VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT 2015"

Transkriptio

1 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT 2015 (Hyväksytty kaupungin valtuustossa )

2 2 Hilja rouva on iloinen ja vilkas ihminen. Hänen silmänsä tuikkivat eloisasti harmaiden kiharoiden alta ja kädet käyvät laajoja kaaria antaen tarinalle pontta. Hän on juuri tullut kitkemästä puutarhaansa ja manaa, kun ei ole satanut ja siksi joutuu kantamaan järvestä vedet ämpärillä. Mökkinaapuri pienii avuksi halkoja, mutta kaupalle kolmen kilometrin päähän Hilja kulkee edelleen pyörällä näin kesäisin. Kun toisen silmän kaihi viime vuonna leikattiin, hän näkee taas pienenkin präntin ja lukee romaaneja myöhään yöhön. Juomme tämän tervaskannon 95-vuotiskahveja. Elämä on ollut vaihtelevaa ja ajoittain ankeatakin. Mutta Hiljassa on se jokin. Ikiliikkuja korvien välissä, joka on pitänyt hänen henkisen kuntonsa kadehdittavana. Tuon harmaan kauniin tukan alla ovat aivot, jollaisista monet nuoret voivat vain uneksia. Mitä Hilja on tehnyt elämässään oikein ja mitä suurin osa meistä tekee väärin?

3 3 KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT JOHDANTO TOIMEKSIANTO SUUNNITTELUPROSESSI 4 2. VANHUKSET JA VAMMAISET KEMIJÄRVEN KAUPUNGISSA IKÄRAKENTEEN MUUTOS KEHITYSVAMMAISET PALVELUIDEN PIIRISSÄ 6 3. PALVELURAKENTEEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET 7 4. PALVELUVERKOSTO PUISTOLAN PALVELUKESKUS SAIRAALA LAPPONIA KOTIHOITOYKSIKKÖ OMAISHOIDON TUKI VETERAANIKUNTOUTUS VAIKEAVAMMAISTEN LAITOSPALVELUT VAIKEAVAMMAISTEN ASUMISPALVELUT JA AVOHUOLLON PALVELUT YLLÄPITÄVÄT VAMMAISPALVELUT MUUT VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT HOITOTIIMI MUITA IKÄIHMISILLE JA VAMMAISILLE TARJOTTAVIA PALVELUITA VANHUS- JA VAMMAISPALVELUIDEN VISIO VANHUS- JA VAMMAISPALVELUIDEN STRATEGIA KOTONA TAPAHTUVAN ASUMISEN TUKEMINEN IKÄIHMISET VOIMAVARANA TERVASKANTO VANHUS- JA VAMMAISPALVELUIDEN ORGANISOINTI JA HENKILÖSTÖ TOIMINTAEHDOTUKSET SASSI TYÖRYHMÄ KOTONA ASUMINEN KOTIIN TARJOTTAVAT PALVELUT PÄIVÄTOIMINTA OMAISHOIDON TUKI JA OMAISTEN TUKEMINEN PALVELUASUMINEN JA LAITOSHOITO TURVAJÄRJESTELMÄT VAPAAEHTOISJÄRJESTÖJEN JA KYLÄSEUROJEN TOIMINTA TUKIHENKILÖTOIMINTA YHSITYISET HOITOKODIT YHTEENVETO: VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT YLEISET PERIAATTEET VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUIDEN KESKEISET TOIMENPITEET 25

4 4 KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT JOHDANTO 1.1. TOIMEKSIANTO Kemijärvellä laadittiin vuonna 2000 vanhustenhuollon suunnitelma Vanhustenhuolto 2000 luvulle. Suunnitelmassa esitetyt perusperiaatteet palvelurakenteesta ja tulevaisuuden kehityssuunnista eivät ole muuttuneet kuluneen viiden vuoden aikana. Sen sijaan Vanhustenhuolto 2000 luvulle suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat toteutuneet lähes kokonaan. Talouden tervehdyttämisohjelmassa päätettiin yhdistää vanhustenhuolto ja kehitysvammahuolto yhdeksi sosiaali- ja terveysosaston tulosalueeksi. Kaupunginjohtaja nimesi Antero Myllykankaan uuden tulosalueen johtajaksi alkaen SUUNNITTELUPROSESSI Kaupunginjohtaja nimesi rakennemuutostyöryhmän valmistelemaan vanhustenhuollon ja kehitysvammahuollon yhdistämisprosessia. Rakennemuutostyöryhmän (VAKE:n) puheenjohtajana toimi sosiaali- ja terveysjohtaja Timo Alaräisänen, sihteerinä vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Antero Myllykangas ja ryhmän muina jäseninä ylihoitaja Sirpa Lohi, kotihoidon ohjaaja Aino Front, työkodin johtaja Jouni Kilpimaa sekä perushoitaja Tuija Tarkka. Sosiaali- ja terveyslautakunta nimesi vanhustenhuollon ja kehitysvammahuollon rakennemuutosprosessin ohjausryhmään Kauko Jaakkolan, Tarja Kaisanlahden ja Kaarina Soppelan sekä sosiaali- ja terveysosaston johtoryhmän. Vanhustenhuollon ja kehitysvammahuollon tulosalueiden yhdistäminen käynnistettiin elokuussa laajalla rintamalla. Tarkastelun kohteena ovat olleet kotiin tarjottavat palvelut, palveluasuminen, hoiva- ja hoitopalvelut sekä ennaltaehkäisevä ja kuntouttava toiminta. Samalla on kehitetty hoidonporrastusta vanhus-, vammais-, mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden osalta. Rakennemuutostyöryhmä kokosi neljä (4) alatyöryhmää valmistelemaan näitä keskeisiä palvelukokonaisuuksia. Rakennemuutostyöryhmä kokoontui yhdeksän (9) kertaa. Alatyöryhmät kokoontuivat yhteensä 17 kertaa ja alatyöryhmissä työskenteli yhteensä 23 kaupungin työntekijää. Ohjausryhmä käsitteli työryhmien esityksiä neljässä (4) kokouksessa. Vanhus- ja vammaispalvelut 2015 suunnitelmaluonnosta esiteltiin alatyöryhmille , vanhusneuvostolle sekä vanhus- ja vammaispalvelutulosalueen työyhteisöille eri työpaikkakokouksissa. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee esitystä , jonka jälkeen esitys menee kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

5 5 2. VANHUKSET JA VAMMAISET KEMIJÄRVEN KAUPUNGISSA 2.1. IKÄRAKENTEEN KEHITYS Kemijärvellä asui hieman yli 2200 yli 65-vuotiasta henkilöä. Yli 65- vuotiaiden osuus on 23 % koko väestöstä. Lapin läänissä yli 65-vuotiaiden osuus väestössä on keskimäärin 17 %. Yli 65-vuotiaiden asukkaiden määrä tulee kasvamaan vuoteen 2015 mennessä noin 500 henkilön verran. Miehet Naiset Miehet Naiset KAAVIO 1. Kemijärven ikäpyramidi

6 yli 65- v. KAAVIO 2. Kemijärven vanhusväestön kehitys vuosina v v 85- v KAAVIO 3. Kemijärven vanhusväestön kehitys ikäryhmittäin vuosina KEHITYSVAMMAISET PALVELUIDEN PIIRISSÄ Oma toiminta Ostopalvelut KAAVIO 4. Kehitysvammaiset palveluiden piirissä.

7 7 3. PALVELURAKENTEEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET Vanhustenhuollon palveluja toteuttaa osaava, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstön osaamistasoa on edelleenkin kehitettävä, jotta tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata riittävän laajalla rintamalla. Erityiseksi haasteeksi on parin viimevuoden aikana noussut paheneva työvoimapula hoitohenkilöstöstä, minkä takia henkilöstön rekrytointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Palvelurakenne on Kemijärvellä tällä hetkellä monipuolinen alkaen kotiin tarjottavista palveluista ja päätyen raskaaseen laitoshoitoon. Kotiin tarjottavien palvelujen ja palveluasumispaikkojen osalta on nykyinen palvelurakenne määrältään tulevaan kysyntään nähden riittämätön. Uusien ryhmäkotien perustamista ei voida enää siirtää, vaan palveluasumisverkostoa on laajennettava ja monipuolistettava välittömästi. Laitospaikkoja meillä on sinänsä riittävästi, mutta ongelmaksi on osoittautunut palveluasumispaikkojen riittämättömyys. Sairaala Lapponian vuodeosastoille ja Puistolan palvelukeskuksen hoivaosastolle on sijoitettuna runsaasti sellaisia asiakkaita, jotka selviäisivät dementiakodissa tai ryhmäkodissa. Vanhusneuvosto on aloittanut toimintansa vuoden 2005 alusta. Vanhusneuvosto on eläkeläisten, eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen sekä luottamusmiesten ja vanhustyötä tekevien viranhaltijoiden yhteistyöelin. Vanhusneuvoston tehtävänä on muun muassa edistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä, seurata vanhusten tarpeita ja tarpeita vastaavaa palvelutarjontaa sekä edistää vanhusnäkökulman huomioimista julkista palvelujärjestelmää kehitettäessä. Seniori Kemijärvi hanke ja Tervaskanto hanke ovat mahdollistaneet erityisesti kotona selviytymistä edistävien toimintatapojen kehittämistyön jatkumisen. VanTuki teknologian avulla voidaan hyödyntää tietoteknisiä mahdollisuuksia kotona selviytymisen tukena ja erityisesti kotona asumisen turvallisuuden varmistamisessa. VanTuki järjestelmää voidaan hyödyntää kotona asumisen lisäksi ryhmäkodeissa ja laitoksissa koskien niin ikäihmisiä, kehitysvammaisia kuin mielenterveysasiakkaita. Kemijärvellä toimii aktiivinen kolmas sektori, jonka mahdollisuuksia on jo hyödynnetty vanhusten palvelujen kehittämistyössä. Kylätoimikunnat ja kahdeksan eläkeläisyhdistystä toimivat myös aktiivisesti antaen arvokkaan panoksensa vanhusten hyvinvoinnin turvaamisessa. Vanhukset ovat tulevaisuudessa entistä maksukykyisempiä työeläkkeiden ansiosta ja voivat valita vapaammin tarvitsemansa tukipalvelut. Sairaala Lapponiaan perustettu ikäihmisten arviointi- ja kuntoutusyksikkö (AR- VO) toimii kuntouttavan ja ennaltaehkäisevän työn keskuksena. Väestön ikääntyminen tuo uusia haasteita julkiselle palvelujärjestelmälle. Lapin yliopiston professori Simo Koskinen sanoo, että vanheneminen ja vanhuus ovat ilmiöinä kaksikasvoisia. Erilaiset vanhenemisprosessit aiheuttavat sekä myönteisiä että kielteisiä seurauksia. Negatiivisessa mielessä vanhuus tuo mukanaan erilaisia menetyksiä kuten raihnaisuutta, sairauksia, toimintakyvyn laskua ja yksinäisyyttä.

8 8 Myönteiseen vanhuuteen liittyy kokemuksen, moninaisten taitojen ja viisauden lisääntyminen. Yhteiskunnassa vanhenemista ja vanhuutta voidaan korostaa ihmiskunnan suurena saavutuksena, kun on pystytty voittamaan sairauksia ja saavuttamaan pitkän iän vaihe. Toisaalta vanhuus mielletään sosiaaliseksi ongelmaksi, jonka korjaaminen vaatii erilaisia yhteiskunnallisia toimenpiteitä. Vanhuus on toisille voittopuolisesti myönteinen elämänvaihe ja toisille pääasiassa kielteinen vaihe. Eräiden tutkimusten mukaan kolme neljäsosaa suomalaisista pitää ikääntymistä rikkautena. Kuitenkin noin kolmanneksen vanheneminen ja vanhuus eivät suju pääosin myönteisesti. Pitkäikäisyys kiistatta lisää yhteiskunnan kustannuksia, mutta hyvin vanhojen määrän ja palvelujen tarpeen välinen suhde ei ole lineaarinen. Palvelujen tarve ei tule kasvamaan suoraviivaisesti hyvin vanhojen määrän kasvun myötä. Kemijärveläisistä yli 65-vuotiasta yli neljä viidesosaa ei tarvitse kunnallisia vanhuspalveluita. Ikääntyvän väestön selviäminen kotona omin voimin sekä omaisten ja lähiyhteisön tuella kertoo ikäihmisten terveistä elinvuosista ja toimintakyvyn säilymisestä, sosiaalisen verkoston olemassaolosta sekä muun palvelujärjestelmän ja kuntouttavien ja ennalta ehkäisevien palveluiden toimivuudesta (60 %) ~ (33 %) ~ (7 %) Ei palveluiden piirissä ~ 60 ~ 135 Avopalvelut 15 Ryhmäkoti + laitoshoito ~ ~ Aika KAAVIO 5. Kemijärveläisten suhde kunnallisiin vanhuspalveluihin joulukuussa Ikääntyvien voimavarat on haaste yhteiskuntapolitiikalle. Kolmannen iän vaihe työstä eläkkeelle jäännin ja varsinaisen vanhuuden välillä jäsentää uudelleen ihmisten elämänkulkua johtuen muun muassa yhä kasvavasta elinajasta ja lisääntyvistä terveistä ja toimintakykyisistä vuosista. Ikäihmisten voimavaroja ovat ryhmätason voimavarat, sosiokulttuuriset voimavarat, ympäristöön liittyvät voimavarat sekä psyykkiset ja henkiset voimavarat. Kehitysvammaisten hoitoisuus lisääntyy ikääntymisen myötä. Hoitoisuutta lisää myös tarkentuneet diagnoosit ja yksilöidyt hoitosuositukset.

9 9 4. PALVELUVERKOSTO 4.1. PUISTOLAN PALVELUKESKUS Puistolan palvelukeskuksessa on laitoshoitoa tarjoava hoivaosasto ja kolme (3) tehostettua palveluasumista tarjoavaa ryhmäkotia. Laitosyksikkö Hoiva-Puro Hoivakoti Puistolan hoivaosasto, laitosyksikkö Hoiva-Puro, tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa vanhuksille, joiden kotona asuminen ei enää ole mahdollista asianmukaisen kuntoutuksen jälkeen ja toimintakykyä tukevia kotiin tarjottavia palveluita ei voida järjestää. Hoiva-osastolla on 29 pitkäaikaishoitopaikkaa ja kahdeksan intervallipaikkaa lyhytaikaista hoitoa varten. Kaupunki ostaa yhden hoitopaikan verran laitoshoidon palveluita Pelkosenniemen- Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymältä. Ryhmäkodit Puistolan palvelukeskuksen Ryhmäkoti Kehrä on 14-paikkainen, Ryhmäkoti Ruska 12-paikkainen ja Ryhmäkoti Silmu 11-paikkainen. Puistolan palvelukeskuksessa on yhteensä 37 tehostetun palveluasumisen paikkaa SAIRAALA LAPPONIA Sairaala Lapponian vuodeosastoilla on pitkäaikaispotilaana noin 30 yli 65-vuotiasta. Arviointi- ja kuntoutusyksikkö ARVO aloittaa päiväkuntoutuksen toukokuussa Arviointi- ja kuntoutusyksikkö ARVO:lle on nimetty omalääkäri. Terveyskeskuslääkäri käy vastaanotolla Puistolan palvelukeskuksessa ½-päivää viikossa ja Kotihoitoyksikössä ½-päivää viikossa. Terveyskeskuslääkäri on nimetty kehitysvammaisten omalääkäriksi. Omalääkäri käy kaksi kertaa vuodessa kehitysvammahuollon asumisyksiköissä pitämässä lääkärintarkastuksia. Muille kehitysvammapalveluiden piirissä pyritään tekemään säännöllinen lääkärintarkastus noin kolmen vuoden välein KOTIHOITOYKSIKKÖ Vanhusten päivittäistä selviämistä tuetaan kotihoidon ja kotisairaanhoidon palveluilla sekä pienimuotoisilla päiväpalveluilla. Kotiin annettavien palveluiden piirissä oli taloutta. Tukipalveluiden, kuten ateriapalveluiden, vaatehuollon ja siivousavun, piirissä on noin 150 taloutta. Kotihoitoyksikkö järjestää päivätoimintaa yhtenä päivänä kuukaudessa lähinnä Isokylän alueen vanhuksille.

10 OMAISHOIDON TUKI Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja palvelua. Omaishoidon tuen piirissä oli 102 omaishoidettavaa. Omaishoitajista lähes puolet on yli 65-vuotiaita VETERAANIKUNTOUTUS Veteraanikuntoutukseen oikeutettuja oli 507 rintamasotilaana ja muussa rintamapalvelussa ollutta henkilöä. Veteraanikuntoutuksen palveluita käytti 178 henkilöä, joista 61 % oli laitoskuntoutuksessa ja 29 % avokuntoutuksessa VAIKEAVAMMAISTEN LAITOSPALVELUT Kaupunki ostaa Kolpeneen palvelukeskukselta ja muilta erityishuoltopiireiltä 12 vaikeasti kehitysvammaisen laitospalvelut VAIKEAVAMMAISTEN ASUMISPALVELUT JA AVOHUOLLON PALVELUT Ainola-koti on 14-paikkainen vaikeasti vammaisen tehostettua palveluasumista tarjoava ryhmäkoti. Tohmon päiväkeskus tarjoaa kahdeksalle vaikeavammaiselle päiväpalveluita ja autismipalveluita YLLÄPITÄVÄT VAMMAISPALVELUT Toimintakeskus tarjoaa päiväpalveluita noin 20 keskiasteisesti kehitysvammaiselle henkilölle ja työtoiminnan palveluita noin 20 eri tavoilla vammaisille henkilöille. Kotipolku tarjoaa asuntolapalveluita 14 kehitysvammaiselle. Kotipolun pienryhmässä on 4-5 henkilöä. Tukiasuntopalveluita tarjotaan 18 kehitysvammaiselle eri puolella keskustan aluetta. Kotihoidon ohjausta tarjotaan yhtenä päivänä viikossa MUUT VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT Kemijärvellä toimii kaksi yksityistä palvelukeskusta. Kemijärven palvelukeskus Kemijärven palvelukeskuksen ylläpitäjä on Kemijärven palvelukeskus ry. Palvelukeskus tarjoaa vanhusten ja vammaisten käyttöön soveltuvia vuokra-asuntoja, ateriapalveluja sekä vanhusten ja vajakuntoisten tehostettua palveluasumista. Vuokra-asuntotoimintaa varten on yhdistyksellä 64 huoneistoa. Asukkaat ostavat tarvitsemiaan ruokapalveluja palvelukeskukselta, kotiin tarjottavia palveluita kaupungin kotihoitoyksiköltä ja tukipalveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

11 11 Hoitokoti Koivulassa on 19 dementiakotipaikkaa ja 5 vammaispaikkaa. Kaupunki ostaa tehostetun palveluasumisen palvelut. Kemijärven palvelukeskuksessa on laulupäivä kerran kuukaudessa. Tunturilan palvelukeskus Tunturilan palvelukeskusta ylläpitää Setlementti Tunturila ry. Tunturilan palvelukeskus tarjoaa palveluasuntoja, asumispalveluita, tehostetun asumisen palveluita ja ateriapalveluita. kaupunki ostaa palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palvelut. Tunturilan palveluskeskuksessa on 26 palveluasumisen paikkaa. Hoitokotokoti Hillassa on 12 dementiakotipaikkaa. Tunturilan palvelukeskuksessa on päivätoimintaa yhtenä päivänä kuukaudessa. Yksityiset tukipalvelun tuottajat Tukipalveluita, lähinnä siivouspalveluita ja kiinteistönhoitopalveluita, tuottaa Itä-lapin työhönvalmennussäätiö ja eräät muut yksityiset toimijat. Kaupunki ostaa siivouspalveluita ja kiinteistönhoitopalveluita muun muassa sota- ja rintamaveteraaneille HOITOTIIMI Hoitotiimi tarkastelee muun muassa hoitohenkilöstön tarvetta, rakennetta ja mitoitusta ja liikkuvuutta eri yksiköiden välillä sekä ideoi yhteistä koulutusta ja kouluttautumista uusin tehtäviin. Hoitohenkilöstö on suurin henkilöstöryhmä sosiaali- ja terveystoimessa. Henkilöstön merkitys hyvän vanhuspolitiikan toteuttamisessa on merkittävä MUITA IKÄIHMISILLE JA VAMMAISILLE TARJOTTAVIA TUKIPALVELUJA Liikuntatoimi järjestää erityisliikunnanohjaajan palveluja ikäihmisille Uimahalli Poukamassa sekä päivätoimintapisteissä. Kulttuuritoimi järjestää erilaisia kulttuuritilaisuuksia, joihin ikäihmiset aktiivisesti osallistuvat. Usein ikäihmisten ja vammaisten ohjelmaryhmiä ja esiintyjiä käytetään ohjelmansuorittajina kaupungin järjestämissä juhlissa. Kulttuuritoimi järjestää kokoontumistiloja ja kokoontumisvälineitä eläkeläis- ja veteraanijärjestöille. Kulttuuritoimi vastaa vuotuisen vanhusten viikon ohjelman järjestämisestä sekä järjestää koulutustilaisuuksia yhdessä eläkeläisyhdistysten yhteistoimintaryhmän kanssa. Kaupungin hallintoyksikkö huomioi ikäihmisten erityistarpeet joukkoliikennettä suunniteltaessa. Kaupungin teknisen osaston korjausneuvonnan kautta on vanhusväestöllä mahdollisuus hakea asunnon korjausavustusta.

12 12 Suunniteltaessa liikenneväyliä ja julkisia rakennuksia ottaa tekninen osasto huomioon ikäihmisille tyypilliset liikkumista rajoittavat tekijät ja niistä aiheutuvat erityistarpeet. Kolmannen sektorin tarjoamia palveluja ovat Luusuan kyläseuran tarjoama kylärenki-palvelu, 4H-yhdistyksen tarjoama vanhusten läheispalvelu sekä Sotainvalidien Veljesliiton järjestämä kodinhoitopalvelu. Kirjastotoimi tarjoaa ikäihmisille monipuolisia kirjastopalveluja. Kansalaisopisto tarjoaa muiden kurssiensa ohessa sekä hanketoiminnassa myös erityisesti ikäihmisille suunnattuja kursseja. Kansalaisopiston järjestämä ikääntyvien yliopisto on avoimen yliopisto-opetuksen erityismuoto, joka tarjoaa ikäihmisille erinomaisen mahdollisuuden tiedon hankkimiseen luentojen ja tutustumismatkojen muodossa. Kemijärven seurakunta tarjoaa monimuotoista ikäihmisille ja vammaisille suunnattua toimintaa sekä täydentää kaupungin kotipalvelua tekemällä runsaasti kotikäyntityötä. SPR:n Kemijärven osasto tarjoaa Ystäväpalvelua. Eläkeläis- ja veteraanijärjestöt toimivat aktiivisesti ja monimuotoisesti järjestäen koulutusta, kulttuuritapahtumia, liikuntaa, harrastuskerhoja, retkiä ja arkitekoja. Sotainvalidien Veljesliiton Kemijärven osastolla on ollut palkattuna oma kotiavustaja jo viiden vuoden ajan ja toiminta jatkuu edelleen.

13 13 5. VANHUS- JA VAMMAISPALVELUJEN VISIO Jokaisella on mahdollisuus olla oman elämänsä sankari. Osallisuus. Tuki. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Vanhus- ja vammaispalvelut Voimavarat. Antero Myllykangas 2005 KAAVIO 6. Vanhus- ja vammaispalveluiden visio. Voimavara, pääoma Palvelujärjestelmä Ammatillinen ote palveluihin, neljä palvelulinjaa: kotiin tarjottavat palvelut, päiväpalvelut, palveluasuminen ja hoiva- ja hoitopalvelut Tuki. Osallisuus. Voimavarat. Jäljellä olevien voimavarojen tukeminen, palvelut oikeaan aikaan oikeassa paikassa Osallisuus hyvään elämään, mahdollisuus olla oman elämänsä sankari Voimavarat käyttöön, potentiaaliset resurssit yksilöiden ja yhteisöjen hyödyksi, sosiaalinen ja persoonallinen pääoma käyttöön, hiljainen tieto sukupolvelta toiselle KAAVIO 7. Vanhus- ja vammaispalveluiden vision osa-alueet.

14 14 6. VANHUS- JA VAMMAISPALVELUIDEN STRATEGIA Hoito oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Ennalta ehkäisevä ja kuntouttava toiminta Kotiin tarjottavat palvelut Palveluasuminen Hoiva- ja hoitopalvelut Sairaala Lapponia Vanhus- ja vammaispalvelut KAAVIO 8. Hoidon porrastus. Vanhusten ja vammaisten hoitokäytäntöjen koordinoimiseksi ja yhteensovittamiseksi luodaan neljä palvelulinjaa. Palvelulinjat toimivat vanhusten ja vammaisten palveluiden kehittämisen kulmakivinä. Palvelulinjat ovat: Ennalta ehkäisevät ja kuntouttavat palvelut Kotiin tarjottavat palvelut Palveluasuminen Hoiva- ja hoitopalvelut Palvelulinjojen tueksi perustetaan kaksi työryhmää kaavion 8 mukaisesti. Työryhmien tehtävä on laatia ja ylläpitää vanhusten ja vammaisten palvelujärjestelmän hoidon porrastus. Hoidon porrastus sisältää muun muassa RAVA-, Keto, MMSEtestien mukaiset toimintayksikkökohtaiset raja-arvot ja perusteet asiakkaan hoidon ja hoitopaikan vaihtamiselle. Ennalta ehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan sekä kotiin tarjottavien palveluiden työryhmään kutsutaan vanhus- ja vammaispalvelujohtaja osastonhoitaja, kotiin tarjottavat palvelut

15 15 vastaava hoitaja, arviointi- ja kuntoutusyksikkö ARVO osastonhoitaja, ylläpitävät vammaispalvelut fysioterapeutti perhe- ja mielenterveysklinikan edustaja asiakassihteeri, Kansaneläkelaitos terveyskeskuslääkäri Palveluasumisen sekä hoiva- ja hoitopalveluiden työryhmään kutsutaan ylihoitaja osastonhoitaja, hoiva- ja hoitopalvelut osastonhoitaja, vuodeosasto 1 ja 2 osastonhoitaja, vanhusten palveluasuminen osastonhoitaja, vaikeavammaisten palvelut johtaja, Joutsijärven asumisyksikkö perhe- ja mielenterveysklinikan edustaja terveyskeskuslääkäri Ennalta ehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan sekä kotiin tarjottavien palveluiden työryhmän puheenjohtajana toimii vanhus- ja vammaispalvelujohtaja. Palveluasumisen sekä hoiva- ja hoitopalveluiden työryhmän puheenjohtajana toimii Sairaala Lapponian ylihoitaja. Hoidon porrastuksen apuvälineenä otetaan käyttöön RAVA-, Keto- ja MMSE-testit asiakkaiden toimintakyvyn arvioimisessa. Tämä selkeyttää hoidon porrastusta. Palveluasumisen ja laitoshoidon yksiköille vahvistetaan raja-arvot. Hoitotestamentin laatimista suositellaan. Hoidon porrastuksen tavoitteena on, että asiakas hoidetaan toimintakykynsä ja hoidon tarpeensa mukaisesti oikeassa paikassa ja kustannuksiltaan edullisesti. Asiakkaan sijoittaminen erilaisiin asumispalveluihin tai pitkäaikaiseen laitoshoitoon on järkevää silloin, kun kotona asuminen ei enää ole mahdollista asianmukaisen kuntoutuksen jälkeen tai riittävää ja toimintakykyä tukevaa kotipalvelua ei voida järjestää KOTONA TAPAHTUVAN ASUMISEN TUKEMINEN Kemijärven vanhuspolitiikan keskeinen painopistealue on vanhusten kotona tapahtuvan asumisen tukeminen. Kotona tapahtuvaa asumista tuetaan sekä kaupungin omana toimintana että kasvavassa määrin yksityisten palvelutuottajien toteuttamana palveluna, jota kaupunki tarvittaessa koordinoi.

16 16 Asiakas Neuvonta Palvelu- ja hoitosopimus tarvittaessa Palvelutarpeet Sopimus Kaupunki Yksityinen palvelun tuottaja Neuvonta KAAVIO 9. Kotiin tarjottavat palvelut yksityisen palvelutuottajan toimesta IKÄIHMISET VOIMAVARANA Vanheneminen merkitsee monenlaisia muutoksia, kielteisiä ja myönteisiä. Haittaavat muutokset aiheuttavat sen, etteivät kaikki vanhat ihmiset täytä hyvän ja onnistuneen vanhenemisen kriteerejä. On olemassa monia keinoja sopeutua näihin muutoksiin. Monet muutokset tapahtuvat vähitellen, jolloin ikääntyvä ihminen mukautuu niihin tiedostamattaan ja rutiininomaisesti. Julkisissa palvelujärjestelmissä tarvitaan tietoisia strategioita muutoksista selviämiseksi. Ikäihmiset pyrkivät sopeutumaan omien voimavarojen muutoksiin. Arkipäivän selviämistaidot ja elämänsisältöjen ja elinolosuhteiden jatkuvuus ovat tärkeitä mukautumisen kannalta. Ennakointi ja valikointi suuntaavat ikäihmisen toimintaa tärkeimpiin ja välttämättömimpiin toimintoihin. Kompensointi, kuten apuvälineiden käyttäminen ja kuntoutus, ja vaatimustason alentaminen ovat myös mukautumista vanhuuden tuomaan toimintakyvyn alentumiseen. Ikäihmiset ovat merkittävä henkisenä, sosiaalisena ja taloudellisena voimavarana. Heillä on jäljellä monenlaisia voimavaroja ja he itse ovat voimavara yhteiskunnassa. Työelämässä seniorikansalaisten pitkä työkokemus ja hiljainen tieto ovat arvokasta. Pitkän iän tuoma kokemus lisää osaamista, ja se on erilaista kuin nuorempien osaaminen. Ikääntyvien voimavarat realisoituvat vasta sitten, kun ne ovat maksimaalisessa käytössä ja niitä hyödynnetään. Ikääntymisen myötä syntyy vahvaa tietoisuutta. Elämänprosessi johtaa ikääntymisen viisauteen. Pitkä ikä antaa kyvyn muistella ja sen, että on muisteltavaa. Jokainen vanha ihminen on oma tarinansa. Ikääntyminen tuo tullessaan hiljaista tietoa ja sosiaalisia taitoja. Ikäihmisten myötä elämänhistoriallisuus ja paikallisidentiteetti vahvistuvat. Biologiset sukupolvet ja isovanhemmuus ovat keskeisiä elementtejä sosiaalisessa verkostossa.

17 17 Taloudellisessa mielessä ikääntyvät ovat merkittävä voimavara yhteiskunnalle. Ikääntyvät ovat kasvava ryhmä palveluiden ja tavaroiden kuluttajana, he työllistävät ja heillä on merkittävästi varallisuutta. Ikääntyneet ovat mukana vapaaehtoistyössä, naapuriapuna ja omaishoitajina. Voimavaranäkökulma asettaa haasteita julkiselle palvelujärjestelmälle. Keskeistä on, miten ikääntyneiden voimavaroja hyödynnetään ja niitä tuetaan julkisen palvelujärjestelmän toimenpiteillä. Voimavara-ajattelun taustalla vaikuttavat yhä kasvava pitkäikäisyys, vanhenemisen monikasvoisuus ja useiden sukupolvien eläminen samanaikaisesti. Pitkän iän oloissa ikärajat ja ikäkäsitykset muuttuvat. Nykyisin perustellusti määritellään varsinaisen vanhuuden, neljännen iän, alkavan noin 85. ikävuoden paikkeilla, jolloin ikään liittyvä sairastavuus, toimintakyvyn aleneminen, muista riippuvuus sekä hoidon ja palveluiden tarve lisääntyvät. Työn jätön ja varsinaisen vanhuuden väliin jäävä kolmas ikä jäsentää uudelleen ihmisten elämänkulkua. Tästä elämänvaiheesta on tullut tärkeä osa eläkeläisten elämää myös voimavarojen kannalta TERVASKANTO KAAVIO 10. Elinkaari. Väestön vanheneminen on muuttunut nopeasti asettaen uudenlaisia haasteita tulevaisuuden vanhustenhuollolle. Erityisesti hyvin iäkkäiden osuus väestöstä on kasvanut nopeasti. Eläkeiän saavuttaminen tarkoittaa entistä useamman kohdalla aktiivisen elämänotteen jatkumista ns. kolmantena ikänä. Tätä vaihetta jatkuu vuotiaaksi saakka, jolloin toimintakyky alkaa yleensä heiketä ja voidaan puhua vanhuuden alkamisesta.

18 18 Yli 85-vuotiaiden määrä on kuusinkertaistunut Suomessa vuodesta 1950 lähtien. Satavuotiaiden määrä on kymmenkertaistunut samassa ajassa. Vuonna 1995 yli 85-vuotiaita oli ja vuonna henkilöä. Vuonna 2004 yli 85- vuotiaiden osuus Suomen väestöstä oli 1,6 %. Yli 85-vuotiaiden määrän ennakoidaan kasvavan nykyisestä henkilöstä vuoteen 2040 mennessä noin henkilöön. Kemijärvellä oli 153 yli 85-vuotiasta vuonna Tämä on 1,6 % väestöstä. Osalle vanhusväestöä ikääntyminen ei tule merkitsemään toimintakyvyttömyyttä ja henkisen suorituskyvyn laskua. Toiselle, merkittävästi suuremmalle osalle ikääntyvistä käy huonommin. Invalidisoivat rappeutumissairaudet alkavat kasaantua ja johtavat lisääntyvään toimintakyvyttömyyteen. Ei ole harvinaista, että neljäsosa naisen ja viidesosa miehen elämänkaaresta on toimintakyvyttömyyden aikaa. Keskeinen uhkakuva on dementia, henkisen suorituskyvyn menettäminen. Onnistunut vanheneminen merkitsee enemmän, kuin pelkkää sairauksien välttämistä. Parhaimmillaan se on fyysisen ja henkisen suorituskyvyn säilymistä, aktiivista sosiaalista ja luovaa osallistumista korkeaan ikään saakka. Monet elintapatekijät lisäävät sairauksien riskiä ja pudottavat vanhenevan yksilön tavanomaiselle, toimintakyvyttömyyteen johtavalle reitille. Vanhustenhuollon suunnittelussa tulee suosia sellaisia toimenpiteitä, joilla voidaan välttää vanhuksen joutumista toimintakyvyttömyyden vaiheeseen ja siirtää hänet tavanomaisesta vanhenijasta onnistujien joukkoon.

19 19 7. VANHUS- JA VAMMAISPALVELUJEN ORGANISOINTI JA HENKILÖSTÖ Vanhus- ja vammaispalvelut organisoidaan viiteen toimintayksikköön kaavion 9 mukaisesti. Toimintayksiköille nimetään vastuuhenkilöt. Toimintayksiköiden vastuuhenkilöt ja vanhus- ja vammaispalvelujohtaja muodostavat tulosalueen johtoryhmän. VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT Vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Hallinto- ja toimistopalvelut Ostopalvelut Omaishoidon tuki Veteraanikuntoutus Kuntouttavat ja kotiin tarjottavat palvelut Vanhusten palveluasuminen Hoiva- ja hoitopalvelut Vaikeavammaisten palvelut Ylläpitävät vammaispalvelut Kotihoitoyksikkö Seniorikatsastus Päiväkeskus Ryhmäkoti Kehrä Ryhmäkoti Ruska Ryhmäkoti Silmu Laitosyksikkö Hoiva Intervalliyksikkö Puro Ainolakoti Uusi ryhmäkoti Toimintakeskus Kotipolku Tohmon päiväkeskus Tukiasunnot KAAVIO 11. Vanhus- ja vammaispalveluiden organisaatio. Kuntouttavissa ja kotiin tarjottavissa palveluissa on 33 työntekijää, vanhusten palveluasumisessa 21 työntekijää sekä hoiva- ja hoitopalveluissa 20 työntekijää. Vaikeavammaisten palveluissa on 11 työntekijää. Uuden ryhmäkodin myötä palkataan 5-6 työntekijää. Ylläpitävissä vammaispalveluissa on yhdeksän työntekijää. Hallintoja toimistopalveluissa on kolme työntekijää. Tulosalueella on myös kaksi eritysasiantuntijaa, fysioterapeutti ja sosiaalityöntekijä (50 %). Vanhus- ja vammaispalveluissa on yhteensä 98,5 työntekijää. Uuden ryhmäkodin myötä tulosalueen henkilöstö tulee olemaan työntekijää. Tulosalueelle luodaan yhteinen arvoperusta ja palveluiden laatujärjestelmä. Kehitysvammapalvelut liitetään tulosalueen laatujärjestelmään sisäisen koulutuksen avulla.

20 20 8. TOIMINTAEHDOTUKSET 8.1. SASSI TYÖRYHMÄ SASSI - työryhmä käyttää toimintakyvyn arviointijärjestelmää työvälineenään järjestäessään asiakkaalle palvelua. SASSI työryhmä uudistetaan. SASSI työryhmä tekee esitykset asukasvalinnoista palveluasumisen yksiköihin. SASSI työryhmä voi tarvittaessa tehdä esityksen laitoshoitoon sijoittamisesta. Palveluyksiköstä vastaava viranhaltija tekee viranhaltijapäätöksen asukasvalinnasta SASSI työryhmän esityksen pohjalta. SASSI työryhmään nimetään vanhus- ja vammaispalvelujohtaja ylihoitaja osastonhoitaja, vuodeosastot 1 ja 2 osastonhoitaja, hoiva- ja hoitopalvelut osastonhoitaja, vanhusten palveluasuminen osastonhoitaja, vaikeavammaisten palvelut osastonhoitaja, kuntouttavat ja kotiin tarjottavat palvelut johtaja, perhe- ja mielenterveysklinikka sosiaalityöntekijä terveyskeskuslääkäri SASSI työryhmän puheenjohtajana toimii vanhus- ja vammaispalvelujohtaja. Laajennettu SASSI työryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa laatimaan toimintasuunnitelman palveluasumisen hoitopaikoista ja hoidon porrastuksesta hoitopaikkojen välillä. Toimintasuunnitelma tehdään hoidon porrastuksen työryhmien suunnitelmien pohjalta. Koordinointikokoukseen kutsutaan yksityisten palvelutuottajien edustajat, Kemijärven Vuokratalot Oy:n edustaja, Kansaneläkelaitoksen vakuutuspiirin johtaja sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita. Palveluasumisen hakuprosessia uudistetaan laatimalla asuntohakemuskaavakkeeseen lisäliite, jossa on hoidon porrastuksen mukaisesti palveluasumisen hoitomuodot. Palveluasumisen vaihtoehdoista laaditaan esite KOTONA ASUMINEN Valtaosa ikäihmisistä asuu tulevaisuudessa kotona normaaliasunnoissa tai asunnoissa, joihin on tehty kotona asumista helpottavia muutostöitä. Suurin osa elää

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen

Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen Perusoikeudet/ ihmisoikeus Yhdenvertaisuus direktiivi (syrjimättömyys) STM vastaa toimivuudesta Ikäihmisten palvelujen laatusuositus Vanhuspalvelulaki (luonnoskierrosvaiheessa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN VANHUSPALVELUT HAAPAVEDEN KARTANONVÄKI Rautionkuja 1 Alice Pekkala 050 374 8968, hoitajat p. 043 211 1573 IIN KARTANONVÄKI

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuoden 2014 alusta vanhusneuvostot ovat lakisääteisiä Kuhmon vanhusneuvoston toiminta on käynnistynyt vuonna 2002 eli vanhusneuvosto on toiminut

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 322 9.11.2010 pöydälle pantu asia LAUSUNTO VANHUSTEN HOITOPAIKKOJEN SÄILYTTÄMISTÄ JA LISÄÄMISTÄ KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-2346 Esityslistan asia

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015 Kuopion kaupunki 1 (5) Strategisia linjauksia asumispalveluiden toiminnallisiin muutoksiin ja kasvavaan asumispalveluiden tarpeisiin 1.1.2017 alkaen / palveluiden järjestäjänä vastaa kunnan tehtäväksi

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS

KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS Johtokunta Johtaja Airi Turunen Hallintopäällikkö vs. Marja Havukainen Johtava lääkäri Vastaava hammaslääkäri

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016

Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016 Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016 Asia Tavoite Toimenpiteet Toteutus/ vastuuhenkilö(t) 1. Kokoukset ja niihin 10 kokousta Kokoukset pidetään samalla viikolla, kuin sosiaali- ja valmistautuminen

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KOKOUSAIKA Tiistai 27.05.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa

Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa IKÄIHMINEN TOIMIJANA-hanke Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa 1.1.-31.8.2014 Anu Puustinen Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Asiakaspalautejärjestelmä Arviointivälineen kartoitus KUNNAN

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjelma tiivistelmä Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma tiivistelmä Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015 2020 tiivistelmä Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Suunnitteluprosessi Kehitysvammahuollon

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä Eläkeläisneuvoston kokous Torstai 28.2.2013 Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto 1 2 3 TERÄSMUMMOT JA -VAARIT Yli 90-vuotiaat ovat yllättäneet Lahden sosiaali- ja terveysviraston.

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveys ja asuminen - vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeensaajista mielenterveyden

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueen vastaukset

Varsinais-Suomen alueen vastaukset Varsinais-Suomen alueen vastaukset 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Valitkaa kunta, tai kunnat, jotka kuuluvat kuntayhtymään/yhteistoiminta-alueeseen. 10 2. Valitkaa yksi parhaaksi arvioimanne vaihtoehto : Kyselyn

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Ikääntymispoliittiset strategiat/ ohjelmat paikkakunnittain

Ikääntymispoliittiset strategiat/ ohjelmat paikkakunnittain Ikääntymispoliittiset strategiat/ ohjelmat paikkakunnittain Paikkakunnan nimi 1. Espoo (kaupunki) 2. Jyväskylä (seutu) 3. Järvenpää (kaupunki) Seudulliset vanhuspalvelujen strategiset Strategian nimi:

Lisätiedot

Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu

Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu 21.9.2006 Tuomas Alasalmi konsernijohtaja Lähde: KEVA Lähde: KEVA 1 2 Elinajanodote vuosina 1980 ja 2000 Naiset Miehet 2000 1980 2000 1980 Ruotsi 77,4 72,8 Ranska

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Vanhusten palvelut Helsinki

Vanhusten palvelut Helsinki Vanhusten palvelut Helsinki Arja Peiponen, VTL, THM, emba Palvelualuejohtaja Helsingin kaupunki Sosiaali ja terveysvirasto Helsinki Väestömäärä n. 600 000 Yli 65 v n. 100 000 Yli 75 v. 42 000 Sosiaali

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot