KOTIHOIDON PEREHDYTYSKANSIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTIHOIDON PEREHDYTYSKANSIO"

Transkriptio

1 KOTIHOIDON EREHDYTYSKANSIO Raportti kansion laatimisesta ja arvioinnista Halmeslahti Niina Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, ieksämäki Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Halmeslahti, Niina: erehdytyskansion tuottaminen Kangasniemen kotihoitoon. Raportti kansion laatimisesta ja arvioinnista, ieksämäki, kevät 2009, 25 sivua, 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, ieksämäen yksikkö, Hoitotyön koulutusohjelma, Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, Sairaanhoitaja (AMK). Opinnäytetyöni tavoitteena oli tuottaa produktiona perehdytyskansio Kangasniemen kotihoidon kentällä työskenteleville työntekijöille. Kansion tekeminen lähti liikkeelle työelämän toiveesta. Tavoitteenani oli tuottaa mahdollisimman kattava, selkeä ja käyttökelpoinen perehdyttämiskansio perehdyttämisen tueksi. Kansion käyttäjinä voivat olla uudet työntekijät, sijaiset, opiskelijat ja heitä perehdyttävät työntekijät. Kansion lisäksi tavoitteena oli laatia kansion sisällöstä perehdytysohjelma, joka toimii muistilistana ja johon merkitään mitä alueita on perehdytetty ja mitä on vielä läpi käymättä. Kangasniemen kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito, jotka ovat yhdistyneet vuonna erehdytysasia on lähtenyt kotihoidossa liikkeelle Kaakkois- Suomen työsuojelupiirin Mikkelin toimipisteen tarkastuksessa Kotihoidossa on ilmennyt tarvetta kehittää perehdyttämistä. Opinnäytetyöni tavoitteena oli myös selvittää pienimuotoisella työntekijöille suunnatulla kyselylomakkeella, miten kansio on palvellut työelämän tarpeita. Kotihoidon kentällä työskentelee noin 24 työntekijää ja vaihteleva määrä opiskelijoita ja sijaisia. Vastauksia kyselyyni sain seitsemän kappaletta. Tavoitteena oli, että perehdytyskansio ja perehdyttämisohjelma muodostuisivat osaksi perehdyttämiskäytäntöä. Kyselystä saamani palautteen mukaan kansio oli onnistunut melko hyvin, mutta vastauksia kyselystä sain yllättävän vähän. Kansiota säilytetään kotihoidon toimistolla työntekijöiden taukotilassa. Asiasanat: perehdyttäminen, kotihoito ja produktio

3 ABSTRACT Halmeslahti, Niina roducing an introduction File for Kangasniemi Home Care. Report about the process and evaluation of introduction file. 22 p., 3 appendices. Language: Finnish. ieksämäki, Spring Diaconia University of Applied Sciences. Degree rogramme of Nursing. Degree: Nurse The goal of this thesis was to produce an introduction file for Kangasniemi home care staff. The idea about the file is working life oriented. My goal was to produce a prospective, distinct, and usable introduction file for support of guiding the staff. Users for the instruction file could be the new workers, replacement workers, students and the persons who are guiding them. roducing the file was not the only important thing in the thesis. The goal was also to make a guiding programme about the content of the introduction file. Guiding programme works as a memory list of things that have been guided already and what things still have to get thru. Kangasniemi home care includes home care and home nursing which were joined together in the year Guiding the staff came as an issue in the checking of South- East Finland work safety office of Mikkeli year Home care was in the need of improving the staff guiding. The goal of this thesis was also to clarify how the file is serving the needs of working life. There are 24 workers in the staff and a versatile amount of students and replacement workers. There were seven answers for the inquiry. The goal was that the introduction file and the introduction programme could be a part of introduction policy. The feedback about the file was quite positive but I got surprisingly few answers for my inquiry. The file is stored in home care office in the staff break room. Keywords: introduction, homecare, project working

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO EREHDYTYS TYÖYHTEISÖSSÄ erehdytys erehdytyksen tavoitteet erehdytyksen suunnittelu ja sisältö KOTIHOITO EREHDYTTÄMISEN KANNALTA Kangasniemen kotihoidon kuvaus erehdyttäminen Kangasniemen kotihoidossa OINNÄYTETYÖN TAVOITTEET roduktio opinnäytetyönä EREHDYTYSKANSION TUOTTAMISROSESSI Toimintaympäristö Yhteistyön käynnistäminen Kansion sisältö Toteutus Aikataulu Resurssit ALAUTEKYSELY EREHDYTYSKANSIOSTA Toteuttaminen Tulokset ja luotettavuus OHDINTA JA OINNÄYTETYÖROSESSIN ARVIOINTI...22 LÄHTEET...25

5 LIITTEET Liite 1: Kangasniemen kotihoidon perehdytyskansio soveltuvin osin Liite 2: Kotihoidon perehdytysohjelma Liite 3: erehdytyskansion arviointilomake työntekijöille

6 1 JOHDANTO Hyvä perehdytys edistää työn mielekkyyttä ja parantaa työntekijöiden halukkuutta olla työyhteisön jäsen. Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle, perehdyttämisen tarve työpaikoilla kasvaa. Myös hiljaisen tiedon siirtyminen koetaan tärkeäksi työpaikoilla. Valitsin produktioni aiheeksi perehdytyksen, koska se on ajankohtainen ja tarpeellinen aihe. Työturvallisuuslaissa määritellään perehdytyksestä työpaikoilla. Jokaisessa työyksikössä olisi oltava perehdytysohjelma. Opinnäytetyön aihe oli työelämälähtöinen. Tein perehdytyskansion omaan työyksikkööni, joka on helpottanut hahmottamaan kokonaisuutta paremmin. Omaan työyksikköön laadittu perehdytyskansio helpottaa myös omaa työskentelyäni siellä. Kangasniemen perusturvassa on kehitetty perehdytysasiaa viime vuosina. Kaakkois- Suomen työsuojelupiirin tarkastuksessa vuonna 2006 oli tullut esille perehdytysasia. Kotihoidossa oli tunnistettu tarve kehittää perehdyttämiskäytäntöä. Laadin perehdytyskansion sisällön perusteella perehdytysohjelman, jonka mukaan uusia työntekijöitä perehdytetään työhön tultaessa. Kansion tavoitteena olisi olla myös vanhojen työntekijöiden tukena ja muistilistana monissa työhön liittyvissä asioissa. Työn teoriaosuudessa käsittelen perehdytystä työelämässä ja perehdytyksen merkitystä työ hyvinvoinnille. Käyn läpi tärkeimpiä lakeja, jotka liittyvät perehdytykseen. Käsittelen myös perehdytyksen sisällön merkitystä ja perehdyttämisohjelmaa. Teoriaosuudessa tuon esille myös virallisen ja epävirallisen perehdytyksen merkityksen työntekijälle. Suoritin pienimuotoisen kyselyn kotihoidon kentän henkilökunnalle. Kyselyn avulla kartoitin työntekijöiden mielipiteitä kansion onnistumisesta. Laadin tämän raportin perehdytyksestä työelämässä ja erityisesti kotihoidossa. Raportissa tuon esille kansion laatimisen vaihe vaiheelta ja arviointia kansiosta ja siitä, miten se on palvellut työelämän tarpeita.

7 7 2 EREHDYTYS TYÖYHTEISÖSSÄ 2.1 erehdytys erehdytyksen tavoitteena on opastaa työntekijä työyksikön jäseneksi ja mahdollistaa perusedellytykset toimia uudessa tehtävässä. Hyvä perehdytys on työnteon perusedellytys. erehdytystä tarvitaan aina silloin, kun aloitetaan uudessa työssä. erehdytystä tarvitaan myös silloin, kun työntekijä on ollut pitkään poissa työstä, kun työtehtävä toistuu harvoin sekä silloin, kun tehtävät tai menetelmät vaihtuvat samassa työpaikassa. Työterveyslaitoksen mukaan työntekijä on perehdytettävä yritykseen, sidosryhmiin, toimialaan, lainsäädäntöön, yritysorganisaatioon, henkilöstöpolitiikkaan ja toimintatapoihin. Työntekijä on perehdytettävä myös osastoon, työyhteisöön, työntekijöihin ja työympäristöön. Työntekijälle tulee selvittää myös vastuut, valtuudet, työhön opastus, laitteet ja yhteydet asiakkaisiin. (Tietoalat STTK i.a.) erehdytystä määrittää esimerkiksi työturvallisuuslaki vuodelta 2002 pykälässä 14. Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä, sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus huomioon ottaen: 1.työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan olosuhteisiin, työja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön, sekä turvallisiin työtapoihin, erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa, sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista 2. työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi 3. työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta ja 4. työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa. (Työturvallisuuskeskus 2003.) erehdyttämisessä säädetään myös laissa nuorista työntekijöistä. Nuoren kokemattoman työntekijän on saatava opetusta ja ohjausta työhönsä niin, että hän välttyy aiheuttamasta vaaraa itselleen tai muille. (Laki nuorista työntekijöistä 1993, 3 luku 10.) Työntekijän perehdytyksestä huolehtiminen on työnantajan vastuulla. erehdytyksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa lähin esimies. Usein perehdytyksessä ovat myös

8 8 mukana muut työntekijät. (Lepistö 2000, 66.) Tuula Lahden tutkimuksessa sairaanhoitajien työhön perehdyttämisestä, tuli esille nimetyn perehdyttäjän tarve. erehdyttäjällä on suuri merkitys uuden työntekijän motivoimisessa, työtapojen ja työyksikön oppimisessa. erehdyttäjä tarvitsee perehdyttämistä varten koulutusta. erehdyttäjän ja perehdytettävän kemioiden tulee osua kohdalleen. Kokenut perehdyttäjä siirtää myös työyksikön hiljaista tietoa eteenpäin. Ihanteellista olisi, jos nimetty perehdyttäjä ja esimies voisivat yhdessä suunnitella perehdytystä uuden työntekijän tarpeiden ja odotusten mukaisesti. (Lahti 2007, ) Anne Salosen on tutkinut mentorointia ja sairaanhoitajien ammatillista pätevyyttä. Tutkimustuloksissa todetaan, että vastaajista suurimmalle osalle (79%) oli nimetty perehdyttäjä ennen perehdytyksen alkamista, mutta todellisuudessa perehdyttäjien määrä vaihteli 0-15 välillä. Niille vastaajille, joille oli nimetty perehdyttäjä, oli useammin järjestetty perehdytys ja sen kesto oli selvästi pidempi, kuin niillä työntekijöillä, joille nimettyä perehdyttäjää ei ollut järjestetty. (Salonen 2004, 41.) 2.2 erehdytyksen tavoitteet erehdytyksen tavoitteena on uuden työntekijän myönteinen asennoituminen työhön, organisaatioon ja sen henkilöstöön sekä työntekijän viihtyvyys ja turvallisuuden tunne. Lisäksi työntekijälle annetaan tarvittava tieto ja autetaan henkilöyhteyksien luomisessa myös organisaation ulkopuolella. erehdytys nopeuttaa työntekijän tehokkaaseen työskentelyyn pääsyä ja kehittymistä työssään. erehdytys parantaa henkilöstön työturvallisuutta sekä ehkäisee työntekijöiden vaihtuvuutta, sairauksia, poissaoloja ja muita uuden työympäristön tuomia häiriöitä (Rissanen, Sääski & Vornanen 1996, 120.) erehdytyksen tavoite on se, että perehdytettävä pystyy mahdollisimman nopeasti työskentelemään ilman muiden apua. Kaikkien osapuolten kannalta on tärkeää, että perehdytys on laadukasta ja tehokasta. (Kangas 2000, 3.) Hyvä perehdytys parhaimmillaan edistää työ hyvinvointia ja työviihtyvyyttä. Hyvästä perehdytyksestä on tulossa tuote, jota kehitetään nykypäivän työelämän vaatimusten mukaan. Yhä useammin perehdyttäminen on ympärivuotista ja jatkuvaa toimintaa. Hyvä perehdytys on myös tärkeä osa henkilöstön rekrytointia. (Agge 2008, 3.)

9 9 erehdyttämisellä pyritään vaikuttamaan henkilöstön osaamiseen, uudistuskykyyn ja hyvinvointiin sekä henkilöstön saatavuuteen. erehdytyshoitaja Maija Jyrkkärannan (Helsingin Laakson sairaalasta) mielestä henkilöstön nykyinen liikkuvuus sijaisongelmineen nostaa esiin uudenlaisten toimintatapojen hakemisen ja käytänteiden muokkaamisen, jotka helpottavat uusien työntekijöiden taloon tuloa ja työntekijäksi sitoutumista. (Vahla 2008, 38.) 2.3 erehdytyksen suunnittelu ja sisältö erehdytys aloitetaan suunnittelulla, joka on asioiden tietoista ja tavoitteellista ennalta pohtimista. Siihen kuuluu tavoitteiden asettaminen ja oppimistavoitteiden varmistamisen pohtiminen. erehdyttämisen tavoitteet kohdistuvat työntekijän tietojen, taitojen, asenteiden ja valmiuksien oppimiseen. Näiden pohjalta suunnitellaan perehdyttämisohjelma, joka tuo toimintaan johdonmukaisuutta ja tehokkuutta. (Kangas 2003, 7-8.) Suunnitelmassa tulisi näkyä, kuka ottaa henkilön vastaan ja kuka esittelee hänet lähimmille työtovereille ja laajemmin työyhteisössä. Suunnitelmasta pitäisi käydä ilmi, kuinka uusi työntekijä saa tietoa organisaation toiminnasta ja kunkin yksikön toiminnasta. Suunnitelmaan olisi hyvä etukäteen miettiä, miten uudelle työntekijälle kerrotaan organisaation strategiasta ja työskentelytavoista sekä oman osaston toiminnasta. (Juuti & Vuorela 2002, 49.) erehdyttämisohjelmat voidaan laatia yksilöllisesti tai joillekin ryhmille. erehdytysohjelman laajuus vaihtelee tarpeen mukaan. Suunnitelmalle laaditaan tavoitteet, jonka jälkeen suunnitellaan ohjelman sisältö: aiheet, asiat, aikataulutus, käytettävät apuvälineet, oheisaineistot ja vastuuhenkilöt. erehdytysohjelma on hyvä muistilista ja tarkistuslista perehdyttäjälle, perehdytettävälle ja koko työyhteisölle. Tarkistusmerkintöjen avulla voidaan myöhemminkin tarkistaa, miten perehdyttäminen on eri tilanteissa toteutunut. erehdytysohjelmaa voidaan soveltaa joustavasti eri tilanteisiin. (Työturvallisuuskeskus 2007,6.)

10 10 erehdytyksen sisältöalueet määräytyvät organisaation, työyhteisön ja työtehtävien mukaan. Jokaisella työpaikalla tulisi olla sekä yleinen lista tai luettelo perehdytettävistä asioista, että tarpeen mukaan oma työpaikka- jopa tehtäväkohtainen luettelo tällä työpaikalla ja tietyssä tehtävässä tarpeellisista perehdyttämisasioista. (Elovainio 1992, 9-10.) erehdytys voidaan jakaa viralliseen ja epäviralliseen perehdyttämiseen. Viralliseen perehdyttämiseen kuuluu perehdyttämisohjelmien ja ohjeistojen mukainen työhön ja organisaatioon sekä sen tehtäviin, työyhteisöön, työsuojeluun, työehtoihin jne. perehdyttäminen. Epäviralliseen perehdyttämiseen voi kuulua uuden työntekijän sopeuttaminen työyhteisön kirjoittamattomiin normeihin ja sääntöihin; työyhteisön käytöstapoihin, siihen mitä saa tehdä ja mitä ei. (Elovainio 1992, 9-10.) Jenni Tossavaisen tutkimuksessa, työhön perehdytys asiantuntijaorganisaatiossa todetaan, että keskeinen osatekijä perehdytyksen onnistumiselle ja työssä kehittymiselle on työyhteisöön sosiaalistuminen. Sosiaalistumisen koettiin auttavan myös itse työn suorittamista, koska tutuksi tulleilta työtovereilta oli helpompi pyytää apua ja saada työhön liittyvää tietoa. (Tossavainen 2006, 43.)

11 11 3 KOTIHOITO EREHDYTTÄMISEN KANNALTA 3.1 Kangasniemen kotihoidon kuvaus Kotihoito toimii Kangasniemellä perusturvan alaisuudessa. Kotihoidon tulosalueen esimiehenä toimii johtava hoitaja. (Kangasniemen kunnan kotihoitotiedote 2008). Kotihoidon kentällä työskentelee noin 24 työntekijää vakituisesti ja vaihteleva määrä sijaisia. Kotihoidossa työskentelee kodin- ja lähihoitajia, sairaanhoitajia ja kotiavustaja. Heidän lisäkseen kotihoidossa työskentelee kotipalvelun ohjaaja ja lähiesimiehenä toimiva sairaanhoitaja. (Kangasniemen kunnan kotihoitotiedote 2008). Kotihoidossa hoitotyön toiminta-ajatuksena on yksilöllinen, asiakkaasta lähtevä ja kokonaisvaltainen hoito. Kotihoidon tavoitteena on laadukas ja turvallinen sairaanhoito ja hoiva sekä huolenpito asiakkaan omassa kodissa. Kotihoitoa voi saada esimerkiksi alentuneen toimintakyvyn, sairauden, perhetilanteen tai vammaisuuden perusteella. Kotipalveluna järjestetään erilaisia tukipalveluita kuten turva-, hygienia- ja asiointipalveluja. Kotisairaanhoidolla tarkoitetaan sairaanhoidollisia palveluja, jotka toteutetaan lääkärin ohjauksella asiakkaan omassa kodissa. Sairaanhoito ja huolenpito perustuvat hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka tehdään yhteistyössä asiakkaan, kotihoidon ja asiakkaan läheisten kanssa. Kotihoitoa järjestetään myös myöhään iltaisin ja viikonloppuisin. (Kangasniemen kunnan kotihoitotiedote 2008.) Koti- ja tukipalveluista säädetään sosiaalihuoltolaissa. Kotisairaanhoitoa määrittää kansanterveyslaki, jonka mukaan kunnan pitää järjestää asukkaiden sairaanhoito, johon luetaan lääkärin suorittama tutkimus tai hänen antamansa tai valvomansa hoito ja lääkinnällinen kuntoutus. Suurin osa säännöllisen palvelun piirissä olevista asiakkaista käyttää sekä kotipalvelua että kotisairaanhoitoa. Kunnissa, missä perusturva vastaa sekä sosiaalitoimesta, että perusterveydenhuollosta, on kotipalvelu ja kotisairaanhoito usein yhdistetty organisaatiossa kotihoidon yksiköksi. (Suomen kuntaliitto 2006.) Kangasniemellä kotihoito on yhdistynyt vuonna (Ritva Wallenius, henkilökohtainen tiedonanto 2008).

12 12 Kotihoidon asiakaskunta käsittää kaikki kuntalaiset vauvasta vaariin, mutta pääasiassa asiakaskunta painottuu ikäihmisiin. Kotihoidon palvelun tilaajat ja ostajat ovat Kangasniemen kunta, kuntalaiset, valtionkonttori ja vakuutusyhtiöt. Kotihoito on maksullista palvelua. Säännöllisessä kotihoidossa maksu määräytyy perheen koon, bruttotulojen, sekä käyntikertojen perusteella. Tilapäinen kotihoito ja tukipalvelut on hinnoiteltu erikseen. (Kangasniemen kunnan kotihoitotiedote 2008.) Kotiutuksen ja sijoittamisen suunnittelusta kunnassa vastaa SAS (selvitä arvioi - sijoita) työryhmä. Työryhmän esityksestä tehdään päätökset palveluasumisen ja laitospaikkojen myöntämisestä. (Kangasniemen kunnan kotihoitotiedote 2008.) Kotihoidossa on SAS yhdyshenkilönä yksi sairaanhoitaja, joka toimii yhteyshenkilönä laitosten ja kodin välillä. (Jaana Ravolainen, henkilökohtainen tiedonanto ). Kotihoidossa asiakkaiden hoitaminen toteutetaan tiimityönä yhdessä omaisten ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Tiimityöskentelyyn on virallisesti siirrytty vuonna Kunta on jaettu neljään tiimialueeseen. Kuhunkin tiimiin kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia, kodinhoitajia ja kotiavustajia. Tiimivastaavat toimivat kotihoidossa yhdyshenkilöinä ja asiakkaiden palveluiden järjestäjinä. Tiimivastaaville voi ilmoittaa mahdollisista muutoksista ja palvelutarpeen arvioinnista. alvelutarpeen arviointi tehdään viimeistään 7 päivän kuluessa palvelutarpeen ilmoittamisesta. (Kangasniemen kunnan kotihoitotiedote 2008.) Tiimityön tarkoituksena on itseohjautuvuus. Tiimit suunnittelevat itse työvuorolistansa. Tiimityöllä tavoitellaan mahdollisimman vähäistä hoitajien vaihtuvuutta asiakkaille. (Jaana Ravolainen, henkilökohtainen tiedonanto ). Asiakkaan hoidossa pyritään kuntouttavaan otteeseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Kotihoidossa on käytössä omahoitaja-järjestelmä. Tiimien kesken jaetaan asiakkaat esimerkiksi työntekijöiden erityisosaamisen, ajoreittien, ajankäytön ja asiakkaiden kuormittavuuden perusteella. (Jaana Ravolainen, henkilökohtainen tiedonanto )

13 erehdyttäminen Kangasniemen kotihoidossa Jokaiselle uudelle työntekijälle osoitetaan ohjaaja, joka perehdyttää työhön ja esittelee kotihoidon ja terveyskeskuksen tiloja. erehdytys voidaan suorittaa työn ohessa, eli uusi työntekijä kulkee perehdyttävän työtoverin mukana työssä erikseen sovitun ajan sekä samalla käydään läpi yleiset asiat. erehdytykseen osallistuvat myös lähiesimies ja muut työntekijät. Työntekijälle annetaan luettavaksi perehdytyskansio ja perehdytysohjelmaan kuitataan alueet, joista on saatu opastusta. (Jaana Ravolainen, henkilökohtainen tiedonanto )

14 14 4 OINNÄYTETYÖN TAVOITTEET Opinnäytetyön tavoitteena oli koota Kangasniemen kunnan kotihoidolle perehdytyskansio. (Liite 1) Tarkoituksena on, että kansiota käytetään pohjatietona perehdytettäessä uutta työntekijää tai opiskelijaa ja sitä voidaan käyttää muutenkin työskentelyn tukena. Kansio on eräänlainen tuotos eli produktio. roduktion tavoitteena olisi selkeyttää kotihoidon perehdytyskäytäntöjä ja antaa perehdytyksen taustaksi tietoa työyksiköstä. Tarkoituksena oli muodostaa kansion sisällöstä perehdytysohjelma, jota noudatetaan uuden työntekijän perehdytyksessä. (Liite 2) Ohjelmaan olisi tarkoitus kuitata perehdytyksen osa-alueet sitä mukaa, kun perehdytys toteutuu. Kansion luovutuksen jälkeen tavoitteena oli kartoittaa kansion onnistumista perehdytyksen välineenä työntekijöille tehtävän pienimuotoisen kyselyn avulla. Tavoitteena oli saada mahdollisimman korkea vastausprosentti, jotta tutkimus olisi luotettava, koska kotihoidon kentän henkilöunta on aika pieni. Tavoitteena oli myös koota raportti perehdytyskansion tekemisestä, kyselyn tuloksista ja perehdytyksestä yleensä työelämässä ja kotihoidossa. 4.1 roduktio opinnäytetyönä erehdytyskansio opinnäytetyönä on eräänlainen produktio eli tuotos. roduktion tarkoituksena on tehdä jokin tuotos ja kehittää työvälineitä käytännön toimintaan. roduktio voi olla esimerkiksi musiikkiesitys- tai tuotos, video, radio-ohjelma, näytelmä, informaatiopaketti, kirjallinen tai kuvallinen tuotos. roduktiota suunniteltaessa hahmotellaan aluksi työn tavoite ja se, miten työ niveltyy ammatilliseen käyttöön. (Kivirinta, Kuokkanen, Määttänen & Ockenström 2007, 32.) roduktiomuotoinen opinnäytetyö muodostuu sekä produktiosta, että kirjallisesta raportista. roduktion tarkoituksena on tehdä jokin tuotos ja samalla kehittää työvälineitä käytännön toimintaan. roduktio johtaa rajattuun tai kertaluontoiseen tuotokseen, esimerkiksi johonkin tilaisuuteen tai tuotteeseen. Kirjallisen raportin tarkoituksena on sel-

15 15 vittää produktion tavoitteet, määritellä keskeiset käsitteet ja toimintaympäristö, sekä kuvata ja arvioida työskentelyprosessia. (Gothoni, Kainulainen & esonen 2002, )

16 16 5 EREHDYTYSKANSION TUOTTAMISROSESSI 5.1 Toimintaympäristö erehdytyskansio on laadittu Kangasniemen kunnan kotihoidon kentän työntekijöille. Kansiosta hyötyvät kotihoidon kentän työntekijät ensisijaisesti, mutta muidenkin kotihoidon yksiköiden on mahdollista hyödyntää kansiossa olevia tietoja ja perehdytysohjelmaa. Muita yksiköitä kotihoidossa ovat avopalveluyksikkö, vanhustentalojen yksikkö ja palveluasuntojen yksikkö. Muissa työyksiköissä on omat työyksikön asioita yksityiskohtaisemmin käsittelevät perehdytyskansionsa. Kansion laatimiseen olen saanut apua johtavalta hoitajalta, kotipalvelun ohjaajalta, lähiesimiehenä toimivalta sairaanhoitajalta, kotihoidon työntekijöiltä ja yhteistyökumppaneilta. 5.2 Yhteistyön käynnistäminen Työ sai alkunsa työelämän toiveesta. Kysyin johtavalta hoitajalta mahdollisista tutkimustarpeista. Hän pyysi minua tekemään perehdytyskansion. Olen saanut johtavalta hoitajalta suullisen luvan lähteä tekemään ja tutkimaan tätä perehdytysasiaa. erehdytysasia on lähtenyt liikkeelle Kaakkois-suomen työsuojelupiirin Mikkelin toimipisteen tarkastuksessa Kotihoidossa on ilmennyt tarvetta kehittää esimerkiksi tätä perehdytysasiaa. Kävimme alustavan keskustelun 2007 alkuvuodesta johtavan hoitajan, kotipalvelun ohjaajan ja kotihoidon sairaanhoitajan kanssa siitä, mitä kansion tulisi sisältää. 5.3 Kansion sisältö Kansio sisältää hieman perustietoa Kangasniemen kunnasta, työntekijän vastaanottoa ja alkukäytänteitä, salassapitoa, tietoa kotihoidosta, hoitotyöstä kotihoidossa ja muuta käytännön tietoa. Kansio sisältää myös jonkin verran tietoa omaishoidon tuesta, kuolevan asiakkaan hoidosta, lääkehoidosta, työhyvinvoinnista, työsuhdeasioista ja turvallisuudesta. Kansiossa on käsitelty myös kotihoidon tärkeimpiä yhteistyötahoja.

17 17 Liitteenä kansiossa on perusturvan organisaatiokaavio, perehdyttämisohjelma, Kangasniemen terveyskeskuksen ohjeita uudelle työntekijälle, salassapito- ja käyttäjäsitoumus, kotihoidon puhelinnumeroita, tiimialueiden kartta kirkonkylän alueelta, Rava-ohjeet: Kangasniemen perusturva ja yksityiset palvelun tuottajat, potilasvahinkojen valitusten kulkumalli, lääkehoidon lupamalli ja tarkastuslista kotitapaturmien ehkäisemiseksi. Lisäksi liitin kansioon joitakin perusturvan laatimia ohjeistuksia, kuten käsin tehtävät nostot ja siirrot ja asiakas väkivallan hallintaohje. 5.4 Toteutus Aloin muokata kansion sisältöä kotihoidossa käytössä ollutta perehdytysohjelmaa apuna käyttäen. Mielestäni siinä oli oleellisia seikkoja, mutta myös turhia asioita löytyi. Keskustelin sisällöstä johtavan hoitajan, kotipalvelun ohjaajan ja lähiesimiehenä toimivan kotihoidon sairaanhoitajan kanssa. Etsin myös teoriatietoa siitä, mitä perehdytyksen tulee sisältää. Käytin hyväksi myös muita aikaisempia aiheesta tehtyjä tutkimuksia. Näin muotoutui pikkuhiljaa perehdytyskansion sisällys. Hanke on toteutettu käytännössä keräämällä tietoa kotihoitoon liittyvistä asioista ja poimimalla niistä olennaisimmat asiat perehdytyksen kannalta. Tietoa on kerätty kotihoidon toimistolta, internetistä erilaisilta asiaa käsitteleviltä sivuilta ja yhteistyökumppaneilta. Kotihoidon sairaanhoitajan ja johtavan hoitajan kanssa käytyjen keskustelujen kautta olen saanut myös tietoa kansiota varten. Kotihoidon lähiesimiehenä toimiva sairaanhoitaja on ollut suurena tukena perehdytyskansion laatimisessa. Keskustelin myös joidenkin kotihoidon työntekijöiden kanssa heidän mielipiteistään kansion sisällöstä. Kävin myös joidenkin kotihoidon yhteistyökumppaneiden kanssa keskustelua heidän toiminnastaan, esimerkiksi fysioterapeutin ja Meijän talo -yhdistyksen edustajan kanssa. Sain johtavalta hoitajalta joitakin perusturvan laatimia ohjeistuksia kansioon liitteeksi. erehdytyskansio on koottu kansioksi ja muistitikulle, jotka molemmat ovat työntekijöiden käytössä. Tulosteet on koottu kansioon irrotettaviin muovitaskuihin, jotta niitä on helppo vaihtaa kansiota päivitettäessä. Kansikuvaksi valitsin maisemakuvan Repoveden kansallispuistosta työntekijöiden Tyky-retkeltä. Kuvassa on myös muutama kotihoidon

18 18 edustaja. Tarkoituksena olisi, että kansiota päivitetään kotihoidossa ainakin kerran vuodessa. Tiedot muuttuvat ja päivitys on todella tärkeää. Kansiota luovutettaessa esiintyi jonkin verran ongelmia tietokoneasioissa. Tallensin kansion kotikoneella, mutta se aukeni työpaikan koneella vähän erilaisessa muodossa. Tässä yhteydessä sain apua myös terveyskeskuksen atk-vastaavalta henkilöltä, joka myös hieman auttoi ulkoasun viimeistelyssä. 5.5 Aikataulu erehdytyskansion laatimisesta keskusteltiin alkuvuodesta 2007 johtavan hoitajan, kotipalvelun ohjaajan ja kotihoidon sairaanhoitajan kanssa. Tarkoituksenani oli pikkuhiljaa lähteä kokoamaa kansiota. Tarkoitus oli työstää asiaa kesätyöni (2007) ohella. Jouduin kuitenkin lykkäämään työstämistä henkilökohtaisten syiden vuoksi. Aloin aktiivisesti koota kansiota keväällä 2008 ja sain sen heinäkuussa valmiiksi ja luovutin työn. Kokosin paperiversion kansiosta ja liitin mukaan kansion myös tikulle tallennettuna. Tikulta löytyy hyperlinkitykset liitteisiin ja aiheellisiin nettisivuihin. Kansion, perehdytysohjelman ja kyselylomakkeet luovutin kotihoitoon Valmis työ ja esitarkastukseen jätetty raportti on esitetty helmikuussa Resurssit erehdytyskansion kustannukset eivät olleet kovin suuret. erusturvasta sain tallennustikun, paperia tulostamista varten ja muovitaskut kansiota varten. Joitakin tulosteita otin myös kotihoidon tulostimella. Osa kustannuksista jäi kuitenkin itseni maksettavaksi, lähinnä oman tulostimen värinauhat ja joitakin kansion ulkoasuun liittyviä materiaaleja.

19 19 6 ALAUTEKYSELY EREHDYTYSKANSIOSTA 6.1 Toteuttaminen Kansiota arvioitiin kotihoidon työntekijöille osoitetulla strukturoidulla kyselylomakkeella. (Liite 3) Kyselylomakkeella kartoitettiin kotihoidon työntekijöiden mielipiteitä perehdytyskansiosta ja siitä, ovatko työntekijät kokeneet saaneensa riittävää perehdytystä tullessaan työhön kotihoitoon. Tarkoituksena oli laatia mahdollisimman lyhyt mutta kattava kyselylomake, jotta työntekijöillä ei menisi liikaa aikaa vastaamisen ja mahdollisimman moni ehtisi vastata kyselyyn. Kyselylomakkeessa on pääasiassa kyllä-ei vaihtoehtokysymyksiä eli määrällisiä kysymyksiä. Lomakkeessa on muutama avoin kysymys eli laadullinen kysymys. Survey-tyyppiset tutkimukset ovat yleisiä sekä diakonia- että sosiaali-, kasvatus- ja hoitotieteissä. Nykyisin monissa näiden alojen tutkimuksissa käytetään strukturoitujen eli ns. suljettujen kysymysten lisäksi avoimia kysymyksiä. (Ockenström 2008). Strukturoitu lomakehaastattelu vastaa kyselylomakkeen täyttämistä ohjatusti. (Eskola & Suoranta 2000). Haastattelussa käytetään lomaketta, jossa on valmiita kysymyksiä valmiine vastausvaihtoehtoineen. Toisiaan lomakehaastatteluihin sisällytetään myös avoimia kysymyksiä, jotka voidaan käsitellä laadullisesti tai määrällisesti luokittelemalla vastukset jälkikäteen. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 44-45, ) Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimisessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kuvataan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti; pyrkimyksenä on pikemminkin löytää tai paljastaa tosiasioita, kuin todentaa jo olemassa olevia (totuus)väittämiä. ( Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 157.) Jätin kolmekymmentä kyselylomaketta kotihoitoon Kyselylomakkeet oli tarkoitus alun perin hakea elokuun 2008 lopussa kotihoidosta, minkä jälkeen tavoitteena oli alkaa analysoida tuloksia. Vastauksia tuli määräaikaan mennessä niin vähän, että

20 20 päätimme kotihoidon sairaanhoitajan kanssa jatkaa vastausaikaa kuukaudella. Hain vastauslomakkeet syyskuun lopussa kotihoidon toimistolta. 6.2 Tulokset ja luotettavuus Vastauksia sain seitsemän kappaletta. Vastauksia tuli mielestäni vähän. Kahden ensimmäisen kuukauden aikana syynä saattoi olla työntekijöiden kiire ja kesäaika yleensäkin. Viimeisen kuukauden aikana vastauksia ei kuitenkaan tullut enempää, joten ehkä työntekijät eivät muuten olleet halukkaita vastaamaan kyselyyn. Saatujen vastauslomakkeiden perusteella kansioon oltiin melko tyytyväisiä. erehdytyksen puute tuli ilmi suurimmasta osasta vastauslomakkeita. Yksi vastaaja oli aloittanut työt 2008 vuonna ja loput kuusi vastaajaa oli aloittanut työt kotihoidossa aiemmin. Kaikki vastaajat olivat tutustuneet perehdytyskansioon ja he olivat sitä mieltä, että kansiosta on ollut hyötyä oman työn kannalta. Kaksi työntekijää oli ehtinyt käyttää kansiota tukena perehdytettäessä uutta työntekijää. Kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä kansion ulkoasuun ja teksti oli heidän mielestään helppolukuista ja ymmärrettävää. Kyselylomakkeessa oli kaksi avointa kysymystä, joihin oli vastattu vaihtelevasti. Suurin osa vastaajista oli jättänyt kohdat tyhjiksi, mutta muutamasta lomakkeesta löytyi vastaus. Kysyin heiltä että, löytyvätkö kansiosta mielestäsi olennaiset asiat uuden työntekijän perehdyttämiseen, mitä olisit kaivannut lisäksi? Eräässä lomakkeessa oli vastattu näin: Olennaiset asiat löytyy ja niitä on helppo kansion avulla käydä esim. uuden työntekijän perehdyttämisessä. Joku työntekijöistä oli jäänyt kaipaamaan tietoa matkalaskun palauttamisesta. Lomakkeen viimeisenä kysymyksenä oli, että haluaisitko sanoa jotain muuta, mitä? Kolmessa lomakkeessa oli vastattu tähän kysymykseen: Hieman kieliopillisia virheitä. Välillä yleiskielellä esim. sivu 16 huolehditaan. Erittäin hyvä ja tiivis paketti, jonka toivoisin olleen jo silloin käytössä, kun itse aloitin työt!

MIKKELIN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN PEREHDYTYSKANSIO

MIKKELIN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN PEREHDYTYSKANSIO MIKKELIN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN PEREHDYTYSKANSIO Raportti kansion laatimisesta Kirsi Kuitunen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäki Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE Noora Tiilimaa ja Susanna Virta Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Kevät 2015 Tiina Laine Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Perehdytyskansio Lappeenrannan seurakuntayhtymän

Perehdytyskansio Lappeenrannan seurakuntayhtymän Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Sosiaalialan koulutusohjelma Satu Pentti ja Elina Vättö Perehdytyskansio Lappeenrannan seurakuntayhtymän lapsikerhoihin Opinnäytetyö 2013

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Perehdytysprosessi ja perehdytysopas, case FOREX Bank. Jesperi Kuitunen

Perehdytysprosessi ja perehdytysopas, case FOREX Bank. Jesperi Kuitunen Perehdytysprosessi ja perehdytysopas, case FOREX Bank Jesperi Kuitunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 1.5.2014 Tekijä tai tekijät Jesperi Kuitunen

Lisätiedot

UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYS

UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYS UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYS LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Johtaminen ja viestintä Opinnäytetyö Kevät 2014 Petri Salonen Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

Päivi Pikkarainen. Perehdytysopas Vuokatin ravintola Amarilloon

Päivi Pikkarainen. Perehdytysopas Vuokatin ravintola Amarilloon Päivi Pikkarainen Perehdytysopas Vuokatin ravintola Amarilloon Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Kevät 2009

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana Marja Immonen - Vuokko Strengell Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON

KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON Maarit Nuutinen DIAK A9 muunto Opinnäytetyö Maaliskuu 2002 Diakonia AMK Helsingin yksikkö

Lisätiedot

KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE

KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE Suvi Heinonen Opinnäytetyö Lokakuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

Perehdyttäminen ja Työnopastus

Perehdyttäminen ja Työnopastus Perehdyttäminen ja Työnopastus Eine Lohilahti Kehittämishankeraportti 12.2009 LOHILAHTI Eine Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Päivämäärä 05.01.2010 Sivumäärä 17 (33) Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS PÖYTYÄN TERVEYSKESKUKSEN HOITOHENKILÖKUNNAN PEREHDYTYKSESSÄ

POTILASTURVALLISUUS PÖYTYÄN TERVEYSKESKUKSEN HOITOHENKILÖKUNNAN PEREHDYTYKSESSÄ Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja 2012 Susanna Mannila, Tarja Salminen ja Nina Vuorinen POTILASTURVALLISUUS PÖYTYÄN TERVEYSKESKUKSEN HOITOHENKILÖKUNNAN PEREHDYTYKSESSÄ OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

OSAAMINEN PEREHDYTTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA

OSAAMINEN PEREHDYTTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA OSAAMINEN PEREHDYTTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA Perehdytyskansio Tunkkarin terveyskeskuksen vastaanottoon Marianna Parpala Opinnäytetyö Maaliskuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

LAATUA SYNTYY VAIN TEKEMÄLLÄ -

LAATUA SYNTYY VAIN TEKEMÄLLÄ - LAATUA SYNTYY VAIN TEKEMÄLLÄ - Toimintakäsikirja kokoaa muutokset Peruspalvelukeskus Oivan kotihoidossa ja palveluasumisessa Anne Niemi Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia- ammattikorkeakoulu, Diak - Etelä,

Lisätiedot

VISMA ECONET PRO KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILITOIMISTOLLE

VISMA ECONET PRO KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILITOIMISTOLLE Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Taloushallinto 2013 Yevheniya Strelets VISMA ECONET PRO KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILITOIMISTOLLE OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Attendo Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

Kirkon perehdyttämisopas. Aineistoa seurakuntien johdolle, esimiehille ja muille perehdyttäjille

Kirkon perehdyttämisopas. Aineistoa seurakuntien johdolle, esimiehille ja muille perehdyttäjille Kirkon perehdyttämisopas Aineistoa seurakuntien johdolle, esimiehille ja muille perehdyttäjille Kirkon koulutuskeskus 1.10.2010 Kirkon perehdyttämisopas on Kirkon koulutuskeskuksessa valmisteltua aineistoa

Lisätiedot

Ninni Uusitalo TERVEYDENHOITAJA AMMATTINA SINUN TERVEYTESI TYÖTERVEYSHUOLTO

Ninni Uusitalo TERVEYDENHOITAJA AMMATTINA SINUN TERVEYTESI TYÖTERVEYSHUOLTO Ninni Uusitalo TERVEYDENHOITAJA AMMATTINA SINUN TERVEYTESI TYÖTERVEYSHUOLTO Hoitotyön koulutusohjelma terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2010 TERVEYDENHOITAJA AMMATTINA SINUN TERVEYTESI, TYÖTERVEYSHUOLTO

Lisätiedot

HILJAISEEN RAPORTOINTIIN. Ohjeistus hiljaisesta raportoinnista Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian vuodeosaston henkilökunnalle

HILJAISEEN RAPORTOINTIIN. Ohjeistus hiljaisesta raportoinnista Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian vuodeosaston henkilökunnalle HILJAISEEN RAPORTOINTIIN Ohjeistus hiljaisesta raportoinnista Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian vuodeosaston henkilökunnalle Sinikka Pesonen Opinnäytetyö Kevät 2010 Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA

Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailun ko. Syksy 2007 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Selviämisopas nuorelle lääkärille

Selviämisopas nuorelle lääkärille Selviämisopas nuorelle lääkärille Opas työuran aloittamiseen yleislääketieteen erityiskoulutukseen ja erikoistumiskoulutuksen terveyskeskuspalveluihin Nuorten Lääkärien Yhdistyksen julkaisuja, 2010 Päivitetty

Lisätiedot

TUKIJAN TUKENA Työssäkäyvien omaishoitajien kokemuksia Oma Tuki -hankkeeseen osallistumisesta

TUKIJAN TUKENA Työssäkäyvien omaishoitajien kokemuksia Oma Tuki -hankkeeseen osallistumisesta TUKIJAN TUKENA Työssäkäyvien omaishoitajien kokemuksia Oma Tuki -hankkeeseen osallistumisesta Eira Salakka Opinnäytetyö, kevät 2015 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

Lisätiedot

Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy.

Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy. Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy. PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2005 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Risto Goman Tutor: Tuulikki

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN IKÄIHMISILLE Seija Okker ja Seija Tsupari Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) ESIPUHE Tietä kulkemalla

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot