Raportti Tampereen kaupunki 2013 Merja Haapoja Kuntademokratiayksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti Tampereen kaupunki 2013 Merja Haapoja Kuntademokratiayksikkö"

Transkriptio

1 KUNTALAISTEN OSALLISTUMISEN JÄRJESTÄMISEN NYKYTILANNE VIRKAMIESNÄKÖKULMASTA Raportti Tampereen kaupunki 2013 Merja Haapoja Kuntademokratiayksikkö

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Kuntalaisten osallistumisen järjestämisen nykytilanne Vastaajien jakautuminen toimialoittain Osallistumismenetelmien käyttäminen ja käytettävyyden arviointi Tiedottaminen ja kuuleminen Osallistumisohjeiden ja päätösten tunteminen Yhteenveto ja kehittämisnäkökulmia osallistumisen järjestämiseen... 9 LIITTEET...11

3 1. Johdanto Tässä raportissa selvitetään kuntalaisten osallistumisen järjestämisen nykytilannetta virkamiesnäkökulmasta. Raportti pohjaa Tampereen kaupungin konsernihallinnon kuntademokratiayksikön virkamiehille tekemään E lomakekyselyyn. Kyselyllä kerättiin tietoja ajalla Tavoitteena oli kartoittaa osallistumisen järjestämisen nykytilanne prosesseissa, yksiköissä ja projekteissa. Samalla koottiin ideoita ja toiveita menetelmien kehittämiseksi ja uudistamiseksi. Kyselyn avulla kerättiin tietoa pormestarin nimittämän asukasdemokratiatyöryhmän käyttöön. Tampereen kaupungille laaditussa strategiassa Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki 2025 kuvataan painotuksia ja tavoitteita, joita kaupunginvaltuusto pitää tärkeimpinä. Strategia sisältää keskeiset viestit Tampereen kehittämiselle ja on perusta kaupungin johtamiselle. Kaupunkistrategian ja toimintasuunnitelmien lähtökohtana on pormestari Anna Kaisa Ikosen Uusi Tampere, tervetuloa! pormestariohjelma Tampereen kaupungin strategisia asiakirjoja ovat kaupunkistrategia ja toimintasuunnitelmat sekä tuottajien toimintaa ohjaavat strategiset asiakirjat. 1 Yksi strategian painotuksena ja tavoitteena on yhdessä tekeminen, sen toteuttamista tukee kaikki kaupungin asukkaat mukaan ottava toiminta näkemällä kuntalaiset ja yhteisöt aktiivisina toimijoina. 2 Palvelujen kehittämisessä ja päätöksenteossa tavoitellaan laajaa osallistumista, jonka odotetaan tukevan palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja kustannustehokuutta. Kaupungin tuottaman tiedon tulee olla avointa ja tukevan omaehtoista toimintaa. Strategian mukaan kaupungin pormestarimallin ja tilaaja tuottaja mallin uudistaminen tulee perustua yhteisöllisyyteen, asiakaslähtöisyyteen, vaikuttavuuteen ja tuottavuuden parantamiseen. 3 Tampereella on kehitetty edustuksellista demokratiaa täydentämään käytäntöjä, joiden avulla kuntalaiset voivat suoremmin vaikuttaa päätöksentekoon. Tampereen kaupungin laatimissa päätöksenteon ohjeissa on määritelty kuntalaisten ja muiden osapuolten osallistumisen järjestäminen osaksi laadukasta asianvalmistelua. Ohjeen mukaan valmistelutekstissä tulee kertoa, onko osallistumista järjestetty, miten, milloin ja keille, sekä arvioida osallistumisen vaikutus. Tampereella käytetään alueellisen osallistumisen kanavaa Alvaria ja sähköistä Valma foorumia sekä tarpeen mukaan muita osallistumistapoja, esimerkiksi yleisötilaisuuksia sekä asiakasraateja. 4 Tampereen pormestari on asettanut kuntademokratian kehittämistä varten kaksi työryhmää: käyttäjädemokratiatyöryhmän ja asukasdemokratiatyöryhmän. Työryhmien tehtävänä on arvioida nykyiset osallistumisen mallit, käynnistää erilaisia demokratian kokeiluhankkeita, ottaen huomioon sähköiset osallistumisen mallit, kuulla kuntalaisia ja yhteistyökumppaneita ja tehdä esityksiä tarvittavista lainsäädäntö ja/tai johtosääntömuutoksista. 1 Tampereen kaupunkistrategia 2025, 5 2 Tampereen kaupunkistrategia 2025, Tampereen kaupungin strategia 2025, 18 4 Päätöksenteon ohjeet TRE: 8848/ /2009, s. 5. 1

4 2. Kuntalaisten osallistumisen järjestämisen nykytilanne Virkamiehille suunnatussa kyselyssä kuntalaisten osallistumisen järjestämisen nykytilannetta tarkasteltiin neljän eri osa alueen kautta. Kyselyssä virkamiehiltä pyydettiin tietoja käytetyistä ja sopivimpina pidettävistä osallistumismenetelmistä sekä niihin liittyvistä käytännöistä. Tietoa kerättiin myös osallistumiseen liittyvästä tiedotuksesta ja kuulemisesta. Lisäksi kyselyssä kartoitettiin virkamiesten käsityksiä ja mielipiteitä nykyisistä osallistumismenetelmistä sekä kehittämisideoita. Kyselyn avulla selvitettiin myös osallistumisohjeiden ja päätösten tuntemista. Kyselyn toivottiin tavoittavan vastaajia jokaisesta sen toimialoihin kuuluvasta yksiköstä. Osallistumispyyntö lähetettiin sähköpostitse tilaajapäälliköille ja tilaajan suunnitteluryhmälle sekä hyvinvointipalveluryhmään, josta sitä toivottiin jaettavan eteenpäin. Kysely tehtiin avoimella E lomakkeella, johon pääsi vastaamaan sähköpostikutsussa ilmoitetun linkin kautta. Ensimmäinen kyselypyyntö lähetettiin ja muistutus päivää ennen vastausajan päättymistä Käytännössä vastausajaksi jäi 9 työpäivää itsenäisyyspäivän ajoittuessa vastausajalle. Vastauksia saatiin 29 kappaletta, mitä voidaan pitää hyvänä määränä odotettuun n. 30 vastaajaan nähden. 2.1 Vastaajien jakautuminen toimialoittain Kysely tavoitti vastaajia jokaiselta toimialalta (kuvio 1). Toimialojen edustavuutta raportin johtopäätöksiä arvioidessa on syytä kiinnittää huomiota siihen, että lähes neljänneksen (24 %) vastaajan työ kohdistuu osaamisen ja elinkeinojen asioihin ja viidenneksen (21 %) terveyteen ja toimintakykyyn. Kyselyllä tavoitettiin yksi vastaaja, jonka työ kohdistuu kaupunkiympäristön kehittämiseen, kaavoituskysymyksiin ja maankäyttöön. Raportissa on pyritty huomauttamaan, mikäli toimialojen sisällä on ilmennyt yhtenäistä vastauslinjaa tietyn asiakokonaisuuden sisällä. Kuvio 1. Vastaajien edustamien toimialojen absoluuttinen jakauma 8 7 Lasten ja nuorten palvelut 7 6 Ikäihmisten palvelut Osaamisen ja elinkeinojen asiat 4 4 Kulttuurin ja liikunnan palvelut Terveys ja toimintakyky Kaupunkiympäristön kehittäminen, kaavoituskysymykset ja maankäyttö Konsernihallinto 2

5 2.2 Osallistumismenetelmien käyttäminen ja käytettävyyden arviointi Virkamiehille suunnatulla kyselyllä kartoitettiin mitä osallistumismenetelmiä on käytössä kuntalaisten ja asiakkaiden kuulemiseen valmistelussa, kehittämisessä ja asiakaspalvelutyössä. Samalla tiedusteltiin, mitkä osallistumismenetelmät heidän mielestään ovat sopivimpia asiakkaiden ja kuntalaisten kuulemiseen. Vastaajat pitivät käytetyimpiä osallistumismenetelmiä kyselyä, palautetta ja omia yleisötilaisuuksia myös sopivimpina (taulukko 1). Nämä menetelmät olivat käytetyimpien menetelmien joukossa jokaisessa vastaajaryhmässä. Vastaajien teettämät kyselyt oli suunnattu useille eri tahoille. Kohderyhmiä olivat mm. kuntalaiset yleisesti kohdennettua markkinointia hyödyntäen, verkostotoimijat, palvelujen käyttäjät ja asiakkaat, perheet, tilaisuuksien läsnäolijat, opiskelijat ja heidän vanhempansa, henkilöstö, työpaikkaohjaajat/yrittäjät, kolmannen sektorin yhteistyökumppanit, viranomaiset ja hanketoimijat. Toimialojen välisessä vertailussa voidaan todeta, että lasten ja nuortenpalveluissa käytössä oli useammin työpajat, ikäihmisten palveluissa ja osaamisen ja elinkeinon asioissa osallisryhmät, kulttuuri ja liikuntapalveluissa asiakasraadit sekä terveyteen ja toimintakykyyn liittyvissä Valma, neuvostot ja Alue Alvarit. Vastaajien antamien arviointien mukaan yksiköissä, prosesseissa ja projekteissa käytettiin osallistumismenetelmiä keskimäärin 10 kertaa vuodessa (min=1, max=40, s= 10.86), arvioissa oli laajasti hajontaa myös toimialaryhmien sisällä. Kulttuurin ja liikunnan sekä lasten ja nuorten palveluissa osallistumismenetelmiä arvioitiin käytettäväksi vuositasolla arvioiden eniten. Konsernihallinnossa ja ikäihmistenpalveluissa arvioitiin osallistumismenetelmiä käytettäväksi selvästi vähiten keskiarvon jääden molemmissa alle 5 kertaan vuodessa. Taulukko 1. Vastaajien käyttämät ja sopivimpana pidettävät osallistumismenetelmät Käytetyt Sopivimmat Kyselyt 79 % 55 % Palaute 72 % 45 % Omat yleisötilaisuudet 62 % 45 % Osallisryhmät 38 % 41 % Valma 34 % 17 % Työpajat 31 % 31 % Asiakasraadit 31 % 41 % Neuvostot 31 % 24 % Muu 24 % 17 % Alue Alvarit 21 % 10 % Asukasillat 17 % 21 % Postiringit 10 % 7 % Näyttelyt 10 % 10 % otakantaa.fi palvelut 10 % 3 % Karttapohjaiset kyselyt 7 % 0 % Kävelyt 7 % 3 % Lähes neljännes vastaajista ilmoitti käyttäneen ryhmään muu kuuluvia osallistumismenetelmiä. Tähän ryhmään lukeutui varsin runsas joukko erilaisia osallistumismenetelmiä, joista mainittakoon mm. 3

6 Perheverkko, Päiväkoti ikäisten ja koululaisten aktiivivanhempien ryhmä, erilaiset oppilaiden ja opiskelijoiden neuvottelukunnat, vanhempainillat ja ryhmät, ammatillinen neuvottelukunta, hoitotyön neuvottelukunta, Wilma, Elonpolkuja verkosto, ASKPOLE. Lisäksi vastauksissa mainittiin asiantuntijapankki sekä kokemusasiantuntijatoiminta. Osallistumistavoitteiden osalta voidaan todeta, että virkamiehistä yli 60 %:lla on työssään asetettu kuntalaisten osallistumista koskevia tavoitteita ja niiden toteutumista seurataan (kuvio 2). Niukasti yli puolet ilmoitti, että kuulemisen järjestäminen on osoitettu tietylle henkilölle. Huomion arvoista on, että vain reilulla neljänneksellä on työssään ohje kerätyn tiedon käyttämiseen. Vastaajista 24 % ilmoitti tiedon keruusta ja sen käyttämisestä olevan vastuussa esimies, 21 % valmistelija ja 24 % muu taho. Liki kolmanneksen (31 %) mukaan tiedon keruusta ja sen käytöstä ei ollut nimetty tiettyä vastuuhenkilöä. Kuvio 2. Osallistumistavoitteet ja niiden toteutuminen 52 % 62 % Asetettu kuntalaisten osallistumista koskevia tavoitteita Seurataan tavoitteiden toteutumista 28 % 66 % Ohje kerätyn tiedon käyttämiseen Kuulemisen järjestämisestä vastaava henkilö Vastaajilla oli mahdollisuus arvioida myös nykyisten osallistumismenetelmien käytettävyyttä asteikolla heikko (1) erinomainen (5) (kuvio 3). Suurin osa vastaajista (61 %) piti nykyisiä menetelmiä hyvinä ja lähes kolmanneksen mielestä käytettävyys on tyydyttävää tasoa. Erinomaiseksi menetelmien käytettävyyttä ei arvioinut yksikään vastaajista. Kuvio 3. Vastaajien arvio nykyisten osallistumismenetelmien käytettävyydestä 4 % 3 % 32 % Heikko Tyydyttävä 61 % Hyvä Erittäin hvyä 4

7 Nykyisten osallistumismenetelmien käytettävyyden osalta osa vastaajista piti Valmaa vanhentuneena ja toivottiin vuorovaikutteista sähköistä järjestelmää. Myös palvelujen käyttäjien osallistumista pidettiin alueellisuutta merkittävämpänä ja käyttökelpoisempana osallistumismuotona. Osallistumismenetelmien osalta kyselyssä pyydettiin vastaajia arvioimaan erityisesti Alue Alvari mallin toimivuutta (kuvio 4). Yli puolet vastanneista virkamiehistä ei osannut ottaa mallin toimivuuteen kantaa, lähes kolmanneksen mielestä malli ei ole ollut toimiva ja vain 14 % piti mallia toimivana. Erityisesti Alue Alvari mallin osalta kritisoitiin osallistujien pientä määrää ja painottumista aktiivisiin kuntalaisiin sekä osallistujien vinoutunutta ikäjakaumaa. Kuvio 4. Vastaajien arvio Alue Alvari mallin toimivuudesta 14 % On ollut toimiva 55 % 31 % Ei ole ollut toimiva En tiedä Virkamiehille suunnatun E lomakekyselyn lopuksi tiedusteltiin vapaamuotoisesti heidän yksikkönsä kannalta kehittämisen arvoisia ja tarpeellisia osallistumismenetelmiä sekä ideoita osallistumisen järjestämiseen. Useiden vastaajien kommenteissa nousi tärkeäksi sähköisten menetelmien tarpeellisuus ja kehittäminen. Toisaalta osallistumista ja siitä tiedottamista toivottiin vietäväksi ihmisten pariin sosiaaliseen mediaan ja julkisiin tiloihin (mm. kirjastoihin, terveyskeskuksiin, kauppakeskuksiin ja tapahtumiin). Laajan osallistujajoukon lisäksi vastaajat kaipasivat toisaalta myös kokemusasiantuntijuuden ja asiakasraatien kehittämistä ja hyödyntämistä. Haasteena osallistumismenetelmien valinnassa ja kehittämisessä mainittiin erityisryhmien huomioiminen (mm. näkövammaiset). Erityisryhmiin liittyen, niiden tilastolliseen painoarvoon toivottiin kiinnitettävän huomiota heidän erityistarpeita koskevissa asioissa. Myös osallistumisjärjestelyissä tulisi kiinnittää huomiota erityisryhmien tarpeisiin. Toisena erityistapauksena mainittiin SOS hankkeen asiakasraati ja raatilaisten hyödyntäminen hankkeen loppumisen jälkeen. SOS hankkeen osalta haluttiin nostaa esille vaikeus saada heikoimmassa asemassa olevat kuntalaiset mukaan, mutta myös ja edelliseen nähden, toiminnan jatkuvuuden ja jatkohyödyntämisen tärkeys. Useissa vastauksissa ilmeni tarve hyödyntää kuntademokratiayksikön ammattitaitoa yksiköiden konsultoimisessa ja käytännön järjestelyissä osallistumiseen liittyen. 5

8 2.3 Tiedottaminen ja kuuleminen Virkamieskyselyn perusteella voidaan todeta, että tulevista suunnitelmista tiedotetaan erittäin hyvin (93 %). Tiedotusajankohta sijoittuu suunnittelun alkuun (38 %) ja etenemisvaiheisiin (46 %). Pienessä osassa vastauksia (8%) todettiin tiedottamisen seuraavan suunnitelman valmistumista. Vastaajista 72 % ilmoitti tiedottavan kuntalaisille tehdyistä päätöksistä. Virkamiehistä lähes puolet (48 %) ilmoitti yksikön itse ja lähes kolmannes (31 %) viestinnän hoitavan kuntalaisten ja asiakkaiden kuulemiseen liittyvää viestintää. Viestinnän hoitamisessa ei ilmoitettu käytettävän konsulttia lainkaan. Muiden vastaajien osalta ilmoitettiin, ettei nimettyä henkilöä ollut (14 %) tai muu taho (7 %) huolehti kuulemiseen liittyvän viestinnän hoitamisesta. Näistä muita tahoja ovat mm. projektihenkilöstö, tuottajat ja vammaisasiamies. Kuntalaisten ja asiakkaiden kuulemiseen liittyvän viestinnän hoitamisessa ei voida osoittaa vastaajien taustatietojen perustella yhteistä linjaa. Merkittävään yli viidenneksen osuuteen nousi kysymykseen vastaamatta jättäneiden määrä tarkasteltaessa kuntalaisten ja asiakkaiden tiedottamista palautteen ja kommenttien käyttämisestä valmistelussa ja kehittämisessä (kuvio 5). Koska ero on merkittävä verrattuna muiden kysymysten vastaamisaktiivisuuteen, on syytä olettaa taustalla vaikuttavan huolimattomuuden lisäksi muitakin tekijöitä. Vastaamatta jättäminen voi ilmentää vaikeutta kysymyksen tulkinnassa. On mahdollista, että vastaajien näkökulmasta palautteen antamisen käsite voidaan mieltää muunkin kuin kolmen annetun vastausvaihtoehdon kautta. Kyselyyn osallistuneista 27 % ilmoitti, että palautetta ei anneta. Niukka enemmistö kyselyyn osallistuneista ilmoitti tiedottavansa palautteen ja kommenttien käyttämisestä suunnitelmassa esitetyssä yhteenvedossa ja vastineessa tai sisällyttävän päätösesitykseen tietoa osallistumisesta vaikutuksineen. Yleistäen voidaan todeta, että osallistumisen huomioinnista annetaan palautetta ja tiedotetaan useammin kuin jätetään antamatta. Kuvio 5. Kuntalaisille ja asiakkaille tiedottaminen palautteen ja kommenttien käyttämisestä Ei vastausta 21 % Ei palautetta 27 % Suunnitelmassa 31 % Päätösesityksessä 21 % 6

9 Valmisteilla oleviin asioihin liittyvän kuulemisen osalta selvitettiin, kuinka vastauksissa mainitut kuulemiset jakautuvat eri kuultujen ryhmien välillä (kuvio 6). Kuulluista suurimman ryhmän muodosti henkilöstö. Kolmeen seuraavaksi suurimpaan ryhmään lukeutuivat kuntalaiset yleensä, lapset ja nuoret sekä järjestöt. Alue Alvarit ja yrittäjät mainittiin kuultuina ryhminä selvästi muita harvemmin. Ryhmään muu lukeutuvina ryhminä vastaajat mainitsivat mm. vammaisneuvoston, ammatillisen neuvottelukunnan, oppilaitokset, työpaikkaohjaajat, huoltajat, projektihenkilöt, asiakkaat, 3. sektori, yksityinen sektori ja yritysyhteistyökumppanit, opiskelijat sekä maahanmuuttajaneuvostot. Kuvio 6. Kuulemisen jakautuminen ryhmien välillä Kuntalaiset Alue Alvarit yleensä Lapset ja nuoret Ikäihmiset Yrittäjät Järjestöt Henkilöstö Muu 7

10 2.4 Osallistumisohjeiden ja päätösten tunteminen Virkamiehille suunnatussa kuntalaisten osallistumisen nykytilannetta kartoittavassa kyselyssä tiedusteltiin myös, kuinka tunnettuja osallistumisohjeet ovat virkamiesten keskuudessa. Kaiken kaikkiaan osallistumisohjeiden tuntemisessa olisi parannettavaa (kuvio 7). Kaikki vastaajat tunsivat Tampereen kaupunkistrategia 2025:n, samoin Pormestariohjelma tunnettiin laajalti. Mutta päätöksenteon ohjeet 2013 tunsivat vain niukasti yli puolet (55 %) vastaajista ja lapsinäkökulman huomioon ottamista koskeva ohjeen enää 38 % vastaajista. Erityisessä tarkastelussa tuntemisen osalta olivat Palvelufoorumit alueellisen osallistumisen malli 2006, Pysyväismääräys Valman käytöstä 2007, Valman soveltamisohje 2007, Alueellisten työryhmien toimintasääntö 2009, Lapsinäkökulman huomioon ottaminen päätöksenteossa 2008 (pormestarin pysyväismääräys), Päätöksenteon ohjeet 2013, Ohje osallistumisen järjestämisestä 2011, Tampereen kaupunkistrategia 2025 sekä Pormestariohjelma Vastaajat saivat mainita myös muita tuntemiaan osallistumisohjeita, joista mainittiin vammaisneuvoston toimintasääntö, pysyväismääräys kokoontumisten esteettömyydestä, ohjeet esteettömän tapahtuman järjestämisestä, määräykset kaavoitusprosessin julkisuudesta, elinvoima ja hyvinvointisuunnitelma sekä Tampereen kaupungin ja yhdistysten väliset periaatteet (kh ). Kuvio 7. Osallistumisohjeiden ja päätösten tunteminen Tunnetaan Ei tunneta Muu Pormestariohjelma Tampereen kaupunkistrategia Ohje osallistumisen järjestämisestä Päätöksenteon ohjeet Lapsinäkökulman huomioon ottaminen 11 Alueellisten työryhmien toimintasääntö Valman soveltamisohje Pysyväismäärys Valman käytöstä Palvelufoorumit alueellisen osallistumisen 0 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 8

11 3 Yhteenveto ja kehittämisnäkökulmia osallistumisen järjestämiseen Tässä raportissa käsiteltiin virkamiehille suunnattua E lomakekyselyä kuntalaisten osallistumisen järjestämisen nykytilanteesta. Vastauksia kyselyyn saatiin hyvin suhteellisen lyhyt vastausaika ja odotettu osallistujamäärä huomioon ottaen. Vastausten määrä osoittaa virkamiesten tiedostavan kuntalaisten ja asiakkaiden osallistumisen järjestämisen ja menetelmien kehittämisen tärkeyden. Vastaajien jakautuminen toimialoittain olisi voinut olla tasaisempaa ja tämä edustavuuden puute voi hieman vaikuttaa johtopäätösten yleistämiseen. Toisaalta on kuitenkin syytä todeta, että kysymyskohtaisessa tarkastelussa eroavaisuuksia ei esiinny niinkään toimialojen välillä vaan toimialakohtainen sisäinen vaihtelu on yleisempää. Perinteisiä virkamieslähtöisiä osallistumismuotoja käytetään yleisesti. Valmistelussa, kehittämisessä ja asiakaspalvelussa kuntalaisten / asiakkaiden kuulemisessa käytetyimmät osallistumismenetelmät ovat kyselyt, palaute ja omat yleisötilaisuudet, joita virkamiehet pitivät myös työnsä kannalta sopivimpina. Näitä menetelmiä käytettiin kaikissa vastaajaryhmissä. Keskinäisessä vertailussa toimialat profiloituvat hieman käytettyjen osallistumismuotojen osalta. Lasten ja nuorten palveluissa korostui työpajat, ikäihmisten palveluissa sekä osaamisen ja elinkeinon asioissa osallisryhmät. Puolestaan kulttuuri ja liikuntapalveluissa korostui asiakasraadit sekä terveyteen ja toimintakykyyn liittyvissä asioissa Valma, neuvostot ja Alue Alvari. Osallistumismenetelmiä arvioitiin käytettävän n. 10 kertaa vuodessa, arvioissa oli hajontaa myös toimialaryhmien sisällä. Vastauksissa ilmeni tarve hyödyntää kuntademokratiayksikön osallistumisen ammattitaitoa yksiköiden konsultoimisessa ja käytännön järjestelyissä. Kuntalaisten osallistumista koskevia tavoitteita on asetettu ja näiden tavoitteiden toteutumista seurataan (yli 60 %). Kuitenkin vain lähes kolmanneksella on työssään ohje kerätyn tiedon käyttämiseen. Osallistumisen vaikuttavuuden parantamiseksi kerätyn tiedon käyttäminen tulisi olla suunnitelmallisempaa. Virkamiehet pitivät nykyisten osallistumismenetelmien käytettävyyttä hyvinä. Virkamiehien vastauksissa ilmeni kokemusasiantuntijuuden sekä asiakkaiden / käyttäjien osallistumisen ja kuulemisen arvostus. Kolmannes vastaajista ei koe Alue Alvari mallia toimivaksi ja toisaalta suurin osa ei osannut ottaa toimivuuteen kantaa. Alue Alvarin osalta on vielä todettava, että alueellisen osallistumisen ohjeita ei tunneta lähes lainkaan. Virkamiehet toivoivat vuorovaikutteisten sähköisten osallistumismenetelmien kehittämistä ja toisaalta toivottiin osallistumista vietävän enemmän sinne missä kuntalaiset ovat (sosiaalinen media, julkiset tilat). Vaikeasti mukaan saatavien osalta osallistumistoiminnan jatkuvuuden merkitys on tärkeää. Tulevista suunnitelmista tiedotetaan erittäin hyvin (93 %) ja suurin osa tiedottamisesta sijoittuu aikaan ennen suunnitelman valmistumista. Tehdyistä päätöksistä kuntalaisille ilmoitetaan myös hyvin (72 %). Kuntalaisten osallistumiseen ja asiakkaiden kuulemiseen liittyvää viestintää hoitaa pääsääntöisesti joko yksikkö itse tai viestintä. Palautteen ja kommenttien käyttämisestä valmistelussa ja kehittämisessä olisi tiedotettava kuntalaisille ja asiakkaille useammin (52 % ilmoittaa tiedottavansa). Suuren vastaamatta jättäneiden osuuden vuoksi tätä palautteen ja kommenttien käyttämiseen liittyvää palautekäytäntöä sekä palautekäsitteen määrittelyä on syytä selvittää jatkossa tarkemmin, onhan yksi osallistumisen motivaatio vaikuttavuuden kokeminen. 9

12 Myös osallistumisohjeiden tunnettavuuteen tulisi kiinnittää huomiota ja arvioida siihen liittyviä ongelmakohtia esim. tiedon siirtymisessä henkilöstön vaihtuessa. Ohjeen ja päätöksen tuoreudella näyttäisi olevan vaikutusta tunnettavuuteen, sillä vanhimmat ohjeet ja päätökset tunnetaan heikoiten. Vain kolmen osallistumisohjeen voidaan todeta saavuttaneen virkamiesten enemmistön tietoisuuden. (Tampereen kaupunkistrategia 2025, Pormestariohjelma ja Päätöksenteon ohjeet 2013). Alueellisten työryhmien toimintasääntöä 2009 ja Palvelufoorumit alueellisen osallistumisen mallia 2006 ei tunneta juuri lainkaan. Puutteellinen työohjeiden tunteminen vaikuttaa väistämättä kuntalaisten osallistumisen järjestämisen aktiivisuuteen sekä monipuoliseen osallistumismenetelmien käyttöön. Tampereen kaupungin strategian mukaisesti kehittämisen ja päätöksenteon tulee perustua yhteisöllisyyteen, asiakaslähtöisyyteen, vaikuttavuuteen ja tuottavuuden parantamiseen. Osallistuminen ei ole vain virkamiehen työkalu vaan erityisesti kuntalaisten asia. Osallistumismenetelmien käytettävyyden arviointi ja kehittäminen tulisi siten arvioida myös kuntalais ja asiakaslähtöisesti. 10

13 LIITTEET Liite 1 E lomakekysely: KUNTALAISTEN OSALLISTUMISEN JÄRJESTÄMISEN NYKYTILANNE Kyselyn vastausaika: Tällä kyselyllä kerätään tietoa pormestarin nimittämän asukasdemokratiatyöryhmän käyttöön. Tavoitteena on kartoittaa osallistumisen järjestämisen nykytilanne prosesseissa, yksiköissä ja projekteissa. Samalla kootaan ideoita ja toiveita menetelmien kehittämiseksi ja uudistamiseksi. Pormestari on asettanut kuntademokratian kehittämistä varten kaksi työryhmää: käyttäjädemokratiatyöryhmän ja asukasdemokratiatyöryhmän. Työryhmien tehtävänä on arvioida nykyiset osallistumisen mallit, käynnistää erilaisia demokratian kokeiluhankkeita, ottaen huomioon sähköiset osallistumisen mallit, kuulla kuntalaisia ja yhteistyökumppaneita ja tehdä esityksiä tarvittavista lainsäädäntöja/tai johtosääntömuutoksista. Toimialatiedot 1. Työnne kohdistuu (pakollinen pudotusvalikko) Lasten ja nuorten palveluihin Ikäihmisten palveluihin Osaamisen ja elinkeinojen asioihin Kulttuurin ja liikunnan palveluihin Terveyteen ja toimintakykyyn Kaupunkiympäristön kehittämiseen, kaavoituskysymyksiin ja maankäyttöön Konsernihallintoon Osallistumismenetelmät ja niiden käyttäminen 2 a. Mitä menetelmiä käytätte valmistelussa, kehittämisessä ja asiakaspalvelutyössä kuntalaisten / asiakkaiden kuulemiseen? (valintaruuturyhmä) Alue Alvarit Valma Asukasillat Omat yleisötilaisuudet Osallisryhmät Kyselyt Karttapohjaiset kyselyt Postiringit Kävelyt Näyttelyt Työpajat Asiakasraadit Palaute Neuvostot otakantaa.fi palvelut Muu 2b. Onko käytössänne muita kuin em. osallistumismenetelmiä? Mitä ne ovat? (tekstialue) 3. Mikä menetelmä on työnne kannalta sopivin kuntalaisten / asiakkaiden kuulemiseen? Voitte valita useita vaihtoehtoja. (valintaruuturyhmä) Alue Alvarit Valma Asukasillat Omat yleisötilaisuudet Osallisryhmät Kyselyt Karttapohjaiset kyselyt Postiringit Kävelyt Näyttelyt Työpajat Asiakasraadit Palaute Neuvostot otakantaa.fi palvelut Muu 4. Mikäli olette käyttäneet kyselyjä, keille ne on suunnattu? (tekstikenttä) 11

14 5. Arvioikaa numeerisesti kuinka monta kertaa vuodessa käytätte em. menetelmiä yhteensä. (tekstikenttä) 6. Tavoitteet ja niiden toteuttaminen (radionapit) Kyllä Ei Onko teillä asetettu kuntalaisten osallistumista koskevia tavoitteita? Seurataanko osallistumista koskevien tavoitteiden toteutumista? Onko teillä ohjetta kerätyn tiedon käyttämiseen? Onko teillä henkilöä, joka vastaa kuntalaisten / asiakkaiden kuulemisen järjestämisestä? 7. Kuka vastaa tiedon keruusta ja sen käytöstä? (pakollinen pudotusvalikko) Esimies Valmistelija Muu Ei ole nimetty Tiedottaminen 8. Oletteko tiedottaneet tulevista suunnitelmista? (pakollinen pudotusvalikko) Kyllä Ei 9 a. Jos tulevista suunnitelmista on tiedotettu niin missä vaiheessa? (pudotusvalikko) Suunnittelun alkaessa Suunnittelun edetessä Suunnitelman valmistuttua Muu 9 b. Mikäli on tiedotettu muussa kuin em. vaiheessa niin milloin? (tekstikenttä) 10. Miten tiedotatte kuntalaisille / asiakkaille palautteen ja kommenttien käyttämisestä valmistelussa, kehittämisessä ym.? (pudotusvalikko) Suunnitelmassa esitetään yhteenveto ja vastineet Päätösesityksessä tietoa osallistumisesta ja sen vaikutuksista Ei palautetta 11. Tiedotatteko kuntalaisille tehdyistä päätöksistä? (pakollinen pudotusvalikko) Kyllä Ei 12a. Kuntalaisten / asiakkaiden kuulemiseen liittyvää viestintää hoitaa (pudotusvalikko) Viestintä Yksikkönne Konsultti Muu Ei vastuuhenkilöä 12 b. Mikäli kuulemiseen liittyvää viestintää hoitaa muu kuin em. taho, mikä? (tekstikenttä) 12

15 Kohderyhmien kuuleminen 13 a. Keitä on kuultu valmisteilla olevissa asioissa? (valintaruuturyhmä) Kuntalaiset yleensä Alue Alvarit Lapset ja nuoret Ikäihmiset Yrittäjät Järjestöt Henkilöstö Muu 13 b. Mitä muita ryhmiä tai erityisryhmiä olette kuulleet valmisteilla olevissa asioissa? (tekstialue) Osallistumismenetelmien käytettävyyden arviointi 14. Nykyisten osallistumismenetelmien käytettävyys (radionapit) Heikko Tyydyttävä Hyvä Erittäin hyvä Erinomainen Arvosana menetelmien toimivuudesta 15 a. Onko Alue Alvari malli ollut mielestänne toimiva? (pakollinen pudotusvalikko) Kyllä Ei En tiedä 15 b. Miksi se on mielestänne ollut toimiva / miksi se ei ole toiminut? (tekstialue) Osallistumisohjeiden ja päätösten tunteminen 16 a. Mitkä osallistumista koskevat valtuuston päätökset ja konserniohjeet tunnette? (valintaruuturyhmä) Palvelufoorumit alueellisen osallistumisen malli 2006 Pysyväismäärys Valman käytöstä 2007 Valman soveltamisohje 2007 Alueellisten työryhmien toimintasääntö 2009 Lapsinäkökulman huomioon ottaminen päätöksenteossa 2008 (pormestarin pysyväismääräys) Päätöksenteon ohjeet 2013 Ohje osallistumisen järjestämisestä 2011 Tampereen kaupunkistrategia 2025 Pormestariohjelma Muu 16 b. Mitä muita kuin em. valtuuston päätöksiä ja konserniohjeita osallistumisesta tunnette? (tekstikenttä) Ideoita ja palautetta 17. Millaisia menetelmiä kuntalaisten kuulemiseen olisi yksikkönne kannalta tarpeellisina kehittää (sähköiset, asiakasraadit ym.)? Ideoitanne osallistumisen järjestämiseen. (tekstialue) 13

16 14

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Kyselyn tuloksia käytetään lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulun koostamiseen. Kyselyn tuloksissa on yhdistetty alkuperäiset viisiluokkaiset

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 14 Huhtikuu 14 Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna 14 (26.2.-21.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen asiakasraati

Vanhuspalvelujen asiakasraati Vanhuspalvelujen asiakasraati 14.10.2015 14.10.2015 tapaaminen Tervetuloa asiakasraatiin Lyhyt esittelykierros Ketä me olemme ja miksi haluamme olla täällä Mikä ja miksi asiakasraati Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 15 Taustaa Kysely toteutettiin huhtikuussa 15 (1.-17.4.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaaville Vastaajia

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 Suomen Parkinson-liitto ry Liikuntatoiminta Taina Piittisjärvi Raportti 17.3.2014 1(4) RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 TULOKSIA Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton

Lisätiedot

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy.

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy. 2009, Lehdistöraportti Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 TOP 3 - Asiakastyytyväisyydellä mitattuna

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.1.013 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Raision otos: Raision vastausprosentti: 6 500

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Kaarinan otos: Kaarinan vastausprosentti: 6 400

Lisätiedot

YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN

YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN Kaupunginvaltuuston seminaari 6.6.2016 Kari Hakari kehittämisjohtaja Lähtökohtana kuntalaisen ja kunnan roolin muutos Kuntalaisen rooli Kumppani Asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

FIDAn merkitys ( oma kokemus)

FIDAn merkitys ( oma kokemus) Suurtalousalan yhteistyöjärjestö FIDA ry:n jäsenkyselyn 2011 tulokset 4.11.11/ MH FIDA ry:n jäsenkysely toteutettiin viikolla 43. sähköpostitse ja FIDAn www-sivuilla. Saimme määräaikaan mennessä 189 vastausta.

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET YHDISTYSKYSELYN TULOKSET Tiivistelmä 15.8.2014 Projektiharjoittelija Noora Jalonen Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin 34 yhdistykselle ja vastauksia saatiin yhteensä 25. Kyselyn vastausprosentti on noin

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminta Pirkkalassa Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminnan taustaa Foorumitoiminnan taustalla oli Tekesin rahoittama perusturvapalveluiden kehittämishanke Terveellä järjellä parasta

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (hiusalan ja maatalousalan vertailut) Anu Räisänen Helsinki 2013 ARVIOINTIASETELMA

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat. Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 KANNONKOSKI... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat Osallisuus Edustuksellinen osallisuus Tieto-osallisuus Suora osallisuus Toimintaosallisuus 3 Edustuksellinen osallisuus Vaalit Kaupunginvaltuusto ja hallitus

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ja yhdistysten välinen yhteistyö

Tampereen kaupungin ja yhdistysten välinen yhteistyö Tampereen kaupungin ja yhdistysten välinen yhteistyö Yhteenveto työpajoista elokuussa 2013 Kaupunkistrategia Yhdessä tekeminen: Palvelujen käyttäjien, palvelutuottajien ja muiden sidosryhmien mahdollisuuksia

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote-hanke

Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee kuntien päätöksentekoa varten suunnitelman siitä, miten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan ja organisoidaan 1.1.2017 alkaen.

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Kyselyn tausta ja toteutus Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekivät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti Kysely henkilöstölle pormestarimallista Kysely pormestarimallista Loorassa e-lomakekysely 3.9.-25.9.2015 Kysymykset: Millaisia tehtäviä pormestarilla tulisi

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelijat sosiaalisessa mediassa. Pilvi Nummi Kunnallistutkimuksen päivät Helsinki Osallistumisen työryhmä

Kaupunkisuunnittelijat sosiaalisessa mediassa. Pilvi Nummi Kunnallistutkimuksen päivät Helsinki Osallistumisen työryhmä Kaupunkisuunnittelijat sosiaalisessa mediassa Pilvi Nummi Kunnallistutkimuksen päivät 13.-14.10.2016 Helsinki Osallistumisen työryhmä Mitä kaupunkisuunnittelu on? Maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua

Lisätiedot

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä RAPORTTI 1/6 Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä Vanhempainyhdistyksissä tehdään monenlaista vaikuttamistyötä lasten koulu- ja päiväkotiympäristön ja ilmapiirin parantamiseksi. Oman koulun lisäksi

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen

Lisätiedot

Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt

Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt Mitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) talo sisältää? Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt Hyvinvoinnin ja terveyden sekä niitä

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Suomen Sulkapalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,

Lisätiedot

YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN

YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN YHTEINEN TAMPERE - UUSI OSALLISTUMINEN Kuntademokrativerkosto 24.11.2016 projektisuunnittelija Outi Nokkonen strategia- ja kehittämisyksikkö Tampereen kaupungin uusi toimintamalli Kuntalainen, yritys ja

Lisätiedot

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT SYKSY 211 Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS VTK Anna Laiho Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNNISSA....5 2.1 Tehdyt säästötoimet.5

Lisätiedot

23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI

23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI 23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI Turun kaupungin tarkastuslautakunta 9.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 2 2 Tavoitteiden sisältö

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

kysely ja haastattelut, kevät 2014

kysely ja haastattelut, kevät 2014 kysely ja haastattelut, kevät 2014 Päätöksen äärellä - Avaimet käteen -seminaari, Kaupunkiverstas 25.3.2014 Minna Tarkka, Saija Salonen, Emmi Vainio, Stadi.TV / m-cult Päätöksen äärellä -kehityshanke Päätöksen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat - 578 Paltamo (N = 10) Riitta Rajala 28.2.2015

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat - 578 Paltamo (N = 10) Riitta Rajala 28.2.2015 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 10) Riitta Rajala 28.2.2015 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos Liikunnan avustusten uudistaminen Alustava valmisteluluonnos Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunkistrategia Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan yhdessä

Lisätiedot

AVAUS 2013 2015 Tuokioita Hyvinvoinnin tarjottimen kehittämisestä palvelumuotoilun keinoin. 10.9.2014/Anu Tuominen

AVAUS 2013 2015 Tuokioita Hyvinvoinnin tarjottimen kehittämisestä palvelumuotoilun keinoin. 10.9.2014/Anu Tuominen AVAUS 2013 2015 Tuokioita Hyvinvoinnin tarjottimen kehittämisestä palvelumuotoilun keinoin 10.9.2014/Anu Tuominen AVAUS -hanke Kehittämisvaihe 2013 2015 Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

KESKEYTYKSET JA HÄIRIÖT TOIMIHENKILÖTYÖSSÄ

KESKEYTYKSET JA HÄIRIÖT TOIMIHENKILÖTYÖSSÄ KESKEYTYKSET JA HÄIRIÖT TOIMIHENKILÖTYÖSSÄ Auto ja katsastusala 25.8.2013 Veli Matti Tuure TTS Työtehoseura PL 5 05201 Rajamäki 2 Tämä raportti ja siinä esitetyt analyysitulokset koskevat Toimihenkilötyön

Lisätiedot

CP-vammaisten lasten elämänlaatu. Lasten ja huoltajien näkökulmasta Sanna Böling, KM, ft sanna.boling@utu.fi

CP-vammaisten lasten elämänlaatu. Lasten ja huoltajien näkökulmasta Sanna Böling, KM, ft sanna.boling@utu.fi CP-vammaisten lasten elämänlaatu Lasten ja huoltajien näkökulmasta Sanna Böling, KM, ft sanna.boling@utu.fi Elämänlaatu WHO ja elämänlaatu WHO:n määritelmän mukaan elämänlaatuun liittyvät fyysinen terveys

Lisätiedot

Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015

Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015 1 Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015 Ari Sainio/Selkokeskus 2015 Selkokeskus teki keväällä 2015 yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa kunnille kyselyn selkokielen tarpeesta. Kyselyllä

Lisätiedot

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO. Nuorisopalvelut 1 (8) Loma-ajan toiminnan asiakaspalauteraportti 2012 Tässä raportissa selvitetään kesän 2012 loma-ajan toiminnasta kerättyjen asiakaspalautteiden keskeiset tulokset. Loma-ajan toimintojen

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot