KOTIHOIDON PEREHDYTYSKANSIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTIHOIDON PEREHDYTYSKANSIO"

Transkriptio

1 KOTIHOIDON EREHDYTYSKANSIO Raportti kansion laatimisesta ja arvioinnista Halmeslahti Niina Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, ieksämäki Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Halmeslahti, Niina: erehdytyskansion tuottaminen Kangasniemen kotihoitoon. Raportti kansion laatimisesta ja arvioinnista, ieksämäki, kevät 2009, 25 sivua, 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, ieksämäen yksikkö, Hoitotyön koulutusohjelma, Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, Sairaanhoitaja (AMK). Opinnäytetyöni tavoitteena oli tuottaa produktiona perehdytyskansio Kangasniemen kotihoidon kentällä työskenteleville työntekijöille. Kansion tekeminen lähti liikkeelle työelämän toiveesta. Tavoitteenani oli tuottaa mahdollisimman kattava, selkeä ja käyttökelpoinen perehdyttämiskansio perehdyttämisen tueksi. Kansion käyttäjinä voivat olla uudet työntekijät, sijaiset, opiskelijat ja heitä perehdyttävät työntekijät. Kansion lisäksi tavoitteena oli laatia kansion sisällöstä perehdytysohjelma, joka toimii muistilistana ja johon merkitään mitä alueita on perehdytetty ja mitä on vielä läpi käymättä. Kangasniemen kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito, jotka ovat yhdistyneet vuonna erehdytysasia on lähtenyt kotihoidossa liikkeelle Kaakkois- Suomen työsuojelupiirin Mikkelin toimipisteen tarkastuksessa Kotihoidossa on ilmennyt tarvetta kehittää perehdyttämistä. Opinnäytetyöni tavoitteena oli myös selvittää pienimuotoisella työntekijöille suunnatulla kyselylomakkeella, miten kansio on palvellut työelämän tarpeita. Kotihoidon kentällä työskentelee noin 24 työntekijää ja vaihteleva määrä opiskelijoita ja sijaisia. Vastauksia kyselyyni sain seitsemän kappaletta. Tavoitteena oli, että perehdytyskansio ja perehdyttämisohjelma muodostuisivat osaksi perehdyttämiskäytäntöä. Kyselystä saamani palautteen mukaan kansio oli onnistunut melko hyvin, mutta vastauksia kyselystä sain yllättävän vähän. Kansiota säilytetään kotihoidon toimistolla työntekijöiden taukotilassa. Asiasanat: perehdyttäminen, kotihoito ja produktio

3 ABSTRACT Halmeslahti, Niina roducing an introduction File for Kangasniemi Home Care. Report about the process and evaluation of introduction file. 22 p., 3 appendices. Language: Finnish. ieksämäki, Spring Diaconia University of Applied Sciences. Degree rogramme of Nursing. Degree: Nurse The goal of this thesis was to produce an introduction file for Kangasniemi home care staff. The idea about the file is working life oriented. My goal was to produce a prospective, distinct, and usable introduction file for support of guiding the staff. Users for the instruction file could be the new workers, replacement workers, students and the persons who are guiding them. roducing the file was not the only important thing in the thesis. The goal was also to make a guiding programme about the content of the introduction file. Guiding programme works as a memory list of things that have been guided already and what things still have to get thru. Kangasniemi home care includes home care and home nursing which were joined together in the year Guiding the staff came as an issue in the checking of South- East Finland work safety office of Mikkeli year Home care was in the need of improving the staff guiding. The goal of this thesis was also to clarify how the file is serving the needs of working life. There are 24 workers in the staff and a versatile amount of students and replacement workers. There were seven answers for the inquiry. The goal was that the introduction file and the introduction programme could be a part of introduction policy. The feedback about the file was quite positive but I got surprisingly few answers for my inquiry. The file is stored in home care office in the staff break room. Keywords: introduction, homecare, project working

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO EREHDYTYS TYÖYHTEISÖSSÄ erehdytys erehdytyksen tavoitteet erehdytyksen suunnittelu ja sisältö KOTIHOITO EREHDYTTÄMISEN KANNALTA Kangasniemen kotihoidon kuvaus erehdyttäminen Kangasniemen kotihoidossa OINNÄYTETYÖN TAVOITTEET roduktio opinnäytetyönä EREHDYTYSKANSION TUOTTAMISROSESSI Toimintaympäristö Yhteistyön käynnistäminen Kansion sisältö Toteutus Aikataulu Resurssit ALAUTEKYSELY EREHDYTYSKANSIOSTA Toteuttaminen Tulokset ja luotettavuus OHDINTA JA OINNÄYTETYÖROSESSIN ARVIOINTI...22 LÄHTEET...25

5 LIITTEET Liite 1: Kangasniemen kotihoidon perehdytyskansio soveltuvin osin Liite 2: Kotihoidon perehdytysohjelma Liite 3: erehdytyskansion arviointilomake työntekijöille

6 1 JOHDANTO Hyvä perehdytys edistää työn mielekkyyttä ja parantaa työntekijöiden halukkuutta olla työyhteisön jäsen. Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle, perehdyttämisen tarve työpaikoilla kasvaa. Myös hiljaisen tiedon siirtyminen koetaan tärkeäksi työpaikoilla. Valitsin produktioni aiheeksi perehdytyksen, koska se on ajankohtainen ja tarpeellinen aihe. Työturvallisuuslaissa määritellään perehdytyksestä työpaikoilla. Jokaisessa työyksikössä olisi oltava perehdytysohjelma. Opinnäytetyön aihe oli työelämälähtöinen. Tein perehdytyskansion omaan työyksikkööni, joka on helpottanut hahmottamaan kokonaisuutta paremmin. Omaan työyksikköön laadittu perehdytyskansio helpottaa myös omaa työskentelyäni siellä. Kangasniemen perusturvassa on kehitetty perehdytysasiaa viime vuosina. Kaakkois- Suomen työsuojelupiirin tarkastuksessa vuonna 2006 oli tullut esille perehdytysasia. Kotihoidossa oli tunnistettu tarve kehittää perehdyttämiskäytäntöä. Laadin perehdytyskansion sisällön perusteella perehdytysohjelman, jonka mukaan uusia työntekijöitä perehdytetään työhön tultaessa. Kansion tavoitteena olisi olla myös vanhojen työntekijöiden tukena ja muistilistana monissa työhön liittyvissä asioissa. Työn teoriaosuudessa käsittelen perehdytystä työelämässä ja perehdytyksen merkitystä työ hyvinvoinnille. Käyn läpi tärkeimpiä lakeja, jotka liittyvät perehdytykseen. Käsittelen myös perehdytyksen sisällön merkitystä ja perehdyttämisohjelmaa. Teoriaosuudessa tuon esille myös virallisen ja epävirallisen perehdytyksen merkityksen työntekijälle. Suoritin pienimuotoisen kyselyn kotihoidon kentän henkilökunnalle. Kyselyn avulla kartoitin työntekijöiden mielipiteitä kansion onnistumisesta. Laadin tämän raportin perehdytyksestä työelämässä ja erityisesti kotihoidossa. Raportissa tuon esille kansion laatimisen vaihe vaiheelta ja arviointia kansiosta ja siitä, miten se on palvellut työelämän tarpeita.

7 7 2 EREHDYTYS TYÖYHTEISÖSSÄ 2.1 erehdytys erehdytyksen tavoitteena on opastaa työntekijä työyksikön jäseneksi ja mahdollistaa perusedellytykset toimia uudessa tehtävässä. Hyvä perehdytys on työnteon perusedellytys. erehdytystä tarvitaan aina silloin, kun aloitetaan uudessa työssä. erehdytystä tarvitaan myös silloin, kun työntekijä on ollut pitkään poissa työstä, kun työtehtävä toistuu harvoin sekä silloin, kun tehtävät tai menetelmät vaihtuvat samassa työpaikassa. Työterveyslaitoksen mukaan työntekijä on perehdytettävä yritykseen, sidosryhmiin, toimialaan, lainsäädäntöön, yritysorganisaatioon, henkilöstöpolitiikkaan ja toimintatapoihin. Työntekijä on perehdytettävä myös osastoon, työyhteisöön, työntekijöihin ja työympäristöön. Työntekijälle tulee selvittää myös vastuut, valtuudet, työhön opastus, laitteet ja yhteydet asiakkaisiin. (Tietoalat STTK i.a.) erehdytystä määrittää esimerkiksi työturvallisuuslaki vuodelta 2002 pykälässä 14. Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä, sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus huomioon ottaen: 1.työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan olosuhteisiin, työja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön, sekä turvallisiin työtapoihin, erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa, sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista 2. työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi 3. työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta ja 4. työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa. (Työturvallisuuskeskus 2003.) erehdyttämisessä säädetään myös laissa nuorista työntekijöistä. Nuoren kokemattoman työntekijän on saatava opetusta ja ohjausta työhönsä niin, että hän välttyy aiheuttamasta vaaraa itselleen tai muille. (Laki nuorista työntekijöistä 1993, 3 luku 10.) Työntekijän perehdytyksestä huolehtiminen on työnantajan vastuulla. erehdytyksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa lähin esimies. Usein perehdytyksessä ovat myös

8 8 mukana muut työntekijät. (Lepistö 2000, 66.) Tuula Lahden tutkimuksessa sairaanhoitajien työhön perehdyttämisestä, tuli esille nimetyn perehdyttäjän tarve. erehdyttäjällä on suuri merkitys uuden työntekijän motivoimisessa, työtapojen ja työyksikön oppimisessa. erehdyttäjä tarvitsee perehdyttämistä varten koulutusta. erehdyttäjän ja perehdytettävän kemioiden tulee osua kohdalleen. Kokenut perehdyttäjä siirtää myös työyksikön hiljaista tietoa eteenpäin. Ihanteellista olisi, jos nimetty perehdyttäjä ja esimies voisivat yhdessä suunnitella perehdytystä uuden työntekijän tarpeiden ja odotusten mukaisesti. (Lahti 2007, ) Anne Salosen on tutkinut mentorointia ja sairaanhoitajien ammatillista pätevyyttä. Tutkimustuloksissa todetaan, että vastaajista suurimmalle osalle (79%) oli nimetty perehdyttäjä ennen perehdytyksen alkamista, mutta todellisuudessa perehdyttäjien määrä vaihteli 0-15 välillä. Niille vastaajille, joille oli nimetty perehdyttäjä, oli useammin järjestetty perehdytys ja sen kesto oli selvästi pidempi, kuin niillä työntekijöillä, joille nimettyä perehdyttäjää ei ollut järjestetty. (Salonen 2004, 41.) 2.2 erehdytyksen tavoitteet erehdytyksen tavoitteena on uuden työntekijän myönteinen asennoituminen työhön, organisaatioon ja sen henkilöstöön sekä työntekijän viihtyvyys ja turvallisuuden tunne. Lisäksi työntekijälle annetaan tarvittava tieto ja autetaan henkilöyhteyksien luomisessa myös organisaation ulkopuolella. erehdytys nopeuttaa työntekijän tehokkaaseen työskentelyyn pääsyä ja kehittymistä työssään. erehdytys parantaa henkilöstön työturvallisuutta sekä ehkäisee työntekijöiden vaihtuvuutta, sairauksia, poissaoloja ja muita uuden työympäristön tuomia häiriöitä (Rissanen, Sääski & Vornanen 1996, 120.) erehdytyksen tavoite on se, että perehdytettävä pystyy mahdollisimman nopeasti työskentelemään ilman muiden apua. Kaikkien osapuolten kannalta on tärkeää, että perehdytys on laadukasta ja tehokasta. (Kangas 2000, 3.) Hyvä perehdytys parhaimmillaan edistää työ hyvinvointia ja työviihtyvyyttä. Hyvästä perehdytyksestä on tulossa tuote, jota kehitetään nykypäivän työelämän vaatimusten mukaan. Yhä useammin perehdyttäminen on ympärivuotista ja jatkuvaa toimintaa. Hyvä perehdytys on myös tärkeä osa henkilöstön rekrytointia. (Agge 2008, 3.)

9 9 erehdyttämisellä pyritään vaikuttamaan henkilöstön osaamiseen, uudistuskykyyn ja hyvinvointiin sekä henkilöstön saatavuuteen. erehdytyshoitaja Maija Jyrkkärannan (Helsingin Laakson sairaalasta) mielestä henkilöstön nykyinen liikkuvuus sijaisongelmineen nostaa esiin uudenlaisten toimintatapojen hakemisen ja käytänteiden muokkaamisen, jotka helpottavat uusien työntekijöiden taloon tuloa ja työntekijäksi sitoutumista. (Vahla 2008, 38.) 2.3 erehdytyksen suunnittelu ja sisältö erehdytys aloitetaan suunnittelulla, joka on asioiden tietoista ja tavoitteellista ennalta pohtimista. Siihen kuuluu tavoitteiden asettaminen ja oppimistavoitteiden varmistamisen pohtiminen. erehdyttämisen tavoitteet kohdistuvat työntekijän tietojen, taitojen, asenteiden ja valmiuksien oppimiseen. Näiden pohjalta suunnitellaan perehdyttämisohjelma, joka tuo toimintaan johdonmukaisuutta ja tehokkuutta. (Kangas 2003, 7-8.) Suunnitelmassa tulisi näkyä, kuka ottaa henkilön vastaan ja kuka esittelee hänet lähimmille työtovereille ja laajemmin työyhteisössä. Suunnitelmasta pitäisi käydä ilmi, kuinka uusi työntekijä saa tietoa organisaation toiminnasta ja kunkin yksikön toiminnasta. Suunnitelmaan olisi hyvä etukäteen miettiä, miten uudelle työntekijälle kerrotaan organisaation strategiasta ja työskentelytavoista sekä oman osaston toiminnasta. (Juuti & Vuorela 2002, 49.) erehdyttämisohjelmat voidaan laatia yksilöllisesti tai joillekin ryhmille. erehdytysohjelman laajuus vaihtelee tarpeen mukaan. Suunnitelmalle laaditaan tavoitteet, jonka jälkeen suunnitellaan ohjelman sisältö: aiheet, asiat, aikataulutus, käytettävät apuvälineet, oheisaineistot ja vastuuhenkilöt. erehdytysohjelma on hyvä muistilista ja tarkistuslista perehdyttäjälle, perehdytettävälle ja koko työyhteisölle. Tarkistusmerkintöjen avulla voidaan myöhemminkin tarkistaa, miten perehdyttäminen on eri tilanteissa toteutunut. erehdytysohjelmaa voidaan soveltaa joustavasti eri tilanteisiin. (Työturvallisuuskeskus 2007,6.)

10 10 erehdytyksen sisältöalueet määräytyvät organisaation, työyhteisön ja työtehtävien mukaan. Jokaisella työpaikalla tulisi olla sekä yleinen lista tai luettelo perehdytettävistä asioista, että tarpeen mukaan oma työpaikka- jopa tehtäväkohtainen luettelo tällä työpaikalla ja tietyssä tehtävässä tarpeellisista perehdyttämisasioista. (Elovainio 1992, 9-10.) erehdytys voidaan jakaa viralliseen ja epäviralliseen perehdyttämiseen. Viralliseen perehdyttämiseen kuuluu perehdyttämisohjelmien ja ohjeistojen mukainen työhön ja organisaatioon sekä sen tehtäviin, työyhteisöön, työsuojeluun, työehtoihin jne. perehdyttäminen. Epäviralliseen perehdyttämiseen voi kuulua uuden työntekijän sopeuttaminen työyhteisön kirjoittamattomiin normeihin ja sääntöihin; työyhteisön käytöstapoihin, siihen mitä saa tehdä ja mitä ei. (Elovainio 1992, 9-10.) Jenni Tossavaisen tutkimuksessa, työhön perehdytys asiantuntijaorganisaatiossa todetaan, että keskeinen osatekijä perehdytyksen onnistumiselle ja työssä kehittymiselle on työyhteisöön sosiaalistuminen. Sosiaalistumisen koettiin auttavan myös itse työn suorittamista, koska tutuksi tulleilta työtovereilta oli helpompi pyytää apua ja saada työhön liittyvää tietoa. (Tossavainen 2006, 43.)

11 11 3 KOTIHOITO EREHDYTTÄMISEN KANNALTA 3.1 Kangasniemen kotihoidon kuvaus Kotihoito toimii Kangasniemellä perusturvan alaisuudessa. Kotihoidon tulosalueen esimiehenä toimii johtava hoitaja. (Kangasniemen kunnan kotihoitotiedote 2008). Kotihoidon kentällä työskentelee noin 24 työntekijää vakituisesti ja vaihteleva määrä sijaisia. Kotihoidossa työskentelee kodin- ja lähihoitajia, sairaanhoitajia ja kotiavustaja. Heidän lisäkseen kotihoidossa työskentelee kotipalvelun ohjaaja ja lähiesimiehenä toimiva sairaanhoitaja. (Kangasniemen kunnan kotihoitotiedote 2008). Kotihoidossa hoitotyön toiminta-ajatuksena on yksilöllinen, asiakkaasta lähtevä ja kokonaisvaltainen hoito. Kotihoidon tavoitteena on laadukas ja turvallinen sairaanhoito ja hoiva sekä huolenpito asiakkaan omassa kodissa. Kotihoitoa voi saada esimerkiksi alentuneen toimintakyvyn, sairauden, perhetilanteen tai vammaisuuden perusteella. Kotipalveluna järjestetään erilaisia tukipalveluita kuten turva-, hygienia- ja asiointipalveluja. Kotisairaanhoidolla tarkoitetaan sairaanhoidollisia palveluja, jotka toteutetaan lääkärin ohjauksella asiakkaan omassa kodissa. Sairaanhoito ja huolenpito perustuvat hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka tehdään yhteistyössä asiakkaan, kotihoidon ja asiakkaan läheisten kanssa. Kotihoitoa järjestetään myös myöhään iltaisin ja viikonloppuisin. (Kangasniemen kunnan kotihoitotiedote 2008.) Koti- ja tukipalveluista säädetään sosiaalihuoltolaissa. Kotisairaanhoitoa määrittää kansanterveyslaki, jonka mukaan kunnan pitää järjestää asukkaiden sairaanhoito, johon luetaan lääkärin suorittama tutkimus tai hänen antamansa tai valvomansa hoito ja lääkinnällinen kuntoutus. Suurin osa säännöllisen palvelun piirissä olevista asiakkaista käyttää sekä kotipalvelua että kotisairaanhoitoa. Kunnissa, missä perusturva vastaa sekä sosiaalitoimesta, että perusterveydenhuollosta, on kotipalvelu ja kotisairaanhoito usein yhdistetty organisaatiossa kotihoidon yksiköksi. (Suomen kuntaliitto 2006.) Kangasniemellä kotihoito on yhdistynyt vuonna (Ritva Wallenius, henkilökohtainen tiedonanto 2008).

12 12 Kotihoidon asiakaskunta käsittää kaikki kuntalaiset vauvasta vaariin, mutta pääasiassa asiakaskunta painottuu ikäihmisiin. Kotihoidon palvelun tilaajat ja ostajat ovat Kangasniemen kunta, kuntalaiset, valtionkonttori ja vakuutusyhtiöt. Kotihoito on maksullista palvelua. Säännöllisessä kotihoidossa maksu määräytyy perheen koon, bruttotulojen, sekä käyntikertojen perusteella. Tilapäinen kotihoito ja tukipalvelut on hinnoiteltu erikseen. (Kangasniemen kunnan kotihoitotiedote 2008.) Kotiutuksen ja sijoittamisen suunnittelusta kunnassa vastaa SAS (selvitä arvioi - sijoita) työryhmä. Työryhmän esityksestä tehdään päätökset palveluasumisen ja laitospaikkojen myöntämisestä. (Kangasniemen kunnan kotihoitotiedote 2008.) Kotihoidossa on SAS yhdyshenkilönä yksi sairaanhoitaja, joka toimii yhteyshenkilönä laitosten ja kodin välillä. (Jaana Ravolainen, henkilökohtainen tiedonanto ). Kotihoidossa asiakkaiden hoitaminen toteutetaan tiimityönä yhdessä omaisten ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Tiimityöskentelyyn on virallisesti siirrytty vuonna Kunta on jaettu neljään tiimialueeseen. Kuhunkin tiimiin kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia, kodinhoitajia ja kotiavustajia. Tiimivastaavat toimivat kotihoidossa yhdyshenkilöinä ja asiakkaiden palveluiden järjestäjinä. Tiimivastaaville voi ilmoittaa mahdollisista muutoksista ja palvelutarpeen arvioinnista. alvelutarpeen arviointi tehdään viimeistään 7 päivän kuluessa palvelutarpeen ilmoittamisesta. (Kangasniemen kunnan kotihoitotiedote 2008.) Tiimityön tarkoituksena on itseohjautuvuus. Tiimit suunnittelevat itse työvuorolistansa. Tiimityöllä tavoitellaan mahdollisimman vähäistä hoitajien vaihtuvuutta asiakkaille. (Jaana Ravolainen, henkilökohtainen tiedonanto ). Asiakkaan hoidossa pyritään kuntouttavaan otteeseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Kotihoidossa on käytössä omahoitaja-järjestelmä. Tiimien kesken jaetaan asiakkaat esimerkiksi työntekijöiden erityisosaamisen, ajoreittien, ajankäytön ja asiakkaiden kuormittavuuden perusteella. (Jaana Ravolainen, henkilökohtainen tiedonanto )

13 erehdyttäminen Kangasniemen kotihoidossa Jokaiselle uudelle työntekijälle osoitetaan ohjaaja, joka perehdyttää työhön ja esittelee kotihoidon ja terveyskeskuksen tiloja. erehdytys voidaan suorittaa työn ohessa, eli uusi työntekijä kulkee perehdyttävän työtoverin mukana työssä erikseen sovitun ajan sekä samalla käydään läpi yleiset asiat. erehdytykseen osallistuvat myös lähiesimies ja muut työntekijät. Työntekijälle annetaan luettavaksi perehdytyskansio ja perehdytysohjelmaan kuitataan alueet, joista on saatu opastusta. (Jaana Ravolainen, henkilökohtainen tiedonanto )

14 14 4 OINNÄYTETYÖN TAVOITTEET Opinnäytetyön tavoitteena oli koota Kangasniemen kunnan kotihoidolle perehdytyskansio. (Liite 1) Tarkoituksena on, että kansiota käytetään pohjatietona perehdytettäessä uutta työntekijää tai opiskelijaa ja sitä voidaan käyttää muutenkin työskentelyn tukena. Kansio on eräänlainen tuotos eli produktio. roduktion tavoitteena olisi selkeyttää kotihoidon perehdytyskäytäntöjä ja antaa perehdytyksen taustaksi tietoa työyksiköstä. Tarkoituksena oli muodostaa kansion sisällöstä perehdytysohjelma, jota noudatetaan uuden työntekijän perehdytyksessä. (Liite 2) Ohjelmaan olisi tarkoitus kuitata perehdytyksen osa-alueet sitä mukaa, kun perehdytys toteutuu. Kansion luovutuksen jälkeen tavoitteena oli kartoittaa kansion onnistumista perehdytyksen välineenä työntekijöille tehtävän pienimuotoisen kyselyn avulla. Tavoitteena oli saada mahdollisimman korkea vastausprosentti, jotta tutkimus olisi luotettava, koska kotihoidon kentän henkilöunta on aika pieni. Tavoitteena oli myös koota raportti perehdytyskansion tekemisestä, kyselyn tuloksista ja perehdytyksestä yleensä työelämässä ja kotihoidossa. 4.1 roduktio opinnäytetyönä erehdytyskansio opinnäytetyönä on eräänlainen produktio eli tuotos. roduktion tarkoituksena on tehdä jokin tuotos ja kehittää työvälineitä käytännön toimintaan. roduktio voi olla esimerkiksi musiikkiesitys- tai tuotos, video, radio-ohjelma, näytelmä, informaatiopaketti, kirjallinen tai kuvallinen tuotos. roduktiota suunniteltaessa hahmotellaan aluksi työn tavoite ja se, miten työ niveltyy ammatilliseen käyttöön. (Kivirinta, Kuokkanen, Määttänen & Ockenström 2007, 32.) roduktiomuotoinen opinnäytetyö muodostuu sekä produktiosta, että kirjallisesta raportista. roduktion tarkoituksena on tehdä jokin tuotos ja samalla kehittää työvälineitä käytännön toimintaan. roduktio johtaa rajattuun tai kertaluontoiseen tuotokseen, esimerkiksi johonkin tilaisuuteen tai tuotteeseen. Kirjallisen raportin tarkoituksena on sel-

15 15 vittää produktion tavoitteet, määritellä keskeiset käsitteet ja toimintaympäristö, sekä kuvata ja arvioida työskentelyprosessia. (Gothoni, Kainulainen & esonen 2002, )

16 16 5 EREHDYTYSKANSION TUOTTAMISROSESSI 5.1 Toimintaympäristö erehdytyskansio on laadittu Kangasniemen kunnan kotihoidon kentän työntekijöille. Kansiosta hyötyvät kotihoidon kentän työntekijät ensisijaisesti, mutta muidenkin kotihoidon yksiköiden on mahdollista hyödyntää kansiossa olevia tietoja ja perehdytysohjelmaa. Muita yksiköitä kotihoidossa ovat avopalveluyksikkö, vanhustentalojen yksikkö ja palveluasuntojen yksikkö. Muissa työyksiköissä on omat työyksikön asioita yksityiskohtaisemmin käsittelevät perehdytyskansionsa. Kansion laatimiseen olen saanut apua johtavalta hoitajalta, kotipalvelun ohjaajalta, lähiesimiehenä toimivalta sairaanhoitajalta, kotihoidon työntekijöiltä ja yhteistyökumppaneilta. 5.2 Yhteistyön käynnistäminen Työ sai alkunsa työelämän toiveesta. Kysyin johtavalta hoitajalta mahdollisista tutkimustarpeista. Hän pyysi minua tekemään perehdytyskansion. Olen saanut johtavalta hoitajalta suullisen luvan lähteä tekemään ja tutkimaan tätä perehdytysasiaa. erehdytysasia on lähtenyt liikkeelle Kaakkois-suomen työsuojelupiirin Mikkelin toimipisteen tarkastuksessa Kotihoidossa on ilmennyt tarvetta kehittää esimerkiksi tätä perehdytysasiaa. Kävimme alustavan keskustelun 2007 alkuvuodesta johtavan hoitajan, kotipalvelun ohjaajan ja kotihoidon sairaanhoitajan kanssa siitä, mitä kansion tulisi sisältää. 5.3 Kansion sisältö Kansio sisältää hieman perustietoa Kangasniemen kunnasta, työntekijän vastaanottoa ja alkukäytänteitä, salassapitoa, tietoa kotihoidosta, hoitotyöstä kotihoidossa ja muuta käytännön tietoa. Kansio sisältää myös jonkin verran tietoa omaishoidon tuesta, kuolevan asiakkaan hoidosta, lääkehoidosta, työhyvinvoinnista, työsuhdeasioista ja turvallisuudesta. Kansiossa on käsitelty myös kotihoidon tärkeimpiä yhteistyötahoja.

17 17 Liitteenä kansiossa on perusturvan organisaatiokaavio, perehdyttämisohjelma, Kangasniemen terveyskeskuksen ohjeita uudelle työntekijälle, salassapito- ja käyttäjäsitoumus, kotihoidon puhelinnumeroita, tiimialueiden kartta kirkonkylän alueelta, Rava-ohjeet: Kangasniemen perusturva ja yksityiset palvelun tuottajat, potilasvahinkojen valitusten kulkumalli, lääkehoidon lupamalli ja tarkastuslista kotitapaturmien ehkäisemiseksi. Lisäksi liitin kansioon joitakin perusturvan laatimia ohjeistuksia, kuten käsin tehtävät nostot ja siirrot ja asiakas väkivallan hallintaohje. 5.4 Toteutus Aloin muokata kansion sisältöä kotihoidossa käytössä ollutta perehdytysohjelmaa apuna käyttäen. Mielestäni siinä oli oleellisia seikkoja, mutta myös turhia asioita löytyi. Keskustelin sisällöstä johtavan hoitajan, kotipalvelun ohjaajan ja lähiesimiehenä toimivan kotihoidon sairaanhoitajan kanssa. Etsin myös teoriatietoa siitä, mitä perehdytyksen tulee sisältää. Käytin hyväksi myös muita aikaisempia aiheesta tehtyjä tutkimuksia. Näin muotoutui pikkuhiljaa perehdytyskansion sisällys. Hanke on toteutettu käytännössä keräämällä tietoa kotihoitoon liittyvistä asioista ja poimimalla niistä olennaisimmat asiat perehdytyksen kannalta. Tietoa on kerätty kotihoidon toimistolta, internetistä erilaisilta asiaa käsitteleviltä sivuilta ja yhteistyökumppaneilta. Kotihoidon sairaanhoitajan ja johtavan hoitajan kanssa käytyjen keskustelujen kautta olen saanut myös tietoa kansiota varten. Kotihoidon lähiesimiehenä toimiva sairaanhoitaja on ollut suurena tukena perehdytyskansion laatimisessa. Keskustelin myös joidenkin kotihoidon työntekijöiden kanssa heidän mielipiteistään kansion sisällöstä. Kävin myös joidenkin kotihoidon yhteistyökumppaneiden kanssa keskustelua heidän toiminnastaan, esimerkiksi fysioterapeutin ja Meijän talo -yhdistyksen edustajan kanssa. Sain johtavalta hoitajalta joitakin perusturvan laatimia ohjeistuksia kansioon liitteeksi. erehdytyskansio on koottu kansioksi ja muistitikulle, jotka molemmat ovat työntekijöiden käytössä. Tulosteet on koottu kansioon irrotettaviin muovitaskuihin, jotta niitä on helppo vaihtaa kansiota päivitettäessä. Kansikuvaksi valitsin maisemakuvan Repoveden kansallispuistosta työntekijöiden Tyky-retkeltä. Kuvassa on myös muutama kotihoidon

18 18 edustaja. Tarkoituksena olisi, että kansiota päivitetään kotihoidossa ainakin kerran vuodessa. Tiedot muuttuvat ja päivitys on todella tärkeää. Kansiota luovutettaessa esiintyi jonkin verran ongelmia tietokoneasioissa. Tallensin kansion kotikoneella, mutta se aukeni työpaikan koneella vähän erilaisessa muodossa. Tässä yhteydessä sain apua myös terveyskeskuksen atk-vastaavalta henkilöltä, joka myös hieman auttoi ulkoasun viimeistelyssä. 5.5 Aikataulu erehdytyskansion laatimisesta keskusteltiin alkuvuodesta 2007 johtavan hoitajan, kotipalvelun ohjaajan ja kotihoidon sairaanhoitajan kanssa. Tarkoituksenani oli pikkuhiljaa lähteä kokoamaa kansiota. Tarkoitus oli työstää asiaa kesätyöni (2007) ohella. Jouduin kuitenkin lykkäämään työstämistä henkilökohtaisten syiden vuoksi. Aloin aktiivisesti koota kansiota keväällä 2008 ja sain sen heinäkuussa valmiiksi ja luovutin työn. Kokosin paperiversion kansiosta ja liitin mukaan kansion myös tikulle tallennettuna. Tikulta löytyy hyperlinkitykset liitteisiin ja aiheellisiin nettisivuihin. Kansion, perehdytysohjelman ja kyselylomakkeet luovutin kotihoitoon Valmis työ ja esitarkastukseen jätetty raportti on esitetty helmikuussa Resurssit erehdytyskansion kustannukset eivät olleet kovin suuret. erusturvasta sain tallennustikun, paperia tulostamista varten ja muovitaskut kansiota varten. Joitakin tulosteita otin myös kotihoidon tulostimella. Osa kustannuksista jäi kuitenkin itseni maksettavaksi, lähinnä oman tulostimen värinauhat ja joitakin kansion ulkoasuun liittyviä materiaaleja.

19 19 6 ALAUTEKYSELY EREHDYTYSKANSIOSTA 6.1 Toteuttaminen Kansiota arvioitiin kotihoidon työntekijöille osoitetulla strukturoidulla kyselylomakkeella. (Liite 3) Kyselylomakkeella kartoitettiin kotihoidon työntekijöiden mielipiteitä perehdytyskansiosta ja siitä, ovatko työntekijät kokeneet saaneensa riittävää perehdytystä tullessaan työhön kotihoitoon. Tarkoituksena oli laatia mahdollisimman lyhyt mutta kattava kyselylomake, jotta työntekijöillä ei menisi liikaa aikaa vastaamisen ja mahdollisimman moni ehtisi vastata kyselyyn. Kyselylomakkeessa on pääasiassa kyllä-ei vaihtoehtokysymyksiä eli määrällisiä kysymyksiä. Lomakkeessa on muutama avoin kysymys eli laadullinen kysymys. Survey-tyyppiset tutkimukset ovat yleisiä sekä diakonia- että sosiaali-, kasvatus- ja hoitotieteissä. Nykyisin monissa näiden alojen tutkimuksissa käytetään strukturoitujen eli ns. suljettujen kysymysten lisäksi avoimia kysymyksiä. (Ockenström 2008). Strukturoitu lomakehaastattelu vastaa kyselylomakkeen täyttämistä ohjatusti. (Eskola & Suoranta 2000). Haastattelussa käytetään lomaketta, jossa on valmiita kysymyksiä valmiine vastausvaihtoehtoineen. Toisiaan lomakehaastatteluihin sisällytetään myös avoimia kysymyksiä, jotka voidaan käsitellä laadullisesti tai määrällisesti luokittelemalla vastukset jälkikäteen. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 44-45, ) Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimisessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kuvataan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti; pyrkimyksenä on pikemminkin löytää tai paljastaa tosiasioita, kuin todentaa jo olemassa olevia (totuus)väittämiä. ( Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 157.) Jätin kolmekymmentä kyselylomaketta kotihoitoon Kyselylomakkeet oli tarkoitus alun perin hakea elokuun 2008 lopussa kotihoidosta, minkä jälkeen tavoitteena oli alkaa analysoida tuloksia. Vastauksia tuli määräaikaan mennessä niin vähän, että

20 20 päätimme kotihoidon sairaanhoitajan kanssa jatkaa vastausaikaa kuukaudella. Hain vastauslomakkeet syyskuun lopussa kotihoidon toimistolta. 6.2 Tulokset ja luotettavuus Vastauksia sain seitsemän kappaletta. Vastauksia tuli mielestäni vähän. Kahden ensimmäisen kuukauden aikana syynä saattoi olla työntekijöiden kiire ja kesäaika yleensäkin. Viimeisen kuukauden aikana vastauksia ei kuitenkaan tullut enempää, joten ehkä työntekijät eivät muuten olleet halukkaita vastaamaan kyselyyn. Saatujen vastauslomakkeiden perusteella kansioon oltiin melko tyytyväisiä. erehdytyksen puute tuli ilmi suurimmasta osasta vastauslomakkeita. Yksi vastaaja oli aloittanut työt 2008 vuonna ja loput kuusi vastaajaa oli aloittanut työt kotihoidossa aiemmin. Kaikki vastaajat olivat tutustuneet perehdytyskansioon ja he olivat sitä mieltä, että kansiosta on ollut hyötyä oman työn kannalta. Kaksi työntekijää oli ehtinyt käyttää kansiota tukena perehdytettäessä uutta työntekijää. Kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä kansion ulkoasuun ja teksti oli heidän mielestään helppolukuista ja ymmärrettävää. Kyselylomakkeessa oli kaksi avointa kysymystä, joihin oli vastattu vaihtelevasti. Suurin osa vastaajista oli jättänyt kohdat tyhjiksi, mutta muutamasta lomakkeesta löytyi vastaus. Kysyin heiltä että, löytyvätkö kansiosta mielestäsi olennaiset asiat uuden työntekijän perehdyttämiseen, mitä olisit kaivannut lisäksi? Eräässä lomakkeessa oli vastattu näin: Olennaiset asiat löytyy ja niitä on helppo kansion avulla käydä esim. uuden työntekijän perehdyttämisessä. Joku työntekijöistä oli jäänyt kaipaamaan tietoa matkalaskun palauttamisesta. Lomakkeen viimeisenä kysymyksenä oli, että haluaisitko sanoa jotain muuta, mitä? Kolmessa lomakkeessa oli vastattu tähän kysymykseen: Hieman kieliopillisia virheitä. Välillä yleiskielellä esim. sivu 16 huolehditaan. Erittäin hyvä ja tiivis paketti, jonka toivoisin olleen jo silloin käytössä, kun itse aloitin työt!

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA 1. PEREHDYTYS Työturvallisuuslaki 14 Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden kesätyöt Yhteenveto Lääkäriliiton ja SML:n opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty syksyllä 2016

Lääketieteen opiskelijoiden kesätyöt Yhteenveto Lääkäriliiton ja SML:n opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty syksyllä 2016 Lääketieteen opiskelijoiden kesätyöt 2016 Yhteenveto Lääkäriliiton ja SML:n opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty syksyllä 2016 Tutkimuksen toteutus ja aineisto Aineisto on kerätty sähköisellä

Lisätiedot

Ohje korvaa kaupunginhallituksen perehdyttämisestä antaman ohjeen.

Ohje korvaa kaupunginhallituksen perehdyttämisestä antaman ohjeen. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PEREHDYTTÄMINEN Hyväksytty kaupunginhallituksessa 23/8 1993. Ohje korvaa kaupunginhallituksen perehdyttämisestä 03.08.1987 antaman ohjeen. 1. Soveltamisala Tätä toimintaohjetta sovelletaan

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti, verkkosivut Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä Perehdyttämisaika alkaa

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista PEREHDYTTÄJÄLLE JA PEREHDYTETTÄVÄLLE Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh.(09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh.(09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan terveyskeskus Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh.(09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö ja yhteystiedot:

Lisätiedot

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä Riitta Manninen 3.5.2013 Jaoston tehtävistä Lautakunta ja jaosto sosiaalihuoltolain 6 mukaisesti Sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja 1 SAP-SAS, mitä se on? SAP (Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus)

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 222/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys SELVITYKSIÄ 2:2017 Helsinki 2017 ISSN 1799-7860 (Verkkojulkaisu) ISSN-L 1799-7860 ISBN 978-952-5978-57-5 (pdf) 2 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Erikoistumiskoulutus työelämän kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen KASVATUSTIETEIDEN AINEOPINNOT PROSEMINAARI Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Tutkimuksen

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi Perehdytettävä Perehdyttäjä Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, palveluryhmä Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Painojussit Oy 8., uudistettu painos 2014 ISBN 978-951-810-532-2

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi KYSELYN YHTEENVETO Aineiston keruu ja analyysi Yhteenvedossa on käytetty Laadukas Saattohoito käsikirjaa koskevia arviointilomakkeita, joiden vastaukset saatiin Muuttolintu ry:n Hyvä päätös elämälle projektissa

Lisätiedot

Laitoshuollon rekisteri

Laitoshuollon rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Hyväksytty xx.xx.2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstömuutokset... 1 1.1. Irtisanoutuminen tai määräaikaisen työsuhteen päättyminen... 1 1.2. Pitkäaikainen poissaolo,

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Kehittäjäasiakasvalmennus

Kehittäjäasiakasvalmennus Kehittäjäasiakasvalmennus 25.3.2014 klo 9-12 Eettiset kysymykset, vaitiolovelvollisuus, vastuut ja toimivalta Eettiset kysymykset MORAALI Siisti täytyy aina olla! sanoi kissa hietikolla Raapi päälle tarpeenteon

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

PEREHDYTTÄMISOHJELMA

PEREHDYTTÄMISOHJELMA 1.8.2005 PEREHDYTTÄMISOHJELMA Tämän ohjelman ensisijainen tarkoitus on vastuuttaa ja varmistaa, että uusi työntekijä tulee heti alusta alkaen mahdollisimman hyvin perehdytetyksi työympäristöönsä ja työtehtäviinsä.

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisteriasioiden

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

SIIVOUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SIIVOUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SIIVOUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 2 Toiminta-ajatus... 2 Arvot ja toimintaperiaatteet... 2 3 RISKINHALLINTA...

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

A. VAKINAISET TOIMET:

A. VAKINAISET TOIMET: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 18.3.2013 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset ja määräaikaiset toimet:

Lisätiedot

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1 Päivitetty: 19.1.2015 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta 2016 Päivitys 5.8.2016 Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta Kotihoito Ilomantsin kunta 1 Kotihoito Ilomantsin kunnassa Kotihoidolla tuetaan ihmisiä selviytymään jokapäiväisistä

Lisätiedot

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Eri osapuolten tehtävät ja vastuut Opettaja varmistaa työpaikan sopivuuden ennen työssäoppimissopimuksen allekirjoittamista (työturvallisuuslain 10:n

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito

Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa 18.2.2016 Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito/ Ritva Inkinen 1 Tämän esityksen sisältö

Lisätiedot

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelut: perhepalvelujen johtaja

Lisätiedot

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi 15.12.2009 1 (5) Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön opas Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015. Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015. Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus 1 YHTEINEN TYÖPAIKKA Työturvallisuuslaki (738/2002) 6. luku 49-54 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella Taivalkoski 20.10.2015 Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Hyväksytty 04.08.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 1.1 Omaishoitajan vapaan

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje

Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Sastamalan koulutuskuntayhtymän etätyöohje Hyväksytty yhtymähallituksessa xx.xx.2015 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Sopiminen etätyön tekemisestä... 2 4 Työvälineet ja tietoturva... 2 5

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 8.6.2017) PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottajan nimi: Marjo Vento, sosionomi(amk), muistikoordinaattori, TunteVa-hoitaja Y-tunnus: 2331306-9 Puh: 040 5910987

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 Sivistyslautakunta 15.6.2010 SISÄLTÖ ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

- Kotipalvelusta saat vastuutyöntekijän viimeistään viikon kuluttua palvelutoimintojen alettua. Halutessasi sinulla on oikeus vaihtaa tämä henkilö.

- Kotipalvelusta saat vastuutyöntekijän viimeistään viikon kuluttua palvelutoimintojen alettua. Halutessasi sinulla on oikeus vaihtaa tämä henkilö. Kotipalvelu Motalan kotipalvelun perusajatuksena on kaikkien ihmisten samanarvoisuus. Työn lähtökohtana on asiallinen suhtautuminen ja kunnioitus jokaisen yksilön tarpeisiin ja toivomuksiin sekä mahdollisuus

Lisätiedot

Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa

Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa Tausta SOL konserni on Suomen suurimpia palvelualan työllistäjiä. SOLIssa työskentelee tällä hetkellä lähes 10 000 työntekijää, joista n 7500 Suomessa.

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

2.12.2011 Anne Heikkilä

2.12.2011 Anne Heikkilä Kotkan kotihoito Kotkassa asukkaita n. 57 000 Kotihoidon tiimejä alueella yhteensä 9 Lisäksi Kotiutustiimi, Kotisairaala, Omaishoidon tiimi ja Vammaispalvelun tiimi Henkilökuntaa kotihoidon palveluksessa

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

Harjoittelusta sanottua

Harjoittelusta sanottua Harjoittelun tavoite Turun yliopiston opiskelijoiden opintoihin liittyy pakollinen tai vapaavalintainen harjoittelu, jolla on merkittävä positiivinen vaikutus opiskelijan urasuunnitelmiin ja opiskelumotivaatioon.

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot