DanceWise2. Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DanceWise2. Loppuraportti"

Transkriptio

1 DanceWise2 Loppuraportti Ville Särkelä & Tuukka Ervasti YAD Youth Against Drugs ry

2 Sisällys 1. YAD Youth Against Drugs 3 2. DanceWise2 hankkeen tausta 4 3. Hankkeen ja toimintamuotojen esittely Nuorisotaloyhteistyö DJ koulut Jalkautuva tiimi Infopisteet S DEFFECT konemusiikkitapahtumat 8 4. Tuotokset 9 5. Tulokset DJ koulut Jalkautuva tiimi Infopisteet S DEFFECT konemusiikkitapahtumat Hankkeen keskeiset vaikutukset Haasteet Toimintamuotojen juurruttaminen Miten tuotoksia voidaan hyödyntää laajemmin Hankkeen keskeinen anti YAD ry:lle 20 2

3 1. YAD Youth Against Drugs ry YAD Youth Against Drugs ry on nuorten vapaaehtoistoimintaan perustuva ehkäisevän huumetyön yhdistys, joka on perustettu vuonna Yhdistyksen ensisijainen tavoite on pyrkiä ehkäisemään huumeiden käyttöä ja tukea päihteetöntä elämää. Tarkoituksena on tukea nuorten päihteettömiä elämäntapoja, tarjota vaihtoehtoisia toimintamuotoja ja uusia sosiaalisia kontakteja, sekä lisätä ihmisten tietämystä huumeasioissa ja vaikuttaa päätöksentekoon. Järjestön toiminnalliseksi kehykseksi onkin vuosien mittaan muotoutunut tiedon, tuen ja toiminnan tarjoaminen nuorilta nuorille vapaaehtoisvoimin. Toiminnan lähtökohtina ovat alusta asti olleet nuorten vapaaehtoisten omat ideat, kyvyt ja voimavarat. Toimintansa ja ehkäisevän työn mallien kehittämiseksi YAD ry toteuttaa erilaisia kokeilu- ja kehittämishankkeita. YAD ry:n toiminta on sekä uskonnollisesti, että poliittisesti sitoutumatonta ehkäisevää päihdetyötä. Ehkäisevällä päihdetyöllä tarkoitetaan tässä toimintaa, jolla ehkäistään ja vähennetään päihteiden käyttöä vaikuttamalla päihteiden saatavuuteen, päihteitä koskeviin tietoihin ja asenteisiin, päihteiden käyttötapoihin sekä päihteiden käyttöä synnyttäviin olosuhteisiin ja sitä tukevaan kulttuuriin. YAD ry valtakunnallisesti toimivana nuorisojärjestönä on pitkäjänteisen vapaaehtoistyön ja useiden projektien kautta myös vakiinnuttanut asemansa suomalaisen ehkäisevän huumetyön asiantuntijana. 3

4 2. DanceWise2 -hankkeen tausta Hankkeen tarve ja tausta on perusteltu hankehakemuksessa seuraavasti: YAD ry on toteuttanut ehkäisevää ja haittoja vähentävää pioneerityötä konemusiikkikulttuuriin kohdennettuna vuosina ja Rave Against Drugs- sekä DanceWise-hankkeiden kautta. Hankkeiden myötä YAD ry on onnistunut luomaan ainutlaatuisen kosketuspinnan konemusiikkikulttuuriin ja luottamuksen kohderyhmään. Rave Against Drugs nosti esiin tuntemattomaksi jääneen kohderyhmän sekä toi päihdehaittojen vähentämisen näkökulman konemusiikkiympäristöihin. Kulttuurisensitiivisten menetelmien kehittämistyötä ja tiedonkeruuta kulttuurin parissa jatkettiin DanceWise-hankkeen myötä. Kahden edellisen hankkeen kokemusten pohjalta huhtikuussa 2011 käynnistettiin jatkoprojekti varhaisen intervention ja kulttuurin muutosten seurannan mahdollistamiseksi. Toimintaa kehitetään koskettamaan laajempaa kohderyhmää nuorisotaloyhteistyön avulla. Menetelmien kehitystyötä ja ajankohtaisiin suuntauksiin reagoimista on jatkettava, jotta päihdenäkökulman sisältävät toimintamallit juurtuisivat luonnolliseksi osaksi elektronista musiikkikulttuuria. Aiemmissa hankkeissa YAD on kehittänyt vapaaehtoistiimin kautta tapahtuvaa toimintaa elektronisen musiikin tapahtumiin. Menetelminä ovat olleet tiedotuksellisen materiaalin jaon ja keskustelut mahdollistavat infopisteet sekä jalkautuvat vapaaehtoistiimit. Jalkautuvan työn tarkoituksena on osaltaan huolehtia juhlijoiden turvallisuudesta (mm. EA-valmius) ja havainnoida mahdollisia terveysriskejä sekä tarvittaessa huolehtia lisäapua paikalle. Toimintamalleina ovat olleet myös päihteettömät bileet (S DEFFECT) sekä riskitiedon ja muiden palveluiden vieminen internetiin. Elektronisessa musiikkikulttuurissa tapahtuvien jatkuvien muutosten ja uusien trendien johdosta johdosta työ vaatii kehittämistä ja päivitystä. Kuuden vuoden kokemuksen perusteella voi kuitenkin sanoa, että YAD:lla on vahva jalansija ruohonjuuritason toimijana suomalaisen elektronisen tanssimusiikin kentällä. Kohdennettu työ on saatu rakennettua pitkäjänteisellä kehittämistyöllä sellaiseen muotoon, jonka kohderyhmä on hyväksynyt kulttuurinsa sisään. Kohderyhmä alkanut luottamaan työn motiivin olevan heidän hyväkseen 4

5 toteutettavaa toimintaa ja tiedotusta. Toiminnan keskeyttämisessä kehittämistyön ollessa vielä kesken on riskinä se, että elektroniseen musiikkikulttuuriin saatu jalansija menetetään ja uuden toiminnan käynnistäminen vaatii jälleen pitkää työtä tullakseen hyväksytyksi. Päihdetyö kyseisessä kulttuurissa saattaa jäädä marginaaliseksi, hyvin niukoilla resursseilla toteutetuksi. Pahimmassa tapauksessa kulttuuri voi liueta jälleen takaisin minkään ennaltaehkäisevän tai haittoja vähentävän työn ulottumattomiin. 5

6 3. Hankkeen ja toimintamuotojen esittely DanceWise2 on elektroniseen musiikkikulttuuriin kohdennettu ehkäisevän huumetyön kolmivuotinen kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on toimintavuosinaan vastata kohderyhmästä nousseeseen, erityisesti haittoja vähentävän tiedon tarpeeseen sekä tuoda tapahtumiin ja nuorisotaloille huumekriittistä näkökulmaa. Käytännössä hanke rakentuu kolmelle päätavoitteelle, jotka ovat nuorisotaloyhteistyön, jalkautuvan- ja infopistetoiminnan kehittäminen. Lisäksi hankkeen toimesta jatketaan vuosittain järjestettäviä S DEFFECT-konemusiikkitapahtumia Nuorisotaloyhteistyö DJ-koulut DJ-kouluja toteutetaan paikallisten nuorisotalojen kanssa yhteistyössä ja niiden tarkoituksena on antaa osallistujille valmiudet levyjen soittamiseen ja uuden harrastuksen hankkimiseen ja jatkamiseen itsenäisesti. DJ-harrastus on kallis ja vaikeasti aloitettava harrastus ja tästä syystä DanceWise2-hankkeen DJ-koulut ovat matalan kynnyksen koulutuksia, jotka eivät edellytä minkäänlaista etukäteistietoa aiheesta. Koulutuskokonaisuuksia on erilaisia, aina työpajamuotoisista koulutuksista pitkäkestoisiin koulutuksiin, joissa jokainen osallistuja saa yksilöllistä opetusta viikoittain. Mahdollisuuksien mukaan koulutuksen lopuksi on järjestetty tapahtuma, jossa koulutukseen osallistuneet nuoret pääsevät esiintymään ja saamaan kokemusta myös yleisön edessä esiintymisestä. DJ-koulujen yhteydessä on myös kerrottu hankkeen muista toiminnoista ja tarkoituksista yleisesti ja osa osallistuneista nuorista onkin ollut toiminnassa mukana koulutuksien jälkeenkin. DJ-koulutuksien aikana on myös koulutettu nuorisotalojen työntekijöitä siten, että heille on jäänyt konkreettisia työkaluja päihdekasvatuksen toteuttamiseen nuorisotaloilla. 6

7 3.2. Jalkautuva tiimi Jalkautuvan tiimin tarkoitus on jalkautua kesäisin elektronisen tanssimusiikin metsäfestivaaleille ja tarjota apua sitä tarvitseville juhlijoille. Tiimi on koottu DW-Crew- ja vähintään SPR:n EA1-koulutuksen käyneistä täysi-ikäisistä vapaaehtoisista. Metsäfestivaalit järjestetään nimensä mukaisesti metsässä, jossa ympäristö asettaa omat haasteensa niin juhlijoille kuin järjestäjillekin. Haavat ja nivelten nyrjähdykset ovat yleisiä, mutta myös päihteistä johtuvia tapaturmia ja vaaratilanteita sattuu. Jalkautuva tiimi liikkuu tapahtumissa yleisön seassa ja tarjoaa ensiapua sitä tarvitseville sekä havainnoi päihteiden käyttöön liittyviä riskitilanteita. Vapaaehtoiset kuljettavat mukanaan ensiapureppuja ja kiertävät festivaalialuetta pareittain; uudet vapaaehtoiset toimivat kokeneempien pareina. Alueelle pystytetään teltta, jossa päivystää kiertävästi vähintään kaksi vapaaehtoista. Teltassa on täydennyksiä ensiaputarvikkeille ja sitä voidaan käyttää lepopaikkana huonokuntoisille asiakkaille. Lisäksi teltalle voi tulla keskustelemaan päihteistä ja päihteidenkäytöstä Infopisteet Infopisteitä järjestetään erilaisissa elektronisen musiikin tapahtumissa vapaaehtoisvoimin. Infopisteitä tarjotaan eri tapahtumajärjestäjille ja osa järjestäjistä myös toivoo niitä omiin tapahtumiinsa. Joidenkin tapahtumajärjestäjien kanssa yhteistyö on alkanut jo ensimmäisen DanceWise-hankkeen aikana. Tarkoitus on tuoda tapahtumiin tietoa päihteistä ja tarjota yleisölle mm. korvatulppia ja ehkäisyvälineitä. Infopisteitä toteuttavat koulutetut vapaaehtoiset, jotka myös keskustelevat päihdeasioista kävijöiden kanssa. Infopisteitä toteuttavat vapaaehtoiset tulevat itsekin elektronisen musiikkikulttuurin sisältä ja pystyvät näin käymään keskusteluja vertaispohjalta. 7

8 3.4. S DEFFECT konemusiikkitapahtumat S DEFFECT-konemusiikkitapahtumat ovat osa DanceWise-hankkeita. Tapahtumien tarkoitus on luoda turvallinen ja päihteetön tapahtuma nuorille, jotka ovat kiinnostuneita elektronisesta tanssimusiikkikulttuurista. Tapahtumat ovat alaikäisille sallittuja, päihteettömiä ja niitä markkinoidaan erityisesti nuorisotalojen kautta. Tapahtumissa esiintyy hankkeen ideologiaan sitoutuneita artisteja, joista osa on ollut mukana myös hankkeen DJ-koulujen järjestämisessä. Tapahtumat järjestetään kokonaan hankkeen omien vapaaehtoisten kanssa aina markkinointia myöten. 8

9 4. Tuotokset Dancewise2 hanketta edeltäneissä hankkeissa suunniteltiin ja tuotettiin aineinfokortit yleisimmistä päihteistä ja ne ovat siirtyneet YAD ry:n perustoiminnan käyttöön. Tässä hankkeessa aineinfokorteista suunniteltiin ja painettiin englannin kieliset versiot päivitetyillä grafiikoilla. Tarve englannin kielisille korteille nähtiin klubi- ja festarikulttuurin kansainvälistymisellä sekä suomen kieltä osaamattomien juhlijoiden määrän kasvulla. Korttien tekstiosuuksien kääntäminen tehtiin jo edellisen hankkeen aikana. Viimeisenä vuotena hankkeessa aloitettiin yhteistyössä Diakin sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa ns. Sekakäyttöopas, joka on tarkoitettu erityisesti yleisimmin väärinkäytettyjen lääkeaineiden vaikutusten, riskien sekä valmisteiden tunnistamiseen. Opiskelijat tuottivat hankkeen työntekijän ohjauksessa oppaalle rungon, jonka kehittämistä voidaan jatkaa YAD ry:n perustoiminnassa. Opas on tarkoitettu lähinnä Jalkautuvan ensiaputiimin käyttöön kesän festivaaleilla. Hankkeen yhtenä konkreettisena tavoitteena oli luoda päihderiskien hallintaan tähtäävä opas tapahtumajärjestäjille Vain DJ miksaa. Oppaan keskeinen sisältö on päihteisiin ja tilaan liittyvien riskien tunnistaminen sekä riskien vähentäminen. Oppaan kokoamisessa käytettiin hyväksi kentältä kerättyä tietoa ja kansainvälisiä kokemuksia päihdeturvallisuuden parantamisesta. Vuonna 2012 hankkeessa toteutettiin elektronisen tanssimusiikin kentälle suunnattu lomakepohjainen internetkysely Huumetieto ja käyttökartoitus, joka oli avoimena kuuden kuukauden ajan ja keräsi 518 vastausta. Kyselyn tulokset vahvistivat jo edellisissä hankkeissa havaitun elektronisen tanssimusiikin kentän päihdekulttuurin valtavirtaistumista muun muassa alkoholin ja huumaus- sekä lääkeaineiden yhteiskäytön ja yhteiskäytön yleisyyden suhteen. Tämän tiedon pohjalta oppaan ja koko toiminnan sisältöjä voitiin kohdentaa paremmin vastaamaan todellista tarvetta. DJ-kouluista tuotettiin opas, jonka tarkoituksena on avata koko koulutuksen rakennetta ja käytäntöjä siten, että niitä on mahdollista toteuttaa jatkossa ilman hankkeen työntekijöitä. Oppaassa käydään läpi kaikki järjestämiseen liittyvät käytännön asiat, opetussuunnitelma ja vaatimukset toteuttavalle ta- 9

10 holle. Oppaan ohjeiden avulla koko koulutus on mahdollista järjestää mahdollisimman pienin resurssein. Oppaan lisäksi ainoat välttämättömät vaatimukset ovat dj-laitteisto sekä opettaja, joka omaa kohtuulliset tiedot dj-laitteista ja niiden käytöstä. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli viimeistellä vapaaehtoispohjalta toimivan Jalkautuvan tiimin toimintamalli, jolloin toiminnan siirtäminen YAD ry:n perustoimintaan helpottuu. Tavoite saavutettiin hyvin ja Jalkautuvan tiimin toiminnasta luotiin opas tiimiohjaajalle, johon on kirjoitettu auki tiimin toiminta ja ohjaus. Vuosi 2014 osoittaa kuinka toiminnan siirtyminen perustoimintaan onnistuu, joten tässä vaiheessa tulosten arviointi on vaikeaa. Hankkeen aikana Jalkautuvan tiimin koulutusta muokattiin kevyemmäksi ja päivitettiin vapaaehtoisten kanssa. Hankkeen työntekijät olivat mukana erilaisissa yhteistyöverkostoissa ja tapahtumissa esittelemässä toimintaa. Toimintaa esiteltiin Preventiimin verkostotapaamisessa, Porin ehkäisevän työn päivillä sekä Päihde- ja mielenterveyspäivillä. Työntekijät kirjoittivat myös asiantuntija-artikkelin A- klinikkasäätiön nuortenlinkki.fi palveluun turvallisen juhlimisen näkökulmasta. 10

11 5. Tulokset 5.1. DJ-koulut Siin on tyyppejä jotka on niinku mites sen nyt sanois; hyviä tyyppejä; semmosia, joita voi niinku katella vähän ylöspäin; et okei tää on nastaa ja tyypit tekee kivoja juttuja ja sen voi tehdä näinkin. Nuorisotyöntekijä, Lapinjärvi DJ-kouluja järjestettin hankkeen toimintavuosina yhteensä kymmenen kappaletta. Kouluihin osallistui yhteensä vuotiasta nuorta. Projektisuunnitelman määrällisenä tavoitteena oli 12 koulua, mutta ensimmäisen vuoden aikana ei ehditty pitämään kuin koulun pilotointi. DJ-kouluja järjestettiin lähinnä pääkaupunkiseudulla, mutta mukaan mahtui myös kaksiympäryskuntaa (Kirkkonummi ja Lapinjärvi). Kahdeksan kymmenestä DJ-koulusta järjestettiin nuorisotaloilla. Tämän lisäksi yksi järjestettiin Kalliolan Setlementin Poikien Talolla ja yksi NMKY:n toimintakeskuksessa Malmilla. Kohderyhmältä saatu palaute kouluista on ollut kauttaaltaan hyvää. Ainoa mikä on saanut vähän negatiivista palautetta on ollut koulun kesto (5-6 viikkoa), sillä nuoret olisivat halunneet jatkaa opettelua vielä työntekijöiden ohjauksessa. Tähän reagoitiin siten, että halukkaat saattoivat tulla harjoittelemaan hankkeen toimistolle kun työntekijät olivat paikalla. Nuorisotaloilta saatu suullinen palaute on ollut myös hyvää ja erityisesti koulun maksuttomuutta sekä joustavuutta on kiitelty. Osassa kouluista nuorisotalon henkilökunta on ollut aktiivisemmassa roolissa kuin toisissa ja osallistunut myös itse koulutukseen. Työntekijän näkökulmasta DJ-koulujen kehittäminen on ollut prosessi, jolla on ollut selkeä suunta ja joka on muotoutunut matkan varrella toimivaksi paketiksi. Alkuperäisessä suunnitelmassa DJ-koulut oli kaavailtu viikonlopun mittaisiksi työpajoiksi, jotka päättyvä nuorten esiintymiseen. Kokemus käytännöstä ja toiminnan reflektointi kuitenkin muutti suunnitelmia siten, että kouluista päädyttiin tekemään kolme erilaista versioita. Yleisin versio on ollut

12 viikon mittainen koulu (7 kpl), jolloin kokoonnutaan kerran viikossa ja jokaisella oppilaalle on henkilökohtaista opetusta. Toinen vaihtoehto on ollut viikonlopun mittainen työpaja (1 kpl), jolloin toiminta on vapaampaa eikä henkiläkohtaista opetusta ole samalla tavalla kuin pidemmässä. Kolmas malli on ollut nopea muutaman tunnin esittely (2 kpl), jonka kautta on voitu sopia pidemmistä kouluista. Oppilaan ovat päässeet soittamaan tapahtumiin oman tahtonsa mukaan eikä siitä ole tehty pakollista. Hankkeen viimeisessä koulussa kuitenkin kaikki oppilaat soittivat nuorisotalon discossa. DJ-koulujen päihdekasvatuksellista näkökulmaa pohdittiin pitkään ja sen toteuttamiseksi ideoitiin erilaisia menetelmiä. Skotlannista saadun kokemuksen pohjalta kuitenkin päädyttiin sosiaalisen vahvistamisen kautta tapahtuvaan päihdekasvatukseen, koska päihteiden alleviivaaminen tuntui toiminnassa päälleliimatulta. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että työntekijät kertoivat hankkeesta ja YAD ry:stä sekä jakoi päihdetietomateriaalia nuorille. Materiaalit olivat myös näkyvillä koko koulun ajan, jolloin nuoret saivat rauhassa tutustua niihin ja ottaa puheeksi niihin liittyviä aiheita. DJ-kouluista on luotu kirjallinen malli, joka vapaasti kouluja suunnittelevien tahojen käytettävissä Jalkautuva tiimi Kiinnostaa haittoja vähentävä päihdetyö. Toi on just semmosta mitä aattelin et tää on hyvä juttu ja meen tekemään tätä, niinku harrastustoimintana. Vapaaehtoinen, Jalkautuva tiimi Jalkautuvan tiimin keikkoja metsäfestivaaleille oli kolmen kesän aikana yhteensä aikana kahdeksan kappaletta. Tavoitteena keikkoja oli 2-3 kappaletta kesässä, joten tavoitteeseen päästiin hyvin. Yhteensä hankkeessa on toiminut aktiivisesti 18 vapaaehtoista, joista 14 on tullut toimintaan hankkeen aikana. Jalkautuvalle tiimille on järjestetty kaksi koulutusta (2012 & 2013), jotka ovat sisältäneet perustietoa tiimin toiminnasta sekä SPR:n Ensiapu 1 koulutuksen. Yhteensä koulutuksiin on osallistunut 14 henkilöä. 12

13 Toiminnasta on kerätty palautetta vapaaehtoisilta erillisillä palautelomakkeilla ja festivaalien järjestäjiltä vapaamuotoisesti sähköpostitse. Vapaaehtoisilta saatu palaute on ollut hyvää. Toiminnan kehittämisessä on otettu huomioon palautteet ja myös vapaaehtoisia on osallistettu kehitystyöhön. Erityisesti tiimin toimintaan kentällä sekä välineisiin on kiinnitetty huomiota hankkeen aikana ja se on saanut kiitosta vapaaehtoisilta. Viimeisimpien keikkojen jälkeen vapaaehtoisilta ei noussut mitään merkittäviä parannusehdotuksia, joten tästä voi päätellä toiminnan kehittyneen oikeaan suuntaan. Tapahtumajärjestäjiltä saatu palaute on ollut hyvää, vaikka olosuhteet ovat olleet välillä haastavia. Myös järjestäjille on annettu palautetta tiimin toimintaa silmällä pitäen ja muutaman kesän perusteella myös tämä on tuottanut tulosta. Vapaaehtoisten asennetta ja motivaatiota kuvaa hyvin erään järjestäjän lähettämä palaute: Tapahtuma meni oikein loistavasti ja EA-tiimi hoiti hommansa hyvin, vaikka joutuivat tulemaan toimeen ilman sähköjä ja tuoleja. Pahoittelemme tätä kiireestä johtuvaa puutetta.. Työntekijän näkökulmasta Jalkautuvan tiimin toiminnan kehittymistä on ollut mielekästä seurata. Toiminnasta on tehty organisoidumpaa ja vapaaehtoisten hyvinvointiin kiinnitetään nykyään entistä enemmän huomiota. Vapaaehtoistyön rasittavuus huomioidaan ja vapaaehtoisille tarjotaan mahdollisuus välittömään palautteeseen sekä keskusteluun. Vapaaehtoisille on pyritty järjestämään vuosittain yhteisiä kokoontumisia mielekkään tekemisen merkeissä ja purku- ja kehittämispäiviä. Vapaaehtoisten osallisuutta toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen on pyritty lisäämään. Tiimi on markkinoinut itse itseään toimimalla hyvin tapahtumissa eikä erilliseen mainostamiseen ole tarvinnut käyttää resursseja. Metsäfestivaalien järjestäjät ovat omaksuneet toiminnan osaksi tapahtumaa ja tiedustelevat tiimiä paikalle oma-aloitteisesti. Tämä kertoo paljon tiimin toiminnasta ja siitä, miten siihen suhtaudutaan järjestäjän taholta. 13

14 5.3. Infopisteet Kaikki toteutetut infopisteet sujuivat tavoitteiden mukaisesti ja keskustelua pisteellä vierailleiden ihmisten kanssa syntyi. Infopisteitä järjestettiin kuitenkin suhteellisen vähän. Uusia kontakteja infopistetoiminnan tiimoilta ei juurikaan syntynyt, mutta vanhat yhteistyökumppanit pysyivät mukana ja niitä hyödynnettiin hyvin. Uusien kontaktien luominen jäi vähiin pääasiassa muiden toimintojen vuoksi; resurssit eivät aina riittäneet infopistetoiminnan kehittämiseen eikä toiminta houkutellut mukaan uusia vapaaehtoisia. Jalkautuvan tiimin toimintojen järjestäminen vei erityisen paljon aikaa sekä resursseja ja sen kehittäminen vaikutti omalta osaltaan infopistetoiminnan vähäisyyteen. Vuosina järjestettiin 10 kappaletta infopistettä, joista 6 kappaletta toteuttiin elektronisen musiikin klubeilla ja 4 kappaletta erilaisissa nuorten tapahtumissa S DEFFECT konemusiikkitapahtumat S DEFFECT-tapahtumia järjestettiin Helsingissä hankkeen aikana kaksi kappaletta, tammikuussa 2012 ja tammikuussa Ensimmäinen tapahtuma järjestetti Kulttuuriareean Gloriassa, jossa vastaavia tapahtumia oli järjestetty aiemminkin. Tapahtuman konsepti säilytettiin ennallaan. Tapahtuman kävijämäärä jatkoi jo aikaisemmista tapahtumista jatkunutta laskuaan ja kävijöitä oli illan aikana noin 100. Järjestelyiden ja käytännön asioiden suhteen tapahtumassa ei ollut ongelmia. Toinen tapahtuma järjestettiin vuotta myöhemmin tammikuussa 2013, jolloin tapahtuman konseptia päätettiin uudistaa. Tapahtumapaikka siirrettiin nuorten toimintakeskus Happeen, koska sen sai käyttöön ilmaiseksi ja tilat olivat tapahtumalle sopivat. Myös tapahtuman musiikillista sisältöä valtavirtaistettiin, jonka toivottiin houkuttelevan paikalle enemmän nuoria. Lisäksi tapahtumapaikan vuokrasta vapautuneita rahoja kohdistettiin tapahtuman mainontaan. Kävijämäärä jatkoi kuitenkin laskuaan uudistuksista huolimatta ja tapahtuman järjestämiseen käytetyt työntekijäresurssit kasvoivat. 14

15 Kahden viimeisen tapahtuman jatkettua kävijämäärän osalta laskevaa trendiä, päätettiin yhdessä työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa, ettei kolmatta tapahtumaa ole järkevää järjestää. Vapautunteet resurssit kohdennettiin Jalkautuvan tiimin toiminnan kehittämiseen. Tapahtumien kävijöiltä ja vapaaehtoisilta saatu suullinen palaute tapahtumista on ollut kuitenkin hyvää ja erityisesti musiikkia sekä päihteettömyyttä on kiitelty. 15

16 6. Hankkeen keskeiset vaikutukset Hanke tuotti englanninkielisiä versioita olemassa olevista päihdetietokorteista ja näitä kortteja voidaan hyödyntää jatkossa myös YAD:n muussa toiminnassa. Englanninkieliselle materiaalille on säännöllistä kysyntää, joten on tärkeää, että oleellisimmat tietopaketit ovat tarjolla myös englanniksi. Jalkautuvan tiimin vaikutukset ovat selkeitä; ensiavulle on tarvetta kaikissa ulkoilmatapahtumissa ja etenkin niissä metsäbileissä, joissa avunsaanti on muutoin hankalaa. Jalkautuvan tiimin toiminnalle on ollut koko hankkeen aikana paljon kysyntää ja kaikki osapuolet kokevat toiminnan tärkeänä ja tarpeellisena. Vapaaehtoistoiminnan muotona jalkautuva tiimi on mielekäs ja vapaaehtoiset kokevatkin sen erittäin konkreettisena ja palkitsevan toimintana. Tapahtumanjärjestäjille vaikutus on selkeä; heidän asiakkaansa liikkuvat entistä turvallisemmassa ympäristössä. Dj-koulut ovat antaneet monelle osallistuneelle nuorelle innostuksen uuteen harrastukseen ja mahdollisuuden jopa työllistymiseen jatkossa. DJ koulujen funktio näyttäytyy erityisesti nuorten sosiaalisena vahvistamisena ja siten päihderiskeiltä suojaavana tekijänä. Koulutus toimii ponnahduslautana djmaailmaan siten, että koulutuksen jälkeen osallistujat pystyvät jatkamaan harjoittelua itsenäisesti ja he voivat kehittyä nopeasti. Nuorisotaloille koulutukset ovat antaneet lisätoimintaa, joka on houkutellut paikalle myös niitä nuoria, jotka eivät taloilla normaalisti käy. Infopistetoiminta on vapaaehtoisille mielekäs toimintamuoto, joka on myös hyvin konkreettinen. Tapahtumajärjestäjille infopisteet toimivat paitsi päihdetiedotuskanavana, myös selkeänä näyttönä siitä, että ko. tapahtumassa on ajateltu päihdeasioita asiakkaiden kannalta. S DEFFECT-tapahtumat toivat elektronisen musiikin tapahtumat nuorisotaloille, joissa vastaavia on harvoin tarjolla. Tapahtumat olivat myös päihteettömiä ja ikärajattomia, jolloin paikalle pääsi myös sellaiset nuoret, joilla ei välttämättä olisi muuten mahdollisuutta tutustua elektroniseen musiikkiin. 16

17 7. Haasteet Hankkeen haasteet ovat olleet kirjavia. Ehkäpä suurimpana haasteena on ollut se, että samanlaista toimintaa ei järjestä Suomessa kukaan muu, joten hankkeen ja toiminnan kehittäminen on ollut hyvin pitkälti kokeilemalla oppimista. Toiminnan tueksi on kuitenkin haettu kokemusta vastaavasta toiminnasta ulkomaisilta organisaatioilta. Hankkeen työntekijät kävivät keväällä 2012 tutustumassa Skotlantilaiseen Crew2000 organisaatioon, joka tekee lähes täsmälleen samanlaista työtä kuin DanceWise2 hankkeessa. Tutustuminen samanlaista työtä tekevään organisaatioon antoi luottamusta ja suuntaa työlle sekä antoi lisäpontta vertaistuen muodossa. Toinen merkittävä haaste on ollut se, että valtaosa toiminnasta pohjautuu vapaaehtoistyölle. Vaikka hankkeessa on ollut joukko aktiivisia vapaaehtoisia, on yhteisten tapahtumien järjestäminen ja vapaaehtoisten motivaation ylläpitäminen sekä yhteisen ajan löytäminen ja sitä kautta vapaaehtoisten palkitseminen ollut haasteellista. Toimintakulttuurin marginaalisuus rajoittaa myös vapaaehtoisten määrää, sillä vapaaehtoistyö perustuu kulttuurilähtöisyyteen ja vertaistoimintaan. Näin ollen pohja, josta uusia vapaaehtoisia liittyy mukaan toimintaan on rajallinen. Toisaalta vapaaehtoiset, jotka ovat liittyneet toimintaan ovat olleet motivoituneita ja aidosti kiinnostuneita toiminnasta. S DEFFECT tapahtuman haasteena on ollut alati laskeva kävijämäärä. Tähän on hankkeen aikana pyritty reagoimaan valtavirtaistamalla soitettavaa musiikkia, alentamalla lipun hintaa, muuttamalla tapahtumapaikkaa ja panostamalla markkinointiin. Nämä muutokset eivät kuitenkaan tuottaneet merkittävää tulosta, eikä tapahtuman järjestäminen ollut enää kannattavaa käytettyihin resursseihin nähden. Jälkeenpäin ajateltuna tapahtuma voisi toimia, jos tapahtuman järjestämiseen saataisiin mukaan enemmän kohderyhmän nuoria, jotka omien sosiaalisten verkostojensa kautta markkinoisivat tapahtumaa. Hankkeen alkua sävyttivät ongelmat toimitilojen kanssa. Juuri ennen uuden hankkeen alkua Helsingin nuorisoasiainkeskus ilmoitti lopettavansa YAD ry:n 17

18 ilmaisen nimikkotilan ja osoitti hankkeen ensimmäisiksi kuukausiksi tilapäisen toimitilan Helsingin Malmilta. Tämä tarkoitti sitä, että osa hankerahoituksesta jouduttiin budjetoimaan uuden toimitilan vuokraamiseen. Tomitilan etsintä ja muuttoihin liittyvät toimet työllistivät hanketyöntekijöitä ensimmäisen kesän ja syksyn ajan paljon, joka vaikutti osaltaan hankkeen käynnistymiseen. 18

19 8. Toimintamuotojen juurruttaminen Toimintamuodoista YAD ry:n perustoimintaan siirtyvät Jalkautuva tiimi ja elektronisen musiikin tapahtumissa toimivat infopisteet. Jalkautuvan tiimin juurruttaminen on aloitettu jo hankkeen alkuaikoina, sillä toiminnan jatkuminen YAD ry:n perustoiminnassa on ollut tavoitteena alusta asti. Hankkeen aikana tiimin toimintaa on kehitetty silmällä pitäen sen siirtämistä perustoimintaan. Viimeisen vuoden aikana tiimin toiminta ja ohjaus on kirjoitettu auki tiimiohjausmalliksi, jota on käyty läpi työyhteisössä sekä hankkeen jälkeen tiimistä vastaavan työntekijän kanssa. Vapaaehtoisia toiminnanohjauksen muutoksiin on valmisteltu hankkeen toisesta toimintavuodesta lähtien ja tavoitteena on, että vapaaehtoiset pysyvät toiminnassa mukana tiimin siirtymisestä perustoimintaan ja hankkeen loppumisesta huolimatta. Elektronisen muusiikin tapahtumissa toteutettaville infopisteille on jo vankka pohja YAD ry:n perustoiminnassa, sillä festivaaleilla tehtävää infopistetyötä järjestössä on toteutettu sen alkuvuosista lähtien. Erona perinteiseen infopistetyöhön on toimintaympäristössä, joka voi olla joko ulkoilmatapahtuma tai klubi. Erityisvaatimuksena molemmissa juurrutettavissa toimintamalleissa on se, että vapaaehtoisilta edellytetään täysi-ikäisyyttä. 19

20 9. Miten tuotoksia voidaan hyödyntää laajemmin Dj-koulutusmalli, joka on tuotettu kokonaan DanceWise2-hankkeen aikana, mahdollistaa dj-koulutusten toteuttamisen laajasti koko maassa. Koulutusmalli mahdollistaa erilaisten koulutusten toteuttamisen alusta loppuun ja vaatii toimiakseen dj-taustan omaavan opettajan. Jalkautuvan tiimin malli mahdollistaa jalkautuvan tiimin toiminnan jatkumisen jatkossakin ja toiminta juurrutetaan osaksi YAD:n perustoimintaa. 10. Hankkeen keskeinen anti ja miten se näkyy YAD ry:n toiminnassa tulevaisuudessa? Hankkeen keskeiseen antiin kuuluu jalkautuvan tiimin toimintamallin kehittyminen siihen pisteeseen, että sen voi yhdistää pysyväksi osaksi YAD:n perustoimintaa. Jalkautuvan tiimin metsäfestaritoimintaa on toteutettu vuodesta 2008 asti, molempien DanceWise-hankkeiden aikana. Kuluneina vuosina toimintamalli on kehittynyt paljon ja muotoutunut siihen pisteeseen, jossa sitä voidaan toteuttaa selkein ohjeistuksin ja hyvin tuloksin. Jalkautuva tiimi on myös tullut tunnetuksi tapahtumajärjestäjien keskuudessa ja markkinointi on helpottunut alkuvuosista huomattavasti. DJ-koulut ovat myös kehittyneet siten, että niitä voidaan jatkossa toteuttaa luotujen ohjeiden mukaan eivätkä ne tarvitse enää toteutuakseen DanceWiseprojektin työntekijöitä. DanceWise-hankkeen nimi on myös tullut tunnetuksi tapahtumajärjestäjien keskuudessa ja siten mahdollisten tapahtumien tai tapahtumayhteistyön toteuttaminen tulevaisuudessa on helpompaa. 20

DanceWise2 Loppuraportti kokemuksista haastattelujen valossa

DanceWise2 Loppuraportti kokemuksista haastattelujen valossa DanceWise2 Loppuraportti kokemuksista haastattelujen valossa 13.12.2013 Anita Forsblom 1. Johdanto DanceWise 2 (2011-2013) Päihdehaittoja ehkäisevän ja vähentävän työn juurruttaminen ja levittäminen konemusiikkikulttuurissa

Lisätiedot

YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös

YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Miksi sosiaalinen tilinpito?...3 Sosiaalisen tilinpidon rakenne...5 Festaritoiminta YAD:ssa... 10 100 Kohtaaminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YAD Youth Against Drugs ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2015 YAD Youth Against Drugs ry / Keskustoimisto Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä yad@yad.fi puh. 040 827 6250 Toiminnanjohtaja Janne Paananen Lutakonaukio

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014. YAD Youth Against Drugs ry YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT:

VUOSIKERTOMUS 2014. YAD Youth Against Drugs ry YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT: VUOSIKERTOMUS 2014 YAD Youth Against Drugs ry - YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT: YAD Youth Against Drugs ry Keskustoimisto, Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä p. 040 827 6250, yad@yad.fi Janne Paananen, toiminnanjohtaja

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

V ehkäisevän päihdetyön hanke. Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008. Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto

V ehkäisevän päihdetyön hanke. Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008. Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto LOPPURAPORTTI V ALITSEN V ehkäisevän päihdetyön hanke Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008 Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto TEHDÄÄN JA VALITAAN YHDESSÄ! SUUNNITTELU

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

Seniori-projekti 2005-2008

Seniori-projekti 2005-2008 Seniori-projekti 2005-2008 Loppuraportti Taina Heino Eija Myllymäki Tuija Rinne Mari Tuomainen Tyynelän Kehittämiskeskus 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Projektin tausta ja lähtökohdat... 3 3 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI

Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI Huhtikuu 2011 Milja Ilkka Tuula Immonen Inka Kasurinen 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Projektin organisointi...

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA?

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Anna Launonen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Päättyneiden tavoite 3 -ohjelman ESR-projektien 2000 2003 loppuraporttien

Lisätiedot

VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN

VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN Voimakas-projektin väliarviointi 2/2014 Riitta Kinnunen Jukka Lidman Sisältö 1 VOIMAKAS- PROJEKTIN JA VÄLIARVIOINNIN TOTEUTUS 3 1.1 Voimakas- projektin toteutus 3 1.2 Väliarvioinnin

Lisätiedot

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Astra Francke-Vehmas HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 7 Astra Francke-Vehmas Ura- ja rekrytointipalvelut siltana

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Löydä liikunta -kerhojen arviointi

Kati Lehtonen. Löydä liikunta -kerhojen arviointi Kati Lehtonen Löydä liikunta -kerhojen arviointi Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 206 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET ISBN

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti

Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti Päihdelinkki III Vuosien 2000 2003 kehittämisprojekti Loppuraportti Lotta Lehmusvaara (toim.) A-klinikkasäätiö 26.4.2004 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... 4 ESIPUHE... 6 1 PÄIHDELINKIN AIKAISEMMAT VERSIOT...

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

Hanke- ja arviointiraportti 2006. Elämyskeskus osana kasvua

Hanke- ja arviointiraportti 2006. Elämyskeskus osana kasvua Hanke- ja arviointiraportti 2006 Elämyskeskus osana kasvua Ehkäisevän päihdetyön kehittämishanke 2002-2005 Kirjoittajat Sininauhaliitto Inkinen Ari Lehikoinen Outi Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Elämyskeskus

Lisätiedot

Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti

Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti EROPERHEEN KAHDEN KODIN LAPSET -PROJEKTI 2011 2013 Lahden ensi- ja turvakoti ry Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti Anne Meritie, Marjut Pitkänen, Mika Ketonen 2 (40) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ.4

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot