Raportti Tampereen kaupunki 2013 Merja Haapoja Kuntademokratiayksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti Tampereen kaupunki 2013 Merja Haapoja Kuntademokratiayksikkö"

Transkriptio

1 KUNTALAISTEN OSALLISTUMISEN JÄRJESTÄMISEN NYKYTILANNE VIRKAMIESNÄKÖKULMASTA Raportti Tampereen kaupunki 2013 Merja Haapoja Kuntademokratiayksikkö

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Kuntalaisten osallistumisen järjestämisen nykytilanne Vastaajien jakautuminen toimialoittain Osallistumismenetelmien käyttäminen ja käytettävyyden arviointi Tiedottaminen ja kuuleminen Osallistumisohjeiden ja päätösten tunteminen Yhteenveto ja kehittämisnäkökulmia osallistumisen järjestämiseen... 9 LIITTEET...11

3 1. Johdanto Tässä raportissa selvitetään kuntalaisten osallistumisen järjestämisen nykytilannetta virkamiesnäkökulmasta. Raportti pohjaa Tampereen kaupungin konsernihallinnon kuntademokratiayksikön virkamiehille tekemään E lomakekyselyyn. Kyselyllä kerättiin tietoja ajalla Tavoitteena oli kartoittaa osallistumisen järjestämisen nykytilanne prosesseissa, yksiköissä ja projekteissa. Samalla koottiin ideoita ja toiveita menetelmien kehittämiseksi ja uudistamiseksi. Kyselyn avulla kerättiin tietoa pormestarin nimittämän asukasdemokratiatyöryhmän käyttöön. Tampereen kaupungille laaditussa strategiassa Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki 2025 kuvataan painotuksia ja tavoitteita, joita kaupunginvaltuusto pitää tärkeimpinä. Strategia sisältää keskeiset viestit Tampereen kehittämiselle ja on perusta kaupungin johtamiselle. Kaupunkistrategian ja toimintasuunnitelmien lähtökohtana on pormestari Anna Kaisa Ikosen Uusi Tampere, tervetuloa! pormestariohjelma Tampereen kaupungin strategisia asiakirjoja ovat kaupunkistrategia ja toimintasuunnitelmat sekä tuottajien toimintaa ohjaavat strategiset asiakirjat. 1 Yksi strategian painotuksena ja tavoitteena on yhdessä tekeminen, sen toteuttamista tukee kaikki kaupungin asukkaat mukaan ottava toiminta näkemällä kuntalaiset ja yhteisöt aktiivisina toimijoina. 2 Palvelujen kehittämisessä ja päätöksenteossa tavoitellaan laajaa osallistumista, jonka odotetaan tukevan palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja kustannustehokuutta. Kaupungin tuottaman tiedon tulee olla avointa ja tukevan omaehtoista toimintaa. Strategian mukaan kaupungin pormestarimallin ja tilaaja tuottaja mallin uudistaminen tulee perustua yhteisöllisyyteen, asiakaslähtöisyyteen, vaikuttavuuteen ja tuottavuuden parantamiseen. 3 Tampereella on kehitetty edustuksellista demokratiaa täydentämään käytäntöjä, joiden avulla kuntalaiset voivat suoremmin vaikuttaa päätöksentekoon. Tampereen kaupungin laatimissa päätöksenteon ohjeissa on määritelty kuntalaisten ja muiden osapuolten osallistumisen järjestäminen osaksi laadukasta asianvalmistelua. Ohjeen mukaan valmistelutekstissä tulee kertoa, onko osallistumista järjestetty, miten, milloin ja keille, sekä arvioida osallistumisen vaikutus. Tampereella käytetään alueellisen osallistumisen kanavaa Alvaria ja sähköistä Valma foorumia sekä tarpeen mukaan muita osallistumistapoja, esimerkiksi yleisötilaisuuksia sekä asiakasraateja. 4 Tampereen pormestari on asettanut kuntademokratian kehittämistä varten kaksi työryhmää: käyttäjädemokratiatyöryhmän ja asukasdemokratiatyöryhmän. Työryhmien tehtävänä on arvioida nykyiset osallistumisen mallit, käynnistää erilaisia demokratian kokeiluhankkeita, ottaen huomioon sähköiset osallistumisen mallit, kuulla kuntalaisia ja yhteistyökumppaneita ja tehdä esityksiä tarvittavista lainsäädäntö ja/tai johtosääntömuutoksista. 1 Tampereen kaupunkistrategia 2025, 5 2 Tampereen kaupunkistrategia 2025, Tampereen kaupungin strategia 2025, 18 4 Päätöksenteon ohjeet TRE: 8848/ /2009, s. 5. 1

4 2. Kuntalaisten osallistumisen järjestämisen nykytilanne Virkamiehille suunnatussa kyselyssä kuntalaisten osallistumisen järjestämisen nykytilannetta tarkasteltiin neljän eri osa alueen kautta. Kyselyssä virkamiehiltä pyydettiin tietoja käytetyistä ja sopivimpina pidettävistä osallistumismenetelmistä sekä niihin liittyvistä käytännöistä. Tietoa kerättiin myös osallistumiseen liittyvästä tiedotuksesta ja kuulemisesta. Lisäksi kyselyssä kartoitettiin virkamiesten käsityksiä ja mielipiteitä nykyisistä osallistumismenetelmistä sekä kehittämisideoita. Kyselyn avulla selvitettiin myös osallistumisohjeiden ja päätösten tuntemista. Kyselyn toivottiin tavoittavan vastaajia jokaisesta sen toimialoihin kuuluvasta yksiköstä. Osallistumispyyntö lähetettiin sähköpostitse tilaajapäälliköille ja tilaajan suunnitteluryhmälle sekä hyvinvointipalveluryhmään, josta sitä toivottiin jaettavan eteenpäin. Kysely tehtiin avoimella E lomakkeella, johon pääsi vastaamaan sähköpostikutsussa ilmoitetun linkin kautta. Ensimmäinen kyselypyyntö lähetettiin ja muistutus päivää ennen vastausajan päättymistä Käytännössä vastausajaksi jäi 9 työpäivää itsenäisyyspäivän ajoittuessa vastausajalle. Vastauksia saatiin 29 kappaletta, mitä voidaan pitää hyvänä määränä odotettuun n. 30 vastaajaan nähden. 2.1 Vastaajien jakautuminen toimialoittain Kysely tavoitti vastaajia jokaiselta toimialalta (kuvio 1). Toimialojen edustavuutta raportin johtopäätöksiä arvioidessa on syytä kiinnittää huomiota siihen, että lähes neljänneksen (24 %) vastaajan työ kohdistuu osaamisen ja elinkeinojen asioihin ja viidenneksen (21 %) terveyteen ja toimintakykyyn. Kyselyllä tavoitettiin yksi vastaaja, jonka työ kohdistuu kaupunkiympäristön kehittämiseen, kaavoituskysymyksiin ja maankäyttöön. Raportissa on pyritty huomauttamaan, mikäli toimialojen sisällä on ilmennyt yhtenäistä vastauslinjaa tietyn asiakokonaisuuden sisällä. Kuvio 1. Vastaajien edustamien toimialojen absoluuttinen jakauma 8 7 Lasten ja nuorten palvelut 7 6 Ikäihmisten palvelut Osaamisen ja elinkeinojen asiat 4 4 Kulttuurin ja liikunnan palvelut Terveys ja toimintakyky Kaupunkiympäristön kehittäminen, kaavoituskysymykset ja maankäyttö Konsernihallinto 2

5 2.2 Osallistumismenetelmien käyttäminen ja käytettävyyden arviointi Virkamiehille suunnatulla kyselyllä kartoitettiin mitä osallistumismenetelmiä on käytössä kuntalaisten ja asiakkaiden kuulemiseen valmistelussa, kehittämisessä ja asiakaspalvelutyössä. Samalla tiedusteltiin, mitkä osallistumismenetelmät heidän mielestään ovat sopivimpia asiakkaiden ja kuntalaisten kuulemiseen. Vastaajat pitivät käytetyimpiä osallistumismenetelmiä kyselyä, palautetta ja omia yleisötilaisuuksia myös sopivimpina (taulukko 1). Nämä menetelmät olivat käytetyimpien menetelmien joukossa jokaisessa vastaajaryhmässä. Vastaajien teettämät kyselyt oli suunnattu useille eri tahoille. Kohderyhmiä olivat mm. kuntalaiset yleisesti kohdennettua markkinointia hyödyntäen, verkostotoimijat, palvelujen käyttäjät ja asiakkaat, perheet, tilaisuuksien läsnäolijat, opiskelijat ja heidän vanhempansa, henkilöstö, työpaikkaohjaajat/yrittäjät, kolmannen sektorin yhteistyökumppanit, viranomaiset ja hanketoimijat. Toimialojen välisessä vertailussa voidaan todeta, että lasten ja nuortenpalveluissa käytössä oli useammin työpajat, ikäihmisten palveluissa ja osaamisen ja elinkeinon asioissa osallisryhmät, kulttuuri ja liikuntapalveluissa asiakasraadit sekä terveyteen ja toimintakykyyn liittyvissä Valma, neuvostot ja Alue Alvarit. Vastaajien antamien arviointien mukaan yksiköissä, prosesseissa ja projekteissa käytettiin osallistumismenetelmiä keskimäärin 10 kertaa vuodessa (min=1, max=40, s= 10.86), arvioissa oli laajasti hajontaa myös toimialaryhmien sisällä. Kulttuurin ja liikunnan sekä lasten ja nuorten palveluissa osallistumismenetelmiä arvioitiin käytettäväksi vuositasolla arvioiden eniten. Konsernihallinnossa ja ikäihmistenpalveluissa arvioitiin osallistumismenetelmiä käytettäväksi selvästi vähiten keskiarvon jääden molemmissa alle 5 kertaan vuodessa. Taulukko 1. Vastaajien käyttämät ja sopivimpana pidettävät osallistumismenetelmät Käytetyt Sopivimmat Kyselyt 79 % 55 % Palaute 72 % 45 % Omat yleisötilaisuudet 62 % 45 % Osallisryhmät 38 % 41 % Valma 34 % 17 % Työpajat 31 % 31 % Asiakasraadit 31 % 41 % Neuvostot 31 % 24 % Muu 24 % 17 % Alue Alvarit 21 % 10 % Asukasillat 17 % 21 % Postiringit 10 % 7 % Näyttelyt 10 % 10 % otakantaa.fi palvelut 10 % 3 % Karttapohjaiset kyselyt 7 % 0 % Kävelyt 7 % 3 % Lähes neljännes vastaajista ilmoitti käyttäneen ryhmään muu kuuluvia osallistumismenetelmiä. Tähän ryhmään lukeutui varsin runsas joukko erilaisia osallistumismenetelmiä, joista mainittakoon mm. 3

6 Perheverkko, Päiväkoti ikäisten ja koululaisten aktiivivanhempien ryhmä, erilaiset oppilaiden ja opiskelijoiden neuvottelukunnat, vanhempainillat ja ryhmät, ammatillinen neuvottelukunta, hoitotyön neuvottelukunta, Wilma, Elonpolkuja verkosto, ASKPOLE. Lisäksi vastauksissa mainittiin asiantuntijapankki sekä kokemusasiantuntijatoiminta. Osallistumistavoitteiden osalta voidaan todeta, että virkamiehistä yli 60 %:lla on työssään asetettu kuntalaisten osallistumista koskevia tavoitteita ja niiden toteutumista seurataan (kuvio 2). Niukasti yli puolet ilmoitti, että kuulemisen järjestäminen on osoitettu tietylle henkilölle. Huomion arvoista on, että vain reilulla neljänneksellä on työssään ohje kerätyn tiedon käyttämiseen. Vastaajista 24 % ilmoitti tiedon keruusta ja sen käyttämisestä olevan vastuussa esimies, 21 % valmistelija ja 24 % muu taho. Liki kolmanneksen (31 %) mukaan tiedon keruusta ja sen käytöstä ei ollut nimetty tiettyä vastuuhenkilöä. Kuvio 2. Osallistumistavoitteet ja niiden toteutuminen 52 % 62 % Asetettu kuntalaisten osallistumista koskevia tavoitteita Seurataan tavoitteiden toteutumista 28 % 66 % Ohje kerätyn tiedon käyttämiseen Kuulemisen järjestämisestä vastaava henkilö Vastaajilla oli mahdollisuus arvioida myös nykyisten osallistumismenetelmien käytettävyyttä asteikolla heikko (1) erinomainen (5) (kuvio 3). Suurin osa vastaajista (61 %) piti nykyisiä menetelmiä hyvinä ja lähes kolmanneksen mielestä käytettävyys on tyydyttävää tasoa. Erinomaiseksi menetelmien käytettävyyttä ei arvioinut yksikään vastaajista. Kuvio 3. Vastaajien arvio nykyisten osallistumismenetelmien käytettävyydestä 4 % 3 % 32 % Heikko Tyydyttävä 61 % Hyvä Erittäin hvyä 4

7 Nykyisten osallistumismenetelmien käytettävyyden osalta osa vastaajista piti Valmaa vanhentuneena ja toivottiin vuorovaikutteista sähköistä järjestelmää. Myös palvelujen käyttäjien osallistumista pidettiin alueellisuutta merkittävämpänä ja käyttökelpoisempana osallistumismuotona. Osallistumismenetelmien osalta kyselyssä pyydettiin vastaajia arvioimaan erityisesti Alue Alvari mallin toimivuutta (kuvio 4). Yli puolet vastanneista virkamiehistä ei osannut ottaa mallin toimivuuteen kantaa, lähes kolmanneksen mielestä malli ei ole ollut toimiva ja vain 14 % piti mallia toimivana. Erityisesti Alue Alvari mallin osalta kritisoitiin osallistujien pientä määrää ja painottumista aktiivisiin kuntalaisiin sekä osallistujien vinoutunutta ikäjakaumaa. Kuvio 4. Vastaajien arvio Alue Alvari mallin toimivuudesta 14 % On ollut toimiva 55 % 31 % Ei ole ollut toimiva En tiedä Virkamiehille suunnatun E lomakekyselyn lopuksi tiedusteltiin vapaamuotoisesti heidän yksikkönsä kannalta kehittämisen arvoisia ja tarpeellisia osallistumismenetelmiä sekä ideoita osallistumisen järjestämiseen. Useiden vastaajien kommenteissa nousi tärkeäksi sähköisten menetelmien tarpeellisuus ja kehittäminen. Toisaalta osallistumista ja siitä tiedottamista toivottiin vietäväksi ihmisten pariin sosiaaliseen mediaan ja julkisiin tiloihin (mm. kirjastoihin, terveyskeskuksiin, kauppakeskuksiin ja tapahtumiin). Laajan osallistujajoukon lisäksi vastaajat kaipasivat toisaalta myös kokemusasiantuntijuuden ja asiakasraatien kehittämistä ja hyödyntämistä. Haasteena osallistumismenetelmien valinnassa ja kehittämisessä mainittiin erityisryhmien huomioiminen (mm. näkövammaiset). Erityisryhmiin liittyen, niiden tilastolliseen painoarvoon toivottiin kiinnitettävän huomiota heidän erityistarpeita koskevissa asioissa. Myös osallistumisjärjestelyissä tulisi kiinnittää huomiota erityisryhmien tarpeisiin. Toisena erityistapauksena mainittiin SOS hankkeen asiakasraati ja raatilaisten hyödyntäminen hankkeen loppumisen jälkeen. SOS hankkeen osalta haluttiin nostaa esille vaikeus saada heikoimmassa asemassa olevat kuntalaiset mukaan, mutta myös ja edelliseen nähden, toiminnan jatkuvuuden ja jatkohyödyntämisen tärkeys. Useissa vastauksissa ilmeni tarve hyödyntää kuntademokratiayksikön ammattitaitoa yksiköiden konsultoimisessa ja käytännön järjestelyissä osallistumiseen liittyen. 5

8 2.3 Tiedottaminen ja kuuleminen Virkamieskyselyn perusteella voidaan todeta, että tulevista suunnitelmista tiedotetaan erittäin hyvin (93 %). Tiedotusajankohta sijoittuu suunnittelun alkuun (38 %) ja etenemisvaiheisiin (46 %). Pienessä osassa vastauksia (8%) todettiin tiedottamisen seuraavan suunnitelman valmistumista. Vastaajista 72 % ilmoitti tiedottavan kuntalaisille tehdyistä päätöksistä. Virkamiehistä lähes puolet (48 %) ilmoitti yksikön itse ja lähes kolmannes (31 %) viestinnän hoitavan kuntalaisten ja asiakkaiden kuulemiseen liittyvää viestintää. Viestinnän hoitamisessa ei ilmoitettu käytettävän konsulttia lainkaan. Muiden vastaajien osalta ilmoitettiin, ettei nimettyä henkilöä ollut (14 %) tai muu taho (7 %) huolehti kuulemiseen liittyvän viestinnän hoitamisesta. Näistä muita tahoja ovat mm. projektihenkilöstö, tuottajat ja vammaisasiamies. Kuntalaisten ja asiakkaiden kuulemiseen liittyvän viestinnän hoitamisessa ei voida osoittaa vastaajien taustatietojen perustella yhteistä linjaa. Merkittävään yli viidenneksen osuuteen nousi kysymykseen vastaamatta jättäneiden määrä tarkasteltaessa kuntalaisten ja asiakkaiden tiedottamista palautteen ja kommenttien käyttämisestä valmistelussa ja kehittämisessä (kuvio 5). Koska ero on merkittävä verrattuna muiden kysymysten vastaamisaktiivisuuteen, on syytä olettaa taustalla vaikuttavan huolimattomuuden lisäksi muitakin tekijöitä. Vastaamatta jättäminen voi ilmentää vaikeutta kysymyksen tulkinnassa. On mahdollista, että vastaajien näkökulmasta palautteen antamisen käsite voidaan mieltää muunkin kuin kolmen annetun vastausvaihtoehdon kautta. Kyselyyn osallistuneista 27 % ilmoitti, että palautetta ei anneta. Niukka enemmistö kyselyyn osallistuneista ilmoitti tiedottavansa palautteen ja kommenttien käyttämisestä suunnitelmassa esitetyssä yhteenvedossa ja vastineessa tai sisällyttävän päätösesitykseen tietoa osallistumisesta vaikutuksineen. Yleistäen voidaan todeta, että osallistumisen huomioinnista annetaan palautetta ja tiedotetaan useammin kuin jätetään antamatta. Kuvio 5. Kuntalaisille ja asiakkaille tiedottaminen palautteen ja kommenttien käyttämisestä Ei vastausta 21 % Ei palautetta 27 % Suunnitelmassa 31 % Päätösesityksessä 21 % 6

9 Valmisteilla oleviin asioihin liittyvän kuulemisen osalta selvitettiin, kuinka vastauksissa mainitut kuulemiset jakautuvat eri kuultujen ryhmien välillä (kuvio 6). Kuulluista suurimman ryhmän muodosti henkilöstö. Kolmeen seuraavaksi suurimpaan ryhmään lukeutuivat kuntalaiset yleensä, lapset ja nuoret sekä järjestöt. Alue Alvarit ja yrittäjät mainittiin kuultuina ryhminä selvästi muita harvemmin. Ryhmään muu lukeutuvina ryhminä vastaajat mainitsivat mm. vammaisneuvoston, ammatillisen neuvottelukunnan, oppilaitokset, työpaikkaohjaajat, huoltajat, projektihenkilöt, asiakkaat, 3. sektori, yksityinen sektori ja yritysyhteistyökumppanit, opiskelijat sekä maahanmuuttajaneuvostot. Kuvio 6. Kuulemisen jakautuminen ryhmien välillä Kuntalaiset Alue Alvarit yleensä Lapset ja nuoret Ikäihmiset Yrittäjät Järjestöt Henkilöstö Muu 7

10 2.4 Osallistumisohjeiden ja päätösten tunteminen Virkamiehille suunnatussa kuntalaisten osallistumisen nykytilannetta kartoittavassa kyselyssä tiedusteltiin myös, kuinka tunnettuja osallistumisohjeet ovat virkamiesten keskuudessa. Kaiken kaikkiaan osallistumisohjeiden tuntemisessa olisi parannettavaa (kuvio 7). Kaikki vastaajat tunsivat Tampereen kaupunkistrategia 2025:n, samoin Pormestariohjelma tunnettiin laajalti. Mutta päätöksenteon ohjeet 2013 tunsivat vain niukasti yli puolet (55 %) vastaajista ja lapsinäkökulman huomioon ottamista koskeva ohjeen enää 38 % vastaajista. Erityisessä tarkastelussa tuntemisen osalta olivat Palvelufoorumit alueellisen osallistumisen malli 2006, Pysyväismääräys Valman käytöstä 2007, Valman soveltamisohje 2007, Alueellisten työryhmien toimintasääntö 2009, Lapsinäkökulman huomioon ottaminen päätöksenteossa 2008 (pormestarin pysyväismääräys), Päätöksenteon ohjeet 2013, Ohje osallistumisen järjestämisestä 2011, Tampereen kaupunkistrategia 2025 sekä Pormestariohjelma Vastaajat saivat mainita myös muita tuntemiaan osallistumisohjeita, joista mainittiin vammaisneuvoston toimintasääntö, pysyväismääräys kokoontumisten esteettömyydestä, ohjeet esteettömän tapahtuman järjestämisestä, määräykset kaavoitusprosessin julkisuudesta, elinvoima ja hyvinvointisuunnitelma sekä Tampereen kaupungin ja yhdistysten väliset periaatteet (kh ). Kuvio 7. Osallistumisohjeiden ja päätösten tunteminen Tunnetaan Ei tunneta Muu Pormestariohjelma Tampereen kaupunkistrategia Ohje osallistumisen järjestämisestä Päätöksenteon ohjeet Lapsinäkökulman huomioon ottaminen 11 Alueellisten työryhmien toimintasääntö Valman soveltamisohje Pysyväismäärys Valman käytöstä Palvelufoorumit alueellisen osallistumisen 0 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 8

11 3 Yhteenveto ja kehittämisnäkökulmia osallistumisen järjestämiseen Tässä raportissa käsiteltiin virkamiehille suunnattua E lomakekyselyä kuntalaisten osallistumisen järjestämisen nykytilanteesta. Vastauksia kyselyyn saatiin hyvin suhteellisen lyhyt vastausaika ja odotettu osallistujamäärä huomioon ottaen. Vastausten määrä osoittaa virkamiesten tiedostavan kuntalaisten ja asiakkaiden osallistumisen järjestämisen ja menetelmien kehittämisen tärkeyden. Vastaajien jakautuminen toimialoittain olisi voinut olla tasaisempaa ja tämä edustavuuden puute voi hieman vaikuttaa johtopäätösten yleistämiseen. Toisaalta on kuitenkin syytä todeta, että kysymyskohtaisessa tarkastelussa eroavaisuuksia ei esiinny niinkään toimialojen välillä vaan toimialakohtainen sisäinen vaihtelu on yleisempää. Perinteisiä virkamieslähtöisiä osallistumismuotoja käytetään yleisesti. Valmistelussa, kehittämisessä ja asiakaspalvelussa kuntalaisten / asiakkaiden kuulemisessa käytetyimmät osallistumismenetelmät ovat kyselyt, palaute ja omat yleisötilaisuudet, joita virkamiehet pitivät myös työnsä kannalta sopivimpina. Näitä menetelmiä käytettiin kaikissa vastaajaryhmissä. Keskinäisessä vertailussa toimialat profiloituvat hieman käytettyjen osallistumismuotojen osalta. Lasten ja nuorten palveluissa korostui työpajat, ikäihmisten palveluissa sekä osaamisen ja elinkeinon asioissa osallisryhmät. Puolestaan kulttuuri ja liikuntapalveluissa korostui asiakasraadit sekä terveyteen ja toimintakykyyn liittyvissä asioissa Valma, neuvostot ja Alue Alvari. Osallistumismenetelmiä arvioitiin käytettävän n. 10 kertaa vuodessa, arvioissa oli hajontaa myös toimialaryhmien sisällä. Vastauksissa ilmeni tarve hyödyntää kuntademokratiayksikön osallistumisen ammattitaitoa yksiköiden konsultoimisessa ja käytännön järjestelyissä. Kuntalaisten osallistumista koskevia tavoitteita on asetettu ja näiden tavoitteiden toteutumista seurataan (yli 60 %). Kuitenkin vain lähes kolmanneksella on työssään ohje kerätyn tiedon käyttämiseen. Osallistumisen vaikuttavuuden parantamiseksi kerätyn tiedon käyttäminen tulisi olla suunnitelmallisempaa. Virkamiehet pitivät nykyisten osallistumismenetelmien käytettävyyttä hyvinä. Virkamiehien vastauksissa ilmeni kokemusasiantuntijuuden sekä asiakkaiden / käyttäjien osallistumisen ja kuulemisen arvostus. Kolmannes vastaajista ei koe Alue Alvari mallia toimivaksi ja toisaalta suurin osa ei osannut ottaa toimivuuteen kantaa. Alue Alvarin osalta on vielä todettava, että alueellisen osallistumisen ohjeita ei tunneta lähes lainkaan. Virkamiehet toivoivat vuorovaikutteisten sähköisten osallistumismenetelmien kehittämistä ja toisaalta toivottiin osallistumista vietävän enemmän sinne missä kuntalaiset ovat (sosiaalinen media, julkiset tilat). Vaikeasti mukaan saatavien osalta osallistumistoiminnan jatkuvuuden merkitys on tärkeää. Tulevista suunnitelmista tiedotetaan erittäin hyvin (93 %) ja suurin osa tiedottamisesta sijoittuu aikaan ennen suunnitelman valmistumista. Tehdyistä päätöksistä kuntalaisille ilmoitetaan myös hyvin (72 %). Kuntalaisten osallistumiseen ja asiakkaiden kuulemiseen liittyvää viestintää hoitaa pääsääntöisesti joko yksikkö itse tai viestintä. Palautteen ja kommenttien käyttämisestä valmistelussa ja kehittämisessä olisi tiedotettava kuntalaisille ja asiakkaille useammin (52 % ilmoittaa tiedottavansa). Suuren vastaamatta jättäneiden osuuden vuoksi tätä palautteen ja kommenttien käyttämiseen liittyvää palautekäytäntöä sekä palautekäsitteen määrittelyä on syytä selvittää jatkossa tarkemmin, onhan yksi osallistumisen motivaatio vaikuttavuuden kokeminen. 9

12 Myös osallistumisohjeiden tunnettavuuteen tulisi kiinnittää huomiota ja arvioida siihen liittyviä ongelmakohtia esim. tiedon siirtymisessä henkilöstön vaihtuessa. Ohjeen ja päätöksen tuoreudella näyttäisi olevan vaikutusta tunnettavuuteen, sillä vanhimmat ohjeet ja päätökset tunnetaan heikoiten. Vain kolmen osallistumisohjeen voidaan todeta saavuttaneen virkamiesten enemmistön tietoisuuden. (Tampereen kaupunkistrategia 2025, Pormestariohjelma ja Päätöksenteon ohjeet 2013). Alueellisten työryhmien toimintasääntöä 2009 ja Palvelufoorumit alueellisen osallistumisen mallia 2006 ei tunneta juuri lainkaan. Puutteellinen työohjeiden tunteminen vaikuttaa väistämättä kuntalaisten osallistumisen järjestämisen aktiivisuuteen sekä monipuoliseen osallistumismenetelmien käyttöön. Tampereen kaupungin strategian mukaisesti kehittämisen ja päätöksenteon tulee perustua yhteisöllisyyteen, asiakaslähtöisyyteen, vaikuttavuuteen ja tuottavuuden parantamiseen. Osallistuminen ei ole vain virkamiehen työkalu vaan erityisesti kuntalaisten asia. Osallistumismenetelmien käytettävyyden arviointi ja kehittäminen tulisi siten arvioida myös kuntalais ja asiakaslähtöisesti. 10

13 LIITTEET Liite 1 E lomakekysely: KUNTALAISTEN OSALLISTUMISEN JÄRJESTÄMISEN NYKYTILANNE Kyselyn vastausaika: Tällä kyselyllä kerätään tietoa pormestarin nimittämän asukasdemokratiatyöryhmän käyttöön. Tavoitteena on kartoittaa osallistumisen järjestämisen nykytilanne prosesseissa, yksiköissä ja projekteissa. Samalla kootaan ideoita ja toiveita menetelmien kehittämiseksi ja uudistamiseksi. Pormestari on asettanut kuntademokratian kehittämistä varten kaksi työryhmää: käyttäjädemokratiatyöryhmän ja asukasdemokratiatyöryhmän. Työryhmien tehtävänä on arvioida nykyiset osallistumisen mallit, käynnistää erilaisia demokratian kokeiluhankkeita, ottaen huomioon sähköiset osallistumisen mallit, kuulla kuntalaisia ja yhteistyökumppaneita ja tehdä esityksiä tarvittavista lainsäädäntöja/tai johtosääntömuutoksista. Toimialatiedot 1. Työnne kohdistuu (pakollinen pudotusvalikko) Lasten ja nuorten palveluihin Ikäihmisten palveluihin Osaamisen ja elinkeinojen asioihin Kulttuurin ja liikunnan palveluihin Terveyteen ja toimintakykyyn Kaupunkiympäristön kehittämiseen, kaavoituskysymyksiin ja maankäyttöön Konsernihallintoon Osallistumismenetelmät ja niiden käyttäminen 2 a. Mitä menetelmiä käytätte valmistelussa, kehittämisessä ja asiakaspalvelutyössä kuntalaisten / asiakkaiden kuulemiseen? (valintaruuturyhmä) Alue Alvarit Valma Asukasillat Omat yleisötilaisuudet Osallisryhmät Kyselyt Karttapohjaiset kyselyt Postiringit Kävelyt Näyttelyt Työpajat Asiakasraadit Palaute Neuvostot otakantaa.fi palvelut Muu 2b. Onko käytössänne muita kuin em. osallistumismenetelmiä? Mitä ne ovat? (tekstialue) 3. Mikä menetelmä on työnne kannalta sopivin kuntalaisten / asiakkaiden kuulemiseen? Voitte valita useita vaihtoehtoja. (valintaruuturyhmä) Alue Alvarit Valma Asukasillat Omat yleisötilaisuudet Osallisryhmät Kyselyt Karttapohjaiset kyselyt Postiringit Kävelyt Näyttelyt Työpajat Asiakasraadit Palaute Neuvostot otakantaa.fi palvelut Muu 4. Mikäli olette käyttäneet kyselyjä, keille ne on suunnattu? (tekstikenttä) 11

14 5. Arvioikaa numeerisesti kuinka monta kertaa vuodessa käytätte em. menetelmiä yhteensä. (tekstikenttä) 6. Tavoitteet ja niiden toteuttaminen (radionapit) Kyllä Ei Onko teillä asetettu kuntalaisten osallistumista koskevia tavoitteita? Seurataanko osallistumista koskevien tavoitteiden toteutumista? Onko teillä ohjetta kerätyn tiedon käyttämiseen? Onko teillä henkilöä, joka vastaa kuntalaisten / asiakkaiden kuulemisen järjestämisestä? 7. Kuka vastaa tiedon keruusta ja sen käytöstä? (pakollinen pudotusvalikko) Esimies Valmistelija Muu Ei ole nimetty Tiedottaminen 8. Oletteko tiedottaneet tulevista suunnitelmista? (pakollinen pudotusvalikko) Kyllä Ei 9 a. Jos tulevista suunnitelmista on tiedotettu niin missä vaiheessa? (pudotusvalikko) Suunnittelun alkaessa Suunnittelun edetessä Suunnitelman valmistuttua Muu 9 b. Mikäli on tiedotettu muussa kuin em. vaiheessa niin milloin? (tekstikenttä) 10. Miten tiedotatte kuntalaisille / asiakkaille palautteen ja kommenttien käyttämisestä valmistelussa, kehittämisessä ym.? (pudotusvalikko) Suunnitelmassa esitetään yhteenveto ja vastineet Päätösesityksessä tietoa osallistumisesta ja sen vaikutuksista Ei palautetta 11. Tiedotatteko kuntalaisille tehdyistä päätöksistä? (pakollinen pudotusvalikko) Kyllä Ei 12a. Kuntalaisten / asiakkaiden kuulemiseen liittyvää viestintää hoitaa (pudotusvalikko) Viestintä Yksikkönne Konsultti Muu Ei vastuuhenkilöä 12 b. Mikäli kuulemiseen liittyvää viestintää hoitaa muu kuin em. taho, mikä? (tekstikenttä) 12

15 Kohderyhmien kuuleminen 13 a. Keitä on kuultu valmisteilla olevissa asioissa? (valintaruuturyhmä) Kuntalaiset yleensä Alue Alvarit Lapset ja nuoret Ikäihmiset Yrittäjät Järjestöt Henkilöstö Muu 13 b. Mitä muita ryhmiä tai erityisryhmiä olette kuulleet valmisteilla olevissa asioissa? (tekstialue) Osallistumismenetelmien käytettävyyden arviointi 14. Nykyisten osallistumismenetelmien käytettävyys (radionapit) Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä Erinomainen Arvosana menetelmien toimivuudesta 15 a. Onko Alue Alvari malli ollut mielestänne toimiva? (pakollinen pudotusvalikko) Kyllä Ei En tiedä 15 b. Miksi se on mielestänne ollut toimiva / miksi se ei ole toiminut? (tekstialue) Osallistumisohjeiden ja päätösten tunteminen 16 a. Mitkä osallistumista koskevat valtuuston päätökset ja konserniohjeet tunnette? (valintaruuturyhmä) Palvelufoorumit alueellisen osallistumisen malli 2006 Pysyväismäärys Valman käytöstä 2007 Valman soveltamisohje 2007 Alueellisten työryhmien toimintasääntö 2009 Lapsinäkökulman huomioon ottaminen päätöksenteossa 2008 (pormestarin pysyväismääräys) Päätöksenteon ohjeet 2013 Ohje osallistumisen järjestämisestä 2011 Tampereen kaupunkistrategia 2025 Pormestariohjelma Muu 16 b. Mitä muita kuin em. valtuuston päätöksiä ja konserniohjeita osallistumisesta tunnette? (tekstikenttä) Ideoita ja palautetta 17. Millaisia menetelmiä kuntalaisten kuulemiseen olisi yksikkönne kannalta tarpeellisina kehittää (sähköiset, asiakasraadit ym.)? Ideoitanne osallistumisen järjestämiseen. (tekstialue) 13

16 14

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen asiakasraati

Vanhuspalvelujen asiakasraati Vanhuspalvelujen asiakasraati 14.10.2015 14.10.2015 tapaaminen Tervetuloa asiakasraatiin Lyhyt esittelykierros Ketä me olemme ja miksi haluamme olla täällä Mikä ja miksi asiakasraati Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

MAL verkosto 02/2011 kooste palautteesta

MAL verkosto 02/2011 kooste palautteesta PALAUTE Palautekyselyyn saatiin yhteensä 43 vastausta. Vastaajat edustivat 17 MAL verkoston 19 jäsenseudusta ja lisäksi kahta valtionhallinnon organisaatiota. Kolme vastaajaa ei ilmoittanut tietoja itsestään

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä 13.10.2015 Katja Syvärinen Mitä haluamme kun haluamme kuntalaisten osallisuutta? Hiljaisia kuntalaisia? Tyytyväisiä

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY?

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? Haluamme - kertoa kaavatyön aloittamisesta - esitellä ympäristöä koskevan selvityksen - esitellä emätilaselvityksen ja sen merkityksen kaavan laatimisen ja alueelle

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa. va kehittämispäällikkö Jarkko Majava

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa. va kehittämispäällikkö Jarkko Majava Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa va kehittämispäällikkö Jarkko Majava Tausta Pohjautuu 40 ARTTU2-kunnalle tehtyyn kyselyyn Kuntien poliittisten johtamis-

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen /

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / Yleiskaava 2029 Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / 9.12.2016 Esityksen sisältö Yleiskaavan 2029 tavoitteisto ja eteneminen Asukasnäkökulma suunnittelussa Turun kaupungin visio 2029 Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä RAPORTTI 1/6 Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä Vanhempainyhdistyksissä tehdään monenlaista vaikuttamistyötä lasten koulu- ja päiväkotiympäristön ja ilmapiirin parantamiseksi. Oman koulun lisäksi

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta

Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta Kenen osallisuus?-seminaari 2.9.2014 Neuvotteleva virkamies Inga Nyholm Kuntalain valmisteluaikataulu Hallituksen esitysluonnos kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Ikäihmisten palvelut asumispalvelut 9.2.2015 Mikko Kesä Meiju Ahomäki Jari Holttinen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Palveluiden käyttäjien profiili Palveluiden käyttö

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdestrategiatyö Pohjanmaa-hankkeessa

Mielenterveys- ja päihdestrategiatyö Pohjanmaa-hankkeessa Mielenterveys- ja päihdestrategiatyö Pohjanmaa-hankkeessa Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 16.-17.11.2009 Minna Laitila, projektipäällikkö (Välittäjä 2009 -hanke) Tiia Järvinen, projektityöntekijä (Pohjanmaa-hanke

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Opetuksen järjestäjän tasolla kyselyyn

Lisätiedot

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista Kehittämistyöryhmän kokous 13.3.2008 Heli Saarikoski, 13.3.2008 Tarkastelunäkökulma Mitä kehittämistarpeita AMO-prosessissa

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Pori (N = 202) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Pori (N = 202) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 202) Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn huoltajille 22.1. 28.2.2013.

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT SYKSY 211 Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS VTK Anna Laiho Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNNISSA....5 2.1 Tehdyt säästötoimet.5

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj.

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj. Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm rjestelmästä Kesäkuu 2007 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksessa selvitettiin ajokorttiseuraamusjärjestelmän tunnettuutta ajokortin haltijoiden keskuudessa

Lisätiedot

YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN

YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN Kaupunginvaltuuston seminaari 6.6.2016 Kari Hakari kehittämisjohtaja Lähtökohtana kuntalaisen ja kunnan roolin muutos Kuntalaisen rooli Kumppani Asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat Osallisuus Edustuksellinen osallisuus Tieto-osallisuus Suora osallisuus Toimintaosallisuus 3 Edustuksellinen osallisuus Vaalit Kaupunginvaltuusto ja hallitus

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Kouvola (N = 231) Riitta Rajala

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Kouvola (N = 231) Riitta Rajala Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 231) Riitta Rajala 30.4.2013 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA KUNNAN STRATEGIA 2010 2014 Hyväksytty kv 14.6.2010 23 Hankasalmen kunnan tehtävä (MISSIO) Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPI Kuntapäättäjillä, valtuustoilla, hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajilla ja kuntajohtajilla on valtaa kunnissa enemmistön mielestä sopivasti. Tämä käy ilmi KAKS

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelijat sosiaalisessa mediassa. Pilvi Nummi Kunnallistutkimuksen päivät Helsinki Osallistumisen työryhmä

Kaupunkisuunnittelijat sosiaalisessa mediassa. Pilvi Nummi Kunnallistutkimuksen päivät Helsinki Osallistumisen työryhmä Kaupunkisuunnittelijat sosiaalisessa mediassa Pilvi Nummi Kunnallistutkimuksen päivät 13.-14.10.2016 Helsinki Osallistumisen työryhmä Mitä kaupunkisuunnittelu on? Maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke Paikkatietoverkosto Strategia-kärkihanke Kansallinen paikkatietostrategia "Sijainti yhdistää" päivitettiin vuonna 2013. Tarkistettu strategia julkaistaan keväällä 2014. Tarkistetun strategian luonnos Taustamuistio

Lisätiedot

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunta 21 29.1.21 Page 1 Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäseniä sekä kunnan

Lisätiedot

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä Uuden kaupungin arvosana kyseisen palvelun tai teeman osalta. Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä DEMOKRATIA KRITEERI NYKYTILAN EDUT ERILLISET KUNNAT:

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkistrategia 2014-

Jyväskylän kaupunkistrategia 2014- Jyväskylän kaupunkistrategia 2014- Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Kaupungin johtoryhmä 29.1.2014 Talpo 17.2.2014 Kaupungin johtoryhmä 13.3.2014 Yhteistyötoimikunta 14.3.2014 Kaupunginhallitus 17.3.2014

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla. Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2.

Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla. Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2. Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2.2013 Kuntademokratian kehittämiselle on jo nyt hyvää pohjaa lainsäädännössä

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako?

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Maria Kaisa Aula 12.11.2013 Tampereen yliopisto 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 1989/1991 Erityinen suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija

Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti Riitta Pylvänen hankesuunnittelija PERUSTURVAJOHTAJIEN TAPAAMINEN KUNTAKIERROKSELLA SYKSYLLÄ 2014 Esiin nousseita kysymyksiä: Miten työllisyyden

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Päättäjien kuntakuva ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Siv Sandberg Åbo Akademi 2015 Päättäjätutkimus 2015 Kohdejoukko 3 652 henkilöä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

Tilaajalautakuntien avustustoiminnan uudistaminen

Tilaajalautakuntien avustustoiminnan uudistaminen Tilaajalautakuntien avustustoiminnan uudistaminen Kehittämissuunnitelma 1 Kuvaus prosessista 2 Päätöksenteko Avustustoiminnan kehittämiseen liittyvät linjaukset Konsernihallinnon johtoryhmä 3.3.2014 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/ KH liite n:o 2/4.12.2012 VALT liite n:o 2/13.12.2012 Sivu 2 / 5 1 VALIOKUNNAT Pudasjärven kaupungin valiokunnat osallistuvat kaupungin päätöksien valmisteluun valtuustolle, kaupunginhallitukselle tai virkamiehille.

Lisätiedot

Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta. Tehtävän yhteenvetoa

Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta. Tehtävän yhteenvetoa Asukkaiden osallisuus, kuuleminen ja vapaa valinta Tehtävän yhteenvetoa Työryhmän tehtävät Asukaslähtöisyys Sote-integraatio Kustannustehokkuus 1. Suunnitelma asukkaiden osallistamisesta, kuulemisesta

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTOT. Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen

VANHUSNEUVOSTOT. Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen VANHUSNEUVOSTOT Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen o Alueellinen vanhusneuvosto o Alueellinen vanhussuunnitelma

Lisätiedot

NUMMI-PUSULAN KUNNAN TULEVAISUUDEN KUNTARAKENNE Tutkimusraportti

NUMMI-PUSULAN KUNNAN TULEVAISUUDEN KUNTARAKENNE Tutkimusraportti NUMMI-PUSULAN KUNNAN TULEVAISUUDEN KUNTARAKENNE Tutkimusraportti Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimuspäällikkö Juuso Heinisuo Kehittämiskumppani ratkaisevissa kysymyksissä. Innolink Research Oy 2010 Tutkimuksesta

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

Demo Pike-esiselvityksen soveltamisesta kirkonkylän kehittämiseen. Kotialue Oy / Mikko Virkamäki Puh.

Demo Pike-esiselvityksen soveltamisesta kirkonkylän kehittämiseen. Kotialue Oy / Mikko Virkamäki Puh. Demo Pike-esiselvityksen soveltamisesta kirkonkylän kehittämiseen Kotialue Oy / Mikko Virkamäki mikko.virkamaki@kotialue.fi Puh. 050 5937282 Esiselvityksen tavoite Esiselvityksen tavoitteena on löytää

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot