TAIDE- JA KULTTUURITAPAHTUMAT. Opas vuoden 2014 hakuun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIDE- JA KULTTUURITAPAHTUMAT. Opas vuoden 2014 hakuun"

Transkriptio

1 TAIDE- JA KULTTUURITAPAHTUMAT Opas vuoden 2014 hakuun Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013

2 1 Sisällys Esipuhe Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteet taide- ja kulttuuritapahtumien tukemisessa Taide- ja kulttuuritapahtumien yleiset arviointiperusteet Valtionavustuksen hakeminen Taide- ja kulttuuritapahtuman hankesuunnitelma Taide- tai kulttuuritapahtuman kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Hakuaika Hakemuksen käsittely ja päätös Selvitys yleisavustuksen käytöstä opetus- ja kulttuuriministeriölle Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteystiedot... 9

3 2 Esipuhe Tässä oppaassa kerrotaan valtakunnallisten taide- ja kulttuuritapahtumien harkinnanvaraisten valtionavustusten hakemisesta. Opas antaa tietoa opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteesta taide- ja kulttuuritapahtumien tukemisessa ja yleisistä arviointiperusteista. Opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvaraisen valtionavustuksen keskeinen kriteeri on edistää ja pitää yllä laadukasta ja monipuolista taide- ja kulttuuritarjontaa. Hyvä kulttuuritarjonta vahvistaa valtakunnallisesti kulttuurin perustaa ja eri taiteenaloja, edistää kansalaisten tasa-arvoista ja yhdenvertaista osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin sekä poistaa ja madaltaa osallistumisen esteitä. Opas on tarkoitettu antamaan myös tietoa tapahtumia koskevan hakemuksen ja tähän prosessiin liittyvien asiakirjojen laatimisesta.

4 3 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoite taide- ja kulttuuritapahtumien tukemisessa Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa kulttuuripolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä kulttuuriyhteistyöstä. Kulttuuripolitiikan tavoitteita ovat luovuuden, moninaisuuden, osallisuuden ja kestävän kulttuurin edistäminen. Levitessään eri aloille taide ja kulttuuri synnyttävät aktiivista toimintaa. Kulttuurilla on suuri vaikutus ihmisten henkiseen hyvinvointiin ja keskinäisen ymmärryksen edistämiseen sekä laaja-alainen kansantaloudellinen merkitys. Tulot tai sosiaalinen asema eivät saa olla esteenä taide- ja kulttuuritapahtumiin osallistumiselle. Taide- ja kulttuuritapahtumilla voi vahvistaa muualta maailmasta Suomeen muuttaneiden sopeutumista yhteiskuntaamme ja toisaalta myös heidän omia juuriaan. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma lähtee siitä, että kulttuurilla on keskeinen asema yhteiskuntaa rakennettaessa. Hallitus kehittää kulttuurisen moninaisuuden tunnistavaa kulttuuripolitiikkaa, jossa kulttuuri on kaikkien kansalaisten tavoitettavissa ja erityistoimilla parannetaan osallisuutta kulttuurin ulkopuolelle nyt jäävissä ryhmissä. Kulttuurin tuki painottuu taiteen ja sisällön luomiseen ja tehokkaaseen levittämiseen. Taide- ja kulttuuritapahtumat ovat keskeinen osa kulttuuripalvelujärjestelmää. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain veikkausvoittovaroista harkinnanvaraisia valtionavustuksia taide- ja kulttuuritapahtumille. Vuonna 2013 käytettävissä olevan määrärahan suuruus oli euroa. Avustusta myönnettiin 168 tapahtumalle. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoite taide- ja kulttuuritapahtumien tukemisessa on turvata taiteellisesti ja kulttuuripoliittisesti merkittävien tapahtumien järjestäminen kaikkialla Suomessa.

5 4 2 Taide- ja kulttuuritapahtumien yleiset arviointiperusteet Opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvarainen valtionavustus on tarkoitettu taide- ja kulttuuritapahtuman valmistelun ja toteutuksen tueksi tapahtuman järjestämisvuonna. Valtionavustus on tarkoitettu pääasiassa vakiintuneille ja jatkuville tapahtumille, joiden ohjelmisto on taiteellisesti ja kulttuuripoliittisesti mielenkiintoista ja ihmisiä aktivoivaa. Vakiintuneella tarkoitetaan tässä yhteydessä, että tapahtuma on toiminut vähintään kolme vuotta, ja että tapahtuman järjestäjällä on halua, kykyä ja edellytyksiä kehittää sitä jatkossakin. Avustuksen myöntämistä harkittaessa arvioidaan tapahtuman merkitystä määrärahalle asetun tavoitteen kannalta. Tapahtumien kohdalla kiinnitetään huomiota siihen edistävätkö ne tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja kestävää kulttuuria. Taide- ja kulttuuritapahtumissa arvokkaaksi nähdään lisäksi se, miten ne löytävät osallistujia myös sellaisista ihmisistä, jotka eivät muuten hakeudu kulttuurin pariin. Avustusta arvioitaessa tarkastellaan lisäksi sitä voiko avustuksella vaikuttaa tapahtuman hintatasoon ja mahdollisuuteen järjestää myös maksuttomia tapahtumia. Taide- ja kulttuuritapahtuman toiminnan merkittävyyttä ja laatua tarkastellaan kulttuuripolitiikan vaikuttavuustavoitteiden kannalta: Tavoite: kulttuurisen perustan vahvistuminen. Taide- ja kulttuuritapahtumat ovat osa kulttuurin perustaa. Ne täydentävät ja monipuolistavat suomalaista ja kansainvälistä taiteen ja kulttuurin tarjontaa, tuottavat uusia sisältöjä ja toimintaa sekä kehittävät kulttuurin organisaatioita ja tapoja toimia. Tapahtumat edistävät osaltaan kestävää kulttuuria ja kulttuurista moniarvoisuutta. Tavoite: luovan työn tekijöiden toimintaedellytysten parantuminen. Taide- ja kulttuuritapahtumat monipuolistavat taiteilijoiden ja luovan työn tekijöiden toimeentuloa, vahvistavat heidän työllisyyttään, kulttuuriyrittäjyyttä, osaamista ja kansainvälistä vuorovaikutusta.

6 5 Tavoite: kaikkien kansalaisten mahdollisuudet osallistua kulttuurin kokemiseen ja tekemiseen lisääntyvät. Taide- ja kulttuuritapahtumat edistävät eri väestö- ja kansalaisryhmien mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin. Tapahtumien järjestäminen ja kehittäminen parantavat taide- ja kulttuuripalvelujen tasa-arvoista ja yhdenvertaista saatavuutta. Ne ovat myös tärkeä sosiaalinen toimintamuoto ja osa kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Tapahtumat parantavat kansalaisten hyvinvointia. Tavoite: kulttuurin taloudelliset vaikutukset lisääntyvät. Taide- ja kulttuuritapahtumat tukevat kulttuurin talouden vahvistumista. Niihin sisältyy lisäksi laajempia voimavaroja koko maan, alueen ja paikkakunnan elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi. 3 Valtionavustuksen hakeminen Hakemus laaditaan opetus- ja kulttuuriministeriön lomakkeelle nro 1. hakemus1.pdf. Lomakkeen kohdassa Avustuksen käyttötarkoitus tulee esittää lyhyt tiivistelmä tapahtumasta. Hakemukseen tulee liittää: Tapahtuman hankesuunnitelma (ks. 4 kohta)tapahtuman kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (ks. 5 kohta) Yhteisön hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio Yhteisön hallituksen/johtokunnan kokoonpano, selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteriote) Yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä tilikaudelta Yhteisön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta Tapahtuman avustaminen perustuu valtionapuviranomaisena toimivan opetus- ja kulttuuriministeriön harkintaan. Arvioinnin vuoksi on välttämätöntä, että hakemukseen liitetään tarvittavat asiakirjat. Avustusta myönnetään vain oikeustoimikelpoisille yhteisöille. Sitä ei myönnetä yksityishenkilöille. Yksityishenkilöt voivat hakea tapahtumien järjestämiseen kohdeapurahaa Taiteenedistämiskeskukselta. Lisätietoja kohdeapurahoista löytyy Taiteen edistämiskeskuksen verkkosivuilta.

7 Samaa tarkoitusta varten ei myönnetä tukea muista opetus- ja kulttuuriministeriön tai Taiteen edistämiskeskuksen määrärahoista. Muista mahdollisista tapahtumaan kohdentuvista saaduista tai haetuista avustuksista ja rahoituksesta tulee ilmoittaa rahoitussuunnitelmassa. Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Valtionavustuslaki on kokonaisuudessaan luettavissa hakusanalla valtionavustuslaki osoitteessa: Valtionavustuslaji on yleisavustus. Avustusta saa käyttää sen vuoden menoihin, jolle se on myönnetty. Lisätietoa löytyy sivulta kaeyttoe_ja_valvonta/liitteet/yleisavustusehdot.pdf Hakijan on syytä tutustua opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvaraisten avustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta annettuun ohjeeseen, joka löytyy sivulta: kaeyttoe_ja_valvonta/liitteet/hakuopas.pdf 4 Taide- ja kulttuuritapahtuman hankesuunnitelma Hakemukseen tulee liittää tapahtuman hankesuunnitelma, josta tulisi käydä lyhyesti ilmi seuraavaa: Tarvekuvaus - miksi, missä ja milloin tapahtuma järjestetään? - yleisöprofiili eli mistä tulevan ja millaisen kohderyhmän tarpeisiin vastaa? - tapahtuman merkitys taiteenalansa/alojensa kentässä Tavoitteet - tapahtuman toiminnan tavoitteet Toteutus - tapahtuman ja ohjelmiston kuvaus tai suunnitelmat ohjelmiston suhteen - oheisohjelman ja -toiminnan (mm. mestarikurssit, asiantuntijatapaamiset) kuvaus tai suunnitelmat niiden suhteen - tapahtuman ympärivuotisten ja osa-aikaisten työntekijöiden lukumäärä - tapahtumajärjestelyissä mukana olevien vapaaehtoisten lukumäärä - tapahtuman saavutettavuus ja erityisryhmien huomioon ottaminen. Saavutettavuuteen liittyviä ohjeita ja tarkastuslistoja löytyy osoitteesta: http/www.kulttuuriakaikille.info/ - sisäänpääsyn ja palvelujen hinnoittelu sekä ilmaistapahtumien määrä - tiedottaminen ja markkinointisuunnitelma - tekniset järjestelyt, lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen ja kestävä kehitys (mm. turvajärjestelyt, jätehuolto, ruokahuolto, liikennejärjestelyt, ympäristöstrategia, tekijänoikeusmaksut, työehtosopimukset)

8 7 Aikataulu - tapahtuman valmistelu- ja toteutusaikataulu sekä seuraavan kahden tapahtuman suunniteltu ajankohta Tulokset ja tuotokset - lyhyt selvitys edellisistä kolmen vuoden aikana järjestetyistä tapahtumista (erityisesti festivaalien budjetteihin sisältyvien tapahtumien luku- ja kävijämäärät, maksullisten esitysten/näyttelyiden/muiden tapahtumien käyttöaste (%), ilmaistapahtumat ja niiden kävijämäärät sekä todennettu asiakastyytyväisyys perustuen kävijäkyselyihin tms.) - esim. julkaisut, teokset Vaikutukset - tapahtuman kulttuuripoliittinen vaikuttavuus (ks. 2 kohta) - muut vaikutukset, esim. matkailullinen merkitys paikkakunnalle ja alueelle Vakiinnuttaminen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet - lyhyt kuvaus vähintään seuraavan kolmen vuoden strategiasta, visiosta tai kehityssuunnitelmista sekä tulevaisuuden näkymistä Muuta - esim. tapahtuman organisaatiokaavio avaintehtävineen ja sidosryhmineen, mahdollinen ympärivuotinen ja kansainvälinen toiminta (mm. konsertit ulkomailla) - kuvaus yhteyksistä alueen julkiseen sektoriin, yrityksiin ja matkailutoimialaan - kuvaus yhteyksistä muihin tapahtumiin ja verkostoihin (mm. jäsenyydet kansallisissa ja kansainvälisissä kattojärjestöissä) 5 Taide- tai kulttuuritapahtuman kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Hakemukseen tulee liittää erittely tapahtuman kokonaiskustannuksista ja saatavista tuloista sekä arvio niiden ajoittumisesta neljännesvuoden tarkkuudella. Lisäksi tulee liittää rahoitussuunnitelma, josta käy ilmi seuraavaa: Ministeriöltä haettava avustus Selite Oma rahoitus Selite Muut julkiset avustukset (haettu, saatu) Taho EU-rahoitus (haettu, saatu) Taho Yksityiset avustukset (haettu, saatu) Taho Yhteishankkeiden muiden osapuolten rahoitus (mm. kansainvälinen toiminta) Taho

9 8 Valtionavustuksen myöntämistä harkitessaan opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi valtionavustuksen käyttötarkoitusta, tarpeellisuutta ja muita rahoitusmahdollisuuksia sekä järjestävän hakijayhteisön toiminnan ja talouden kokonaistilannetta. 6 Hakuaika Valtionavustusta haetaan avustettavaa vuotta edeltävänä vuonna. Vuoden 2014 valtakunnallisten taide- ja kulttuuritapahtumien valtionavustuksen hakemusasiakirjat tulee toimittaa lokakuun 31. päivään 2013 mennessä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon. Avustusta ei myönnetä, jos hakemus ei ole saapunut määräaikaan mennessä. Hakuajan täyttymiseksi riittää postileiman päiväys. Hakija voi tarvittaessa täydentää hakemustaan ja toimittaa puuttuvia liitteitä hakuajan päättymisen jälkeen opetus- ja kulttuuriministeriöön. Hakijoiden toivotaan ottavan huomioon, että mahdollisimman täydelliset hakemukset nopeuttavat päätöksentekoa. Hakijan täydennys voidaan ottaa huomioon, mikäli se on mahdollista arviointi-, valmistelu- ja päätöksentekoprosessin kannalta. Hakemuksia ja mahdollisia täydennyksiä ei suositella lähetettävän sähköpostilla. 7 Hakemuksen käsittely ja päätös Hakemusten käsittely alkaa opetus- ja kulttuuriministeriössä hakuajan päätyttyä. Käsittelyprosessi kestää noin 4 5 kuukautta. Sen aikana hakemuksista ei anneta väliaikatietoja. Taide- ja kulttuuritapahtumiin liittyvissä kysymyksissä opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä toimii Taiteen edistämiskeskus, joka antaa ministeriölle lausunnon määrärahan jakamisesta. Antaessaan lausuntoa opetus- ja kulttuuriministeriölle Taiteen edistämiskeskus tarkastelee erityisesti tapahtuman ja suunnitellun ohjelmiston taiteellista ja kulttuuripoliittista merkittävyyttä ja suunnitelmien realistisuutta. Avustuksen myöntämistä harkitessaan opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa huomioon Taiteen edistämiskeskuksen lausunnon.

10 9 Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti. Valtionavustus saadaan käyttää ainoastaan valtionavustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Avustuksen saajien toivotaan mainitsevan tapahtuman saaneen rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Avustuksen saajatahot saavat tarvittaessa ministeriön tekstilogon ja tunnuksen käyttöön liittyviä ohjeita opetus- ja kulttuuriministeriön viestintäyksiköstä. 8 Selvitys yleisavustuksen käytöstä opetus- ja kulttuuriministeriölle Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionavustuksen käytöstä tehdään selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön lomakkeella nro 2. Selvitys toimitetaan avustuspäätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon. Selvityksessä tulee mm. tuoda esille tiivistetysti tapahtuman keskeisin anti ja suunnitelmien toteutuminen. Selvitykseen tulee liittää lomakkeessa nro 2 mainitut asiakirjat. Avustusta ei myönnetä, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt valtionavustuslain 14 :n mukaista tiedonantovelvollisuuttaan aiemmin saamiensa avustusten käytöstä. Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on valtionavustuslain 16 :n mukainen oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia. 9 Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteystiedot Postiosoite: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Kirjaamo, PL 29, Valtioneuvosto Käyntiosoite: Meritullinkatu 10, Helsinki Neuvotteleva virkamies Anne Mattero, puh Osastosihteeri Soili Arminen, puh

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Avustusten hakemuslomakkeet ja hakuajat...

Lisätiedot

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA 12 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Avustusten hakemuslomakkeet ja hakuajat...

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Nuorisoyksikkö 25.9.2012 VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 1. YLEISTÄ Nuorisolain 13 mukaan määräraha etsivään nuorisotyöhön varataan valtion budjettiin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

Hakemuslomakkeen liitteineen voi toimittaa myös käyntiosoitteeseen Meritullinkatu 10 (kirjaamo), 00170 Helsinki.

Hakemuslomakkeen liitteineen voi toimittaa myös käyntiosoitteeseen Meritullinkatu 10 (kirjaamo), 00170 Helsinki. Valtakunnalliset nuorisojärjestöt sekä nuorisotyön palvelujärjestöt Valtakunnalliset nuorisotyötä tekevät järjestöt YLEISAVUSTUKSEN HAKU-, KÄYTTÖ- JA SELVITYSOHJE 1. Hakeminen Nuorisolain (72/2006) 10

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch. Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278

Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch. Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278 Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino Oy Helsinki 2004 Sisältö Taulukko- ja kuvioluettelo

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015. Päätökset tehdään aluehallintovirastossa 30.4.2015 mennessä.

NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015. Päätökset tehdään aluehallintovirastossa 30.4.2015 mennessä. 8.10.2014 Dnro 20/691/2014 NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset nuorten työpajatoimintaan edellyttäen, että eduskunta osoittaa

Lisätiedot

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA 1 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA Tähän oppaaseen on koottu terveyden edistämisen määrärahan hakemiseen, käyttämiseen, raportointiin, arviointiin ja seurantaan liittyviä asioita. Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014 Apurahat Hakuopas 2014 1 Sisällysluettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahat...3 Mihin apurahoja myönnetään?...4 Työskentely- ja kohdeapurahat...4 Kolmivuotiset apurahat...5 Perusopinnot...5 Mihin apurahoja

Lisätiedot

Valtionavustusten yleisohje hakijoille ja käyttäjille 1/2015

Valtionavustusten yleisohje hakijoille ja käyttäjille 1/2015 Valtionavustusten yleisohje hakijoille ja käyttäjille 1/2015 Sisällys 1. Valtionavustukset... 1 2. Valtionavustuksen käyttöön liittyviä ohjeita... 1 2.1. Avustuksen käyttöön liittyviä yleisiä ohjeita...

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUS PK-YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISHANKKEISIN VENÄJÄLLÄ: VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖN EHDOT

VALTIONAVUSTUS PK-YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISHANKKEISIN VENÄJÄLLÄ: VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖN EHDOT Päätös 23.05.2014 TEM/1013/05.10.02/2014 VALTIONAVUSTUS PK-YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISHANKKEISIN VENÄJÄLLÄ: VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖN EHDOT Työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä ministeriö) voi valtion

Lisätiedot

KULTTUURITILOJEN PERUSKORJAUS- JA PERUSTAMISHANKKEET OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ

KULTTUURITILOJEN PERUSKORJAUS- JA PERUSTAMISHANKKEET OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ KULTTUURITILOJEN PERUSKORJAUS- JA PERUSTAMISHANKKEET OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Helsinki maaliskuu 2015 Sisällys ESIPUHE... 3 1. PERUSTAMISHANKE... 3 2. RAHOITUSSUUNNITELMA... 4 3. AVUSTUKSEN HAKEMINEN...

Lisätiedot

SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden täydentävä valtionavustushaku. Valtionavustusohje Hakuaika päättyy 7.2.

SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden täydentävä valtionavustushaku. Valtionavustusohje Hakuaika päättyy 7.2. SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden täydentävä valtionavustushaku Valtionavustusohje Hakuaika päättyy 7.2.2014 Asianumero: THL/1828/6.00.00/2013 Sisältö Johdanto... 3 1. Taustaa...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET 4 STRATEGISET LINJAUKSET TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET www.tampere.fi/avustukset Ohjeet hyväksytty kh 23.11.2009 Ohjeet päivitetty 15.12.2014 TRE:1736/00.01.01/2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje YLEISTÄ Lomakkeen käyttötarkoitus: lomakkeella haetaan määräaikoina haettavaksi julistettavia erityisavustuksia (oppimateriaalin tuotantoon/hankintaan,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015

Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015 Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015 Suunnittelija Outi Koivisto 24. ja esitys on ladattavissa netistä: www.tampere.fi/avustukset -> toiminta-avustukset Tilaajalautakunnat vuonna

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto Hakijan opas Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 0 Sisällys OSA I HAKIJALLE... 3 1.1. Oppaan tarkoitus... 3 1.2 Euroopan unionin sisäasioiden rahastot ja niiden rahoitusosuudet... 3 Turvapaikka-,

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 17.1.2012 2 Sisällysluettelo 1. Valtionavustuksen hakeminen.3 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita. 3 3.

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUKSET 2015

NUORISOAVUSTUKSET 2015 NUORISOAVUSTUKSET 2015 Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Torikatu 21 C 80100 JOENSUU Yleistä Nuorisolain (27.1.2006/72) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäisyyttä,

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi Kotiseutukasvatus Esiselvitys Pohjois-Savon koulujen kotiseutukasvatuksen lisäämiseksi ja kotiseutuyhdistyksillä olevan tiedon saattamiseksi nykyistä paremmin koulujen käyttöön. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen

Lisätiedot

Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia

Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriön julkaisuja 2010:16 Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriön julkaisuja 2010:16

Lisätiedot

Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113.

Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113. Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013 Asia Maakunnan kehittämisraha Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113 Hakija Hakemus saapunut Hanke Vantaan Innovaatioinstituutti

Lisätiedot