Lainsäädäntö-osio. Ensi- ja turvakotien liitto ry:n. Vapaaehtoistyötä ja osallisuutta hankkeen käsikirjaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lainsäädäntö-osio. Ensi- ja turvakotien liitto ry:n. Vapaaehtoistyötä ja osallisuutta hankkeen käsikirjaan"

Transkriptio

1 Lainsäädäntö-osio Ensi- ja turvakotien liitto ry:n Vapaaehtoistyötä ja osallisuutta hankkeen käsikirjaan 1

2 Sisällys Johdanto Rikostaustan selvittäminen Työttömän toimiminen vapaaehtoisena Henkilötietojen kysyminen ja käsitteleminen Vaitiolovelvollisuus/ ilmoitusvelvollisuus Työturvallisuus, vahingonkorvausvastuu ja tapaturmien varalta vakuuttaminen Työturvallisuus Vahingonkorvausvastuu Tapaturmien varalta vakuuttaminen Verotus Vapaaehtoisen verovapaat matkakustannusten korvaukset Tuloverotus yleishyödyllisen yhteisön osalta Perintö- ja lahjavero Arvonlisävero Talkootyön verotus Arpajaisten ja rahankeräyksen järjestäminen Arpajaiset Rahankeräys Yleisötilaisuuden järjestäminen Yleisötilaisuus Pelastussuunnitelma Elintarvikehygieeninen osaaminen Tekijänoikeuslain huomioiminen Tiedonkeruu ja kirjaaminen Rekisteriseloste Yleistä henkilörekisteriin tallennettavista tiedoista Tiedon korjaaminen ja poistaminen henkilörekisteristä sekä henkilörekisterin hävittäminen Vapaaehtoisen tarkastusoikeus henkilörekisteritietoihin Yhdistyslaki

3 Johdanto Tämä esitys on laadittu osaksi Ensi- ja turvakotien liitto ry:n Vapaaehtoistyötä ja osallisuutta - hankkeen käsikirjaa. Sen on tarkoitus antaa oikeudellista ohjeistusta Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten vapaaehtoistoiminnan kysymyksiin. Ohjeistus on koottu 22 laista, yhdestä asetuksesta, viidestä hallituksen esityksestä ja neljästä ohjeesta (Verohallinto, Elintarviketurvallisuusvirasto). Lisätietoa on saatu sähköpostin vaihdolla ja puhelimitse eri tahoilta, esim. Tietosuojavaltuutetun toimistosta ja Teostosta. Sekoituksen mausteena on lisäksi ripaus oikeuskirjallisuutta. Lainsäädäntö on otettu huomioon tähän päivämäärään asti. Jokaisen otsikon alla olen selvittänyt osaksi omin sanoin, osaksi suoraan lakitekstistä tai muusta lähteestä, asian sisällön. Jokaisen osion lopussa on mainittu, mihin teksti perustuu. Useimmiten lähteenä on lakiteksti, mutta myös muut käytetyt lähteet on mainittu. Lakien osalta olen kirjoittanut ensin pykälien numerot, siinä järjestyksessä kuin ne tekstissä on käsitelty. Sen jälkeen on lain numero. Tällä numerollaan laki on mahdollista etsiä Finlexistä. Tässä esille tulleisiin lakeihin on hyvinkin voinut tulla muutoksia yksittäisten pykälien osalta, mutta laki kaikkine muutoksineen on löydettävissä alkuperäisellä numerollaan siihen asti, kunnes se kumotaan. Jos laki kumotaan ja tilalle säädetään kokonaan uusi, sen yläpuolelle Finlexiin tulee merkintä, että se on kumottu. Ohjeistuksessa käsitellään monia osa-alueita, joihin saattaa käytännön toiminnassa liittyä erilaisia yksityiskohtia. Vapaaehtoistoimintaa suoraan säätelevää lainsäädäntöä on vähän, joten tämä ohjeistus pyrkii antamaan yleiskuvan siitä, miten tulisi menetellä. Yksityiskohtaisia, joka tilanteessa päteviä ohjeita ei monestakaan asiasta pystytä antamaan. Helsingissä, Ensi- ja turvakotien liitossa Päivi Vilkki 3

4 1. Rikostaustan selvittäminen Vapaaehtoinen Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä ei vielä (vuonna 2012) koske vapaaehtoisia. Vapaaehtoisilta ei siis vielä voi pyytää rikostaustaotetta. Lainmuutos on kuitenkin tulossa, Oikeusministeriön työryhmä on perustettu maaliskuussa Mahdollisesti lainmuutos saadaan jo vuoden 2013 loppupuolella. Työ- ja virkasuhde Työnantajalla on velvollisuus pyytää rikostaustaote nähtäväksi henkilöltä, joka ensi kerran nimitetään työ- tai virkasuhteeseen, johon pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa. Samoin silloin, kun henkilölle annetaan näitä tehtäviä ensi kerran. Ei kuitenkaan sovelleta tehtäviin, jotka yhden vuoden aikana kestävät enintään kolme kuukautta. Työntekijän velvollisuus on pyytää oma rikostaustaotteensa Oikeusrekisterikeskukselta, sen hinta on tällä hetkellä (kesäkuussa 2012) 13,40. Opiskelija Vuoden 2012 alusta on opiskelija, jonka opintoihin työharjoittelu alaikäisten parissa kuuluu, voinut saada itseään koskevan rikostaustaotteen. Oppilaitos pyytää tarvittaessa (oppilaitoksella on harkintaoikeus) sen esittämistä ja tarkastaa sen. Opiskelijoilla ei ole em. kolmen kuukauden aikarajaa. Hallituksen esityksessä on maininta, että asia koskee vasta vuonna 2012 opiskelunsa aloittaneita, joten sitä ei aikaisemmin aloittaneilta kysytä. Yhdistys ei voi eikä saa pyytää opiskelijoilta rikosrekisteritietoja. Mikään ei kuitenkaan estä yhdistystä kysymästä oppilaitokselta, onko siellä pyydetty esittämään opiskelijasta rikosrekisteriote. Opiskelijan rikosrekisteriote on ilmainen. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504/2002. Rikosrekisterilaki 6, 2 ja 5 momentit, 770/1993. Puhelinkeskustelu Päivi Sista, Oikeusrekisterikeskus/ Päivi Vilkki, Työttömän toimiminen vapaaehtoisena Työttömyysturvalain mukaan työttömällä on pääsääntöisesti oikeus osallistua palkatta tavanomaiseen yleishyödylliseen vapaaehtoistyöhön tai tavanomaiseen talkootyöhön menettämättä työttömyyskorvaustaan. 4

5 Jos henkilö kuitenkin työskentelee palkatta yrityksessä tai sellaisissa tehtävissä, jotka yleisesti tehdään työsuhteessa tai yritystoimintana, oikeutta työttömyyskorvaukseen ei ole. Lainsäätäjän tarkoituksena on tässä todennäköisesti ollut veronkierron estäminen eikä tällaisia tehtäviä Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten vapaaehtoistoiminnassa saakaan olla. Epävarmoissa tapauksissa asia kannattaa varmistaa paikallisesta Työ- ja elinkeinotoimistosta sen selvittämiseksi, että kyseessä on varmasti lain tarkoittama vapaaehtoistyö ja työtön täyttää vapaaehtoistyön aikana laissa säädetyt työttömyysetuuden saamisen työvoimapoliittiset edellytykset, mm. on valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä. Työttömyysturvalaki 2 luku, 2, 1290/ Henkilötietojen kysyminen ja käsitteleminen Vapaaehtoiselle haastattelussa esitettävien kysymysten ja häneltä kerättävien henkilötietojen osalta ohjeistusta on löydettävissä henkilötietolaista. Myös työnhakutilanteiden sääntelyä voidaan käyttää ohjeena. Haastattelua varten on tehty mallilomake käsikirjan liitteeksi. Pääperiaate Pääperiaate on, että kysyttävien ja käsiteltävien henkilötietojen tulee olla tarpeellisia. Sellaisille asioille, jotka eivät liity kyseiseen vapaaehtoistoimintaan, ei näin ollen ole perustetta kysyä eikä kirjata. Arkaluonteiset tiedot Arkaluonteisten tietojen käsittely on kielletty. Käsittely tarkoittaa mm. tietojen keräämistä, tallettamista, käyttämistä ja luovuttamista. Arkaluontoisina tietoina pidetään: - henkilön rotua tai etnistä alkuperää - yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista - rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta - henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia - henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä - henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita sosiaalihuollon etuuksia. Poikkeuksina em. arkaluonteisten tietojen käsittelykieltoon on mm, että rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa. Työsopimuslaissa, josta haastattelua varten voidaan hakea mallia, on edellä mainittujen lisäksi vielä erikseen kielletty työntekijöiden asettaminen eri asemaan ilman hyväksyttävää perustetta mm. iän, kielen ja perhesyiden vuoksi. Edellä mainittu syrjintä on kielletty myös otettaessa työntekijöitä työhön. 5

6 Mallia voidaan hakea myös Laista yksityisyyden suojasta työelämässä, jonka mukaan työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tästä ei voida poiketa edes työntekijän suostumuksella. Henkilötunnus Henkilötunnusta saa käsitellä rekisteröidyn antamalla yksiselitteisellä suostumuksella. Lisäksi sitä saa käsitellä, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää mm. rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten vapaaehtoisilta tarvitaan henkilötunnuksen kysymistä esimerkiksi silloin, kun hänelle maksetaan kulukorvauksia. Henkilötietolaki 9, 11, 12, 13, 523/1999. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 3, 759/2004. Työsopimuslaki 2 luku 2, 55/ Vaitiolovelvollisuus/ ilmoitusvelvollisuus Vaitiolovelvollisuus Sosiaalihuollon palveluksessa oleva on vaitiolovelvollinen asiakirjoista, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai muusta yksityisestä henkilöstä. Samoin vaitiolovelvollisuus koskee muita sosiaalihuollon tehtävissä tietoon tulleita seikkoja, esim. sitä, että työntekijä näkee naapurinsa menevän turvakotiin. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös työsuhteen jälkeen. Vaitiolovelvollisuus koskee myös sitä, joka harjoittelijana tai muutoin toimii sosiaalihuollon järjestäjän lukuun. Hallituksen esityksessä todetaan muiden toimijoiden tarkoittavan myös vapaaehtoistyötä tekeviä. Olisi kuitenkin selkeintä, että vapaaehtoisen kanssa tehtäisiin vaitiolositoumus, jotta asia varmasti tulisi selväksi. Tätä varten on laadittu käsikirjan liitteenä oleva vaitiolositoumuslomake. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 14, 15, 812/2000. HE 137/1999. Ilmoitusvelvollisuus Lastensuojelulain nojalla Mm. sosiaali- ja terveydenhuollon palveluksessa olevilla henkilöillä on velvollisuus viipymättä tehdä salassapitosäännösten estämättä ilmoitus kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Lapsella tarkoitetaan tässä jokaista alle 18-vuotiasta. Kyse on nimenomaan lastensuojelun tarpeen selvittämisestä, ilmoittajan ei tarvitse olla varma, että tarve on olemassa, siitä herännyt epäily riittää. Esimerkkinä kehitystä vaarantavista 6

7 olosuhteista on perheen tilanne, jossa esiintyy lähisuhdeväkivaltaa. Tällöin on syytä tehdä lastensuojeluilmoitus. Lastensuojelulaissa on lueteltu ne, joilla on velvollisuus lastensuojeluilmoituksen tekoon. Tämän lisäksi jokaisella henkilöllä on oikeus lastensuojeluilmoituksen tekoon, eikä kenelläkään ole sellaista salassapitovelvollisuutta, joka estäisi sen. Niinpä oikeus on myös kaikilla vapaaehtoisilla. Vapaaehtoisia varten kannattaakin laatia yhdistyksessä ohjeistus, jonka mukaan vapaaehtoinen voisi olla yhteydessä työntekijään, mikäli hänessä on herännyt huoli lapsesta. Työntekijä voisi sitten auttaa ilmoituksen teossa. Mainittakoon tässä vielä työntekijöiden osalta, että ilmoituksen tekoon velvoitetuilla henkilöillä on lisäksi velvollisuus tehdä salassapitosäännösten estämättä ilmoitus poliisille, jos heillä on tehtävässään tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta. Tämä ei siis koske vapaaehtoisia. Lastensuojelulaki 25, 417/2007. Erityinen ilmoittamisvelvollisuus törkeän rikoksen osalta Jokaisen tulee ilmoittaa ns. ylitörkeä rikos, jonka hän tietää olevan valmisteilla ja jossa on vielä aikaa estää rikos. Rikokset on pykälässä luetteloitu. Luettelo alkaa joukkotuhonnasta ja etenee mm. maanpetoksen kautta Ensi- ja turvakotien liiton jäsenjärjestöjen toiminnassa esille tuleviin rikoksiin, joita ovat henkirikokset (murha, tappo ja surma), törkeä pahoinpitely, raiskaus, törkeä raiskaus ja törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Tyypillisimpiä esille tulevia tapauksia on tappouhkaus, jossa uhkaaja kertoo kolmannelle henkilölle aikovansa tappaa puolisonsa tai entisen puolisonsa. Ilmoitus valmisteilla olevasta rikoksesta tehdään joko sille, jota vaara uhkaa tai viranomaiselle, yleisimmin poliisille. Lähisukulaisen osalta ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole. Tämä ilmoittamisvelvollisuus ohittaa kaikki vaitiolovelvollisuudet ja myös vapaaehtoisia kannattaa ohjeistaa asiasta. Rikoslaki 15 luku 10 39/ Työturvallisuus, vahingonkorvausvastuu ja tapaturmien varalta vakuuttaminen 5.1. Työturvallisuus Työturvallisuus tarkoittaa työympäristön ja työolosuhteiden parantamista työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Työturvallisuuslakia sovelletaan pääasiassa työntekijöiden työolosuhteisiin, mutta se voi säännellä myös vapaaehtoistoimintaa. 7

8 Itse laki toteaa, että työnantajan on soveltuvin osin huolehdittava vapaaehtoisen turvallisuudesta ja siitä, ettei hänen terveydelleen aiheudu haittaa. Soveltuvin osin tarkoittaa, että sitä sovelletaan, kun henkilö tekee samaa tai samankaltaista työtä kuin työpaikan työntekijä. Hallituksen esitys täsmentää tilannetta vielä siten, että jos vapaaehtoistyöntekijä tekee samaa tai samankaltaista työtä kuin työpaikan työntekijät, tätä lakia kokonaisuudessaan sovelletaan vapaaehtoistyöhön, muissa tilanteissa vapaaehtoistyöntekijän työ jää lain soveltamisalan ulkopuolelle. Lainsäätäjä on säätäessään lain koskemaan vain samaa tai samankaltaista työtä ajatellut siten, että vain tällöin työnantajalla on mahdollisuus täyttää asetetut velvoitteet, koska hän tällöin on tietoinen kyseisestä työskentelystä ja voi vaikuttaa siihen oman tavanomaisen työnjohtonsa kautta. Voitaneen ajatella, että vapaaehtoisen toimiminen samassa tilassa ja samojen asiakkaiden kanssa kuin työntekijät velvoittaa työnantajan huolehtimaan vapaaehtoisen turvallisuudesta työturvallisuuslain periaatteita noudattaen. Työnantajan velvollisuuksia vapaaehtoisten osalta silloin, kun he tekevät samaa tai samankaltaista työtä kuin työpaikan työntekijät: Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Silloin kun lakia sovelletaan, työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite tarkoittaa, että työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Seuraavia periaatteita tulee mahdollisuuksien mukaan noudattaa: - vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään - vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne korvataan vähemmän vaarallisilla ja vähemmän haitallisilla - yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä - tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen otetaan huomioon. Työsuojelun toimintaohjelma Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi toimintaohjelma. Ohjelma voi tässä tarkoittaa joko toimintapolitiikan asettamista tai sitä konkreettisempaa toimintaohjelmaa tai suunnitelmaa. Ohjelman tulee tarvittaessa sisältää varautuminen tapaturmien ja onnettomuuksien uhkaan ja mahdollisten seurausten minimointiin sekä kuvaus muun muassa ensiavusta, palontorjunnasta ja työntekijöiden evakuoinnista samoin kuin yhteyksistä ulkopuolisiin palveluihin. Keskeisenä osana toimintaohjelmaa on muun muassa työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja toimenpideehdotusten huomioon ottaminen. Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi Työnantajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Mikäli niitä ei voida poistaa, on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. 8

9 Vaarojen tunnistamisen ja arvioinnin käytännön toteuttaminen ja menettelytavat työpaikoilla määräytyvät työnantajan toimialan, toiminnan luonteen ja työpaikan koon sekä muiden kussakin tapauksessa esillä olevien erityispiirteiden mukaan. Yleisesti käytössä olevan mallin mukaista menetelmää ei edellytetä vaan työnantajakohtaisesti on mahdollisuus toteuttaa kussakin tilanteessa parhaiten soveltuvia toimintatapoja. Tarkoitus on, että kaikki potentiaaliset vaara- ja haittatekijät tulevat läpikäydyksi jokaisella työpaikalla ja vaarojen selvittäminen on suunnitelmallista ja jatkuvaa. Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä ja perehdytettävä hänet riittävästi mm. työhön ja työpaikan työolosuhteisiin sekä annettava opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi. Samoin on meneteltävä vapaaehtoisen suhteen silloin, kun säännöksiä sovelletaan vapaaehtoiseen. Väkivallan uhka Jos työhön liittyy ilmeinen väkivallan uhka, työpaikalla on oltava väkivallan torjumiseen ja rajoittamiseen tarvittavat asianmukaiset turvallisuusjärjestelyt tai laitteet sekä mahdollisuus avun hälyttämiseen. Lisäksi on laadittava menettelytapaohjeet, joissa ennakolta kiinnitetään huomio uhkaavien tilanteiden hallintaan ja työntekijän turvallisuutta lisääviin toimintatapoihin. Työntekijän (ja vapaaehtoisen, silloin kun lakia sovelletaan) velvollisuudet Työntekijän on noudatettava työtä ja työpaikkaa koskevia turvallisuusohjeita ja käytettävä hänen käyttöönsä annettuja henkilösuojaimia ja apuvälineitä. Samoin vapaaehtoisen tulee menetellä silloin, kun säännöksiä sovelletaan vapaaehtoiseen. Työturvallisuuslaki 1, 7, 55, 8, 9, 10, 14, 18, 27, 738/2002. HE työturvallisuuslaiksi 59/2002 (jossa viittaus aikaisempaan HE:een 113/1992) Vahingonkorvausvastuu Isännänvastuu Vahingonkorvauslaissa säädetään ns. isännänvastuusta eli siitä vastuusta, mikä työnantajalla on työntekijän aiheuttamasta vahingosta. Sellaisen vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa, työnantaja on velvollinen korvaamaan. Lain mukaan myös silloin, kun joku toisen pyynnöstä suorittaa työsuhteeseen verrattavissa olosuhteissa tiettyä tehtävää olematta itsenäinen yrittäjä ja hän tehtävää suorittaessaan virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttaa vahinkoa, on se, jonka lukuun tehtävä suoritetaan, velvollinen korvaamaan vahingon. Hallituksen esityksessä (187/1973) tällaisesta tehtävänsuorittajasta on esimerkkinä annettu palkaton urheilukilpailujen toimitsija. 9

10 Vanhemmassa oikeuskirjallisuudessa on pidetty isännänvastuun tärkeänä osatekijänä sitä, että vastuun kantajalla tulisi olla mahdollisuus antaa työnsuorittajalle ainakin ohjeita, ellei jopa valvoa tätä. (Armas Arti, Vahingonkorvauslaki, 1981, s ; Eero Routamo Esko Hoppu, Suomen vahingonkorvausoikeus, 1988, s ). Uudemmassa oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että monet vapaaehtoistyössä aiheutetut vahingot kuulunevat isännänvastuun piiriin. Tässä otetaan huomioon erityisesti se, että isännänvastuun tehtävänä on varmistaa vahingonkorvauksen saaminen sille, joka on kärsinyt vahinkoa. (Mika Hemmo: Vahingonkorvausoikeus, 2005, s.53-54). Asiasta ei ole yhtään Korkeimman oikeuden ratkaisua. Varminta on huolehtia, että yhdistyksellä on vapaaehtoistoiminnan kattavat vakuutukset, esim. järjestön toiminnan vastuuvakuutus. Vahingonkorvauslaki 3 luku, 1 :n 1 ja 3 momentit, 412/1974. Työntekijän oma korvausvastuu Työntekijä on puolestaan työssään virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttamastaan vahingosta korvausvelvollinen siltä osin kuin harkitaan kohtuulliseksi. Tässä arvioinnissa otetaan huomioon vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan asema, vahingon kärsineen tarve sekä muut olosuhteet. Vahingonkorvausta ei tuomita, jos työntekijän viaksi jää vain lievä tuottamus. Tahallisesta vahingosta taas tuomitaan pääsääntöisesti täysi korvaus. Tässä pykälässä eikä sen esitöissäkään mainita mitään vapaaehtoistyöntekijään viittaavaa. Kaikin puolin varminta on huolehtia, että yhdistyksellä on vapaaehtoistoiminnan kattavat vakuutukset. Vahingonkorvauslaki 4 luku 1, 412/ Tapaturmien varalta vakuuttaminen Työnantaja on pääsääntöisesti velvollinen ottamaan vakuutuksen työntekijöiden työtapaturmien varalle. Vapaaehtoisia ei laissa mainita. Vapaaehtoisille olisi kuitenkin hyvä ottaa ryhmätapaturmavakuutus. Tapaturmavakuutuslaki 8, 608/

11 6. Verotus 6.1. Vapaaehtoisen verovapaat matkakustannusten korvaukset Vapaaehtoisella on oikeus verovapaisiin matkakustannusten korvauksiin yleishyödylliseltä yhteisöltä matkasta, joka on tehty yhteisön hyväksi sen toimeksiannosta. Tällöin verovapaata tuloa ovat: - päiväraha enintään kahdeltakymmeneltä päivältä kalenterivuodessa - majoittumiskorvaus - matkakustannusten korvaus, jota voidaan suorittaa myös matkasta vapaaehtoisen asunnolta vapaaehtoistoimintapaikalle. Matkakustannusten korvaus on verovapaata muulla kuin julkisella kulkuneuvolla tehdystä matkasta enintään 2000 euroa kalenterivuodelta. Julkisella kulkuneuvolla tehdystä matkasta ei enimmäismäärää ole. Päivärahojen ja kilometrikorvausten maksamisessa on noudatettava maksuvuodelle annettua Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista -mukaisia enimmäiseuromääriä. Verohallinnon sivuilla olevan Yleishyödylliseltä yhteisöltä saatujen matkakustannusten korvausten ilmoittaminen vuosi-ilmoituksella mukaan yleishyödyllinen yhteisö ilmoittaa maksamansa matkakustannusten korvaukset työnantajan vuosi-ilmoituksella (Veroh 7801). Tuloverolaki 71, 72, 1535/1992. Verohallinto: Yleishyödylliseltä yhteisöltä saatujen matkakustannusten korvausten ilmoittaminen vuosi-ilmoituksella. Vanhempi lainsäädäntö tarkastettu seuraavasti: laki /896 (HE 91/2001) ja laki /946 (HE 112/2008). Puhelinkeskustelu Aira Turunen, verohallinto/päivi Vilkki, Tuloverotus yleishyödyllisen yhteisön osalta Yhdistyksen toimintaan liittyvästä verotuksesta säädetään useissa laeissa. Seuraavassa on kerättynä tietoja, jotka voivat liittyä vapaaehtoistoimintaan ja vähän muuhunkin. Tuloverolaissa yhteisöllä tarkoitetaan mm. aatteellista, rekisteröityä yhdistystä. Yhteisö on yleishyödyllinen, jos se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä. Lisäksi yleishyödyllisen yhteisön toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin eikä se tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena tai kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Tällaisia yhdistyksiä ovat mm. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset. Yleishyödyllinenkin yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta. Elinkeinotulona ei kuitenkaan pidetä yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä mm.: 11

12 - arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta saatu tuloa. Samoin ei myöskään edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatua tuloa. - jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua tuloa. - adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa suoritetusta varojenkeräyksestä saatua tuloa. - bingopelin pitämisestä saatua tuloa. Oikeuskäytännössä yleishyödyllisten yhteisöjen harjoittamaa tavarankeräystä ja siihen liittyvää kirpputoritoimintaa ei ole pidetty elinkeinotoimintana, kun myytävät tavarat on saatu lahjoituksina. Tuloverolaki 3, 22, 23, 1535/1992. Verohallituksen verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, ohje dnro 384/349/2007, Yleishyödyllisen yhteisön henkilökohtaisten tulojen verotus Yleishyödyllisen yhteisön tuloja ovat esim. jäsenmaksut, osingot, korot, vuokratulot osakehuoneistosta, lahjoitukset sekä luovutusvoitot muusta kuin elinkeinotoimintaan kuuluvasta omaisuudesta. Nämä tulot ovat yleishyödylliselle yhteisölle verovapaata tuloa. Jos edellä mainitut tulot kuitenkin kuuluvat poikkeuksellisesti yhteisön elinkeinotulolähteeseen, ne ovat elinkeinotulona verotettavaa tuloa. Verohallituksen verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, ohje dnro 384/349/2007, Koulutustoiminnan verotus Maksullista koulutustoimintaa ei ole erikseen säädetty verovapaaksi Tuloverolaissa, joten sen veronalaisuus ratkeaa sillä, täyttyvätkö elinkeinotoiminnan tunnusmerkit. Jos maksullinen koulutus kohdistuu vain yhteisön omiin jäseniin, kyse on lähtökohtaisesti verovapaasta koulutustilaisuudesta. Tilanne on sama silloin, kun koulutustilaisuus on kertaluonteinen. Sen sijaan silloin, kun koulutustilaisuus järjestetään ansiotarkoituksessa, toiminta on jatkuvaa ja se kohdistuu rajoittamattomaan henkilöpiiriin, on kyse verollisesta elinkeinotoiminnasta. Verohallituksen verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, ohje dnro 384/349/2007, Perintö- ja lahjavero Yleishyödylliselle yhteisölle annetusta omaisuudesta ei suoriteta perintö- eikä lahjaveroa. Perintö- ja lahjaverolaki 2, 378/

13 6.4. Arvonlisävero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen arvonlisäveron osalta vain, jos sen toimintaa harjoitetaan liiketoiminnan muodossa ja tuloa pidetään yhteisön verollisena elinkeinotulona. Silloinkin, kun toimintaa harjoitetaan liiketoiminnan muodossa, on vähäinen toiminta rajattu arvonlisäverotuksen ulkopuolelle. Jos tilikauden liikevaihto on enintään euroa tilikaudessa, kun tilikauden pituus on 12 kuukautta, ei myyjä ole verovelvollinen. Arvonlisäverolaki 1, 4, 3, 1501/1993. Tuloverolaki 23, 1535/1992. Verohallituksen verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, ohje dnro 384/349/2007, Talkootyön verotus Verolainsäädännössä ei ole erityistä talkootyön määritelmää. Talkootyöllä tarkoitetaan yleensä toisen lukuun korvauksetta tehtävää työtä. Veroton talkootyö on vastikkeetonta jokamiehentyötä, joka ei edellytä erityistä ammattitaitoa tai pätevyyttä eikä muodosta työsuhdetta. Se on luonteeltaan tilapäistä, selvästi rajatun tehtävän suorittamista. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi tilapäinen mainosjakelu- tai postitustyö. Vastikkeettomasta suorituksesta saatua hyötyä ei katsota veronalaiseksi tuloksi. Sen sijaan erityistä ammattitaitoa vaativat työsuoritukset (esim. sähköasennus) eivät ole talkootyötä, koska ammattitaitovaatimus rajaa osallistujaryhmän tavalla, jota voidaan pitää työntekijöiden nimeämisenä työhön. Tämä viittaa Työsopimuslain nimeämiin työsuhteen tunnusmerkkeihin, joita ovat työnantajan johto ja valvonta. Erityinen huomio tulee vielä kiinnittää ns. vaihtotyöhön, mikä ei ole verotonta talkootyötä. Sillä tarkoitetaan kirjallista tai suullista sopimusta, jolla molemmat osapuolet sitoutuvat tekemään vastavuoroisesti työtä toiselle sopijapuolelle. Esimerkiksi silloin, kun puutarha-alan yrittäjä sopii kunnostavansa tilitoimistoyrittäjän pihan kirjanpitotyötä vastaan, ei kyse ole vastikkeettomasta talkootyöstä. Tällöin palkan tai palkkion määrä on summa, jonka työn teettäjä olisi muutoin joutunut maksamaan. Verohallituksen ohje Talkootyön verotus, Dnro 508/32/

14 7. Arpajaisten ja rahankeräyksen järjestäminen 7.1. Arpajaiset Pienarpajaiset Arpajaisten toimeenpano-oikeus on mm. yleishyödyllisellä yhteisöllä, siis esim. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenjärjestöillä. Se saa toimeenpanna ilman luvan hakemista ns. pienarpajaiset silloin, kun kyseessä ovat tavara-arpajaiset, jotka toimeenpannaan varojen hankkimiseksi yleishyödyllisen toiminnan edistämiseen. Tällöin arpojen yhteenlaskettu myyntihinta saa olla enintään euroa ja arpojen myynnin ja voittojen jaon tulee tapahtua samassa tilaisuudessa. Tilaisuuden päättymisen jälkeen tulee tehdä viipymättä tavara-arpajaisista tilitys poliisilaitokselle. Tilitystä ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos arvat on myyty vain arpajaiset toimeenpanevaan yhteisöön kuuluvien henkilöiden kesken. Muut arpajaiset Mikäli järjestetään muunlaisia arpajaisia, tulee siihen hakea lupa poliisilaitokselta kirjallisesti. Lupa voidaan antaa enintään kuudeksi kuukaudeksi. Yleiset edellytykset näiden muiden arpajaisten järjestämiseksi ovat, että arpajaisten toimeenpaneminen tulee tapahtua varojen hankkimiseksi yleishyödyllisen toiminnan edistämiseen, arpajaisten toimeenpano ei saa olla yleisen edun kannalta ilmeisen epätarkoituksenmukaista ja lupaviranomaisella ei ole perusteltua syytä epäillä hakijan toimivan arpajaistoiminnasta annettujen säännösten ja määräysten vastaisesti. Edellä mainittujen yleisten edellytysten lisäksi arpajaisten toimeenpano, arpojen yhteenlaskettu myyntihinta, voittojen arvo ja arpajaisten todennäköinen tuotto eivät saa olla ilmeisessä epäsuhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi voittojen yhteenlasketun arvon tulee vastata vähintään 35 prosenttia arpojen yhteenlasketusta myyntihinnasta, pienimmän voiton tulee vastata vähintään arvan hintaa eikä voittoina annettavien arpojen arvo saa olla sisällytetty edellä mainittuun vähimmäisarvoon. Näissä muissa arpajaisissa tavara-arpajaisten arvonta ja arpojen sekoittaminen tulee suorittaa kihlakunnan poliisilaitoksen edustajan tai julkisen notaarin valvonnassa. Tavara-arpajaisluvan saajan on tehtävä tavara-arpajaisista tilitys viiden kuukauden kuluessa luvan voimassaolon päättymisestä poliisilaitokselle, joka tarkastaa tilityksen. Arpajaislaki 5, 27, 7, 25, 26, 29, 30, 1047/

15 7.2. Rahankeräys Rahankeräyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa. Tästä toiminnasta on säännelty Rahankeräyslailla. Rahankeräyslain soveltamisalueen ulkopuolella oleva toiminta Mm. seuraava toiminta on rajattu lain ulkopuolelle ja siihen ei siis tarvita lain muutoin edellyttämää luvan hakemista: naapuriapu; tavarankeräykset; vetoaminen yleisöön omaisuuden saamiseksi testamentein; hyväntekeväisyyshuutokaupat sekä tukikonsertit ja tukitilaisuudet. Rahankeräyksen luvanvaraisuus Rahankeräyksen toimeenpanemiseen tarvitaan pääsääntöisesti poliisilaitoksen antama lupa. Keräys saadaan toimeenpanna varojen hankkimiseksi yleishyödylliseen toimintaan ja lupa voidaan antaa yhteisölle, jolla on yksinomaan yleishyödyllinen tarkoitus. Lupa voidaan antaa enintään kahden vuoden määräajaksi ja sitä on haettava kirjallisesti. Hakemukseen tulee liittää yksityiskohtainen keräys- ja käyttösuunnitelma. Sen tulee sisältää tiedot luvan hakijasta; keräystavoista ja mahdollisesta keräystunnuksesta; eri keräystapojen aiheuttamista kustannuksista; mahdollisesta keräyksen käytännön toimeenpanijasta; mahdollisen keräyksen käytännön toimeenpanijan käytöstä aiheutuvista kustannuksista; eri keräystavoilla saatavien varojen arvioidusta määrästä. Rahankeräysluvan saajan on avattava kutakin rahankeräystä varten erillinen pankkitili. Lupaviranomainen voi myöntää poikkeuksen vaatimuksesta käyttää rahankeräystiliä sekä vaatimuksesta käyttää kutakin rahankeräystä varten erillistä rahankeräystiliä, jos tämä on keräyksen suppeudesta, keräystavasta, keräystoiminnan jatkuvuudesta tai muusta syystä johtuen perusteltua. Lupahakemus voidaan hylätä mm., jos aikaisemmat samaa tai siihen verrattavaa keräystapaa käyttäen suoritetut keräykset eivät ole onnistuneet taloudellisesti. Tilitys on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa lupa-ajan päättymisestä luvan myöntäneelle viranomaiselle, joka tarkastaa ja hyväksyy tilityksen. Rahankeräyslaki 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 13, 21, 255/ Yleisötilaisuuden järjestäminen 8.1. Yleisötilaisuus Yhdistysten omalle väelle ja asiakkaille järjestetyt tilaisuudet eivät pääsääntöisesti edellytä minkäänlaista ilmoituksen tekemistä. 15

16 Mikäli kuitenkin järjestetään suuri yleisötilaisuus, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus poliisille. Yleisötilaisuudella tarkoitetaan kokoontumislain mukaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia ja joita ei ole pidettävä yleisinä kokouksina. Tällainen tilaisuus voi olla esim. messutapahtuma. Edellä mainitulla yleisellä kokouksella puolestaan tarkoitetaan mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata. Kirjallinen ilmoitus poliisille yleisötilaisuudesta on tehtävä vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Poliisi voi hyväksyä myöhemminkin tehdyn ilmoituksen, jos tilaisuudesta ei aiheudu haittaa yleiselle järjestykselle eikä poliisille lain mukaan kuuluvien tehtävien täyttäminen kohtuuttomasti vaikeudu. Vaikka yleisötilaisuus olisi suurikin, ei lain mukaan ilmoitusta kuitenkaan tarvita, jos osanottajien vähäinen määrä, tilaisuuden luonne tai järjestämispaikka ei edellytä toimenpiteitä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivulliselle tai ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä ei tarvita. Näinpä ollen tavalliset pikkujoulut, kesäpäivät ja lastenjuhlat voi huoleti järjestää ilman poliisille tehtävää ilmoitusta. Kokoontumislaki 2, 14, 530/ Pelastussuunnitelma Yleensä ei yhdistysten järjestämiä tilaisuuksia koske myöskään velvollisuus pelastussuunnitelman laatimiseksi, mikäli tilaisuus ei ole suuri. Mikäli kuitenkin järjestetään edellä mainittu yleisötilaisuus, jossa: 1) arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä; 2) käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja; 3) tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai 4) tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille, tulee laatia pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelman tekoa on vaadittu esim. silloin, kun on järjestetty koulumajoitus. Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. Se on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaisille. Pelastuslaki 16, 379/2011. Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 3, 407/

17 8.3. Elintarvikehygieeninen osaaminen Vapaaehtoisia voi yleensä huoletta pyytää ruuantarjoilutehtäviin yhdistyksen tilaisuuksissa ilman hygieniapassia. Hygieniapassia edellytetään silloin, kun henkilö työskentelee ilmoitetussa tai hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa ja käsittelee pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita yhdessä tai useammassa elintarvikehuoneistossa ja edellä mainittua työtä on tullut täyteen kolme kuukautta. Mikäli oman yhdistyksen keittiö on ns. elintarvikehuoneisto tai elintarvikehuoneistoa ylläpitävän elintarvikealan toimijan kanssa tehdään yhteistyötä esim. kesäjuhlien järjestelyissä, on elintarvikepassi edellä mainituissa tehtävissä tarpeen. Tällöinkään ei hygieniapassia tarvita henkilöltä, joka elintarvikehuoneistossa työskentelee pelkästään mm. kassatehtävissä tai valmiiden annosten tarjoilijana. Elintarvikelaissa elintarvikehuoneisto tarkoittaa mitä tahansa rakennusta tai huoneistoa tai niiden osaa taikka muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään. Ilmoitettuja elintarvikehuoneistoja (joista elintarvikealan toimija tekee kirjallisen ilmoituksen kunnan valvontaviranomaiselle) ovat mm. kahvilat, ravintolat, suurkeittiöt, erilaiset kioskit, pikaruokaravintolat, elintarvikemyymälät ja myös monet elintarvikkeita valmistavat tehtaat. Hyväksyttyjä elintarvikehuoneistoja (joista edellytetään hyväksymistä) ovat mm. raakaa lihaa, kalaa, siipikarjaa tai muita alkuperäisiä elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevät huoneistot. Valviran ja aluehallintovirastojen laatimassa ohjeistuksessa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet, yleinen osa todetaan, että hygieniaosaamisen osoittamista ei edellytetä niiltä työntekijöiltä, jotka ainoastaan koostavat aamu-, väli- tai iltapaloja niin sanotuista valmiista elintarvikkeista tai jakavat taikka tarjoilevat ruokaa. Tällaisia tehtäviä voidaan siis hyvin tarjota vapaaehtoisille silloinkin, kun tarjoilu tapahtuu elintarvikehuoneistossa. Joskus saattaa käytännössä syntyä tulkintaongelmia siitä, mitä pidetään valmiina elintarvikkeina ja mitkä puolestaan ovat pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Epäselvissä tapauksissa kannattaa olla yhteydessä oman kunnan valvontaviranomaiseen. Mikäli suuremmissa tilaisuuksissa tehdään yhteistyötä elintarvikealan yrittäjän kanssa, on hyvä huomioida, että hänellä on lakisääteinen velvollisuus laatia ja toteuttaa kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Elintarvikelaki 6 18-kohta, 13, 27, 23/2006. Ohjeistus Elintarviketurvallisuusviraston ( Evira ) sivuilla. Sähköposti ylitarkastaja Satu Meririnne, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira/ Päivi Vilkki,

18 8.4. Tekijänoikeuslain huomioiminen Tilaisuuksissa voi esittää maksutta sellaista musiikkia, jota tekijänoikeussuoja ei koske. Tekijänoikeussuoja on voimassa tekijän eliniän sekä 70 vuotta tämän jälkeen. Tämänkin jälkeen teos voi nauttia tekijänoikeussuojaa esim. uutena sovituksena. Suoja-ajan jälkeen musiikkia voi vapaasti esittää. Äänilevyn osalta suoja on voimassa 50 vuotta tallentamisvuodesta. Lisäksi Tekijänoikeuslain mukaan saa julkaistun teoksen esittää julkisesti tilaisuudessa, jossa teosten esittäminen ei ole pääasia ja johon pääsy on maksuton sekä jota muutoinkaan ei järjestetä ansiotarkoituksessa. Tässä on Teoston mukaan hyvä nyrkkisääntö, että jos tilaisuuden voisi järjestää myös ilman musiikkia, kyse on pykälän mukaisesta tilaisuudesta, jossa teosten esittäminen ei ole pääasia. Lisäksi on huomioitava, että yleisön määrä ei saa olla suuri, ei ainakaan monta sataa henkilöä, on Teoston kanta. Näillä edellytyksillä yhdistysten tilaisuuksissa voi musiikkia esittää (yrityksiin tämä pykälä ei päde, sanoo Teosto). Tekijänoikeuskorvauksia tulee maksaa videoiden esittämisestä esimerkiksi lastenjuhlassa, jossa videoita esitetään. Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry. on säveltäjien, sovittajien ja musiikin kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Se kerää ja tilittää musiikin tekijöille ja kustantajille korvaukset heidän musiikkinsa julkisesta esittämisestä ja tallentamisesta. Elävän musiikin tapahtumia (joissa esitetään tekijänoikeussuojan alaista musiikkia) järjestettäessä järjestäjän tulee sopia esiintyjän kanssa, kumpi ilmoittaa ohjelmatiedot Teostoon. Gramex ry on esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys. Se valvoo ja edistää äänitteillä esiintyvien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeuslaissa säädettyjä oikeuksia ja kerää heille korvauksia. Gramex-korvauksia kerätään, kun cd-levyä tai muuta äänitemusiikkia esitetään julkisesti tai tallennetaan muuhun kuin yksityiskäyttöön tai kun musiikkivideoita esitetään julkisesti. Äänitemusiikin esitystekniikka ei vaikuta siihen, meneekö korvaus. Musiikki on musiikkia, soi se sitten radiosta, tietokoneelta, cd-levyltä tai vaikka kännykästä. Tekijänoikeuslaki 2, 21, 43, 46, 404/1961. HE laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta 28/2004. Puhelinkeskustelu Rantakallio, Teosto/ Vilkki, Tiedonkeruu ja kirjaaminen Tässä luvussa käsitellään tiedon keräämistä ja kirjaamista Sofiaan vapaaehtoisista. 18

19 Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan Sofiaan kirjattuja tietoja pidetään Henkilötietolain mukaisena henkilörekisterinä ja tämän lain mukaan tehdään tietojen tallentaminen, säilyttäminen ja poistaminen. Puhelinkeskustelu Tietosuojavaltuutetun toimistoon Pöhönen/ Vilkki 9.1. Rekisteriseloste Henkilörekisteristä tulee laatia rekisteriseloste, josta ilmenee: - rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot - henkilötietojen käsittelyn tarkoitus - kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä - mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle - kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista Rekisteriseloste tulee pitää kaikkien, myös vapaaehtoisten, saatavilla. Tästä voidaan poiketa, mikäli se on välttämätöntä mm. valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi. Rekisteriselosteen määrittelyt ovat erittäin tärkeät. Tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaan sinne tulee määritellä, mitä tietoja tallennetaan ja mitkä tiedot ovat siis osa henkilörekisteriä. Henkilötietolaki 10, 523/1999, puhelinkeskustelut Tietosuojavaltuutetun toimisto Tanja Muotka/ Päivi Vilkki ja Yleistä henkilörekisteriin tallennettavista tiedoista Rekisteriselosteessa määritellään, mitkä asiat ovat tarpeellisia asiakkaan asioiden hoitamisen kannalta. Käsiteltävien henkilötietojen tulee olla määritellyn henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia. Lisäksi on huolehdittava, ettei virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita henkilötietoja käsitellä. Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä tai hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan koskevia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Henkilötietolaki 3, 9, 523/1999. Arkaluonteiset tiedot Arkaluonteisten tietojen käsittely on kielletty. Tällaisina tietoina pidetään: - henkilön rotua tai etnistä alkuperää - yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista 19

20 - rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta - henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia - henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä - henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita sosiaalihuollon etuuksia. Poikkeuksina em. arkaluonteisten tietojen käsittelykieltoon ovat mm.: - rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa - mm. sosiaalipalvelujen tuottaja saa käsitellä toiminnassaan saatuja tietoja rekisteröidyn sosiaalihuollon tarpeesta, palveluista, tukitoimista tai muita rekisteröidyn huollon kannalta välttämättömiä tietoja. Arkaluonteiset tiedot on poistettava rekisteristä välittömästi sen jälkeen, kun käsittelylle ei ole enää perustetta. Perustetta ja käsittelyn tarvetta on arvioitava vähintään viiden vuoden välein. Henkilötietolaki 11, 12, 523/1999. Henkilötunnus Henkilötunnusta saa käsitellä rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella. Lisäksi henkilötunnusta saa käsitellä, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää mm. rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että henkilötunnusta ei merkitä tarpeettomasti henkilörekisterin perusteella tulostettuihin tai laadittuihin asiakirjoihin. Henkilötietolaki 13, 523/ Tiedon korjaaminen ja poistaminen henkilörekisteristä sekä henkilörekisterin hävittäminen Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on rekisterinpitäjän ilman aiheetonta viivytystä joko oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän kannalta tarpeellinen, on hävitettävä. (Jollei tietoja ole erikseen määrätty tai säädetty säilytettäviksi). Vapaaehtoisen tiedot tulee poistaa, kun vapaaehtoinen lopettaa yhdistyksessä. Henkilötietolaki 29, 34, 523/

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Rekisteröity yhdistys voi: -omistaa kiinteää omaisuutta -tehdä kauppoja. yleisiä rahankeräyksiä

Rekisteröity yhdistys voi: -omistaa kiinteää omaisuutta -tehdä kauppoja. yleisiä rahankeräyksiä -------------------------------------------------- Helge Saarinen, KHT, KLT 6.10.2013 1 Oikeudellinen asema 2 Vastuu toiminnasta 3 Vahingonkorvausvelvollisuus 4 Verotus 5 Rekisteröityminen 6 Kustannukset

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

PIIRIKOKOUS HUITTINEN

PIIRIKOKOUS HUITTINEN -------------------------------------------------- PIIRIKOKOUS 5.10.2013 HUITTINEN RI PIIRI 1410 DG Helge Saarinen, KHT, KLT Rekisteröity yhdistys voi: - tehdä sitoumuksia ja sopimuksia - asioida tuomioistuimissa

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Verkostokehittäjät-hanke Tietosuoja ja tietoturvallisuus

Verkostokehittäjät-hanke Tietosuoja ja tietoturvallisuus Verkostokehittäjät-hanke 22.9.2016 Tietosuoja ja tietoturvallisuus 1 2 Esityksen sisältö Käsitteitä Juridiikkaa Miksi? Rekisteröidyn oikeudet Rekisterinpitäjän velvollisuudet Rekisterinpitäjän tarkistuslista

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde)

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET ALAVUDEN KAUPUNKI / SIVISTYSRYHMÄ REKISTERISELOSTE ALAVUDEN YLÄASTEEN OPETTAJA- JA OPPILASREKISTERI Laatimispäivä: 16.2.2010 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelut: perhepalvelujen johtaja

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 / 2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Lapsen elatuksen rekisteri

Lapsen elatuksen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 18.8.2016 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lisätiedot

Valvottujen tapaamisten rekisteri

Valvottujen tapaamisten rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vs. perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Nimi: Liperin kunta / Sosiaali- ja terveysosasto, perhekeskus

1. Rekisterinpitäjä Nimi: Liperin kunta / Sosiaali- ja terveysosasto, perhekeskus TIETOSUOJASELOSTE yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm: 6.5.2011 Päivitetty: 29.3.2016 Laatija:Iija den Herder 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Liperin

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö 18.1.2017 / Timo Mutalahti 1 Kuvat: Pixabay.com Ilmoitus viranomaisille Missä asukkaan asumiseen tai elämiseen liittyvissä ongelmissa vuokranantajalla tai asumisen

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Lasten ja nuorten turvallisuutta edistävät toimintatavat 2016

Lasten ja nuorten turvallisuutta edistävät toimintatavat 2016 Lasten ja nuorten turvallisuutta edistävät toimintatavat 2016 Yleistä Lainsäädäntö velvoittaa Suomessa selvittämään lasten kanssa työskentelevien rikostaustan työ- ja virkasuhteisten osalta aina (504/2002)

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1 / 7 Tietosuojaseloste 1/6 - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 3.1.2014 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki/

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty 15.1.2015 Henkilötietolain (523/99) 10 mukainen rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä Nimi Iisalmen kaupunki - esiopetus;

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-tietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä EDUSKUNNAN VASTAUS 45/2011 vp Hallituksen esitys laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-tietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-tietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI

1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI TIETOSUOJASELOSTE 1 (5) Laatimispäivä: 20.12.2016 REKISTERITIEDOT 1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri 2. Rekisterinpitäjä Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL Järvenpää p. keskus

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL Järvenpää p. keskus 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus Palokuntalaisten opintopäivät Kuopio Esityksen rakenne Verotuksen perusteet ja käytännön tilanteita liittyen palokuntayhdistyksiin Yleishyödyllisyys Elinkeinotoiminta

Lisätiedot

Heikinkuja 4. StarSoft Primus, kouluhallintojärjestelmä (peruskoulut ja lukio) Primus sisältää Wilman internet-liittymän sekä Kurre-osion.

Heikinkuja 4. StarSoft Primus, kouluhallintojärjestelmä (peruskoulut ja lukio) Primus sisältää Wilman internet-liittymän sekä Kurre-osion. REKISTERINPITÄJÄ Mäntsälän kunnan sivistyslautakunta Mäntsälän kunta/sivistyspalvelut REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT Sivistysjohtaja Oppilas- ja opettajarekisterit Kirsi Toimela / Jarkko Virolainen

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä

Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät 18.1.2013 Otto Markkanen, lakimies Asianajotoimisto Castrén & Snellman 1 TIETOSUOJA? YKSITYISYYS JA HENKILÖTIEDOT

Lisätiedot

FINLANDIA-TALO Oy. REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä SISÄLTÖ

FINLANDIA-TALO Oy. REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä SISÄLTÖ FINLANDIA-TALO Oy REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä 19.11.2012 SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 5 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu

IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA 19.2.2016 1. Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu IISALMEN KAUPUNKI KIINTEISTÖJEN KAMERAVALVONTA Matti Rönkkö tekninen isännöitsijä Iisalmen kaupunki / tilapalvelu 19.2.2016 1 Iisalmen kaupungin tekninen keskus / tilapalvelu on asentanut tallentavan kameravalvonnan

Lisätiedot

Laitoshuollon rekisteri

Laitoshuollon rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää. Jari Savola Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja

Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää. Jari Savola Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja 1 / 5 Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot Jari Savola Aikuisten

Lisätiedot

Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut

Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut 1 Rekisterinpitäjä Forssan kaupunki 2 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispäivä 18.12.2015, muutospäivä Puhelin 03 41 411 Postiosoite PL 62, 30101 Forssa Käyntiosoite Turuntie 18 Wahren-opiston,

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL Järvenpää p. keskus

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL Järvenpää p. keskus 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1 Päivitetty: 19.1.2015 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispäivä: 1.3.2013 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää Kallaveden työterveyshuollon rekisterin rekisteriselosteen

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Yhteystiedot (osoite, puhelin ) Liperin kunta /Hallinto-osasto Keskustie 10, 83100 LIPERI puh. 013 6865 11 s-posti: kirjaamo@liperi.

Yhteystiedot (osoite, puhelin ) Liperin kunta /Hallinto-osasto Keskustie 10, 83100 LIPERI puh. 013 6865 11 s-posti: kirjaamo@liperi. TIETOSUOJASELOSTE yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm: 24.1.2014 Päivitetty: 6.3.2015 / SR Laatija: Sini Rantaeskola 1. Rekisterinpitäjä Nimi

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Valokuva ja yksityisyyden suoja

Valokuva ja yksityisyyden suoja Valokuva ja yksityisyyden suoja Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 21.11.2011 Kansallismuseon auditorio Puheenvuoroja kentältä: intendentti Hannu Häkkinen Museovirasto / Kuvakokoelmat MUSEOVIRASTO Museoviraston

Lisätiedot

Biopankkien toimintojen yhdistäminen. Lakiperusta

Biopankkien toimintojen yhdistäminen. Lakiperusta Biopankkien toimintojen yhdistäminen Lakiperusta Biopankkilain (688/2012, jatkossa myös BPL ) 10 mahdollistaa biopankkien toimintojen yhdistämisen. Toimintojen hoitamisesta tai yhdistämisestä on sovittava

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565 25072

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3.

Lisätiedot

Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October

Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön Martta October 5.4.2016 Martta October 1 Lähisuhdeväkivallan ehkäisy kunnissa säädösten soveltaminen Jotakin vanhaa Jotakin uutta Jotakin

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 ja 2 a luvun 6 a, sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 9 laissa 1001/2012 ja 2 a luvun

Lisätiedot

Manuaalisesti tallennetut tiedot hakemukset ja niiden liitteet maksu- ja palvelupäätökset

Manuaalisesti tallennetut tiedot hakemukset ja niiden liitteet maksu- ja palvelupäätökset 1 / 5 Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot Kotona asumista

Lisätiedot

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen

Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet. Anna-Leena Reinikainen Tilastoaineistojen säilytysajan määrääminen - normivaatimukset ja sopimusvelvoitteet Anna-Leena Reinikainen 6.5.2009 Vaikuttavia säädöksiä Arkistolaki (831/1994) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot