PIILOTETTUA JULKISUUTTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIILOTETTUA JULKISUUTTA"

Transkriptio

1 PIILOTETTUA JULKISUUTTA Suomalaisen puolue ja vaalirahoituksen avoimuusintressi normeissa ja käytännössä Tomi Venho

2 Turun yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Valtio opin laitos 2008 Väitöksen ohjaaja: Professori Matti Wiberg Turun yliopisto Esitarkastajat: Professori Risto Sänkiaho Tampereen yliopisto Professori Tapio Raunio Tampereen yliopisto Tekijä kiittää Suomen Kulttuurirahastoa sekä Ella ja Georg Ehrnroothin säätiötä taloudellisesta tuesta, jonka avulla tämä väitöstutkimus on ollut mahdollista toteuttaa.

3 Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Suomen Perustuslaki 2 3 mom.

4 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Poliittisen toiminnan rahoitus tutkimuskohteena Miksi tutkia poliittista rahoitusta Käsitteet ja peruselementit Tutkimustehtävä ja aineistot NELJÄ VUOSIKYMMENTÄ SUORAAN TUETTUA PUOLUETOIMINTAA Puoluelaki avustusten perustana Puoluetukimäärärahan kehitys ja jako Keskus ja piirijärjestöjen rahoituslähteet Tavoitteeksi asetettua julkisuutta VÄLILLISESTI LAAJENNETTU PUOLUETUKIJÄRJESTELMÄ Poliittiset nuorisojärjestöt Avustetun nuorisotoiminnan valtionapunormisto Julkinen tuki puolueiden nuorisotoimintaan Nuorisotoiminnan rahoituslähteet Rajallista julkisuutta Eduskuntaryhmät Eduskuntaryhmien kansliamäärärahat Kansliamäärärahan kehitys Eduskuntaryhmien tulo ja menorakenne Kansanedustajien avustajamäärärahat Laajennettua puoluetukea Poliittiset sivistysjärjestöt Puoluetaustaisten sivistysjärjestöjen laaja toimenkuva Sivistysjärjestöjen valtionapujärjestelmä Julkisella tuella kyllästettyä poliittista sivistystyötä Julkisuusintressi ja poliittiset sivistysjärjestöt Säätiöitä puolueiden taustalla Säätiölainsäädäntö Säätiöt ja puoluetalous Säätiöt ja puoluerahoituksen julkisuusintressi Oheistettua julkisuutta

5 4. PUOLUETOIMINNAN KUNNALLISIA TUKIMUOTOJA Suoran kunnallisen puoluetuen kumoava normiperusta Kunnallisen tuen epäsuoria muotoja Tapaus 1. Turku Tapaus 2. Raisio Tapaus 3. Naantali Paikallista julkisuutta VAALIRAHOITUS 2000 LUVULLA Ehdokkaiden vaalirahoitus Kansanedustajien vaalibudjetit Europarlamentaarikkojen vaalibudjetit Puolueiden vaalirahoitus Keskusjärjestöjen budjetit eduskuntavaaleissa Piirijärjestöjen budjetit eduskuntavaaleissa Oheisjärjestöjen vaalitoimintaa Etujärjestöt vaalityössä Piilotettua julkisuutta RAJOITETTUA JULKISUUTTA Suomalaisen ohjausjärjestelmän ominaispiirteet Suomalainen järjestelmä kansainvälisessä vertailussa SUOMALAINEN JÄRJESTELMÄ PUOLUETEORIOIDEN VALOSSA Duverger ja joukkopuolueiden ideaali Epstein ja ohuen rakenteen vaalipuolueet Puolueiden jäsen ja organisaatioperustan kehitys Suomessa Organisaation merkitystä vähentävät tendenssit Organisaatiota murentavat tendenssit ja suomalainen puoluekehitys Katz & Mair puolueiden kartellisoitumisesta Puolue ja vaalirahoitusjärjestelmän kartellisoivat piirteet Suomessa Suomalainen puoluejärjestelmä kartelliteorian valossa Waren synteesi perinteisistä puolueteorioista Poliittisen rahoituksen teoriaa odoteltaessa VIITTEET LÄHTEET LIITTEET

6 1 1. JOHDANTO Poliittisen toiminnan rahoitusjärjestelyt ovat herättäneet Suomessa jatkuvaa tai ainakin toistuvaa mielenkiintoa 1960 luvun lopulta lähtien. Vuonna 1967 valtion budjettiin otettu puoluetukimäärä laukaisi aiheesta vilkkaan keskustelun niin poliitikkojen, tiedotusvälineiden kuin kansalaistenkin välille. Seuraavan vuosikymmenen aikana kiinnostus kohdistui erityisesti valtion suoraan puolueille jakamaan tukeen ja sen ohessa myös muille poliittistaustaisille järjestöille myönnettyihin avustuksiin luvulla esiin nousivat puolestaan erilaiset puoluerahoituksen epäselvyydet: pohdittiin mm. yksityisten rahoituslähteiden alkuperää ja yleensäkin toiminnan suhdetta vallitsevaan lakikäytäntöön luvun alussa puolestaan ruodittiin vähitellen tihkuneita tietoja aiempien vuosien ulkomaisista rahoituslähteistä ja vuosikymmenen lopulla huomio kiinnittyi erityisesti kansanedustaehdokkaiden vaalirahoitukseen luvulla esiin ovat nousseet yleensäkin vaatimukset poliittisen rahoituksen avoimuutta ohjaavan järjestelmän tehostamiseksi. Aiheesta käyty keskustelu on vuosien saatossa tasaantunut ja se nousee aiempaa harvemmin laajan mielenkiinnon kohteeksi. Edesmenneen pääministeri ja puhemies Kalevin Sorsan mukaan vuoden 1967 puoluetukipäätöksen jälkeen tunnelmat olivat sen sijaan niin kiivaita, etteivät kansanedustajat uskaltaneet lähteä edes yleisötilaisuuksiin 1. Poliittisen rahoituksen herättämästä kiinnostuksesta huolimatta aiheeseen liittyvä tutkimus on jäänyt niukaksi ja aiheesta käyty keskustelu on urautunut varsin pinnalliseksi. Mielenkiinto poliittisen toiminnan rahoitusjärjestelyjä kohtaan ei ole mitenkään pelkistetyn suomalainen ilmiö vaan aihe näyttää herättäneen laajaa huomiota maasta tai maanosasta riippumatta (restless topic) 2. Julkista keskustelua ovat ravistelleet erityisesti poliittisen rahoituksen yhteydessä ilmi tulleet korruption tyyppiset paljastukset. Samalla on todettava, että alan tutkimus on ollut myös kansainvälisesti pitkään sivujuonteena politologian kentässä luvulla aihe näyttää tosin laajentuneen useissa maissa jo siinä määrin, että saatetaan vähitellen puhua omasta tutkimussuuntauksesta 3.

7 Poliittisen toiminnan rahoitus tutkimuskohteena Puolueiden rahoitusta Ruotsissa tutkinut Gullan Gidlund totesi 1980 luvun alussa, että alan tutkimus oli yleensä suuntautunut neljälle eri alueelle: ensinnäkin puolueiden rakennetta arvioiviin tutkimuksiin, toiseksi vaalikampanjoiden rahoitusta selvittäviin hankkeisiin, kolmanneksi puolueiden yksityisistä läheisistä saamia vapaa ehtoisia lahjoituksia luotaaviin selvityksiin ja neljänneksi poliittisia uudistuksia kartoittaviin tutkimuksiin. 4 Sittemmin alan selvitykset ovat lisääntyneet siinä määrin, että kehitys on tarjonnut mahdollisuuden myös eri maissa sovellettavien järjestelmien vertailevaan tutkimukseen (comparative political finance). Lisäksi oma lukunsa on suomalaista puolue ja vaalirahoitusta koskevat hankkeet. Nykykatsannossa poliittisen toiminnan rahoitusta koskeva tutkimus voitaisiin siten jakaa esim. kuuteen osa alueeseen. Poliittinen rahoitus osana puolueiden rakenteen tutkimusta Politologian klassikoihin kuuluvassa teoksessa Political Parties Maurice Duverger luokitteli puolueita 1950 luvun alussa kaaderi ja joukkopuolueisiin. Yhtenä luonnetta määrittävänä tekijänä on puolueiden erilainen tapa rahoittaa toimintaa. Massajäsenyyteen perustuvissa puolueissa talous pohjautuu laajan jäsenistön säännöllisesti maksamiin kohtuullisiin jäsenmaksuihin, minkä katsotaan tarjoavan puolueille riippumattomuuden ulkopuolisista rahoittajista (the massparty technique replaces the capitalist financing). Lisäksi jäsenmaksut ilmentävät tapaa osallistua oman yhteisön toimintaan. Kaaderipuolueilla talous puolestaan perustuu harvempien, mutta huomattavasti suurempia lahjoituksia tarjoavien ulkopuolisten tahojen, kuten teollisuuden, pankkien, kaupan ym., ajoittaiseen tukeen. Teoreettinen jako ei ole ollut käytännössä yhtä selkeä, mutta Duvergerin mukaan ero on ollut kuitenkin tyypillisimmillään työväen ja konservatiivisten puolueiden välillä. Vasemmiston puolueissa jäsenmaksut olivat aikanaan puolue ja vaalirahan pääasiallinen lähde, ja myös jäsenet tiedostivat taloudellisen uhrauksen arvon ja merkityksen. Konservatiivisissa puolueissa jäsenmaksuilla ei ollut perustavaa laatua olevaa merkitystä, kun tulot pohjautuivat pitkälti varakkaiden tukijoiden tarjoamiin lahjoituksiin. 5 Angelo Panebianco (1988) on puolestaan tutkinut puolueita niiden organisatoristen toimintaedellytysten syväanalyysilla. Hän on jaotellut puoluetyyppejä kehityksen mukaan

8 3 kahtaalle: mass bureaucratic parties and electoral professional parties. Yhtenä, joskaan ei tärkeimpänä jakoa määrittävänä tekijänä on tässäkin kohdin erilaiset tavat rahoittaa toimintaa. Ensin mainituilla puoluetyypeillä rahoitus perustuu sekä jäsenmaksuihin että poliittista liikettä lähellä olevien yhteistyötahojen tukeen, kuten osuustoiminnallisten ja ammatillisten organisaatioiden lahjoituksiin. Jälkimäisessä tapauksessa puolueen ideologiset rajaukset ovat väljempiä ja kannatusta tavoitellaan etenkin vaaleissa jäsenistöä ja omaa sosiaalista piiriä laveammalta pohjalta. Tällöin myös rahoitus pohjautuu erilaisiin lähteisiin, kuten vaihtelevien intressiryhmien tukeen ja julkisiin avustuksiin. 6 Richard Katzin ja Peter Mairin (1992 ja 1994) johdolla on kartoitettu laajoihin kansainvälisiin aineistoihin perustuen mm. puolueiden organisatorista kehitystä, jonka yhtenä keskeisenä elementtinä on myös niiden taloudelliset toimintaedellytykset. Myös Alan Ware (1996) on arvioinut, että puolueiden organisatorinen kehitys on yhteydessä mm. niiden ulottuvilla oleviin voimavaroihin ja vaalityön vaatimuksiin. Keskeisimmät resurssit liittyvät sekä rahaan että järjestölliseen potentiaaliin, kuten vapaaehtoistoimintaan. Osin voimavarat voivat olla vaihtoehtoisia, mutta joka tapauksessa organisaatio on välttämätön molempien resurssien hyödyntämiseksi. Waren mukaan mainitut voimavarat ovat yksi lukuisista tekijöistä, jotka vaikuttavat organisaatioiden muotoutumiseen. Eri puolueilla on myös saatavilla määrältään ja laadultaan toisistaan poikkeavia voimavaroja, joten puolueiden tapa kehittää koneistojaan vaihtelee pitkälti tapauksittain. 7 Vaalirahoitusta koskeva tutkimus Poliittisen toiminnan rahoitus on käsitteenä laaja ja epämääräinen kokonaisuus. Useimmiten sillä on viitattu joko puolueorganisaatioiden ylläpidon ja arkirutiinien rahoitukseen tai vaalityön talousjärjestelyihin. Toisinaan mukaan on luettu myös puolueisiin muodollisesti kuulumattomien, mutta käytännössä niitä lähellä olevien organisaatioiden, kuten joidenkin säätiöiden ja koulutuksellisten järjestöjen, rahoitusjärjestelyt. Mainittuihin organisaatioihin voitaisiin rinnastaa esim. puolueiden lähipiiriin kuuluvat sanoma ym. lehdet. Tavallaan poliittisen rahoituksen piiri ulottuu myös puolueiden medianäkyvyyden ja yhteiskuntasuhteiden hoitoon tai suoranaiseen lobbaukseen liittyviin kuluihin. Joissain maissa puolueille saattavat tuottaa kuluja esim. äänestäjien rekisteröintiin liittyvät toimet. 8 Harvemmin poliittisen rahoituksen piiriin on sen sijaan luettu muiden kansalaisjärjestöjen, kuten esim. etujärjestöjen tai yhden asian liikkeiden, taloutta koskevat järjestelyt.

9 4 Käsitteet vaihtelevat poliittisten kulttuurien välillä ja ne ovat sidoksissa esimerkiksi erilaisiin vaali ja puoluejärjestelmiin. Erityisen selvästi ero tulee näkyviin eurooppalaisen ja amerikkalaisen kulttuurin välillä. Läntisen Euroopan maissa politiikan kokonaiskulut on jaoteltu pitkälti puolueiden rutiinikuluihin ja vaalityön kustannuksiin. Lisäksi vaaleissa puolueet ja ehdokkaat kampanjoivat rinnakkain, ja vaalijärjestelmästä riippuen toiminta ja kustannukset saattavat korostua eri tavoin. Esimerkiksi ns. pitkien listojen järjestelmissä vaalityö painottaa puolueiden roolia. USA:ssa poliittinen järjestelmä ja vaalit korostavat ehdokkaiden roolia puolueisiin verrattuna. Samalla vaalirahoitus kattaa pääosan poliittisesta rahoituksesta ja ne ymmärretään usein synonyymeina. Vaikka amerikkalaisia puolueita on luonnehdittu vaalikoneiksi, niin huomattavin osuus kampanjoinnin varoista kuluu juuri ehdokasperusteiseen vaalityöhön. Puolueiden toiminta myös hiipuu vaalien väliseksi ajaksi. Lisäksi puolueita merkittävämmässä asemassa ovat usein ns. komiteat (committees), jotka ovat vaalirahoituksen ja kampanjoinnin erityisorganisaatioita. Osin ne ovat yhteydessä puolueisiin, osin ehdokkaisiin, osin erilaisiin intressiryhmiin ja osin ne ovat riippumattomia organisaatioita. Komiteoiden määrä on ollut laskettavissa tuhansissa ainakin jo 1970 luvulta lähtien 9. Vaalirahoituksen perustutkimuksiin kuuluu esim. Alexander Heardin The Costs of Democracy (1960). Siinä amerikkalaisen kampanjarahan anatomiaa on paloiteltu pieniin osiin, joita on edelleen tarkasteltu erilaisista näkökulmista. Erityisesti 1950 luvun ilmiöihin ajoittuvassa tutkimuksessa erottuu niitä samoja kysymyksiä, jotka ovat toistuneet ajasta, paikasta tai vaalijärjestelmästä riippumatta. Yhtenä lähtökohtana on arvioitu poliittisen järjestelmän kuluttaman rahan määrää ja sen kehitystä. Heard (1960, 375) pohti mm. sähköisten viestimien ja erityisesti TV:n merkitystä kampanjoinnissa ja vaalikustannusten kasvussa. Sama asia on tullut ajankohtaiseksi Suomessa vuosikymmeniä myöhemmin. Amerikkalaista perinnettä edustaa myös Leon D. Epstein (1979), joka arvioi 1960 luvulla, että vaalikampanjoinnin muodot ja niiden rahoitustarpeet heijastuvat myös puolueiden kehitykseen. Sähköisen teknologian ja erityisesti television kehitys tarjoaa kampanjoinnille uusia mahdollisuuksia, jotka ajavat perinteisen puolueorganisaation ohi. Samalla vaalikustannukset lisääntyvät niin paljon, ettei niitä pystytä enää hoitamaan järjestöllisin voimin. Koska organisaatioilla on entistä vähemmän merkitystä, niin puolueet alkavat Epsteinin mukaan kehittyä ohutrakenteisten vaalipuolueiden suuntaan. Amerikkalaisessa tutkimuksessa oleellisena kysymyksenä on usein esitetty, miten raha vaikuttaa vaalitulokseen. Does money win elections? Ainakin 1970 luvulta lähtien on pyritty selvittämään, miten käytettävissä oleva rahoitus on vaikuttanut mahdollisuuksiin

10 5 kampanjoida ja siten mahdollisuuteen tulla valituksi (esim. Alexander 1972 ja 1979a, Olson 1978, Welch 1974 ja 1976, Jacobson 1979 ja 1980 ym.). Yleisesti on todettu, että rahalla on oleellinen merkitys, mutta se ei yksiselitteisesti määrää vaalitulosta. Tulokseen vaikuttavat samanaikaisesti useat muutkin tekijät ja myös se, miten rahaa on käytetty luvulla ryhdyttiin myös arvioimaan, miten uusittu lainsäädäntö on vaikuttanut kampanjarahoitukseen ja vaalien kilpailuasetelmaan. Kampanjatalouden kokonaiskustannusten ohessa oleellista on myös rahan alkuperä. Onko varoja saatu esim. yrityksiltä, etujärjestöiltä vai yksityishenkilöltä? Samalla on pyritty arvioimaan jatkuvasti kehittyneitä varainkeruun keinoja ja saatujen yksittäisten avustusten määrää. Pystytäänkö oikeilla tekniikoilla kokoamaan mittava budjetti pieninäkin kertalahjoituksina, kun onnistutaan vetoamaan suureen osaan äänestäjiä vai onko mielekkäämpää pyrkiä vetoamaan harvempiin suuriin lahjoittajiin? Lähteiden ohessa on selvitetty avustusten kohdetta. Kuka on onnistunut parhaiten varojen keruussa? Tilannetta on tarkasteltu yleensä republikaanien ja demokraattien välillä sekä tavoiteltavaa paikkaa hallitsevan ehdokkaan ja haastajan välillä. Tuen saatavuuteen on vaikuttanut vaalien yleisen asetelman ohessa myös se, minkä puolueen kannatusalueella toimitaan ja se onko varoja pyrkinyt kokoamaan vaalien ennakkosuosikki vai altavastaaja. Poliittisen rahoituksen määritelmällisten ongelmien ohessa tutkimuksen kannalta haastavaa on myös toimijoiden ja näkökulmien moninaisuus. Esimerkiksi USA:ssa kampanjointiin ja rahoitukseen osallistuvat ehdokkuudesta kilpailevat ja ehdokkaiksi valitut henkilöt, puolueet, puolueita lähellä olevat organisaatiot, erilaiset intressiryhmät ja yhden asian liikkeet. Lisäksi näillä kaikilla on omia kampanja ja rahoituskomiteoita ja nämä kaikki saattavat toimia liittovaltion, osavaltion tai paikallisten vaalien tasolla 10. Poliittisesta kulttuurista, tutkimusperinteestä, puolue ja vaalijärjestelmästä ym. eroista huolimatta poliittisen rahoituksen peruskysymykset ovat kuitenkin varsin samankaltaisia. Rahan lähteet ja määrä tutkimuksen lähtökohtana Puolue ja vaalirahoitusta koskevat oleelliset kysymykset tiivistyvät muutamaan peruskysymykseen: Kuka maksaa kenelle, kuinka paljon ja koska varoja on jaossa, millä tarkoituksella ja vaikutuksella rahaa on annettu? 11 Rahoitusjärjestelyjä kuvattaessa ensisijaisena lähtökohtana on yleensä tarkastella, mistä rahat ovat peräisin ja millaisen osuuden ne kattavat esim. puolueen vuosi tai ehdokkaan vaalibudjetista. Yleisimmin tulojen alkuperää on jaoteltu kahtaalle eli yksityisiin lähteisiin ja julkisiin varoihin.

11 6 Aikakaudesta ja poliittisesta kulttuurista riippuen tutkijat ovat painottaneet varainhankintakeinojen merkitystä eri tavoin. Esimerkiksi Gidlund (1983, 42 43) on jakanut perinteisen puoluetyön varainhankinnan lähteet kahtaalle. Yhtäältä tulot perustuvat ruohonjuuritason (grass root) rahoittajilta eli jäseniltä ja kannattajilta saatuun tukeen. Toisaalta rahoituspohja voi nojata plutokraattisiin tai institutionaalisiin lähteisiin, kuten yritysten, etujärjestöjen tai varakkaiden yksityishenkilöiden myöntämiin lahjoituksiin. Klaus von Beyme on kiinnittänyt huomiota lähtökohtiin, joissa julkinen tuki on jo vakiinnuttanut asemansa. von Beyme (1985, 196) erittelee tuloja kolmeen osaan: puolueen sisältä saatuihin tuloihin, ulkoa koottuihin yksityisiin lahjoituksiin ja valtion jakamaan tukeen. Sisäisen rahoituksen lähteitä ovat jäsen ja kannatusmaksut, puolueveron tyyppiset maksut, puolueomaisuuden investoinneista saadut tulot, julkaisutoiminnan tulot, erilaisten puoluetapahtumien yhteydessä kerätyt tuotot jne. Puolueyhteisön ulkoa koottuihin varoihin on laskettu yksityishenkilöiden ja yritysten jakamat lahjoitukset sekä erilaisten ammatillisten järjestöjen ja muiden intressiorganisaatioiden tuet. Lisäksi mukaan on luettu vaalirahoitukseen tai kampanjatyöhön erikoistuneet organisaatiot, kuten esim. USA:ssa yleiset komiteat. Julkinen tuki puolestaan vaihtelee kohteen ja tarkoituksen mukaan. Sitä on jaettu sekä puolueille että niihin sidoksissa oleville organisaatioille. Tukea on voitu jakaa toiminnan yleiseen tukemiseen tai korvamerkittynä tiettyihin tarkoituksiin. Asetelma 1.1. Erilaisia tapoja luokitella poliittisen rahan alkuperää Gidlund von Beyme Nassmacher vrt. Koole & Nassmacher Ruohonjuuritason tulot (jäsenet/kannattajat) Tulot puolueen sisältä (yksityiset lähteet) Ruohonjuuritason tulot Kova raha hard money (saadut rahalahjoitukset) Plutokraattiset avut (yritykset/etujärjestöt) Ulkopuolelta saadut avut (yksityiset lähteet) Valtion avustukset (ym. julkiset avustukset) Plutokraattiset tulot Suorat julkiset avut Hallitusaseman edut (spoils of office) Pehmeä raha soft money (puolesta käytetty raha) Teemakampanjointi (issue advertising) Alan arvovaltaisimpiin tutkijoihin kuuluva Karl Heinz Nassmacher (2001a, 22 26) on jaotellut varainhankintastrategiat neljään kategoriaan. Ensin mukana on ruohonjuuritason eli pieninä kertalahjoituksina kootut tuotot ja toiseksi mittavammat plutokraattiset tulomuodot. Myös julkisen tuen lähteet on jaoteltu kahtaalle. Mukaan kuuluu valtion myöntämät rahalliset avustukset poliittisten organisaatioiden toimintaan tai vaalityöhön. Lisäksi huomioidaan vallassa olevien puolueiden mahdollisuudet hyötyä taloudellisesti asemastaan vallan kahvassa (spoils of office). Joissain maissa puolueet voivat saada lahjoituksia esimerkiksi vastineeksi myynti tai toimilupien ja lisenssien myöntämisestä (toll gating).

12 7 Puolueille saatetaan myös maksaa julkisista urakka tai palvelusopimuksista (kickbacks). Tässä kohdin lahjan tai lahjuksen ero saattaa olla vaikeasti määriteltävissä. Yksi jaottelutapa on liittynyt erityisesti amerikkalaiseen kampanjakulttuuriin (vrt. Koole & Nassmacher 2001, 36 37). Ensinnäkin on puhuttu kovasta rahasta (hard money) eli suoraan puolueelle tai ehdokkaalle annetuista lahjoituksista. Toiseksi kampanjatyössä on pehmeää rahaa (soft money), joka ei kulje puolueiden tai ehdokkaiden tilinpidon kautta eikä varojen käyttö ole niiden itsensä päätettävissä. Varat kuitenkin käytetään esim. tietyn ehdokkaan kampanjan edistämiseen. Toisinaan samaan kategoriaan voidaan luokitella USA:ssa yleistynyt tapa, jossa kampanjoidaan joitain ehdokkaita vastaan. Lisäksi on eriteltävissä tiettyyn asiaan tai aiheeseen keskittynyttä kampanjointia tai mainontaa (issue advertising), jossa ehdokkaita tai puolueita ei mainita ainakaan suoraan. Poliittisten toimijoiden tarvitsemat ja suodattamat varat vaihtelevat todennäköisesti sekä määriltään että lähteiltään vuosittain. Esimerkiksi vaalivuosien talous poikkeaa vaalien välillä olevien vuosien budjeteista. Siten poliittisen rahan kokonaistarkastelun pitäisi kattaa useamman kuin yhden vuoden tai tilikauden. Niin budjettikoon kuin tulo ja menorakenteiden kuvaamiseksi seuranta tulisi ulottua yli vaalisyklin. Joka tapauksessa useissa maissa huomattava osa tuloista on peräisin julkisista varoista. Ensimmäisenä valtion tukea alkoi jakamaan Länsi Saksa vuonna 1959, ja käytäntö yleistyi Euroopassa 1960 ja 1970 luvuilla. Pohjoismaista Ruotsi seurasi esimerkkiä vuonna 1966, Suomi 1967 ja Norja Muualla Euroopassa valtion tukea ryhdyttiin jakamaan esim. Italiassa vuonna 1974, Itävallassa 1975 ja Espanjassa USA aloitti tukemaan presidentinvaalikampanjoita 1970 luvulla luvun alkuun mennessä ainakin 65 maassa on käytössä poliittisen toiminnan suora tukijärjestelmä 13. Julkinen ohjaus osana poliittisen toiminnan rahoitusjärjestelmää Alan tutkimuksessa keskeisenä lähtökohtana on yleensä tarkasteltu rahan määrän ja lähteiden ohessa lainsäädännön raameja eli julkista ohjausta ja sitä koskevia uudistuksia. Tunnetuin ohjauksen muoto liittyy julkisiin tukijärjestelmiin, mutta yleensä sisältö on laajempaa. Esimerkiksi USA:ssa kampanjarahalle on asetettu lakiperusteisia rajoituksia ja julkisuusvaatimuksia jo viime vuosisadan alussa. Euroopassa poliittisen rahan sääntely yleistyi vasta myöhemmin eli luvuilta alkaen 14. Pääsääntöisesti normistot ovat laajentuneet vasta julkisten tukimuotojen mukana. Säännökset ovat vaihdelleet yksityiskohtaisuudeltaan maittain, mutta Euroopassa ne ovat yleisesti väljempiä kuin USA:ssa.

13 8 Samalla Yhdysvalloissa on ollut jo pitkään tarjolla perustietoa poliittisen rahoituksen tutkimukselle, joka on kohonnut siellä sekä määrältään että laadultaan edelle muita maita. Ei liene valtioita, joissa julkinen tukijärjestelmä tai muu lainsäädännön määrittämä kehys olisi rakenteeltaan identtinen jonkin toisen maan kanssa. Silti ohjauksen elementit perustuvat samankaltaisiin osarakenteisiin niitä on vain yhdistelty, koottu ja toteutettu eri tavoin. Ohjaukseen kuuluvat peruselementit ovat yleensä: 1) Julkisen tuen muodot, 2) kiellot ja rajoitukset, 3) julkisuusvaatimukset sekä 4) valvonta ja sanktiot 15. Asetelma 1.2. Julkisen ohjauksen peruselementit poliittisessa rahoituksessa Julkisen tuen muodot Kiellot ja rajoitukset Julkisuusvaatimukset Valvonta ja sanktiot Julkinen tuki voi sisältää suoraa rahallista avustusta puolueiden yleiseen toimintaan tai osoitettuna tiettyyn tarkoitukseen, kuten vaalityöhön. Useissa maissa avustuksia jaetaan myös eri tavoin puolueiden lähelle kiinnittyneille organisaatioille, kuten nuorisojärjestöille, säätiöille ja koulutusorganisaatioille. Eräissä maissa avustuksia jaetaan myös vaaliehdokkaille. Avustusten jakotapa on yleisimmin kiinnitetty poliittisiin voimasuhteisiin. Epäsuoriin tukimuotoihin puolestaan lukeutuu esim. ilmaisin tai edullisin ehdoin tarjottu tvnäkyvyys vaalien yhteydessä. Vaihtoehtona voi olla vaalimateriaalin tuottamiseen tai jakeluun liitetyt alennukset. Lisäksi joissain maissa poliittisiin tarkoituksiin annettuihin lahjoituksiin on liitetty verotuksellisia kannustimia. Poliittiseen rahaan liitetyt kiellot ja rajoitukset voivat kytkeytyä varojen lähteisiin, määrään tai käyttötapaan. Kielletyiksi lähteiksi on toisinaan määritelty mm. ulkomailta saadut tai anonyymit avustukset ja eräissä maissa on rajoitettu yritysten tai ammatillisten järjestöjen lahjoituksia. Rahan määrää koskevat säännökset voivat puolestaan asettaa ylärajat esim. yksityisille kertalahjoituksille. Toisaalta sääntely saattaa koskea kulupuolta, jolloin esim. vaalikampanjoille on asetettu kustannuskatot. Käyttötapaa rajoittavat säännökset liittyvät tyypillisimmillään kaupallisen vaalimainonnan rajoittamiseen tv:ssä ja radiossa. Lisäksi rajoitukset saattavat koskea julkisen tuen myöntöperusteita. Joissain maissa tuen

14 9 ehdoksi on asetettu esim. se, että on hankittava tietty määrä tuottoja myös yksityisistä lähteistä (matching funds). Puolue ja vaalirahoituksen julkisuusvaatimukset voivat koskea sekä yksittäisiä avustuksia että yleisemmin koko talousperustaa. Julkisen tuen saajat ovat esim. velvollisia selvittämään saamansa avustuksen käyttöä. Laajemmat selvitysvelvoitteet on ulotettu koko tulo ja menorakenteen läpivalaisuun sekä järjestöjen omaisuuden ja mahdollisten vastuiden raportointiin. Intressisidonnaisuuksien läpivalaisemiseksi säännökset voivat ulottua myös tietyn rajan ylittäviin kertalahjoituksiin, joiden määrä ja alkuperä on tuotava yksiselitteisesti esiin. Joissain maissa lahjoitusten läpinäkyvyyttä palvelevat velvoitteet saattavat koskea saajien ohessa myös niiden antajia. Pääsääntöisesti julkiset tukijärjestelmät ovat tuoneet mukanaan viranomaisvalvonnan, mutta käytännöt vaihtelevat valtioittain. Väljimmillään poliittisilla toimijoilla ei ole julkisuusvelvoitteita lainkaan ja siten viranomaisillakaan ei ole valvontavelvollisuuksia tai valtuuksia. Toisenlaista lähestymistapaa edustaa käytäntö, jossa viranomaiset kokoavat vaaditut dokumentit ja asettavat ne yleisesti saataville, mutta rooliin ei kuulu puuttua tietojen sisältöön. Siten seuranta riippuu poliittisten kilpailijoiden, median ja äänestäjien aktiivisuudesta. Laajimmillaan valvonta voi sisältää aktiivista viranomaisseurantaa, kun toimista vastaavat vakituiset asiantuntijaelimet, jotka arvioivat tietojen sisältöä ja joilla on sanktiotai ainakin niiden vireillepano oikeudet. Lisäksi viranomaisten tehtävään saattaa kuulua koottujen tietojen tai niistä tehtyjen havaintojen julkistaminen. Miten julkisen ohjauksen kokonaisuutta pitäisi arvioida? Esimerkiksi Gidlund on soveltanut ruotsalaisen puoluerahoitusjärjestelmän kehitystä arvioivassa väitöksessään yleisemminkin yhteiskunnallisiin uudistuksiin sovellettua lähestymistapaa. Ensinnäkin kartoitetaan taustoja siitä, miksi ja millaisin tavoittein uudistus on tehty. Toiseksi tarkastellaan päätösprosessista, ketkä asiasta ovat päättäneet ja millaisin perustein on oltu liikkeellä. Kolmanneksi kuvataan järjestelmän rakennetta ja toimeenpanoa. Lopuksi pyritään selvittämään uudistuksen vaikutuksia ja seurauksia. Kuvattu tapa on ollut usein käytössä poliittista rahoitusta koskevissa tutkimuksissa, vaikka sitä on harvoin kategorisoitu yhtä yksityiskohtaisesti kuin Gidlund on tehnyt. 16 Esimerkiksi Richard Katz ja Peter Mair (1995) ovat kuvanneet teoriassaan puolueorganisaatioiden ja järjestelmien kehitystä, joka kulkee vaiheittain kaaderi ja massapuolueiden sekä perustaltaan väljempien yleispuolueiden kautta kohti kartellipuolueiden järjestelmää. Kehityksen yhdeksi oleelliseksi määreeksi on todettu puolueiden tapa rahoittaa työtään. Esillä on etenkin 1970 luvulta lähtien laajentuneet julkiset tukijärjestelmät ja niiden

15 10 toimeenpano tavalla, jolla asemansa vakiinnuttaneet puolueet pyrkivät rajoittamaan kilpailua ja siten vahvistamaan omaa asemaansa. Taustalla nähdään mm. kansalaisten hiipunut kiinnostus ja sitoutuminen puolueiden toimintaan, minkä vuoksi ne ovat joutuneet etsimään voimavaroja muualta. Yhtenä ratkaisuna on luotu julkiset tukijärjestelmät ja niitä sääntelevät normistot. Vähitellen kartellisoituvalle järjestelmälle on tyypillistä se, että puolueiden pääasiallinen tulolähde perustuu valtion tukeen. Siitä hyötyvät eniten vakiintuneeseen piiriin lukeutuvat ryhmät ja muille puolueille järjestelmä luo eräänlaisen kynnyksen päästä edes haastamaan jo asemiin päässeet puolueet. Katzin ja Mairin mukaan puolueiden luonne on samalla vähitellen muuttunut. Niiden rooli linkkinä kansalaisten ja valtion välillä on heikentynyt. Puolueet ovat etääntyneet kansalaisyhteiskunnasta ja niistä on tullut enemmän valtiollisia toimijoita (agents of state or part of state apparatus). Julkisohjauksen normatiivinen kuvaus on ollut yleensä keskeisenä lähtökohtana myös puolue ja vaalirahoituksen vertailevassa tutkimuksessa. Poliittisen rahoituksen vertaileva tutkimus Poliittisen rahan tutkimus on laajentunut siinä määrin viimeisen vuosikymmenen aikana, että voitaisiin pian puhua jo tutkimussuuntauksesta. Maakohtaisten peruskartoitusten ohessa on vertailtu eri valtioiden soveltamia käytäntöjä. Vertailevaa tutkimusta löytyy ainakin 1970 luvulta alkaen: esim. Heidenheimer (1970); Alexander (1979); Alexander (1989); Alexander & Shiratori (1994). Vertailututkimus on kuitenkin yleistynyt etenkin 1990 luvulla, ja perinteisesti läntisiin demokratioihin keskittyneet selvitykset ovat ulottuneet yhä useammin muihin poliittisiin kulttuureihin ja eriytyneet eri maanosia tai maaryhmiä koskeviin selvityksiin: Latinalaisesta Amerikasta Castillo & Zovatto (1998); Uusista demokratioista Burnell & Ware (1998); Itä Euroopan maista Ikstens ym.(2002); Brittiläisen kansanyhteisön maista Pinto Duschinsky (2001); Pohjoismaista Wiberg (1991); Afrikkalaista valtioista Saffu (2003) sekä Bryan & Baer (2005). Kun tutkimus on tarjonnut riittävästi perustietoa erilaisista poliittisista kulttuureista, niin vertailevat selvitykset ovat yltäneet myös entistä laajempiin yleisesityksiin. Vertailevissa hankkeissa on tarkasteltu sekä puolue ja vaalijärjestelmien että erilaisten sosio ekonomisten taustatekijöiden pohjalta rahan määrää, lähteitä, julkista ohjausta, järjestelmän toimivuutta ym. Tutkimuksista on kuitenkin puuttunut yhtenäinen kysymyksenasettelu ja tarkoitusta varten luotu viitekehys. Toki Heidenheimer (1970a, 11 13) esitteli jo 1970 luvun alussa mallia, jolla vertailtiin poliittisen rahan määrää eri maissa. Kustannus

EN TIEDÄ - EN MUISTA - EN KOMMENTOI

EN TIEDÄ - EN MUISTA - EN KOMMENTOI Tomi Venho EN TIEDÄ - EN MUISTA - EN KOMMENTOI Tutkimus suomalaisen vaalirahoituksen perusteista Itse olen ollut autuaan tietämätön yksittäisistä tukijoista ja heidän antamastaan panoksesta kulloiseenkin

Lisätiedot

Miten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tilintekovastuu toteutuu?

Miten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tilintekovastuu toteutuu? Avustustoiminnan raportteja 7 Virtanen Petri - Karjalainen Kirsi - Mäkinen Anna-Kaisa - Mäkelä Outi - Ahonen Pertti Miten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tilintekovastuu toteutuu? Selvitys järjestöjen

Lisätiedot

Kolmas arviointikierros

Kolmas arviointikierros Lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä IHMISOIKEUKSIEN JA LAKIASIOIDEN PÄÄOSASTO VALVONNAN PÄÄOSASTO EUROOPAN NEUVOSTO Strasbourg, 7. joulukuuta 2007 Julkinen Greco Eval III Rep (2007) 2E Teema II Kolmas

Lisätiedot

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014

Lisätiedot

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF)

Puoluerahoituksen ymmärrettävyyden työryhmä (WP-PF) b) c) LIITE 3 Lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä EUROOPAN NEUVOSTO PÄÄOSASTO I LAKIASIAT RIKOSONGELMIEN OSASTO Strasbourg, 23. kesäkuuta 2006 Luottamuksellinen WP-PF (2006) 8E rev 2 Puoluerahoituksen

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Saatteeksi. Jorma Turunen

Saatteeksi. Jorma Turunen Saatteeksi Matti Vanhasen hallituksen ohjelmaan kuuluu neljä politiikkaohjelmaa, joista yksi on Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma. Sen tavoitteena on edistää aktiivista kansalaisuutta, kansalaisyhteiskunnan

Lisätiedot

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA Elisa Penders Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Syksy 2014 Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lisätiedot

cupore Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen

cupore Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen cupore Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja 22 Cuporen verkkojulkaisuja 22 Kulttuuripoliittisen

Lisätiedot

ALUKSI 2 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 3. THINK TANK -KOKEILUN ALAHANKKEET 12 4. VAIKUTTAVATKO THINK TANKIT?

ALUKSI 2 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 3. THINK TANK -KOKEILUN ALAHANKKEET 12 4. VAIKUTTAVATKO THINK TANKIT? Sisällys ALUKSI 2 1. THINK TANKIEN LYHYT HISTORIA 4 1.1 KEHITYS YHDYSVALLOISSA 4 1.2 KEHITYS EUROOPASSA 6 1.3 KEHITYS SUOMESSA 7 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 2.1 LÄHTÖASETELMA

Lisätiedot

KOLMAS SEKTORI VANHA JA UUSI

KOLMAS SEKTORI VANHA JA UUSI Kansalaisyhteiskunta 1 (2013), 6 31 ARTIKKELIT KOLMAS SEKTORI VANHA JA UUSI Pasi Saukkonen* Johdanto Tämän artikkelin tausta on eräissä Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiössä (Cupore) viime

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Hervannan kansalaisraati osallistuvan demokratian kanavana

Hervannan kansalaisraati osallistuvan demokratian kanavana Hervannan kansalaisraati osallistuvan demokratian kanavana Mikko Värttö Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen koulutusohjelma Pro gradu -tutkielma Elokuu 2014 Tampereen

Lisätiedot

YHTEISKUNTAPOLITIIKAN VAI PUOLUEPOLITIIKAN EHDOILLA? Tapaustutkimus Paras-hankkeesta Kuntauudistukseen 2005 2012

YHTEISKUNTAPOLITIIKAN VAI PUOLUEPOLITIIKAN EHDOILLA? Tapaustutkimus Paras-hankkeesta Kuntauudistukseen 2005 2012 YHTEISKUNTAPOLITIIKAN VAI PUOLUEPOLITIIKAN EHDOILLA? Tapaustutkimus Paras-hankkeesta Kuntauudistukseen 2005 2012 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden institutionalisaatio Suomessa haasteet ja mahdollisuudet

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden institutionalisaatio Suomessa haasteet ja mahdollisuudet Yhteiskunnallisen yrittäjyyden institutionalisaatio Suomessa haasteet ja mahdollisuudet Ilona Kristiina Koto Helsingin Yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Valtio-oppi Hallinnon ja organisaatioiden

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 8/2000. Virkamiesetiikka Selvitys virkamiesetiikan perustasta, nykytilasta ja kehittämisalueista

VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 8/2000. Virkamiesetiikka Selvitys virkamiesetiikan perustasta, nykytilasta ja kehittämisalueista VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 8/2000 Virkamiesetiikka Selvitys virkamiesetiikan perustasta, nykytilasta ja kehittämisalueista HELSINKI 2000 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Tekijät (toimielimessä:

Lisätiedot

Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI

Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI 14 2009 Kirjoittajat ja Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-063-0 (painettu)

Lisätiedot

VALTIO-OPIN JOHDANTOKURSSI

VALTIO-OPIN JOHDANTOKURSSI VALTIO-OPIN JOHDANTOKURSSI POLPOP02 (5 op) Opettaja: Tapio Raunio Kurssin suoritusmuoto Luentosarja + kirjallinen kuulustelu (2 op) Tentitään teos Heywood, Politics. Palgrave 2007. 3. painos (3 op) Vaihtoehtoisia

Lisätiedot

Kolmas sektori vanha ja uusi

Kolmas sektori vanha ja uusi Kolmas sektori vanha ja uusi Paperi esitettäväksi Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivillä Mikkelissä 14. 15.2.2013 työryhmässä Kuntien ja järjestöjen muuttuvat suhteet. Ei saa lainata, kommentit

Lisätiedot

SUOMEN TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN KEHITYSLINJAT YHTEISESTÄ POHJASTA ERI POLUILLE

SUOMEN TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN KEHITYSLINJAT YHTEISESTÄ POHJASTA ERI POLUILLE SUOMEN TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN KEHITYSLINJAT YHTEISESTÄ POHJASTA ERI POLUILLE Yrjö Mattila Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto

Lisätiedot

Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli -verkostot Suomessa

Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli -verkostot Suomessa ARI SALMINEN VENLA MÄNTYSALO Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli -verkostot Suomessa VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 182 Vaasan yliopisto University of Vaasa PL 700

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus

Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus kepan taustaselvitykset n:o 31 kepa s working papers n:o 31 Rahoituksen demokratia ja demokratian rahoitus Huomioita kehitysrahoituksen uudistamisesta teppo eskelinen & ville-pekka sorsa (2010) YTT Teppo

Lisätiedot

LAHJOITUKSET KASVUUN VEROVÄHENNYKSIN. Paavo Hohti (toim.) Kalevi Kivistö Matti Myrsky Timo Nikinmaa

LAHJOITUKSET KASVUUN VEROVÄHENNYKSIN. Paavo Hohti (toim.) Kalevi Kivistö Matti Myrsky Timo Nikinmaa LAHJOITUKSET KASVUUN VEROVÄHENNYKSIN Paavo Hohti (toim.) Kalevi Kivistö Matti Myrsky Timo Nikinmaa 1 www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja:

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 82

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 82 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 82 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Jyrki Tala

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU. Avance johtamiskoulutus. MBA-lopputyö JÄRJESTÖ TULOKSEN TEKIJÄNÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU. Avance johtamiskoulutus. MBA-lopputyö JÄRJESTÖ TULOKSEN TEKIJÄNÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Avance johtamiskoulutus MBA-lopputyö JÄRJESTÖ TULOKSEN TEKIJÄNÄ Tammikuu 2011 Laatija: Minna Riikka Järvinen Ohjaaja: Jyrki Kauppinen TIIVISTELMÄ Tutkimus määrittelee,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. 2 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET 3.1 13 3.2 15 3.3 15 4.1 17 4.

TIIVISTELMÄ. 2 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET 3.1 13 3.2 15 3.3 15 4.1 17 4. SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA... 8 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET... 13 3.1 Kansalaistoiminnan erityispiirteet Suomessa...

Lisätiedot

Kunta ja ammattikorkeakoulu

Kunta ja ammattikorkeakoulu Kunta ja ammattikorkeakoulu Pentti Puoskari Kunta ja ammattikorkeakoulu KUNTA JA AMMATTIKORKEAKOULU Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 46 Pole-Kuntatieto Oy ja Pentti Puoskari Vammalan

Lisätiedot

Budjetointia kuntien muutoskierteessä

Budjetointia kuntien muutoskierteessä tutkimus Tuija Rajala ja Jari Tammi Budjetointia kuntien muutoskierteessä kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Budjetointia kuntien muutoskierteessä Tuija Rajala ja Jari Tammi Budjetointia kuntien muutoskierteessä

Lisätiedot

ESITYS HALLITUSOHJELMAAN. Väestölähtöinen budjetointi ja vaikutusten arviointi Lasten ja nuorten palvelut

ESITYS HALLITUSOHJELMAAN. Väestölähtöinen budjetointi ja vaikutusten arviointi Lasten ja nuorten palvelut 17.12.2014 ESITYS HALLITUSOHJELMAAN Väestölähtöinen budjetointi ja vaikutusten arviointi Lasten ja nuorten palvelut Lapsiasianeuvottelukunnan lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin työryhmä Lapsivaikutusten

Lisätiedot