ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012"

Transkriptio

1 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Kemijärven keskuspuhdistamon osittain käsiteltyjen jätevesien johtaminen Kemijärveen puhdistamon kunnostustöiden aikana , Kemijärvi Päätös sisältää ratkaisun YSL:n 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. HAKIJA Kemijärven kaupunki Tekninen osasto Vapaudenkatu 8 B Kemijärvi

2 1 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS... 2 TOIMINTA JA SEN SIJAINTI... 2 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE... 2 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA... 2 TOIMINTAA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET... 2 HAKEMUKSEEN LIITETTY SELVITYS... 3 Puhdistamon kunnostustyöt ja ohitus... 3 Yleiskuvaus toiminnasta... 3 Vesien käsittely ja päästöt vesistöön... 4 Lietteen käsittely... 5 Päästöt ilmaan sekä melu ja tärinä... 5 Päästöt maaperään ja pohjaveteen... 5 Selvitys päästöjen vähentämisestä ja puhdistamisesta... 5 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)... 5 Sijaintipaikan ympäristöolosuhteet ja toiminnan vaikutukset ympäristöön... 5 Puhdistamo ja sen lähialue... 5 Suojelukohteet ja pohjavesialueet... 6 Purkuvesistö... 6 Hankkeen vesistövaikutukset... 7 Hankkeen vaikutukset kalastoon ja kalastukseen sekä muuhun vesistön käyttöön... 8 Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu... 8 Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen Hankkeesta tiedottaminen Korvaukset HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen täydentäminen Hakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Muistutukset ja mielipiteet Hakijan vastine A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U Ympäristöluparatkaisu Täytäntöönpanoratkaisu LUPAMÄÄRÄYKSET Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Päästöt pintavesiin Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet Tarkkailu- ja raportointimääräys OHJAUS ENNAKOIMATTOMIEN VAHINKOJEN VARALTA RATKAISUN PERUSTELUT LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Voimassaolon perustelut LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus Toiminnanaloittamisluvan perustelut SOVELLETUT OIKEUSOHJEET KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Perustelut Oikeusohje PÄÄTÖS TIEDOKSI MUUTOKSENHAKU... 18

3 2 HAKEMUS Kemijärven kaupunki on Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon saapuneella ja täydentämällään hakemuksella hakenut lupaa johtaa Kemijärven keskuspuhdistamon jätevedet vain osittain puhdistettuna Kemijärveen puhdistamon kunnostustöiden aikana Samalla on haettu ympäristönsuojelulain 101 :n mukaista lupaa töiden aloittamiselle muutoksen hausta huolimatta. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Kemijärven keskuspuhdistamo sijaitsee Kemijärven kaupungissa Halosenrannan kylässä kiinteistöllä Kemijärven-Takamaa I Puhdistamolla käsitellään Kemijärven kaupungin viemäriverkoston alueella syntyvät yhdyskuntajätevedet. Puhdistamolla käsitellyt jätevedet johdetaan purkuputkella Kemijärveen noin 1 km rautatiesillasta alavirtaan ns. Ollinväylän pohjoispäähän. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentin mukaisesti luvan myöntäneen viranomaisen on luvan haltijan hakemuksesta muutettava lupaa momentin 1) kohdassa mainittujen edellytysten täyttyessä. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojelulain 32 :n mukaisesti toiminnan muuttamista koskevan lupa-asian ratkaisee viranomainen, jonka toimivaltaan kuuluu ratkaista vastaavaa uutta toimintaa koskeva hakemus. TOIMINTAA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto (nykyisin Pohjois-Suomen aluehallintovirasto) on päätöksellään nro 26/06/1 antanut Kemijärven kaupungin jätevedenpuhdistamolle ympäristöluvan. Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään nro 08/0083/2, dnro 00953/06/5110 tarkentanut lupamääräysten tarkistamista koskevaa lupamääräystä. Lainvoimaisessa ympäristöluvassa on annettu muun muassa seuraavia päästöä koskevia lupamääräyksiä 2 ja 4, häiriötilanteita koskeva lupamääräys 10 sekä tarkkailu- ja raportointimääräys 12: 2. Jätevedenpuhdistamoa on käytettävä ja hoidettava niin, että päästään seuraaviin puhdistustehoihin ja vesistöön johdettavan jäteveden pitoisuudet eivät ylitä seuraavia raja-arvoja:

4 3 - BOD 7/ATU enintään 15 mg/l O2 ja puhdistusteho vähintään 90 % sekä - kokonaisfosfori enintään 0,7 mg/l P ja puhdistusteho vähintään 90 %. Tulokset tulee saavuttaa puolivuosikeskiarvoina laskettuna mahdolliset ohijuoksutukset ja poikkeustilanteet mukaan lukien. Laitoksen käytössä ja hoidossa on pyrittävä mahdollisimman tehokkaaseen typen poistoon. Vesistöön johdettavan jäteveden pitoisuuksien ja puhdistamon käsittelytehon on lisäksi täytettävä valtioneuvoston päätöksillä nro 365/1994 ja 757/1998 määritellyt vähimmäisvaatimukset sillä tavoin tarkkailtuna kuin valtioneuvoston päätöksessä nro 365/1994 edellytetään. 4. Luvan saajan on oltava selvillä yleiseen viemärilaitokseen johdettavien teollisuusjätevesien ja muiden tavanomaisesta poikkeavien jätevesien sekä sakokaivolietteiden määrästä, laadusta ja esikäsittelystä. Tiedot on tarvittaessa toimitettava Lapin ympäristökeskukselle. Luvan saajan on huolehdittava siitä, että viemärilaitokseen johdettavien teollisuusjätevesien ja muiden talousjätevedestä poikkeavien jätevesien sekä sakokaivolietteiden haitallisuutta vähennetään riittävästi asianmukaisen esikäsittelyn ja muiden toimenpiteiden avulla. 10. Puhdistamon toiminnan ympäristön tilaa vaarantavista tai uhkaavista häiriöistä on viipymättä ilmoitettava Lapin ympäristökeskukselle ja Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, ja mikäli häiriöstä saattaa olla vaaraa terveydelle, myös Kemijärven kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle. Häiriö- ja poikkeustilanteiden syyt on välittömästi selvitettävä ja havaitut viat ja häiriötekijät on korjattava viipymättä sekä järjestettävä tarpeellinen tarkkailu liitteessä 2 esitetyllä tavalla. 12. Luvan saajan on oltava selvillä toimintansa aiheuttamasta kuormituksesta ja sen vaikutuksista ympäristöön ja järjestettävä käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu sekä raportointi tämän päätöksen liitteen 2 mukaisesti. Käyttö- ja päästötarkkailuohjelmaa ja raportointia voidaan päätöksen lainvoimaisuudesta huolimatta muuttaa ympäristölupaviraston hyväksymällä tavalla. Vesistötarkkailuohjelmaa ja raportointia voidaan muuttaa Lapin ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Ympäristökeskus voi tarkentaa käyttö- ja päästötarkkailuohjelmaa. HAKEMUKSEEN LIITETTY SELVITYS Puhdistamon kunnostustyöt ja ohitus Yleiskuvaus toiminnasta Kemijärven jätevedenpuhdistamon viemäriverkoston pituus on noin 83 km, josta betoniviemäreitä on 3 km ja loput muoviviemäreitä. Viemäriverkostoon liittyneitä asukkaita arvioidaan olevan

5 Puhdistamon prosessi on rinnakkaissaostus, jossa fosfori saostetaan ferrosulfaatilla. Puhdistamon käsittelyvaiheet ovat veden virtaussuunnassa lukien: tulopumppaus, välppäys, hiekan- ja rasvanerotus, ferrosulfaatin annostus, ilmastus, selkeytys, desinfiointimahdollisuus ja virtaaman mittaus. Puhdistamon ilmastimien kumikalvot (180 kpl) vaihdetaan ja vaihdon ajaksi ilmastusallas ja sen kanssa hydraulisessa yhteydessä oleva jälkiselkeytysallas joudutaan tyhjentämään. Tuleva jätevesi ohjataan tuolloin esikäsittelyn jälkeen suoraan olemassa olevaa purkuputkea pitkin Kemijärveen ohi muun puhdistusprosessin. Työ kestää enimmillään 10 päivää. Ilmastimet ovat edellisen kerran uusittu vuonna 2000, kun laitos saneerattiin. Kumikalvot eivät enää toimi niin, että ilman tuotto ilmastusaltaaseen olisi tehokasta ja tasaista. 4 Vesien käsittely ja päästöt vesistöön Esikäsittelyn muodostaa välppäys (porrasvälppä 3 mm:n sälevälillä) ja hiekanerotus. Viime vuosina lokakuun alussa viikoilla 40 ja 41 ovat puhdistamolla käsitellyt jätevesimäärät olleet seuraavia: virtaama Q kesk m 3 /d virtaama Q max m 3 /d vko 40 vko 41 vko 40 vko keskiarvo Vesistöön pelkän esikäsittelyn jälkeen johdettava vesimäärä ohitusjaksolla on arviolta m 3 /d eli yhteensä m 3. Puhdistamolle lokakuussa tulevan veden laatu on vuosien velvoitetarkkailutulosten perusteella ollut seuraava: Q ph Sähk. Alk. BOD 7 COD Cr kiinto- kok. kok. joht. (ATU) aine N P m 3 /d ms/m mmol/l mg/l mg/l mg/l , , , , , , , , , , , , , , ,5 keskiarvo , , ,7

6 Esikäsittelyllä arvioidaan päästävän kokonaisravinteiden osalta 10 %:n ja kiintoaineen sekä orgaanisen aineksen (BOD 7 ja COD Cr ) osalta 20 %:n poistumiin. Tarkkailuun perustuvien virtaama- ja vedenlaatutietojen perusteella ohitusjaksolla Kemijärveen johdettava vuorokausikuormitus on siten seuraava: Virtaama BOD 7 COD Cr kiintoaine kok.n kok.p m 3 /d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d Ohitusjakson aikana vesistöön johdetaan normaalitilanteeseen nähden orgaanisen aineksen, kiintoaineen ja fosforin osalta kertaisia päästöjä ja kokonaistypen osalta 1,5 -kertaisia päästöjä. Lietteen käsittely Ilmastusaltaan pohjalle kertynyt liete poistetaan imuautolla ja liete ajetaan lietteen kompostointikentälle kompostiin. Päästöt ilmaan sekä melu ja tärinä Hanke ei hakijan mukaan aiheuta päästöjä ilmaan eikä ylimääräistä melua tai tärinää ympäristöön. Päästöt maaperään ja pohjaveteen Hanke ei hakijan mukaan aiheuta päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Selvitys päästöjen vähentämisestä ja puhdistamisesta Poikkeustilanteen aikaisia päästöjä voidaan hakijan mukaan vähentää tekemällä suunnitellut huoltotoimet puhdistamolla mahdollisimman nopeasti. Huolto suunnitellaan hyvin ja siinä tarvittavat resurssit varataan hyvissä ajoin. Jätevedet käsitellään välppäämällä ja hiekanerotuksella ennen niiden johtamista vesistöön. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Ohituksen lyhyestä kestosta ja vähäisistä arvioiduista vesistövaikutuksista johtuen esikäsittelyn (välppäys ja hiekanerotus) voidaan hakijan käsityksen mukaan katsoa edustavan parasta käyttökelpoista tekniikka jätevesien puhdistukselle tässä hankkeessa. Sijaintipaikan ympäristöolosuhteet ja to iminnan vaikutukset ympäristöön Puhdistamo ja sen lähialue Puhdistamon länsipuolella noin 140 m:n päässä on asutusalue ja eteläpuolella sairaala. Pohjoispuolella on asumaton Kuumalammen ja Kemijärven välinen kannas ja itäpuolella Kemijärvi. Jätevedenpuhdistamo sijaitsee

7 asemakaava-alueella. Puhdistamoalue on kaavassa merkinnällä ET, yhdyskuntateknisen huollon alue. Hankkeella ei ole arvioitu olevan vaikutuksia yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen eikä rakennettuun ympäristöön. 6 Suojelukohteet ja pohjavesialueet Puhdistamon lähialueella ei ole suojelualueita eikä inventoituja pohjavesialueita. Hankkeella ei hakijan mukaan ole vaikutuksia luontoon tai luonnonsuojeluarvoihin. Purkuvesistö Kemijärven keskuspuhdistamolta jätevedet johdetaan purkuputkella Kemijärveen Ollinväylään. Ollinväylä yhtyy pääväylään 2,5 km purkupaikan alapuolella Koivusaaren kohdalla. Edelleen yhtymäkohdasta noin 3,5 km alavirtaan sijaitsee Termusniemen pohjapato, jonka alapuolelta Kemijärvi varsinaisesti alkaa. Kemijärvi on säännöstelty järviallas, jonka vuotuinen säännöstely on enimmillään 7 metriä. Järvi on luonteeltaan läpivirtausjärvi, jossa luontaiset veden laadun ja määrän muutokset ovat nopeita. Järven runko-osa on miltei jokisuvantoon verrattavissa. Kemijärven pinta-ala ylärajalla on 285 km 2 ja sen keskisyvyydeksi on arvioitu noin 5 metriä. Vuorokausivirtaama Kemijärven luusuassa Seitakorvan voimalaitoksella on vuosina lokakuun alussa jaksolla ollut ympäristöhallinnon Oiva-tietokannan mukaan keskimäärin 267 m 3 /s. Valuma-alue Seitakorvan voimalaitoksella on ,02 km 2 ja Kemijärven rautatiesillalla puhdistamon purkupaikan yläpuolella ,64 km 2. Valuma-alueiden suhteilla laskien virtaama rautatiesillalla olisi lokakuun alussa siis 224 m 3 /s. Edellisen ohituksen aikaisessa vesistövaikutusarviossa on Ollinväylän osuudeksi Kemijoen virtaamasta arvioitu väylän yläosassa 20 % ja rantaväylien yhdistymisen jälkeen Koivusaaren kohdalla 25 % väylien leveyksien suhteiden avulla. Termusniemessä virtaaman oli arvioitu olevan noin 0,5 % enemmän kuin purkuputken yläpuolella. Hankkeen vaikutuksien tarkastelussa vesistön virtaamina eri kohdissa käytettiin seuraavia lokakuun alun arvoja: - Kemijoki jätevedenpuhdistamon yläpuoli 224 m 3 /s - purkupaikka (Ollinväylä) 45 m 3 /s - Koivusaaren kohta 56 m 3 /s - Termusniemi 225 m 3 /s Yleensä voimalaitosten juoksutusten aiheuttama voimakas virtaus estää Kemijärven runko-osan lämpötilakerrostumisen talvella ja pitää koko vesipatsaan lämpötilan lähellä nollaa. Tämän vuoksi hapen kulutus syvänteissä on vähäistä ja veden vaihtuvuus myös pohjan lähellä hyvä. Veden sähkönjohtavuus on ollut Termusniemellä kevättalvella vuosina keskimäärin 0,2 ms/m suurempi kuin rautatiesillalla, kun ero ajanjaksolla oli keskimäärin 0,6 ms/m. Heinä elokuun keskiarvona ero on ollut varsin pieni. Termusniemellä sähkönjohtavuus oli

8 vuonna 2008 rautatiesillalla mitattua hieman korkeampi, mutta jo vuonna 2009 sähkönjohtavuudet olivat ajoittain jopa alemmat, ja sama linja jatkui vuonna Tämä on ilmeisesti ollut seurausta Kemijärven tehtaan sulkemisesta. Ero sähkönjohtavuuden arvoissa oli hyvin pieni eikä ilmentänyt kuormitusta. Tarkkailussa jätevesiä indikoivina muuttujina on käytetty natriumia ja kloridia. Natriumin pitoisuus oli vuosien aikana keskimäärin 0,9 mg/l ja kloridin pitoisuus keskimäärin 0,4 mg/l suurempi Termusniemellä kuin rautatiesillalla, mutta vuosien aikana erot olivat natriumin osalta 0,2 mg/l ja kloridin osalta 0,1 mg/l. Erot tarkkailujaksojen välillä johtuivat ilmeisesti Kemijärven tehtaan sulkemisesta. Erot kesän ja talven välillä olivat selvät, niin että kesällä pitoisuuserot olivat pienemmät kuin talvella. Tossanselällä ja Luusuassa sekä natriumin että kloridin pitoisuus oli vuonna 2008 hieman koholla rautatiesiltaan verrattuna, mutta pitoisuudet laskivat vuoden 2009 aikana ja vuonna 2010 pitoisuudet olivat rautatiesiltaa pienempiä. Luusuassa pitoisuudet kohosivat kuitenkin selvästi rautatiesiltaa korkeammiksi joulukuussa Vuosien väliset erot natriumin ja kloridin pitoisuuksissa olivat yksittäisiä näytteitä lukuun ottamatta pieniä. Vuoden 2010 Kemijoen yhteistarkkailun tulosten mukaan Kemijärven pohjoispäässä Termusniemellä ja järven eteläpäässä Tossanselällä happitilanne pysyi melko hyvänä pinnasta pohjaan läpi vuoden. Keskimääräisissä ravinnepitoisuuksissa ei ollut merkittävää eroa rautatiesillan ja Termusniemen välillä. Heinäkuussa fosforin pitoisuus oli Termusniemellä hieman korkeampi kuin rautatiesillalla. Kemijärven kaupungin jätevedenpuhdistamon purkupaikan alapuolisella tarkkailupaikalla ravinnepitoisuuksissa ei ollut huomattavaa eroa verrattaessa rautatiesillan pitoisuuksiin. Ravinnetasoltaan Kemijärvi on ollut karu tai lievästi rehevä. Kokonaisfosforipitoisuus on vaihdellut 20 µg/l:n molemmin puolin ja typpipitoisuus on ollut yleensä noin µg/l. Lehtosalmessa ravinteita on kevättalvella ollut runko-osaa vähemmän, mutta kesällä ero on ollut pienempi ja ajoittain ravinteita (kok.n) on ollut jopa enemmän. Kemijärveen tulevassa vedessä oli kesällä 2008 poikkeuksellisen korkea kokonaisfosforipitoisuus, joka näkyi myös Termusniemen pisteellä. Typpipitoisuus oli myös samaan aikaan korkea. Muutoin alueelliset ja ajalliset erot ovat olleet jokseenkin pieniä. Pääosin Kemijärveä voidaan kesän 2010 mineraaliravinteiden pitoisuuksien perusteella pitää yhteisrajoitteisena. Tuotantoa rajoittava ravinne saattaa Kemijärvessä vaihdella tuotantokauden aikana, kuten kesällä 2010 paikoitellen tapahtui. Ammoniumtyppeä oli Kemijärven vedessä tavanomaista enemmän ja tuotanto siten fosforirajoitteisempaa. Kemijärven kaupungin keskusjätevedenpuhdistamon purkupisteen alapuoleisella pisteellä (Kj7A) ei ollut havaittavissa jätevedenpuhdistamon vaikutuksia vuoden 2010 tarkkailun perusteella. 7 Hankkeen vesistövaikutukset Jätevesien laimenemista alapuolisessa vesistössä aina Termusniemeen saakka selviteltiin ainevirtaamatarkastelulla, jossa kuormituksen oletettiin laimentuvan tasaisesti vesistön virtaamaan heti purkupaikalla.

9 Jätevesien johtaminen esikäsittelyn jälkeen suoraan vesistöön tulee vaikuttamaan mitattavasti ravinnepitoisuuksiin. Jätevedet kohottavat vesistön fosforipitoisuutta välittömästi purkupaikan alapuolella 4 µg/l. Typen pitoisuus kasvaa arviolta 28 µg/l. Biologiseen ja kemialliseen hapenkulutukseen sekä kiintoainepitoisuuteen vaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi. Rantaväylien yhdistymisen jälkeen Koivusaaren kohdalla jätevesien vaikutus laimenee hiukan, mutta vasta Termusniemen kohdalla pitoisuudet ovat laimentuneet tuskin mittauksin havaittaviksi. Arvio puhdistamon ohituksen vaikutuksista pitoisuuksiin purkupaikan ja Termusniemen syvänteen välillä ovat seuraavia: 8 etäisyys Q BOD 7 COD Cr kiinto- kok. kok. (ATU) aine N P km m 3 /d mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l purkupaikka 0,0 45 0,1 0,2 0, Koivusaari 2,5 56 0,1 0,2 0, Termusniemi 6,0 225 <0,1 <0,1 <0,1 6 1 Normaalitilanteeseen nähden, missä puhdistamon koko prosessi olisi käytössä, ovat pitoisuusnousut orgaanisen aineksen, kiintoaineen ja fosforin osalta kertaisia, mutta kokonaistypen osalta vain 1,5 -kertaisia. Pitoisuusvaikutukset ovat silti arviolta mitattavissa vain Koivusaaren kohdalle saakka. Vaikutukset vesistössä olisivat selvästi havaittavissa, mikäli ohitus tapahtuisi lämpimän veden aikana vilkkaan perustuotannon kaudella. Ohitus tehdään kuitenkin syksyllä, jolloin vedet ovat jo jäähtyneet ja tuotanto vähenee eikä ravinnekuormituksella tuolloin ole merkittävää Kemijärveä tai alapuolista Kemijokea rehevöittävää vaikutusta. Arvioitu ohitusjakso (enintään 10 vuorokautta) on lisäksi selvästi lyhyempi kuin vuoden 2000 alkupuolen vastaavassa tilanteessa. Tuolloin ohitukset kestivät 40 päivää tammi helmikuussa, mutta arvioidut sekä mitatut vaikutukset rehevyyteen, mikrobiologiseen aktiivisuuteen ja vesistön käyttökelpoisuuteen jäivät vähäisiksi. Hankkeen vaikutuk set kalastoon ja kalastuk seen sekä muuhun vesi s- tön käyttöön Poikkeustilanteen vaikutukset kalastukseen, kalastoon ja vesistön sekä rantojen käyttöön ovat ohituksen lyhyestä kestosta johtuen vähäisiä. Vesistön vettä ei ole suositeltavaa käyttää talousvetenä sellaisenaan, joten tavanomaista väkevämpien jätevesien lyhytaikaisella johtamisella ei ole siihen vaikutusta. Lokakuussa järven vesipinta on vielä korkealla ennen talviaikaista vedenpinnan laskua, joten jäteveden haitallista leviämistä ranta-alueille voi teoriassa tapahtua enemmän kuin edellisellä ohituskerralla vuonna Jätevesien voidaan kuitenkin olettaa sekoittuvan päävirrassa kylmään veteen tasaisesti ja laimentuen suuressa virtaamassa samalla tehokkaasti, eikä haitallisia vaikutuksia ranta-alueillakaan ole odotettavissa. Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu Käyttötarkkailu Puhdistamon henkilökunta seuraa ohitusaikana päivittäin normaalin käyttötarkkailun lisäksi vesistöön johdettua vesimäärää ja merkitsee tiedot puh-

10 distamon hoitopäiväkirjaan. Liukoisen fosforin pitoisuus mitataan ja kirjataan myös ohitusaikana päivittäin. Puhdistamonhoitaja toimittaa ohituksen aikaisen käyttötarkkailun tiedot tarkkailua suorittavalle konsultille ja Lapin ELY-keskukselle välittömästi saneeraustöiden päätyttyä. 9 Päästötarkkailu Puhdistamon normaalia päästötarkkailua suoritetaan kerran kuukaudessa. Lokakuun näytteenotto ajoitetaan loppukuuhun eli 1-2 viikon päähän ohituksen loppumisesta. Puhdistamon esikäsittelyn tehon ja vesistöön johdetun kuormituksen selvittämiseksi puhdistamolle tulevasta ja esikäsittelyn jälkeen ohitukseen johdettavasta jätevedestä otetaan vuorokauden kokoomanäytteet neljä kertaa ohitusjakson aikana. Näytteenottoaikataulu on seuraava: ma ti ke to pe la su ma ti ke päästötarkkailu x x x x vesistötarkkailu x x Kunnostustyön jälkeisellä viikolla otetaan vielä jälkinäytteet puhdistamolta ja vesistöstä normaalina velvoitetarkkailuna mukaan lukien ohitustarkkailun havaintopaikat ja Termusniemen havaintopaikka. Puhdistamolle tulevasta ja puhdistamolta ohitukseen lähtevästä jätevedestä tehdään seuraavat määritykset: - ph - alkaliteetti - sähkönjohtavuus - BOD 7 /ATU - COD Cr - kokonaisfosfori - kokonaistyppi - kiintoaine Puhdistamolta ohitukseen lähtevästä vedestä määritetään lisäksi kertanäytteestä: - happi - PO 4 -P - NO 2+3 -N - NH 4 -N - fekaaliset koliformiset bakteerit Kokoomanäytteiden keräämisestä vastaa puhdistamonhoitaja. Näytteenotosta niillä tarkkailukerroilla, kun ohjelmassa on myös vesistötarkkailua, päästötarkkailun näytteet ottaa tarkkailusta vastaava konsultti. Niillä kierroksilla, kun otetaan vain päästötarkkailun näytteet, vastaa puhdistamon-

11 hoitaja myös näytteiden toimittamisesta laboratorioon tarkkailusta vastaavan konsultin ohjeiden mukaisesti. 10 Vaikutustarkkailu Kemijoen pääuoman vesistötarkkailuohjelmassa on tarkkailuun osallistuville kuormittajille määritetty poikkeuksellisten tilanteiden varalle vesistötarkkailun havaintopisteet, mutta näytteenotosta tulee sopia tapauskohtaisesti erikseen valvovan viranomaisen kanssa. Kemijärven puhdistamon tarkkailun havaintopisteet ovat puhdistamon yläpuolella Rautatiesilta 107 (Kj107) ja alapuolella Kemijärvi 7A (Kj7A). Näiden pisteiden lisäksi ohitusaikana esitetään otettavaksi näyte myös pisteeltä Kemijärvi Tehdas 2, mikä sijaitsee pääväylässä Koivusaaren pohjoispään kohdalla. Havaintopisteet ovat seuraavat: Koordinaatit vesistö- syvyys Havaintopaikka Tunnus P I alue (m) Rautatiesilta 107 Kj Kemijärvi 7A Kj7A ,5 Kemijärvi tehdas Näytteet otetaan kokoomanäytteinä koko vesipatsaasta kohdassa päästötarkkailu esitetyn aikataulun mukaisesti. Näytteistä määritetään: - lämpötila - kok.p - happi - PO hapen kyllästysaste - kok.n - sähkönjohtavuus - NO 2+3 -N - sameus - NH 4 -N - väri - fekaaliset koliformiset bakteerit Määritykset tehdään SFS-standardien mukaisesti ja/tai akkreditoinnissa hyväksyttyjen tai muutoin valvovan viranomaisen hyväksymien menetelmien mukaisesti. Näytteenotossa noudatetaan vesi- ja ympäristöhallinnon antamia ohjeita. Vesistötarkkailun näytteiden ottajalla tulee olla riippumattoman sertifiointielimen varmistama pätevyys. Kemijoen pääuoman vesistötarkkailua suoritetaan voimassa olevan tarkkailuohjelman mukaisesti lokakuussa kolmelta havaintopisteeltä (Rautatiesilta 107, Lehtosalmi 58 ja Luusua 13700). Näytteenotto ajoitetaan kuun loppuun eli 1 2 viikon päähän ohituksen loppumisesta. Tuolloin otetaan samalla myös jälkinäytteet kaikilta ohitustarkkailun havaintopaikoilta sekä havaintopaikalta Termusniemi 148 (Te148), jolta normaalisti ei lokakuussa näytettä oteta. Tulosten toimittaminen ja raportointi Tutkimustulokset toimitetaan tiedoksi välittömästi niiden valmistuttua Lapin ELY-keskukselle, Kemijärven kaupungin ympäristöviranomaiselle sekä Kemijoen yhteistarkkailua suorittavalle konsultille. Päästötarkkailun tuloksissa tulee olla lyhyt lausunto kuormituksesta ja esikäsittelyn puhdistustehosta.

12 Ohitusten päätyttyä ja jälkinäytteiden valmistumisen jälkeen laaditaan lyhyt yhteenvetoraportti päästö- ja vesistötarkkailusta vuoden 2012 marraskuun loppuun mennessä. Yhteenvetoraportin jakelu on sama kuin yksittäisten tarkkailutulostenkin. Yhteistarkkailua sekä Kemijärven jätevedenpuhdistamon tarkkailua tekevä konsultti toimittaa ohitusten aikaista tarkkailua suorittavalle konsultille yhteenvetoraporttia varten lokakuun tarkkailukierroksen tulokset välittömästi niiden valmistuttua. 11 Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen Ohituksesta arvioidaan aiheutuvan vain lyhytaikaista ja paikallista ravinnepitoisuuksien nousua purkuvesistössä. Ohituksen lyhyestä kestosta ja ajankohdasta johtuen ei muita merkittäviä vaikutuksia oleteta syntyvän. Hankkeesta tiedottaminen Ohituksesta ilmoitetaan etukäteen Kemijärven ympäristönsuojelu- ja terveysvalvonnan viranomaisille. Hankkeesta tiedotetaan lisäksi kuulutuksella Lapin Kansassa ohitusta edeltävällä viikolla. Alueradiolle ja lehdistölle toimitetaan asiasta tiedote viikko ennen ohituksen aloittamista. Lisäksi asiasta tulee tietoa Kemijärven kaupungin Internet-sivuille. Korvaukset Hakija on arvioinut, että hankkeesta ei aiheudu korvattavaa vahinkoa. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksen täydentäminen Hakemusta on täydennetty ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisella hakemuksella toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Hakemuksesta tiedottaminen Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa ja Kemijärven kaupungissa sekä kirjeellä niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu paikallislehti Koillis-Lappi -lehdessä. Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta ja Lapin ELYkeskuksen kalatalousviranomaiselta sekä Kemijärven kaupungilta ja Kemijärven kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta.

13 12 Lausunnot 1. Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Kemijärven jätevedenpuhdistamolle on myönnetty ympäristölupa puhdistettujen jätevesien johtamiseen Kemijärveen. Kemijärven jätevedenpuhdistamo on tyypiltään rinnakkaissaostuslaitos, jonka esikäsittelynä on välppäys ja hiekanerotus sekä lietteenkäsittelynä linkokuivaus ja kuivatun lietteen kompostointi. Puhdistamo on toiminut vuosituhannen vaihteessa tehdyn saneerauksen jälkeen varmatoimisesti saavuttaen lupaehdot kaikkina vuosina. Vesistötarkkailun perusteella laitoksen vesistövaikutukset ovat vähäisiä ja niiden ei ole todettu aiheuttaneen haittavaikutuksia vesistössä. Kemijärven kaupunki hakee lupaa osittain puhdistettujen jätevesien johtamiseen Kemijärveen olemassa olevaa purkuputkea pitkin ajalle Tuona aikana puhdistamolle uusitaan ilmastimien kumikalvot. Työn ajaksi ilmastusallas ja jälkiselkeytin joudutaan tyhjentämään ja jätevedet johdetaan tuona aikana vesistöön välppäyksen ja hiekanerotuksen kautta. Hakemuksen liitteenä on esitys ohituksen aikaiseksi tarkkailuksi. Lapin Ely-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen käsityksen mukaan lupa voidaan myöntää hakemuksen mukaisena. Ilmastimien kunnostus on laitoksen toimivuuden kannalta välttämätön eikä laskelmien mukainen kuormitus todennäköisesti tule aiheuttamaan Kemijärveen lyhytkestoista ravinnepitoisuuksien nousua merkittävämpiä vaikutuksia. Puhdistamolla on varauduttava korjaustyön jälkeen saattamaan puhdistamon aktiivilieteprosessi toimintakuntoon mahdollisimman nopeasti. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä. Hakijan vastine Hakija on ilmoittanut, ettei se katso tarpeelliseksi antaa vastinetta lausunnosta. A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U Ympäristöluparatkaisu Aluehallintovirasto myöntää Kemijärven kaupungille määräaikaisen luvan johtaa Kemijärven puhdistamon jätevedet hakemuksen mukaisesti osittain käsiteltyinä Kemijärveen noin 10 vuorokautta kestävien puhdistamon kunnostustöiden aikana siten kuin tämän päätöksen lupamääräyksillä on määrätty. Muilta osin toiminnassa on noudatettava, mitä puhdistamolle myönnetyssä ympäristöluvassa nro 26/06/1, sellaisena kuin Vaasan hallintooikeus sitä on muuttanut, on määrätty. Aluehallintovirasto täydentää ympäristölupaa nro 26/06/1 uusilla lupamääräyksillä 2a, 4a, 10a ja 12a.

14 Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu korvattavaa tai toimenpitein hyvitettävää vahinkoa. Ennakoimattoman vahingon varalta annetaan jäljempänä ilmenevä ohjaus. 13 Täytäntöönpanoratkaisu Aluehallintovirasto myöntää Kemijärven kaupungin luvan aloittaa jätevesien johtaminen hakemuksen mukaisesti osittain käsiteltyinä Kemijärveen muutoksen hausta huolimatta tämän päätöksen kohdasta Päätöksen täytäntöönpano ilmenevästi. LUPAMÄÄRÄYKSET Lupamääräykset pilaantumisen ehkäi semiseksi Päästöt pintavesiin 2a. Kunnostustyön aikana jätevedet on hakemuksessa esitetyllä tavalla käsiteltävä vähintään hiekanerotuksella ja välppäyksellä niin, että saavutetaan mahdollisimman hyvä puhdistustulos ja että jätevesistä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Puhdistamon kunnostustyö on suunniteltava ja toteutettava niin, että puhdistamon osittainen ohittaminen jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi. Ohitus saa kestää enintään kymmenen vuorokautta ja se on lopettava viimeistään a. Sakokaivo- ja umpisäiliölietteitä ei saa ottaa puhdistamolla vastaan puhdistamon osittaisen ohittamisen aikana eikä välittömästi ohittamisen päättymisen jälkeen ennen kuin puhdistamon päästötarkkailulla voidaan osoittaa puhdistamon prosessin toimivan ympäristöluvassa nro 26/06/1 vaaditulla tavalla. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 10a. Kunnostustöiden aikaisen puhdistamon osittaisen ohittamisen alkamisesta ja päättymisestä on ilmoitettava Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelle ja Kemijärven kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisille. Lisäksi ohittamisesta tulee tiedottaa hyvissä ajoin ja viimeistään viikkoa ennen ohituksen aloittamista ilmoittamalla alueella ilmestyvässä sanomalehdessä ja paikallisradiossa sekä lehdistötiedottein ja Kemijärven kaupungin kotisivuilla internetissä hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Tarkkailu- ja raportointimääräys 12a. Luvan haltijan on oltava selvillä kunnostustöiden aikaisen puhdistamon osittaisen ohittamisen päästöistä ja niiden vaikutuksista ympäristöön. Luvan haltijan on tarkkailtava kunnostustöiden aikana puhdistamon toimintaa ja Kemijärveen johdettavan jäteveden määrää, laatua ja päästöä sekä jätevesien vaikutuksia Kemijärvessä hakemukseen liitetyn tarkkailuohjelman mukaisesti täsmennettynä siten, että vesistöön johdettavasta

15 jätevedestä mitataan kaikilla tarkkailukerroilla sekä kunnostustöiden aikana että jälkinäytteiden yhteydessä myös lämpötila. Tarkkailut on toteutettava siten, että päästöistä ja niiden vaikutuksista vesistön veden laatuun saadaan luotettava tieto. Tarkkailevalla laitoksella ja tarkkailua suorittavalla henkilöstöllä on oltava tehtävään riittävä pätevyys. Tuloksista on ilmettävä käytetyt mittaus- ja laskentamenetelmät sekä kokonaisepävarmuus. Tarkkailun tulokset tulee toimittaa Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Kemijoen Vesiensuojeluyhdistys ry:lle heti niiden valmistuttua. Tarkkailun tuloksista on laadittava yhteenvetoraportti, jossa on esitettävä muun muassa ohituksen aikainen jätevesipäästö ja sen vaikutukset vesistössä sekä tarkasteltava ohituksesta mahdollisesti aiheutuvia haittoja. Raportti tulee toimittaa edellä mainituille viranomaisille ja Kemijoen Vesiensuojeluyhdistys ry:lle mennessä. 14 OHJAUS ENNAKOIMATTOMIEN VAHINKOJEN VARALTA Vahingonkärsijä voi vaatia luvan haltijalta korvausta ennakoimattomista vesistön pilaantumisesta aiheutuvasta tai muusta vesistöön kohdistuvasta toimenpiteestä johtuvasta vahingosta. Hakemus tulee tehdä Pohjois- Suomen aluehallintovirastolle. Ennakoimattoman vahingon korvaamisesta koskevan hakemuksen yhteydessä voidaan esittää myös luvasta poiketen aiheutetun vahingon korvaamista koskeva vaatimus. RATKAISUN PERUSTELUT Kemijärven keskuspuhdistamon kunnostustöitä ei puhdistamon rakenteista johtuen voida toteuttaa muuten kuin johtamalla jätevedet puhdistamon ohi vain osittain käsiteltynä vesistöön. Kunnostustyöt ovat tarpeen, jotta puhdistamon moitteeton toiminta varmistetaan ja että toiminnalle annetun ympäristöluvan nro 26/06/1 lupamääräyksissä annetut puhdistusvaatimukset kyetään jatkossakin saavuttamaan. Kysymys on tilapäisestä ja lyhytaikaisesta jätevesikuormituksen kasvusta, jonka vaikutukset ovat ennakolta arvioiden nopeasti ohimeneviä eikä päästöstä todennäköisesti aiheudu merkittäviä haittoja ottaen huomioon purkuvesistön suuret virtaamat ja hyvät laimentumisolot, ja koska ohitukset tehdään aikana, jolloin perustuotanto on jo vähäistä. Toteutettaessa ilmastusaltaan kunnostustyöt ja puhdistamon ohitus hakemuksen mukaisesti sekä tätä päätöstä ja annettuja määräyksiä noudattaen toiminta ei aiheuta luvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Puhdistamon lyhytaikaisesta ohittamisesta ei aiheudu ennalta arvioiden yleiselle tai yksityiselle edulle sellaisia haittoja, joiden estämiseksi ohitus pitäisi kieltää tai jotka edellyttäisivät korvauksia. Toiminta ei vaikeuta Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuosille 2015 asetettujen tilatavoitteiden saavuttamista.

16 15 LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Kunnostustöiden suunnittelua ja toteutusta sekä jätevesien käsittelyä koskeva määräys on tarpeen puhdistamon osittaisen ohittamisen aikaisten päästöjen ja niiden vesistövaikutusten rajoittamiseksi, ja jotta puhdistamon normaali prosessi saataisiin toimintakuntoon mahdollisimman nopeasti. (lupamääräys 2a) Valtioneuvoston asetuksen yhdyskuntajätevesistä (888/2006) 5 kieltää jätevesilietteen päästämisen vesiin. Puhdistamon osittaisen ohittamisen aikana tai puhdistamon biologisen prosessin toimiessa vajaasti lietteitä ei ennakolta arvioiden kyetä käsittelemään siinä määrin tehokkaasti, että haitallisilta vesistövaikutuksilta vältyttäisiin Tämän vuoksi sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotto on lupamääräyksellä kielletty. (lupamääräys 4a) Ilmoittamista koskevan määräyksen avulla varmistetaan, että viranomaiset ja paikalliset asukkaat saavat tiedon poikkeuksellisesta tilanteesta. (lupamääräys 10a) Tarkkailumääräyksellä varmistetaan, että kunnostustöiden aikainen jätevesipäästö ja sen vaikutukset vesistössä tulevat asianmukaisesti selvitetyiksi. Tarkkailutulosten perusteella voidaan myös arvioida poikkeuksellisesta tilanteesta mahdolliset aiheutuvat haitat vesistön eri käyttömuodoille. Lisäksi tarkkailulla varmistetaan, että puhdistamo alkaa toimia normaalisti kunnostustyön päättymisen jälkeen. (lupamääräys 12a) VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN 1. Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen lausunto on otettu huomioon lupamääräyksistä ja niiden perusteluista ilmenevästi. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Päätös on voimassa saakka. Tarvittaessa aluehallintovirasto voi ympäristönsuojelulain 58 :ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä muuttaa lupaa tai ympäristönsuojelulain 59 :ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä valvontaviranomaisen aloitteesta peruuttaa luvan. Voimassaolon perustelut Hakemuksen ja tämän päätöksen lupamääräysten mukaisin toimin kunnostustyöt ja niiden tarkkailuista tehtävä raportti on valmis loppuun mennessä. Ympäristölupa voidaan asian laatu huomioon ottaen myöntää määräaikaisena. Määräaikainen lupa raukeaa määräajan päättyessä, joten erillistä hakemusta luvan raukeamiseksi ja sen lupavelvoitteista vapautumiseksi ei ole näin ollen tarpeen tehdä. Määräaikaisen luvan raukeaminen ei kuitenkaan

17 poista luvan saajan vastuuta toiminnasta johtuvissa ennalta arvaamattomissa vahinkotapauksissa. 16 LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN Jos asetuksella annetaan tämän ympäristöluvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, asetusta on luvan estämättä noudatettava ympäristönsuojelulain 56 :n nojalla. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Toiminnanaloittamisluvan perustelut Hakemuksen mukaiset Kemijärven kaupungin jätevedenpuhdistamon kunnostustyöt on tarpeen tehdä ennen kuin puhdistamon toiminta heikkenee ja jätevesipäästöt kasvavat. Kunnostuksella varmistetaan jatkuva tehokas toiminta. Ympäristölupapäätöksen mukaisen toiminnan aloittaminen ei muutoksenhausta huolimatta aiheuta sellaista ympäristön pilaantumisen riskiä, jonka vaikutukset eivät ole palautettavissa ennalleen. Koska luvan saaja on Kemijärven kaupunki, ei tässä tapauksessa ole tarpeen asettaa ympäristönsuojelulain 101 :n tarkoittamaa vakuutta ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. SOVELLETUT OIKEUSOHJ EET Ympäristönsuojelulaki 41, 42 1 momentti, 43 1 ja 3 momentti, 46 1 momentti, 50 2 momentti, 52 1 momentti, 55 1 momentti, 58 1 momentti ja 101 KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Asian käsittelymaksu on euroa. Lasku lähetetään Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta.

18 17 Perustelut Kyseessä on lupamääräyksen muuttaminen ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesti, jolloin maksun suuruus on 30 % alla mainitun ympäristöministeriön asetuksen taulukon mukaisesta maksusta (jätevedenpuhdistamo, jonka jäteveden määrä on asukasvastineluvultaan , maksu on euroa). Oikeusohje Valtionneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista vuosina 2012 ja 2013 (1572/2011). PÄÄTÖS TIEDOKSI Lapin ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat Lapin ELY-keskus, Kalatalous Kemijärven kaupunki Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Kemijärven kaupungin terveydensuojeluviranomainen Suomen ympäristökeskus

19 18 MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Juhani Itkonen Marko Kiviniemi Päätöksen on ratkaissut ympäristöneuvos Juhani Itkonen. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Marko Kiviniemi. Tiedustelut: asian esittelijä, puh tai MAK/am Liite Valitusosoitus

20 19 Liite VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusoikeus Valitusaika Valituksen sisältö Valituksen liitteet Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon. Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset. Valitusaika päättyy , jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - aluehallintoviraston päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti: - miltä kohdin aluehallintoviraston päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia aluehallintoviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta - jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse) Valituksen toimittaminen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot käyntiosoite: Linnankatu 1 3 postiosoite: PL 293, Oulu puhelin: vaihde telekopio: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Inarin kalanviljelylaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 126/05/1 lupamääräyksestä poikkeaminen,

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii 1 PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii Vapo Oy PL 22 40101 Jyväskylä 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS...

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2012 1 ASIA Kostonjärven säännöstelyn ylärajan väliaikainen ylittäminen, Taivalkoski LUVAN HAKIJA PVO-VESIVOIMA Oy Virkkulantie

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Räiskön-, Paskon- ja Leukalanjärven kunnostuksen rakentamisajan pidentäminen, Kemi ja Keminmaa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2011 ASIA HAKIJA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 110/08/1 vesi- ja viemärijohtojen rakentamiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2013 1 ASIA Ketolan ampumaradan ympäristölupahakemus, Kemijärvi LUVAN HAKIJA Koillisen Riistamiehet ry Kaisankankaantie

Lisätiedot

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo LUPAPÄÄTÖS Nro 72/04/2 Dnro Psy-2004-y-141 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2004 1 ASIA LUVAN HAKIJA Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo Oulujoen Uittoyhdistys / VT Kerttu Haapamäki

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 115 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13a kohta

Ympäristönsuojelulain 115 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13a kohta Etelä-Suomi Päätös Nro 42/2011/2 Dnro ESAVI/126/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2011 ASIA Jokioisten kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä nro 18/2010/2 puhdistamon tehostamista

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 17/10/1 Dnro PSAVI/2/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 17/10/1 Dnro PSAVI/2/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 17/10/1 Dnro PSAVI/2/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2010 ASIA HAKIJA Pahanevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Pyhäntä Vapo Oy PL 22 40101 Jyväskylä

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.3.2012 HAKIJA Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ASIA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Juha Juvanin eläinsuojan toimintaa koskevan ympäristöluvan määrääminen raukeamaan, Muhos Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna Itä-Suomi Päätös Nro 40/2012/2 Dnro ISAVI/31/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2012 ASIA HAKIJA Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen,

Lisätiedot

Kyseessä on luvan haltijan vireille panema, voimassa olevan ympäristöluvan muutoshakemus (ympäristönsuojelulaki 89 ).

Kyseessä on luvan haltijan vireille panema, voimassa olevan ympäristöluvan muutoshakemus (ympäristönsuojelulaki 89 ). PÄÄTÖS Nro 103/2014/1 Dnro ISAVI/3384/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2014 ASIA Huutokosken kalanviljelylaitoksen ympäristöluvan lupamääräyksen 9. muuttaminen siten, että maa-altaiden muuttamista

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Kallijärven ruoppausalueen laajentaminen, Keminmaa Keminmaan kunta Kunnantie 3 94400 Keminmaa 2

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 114/12/1 Dnro PSAVI/89/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 114/12/1 Dnro PSAVI/89/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 114/12/1 Dnro PSAVI/89/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 30.10.2012 ASIA Ison Jännesuon turvetuotantoaluetta koskevan päätöksen nro 47/06/1 lupamääräysten tarkistamisajankohdan myöhentäminen,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Taivallammen kunnostus, Salla Sallan yhteismetsä Tapio Sinkkilä Kuusamontie 25 98900 Salla SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 ASIA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi Suomen vesioikeuden 17.7.1981 antaman päätöksen nro

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2006 ASIA Rakennetun penkereen pysyttäminen Naurismonlahdella, Urjala, Vaasan hallinto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 HAKIJA Säviän vesiosuuskunta ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 22/05/1 Dnro Psy-2005-y-14 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 22/05/1 Dnro Psy-2005-y-14 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 22/05/1 Dnro Psy-2005-y-14 Annettu julkipanon jälkeen 7.4.2005 1 ASIA HAKIJA Kortesuon turvetuotantoalueen vesienkäsittelyn tehostaminen ympärivuotisella pumppauksella ja pintavalutuksella,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 61/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-44 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 61/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-44 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2009 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 61/2009/4 Dnro LSY-2009-Y-44 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Venesataman rakentaminen Rymättylän Ajolan kylään tilan Ajola RN:o

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 108/2013/1 Dnro PSAVI/77/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 108/2013/1 Dnro PSAVI/77/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 108/2013/1 Dnro PSAVI/77/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2013 ASIA Jokineva-Kiikkurämeen turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus, Pyhäjärvi LUVAN HAKIJA Konepalvelu Honkala

Lisätiedot

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Ekokem- Palvelu Oy:n Keltakankaan pilaantuneiden

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Saaristokeskus Korpoströmin puhdistetun jäteveden purkuputken sijoittamista koskeva vesilain mukainen lupahakemus, Länsi-Turunmaa

Saaristokeskus Korpoströmin puhdistetun jäteveden purkuputken sijoittamista koskeva vesilain mukainen lupahakemus, Länsi-Turunmaa Etelä-Suomi Päätös Nro 31/2010/4 Dnro ESAVI/92/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2010 ASIA HAKIJA Saaristokeskus Korpoströmin puhdistetun jäteveden purkuputken sijoittamista koskeva vesilain mukainen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Pohjoisnevan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

päätöksen nro 23/2009/3 muuttaminen, Helsinki

päätöksen nro 23/2009/3 muuttaminen, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2011/4 Dnro ESAVI/414/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Helsingin kaupungille antaman vesialueen ruoppaamista,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

PÄÄTÖS. ASIA Teräväniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräyksen 2 mukaiselle suunnitelmalle asetetun määräajan pidentäminen, Äänekoski

PÄÄTÖS. ASIA Teräväniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräyksen 2 mukaiselle suunnitelmalle asetetun määräajan pidentäminen, Äänekoski PÄÄTÖS Nro 128/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 16.8.2013 ASIA Teräväniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräyksen 2 mukaiselle suunnitelmalle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 72/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-83 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 72/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-83 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 72/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-83 Annettu julkipanon jälkeen 4.9.2009 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee ferrosulfaatin koeluontoista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2009 ASIA Pohjaveden ottamista koskevan Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksellään

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro ISAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 34/2012/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 34/2012/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 34/2012/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.5.2012 HAKIJA Liperin kunta ASIA Paineviemärin asentaminen Kirkkolahteen, Liperi HAKEMUS Liperin kunta on aluehallintovirastoon

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 4/2007/1 Dnro LSY 2006 Y 339

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 4/2007/1 Dnro LSY 2006 Y 339 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 4/2007/1 Dnro LSY 2006 Y 339 Annettu julkipanon jälkeen 22.1.2007 ASIA Turun jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemuksen jättämiselle asetetun määräajan

Lisätiedot