimettiin hallinnointialueelta. Ohjausryhmän puheenjohtaja on hankkeen hallinnoijan edustaja. Osakokonaisuuksien projektipäälliköt osallistuvat kokouksiin asiantuntijoina. Taulukko 2. Hankkeen ohjausryhmä taustatahoineen Taustataho Jäsen Varajäsen Keski-Pohjanmaa Maija Juola, pj vanhustenhuollon palvelujohtaja Hanna Saarinen palvelupäällikkö Kainuu Lappi Oulunkaari Järjestöt, ikäihmiset Kaste-ohjelma STM, THL SenioriKaste Tarja Oikarinen-Nybacka, vpj peruspalvelujohtaja Jaana Mäklin vs. vanhuspalvelujohtaja Marita Pikkarainen kehittämisjohtaja Katja Valkama palvelukeskuksen johtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö kehitysjohtaja Anu Vuorinen kehitysjohtaja H.Tapio Hanhela ylilääkäri Mirja Hynninen vastaava muistiasiantuntija Helge Kattilakoski Kokkolanseudun omaiset ja läheiset ry Maija-Liisa Pulkkinen Perhonjokilaakson omaiset ja läheiset ry Riitta Huusko Vanhusneuvosto Leena Meriläinen ohjelmapäällikkö Sirpa Andersson erikoissuunnittelija Liisa Ahonen, hankejohtaja Margit Yli-Kotila, Keski- Katja Österlund kotihoidon ohjaaja Eija Rämä vastuualuepäällikkö Marja-Liisa Ruokolainen erikoissuunnittelija Eija Halonen kuntoutuspäällikkö Asta Niskala kehittämispäällikkö Leena Pimperi-Koivisto kuntayhtymän johtaja Liisa Mäkelä muistiasiantuntija Elisa Hietaharju 7

8 Pohjanmaa Merja Leskinen, Kainuu Leila Mukkala, Lappi Hanna Siltakoski, Oulunkaari Ohjausryhmä on kokoontunut mennessä kerran. Toiminnalliset osakokonaisuudet voivat nimetä alueellisen koordinaatioryhmän/ projektiryhmän, joka seuraa ja arvioi oman alueen osakokonaisuuden etenemistä ja tavoitteiden toteutumista. Taulukko 3. Kainuun toiminnallisen osakokonaisuuden koordinaatioryhmä Tausta Jäsen varajäsen Vanhuspalvelut Pirkko Hyvönen Ritva Heinistö Muistiyhdistys Lea Torvinen Eija Määttä Perusterveydenhuolto Maija Pasanen - Perusterveydenhuolto Laila Huusko Jaana Tanskanen Kehittäjäasiakas Martta Juntunen - Kehittämis- ja Marita Pikkarainen - suunnitteluyksikkö Kehittämis- ja suunnitteluyksikkö Marja-Liisa Ruokolainen - Taulukko 4. Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden koordinaatioryhmä Tausta Jäsen varajäsen Perusterveydenhuolto Ilkka Luoma Hannele Tikkakoski-Alvarez Erikoissairaanhoito Pirjo-Liisa Hautala-Jylhä Miia Okkonen-Mäkelä Vanhuspalvelut Vuokko Paananen Hanna Saarinen Palvelupäällikkö, Jyta Liikuntapalvelut Lotta Nyqvist Anne Raatikainen Kulttuuripalvelut Sampo Purontaus Kirsi Hänninen Ammattikorkeakoulu Annukka Kukkola Anne Prest Centria Yliopistokeskus Helky Häkli Harri Kankare SoTe-lautakunta Pekka Nurmi, Kla Johanna Paloranta, Kla Marja Hylkilä, Jyta Vanhusneuvostot Aimo Maijala Aimo Itäniemi Marita Tjäru Pekka Toikkanen Seurakunta Aila Viiperi Mervi Keränen 8

9 Suomen Dementiayhdistys Perhonjokilaakson omaiset ja läheiset ry Kokkolanseudun omaishoitajat ja läheiset Liisa Mäkelä Maija-Liisa Pulkkinen Marjo Salmi Mirja Hynninen Seija Hakkarainen Sari Tuikkanen Taulukko 5. Oulunkaaren toiminnallisen osakokonaisuuden koordinaatioryhmä Tausta Vanhuspalvelujohtaja Kehitysjohtaja Ylilääkäri Tietohallintopäällikkö Jäsen Kyllikki Syrjäpalo Anu Vuorinen H. Tapio Hanhela Matti Matero Kehittämistyön resurssit muodostuvat myös erilaisista toiminta- ja kehittäjäryhmistä. Kehittäjäryhmissä on kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä ja esimiehiä sekä alueen järjestöjen, yksityisten, vapaaehtoisten ja kunnan muiden hallintokuntien toimijoita. Useissa ryhmissä on myös asiakkaiden edustaja, jonka lisäksi asiakkaita kuullaan erikseen erilaisissa raadeissa, kahviloissa jne. Kainuussa on nimetty kehittämistyön tueksi yksi työryhmä. Suluissa kokoontumiskertojen määrä mennessä. - Muistisairaan hoito- ja kuntoutusketjun kehittäminen: hankehenkilöstö sekä muistisairaan hoitoon osallistuva henkilöstö sekä kehittäjäasiakas (1) Keski-Pohjanmaalla on nimetty 10 kehittäjäryhmää. Suluissa kokoontumiskertojen määrät mennessä. - Arjen sisällöt, yhteinen Kokkola ja Jyta (0) - Kuntouttavan toiminnan ryhmä, Jyta (2) - Kuntouttavan toiminnan ryhmä, Kokkola (1) - Kuntouttava intervalli, Jyta (0) - Muistiryhmä, yhteinen Kokkola ja Jyta (2) - Palveluohjauksen työryhmä, Jyta (0) - Perhehoidon kehittäminen, yhteinen Kokkola ja Jyta (0) - Päivätoiminnan kehittämisryhmä, Jyta (0) - Päivätoiminnan kehittämisryhmä, Kokkola (2) - Turvallisesti kotona työryhmä, Kokkola (0) Oulunkaarella nimettyjä ja koolle kutsuttuja työryhmiä on toiminut seuraavasti: 9

10 - Perhehoito: hankehenkilöstö sekä Oulunkaaren perhehoidosta vastaavat työntekijät - Palveluohjaus: projektipäällikkö ja palvelutarpeen arviointia tekevä henkilöstö - Omaishoito: hankehenkilöstö sekä omaishoidontuesta vastaavat työntekijät - Muistipolku: projektipäällikkö, hoitotyönpäällikkö sekä alueilla toimivat muistihoitajat - Avainosaajat: projektipäällikkö sekä kuntien vanhuspalveluiden kotihoidon henkilöstöstä koostuva 22 hengen avainosaajaryhmä, joka jalkauttaa ja edelleen kouluttaa mm. hoito ja palvelusuunnitelmia työntekijätasolle Kaikkiin työryhmiin on kutsuttu myös vanhuspalvelujohtaja sekä alueilla toimivat vanhuspalveluiden esimiehet. Taloudellisten resurssien jaosta ja kustannuksista kerrotaan luvussa Hankkeen viestintä Viestinnän perustavoitteena on antaa tietoa hankkeen etenemisestä ja tuloksista. Tavoitteena on lisätä tietoa ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden sekä erityisesti muistiterveyden edistämisestä ja näin vaikuttaa myös asenteisiin ikäystävällisemmän yhteiskunnan rakentamiseksi. Tieto toimii edellytyksenä osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Avoin ja rehellinen viestintä synnyttää luottamusta toimijoiden kesken, mikä on edellytys hyvälle yhteistyölle. Viestintä perustuu ohjausryhmän hyväksymään viestintäsuunnitelmaan, joka on luettavissa Innokylässä https://www.innokyla.fi/web/verkosto935671/materiaalit. Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus laatii lisäksi oman viestinnän toteuttamissuunnitelman liittyen kaikenikäisten aivoterveyden edistämiseen ja Kainuun muistiohjelman laatimiseen. Hankkeella on yhteinen esite sekä kullakin osakokonaisuudella Rollup-telineet. Ohjausryhmä on hyväksynyt hankkeessa käytettävän graafisen ilmeen, jota käytetään kaikessa viestinnässä. Toiminnalliset osakokonaisuudet hyödyntävät omien organisaatioiden viestinnän asiantuntijoiden osaamista mediatiedotteissa ja henkilöstötiedotteissa. Hankkeen tavoitteista ja sen etenemisestä on viestitty alueiden paikallis- ja aluelehdistölle. Henkilöstöä on informoitu henkilöstölehdissä, henkilöstötiedotteilla sekä kohdennetusti sähköpostitse. Hankkeen kotisivuja ja Innokylästä löytyviä materiaaleja on markkinoitu kaikkien viestien yhteydessä. Hankkeen aikana syntyvät julkiset dokumentit ja tuotokset julkaistaan Innokylässä. Sosiaalisen median, mm. SenioriKasteen facebook-profiilin, Oulunkaaren twitter-tilin, Hyvinvoiva Kainuu facebookprofiilin välityksellä on välitetty laajalle joukolle viestejä ja tuokiokuvia hankkeen tapahtumista ja hankkeen etenemisestä. 10

11 2.3. Hankkeen koulutus Hankkeen tavoitteena on lisätä ja vahvistaa työntekijöiden, asiakkaiden ja omaisten osaamista mm. muistisairauksien tunnistamisesta ja kuntoutuksesta sekä kotona asumisen mahdollisuuksista. Samoin tavoitteena on vahvistaa voimavaralähtöistä kuntouttavaa osaamista kotona asumisen mahdollistamiseksi. Pääsääntöisesti kullakin alueella järjestettyyn koulutukseen on mahdollisuus osallistua videoteitse myös muilta alueilta. Samoin joitakin THL:n järjestämiä koulutuksia/seminaareja on mahdollisuus seurata videoteitse. Ajalla järjestettiin henkilöstölle seuraavat seminaarit /koulutukset: Taulukko 6. Henkilöstökoulutukset Koulutus/seminaari Kouluttaja Paikka ja aika Osall. Aloitusseminaari mm. Harriet Finne- Kokkola 157 Soveri Perhehoidon valmennus Hanna Siltakoski ja Oulunkaaren alue 13 Tiina Honkanen Ulkoiluystäväksi Satu-Kaarina Lestijärvi 8 iäkkäälle Romppainen Kuntouttava asiakastyö Pirkko Jäntti Ii, Projektihenkilöstö on osallistunut yksittäisiin koulutuspäiviin oman osaamisensa lisäämiseksi, mm. valtakunnalliseen muistifoorumiin, muistisairaanhoidon asiantuntijapäiville, vanhustyön ja gerontologian päiville ja sekä ikäihmisten liikunta ja ravitsemuskoulutukseen. Lisäksi Oulunkaaren hanketyöntekijät ovat osallistuneet Perhehoitoliiton järjestämään perhehoidon kouluttajakoulutukseen ja Keski-Pohjanmaan projektityöntekijä on osallistunut Ikäinstituutin järjestämään VoiTas-kouluttajakoulutukseen Hankkeen verkostoituminen Pohjois-Suomen SenioriKaste hanke on yksi kolmesta meneillään olevasta ikäihmisten kotona asumista tukevien palvelujen kehittämishankkeesta. Länsi-Suomessa on Yhteisvoimin kotona hanke ja Etelä-Suomessa Kotona kokonainen elämä hanke. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on järjestänyt raportointiaikana kaksi kertaa Ikäihmisten hankkeiden yhteisiä kehittämisfoorumeita, joihin SenioriKasteen henkilöstöä on osallistunut. 11

12 Pohjois-Suomen aluejohtoryhmän ohjelmapäällikkö on ollut aktiivisesti mukana tukemassa hankkeen edistymistä osallistuen mm. hankkeen tiimin kokouksiin mahdollisuuksien mukaan ja antamalla konsultaatiotukea. Pohjois-Suomen alueella toimivien muiden Kastehankkeiden hankejohtajat kokoontuvat säännöllisesti ohjelmapäällikön johdolla ajankohtais- ja yhteistyöpalavereihin. Kukin toiminnallinen osakokonaisuus on vastannut verkostoitumisesta oman alueensa muiden toimijoiden kanssa. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat olleet alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat niin kotihoidossa kuin asumisyksiköissä ja alueen terveydenhuollon yksiköissä, erityisesti muistiasioissa ja kuntouttavassa asiakastyössä. Erikoissairaanhoito vastaa yhtenä osana muistiasiakkaan palveluista, joten myös erikoissairaanhoidolla on rooli hankkeen yhteistyökumppanina. Koska hanke aikanaan valmisteltiin yhteistyössä alueiden vanhustyön esimiesten kanssa, ovat hankkeen ja kuntien vanhustyön strategioiden tavoitteet yhtenevät, jolloin verkostoituminenkin tapahtuu luontevasti. Alueella toimivat järjestöt, erityisesti Muistiliitto ja sen Muistiluotsi-toiminta sekä Omaishoitajat ja läheiset liiton alueyhdistykset ovat aktiivisia yhteistyökumppaneita. Monet muut järjestöt ja yhteisöt ovat mukana tuottamassa erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja sekä antamassa vapaaehtoistoimijoiden työpanosta toteutettaessa mielekkään arjen sisältöjä. Maa- ja kotitalousnaiset sekä Martat ovat kumppaneina toteuttamassa aivoterveellisen ravitsemuksen infotilaisuuksia. Alueilla toimivien oppilaitosten kautta toteutetaan mm. opinnäytetöitä. Oulunkaaren alueella SenioriKaste-hankkeeseen on kytkeytymässä kolme erillistä opinnäytetyötä mm. asumispalvelujen arjen sisältöjen monipuolistamiseen, kotona asumisen tukemiseen sekä kuntouttavan asiakastyön mallintamiseen. Opiskelijat osallistuvat kehittämistoimintaan myös osana opintojaan mm. projektitöiden, vapaaehtoistoiminnan kautta. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla sairaanhoitajaopiskelijat vastaavat yhden Seniorikahvilan pyörittämisestä osana vapaaehtoistoiminnan kurssia. Alueilla toimivat sosiaalialan osaamiskeskukset ovat kehittämistyössä mukana resurssiensa mukaan. Lapissa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Posken rooli on hyvinkin vahva. Keski-Pohjanmaalla Pohjalaismaakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONetBOTNIAn kehittämissuunnittelija toimii mm. alueellisen koordinaatioryhmän puheenjohtajana ja toimii yhteyshenkilönä Väli-Suomen hanketoimijoihin. Kainuu kuuluu Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISOn toimialueeseen. Alueilla toimii myös muita kehittämishankkeita, joiden rahoittajina voi olla esim. Rahaautomaattiyhdistys, Euroopan aluekehitys- ja sosiaalirahasto, Opetus- ja kulttuuriministeriö jne. Hanketoimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä erityisesti niiltä osin kuin tavoitteet ovat yhdensuuntaiset. Erityisesti taiteen ja kulttuurin kautta toteutettava hyvinvoinnin lisääminen on pitkälle käyttämätön voimavara ikäihmisten ja erityisesti muistisairaiden asiakkaiden arjessa. 12

13 3. Hankkeen tavoitteet SenioriKaste-hankkeen päätavoite on mahdollistaa ikäihmisten turvallinen kotona asuminen niin pitkään kuin se on mahdollista. Tähän pyritään mm. tukemalla kotona asuvien ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä, kehittämällä palveluja vastaamaan paremmin ikäihmisten tarpeita ja ottamalla asiakkaat ja muut toimijat mukaan palvelujen kehittämiseen ja arviointiin. Hankesuunnitelmassa tavoitteet on kuvattu alla olevan kuvion mukaisesti, johon on liitetty myös Pohjois-Suomen Kaste -alueen linjaukset ja painopisteet. Hyvinvoinnin tasa-arvo Ennakointi Asiakasosallisuus Asiakaslähtöisyys Kotona asumisen tukeminen Ikääntyvien arjen sisältöjen monipuolistaminen Kuntouttavan toiminnan ja osaamisen kehittäminen Palvelujen laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen Palvelumuotojen kehittäminen ja käyttöönotto ) Muistisairaan palveluprosessin kehittäminen Palvelutarpeen arvioinnin ja joustavan palvelumuotoilun kehittäminen Sosiokulttuuristen menetelmien käyttöönotto Ikääntyvien osallisuuden vahvistumisen ja vertaistoiminnan edistäminen Monitoimijaistenverkostojen kokoaminen ja yhteistyörakenteiden luominen Aivoterveyden edistämisen ja ehkäisevän kuntoutuksen kehittäminen Asiakkaiden toimintakykyä ja kotona selviytymistä tukevan palveluohjauksen toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto Ikääntyvien asiakkaiden, omaishoitajien ja vanhuspalvelujen henkilöstön kuntouttavan osaamisen vahvistaminen Vaikuttavuus Monitoimijaisuus Kuvio 3. Hankkeen keskeiset tavoitteet 13

14 Hankkeen yhteiset tavoitteet on jaettu kolmeen toimintalinjaan. Toimintalinjat on eritelty osatavoitteiksi. Toiminnallisissa osakokonaisuuksissa keskeisiä tavoitteita ja niiden toteutusta on painotettu eri tavoin vastaamaan alueiden tarpeita. Toiminnalliset osakokonaisuudet ovat tehneet tarkennetut toimintasuunnitelmat ja kirjanneet alueensa kehittämistoiminnan hankekortteihin, jotka ovat luettavissa Innokylässä https://www.innokyla.fi/web/verkosto935671/hankekortit. 4. Kotona asumisen tukeminen 4.1. Muistiasiakkaan palvelupolku Muistiasiakkaan palvelujen kehittäminen on mukana kaikkien osakokonaisuuksien tavoitteissa. Hanketyön tavoitteena on muistiasiakkaan ja hänen omaistensa toimintakyvyn ja elämänlaadun parantaminen sekä kotona asumisen tukeminen. Tavoitteen toteuttamiseksi laaditaan moniammatillisissa työryhmissä muistiasiakkaan palvelujen prosessikuvaus, jonka yhteydessä selkiytetään eri toimijoiden vastuut ja tehtäväkuvat sekä yhtenäistetään työkäytännöt seudullisesti. Muistiasiakkaan palvelupolun rakentaminen lähti kaikissa osakokonaisuuksissa liikkeelle kartoittamalla nykyiset työkäytännöt. Kainuussa hanke osallistui Kainuun soten itsearviointitilaisuuksiin, joissa selvitettiin muistihäiriöisen tutkimus- ja hoitoprosessin nykyiset kehittämiskohteet. Kehittämiskohteet koottiin toimenpidesuunnitelmaksi, jossa hanke otettiin huomioon lisäresurssina. Muistiasiakkaan palveluita järjestetään sekä sosiaali- ja perusterveydenhuollossa että osin erikoissairaanhoidossa. Muistiliiton Muistiluotsi-toimintaa on lisäksi useimmilla paikkakunnilla. Lähes kaikkiin kuntiin on nimetty muistihoitaja, mutta useimmat hoitajat tekevät muistihoitajan työtä rajatusti, esim. päivän/viikossa/kuukaudessa. Prosessikuvausten laadinta on meneillään kaikilla osakokonaisuuksilla omissa alueellisissa työryhmissä. Kainuussa muistihoitajan ja muistikoordinaattorin osaamiskriteeristö on koottu taulukkoon kehittämistyön pohjaksi. Kaikilla alueilla henkilöstön osaamiskartoituksissa eniten lisäkoulutusta toivottiin muistisairauksista ja muistiasiakkaan hoitamisesta, mihin tarpeeseen hanke vastaa tulevan kevään ja syksyn aikana. Kainuussa järjestetään marraskuussa 2014 koulutusta psykoterapeuttisesta näkökulmasta sekä kuntoutumista edistävästä toimintaympäristöstä ja kuntouttavasta työotteesta muistihoitajille ja muille työntekijöille. Osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi suunnitteilla on myös muistihoitajien seudullinen verkosto. 14

15 Muistiasiakkaan ensitietopäivän sisältöjä suunnitellaan Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla. Kainuussa Muistiyhdistys on aikaisempina vuosina järjestänyt ensitietopäiviä, joiden järjestämisvastuu on nyt siirtymässä kunnalliseksi toiminnaksi. Keski-Pohjanmaalla toiminta on uutta. Ensitietopäivään liittyen tavoitteena on koota myös asiakkaita varten ensitietomateriaali sekä muistihoitajille työkalupakki erilaisiin asiakastilanteisiin. Kainuussa työkalupakin on tarkoitus olla muistisairaan ja hänen läheisensä paremman tiedonsaannin, ohjauksen sekä neuvonnan väline. Eniten kysyttyjen kysymysten selvittämiseksi vanhustyöhön erikoistuvat DIAMK:n sosionomiopiskleijat tekevät opinnäytetyön, jossa haastattelevat ja/tai tekevät kyselylomakkeen muistisairaille ja heidän omaisilleen työkalupakin taustatiedoksi Ikäihmisten perhehoito Ikäihmisten perhehoito on kehittämiskohteena Keski-Pohjanmaan ja Oulunkaaren toiminnallisissa osakokonaisuuksissa. Ikäihmisten perhehoito vastaa uutena palvelumuotona ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon tarpeeseen. Toiseksi se on uudenlainen väline tukea omaishoitajia vastaamalla vapaapäivien järjestämisen tarpeeseen. Oulunkaaren alueella on hankeaikana luotu perhehoidon toimintamalli, rekrytoitu ja valmennettu perhehoitajat ja tehty jo ensimmäiset perhehoidon sijoitukset. Keski- Pohjanmalla työ on vasta alkamassa. Oulunkaarella toiminta on rakennettu olemassa olevan toiminnan sisään, jolloin toiminta jatkuu saumattomasti hankekauden jälkeen. Alla olevassa kuviossa on kuvattu työn eteneminen. Toimenpiteet /Taustatyö Perhehoitajakouluttajakoulutus/ perhehoitoliitto Oulunkaaren perhehoidon toimintaohje, hyväksytty palvelutuotantolautakunnassa Oulunkaaren näköiset lomakkeet, esitteet, hakemukset, tiedotus; sisäisesti, www-sivuille Yhteistyö terveys/sosiaalipalvelut mm. esteettömyystodistukset Perhehoidon valmennettavien haun valmistelu Valmennussarjan valmistelu, aikataulut, tilat, kouluttajat Organisaation sisäisten mm. maksukäytänteiden pohjatyö, budjetointi Toimenpiteet / Valmennettavat Info / Rekrytointitilaisuudet Tiedottaminen paikallislehdissä sekä kuntien ja Oulunkaaren www-sivuilla Valmennukseen hakijoiden valitseminen ja esteettömyyden tarkastelu Arviointikäyntien toteuttaminen Valmennuksen toteuttaminen Kotitehtävien tarkastelu sekä valmennusaikainen valmennettavien perhehoitajien valmiuksien arvioiminen Toimenpiteet / Yhteistyö Perhehoidosta vastaavien työntekijöiden määritys Perhehoidon kokonaisuuden suunnittelu kuntayhteistyö järjestöyhteistyö Kuntien välinen yhteistyö ja toimintamallin rakentaminen Valmennuksen sisällön tarkastelu, valmennettavien hakemusten läpikäyminen ja esteettömyyden selvittäminen moniammatillisesti Valmennettavien valmiuksien arvioiminen yhteistyössä vastaavien kanssa Perhehoitajien tukeminen ja ensimmäisten toimeksiantosopimusten kirjaaminen yhteistyössä 15

16 Kuvio 3. Perhehoidon käynnistymisen eteneminen Oulunkaarella 4.3. Omaishoidon tukeminen Omaisten tukeminen on läpileikkaava teema lähes kaikissa kehittämistoimenpiteissä ikäihmisten kotona asumista mahdollistettaessa. Tavoitteena on tukea ja edistää omaishoitajien hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Oulunkaarella omaishoidon tukeminen on erillisenä tavoitteena. Kainuussa tavoitteena on erityisesti muistisairaan omaisen tukeminen ohjausta ja neuvontaa kehittämällä. Keinoina ovat myös ensitietotapahtumien mallin luominen Kainuun soten omaksi toiminnaksi, ikääntyneiden muistisairaiden sopeutumisvalmennustoiminnan kehittäminen ja vertaistuen kehittäminen paremmin kohderyhmän tarpeita vastaavaksi. Oulunkaaren kehittämistyön aluksi kartoitettiin organisaation näkökulmasta viiden kunnan käytännöt omaishoitajien tukemisessa. Käytäntöjä on hankeaikana yhtenäistetty ja kehitetty yhteinen toimintamalli. Terveyspalvelujen kanssa on esimerkiksi kehitetty hoitajan toimintakyvyn arvioinnin kaavake, mikäli hoitajan oma toimintakyky heikkenee. Lokakuussa 2014 toteutettiin kysely kaikille Oulunkaaren alueella toimiville omaishoitajille. Kyselyjä lähetettiin 244 kpl ja vastausprosentiksi saatiin 54. Omaishoitajilta saadut palautteet dokumentoidaan ja analysoidaan kuntakohtaisesti, minkä perusteella lähdetään kehittämään kuntakohtaisia toimenpiteitä omaishoitajien tukemiseksi Ikäihmisten päivätoiminta Ikäihmisten päivätoiminnan tavoitteena on tukea ikääntyneiden kotona asumista ja ehkäistä ennenaikaista palveluasumiseen siirtymistä. Päivätoiminnalla tuetaan myös omaishoitajien jaksamista. Kohderyhmänä ovat erityisesti kotona asuvat muistiasiakkaat ja omaishoidettavat sekä yksinäisyydestä kärsivät henkilöt. Päivätoiminnan kehittäminen on erillisenä tavoitteena Keski-Pohjanmaalla. Keski-Pohjanmaalla Kokkolan kaupunki on ostanut päivätoimintaa pienessä määrin Kokkolan vanhustenkotiyhdistykseltä. Alueen muissa kunnissa ainoastaan Kannuksessa on ollut pienimuotoista päivätoimintaa. Päivätoiminnan kehittäminen on alkanut nykyisen toiminnan kartoittamisella. Työryhmä on tutustunut myös Oulunkaaren Ikäihminen toimijana-hankkeen aikana kehitettyyn päivätoimintamalliin. Tarkoituksena on selkiyttää päivätoiminnan tavoitteita ja lisätä toiminnan suunnitelmallisuutta kuntouttavaan suuntaan ja osaksi asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Tässä yhteydessä laaditaan myös kriteerit päivätoimintaan pääsyn perusteiksi. Peruspalveluliikelaitos Jytan kunnissa toiminta alkaa ensi vuoden puolella. 16

17 4.5. Palveluohjaus Palveluohjaukselle on olemassa useita erilaisia määritelmiä riippuen osaltaan myös siitä, mistä asiakasryhmästä puhutaan. Tässä palveluohjausta ajatellaan asiakkaan tarpeista ja voimavaroista lähtevänä työtapana, jolla koordinoidaan ja varmistetaan asiakkaan tarvitsemien palvelujen saanti. Kun ihmisten kotona asumista tuetaan, on olennaista että palvelut toimivat joustavasti ja saumattomasti ja palvelutarpeen muutoksiin reagoidaan nopeasti. Palveluohjaus/neuvonta ja ohjaus ovat Kainuun ja Keski-Pohjanmaan tavoitteissa. Palvelutarpeen arviointi ja hoito- ja palvelusuunnitelmat ovat erityisesti Oulunkaaren tavoitteissa. Palveluohjauksen toisessa päässä, varhaisen tuen vaiheessa on neuvonta ja ohjaus, joilla asiakasta autetaan löytämään mahdollisuuksia, jotka luovat edellytyksiä kotona asumiselle ja edistävät toimintakyvyn säilymistä. Asiakkaan palvelutarpeen kasvaessa palveluohjauksessa sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa yksilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma yhteen sovittaen saatavilla olevat ja asiakkaan tarvitsemat palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Kaikissa tilanteissa lähtökohtana on asiakkaan oman mielipiteen kuunteleminen ja hänen kykyjen, taitojen ja voimavarojen käyttöön ottaminen. Kainuussa kehitetään ensisijaisesti muistiasiakkaiden ja heidän omaistensa neuvontaa ja ohjausta. Keski-Pohjanmaalla tavoitteena on luoda Peruspalveluliikelaitos Jytan alueella yhtenäinen palveluohjausmalli. Tämä työ alkaa keväällä. Oulunkaarella on jatkettu Ikäihminen toimijana-hankkeen aikana aloitettua palvelutarpeen arvioinnin sekä hoito- ja palvelusuunnitelman jalkauttamiseen liittyviä toimenpiteitä. Palvelutarpeen arviointimalli ja hoito- ja palvelusuunnitelmamalli ovat olleet kokeilukäytössä syksyn aikana. 5. Ikääntyvien arjen sisältöjen monipuolistaminen 5.1. Osallisuus ja vertaistoiminta Ikääntyneiden osallisuuden vahvistaminen kuuluu kaikkeen kehittämistoimintaan. Osallisuus on kokemuksellista ja konkreettista toimintaa niin yksilötasolla kuin yhteisön tasolla. Ikääntyneellä on oltava mahdollisuus osallistua itse tärkeänä pitämään toimintaan myös silloin kun hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Vain ihmistä itseään kuulemalla voi saada tietoa ja ymmärtää, kuka hän on ja mitä hän tarvitsee arjessa pärjätäkseen ja voidakseen hyvin. Asiakkaiden osallisuus, heidän mielipiteittensä kuuleminen ja selvittäminen ovat kaikkien osakokonaisuuksien tavoitteissa. Yleisellä tasolla kuuleminen on toteutettu asiakaskyselyillä ja asiakkaiden ja asiakasryhmien haastatteluilla. Yksilötasolla asiakkaan osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet tulee varmistaa mm. palvelutarpeen arvioinnissa sekä hoito-, palvelu- ja kuntotussuunnitelman laatimisessa, toteuttamisessa ja 17

18 arvioinnissa. Kainuussa jokaiseen hankkeen ryhmään mm. koordinaatio- ja työryhmät kuuluu kehittäjäasiakkaita. Hankkeessa on pidetty henkilöstö- ja kuntainfoja ja niissä on ollut mukana kuntalaisia, kuntien henkilöstöä ja eri organisaatioiden- ja vapaaehtoistoimijoiden edustajia. Näissä tilaisuuksissa ikääntyvillä on ollut mahdollisuus tuoda omia ideoitaan ja ajatuksiaan esille. Ikäihmisten omia näkemyksiä palvelujen tuottamiseen on kartoitettu myös asiakasraatien avulla. Asiakasraateihin osallistuneiden mielestä ikäihmisten kotona pärjäämistä tukee se, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kuten kotihoito, tukipalvelut, omaishoidon palvelut ovat lähellä ja tarvittaessa saatavissa. Tärkeänä pidetään myös omia tukiverkostoja; omaisia, lapsia, sukulaisia ja ystäviä. Osallistujat näkivät tärkeäksi läheiset ihmissuhteet ja sosiaalisen kanssakäymisen. Myös harrastukset ja mahdollisuus osallistua sekä hyvä terveys ja toimintakyky koettiin merkittäväksi. Tärkeää kotona selviytymisen kannalta on tunne, että pärjää kotona, vaikka on rajoitteita ja sairauksia. Apuvälineiden saanti ja erityisesti mahdollisuus kuljetuspalveluihin koettiin merkittäväksi. Toisaalta kotona on oma rauha, oma aika ja vapaus tehdä mitä ja milloin haluaa. Ikäihmisten kotona pärjäämisen tueksi toivottiin ohjattua liikunta- ja viriketoimintaa, kuntosalitoimintaa sekä kotikuntoutusta ja muistikuntoutusta kotiin. Lisäksi toivottiin vaihtoehtoisia toimintamuotoja omaishoitajien vapaiden järjestämiseen mm. lyhytaikaista hoitopalvelua, erilaista päivätoimintaa ja perhehoitoa. Lisäksi toivottiin kulttuuritoimintaa kuten teatteria ja musiikkia sekä senioriparkkia ostoskeskusten yhteyteen. Osa koki nykyiset palvelut kattaviksi ja harrastustoiminnan tarjonnan riittäväksi ja niistä on pääsääntöisesti tiedotettu hyvin. Vanhusneuvostot ovat hankkeessa mukana kaikissa osakokonaisuuksissa. Vanhusneuvoston jäseniä on kehittäjäryhmien jäseninä tuoden ikääntyneiden tarpeita tiedoksi ja osallistuen palvelujen suunnitteluun ja arviointiin. Hanketyöntekijät osallistuvat myös säännöllisesti vanhusneuvostojen kokouksiin molemminpuolisen viestinnän varmistamiseksi Seniorikahvila Keski-Pohjanmaalla on aloitettu Seniorikahvilatoimintaa. Seniorikahvilat ovat ikäihmisten matalankynnyksen kohtaamispaikkoja, joissa voi kahvitella, tavata muita ikäihmisiä ja osallistua halutessaan mahdolliseen ohjelmaan. Kahvila on auki kerran viikossa. Seniorikahvilatoimintaa oli Keski-Pohjanmaalla Kokkolassa yhteisöklubi Sillan tiloissa jo aiemmin. Kauempana keskustasta asuvat ikäihmiset toivoivat kahvilatoimintaa myös omalle asuinalueelleen. SenioriKaste oli 18

19 käynnistämässä kahvilatoiminnan kahdella asuinalueella. Koivuhaan alueella ensimmäisellä kokoontumiskerralla sovittiin mukaan kutsuttujen järjestöjen edustajien kanssa kiertävät vuorot koko toimintakaudeksi. Kuusikummun palvelukeskuksen alueella seniorikahvilatoiminnasta vastaavat aluksi sairaanhoitajaopiskelijat ja heidän vapaaehtoisjaksonsa päätyttyä järjestämisvastuu siirtyy vapaaehtoisille ikäihmisille, jotka näin korvaavat maksuttomat kuntosalivuoronsa. Toholammin kunnassa seniorikahvilatoiminta alkoi Hyvinvointikeskus Maunu ry:n ylläpitämissä tiloissa myös kertaviikkoisena kokoontumisena. Yhdistyksellä on tiloissaan myös ikäihmisille suunnattu kuntosali. Seniorikahvila toimintaa laajennetaan ja kehitetään tarpeen ja resurssien mukaan. Kahvilatoiminta on vapaamuotoista yhdessäoloa. Järjestäjätahosta riippuen kahvilan yhteydessä on silloin tällöin myös toimintaa, esim. musiikkia, yhteyslaulua, infoja, luentoja. Esim. Toholammin seniorikahvilassa teemaluentoja on tulossa lihaskunnosta, tasapainosta ja aivoterveellisestä ravinnosta Asumisyksiköiden sosiokulttuurisen toiminnan kehittäminen Oulunkaarella on lähdetty asumisyksiköiden sosiokulttuurisen toiminnan kehittämistä toteuttamaan syksyllä Kehittämistyö käynnistyi oppilaitosyhteistyönä, kun geronomija sosionomiopiskelijat tekivät opinnäytetyönä kyselyn Iin palveluasumisen omaisille heidän kokemuksistaan läheisten hoitoon, asumisolosuhteisiin ja arjen toimiin liittyen. Samalla toteutettiin kysely Iin asumispalveluiden henkilöstölle sekä haastateltiin viittä asiakasta heidän kokemuksistaan ja mahdollisista toiveistaan tulevaa ajatellen. Kyselyt laajenevat loppuvuodesta 2014 myös kaikkiin muihin Oulunkaaren asumisyksiköihin. Kyselyt toteutetaan omaisille, henkilöstölle sekä asiakkaille erikseen haastattelemalla. Haastattelut analysoidaan yksikkökohtaisesti, minkä perusteella lähdetään henkilöstön ja omaisten kanssa yhteistyössä pohtimaan erilaisia ratkaisuja asumisyksiköiden sosiokulttuurisen toiminnan kehittämiseen Ryhmätoiminnan kehittäminen sivukylille Oulunkaaren kunnissa suunnitellaan ryhmätoiminnan järjestämistä sivukylillä asuville ikäihmisille. Toiminnan suunnittelussa hyödynnetään Ikäihminen toimijana-hankkeessa luotuja yhteistyöverkostoja, kokemuksia etäkuntoutuksesta sekä kuntouttavasta päivätoiminnasta. Toiminnan aktiivinen suunnittelu käynnistynee syksyllä Keski-Pohjanmaalla 840-asukkaan Lestijärven kunnassa toimii vanhusten palvelukeskuksen yhteydessä Lestin Wirkeät. Avoin ryhmä kokoontuu kerran viikossa. 19

20 Kunta tarjoaa tilat ja päiväkahvin ja järjestöt ja yhteisöt ovat vuoroviikoin vastuussa mahdollisen ohjelman järjestämisestä. SenioriKaste koulutti Ulkoiluystävä iäkkäällekonseptilla toimintaan vapaaehtoisia ulkoilukavereiksi. 6. Kuntouttavan toiminnan ja osaamisen kehittäminen 6.1. Aivoterveyden edistäminen Aivoterveys on ihmisen tärkein pääoma. Muistiliiton määritelmän mukaan aivoterveydellä tarkoitetaan aivojen hyvinvointia, jota tukevat terveelliset elämäntavat, kuten terveellinen ravinto, liikunta, päihteettömyys sekä aivojen sopiva haastaminen, mutta myös riittävästä levosta huolehtiminen ja stressin välttäminen. Ympäristötekijät vaikuttavat aivojen toimintaan jatkuvasti. Aivojen terveyttä voi edistää lapsuudesta vanhuuteen. Aivoterveyden edistäminen on tavoitteena Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla. Kainuussa aivoterveyden edistämistyö suunnataan eri-ikäisille alkaen jo lapsuusikäisistä. Tavoitteena on myös Kainuun oman muistiohjelman laatiminen. Muistiohjelmaa varten jatkossa pidetään työpajoja, joihin kutsutaan laajasti asiaan liittyviä toimijoita ja kohderyhmään kuuluvia henkilöitä. Aivoterveyden edistäminen on ensisijaisesti asenteisiin vaikuttamista ja oikean tiedon välittämistä. Ensisijaisesti siksi, että elämällä aivoterveellistä elämää jokainen voi ehkäistä tai myöhentää muistisairauden ilmaantumista omassa elämässään. Toissijaisesti siksi, että muistisairauksiin liittyvää kielteistä leimaa voidaan vähentää ja mahdollistaa siten muistisairaan hyvä elämänlaatu sairauden tuomista rajoitteista huolimatta. Tiedon lisääntyminen auttaa myös tunnistamaan muistisairaudet mahdollisimman varhain, jolloin oikea-aikainen hoito ja kuntoutus lisäävät muistisairauteen sairastuneen toimintakykyä useilla vuosilla. Kainuussa on suunniteltu yhteistyössä viestinnän ammattilaisten kanssa keinoja, jolla aivoterveyttä voidaan nostaa esiin. Viestintäkanavina käytetään radioa, lehdistöä, Hyvinvoiva Kainuu facebook-sivustoa, Kainuun soten intraa jne. Kainuun soten kehittämisyksikön henkilöstölle suunnataan valmennuspaketti aivoterveellisestä työelämästä, jossa osioina ovat aivoterveellinen ravitsemus, aivoja aktivoiva liikunta sekä kognitiivinen ergonomia ja stressinhallinta. Ensimmäisestä pilotista saatuja kokemuksia ja kehittämisideoita hyödyntäen aivoterveyden valmennusta voidaan jatkossa pitää Kainuun soten eri henkilöstöryhmille. Aivoterveyden infopäivä kuntalaisille on pidetty Kuhmossa ja suunnitelmissa on infopäivä kaikkiin Kainuun soten kuntiin. SenioriKasteen toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa on valmisteltu Aivoterveellisen ravinnon opasta yli 60-vuotiaille. Suunnitteilla ovat kuntakohtaiset infot aivoterveydestä ja aivoterveellisestä ravinnosta sekä Kainuussa että Keski-Pohjanmaalla 20

Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017

Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017 Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.4.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Kokkolan ja Kruunupyyn vanhuspalveluiden toiminta-ajatus... 3 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030 Päivitysosa vuosille 2013 2016 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA... 4 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIIVISTELMÄ Aktiivinen

Lisätiedot

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Mervi Pääkkö 22.9.2009 Jos luulet olevasi liian pieni vaikuttamaan asioihin, yritä nukkua suljetussa huoneessa, jossa on

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi Suomessa 2010-2012 LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 Projektipäällikkö Hanna Nyfors 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Hyväksytty KV 6.6.2011 23 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1.1 Pyhärannan kunnan sijainti 3 1.2 Yleistä 4 2 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN TAUSTAA

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

ALUEELLISEN ASIANTUNTIJAJA TUKIKESKUKSEN

ALUEELLISEN ASIANTUNTIJAJA TUKIKESKUKSEN 1 ALUEELLISEN ASIANTUNTIJAJA TUKIKESKUKSEN LOPPURAPORTTI Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry ja Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi 2 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi-toiminnan lähtökohdat...4

Lisätiedot

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 31.3.2009 Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 1. Johdanto...3 2. Suuntaviivat ikääntymispoliittisen strategian sisällölle...3 2.1 Ikäihmisten palvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Sampo hankkeen loppuraportti 33100 Tampere www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKEEN PÄÄMÄÄRÄ... 6 1.1 LYHTYAIKAISHOIDON KEHITTÄMINEN JA

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

VALMU-hankkeen loppuraportti (2011-2014) voimavaralähtöinen monimuotovalmennus muistisairaiden perheille

VALMU-hankkeen loppuraportti (2011-2014) voimavaralähtöinen monimuotovalmennus muistisairaiden perheille 2014 VALMU-hankkeen loppuraportti (2011-2014) voimavaralähtöinen monimuotovalmennus muistisairaiden perheille Saanko piirtää tunteet? lapsenlapsi 7 v. Pauliina Kinnunen Mikkelin seudun Muisti ry 17.12.2014

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Palveluohjauksen käsikirja. Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke

Palveluohjauksen käsikirja. Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke Palveluohjauksen käsikirja Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä Kanta-Hämeen Pitsi-hanke Palveluohjauksen käsikirja Kanta-Hämeen Pitsi-hanke 2011 2013 Väli-Suomen Ikäkaste Äldre Kaste II -hanke

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat Meininki Tekemisen tuloksia & kehittämiskuulumisia, Oulunkaaren kuntayhtymä, 1/2015 Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla Kun arki ei suju, vanhempainkoulu auttaa Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Lisätiedot