VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT 2015"

Transkriptio

1 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT 2015 (Hyväksytty kaupungin valtuustossa )

2 2 Hilja rouva on iloinen ja vilkas ihminen. Hänen silmänsä tuikkivat eloisasti harmaiden kiharoiden alta ja kädet käyvät laajoja kaaria antaen tarinalle pontta. Hän on juuri tullut kitkemästä puutarhaansa ja manaa, kun ei ole satanut ja siksi joutuu kantamaan järvestä vedet ämpärillä. Mökkinaapuri pienii avuksi halkoja, mutta kaupalle kolmen kilometrin päähän Hilja kulkee edelleen pyörällä näin kesäisin. Kun toisen silmän kaihi viime vuonna leikattiin, hän näkee taas pienenkin präntin ja lukee romaaneja myöhään yöhön. Juomme tämän tervaskannon 95-vuotiskahveja. Elämä on ollut vaihtelevaa ja ajoittain ankeatakin. Mutta Hiljassa on se jokin. Ikiliikkuja korvien välissä, joka on pitänyt hänen henkisen kuntonsa kadehdittavana. Tuon harmaan kauniin tukan alla ovat aivot, jollaisista monet nuoret voivat vain uneksia. Mitä Hilja on tehnyt elämässään oikein ja mitä suurin osa meistä tekee väärin?

3 3 KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT JOHDANTO TOIMEKSIANTO SUUNNITTELUPROSESSI 4 2. VANHUKSET JA VAMMAISET KEMIJÄRVEN KAUPUNGISSA IKÄRAKENTEEN MUUTOS KEHITYSVAMMAISET PALVELUIDEN PIIRISSÄ 6 3. PALVELURAKENTEEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET 7 4. PALVELUVERKOSTO PUISTOLAN PALVELUKESKUS SAIRAALA LAPPONIA KOTIHOITOYKSIKKÖ OMAISHOIDON TUKI VETERAANIKUNTOUTUS VAIKEAVAMMAISTEN LAITOSPALVELUT VAIKEAVAMMAISTEN ASUMISPALVELUT JA AVOHUOLLON PALVELUT YLLÄPITÄVÄT VAMMAISPALVELUT MUUT VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT HOITOTIIMI MUITA IKÄIHMISILLE JA VAMMAISILLE TARJOTTAVIA PALVELUITA VANHUS- JA VAMMAISPALVELUIDEN VISIO VANHUS- JA VAMMAISPALVELUIDEN STRATEGIA KOTONA TAPAHTUVAN ASUMISEN TUKEMINEN IKÄIHMISET VOIMAVARANA TERVASKANTO VANHUS- JA VAMMAISPALVELUIDEN ORGANISOINTI JA HENKILÖSTÖ TOIMINTAEHDOTUKSET SASSI TYÖRYHMÄ KOTONA ASUMINEN KOTIIN TARJOTTAVAT PALVELUT PÄIVÄTOIMINTA OMAISHOIDON TUKI JA OMAISTEN TUKEMINEN PALVELUASUMINEN JA LAITOSHOITO TURVAJÄRJESTELMÄT VAPAAEHTOISJÄRJESTÖJEN JA KYLÄSEUROJEN TOIMINTA TUKIHENKILÖTOIMINTA YHSITYISET HOITOKODIT YHTEENVETO: VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT YLEISET PERIAATTEET VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUIDEN KESKEISET TOIMENPITEET 25

4 4 KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT JOHDANTO 1.1. TOIMEKSIANTO Kemijärvellä laadittiin vuonna 2000 vanhustenhuollon suunnitelma Vanhustenhuolto 2000 luvulle. Suunnitelmassa esitetyt perusperiaatteet palvelurakenteesta ja tulevaisuuden kehityssuunnista eivät ole muuttuneet kuluneen viiden vuoden aikana. Sen sijaan Vanhustenhuolto 2000 luvulle suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat toteutuneet lähes kokonaan. Talouden tervehdyttämisohjelmassa päätettiin yhdistää vanhustenhuolto ja kehitysvammahuolto yhdeksi sosiaali- ja terveysosaston tulosalueeksi. Kaupunginjohtaja nimesi Antero Myllykankaan uuden tulosalueen johtajaksi alkaen SUUNNITTELUPROSESSI Kaupunginjohtaja nimesi rakennemuutostyöryhmän valmistelemaan vanhustenhuollon ja kehitysvammahuollon yhdistämisprosessia. Rakennemuutostyöryhmän (VAKE:n) puheenjohtajana toimi sosiaali- ja terveysjohtaja Timo Alaräisänen, sihteerinä vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Antero Myllykangas ja ryhmän muina jäseninä ylihoitaja Sirpa Lohi, kotihoidon ohjaaja Aino Front, työkodin johtaja Jouni Kilpimaa sekä perushoitaja Tuija Tarkka. Sosiaali- ja terveyslautakunta nimesi vanhustenhuollon ja kehitysvammahuollon rakennemuutosprosessin ohjausryhmään Kauko Jaakkolan, Tarja Kaisanlahden ja Kaarina Soppelan sekä sosiaali- ja terveysosaston johtoryhmän. Vanhustenhuollon ja kehitysvammahuollon tulosalueiden yhdistäminen käynnistettiin elokuussa laajalla rintamalla. Tarkastelun kohteena ovat olleet kotiin tarjottavat palvelut, palveluasuminen, hoiva- ja hoitopalvelut sekä ennaltaehkäisevä ja kuntouttava toiminta. Samalla on kehitetty hoidonporrastusta vanhus-, vammais-, mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden osalta. Rakennemuutostyöryhmä kokosi neljä (4) alatyöryhmää valmistelemaan näitä keskeisiä palvelukokonaisuuksia. Rakennemuutostyöryhmä kokoontui yhdeksän (9) kertaa. Alatyöryhmät kokoontuivat yhteensä 17 kertaa ja alatyöryhmissä työskenteli yhteensä 23 kaupungin työntekijää. Ohjausryhmä käsitteli työryhmien esityksiä neljässä (4) kokouksessa. Vanhus- ja vammaispalvelut 2015 suunnitelmaluonnosta esiteltiin alatyöryhmille , vanhusneuvostolle sekä vanhus- ja vammaispalvelutulosalueen työyhteisöille eri työpaikkakokouksissa. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee esitystä , jonka jälkeen esitys menee kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

5 5 2. VANHUKSET JA VAMMAISET KEMIJÄRVEN KAUPUNGISSA 2.1. IKÄRAKENTEEN KEHITYS Kemijärvellä asui hieman yli 2200 yli 65-vuotiasta henkilöä. Yli 65- vuotiaiden osuus on 23 % koko väestöstä. Lapin läänissä yli 65-vuotiaiden osuus väestössä on keskimäärin 17 %. Yli 65-vuotiaiden asukkaiden määrä tulee kasvamaan vuoteen 2015 mennessä noin 500 henkilön verran. Miehet Naiset Miehet Naiset KAAVIO 1. Kemijärven ikäpyramidi

6 yli 65- v. KAAVIO 2. Kemijärven vanhusväestön kehitys vuosina v v 85- v KAAVIO 3. Kemijärven vanhusväestön kehitys ikäryhmittäin vuosina KEHITYSVAMMAISET PALVELUIDEN PIIRISSÄ Oma toiminta Ostopalvelut KAAVIO 4. Kehitysvammaiset palveluiden piirissä.

7 7 3. PALVELURAKENTEEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET Vanhustenhuollon palveluja toteuttaa osaava, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstön osaamistasoa on edelleenkin kehitettävä, jotta tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata riittävän laajalla rintamalla. Erityiseksi haasteeksi on parin viimevuoden aikana noussut paheneva työvoimapula hoitohenkilöstöstä, minkä takia henkilöstön rekrytointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Palvelurakenne on Kemijärvellä tällä hetkellä monipuolinen alkaen kotiin tarjottavista palveluista ja päätyen raskaaseen laitoshoitoon. Kotiin tarjottavien palvelujen ja palveluasumispaikkojen osalta on nykyinen palvelurakenne määrältään tulevaan kysyntään nähden riittämätön. Uusien ryhmäkotien perustamista ei voida enää siirtää, vaan palveluasumisverkostoa on laajennettava ja monipuolistettava välittömästi. Laitospaikkoja meillä on sinänsä riittävästi, mutta ongelmaksi on osoittautunut palveluasumispaikkojen riittämättömyys. Sairaala Lapponian vuodeosastoille ja Puistolan palvelukeskuksen hoivaosastolle on sijoitettuna runsaasti sellaisia asiakkaita, jotka selviäisivät dementiakodissa tai ryhmäkodissa. Vanhusneuvosto on aloittanut toimintansa vuoden 2005 alusta. Vanhusneuvosto on eläkeläisten, eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen sekä luottamusmiesten ja vanhustyötä tekevien viranhaltijoiden yhteistyöelin. Vanhusneuvoston tehtävänä on muun muassa edistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä, seurata vanhusten tarpeita ja tarpeita vastaavaa palvelutarjontaa sekä edistää vanhusnäkökulman huomioimista julkista palvelujärjestelmää kehitettäessä. Seniori Kemijärvi hanke ja Tervaskanto hanke ovat mahdollistaneet erityisesti kotona selviytymistä edistävien toimintatapojen kehittämistyön jatkumisen. VanTuki teknologian avulla voidaan hyödyntää tietoteknisiä mahdollisuuksia kotona selviytymisen tukena ja erityisesti kotona asumisen turvallisuuden varmistamisessa. VanTuki järjestelmää voidaan hyödyntää kotona asumisen lisäksi ryhmäkodeissa ja laitoksissa koskien niin ikäihmisiä, kehitysvammaisia kuin mielenterveysasiakkaita. Kemijärvellä toimii aktiivinen kolmas sektori, jonka mahdollisuuksia on jo hyödynnetty vanhusten palvelujen kehittämistyössä. Kylätoimikunnat ja kahdeksan eläkeläisyhdistystä toimivat myös aktiivisesti antaen arvokkaan panoksensa vanhusten hyvinvoinnin turvaamisessa. Vanhukset ovat tulevaisuudessa entistä maksukykyisempiä työeläkkeiden ansiosta ja voivat valita vapaammin tarvitsemansa tukipalvelut. Sairaala Lapponiaan perustettu ikäihmisten arviointi- ja kuntoutusyksikkö (AR- VO) toimii kuntouttavan ja ennaltaehkäisevän työn keskuksena. Väestön ikääntyminen tuo uusia haasteita julkiselle palvelujärjestelmälle. Lapin yliopiston professori Simo Koskinen sanoo, että vanheneminen ja vanhuus ovat ilmiöinä kaksikasvoisia. Erilaiset vanhenemisprosessit aiheuttavat sekä myönteisiä että kielteisiä seurauksia. Negatiivisessa mielessä vanhuus tuo mukanaan erilaisia menetyksiä kuten raihnaisuutta, sairauksia, toimintakyvyn laskua ja yksinäisyyttä.

8 8 Myönteiseen vanhuuteen liittyy kokemuksen, moninaisten taitojen ja viisauden lisääntyminen. Yhteiskunnassa vanhenemista ja vanhuutta voidaan korostaa ihmiskunnan suurena saavutuksena, kun on pystytty voittamaan sairauksia ja saavuttamaan pitkän iän vaihe. Toisaalta vanhuus mielletään sosiaaliseksi ongelmaksi, jonka korjaaminen vaatii erilaisia yhteiskunnallisia toimenpiteitä. Vanhuus on toisille voittopuolisesti myönteinen elämänvaihe ja toisille pääasiassa kielteinen vaihe. Eräiden tutkimusten mukaan kolme neljäsosaa suomalaisista pitää ikääntymistä rikkautena. Kuitenkin noin kolmanneksen vanheneminen ja vanhuus eivät suju pääosin myönteisesti. Pitkäikäisyys kiistatta lisää yhteiskunnan kustannuksia, mutta hyvin vanhojen määrän ja palvelujen tarpeen välinen suhde ei ole lineaarinen. Palvelujen tarve ei tule kasvamaan suoraviivaisesti hyvin vanhojen määrän kasvun myötä. Kemijärveläisistä yli 65-vuotiasta yli neljä viidesosaa ei tarvitse kunnallisia vanhuspalveluita. Ikääntyvän väestön selviäminen kotona omin voimin sekä omaisten ja lähiyhteisön tuella kertoo ikäihmisten terveistä elinvuosista ja toimintakyvyn säilymisestä, sosiaalisen verkoston olemassaolosta sekä muun palvelujärjestelmän ja kuntouttavien ja ennalta ehkäisevien palveluiden toimivuudesta (60 %) ~ (33 %) ~ (7 %) Ei palveluiden piirissä ~ 60 ~ 135 Avopalvelut 15 Ryhmäkoti + laitoshoito ~ ~ Aika KAAVIO 5. Kemijärveläisten suhde kunnallisiin vanhuspalveluihin joulukuussa Ikääntyvien voimavarat on haaste yhteiskuntapolitiikalle. Kolmannen iän vaihe työstä eläkkeelle jäännin ja varsinaisen vanhuuden välillä jäsentää uudelleen ihmisten elämänkulkua johtuen muun muassa yhä kasvavasta elinajasta ja lisääntyvistä terveistä ja toimintakykyisistä vuosista. Ikäihmisten voimavaroja ovat ryhmätason voimavarat, sosiokulttuuriset voimavarat, ympäristöön liittyvät voimavarat sekä psyykkiset ja henkiset voimavarat. Kehitysvammaisten hoitoisuus lisääntyy ikääntymisen myötä. Hoitoisuutta lisää myös tarkentuneet diagnoosit ja yksilöidyt hoitosuositukset.

9 9 4. PALVELUVERKOSTO 4.1. PUISTOLAN PALVELUKESKUS Puistolan palvelukeskuksessa on laitoshoitoa tarjoava hoivaosasto ja kolme (3) tehostettua palveluasumista tarjoavaa ryhmäkotia. Laitosyksikkö Hoiva-Puro Hoivakoti Puistolan hoivaosasto, laitosyksikkö Hoiva-Puro, tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa vanhuksille, joiden kotona asuminen ei enää ole mahdollista asianmukaisen kuntoutuksen jälkeen ja toimintakykyä tukevia kotiin tarjottavia palveluita ei voida järjestää. Hoiva-osastolla on 29 pitkäaikaishoitopaikkaa ja kahdeksan intervallipaikkaa lyhytaikaista hoitoa varten. Kaupunki ostaa yhden hoitopaikan verran laitoshoidon palveluita Pelkosenniemen- Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymältä. Ryhmäkodit Puistolan palvelukeskuksen Ryhmäkoti Kehrä on 14-paikkainen, Ryhmäkoti Ruska 12-paikkainen ja Ryhmäkoti Silmu 11-paikkainen. Puistolan palvelukeskuksessa on yhteensä 37 tehostetun palveluasumisen paikkaa SAIRAALA LAPPONIA Sairaala Lapponian vuodeosastoilla on pitkäaikaispotilaana noin 30 yli 65-vuotiasta. Arviointi- ja kuntoutusyksikkö ARVO aloittaa päiväkuntoutuksen toukokuussa Arviointi- ja kuntoutusyksikkö ARVO:lle on nimetty omalääkäri. Terveyskeskuslääkäri käy vastaanotolla Puistolan palvelukeskuksessa ½-päivää viikossa ja Kotihoitoyksikössä ½-päivää viikossa. Terveyskeskuslääkäri on nimetty kehitysvammaisten omalääkäriksi. Omalääkäri käy kaksi kertaa vuodessa kehitysvammahuollon asumisyksiköissä pitämässä lääkärintarkastuksia. Muille kehitysvammapalveluiden piirissä pyritään tekemään säännöllinen lääkärintarkastus noin kolmen vuoden välein KOTIHOITOYKSIKKÖ Vanhusten päivittäistä selviämistä tuetaan kotihoidon ja kotisairaanhoidon palveluilla sekä pienimuotoisilla päiväpalveluilla. Kotiin annettavien palveluiden piirissä oli taloutta. Tukipalveluiden, kuten ateriapalveluiden, vaatehuollon ja siivousavun, piirissä on noin 150 taloutta. Kotihoitoyksikkö järjestää päivätoimintaa yhtenä päivänä kuukaudessa lähinnä Isokylän alueen vanhuksille.

10 OMAISHOIDON TUKI Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja palvelua. Omaishoidon tuen piirissä oli 102 omaishoidettavaa. Omaishoitajista lähes puolet on yli 65-vuotiaita VETERAANIKUNTOUTUS Veteraanikuntoutukseen oikeutettuja oli 507 rintamasotilaana ja muussa rintamapalvelussa ollutta henkilöä. Veteraanikuntoutuksen palveluita käytti 178 henkilöä, joista 61 % oli laitoskuntoutuksessa ja 29 % avokuntoutuksessa VAIKEAVAMMAISTEN LAITOSPALVELUT Kaupunki ostaa Kolpeneen palvelukeskukselta ja muilta erityishuoltopiireiltä 12 vaikeasti kehitysvammaisen laitospalvelut VAIKEAVAMMAISTEN ASUMISPALVELUT JA AVOHUOLLON PALVELUT Ainola-koti on 14-paikkainen vaikeasti vammaisen tehostettua palveluasumista tarjoava ryhmäkoti. Tohmon päiväkeskus tarjoaa kahdeksalle vaikeavammaiselle päiväpalveluita ja autismipalveluita YLLÄPITÄVÄT VAMMAISPALVELUT Toimintakeskus tarjoaa päiväpalveluita noin 20 keskiasteisesti kehitysvammaiselle henkilölle ja työtoiminnan palveluita noin 20 eri tavoilla vammaisille henkilöille. Kotipolku tarjoaa asuntolapalveluita 14 kehitysvammaiselle. Kotipolun pienryhmässä on 4-5 henkilöä. Tukiasuntopalveluita tarjotaan 18 kehitysvammaiselle eri puolella keskustan aluetta. Kotihoidon ohjausta tarjotaan yhtenä päivänä viikossa MUUT VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT Kemijärvellä toimii kaksi yksityistä palvelukeskusta. Kemijärven palvelukeskus Kemijärven palvelukeskuksen ylläpitäjä on Kemijärven palvelukeskus ry. Palvelukeskus tarjoaa vanhusten ja vammaisten käyttöön soveltuvia vuokra-asuntoja, ateriapalveluja sekä vanhusten ja vajakuntoisten tehostettua palveluasumista. Vuokra-asuntotoimintaa varten on yhdistyksellä 64 huoneistoa. Asukkaat ostavat tarvitsemiaan ruokapalveluja palvelukeskukselta, kotiin tarjottavia palveluita kaupungin kotihoitoyksiköltä ja tukipalveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

11 11 Hoitokoti Koivulassa on 19 dementiakotipaikkaa ja 5 vammaispaikkaa. Kaupunki ostaa tehostetun palveluasumisen palvelut. Kemijärven palvelukeskuksessa on laulupäivä kerran kuukaudessa. Tunturilan palvelukeskus Tunturilan palvelukeskusta ylläpitää Setlementti Tunturila ry. Tunturilan palvelukeskus tarjoaa palveluasuntoja, asumispalveluita, tehostetun asumisen palveluita ja ateriapalveluita. kaupunki ostaa palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palvelut. Tunturilan palveluskeskuksessa on 26 palveluasumisen paikkaa. Hoitokotokoti Hillassa on 12 dementiakotipaikkaa. Tunturilan palvelukeskuksessa on päivätoimintaa yhtenä päivänä kuukaudessa. Yksityiset tukipalvelun tuottajat Tukipalveluita, lähinnä siivouspalveluita ja kiinteistönhoitopalveluita, tuottaa Itä-lapin työhönvalmennussäätiö ja eräät muut yksityiset toimijat. Kaupunki ostaa siivouspalveluita ja kiinteistönhoitopalveluita muun muassa sota- ja rintamaveteraaneille HOITOTIIMI Hoitotiimi tarkastelee muun muassa hoitohenkilöstön tarvetta, rakennetta ja mitoitusta ja liikkuvuutta eri yksiköiden välillä sekä ideoi yhteistä koulutusta ja kouluttautumista uusin tehtäviin. Hoitohenkilöstö on suurin henkilöstöryhmä sosiaali- ja terveystoimessa. Henkilöstön merkitys hyvän vanhuspolitiikan toteuttamisessa on merkittävä MUITA IKÄIHMISILLE JA VAMMAISILLE TARJOTTAVIA TUKIPALVELUJA Liikuntatoimi järjestää erityisliikunnanohjaajan palveluja ikäihmisille Uimahalli Poukamassa sekä päivätoimintapisteissä. Kulttuuritoimi järjestää erilaisia kulttuuritilaisuuksia, joihin ikäihmiset aktiivisesti osallistuvat. Usein ikäihmisten ja vammaisten ohjelmaryhmiä ja esiintyjiä käytetään ohjelmansuorittajina kaupungin järjestämissä juhlissa. Kulttuuritoimi järjestää kokoontumistiloja ja kokoontumisvälineitä eläkeläis- ja veteraanijärjestöille. Kulttuuritoimi vastaa vuotuisen vanhusten viikon ohjelman järjestämisestä sekä järjestää koulutustilaisuuksia yhdessä eläkeläisyhdistysten yhteistoimintaryhmän kanssa. Kaupungin hallintoyksikkö huomioi ikäihmisten erityistarpeet joukkoliikennettä suunniteltaessa. Kaupungin teknisen osaston korjausneuvonnan kautta on vanhusväestöllä mahdollisuus hakea asunnon korjausavustusta.

12 12 Suunniteltaessa liikenneväyliä ja julkisia rakennuksia ottaa tekninen osasto huomioon ikäihmisille tyypilliset liikkumista rajoittavat tekijät ja niistä aiheutuvat erityistarpeet. Kolmannen sektorin tarjoamia palveluja ovat Luusuan kyläseuran tarjoama kylärenki-palvelu, 4H-yhdistyksen tarjoama vanhusten läheispalvelu sekä Sotainvalidien Veljesliiton järjestämä kodinhoitopalvelu. Kirjastotoimi tarjoaa ikäihmisille monipuolisia kirjastopalveluja. Kansalaisopisto tarjoaa muiden kurssiensa ohessa sekä hanketoiminnassa myös erityisesti ikäihmisille suunnattuja kursseja. Kansalaisopiston järjestämä ikääntyvien yliopisto on avoimen yliopisto-opetuksen erityismuoto, joka tarjoaa ikäihmisille erinomaisen mahdollisuuden tiedon hankkimiseen luentojen ja tutustumismatkojen muodossa. Kemijärven seurakunta tarjoaa monimuotoista ikäihmisille ja vammaisille suunnattua toimintaa sekä täydentää kaupungin kotipalvelua tekemällä runsaasti kotikäyntityötä. SPR:n Kemijärven osasto tarjoaa Ystäväpalvelua. Eläkeläis- ja veteraanijärjestöt toimivat aktiivisesti ja monimuotoisesti järjestäen koulutusta, kulttuuritapahtumia, liikuntaa, harrastuskerhoja, retkiä ja arkitekoja. Sotainvalidien Veljesliiton Kemijärven osastolla on ollut palkattuna oma kotiavustaja jo viiden vuoden ajan ja toiminta jatkuu edelleen.

13 13 5. VANHUS- JA VAMMAISPALVELUJEN VISIO Jokaisella on mahdollisuus olla oman elämänsä sankari. Osallisuus. Tuki. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Vanhus- ja vammaispalvelut Voimavarat. Antero Myllykangas 2005 KAAVIO 6. Vanhus- ja vammaispalveluiden visio. Voimavara, pääoma Palvelujärjestelmä Ammatillinen ote palveluihin, neljä palvelulinjaa: kotiin tarjottavat palvelut, päiväpalvelut, palveluasuminen ja hoiva- ja hoitopalvelut Tuki. Osallisuus. Voimavarat. Jäljellä olevien voimavarojen tukeminen, palvelut oikeaan aikaan oikeassa paikassa Osallisuus hyvään elämään, mahdollisuus olla oman elämänsä sankari Voimavarat käyttöön, potentiaaliset resurssit yksilöiden ja yhteisöjen hyödyksi, sosiaalinen ja persoonallinen pääoma käyttöön, hiljainen tieto sukupolvelta toiselle KAAVIO 7. Vanhus- ja vammaispalveluiden vision osa-alueet.

14 14 6. VANHUS- JA VAMMAISPALVELUIDEN STRATEGIA Hoito oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Ennalta ehkäisevä ja kuntouttava toiminta Kotiin tarjottavat palvelut Palveluasuminen Hoiva- ja hoitopalvelut Sairaala Lapponia Vanhus- ja vammaispalvelut KAAVIO 8. Hoidon porrastus. Vanhusten ja vammaisten hoitokäytäntöjen koordinoimiseksi ja yhteensovittamiseksi luodaan neljä palvelulinjaa. Palvelulinjat toimivat vanhusten ja vammaisten palveluiden kehittämisen kulmakivinä. Palvelulinjat ovat: Ennalta ehkäisevät ja kuntouttavat palvelut Kotiin tarjottavat palvelut Palveluasuminen Hoiva- ja hoitopalvelut Palvelulinjojen tueksi perustetaan kaksi työryhmää kaavion 8 mukaisesti. Työryhmien tehtävä on laatia ja ylläpitää vanhusten ja vammaisten palvelujärjestelmän hoidon porrastus. Hoidon porrastus sisältää muun muassa RAVA-, Keto, MMSEtestien mukaiset toimintayksikkökohtaiset raja-arvot ja perusteet asiakkaan hoidon ja hoitopaikan vaihtamiselle. Ennalta ehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan sekä kotiin tarjottavien palveluiden työryhmään kutsutaan vanhus- ja vammaispalvelujohtaja osastonhoitaja, kotiin tarjottavat palvelut

15 15 vastaava hoitaja, arviointi- ja kuntoutusyksikkö ARVO osastonhoitaja, ylläpitävät vammaispalvelut fysioterapeutti perhe- ja mielenterveysklinikan edustaja asiakassihteeri, Kansaneläkelaitos terveyskeskuslääkäri Palveluasumisen sekä hoiva- ja hoitopalveluiden työryhmään kutsutaan ylihoitaja osastonhoitaja, hoiva- ja hoitopalvelut osastonhoitaja, vuodeosasto 1 ja 2 osastonhoitaja, vanhusten palveluasuminen osastonhoitaja, vaikeavammaisten palvelut johtaja, Joutsijärven asumisyksikkö perhe- ja mielenterveysklinikan edustaja terveyskeskuslääkäri Ennalta ehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan sekä kotiin tarjottavien palveluiden työryhmän puheenjohtajana toimii vanhus- ja vammaispalvelujohtaja. Palveluasumisen sekä hoiva- ja hoitopalveluiden työryhmän puheenjohtajana toimii Sairaala Lapponian ylihoitaja. Hoidon porrastuksen apuvälineenä otetaan käyttöön RAVA-, Keto- ja MMSE-testit asiakkaiden toimintakyvyn arvioimisessa. Tämä selkeyttää hoidon porrastusta. Palveluasumisen ja laitoshoidon yksiköille vahvistetaan raja-arvot. Hoitotestamentin laatimista suositellaan. Hoidon porrastuksen tavoitteena on, että asiakas hoidetaan toimintakykynsä ja hoidon tarpeensa mukaisesti oikeassa paikassa ja kustannuksiltaan edullisesti. Asiakkaan sijoittaminen erilaisiin asumispalveluihin tai pitkäaikaiseen laitoshoitoon on järkevää silloin, kun kotona asuminen ei enää ole mahdollista asianmukaisen kuntoutuksen jälkeen tai riittävää ja toimintakykyä tukevaa kotipalvelua ei voida järjestää KOTONA TAPAHTUVAN ASUMISEN TUKEMINEN Kemijärven vanhuspolitiikan keskeinen painopistealue on vanhusten kotona tapahtuvan asumisen tukeminen. Kotona tapahtuvaa asumista tuetaan sekä kaupungin omana toimintana että kasvavassa määrin yksityisten palvelutuottajien toteuttamana palveluna, jota kaupunki tarvittaessa koordinoi.

16 16 Asiakas Neuvonta Palvelu- ja hoitosopimus tarvittaessa Palvelutarpeet Sopimus Kaupunki Yksityinen palvelun tuottaja Neuvonta KAAVIO 9. Kotiin tarjottavat palvelut yksityisen palvelutuottajan toimesta IKÄIHMISET VOIMAVARANA Vanheneminen merkitsee monenlaisia muutoksia, kielteisiä ja myönteisiä. Haittaavat muutokset aiheuttavat sen, etteivät kaikki vanhat ihmiset täytä hyvän ja onnistuneen vanhenemisen kriteerejä. On olemassa monia keinoja sopeutua näihin muutoksiin. Monet muutokset tapahtuvat vähitellen, jolloin ikääntyvä ihminen mukautuu niihin tiedostamattaan ja rutiininomaisesti. Julkisissa palvelujärjestelmissä tarvitaan tietoisia strategioita muutoksista selviämiseksi. Ikäihmiset pyrkivät sopeutumaan omien voimavarojen muutoksiin. Arkipäivän selviämistaidot ja elämänsisältöjen ja elinolosuhteiden jatkuvuus ovat tärkeitä mukautumisen kannalta. Ennakointi ja valikointi suuntaavat ikäihmisen toimintaa tärkeimpiin ja välttämättömimpiin toimintoihin. Kompensointi, kuten apuvälineiden käyttäminen ja kuntoutus, ja vaatimustason alentaminen ovat myös mukautumista vanhuuden tuomaan toimintakyvyn alentumiseen. Ikäihmiset ovat merkittävä henkisenä, sosiaalisena ja taloudellisena voimavarana. Heillä on jäljellä monenlaisia voimavaroja ja he itse ovat voimavara yhteiskunnassa. Työelämässä seniorikansalaisten pitkä työkokemus ja hiljainen tieto ovat arvokasta. Pitkän iän tuoma kokemus lisää osaamista, ja se on erilaista kuin nuorempien osaaminen. Ikääntyvien voimavarat realisoituvat vasta sitten, kun ne ovat maksimaalisessa käytössä ja niitä hyödynnetään. Ikääntymisen myötä syntyy vahvaa tietoisuutta. Elämänprosessi johtaa ikääntymisen viisauteen. Pitkä ikä antaa kyvyn muistella ja sen, että on muisteltavaa. Jokainen vanha ihminen on oma tarinansa. Ikääntyminen tuo tullessaan hiljaista tietoa ja sosiaalisia taitoja. Ikäihmisten myötä elämänhistoriallisuus ja paikallisidentiteetti vahvistuvat. Biologiset sukupolvet ja isovanhemmuus ovat keskeisiä elementtejä sosiaalisessa verkostossa.

17 17 Taloudellisessa mielessä ikääntyvät ovat merkittävä voimavara yhteiskunnalle. Ikääntyvät ovat kasvava ryhmä palveluiden ja tavaroiden kuluttajana, he työllistävät ja heillä on merkittävästi varallisuutta. Ikääntyneet ovat mukana vapaaehtoistyössä, naapuriapuna ja omaishoitajina. Voimavaranäkökulma asettaa haasteita julkiselle palvelujärjestelmälle. Keskeistä on, miten ikääntyneiden voimavaroja hyödynnetään ja niitä tuetaan julkisen palvelujärjestelmän toimenpiteillä. Voimavara-ajattelun taustalla vaikuttavat yhä kasvava pitkäikäisyys, vanhenemisen monikasvoisuus ja useiden sukupolvien eläminen samanaikaisesti. Pitkän iän oloissa ikärajat ja ikäkäsitykset muuttuvat. Nykyisin perustellusti määritellään varsinaisen vanhuuden, neljännen iän, alkavan noin 85. ikävuoden paikkeilla, jolloin ikään liittyvä sairastavuus, toimintakyvyn aleneminen, muista riippuvuus sekä hoidon ja palveluiden tarve lisääntyvät. Työn jätön ja varsinaisen vanhuuden väliin jäävä kolmas ikä jäsentää uudelleen ihmisten elämänkulkua. Tästä elämänvaiheesta on tullut tärkeä osa eläkeläisten elämää myös voimavarojen kannalta TERVASKANTO KAAVIO 10. Elinkaari. Väestön vanheneminen on muuttunut nopeasti asettaen uudenlaisia haasteita tulevaisuuden vanhustenhuollolle. Erityisesti hyvin iäkkäiden osuus väestöstä on kasvanut nopeasti. Eläkeiän saavuttaminen tarkoittaa entistä useamman kohdalla aktiivisen elämänotteen jatkumista ns. kolmantena ikänä. Tätä vaihetta jatkuu vuotiaaksi saakka, jolloin toimintakyky alkaa yleensä heiketä ja voidaan puhua vanhuuden alkamisesta.

18 18 Yli 85-vuotiaiden määrä on kuusinkertaistunut Suomessa vuodesta 1950 lähtien. Satavuotiaiden määrä on kymmenkertaistunut samassa ajassa. Vuonna 1995 yli 85-vuotiaita oli ja vuonna henkilöä. Vuonna 2004 yli 85- vuotiaiden osuus Suomen väestöstä oli 1,6 %. Yli 85-vuotiaiden määrän ennakoidaan kasvavan nykyisestä henkilöstä vuoteen 2040 mennessä noin henkilöön. Kemijärvellä oli 153 yli 85-vuotiasta vuonna Tämä on 1,6 % väestöstä. Osalle vanhusväestöä ikääntyminen ei tule merkitsemään toimintakyvyttömyyttä ja henkisen suorituskyvyn laskua. Toiselle, merkittävästi suuremmalle osalle ikääntyvistä käy huonommin. Invalidisoivat rappeutumissairaudet alkavat kasaantua ja johtavat lisääntyvään toimintakyvyttömyyteen. Ei ole harvinaista, että neljäsosa naisen ja viidesosa miehen elämänkaaresta on toimintakyvyttömyyden aikaa. Keskeinen uhkakuva on dementia, henkisen suorituskyvyn menettäminen. Onnistunut vanheneminen merkitsee enemmän, kuin pelkkää sairauksien välttämistä. Parhaimmillaan se on fyysisen ja henkisen suorituskyvyn säilymistä, aktiivista sosiaalista ja luovaa osallistumista korkeaan ikään saakka. Monet elintapatekijät lisäävät sairauksien riskiä ja pudottavat vanhenevan yksilön tavanomaiselle, toimintakyvyttömyyteen johtavalle reitille. Vanhustenhuollon suunnittelussa tulee suosia sellaisia toimenpiteitä, joilla voidaan välttää vanhuksen joutumista toimintakyvyttömyyden vaiheeseen ja siirtää hänet tavanomaisesta vanhenijasta onnistujien joukkoon.

19 19 7. VANHUS- JA VAMMAISPALVELUJEN ORGANISOINTI JA HENKILÖSTÖ Vanhus- ja vammaispalvelut organisoidaan viiteen toimintayksikköön kaavion 9 mukaisesti. Toimintayksiköille nimetään vastuuhenkilöt. Toimintayksiköiden vastuuhenkilöt ja vanhus- ja vammaispalvelujohtaja muodostavat tulosalueen johtoryhmän. VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT Vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Hallinto- ja toimistopalvelut Ostopalvelut Omaishoidon tuki Veteraanikuntoutus Kuntouttavat ja kotiin tarjottavat palvelut Vanhusten palveluasuminen Hoiva- ja hoitopalvelut Vaikeavammaisten palvelut Ylläpitävät vammaispalvelut Kotihoitoyksikkö Seniorikatsastus Päiväkeskus Ryhmäkoti Kehrä Ryhmäkoti Ruska Ryhmäkoti Silmu Laitosyksikkö Hoiva Intervalliyksikkö Puro Ainolakoti Uusi ryhmäkoti Toimintakeskus Kotipolku Tohmon päiväkeskus Tukiasunnot KAAVIO 11. Vanhus- ja vammaispalveluiden organisaatio. Kuntouttavissa ja kotiin tarjottavissa palveluissa on 33 työntekijää, vanhusten palveluasumisessa 21 työntekijää sekä hoiva- ja hoitopalveluissa 20 työntekijää. Vaikeavammaisten palveluissa on 11 työntekijää. Uuden ryhmäkodin myötä palkataan 5-6 työntekijää. Ylläpitävissä vammaispalveluissa on yhdeksän työntekijää. Hallintoja toimistopalveluissa on kolme työntekijää. Tulosalueella on myös kaksi eritysasiantuntijaa, fysioterapeutti ja sosiaalityöntekijä (50 %). Vanhus- ja vammaispalveluissa on yhteensä 98,5 työntekijää. Uuden ryhmäkodin myötä tulosalueen henkilöstö tulee olemaan työntekijää. Tulosalueelle luodaan yhteinen arvoperusta ja palveluiden laatujärjestelmä. Kehitysvammapalvelut liitetään tulosalueen laatujärjestelmään sisäisen koulutuksen avulla.

20 20 8. TOIMINTAEHDOTUKSET 8.1. SASSI TYÖRYHMÄ SASSI - työryhmä käyttää toimintakyvyn arviointijärjestelmää työvälineenään järjestäessään asiakkaalle palvelua. SASSI työryhmä uudistetaan. SASSI työryhmä tekee esitykset asukasvalinnoista palveluasumisen yksiköihin. SASSI työryhmä voi tarvittaessa tehdä esityksen laitoshoitoon sijoittamisesta. Palveluyksiköstä vastaava viranhaltija tekee viranhaltijapäätöksen asukasvalinnasta SASSI työryhmän esityksen pohjalta. SASSI työryhmään nimetään vanhus- ja vammaispalvelujohtaja ylihoitaja osastonhoitaja, vuodeosastot 1 ja 2 osastonhoitaja, hoiva- ja hoitopalvelut osastonhoitaja, vanhusten palveluasuminen osastonhoitaja, vaikeavammaisten palvelut osastonhoitaja, kuntouttavat ja kotiin tarjottavat palvelut johtaja, perhe- ja mielenterveysklinikka sosiaalityöntekijä terveyskeskuslääkäri SASSI työryhmän puheenjohtajana toimii vanhus- ja vammaispalvelujohtaja. Laajennettu SASSI työryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa laatimaan toimintasuunnitelman palveluasumisen hoitopaikoista ja hoidon porrastuksesta hoitopaikkojen välillä. Toimintasuunnitelma tehdään hoidon porrastuksen työryhmien suunnitelmien pohjalta. Koordinointikokoukseen kutsutaan yksityisten palvelutuottajien edustajat, Kemijärven Vuokratalot Oy:n edustaja, Kansaneläkelaitoksen vakuutuspiirin johtaja sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita. Palveluasumisen hakuprosessia uudistetaan laatimalla asuntohakemuskaavakkeeseen lisäliite, jossa on hoidon porrastuksen mukaisesti palveluasumisen hoitomuodot. Palveluasumisen vaihtoehdoista laaditaan esite KOTONA ASUMINEN Valtaosa ikäihmisistä asuu tulevaisuudessa kotona normaaliasunnoissa tai asunnoissa, joihin on tehty kotona asumista helpottavia muutostöitä. Suurin osa elää

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Valkeakosken vanhuspalveluohjelma 2007 2010

Valkeakosken vanhuspalveluohjelma 2007 2010 Valkeakosken vanhuspalveluohjelma 2007 2010 Valkeakosken kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Kaupunginvaltuusto hyväksynyt tavoitteelliseksi asiakirjaksi 9.10.2006 ( 67/06) SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2.

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIIVISTELMÄ Aktiivinen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Hyväksytty KV 6.6.2011 23 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1.1 Pyhärannan kunnan sijainti 3 1.2 Yleistä 4 2 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN TAUSTAA

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA MUHOKSEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.6.2009 Valtuuston 26.8.2009 76 hyväksymä. Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 ARVOT JA VANHUSKÄSITYS... 4 3 VÄESTÖN VANHENEMINEN...

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 Lohja, Siuntio, Inkoo, Karjalohja SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. VANHENEMINEN JA VANHUUS

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030 Päivitysosa vuosille 2013 2016 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA... 4 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt 2 ESIPUHE Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) ympäristöt selvityksen on teettänyt Kuopion Innovation Oy. Selvitys liittyy Kuopion seudun osaamiskeskuksen toimintaan

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006 VOIMIA VANHUUTEEN Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme Sosiaali- ja terveystoimi Hyväksytty: Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.11.2001

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Sisällys Tiivistelmä... 2 Kehitysvammaisuus

Lisätiedot

1. Johdanto 3. 3. Omaishoito 6. 4. Mielenterveyspalvelut 7

1. Johdanto 3. 3. Omaishoito 6. 4. Mielenterveyspalvelut 7 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Vanhustyö 4 2.1 Vuodeosasto 4 2.2 Ikääntyneiden asumispalvelut 5 - Palvelukoti Tanna 5 - Kolarin Palvelutalo 5 - Kolarin Vanhustenyhdistys ry 5 2.2 Kotona asumisen tukeminen

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 Kunnanvaltuusto 2.6.2008 20 Kunnanhallitus 14.1.2008 1 Perusturvalautakunta 13.12.2007 84 1 TIIVISTELMÄ Ikäpolitiikan tavoitteena

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot