KOTIHOIDON PEREHDYTYSKANSIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTIHOIDON PEREHDYTYSKANSIO"

Transkriptio

1 KOTIHOIDON EREHDYTYSKANSIO Raportti kansion laatimisesta ja arvioinnista Halmeslahti Niina Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, ieksämäki Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Halmeslahti, Niina: erehdytyskansion tuottaminen Kangasniemen kotihoitoon. Raportti kansion laatimisesta ja arvioinnista, ieksämäki, kevät 2009, 25 sivua, 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, ieksämäen yksikkö, Hoitotyön koulutusohjelma, Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, Sairaanhoitaja (AMK). Opinnäytetyöni tavoitteena oli tuottaa produktiona perehdytyskansio Kangasniemen kotihoidon kentällä työskenteleville työntekijöille. Kansion tekeminen lähti liikkeelle työelämän toiveesta. Tavoitteenani oli tuottaa mahdollisimman kattava, selkeä ja käyttökelpoinen perehdyttämiskansio perehdyttämisen tueksi. Kansion käyttäjinä voivat olla uudet työntekijät, sijaiset, opiskelijat ja heitä perehdyttävät työntekijät. Kansion lisäksi tavoitteena oli laatia kansion sisällöstä perehdytysohjelma, joka toimii muistilistana ja johon merkitään mitä alueita on perehdytetty ja mitä on vielä läpi käymättä. Kangasniemen kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito, jotka ovat yhdistyneet vuonna erehdytysasia on lähtenyt kotihoidossa liikkeelle Kaakkois- Suomen työsuojelupiirin Mikkelin toimipisteen tarkastuksessa Kotihoidossa on ilmennyt tarvetta kehittää perehdyttämistä. Opinnäytetyöni tavoitteena oli myös selvittää pienimuotoisella työntekijöille suunnatulla kyselylomakkeella, miten kansio on palvellut työelämän tarpeita. Kotihoidon kentällä työskentelee noin 24 työntekijää ja vaihteleva määrä opiskelijoita ja sijaisia. Vastauksia kyselyyni sain seitsemän kappaletta. Tavoitteena oli, että perehdytyskansio ja perehdyttämisohjelma muodostuisivat osaksi perehdyttämiskäytäntöä. Kyselystä saamani palautteen mukaan kansio oli onnistunut melko hyvin, mutta vastauksia kyselystä sain yllättävän vähän. Kansiota säilytetään kotihoidon toimistolla työntekijöiden taukotilassa. Asiasanat: perehdyttäminen, kotihoito ja produktio

3 ABSTRACT Halmeslahti, Niina roducing an introduction File for Kangasniemi Home Care. Report about the process and evaluation of introduction file. 22 p., 3 appendices. Language: Finnish. ieksämäki, Spring Diaconia University of Applied Sciences. Degree rogramme of Nursing. Degree: Nurse The goal of this thesis was to produce an introduction file for Kangasniemi home care staff. The idea about the file is working life oriented. My goal was to produce a prospective, distinct, and usable introduction file for support of guiding the staff. Users for the instruction file could be the new workers, replacement workers, students and the persons who are guiding them. roducing the file was not the only important thing in the thesis. The goal was also to make a guiding programme about the content of the introduction file. Guiding programme works as a memory list of things that have been guided already and what things still have to get thru. Kangasniemi home care includes home care and home nursing which were joined together in the year Guiding the staff came as an issue in the checking of South- East Finland work safety office of Mikkeli year Home care was in the need of improving the staff guiding. The goal of this thesis was also to clarify how the file is serving the needs of working life. There are 24 workers in the staff and a versatile amount of students and replacement workers. There were seven answers for the inquiry. The goal was that the introduction file and the introduction programme could be a part of introduction policy. The feedback about the file was quite positive but I got surprisingly few answers for my inquiry. The file is stored in home care office in the staff break room. Keywords: introduction, homecare, project working

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO EREHDYTYS TYÖYHTEISÖSSÄ erehdytys erehdytyksen tavoitteet erehdytyksen suunnittelu ja sisältö KOTIHOITO EREHDYTTÄMISEN KANNALTA Kangasniemen kotihoidon kuvaus erehdyttäminen Kangasniemen kotihoidossa OINNÄYTETYÖN TAVOITTEET roduktio opinnäytetyönä EREHDYTYSKANSION TUOTTAMISROSESSI Toimintaympäristö Yhteistyön käynnistäminen Kansion sisältö Toteutus Aikataulu Resurssit ALAUTEKYSELY EREHDYTYSKANSIOSTA Toteuttaminen Tulokset ja luotettavuus OHDINTA JA OINNÄYTETYÖROSESSIN ARVIOINTI...22 LÄHTEET...25

5 LIITTEET Liite 1: Kangasniemen kotihoidon perehdytyskansio soveltuvin osin Liite 2: Kotihoidon perehdytysohjelma Liite 3: erehdytyskansion arviointilomake työntekijöille

6 1 JOHDANTO Hyvä perehdytys edistää työn mielekkyyttä ja parantaa työntekijöiden halukkuutta olla työyhteisön jäsen. Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle, perehdyttämisen tarve työpaikoilla kasvaa. Myös hiljaisen tiedon siirtyminen koetaan tärkeäksi työpaikoilla. Valitsin produktioni aiheeksi perehdytyksen, koska se on ajankohtainen ja tarpeellinen aihe. Työturvallisuuslaissa määritellään perehdytyksestä työpaikoilla. Jokaisessa työyksikössä olisi oltava perehdytysohjelma. Opinnäytetyön aihe oli työelämälähtöinen. Tein perehdytyskansion omaan työyksikkööni, joka on helpottanut hahmottamaan kokonaisuutta paremmin. Omaan työyksikköön laadittu perehdytyskansio helpottaa myös omaa työskentelyäni siellä. Kangasniemen perusturvassa on kehitetty perehdytysasiaa viime vuosina. Kaakkois- Suomen työsuojelupiirin tarkastuksessa vuonna 2006 oli tullut esille perehdytysasia. Kotihoidossa oli tunnistettu tarve kehittää perehdyttämiskäytäntöä. Laadin perehdytyskansion sisällön perusteella perehdytysohjelman, jonka mukaan uusia työntekijöitä perehdytetään työhön tultaessa. Kansion tavoitteena olisi olla myös vanhojen työntekijöiden tukena ja muistilistana monissa työhön liittyvissä asioissa. Työn teoriaosuudessa käsittelen perehdytystä työelämässä ja perehdytyksen merkitystä työ hyvinvoinnille. Käyn läpi tärkeimpiä lakeja, jotka liittyvät perehdytykseen. Käsittelen myös perehdytyksen sisällön merkitystä ja perehdyttämisohjelmaa. Teoriaosuudessa tuon esille myös virallisen ja epävirallisen perehdytyksen merkityksen työntekijälle. Suoritin pienimuotoisen kyselyn kotihoidon kentän henkilökunnalle. Kyselyn avulla kartoitin työntekijöiden mielipiteitä kansion onnistumisesta. Laadin tämän raportin perehdytyksestä työelämässä ja erityisesti kotihoidossa. Raportissa tuon esille kansion laatimisen vaihe vaiheelta ja arviointia kansiosta ja siitä, miten se on palvellut työelämän tarpeita.

7 7 2 EREHDYTYS TYÖYHTEISÖSSÄ 2.1 erehdytys erehdytyksen tavoitteena on opastaa työntekijä työyksikön jäseneksi ja mahdollistaa perusedellytykset toimia uudessa tehtävässä. Hyvä perehdytys on työnteon perusedellytys. erehdytystä tarvitaan aina silloin, kun aloitetaan uudessa työssä. erehdytystä tarvitaan myös silloin, kun työntekijä on ollut pitkään poissa työstä, kun työtehtävä toistuu harvoin sekä silloin, kun tehtävät tai menetelmät vaihtuvat samassa työpaikassa. Työterveyslaitoksen mukaan työntekijä on perehdytettävä yritykseen, sidosryhmiin, toimialaan, lainsäädäntöön, yritysorganisaatioon, henkilöstöpolitiikkaan ja toimintatapoihin. Työntekijä on perehdytettävä myös osastoon, työyhteisöön, työntekijöihin ja työympäristöön. Työntekijälle tulee selvittää myös vastuut, valtuudet, työhön opastus, laitteet ja yhteydet asiakkaisiin. (Tietoalat STTK i.a.) erehdytystä määrittää esimerkiksi työturvallisuuslaki vuodelta 2002 pykälässä 14. Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä, sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus huomioon ottaen: 1.työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan olosuhteisiin, työja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön, sekä turvallisiin työtapoihin, erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa, sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista 2. työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi 3. työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta ja 4. työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa. (Työturvallisuuskeskus 2003.) erehdyttämisessä säädetään myös laissa nuorista työntekijöistä. Nuoren kokemattoman työntekijän on saatava opetusta ja ohjausta työhönsä niin, että hän välttyy aiheuttamasta vaaraa itselleen tai muille. (Laki nuorista työntekijöistä 1993, 3 luku 10.) Työntekijän perehdytyksestä huolehtiminen on työnantajan vastuulla. erehdytyksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa lähin esimies. Usein perehdytyksessä ovat myös

8 8 mukana muut työntekijät. (Lepistö 2000, 66.) Tuula Lahden tutkimuksessa sairaanhoitajien työhön perehdyttämisestä, tuli esille nimetyn perehdyttäjän tarve. erehdyttäjällä on suuri merkitys uuden työntekijän motivoimisessa, työtapojen ja työyksikön oppimisessa. erehdyttäjä tarvitsee perehdyttämistä varten koulutusta. erehdyttäjän ja perehdytettävän kemioiden tulee osua kohdalleen. Kokenut perehdyttäjä siirtää myös työyksikön hiljaista tietoa eteenpäin. Ihanteellista olisi, jos nimetty perehdyttäjä ja esimies voisivat yhdessä suunnitella perehdytystä uuden työntekijän tarpeiden ja odotusten mukaisesti. (Lahti 2007, ) Anne Salosen on tutkinut mentorointia ja sairaanhoitajien ammatillista pätevyyttä. Tutkimustuloksissa todetaan, että vastaajista suurimmalle osalle (79%) oli nimetty perehdyttäjä ennen perehdytyksen alkamista, mutta todellisuudessa perehdyttäjien määrä vaihteli 0-15 välillä. Niille vastaajille, joille oli nimetty perehdyttäjä, oli useammin järjestetty perehdytys ja sen kesto oli selvästi pidempi, kuin niillä työntekijöillä, joille nimettyä perehdyttäjää ei ollut järjestetty. (Salonen 2004, 41.) 2.2 erehdytyksen tavoitteet erehdytyksen tavoitteena on uuden työntekijän myönteinen asennoituminen työhön, organisaatioon ja sen henkilöstöön sekä työntekijän viihtyvyys ja turvallisuuden tunne. Lisäksi työntekijälle annetaan tarvittava tieto ja autetaan henkilöyhteyksien luomisessa myös organisaation ulkopuolella. erehdytys nopeuttaa työntekijän tehokkaaseen työskentelyyn pääsyä ja kehittymistä työssään. erehdytys parantaa henkilöstön työturvallisuutta sekä ehkäisee työntekijöiden vaihtuvuutta, sairauksia, poissaoloja ja muita uuden työympäristön tuomia häiriöitä (Rissanen, Sääski & Vornanen 1996, 120.) erehdytyksen tavoite on se, että perehdytettävä pystyy mahdollisimman nopeasti työskentelemään ilman muiden apua. Kaikkien osapuolten kannalta on tärkeää, että perehdytys on laadukasta ja tehokasta. (Kangas 2000, 3.) Hyvä perehdytys parhaimmillaan edistää työ hyvinvointia ja työviihtyvyyttä. Hyvästä perehdytyksestä on tulossa tuote, jota kehitetään nykypäivän työelämän vaatimusten mukaan. Yhä useammin perehdyttäminen on ympärivuotista ja jatkuvaa toimintaa. Hyvä perehdytys on myös tärkeä osa henkilöstön rekrytointia. (Agge 2008, 3.)

9 9 erehdyttämisellä pyritään vaikuttamaan henkilöstön osaamiseen, uudistuskykyyn ja hyvinvointiin sekä henkilöstön saatavuuteen. erehdytyshoitaja Maija Jyrkkärannan (Helsingin Laakson sairaalasta) mielestä henkilöstön nykyinen liikkuvuus sijaisongelmineen nostaa esiin uudenlaisten toimintatapojen hakemisen ja käytänteiden muokkaamisen, jotka helpottavat uusien työntekijöiden taloon tuloa ja työntekijäksi sitoutumista. (Vahla 2008, 38.) 2.3 erehdytyksen suunnittelu ja sisältö erehdytys aloitetaan suunnittelulla, joka on asioiden tietoista ja tavoitteellista ennalta pohtimista. Siihen kuuluu tavoitteiden asettaminen ja oppimistavoitteiden varmistamisen pohtiminen. erehdyttämisen tavoitteet kohdistuvat työntekijän tietojen, taitojen, asenteiden ja valmiuksien oppimiseen. Näiden pohjalta suunnitellaan perehdyttämisohjelma, joka tuo toimintaan johdonmukaisuutta ja tehokkuutta. (Kangas 2003, 7-8.) Suunnitelmassa tulisi näkyä, kuka ottaa henkilön vastaan ja kuka esittelee hänet lähimmille työtovereille ja laajemmin työyhteisössä. Suunnitelmasta pitäisi käydä ilmi, kuinka uusi työntekijä saa tietoa organisaation toiminnasta ja kunkin yksikön toiminnasta. Suunnitelmaan olisi hyvä etukäteen miettiä, miten uudelle työntekijälle kerrotaan organisaation strategiasta ja työskentelytavoista sekä oman osaston toiminnasta. (Juuti & Vuorela 2002, 49.) erehdyttämisohjelmat voidaan laatia yksilöllisesti tai joillekin ryhmille. erehdytysohjelman laajuus vaihtelee tarpeen mukaan. Suunnitelmalle laaditaan tavoitteet, jonka jälkeen suunnitellaan ohjelman sisältö: aiheet, asiat, aikataulutus, käytettävät apuvälineet, oheisaineistot ja vastuuhenkilöt. erehdytysohjelma on hyvä muistilista ja tarkistuslista perehdyttäjälle, perehdytettävälle ja koko työyhteisölle. Tarkistusmerkintöjen avulla voidaan myöhemminkin tarkistaa, miten perehdyttäminen on eri tilanteissa toteutunut. erehdytysohjelmaa voidaan soveltaa joustavasti eri tilanteisiin. (Työturvallisuuskeskus 2007,6.)

10 10 erehdytyksen sisältöalueet määräytyvät organisaation, työyhteisön ja työtehtävien mukaan. Jokaisella työpaikalla tulisi olla sekä yleinen lista tai luettelo perehdytettävistä asioista, että tarpeen mukaan oma työpaikka- jopa tehtäväkohtainen luettelo tällä työpaikalla ja tietyssä tehtävässä tarpeellisista perehdyttämisasioista. (Elovainio 1992, 9-10.) erehdytys voidaan jakaa viralliseen ja epäviralliseen perehdyttämiseen. Viralliseen perehdyttämiseen kuuluu perehdyttämisohjelmien ja ohjeistojen mukainen työhön ja organisaatioon sekä sen tehtäviin, työyhteisöön, työsuojeluun, työehtoihin jne. perehdyttäminen. Epäviralliseen perehdyttämiseen voi kuulua uuden työntekijän sopeuttaminen työyhteisön kirjoittamattomiin normeihin ja sääntöihin; työyhteisön käytöstapoihin, siihen mitä saa tehdä ja mitä ei. (Elovainio 1992, 9-10.) Jenni Tossavaisen tutkimuksessa, työhön perehdytys asiantuntijaorganisaatiossa todetaan, että keskeinen osatekijä perehdytyksen onnistumiselle ja työssä kehittymiselle on työyhteisöön sosiaalistuminen. Sosiaalistumisen koettiin auttavan myös itse työn suorittamista, koska tutuksi tulleilta työtovereilta oli helpompi pyytää apua ja saada työhön liittyvää tietoa. (Tossavainen 2006, 43.)

11 11 3 KOTIHOITO EREHDYTTÄMISEN KANNALTA 3.1 Kangasniemen kotihoidon kuvaus Kotihoito toimii Kangasniemellä perusturvan alaisuudessa. Kotihoidon tulosalueen esimiehenä toimii johtava hoitaja. (Kangasniemen kunnan kotihoitotiedote 2008). Kotihoidon kentällä työskentelee noin 24 työntekijää vakituisesti ja vaihteleva määrä sijaisia. Kotihoidossa työskentelee kodin- ja lähihoitajia, sairaanhoitajia ja kotiavustaja. Heidän lisäkseen kotihoidossa työskentelee kotipalvelun ohjaaja ja lähiesimiehenä toimiva sairaanhoitaja. (Kangasniemen kunnan kotihoitotiedote 2008). Kotihoidossa hoitotyön toiminta-ajatuksena on yksilöllinen, asiakkaasta lähtevä ja kokonaisvaltainen hoito. Kotihoidon tavoitteena on laadukas ja turvallinen sairaanhoito ja hoiva sekä huolenpito asiakkaan omassa kodissa. Kotihoitoa voi saada esimerkiksi alentuneen toimintakyvyn, sairauden, perhetilanteen tai vammaisuuden perusteella. Kotipalveluna järjestetään erilaisia tukipalveluita kuten turva-, hygienia- ja asiointipalveluja. Kotisairaanhoidolla tarkoitetaan sairaanhoidollisia palveluja, jotka toteutetaan lääkärin ohjauksella asiakkaan omassa kodissa. Sairaanhoito ja huolenpito perustuvat hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka tehdään yhteistyössä asiakkaan, kotihoidon ja asiakkaan läheisten kanssa. Kotihoitoa järjestetään myös myöhään iltaisin ja viikonloppuisin. (Kangasniemen kunnan kotihoitotiedote 2008.) Koti- ja tukipalveluista säädetään sosiaalihuoltolaissa. Kotisairaanhoitoa määrittää kansanterveyslaki, jonka mukaan kunnan pitää järjestää asukkaiden sairaanhoito, johon luetaan lääkärin suorittama tutkimus tai hänen antamansa tai valvomansa hoito ja lääkinnällinen kuntoutus. Suurin osa säännöllisen palvelun piirissä olevista asiakkaista käyttää sekä kotipalvelua että kotisairaanhoitoa. Kunnissa, missä perusturva vastaa sekä sosiaalitoimesta, että perusterveydenhuollosta, on kotipalvelu ja kotisairaanhoito usein yhdistetty organisaatiossa kotihoidon yksiköksi. (Suomen kuntaliitto 2006.) Kangasniemellä kotihoito on yhdistynyt vuonna (Ritva Wallenius, henkilökohtainen tiedonanto 2008).

12 12 Kotihoidon asiakaskunta käsittää kaikki kuntalaiset vauvasta vaariin, mutta pääasiassa asiakaskunta painottuu ikäihmisiin. Kotihoidon palvelun tilaajat ja ostajat ovat Kangasniemen kunta, kuntalaiset, valtionkonttori ja vakuutusyhtiöt. Kotihoito on maksullista palvelua. Säännöllisessä kotihoidossa maksu määräytyy perheen koon, bruttotulojen, sekä käyntikertojen perusteella. Tilapäinen kotihoito ja tukipalvelut on hinnoiteltu erikseen. (Kangasniemen kunnan kotihoitotiedote 2008.) Kotiutuksen ja sijoittamisen suunnittelusta kunnassa vastaa SAS (selvitä arvioi - sijoita) työryhmä. Työryhmän esityksestä tehdään päätökset palveluasumisen ja laitospaikkojen myöntämisestä. (Kangasniemen kunnan kotihoitotiedote 2008.) Kotihoidossa on SAS yhdyshenkilönä yksi sairaanhoitaja, joka toimii yhteyshenkilönä laitosten ja kodin välillä. (Jaana Ravolainen, henkilökohtainen tiedonanto ). Kotihoidossa asiakkaiden hoitaminen toteutetaan tiimityönä yhdessä omaisten ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Tiimityöskentelyyn on virallisesti siirrytty vuonna Kunta on jaettu neljään tiimialueeseen. Kuhunkin tiimiin kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia, kodinhoitajia ja kotiavustajia. Tiimivastaavat toimivat kotihoidossa yhdyshenkilöinä ja asiakkaiden palveluiden järjestäjinä. Tiimivastaaville voi ilmoittaa mahdollisista muutoksista ja palvelutarpeen arvioinnista. alvelutarpeen arviointi tehdään viimeistään 7 päivän kuluessa palvelutarpeen ilmoittamisesta. (Kangasniemen kunnan kotihoitotiedote 2008.) Tiimityön tarkoituksena on itseohjautuvuus. Tiimit suunnittelevat itse työvuorolistansa. Tiimityöllä tavoitellaan mahdollisimman vähäistä hoitajien vaihtuvuutta asiakkaille. (Jaana Ravolainen, henkilökohtainen tiedonanto ). Asiakkaan hoidossa pyritään kuntouttavaan otteeseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Kotihoidossa on käytössä omahoitaja-järjestelmä. Tiimien kesken jaetaan asiakkaat esimerkiksi työntekijöiden erityisosaamisen, ajoreittien, ajankäytön ja asiakkaiden kuormittavuuden perusteella. (Jaana Ravolainen, henkilökohtainen tiedonanto )

13 erehdyttäminen Kangasniemen kotihoidossa Jokaiselle uudelle työntekijälle osoitetaan ohjaaja, joka perehdyttää työhön ja esittelee kotihoidon ja terveyskeskuksen tiloja. erehdytys voidaan suorittaa työn ohessa, eli uusi työntekijä kulkee perehdyttävän työtoverin mukana työssä erikseen sovitun ajan sekä samalla käydään läpi yleiset asiat. erehdytykseen osallistuvat myös lähiesimies ja muut työntekijät. Työntekijälle annetaan luettavaksi perehdytyskansio ja perehdytysohjelmaan kuitataan alueet, joista on saatu opastusta. (Jaana Ravolainen, henkilökohtainen tiedonanto )

14 14 4 OINNÄYTETYÖN TAVOITTEET Opinnäytetyön tavoitteena oli koota Kangasniemen kunnan kotihoidolle perehdytyskansio. (Liite 1) Tarkoituksena on, että kansiota käytetään pohjatietona perehdytettäessä uutta työntekijää tai opiskelijaa ja sitä voidaan käyttää muutenkin työskentelyn tukena. Kansio on eräänlainen tuotos eli produktio. roduktion tavoitteena olisi selkeyttää kotihoidon perehdytyskäytäntöjä ja antaa perehdytyksen taustaksi tietoa työyksiköstä. Tarkoituksena oli muodostaa kansion sisällöstä perehdytysohjelma, jota noudatetaan uuden työntekijän perehdytyksessä. (Liite 2) Ohjelmaan olisi tarkoitus kuitata perehdytyksen osa-alueet sitä mukaa, kun perehdytys toteutuu. Kansion luovutuksen jälkeen tavoitteena oli kartoittaa kansion onnistumista perehdytyksen välineenä työntekijöille tehtävän pienimuotoisen kyselyn avulla. Tavoitteena oli saada mahdollisimman korkea vastausprosentti, jotta tutkimus olisi luotettava, koska kotihoidon kentän henkilöunta on aika pieni. Tavoitteena oli myös koota raportti perehdytyskansion tekemisestä, kyselyn tuloksista ja perehdytyksestä yleensä työelämässä ja kotihoidossa. 4.1 roduktio opinnäytetyönä erehdytyskansio opinnäytetyönä on eräänlainen produktio eli tuotos. roduktion tarkoituksena on tehdä jokin tuotos ja kehittää työvälineitä käytännön toimintaan. roduktio voi olla esimerkiksi musiikkiesitys- tai tuotos, video, radio-ohjelma, näytelmä, informaatiopaketti, kirjallinen tai kuvallinen tuotos. roduktiota suunniteltaessa hahmotellaan aluksi työn tavoite ja se, miten työ niveltyy ammatilliseen käyttöön. (Kivirinta, Kuokkanen, Määttänen & Ockenström 2007, 32.) roduktiomuotoinen opinnäytetyö muodostuu sekä produktiosta, että kirjallisesta raportista. roduktion tarkoituksena on tehdä jokin tuotos ja samalla kehittää työvälineitä käytännön toimintaan. roduktio johtaa rajattuun tai kertaluontoiseen tuotokseen, esimerkiksi johonkin tilaisuuteen tai tuotteeseen. Kirjallisen raportin tarkoituksena on sel-

15 15 vittää produktion tavoitteet, määritellä keskeiset käsitteet ja toimintaympäristö, sekä kuvata ja arvioida työskentelyprosessia. (Gothoni, Kainulainen & esonen 2002, )

16 16 5 EREHDYTYSKANSION TUOTTAMISROSESSI 5.1 Toimintaympäristö erehdytyskansio on laadittu Kangasniemen kunnan kotihoidon kentän työntekijöille. Kansiosta hyötyvät kotihoidon kentän työntekijät ensisijaisesti, mutta muidenkin kotihoidon yksiköiden on mahdollista hyödyntää kansiossa olevia tietoja ja perehdytysohjelmaa. Muita yksiköitä kotihoidossa ovat avopalveluyksikkö, vanhustentalojen yksikkö ja palveluasuntojen yksikkö. Muissa työyksiköissä on omat työyksikön asioita yksityiskohtaisemmin käsittelevät perehdytyskansionsa. Kansion laatimiseen olen saanut apua johtavalta hoitajalta, kotipalvelun ohjaajalta, lähiesimiehenä toimivalta sairaanhoitajalta, kotihoidon työntekijöiltä ja yhteistyökumppaneilta. 5.2 Yhteistyön käynnistäminen Työ sai alkunsa työelämän toiveesta. Kysyin johtavalta hoitajalta mahdollisista tutkimustarpeista. Hän pyysi minua tekemään perehdytyskansion. Olen saanut johtavalta hoitajalta suullisen luvan lähteä tekemään ja tutkimaan tätä perehdytysasiaa. erehdytysasia on lähtenyt liikkeelle Kaakkois-suomen työsuojelupiirin Mikkelin toimipisteen tarkastuksessa Kotihoidossa on ilmennyt tarvetta kehittää esimerkiksi tätä perehdytysasiaa. Kävimme alustavan keskustelun 2007 alkuvuodesta johtavan hoitajan, kotipalvelun ohjaajan ja kotihoidon sairaanhoitajan kanssa siitä, mitä kansion tulisi sisältää. 5.3 Kansion sisältö Kansio sisältää hieman perustietoa Kangasniemen kunnasta, työntekijän vastaanottoa ja alkukäytänteitä, salassapitoa, tietoa kotihoidosta, hoitotyöstä kotihoidossa ja muuta käytännön tietoa. Kansio sisältää myös jonkin verran tietoa omaishoidon tuesta, kuolevan asiakkaan hoidosta, lääkehoidosta, työhyvinvoinnista, työsuhdeasioista ja turvallisuudesta. Kansiossa on käsitelty myös kotihoidon tärkeimpiä yhteistyötahoja.

17 17 Liitteenä kansiossa on perusturvan organisaatiokaavio, perehdyttämisohjelma, Kangasniemen terveyskeskuksen ohjeita uudelle työntekijälle, salassapito- ja käyttäjäsitoumus, kotihoidon puhelinnumeroita, tiimialueiden kartta kirkonkylän alueelta, Rava-ohjeet: Kangasniemen perusturva ja yksityiset palvelun tuottajat, potilasvahinkojen valitusten kulkumalli, lääkehoidon lupamalli ja tarkastuslista kotitapaturmien ehkäisemiseksi. Lisäksi liitin kansioon joitakin perusturvan laatimia ohjeistuksia, kuten käsin tehtävät nostot ja siirrot ja asiakas väkivallan hallintaohje. 5.4 Toteutus Aloin muokata kansion sisältöä kotihoidossa käytössä ollutta perehdytysohjelmaa apuna käyttäen. Mielestäni siinä oli oleellisia seikkoja, mutta myös turhia asioita löytyi. Keskustelin sisällöstä johtavan hoitajan, kotipalvelun ohjaajan ja lähiesimiehenä toimivan kotihoidon sairaanhoitajan kanssa. Etsin myös teoriatietoa siitä, mitä perehdytyksen tulee sisältää. Käytin hyväksi myös muita aikaisempia aiheesta tehtyjä tutkimuksia. Näin muotoutui pikkuhiljaa perehdytyskansion sisällys. Hanke on toteutettu käytännössä keräämällä tietoa kotihoitoon liittyvistä asioista ja poimimalla niistä olennaisimmat asiat perehdytyksen kannalta. Tietoa on kerätty kotihoidon toimistolta, internetistä erilaisilta asiaa käsitteleviltä sivuilta ja yhteistyökumppaneilta. Kotihoidon sairaanhoitajan ja johtavan hoitajan kanssa käytyjen keskustelujen kautta olen saanut myös tietoa kansiota varten. Kotihoidon lähiesimiehenä toimiva sairaanhoitaja on ollut suurena tukena perehdytyskansion laatimisessa. Keskustelin myös joidenkin kotihoidon työntekijöiden kanssa heidän mielipiteistään kansion sisällöstä. Kävin myös joidenkin kotihoidon yhteistyökumppaneiden kanssa keskustelua heidän toiminnastaan, esimerkiksi fysioterapeutin ja Meijän talo -yhdistyksen edustajan kanssa. Sain johtavalta hoitajalta joitakin perusturvan laatimia ohjeistuksia kansioon liitteeksi. erehdytyskansio on koottu kansioksi ja muistitikulle, jotka molemmat ovat työntekijöiden käytössä. Tulosteet on koottu kansioon irrotettaviin muovitaskuihin, jotta niitä on helppo vaihtaa kansiota päivitettäessä. Kansikuvaksi valitsin maisemakuvan Repoveden kansallispuistosta työntekijöiden Tyky-retkeltä. Kuvassa on myös muutama kotihoidon

18 18 edustaja. Tarkoituksena olisi, että kansiota päivitetään kotihoidossa ainakin kerran vuodessa. Tiedot muuttuvat ja päivitys on todella tärkeää. Kansiota luovutettaessa esiintyi jonkin verran ongelmia tietokoneasioissa. Tallensin kansion kotikoneella, mutta se aukeni työpaikan koneella vähän erilaisessa muodossa. Tässä yhteydessä sain apua myös terveyskeskuksen atk-vastaavalta henkilöltä, joka myös hieman auttoi ulkoasun viimeistelyssä. 5.5 Aikataulu erehdytyskansion laatimisesta keskusteltiin alkuvuodesta 2007 johtavan hoitajan, kotipalvelun ohjaajan ja kotihoidon sairaanhoitajan kanssa. Tarkoituksenani oli pikkuhiljaa lähteä kokoamaa kansiota. Tarkoitus oli työstää asiaa kesätyöni (2007) ohella. Jouduin kuitenkin lykkäämään työstämistä henkilökohtaisten syiden vuoksi. Aloin aktiivisesti koota kansiota keväällä 2008 ja sain sen heinäkuussa valmiiksi ja luovutin työn. Kokosin paperiversion kansiosta ja liitin mukaan kansion myös tikulle tallennettuna. Tikulta löytyy hyperlinkitykset liitteisiin ja aiheellisiin nettisivuihin. Kansion, perehdytysohjelman ja kyselylomakkeet luovutin kotihoitoon Valmis työ ja esitarkastukseen jätetty raportti on esitetty helmikuussa Resurssit erehdytyskansion kustannukset eivät olleet kovin suuret. erusturvasta sain tallennustikun, paperia tulostamista varten ja muovitaskut kansiota varten. Joitakin tulosteita otin myös kotihoidon tulostimella. Osa kustannuksista jäi kuitenkin itseni maksettavaksi, lähinnä oman tulostimen värinauhat ja joitakin kansion ulkoasuun liittyviä materiaaleja.

19 19 6 ALAUTEKYSELY EREHDYTYSKANSIOSTA 6.1 Toteuttaminen Kansiota arvioitiin kotihoidon työntekijöille osoitetulla strukturoidulla kyselylomakkeella. (Liite 3) Kyselylomakkeella kartoitettiin kotihoidon työntekijöiden mielipiteitä perehdytyskansiosta ja siitä, ovatko työntekijät kokeneet saaneensa riittävää perehdytystä tullessaan työhön kotihoitoon. Tarkoituksena oli laatia mahdollisimman lyhyt mutta kattava kyselylomake, jotta työntekijöillä ei menisi liikaa aikaa vastaamisen ja mahdollisimman moni ehtisi vastata kyselyyn. Kyselylomakkeessa on pääasiassa kyllä-ei vaihtoehtokysymyksiä eli määrällisiä kysymyksiä. Lomakkeessa on muutama avoin kysymys eli laadullinen kysymys. Survey-tyyppiset tutkimukset ovat yleisiä sekä diakonia- että sosiaali-, kasvatus- ja hoitotieteissä. Nykyisin monissa näiden alojen tutkimuksissa käytetään strukturoitujen eli ns. suljettujen kysymysten lisäksi avoimia kysymyksiä. (Ockenström 2008). Strukturoitu lomakehaastattelu vastaa kyselylomakkeen täyttämistä ohjatusti. (Eskola & Suoranta 2000). Haastattelussa käytetään lomaketta, jossa on valmiita kysymyksiä valmiine vastausvaihtoehtoineen. Toisiaan lomakehaastatteluihin sisällytetään myös avoimia kysymyksiä, jotka voidaan käsitellä laadullisesti tai määrällisesti luokittelemalla vastukset jälkikäteen. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 44-45, ) Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimisessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kuvataan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti; pyrkimyksenä on pikemminkin löytää tai paljastaa tosiasioita, kuin todentaa jo olemassa olevia (totuus)väittämiä. ( Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 157.) Jätin kolmekymmentä kyselylomaketta kotihoitoon Kyselylomakkeet oli tarkoitus alun perin hakea elokuun 2008 lopussa kotihoidosta, minkä jälkeen tavoitteena oli alkaa analysoida tuloksia. Vastauksia tuli määräaikaan mennessä niin vähän, että

20 20 päätimme kotihoidon sairaanhoitajan kanssa jatkaa vastausaikaa kuukaudella. Hain vastauslomakkeet syyskuun lopussa kotihoidon toimistolta. 6.2 Tulokset ja luotettavuus Vastauksia sain seitsemän kappaletta. Vastauksia tuli mielestäni vähän. Kahden ensimmäisen kuukauden aikana syynä saattoi olla työntekijöiden kiire ja kesäaika yleensäkin. Viimeisen kuukauden aikana vastauksia ei kuitenkaan tullut enempää, joten ehkä työntekijät eivät muuten olleet halukkaita vastaamaan kyselyyn. Saatujen vastauslomakkeiden perusteella kansioon oltiin melko tyytyväisiä. erehdytyksen puute tuli ilmi suurimmasta osasta vastauslomakkeita. Yksi vastaaja oli aloittanut työt 2008 vuonna ja loput kuusi vastaajaa oli aloittanut työt kotihoidossa aiemmin. Kaikki vastaajat olivat tutustuneet perehdytyskansioon ja he olivat sitä mieltä, että kansiosta on ollut hyötyä oman työn kannalta. Kaksi työntekijää oli ehtinyt käyttää kansiota tukena perehdytettäessä uutta työntekijää. Kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä kansion ulkoasuun ja teksti oli heidän mielestään helppolukuista ja ymmärrettävää. Kyselylomakkeessa oli kaksi avointa kysymystä, joihin oli vastattu vaihtelevasti. Suurin osa vastaajista oli jättänyt kohdat tyhjiksi, mutta muutamasta lomakkeesta löytyi vastaus. Kysyin heiltä että, löytyvätkö kansiosta mielestäsi olennaiset asiat uuden työntekijän perehdyttämiseen, mitä olisit kaivannut lisäksi? Eräässä lomakkeessa oli vastattu näin: Olennaiset asiat löytyy ja niitä on helppo kansion avulla käydä esim. uuden työntekijän perehdyttämisessä. Joku työntekijöistä oli jäänyt kaipaamaan tietoa matkalaskun palauttamisesta. Lomakkeen viimeisenä kysymyksenä oli, että haluaisitko sanoa jotain muuta, mitä? Kolmessa lomakkeessa oli vastattu tähän kysymykseen: Hieman kieliopillisia virheitä. Välillä yleiskielellä esim. sivu 16 huolehditaan. Erittäin hyvä ja tiivis paketti, jonka toivoisin olleen jo silloin käytössä, kun itse aloitin työt!

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä Riitta Manninen 3.5.2013 Jaoston tehtävistä Lautakunta ja jaosto sosiaalihuoltolain 6 mukaisesti Sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa

Lisätiedot

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys SELVITYKSIÄ 2:2017 Helsinki 2017 ISSN 1799-7860 (Verkkojulkaisu) ISSN-L 1799-7860 ISBN 978-952-5978-57-5 (pdf) 2 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Laitoshuollon rekisteri

Laitoshuollon rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

Lisätiedot

Kehittäjäasiakasvalmennus

Kehittäjäasiakasvalmennus Kehittäjäasiakasvalmennus 25.3.2014 klo 9-12 Eettiset kysymykset, vaitiolovelvollisuus, vastuut ja toimivalta Eettiset kysymykset MORAALI Siisti täytyy aina olla! sanoi kissa hietikolla Raapi päälle tarpeenteon

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta 2016 Päivitys 5.8.2016 Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta Kotihoito Ilomantsin kunta 1 Kotihoito Ilomantsin kunnassa Kotihoidolla tuetaan ihmisiä selviytymään jokapäiväisistä

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1 Päivitetty: 19.1.2015 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelut: perhepalvelujen johtaja

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen)

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) Verkostokysely (Digium-pohja) Seuraavassa on lueteltu eri organisaatioita ja yhteisöjä, jotka ovat mahdollisesti yhteystahojasi tässä hankkeessa. Arvioi

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 / 2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispäivä: 1.3.2013 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää Kallaveden työterveyshuollon rekisterin rekisteriselosteen

Lisätiedot

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo Kuusamon kaupunki KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo KOTIHOIDON ARVOT * TURVALLISUUS * IHMISEN ARVOSTAMINEN * LUOVA OSAAMINEN *kunnioitamme asiakkaan vakaumusta, kotia ja yksityisyyttä *työtämme tekevät

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3. Työterveyshuolto 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi Pegasos-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka tietokanta, työterveyshuolto 2 Rekisterinpitäjä SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Keskussairaalankatu 7 15850 Lahti puh. (03) 81 911

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Keskussairaalankatu 7 15850 Lahti puh. (03) 81 911 19.2.2009 Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE Ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmät 1 REKISTERIN PITÄJÄ Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Keskussairaalankatu

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus 17.6.2015 Sisällys Ryhmän asettaminen ja sen toimintatavat... 3 Opiskeluhuollon rekisterit ja kertomukset

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste

Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä

Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5. PL Kainuu Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan. Pro Consona -tietojärjestelmästä Kainuun Sote Palvelusuunnitelma 1 / 5 Henkilötiedot tulevat tähän kohtaan Pro Consona -tietojärjestelmästä 1 ASIAKKUUS Kehitysvammapalveluiden Vammaispalveluiden Omaishoidon Asiakkaan kotikunta: 2 PALVELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Työnjako ja. sosiaali- ja. tehtävän siirrot. terveydenhuollossa

Työnjako ja. sosiaali- ja. tehtävän siirrot. terveydenhuollossa Työnjako ja tehtävän siirrot sosiaali- ja terveydenhuollossa Yksityissektorilla työskentelevien bioanalyytikkojen ja laboratoriohoitajien koulutuspäivät 15.-16.4.2016, Tampere Mervi Flinkman, sh, TtT Työvoimapoliittinen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Sivu 1/5

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Sivu 1/5 Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä Pegasos-potilastietojärjestelmä/SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka -tietokanta SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Lukijalle 8

Sisällysluettelo. Lukijalle 8 Sisällysluettelo Lukijalle 8 1 ASUKASTUPATOIMINNAN ESITTELY YLEISESTI 9 1.1 Toiminta-ajatus, toiminnan tavoitteet ja arvot 9 1.2 Alueellinen yhteistyö ja yhteisötoiminta Oulussa 11 1.3 Tupaverkosto 13

Lisätiedot

Manuaalisesti tallennetut tiedot hakemukset ja niiden liitteet maksu- ja palvelupäätökset

Manuaalisesti tallennetut tiedot hakemukset ja niiden liitteet maksu- ja palvelupäätökset 1 / 5 Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot Kotona asumista

Lisätiedot

Valvottujen tapaamisten rekisteri

Valvottujen tapaamisten rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vs. perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot