PALVELUSETELIOPAS 4/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUSETELIOPAS 4/2011"

Transkriptio

1 PALVELUSETELIOPAS 1 4/2011

2 SISÄLLYSLUETTELO 3 PALVELUSETELIOPAS 1 PALVELUSETELI 4 Asiakkaat Kunta Sähköinen palveluseteli Palveluntuottajat 2 PALVELUSETELIN KÄYTTÖ 10 Palvelusetelin myöntäminen asiakkaalle Asiakkaan omavastuuosuus Palvelusetelin käyttö 3 ESIMERKKEJÄ PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISESTÄ 14 Tilapäinen kotihoito Omaishoidon tuki Tukipalvelut 4 PALVELUSETELIPROSESSI YRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA 18 Palveluseteliprosessi Yrittäjän kuusi askelmaa palveluseteliprosessissa Palvelun laatu ja luotettavuus Palvelujen markkinointi Vaitiolovelvollisuus Kilpailu 5 USEIN KYSYTTYÄ PALVELUSETELISTÄ 24 Julkaisija KOKO Hyvinvointiverkosto Tekijät Noora Sievänen Päivi Karhunen Heli Peltola Jarmo Laukkanen Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy Kannen valokuva Paula Myöhänen Taitto JPOT Design Painopaikka Etelä-Savon Kirjapaino Oy Ensimmäinen painos 1200 kpl

3 4 5 Palvelusetelin käytöllä pyritään lisäämään asiakkaiden valinnanvapautta, monipuolistamaan palveluntuotantoa sekä edistämään kuntien sosiaali- ja terveystoimen, elinkeinotoimen ja yksityisten palvelujen tuottajien yhteistyötä. 1 huollon PALVELUSETELI Elokuun alussa 2009 voimaan tullut palvelusetelilaki mahdollistaa kunnille uuden tavan järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja oman tuotannon ja ostopalvelujen rinnalle. Palvelusetelin käyttöönotto on kunnille vapaaehtoista eikä menetelmällä voida korvata kunnallista palvelutuotantoa. Kyse on siten ennen kaikkea vaihtoehtoisesta menetelmästä tuottaa kunnallisia palveluja. Ottaessaan käyttöön palvelusetelin kunta säilyttää edelleen itsellään päätösvallan palvelutuotannon tavasta sekä asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista. Palvelusetelin käytöllä pyritään lisäämään asiakkaiden valinnanvapautta, monipuolistamaan palveluntuotantoa sekä edistämään kuntien sosiaali- ja terveystoimen, elinkeinotoimen ja yksityisten palvelujen tuottajien yhteistyötä. suunnittelusta ja valtionosuudesta (773/1992) 4 :n 1 momentin 5 kohta). Kunta voi hyväksyä vain sellaisen yksityisen palvelujen tuottajan, joka on merkitty ennakkoperintärekisteriin (Sosiaalihuoltolaki (710/1982) 29 a ). Palveluntuottajana voi toimia yrittäjä tai yhteisö (henkilö- tai osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö tai yhdistys), jonka kunta on hyväksynyt palvelujen tuottajaksi. Asiakas valitsee aina itse palveluntuottajan kunnan hyväksymistä yksityisistä palveluntuottajista. Palvelusetelin ei ole Palveluseteli voi olla painettu seteli, sähköisessä muodossa oleva palveluseteli tai viranomaispäätös. Tällä kunta sitoutuu maksamaan määritellyt palvelut, jotka käyttäjä hankkii kunnan hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta mutta vain kunnan päätöksellä asetettuun setelin arvoon asti (Laki sosiaali- ja terveydentarkoitus kattaa palvelun kustannuksia kokonaan, vaan se on tietyn palvelun ostoon tarkoitettu avustus. Palvelusetelin arvon ja palvelusta koituvien kustannusten erotuksen välinen summa jää seteliä käyttävän asiakkaan maksettavaksi. Tämän omavastuuosuuden asiakas maksaa palveluntuottajalle.

4 6 PALVELUSETELI 7 Mikkelin seudun palvelusetelijärjestelmä Palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat Mikkelin seudulla Mikkelin kaupungin lisäksi Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Puumala ja Ristiina. Seudullisen palvelusetelin hyödyntäminen kunnallisessa palveluntuotannossa on monivaiheinen prosessi, jonka toimijoina ovat palvelusetelin myöntäjä, asiakas ja palveluntuottaja. Ulkopuolisena maksuoperaattorina toimii Smartum Oy. Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy vastaa mm. ajantasaisen palveluntuottajarekisterin ylläpidosta, hyväksyttyjen palveluntuottajien koulutuksesta sekä sähköisen palvelusetelijärjestelmän kehittämisestä. Asiakkaat Palveluseteliasiakkaita ovat kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä olevat henkilöt, joiden on todettu tarvitsevan sellaista hoitoa tai palvelua, jonka järjestämisessä kunta käyttää myös palveluseteliä. Kunnan viranomainen (palveluohjaaja) tarjoaa asiakkaalle palveluseteliä silloin, kun se on mahdollista. Asiakas voi halutessaan ottaa vastaan setelin kunnallisen palvelun sijaan. Asiakkaalla on myös oikeus kieltäytyä palvelusetelin vastaanottamisesta. Kunta voi järjestää palvelun joko omana toimintana tai ostopalveluna. Palvelusetelin käyttö edellyttää, että asiakas on sekä halukas että kykenevä kantamaan tavallista suuremman vastuun omasta tilanteestaan ja palvelukokonaisuudestaan. Pystyäkseen tekemään päätöksen asiakkaan on saatava riittävästi tietoa palvelusetelistä. Palveluseteli ei sovellu myöskään kiireellisiin tapauksiin. Kunta Kunta on vastuussa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Palveluseteli on yksi järjestämistapa kunnan oman palvelutuotannon ja ostopalvelun rinnalla. Mikäli kunta päättää ottaa palvelusetelit käyttöön, tulee sen hyväksyä ne yksityiset palveluntuottajat, jotka täyttävät kunnan asettamat kriteerit. Kunnan tulee pitää yllä luetteloa hyväksytyistä palveluntuottajista ja kyseisen luettelon tulee olla saatavilla myös internetissä. Asiakkaan valinnanmahdollisuus edellyttää, että palveluntuottajien hintoja ja palveluja voi vertailla. Kunta on myös Sähköinen palveluseteli Mikkelin seudulla käytössä oleva sähköinen palveluseteli on verkkopankin tavoin toimiva internetpohjainen järjestelmä, joka mahdollistaa setelin monipuolisen käytön. Sähköinen palveluseteli voidaan määrittää yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Lisäksi järjestelmä pystyy tuottamaan tärkeää käyttötietoa sekä helpottaa palvelusetelien myöntämisen ja käytön seurantaa. Asiakas saa kunnalta palvelupäätöksen mukana yksilöllisen palvelusetelin, josta hän voi seurata palveluiden käytön tahtiaan ja palvelukerroista kertyvää omavastuuosuuttaan. Järjestelmä ei vaadi asiakkaalta tietokoneen tai inter- velvollinen irtisanomaan palveluntuottajan, mikäli hyväksymisehdot eivät enää täyty tai palveluntuottaja toimii sopimuksen ehtojen vastaisesti. Palveluseteleitä käytettäessä kunnilla on mahdollisuus saada laskennallinen viiden prosentin alv-palautus, jos voidaan todentaa asiakkaan käyttäneen setelit. Palvelusetelijärjestelmän tuleekin pystyä tuottamaan kunnille tietoa seteleiden käytöstä. Mikäli asiakkaalle myönnetään palveluseteli palveluntuottajan matkakustannuksiin, tulee sen olla erillinen, sillä matkoista ei palautusta voi hakea. netin käyttöä eikä se aiheuta yrityksille teknologiainvestointeja. Sähköisen palvelusetelijärjestelmän myötä asiakas ei tarvitse minkäänlaista maksukorttia, eivätkä palveluja tuottavat yritykset maksupäätteitä. Ulkopuolisen maksuoperaattorin käyttö nopeuttaa myös rahankiertoa. Tämä säästää niin kuntien kuin palveluntuottajienkin hallinnointiin ja laskutukseen käyttämää aikaa. Mikkelin seudun käyttämä maksuoperaattori täyttää verohallinnon näkökulmasta vaadittavat elementit, jolloin kuntien laskennallisen piilevän arvonlisäveron palautus on mahdollinen.

5 8 PALVELUSETELI 9 Palveluntuottajat Palveluntuottajat ovat sosiaali- ja terveysalan yrityksiä, jotka täyttävät vähintään palvelusetelilaissa määritellyt vaatimukset ja sen lisäksi kunkin kunnan määrittelemät omat vaatimukset. Yleisiä vaatimuksia palveluntuottajille ovat: Palveluntuottaja antaa hakemuksen käsittelijälle oikeuden tarkistaa yritystä koskevat tiedot aluehallintoviraston rekisteristä sekä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (alv-velvollisuus, ennakkoperintä). Palveluntuottajalla on voimassa oleva vastuuvakuutus. Palveluntuottaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Palveluun ei saa Raha-automaattiyhdistyksen tukea. Palveluntuottaja toimittaa pyydettäessä selvityksen RAY:n tuesta. Palveluntuottaja täyttää yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaa koskevien lakien (603/2000) sekä vastaavien asetusten (1208/1996) vaatimukset. Palveluntuottajan tiedot saa julkistaa palveluntuottajarekisterissä. Palveluntuottaja ja tämän koko henkilöstö sitoutuvat vaitiolovelvollisuuteen asiakasasioissa. Palveluntuottaja toimittaa pyydettäessä rikosrekisteriotteen henkilöstönsä jäseneltä. Palveluntuottaja sitoutuu hyvään laatuun ja luotettavuuteen. Asiakkaille saa tehdä asiakaskyselyjä. Palveluntuottaja sitoutuu tarkistamaan aina asiakkaan palvelupäätöksen ja noudattamaan sen sisältöä. Yritystä ei voida hyväksyä palvelusetelituottajaksi, mikäli se: On syyllistynyt ammatinharjoittamisessaan vakavaan menettelyrikkomukseen. On tuomittu lainvoimaisella päätöksellä henkilöön kohdistuneesta rikoksesta. On antanut olennaisesti vääriä tietoja yrityksestä. On väärinkäyttänyt asemaansa asiakkaiden keskuudessa. Ei ole täyttänyt kouluttautumis- ja kehittämisvelvoitetta. On toiminut ehtojen vastaisesti. On tehnyt konkurssin tai sellainen on vireillä. Palveluseteli lainsäädännössä: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) Sosiaalihuoltolaki (710/1982) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) Terveydenhuoltolaki (HE 90/2010, tulee voimaan ) Mikkelin seudulla palveluntuottajien hyväksymisehdot vuonna 2011 ovat: Palveluntuottaja sitoutuu yhteistyöhön Mikkelin seudun palvelusetelikuntien, Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy:n ja maksuliikennetuottajan kanssa. Palveluntuottaja sitoutuu osallistumaan palveluseteliasioita käsittelevään koulutuspäivään ja vähintään kahteen kehittämistapaamiseen. Palveluntuottaja on vastuussa työntekijöidensä täydennyskoulutuksesta. Palveluntuottaja sitoutuu suorittamaan palveluntuottajan rekisteröimismaksun 70 + alv 23 %. Palveluntuottaja sitoutuu suorittamaan palvelusetelin maksuliikennekorvauksen maksuliikennetuottajalle (3 % setelin arvosta). Palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamaan muutokset hinnoittelusta yhteisen asiakasrekisterin (klemmari.org) ylläpitäjälle. Lisätietoja palvelusetelistä ja hyvinvointialasta: Miset Oy Mikkelin seudun palveluseteliselvitys 2008, Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy, Mikkeli Sosiaali- ja terveysministeriö Palvelusetelin käyttöalan laajentaminen - Palvelusetelityöryhmän muistio. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:32. Helsinki Sosiaali- ja terveysministeriö Palvelusetelin käyttö kunnissa. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:38. Helsinki Työ- ja elinkeinoministeriö Hyvinvointialan kehittäminen. Työja elinkeinoministeriön julkaisuja 32/2009. Helsinki Noora Sievänen Pro gradu tutkielma. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli hoivayrittäjän näkökulmasta. Itä-Suomen yliopisto Sami Uotinen Palveluseteli. Helsingin Kamari Oy, Lakimiesliiton kustannus 2009.

6 10 11 Palveluseteli voidaan myöntää, jos henkilön avuntarve ja kokonaistilanne täyttävät palvelusetelin myöntämiseen määritellyt kriteerit. 2 PALVELUSETELIN KÄYTTÖ

7 12 PALVELUSETELIN KÄYTTÖ 13 Palvelusetelin myöntäminen asiakkaalle Palveluseteli voidaan myöntää, jos henkilön avuntarve ja kokonaistilanne täyttävät palvelusetelin myöntämiseen määritellyt kriteerit. Kotihoidon palvelusetelin myöntäminen perustuu aina palvelutarpeen arviointiin, jonka tekee kunnan hoitotyön asiantuntija kunnan määrittelemiin kriteereihin perustuen. Laki velvoittaa kunnan laatimaan palveluseteliasiakkaalle hoito- ja palvelusuunnitelman. Mikkelin seudulla palvelusetelin yleiset myöntämiskriteerit vuonna 2011 ovat: Asiakas tarvitsee lyhytaikaista laitoshoitoa tai tilapäistä kotiapua, joka voidaan tuottaa myös palvelusetelillä (kotipalvelu (lapsiperheiden kotipalvelu), kotisairaanhoito, omaishoitajien sijaispalvelu, siivouspalvelu, päivätoiminta). Palvelut vaihtelevat kunnittain. Asiakas ymmärtää, miten palveluseteliä käytetään, ja on halukas sen vastaanottamaan. Palvelusetelituottajarekisteristä löytyy kunnan hyväksymä palveluntuottaja kyseiseen palveluun. Asiakkaan omavastuuosuus Palveluseteliä käytettäessä asiakkaan maksettavaksi jää palvelusetelin ja palvelun hinnan välinen erotus. Omavastuuosuus on siis se osuus palveluntuottajan veloittamasta palvelun hinnasta, jota palvelusetelin arvo ei kata. Tilapäisissä kotipalveluissa asiakkaan maksettavaksi jäävän omavastuuosuuden tulee olla kohtuullinen. Tilapäisessä kotisairaanhoidossa omavastuuosuus ei saa ylittää 8,70 euroa/ käyntikerta. Kunnan tuottamasta omaishoidon vapaapäivien järjestämiseen käytettävästä palvelusta asiakkaan maksettavaksi jäävä omavastuu ei saa ylittää 10,60 euroa/vuorokausi. Säännöllisessä kotihoidossa otetaan huomioon hakijan ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan bruttotulot. Palvelusetelin arvo on vähintään 7 euroa ja enintään 24 euroa tuntia kohden. Asiakkaan omavastuuosuuden määrittäminen perustuu sosiaalihuoltolakiin (710/ a-29g ). Palvelusetelin käyttö Kotikunnan palvelun myöntäjä, esimerkiksi avopalvelun ohjaaja tai palveluohjaaja arvioi asiakkaan palveluntarpeen. Palvelun järjestämistavaksi sovitaan palveluseteli. Asiakkaalle annetaan kirjallinen palvelupäätös ja joko palvelusetelit tai tuloste sähköisestä palvelusetelistä. Asiakas saa listan kunnan palveluntuottajista. Asiakas valitsee listalta palveluntuottajan. Asiakas voi halutessaan käyttää omaisensa, läheisensä tai palvelusetelin myöntäjän apua. Myöntäjä ei kuitenkaan voi suositella yksittäistä palveluntuottajaa. Palveluntuottajaa valitessa kannattaa huomioida matkakulujen sekä ilta-, yö- ja viikonloppuhinnoittelun vaikutus kokonaiskustannuksiin. Asiakas, hänen omaisensa tai läheisensä tai palvelun myöntäjä ottaa yhteyttä palveluntuottajaan ja sopii palvelujen järjestämisestä. Asiakas ja palveluntuottaja tarkistavat palvelupäätöksen sisällön. Toinen kappale päätöksestä jää palveluntuottajalle. Palvelusetelillä voi saada apua vain palvelupäätöksessä kirjattuun tarpeeseen. Asiakas antaa palvelusetelin palveluntuottajalle, kun työ on tehty tai palvelu suoritettu. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta. Asiakkaan maksettavaksi jää palvelun hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus.

8 14 15 Palveluseteliä voidaan käyttää esimerkiksi tilapäiseen kotihoitoon, omaishoidon vapaapäivien järjestämiseen tai tukipalveluihin. 3 ESIMERKKEJÄ PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISESTÄ

9 16 ESIMERKKEJÄ PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISESTÄ 17 Tilapäinen kotihoito Palvelusetelillä tuotettavan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tavoitteena on ylläpitää asiakkaan päivittäistä toimintakykyä, antaa palveluluokituksen perusteella tarvittavaa hoivaa ja huolenpitoa, auttaa selviytymään arjessa, sekä lisätä hänen elämänlaatuaan ja valinnan vapauttaan. Palvelusetelillä tarjottavan tilapäisen kotihoidon asiakkaita ovat: Omaishoidon tuki Omaishoidon vapaapäiviin voidaan tarjota palveluseteleitä kunnallisen vaihtoehdon rinnalla. Myönnetyt palvelusetelit tulee käyttää omaishoitajan vapaapäivien järjestämiseen turvaamaan hoidettavan hoito ja huolenpito omaishoitajan vapaan aikana. Jos asiakas valitsee palvelusetelin, hän voi halutessaan kerätä seteleitä ja käyttää esimerkiksi kuukauden setelit kerralla. 1. Kotiutustilanteessa olevat henkilöt, joilla todetaan avuntarve palvelukartoituksen yhteydessä. Kotiutushoitaja tai sosiaalityöntekijä voi tehdä alustavan avuntarpeen arvion silloin, kun palveluohjaaja on estynyt. Tällöin osapuolet voivat puhelimitse sopia kotihoidon palvelut palvelusetelillä siihen saakka kunnes kotihoidon edustaja tekee kartoituskäynnin. Asiakas valitsee palveluntuottajan ja sen jälkeen kotiutushoitaja tai kotihoidon edustaja huolehtii palveluntuottajan tilaamisesta ja ohjeistuksesta. Palveluseteli sopii hyvin kotiutustilanteisiin ja muihin tilapäisiin avuntarpeisiin. Tukipalvelut Palvelusetelillä tuotettavia tukipalveluja ovat hygienia-, siivous- ja asiointipalvelut. Palvelusetelillä tuotettava hygieniapalvelu on mahdollista myöntää henkilöille, jotka eivät muutoin ole säännöllisen kunnallisen kotihoidon piirissä, tai joiden säännöllisen kotihoidon tarve lisääntyy tilapäisesti. Henkilö voi kuitenkin olla muiden tukipalvelujen, kuten ateria-, kauppa-, päiväkeskus- ja turvapalvelun piirissä. Palvelusetelillä voidaan helpottaa kotona asumista silloin, kun ulkopuolinen apu on tarpeen. 2. Henkilöt, joiden toimintakyvyssä on tapahtunut oleellinen muutos (fyysisen toimintakyvyn vajaus) ja palvelun tarve on tilapäinen. 3. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat, joiden terveydentilassa tapahtuu tilapäinen heikkeneminen. Tukipalveluna annettava siivouspalvelu voidaan myöntää asiakkaan toimintakyky, bruttotulot ja asumisen sijainti huomioiden. Palveluseteliä myönnettäessä on huomioitava myös asiakkaan asunnon koko ja olosuhteet. Siivouspalvelua saavan asiakkaan tulee yleensä olla säännöllisen kotihoidon piirissä. Palvelusetelillä myönnettävää asiointiapua on vain välttämättömään asiointiin liittyvä apu, kun asiakkaan terveydentila sitä vaatii. Palvelua myönnetään vain silloin, kun asiakkaan käytettävissä ei ole muita saattajia (omaiset, ystävät, vapaaehtoiset).

10 18 19 Yrittäjän näkökulmasta voidaan puhua kuudesta askelmasta, jotka palveluntuottaja käy läpi tuottaessaan palvelusetelillä maksettavia palveluja. 4 PALVELUSETELIPROSESSI YRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

11 20 PALVELUSETELIPROSESSI YRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA 21 Palveluseteliprosessi Palvelusetelin hyödyntäminen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannossa tapahtuu monen eri vaiheen kautta. Yrittäjän näkökulmasta palvelusetelin käyttö rakentuu kuudesta eri vaiheesta. Voidaan puhua kuudesta askelmasta, jotka palveluntuottaja käy läpi tuottaessaan palvelusetelillä maksettavia palveluja. Palveluseteliprosessi alkaa kun asiakas, asiakkaan omainen tai kunnan edustaja on yhteydessä palveluntuottajaan. Palvelun sisällöstä ja järjestelyistä sovitaan ennen varsinaista asiakaskäyntiä. Asiakkaan luona yrittäjä tarkistaa palvelupäätöksen yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelupää- töksestä tarkistetaan annettava palvelu, käytettävä aika, sekä palvelusetelin arvo. Palveluntuottaja voi tuottaa vain palvelupäätöksessä esitettyjä palveluita asiakkaalle. Asiakas on saanut kunnasta kaksi kappaletta palvelusetelipäätöksiä, joista toisen hän antaa palveluntuottajalle. Kun palveluseteliasiakas ja palveluntuottaja ovat sopineet järjestettävästä palvelusta, palveluntuottaja toteuttaa palvelun. Kun palvelu on suoritettu, palveluntuottaja veloittaa asiakkaalta palvelun hinnan. Asiakas maksaa palvelusetelillä ja jäljelle jäävän omavastuuosuuden suoraan palveluntuottajalle. Palvelusetelin ei ole tarkoitus kattaa kaikkia asiakkaalle palvelusta koituvia kuluja. Lainsäädännössä on määritelty rajat asiakkaan omavastuuosuuden määrälle. Omavastuuosuus kotipalveluissa tulee olla lain mukaan kohtuullinen. Kotisairaanhoidossa omavastuun enimmäismäärä on 8,70 euroa/käynti (Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992) 33 ja 5 ). Omaishoidon vapaapäivän osalta omavastuuosuus ei saa ylittää 10,60 euroa/vuorokausi (Asiakasmaksulaki (387/2008) 6 b ). Kunta on vastuussa siitä, että asiakkaiden omavastuuosuus ei ylity. Palveluseteleitä ei saa koskaan vaihtaa rahaksi. Asiakaskäynnin päätyttyä palveluntuottaja toimittaa kuntaan asiakkaalta saamansa palvelupäätöksen sekä tarvittaessa raportin. Palveluntuottaja laskuttaa palvelusetelin arvon kunkin kunnan hyväksymän käytännön mukaisesti (esim. maksuoperaattorilta tai suoraan kunnalta). Yrittäjän kuusi askelmaa palveluseteliprosessissa Mikkelin seudun palveluseteliprosessi: Palvelusetelin veloitus. Ennen palvelua Asiakkaan luona Palvelun jälkeen Palvelusetelin vastaanottaminen ja asiakkaan omavastuuosuuden laskuttaminen. Palvelun tuottaminen palvelupäätöksen mukaisesti. Palvelupäätöksen tarkastaminen yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaalta saadun palvelupäätöksen lähettäminen kuntaan. Asiakas saa palvelupäätöksen ja sähköisen palvelusetelin Asiakkaalle annetaan lista palveluntuottajista Asiakas valitsee palveluntuottajan Yhteydenotto yritykseen Yrittäjä tarkastaa asiakkaan kanssa: - palvelupäätöksen - sovitut palvelut - ajanjakson jolla asiakasta on tarkoitus palvella Yrittäjä saa asiakkaalta kopion palvelupäätöksestä Yritys tuottaa sovitun palvelun Asiakas maksaa palvelusetelillä Yritys tulouttaa setelien arvon maksuliikennetuottajalta. Yritys lähettää palvelupäätöksen ja raportin palvelusetelien myöntäjälle Asiakkaan yhteydenotto ja palvelusta sopiminen. Yritys laskuttaa asiakkaalta omavastuuosuuden

12 22 PALVELUSETELIPROSESSI YRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA 23 Palvelun laatu ja luotettavuus Palvelusetelituottajiksi valitut yrittäjät tuottavat laadukasta ja luotettavaa palvelua. Laadukkuudesta ja palvelun luotettavuudesta kertovat alla olevat palvelusetelituottajien täyttämät kriteerit: Palveluntuottaja on aluehallintoviraston rekisterissä ja kunta on hyväksynyt hänet palvelusetelituottajaksi. Palveluntuottaja on ennakkoperintärekisterissä. Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus. Palveluntuottaja täyttää yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaa koskevien lakien (603/2000) ja vastaavien asetusten (1208/1996) vaatimukset. Palveluntuottaja on sitoutunut tuottamaan laadukasta ja luotettavaa palvelua. Palveluntuottaja tarkistaa aina asiakkaan palvelupäätöksen yhdessä asiakkaan kanssa. Palveluntuottaja ei voi tuottaa palvelusetelillä muita kuin palvelupäätöksessä mainittuja palveluita asiakkaalle. Palveluntuottaja seuraa asiakkaan toipumista. Jos asiakkaan voinnissa ilmenee muutoksia, palveluntuottaja tiedottaa muutoksesta kuntaan. Kaikissa epäselvissä asioissa tai asiakkaan tilanteen muuttuessa palveluntuottaja on sitoutunut tiedottamaan asiasta kuntaan. Palveluntuottaja on osallistunut palveluseteliasioita käsitteleviin koulutustilaisuuksiin. Palvelujen markkinointi Palvelusetelituottaja on velvoitettu tiedottamaan palvelujensa sisällöstä ja hinnasta palveluseteliasiakkaille. Yrityksen tietojen tulee olla palvelusetelin myöntäjän, esimerkiksi palveluohjaajan tai sosiaalityöntekijän käytössä olevassa palvelusetelituottajalistassa, jonka voi aina tulostaa ajantasaisena. Palveluntuottaja on lupautunut toimittamaan palveluhinnaston ja mahdolliset esitteet kuntaan. Palveluntuottajan tiedot löytyvät yhteisestä palveluntuottajarekisteristä. Palveluntuottajan palveluja koskevat tiedot ovat aina ajan tasalla. Jos esimerkiksi palvelujen hinnassa tai yrittäjän yhteystiedoissa tapahtuu muutoksia, niistä tulee tiedottaa välittömästi rekisterin pitäjälle. Mikkelin seudulla lista kuntien hyväksymistä palvelusetelituottajista löytyy myös Klemmarin internetpalvelusta Palvelusetelituottajiksi valitut yrittäjät tuottavat laadukasta ja luotettavaa palvelua. Vaitiolovelvollisuus Yksityistä palveluntuottajaa sitoo kunnallisen palveluntuottajan tavoin vaitiolovelvollisuus asiakassuhteessa, sillä palvelusetelillä tuotettavat palvelut ovat kunnan lakisääteisiä palveluita. Palveluntuottajan vaitiolovelvollisuus jatkuu asiakassuhteen päättymisen jälkeenkin ja lopettaessaan yritystoiminnan palveluntuottaja on edelleen vaitiolovelvollinen. Epäselvissä asioissa palveluntuottajan on aina otettava yhteys kuntaan. Kilpailu Palvelusetelin käyttö perustuu ideaan asiakkaan valinnan vapaudesta eli asiakkaan mahdollisuudesta valita itse sopiva palveluntuottaja. Asiakas saa valita palveluntuottajan seudun palvelusetelituottajien joukosta sen sijaan, että kunta osoittaa, kuka asiakasta palvelee. Palveluntuottajan on kiinnitettävä huomiota yrityksen kilpailutekijöihin, jotta se voi menestyä ja saada asiakkaita. Näkyvyytensä varmistamiseksi palveluntuottajan on huolehdittava yritystietojensa oikeellisuudesta palveluntuottajarekisterissä.

13 24 25 Voiko palveluntuottajan vaihtaa, jos ei ole tuottajaan tyytyväinen? Voiko palvelusetelit käyttää kerralla esimerkiksi suursiivoukseen? Miten asiakkaan omavastuu laskutetaan, jos asiakkaalla ei ole käteistä? 5 USEIN KYSYTTYÄ PALVELUSETELISTÄ

14 26 USEIN KYSYTTYÄ PALVELUSETELISTÄ 27 Saako palvelusetelin jälkeen ylimenevästä osasta tehdä kotitalousvähennyksen? Ei saa tehdä. Tapahtumaa on jo kertaalleen tuettu palvelusetelillä eli vähennystä ei saa tehdä. Voiko palveluntuottaja kehottaa asiakastaan hakemaan palveluseteleitä? Ei voi. Palveluseteleitä voivat myöntää ainoastaan kunnan palveluohjaajat ja he päättävät, sopivatko ne asiakkaalle. Voiko palvelusetelit käyttää kerralla esimerkiksi suursiivoukseen? Ei voi käyttää. Setelit on aina käytettävä palvelupäätöksen mukaisesti. Voiko tuottaja ottaa asiakkaalta palvelusetelin ennakkoon ja suorittaa palvelun myöhemmin itselleen sopivana ajankohtana, ettei seteli menisi käyttökelvottomaksi? Ei voi. Seteli otetaan aina vasta sen jälkeen, kun palvelu on suoritettu. Setelit annetaan kunnista tietyksi aikaa ja ne tulee käyttää tässä määräajassa. Kunta voi periaatteessa ottaa pois asiakkaalta käyttämättömät setelit, jos niitä ei ole käytetty palvelupäätöksen voimassaoloaikana. Käyttämättömät setelit menevät uudelleen jakoon. Voiko palveluntuottajan vaihtaa, ellei ole tuottajaan tyytyväinen? Kyllä voi. Voiko kunta periä asiakkaalta asiakasmaksua esimerkiksi tilapäisestä kotipalvelusta, jos asiakas on saanut palvelusetelit? Ei voi. Omavastuuosuus siirtyy palveluseteleitä käytettäessä aina asiakkaan ja palveluntuottajan väliseksi. Asiakkaalle luvataan palvelusetelit esimerkiksi lastenhoitoon tai kotitaloustyöhön 2 tuntia/viikko kuudeksi viikoksi eteenpäin. Voiko setelit käyttää yhdellä kertaa tai vaikkapa viikon aikana, jos kohde vaatisi kerralla useamman tunnin työpanoksen (esim. siivous)? Ei voi. Yrittäjät sitoutuvat toimimaan täysin palvelupäätöksen mukaisesti. Muuten yrittäjä toimii yhteisten pelisääntöjen vastaisesti ja voidaan sillä perusteella irtisanoa. Voiko kilometrikorvauksen sisällyttää palveluseteliin? Kilometrikorvausta ei voi sisällyttää samaan seteliin itse palvelun kanssa. Palveluseteliä ei yleensä ole tarkoitettu kattamaan koko maksua, vaan asiakkaalle jää myös omavastuuosuus. Mikäli setelillä halutaan kattaa myös kilometrikorvaukset, tulee matkakorvauksesta tehdä oma palvelusetelinsä. HUOM! Vähävaraisille siivousasiakkaille ei saa tulla mitään kustannuksia. Erityistapaukset käydään läpi palveluohjaajan kanssa. Voiko asiakas valita palveluntuottajan esimerkiksi jakamaan lääkkeitä dosetista, jos tuottajalla ei ole lääkehoidon koulutusta? Ei voi. Palveluntuottajan on aina vastattava koulutukseltaan sitä tasoa, jota kunta edellyttää omalta vastaavan työn tekijältä. Miten asiakkaan omavastuu laskutetaan, jos asiakkaalla ei ole käteistä? Voiko setelistä antaa vaihtorahaa? Yrityksen tulee veloittaa ylimenevä osa asiakkaalta, eli laskuttaa tai ottaa käteisenä. Yritysten ja asiakkaan on löydettävä yhdessä paras tapa, oli se sitten lasku, pankkisiirto tai jokin muu. Palvelusetelistä ei anneta koskaan rahaa takaisin, vaan asiakkaalle kuuluu myös omavastuuosuus lukuun ottamatta vähävaraisia. Näin löydät Mikkelin seudun palveluntuottajat internetistä: avaa sivusto valitse seutu, jolta haet palvelua: MIKKELI täytä kohtaan hae tarvitsemaasi palvelua hakusana palveluseteli näkyviin tulevat kuntakohtaiset linkit aukaise linkki omaan kotikuntaasi saat listan omassa kunnassasi hyväksytyistä palveluntuottajista jos haluat tulostaa listan, valitse tulostettava versio

15

MIKKELIN SEUDUN PALVELUSETELI

MIKKELIN SEUDUN PALVELUSETELI MIKKELIN SEUDUN PALVELUSETELI 30.11.2010 Heli Peltola Miset Oy Puh. 044 7945824 Heli.peltola@miset.fi MIKKELIN SEUDUN PALVELUSETELI Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Puumala, Ristiina Palvelusetelijärjestelmän

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero 1 HAKEMUS PALVELUN TUOTTAJAKSI Tällä hakemuksella sosiaali- ja/tai terveysalan yritys voi hakeutua Hankasalmen, Jyväskylän, Muuramen, Petäjäveden ja Toivakan palvelusetelituottajaksi. Edellä mainitut kunnat

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT

PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT 1 MIKKELIN SEUDUN KUNTIEN PALVELUSETELI Mikkelin kaupunki, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Puumala ja Ristiina HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja Saapumispäivämäärä PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT

Lisätiedot

PALVELUSETELI Mikkelin seudulla vuonna 2013

PALVELUSETELI Mikkelin seudulla vuonna 2013 PALVELUSETELI Mikkelin seudulla vuonna 2013 Haukivuori KANGASNIEMI 13 72 HIRVENSALMI MIKKELI 5 Anttola PERTUNMAA 5 MÄNTYHARJU RISTIINA SUOMENNIEM I 15 13 62 PUUMALA Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAKEMUS HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Lapsiperheiden kotipalvelu, omaishoitajien sijaispalvelu, palvelukodissa tapahtuva lyhtyaikaishoito, tilapäinen kotihoito (vanhukset

Lisätiedot

Kotihoidon palvelusetelit

Kotihoidon palvelusetelit Kotihoidon palvelusetelit Tuetun kotona asumisen palveluseteli Tilapäisen kotihoidon palveluseteli TILAPÄISEN KOTIHOIDON PALVELUSETELI Tilapäisen kotihoidon palveluseteliä myönnetään kotihoidon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

PALVELUSETELI Mikkelin seudulla vuonna 2013

PALVELUSETELI Mikkelin seudulla vuonna 2013 PALVELUSETELI Mikkelin seudulla vuonna 2013 Haukivuori KANGASNIEMI 13 72 HIRVENSALMI MIKKELI 5 Anttola PERTUNMAA 5 RISTIINA 62 PUUMALA MÄNTYHARJU SUOMENNIEM I 15 13 Tekijät: Seudullinen palvelusetelitiimi

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli (vanhuspalvelut)

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli (vanhuspalvelut) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAKEMUS HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli (vanhuspalvelut) Tällä hakemuksella sosiaali- ja/tai terveysalan yritys voi hakeutua

Lisätiedot

PALVELU- SETELI. Aalto Hoivapalvelut Oy

PALVELU- SETELI. Aalto Hoivapalvelut Oy PALVELU- SETELI Mikä on palveluseteli? Kunta tai kuntayhtymä ei välttämättä tuota itse kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluja vaan voi toimia yhteistyössä yksityisten palveluyritysten kanssa. Palveluseteli

Lisätiedot

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero Suun terveydenhuolto Hakemus 1 (4) HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Suun terveydenhuollon palveluseteli Tällä hakemuksella yritys tai itsenäinen ammatinharjoittaja voi hakeutua Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT

PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT HAKEMUS RINTAMAVETERAANIEN PALVELUSETELI YRITTÄJÄKSI Vastaanottaja Saapumispäivämäärä PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT Palveluntuottajan nimi Y-tunnus Osoite Puhelinnumero/faksinumero Yhteyshenkilö Sähköposti/Internet

Lisätiedot

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palveluseteli/Varhaiskasvatus HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä: Uusi hakemus Muutoshakemus

Lisätiedot

Tällä hakemuksella yksityinen perhepäivähoitaja hakeutuu Jyväskylän kaupungin palvelusetelituottajaksi.

Tällä hakemuksella yksityinen perhepäivähoitaja hakeutuu Jyväskylän kaupungin palvelusetelituottajaksi. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Yksityinen perhepäivähoito Lasten päivähoitopalvelut HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ennen kuin palveluntuottaja voi hakeutua palveluseteliyrittäjäksi hänen on saatava hyväksymispäätös

Lisätiedot

Palvelusetelituottajan hakemus Sivu 1/5

Palvelusetelituottajan hakemus Sivu 1/5 Palvelusetelituottajan hakemus Sivu 1/5 HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Saapumispvm Vastaanottaja Yritystä koskevat tiedot: Yritys Osoite Y-tunnus Postinumero ja kunta Puhelinnumero Yritys kuuluu ennakonperintärekisteriin

Lisätiedot

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä 30.11.2010 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö, Astu hanke (Asiakas-tuottajamalli) riitta.pylvanen@jykes.fi Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy Palvelusetelin

Lisätiedot

Heli Peltola Posintra Oy

Heli Peltola Posintra Oy Heli Peltola Posintra Oy Seudullinen palvelusetelityöryhmä valmistellut alueellisesti vajaan vuoden ajan (2011) itäisellä Uudellamaalla (Askola, Porvoo, Loviisa ja Lapinjärvi) palvelusetelin käyttöönottoa

Lisätiedot

Jyväskylän palvelusetelitoiminta

Jyväskylän palvelusetelitoiminta Jyväskylän palvelusetelitoiminta 31.3.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero. Osoite, puhelinnumero,sähköpostiosoite

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero. Osoite, puhelinnumero,sähköpostiosoite JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ennen hakeutumistaan palveluseteliyrittäjäksi palveluntuottajan

Lisätiedot

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012 Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan Infotilaisuus 23.2.2012 Maritta Koskinen 1 Taustaa palvelusetelille Aiemmat säädökset palvelusetelistä vuonna 2004 Laajentui vuonna 2008 Palvelusetelilaki (569/2009)

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT Palveluntuottajan nimi Y-tunnus Osoite Puhelinnumero ja telefax Yhteyshenkilö Sähköposti uusi hakemus muutoshakemus jatkohakemus Palvelusetelin

Lisätiedot

HAKEMUS JA SOPIMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS JA SOPIMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Yksityinen perhepäivähoito Varhaiskasvatuspalvelut HAKEMUS JA SOPIMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Tällä hakemuksella yksityinen perhepäivähoitaja hakeutuu Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona Miksi palveluseteli? Lisää asiakkaan/hänen läheistensä valinnan mahdollisuuksia ja vahvistaa itsemääräämisoikeutta

Lisätiedot

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Lohja - forum 29.4.2010 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö, Astu - hanke Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy Palvelusetelin kehittämisen ensimmäinen vaihe

Lisätiedot

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 HAKEMUS PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAN PALVELUN TUOTTAJAKSI

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 HAKEMUS PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAN PALVELUN TUOTTAJAKSI VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 HAKEMUS PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAN PALVELUN TUOTTAJAKSI Tällä hakemuksella sosiaali- ja/tai terveydenhuoltoalan yritys voi hakeutua Vaasan, Mustasaaren Vöyrin, Korsnäsin

Lisätiedot

Palveluseteli ja julkiset hankinnat sosiaali- ja terveyspalveluissa

Palveluseteli ja julkiset hankinnat sosiaali- ja terveyspalveluissa Palveluseteli ja julkiset hankinnat sosiaali- ja terveyspalveluissa Asiakkaan valinta avain palvelurakennemuutokseen 12.1.2012 Sami Uotinen va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja, johtava lakimies Esityksen

Lisätiedot

Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä

Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä 3.5.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE

OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE Sisällys 1 Palveluseteli kotona asumisen tukena... 3 2 Palveluseteliprosessi palveluntuottajan näkökulmasta... 4 3 Palveluseteliprosessi asiakkaan näkökulmasta... 5 4 Laskutus...

Lisätiedot

Palveluseteli vanhuspalveluissa

Palveluseteli vanhuspalveluissa Palveluseteli vanhuspalveluissa PALVELUSETELI VANHUSPALVELUISSA Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on uusi tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja. Asiakas voi hankkia palvelusetelillä hänelle

Lisätiedot

Tukipalvelusetelijärjestelmän kuvaus

Tukipalvelusetelijärjestelmän kuvaus Kouvolan kaupunki Hyväksytty Kotihoito ja vanhuspalvelut Perusturvalautakunta 16.11.2011 Tukipalvelusetelijärjestelmän kuvaus Kotona asumista tukevat palvelut Vuohijärven seudulla Palvelusetelikokeilu

Lisätiedot

PALVELUSETELIOPAS ASIAKKAALLE JA OMAISELLE

PALVELUSETELIOPAS ASIAKKAALLE JA OMAISELLE Salon kaupunki Vanhuspalvelut PALVELUSETELIOPAS ASIAKKAALLE JA OMAISELLE Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2 Sisällysluettelo 1. Palvelusetelin

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä y Palveluseteli-iltapäivä, Lahti 31.5.2010 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö, Astu - hanke Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy Palvelusetelin kehittämisen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän

Lisätiedot

Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017

Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017 Avopalvelut Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017 Yleistä Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta on päättänyt ottaa

Lisätiedot

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt seuraavista perusterveydenhuollon palveluseteleistä ja niiden arvosta vuodelle

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANHALTIJAN PALVELUSETELIOPAS

PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANHALTIJAN PALVELUSETELIOPAS PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANHALTIJAN PALVELUSETELIOPAS Kokkolan kaupunki ja JYTA-alue (Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli) Päivitetty 28.11.2011 MAAKUNNALLINEN PALVELUSETELI

Lisätiedot

Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit

Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatus Yksityiset kerhot Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit Hakemus ja sopimus palvelusetelipalvelun tuottajaksi Tällä hakemuksella yksityinen päiväkoti,

Lisätiedot

Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit)

Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit) Sivu 1 Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit) Tällä hakemuksella siivouspalveluja sekä / tai

Lisätiedot

Seudullinen elinkeinoyhtiö toimijoiden yhteistyön rakentamisessa -esimerkkinä Jykes Oy:n palvelusetelin kehitystyö

Seudullinen elinkeinoyhtiö toimijoiden yhteistyön rakentamisessa -esimerkkinä Jykes Oy:n palvelusetelin kehitystyö Seudullinen elinkeinoyhtiö toimijoiden yhteistyön rakentamisessa -esimerkkinä Jykes Oy:n palvelusetelin kehitystyö Mareena Löfgrén palveluseteliasiantuntija Smartum Oy Palvelusetelin käytännön toteutuksen

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAN PALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAN PALVELUN TUOTTAJAKSI HAKEMUS PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAN PALVELUN TUOTTAJAKSI Tällä hakemuksella terveysalan yritys voi hakeutua Kotkan kaupungin avoterveydenhuollon palvelusetelillä hankittavien palvelujen palvelusetelituottajaksi.

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANOMAISEN PALVELUSETELIOPAS

PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANOMAISEN PALVELUSETELIOPAS PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANOMAISEN PALVELUSETELIOPAS 25.2.2008 PALVELUSETELIKOKEILU AJALLA 1.4-31.12.2008 TEUVAN KUNTA Sisällysluettelo PALVELUNTUOTTAJAN OPAS... 3 1. Palveluseteli... 3 2. Palveluntuottajat...

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (10)

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (10) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (10) HAKEMUS SOSIAALITOIMEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Vastausohje: Kirjoittakaa vastaus sille varattuun tilaan tai rastittakaa valitsemanne vastausvaihtoehto tai

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN JA SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELI. Palveluntuottaja ja hänen henkilöstönsä perehtyvät seuraaviin asiakirjoihin:

LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN JA SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELI. Palveluntuottaja ja hänen henkilöstönsä perehtyvät seuraaviin asiakirjoihin: LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN JA SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELI on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n mukaista palvelua lapsiperheille, painopisteenä ovat alle kouluikäisten lasten perheet ja vauvaperheet.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri

Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Lappeenranta, Luumäki, Lemi, Taipalsaari ja Savitaipale Imatra mukana vain erikoissairaanhoidon osalta Mikä on palveluseteli? Palvelusetelin

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNTA PALVELUSETELI OPAS

JOKIOISTEN KUNTA PALVELUSETELI OPAS JOKIOISTEN KUNTA PALVELUSETELI OPAS 2013 MIKÄ ON PALVELUSETELI? Palveluseteli on yksi kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistapa. Palveluseteli on kunnan oman toiminnan ja ostopalvelujen

Lisätiedot

PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu. Heli Peltola Posintra Oy

PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu. Heli Peltola Posintra Oy PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu Heli Peltola Posintra Oy Palvelusetelien käyttöönoton valmistelu Seudullinen palvelusetelityöryhmä valmisteli vuoden ajan (2011) palvelusetelien käyttöönottoa.

Lisätiedot

Kuntapalveluja markkinamekanismilla. Riitta Pylvänen palvelupäällikkö

Kuntapalveluja markkinamekanismilla. Riitta Pylvänen palvelupäällikkö Kuntapalveluja markkinamekanismilla Riitta Pylvänen palvelupäällikkö 4.12.2013 Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän näkökulma Jyväskylässä on riittävän suuri

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN TILAPÄISEEN KOTIPALVELUUN JA SIIVOUSPALVELUIHIN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN TILAPÄISEEN KOTIPALVELUUN JA SIIVOUSPALVELUIHIN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN TILAPÄISEEN KOTIPALVELUUN JA SIIVOUSPALVELUIHIN Hakemus saapunut 15 HAEN PALVELUNTUOTTAJAKSI TILAPÄISEEN KOTIHOITOON SIIVOUSPALVELUUN Palveluntuottajaa

Lisätiedot

Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa:

Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa: 1 (6) Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa: Säännöllinen kotihoito Tilapäinen kotihoito Tilapäinen kotihoito lapsiperhlle Omaishoidon tukeminen Veteraanien kotipalvelu (Kotiin

Lisätiedot

Päivähoidon palveluseteli. Rovaniemen kaupunki

Päivähoidon palveluseteli. Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palveluseteli Rovaniemen kaupunki Miksi palveluseteli? Vastaus kuntien kasvavaan palvelun tarpeeseen, palvelutarjonnan ja palvelujen sisällön monipuolistamiseen ja yrittäjyyden edistäminen

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE

OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala 1/5 Vanhus- ja vammaispalvelut Hoiva-asumisen palvelut OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE YMPÄRIVUOROKAUTISENA LYHYTAIKAISHOITONA JÄRJESTETTÄVÄ OMAISHOI- DONTUEN LAKISÄÄTEISEN

Lisätiedot

Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon (YAH) palveluseteli. 12.5.2014 Vanhusneuvoston kokous

Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon (YAH) palveluseteli. 12.5.2014 Vanhusneuvoston kokous Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon (YAH) palveluseteli 12.5.2014 Vanhusneuvoston kokous YAH:n asiakkuus Asiakas on oikeutettu ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon palveluihin silloin, kun asiakas

Lisätiedot

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän näkökulma Jyväskylässä

Lisätiedot

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Kunta / Tuotannon arviointi Seuranta arviointi

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. 1. vaiheen toiminnallisuudet

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. 1. vaiheen toiminnallisuudet Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä 1. vaiheen toiminnallisuudet Järjestelmän käyttäjät Olen Palveluntuottaja Olen Palvelun järjestämisestä vastaava Olen Asiakas Olen Palvelun myöntäjä Copyright Kuntien

Lisätiedot

Palvelusetelin käytännön toteutuksen yhteistyömalli. Mareena Löfgrén palveluseteliasiantuntija 050 544 5141, mareena.lofgren@smartum.

Palvelusetelin käytännön toteutuksen yhteistyömalli. Mareena Löfgrén palveluseteliasiantuntija 050 544 5141, mareena.lofgren@smartum. Palvelusetelin käytännön toteutuksen yhteistyömalli Mareena Löfgrén palveluseteliasiantuntija 050 544 5141, mareena.lofgren@smartum.fi Smartum kumppanikunnat Jyväskylän kaupunki ja seudun kunnat 2008 lähtien

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

PALVELUSETELI HYVINKÄÄLLÄ

PALVELUSETELI HYVINKÄÄLLÄ PALVELUSETELI HYVINKÄÄLLÄ Palveluseteli-info yrittäjille 13.9.2011 Satu Koskela/Seija Karukannas Hyvinkään kaupunki PALVELUSETELI Kunnan sitoumus suorittaa tietty sen ennalta määräämä rahamäärä palvelujen

Lisätiedot

Palveluseteli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapana

Palveluseteli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapana Palveluseteli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapana Kattavaa seurantatietoa palvelusetelin käytöstä 29 kunnassa 7.9.2012 Smartum Oy:n palvelusetelin asiakastilanne (väestöpohjaluku) Tampere

Lisätiedot

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa

Lisätiedot

Hakemus kotihoidon tukipalvelujen eli kotisiivouksen, rintamaveteraanien avopalveluiden sekä omaishoidon vapaapäivien palvelusetelituottajaksi

Hakemus kotihoidon tukipalvelujen eli kotisiivouksen, rintamaveteraanien avopalveluiden sekä omaishoidon vapaapäivien palvelusetelituottajaksi 1 (5) Valtiokonttori myöntää kunnille määrärahaa, joka on tarkoitettu rintamaveteraanlle tarjottaviin, kotiin annettaviin avopalveluihin. Lieksassa rintamaveteraanit (alle 10% haitta-aste) voivat saada

Lisätiedot

Opas palvelusetelituottajille. Järvenpään kaupunki

Opas palvelusetelituottajille. Järvenpään kaupunki Opas palvelusetelituottajille Järvenpään kaupunki Sisällys 1 Palvelusetelit kotona asumisen tukena... 1 1.1 Palveluseteli siivoukseen... 1 1.2 Omaishoidon tukipalveluseteli... 1 1.3 Omaishoidon hoivapalveluseteli...

Lisätiedot

Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palvelusetelin toimintaohje

Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palvelusetelin toimintaohje Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palvelusetelin toimintaohje 1.1.2015 lukien Palvelusetelin toimintaohjeessa tarkoitus Määritelmät Toimintaohjeessa Kotkan kaupunki asettaa palvelusetelilain 5 :ssä

Lisätiedot

Asumispalvelujen palveluseteli opas

Asumispalvelujen palveluseteli opas Asumispalvelujen palveluseteli opas Harjavalta Kokemäki Huittinen Nakkila MIKÄ ON PALVELUSETELI Palvelusetelin käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä sekä laki sosiaali- ja

Lisätiedot

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä: Nastolan kunta Varhaiskasvatus Palveluseteli lasten päivähoidossa PALVELUNTUOTTAJIEN HYVÄKSYMISEN EDELLYTYKSET Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Lisätiedot

01.09.2015 Mia Lindberg

01.09.2015 Mia Lindberg 01.09.2015 Mia Lindberg Yksityiset palvelut osana asiakkaan palvelukokonaisuutta Lähipalveluseminaari 1.9.2015 Mia Lindberg, Jykes Oy Yksityiset palvelut osana asiakkaan palvelukokonaisuutta Monituottajamalli

Lisätiedot

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit Hyväksytty johtokunta 29.2.2009 230 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..200 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (92/92): Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille:

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille: 1 (6) Päivätoiminta on vanhuksille tarkoitettu määräaikainen tukipalvelu, jolla tuetaan vanhuksen omatoimisuutta ja estetään toimintakyvyn vajeesta johtuvaa syrjäytymistä. Päivätoiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

Omaishoidon vapaapäivän palveluseteli kotiin annettuna palveluna 1.1.2015 alkaen:

Omaishoidon vapaapäivän palveluseteli kotiin annettuna palveluna 1.1.2015 alkaen: 1 SOSIAALI-JA TERVEYSKESKUS Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito/26.11.2014 Savontie 55 78300 VARKAUS Omaishoidon vapaapäivän palveluseteli kotiin annettuna palveluna 1.1.2015 alkaen: TIEDOTE ASIAKKAILLE

Lisätiedot

EDISTÄMME HYVINVOINTIA Miten palveluseteli toimii sähköisesti? http://www.youtube.com/watch?v=xdqbq2o6uh0

EDISTÄMME HYVINVOINTIA Miten palveluseteli toimii sähköisesti? http://www.youtube.com/watch?v=xdqbq2o6uh0 EDISTÄMME HYVINVOINTIA Miten palveluseteli toimii sähköisesti? http://www.youtube.com/watch?v=xdqbq2o6uh0 Smartum Palvelusetelin tehtävänä on tehdä palvelusetelitoiminta mahdolliseksi ja helpoksi kuntalaiselle,

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

1. Tausta... 1. 1.1 Yleistä... 1. 1.2 Pohjois-Savon maakunta ja Pohjois-Savon liitto... 1. 1.3 Palveluseteli Suomessa... 1

1. Tausta... 1. 1.1 Yleistä... 1. 1.2 Pohjois-Savon maakunta ja Pohjois-Savon liitto... 1. 1.3 Palveluseteli Suomessa... 1 0 Sisältö: Tiivistelmä 1. Tausta... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 PohjoisSavon maakunta ja PohjoisSavon liitto... 1 1.3 Palveluseteli Suomessa... 1 2. Palvelusetelien käyttötilanne PohjoisSavossa... 3 2.1

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Mikä palveluseteli on Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Palvelusetelikokemuksia valtakunnallisesti Asiakkaan valinta avain palvelurakennemuutokseen? Joensuu 12.1.2012

Palvelusetelikokemuksia valtakunnallisesti Asiakkaan valinta avain palvelurakennemuutokseen? Joensuu 12.1.2012 Palvelusetelikokemuksia valtakunnallisesti Asiakkaan valinta avain palvelurakennemuutokseen? Joensuu 12.1.2012 Varpu Valkeinen palveluseteliasiantuntija 040 748 0639, varpu.valkeinen@smartum.fi Smartum

Lisätiedot

kokemuksia palvelusetelistä

kokemuksia palvelusetelistä Päijäthämäläisiä kokemuksia palvelusetelistä 31.5.2010 Pirjo Nieminen toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen i i l kehitys ry Palveluneuvontaa ikääntyville Taustaa Lahden seudun palvelusetelikokeilu

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa Kuntatalo 17.3.2011

Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa Kuntatalo 17.3.2011 Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa Kuntatalo 17.3.2011 T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintamalliehdotukset kahden eri lainsäädännön perusteella ja niiden haasteet T A M P E R E E N K A

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa 24.8.2012

Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa 24.8.2012 Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa 24.8.2012 T A M P E R E E N K A U P U N K I Henkilökohtainen budjetti projektin tavoitteet Henkilökohtaisen budjetin käyttömahdollisuudet omaishoidon tuessa

Lisätiedot

10.4.2014 PALVELUOHJAUS

10.4.2014 PALVELUOHJAUS 10.4.2014 PALVELUOHJAUS Miksi palveluohjausta? MUUTAMIA AJATUKSIA PALVELUOHJAUKSESTA: Palveluohjaus on asiakaslähtöinen ja asiakkaan etua korostava työtapa. Sillä tarkoitetaan asiakastyön menetelmää, että

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysturvan päivät 14.-15.8.2013. Palveluseteli valinnan välineenä

Sosiaali- ja terveysturvan päivät 14.-15.8.2013. Palveluseteli valinnan välineenä Sosiaali- ja terveysturvan päivät 14.-15.8.2013 Palveluseteli valinnan välineenä Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa Rauhankatu 11, Vaasa Johtaja Viveca Salminen Kotipalveluohjaaja Nina Koskela Kolme kotia

Lisätiedot

Palvelusetelin käyttö Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotihoidossa. Sosiaaliohjaaja Teija Seppälä 26.11.

Palvelusetelin käyttö Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotihoidossa. Sosiaaliohjaaja Teija Seppälä 26.11. Palvelusetelin käyttö Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotihoidossa Sosiaaliohjaaja Teija Seppälä 26.11.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon vanhuspalveluiden

Lisätiedot

Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010

Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010 Palvelusetelihanke Hinnoitteluprojekti / hinnoittelupolitiikan vaihtoehtoja ja malleja 16.4.2010 Sisältö Sivu Johdanto 3 Palvelusetelin hinnoittelun elementit 5 Palvelun hinta: hintakatto tai markkinahinta

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon, sekä omaishoidon tuen palvelusetelipalvelujen tuottajaksi ja hyväksymiskriteerit

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon, sekä omaishoidon tuen palvelusetelipalvelujen tuottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 (6) Tällä hakemuksella palveluntuottaja voi hakeutua Porvoon, Loviisan, Askolan ja Lapinjärven kuntien säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon, sekä omaishoidon tukemisen palvelusetelipalvelujen tuottajaksi.

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot