ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012"

Transkriptio

1 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Kemijärven keskuspuhdistamon osittain käsiteltyjen jätevesien johtaminen Kemijärveen puhdistamon kunnostustöiden aikana , Kemijärvi Päätös sisältää ratkaisun YSL:n 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. HAKIJA Kemijärven kaupunki Tekninen osasto Vapaudenkatu 8 B Kemijärvi

2 1 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS... 2 TOIMINTA JA SEN SIJAINTI... 2 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE... 2 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA... 2 TOIMINTAA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET... 2 HAKEMUKSEEN LIITETTY SELVITYS... 3 Puhdistamon kunnostustyöt ja ohitus... 3 Yleiskuvaus toiminnasta... 3 Vesien käsittely ja päästöt vesistöön... 4 Lietteen käsittely... 5 Päästöt ilmaan sekä melu ja tärinä... 5 Päästöt maaperään ja pohjaveteen... 5 Selvitys päästöjen vähentämisestä ja puhdistamisesta... 5 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)... 5 Sijaintipaikan ympäristöolosuhteet ja toiminnan vaikutukset ympäristöön... 5 Puhdistamo ja sen lähialue... 5 Suojelukohteet ja pohjavesialueet... 6 Purkuvesistö... 6 Hankkeen vesistövaikutukset... 7 Hankkeen vaikutukset kalastoon ja kalastukseen sekä muuhun vesistön käyttöön... 8 Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu... 8 Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen Hankkeesta tiedottaminen Korvaukset HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen täydentäminen Hakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Muistutukset ja mielipiteet Hakijan vastine A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U Ympäristöluparatkaisu Täytäntöönpanoratkaisu LUPAMÄÄRÄYKSET Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Päästöt pintavesiin Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet Tarkkailu- ja raportointimääräys OHJAUS ENNAKOIMATTOMIEN VAHINKOJEN VARALTA RATKAISUN PERUSTELUT LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Voimassaolon perustelut LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus Toiminnanaloittamisluvan perustelut SOVELLETUT OIKEUSOHJEET KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Perustelut Oikeusohje PÄÄTÖS TIEDOKSI MUUTOKSENHAKU... 18

3 2 HAKEMUS Kemijärven kaupunki on Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon saapuneella ja täydentämällään hakemuksella hakenut lupaa johtaa Kemijärven keskuspuhdistamon jätevedet vain osittain puhdistettuna Kemijärveen puhdistamon kunnostustöiden aikana Samalla on haettu ympäristönsuojelulain 101 :n mukaista lupaa töiden aloittamiselle muutoksen hausta huolimatta. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Kemijärven keskuspuhdistamo sijaitsee Kemijärven kaupungissa Halosenrannan kylässä kiinteistöllä Kemijärven-Takamaa I Puhdistamolla käsitellään Kemijärven kaupungin viemäriverkoston alueella syntyvät yhdyskuntajätevedet. Puhdistamolla käsitellyt jätevedet johdetaan purkuputkella Kemijärveen noin 1 km rautatiesillasta alavirtaan ns. Ollinväylän pohjoispäähän. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentin mukaisesti luvan myöntäneen viranomaisen on luvan haltijan hakemuksesta muutettava lupaa momentin 1) kohdassa mainittujen edellytysten täyttyessä. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojelulain 32 :n mukaisesti toiminnan muuttamista koskevan lupa-asian ratkaisee viranomainen, jonka toimivaltaan kuuluu ratkaista vastaavaa uutta toimintaa koskeva hakemus. TOIMINTAA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto (nykyisin Pohjois-Suomen aluehallintovirasto) on päätöksellään nro 26/06/1 antanut Kemijärven kaupungin jätevedenpuhdistamolle ympäristöluvan. Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään nro 08/0083/2, dnro 00953/06/5110 tarkentanut lupamääräysten tarkistamista koskevaa lupamääräystä. Lainvoimaisessa ympäristöluvassa on annettu muun muassa seuraavia päästöä koskevia lupamääräyksiä 2 ja 4, häiriötilanteita koskeva lupamääräys 10 sekä tarkkailu- ja raportointimääräys 12: 2. Jätevedenpuhdistamoa on käytettävä ja hoidettava niin, että päästään seuraaviin puhdistustehoihin ja vesistöön johdettavan jäteveden pitoisuudet eivät ylitä seuraavia raja-arvoja:

4 3 - BOD 7/ATU enintään 15 mg/l O2 ja puhdistusteho vähintään 90 % sekä - kokonaisfosfori enintään 0,7 mg/l P ja puhdistusteho vähintään 90 %. Tulokset tulee saavuttaa puolivuosikeskiarvoina laskettuna mahdolliset ohijuoksutukset ja poikkeustilanteet mukaan lukien. Laitoksen käytössä ja hoidossa on pyrittävä mahdollisimman tehokkaaseen typen poistoon. Vesistöön johdettavan jäteveden pitoisuuksien ja puhdistamon käsittelytehon on lisäksi täytettävä valtioneuvoston päätöksillä nro 365/1994 ja 757/1998 määritellyt vähimmäisvaatimukset sillä tavoin tarkkailtuna kuin valtioneuvoston päätöksessä nro 365/1994 edellytetään. 4. Luvan saajan on oltava selvillä yleiseen viemärilaitokseen johdettavien teollisuusjätevesien ja muiden tavanomaisesta poikkeavien jätevesien sekä sakokaivolietteiden määrästä, laadusta ja esikäsittelystä. Tiedot on tarvittaessa toimitettava Lapin ympäristökeskukselle. Luvan saajan on huolehdittava siitä, että viemärilaitokseen johdettavien teollisuusjätevesien ja muiden talousjätevedestä poikkeavien jätevesien sekä sakokaivolietteiden haitallisuutta vähennetään riittävästi asianmukaisen esikäsittelyn ja muiden toimenpiteiden avulla. 10. Puhdistamon toiminnan ympäristön tilaa vaarantavista tai uhkaavista häiriöistä on viipymättä ilmoitettava Lapin ympäristökeskukselle ja Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, ja mikäli häiriöstä saattaa olla vaaraa terveydelle, myös Kemijärven kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle. Häiriö- ja poikkeustilanteiden syyt on välittömästi selvitettävä ja havaitut viat ja häiriötekijät on korjattava viipymättä sekä järjestettävä tarpeellinen tarkkailu liitteessä 2 esitetyllä tavalla. 12. Luvan saajan on oltava selvillä toimintansa aiheuttamasta kuormituksesta ja sen vaikutuksista ympäristöön ja järjestettävä käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu sekä raportointi tämän päätöksen liitteen 2 mukaisesti. Käyttö- ja päästötarkkailuohjelmaa ja raportointia voidaan päätöksen lainvoimaisuudesta huolimatta muuttaa ympäristölupaviraston hyväksymällä tavalla. Vesistötarkkailuohjelmaa ja raportointia voidaan muuttaa Lapin ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Ympäristökeskus voi tarkentaa käyttö- ja päästötarkkailuohjelmaa. HAKEMUKSEEN LIITETTY SELVITYS Puhdistamon kunnostustyöt ja ohitus Yleiskuvaus toiminnasta Kemijärven jätevedenpuhdistamon viemäriverkoston pituus on noin 83 km, josta betoniviemäreitä on 3 km ja loput muoviviemäreitä. Viemäriverkostoon liittyneitä asukkaita arvioidaan olevan

5 Puhdistamon prosessi on rinnakkaissaostus, jossa fosfori saostetaan ferrosulfaatilla. Puhdistamon käsittelyvaiheet ovat veden virtaussuunnassa lukien: tulopumppaus, välppäys, hiekan- ja rasvanerotus, ferrosulfaatin annostus, ilmastus, selkeytys, desinfiointimahdollisuus ja virtaaman mittaus. Puhdistamon ilmastimien kumikalvot (180 kpl) vaihdetaan ja vaihdon ajaksi ilmastusallas ja sen kanssa hydraulisessa yhteydessä oleva jälkiselkeytysallas joudutaan tyhjentämään. Tuleva jätevesi ohjataan tuolloin esikäsittelyn jälkeen suoraan olemassa olevaa purkuputkea pitkin Kemijärveen ohi muun puhdistusprosessin. Työ kestää enimmillään 10 päivää. Ilmastimet ovat edellisen kerran uusittu vuonna 2000, kun laitos saneerattiin. Kumikalvot eivät enää toimi niin, että ilman tuotto ilmastusaltaaseen olisi tehokasta ja tasaista. 4 Vesien käsittely ja päästöt vesistöön Esikäsittelyn muodostaa välppäys (porrasvälppä 3 mm:n sälevälillä) ja hiekanerotus. Viime vuosina lokakuun alussa viikoilla 40 ja 41 ovat puhdistamolla käsitellyt jätevesimäärät olleet seuraavia: virtaama Q kesk m 3 /d virtaama Q max m 3 /d vko 40 vko 41 vko 40 vko keskiarvo Vesistöön pelkän esikäsittelyn jälkeen johdettava vesimäärä ohitusjaksolla on arviolta m 3 /d eli yhteensä m 3. Puhdistamolle lokakuussa tulevan veden laatu on vuosien velvoitetarkkailutulosten perusteella ollut seuraava: Q ph Sähk. Alk. BOD 7 COD Cr kiinto- kok. kok. joht. (ATU) aine N P m 3 /d ms/m mmol/l mg/l mg/l mg/l , , , , , , , , , , , , , , ,5 keskiarvo , , ,7

6 Esikäsittelyllä arvioidaan päästävän kokonaisravinteiden osalta 10 %:n ja kiintoaineen sekä orgaanisen aineksen (BOD 7 ja COD Cr ) osalta 20 %:n poistumiin. Tarkkailuun perustuvien virtaama- ja vedenlaatutietojen perusteella ohitusjaksolla Kemijärveen johdettava vuorokausikuormitus on siten seuraava: Virtaama BOD 7 COD Cr kiintoaine kok.n kok.p m 3 /d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d Ohitusjakson aikana vesistöön johdetaan normaalitilanteeseen nähden orgaanisen aineksen, kiintoaineen ja fosforin osalta kertaisia päästöjä ja kokonaistypen osalta 1,5 -kertaisia päästöjä. Lietteen käsittely Ilmastusaltaan pohjalle kertynyt liete poistetaan imuautolla ja liete ajetaan lietteen kompostointikentälle kompostiin. Päästöt ilmaan sekä melu ja tärinä Hanke ei hakijan mukaan aiheuta päästöjä ilmaan eikä ylimääräistä melua tai tärinää ympäristöön. Päästöt maaperään ja pohjaveteen Hanke ei hakijan mukaan aiheuta päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Selvitys päästöjen vähentämisestä ja puhdistamisesta Poikkeustilanteen aikaisia päästöjä voidaan hakijan mukaan vähentää tekemällä suunnitellut huoltotoimet puhdistamolla mahdollisimman nopeasti. Huolto suunnitellaan hyvin ja siinä tarvittavat resurssit varataan hyvissä ajoin. Jätevedet käsitellään välppäämällä ja hiekanerotuksella ennen niiden johtamista vesistöön. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Ohituksen lyhyestä kestosta ja vähäisistä arvioiduista vesistövaikutuksista johtuen esikäsittelyn (välppäys ja hiekanerotus) voidaan hakijan käsityksen mukaan katsoa edustavan parasta käyttökelpoista tekniikka jätevesien puhdistukselle tässä hankkeessa. Sijaintipaikan ympäristöolosuhteet ja to iminnan vaikutukset ympäristöön Puhdistamo ja sen lähialue Puhdistamon länsipuolella noin 140 m:n päässä on asutusalue ja eteläpuolella sairaala. Pohjoispuolella on asumaton Kuumalammen ja Kemijärven välinen kannas ja itäpuolella Kemijärvi. Jätevedenpuhdistamo sijaitsee

7 asemakaava-alueella. Puhdistamoalue on kaavassa merkinnällä ET, yhdyskuntateknisen huollon alue. Hankkeella ei ole arvioitu olevan vaikutuksia yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen eikä rakennettuun ympäristöön. 6 Suojelukohteet ja pohjavesialueet Puhdistamon lähialueella ei ole suojelualueita eikä inventoituja pohjavesialueita. Hankkeella ei hakijan mukaan ole vaikutuksia luontoon tai luonnonsuojeluarvoihin. Purkuvesistö Kemijärven keskuspuhdistamolta jätevedet johdetaan purkuputkella Kemijärveen Ollinväylään. Ollinväylä yhtyy pääväylään 2,5 km purkupaikan alapuolella Koivusaaren kohdalla. Edelleen yhtymäkohdasta noin 3,5 km alavirtaan sijaitsee Termusniemen pohjapato, jonka alapuolelta Kemijärvi varsinaisesti alkaa. Kemijärvi on säännöstelty järviallas, jonka vuotuinen säännöstely on enimmillään 7 metriä. Järvi on luonteeltaan läpivirtausjärvi, jossa luontaiset veden laadun ja määrän muutokset ovat nopeita. Järven runko-osa on miltei jokisuvantoon verrattavissa. Kemijärven pinta-ala ylärajalla on 285 km 2 ja sen keskisyvyydeksi on arvioitu noin 5 metriä. Vuorokausivirtaama Kemijärven luusuassa Seitakorvan voimalaitoksella on vuosina lokakuun alussa jaksolla ollut ympäristöhallinnon Oiva-tietokannan mukaan keskimäärin 267 m 3 /s. Valuma-alue Seitakorvan voimalaitoksella on ,02 km 2 ja Kemijärven rautatiesillalla puhdistamon purkupaikan yläpuolella ,64 km 2. Valuma-alueiden suhteilla laskien virtaama rautatiesillalla olisi lokakuun alussa siis 224 m 3 /s. Edellisen ohituksen aikaisessa vesistövaikutusarviossa on Ollinväylän osuudeksi Kemijoen virtaamasta arvioitu väylän yläosassa 20 % ja rantaväylien yhdistymisen jälkeen Koivusaaren kohdalla 25 % väylien leveyksien suhteiden avulla. Termusniemessä virtaaman oli arvioitu olevan noin 0,5 % enemmän kuin purkuputken yläpuolella. Hankkeen vaikutuksien tarkastelussa vesistön virtaamina eri kohdissa käytettiin seuraavia lokakuun alun arvoja: - Kemijoki jätevedenpuhdistamon yläpuoli 224 m 3 /s - purkupaikka (Ollinväylä) 45 m 3 /s - Koivusaaren kohta 56 m 3 /s - Termusniemi 225 m 3 /s Yleensä voimalaitosten juoksutusten aiheuttama voimakas virtaus estää Kemijärven runko-osan lämpötilakerrostumisen talvella ja pitää koko vesipatsaan lämpötilan lähellä nollaa. Tämän vuoksi hapen kulutus syvänteissä on vähäistä ja veden vaihtuvuus myös pohjan lähellä hyvä. Veden sähkönjohtavuus on ollut Termusniemellä kevättalvella vuosina keskimäärin 0,2 ms/m suurempi kuin rautatiesillalla, kun ero ajanjaksolla oli keskimäärin 0,6 ms/m. Heinä elokuun keskiarvona ero on ollut varsin pieni. Termusniemellä sähkönjohtavuus oli

8 vuonna 2008 rautatiesillalla mitattua hieman korkeampi, mutta jo vuonna 2009 sähkönjohtavuudet olivat ajoittain jopa alemmat, ja sama linja jatkui vuonna Tämä on ilmeisesti ollut seurausta Kemijärven tehtaan sulkemisesta. Ero sähkönjohtavuuden arvoissa oli hyvin pieni eikä ilmentänyt kuormitusta. Tarkkailussa jätevesiä indikoivina muuttujina on käytetty natriumia ja kloridia. Natriumin pitoisuus oli vuosien aikana keskimäärin 0,9 mg/l ja kloridin pitoisuus keskimäärin 0,4 mg/l suurempi Termusniemellä kuin rautatiesillalla, mutta vuosien aikana erot olivat natriumin osalta 0,2 mg/l ja kloridin osalta 0,1 mg/l. Erot tarkkailujaksojen välillä johtuivat ilmeisesti Kemijärven tehtaan sulkemisesta. Erot kesän ja talven välillä olivat selvät, niin että kesällä pitoisuuserot olivat pienemmät kuin talvella. Tossanselällä ja Luusuassa sekä natriumin että kloridin pitoisuus oli vuonna 2008 hieman koholla rautatiesiltaan verrattuna, mutta pitoisuudet laskivat vuoden 2009 aikana ja vuonna 2010 pitoisuudet olivat rautatiesiltaa pienempiä. Luusuassa pitoisuudet kohosivat kuitenkin selvästi rautatiesiltaa korkeammiksi joulukuussa Vuosien väliset erot natriumin ja kloridin pitoisuuksissa olivat yksittäisiä näytteitä lukuun ottamatta pieniä. Vuoden 2010 Kemijoen yhteistarkkailun tulosten mukaan Kemijärven pohjoispäässä Termusniemellä ja järven eteläpäässä Tossanselällä happitilanne pysyi melko hyvänä pinnasta pohjaan läpi vuoden. Keskimääräisissä ravinnepitoisuuksissa ei ollut merkittävää eroa rautatiesillan ja Termusniemen välillä. Heinäkuussa fosforin pitoisuus oli Termusniemellä hieman korkeampi kuin rautatiesillalla. Kemijärven kaupungin jätevedenpuhdistamon purkupaikan alapuolisella tarkkailupaikalla ravinnepitoisuuksissa ei ollut huomattavaa eroa verrattaessa rautatiesillan pitoisuuksiin. Ravinnetasoltaan Kemijärvi on ollut karu tai lievästi rehevä. Kokonaisfosforipitoisuus on vaihdellut 20 µg/l:n molemmin puolin ja typpipitoisuus on ollut yleensä noin µg/l. Lehtosalmessa ravinteita on kevättalvella ollut runko-osaa vähemmän, mutta kesällä ero on ollut pienempi ja ajoittain ravinteita (kok.n) on ollut jopa enemmän. Kemijärveen tulevassa vedessä oli kesällä 2008 poikkeuksellisen korkea kokonaisfosforipitoisuus, joka näkyi myös Termusniemen pisteellä. Typpipitoisuus oli myös samaan aikaan korkea. Muutoin alueelliset ja ajalliset erot ovat olleet jokseenkin pieniä. Pääosin Kemijärveä voidaan kesän 2010 mineraaliravinteiden pitoisuuksien perusteella pitää yhteisrajoitteisena. Tuotantoa rajoittava ravinne saattaa Kemijärvessä vaihdella tuotantokauden aikana, kuten kesällä 2010 paikoitellen tapahtui. Ammoniumtyppeä oli Kemijärven vedessä tavanomaista enemmän ja tuotanto siten fosforirajoitteisempaa. Kemijärven kaupungin keskusjätevedenpuhdistamon purkupisteen alapuoleisella pisteellä (Kj7A) ei ollut havaittavissa jätevedenpuhdistamon vaikutuksia vuoden 2010 tarkkailun perusteella. 7 Hankkeen vesistövaikutukset Jätevesien laimenemista alapuolisessa vesistössä aina Termusniemeen saakka selviteltiin ainevirtaamatarkastelulla, jossa kuormituksen oletettiin laimentuvan tasaisesti vesistön virtaamaan heti purkupaikalla.

9 Jätevesien johtaminen esikäsittelyn jälkeen suoraan vesistöön tulee vaikuttamaan mitattavasti ravinnepitoisuuksiin. Jätevedet kohottavat vesistön fosforipitoisuutta välittömästi purkupaikan alapuolella 4 µg/l. Typen pitoisuus kasvaa arviolta 28 µg/l. Biologiseen ja kemialliseen hapenkulutukseen sekä kiintoainepitoisuuteen vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi. Rantaväylien yhdistymisen jälkeen Koivusaaren kohdalla jätevesien vaikutus laimenee hiukan, mutta vasta Termusniemen kohdalla pitoisuudet ovat laimentuneet tuskin mittauksin havaittaviksi. Arvio puhdistamon ohituksen vaikutuksista pitoisuuksiin purkupaikan ja Termusniemen syvänteen välillä ovat seuraavia: 8 etäisyys Q BOD 7 COD Cr kiinto- kok. kok. (ATU) aine N P km m 3 /d mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l purkupaikka 0,0 45 0,1 0,2 0, Koivusaari 2,5 56 0,1 0,2 0, Termusniemi 6,0 225 <0,1 <0,1 <0,1 6 1 Normaalitilanteeseen nähden, missä puhdistamon koko prosessi olisi käytössä, ovat pitoisuusnousut orgaanisen aineksen, kiintoaineen ja fosforin osalta kertaisia, mutta kokonaistypen osalta vain 1,5 -kertaisia. Pitoisuusvaikutukset ovat silti arviolta mitattavissa vain Koivusaaren kohdalle saakka. Vaikutukset vesistössä olisivat selvästi havaittavissa, mikäli ohitus tapahtuisi lämpimän veden aikana vilkkaan perustuotannon kaudella. Ohitus tehdään kuitenkin syksyllä, jolloin vedet ovat jo jäähtyneet ja tuotanto vähenee eikä ravinnekuormituksella tuolloin ole merkittävää Kemijärveä tai alapuolista Kemijokea rehevöittävää vaikutusta. Arvioitu ohitusjakso (enintään 10 vuorokautta) on lisäksi selvästi lyhyempi kuin vuoden 2000 alkupuolen vastaavassa tilanteessa. Tuolloin ohitukset kestivät 40 päivää tammi helmikuussa, mutta arvioidut sekä mitatut vaikutukset rehevyyteen, mikrobiologiseen aktiivisuuteen ja vesistön käyttökelpoisuuteen jäivät vähäisiksi. Hankkeen vaikutuk set kalastoon ja kalastuk seen sekä muuhun vesi s- tön käyttöön Poikkeustilanteen vaikutukset kalastukseen, kalastoon ja vesistön sekä rantojen käyttöön ovat ohituksen lyhyestä kestosta johtuen vähäisiä. Vesistön vettä ei ole suositeltavaa käyttää talousvetenä sellaisenaan, joten tavanomaista väkevämpien jätevesien lyhytaikaisella johtamisella ei ole siihen vaikutusta. Lokakuussa järven vesipinta on vielä korkealla ennen talviaikaista vedenpinnan laskua, joten jäteveden haitallista leviämistä ranta-alueille voi teoriassa tapahtua enemmän kuin edellisellä ohituskerralla vuonna Jätevesien voidaan kuitenkin olettaa sekoittuvan päävirrassa kylmään veteen tasaisesti ja laimentuen suuressa virtaamassa samalla tehokkaasti, eikä haitallisia vaikutuksia ranta-alueillakaan ole odotettavissa. Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu Käyttötarkkailu Puhdistamon henkilökunta seuraa ohitusaikana päivittäin normaalin käyttötarkkailun lisäksi vesistöön johdettua vesimäärää ja merkitsee tiedot puh-

10 distamon hoitopäiväkirjaan. Liukoisen fosforin pitoisuus mitataan ja kirjataan myös ohitusaikana päivittäin. Puhdistamonhoitaja toimittaa ohituksen aikaisen käyttötarkkailun tiedot tarkkailua suorittavalle konsultille ja Lapin ELY-keskukselle välittömästi saneeraustöiden päätyttyä. 9 Päästötarkkailu Puhdistamon normaalia päästötarkkailua suoritetaan kerran kuukaudessa. Lokakuun näytteenotto ajoitetaan loppukuuhun eli 1-2 viikon päähän ohituksen loppumisesta. Puhdistamon esikäsittelyn tehon ja vesistöön johdetun kuormituksen selvittämiseksi puhdistamolle tulevasta ja esikäsittelyn jälkeen ohitukseen johdettavasta jätevedestä otetaan vuorokauden kokoomanäytteet neljä kertaa ohitusjakson aikana. Näytteenottoaikataulu on seuraava: ma ti ke to pe la su ma ti ke päästötarkkailu x x x x vesistötarkkailu x x Kunnostustyön jälkeisellä viikolla otetaan vielä jälkinäytteet puhdistamolta ja vesistöstä normaalina velvoitetarkkailuna mukaan lukien ohitustarkkailun havaintopaikat ja Termusniemen havaintopaikka. Puhdistamolle tulevasta ja puhdistamolta ohitukseen lähtevästä jätevedestä tehdään seuraavat määritykset: - ph - alkaliteetti - sähkönjohtavuus - BOD 7 /ATU - COD Cr - kokonaisfosfori - kokonaistyppi - kiintoaine Puhdistamolta ohitukseen lähtevästä vedestä määritetään lisäksi kertanäytteestä: - happi - PO 4 -P - NO 2+3 -N - NH 4 -N - fekaaliset koliformiset bakteerit Kokoomanäytteiden keräämisestä vastaa puhdistamonhoitaja. Näytteenotosta niillä tarkkailukerroilla, kun ohjelmassa on myös vesistötarkkailua, päästötarkkailun näytteet ottaa tarkkailusta vastaava konsultti. Niillä kierroksilla, kun otetaan vain päästötarkkailun näytteet, vastaa puhdistamon-

11 hoitaja myös näytteiden toimittamisesta laboratorioon tarkkailusta vastaavan konsultin ohjeiden mukaisesti. 10 Vaikutustarkkailu Kemijoen pääuoman vesistötarkkailuohjelmassa on tarkkailuun osallistuville kuormittajille määritetty poikkeuksellisten tilanteiden varalle vesistötarkkailun havaintopisteet, mutta näytteenotosta tulee sopia tapauskohtaisesti erikseen valvovan viranomaisen kanssa. Kemijärven puhdistamon tarkkailun havaintopisteet ovat puhdistamon yläpuolella Rautatiesilta 107 (Kj107) ja alapuolella Kemijärvi 7A (Kj7A). Näiden pisteiden lisäksi ohitusaikana esitetään otettavaksi näyte myös pisteeltä Kemijärvi Tehdas 2, mikä sijaitsee pääväylässä Koivusaaren pohjoispään kohdalla. Havaintopisteet ovat seuraavat: Koordinaatit vesistö- syvyys Havaintopaikka Tunnus P I alue (m) Rautatiesilta 107 Kj Kemijärvi 7A Kj7A ,5 Kemijärvi tehdas Näytteet otetaan kokoomanäytteinä koko vesipatsaasta kohdassa päästötarkkailu esitetyn aikataulun mukaisesti. Näytteistä määritetään: - lämpötila - kok.p - happi - PO hapen kyllästysaste - kok.n - sähkönjohtavuus - NO 2+3 -N - sameus - NH 4 -N - väri - fekaaliset koliformiset bakteerit Määritykset tehdään SFS-standardien mukaisesti ja/tai akkreditoinnissa hyväksyttyjen tai muutoin valvovan viranomaisen hyväksymien menetelmien mukaisesti. Näytteenotossa noudatetaan vesi- ja ympäristöhallinnon antamia ohjeita. Vesistötarkkailun näytteiden ottajalla tulee olla riippumattoman sertifiointielimen varmistama pätevyys. Kemijoen pääuoman vesistötarkkailua suoritetaan voimassa olevan tarkkailuohjelman mukaisesti lokakuussa kolmelta havaintopisteeltä (Rautatiesilta 107, Lehtosalmi 58 ja Luusua 13700). Näytteenotto ajoitetaan kuun loppuun eli 1 2 viikon päähän ohituksen loppumisesta. Tuolloin otetaan samalla myös jälkinäytteet kaikilta ohitustarkkailun havaintopaikoilta sekä havaintopaikalta Termusniemi 148 (Te148), jolta normaalisti ei lokakuussa näytettä oteta. Tulosten toimittaminen ja raportointi Tutkimustulokset toimitetaan tiedoksi välittömästi niiden valmistuttua Lapin ELY-keskukselle, Kemijärven kaupungin ympäristöviranomaiselle sekä Kemijoen yhteistarkkailua suorittavalle konsultille. Päästötarkkailun tuloksissa tulee olla lyhyt lausunto kuormituksesta ja esikäsittelyn puhdistustehosta.

12 Ohitusten päätyttyä ja jälkinäytteiden valmistumisen jälkeen laaditaan lyhyt yhteenvetoraportti päästö- ja vesistötarkkailusta vuoden 2012 marraskuun loppuun mennessä. Yhteenvetoraportin jakelu on sama kuin yksittäisten tarkkailutulostenkin. Yhteistarkkailua sekä Kemijärven jätevedenpuhdistamon tarkkailua tekevä konsultti toimittaa ohitusten aikaista tarkkailua suorittavalle konsultille yhteenvetoraporttia varten lokakuun tarkkailukierroksen tulokset välittömästi niiden valmistuttua. 11 Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen Ohituksesta arvioidaan aiheutuvan vain lyhytaikaista ja paikallista ravinnepitoisuuksien nousua purkuvesistössä. Ohituksen lyhyestä kestosta ja ajankohdasta johtuen ei muita merkittäviä vaikutuksia oleteta syntyvän. Hankkeesta tiedottaminen Ohituksesta ilmoitetaan etukäteen Kemijärven ympäristönsuojelu- ja terveysvalvonnan viranomaisille. Hankkeesta tiedotetaan lisäksi kuulutuksella Lapin Kansassa ohitusta edeltävällä viikolla. Alueradiolle ja lehdistölle toimitetaan asiasta tiedote viikko ennen ohituksen aloittamista. Lisäksi asiasta tulee tietoa Kemijärven kaupungin Internet-sivuille. Korvaukset Hakija on arvioinut, että hankkeesta ei aiheudu korvattavaa vahinkoa. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen täydentäminen Hakemusta on täydennetty ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisella hakemuksella toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Hakemuksesta tiedottaminen Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa ja Kemijärven kaupungissa sekä kirjeellä niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu paikallislehti Koillis-Lappi -lehdessä. Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta ja Lapin ELYkeskuksen kalatalousviranomaiselta sekä Kemijärven kaupungilta ja Kemijärven kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta.

13 12 Lausunnot 1. Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Kemijärven jätevedenpuhdistamolle on myönnetty ympäristölupa puhdistettujen jätevesien johtamiseen Kemijärveen. Kemijärven jätevedenpuhdistamo on tyypiltään rinnakkaissaostuslaitos, jonka esikäsittelynä on välppäys ja hiekanerotus sekä lietteenkäsittelynä linkokuivaus ja kuivatun lietteen kompostointi. Puhdistamo on toiminut vuosituhannen vaihteessa tehdyn saneerauksen jälkeen varmatoimisesti saavuttaen lupaehdot kaikkina vuosina. Vesistötarkkailun perusteella laitoksen vesistövaikutukset ovat vähäisiä ja niiden ei ole todettu aiheuttaneen haittavaikutuksia vesistössä. Kemijärven kaupunki hakee lupaa osittain puhdistettujen jätevesien johtamiseen Kemijärveen olemassa olevaa purkuputkea pitkin ajalle Tuona aikana puhdistamolle uusitaan ilmastimien kumikalvot. Työn ajaksi ilmastusallas ja jälkiselkeytin joudutaan tyhjentämään ja jätevedet johdetaan tuona aikana vesistöön välppäyksen ja hiekanerotuksen kautta. Hakemuksen liitteenä on esitys ohituksen aikaiseksi tarkkailuksi. Lapin Ely-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen käsityksen mukaan lupa voidaan myöntää hakemuksen mukaisena. Ilmastimien kunnostus on laitoksen toimivuuden kannalta välttämätön eikä laskelmien mukainen kuormitus todennäköisesti tule aiheuttamaan Kemijärveen lyhytkestoista ravinnepitoisuuksien nousua merkittävämpiä vaikutuksia. Puhdistamolla on varauduttava korjaustyön jälkeen saattamaan puhdistamon aktiivilieteprosessi toimintakuntoon mahdollisimman nopeasti. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä. Hakijan vastine Hakija on ilmoittanut, ettei se katso tarpeelliseksi antaa vastinetta lausunnosta. A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U Ympäristöluparatkaisu Aluehallintovirasto myöntää Kemijärven kaupungille määräaikaisen luvan johtaa Kemijärven puhdistamon jätevedet hakemuksen mukaisesti osittain käsiteltyinä Kemijärveen noin 10 vuorokautta kestävien puhdistamon kunnostustöiden aikana siten kuin tämän päätöksen lupamääräyksillä on määrätty. Muilta osin toiminnassa on noudatettava, mitä puhdistamolle myönnetyssä ympäristöluvassa nro 26/06/1, sellaisena kuin Vaasan hallintooikeus sitä on muuttanut, on määrätty. Aluehallintovirasto täydentää ympäristölupaa nro 26/06/1 uusilla lupamääräyksillä 2a, 4a, 10a ja 12a.

14 Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu korvattavaa tai toimenpitein hyvitettävää vahinkoa. Ennakoimattoman vahingon varalta annetaan jäljempänä ilmenevä ohjaus. 13 Täytäntöönpanoratkaisu Aluehallintovirasto myöntää Kemijärven kaupungin luvan aloittaa jätevesien johtaminen hakemuksen mukaisesti osittain käsiteltyinä Kemijärveen muutoksen hausta huolimatta tämän päätöksen kohdasta Päätöksen täytäntöönpano ilmenevästi. LUPAMÄÄRÄYKSET Lupamääräykset pilaantumisen ehkäi semiseksi Päästöt pintavesiin 2a. Kunnostustyön aikana jätevedet on hakemuksessa esitetyllä tavalla käsiteltävä vähintään hiekanerotuksella ja välppäyksellä niin, että saavutetaan mahdollisimman hyvä puhdistustulos ja että jätevesistä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Puhdistamon kunnostustyö on suunniteltava ja toteutettava niin, että puhdistamon osittainen ohittaminen jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi. Ohitus saa kestää enintään kymmenen vuorokautta ja se on lopettava viimeistään a. Sakokaivo- ja umpisäiliölietteitä ei saa ottaa puhdistamolla vastaan puhdistamon osittaisen ohittamisen aikana eikä välittömästi ohittamisen päättymisen jälkeen ennen kuin puhdistamon päästötarkkailulla voidaan osoittaa puhdistamon prosessin toimivan ympäristöluvassa nro 26/06/1 vaaditulla tavalla. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 10a. Kunnostustöiden aikaisen puhdistamon osittaisen ohittamisen alkamisesta ja päättymisestä on ilmoitettava Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelle ja Kemijärven kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisille. Lisäksi ohittamisesta tulee tiedottaa hyvissä ajoin ja viimeistään viikkoa ennen ohituksen aloittamista ilmoittamalla alueella ilmestyvässä sanomalehdessä ja paikallisradiossa sekä lehdistötiedottein ja Kemijärven kaupungin kotisivuilla internetissä hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Tarkkailu- ja raportointimääräys 12a. Luvan haltijan on oltava selvillä kunnostustöiden aikaisen puhdistamon osittaisen ohittamisen päästöistä ja niiden vaikutuksista ympäristöön. Luvan haltijan on tarkkailtava kunnostustöiden aikana puhdistamon toimintaa ja Kemijärveen johdettavan jäteveden määrää, laatua ja päästöä sekä jätevesien vaikutuksia Kemijärvessä hakemukseen liitetyn tarkkailuohjelman mukaisesti täsmennettynä siten, että vesistöön johdettavasta

15 jätevedestä mitataan kaikilla tarkkailukerroilla sekä kunnostustöiden aikana että jälkinäytteiden yhteydessä myös lämpötila. Tarkkailut on toteutettava siten, että päästöistä ja niiden vaikutuksista vesistön veden laatuun saadaan luotettava tieto. Tarkkailevalla laitoksella ja tarkkailua suorittavalla henkilöstöllä on oltava tehtävään riittävä pätevyys. Tuloksista on ilmettävä käytetyt mittaus- ja laskentamenetelmät sekä kokonaisepävarmuus. Tarkkailun tulokset tulee toimittaa Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Kemijoen Vesiensuojeluyhdistys ry:lle heti niiden valmistuttua. Tarkkailun tuloksista on laadittava yhteenvetoraportti, jossa on esitettävä muun muassa ohituksen aikainen jätevesipäästö ja sen vaikutukset vesistössä sekä tarkasteltava ohituksesta mahdollisesti aiheutuvia haittoja. Raportti tulee toimittaa edellä mainituille viranomaisille ja Kemijoen Vesiensuojeluyhdistys ry:lle mennessä. 14 OHJAUS ENNAKOIMATTOMIEN VAHINKOJEN VARALTA Vahingonkärsijä voi vaatia luvan haltijalta korvausta ennakoimattomista vesistön pilaantumisesta aiheutuvasta tai muusta vesistöön kohdistuvasta toimenpiteestä johtuvasta vahingosta. Hakemus tulee tehdä Pohjois- Suomen aluehallintovirastolle. Ennakoimattoman vahingon korvaamisesta koskevan hakemuksen yhteydessä voidaan esittää myös luvasta poiketen aiheutetun vahingon korvaamista koskeva vaatimus. RATKAISUN PERUSTELUT Kemijärven keskuspuhdistamon kunnostustöitä ei puhdistamon rakenteista johtuen voida toteuttaa muuten kuin johtamalla jätevedet puhdistamon ohi vain osittain käsiteltynä vesistöön. Kunnostustyöt ovat tarpeen, jotta puhdistamon moitteeton toiminta varmistetaan ja että toiminnalle annetun ympäristöluvan nro 26/06/1 lupamääräyksissä annetut puhdistusvaatimukset kyetään jatkossakin saavuttamaan. Kysymys on tilapäisestä ja lyhytaikaisesta jätevesikuormituksen kasvusta, jonka vaikutukset ovat ennakolta arvioiden nopeasti ohimeneviä eikä päästöstä todennäköisesti aiheudu merkittäviä haittoja ottaen huomioon purkuvesistön suuret virtaamat ja hyvät laimentumisolot, ja koska ohitukset tehdään aikana, jolloin perustuotanto on jo vähäistä. Toteutettaessa ilmastusaltaan kunnostustyöt ja puhdistamon ohitus hakemuksen mukaisesti sekä tätä päätöstä ja annettuja määräyksiä noudattaen toiminta ei aiheuta luvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Puhdistamon lyhytaikaisesta ohittamisesta ei aiheudu ennalta arvioiden yleiselle tai yksityiselle edulle sellaisia haittoja, joiden estämiseksi ohitus pitäisi kieltää tai jotka edellyttäisivät korvauksia. Toiminta ei vaikeuta Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuosille 2015 asetettujen tilatavoitteiden saavuttamista.

16 15 LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Kunnostustöiden suunnittelua ja toteutusta sekä jätevesien käsittelyä koskeva määräys on tarpeen puhdistamon osittaisen ohittamisen aikaisten päästöjen ja niiden vesistövaikutusten rajoittamiseksi, ja jotta puhdistamon normaali prosessi saataisiin toimintakuntoon mahdollisimman nopeasti. (lupamääräys 2a) Valtioneuvoston asetuksen yhdyskuntajätevesistä (888/2006) 5 kieltää jätevesilietteen päästämisen vesiin. Puhdistamon osittaisen ohittamisen aikana tai puhdistamon biologisen prosessin toimiessa vajaasti lietteitä ei ennakolta arvioiden kyetä käsittelemään siinä määrin tehokkaasti, että haitallisilta vesistövaikutuksilta vältyttäisiin Tämän vuoksi sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotto on lupamääräyksellä kielletty. (lupamääräys 4a) Ilmoittamista koskevan määräyksen avulla varmistetaan, että viranomaiset ja paikalliset asukkaat saavat tiedon poikkeuksellisesta tilanteesta. (lupamääräys 10a) Tarkkailumääräyksellä varmistetaan, että kunnostustöiden aikainen jätevesipäästö ja sen vaikutukset vesistössä tulevat asianmukaisesti selvitetyiksi. Tarkkailutulosten perusteella voidaan myös arvioida poikkeuksellisesta tilanteesta mahdolliset aiheutuvat haitat vesistön eri käyttömuodoille. Lisäksi tarkkailulla varmistetaan, että puhdistamo alkaa toimia normaalisti kunnostustyön päättymisen jälkeen. (lupamääräys 12a) VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN 1. Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen lausunto on otettu huomioon lupamääräyksistä ja niiden perusteluista ilmenevästi. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Päätös on voimassa saakka. Tarvittaessa aluehallintovirasto voi ympäristönsuojelulain 58 :ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä muuttaa lupaa tai ympäristönsuojelulain 59 :ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä valvontaviranomaisen aloitteesta peruuttaa luvan. Voimassaolon perustelut Hakemuksen ja tämän päätöksen lupamääräysten mukaisin toimin kunnostustyöt ja niiden tarkkailuista tehtävä raportti on valmis loppuun mennessä. Ympäristölupa voidaan asian laatu huomioon ottaen myöntää määräaikaisena. Määräaikainen lupa raukeaa määräajan päättyessä, joten erillistä hakemusta luvan raukeamiseksi ja sen lupavelvoitteista vapautumiseksi ei ole näin ollen tarpeen tehdä. Määräaikaisen luvan raukeaminen ei kuitenkaan

17 poista luvan saajan vastuuta toiminnasta johtuvissa ennalta arvaamattomissa vahinkotapauksissa. 16 LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN Jos asetuksella annetaan tämän ympäristöluvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, asetusta on luvan estämättä noudatettava ympäristönsuojelulain 56 :n nojalla. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Toiminnanaloittamisluvan perustelut Hakemuksen mukaiset Kemijärven kaupungin jätevedenpuhdistamon kunnostustyöt on tarpeen tehdä ennen kuin puhdistamon toiminta heikkenee ja jätevesipäästöt kasvavat. Kunnostuksella varmistetaan jatkuva tehokas toiminta. Ympäristölupapäätöksen mukaisen toiminnan aloittaminen ei muutoksenhausta huolimatta aiheuta sellaista ympäristön pilaantumisen riskiä, jonka vaikutukset eivät ole palautettavissa ennalleen. Koska luvan saaja on Kemijärven kaupunki, ei tässä tapauksessa ole tarpeen asettaa ympäristönsuojelulain 101 :n tarkoittamaa vakuutta ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. SOVELLETUT OIKEUSOHJ EET Ympäristönsuojelulaki 41, 42 1 momentti, 43 1 ja 3 momentti, 46 1 momentti, 50 2 momentti, 52 1 momentti, 55 1 momentti, 58 1 momentti ja 101 KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Asian käsittelymaksu on euroa. Lasku lähetetään Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta.

18 17 Perustelut Kyseessä on lupamääräyksen muuttaminen ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesti, jolloin maksun suuruus on 30 % alla mainitun ympäristöministeriön asetuksen taulukon mukaisesta maksusta (jätevedenpuhdistamo, jonka jäteveden määrä on asukasvastineluvultaan , maksu on euroa). Oikeusohje Valtionneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista vuosina 2012 ja 2013 (1572/2011). PÄÄTÖS TIEDOKSI Lapin ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat Lapin ELY-keskus, Kalatalous Kemijärven kaupunki Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Kemijärven kaupungin terveydensuojeluviranomainen Suomen ympäristökeskus

19 18 MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Juhani Itkonen Marko Kiviniemi Päätöksen on ratkaissut ympäristöneuvos Juhani Itkonen. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Marko Kiviniemi. Tiedustelut: asian esittelijä, puh tai MAK/am Liite Valitusosoitus

20 19 Liite VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusoikeus Valitusaika Valituksen sisältö Valituksen liitteet Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon. Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset. Valitusaika päättyy , jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - aluehallintoviraston päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti: - miltä kohdin aluehallintoviraston päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia aluehallintoviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta - jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse) Valituksen toimittaminen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot käyntiosoite: Linnankatu 1 3 postiosoite: PL 293, Oulu puhelin: vaihde telekopio: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 31/05/2 lupamääräyksen muuttaminen, Haapavesi

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Kiinteistö Oy Kajaanin Vienankatu 14/ Kimmo Tauriainen Ahvenlammentie 18 87950 Kuluntalahti

ASIA. LUVAN HAKIJA Kiinteistö Oy Kajaanin Vienankatu 14/ Kimmo Tauriainen Ahvenlammentie 18 87950 Kuluntalahti LUPAPÄÄTÖS Nro 45/11/1 Dnro PSAVI/257/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2011 1 ASIA Pilaantuneen maa-alueen puhdistaminen Vienankatu 14:ssä, Kajaani LUVAN HAKIJA Kiinteistö Oy Kajaanin Vienankatu

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Koetoimintailmoitus permuurahaishapon ja peretikkahapon käytöstä jätevesilietteiden hygienisoinnissa,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012.

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012. Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/1 Dnro ESAVI/62/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätyspuun

Lisätiedot

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Olkiluodon telakan ympäristölupahakemus ja päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten.

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten. Etelä-Suomi Päätös Nro 77/2010/2 Dnro ESAVI/431/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2010 ASIA Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJAT Veden ottaminen tilalla Kuusisto RN:o 19:7 olevasta lähteestä sekä vesijohdon, kaivon ja vedenpumppauslaitteiston

Lisätiedot

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskuksen ympäristöluvan muuttaminen, Jyväskylä

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot