Lainsäädäntö-osio. Ensi- ja turvakotien liitto ry:n. Vapaaehtoistyötä ja osallisuutta hankkeen käsikirjaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lainsäädäntö-osio. Ensi- ja turvakotien liitto ry:n. Vapaaehtoistyötä ja osallisuutta hankkeen käsikirjaan"

Transkriptio

1 Lainsäädäntö-osio Ensi- ja turvakotien liitto ry:n Vapaaehtoistyötä ja osallisuutta hankkeen käsikirjaan 1

2 Sisällys Johdanto Rikostaustan selvittäminen Työttömän toimiminen vapaaehtoisena Henkilötietojen kysyminen ja käsitteleminen Vaitiolovelvollisuus/ ilmoitusvelvollisuus Työturvallisuus, vahingonkorvausvastuu ja tapaturmien varalta vakuuttaminen Työturvallisuus Vahingonkorvausvastuu Tapaturmien varalta vakuuttaminen Verotus Vapaaehtoisen verovapaat matkakustannusten korvaukset Tuloverotus yleishyödyllisen yhteisön osalta Perintö- ja lahjavero Arvonlisävero Talkootyön verotus Arpajaisten ja rahankeräyksen järjestäminen Arpajaiset Rahankeräys Yleisötilaisuuden järjestäminen Yleisötilaisuus Pelastussuunnitelma Elintarvikehygieeninen osaaminen Tekijänoikeuslain huomioiminen Tiedonkeruu ja kirjaaminen Rekisteriseloste Yleistä henkilörekisteriin tallennettavista tiedoista Tiedon korjaaminen ja poistaminen henkilörekisteristä sekä henkilörekisterin hävittäminen Vapaaehtoisen tarkastusoikeus henkilörekisteritietoihin Yhdistyslaki

3 Johdanto Tämä esitys on laadittu osaksi Ensi- ja turvakotien liitto ry:n Vapaaehtoistyötä ja osallisuutta - hankkeen käsikirjaa. Sen on tarkoitus antaa oikeudellista ohjeistusta Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten vapaaehtoistoiminnan kysymyksiin. Ohjeistus on koottu 22 laista, yhdestä asetuksesta, viidestä hallituksen esityksestä ja neljästä ohjeesta (Verohallinto, Elintarviketurvallisuusvirasto). Lisätietoa on saatu sähköpostin vaihdolla ja puhelimitse eri tahoilta, esim. Tietosuojavaltuutetun toimistosta ja Teostosta. Sekoituksen mausteena on lisäksi ripaus oikeuskirjallisuutta. Lainsäädäntö on otettu huomioon tähän päivämäärään asti. Jokaisen otsikon alla olen selvittänyt osaksi omin sanoin, osaksi suoraan lakitekstistä tai muusta lähteestä, asian sisällön. Jokaisen osion lopussa on mainittu, mihin teksti perustuu. Useimmiten lähteenä on lakiteksti, mutta myös muut käytetyt lähteet on mainittu. Lakien osalta olen kirjoittanut ensin pykälien numerot, siinä järjestyksessä kuin ne tekstissä on käsitelty. Sen jälkeen on lain numero. Tällä numerollaan laki on mahdollista etsiä Finlexistä. Tässä esille tulleisiin lakeihin on hyvinkin voinut tulla muutoksia yksittäisten pykälien osalta, mutta laki kaikkine muutoksineen on löydettävissä alkuperäisellä numerollaan siihen asti, kunnes se kumotaan. Jos laki kumotaan ja tilalle säädetään kokonaan uusi, sen yläpuolelle Finlexiin tulee merkintä, että se on kumottu. Ohjeistuksessa käsitellään monia osa-alueita, joihin saattaa käytännön toiminnassa liittyä erilaisia yksityiskohtia. Vapaaehtoistoimintaa suoraan säätelevää lainsäädäntöä on vähän, joten tämä ohjeistus pyrkii antamaan yleiskuvan siitä, miten tulisi menetellä. Yksityiskohtaisia, joka tilanteessa päteviä ohjeita ei monestakaan asiasta pystytä antamaan. Helsingissä, Ensi- ja turvakotien liitossa Päivi Vilkki 3

4 1. Rikostaustan selvittäminen Vapaaehtoinen Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä ei vielä (vuonna 2012) koske vapaaehtoisia. Vapaaehtoisilta ei siis vielä voi pyytää rikostaustaotetta. Lainmuutos on kuitenkin tulossa, Oikeusministeriön työryhmä on perustettu maaliskuussa Mahdollisesti lainmuutos saadaan jo vuoden 2013 loppupuolella. Työ- ja virkasuhde Työnantajalla on velvollisuus pyytää rikostaustaote nähtäväksi henkilöltä, joka ensi kerran nimitetään työ- tai virkasuhteeseen, johon pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa. Samoin silloin, kun henkilölle annetaan näitä tehtäviä ensi kerran. Ei kuitenkaan sovelleta tehtäviin, jotka yhden vuoden aikana kestävät enintään kolme kuukautta. Työntekijän velvollisuus on pyytää oma rikostaustaotteensa Oikeusrekisterikeskukselta, sen hinta on tällä hetkellä (kesäkuussa 2012) 13,40. Opiskelija Vuoden 2012 alusta on opiskelija, jonka opintoihin työharjoittelu alaikäisten parissa kuuluu, voinut saada itseään koskevan rikostaustaotteen. Oppilaitos pyytää tarvittaessa (oppilaitoksella on harkintaoikeus) sen esittämistä ja tarkastaa sen. Opiskelijoilla ei ole em. kolmen kuukauden aikarajaa. Hallituksen esityksessä on maininta, että asia koskee vasta vuonna 2012 opiskelunsa aloittaneita, joten sitä ei aikaisemmin aloittaneilta kysytä. Yhdistys ei voi eikä saa pyytää opiskelijoilta rikosrekisteritietoja. Mikään ei kuitenkaan estä yhdistystä kysymästä oppilaitokselta, onko siellä pyydetty esittämään opiskelijasta rikosrekisteriote. Opiskelijan rikosrekisteriote on ilmainen. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504/2002. Rikosrekisterilaki 6, 2 ja 5 momentit, 770/1993. Puhelinkeskustelu Päivi Sista, Oikeusrekisterikeskus/ Päivi Vilkki, Työttömän toimiminen vapaaehtoisena Työttömyysturvalain mukaan työttömällä on pääsääntöisesti oikeus osallistua palkatta tavanomaiseen yleishyödylliseen vapaaehtoistyöhön tai tavanomaiseen talkootyöhön menettämättä työttömyyskorvaustaan. 4

5 Jos henkilö kuitenkin työskentelee palkatta yrityksessä tai sellaisissa tehtävissä, jotka yleisesti tehdään työsuhteessa tai yritystoimintana, oikeutta työttömyyskorvaukseen ei ole. Lainsäätäjän tarkoituksena on tässä todennäköisesti ollut veronkierron estäminen eikä tällaisia tehtäviä Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten vapaaehtoistoiminnassa saakaan olla. Epävarmoissa tapauksissa asia kannattaa varmistaa paikallisesta Työ- ja elinkeinotoimistosta sen selvittämiseksi, että kyseessä on varmasti lain tarkoittama vapaaehtoistyö ja työtön täyttää vapaaehtoistyön aikana laissa säädetyt työttömyysetuuden saamisen työvoimapoliittiset edellytykset, mm. on valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä. Työttömyysturvalaki 2 luku, 2, 1290/ Henkilötietojen kysyminen ja käsitteleminen Vapaaehtoiselle haastattelussa esitettävien kysymysten ja häneltä kerättävien henkilötietojen osalta ohjeistusta on löydettävissä henkilötietolaista. Myös työnhakutilanteiden sääntelyä voidaan käyttää ohjeena. Haastattelua varten on tehty mallilomake käsikirjan liitteeksi. Pääperiaate Pääperiaate on, että kysyttävien ja käsiteltävien henkilötietojen tulee olla tarpeellisia. Sellaisille asioille, jotka eivät liity kyseiseen vapaaehtoistoimintaan, ei näin ollen ole perustetta kysyä eikä kirjata. Arkaluonteiset tiedot Arkaluonteisten tietojen käsittely on kielletty. Käsittely tarkoittaa mm. tietojen keräämistä, tallettamista, käyttämistä ja luovuttamista. Arkaluontoisina tietoina pidetään: - henkilön rotua tai etnistä alkuperää - yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista - rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta - henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia - henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä - henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita sosiaalihuollon etuuksia. Poikkeuksina em. arkaluonteisten tietojen käsittelykieltoon on mm, että rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa. Työsopimuslaissa, josta haastattelua varten voidaan hakea mallia, on edellä mainittujen lisäksi vielä erikseen kielletty työntekijöiden asettaminen eri asemaan ilman hyväksyttävää perustetta mm. iän, kielen ja perhesyiden vuoksi. Edellä mainittu syrjintä on kielletty myös otettaessa työntekijöitä työhön. 5

6 Mallia voidaan hakea myös Laista yksityisyyden suojasta työelämässä, jonka mukaan työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tästä ei voida poiketa edes työntekijän suostumuksella. Henkilötunnus Henkilötunnusta saa käsitellä rekisteröidyn antamalla yksiselitteisellä suostumuksella. Lisäksi sitä saa käsitellä, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää mm. rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten vapaaehtoisilta tarvitaan henkilötunnuksen kysymistä esimerkiksi silloin, kun hänelle maksetaan kulukorvauksia. Henkilötietolaki 9, 11, 12, 13, 523/1999. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 3, 759/2004. Työsopimuslaki 2 luku 2, 55/ Vaitiolovelvollisuus/ ilmoitusvelvollisuus Vaitiolovelvollisuus Sosiaalihuollon palveluksessa oleva on vaitiolovelvollinen asiakirjoista, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai muusta yksityisestä henkilöstä. Samoin vaitiolovelvollisuus koskee muita sosiaalihuollon tehtävissä tietoon tulleita seikkoja, esim. sitä, että työntekijä näkee naapurinsa menevän turvakotiin. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös työsuhteen jälkeen. Vaitiolovelvollisuus koskee myös sitä, joka harjoittelijana tai muutoin toimii sosiaalihuollon järjestäjän lukuun. Hallituksen esityksessä todetaan muiden toimijoiden tarkoittavan myös vapaaehtoistyötä tekeviä. Olisi kuitenkin selkeintä, että vapaaehtoisen kanssa tehtäisiin vaitiolositoumus, jotta asia varmasti tulisi selväksi. Tätä varten on laadittu käsikirjan liitteenä oleva vaitiolositoumuslomake. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 14, 15, 812/2000. HE 137/1999. Ilmoitusvelvollisuus Lastensuojelulain nojalla Mm. sosiaali- ja terveydenhuollon palveluksessa olevilla henkilöillä on velvollisuus viipymättä tehdä salassapitosäännösten estämättä ilmoitus kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Lapsella tarkoitetaan tässä jokaista alle 18-vuotiasta. Kyse on nimenomaan lastensuojelun tarpeen selvittämisestä, ilmoittajan ei tarvitse olla varma, että tarve on olemassa, siitä herännyt epäily riittää. Esimerkkinä kehitystä vaarantavista 6

7 olosuhteista on perheen tilanne, jossa esiintyy lähisuhdeväkivaltaa. Tällöin on syytä tehdä lastensuojeluilmoitus. Lastensuojelulaissa on lueteltu ne, joilla on velvollisuus lastensuojeluilmoituksen tekoon. Tämän lisäksi jokaisella henkilöllä on oikeus lastensuojeluilmoituksen tekoon, eikä kenelläkään ole sellaista salassapitovelvollisuutta, joka estäisi sen. Niinpä oikeus on myös kaikilla vapaaehtoisilla. Vapaaehtoisia varten kannattaakin laatia yhdistyksessä ohjeistus, jonka mukaan vapaaehtoinen voisi olla yhteydessä työntekijään, mikäli hänessä on herännyt huoli lapsesta. Työntekijä voisi sitten auttaa ilmoituksen teossa. Mainittakoon tässä vielä työntekijöiden osalta, että ilmoituksen tekoon velvoitetuilla henkilöillä on lisäksi velvollisuus tehdä salassapitosäännösten estämättä ilmoitus poliisille, jos heillä on tehtävässään tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta. Tämä ei siis koske vapaaehtoisia. Lastensuojelulaki 25, 417/2007. Erityinen ilmoittamisvelvollisuus törkeän rikoksen osalta Jokaisen tulee ilmoittaa ns. ylitörkeä rikos, jonka hän tietää olevan valmisteilla ja jossa on vielä aikaa estää rikos. Rikokset on pykälässä luetteloitu. Luettelo alkaa joukkotuhonnasta ja etenee mm. maanpetoksen kautta Ensi- ja turvakotien liiton jäsenjärjestöjen toiminnassa esille tuleviin rikoksiin, joita ovat henkirikokset (murha, tappo ja surma), törkeä pahoinpitely, raiskaus, törkeä raiskaus ja törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Tyypillisimpiä esille tulevia tapauksia on tappouhkaus, jossa uhkaaja kertoo kolmannelle henkilölle aikovansa tappaa puolisonsa tai entisen puolisonsa. Ilmoitus valmisteilla olevasta rikoksesta tehdään joko sille, jota vaara uhkaa tai viranomaiselle, yleisimmin poliisille. Lähisukulaisen osalta ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole. Tämä ilmoittamisvelvollisuus ohittaa kaikki vaitiolovelvollisuudet ja myös vapaaehtoisia kannattaa ohjeistaa asiasta. Rikoslaki 15 luku 10 39/ Työturvallisuus, vahingonkorvausvastuu ja tapaturmien varalta vakuuttaminen 5.1. Työturvallisuus Työturvallisuus tarkoittaa työympäristön ja työolosuhteiden parantamista työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Työturvallisuuslakia sovelletaan pääasiassa työntekijöiden työolosuhteisiin, mutta se voi säännellä myös vapaaehtoistoimintaa. 7

8 Itse laki toteaa, että työnantajan on soveltuvin osin huolehdittava vapaaehtoisen turvallisuudesta ja siitä, ettei hänen terveydelleen aiheudu haittaa. Soveltuvin osin tarkoittaa, että sitä sovelletaan, kun henkilö tekee samaa tai samankaltaista työtä kuin työpaikan työntekijä. Hallituksen esitys täsmentää tilannetta vielä siten, että jos vapaaehtoistyöntekijä tekee samaa tai samankaltaista työtä kuin työpaikan työntekijät, tätä lakia kokonaisuudessaan sovelletaan vapaaehtoistyöhön, muissa tilanteissa vapaaehtoistyöntekijän työ jää lain soveltamisalan ulkopuolelle. Lainsäätäjä on säätäessään lain koskemaan vain samaa tai samankaltaista työtä ajatellut siten, että vain tällöin työnantajalla on mahdollisuus täyttää asetetut velvoitteet, koska hän tällöin on tietoinen kyseisestä työskentelystä ja voi vaikuttaa siihen oman tavanomaisen työnjohtonsa kautta. Voitaneen ajatella, että vapaaehtoisen toimiminen samassa tilassa ja samojen asiakkaiden kanssa kuin työntekijät velvoittaa työnantajan huolehtimaan vapaaehtoisen turvallisuudesta työturvallisuuslain periaatteita noudattaen. Työnantajan velvollisuuksia vapaaehtoisten osalta silloin, kun he tekevät samaa tai samankaltaista työtä kuin työpaikan työntekijät: Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Silloin kun lakia sovelletaan, työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite tarkoittaa, että työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Seuraavia periaatteita tulee mahdollisuuksien mukaan noudattaa: - vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään - vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne korvataan vähemmän vaarallisilla ja vähemmän haitallisilla - yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä - tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen otetaan huomioon. Työsuojelun toimintaohjelma Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi toimintaohjelma. Ohjelma voi tässä tarkoittaa joko toimintapolitiikan asettamista tai sitä konkreettisempaa toimintaohjelmaa tai suunnitelmaa. Ohjelman tulee tarvittaessa sisältää varautuminen tapaturmien ja onnettomuuksien uhkaan ja mahdollisten seurausten minimointiin sekä kuvaus muun muassa ensiavusta, palontorjunnasta ja työntekijöiden evakuoinnista samoin kuin yhteyksistä ulkopuolisiin palveluihin. Keskeisenä osana toimintaohjelmaa on muun muassa työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja toimenpideehdotusten huomioon ottaminen. Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi Työnantajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Mikäli niitä ei voida poistaa, on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. 8

9 Vaarojen tunnistamisen ja arvioinnin käytännön toteuttaminen ja menettelytavat työpaikoilla määräytyvät työnantajan toimialan, toiminnan luonteen ja työpaikan koon sekä muiden kussakin tapauksessa esillä olevien erityispiirteiden mukaan. Yleisesti käytössä olevan mallin mukaista menetelmää ei edellytetä vaan työnantajakohtaisesti on mahdollisuus toteuttaa kussakin tilanteessa parhaiten soveltuvia toimintatapoja. Tarkoitus on, että kaikki potentiaaliset vaara- ja haittatekijät tulevat läpikäydyksi jokaisella työpaikalla ja vaarojen selvittäminen on suunnitelmallista ja jatkuvaa. Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä ja perehdytettävä hänet riittävästi mm. työhön ja työpaikan työolosuhteisiin sekä annettava opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi. Samoin on meneteltävä vapaaehtoisen suhteen silloin, kun säännöksiä sovelletaan vapaaehtoiseen. Väkivallan uhka Jos työhön liittyy ilmeinen väkivallan uhka, työpaikalla on oltava väkivallan torjumiseen ja rajoittamiseen tarvittavat asianmukaiset turvallisuusjärjestelyt tai laitteet sekä mahdollisuus avun hälyttämiseen. Lisäksi on laadittava menettelytapaohjeet, joissa ennakolta kiinnitetään huomio uhkaavien tilanteiden hallintaan ja työntekijän turvallisuutta lisääviin toimintatapoihin. Työntekijän (ja vapaaehtoisen, silloin kun lakia sovelletaan) velvollisuudet Työntekijän on noudatettava työtä ja työpaikkaa koskevia turvallisuusohjeita ja käytettävä hänen käyttöönsä annettuja henkilösuojaimia ja apuvälineitä. Samoin vapaaehtoisen tulee menetellä silloin, kun säännöksiä sovelletaan vapaaehtoiseen. Työturvallisuuslaki 1, 7, 55, 8, 9, 10, 14, 18, 27, 738/2002. HE työturvallisuuslaiksi 59/2002 (jossa viittaus aikaisempaan HE:een 113/1992) Vahingonkorvausvastuu Isännänvastuu Vahingonkorvauslaissa säädetään ns. isännänvastuusta eli siitä vastuusta, mikä työnantajalla on työntekijän aiheuttamasta vahingosta. Sellaisen vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa, työnantaja on velvollinen korvaamaan. Lain mukaan myös silloin, kun joku toisen pyynnöstä suorittaa työsuhteeseen verrattavissa olosuhteissa tiettyä tehtävää olematta itsenäinen yrittäjä ja hän tehtävää suorittaessaan virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttaa vahinkoa, on se, jonka lukuun tehtävä suoritetaan, velvollinen korvaamaan vahingon. Hallituksen esityksessä (187/1973) tällaisesta tehtävänsuorittajasta on esimerkkinä annettu palkaton urheilukilpailujen toimitsija. 9

10 Vanhemmassa oikeuskirjallisuudessa on pidetty isännänvastuun tärkeänä osatekijänä sitä, että vastuun kantajalla tulisi olla mahdollisuus antaa työnsuorittajalle ainakin ohjeita, ellei jopa valvoa tätä. (Armas Arti, Vahingonkorvauslaki, 1981, s ; Eero Routamo Esko Hoppu, Suomen vahingonkorvausoikeus, 1988, s ). Uudemmassa oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että monet vapaaehtoistyössä aiheutetut vahingot kuulunevat isännänvastuun piiriin. Tässä otetaan huomioon erityisesti se, että isännänvastuun tehtävänä on varmistaa vahingonkorvauksen saaminen sille, joka on kärsinyt vahinkoa. (Mika Hemmo: Vahingonkorvausoikeus, 2005, s.53-54). Asiasta ei ole yhtään Korkeimman oikeuden ratkaisua. Varminta on huolehtia, että yhdistyksellä on vapaaehtoistoiminnan kattavat vakuutukset, esim. järjestön toiminnan vastuuvakuutus. Vahingonkorvauslaki 3 luku, 1 :n 1 ja 3 momentit, 412/1974. Työntekijän oma korvausvastuu Työntekijä on puolestaan työssään virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttamastaan vahingosta korvausvelvollinen siltä osin kuin harkitaan kohtuulliseksi. Tässä arvioinnissa otetaan huomioon vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan asema, vahingon kärsineen tarve sekä muut olosuhteet. Vahingonkorvausta ei tuomita, jos työntekijän viaksi jää vain lievä tuottamus. Tahallisesta vahingosta taas tuomitaan pääsääntöisesti täysi korvaus. Tässä pykälässä eikä sen esitöissäkään mainita mitään vapaaehtoistyöntekijään viittaavaa. Kaikin puolin varminta on huolehtia, että yhdistyksellä on vapaaehtoistoiminnan kattavat vakuutukset. Vahingonkorvauslaki 4 luku 1, 412/ Tapaturmien varalta vakuuttaminen Työnantaja on pääsääntöisesti velvollinen ottamaan vakuutuksen työntekijöiden työtapaturmien varalle. Vapaaehtoisia ei laissa mainita. Vapaaehtoisille olisi kuitenkin hyvä ottaa ryhmätapaturmavakuutus. Tapaturmavakuutuslaki 8, 608/

11 6. Verotus 6.1. Vapaaehtoisen verovapaat matkakustannusten korvaukset Vapaaehtoisella on oikeus verovapaisiin matkakustannusten korvauksiin yleishyödylliseltä yhteisöltä matkasta, joka on tehty yhteisön hyväksi sen toimeksiannosta. Tällöin verovapaata tuloa ovat: - päiväraha enintään kahdeltakymmeneltä päivältä kalenterivuodessa - majoittumiskorvaus - matkakustannusten korvaus, jota voidaan suorittaa myös matkasta vapaaehtoisen asunnolta vapaaehtoistoimintapaikalle. Matkakustannusten korvaus on verovapaata muulla kuin julkisella kulkuneuvolla tehdystä matkasta enintään 2000 euroa kalenterivuodelta. Julkisella kulkuneuvolla tehdystä matkasta ei enimmäismäärää ole. Päivärahojen ja kilometrikorvausten maksamisessa on noudatettava maksuvuodelle annettua Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista -mukaisia enimmäiseuromääriä. Verohallinnon sivuilla olevan Yleishyödylliseltä yhteisöltä saatujen matkakustannusten korvausten ilmoittaminen vuosi-ilmoituksella mukaan yleishyödyllinen yhteisö ilmoittaa maksamansa matkakustannusten korvaukset työnantajan vuosi-ilmoituksella (Veroh 7801). Tuloverolaki 71, 72, 1535/1992. Verohallinto: Yleishyödylliseltä yhteisöltä saatujen matkakustannusten korvausten ilmoittaminen vuosi-ilmoituksella. Vanhempi lainsäädäntö tarkastettu seuraavasti: laki /896 (HE 91/2001) ja laki /946 (HE 112/2008). Puhelinkeskustelu Aira Turunen, verohallinto/päivi Vilkki, Tuloverotus yleishyödyllisen yhteisön osalta Yhdistyksen toimintaan liittyvästä verotuksesta säädetään useissa laeissa. Seuraavassa on kerättynä tietoja, jotka voivat liittyä vapaaehtoistoimintaan ja vähän muuhunkin. Tuloverolaissa yhteisöllä tarkoitetaan mm. aatteellista, rekisteröityä yhdistystä. Yhteisö on yleishyödyllinen, jos se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä. Lisäksi yleishyödyllisen yhteisön toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin eikä se tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena tai kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Tällaisia yhdistyksiä ovat mm. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset. Yleishyödyllinenkin yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta. Elinkeinotulona ei kuitenkaan pidetä yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä mm.: 11

12 - arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta saatu tuloa. Samoin ei myöskään edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatua tuloa. - jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua tuloa. - adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa suoritetusta varojenkeräyksestä saatua tuloa. - bingopelin pitämisestä saatua tuloa. Oikeuskäytännössä yleishyödyllisten yhteisöjen harjoittamaa tavarankeräystä ja siihen liittyvää kirpputoritoimintaa ei ole pidetty elinkeinotoimintana, kun myytävät tavarat on saatu lahjoituksina. Tuloverolaki 3, 22, 23, 1535/1992. Verohallituksen verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, ohje dnro 384/349/2007, Yleishyödyllisen yhteisön henkilökohtaisten tulojen verotus Yleishyödyllisen yhteisön tuloja ovat esim. jäsenmaksut, osingot, korot, vuokratulot osakehuoneistosta, lahjoitukset sekä luovutusvoitot muusta kuin elinkeinotoimintaan kuuluvasta omaisuudesta. Nämä tulot ovat yleishyödylliselle yhteisölle verovapaata tuloa. Jos edellä mainitut tulot kuitenkin kuuluvat poikkeuksellisesti yhteisön elinkeinotulolähteeseen, ne ovat elinkeinotulona verotettavaa tuloa. Verohallituksen verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, ohje dnro 384/349/2007, Koulutustoiminnan verotus Maksullista koulutustoimintaa ei ole erikseen säädetty verovapaaksi Tuloverolaissa, joten sen veronalaisuus ratkeaa sillä, täyttyvätkö elinkeinotoiminnan tunnusmerkit. Jos maksullinen koulutus kohdistuu vain yhteisön omiin jäseniin, kyse on lähtökohtaisesti verovapaasta koulutustilaisuudesta. Tilanne on sama silloin, kun koulutustilaisuus on kertaluonteinen. Sen sijaan silloin, kun koulutustilaisuus järjestetään ansiotarkoituksessa, toiminta on jatkuvaa ja se kohdistuu rajoittamattomaan henkilöpiiriin, on kyse verollisesta elinkeinotoiminnasta. Verohallituksen verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, ohje dnro 384/349/2007, Perintö- ja lahjavero Yleishyödylliselle yhteisölle annetusta omaisuudesta ei suoriteta perintö- eikä lahjaveroa. Perintö- ja lahjaverolaki 2, 378/

13 6.4. Arvonlisävero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen arvonlisäveron osalta vain, jos sen toimintaa harjoitetaan liiketoiminnan muodossa ja tuloa pidetään yhteisön verollisena elinkeinotulona. Silloinkin, kun toimintaa harjoitetaan liiketoiminnan muodossa, on vähäinen toiminta rajattu arvonlisäverotuksen ulkopuolelle. Jos tilikauden liikevaihto on enintään euroa tilikaudessa, kun tilikauden pituus on 12 kuukautta, ei myyjä ole verovelvollinen. Arvonlisäverolaki 1, 4, 3, 1501/1993. Tuloverolaki 23, 1535/1992. Verohallituksen verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, ohje dnro 384/349/2007, Talkootyön verotus Verolainsäädännössä ei ole erityistä talkootyön määritelmää. Talkootyöllä tarkoitetaan yleensä toisen lukuun korvauksetta tehtävää työtä. Veroton talkootyö on vastikkeetonta jokamiehentyötä, joka ei edellytä erityistä ammattitaitoa tai pätevyyttä eikä muodosta työsuhdetta. Se on luonteeltaan tilapäistä, selvästi rajatun tehtävän suorittamista. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi tilapäinen mainosjakelu- tai postitustyö. Vastikkeettomasta suorituksesta saatua hyötyä ei katsota veronalaiseksi tuloksi. Sen sijaan erityistä ammattitaitoa vaativat työsuoritukset (esim. sähköasennus) eivät ole talkootyötä, koska ammattitaitovaatimus rajaa osallistujaryhmän tavalla, jota voidaan pitää työntekijöiden nimeämisenä työhön. Tämä viittaa Työsopimuslain nimeämiin työsuhteen tunnusmerkkeihin, joita ovat työnantajan johto ja valvonta. Erityinen huomio tulee vielä kiinnittää ns. vaihtotyöhön, mikä ei ole verotonta talkootyötä. Sillä tarkoitetaan kirjallista tai suullista sopimusta, jolla molemmat osapuolet sitoutuvat tekemään vastavuoroisesti työtä toiselle sopijapuolelle. Esimerkiksi silloin, kun puutarha-alan yrittäjä sopii kunnostavansa tilitoimistoyrittäjän pihan kirjanpitotyötä vastaan, ei kyse ole vastikkeettomasta talkootyöstä. Tällöin palkan tai palkkion määrä on summa, jonka työn teettäjä olisi muutoin joutunut maksamaan. Verohallituksen ohje Talkootyön verotus, Dnro 508/32/

14 7. Arpajaisten ja rahankeräyksen järjestäminen 7.1. Arpajaiset Pienarpajaiset Arpajaisten toimeenpano-oikeus on mm. yleishyödyllisellä yhteisöllä, siis esim. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenjärjestöillä. Se saa toimeenpanna ilman luvan hakemista ns. pienarpajaiset silloin, kun kyseessä ovat tavara-arpajaiset, jotka toimeenpannaan varojen hankkimiseksi yleishyödyllisen toiminnan edistämiseen. Tällöin arpojen yhteenlaskettu myyntihinta saa olla enintään euroa ja arpojen myynnin ja voittojen jaon tulee tapahtua samassa tilaisuudessa. Tilaisuuden päättymisen jälkeen tulee tehdä viipymättä tavara-arpajaisista tilitys poliisilaitokselle. Tilitystä ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos arvat on myyty vain arpajaiset toimeenpanevaan yhteisöön kuuluvien henkilöiden kesken. Muut arpajaiset Mikäli järjestetään muunlaisia arpajaisia, tulee siihen hakea lupa poliisilaitokselta kirjallisesti. Lupa voidaan antaa enintään kuudeksi kuukaudeksi. Yleiset edellytykset näiden muiden arpajaisten järjestämiseksi ovat, että arpajaisten toimeenpaneminen tulee tapahtua varojen hankkimiseksi yleishyödyllisen toiminnan edistämiseen, arpajaisten toimeenpano ei saa olla yleisen edun kannalta ilmeisen epätarkoituksenmukaista ja lupaviranomaisella ei ole perusteltua syytä epäillä hakijan toimivan arpajaistoiminnasta annettujen säännösten ja määräysten vastaisesti. Edellä mainittujen yleisten edellytysten lisäksi arpajaisten toimeenpano, arpojen yhteenlaskettu myyntihinta, voittojen arvo ja arpajaisten todennäköinen tuotto eivät saa olla ilmeisessä epäsuhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi voittojen yhteenlasketun arvon tulee vastata vähintään 35 prosenttia arpojen yhteenlasketusta myyntihinnasta, pienimmän voiton tulee vastata vähintään arvan hintaa eikä voittoina annettavien arpojen arvo saa olla sisällytetty edellä mainittuun vähimmäisarvoon. Näissä muissa arpajaisissa tavara-arpajaisten arvonta ja arpojen sekoittaminen tulee suorittaa kihlakunnan poliisilaitoksen edustajan tai julkisen notaarin valvonnassa. Tavara-arpajaisluvan saajan on tehtävä tavara-arpajaisista tilitys viiden kuukauden kuluessa luvan voimassaolon päättymisestä poliisilaitokselle, joka tarkastaa tilityksen. Arpajaislaki 5, 27, 7, 25, 26, 29, 30, 1047/

15 7.2. Rahankeräys Rahankeräyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa. Tästä toiminnasta on säännelty Rahankeräyslailla. Rahankeräyslain soveltamisalueen ulkopuolella oleva toiminta Mm. seuraava toiminta on rajattu lain ulkopuolelle ja siihen ei siis tarvita lain muutoin edellyttämää luvan hakemista: naapuriapu; tavarankeräykset; vetoaminen yleisöön omaisuuden saamiseksi testamentein; hyväntekeväisyyshuutokaupat sekä tukikonsertit ja tukitilaisuudet. Rahankeräyksen luvanvaraisuus Rahankeräyksen toimeenpanemiseen tarvitaan pääsääntöisesti poliisilaitoksen antama lupa. Keräys saadaan toimeenpanna varojen hankkimiseksi yleishyödylliseen toimintaan ja lupa voidaan antaa yhteisölle, jolla on yksinomaan yleishyödyllinen tarkoitus. Lupa voidaan antaa enintään kahden vuoden määräajaksi ja sitä on haettava kirjallisesti. Hakemukseen tulee liittää yksityiskohtainen keräys- ja käyttösuunnitelma. Sen tulee sisältää tiedot luvan hakijasta; keräystavoista ja mahdollisesta keräystunnuksesta; eri keräystapojen aiheuttamista kustannuksista; mahdollisesta keräyksen käytännön toimeenpanijasta; mahdollisen keräyksen käytännön toimeenpanijan käytöstä aiheutuvista kustannuksista; eri keräystavoilla saatavien varojen arvioidusta määrästä. Rahankeräysluvan saajan on avattava kutakin rahankeräystä varten erillinen pankkitili. Lupaviranomainen voi myöntää poikkeuksen vaatimuksesta käyttää rahankeräystiliä sekä vaatimuksesta käyttää kutakin rahankeräystä varten erillistä rahankeräystiliä, jos tämä on keräyksen suppeudesta, keräystavasta, keräystoiminnan jatkuvuudesta tai muusta syystä johtuen perusteltua. Lupahakemus voidaan hylätä mm., jos aikaisemmat samaa tai siihen verrattavaa keräystapaa käyttäen suoritetut keräykset eivät ole onnistuneet taloudellisesti. Tilitys on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa lupa-ajan päättymisestä luvan myöntäneelle viranomaiselle, joka tarkastaa ja hyväksyy tilityksen. Rahankeräyslaki 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 13, 21, 255/ Yleisötilaisuuden järjestäminen 8.1. Yleisötilaisuus Yhdistysten omalle väelle ja asiakkaille järjestetyt tilaisuudet eivät pääsääntöisesti edellytä minkäänlaista ilmoituksen tekemistä. 15

16 Mikäli kuitenkin järjestetään suuri yleisötilaisuus, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus poliisille. Yleisötilaisuudella tarkoitetaan kokoontumislain mukaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia ja joita ei ole pidettävä yleisinä kokouksina. Tällainen tilaisuus voi olla esim. messutapahtuma. Edellä mainitulla yleisellä kokouksella puolestaan tarkoitetaan mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata. Kirjallinen ilmoitus poliisille yleisötilaisuudesta on tehtävä vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Poliisi voi hyväksyä myöhemminkin tehdyn ilmoituksen, jos tilaisuudesta ei aiheudu haittaa yleiselle järjestykselle eikä poliisille lain mukaan kuuluvien tehtävien täyttäminen kohtuuttomasti vaikeudu. Vaikka yleisötilaisuus olisi suurikin, ei lain mukaan ilmoitusta kuitenkaan tarvita, jos osanottajien vähäinen määrä, tilaisuuden luonne tai järjestämispaikka ei edellytä toimenpiteitä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivulliselle tai ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä ei tarvita. Näinpä ollen tavalliset pikkujoulut, kesäpäivät ja lastenjuhlat voi huoleti järjestää ilman poliisille tehtävää ilmoitusta. Kokoontumislaki 2, 14, 530/ Pelastussuunnitelma Yleensä ei yhdistysten järjestämiä tilaisuuksia koske myöskään velvollisuus pelastussuunnitelman laatimiseksi, mikäli tilaisuus ei ole suuri. Mikäli kuitenkin järjestetään edellä mainittu yleisötilaisuus, jossa: 1) arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä; 2) käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja; 3) tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai 4) tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille, tulee laatia pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelman tekoa on vaadittu esim. silloin, kun on järjestetty koulumajoitus. Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. Se on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaisille. Pelastuslaki 16, 379/2011. Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 3, 407/

17 8.3. Elintarvikehygieeninen osaaminen Vapaaehtoisia voi yleensä huoletta pyytää ruuantarjoilutehtäviin yhdistyksen tilaisuuksissa ilman hygieniapassia. Hygieniapassia edellytetään silloin, kun henkilö työskentelee ilmoitetussa tai hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa ja käsittelee pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita yhdessä tai useammassa elintarvikehuoneistossa ja edellä mainittua työtä on tullut täyteen kolme kuukautta. Mikäli oman yhdistyksen keittiö on ns. elintarvikehuoneisto tai elintarvikehuoneistoa ylläpitävän elintarvikealan toimijan kanssa tehdään yhteistyötä esim. kesäjuhlien järjestelyissä, on elintarvikepassi edellä mainituissa tehtävissä tarpeen. Tällöinkään ei hygieniapassia tarvita henkilöltä, joka elintarvikehuoneistossa työskentelee pelkästään mm. kassatehtävissä tai valmiiden annosten tarjoilijana. Elintarvikelaissa elintarvikehuoneisto tarkoittaa mitä tahansa rakennusta tai huoneistoa tai niiden osaa taikka muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään. Ilmoitettuja elintarvikehuoneistoja (joista elintarvikealan toimija tekee kirjallisen ilmoituksen kunnan valvontaviranomaiselle) ovat mm. kahvilat, ravintolat, suurkeittiöt, erilaiset kioskit, pikaruokaravintolat, elintarvikemyymälät ja myös monet elintarvikkeita valmistavat tehtaat. Hyväksyttyjä elintarvikehuoneistoja (joista edellytetään hyväksymistä) ovat mm. raakaa lihaa, kalaa, siipikarjaa tai muita alkuperäisiä elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevät huoneistot. Valviran ja aluehallintovirastojen laatimassa ohjeistuksessa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet, yleinen osa todetaan, että hygieniaosaamisen osoittamista ei edellytetä niiltä työntekijöiltä, jotka ainoastaan koostavat aamu-, väli- tai iltapaloja niin sanotuista valmiista elintarvikkeista tai jakavat taikka tarjoilevat ruokaa. Tällaisia tehtäviä voidaan siis hyvin tarjota vapaaehtoisille silloinkin, kun tarjoilu tapahtuu elintarvikehuoneistossa. Joskus saattaa käytännössä syntyä tulkintaongelmia siitä, mitä pidetään valmiina elintarvikkeina ja mitkä puolestaan ovat pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Epäselvissä tapauksissa kannattaa olla yhteydessä oman kunnan valvontaviranomaiseen. Mikäli suuremmissa tilaisuuksissa tehdään yhteistyötä elintarvikealan yrittäjän kanssa, on hyvä huomioida, että hänellä on lakisääteinen velvollisuus laatia ja toteuttaa kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Elintarvikelaki 6 18-kohta, 13, 27, 23/2006. Ohjeistus Elintarviketurvallisuusviraston ( Evira ) sivuilla. Sähköposti ylitarkastaja Satu Meririnne, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira/ Päivi Vilkki,

18 8.4. Tekijänoikeuslain huomioiminen Tilaisuuksissa voi esittää maksutta sellaista musiikkia, jota tekijänoikeussuoja ei koske. Tekijänoikeussuoja on voimassa tekijän eliniän sekä 70 vuotta tämän jälkeen. Tämänkin jälkeen teos voi nauttia tekijänoikeussuojaa esim. uutena sovituksena. Suoja-ajan jälkeen musiikkia voi vapaasti esittää. Äänilevyn osalta suoja on voimassa 50 vuotta tallentamisvuodesta. Lisäksi Tekijänoikeuslain mukaan saa julkaistun teoksen esittää julkisesti tilaisuudessa, jossa teosten esittäminen ei ole pääasia ja johon pääsy on maksuton sekä jota muutoinkaan ei järjestetä ansiotarkoituksessa. Tässä on Teoston mukaan hyvä nyrkkisääntö, että jos tilaisuuden voisi järjestää myös ilman musiikkia, kyse on pykälän mukaisesta tilaisuudesta, jossa teosten esittäminen ei ole pääasia. Lisäksi on huomioitava, että yleisön määrä ei saa olla suuri, ei ainakaan monta sataa henkilöä, on Teoston kanta. Näillä edellytyksillä yhdistysten tilaisuuksissa voi musiikkia esittää (yrityksiin tämä pykälä ei päde, sanoo Teosto). Tekijänoikeuskorvauksia tulee maksaa videoiden esittämisestä esimerkiksi lastenjuhlassa, jossa videoita esitetään. Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry. on säveltäjien, sovittajien ja musiikin kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Se kerää ja tilittää musiikin tekijöille ja kustantajille korvaukset heidän musiikkinsa julkisesta esittämisestä ja tallentamisesta. Elävän musiikin tapahtumia (joissa esitetään tekijänoikeussuojan alaista musiikkia) järjestettäessä järjestäjän tulee sopia esiintyjän kanssa, kumpi ilmoittaa ohjelmatiedot Teostoon. Gramex ry on esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys. Se valvoo ja edistää äänitteillä esiintyvien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeuslaissa säädettyjä oikeuksia ja kerää heille korvauksia. Gramex-korvauksia kerätään, kun cd-levyä tai muuta äänitemusiikkia esitetään julkisesti tai tallennetaan muuhun kuin yksityiskäyttöön tai kun musiikkivideoita esitetään julkisesti. Äänitemusiikin esitystekniikka ei vaikuta siihen, meneekö korvaus. Musiikki on musiikkia, soi se sitten radiosta, tietokoneelta, cd-levyltä tai vaikka kännykästä. Tekijänoikeuslaki 2, 21, 43, 46, 404/1961. HE laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta 28/2004. Puhelinkeskustelu Rantakallio, Teosto/ Vilkki, Tiedonkeruu ja kirjaaminen Tässä luvussa käsitellään tiedon keräämistä ja kirjaamista Sofiaan vapaaehtoisista. 18

19 Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan Sofiaan kirjattuja tietoja pidetään Henkilötietolain mukaisena henkilörekisterinä ja tämän lain mukaan tehdään tietojen tallentaminen, säilyttäminen ja poistaminen. Puhelinkeskustelu Tietosuojavaltuutetun toimistoon Pöhönen/ Vilkki 9.1. Rekisteriseloste Henkilörekisteristä tulee laatia rekisteriseloste, josta ilmenee: - rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot - henkilötietojen käsittelyn tarkoitus - kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä - mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle - kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista Rekisteriseloste tulee pitää kaikkien, myös vapaaehtoisten, saatavilla. Tästä voidaan poiketa, mikäli se on välttämätöntä mm. valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi. Rekisteriselosteen määrittelyt ovat erittäin tärkeät. Tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaan sinne tulee määritellä, mitä tietoja tallennetaan ja mitkä tiedot ovat siis osa henkilörekisteriä. Henkilötietolaki 10, 523/1999, puhelinkeskustelut Tietosuojavaltuutetun toimisto Tanja Muotka/ Päivi Vilkki ja Yleistä henkilörekisteriin tallennettavista tiedoista Rekisteriselosteessa määritellään, mitkä asiat ovat tarpeellisia asiakkaan asioiden hoitamisen kannalta. Käsiteltävien henkilötietojen tulee olla määritellyn henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia. Lisäksi on huolehdittava, ettei virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita henkilötietoja käsitellä. Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä tai hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan koskevia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Henkilötietolaki 3, 9, 523/1999. Arkaluonteiset tiedot Arkaluonteisten tietojen käsittely on kielletty. Tällaisina tietoina pidetään: - henkilön rotua tai etnistä alkuperää - yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista 19

20 - rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta - henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia - henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä - henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita sosiaalihuollon etuuksia. Poikkeuksina em. arkaluonteisten tietojen käsittelykieltoon ovat mm.: - rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa - mm. sosiaalipalvelujen tuottaja saa käsitellä toiminnassaan saatuja tietoja rekisteröidyn sosiaalihuollon tarpeesta, palveluista, tukitoimista tai muita rekisteröidyn huollon kannalta välttämättömiä tietoja. Arkaluonteiset tiedot on poistettava rekisteristä välittömästi sen jälkeen, kun käsittelylle ei ole enää perustetta. Perustetta ja käsittelyn tarvetta on arvioitava vähintään viiden vuoden välein. Henkilötietolaki 11, 12, 523/1999. Henkilötunnus Henkilötunnusta saa käsitellä rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella. Lisäksi henkilötunnusta saa käsitellä, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää mm. rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että henkilötunnusta ei merkitä tarpeettomasti henkilörekisterin perusteella tulostettuihin tai laadittuihin asiakirjoihin. Henkilötietolaki 13, 523/ Tiedon korjaaminen ja poistaminen henkilörekisteristä sekä henkilörekisterin hävittäminen Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on rekisterinpitäjän ilman aiheetonta viivytystä joko oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän kannalta tarpeellinen, on hävitettävä. (Jollei tietoja ole erikseen määrätty tai säädetty säilytettäviksi). Vapaaehtoisen tiedot tulee poistaa, kun vapaaehtoinen lopettaa yhdistyksessä. Henkilötietolaki 29, 34, 523/

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen. Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike

Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen. Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL 18.11.2016 Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Yksityisyydensuoja perusoikeutena Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus. Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry

Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus. Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry Palkkioiden maksaminen & yhdistyksen verotus Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry 1. ENNAKONPIDÄTYS Yhdistys on velvollinen toimittamaan suorittamastaan palkasta

Lisätiedot

Musiikin esittäminen tapahtumassa

Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tilaisuuksissa ja tapahtumissa edellyttää usein sekä Teosto (tekijäkorvaukset) että Gramex (esittäjäkorvaukset) -korvausten maksamista. Teosto r.y.

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1 Rekisterinpitäjä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Y-tunnus 1614120-3 Niittyportti 4, Espoo 00025 IF Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Mika Rintamäki, puh. 101 191515,

Lisätiedot

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on suojella alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta ja siten edistää ja turvata

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta

Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta IT-erityisasiantuntija Lauri Karppinen Tietosuojavaltuutetun toimisto 21.11.2011 Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät Tietosuojavaltuutettu Ohjaa,

Lisätiedot

Rekisteröity yhdistys voi: -omistaa kiinteää omaisuutta -tehdä kauppoja. yleisiä rahankeräyksiä

Rekisteröity yhdistys voi: -omistaa kiinteää omaisuutta -tehdä kauppoja. yleisiä rahankeräyksiä -------------------------------------------------- Helge Saarinen, KHT, KLT 6.10.2013 1 Oikeudellinen asema 2 Vastuu toiminnasta 3 Vahingonkorvausvelvollisuus 4 Verotus 5 Rekisteröityminen 6 Kustannukset

Lisätiedot

Rikosrekisteriotteen pyytäminen. Sari Anetjärvi lakimiesasessori

Rikosrekisteriotteen pyytäminen. Sari Anetjärvi lakimiesasessori Rikosrekisteriotteen pyytäminen Sari Anetjärvi lakimiesasessori Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä on tullut voimaan

Lisätiedot

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki YLEISÖTILAISUUDET JA YLEISET KOKOUKSET - Kokoontumislaki KOKOONTUMISLAKI Lain tarkoituksena perustuslaissa säädetyn kokoontumisvapauden turvaaminen Lakia sovelletaan sekä yleisötilaisuuksiin että yleisiin

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Mervi Suuronen Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo

TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Mervi Suuronen Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo p. 010 4611 Laatimispäivä: 5.2.2015 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai

Lisätiedot

Kehittämis- ja talousosasto/työllisyyspalvelut Työllisyyspäällikkö Riitta Hakala Valtakatu Kemi p

Kehittämis- ja talousosasto/työllisyyspalvelut Työllisyyspäällikkö Riitta Hakala Valtakatu Kemi p Lapin työllistymistä edistävä REKISTERISELOSTE monialainen yhteispalvelu Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 12.7.2016 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Kemin kaupunginhallitus Lapin Työ- ja elinkeinotoimisto

Lisätiedot

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011 SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT 1 Yleishyödyllisyys n Yhteisö on yleishyödyllinen (TVL 22 ), jos se toimii yksinomaan

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

PIIRIKOKOUS HUITTINEN

PIIRIKOKOUS HUITTINEN -------------------------------------------------- PIIRIKOKOUS 5.10.2013 HUITTINEN RI PIIRI 1410 DG Helge Saarinen, KHT, KLT Rekisteröity yhdistys voi: - tehdä sitoumuksia ja sopimuksia - asioida tuomioistuimissa

Lisätiedot

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Verkostokehittäjät-hanke Tietosuoja ja tietoturvallisuus

Verkostokehittäjät-hanke Tietosuoja ja tietoturvallisuus Verkostokehittäjät-hanke 22.9.2016 Tietosuoja ja tietoturvallisuus 1 2 Esityksen sisältö Käsitteitä Juridiikkaa Miksi? Rekisteröidyn oikeudet Rekisterinpitäjän velvollisuudet Rekisterinpitäjän tarkistuslista

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 5.1.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki, Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1 Rekisterinpitäjä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Y-tunnus 1614120-3 Niittyportti 4, Espoo 00025 IF Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Mika Rintamäki, puh. 101 191515,

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 3/2001 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 3/2001 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 75/2000 vp). Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 18.8.2016 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde)

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispäivä: 6.3.2012 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 24.8.2016 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4.

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan yksityisesti sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan yksityisesti sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Oheisen mallin mukainen täytetty jäsenluettelon rekisteriseloste on pyydettäessä nähtävillä jokaisessa marttayhdistyksessä.

Oheisen mallin mukainen täytetty jäsenluettelon rekisteriseloste on pyydettäessä nähtävillä jokaisessa marttayhdistyksessä. Oheisen mallin mukainen täytetty jäsenluettelon rekisteriseloste on pyydettäessä nähtävillä jokaisessa marttayhdistyksessä. JÄSENLUETTELON REKISTERISELOSTE JA JÄSENEN INFORMOINTI Tällä lomakkeella ovat

Lisätiedot

Tutkittavan informointi ja suostumus

Tutkittavan informointi ja suostumus Tutkittavan informointi ja suostumus yhdistettäessä tutkittavilta kerättyjä tietoja rekisteritietoihin Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.12.2010 Kysy rekisteritutkimuksen luvista

Lisätiedot

VETY-hanke VAPAAEHTOISTYÖ yleishyödyllisessä yhteisössä Vapaaehtoistoiminnan lainsäädäntö ja verotus Jenni Sademies,

VETY-hanke VAPAAEHTOISTYÖ yleishyödyllisessä yhteisössä Vapaaehtoistoiminnan lainsäädäntö ja verotus Jenni Sademies, VETY-hanke VAPAAEHTOISTYÖ yleishyödyllisessä yhteisössä Vapaaehtoistoiminnan lainsäädäntö ja verotus Jenni Sademies, 13.11.2013!"#$%&%!'('')*+,-.+/0%/1)-.*/02/11-.)..3%/*+)-.0..3%4%5336'7(786-.)7278%9-)::3+/.6).67.%;/%4%

Lisätiedot

RAHANKERÄYSLUPAHAKEMUS

RAHANKERÄYSLUPAHAKEMUS Viranomainen täyttää RAHANKERÄYSLUPAHAKEMUS 1. Asia Uusi rahankeräyslupa Rahankeräysluvan muutos, mikä Muutettavan luvan numero ja päätöspäivämäärä: Toimeenpanoaika (alku- ja loppupäivämäärä) Toimeenpanoalue

Lisätiedot

TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ

TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ Kuka omistaa hankkeiden tulokset? Kokkola 2.2.2007 OTK Jaakko Eskola Osakeyhtiö Opus Henkilötietolaki Yksityiselämän ja henkilötietojen suoja Pääpiirteet

Lisätiedot

Välittämisen koodi. Hyvinvoiva lapsi ja nuori Johanna Sorvettula, hallintojohtaja, varatuomari. Johanna Sorvettula 1

Välittämisen koodi. Hyvinvoiva lapsi ja nuori Johanna Sorvettula, hallintojohtaja, varatuomari. Johanna Sorvettula 1 Välittämisen koodi Hyvinvoiva lapsi ja nuori, hallintojohtaja, varatuomari 1 Miten viranomaiset voivat tehdä lakiperusteista yhteistyötä ilman asiakkaan/potilaan suostumusta? Julkisuuslaki Viranomaisen

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET ALAVUDEN KAUPUNKI / SIVISTYSRYHMÄ REKISTERISELOSTE ALAVUDEN YLÄASTEEN OPETTAJA- JA OPPILASREKISTERI Laatimispäivä: 16.2.2010 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö 4.3.2013 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö 04401 Järvenpää Lasten ja nuorten palvelualueelle perhesosiaalityön palveluihin

Lisätiedot

p , 3 Rekisterin nimi Populus - henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmä

p , 3 Rekisterin nimi Populus - henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmä 1.8.2017 1 1 Rekisterin pitäjä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä Saksankatu 27, PL 12, 30101 Forssa p. 040 7130 555, kirjaamo@lhkk.fi 2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Talousjohtaja Tanja

Lisätiedot

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelut: perhepalvelujen johtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 18.8.2016 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Toimintaympäristö 1.1.2014 Pirkanmaan ja Keski-Suomen poliisilaitoksista Sisä-Suomen

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö Dnro 2135/03/2016 '15.8.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi aikuistenperusopetus@minedu.fi Lausuntopyyntö ehdotuksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain 46 :n muuttamisesta Pyysitte

Lisätiedot

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1

SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014. www.hlu.fi 1 SEURA TYÖNANTAJANA VAASA 18.10.2014 1 Yhdistyksen maksamat korvaukset Palkka ja luontoisedut tehtävä ennakonpidätys ja vähennettävä sivukulut Työkorvaus => yrittäjälle maksettava ei sivukuluja ennakonpidätys,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 31.12.2014 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4.

Lisätiedot

Valvottujen tapaamisten rekisteri

Valvottujen tapaamisten rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vs. perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Opetusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Opetusvirasto REKISTERISELOSTE SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 5 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6 REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE 7 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Lasten ja nuorten lautakunta

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Lasten ja nuorten lautakunta REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1 Päivitetty: 19.1.2015 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa Tietosuojaseloste 1/5 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 / 2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan kaupunki / sivistystoimi Perusopetuksen tulosalue Asematie 6 A 01300 Vantaa

Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan kaupunki / sivistystoimi Perusopetuksen tulosalue Asematie 6 A 01300 Vantaa 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan kaupungin opetuslautakunta Vantaan kaupunki / sivistystoimi Asematie 6 A 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan

Lisätiedot

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Lasten ja nuorten lautakunta

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Lasten ja nuorten lautakunta REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1 Päivitetty: 06.09.2013 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Suomen Lions liitto ry

Suomen Lions liitto ry 1 Suomen Lions liitto ry Verotusta koskeva ohje Lions klubeille Sisältö 1. Johdanto 2. Yeishyödyllisen yhteisön määritelmä 3. Yleishyödyllisen yhteisön verovelvollisuus 4. Elinkeinotoiminnan käsite ja

Lisätiedot

Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ

Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja

Itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja Itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 19.1.2017 Liisa Murto Kynnys ry Itsemääräämisoikeus Perustuu perus- ja ihmisoikeuksiin Itsemääräämisoikeus lähtee jokaisen

Lisätiedot

Lapsen elatuksen rekisteri

Lapsen elatuksen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten turvallisuutta edistävät toimintatavat 2016

Lasten ja nuorten turvallisuutta edistävät toimintatavat 2016 Lasten ja nuorten turvallisuutta edistävät toimintatavat 2016 Yleistä Lainsäädäntö velvoittaa Suomessa selvittämään lasten kanssa työskentelevien rikostaustan työ- ja virkasuhteisten osalta aina (504/2002)

Lisätiedot

Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu

Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu Puhutaan rahasta! Jenni Kallionsivu www.rahaarattaisiin.fi Varainhankinnan tarpeet ja tavoitteet 62% Varainhankintaa osana työtään tekevien järjestötyöntekijöiden määrän kasvu vuodesta 2011 vuoteen 2016

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Nimi: Liperin kunta / Sosiaali- ja terveysosasto, perhekeskus

1. Rekisterinpitäjä Nimi: Liperin kunta / Sosiaali- ja terveysosasto, perhekeskus TIETOSUOJASELOSTE yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm: 6.5.2011 Päivitetty: 29.3.2016 Laatija:Iija den Herder 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Liperin

Lisätiedot

Lastensuojeluilmoitusten rekisteri

Lastensuojeluilmoitusten rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

SaiPa ry:n Matkalaskuohjeet

SaiPa ry:n Matkalaskuohjeet Matkalasku täytyy tehdä aina ja siitä on käytävä ilmi vähintään koko nimi, sotu, pankkitilinnumero, matkan tarkoitus ja kesto. Päivärahojen ja kilometrikorvausten maksamisessa noudatetaan verottajan ohjeita.

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Kehittämispäällikkö Marja Viljamaa

Yhteyshenkilö Kehittämispäällikkö Marja Viljamaa 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan kaupungin opetuslautakunta Vantaan kaupunki / sivistystoimi Asematie 6 A 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja Paula

Lisätiedot

Henkilöstön työturvallisuuden ja työkyvyn edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa - tutkimushankkeen tulosseminaari

Henkilöstön työturvallisuuden ja työkyvyn edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa - tutkimushankkeen tulosseminaari Henkilöstön työturvallisuuden ja työkyvyn edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa - tutkimushankkeen tulosseminaari 14.3.2017 Henkilöstöpäällikkö Jarmo Kröger Koulutuskeskus Salpaus Henkilöstön työturvallisuusvastuut

Lisätiedot

Ottolapsineuvonnan asiakasrekisteri

Ottolapsineuvonnan asiakasrekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-tietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

Palveluseteli-info 23.2.2012

Palveluseteli-info 23.2.2012 Palveluseteli-info 23.2.2012 Tilaajapäällikkö Niina Korpelainen Niina Korpelainen 1 Ilmoituksenvaraiset palvelut Ilmoituksenvarainen toiminta on muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelua ympärivuorokautisuudella

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste. REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ

Rekisteri- ja tietosuojaseloste. REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA

MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli rekisterinpitäjille julkisessa terveydenhuollossa (mallia voidaan

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-tietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon.

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon. 1. Järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1 / 7 Tietosuojaseloste 1/6 - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 3.1.2014 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki/

Lisätiedot

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p.

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p. Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste

Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste Big Brother -faniraportoijakisan säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua Internetissä täyttämällä kilpailulomakkeen.

Lisätiedot

Rekisteriseloste. NettiRassi rekisteriseloste

Rekisteriseloste. NettiRassi rekisteriseloste Rekisteriseloste NettiRassi rekisteriseloste Versiot Hyväksytty Päivitys 1 Johtoryhmä 28.08.2014 2 14.9.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ Sisällysluettelo 1. REKISTERIN NIMI... 1 2. REKISTERINPITÄJÄ... 1 3.

Lisätiedot