Raportti Tampereen kaupunki 2013 Merja Haapoja Kuntademokratiayksikkö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti Tampereen kaupunki 2013 Merja Haapoja Kuntademokratiayksikkö"

Transkriptio

1 KUNTALAISTEN OSALLISTUMISEN JÄRJESTÄMISEN NYKYTILANNE VIRKAMIESNÄKÖKULMASTA Raportti Tampereen kaupunki 2013 Merja Haapoja Kuntademokratiayksikkö

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Kuntalaisten osallistumisen järjestämisen nykytilanne Vastaajien jakautuminen toimialoittain Osallistumismenetelmien käyttäminen ja käytettävyyden arviointi Tiedottaminen ja kuuleminen Osallistumisohjeiden ja päätösten tunteminen Yhteenveto ja kehittämisnäkökulmia osallistumisen järjestämiseen... 9 LIITTEET...11

3 1. Johdanto Tässä raportissa selvitetään kuntalaisten osallistumisen järjestämisen nykytilannetta virkamiesnäkökulmasta. Raportti pohjaa Tampereen kaupungin konsernihallinnon kuntademokratiayksikön virkamiehille tekemään E lomakekyselyyn. Kyselyllä kerättiin tietoja ajalla Tavoitteena oli kartoittaa osallistumisen järjestämisen nykytilanne prosesseissa, yksiköissä ja projekteissa. Samalla koottiin ideoita ja toiveita menetelmien kehittämiseksi ja uudistamiseksi. Kyselyn avulla kerättiin tietoa pormestarin nimittämän asukasdemokratiatyöryhmän käyttöön. Tampereen kaupungille laaditussa strategiassa Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki 2025 kuvataan painotuksia ja tavoitteita, joita kaupunginvaltuusto pitää tärkeimpinä. Strategia sisältää keskeiset viestit Tampereen kehittämiselle ja on perusta kaupungin johtamiselle. Kaupunkistrategian ja toimintasuunnitelmien lähtökohtana on pormestari Anna Kaisa Ikosen Uusi Tampere, tervetuloa! pormestariohjelma Tampereen kaupungin strategisia asiakirjoja ovat kaupunkistrategia ja toimintasuunnitelmat sekä tuottajien toimintaa ohjaavat strategiset asiakirjat. 1 Yksi strategian painotuksena ja tavoitteena on yhdessä tekeminen, sen toteuttamista tukee kaikki kaupungin asukkaat mukaan ottava toiminta näkemällä kuntalaiset ja yhteisöt aktiivisina toimijoina. 2 Palvelujen kehittämisessä ja päätöksenteossa tavoitellaan laajaa osallistumista, jonka odotetaan tukevan palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja kustannustehokuutta. Kaupungin tuottaman tiedon tulee olla avointa ja tukevan omaehtoista toimintaa. Strategian mukaan kaupungin pormestarimallin ja tilaaja tuottaja mallin uudistaminen tulee perustua yhteisöllisyyteen, asiakaslähtöisyyteen, vaikuttavuuteen ja tuottavuuden parantamiseen. 3 Tampereella on kehitetty edustuksellista demokratiaa täydentämään käytäntöjä, joiden avulla kuntalaiset voivat suoremmin vaikuttaa päätöksentekoon. Tampereen kaupungin laatimissa päätöksenteon ohjeissa on määritelty kuntalaisten ja muiden osapuolten osallistumisen järjestäminen osaksi laadukasta asianvalmistelua. Ohjeen mukaan valmistelutekstissä tulee kertoa, onko osallistumista järjestetty, miten, milloin ja keille, sekä arvioida osallistumisen vaikutus. Tampereella käytetään alueellisen osallistumisen kanavaa Alvaria ja sähköistä Valma foorumia sekä tarpeen mukaan muita osallistumistapoja, esimerkiksi yleisötilaisuuksia sekä asiakasraateja. 4 Tampereen pormestari on asettanut kuntademokratian kehittämistä varten kaksi työryhmää: käyttäjädemokratiatyöryhmän ja asukasdemokratiatyöryhmän. Työryhmien tehtävänä on arvioida nykyiset osallistumisen mallit, käynnistää erilaisia demokratian kokeiluhankkeita, ottaen huomioon sähköiset osallistumisen mallit, kuulla kuntalaisia ja yhteistyökumppaneita ja tehdä esityksiä tarvittavista lainsäädäntö ja/tai johtosääntömuutoksista. 1 Tampereen kaupunkistrategia 2025, 5 2 Tampereen kaupunkistrategia 2025, Tampereen kaupungin strategia 2025, 18 4 Päätöksenteon ohjeet TRE: 8848/ /2009, s. 5. 1

4 2. Kuntalaisten osallistumisen järjestämisen nykytilanne Virkamiehille suunnatussa kyselyssä kuntalaisten osallistumisen järjestämisen nykytilannetta tarkasteltiin neljän eri osa alueen kautta. Kyselyssä virkamiehiltä pyydettiin tietoja käytetyistä ja sopivimpina pidettävistä osallistumismenetelmistä sekä niihin liittyvistä käytännöistä. Tietoa kerättiin myös osallistumiseen liittyvästä tiedotuksesta ja kuulemisesta. Lisäksi kyselyssä kartoitettiin virkamiesten käsityksiä ja mielipiteitä nykyisistä osallistumismenetelmistä sekä kehittämisideoita. Kyselyn avulla selvitettiin myös osallistumisohjeiden ja päätösten tuntemista. Kyselyn toivottiin tavoittavan vastaajia jokaisesta sen toimialoihin kuuluvasta yksiköstä. Osallistumispyyntö lähetettiin sähköpostitse tilaajapäälliköille ja tilaajan suunnitteluryhmälle sekä hyvinvointipalveluryhmään, josta sitä toivottiin jaettavan eteenpäin. Kysely tehtiin avoimella E lomakkeella, johon pääsi vastaamaan sähköpostikutsussa ilmoitetun linkin kautta. Ensimmäinen kyselypyyntö lähetettiin ja muistutus päivää ennen vastausajan päättymistä Käytännössä vastausajaksi jäi 9 työpäivää itsenäisyyspäivän ajoittuessa vastausajalle. Vastauksia saatiin 29 kappaletta, mitä voidaan pitää hyvänä määränä odotettuun n. 30 vastaajaan nähden. 2.1 Vastaajien jakautuminen toimialoittain Kysely tavoitti vastaajia jokaiselta toimialalta (kuvio 1). Toimialojen edustavuutta raportin johtopäätöksiä arvioidessa on syytä kiinnittää huomiota siihen, että lähes neljänneksen (24 %) vastaajan työ kohdistuu osaamisen ja elinkeinojen asioihin ja viidenneksen (21 %) terveyteen ja toimintakykyyn. Kyselyllä tavoitettiin yksi vastaaja, jonka työ kohdistuu kaupunkiympäristön kehittämiseen, kaavoituskysymyksiin ja maankäyttöön. Raportissa on pyritty huomauttamaan, mikäli toimialojen sisällä on ilmennyt yhtenäistä vastauslinjaa tietyn asiakokonaisuuden sisällä. Kuvio 1. Vastaajien edustamien toimialojen absoluuttinen jakauma 8 7 Lasten ja nuorten palvelut 7 6 Ikäihmisten palvelut Osaamisen ja elinkeinojen asiat 4 4 Kulttuurin ja liikunnan palvelut Terveys ja toimintakyky Kaupunkiympäristön kehittäminen, kaavoituskysymykset ja maankäyttö Konsernihallinto 2

5 2.2 Osallistumismenetelmien käyttäminen ja käytettävyyden arviointi Virkamiehille suunnatulla kyselyllä kartoitettiin mitä osallistumismenetelmiä on käytössä kuntalaisten ja asiakkaiden kuulemiseen valmistelussa, kehittämisessä ja asiakaspalvelutyössä. Samalla tiedusteltiin, mitkä osallistumismenetelmät heidän mielestään ovat sopivimpia asiakkaiden ja kuntalaisten kuulemiseen. Vastaajat pitivät käytetyimpiä osallistumismenetelmiä kyselyä, palautetta ja omia yleisötilaisuuksia myös sopivimpina (taulukko 1). Nämä menetelmät olivat käytetyimpien menetelmien joukossa jokaisessa vastaajaryhmässä. Vastaajien teettämät kyselyt oli suunnattu useille eri tahoille. Kohderyhmiä olivat mm. kuntalaiset yleisesti kohdennettua markkinointia hyödyntäen, verkostotoimijat, palvelujen käyttäjät ja asiakkaat, perheet, tilaisuuksien läsnäolijat, opiskelijat ja heidän vanhempansa, henkilöstö, työpaikkaohjaajat/yrittäjät, kolmannen sektorin yhteistyökumppanit, viranomaiset ja hanketoimijat. Toimialojen välisessä vertailussa voidaan todeta, että lasten ja nuortenpalveluissa käytössä oli useammin työpajat, ikäihmisten palveluissa ja osaamisen ja elinkeinon asioissa osallisryhmät, kulttuuri ja liikuntapalveluissa asiakasraadit sekä terveyteen ja toimintakykyyn liittyvissä Valma, neuvostot ja Alue Alvarit. Vastaajien antamien arviointien mukaan yksiköissä, prosesseissa ja projekteissa käytettiin osallistumismenetelmiä keskimäärin 10 kertaa vuodessa (min=1, max=40, s= 10.86), arvioissa oli laajasti hajontaa myös toimialaryhmien sisällä. Kulttuurin ja liikunnan sekä lasten ja nuorten palveluissa osallistumismenetelmiä arvioitiin käytettäväksi vuositasolla arvioiden eniten. Konsernihallinnossa ja ikäihmistenpalveluissa arvioitiin osallistumismenetelmiä käytettäväksi selvästi vähiten keskiarvon jääden molemmissa alle 5 kertaan vuodessa. Taulukko 1. Vastaajien käyttämät ja sopivimpana pidettävät osallistumismenetelmät Käytetyt Sopivimmat Kyselyt 79 % 55 % Palaute 72 % 45 % Omat yleisötilaisuudet 62 % 45 % Osallisryhmät 38 % 41 % Valma 34 % 17 % Työpajat 31 % 31 % Asiakasraadit 31 % 41 % Neuvostot 31 % 24 % Muu 24 % 17 % Alue Alvarit 21 % 10 % Asukasillat 17 % 21 % Postiringit 10 % 7 % Näyttelyt 10 % 10 % otakantaa.fi palvelut 10 % 3 % Karttapohjaiset kyselyt 7 % 0 % Kävelyt 7 % 3 % Lähes neljännes vastaajista ilmoitti käyttäneen ryhmään muu kuuluvia osallistumismenetelmiä. Tähän ryhmään lukeutui varsin runsas joukko erilaisia osallistumismenetelmiä, joista mainittakoon mm. 3

6 Perheverkko, Päiväkoti ikäisten ja koululaisten aktiivivanhempien ryhmä, erilaiset oppilaiden ja opiskelijoiden neuvottelukunnat, vanhempainillat ja ryhmät, ammatillinen neuvottelukunta, hoitotyön neuvottelukunta, Wilma, Elonpolkuja verkosto, ASKPOLE. Lisäksi vastauksissa mainittiin asiantuntijapankki sekä kokemusasiantuntijatoiminta. Osallistumistavoitteiden osalta voidaan todeta, että virkamiehistä yli 60 %:lla on työssään asetettu kuntalaisten osallistumista koskevia tavoitteita ja niiden toteutumista seurataan (kuvio 2). Niukasti yli puolet ilmoitti, että kuulemisen järjestäminen on osoitettu tietylle henkilölle. Huomion arvoista on, että vain reilulla neljänneksellä on työssään ohje kerätyn tiedon käyttämiseen. Vastaajista 24 % ilmoitti tiedon keruusta ja sen käyttämisestä olevan vastuussa esimies, 21 % valmistelija ja 24 % muu taho. Liki kolmanneksen (31 %) mukaan tiedon keruusta ja sen käytöstä ei ollut nimetty tiettyä vastuuhenkilöä. Kuvio 2. Osallistumistavoitteet ja niiden toteutuminen 52 % 62 % Asetettu kuntalaisten osallistumista koskevia tavoitteita Seurataan tavoitteiden toteutumista 28 % 66 % Ohje kerätyn tiedon käyttämiseen Kuulemisen järjestämisestä vastaava henkilö Vastaajilla oli mahdollisuus arvioida myös nykyisten osallistumismenetelmien käytettävyyttä asteikolla heikko (1) erinomainen (5) (kuvio 3). Suurin osa vastaajista (61 %) piti nykyisiä menetelmiä hyvinä ja lähes kolmanneksen mielestä käytettävyys on tyydyttävää tasoa. Erinomaiseksi menetelmien käytettävyyttä ei arvioinut yksikään vastaajista. Kuvio 3. Vastaajien arvio nykyisten osallistumismenetelmien käytettävyydestä 4 % 3 % 32 % Heikko Tyydyttävä 61 % Hyvä Erittäin hvyä 4

7 Nykyisten osallistumismenetelmien käytettävyyden osalta osa vastaajista piti Valmaa vanhentuneena ja toivottiin vuorovaikutteista sähköistä järjestelmää. Myös palvelujen käyttäjien osallistumista pidettiin alueellisuutta merkittävämpänä ja käyttökelpoisempana osallistumismuotona. Osallistumismenetelmien osalta kyselyssä pyydettiin vastaajia arvioimaan erityisesti Alue Alvari mallin toimivuutta (kuvio 4). Yli puolet vastanneista virkamiehistä ei osannut ottaa mallin toimivuuteen kantaa, lähes kolmanneksen mielestä malli ei ole ollut toimiva ja vain 14 % piti mallia toimivana. Erityisesti Alue Alvari mallin osalta kritisoitiin osallistujien pientä määrää ja painottumista aktiivisiin kuntalaisiin sekä osallistujien vinoutunutta ikäjakaumaa. Kuvio 4. Vastaajien arvio Alue Alvari mallin toimivuudesta 14 % On ollut toimiva 55 % 31 % Ei ole ollut toimiva En tiedä Virkamiehille suunnatun E lomakekyselyn lopuksi tiedusteltiin vapaamuotoisesti heidän yksikkönsä kannalta kehittämisen arvoisia ja tarpeellisia osallistumismenetelmiä sekä ideoita osallistumisen järjestämiseen. Useiden vastaajien kommenteissa nousi tärkeäksi sähköisten menetelmien tarpeellisuus ja kehittäminen. Toisaalta osallistumista ja siitä tiedottamista toivottiin vietäväksi ihmisten pariin sosiaaliseen mediaan ja julkisiin tiloihin (mm. kirjastoihin, terveyskeskuksiin, kauppakeskuksiin ja tapahtumiin). Laajan osallistujajoukon lisäksi vastaajat kaipasivat toisaalta myös kokemusasiantuntijuuden ja asiakasraatien kehittämistä ja hyödyntämistä. Haasteena osallistumismenetelmien valinnassa ja kehittämisessä mainittiin erityisryhmien huomioiminen (mm. näkövammaiset). Erityisryhmiin liittyen, niiden tilastolliseen painoarvoon toivottiin kiinnitettävän huomiota heidän erityistarpeita koskevissa asioissa. Myös osallistumisjärjestelyissä tulisi kiinnittää huomiota erityisryhmien tarpeisiin. Toisena erityistapauksena mainittiin SOS hankkeen asiakasraati ja raatilaisten hyödyntäminen hankkeen loppumisen jälkeen. SOS hankkeen osalta haluttiin nostaa esille vaikeus saada heikoimmassa asemassa olevat kuntalaiset mukaan, mutta myös ja edelliseen nähden, toiminnan jatkuvuuden ja jatkohyödyntämisen tärkeys. Useissa vastauksissa ilmeni tarve hyödyntää kuntademokratiayksikön ammattitaitoa yksiköiden konsultoimisessa ja käytännön järjestelyissä osallistumiseen liittyen. 5

8 2.3 Tiedottaminen ja kuuleminen Virkamieskyselyn perusteella voidaan todeta, että tulevista suunnitelmista tiedotetaan erittäin hyvin (93 %). Tiedotusajankohta sijoittuu suunnittelun alkuun (38 %) ja etenemisvaiheisiin (46 %). Pienessä osassa vastauksia (8%) todettiin tiedottamisen seuraavan suunnitelman valmistumista. Vastaajista 72 % ilmoitti tiedottavan kuntalaisille tehdyistä päätöksistä. Virkamiehistä lähes puolet (48 %) ilmoitti yksikön itse ja lähes kolmannes (31 %) viestinnän hoitavan kuntalaisten ja asiakkaiden kuulemiseen liittyvää viestintää. Viestinnän hoitamisessa ei ilmoitettu käytettävän konsulttia lainkaan. Muiden vastaajien osalta ilmoitettiin, ettei nimettyä henkilöä ollut (14 %) tai muu taho (7 %) huolehti kuulemiseen liittyvän viestinnän hoitamisesta. Näistä muita tahoja ovat mm. projektihenkilöstö, tuottajat ja vammaisasiamies. Kuntalaisten ja asiakkaiden kuulemiseen liittyvän viestinnän hoitamisessa ei voida osoittaa vastaajien taustatietojen perustella yhteistä linjaa. Merkittävään yli viidenneksen osuuteen nousi kysymykseen vastaamatta jättäneiden määrä tarkasteltaessa kuntalaisten ja asiakkaiden tiedottamista palautteen ja kommenttien käyttämisestä valmistelussa ja kehittämisessä (kuvio 5). Koska ero on merkittävä verrattuna muiden kysymysten vastaamisaktiivisuuteen, on syytä olettaa taustalla vaikuttavan huolimattomuuden lisäksi muitakin tekijöitä. Vastaamatta jättäminen voi ilmentää vaikeutta kysymyksen tulkinnassa. On mahdollista, että vastaajien näkökulmasta palautteen antamisen käsite voidaan mieltää muunkin kuin kolmen annetun vastausvaihtoehdon kautta. Kyselyyn osallistuneista 27 % ilmoitti, että palautetta ei anneta. Niukka enemmistö kyselyyn osallistuneista ilmoitti tiedottavansa palautteen ja kommenttien käyttämisestä suunnitelmassa esitetyssä yhteenvedossa ja vastineessa tai sisällyttävän päätösesitykseen tietoa osallistumisesta vaikutuksineen. Yleistäen voidaan todeta, että osallistumisen huomioinnista annetaan palautetta ja tiedotetaan useammin kuin jätetään antamatta. Kuvio 5. Kuntalaisille ja asiakkaille tiedottaminen palautteen ja kommenttien käyttämisestä Ei vastausta 21 % Ei palautetta 27 % Suunnitelmassa 31 % Päätösesityksessä 21 % 6

9 Valmisteilla oleviin asioihin liittyvän kuulemisen osalta selvitettiin, kuinka vastauksissa mainitut kuulemiset jakautuvat eri kuultujen ryhmien välillä (kuvio 6). Kuulluista suurimman ryhmän muodosti henkilöstö. Kolmeen seuraavaksi suurimpaan ryhmään lukeutuivat kuntalaiset yleensä, lapset ja nuoret sekä järjestöt. Alue Alvarit ja yrittäjät mainittiin kuultuina ryhminä selvästi muita harvemmin. Ryhmään muu lukeutuvina ryhminä vastaajat mainitsivat mm. vammaisneuvoston, ammatillisen neuvottelukunnan, oppilaitokset, työpaikkaohjaajat, huoltajat, projektihenkilöt, asiakkaat, 3. sektori, yksityinen sektori ja yritysyhteistyökumppanit, opiskelijat sekä maahanmuuttajaneuvostot. Kuvio 6. Kuulemisen jakautuminen ryhmien välillä Kuntalaiset Alue Alvarit yleensä Lapset ja nuoret Ikäihmiset Yrittäjät Järjestöt Henkilöstö Muu 7

10 2.4 Osallistumisohjeiden ja päätösten tunteminen Virkamiehille suunnatussa kuntalaisten osallistumisen nykytilannetta kartoittavassa kyselyssä tiedusteltiin myös, kuinka tunnettuja osallistumisohjeet ovat virkamiesten keskuudessa. Kaiken kaikkiaan osallistumisohjeiden tuntemisessa olisi parannettavaa (kuvio 7). Kaikki vastaajat tunsivat Tampereen kaupunkistrategia 2025:n, samoin Pormestariohjelma tunnettiin laajalti. Mutta päätöksenteon ohjeet 2013 tunsivat vain niukasti yli puolet (55 %) vastaajista ja lapsinäkökulman huomioon ottamista koskeva ohjeen enää 38 % vastaajista. Erityisessä tarkastelussa tuntemisen osalta olivat Palvelufoorumit alueellisen osallistumisen malli 2006, Pysyväismääräys Valman käytöstä 2007, Valman soveltamisohje 2007, Alueellisten työryhmien toimintasääntö 2009, Lapsinäkökulman huomioon ottaminen päätöksenteossa 2008 (pormestarin pysyväismääräys), Päätöksenteon ohjeet 2013, Ohje osallistumisen järjestämisestä 2011, Tampereen kaupunkistrategia 2025 sekä Pormestariohjelma Vastaajat saivat mainita myös muita tuntemiaan osallistumisohjeita, joista mainittiin vammaisneuvoston toimintasääntö, pysyväismääräys kokoontumisten esteettömyydestä, ohjeet esteettömän tapahtuman järjestämisestä, määräykset kaavoitusprosessin julkisuudesta, elinvoima ja hyvinvointisuunnitelma sekä Tampereen kaupungin ja yhdistysten väliset periaatteet (kh ). Kuvio 7. Osallistumisohjeiden ja päätösten tunteminen Tunnetaan Ei tunneta Muu Pormestariohjelma Tampereen kaupunkistrategia Ohje osallistumisen järjestämisestä Päätöksenteon ohjeet Lapsinäkökulman huomioon ottaminen 11 Alueellisten työryhmien toimintasääntö Valman soveltamisohje Pysyväismäärys Valman käytöstä Palvelufoorumit alueellisen osallistumisen 0 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 8

11 3 Yhteenveto ja kehittämisnäkökulmia osallistumisen järjestämiseen Tässä raportissa käsiteltiin virkamiehille suunnattua E lomakekyselyä kuntalaisten osallistumisen järjestämisen nykytilanteesta. Vastauksia kyselyyn saatiin hyvin suhteellisen lyhyt vastausaika ja odotettu osallistujamäärä huomioon ottaen. Vastausten määrä osoittaa virkamiesten tiedostavan kuntalaisten ja asiakkaiden osallistumisen järjestämisen ja menetelmien kehittämisen tärkeyden. Vastaajien jakautuminen toimialoittain olisi voinut olla tasaisempaa ja tämä edustavuuden puute voi hieman vaikuttaa johtopäätösten yleistämiseen. Toisaalta on kuitenkin syytä todeta, että kysymyskohtaisessa tarkastelussa eroavaisuuksia ei esiinny niinkään toimialojen välillä vaan toimialakohtainen sisäinen vaihtelu on yleisempää. Perinteisiä virkamieslähtöisiä osallistumismuotoja käytetään yleisesti. Valmistelussa, kehittämisessä ja asiakaspalvelussa kuntalaisten / asiakkaiden kuulemisessa käytetyimmät osallistumismenetelmät ovat kyselyt, palaute ja omat yleisötilaisuudet, joita virkamiehet pitivät myös työnsä kannalta sopivimpina. Näitä menetelmiä käytettiin kaikissa vastaajaryhmissä. Keskinäisessä vertailussa toimialat profiloituvat hieman käytettyjen osallistumismuotojen osalta. Lasten ja nuorten palveluissa korostui työpajat, ikäihmisten palveluissa sekä osaamisen ja elinkeinon asioissa osallisryhmät. Puolestaan kulttuuri ja liikuntapalveluissa korostui asiakasraadit sekä terveyteen ja toimintakykyyn liittyvissä asioissa Valma, neuvostot ja Alue Alvari. Osallistumismenetelmiä arvioitiin käytettävän n. 10 kertaa vuodessa, arvioissa oli hajontaa myös toimialaryhmien sisällä. Vastauksissa ilmeni tarve hyödyntää kuntademokratiayksikön osallistumisen ammattitaitoa yksiköiden konsultoimisessa ja käytännön järjestelyissä. Kuntalaisten osallistumista koskevia tavoitteita on asetettu ja näiden tavoitteiden toteutumista seurataan (yli 60 %). Kuitenkin vain lähes kolmanneksella on työssään ohje kerätyn tiedon käyttämiseen. Osallistumisen vaikuttavuuden parantamiseksi kerätyn tiedon käyttäminen tulisi olla suunnitelmallisempaa. Virkamiehet pitivät nykyisten osallistumismenetelmien käytettävyyttä hyvinä. Virkamiehien vastauksissa ilmeni kokemusasiantuntijuuden sekä asiakkaiden / käyttäjien osallistumisen ja kuulemisen arvostus. Kolmannes vastaajista ei koe Alue Alvari mallia toimivaksi ja toisaalta suurin osa ei osannut ottaa toimivuuteen kantaa. Alue Alvarin osalta on vielä todettava, että alueellisen osallistumisen ohjeita ei tunneta lähes lainkaan. Virkamiehet toivoivat vuorovaikutteisten sähköisten osallistumismenetelmien kehittämistä ja toisaalta toivottiin osallistumista vietävän enemmän sinne missä kuntalaiset ovat (sosiaalinen media, julkiset tilat). Vaikeasti mukaan saatavien osalta osallistumistoiminnan jatkuvuuden merkitys on tärkeää. Tulevista suunnitelmista tiedotetaan erittäin hyvin (93 %) ja suurin osa tiedottamisesta sijoittuu aikaan ennen suunnitelman valmistumista. Tehdyistä päätöksistä kuntalaisille ilmoitetaan myös hyvin (72 %). Kuntalaisten osallistumiseen ja asiakkaiden kuulemiseen liittyvää viestintää hoitaa pääsääntöisesti joko yksikkö itse tai viestintä. Palautteen ja kommenttien käyttämisestä valmistelussa ja kehittämisessä olisi tiedotettava kuntalaisille ja asiakkaille useammin (52 % ilmoittaa tiedottavansa). Suuren vastaamatta jättäneiden osuuden vuoksi tätä palautteen ja kommenttien käyttämiseen liittyvää palautekäytäntöä sekä palautekäsitteen määrittelyä on syytä selvittää jatkossa tarkemmin, onhan yksi osallistumisen motivaatio vaikuttavuuden kokeminen. 9

12 Myös osallistumisohjeiden tunnettavuuteen tulisi kiinnittää huomiota ja arvioida siihen liittyviä ongelmakohtia esim. tiedon siirtymisessä henkilöstön vaihtuessa. Ohjeen ja päätöksen tuoreudella näyttäisi olevan vaikutusta tunnettavuuteen, sillä vanhimmat ohjeet ja päätökset tunnetaan heikoiten. Vain kolmen osallistumisohjeen voidaan todeta saavuttaneen virkamiesten enemmistön tietoisuuden. (Tampereen kaupunkistrategia 2025, Pormestariohjelma ja Päätöksenteon ohjeet 2013). Alueellisten työryhmien toimintasääntöä 2009 ja Palvelufoorumit alueellisen osallistumisen mallia 2006 ei tunneta juuri lainkaan. Puutteellinen työohjeiden tunteminen vaikuttaa väistämättä kuntalaisten osallistumisen järjestämisen aktiivisuuteen sekä monipuoliseen osallistumismenetelmien käyttöön. Tampereen kaupungin strategian mukaisesti kehittämisen ja päätöksenteon tulee perustua yhteisöllisyyteen, asiakaslähtöisyyteen, vaikuttavuuteen ja tuottavuuden parantamiseen. Osallistuminen ei ole vain virkamiehen työkalu vaan erityisesti kuntalaisten asia. Osallistumismenetelmien käytettävyyden arviointi ja kehittäminen tulisi siten arvioida myös kuntalais ja asiakaslähtöisesti. 10

13 LIITTEET Liite 1 E lomakekysely: KUNTALAISTEN OSALLISTUMISEN JÄRJESTÄMISEN NYKYTILANNE Kyselyn vastausaika: Tällä kyselyllä kerätään tietoa pormestarin nimittämän asukasdemokratiatyöryhmän käyttöön. Tavoitteena on kartoittaa osallistumisen järjestämisen nykytilanne prosesseissa, yksiköissä ja projekteissa. Samalla kootaan ideoita ja toiveita menetelmien kehittämiseksi ja uudistamiseksi. Pormestari on asettanut kuntademokratian kehittämistä varten kaksi työryhmää: käyttäjädemokratiatyöryhmän ja asukasdemokratiatyöryhmän. Työryhmien tehtävänä on arvioida nykyiset osallistumisen mallit, käynnistää erilaisia demokratian kokeiluhankkeita, ottaen huomioon sähköiset osallistumisen mallit, kuulla kuntalaisia ja yhteistyökumppaneita ja tehdä esityksiä tarvittavista lainsäädäntöja/tai johtosääntömuutoksista. Toimialatiedot 1. Työnne kohdistuu (pakollinen pudotusvalikko) Lasten ja nuorten palveluihin Ikäihmisten palveluihin Osaamisen ja elinkeinojen asioihin Kulttuurin ja liikunnan palveluihin Terveyteen ja toimintakykyyn Kaupunkiympäristön kehittämiseen, kaavoituskysymyksiin ja maankäyttöön Konsernihallintoon Osallistumismenetelmät ja niiden käyttäminen 2 a. Mitä menetelmiä käytätte valmistelussa, kehittämisessä ja asiakaspalvelutyössä kuntalaisten / asiakkaiden kuulemiseen? (valintaruuturyhmä) Alue Alvarit Valma Asukasillat Omat yleisötilaisuudet Osallisryhmät Kyselyt Karttapohjaiset kyselyt Postiringit Kävelyt Näyttelyt Työpajat Asiakasraadit Palaute Neuvostot otakantaa.fi palvelut Muu 2b. Onko käytössänne muita kuin em. osallistumismenetelmiä? Mitä ne ovat? (tekstialue) 3. Mikä menetelmä on työnne kannalta sopivin kuntalaisten / asiakkaiden kuulemiseen? Voitte valita useita vaihtoehtoja. (valintaruuturyhmä) Alue Alvarit Valma Asukasillat Omat yleisötilaisuudet Osallisryhmät Kyselyt Karttapohjaiset kyselyt Postiringit Kävelyt Näyttelyt Työpajat Asiakasraadit Palaute Neuvostot otakantaa.fi palvelut Muu 4. Mikäli olette käyttäneet kyselyjä, keille ne on suunnattu? (tekstikenttä) 11

14 5. Arvioikaa numeerisesti kuinka monta kertaa vuodessa käytätte em. menetelmiä yhteensä. (tekstikenttä) 6. Tavoitteet ja niiden toteuttaminen (radionapit) Kyllä Ei Onko teillä asetettu kuntalaisten osallistumista koskevia tavoitteita? Seurataanko osallistumista koskevien tavoitteiden toteutumista? Onko teillä ohjetta kerätyn tiedon käyttämiseen? Onko teillä henkilöä, joka vastaa kuntalaisten / asiakkaiden kuulemisen järjestämisestä? 7. Kuka vastaa tiedon keruusta ja sen käytöstä? (pakollinen pudotusvalikko) Esimies Valmistelija Muu Ei ole nimetty Tiedottaminen 8. Oletteko tiedottaneet tulevista suunnitelmista? (pakollinen pudotusvalikko) Kyllä Ei 9 a. Jos tulevista suunnitelmista on tiedotettu niin missä vaiheessa? (pudotusvalikko) Suunnittelun alkaessa Suunnittelun edetessä Suunnitelman valmistuttua Muu 9 b. Mikäli on tiedotettu muussa kuin em. vaiheessa niin milloin? (tekstikenttä) 10. Miten tiedotatte kuntalaisille / asiakkaille palautteen ja kommenttien käyttämisestä valmistelussa, kehittämisessä ym.? (pudotusvalikko) Suunnitelmassa esitetään yhteenveto ja vastineet Päätösesityksessä tietoa osallistumisesta ja sen vaikutuksista Ei palautetta 11. Tiedotatteko kuntalaisille tehdyistä päätöksistä? (pakollinen pudotusvalikko) Kyllä Ei 12a. Kuntalaisten / asiakkaiden kuulemiseen liittyvää viestintää hoitaa (pudotusvalikko) Viestintä Yksikkönne Konsultti Muu Ei vastuuhenkilöä 12 b. Mikäli kuulemiseen liittyvää viestintää hoitaa muu kuin em. taho, mikä? (tekstikenttä) 12

15 Kohderyhmien kuuleminen 13 a. Keitä on kuultu valmisteilla olevissa asioissa? (valintaruuturyhmä) Kuntalaiset yleensä Alue Alvarit Lapset ja nuoret Ikäihmiset Yrittäjät Järjestöt Henkilöstö Muu 13 b. Mitä muita ryhmiä tai erityisryhmiä olette kuulleet valmisteilla olevissa asioissa? (tekstialue) Osallistumismenetelmien käytettävyyden arviointi 14. Nykyisten osallistumismenetelmien käytettävyys (radionapit) Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä Erinomainen Arvosana menetelmien toimivuudesta 15 a. Onko Alue Alvari malli ollut mielestänne toimiva? (pakollinen pudotusvalikko) Kyllä Ei En tiedä 15 b. Miksi se on mielestänne ollut toimiva / miksi se ei ole toiminut? (tekstialue) Osallistumisohjeiden ja päätösten tunteminen 16 a. Mitkä osallistumista koskevat valtuuston päätökset ja konserniohjeet tunnette? (valintaruuturyhmä) Palvelufoorumit alueellisen osallistumisen malli 2006 Pysyväismäärys Valman käytöstä 2007 Valman soveltamisohje 2007 Alueellisten työryhmien toimintasääntö 2009 Lapsinäkökulman huomioon ottaminen päätöksenteossa 2008 (pormestarin pysyväismääräys) Päätöksenteon ohjeet 2013 Ohje osallistumisen järjestämisestä 2011 Tampereen kaupunkistrategia 2025 Pormestariohjelma Muu 16 b. Mitä muita kuin em. valtuuston päätöksiä ja konserniohjeita osallistumisesta tunnette? (tekstikenttä) Ideoita ja palautetta 17. Millaisia menetelmiä kuntalaisten kuulemiseen olisi yksikkönne kannalta tarpeellisina kehittää (sähköiset, asiakasraadit ym.)? Ideoitanne osallistumisen järjestämiseen. (tekstialue) 13

16 14

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Kyselyn tuloksia käytetään lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulun koostamiseen. Kyselyn tuloksissa on yhdistetty alkuperäiset viisiluokkaiset

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 14 Huhtikuu 14 Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna 14 (26.2.-21.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

KUMPPANUUSPÖYTÄ ASUKKAIDEN OSALLISTUMINEN JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET MAAKUNNASSA

KUMPPANUUSPÖYTÄ ASUKKAIDEN OSALLISTUMINEN JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET MAAKUNNASSA KUMPPANUUSPÖYTÄ ASUKKAIDEN OSALLISTUMINEN JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET MAAKUNNASSA TEHTÄVÄ MITÄ IDEOITA, TOIMINTAMALLEJA MAAKUNNASSA VOIDAAN TOTEUTTAA/HYÖDYNTÄÄ? KIRJOITA 1 IDEA/AJATUS/PAPERI IDEAN EI TARVITSE

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 15 Taustaa Kysely toteutettiin huhtikuussa 15 (1.-17.4.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaaville Vastaajia

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 Suomen Parkinson-liitto ry Liikuntatoiminta Taina Piittisjärvi Raportti 17.3.2014 1(4) RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 TULOKSIA Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

KYSELY ASIAKASOSALLISUUS KÄRKIHANKKEEN TYÖPAJOIHIN OSALLISTUNEILLE

KYSELY ASIAKASOSALLISUUS KÄRKIHANKKEEN TYÖPAJOIHIN OSALLISTUNEILLE LIITTEITÄ ASIKKAIDEN OSALLISTUMISEN TOIMINTAMALLI LOPPURAPORTTIIN Liite 1. Kyselylomake maakuntien työpajoihin osallistuneille, syksy 2016 Liite 2. Loppuarviointilomake maakuntien kokeilujen yhdyshenkilöille,

Lisätiedot

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen Selvitys järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöstä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson

Lisätiedot

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa Sakari Kela 14.9.2017 Kunnan olemassaolon tarkoitus? Edellytysten luominen kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen toteutumiselle.

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen asiakasraati

Vanhuspalvelujen asiakasraati Vanhuspalvelujen asiakasraati 14.10.2015 14.10.2015 tapaaminen Tervetuloa asiakasraatiin Lyhyt esittelykierros Ketä me olemme ja miksi haluamme olla täällä Mikä ja miksi asiakasraati Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA

VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA Kuntien asema muuttuu lähitulevaisuudessa merkittävästi sote- ja maakuntauudistusten myötä. Myös Vesannon kunta valmistautuu näihin muutoksiin laatimalla uuden strategian

Lisätiedot

MAL verkosto 02/2011 kooste palautteesta

MAL verkosto 02/2011 kooste palautteesta PALAUTE Palautekyselyyn saatiin yhteensä 43 vastausta. Vastaajat edustivat 17 MAL verkoston 19 jäsenseudusta ja lisäksi kahta valtionhallinnon organisaatiota. Kolme vastaajaa ei ilmoittanut tietoja itsestään

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy.

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy. 2009, Lehdistöraportti Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 TOP 3 - Asiakastyytyväisyydellä mitattuna

Lisätiedot

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Anja Uljas Kehitysjohtaja Taustatietoja Suomen Ekonomien ekonomijäsenistä on vajaa kymmenen prosenttia joko pää- tai sivutoimisia yrittäjiä. Joka toinen

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

Vaikuttamistoimielinten toimintaohjeet kh

Vaikuttamistoimielinten toimintaohjeet kh Ohje 1 / 5 Vaikuttamistoimielinten toimintaohjeet kh 23.10.2017 Alaotsikko Nuorisovaltuusto Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto Lapsiperheraati Elinkeinoasioiden raati Kylä- ja kaupunginosaraati Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Valtuutetut: hyvinvointi, terveys ja elinvoima tärkeimmät kunnan ja maakunnan yhteistyöalueet

Valtuutetut: hyvinvointi, terveys ja elinvoima tärkeimmät kunnan ja maakunnan yhteistyöalueet Tutkimusosio Valtuutetut: hyvinvointi, terveys ja elinvoima tärkeimmät kunnan ja maakunnan yhteistyöalueet Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkein ( % valtuutetuista pitää erittäin tai melko tärkeänä)

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke Pippurissa 1 9.10.2017 Osallisuus LAPE-hankkeen valmisteluvaiheessa Sähköinen kysely: avoin (tiedotus fb:ssa, kaupunkien ja kuntien sekä järjestöjen

Lisätiedot

Uuden kuntalain mahdollisuudet demokratian ja osallisuuden kehittämiseen sekä kokemuksia asukasvaikuttamisesta aikaisemmista kuntaliitoksista

Uuden kuntalain mahdollisuudet demokratian ja osallisuuden kehittämiseen sekä kokemuksia asukasvaikuttamisesta aikaisemmista kuntaliitoksista Uuden kuntalain mahdollisuudet demokratian ja osallisuuden kehittämiseen sekä kokemuksia asukasvaikuttamisesta aikaisemmista kuntaliitoksista 12.11.2013 Page 1 Demokratian ja osallisuuden taustatekijät

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin

Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin Paikallisdemokratian ja osallistumisen toimikunta 24.2.2010 José Valanta toimikunnan sihteeri Paikallisdemokratia

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2017

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2017 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2017 Taustaa Kysely toteutettiin huhti-toukokuussa 2017 (11.4.-12.5.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaaville

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä 13.10.2015 Katja Syvärinen Mitä haluamme kun haluamme kuntalaisten osallisuutta? Hiljaisia kuntalaisia? Tyytyväisiä

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.1.013 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta

Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta Kenen osallisuus?-seminaari 2.9.2014 Neuvotteleva virkamies Inga Nyholm Kuntalain valmisteluaikataulu Hallituksen esitysluonnos kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN

YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN Kaupunginvaltuuston seminaari 6.6.2016 Kari Hakari kehittämisjohtaja Lähtökohtana kuntalaisen ja kunnan roolin muutos Kuntalaisen rooli Kumppani Asiakaslähtöinen

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Uuden kuntalain mahdollisuudet demokratian ja osallisuuden kehittämiseen sekä kokemuksia asukasvaikuttamisesta aikaisemmista kuntaliitoksista

Uuden kuntalain mahdollisuudet demokratian ja osallisuuden kehittämiseen sekä kokemuksia asukasvaikuttamisesta aikaisemmista kuntaliitoksista Uuden kuntalain mahdollisuudet demokratian ja osallisuuden kehittämiseen sekä kokemuksia asukasvaikuttamisesta aikaisemmista kuntaliitoksista Jarkko Majava FCG Konsultointi 18.12.2013 Page 1 Demokratian

Lisätiedot

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa. va kehittämispäällikkö Jarkko Majava

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa. va kehittämispäällikkö Jarkko Majava Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa va kehittämispäällikkö Jarkko Majava Tausta Pohjautuu 40 ARTTU2-kunnalle tehtyyn kyselyyn Kuntien poliittisten johtamis-

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Välitön viestintä vaikuttaa. Sisäministeriön viestinnän linjaukset

Välitön viestintä vaikuttaa. Sisäministeriön viestinnän linjaukset Välitön viestintä vaikuttaa. Sisäministeriön viestinnän linjaukset 2016 2017 Viestinnän 7 linjausta 1 2 3 Viestintä tukee sisäministeriön ydintoimintaa ja erityisesti sisäisen turvallisuuden strategian

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Raision otos: Raision vastausprosentti: 6 500

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

FIDAn merkitys ( oma kokemus)

FIDAn merkitys ( oma kokemus) Suurtalousalan yhteistyöjärjestö FIDA ry:n jäsenkyselyn 2011 tulokset 4.11.11/ MH FIDA ry:n jäsenkysely toteutettiin viikolla 43. sähköpostitse ja FIDAn www-sivuilla. Saimme määräaikaan mennessä 189 vastausta.

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Kaarinan otos: Kaarinan vastausprosentti: 6 400

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminta Pirkkalassa Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminnan taustaa Foorumitoiminnan taustalla oli Tekesin rahoittama perusturvapalveluiden kehittämishanke Terveellä järjellä parasta

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Suomen Sulkapalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen /

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / Yleiskaava 2029 Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / 9.12.2016 Esityksen sisältö Yleiskaavan 2029 tavoitteisto ja eteneminen Asukasnäkökulma suunnittelussa Turun kaupungin visio 2029 Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

Yhteinen Etelä-Pohjanmaa asukkaat mukana uudistuksessa

Yhteinen Etelä-Pohjanmaa asukkaat mukana uudistuksessa Yhteinen Etelä-Pohjanmaa asukkaat mukana uudistuksessa Osallisuussuunnitelma valmisteluajalle LUONNOS 7.11.2017 VATE 14.11.2017 Minna Laitila Sisällys 1. JOHDANTO 2. ASUKKAIDEN OSALLISUUS 3. OSALLISUUDEN

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä RAPORTTI 1/6 Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä Vanhempainyhdistyksissä tehdään monenlaista vaikuttamistyötä lasten koulu- ja päiväkotiympäristön ja ilmapiirin parantamiseksi. Oman koulun lisäksi

Lisätiedot

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj.

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj. Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm rjestelmästä Kesäkuu 2007 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksessa selvitettiin ajokorttiseuraamusjärjestelmän tunnettuutta ajokortin haltijoiden keskuudessa

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

ASUKASILTOJEN ARVIOINTI KUNTALAISEN NÄKÖKULMASTA

ASUKASILTOJEN ARVIOINTI KUNTALAISEN NÄKÖKULMASTA ASUKASILTOJEN ARVIOINTI KUNTALAISEN NÄKÖKULMASTA Raportti Tampereen kaupunki 2013 Johannes Turunen Kuntademokratiayksikkö Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Asukasiltojen kyselylomake... 3 Kuvio 2.1: Vastaajien

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Jyväskylän päivähoidon asiakasraati. INFOPAKETTI elokuu 2011 Merja Adenius-Jokivuori Tarja Ahlqvist

Jyväskylän päivähoidon asiakasraati. INFOPAKETTI elokuu 2011 Merja Adenius-Jokivuori Tarja Ahlqvist Jyväskylän päivähoidon asiakasraati INFOPAKETTI elokuu 2011 Merja Adenius-Jokivuori Tarja Ahlqvist Päivähoitopalveluiden asiakasraati toiminut maaliskuusta 2008 päivähoidon asiakkaista koottu päivähoitopalveluiden

Lisätiedot

23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI

23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI 23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI Turun kaupungin tarkastuslautakunta 9.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 2 2 Tavoitteiden sisältö

Lisätiedot