Toimeentulotuen sisäiset ohjeet alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.10.2008 alkaen"

Transkriptio

1 Toimeentulotuen sisäiset ohjeet alkaen 1

2 Sisältö Säännökset... 3 Ohjeet Oikeus toimeentulotukeen Oleskelu kunnassa Perhekäsite Elatusvelvollisuus Toimeentulotukihakemuksen käsittely Päätöksenteko-oikeus Päätöksen muoto ja perustelut Toimeentulotukilaskelma Toimeentulotuen määräytyminen Tulojen selvittäminen Tuloina ei oteta huomioon Perusosan sisältö Toimeentulotuki määrätään henkilölle tai perheelle Perusosan alentaminen työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä kieltäytyjien osalta Tarpeellisen suuruisina huomioon otettavat menot Asumismenot Terveydenhuoltomenot Työ-, koulu-, kurssi- ja työharjoittelumatkat Päivähoitokustannukset Erityisistä tarpeista ja olosuhteista johtuvat menot Toimeentulotukea ei voida myöntää Toimeentulotuen erityistilanteet Nuorten toimeentulotuki Opiskelijoiden toimeentulotuki Ulkomaalaisen toimeentulotuki Yrittäjät toimeentulotuen hakijoina Vankeusaika ja toimeentulotuki Asevelvolliset Erityiskysymyksiä Toisesta kunnasta muuttaminen Elatusmaksut Lapsen tapaamisoikeus Ehkäisevä toimeentulotuki Välitystiliasiakkuus Toimeentulotuen takaisinperintä Menettely väärinkäytöstapauksissa Kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen Muutoksenhaku

3 Sipoon toimeentulotukiohjeet Säännökset Toimeentulotuesta annettu laki (1412/1997) ja asetus (66/1998) tulivat voimaan Toimeentulotukijärjestelmän toimivuuden parantamiseksi toimeentulotuesta annettuihin lakiin ja asetukseen on tehty muutoksia, joiden avulla on tarkoitus laajentaa ehkäisevän toimeentulotuen käyttöä kunnissa, lyhentää asiakkaiden jonotusaikoja sekä tehostaa tarveharkinnan käyttöä tukea myönnettäessä. Vuonna 2006 toimeentulotukea muutettiin niin, että siihen ei enää sisällytetä osuutta asiakkaana asumismenoista. Vuonna 2002 alkanutta kokeilua, jossa osa tuensaajatalouden ansiotuloista jätetään ottamatta huomioon toimeentulotukea myönnettäessä, on jatkettu vuoden 2008 loppuun tuli voimaan laki koskien toimeentulotuen viivytyksetöntä käsittelyä sekä henkilökohtaiseen keskusteluun pääsyä. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (L 189/2001) painottaa kuntien ja työvoimahallinnon välistä yhteistyötä yhteisasiakkaiden tilanteen selvittämisessä. Samoin voimaan tuli laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta tuli voimaan laki maahanmuuttajien erityistuesta (1192/2002). Lain tavoitteena on turvata kansaneläkkeen tasoinen toimeentulo vanhuuden ja työkyvyttömyyden ajalta sellaiselle suomessa asuvalle maahanmuuttajalle, joka ilmeisesti muutoin olisi jatkuvan toimeentulotuen tarpeessa. Sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000) sekä voimaan tullut hallintolaki (434/2003) sisältävät määräyksiä asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä ohjeita viranomaisen menettelylle myös toimeentulotukea myönnettäessä. Sosiaalihuoltolaki määrittelee sosiaalipalvelujen ja toimeentulotuen järjestämisvastuun. Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa 1992/734 määritellään asiakkailta perittävistä maksuista. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut oppaan (STM Oppaita 2007:11) toimeentulotukilain soveltajille. Ohjeet 1 Oikeus toimeentulotukeen Toimeentulotukea on oikeutettu saamaan henkilö, joka on tuen tarpeessa, eikä voi saada tarpeen mukaista toimeentuloa ansiotyöllään tai yrittäjätoiminnallaan, muista tuloistaan tai 3

4 varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla (TOTUL 2 1 mom.). Toimeentulotuen myöntämisessä noudatettavista ohjeista huolimatta sosiaalityöntekijälle jää harkintavalta sen myöntämisessä yksittäistapauksissa. Tuen tarvetta tulee arvioida yksittäistapauksena. Mitään ryhmiä ei voi rajata toimeentulotuen sovellutusalueen ulkopuolelle. Jokaiselle on varattava mahdollisuus hakea toimeentulotukea niin halutessaan ja asiakkaan hakemukseen on annettava kirjallinen päätös. Jokaisella on velvollisuus huolehtia omasta elatuksestaan ja laissa säädetyssä laajuudessa puolisonsa sekä omien ja puolisonsa alaikäisten lasten sekä ottolasten elatuksesta. Toimeentulotuen hakijalta edellytetään ensisijaisten etuuksien (esim. asumistuki, työttömyyspäiväraha, sairauspäiväraha, äitiys- ja vanhempainraha, opintotuki, eläke) hakemista. Työttömältä edellytetään työvoimatoimiston asiakkaaksi ilmoittautumista. Toimeentulotukijärjestelmä turvaa toimeentulon niille, jotka jäävät muiden sosiaaliturvajärjestelmien ulkopuolelle tai eivät saa muista järjestelmistä riittävää toimeentuloaan. Toimeentulotuki on aina viimesijainen, ja se on käytettävissä vasta sitten, kun henkilö ei voi muilla tuloilla tai varoilla taikka muusta sosiaaliturvajärjestelmistä saada elatustaan Oleskelu kunnassa Toimeentulotukea myöntää hakijan oleskelukunta (TOTUL 14 ). Mikäli henkilö asuu vakituisesti Sipoossa, tämä voidaan todeta väestötietojärjestelmästä. Tilapäisen oleskelun kunnassa ollessa kysymyksessä tai, jos hakijalla ei ole kotipaikkaa missään kunnassa, on selvitettävä oleskelu olosuhteiden perusteella. Oleskelukunnan selvittäminen tulee tapahtua tosiasiallisten olosuhteitten perusteella; asiakkaan kertomus, todisteet asumisesta, työpaikka, mihin hakijan posti tulee, laskuissa oleva osoite yms. tietojen avulla. Poste Restante ei ole riittävä selvitys oleskelusta paikkakunnalla. Ensimmäisellä käyntikerralla on annettava asiakkaalle aikaa 2 viikkoa tuoda näyttö vakinaisesta oleskelusta kunnassa. Poste Restante asiakkailta pyydetään oleskeluosoite. Muutaman päivän pistäytyminen kunnassa ei velvoita toimeentulotuen myöntämiseen. Poikkeuksena kuitenkin tapaukset, joissa hakija on joutunut esim. tapaturmaan ja tarvitsee hoitoonsa toimeentulotukea. Ensiavun luonteisen toimeentulotuen tarve selvitetään. Matkakustannukset kotikuntaan voidaan myöntää harkinnanvaraisesti vain erityistapauksissa selvityksen jälkeen. Esim. rikoksen ollessa kyseessä edellytetään rikosilmoituksen tekemistä Perhekäsite Toimeentulotukilaissa perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa asuvia vanhempia, vanhemman alaikäistä lasta ja ottolasta, aviopuolisoita sekä miestä ja naista, jotka elävät avioliitonomaisissa olosuhteissa. (TOTUL 3 ). Myös rekisteröidyssä parisuhteessa elävän kahden samaa sukupuolta olevan henkilön yhteistalous käsitetään perheeksi. 4

5 1.3. Elatusvelvollisuus Kummankin puolison tulee kykynsä mukaan ottaa osaa perheen yhteiseen talouteen ja puolisoiden elatukseen avioliittolain mukaan. (AL 46 ) Lapsen oikeudesta saada elatusta vanhemmiltaan säädetään lapsen elatuksesta annetussa laissa. Vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta kykynsä mukaan. Lapsen elatus käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset. (1 ) Avioerotilanteissa ja avoliiton purkautuessa puolisoiden edellytetään tekevän sopimuksen lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, johon liittyy elatussopimus. Mikäli elatusapujen maksaminen on laiminlyöty, toimeentulotuen hakijaa kehotetaan hakemaan elatustukea. Asumiskustannusten osalta on huomattava, että omistusasunnon osalta vaaditaan ositus (ennen tätä asumiskulut jakautuvat puolisoiden kesken) ja vuokra-asunnossa edellytetään, että vuokrasopimus muutetaan sen puolison nimiin, joka jää asuntoon asumaan. Asiakasta ohjataan heti laittamaan vireille hakemukset ensisijaisten sosiaaliturvaetuuksien osalta. Avopuolisot eivät ole elatusvelvollisia toisiinsa nähden, mutta heidät käsitellään toimeentulotukea määrättäessä perheenä, jolloin mm. kummankin tulot ja menot otetaan huomioon laskelmassa. Mikäli toimeentulotukea joudutaan myöntämään elatusvelvollisuuden laiminlyönnin takia, voidaan myönnetty toimeentulotuki periä takaisin elatusvelvolliselta (katso kohta 9. Toimeentulotuen takaisin perintä). Laki lapsen elatuksesta 3 2 mom.: Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt 18 vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Tällöin otetaan erityisesti huomioon lapsen taipumukset, koulutuksen kestoaika, siitä aiheutuvien kustannusten määrä sekä lapsen mahdollisuudet koulutuksen päätyttyä itse vastata koulutuksestaan aiheutuneista kustannuksistaan. (katso. kohta 5.1. Nuorten toimeentulotuki) 2 Toimeentulotukihakemuksen käsittely Toimeentulotukiasioiden käsittelyvaiheisiin kuuluvat hakemuksen vastaanotto, asian selvittely, mahdollisten lisäselvitysten hakeminen joko asiakkaalta tai viranomaisaloitteellisesti sekä lopulta päätöksen teko. Toimeentulotukilain 14 4 momentin mukaan kaikissa näissä käsittelyvaiheissa tulee pyrkiä viivytyksettömään menettelyyn. Tavoitteena Sipoossa on, että hakemukset käsitellään lain vaatimissa määräajoissa. Hakemukset käsitellään 7 arkipäivässä ja kiireelliset asiat heti tai seuraavana päivänä hakemuksen saapumisesta. Toimeentulotukea määrättäessä asiakkaalla on tietojenantovelvollisuus ja viranhaltijalla asian selvittämisvelvollisuus. Asiakkaan ja hänen holhoojansa on annettava ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä asian käsittelyä varten. (TOTUL 17 ja Asiakaslaki 12 ) Asiakkaalla on oikeus saada tietää, miksi tietoja kysytään ja mihin niitä käytetään. Ensisijaisesti edellytetään, että asiakas toimittaa kaikki hakemuksen käsittelyssä tarvittavat 5

6 asiapaperit. Tarvittaessa asiakkaalle tulee antaa määräaika, esimerkiksi kaksi viikkoa, lisäselvityksen toimittamiselle. Määräaika tulee kirjata perusteluihin. (SHL 40 ) Tietoja on tarkoituksenmukaista tai välttämätöntä hankkia myös muilta viranomaisilta. Menettelytavat selvitetään asiakkaalle. Sosiaalityöntekijällä on lakiin perustuva oikeus saada tietoja eri viranomaisilta (Asiakaslaki 20 1 mom.). Jokaiseen hakemukseen on annettava kirjallinen päätös. Hakijalla on oikeus saada hakemuksensa käsiteltäväksi, vaikka näyttäisi todennäköiseltä, että hakemukseen tulee kielteinen päätös. Päätöksessä tulee ottaa kantaa kaikkiin hakemuksessa esitettyihin vaatimuksiin Päätöksenteko-oikeus Päätösvalta toimeentulotuen myöntämistä koskevissa asioissa on delegoitu sosiaalityöntekijöille ja lisäksi etuuskäsittelijälle lakisääteisen toimeentulotuen osalta. Etuuskäsittelijä siirtää harkinnan perusteella asian sosiaalityöntekijälle. Etuuskäsittelijä saa päättää perustoimentulotuen myöntämisestä, sen alentamisesta sekä muuttoavustuksen myöntämisestä, jos muutto on välttämätön Päätöksen muoto ja perustelut Hallintolain mukaan päätös on perusteltava ilmoittamalla sen perusteena olevat pääasialliset tosiseikat sekä säännökset ja määräykset. Päätöksen perusteluista tulee käydä ilmi päätökseen vaikuttaneet toimeentulotuen tarpeen syyt sekä huomioon otetut tulot ja menot. Yksityiskohtaiset selvitykset kirjataan sosiaalityön muistiinpanoihin, asiakaskertomukseen. Päätöksenteon yhteydessä on päätettävä myös mahdollisesta perinnästä. Päätöksessä on otettava kantaa kaikkiin hakemuksessa esitettyihin vaatimuksiin. Kielteinen päätös on perusteltava. Myös osittain kielteisessä päätöksessä on oltava perustelu siihen, miksi tiettyä asiakkaan esittämää menoa ei ole huomioitu laskelmassa tai miksi toimeentulotukea ei ole siihen myönnetty. Perustoimeentulotukipäätökseen tulee aina liittyä laskelma, josta ilmenevät tulot ja menot. Jos päätös perustuu aikaisempaan laskelmaan esim. maksusitoumusta myönnettäessä, riittää pelkkä viittaus. Päätösote on annettava asiakkaalle tiedoksi. Kaikki hankittu aineisto, joka on vaikuttanut päätöksentekoon, on kirjattava. Julkisuuslain 12 :n mukaan jokaisella, myös lapsella, on oikeus halutessaan tutustua häntä itseään koskevaan asiakirja-aineistoon. Jos asiakirjoihin sisältyy myös toista henkilöä koskevia salassa pidettäviä merkintöjä, on ne ennen tietojen antamista peitettävä siitä asiakirjan kopiosta, joka annetaan. 6

7 2.3. Toimeentulotukilaskelma Laskelma tehdään yleensä kuukauden ajalta. Se voidaan tehdä myös lyhyemmälle tai pitemmälle aikavälille, jolloin huomioidaan vastaavalle ajalle kohdistuvat tulot ja menot. Toimeentulotuen perusosan määrä päivää kohti saadaan jakamalla kuukausisummat 30:llä. Pelkän ruokarahan osuus on 48 % perusosasta. Laskelma tehdään yleensä viimeisestä säännöllisen tulon maksupäivästä alkaen ja, kun kysymyksessä on kahden viikon välein maksettava palkka, toiseksi viimeisestä maksupäivästä alkaen. Kertakaikkiset korvaukset ym. huomioidaan niin pitkälle kuin ne riittävät tai mikä on perheen/yksilön tilanteen mukaan kohtuulliseksi katsottavaa. Hyväksyttävien menojen alkuperäisen laskun eräpäivä ratkaisee sen, mille ajanjaksolle meno kuuluu, ja se otetaan huomioon kyseisen ajanjakson laskelmassa (sähkölasku, vuokra, poliklinikkamaksu). Poikkeuksena ovat sairaalalaskut, joissa asiakas ollut pitkään sairaalahoidossa eikä hänelle ole vahvistettu pitkäaikaishoidon maksua tai maksukatto ei ole tullut täyteen. 3 Toimeentulotuen määräytyminen Toimentulotuen suuruus määrätään hakijan ja hänen perheenjäsentensä menojen ja käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotuksen perusteella. Toimeentulotukeen oikeuttaviin menoihin kuuluvat perusosalla katettavat menot ja tarpeellisen suuruisina huomioon otettavat muut menot Tulojen selvittäminen Tulon selvittämisessä huomioitavaa: Tulot huomioidaan aina nettotuloina maksupäivämäärän mukaisesti. 15. päivän jälkeen maksetut tulot huomioidaan seuraavan kuun tuloina. Viimeiset palkkatositteet ja asiakkaan nimellä ja tilinumerolla varustetut pankin tiliotteet kaikista tileistä tulee esittää. Mahdolliset säästöt huomioidaan tuloksi. Uusien asiakkaiden kohdalla tulo- ja tilitiedot selvitetään vähintään 2 kk:n ajalta, tarvittaessa myös pidemmältä ajalta. Pitkäaikaisasiakkailta pyydetään edellisen kuukauden tulo- ja tilitiedot. Palkka otetaan tulona huomioon ulosoton jälkeen. Mikäli toimeentulotuen tarve kestää ulosoton vuoksi yli 3 kk, tulee asiakas ohjata velkaneuvontaan/-järjestelyyn. Loma-ajan palkka ja lomaraha huomioidaan tulona. Loppupalkka ja lomarahat ym. kertakaikkiset korvaukset lasketaan tulona vähintään kuukauden ajalle, siitä eteenpäin harkinnan mukaan. Huomioitavaan palkkaan lisätään palkasta pidätetty lainanlyhennys, henkilöstökassa, palkkaennakot, ostot ja luontaisedut. Autoetu ja puhelinetu huomioidaan tapauskohtaisesti. Opintolaina ja opintoraha huomioidaan tulona (katso kohta 5.2. Opiskelijoiden toimeentulotuki). 7

8 Työttömyyspäivärahat huomioidaan tulona siten, että kalenterikuukaudelta nettopäiväraha kerrotaan 21,5:llä. Jaksotus aloitetaan vasta, kun henkilö on tosiasiallisesti saanut kaksi työttömyyspäivärahasuoritusta saman kalenterikuukauden aikana. Kun jaksotus on aloitettu, sitä jatketaan asiakkaan osalta seuraavissa hakemuksissa. Eläkepäätöksen lisäksi pyydetään tosite nettoeläkkeestä. Kelan maksama koulutustuki huomioidaan kokonaisuudessaan tulona. Ylläpitokorvausta ei huomioida tulona. Työkokeilun ja työharjoittelun ajalta maksettavat kulu- ja ylläpitokorvaukset jätetään ottamatta tulona huomioon aktiivisuuden kannustamiseksi. Veronpalautus otetaan huomioon tulona. Verolippu tulee esittää. Verolipusta tarkistetaan paitsi mahdollinen veronpalautus myös omaisuustiedot ja tulotiedot edelliseltä verotuskaudelta. Tuloina huomioidaan yli 80 euron osuus. Omaisuustulo huomioidaan; korkoja osinkotulot, vuokratulot (nettotulot). Perintöjen osalta asiakkaalta pyydetään perunkirja. Avioerotilanteissa pyydetään ositustodistus. Sosiaaliturvaetuuksien osalta edellytetään maksutodiste ja päätös Tuloina ei oteta huomioon vähäisiä ansiotuloja ja avustuksia, jotka ovat määrältään pieniä ja luonteeltaan satunnaisia ja edistävät omatoimista selviytymistä. Vähäisiä ansiotuloja ja avustuksia voivat olla sairaalan ahkeruusraha tai suojatyöstä saatava pieni palkka tuloja siltä osin, kun ne vastaavat työmatkamenoja ja muita työssäkäynnistä aiheutuvia menoja vähintään 20 % ansiotuloista, kuitenkin enintään 150 euroa/kk sairaan lapsen hoitotukea (ei myöskään huomioida menoiksi niitä erityismenoja, mitä tämä tuki kattaa) kansaneläkelain mukaista hoitotukea (ei myöskään oteta huomioon niitä erityismenoja, joita tämä tuki kattaa) vammaistukilain mukaista vammaistukea (ei myöskään oteta huomioon niitä erityismenoja, joita tämä tuki kattaa) äitiysavustusta alle 18-vuotiaan lapsen säännöllisiä tuloja, siltä osin kuin ne ylittävät hänen osuutensa perheen toimeentulotuessa (perusnormi ja asumismenot) alle 18 vuotiaiden lasten satunnaisia tuloja, kuten kesä- ja viikonlopputöistä ei huomioida ylläpitokorvausta, joka liittyy työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen tai kuntouttavaan työtoimintaan vähäisiä lapsille annettuja syntymäpäivärahoja. Lahjan yläraja 20 euroa 3.3. Perusosan sisältö Perusosalla katettavia menoja ovat ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen 8

9 käytöstä, sanomalehden tilauksesta, televisioluvasta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. 3.4 Toimeentulotuki määrätään henkilölle tai perheelle Perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa asuvia vanhempia, vanhemman alaikäistä lasta ja ottolasta, aviopuolisoita sekä naista ja miestä, jotka elävät avioliitonomaisissa olosuhteissa. Samaan perheeseen kuuluville tehdään yhteinen toimeentulotukilaskelma. Yksinäisen henkilön perusosaa sovelletaan tosiasiallisesti yksin asuvaan henkilöön tai yksinhuoltajaan. Yksin asuvan perusosa kuuluu myös vanhemmalle, joka asuu yhdessä 18- vuotiaan lapsensa kanssa eikä ole avioliitossa eikä elä toimeentulotukilain 3 :n 1 momentin mukaisissa avioliitonomaisissa olosuhteissa. Yhteistaloudessa erilaisista syistä asuviin, kuten avio- ja avopuolisot ja yhdessä asuvat sisarukset sovelletaan muun 17 vuotta täyttäneen henkilön perusosaa. Tätä sovelletaan myös vanhempiensa luona asuvaan 18- vuotta täyttäneeseen työssäkäyvään henkilöön tuli voimaan laki samaa sukupuolta olevien parisuhteiden rekisteröinnistä. Rekisteröidyn parisuhteen osapuolilla on molemminpuolinen elatusvelvollisuus. Heitä koskee myös se, mitä muualla lainsäädännössä säädetään aviopuolisoista. Rekisteröimätön samaa sukupuolta olevien parisuhde ja yhdessä asuminen vaikuttaa perusosan määrään, mutta heille ei tehdä yhteistä toimeentulotukilaskelmaa Perusosan alentaminen työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä kieltäytyjien osalta Perusosan suuruutta voidaan alentaa enintään 20 prosenttia sellaisen henkilön osalta, jonka toimeentulotuen tarve aiheutuu siitä, että: 1. henkilö on ilman perusteltua syytä kieltäytynyt yksilöidysti ja todistetusti tarjotusta työstä, tai sellaisesta työvoimapoliittisesta toimenpiteestä, joka kohtuullisen pitkän ajan turvaisi hänen toimeentulonsa tai, jos hän on laiminlyönnillään aiheuttanut sen, ettei työtä tai työvoimapoliittista toimenpidettä ole voitu tarjota; 2. kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 3 :ssä tarkoitettu henkilö on kieltäytynyt osallistumasta aktivointisuunnitelman laatimiseen; tai 3. Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 3 :n 1 momentissa tarkoitettu henkilö on ilman työttömyysturvalain 8 luvun 7 :ssä tarkoitettua pätevää syytä kieltäytynyt kuntouttavasta työtoiminnasta taikka keskeyttänyt sen omasta syystään. 4. maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetussa laissa tarkoitettu maahanmuuttaja on ilman perusteltua syytä kieltäytynyt kotoutumissuunnitelman laatimisesta tai osallistumasta kotoutumissuunnitelmassa yksilöidysti sovittuihin, työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin taikka, jos hän on laiminlyönnillään aiheuttanut sen, ettei kotoutumissuunnitelmaa ole voitu laatia; Menettelyä voidaan soveltaa myös opiskelijaan, joka ei luottohäiriömerkinnän vuoksi voi saada opintolainaa tai vuorotteluvapaalla olevaan henkilöön. 9

10 Perusosan alentamisen yhteydessä asiasta on tehtävä kirjallinen päätös. Alentamisen yhteydessä on aina laadittava, mikäli mahdollista, yhdessä toimeentulotuen hakijan ja tarvittaessa yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa suunnitelma toiminnasta asiakkaan itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi. Mikäli kieltäytyminen tai laiminlyönti on toistuvaa, voidaan perusosaa alentaa enintään 40 %. Perheellisten kohdalla alentaminen voi kohdistua ainoastaan työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä kieltäytyjän perusosaan ei puolisoon eikä lapsiin. Alentaminen voidaan tehdä vain silloin, kun sitä ei ole pidettävä kohtuuttomana. Kohtuuttomana alentamista voidaan pitää esim. silloin, kun työstä kieltäytymiselle ovat syynä lasten päivähoitovaikeudet tai poikkeuksellisen hankalat työmatkaolosuhteet. Alentaminen voi olla kestoltaan enintään 2 kk kerrallaan kieltäytymisestä tai laiminlyönnistä lukien. Tämän jälkeen tulee tilanne arvioida uudestaan. Jos tilanne ei 2 kk:n aikana korjaannu asiakkaalle tehdään suunnitelma, jossa selvitetään asiakkaan velvoitteet, jotta alentaminen voidaan lakkauttaa. 4 Tarpeellisen suuruisina huomioon otettavat menot Perusosan lisäksi otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon seuraavat menot: a) vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot/terveyskeskusmaksut, sairaudenhoitoon lääkärin määräämät lääkkeet b) työ- koulutus ja kurssimatkat c) lasten päivähoitomenot d) henkilön ja perheen muut erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat tarpeelliseksi harkitut menot e) sähkölasku, jos sähkölasku koostuu sekä taloussähköstä ja lämmityssähköstä, huomioidaan 30 euroa/kk taloussähkönä ja loput asumiskustannuksiin kuuluvana lämmityssähkönä f) kotivakuutus huomioidaan kodin irtaimiston osalta erillisenä menona kohtuullisen suuruisen vakuutuskirjan mukaan Asumismenot Asumismenoja ovat: vuokra tai hoitovastike lämmityskulut (huom. taloussähkön osuus sähkölaskusta on 30 euroa/kk ) vesi- ja jätevesimaksut jätehuoltokustannukset tontin vuokra asuntolainan korot koti- ja palovakuutus kiinteistövero katu- ja tienhoitomaksut nuohous, auraus 10

11 Hyväksyttävät vuokrien enimmäismäärät sisältäen lämmityskustannukset: Henkilöluku perheessä /kk Kohtuullinen neliömäärä Liian suureen asuntoon esimerkiksi avioeron takia jäänyt ohjataan hakemaan pienempää asuntoa. Ylisuuria asumiskustannuksia hyväksytään korkeintaan 6 kk. Asiakkaalle tiedotetaan asumiskustannusten 6 kuukauden määräajassa tapahtuvasta kohtuullistamisesta ja kehotetaan hakeutumaan edullisempaan asuntoon. Kohtuullistamisesta tehdään maininta asiakastietoihin. Kaksion vuokrahinta voidaan huomioida yhdelle henkilölle, mikäli yksinäinen henkilö ei yrityksestään huolimatta ole päässyt vaihtamaan edullisempaan asuntoon. Asuntohakemuksen on oltava vireillä. Kaksion vuokra voidaan harkinnan mukaan hyväksyä yksinhakijalle myös, jos se on välttämätön säännöllisten lasten tapaamisten toteutumiselle. Päätöksen harkinnan käytöstä tekee sosiaalityöntekijä. Rästivuokria hyväksytään vain erittäin perustellusta syystä. Niistä tehdään aina erillinen päätös. Rästivuokrat käsitellään aina sosiaalityön tiimissä. Vuokravakuus ovat aina harkinnanvaraista toimeentulotukea. Pääsääntöisesti myönnetään 1 kk:n vuokravakuus. 2 kk:n vuokravakuus voidaan myöntää harkinnan mukaan erityisen perustellusta syystä. Pääsääntöisesti takuita ei makseta rahana, vaan asiakkaalle annetaan sitoumus maksun suorittamisesta tarvittaessa vuokrasuhteen päätyttyä. Jos takuuvuokra on jouduttu maksamaan rahana vuokranantajalle, lähetetään vuokranantajalle kirje takuuosuuden palauttamiseksi sosiaalitoimelle asunnon uudelleen vapautuessa. Mikäli sosiaalitoimisto joutuu maksamaan vuokravakuuden asiakkaan laiminlyönnin vuoksi, vakuus peritään asiakkaalta. Uutta vuokravakuutta ei myönnetä, ennen kuin asiakas on korvannut vanhan vuokravakuuden. Muuttajan osalta selvitetään aikaisemman asunnon takuuvuokran tai sitoumuksen vaiheet ja otetaan huomioon uutta harkittaessa. Sipooseen muuttaville takuuvuokria ei makseta, vaan asiakasta ohjataan neuvottelemaan asiasta vanhan asuinkunnan kanssa. Sipoolaisen asiakkaan muuttaessa toiselle paikkakunnalle on myönnetty vuokravakuus voimassa seuraavat 6 kk. Vuokravakuutta ei myönnetä ilman vuokrasopimusta asuville. Asumiskulut huomioidaan vasta, kun vuokrasopimus on tehty ja asiakas on merkitty asukasluetteloon. Vuokran maksamisesta on voitava esittää virallinen tosite. Useamman aikuisen kysymyksessä ollen asumiskulut huomioidaan pääluvun mukaisessa suhteessa. 11

12 Jos asiakkaan asuntolainat ovat ylisuuret ja toimeentulotuen tarve on pitkäaikainen, ohjataan asiakas velkaneuvontaan. Velkajärjestelyn piirissä olevat eivät pääsääntöisesti saa toimeentulotukea Terveydenhuoltomenot Terveydenhuoltomenoina hyväksytään pääsääntöisesti vain julkisen terveydenhuollon menot. Poikkeuksena harkinnalla voidaan hyväksyä yksityisen terveydenhuollon lääkärin kustannukset kelakorvauksen ylittävältä osalta. Toimeentulotukeen oikeuttavia lääkemenoja ovat kaikki lääkärin sairauden hoitoon määräämät reseptilääkkeet. Runsaasti lääkkeitä käyttävien, varsinkin psyykelääkkeiden osalta, on syytä hyväksyä vain terveyskeskuksen ja mielenterveystoimiston lääkärien määräämät lääkkeet tai neuvotella asiasta terveyskeskuksen lääkärin kanssa. Ensisijaisesti asiakas maksaa lääkekulunsa kelakorvauksen ylittävältä osalta itse. Menot huomioidaan toimeentulotukilaskelmassa. Asiakkaalla on oltava voimassa oleva kela-kortti. Toimeentulotukiasiakkaat ohjataan terveyskeskuksen hammashoitolaan. Myös proteettiseen hoitoon ohjataan hammashoitolan kautta, jos siihen sisältyy hammaslääkärityötä. Pelkkä proteesien uusiminen voidaan tehdä yksityisellä teknikolla. Kohtuullisista kustannuksista voi kysyä arviota hammaslääkäriltä. Harkinnan mukaan kohtuullisiin kuluihin voidaan myöntää tukea. Tässä tapauksessa arvio huomioidaan toimeentulotukilaskelmassa menona. Menona huomioidaan tosiasiallisesti kohdekuukaudelle kohdistuvat kulut. Silmälasit myönnetään pitkäaikaisille toimeentulotuen asiakkaille pääsääntöisesti enintään 3 vuoden välein. Kehyksen hinta saa olla enintään 100 euroa. Tarpeen mukaiset peruslinssit korvataan, ei piilolaseja eikä erityiskäsittelyä, ellei hakijalla ole esittää välttämättömyydestä lääkärin todistusta. Muilla kuin pitkäaikaisasiakkailla myöntämisessä edellytetään vähintään 3 kuukauden toimeentulotukiasiakkuutta ja selvitystä edellisten lasien hankinnasta. Lasten silmälaseihin sovelletaan samaa ohjetta. Yli kaksi viikkoa kestäville sairaala- tai muille laitoshoitojaksoille lasketaan perusosan sijasta käyttövara (90 /kk). Yksittäiset kotonaolopäivät pitkän hoitojakson välillä huomioidaan laskelmassa normaalin päivänormin mukaisesti (perusosa jaettuna 30 päivällä). Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevan henkilön menoina voidaan käyttövaraosuuden lisäksi huomioida vuokra ja tapauskohtaisesti harkintaa käyttäen muita tarpeellisia menoja Työ-, koulu-, kurssi- ja työharjoittelumatkat Kustannukset huomioidaan täysimääräisenä yleisten kulkuvälineiden hintojen mukaisesti. Mikäli oman auton käyttö on välttämätöntä, lasketaan kilometrikorvauksena 0,25 euroa/km Päivähoitokustannukset Mikäli toimeentulotuen tarve jatkuu, ohjataan kunnallista päivähoitoa käyttävä hakemaan alennusta maksuihin. Jo maksetut päivähoitomaksut hyväksytään kuittien mukaan. Yksityisen päivähoidon kustannuksista huomioidaan kelan maksaman yksityisen päivähoidon tuen ylittävä osuus. Koululaisten iltapäivähoito ja seurakunnan päiväkerhomaksut huomioidaan. 12

13 4.5. Erityisistä tarpeista ja olosuhteista johtuvat menot Harkiten voidaan henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvia tarpeelliseksi katsottuja menoja ottaa huomioon seuraavasti: Välttämättömiin huonekaluihin ja muuhun kodin perustamiseen voidaan myöntää tukea pitkäaikaiselle toimeentulotuen asiakkaalle korkeintaan 500 euroa (sänky, patja, ruokapöytä, tuolit, kodintekstiilit ja astiat). Asiakkaalta pyydetään selvitys tarvittavista hankinnoista ja niiden kustannuksista. Sänky korkeintaan 120 euroa Patja korkeintaan 50 euroa Pöytä ja tuolit korkeintaan 150 euroa Kodinkoneisiin myönnetään vain pitkäaikaisille useampilapsisille asiakasperheille ja terveydellisin perustein tukea halvimman hinnan mukaan ja yleensä kuittia vastaan. Pesukoneeseen myönnetään avustusta, mikäli taloyhtiössä ei ole pesukonetta käytettävissä. Pesukoneeseen korkeintaan 300 euroa Jääkaappi korkeintaan 150 euroa Erityisruokavalioihin ei pääsääntöisesti myönnetä harkinnanvaraista tukea. Esim. diabetes ei aiheuta ylimääräisiä ruokakuluja. Asiakas tulee ohjata Kelaan tiedustelemaan sieltä korvausta ravintovalmisteista sairauden perusteella. Lastenvaunujen ja rattaiden osalta pyydetään asiakasta selvittämään käytettyjen ostomahdollisuus. Yhdistelmävaunuihin myönnetään korkeintaan 270 ja rattaisiin 120. Samalle perheelle avustusta vaunuihin ja/tai rattaisiin myönnetään vain kerran. Romanivaatetukseen myönnetään vakituisesti käyttävälle joka toinen vuosi enintään 350. Tukea myönnetään vain pitkäaikaisille asiakkaille. Edellisten kuntien myöntämät avustukset tulee tarkistaa, mikäli Sipooseen muutosta ei ole kauan aikaa. Hautauskuluihin myönnetään enintään 750. Hautauskulut voidaan periä vakuutuksista, esim. ryhmähenkivakuutuksesta tai yksityisestä henkivakuutuksesta. Vainajalta maksamatta jääneitä laskuja ei myönnetä toimeentulotukena, vaan ne tulee merkitä vainajan jälkeen laadittavaan perunkirjaan velaksi. Mikäli pesään on jäänyt varoja, laskut tulee maksaa pesän varoista. Tukea voidaan myöntää, jos vainaja on varaton. Perunkirja tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä. Käytännön järjestelyistä vastaa lähiomainen ja tarvittaessa sosiaalitoimiston, seurakunnan ja oikeusaputoimiston tukemana. Perhejuhlien järjestämiseen, kuten lapsen ristiäisiin, konfirmaatio- tai valmistujaisjuhlaan voidaan myöntää enintään 100. Muuttokuluihin myönnetään Sipoon sisällä ja naapurikuntiin tapahtuvaan muuttoon 120 ja muualle Suomeen matkan pituudesta riippuen korkeintaan 500. Muuttokustannuksista vastaa lähtökunta. Muuttokuluihin myönnetään avustusta vain, mikäli muuttoon on perusteltu syy esimerkiksi työpaikka, opiskelun aloittaminen tai perheelle sopivamman ja/tai 13

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Sisältö Yleistä... 2 1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 1.1. Oleskelu kunnassa... 2 1.2. Perhekäsite... 3 1.3. Elatusvelvollisuus... 3 2 Toimeentulotukihakemuksen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT OHJEET

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT OHJEET Liedon kunta TOIMEENTULOTUKIOHJEET 0 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT OHJEET Perusturvalautakunta 22.11.2011 LIEDON KUNTA TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEENTULOTUEN SÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 Liite 4 TAIVALKOSKEN KUNTA

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 Liite 4 TAIVALKOSKEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 TAIVALKOSKEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 2/24 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET Suomen perustuslain

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2012

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2012 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2012 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMUSMENETTELY... 5 3.1 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMISAIKA...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMUSMENETTELY... 5 3.1 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMISAIKA...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus RAISION OHJEITA TOIMEENTULOTUESTA 1. 1. 2014 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO LYHENTEET... 1 1. TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2014 ALKAEN.

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2014 ALKAEN. TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2014 ALKAEN. 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemis-... 4 menettely... 4 2 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE... 5 2.1 Toimeentulotuen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.11.2014 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.2.2012 35 Rantalantie 6 81720 Lieksa puh. 04010 44310 klo 9.00-12.00 Sisällysluettelo 1 SÄÄNNÖKSET, OHJEET JA OIKEUSKÄYTÄNTÖ... 4

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Liite nro PER 19.2.2014 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.3.2014 Id 429923 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimeentulotuen hakeminen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Jyväskylän kaupungissa. 1.1.2012 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Jyväskylän kaupungissa. 1.1.2012 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJE Jyväskylän kaupungissa 1.1.2012 alkaen 2 1 SÄÄNNÖKSET Laki toimeentulotuesta 1412/1997 (muutokset 29.12.2005/1218). Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta 812/2000. Hallintolaki

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Polvijärven kunnassa 1.1.2013 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJE. Polvijärven kunnassa 1.1.2013 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJE Polvijärven kunnassa 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo 1 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN, TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA RAKENNE... 3 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA KÄSITTELY... 3 3 OLESKELUKUNTA...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 17.3.2015 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 18.3.2015 alkaen Nämä ohjeet eivät rajoita viranhaltijan oikeutta käyttää harkintaa hänen päättäessään henkilön / perheen oikeudesta

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.3.2011 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 4 2 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE...

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Toimeentulotuen soveltamisohjeet Viitasaari, Pihtipudas & Kinnula Perusturvalautakunta 25.1.2012 Päivitetty 22.1.2014 Päivitetty 18.2.2015 Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, 44800 PIHTIPUDAS www.pihtipudas.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 3 1.2. Asiakassuunnitelman tekeminen...

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

Stl. 29.1.2008 1 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE KIIMINGIN KUNTA. 1.2.2008 alkaen

Stl. 29.1.2008 1 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE KIIMINGIN KUNTA. 1.2.2008 alkaen Stl. 29.1.2008 1 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE KIIMINGIN KUNTA 1.2.2008 alkaen TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.2.2008 ALKAEN Toimeentulotuen myöntämisperusteet on viimeksi käsitelty sosiaali-

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE VALTIMON KUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE Voimassa 1.10.2013 alkaen Perusturvalautakunta 3.10.2013 38 1 SISÄLTÖ 1.TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011

TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA. AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2011 TOIMEENTULOTUEN SOVELLUSOHJEET TORNIOSSA AIKUISSOSIAALITYÖN TIIMI Tornion kaupunki 26.5.2011 2 Sisältö 1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 1.2. TOIMEENTULOTUKILAIN MUUTOKSET 1.1.2006...

Lisätiedot

Kotkan soveltamisohjeita toimeentulotuesta 1.7.2015 alkaen

Kotkan soveltamisohjeita toimeentulotuesta 1.7.2015 alkaen Kotkan soveltamisohjeita toimeentulotuesta 1.7.2015 alkaen 2 Sisällysluettelo 1. Soveltamisohjeen käyttäjälle 3 2. Toimeentulotuen rakenne ja tarkoitus 3 3. Toimeentulotuen suuruus 4 3.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen Hyväksytty Lopen perusturvalautakunnassa 17.6.2014 liite 2 65 28.10.2014 liite 1 104 28.4.2015 liite 4 (5.2.1. Asumismenot, s.13, voimaan

Lisätiedot

Kotkan soveltamisohjeita toimeentulotuesta 1.9.2014 alkaen

Kotkan soveltamisohjeita toimeentulotuesta 1.9.2014 alkaen Kotkan soveltamisohjeita toimeentulotuesta 1.9.2014 alkaen 2 Sisällysluettelo 1. Soveltamisohjeen käyttäjälle 3 2. Toimeentulotuen rakenne ja tarkoitus 3 3. Toimeentulotuen suuruus 4 3.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.2.2015 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 4 1.2.Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

PYHÄRANNAN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET PYHÄRANNAN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Nämä ohjeet eivät rajoita viranhaltijan oikeutta käyttää harkintaa päättäessään perheen tai yksilön oikeudesta toimeentulotukeen. 1.5.2012 alkaen. 1 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö 1 JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 ALKAEN Sovellettavat säännökset: Laki

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE STLTK 23.02.2012 Liite1 JUUAN KUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE Voimassa 1.3.2012 alkaen 1 SISÄLTÖ 1 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN... 2 1.1 Säännökset...2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö 1 JÄMSÄN KAUPUNKI 1.1.2015 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN Sovellettavat säännökset: Laki

Lisätiedot

SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS

SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.6.2006 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET 4 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely 4 2 TOIMEENTULOTUKILAIN

Lisätiedot