Lainsäädäntö-osio. Ensi- ja turvakotien liitto ry:n. Vapaaehtoistyötä ja osallisuutta hankkeen käsikirjaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lainsäädäntö-osio. Ensi- ja turvakotien liitto ry:n. Vapaaehtoistyötä ja osallisuutta hankkeen käsikirjaan"

Transkriptio

1 Lainsäädäntö-osio Ensi- ja turvakotien liitto ry:n Vapaaehtoistyötä ja osallisuutta hankkeen käsikirjaan 1

2 Sisällys Johdanto Rikostaustan selvittäminen Työttömän toimiminen vapaaehtoisena Henkilötietojen kysyminen ja käsitteleminen Vaitiolovelvollisuus/ ilmoitusvelvollisuus Työturvallisuus, vahingonkorvausvastuu ja tapaturmien varalta vakuuttaminen Työturvallisuus Vahingonkorvausvastuu Tapaturmien varalta vakuuttaminen Verotus Vapaaehtoisen verovapaat matkakustannusten korvaukset Tuloverotus yleishyödyllisen yhteisön osalta Perintö- ja lahjavero Arvonlisävero Talkootyön verotus Arpajaisten ja rahankeräyksen järjestäminen Arpajaiset Rahankeräys Yleisötilaisuuden järjestäminen Yleisötilaisuus Pelastussuunnitelma Elintarvikehygieeninen osaaminen Tekijänoikeuslain huomioiminen Tiedonkeruu ja kirjaaminen Rekisteriseloste Yleistä henkilörekisteriin tallennettavista tiedoista Tiedon korjaaminen ja poistaminen henkilörekisteristä sekä henkilörekisterin hävittäminen Vapaaehtoisen tarkastusoikeus henkilörekisteritietoihin Yhdistyslaki

3 Johdanto Tämä esitys on laadittu osaksi Ensi- ja turvakotien liitto ry:n Vapaaehtoistyötä ja osallisuutta - hankkeen käsikirjaa. Sen on tarkoitus antaa oikeudellista ohjeistusta Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten vapaaehtoistoiminnan kysymyksiin. Ohjeistus on koottu 22 laista, yhdestä asetuksesta, viidestä hallituksen esityksestä ja neljästä ohjeesta (Verohallinto, Elintarviketurvallisuusvirasto). Lisätietoa on saatu sähköpostin vaihdolla ja puhelimitse eri tahoilta, esim. Tietosuojavaltuutetun toimistosta ja Teostosta. Sekoituksen mausteena on lisäksi ripaus oikeuskirjallisuutta. Lainsäädäntö on otettu huomioon tähän päivämäärään asti. Jokaisen otsikon alla olen selvittänyt osaksi omin sanoin, osaksi suoraan lakitekstistä tai muusta lähteestä, asian sisällön. Jokaisen osion lopussa on mainittu, mihin teksti perustuu. Useimmiten lähteenä on lakiteksti, mutta myös muut käytetyt lähteet on mainittu. Lakien osalta olen kirjoittanut ensin pykälien numerot, siinä järjestyksessä kuin ne tekstissä on käsitelty. Sen jälkeen on lain numero. Tällä numerollaan laki on mahdollista etsiä Finlexistä. Tässä esille tulleisiin lakeihin on hyvinkin voinut tulla muutoksia yksittäisten pykälien osalta, mutta laki kaikkine muutoksineen on löydettävissä alkuperäisellä numerollaan siihen asti, kunnes se kumotaan. Jos laki kumotaan ja tilalle säädetään kokonaan uusi, sen yläpuolelle Finlexiin tulee merkintä, että se on kumottu. Ohjeistuksessa käsitellään monia osa-alueita, joihin saattaa käytännön toiminnassa liittyä erilaisia yksityiskohtia. Vapaaehtoistoimintaa suoraan säätelevää lainsäädäntöä on vähän, joten tämä ohjeistus pyrkii antamaan yleiskuvan siitä, miten tulisi menetellä. Yksityiskohtaisia, joka tilanteessa päteviä ohjeita ei monestakaan asiasta pystytä antamaan. Helsingissä, Ensi- ja turvakotien liitossa Päivi Vilkki 3

4 1. Rikostaustan selvittäminen Vapaaehtoinen Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä ei vielä (vuonna 2012) koske vapaaehtoisia. Vapaaehtoisilta ei siis vielä voi pyytää rikostaustaotetta. Lainmuutos on kuitenkin tulossa, Oikeusministeriön työryhmä on perustettu maaliskuussa Mahdollisesti lainmuutos saadaan jo vuoden 2013 loppupuolella. Työ- ja virkasuhde Työnantajalla on velvollisuus pyytää rikostaustaote nähtäväksi henkilöltä, joka ensi kerran nimitetään työ- tai virkasuhteeseen, johon pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa. Samoin silloin, kun henkilölle annetaan näitä tehtäviä ensi kerran. Ei kuitenkaan sovelleta tehtäviin, jotka yhden vuoden aikana kestävät enintään kolme kuukautta. Työntekijän velvollisuus on pyytää oma rikostaustaotteensa Oikeusrekisterikeskukselta, sen hinta on tällä hetkellä (kesäkuussa 2012) 13,40. Opiskelija Vuoden 2012 alusta on opiskelija, jonka opintoihin työharjoittelu alaikäisten parissa kuuluu, voinut saada itseään koskevan rikostaustaotteen. Oppilaitos pyytää tarvittaessa (oppilaitoksella on harkintaoikeus) sen esittämistä ja tarkastaa sen. Opiskelijoilla ei ole em. kolmen kuukauden aikarajaa. Hallituksen esityksessä on maininta, että asia koskee vasta vuonna 2012 opiskelunsa aloittaneita, joten sitä ei aikaisemmin aloittaneilta kysytä. Yhdistys ei voi eikä saa pyytää opiskelijoilta rikosrekisteritietoja. Mikään ei kuitenkaan estä yhdistystä kysymästä oppilaitokselta, onko siellä pyydetty esittämään opiskelijasta rikosrekisteriote. Opiskelijan rikosrekisteriote on ilmainen. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504/2002. Rikosrekisterilaki 6, 2 ja 5 momentit, 770/1993. Puhelinkeskustelu Päivi Sista, Oikeusrekisterikeskus/ Päivi Vilkki, Työttömän toimiminen vapaaehtoisena Työttömyysturvalain mukaan työttömällä on pääsääntöisesti oikeus osallistua palkatta tavanomaiseen yleishyödylliseen vapaaehtoistyöhön tai tavanomaiseen talkootyöhön menettämättä työttömyyskorvaustaan. 4

5 Jos henkilö kuitenkin työskentelee palkatta yrityksessä tai sellaisissa tehtävissä, jotka yleisesti tehdään työsuhteessa tai yritystoimintana, oikeutta työttömyyskorvaukseen ei ole. Lainsäätäjän tarkoituksena on tässä todennäköisesti ollut veronkierron estäminen eikä tällaisia tehtäviä Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten vapaaehtoistoiminnassa saakaan olla. Epävarmoissa tapauksissa asia kannattaa varmistaa paikallisesta Työ- ja elinkeinotoimistosta sen selvittämiseksi, että kyseessä on varmasti lain tarkoittama vapaaehtoistyö ja työtön täyttää vapaaehtoistyön aikana laissa säädetyt työttömyysetuuden saamisen työvoimapoliittiset edellytykset, mm. on valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä. Työttömyysturvalaki 2 luku, 2, 1290/ Henkilötietojen kysyminen ja käsitteleminen Vapaaehtoiselle haastattelussa esitettävien kysymysten ja häneltä kerättävien henkilötietojen osalta ohjeistusta on löydettävissä henkilötietolaista. Myös työnhakutilanteiden sääntelyä voidaan käyttää ohjeena. Haastattelua varten on tehty mallilomake käsikirjan liitteeksi. Pääperiaate Pääperiaate on, että kysyttävien ja käsiteltävien henkilötietojen tulee olla tarpeellisia. Sellaisille asioille, jotka eivät liity kyseiseen vapaaehtoistoimintaan, ei näin ollen ole perustetta kysyä eikä kirjata. Arkaluonteiset tiedot Arkaluonteisten tietojen käsittely on kielletty. Käsittely tarkoittaa mm. tietojen keräämistä, tallettamista, käyttämistä ja luovuttamista. Arkaluontoisina tietoina pidetään: - henkilön rotua tai etnistä alkuperää - yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista - rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta - henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia - henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä - henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita sosiaalihuollon etuuksia. Poikkeuksina em. arkaluonteisten tietojen käsittelykieltoon on mm, että rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa. Työsopimuslaissa, josta haastattelua varten voidaan hakea mallia, on edellä mainittujen lisäksi vielä erikseen kielletty työntekijöiden asettaminen eri asemaan ilman hyväksyttävää perustetta mm. iän, kielen ja perhesyiden vuoksi. Edellä mainittu syrjintä on kielletty myös otettaessa työntekijöitä työhön. 5

6 Mallia voidaan hakea myös Laista yksityisyyden suojasta työelämässä, jonka mukaan työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tästä ei voida poiketa edes työntekijän suostumuksella. Henkilötunnus Henkilötunnusta saa käsitellä rekisteröidyn antamalla yksiselitteisellä suostumuksella. Lisäksi sitä saa käsitellä, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää mm. rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten vapaaehtoisilta tarvitaan henkilötunnuksen kysymistä esimerkiksi silloin, kun hänelle maksetaan kulukorvauksia. Henkilötietolaki 9, 11, 12, 13, 523/1999. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 3, 759/2004. Työsopimuslaki 2 luku 2, 55/ Vaitiolovelvollisuus/ ilmoitusvelvollisuus Vaitiolovelvollisuus Sosiaalihuollon palveluksessa oleva on vaitiolovelvollinen asiakirjoista, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai muusta yksityisestä henkilöstä. Samoin vaitiolovelvollisuus koskee muita sosiaalihuollon tehtävissä tietoon tulleita seikkoja, esim. sitä, että työntekijä näkee naapurinsa menevän turvakotiin. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös työsuhteen jälkeen. Vaitiolovelvollisuus koskee myös sitä, joka harjoittelijana tai muutoin toimii sosiaalihuollon järjestäjän lukuun. Hallituksen esityksessä todetaan muiden toimijoiden tarkoittavan myös vapaaehtoistyötä tekeviä. Olisi kuitenkin selkeintä, että vapaaehtoisen kanssa tehtäisiin vaitiolositoumus, jotta asia varmasti tulisi selväksi. Tätä varten on laadittu käsikirjan liitteenä oleva vaitiolositoumuslomake. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 14, 15, 812/2000. HE 137/1999. Ilmoitusvelvollisuus Lastensuojelulain nojalla Mm. sosiaali- ja terveydenhuollon palveluksessa olevilla henkilöillä on velvollisuus viipymättä tehdä salassapitosäännösten estämättä ilmoitus kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Lapsella tarkoitetaan tässä jokaista alle 18-vuotiasta. Kyse on nimenomaan lastensuojelun tarpeen selvittämisestä, ilmoittajan ei tarvitse olla varma, että tarve on olemassa, siitä herännyt epäily riittää. Esimerkkinä kehitystä vaarantavista 6

7 olosuhteista on perheen tilanne, jossa esiintyy lähisuhdeväkivaltaa. Tällöin on syytä tehdä lastensuojeluilmoitus. Lastensuojelulaissa on lueteltu ne, joilla on velvollisuus lastensuojeluilmoituksen tekoon. Tämän lisäksi jokaisella henkilöllä on oikeus lastensuojeluilmoituksen tekoon, eikä kenelläkään ole sellaista salassapitovelvollisuutta, joka estäisi sen. Niinpä oikeus on myös kaikilla vapaaehtoisilla. Vapaaehtoisia varten kannattaakin laatia yhdistyksessä ohjeistus, jonka mukaan vapaaehtoinen voisi olla yhteydessä työntekijään, mikäli hänessä on herännyt huoli lapsesta. Työntekijä voisi sitten auttaa ilmoituksen teossa. Mainittakoon tässä vielä työntekijöiden osalta, että ilmoituksen tekoon velvoitetuilla henkilöillä on lisäksi velvollisuus tehdä salassapitosäännösten estämättä ilmoitus poliisille, jos heillä on tehtävässään tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta. Tämä ei siis koske vapaaehtoisia. Lastensuojelulaki 25, 417/2007. Erityinen ilmoittamisvelvollisuus törkeän rikoksen osalta Jokaisen tulee ilmoittaa ns. ylitörkeä rikos, jonka hän tietää olevan valmisteilla ja jossa on vielä aikaa estää rikos. Rikokset on pykälässä luetteloitu. Luettelo alkaa joukkotuhonnasta ja etenee mm. maanpetoksen kautta Ensi- ja turvakotien liiton jäsenjärjestöjen toiminnassa esille tuleviin rikoksiin, joita ovat henkirikokset (murha, tappo ja surma), törkeä pahoinpitely, raiskaus, törkeä raiskaus ja törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Tyypillisimpiä esille tulevia tapauksia on tappouhkaus, jossa uhkaaja kertoo kolmannelle henkilölle aikovansa tappaa puolisonsa tai entisen puolisonsa. Ilmoitus valmisteilla olevasta rikoksesta tehdään joko sille, jota vaara uhkaa tai viranomaiselle, yleisimmin poliisille. Lähisukulaisen osalta ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole. Tämä ilmoittamisvelvollisuus ohittaa kaikki vaitiolovelvollisuudet ja myös vapaaehtoisia kannattaa ohjeistaa asiasta. Rikoslaki 15 luku 10 39/ Työturvallisuus, vahingonkorvausvastuu ja tapaturmien varalta vakuuttaminen 5.1. Työturvallisuus Työturvallisuus tarkoittaa työympäristön ja työolosuhteiden parantamista työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Työturvallisuuslakia sovelletaan pääasiassa työntekijöiden työolosuhteisiin, mutta se voi säännellä myös vapaaehtoistoimintaa. 7

8 Itse laki toteaa, että työnantajan on soveltuvin osin huolehdittava vapaaehtoisen turvallisuudesta ja siitä, ettei hänen terveydelleen aiheudu haittaa. Soveltuvin osin tarkoittaa, että sitä sovelletaan, kun henkilö tekee samaa tai samankaltaista työtä kuin työpaikan työntekijä. Hallituksen esitys täsmentää tilannetta vielä siten, että jos vapaaehtoistyöntekijä tekee samaa tai samankaltaista työtä kuin työpaikan työntekijät, tätä lakia kokonaisuudessaan sovelletaan vapaaehtoistyöhön, muissa tilanteissa vapaaehtoistyöntekijän työ jää lain soveltamisalan ulkopuolelle. Lainsäätäjä on säätäessään lain koskemaan vain samaa tai samankaltaista työtä ajatellut siten, että vain tällöin työnantajalla on mahdollisuus täyttää asetetut velvoitteet, koska hän tällöin on tietoinen kyseisestä työskentelystä ja voi vaikuttaa siihen oman tavanomaisen työnjohtonsa kautta. Voitaneen ajatella, että vapaaehtoisen toimiminen samassa tilassa ja samojen asiakkaiden kanssa kuin työntekijät velvoittaa työnantajan huolehtimaan vapaaehtoisen turvallisuudesta työturvallisuuslain periaatteita noudattaen. Työnantajan velvollisuuksia vapaaehtoisten osalta silloin, kun he tekevät samaa tai samankaltaista työtä kuin työpaikan työntekijät: Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Silloin kun lakia sovelletaan, työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite tarkoittaa, että työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Seuraavia periaatteita tulee mahdollisuuksien mukaan noudattaa: - vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään - vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne korvataan vähemmän vaarallisilla ja vähemmän haitallisilla - yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä - tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen otetaan huomioon. Työsuojelun toimintaohjelma Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi toimintaohjelma. Ohjelma voi tässä tarkoittaa joko toimintapolitiikan asettamista tai sitä konkreettisempaa toimintaohjelmaa tai suunnitelmaa. Ohjelman tulee tarvittaessa sisältää varautuminen tapaturmien ja onnettomuuksien uhkaan ja mahdollisten seurausten minimointiin sekä kuvaus muun muassa ensiavusta, palontorjunnasta ja työntekijöiden evakuoinnista samoin kuin yhteyksistä ulkopuolisiin palveluihin. Keskeisenä osana toimintaohjelmaa on muun muassa työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja toimenpideehdotusten huomioon ottaminen. Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi Työnantajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Mikäli niitä ei voida poistaa, on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. 8

9 Vaarojen tunnistamisen ja arvioinnin käytännön toteuttaminen ja menettelytavat työpaikoilla määräytyvät työnantajan toimialan, toiminnan luonteen ja työpaikan koon sekä muiden kussakin tapauksessa esillä olevien erityispiirteiden mukaan. Yleisesti käytössä olevan mallin mukaista menetelmää ei edellytetä vaan työnantajakohtaisesti on mahdollisuus toteuttaa kussakin tilanteessa parhaiten soveltuvia toimintatapoja. Tarkoitus on, että kaikki potentiaaliset vaara- ja haittatekijät tulevat läpikäydyksi jokaisella työpaikalla ja vaarojen selvittäminen on suunnitelmallista ja jatkuvaa. Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä ja perehdytettävä hänet riittävästi mm. työhön ja työpaikan työolosuhteisiin sekä annettava opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi. Samoin on meneteltävä vapaaehtoisen suhteen silloin, kun säännöksiä sovelletaan vapaaehtoiseen. Väkivallan uhka Jos työhön liittyy ilmeinen väkivallan uhka, työpaikalla on oltava väkivallan torjumiseen ja rajoittamiseen tarvittavat asianmukaiset turvallisuusjärjestelyt tai laitteet sekä mahdollisuus avun hälyttämiseen. Lisäksi on laadittava menettelytapaohjeet, joissa ennakolta kiinnitetään huomio uhkaavien tilanteiden hallintaan ja työntekijän turvallisuutta lisääviin toimintatapoihin. Työntekijän (ja vapaaehtoisen, silloin kun lakia sovelletaan) velvollisuudet Työntekijän on noudatettava työtä ja työpaikkaa koskevia turvallisuusohjeita ja käytettävä hänen käyttöönsä annettuja henkilösuojaimia ja apuvälineitä. Samoin vapaaehtoisen tulee menetellä silloin, kun säännöksiä sovelletaan vapaaehtoiseen. Työturvallisuuslaki 1, 7, 55, 8, 9, 10, 14, 18, 27, 738/2002. HE työturvallisuuslaiksi 59/2002 (jossa viittaus aikaisempaan HE:een 113/1992) Vahingonkorvausvastuu Isännänvastuu Vahingonkorvauslaissa säädetään ns. isännänvastuusta eli siitä vastuusta, mikä työnantajalla on työntekijän aiheuttamasta vahingosta. Sellaisen vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa, työnantaja on velvollinen korvaamaan. Lain mukaan myös silloin, kun joku toisen pyynnöstä suorittaa työsuhteeseen verrattavissa olosuhteissa tiettyä tehtävää olematta itsenäinen yrittäjä ja hän tehtävää suorittaessaan virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttaa vahinkoa, on se, jonka lukuun tehtävä suoritetaan, velvollinen korvaamaan vahingon. Hallituksen esityksessä (187/1973) tällaisesta tehtävänsuorittajasta on esimerkkinä annettu palkaton urheilukilpailujen toimitsija. 9

10 Vanhemmassa oikeuskirjallisuudessa on pidetty isännänvastuun tärkeänä osatekijänä sitä, että vastuun kantajalla tulisi olla mahdollisuus antaa työnsuorittajalle ainakin ohjeita, ellei jopa valvoa tätä. (Armas Arti, Vahingonkorvauslaki, 1981, s ; Eero Routamo Esko Hoppu, Suomen vahingonkorvausoikeus, 1988, s ). Uudemmassa oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että monet vapaaehtoistyössä aiheutetut vahingot kuulunevat isännänvastuun piiriin. Tässä otetaan huomioon erityisesti se, että isännänvastuun tehtävänä on varmistaa vahingonkorvauksen saaminen sille, joka on kärsinyt vahinkoa. (Mika Hemmo: Vahingonkorvausoikeus, 2005, s.53-54). Asiasta ei ole yhtään Korkeimman oikeuden ratkaisua. Varminta on huolehtia, että yhdistyksellä on vapaaehtoistoiminnan kattavat vakuutukset, esim. järjestön toiminnan vastuuvakuutus. Vahingonkorvauslaki 3 luku, 1 :n 1 ja 3 momentit, 412/1974. Työntekijän oma korvausvastuu Työntekijä on puolestaan työssään virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttamastaan vahingosta korvausvelvollinen siltä osin kuin harkitaan kohtuulliseksi. Tässä arvioinnissa otetaan huomioon vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan asema, vahingon kärsineen tarve sekä muut olosuhteet. Vahingonkorvausta ei tuomita, jos työntekijän viaksi jää vain lievä tuottamus. Tahallisesta vahingosta taas tuomitaan pääsääntöisesti täysi korvaus. Tässä pykälässä eikä sen esitöissäkään mainita mitään vapaaehtoistyöntekijään viittaavaa. Kaikin puolin varminta on huolehtia, että yhdistyksellä on vapaaehtoistoiminnan kattavat vakuutukset. Vahingonkorvauslaki 4 luku 1, 412/ Tapaturmien varalta vakuuttaminen Työnantaja on pääsääntöisesti velvollinen ottamaan vakuutuksen työntekijöiden työtapaturmien varalle. Vapaaehtoisia ei laissa mainita. Vapaaehtoisille olisi kuitenkin hyvä ottaa ryhmätapaturmavakuutus. Tapaturmavakuutuslaki 8, 608/

11 6. Verotus 6.1. Vapaaehtoisen verovapaat matkakustannusten korvaukset Vapaaehtoisella on oikeus verovapaisiin matkakustannusten korvauksiin yleishyödylliseltä yhteisöltä matkasta, joka on tehty yhteisön hyväksi sen toimeksiannosta. Tällöin verovapaata tuloa ovat: - päiväraha enintään kahdeltakymmeneltä päivältä kalenterivuodessa - majoittumiskorvaus - matkakustannusten korvaus, jota voidaan suorittaa myös matkasta vapaaehtoisen asunnolta vapaaehtoistoimintapaikalle. Matkakustannusten korvaus on verovapaata muulla kuin julkisella kulkuneuvolla tehdystä matkasta enintään 2000 euroa kalenterivuodelta. Julkisella kulkuneuvolla tehdystä matkasta ei enimmäismäärää ole. Päivärahojen ja kilometrikorvausten maksamisessa on noudatettava maksuvuodelle annettua Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista -mukaisia enimmäiseuromääriä. Verohallinnon sivuilla olevan Yleishyödylliseltä yhteisöltä saatujen matkakustannusten korvausten ilmoittaminen vuosi-ilmoituksella mukaan yleishyödyllinen yhteisö ilmoittaa maksamansa matkakustannusten korvaukset työnantajan vuosi-ilmoituksella (Veroh 7801). Tuloverolaki 71, 72, 1535/1992. Verohallinto: Yleishyödylliseltä yhteisöltä saatujen matkakustannusten korvausten ilmoittaminen vuosi-ilmoituksella. Vanhempi lainsäädäntö tarkastettu seuraavasti: laki /896 (HE 91/2001) ja laki /946 (HE 112/2008). Puhelinkeskustelu Aira Turunen, verohallinto/päivi Vilkki, Tuloverotus yleishyödyllisen yhteisön osalta Yhdistyksen toimintaan liittyvästä verotuksesta säädetään useissa laeissa. Seuraavassa on kerättynä tietoja, jotka voivat liittyä vapaaehtoistoimintaan ja vähän muuhunkin. Tuloverolaissa yhteisöllä tarkoitetaan mm. aatteellista, rekisteröityä yhdistystä. Yhteisö on yleishyödyllinen, jos se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä. Lisäksi yleishyödyllisen yhteisön toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin eikä se tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena tai kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Tällaisia yhdistyksiä ovat mm. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset. Yleishyödyllinenkin yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta. Elinkeinotulona ei kuitenkaan pidetä yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä mm.: 11

12 - arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta saatu tuloa. Samoin ei myöskään edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatua tuloa. - jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua tuloa. - adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa suoritetusta varojenkeräyksestä saatua tuloa. - bingopelin pitämisestä saatua tuloa. Oikeuskäytännössä yleishyödyllisten yhteisöjen harjoittamaa tavarankeräystä ja siihen liittyvää kirpputoritoimintaa ei ole pidetty elinkeinotoimintana, kun myytävät tavarat on saatu lahjoituksina. Tuloverolaki 3, 22, 23, 1535/1992. Verohallituksen verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, ohje dnro 384/349/2007, Yleishyödyllisen yhteisön henkilökohtaisten tulojen verotus Yleishyödyllisen yhteisön tuloja ovat esim. jäsenmaksut, osingot, korot, vuokratulot osakehuoneistosta, lahjoitukset sekä luovutusvoitot muusta kuin elinkeinotoimintaan kuuluvasta omaisuudesta. Nämä tulot ovat yleishyödylliselle yhteisölle verovapaata tuloa. Jos edellä mainitut tulot kuitenkin kuuluvat poikkeuksellisesti yhteisön elinkeinotulolähteeseen, ne ovat elinkeinotulona verotettavaa tuloa. Verohallituksen verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, ohje dnro 384/349/2007, Koulutustoiminnan verotus Maksullista koulutustoimintaa ei ole erikseen säädetty verovapaaksi Tuloverolaissa, joten sen veronalaisuus ratkeaa sillä, täyttyvätkö elinkeinotoiminnan tunnusmerkit. Jos maksullinen koulutus kohdistuu vain yhteisön omiin jäseniin, kyse on lähtökohtaisesti verovapaasta koulutustilaisuudesta. Tilanne on sama silloin, kun koulutustilaisuus on kertaluonteinen. Sen sijaan silloin, kun koulutustilaisuus järjestetään ansiotarkoituksessa, toiminta on jatkuvaa ja se kohdistuu rajoittamattomaan henkilöpiiriin, on kyse verollisesta elinkeinotoiminnasta. Verohallituksen verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, ohje dnro 384/349/2007, Perintö- ja lahjavero Yleishyödylliselle yhteisölle annetusta omaisuudesta ei suoriteta perintö- eikä lahjaveroa. Perintö- ja lahjaverolaki 2, 378/

13 6.4. Arvonlisävero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen arvonlisäveron osalta vain, jos sen toimintaa harjoitetaan liiketoiminnan muodossa ja tuloa pidetään yhteisön verollisena elinkeinotulona. Silloinkin, kun toimintaa harjoitetaan liiketoiminnan muodossa, on vähäinen toiminta rajattu arvonlisäverotuksen ulkopuolelle. Jos tilikauden liikevaihto on enintään euroa tilikaudessa, kun tilikauden pituus on 12 kuukautta, ei myyjä ole verovelvollinen. Arvonlisäverolaki 1, 4, 3, 1501/1993. Tuloverolaki 23, 1535/1992. Verohallituksen verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, ohje dnro 384/349/2007, Talkootyön verotus Verolainsäädännössä ei ole erityistä talkootyön määritelmää. Talkootyöllä tarkoitetaan yleensä toisen lukuun korvauksetta tehtävää työtä. Veroton talkootyö on vastikkeetonta jokamiehentyötä, joka ei edellytä erityistä ammattitaitoa tai pätevyyttä eikä muodosta työsuhdetta. Se on luonteeltaan tilapäistä, selvästi rajatun tehtävän suorittamista. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi tilapäinen mainosjakelu- tai postitustyö. Vastikkeettomasta suorituksesta saatua hyötyä ei katsota veronalaiseksi tuloksi. Sen sijaan erityistä ammattitaitoa vaativat työsuoritukset (esim. sähköasennus) eivät ole talkootyötä, koska ammattitaitovaatimus rajaa osallistujaryhmän tavalla, jota voidaan pitää työntekijöiden nimeämisenä työhön. Tämä viittaa Työsopimuslain nimeämiin työsuhteen tunnusmerkkeihin, joita ovat työnantajan johto ja valvonta. Erityinen huomio tulee vielä kiinnittää ns. vaihtotyöhön, mikä ei ole verotonta talkootyötä. Sillä tarkoitetaan kirjallista tai suullista sopimusta, jolla molemmat osapuolet sitoutuvat tekemään vastavuoroisesti työtä toiselle sopijapuolelle. Esimerkiksi silloin, kun puutarha-alan yrittäjä sopii kunnostavansa tilitoimistoyrittäjän pihan kirjanpitotyötä vastaan, ei kyse ole vastikkeettomasta talkootyöstä. Tällöin palkan tai palkkion määrä on summa, jonka työn teettäjä olisi muutoin joutunut maksamaan. Verohallituksen ohje Talkootyön verotus, Dnro 508/32/

14 7. Arpajaisten ja rahankeräyksen järjestäminen 7.1. Arpajaiset Pienarpajaiset Arpajaisten toimeenpano-oikeus on mm. yleishyödyllisellä yhteisöllä, siis esim. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenjärjestöillä. Se saa toimeenpanna ilman luvan hakemista ns. pienarpajaiset silloin, kun kyseessä ovat tavara-arpajaiset, jotka toimeenpannaan varojen hankkimiseksi yleishyödyllisen toiminnan edistämiseen. Tällöin arpojen yhteenlaskettu myyntihinta saa olla enintään euroa ja arpojen myynnin ja voittojen jaon tulee tapahtua samassa tilaisuudessa. Tilaisuuden päättymisen jälkeen tulee tehdä viipymättä tavara-arpajaisista tilitys poliisilaitokselle. Tilitystä ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos arvat on myyty vain arpajaiset toimeenpanevaan yhteisöön kuuluvien henkilöiden kesken. Muut arpajaiset Mikäli järjestetään muunlaisia arpajaisia, tulee siihen hakea lupa poliisilaitokselta kirjallisesti. Lupa voidaan antaa enintään kuudeksi kuukaudeksi. Yleiset edellytykset näiden muiden arpajaisten järjestämiseksi ovat, että arpajaisten toimeenpaneminen tulee tapahtua varojen hankkimiseksi yleishyödyllisen toiminnan edistämiseen, arpajaisten toimeenpano ei saa olla yleisen edun kannalta ilmeisen epätarkoituksenmukaista ja lupaviranomaisella ei ole perusteltua syytä epäillä hakijan toimivan arpajaistoiminnasta annettujen säännösten ja määräysten vastaisesti. Edellä mainittujen yleisten edellytysten lisäksi arpajaisten toimeenpano, arpojen yhteenlaskettu myyntihinta, voittojen arvo ja arpajaisten todennäköinen tuotto eivät saa olla ilmeisessä epäsuhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi voittojen yhteenlasketun arvon tulee vastata vähintään 35 prosenttia arpojen yhteenlasketusta myyntihinnasta, pienimmän voiton tulee vastata vähintään arvan hintaa eikä voittoina annettavien arpojen arvo saa olla sisällytetty edellä mainittuun vähimmäisarvoon. Näissä muissa arpajaisissa tavara-arpajaisten arvonta ja arpojen sekoittaminen tulee suorittaa kihlakunnan poliisilaitoksen edustajan tai julkisen notaarin valvonnassa. Tavara-arpajaisluvan saajan on tehtävä tavara-arpajaisista tilitys viiden kuukauden kuluessa luvan voimassaolon päättymisestä poliisilaitokselle, joka tarkastaa tilityksen. Arpajaislaki 5, 27, 7, 25, 26, 29, 30, 1047/

15 7.2. Rahankeräys Rahankeräyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa. Tästä toiminnasta on säännelty Rahankeräyslailla. Rahankeräyslain soveltamisalueen ulkopuolella oleva toiminta Mm. seuraava toiminta on rajattu lain ulkopuolelle ja siihen ei siis tarvita lain muutoin edellyttämää luvan hakemista: naapuriapu; tavarankeräykset; vetoaminen yleisöön omaisuuden saamiseksi testamentein; hyväntekeväisyyshuutokaupat sekä tukikonsertit ja tukitilaisuudet. Rahankeräyksen luvanvaraisuus Rahankeräyksen toimeenpanemiseen tarvitaan pääsääntöisesti poliisilaitoksen antama lupa. Keräys saadaan toimeenpanna varojen hankkimiseksi yleishyödylliseen toimintaan ja lupa voidaan antaa yhteisölle, jolla on yksinomaan yleishyödyllinen tarkoitus. Lupa voidaan antaa enintään kahden vuoden määräajaksi ja sitä on haettava kirjallisesti. Hakemukseen tulee liittää yksityiskohtainen keräys- ja käyttösuunnitelma. Sen tulee sisältää tiedot luvan hakijasta; keräystavoista ja mahdollisesta keräystunnuksesta; eri keräystapojen aiheuttamista kustannuksista; mahdollisesta keräyksen käytännön toimeenpanijasta; mahdollisen keräyksen käytännön toimeenpanijan käytöstä aiheutuvista kustannuksista; eri keräystavoilla saatavien varojen arvioidusta määrästä. Rahankeräysluvan saajan on avattava kutakin rahankeräystä varten erillinen pankkitili. Lupaviranomainen voi myöntää poikkeuksen vaatimuksesta käyttää rahankeräystiliä sekä vaatimuksesta käyttää kutakin rahankeräystä varten erillistä rahankeräystiliä, jos tämä on keräyksen suppeudesta, keräystavasta, keräystoiminnan jatkuvuudesta tai muusta syystä johtuen perusteltua. Lupahakemus voidaan hylätä mm., jos aikaisemmat samaa tai siihen verrattavaa keräystapaa käyttäen suoritetut keräykset eivät ole onnistuneet taloudellisesti. Tilitys on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa lupa-ajan päättymisestä luvan myöntäneelle viranomaiselle, joka tarkastaa ja hyväksyy tilityksen. Rahankeräyslaki 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 13, 21, 255/ Yleisötilaisuuden järjestäminen 8.1. Yleisötilaisuus Yhdistysten omalle väelle ja asiakkaille järjestetyt tilaisuudet eivät pääsääntöisesti edellytä minkäänlaista ilmoituksen tekemistä. 15

SEURAN HALLINTO 6 SEURAN VARAINHANKINTA 42 SEURAN TYÖNANTAJA- VELVOITTEET 64 SEURA TYÖNANTAJANA 50 SEURAN TALOUS 23

SEURAN HALLINTO 6 SEURAN VARAINHANKINTA 42 SEURAN TYÖNANTAJA- VELVOITTEET 64 SEURA TYÖNANTAJANA 50 SEURAN TALOUS 23 PÄÄTÄ OIKEIN SISÄLLYS SEURAN HALLINTO 6 Jäsenyys seurassa 9 Ilmoitukset ja luvat 11 Elintarvikkeiden myynti 12 Turvallisuus seuratoiminnassa 16 Yhdistysten tietosuoja 20 Henkilörekisterin perustaminen

Lisätiedot

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT SUOMEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN KESKUSLIITTO 20.12.1999 VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 2 1. JOHDANTO...4 2. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT...5 2.1 MILLOIN

Lisätiedot

Päätä oikein Seurajohtajan käsikirja

Päätä oikein Seurajohtajan käsikirja Päätä oikein Seurajohtajan käsikirja 2010 Sisältö Päätä oikein -aineiston lukijalle 5 1 Seuran hallinto 6 1.1 Seuran perustaminen 6 1.1.1 Perustamisen edellytykset 6 1.1.2 Kielletyt ja luvanvaraiset seurat

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN?

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan Suomen Kylätoiminta ry 2014 Kylien bisneskeissit -hanke Teksti: Sirkka Suomäki Paula Pylkkänen (s. 4) Juhani Nenonen (s. 32-34) Veli-Matti

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET

Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET 2 SISÄLLYS Alkusanat OSA 1 KYLÄTOIMINTA TYÖLLISTÄJÄNÄ JA TYÖNANTAJANA 1.1 Työlainsäädäntö 1.2 Työsuhde ja työsopimus

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS Yleishyödyllisen yhdistyksen verotus Lait Oikeuskäytäntö Yleishyödyllinen tarkoitus Verotus prosessina YHDISTYS Toiminta tarkoituksen edistämiseksi Toiminnan rahoitus

Lisätiedot

Suomen Lions liitto ry

Suomen Lions liitto ry 1 Suomen Lions liitto ry Verotusta koskeva ohje Lions klubeille Sisältö 1. Johdanto 2. Yeishyödyllisen yhteisön määritelmä 3. Yleishyödyllisen yhteisön verovelvollisuus 4. Elinkeinotoiminnan käsite ja

Lisätiedot

Ota oppaaksi henkilötietolaki!

Ota oppaaksi henkilötietolaki! TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Esite rekisterinpitäjille Ota oppaaksi henkilötietolaki! Rakenna luottamus: se kannattaa. SISÄLTÖ Mikä on henkilötietolaki? 3 Milloin henkilötietolakia sovelletaan? 3 Oletko

Lisätiedot

OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI!

OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI! TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI! Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 1. MIKÄ ON HENKILÖTIETOLAKI? Henkilötietolain tehtävänä on suojata yksityiselämää sekä edistää hyvän

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Urheiluseurojen verotuksesta. Urheiluseuran verotusseminaari 6.11.2012 Turku

Urheiluseurojen verotuksesta. Urheiluseuran verotusseminaari 6.11.2012 Turku Urheiluseurojen verotuksesta Urheiluseuran verotusseminaari Turku Esityksen rakenne Yleishyödyllisen yhteisön verotus: 1. Tuloverotus 1.1. Yhteisö 1.2. Yleishyödyllisyys 1.3. Yleishyödyllisen yhteisön

Lisätiedot

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - -

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - - OPPILASHUOLTOTYÖ YLI HALLINTOKUNTARAJOJEN YLEISTÄ SALASSSAPIDOSTA JA YHTEISTYÖSTÄ Kaiken hallinnollisen viranomaistoiminnan peruslait ovat hallintolaki (434/2003) ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS

LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LÄHDE: sport.fi - Suomalaisen liikunnan ja urheilun kanava, Päätä Oikein -aineisto. PARTIOLLE MUKAUTTANUT: Lauri Kaunisto, lauri.kaunisto@hp.partio.fi

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata?

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 14.12.2010. Päivitykset on merkitty violetilla. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Jäsenmaksut laskutetaan kerran vuodessa.

Jäsenmaksut laskutetaan kerran vuodessa. JÄSENKIRJE 9/2002 Rehn 17.12.2002 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille YHDISTYKSEN JÄSENMAKSU 2003 LASTEN KANSSA TYÖSKENTELEVIEN RIKOSTAUSTAN SELVITTÄMINEN AMMATTIYHDISTYSKOULUTUSTA

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

tieto Työelämä 1/2003 SAK Lakitietoa

tieto Työelämä 1/2003 SAK Lakitietoa tieto 1/2003 SAK Lakitietoa Lisäeläkkeet liikkeen luovutuksessa, lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittäminen ja tulevaa lainsäädäntöä työoikeuden alalla Työelämä SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

Lisätiedot

KUVAILULEHTI. Kansalaistoiminnan esteiden poistamistyöryhmä. Puheenjohtaja: Rauno Anttila Sihteeri: Rainer Anttila

KUVAILULEHTI. Kansalaistoiminnan esteiden poistamistyöryhmä. Puheenjohtaja: Rauno Anttila Sihteeri: Rainer Anttila KUVAILULEHTI Julkaisija Opetusministeriö Julkaisun päivämäärä 6.6.2002 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Kansalaistoiminnan esteiden poistamistyöryhmä Puheenjohtaja: Rauno

Lisätiedot

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät Tietosuoja Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus Suomen Markkinatutkimusliitto ry (SMTL) on laatinut nämä käytännesäännöt mielipide- ja markkinatutkimuksia (jäljempänä tutkimus) tekeviä jäsenyrityksiään

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

Verohallinto - Skatteförvaltningen» Talkootyön verotus [Tulostusversio]

Verohallinto - Skatteförvaltningen» Talkootyön verotus [Tulostusversio] Page 1 of 6 Etusivu» Vero-ohjeet» Verohallinnon ohjeita Talkootyön verotus Ohje Drno 508/32/2005, 12.10.2005 Valtuutussäännös Verohallintolaki (1557/1995) 2 2 mom. Voimassaolo Toistaiseksi Korvaa normin

Lisätiedot

RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET

RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Jakelussa mainituille 27.2.2009 645/023/2009 OHJE Annettu Hallintoviranomaisen ohje 01/2009

Lisätiedot

KAMERAVALVONNAN YKSITYISYYDEN SUOJA JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

KAMERAVALVONNAN YKSITYISYYDEN SUOJA JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO KAMERAVALVONNAN YKSITYISYYDEN SUOJA JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY Päivitetty 11.04.2011 www.tietosuoja.fi 2 1. Tietosuojalakeja sovelletaan kameravalvontaan Henkilötietolaki

Lisätiedot

TERRORISMIN RAHOITUS JA YLEISHYÖDYLLISET YHTEISÖT TERRORISMIN RAHOITUS JA YLEISHYÖDYLLISET YHTEISÖT

TERRORISMIN RAHOITUS JA YLEISHYÖDYLLISET YHTEISÖT TERRORISMIN RAHOITUS JA YLEISHYÖDYLLISET YHTEISÖT TERRORISMIN RAHOITUS JA YLEISHYÖDYLLISET YHTEISÖT Johdanto 1. Suomen terrorismin rahoitusta koskeva lainsäädäntö 2. Yleishyödylliset yhteisöt ja säätiöt 3. Yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden varainhankinnan

Lisätiedot