Kyynäspäänniemen kevyenliikenteen siltahankkeeseen liittyvä ympäristöselvitys Laatijat: FM Päivi Vainionpää, FM Satu Pietola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyynäspäänniemen kevyenliikenteen siltahankkeeseen liittyvä ympäristöselvitys 29.01.2013. Laatijat: FM Päivi Vainionpää, FM Satu Pietola"

Transkriptio

1 Kyynäspäänniemen kevyenliikenteen siltahankkeeseen liittyvä ympäristöselvitys Laatijat: FM Päivi Vainionpää, FM Satu Pietola

2 Toimeksiantonumero: Päivätty: Tarkastettu: Käsittelijä: Vainionpää, Pietola Status: valmis KYYNÄSPÄÄNIEMEN KEVYENLIIKENTEEN SILTAHANKKEESEEN LIIT- TYVÄ YMPÄRISTÖSELVITYS Asiakas Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala Pohjolankatu Kajaani Konsultti WSP Finland Oy Kiviharjunlenkki 1 D Oulu Yhteyshenkilöt Ympäristösuunnittelija Päivi Vainionpää, Kannen kuva WSP Finland Oy (2012). Näkymä Rantapuistosta Kyynäspäänniemeen päin. Suunniteltu silta tulisi menemään kuvan keskeltä Kajaaninjoen yli Kyynäspäänniemen puolelle. 2 (23)

3 Toimeksiantonumero: Päivätty: Tarkastettu: Käsittelijä: Vainionpää, Pietola Status: valmis Sisältö 1 HANKKEEN TAUSTAA YMPÄRISTÖN NYKYTILA KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPIT LINNUSTO MUU ELÄIMISTÖ Liito-orava Lepakot Saukko HANKKEEN RAKENTAMISENAIKAISET VAIKUTUKSET VAIKUTUKSET KASVILLISUUTEEN JA LUONTOTYYPPEIHIN VAIKUTUKSET LINNUSTOON Kaupunkiluonto ja linnut Vaikutukset yleensä ja niiden vaikutusmekanismit Hankkeen arvioidut vaikutukset VAIKUTUKSET MUUHUN ELÄIMISTÖÖN KÄYTÖNAIKAISET VAIKUTUKSET VAIKUTUKSET KASVILLISUUTEEN JA LUONTOTYYPPEIHIN VAIKUTUKSET LINNUSTOON VAIKUTUKSET MUUHUN ELÄIMISTÖÖN ARVIOINTIIN LIITTYNEET EPÄVARMUUDET JA ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI LÄHTEET LIITTEET (23)

4 Toimeksiantonumero: Päivätty: Tarkastettu: Käsittelijä: Vainionpää, Pietola Status: valmis 1 Hankkeen taustaa Kajaanin kaupunki käynnisti keväällä 2010 kaupunkikeskustan toimivuuden, saavutettavuuden ja vetovoiman parantamiseen tähtäävän hankkeen yhteistyössä Kainuun Maakuntayhtymän ja keskustan toimijoiden kanssa. Kaupunkikeskustan tulevien vuosien pitkäjännitteistä kehittämistä ohjaava yleissuunnitelma ja toteutusohjelma valmistuivat syksyllä Toteutusohjelmassa esitetyt rakennushankkeet on tavoitteena toteuttaa 15 vuoden aikana. Kajaaninjokilaakson puistoja on tarkoitus kehittää yhtenäisenä kokonaisuutena osa-alueiden ominaispiirteitä vahvistamalla. Kyynäsranta (Kyynäspäänniemi) on tarkoitus liittää siltojen avulla Kaupunkirantaan. Tavoitteena on nykyistä puistomaisempi, avoimempi ja toiminnallisempi viheralue. Kuva 1. Kajaaninjokilaakson kehittämissuunnitelma. (Kajaanin kaupunki, yleissuunnitelma) Rantapuistoa, kaupunginrantaa, on tarkoitus kehittää kaupunkilaisten yhteisenä virkistysalueena, joka samalla toimii houkuttelevana käyntikorttina ja matkailuvalttina. Puistoa kunnostetaan mm. parantamalla kävelyreittejä, avaamalla näkymiä ja uusimalla istutuksia. Puistoon rakennetaan uusi leikkipuisto sekä Kyynäspäänniemeen kävelysilta. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa noin 53 metriä pitkä ja 3 metriä leveä silta Kajaaninjoen yli Rantapuistosta Kyynäspäänniemeen sekä uutta puistoväylää. Kokonaispituudeltaan hanke on noin 100 metriä (Kuva 2). Liikenneturvallisuuden kannalta Kyynäspäänniemen siltahanke on tärkeä, sillä nykyinen Linnansilta on Kajaanin liikenneturvallisuuden kannalta vaarallisin paikka, erityisesti kevyelle liikenteelle (Kajaanin liikenneturvallisuussuunnitelma 2009). Suunnitteilla oleva silta parantaisi tilannetta oleellisesti. 4 (23)

5 Toimeksiantonumero: Päivätty: Tarkastettu: Käsittelijä: Vainionpää, Pietola Status: valmis Kuva 2. Siltahanke. (Kajaanin kaupunki 2012) Rakennettava kevyenliikenteen silta tulee olemaan samanlainen kuin nykyinen siltapaikasta alavirtaan noin 300 m:n päässä sijaitseva linnanraunioiden kevyenliikenteen silta (Kuvat 3 ja 4). Silta on tyypiltään kaksiaukkoinen puukantinen teräspalkkisilta. Sillan päällysrakenne muodostuu teräspalkkien kannattamasta syrjälankkukannesta ja alusrakenteena ovat maanvaraiset betonirakenteiset maatuet sekä kallionvarainen betoninen välituki sillan keskellä. Sillan alle asennetaan kaukolämpöputket, jotka liitetään olemassa olevaan verkostoon Kyynäspäänniemen alueella. Rantapuiston puolella uoman reunassa on betoninen tukimuuri, joka säilytetään entisellään. Sillan maavaraisia betonitukia varten joudutaan maata kaivamaan (yht. noin 135 m 3 ktr) sekä kalliota louhimaan pintalouhintana (alla 1 m syvyydeltä). Maavaraiset tuet liuskaverhoillaan ja eroosiosuojataan kivilouhella ja nurmetetaan. Välituen betoninen peruslaatta valetaan vedenalaisena valuna. Välituki ankkuroidaan kallioon kuudella harjaterästartunnalla, kallioon porataan reiät, joihin tartunnat juotetaan. Kyynäspäänniemen puolelle rakennetaan kokonaan lisäksi uutta kevyenliikenteen väylää noin 30 m. Rakennettava väylä liitetään olemassa olevaan puistoväylästöön. Sillan alla kulkevat kaukolämpöputket kaivetaan maan alle noin 1 metrin syvyyteen. Tämän päälle rakennetaan hiekasta ja murskeesta noin 3 m leveä väylä. Arvioiden mukaan maa-ainesta tarvitaan uutta väylää varten noin 100 m 3. Maaainesten lisäksi Kyynäspäänniemen puolelta joudutaan kaatamaan jonkun verran puustoa (arviolta 5 mäntyä) sekä sillanrakentamista että kevyenliikenteen väylää varten. 5 (23)

6 Toimeksiantonumero: Päivätty: Tarkastettu: Käsittelijä: Vainionpää, Pietola Status: valmis Kuva 3. Kajaanin linnanrauniolla sijaitseva kevyenliikenteen silta. (Kuva WSP 2012) Kuva 4. Kajaanin linnanraunioilla sijaitseva silta. (Kuva WSP 2012) 6 (23)

7 Toimeksiantonumero: Päivätty: Tarkastettu: Käsittelijä: Vainionpää, Pietola Status: valmis 2 Ympäristön nykytila Kyynäspäänniemi kuuluu Kyynäspuiston alueeseen. Puisto eri osineen on tärkeä virkistysalue alueen asukkaille. Alueella lenkkeillään, ulkoillaan ja seurataan luontoa ja sen eläimistöä sekä kasvistoa. Puisto on osa jokivartta kulkevaa Renforsin lenkkiä. Kajaanin keskustaajaman osayleiskaavassa 2015 alue on merkitty lähivirkistysalueeksi. Alue on kaupungin omituksessa. Kyynäspäänniemi kuuluu Kajaaninjoen historialliseen kokonaisuuteen, joka on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Alueella on merkittäviä luonto-, maisema-, kulttuurimaisema- ja virkistyskäyttöarvoja. Kuva 5. Näkymä Rantapuistosta Kyynäspäänniemeen päin. (Kuva WSP 2012) 2.1 Kasvillisuus- ja luontotyypit Leinonen (2008) on kartoittanut Kyynäspuiston alueella esiintyvät kasvillisuuskuviot (Kuva 6). Luontotutkimus Rajamäki tmi (2013) on tarkentanut tehtyä kuviointia ja tehnyt tulkintoja kasvillisuuskuvioiden ja kuviokohtaisten lajilistojen pohjalta alueella esiintyvistä kasvillisuustyypeistä. Kuviokohtaisten lajiluetteloiden perusteella Luontotutkimus Rajamäki tmi (2013) on arvioinut, että esim. kuvioilla 3 ja 8 esiintyy lehtotyyppejä. Kurjenpolvi-käenkaali-oravanmarjatyypin (GOMaT) lehtoa on mm. Leinosen luontoselvityksen kuviolla 3, jota on Kyynäspäänniemen koillisrannan lisäksi 7 (23)

8 Toimeksiantonumero: Päivätty: Tarkastettu: Käsittelijä: Vainionpää, Pietola Status: valmis myös niemen itäpuolen puistossa ja Karoliinanpuistossa. GOMaT-lehtoa esiintyy myös Leinosen luontoselvityksen kuviolla 8, Kyynäspäänniemen länsi-, luoteis- ja pohjoisosassa. Metsäkurjenpolvi-käenkaali-mesiangervotyypin (GOFiT) suurruoholehtoa tavataan paikoitellen Leinosen luontoselvityksen kuviolla 3. Kuva 6. Leinosen (2008) tekemä kasvillisuuskuviorajaus ja liito-oravakartoituksen tulokset. Sekapuustoista ja lehtipuuvaltaista kurjenpolvi-käenkaali-mustikkatyypin (GOMT) lehtomaista kangasta esiintyy Kyynäspäänniemen keski- ja pohjoisosassa. Tuoretta puolukka-mustikkatyypin (VMT) mäntykangasta tavataan Kyynäspäänniemen eteläosassa. Niemenkärjessä kasvaa useita komeita tukevaoksaisia ja kilpikaarnaisia mäntyaihkeja, joista järeimmät ovat halkaisijaltaan jopa 60 cm. Osa mäntyaihkeista sijaitsee suunnitellun kevyenliikenteenväylän linjauksella (Kuva 7). 8 (23)

9 Toimeksiantonumero: Päivätty: Tarkastettu: Käsittelijä: Vainionpää, Pietola Status: valmis Kyynäspäänniemen kärjessä esiintyy paikoin komeita rantakallioita (Kuva 7). Kuva 7. Näkymä Rantapuistosta Kyynäspäänniemeen päin. Rannalla näkyvä komea mäntyaihki sijoittuu suunnitellun väylän kohdalle (Kuva WSP 2012). Kyynäspäänniemen alueella ei esiinny Luonnonsuojelulain (LSL 29 ) mukaisia suojeltavia luontotyyppejä tai vesilain 1. luvun 17 a mukaisia vesiluonnon suojelutyyppeihin kuuluvia kohteita. Metsälain 10 mukaisista metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeistä elinympäristöistä alueella esiintyvät rehevät lehtolaikut. Näihin lukeutuvat Kyynäspäänniemen keski- ja pohjoisosassa sijaitsevat kurjenpolvi-käenkaali-oravanmarjatyypin (GOMaT) lehto ja metsäkurjenpolvi-käenkaali mesiangervotyypin (GOFiT) lehto. Alueella esiintyy myös muutamia uhanalaisiksi luokiteltavia luontotyyppejä. Näitä ovat erittäin uhanalaiset (EN) tuoreet keskiravinteiset lehdot ja vanhat lehtipuuvaltaiset lehtomaiset kankaat sekä vaarantuneet (VU) kosteat runsasravinteiset lehdot ja vanhat sekapuustoiset lehtomaiset kankaat (Raunio ym. 2008) (Taulukko 1). Puiston hoitotoimenpiteet ovat heikentäneet alueella esiintyvien luontotyyppien luonnontilaisuutta (Luontotutkimus Rajamäki Tmi 2013). 9 (23)

10 Toimeksiantonumero: Päivätty: Tarkastettu: Käsittelijä: Vainionpää, Pietola Status: valmis Taulukko 1. Kyynäspäänniemen selvitysalueella esiintyvien kasvillisuustyyppien uhanalaisuus Raunion ym. (2008) mukaan (CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, LC = säilyvä). Luontotyyppi Etelä-Suomi Koko maa Lehdot Tuoreet keskiravinteiset lehdot EN EN Kosteat runsasravinteiset lehdot VU VU Vanhat lehtipuuvaltaiset lehtomaiset kankaat EN EN Vanhat sekapuustoiset lehtomaiset kankaat VU NT Vanhat mäntyvaltaiset tuoreet kankaat LC LC Luontodirektiivin määrittelemistä luontotyypeistä Kyynäspäänniemen alueella esiintyy boreaalista luonnonmetsää ja boreaalista lehtoa. 2.2 Linnusto Alueella ei ole tehty varsinaisia linnustoselvityksiä, linnustotiedot perustuvat muiden luontoselvitysten yhteydessä tehtyihin havaintoihin sekä yksityishenkilöiden tekemiin havaintoihin. Kyynäspäänniemen seudulla on havaittu n. 70 lintulajia, joista noin pesiviä. Alueen linnustoon kuuluu tavallisia havu- ja sekametsän lajeja sekä puistojen ja pihapiirien lintuja, joiden elinpiirivaatimukset ovat suhteellisen väljät. Jokialue on kesäaikaan melko harvalajinen, mutta talvella ja keväällä se on kaupungin järjestämän ruokinnan ansiosta sorsalinnulle mieluinen paikka. Alue on myös muuttolintujen levähdyspaikka. Sorsien ruokintapaikalla on tavattu keväisin muuttavia joutsenia (noin 20 yksilöä). Joen rantaan ja puiston metsiin asennetut linnunpöntöt houkuttelevat alueelle mm. kolopesijöitä. Yleisimmät lajit alueella ovat peippo (Fringilla coelebs), pajulintu (Phylloscopus trochilus) sekä räkättirastas (T. pilaris). Linnunpöntöt ovat houkutelleet alueelle mm. talitiaisen (Parus major), sinitiaisen (Parus caeruleus), kirjosiepon (Ficedula hypoleuca) sekä käpytikan (Dendrocopoc major). Kyynäspuiston jokisulassa talvehtii jopa satoja sinisorsia (Anas platyrhynchos). Sulassa on talvehtinut myös laulujoutsenia (Cycnus cycnus) mm. talvella Sinisorsien lisäksi rantavesissä on tavattu muista sorsalinnuista mm. telkkiä (Bucephala clangula) ja tukkasotkia (Aythya fuligula). Alueelta on havaintoja myös tukkakoskelosta (Mergus serrator) ja isokoskelosta (Mergus merganser) sekä koskikarasta (Cinculus cinculus). Ranta-alueilla pesiviä lajeja ovat mm. rantasipi (Actitis hypoleucos), kalalokki (Larus canus) ja naurulokki (Larus ridibundus). Havaitut vesilintumäärät, sinisorsia lukuun ottamatta, ovat olleet pääosin vain muutamia yksilöitä. Alueella tavatuista linnuista ( ) 8 ovat lintudirektiivin liitteen I lajeja, 5 uhanalaisia lajeja, 2 alueellisesti uhanalaisia lajeja ja 15 Suomen vastuulajeja (Taulukko 2). Lähes kaikki alueella (yli 95 %) tavatut lintulajit ovat Suomessa rauhoitettuja. Lajien uhanalaisuus on tarkistettu uusimman Suomen lajien uhanalaisuus Punaisen kirjan 2010 mukaan (UA2010). Uhanalaisiksi määritellään lajit, joiden uhanalaisuusluokka on CR (äärimmäisen uhanalainen), EN (erittäin uhanalainen) ja VU (vaarantunut). Kajaani kuuluu Pohjois-Karjala Kainuun alueelliseen uhanalaisuusvyöhykkeeseen eli 3b alueeseen. 10 (23)

11 Toimeksiantonumero: Päivätty: Tarkastettu: Käsittelijä: Vainionpää, Pietola Status: valmis Taulukko 2. Kyynäspäänniemen alueella tavattujen lintujen suojelullinen tilanne. VU = vaarantunut, NT = silmälläpidettävä, RT = alueellisesti uhanalainen ja RE = alueellisesti hävinnyt. Laji EU:n direktiivilaji UA2010 Alueellisesti uhanalainen Suomen vastuulaji laulujoutsen X X uivelo X X allihaahka X X pikkulokki X X kalatiira X X lapintiira X palokärki X pohjantikka X X tukkasotka VU isokoskelo NT X tukkakoskelo NT X pikku-uikku VU koskikara VU RT pilkkasiipi NT selkälokki VU X naurulokki NT virtavästäräkki VU punavarpunen NT rantasipi NT X telkkä X haapana X tavi X pilkkasiipi RE X taviokuurna RE X mustalintu RT Suunnittelualueen vieressä sijaitsee kaupungin ylläpitämä sorsien talviruokintapaikka (Kuva 8). 11 (23)

12 Toimeksiantonumero: Päivätty: Tarkastettu: Käsittelijä: Vainionpää, Pietola Status: valmis Kuva 8. Sorsien talviruokintapaikka Kyynäspäänniemessä. (Kuva Luontotutkimus Rajamäki Tmi 2012) 2.3 Muu eläimistö Alueen eläimistöön kuuluvat mm. liito-orava, orava, metsäjänis ja rusakko. Alueella on tehty havaintoja myös saukosta ja lepakoista Liito-orava Kyynäspuiston ja ympäröivien puistoalueiden alueilla on suoritettu liito-oravakartoituksia useaan otteeseen, vuosina 2001 (Hurme), 2003 (Heikkinen) ja 2008 (Leinonen). Tutkimusten yhteydessä alueella on tehty lukuisia papanahavaintoja, joista suurin osa sijoittuu Kyynäspuiston etelä- ja keskiosiin (Kuva 9). Papanat ovat olleet enimmäkseen suurten, sileärunkoisten ja alaoksattomien/harvaoksaisten kuusten juurella. Potentiaalisia pesäpuita on löydetty Kyynäspuistosta yhteensä 29 keväällä Papanoiden lisäksi huhtikuussa 2008 on tehty näköhavainto kahdesta liito-oravasta Kyynäspuiston alueella. Joulukuussa 2012 suoritettujen maastotöiden yhteydessä ei Kyynäspäänniemen alueella havaittu liito-oravan papanoita. Tämä ei kuitenkaan poissulje liito-oravan esiintymistä alueella, koska talvella papanoita on melkein mahdotonta löytää. Liito-orava ei talvella merkitse reviiriään papanoilla, vaan merkkaaminen alkaa vasta keväällä maaliskuun lopulla tai huhtikuussa (Luontotutkimus Rajamäki Tmi 2013). 12 (23)

13 Toimeksiantonumero: Päivätty: Tarkastettu: Käsittelijä: Vainionpää, Pietola Status: valmis Kuva 9. Liito-oravakartoituksen tulokset Kyynäspuiston alueella keväällä 2008 (Leinonen 2008). Liito-oravan ydinalueen on arvioitu sijoittuvan Kyynäspuiston etelä- ja keskiosiin, joista on löydetty useimmat papanapuut samoin runsaimmat yksittäiset löydökset. Näillä alueilla puusto on liitooravalle sopivaa: iäkästä, kerroksellista, kuusivaltaista sekametsää. Liito-oravan pääasiallisiksi ruokailualueiksi on oletettu Puutavarantien läheisyydessä olevaa kuusi-lehtikuusimetsikköä ympäröivät lehtipuualueet, jokirannan sekametsäalue sekä Kyynäspäänniemen alue. Kyynäspuiston ja Karolineburgin alueen liito-oravaesiintymät on arveltu olevan yhteydessä Kajaaninjokivarren muihin esiintymiin jatkuen Karoliinanpuistosta länteen kohti Vanhaa hautausmaata sekä pohjoiseen kohti Pöllyvaaraa. Idässä liito-oravien esiintymisalue jatkuu Kaukametsään sekä Kuurnaan (Leinonen 2008) Lepakot Kaikki Suomessa esiintyvät lepakot on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla ja ne kuuluvat myös luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei saa hävittää tai heikentää. Kyynäspuiston alueella on lähtötietojen mukaan nähty lepakoita, joskaan tarkempaa lajimää- 13 (23)

14 Toimeksiantonumero: Päivätty: Tarkastettu: Käsittelijä: Vainionpää, Pietola Status: valmis ritystä ei ole tehty (Leinonen 2008). Kyynäspäänniemen ranta-alueiden on arvioitu olevan sopivaa saalistusaluetta lepakoille. Lisäksi Kyynäspäänniemen kärjen kallioilla ja kivikossa on lepakoille sopivia koloja päivälevähdyspaikoiksi. Kyynäspäänniemestä ja lähiympäristöistä löytyy myös lukuisia kolopuita ja koivupökkelöitä, jotka voivat toimia tärkeinä lisääntymis- ja levähdyspaikkoina lepakoille (Luontotutkimus Rajamäki Tmi 2013). Alueelle on suositeltu tehtäväksi tarkempi lepakkoselvitys alueen lepakkokannan selvittämiseksi Saukko Kyynäspäänniemen edustalla on havaittu kalastava saukko ainakin keväällä Ilmeisesti kyseinen saukkoemo poikasineen on asustanut Kajaaninjoessa pidemmänkin aikaa. Saukon pesäpaikoista ei kuitenkaan ole tietoa. Yleensä saukolla on käyttämänsä elinpiirin sisällä useita lepo- ja pesäpaikkoja. Nämä paikat voivat sijaita rantatörmissä, juurakoiden ja siltojen alla tai vain tiheän pensaan suojissa. Saukko on rauhoitettu koko maassa ja se on uhanalaisuusluokitukseltaan silmälläpidettävä (Rassi ym. 2010). Saukko kuuluu myös EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin. 3 Hankkeen rakentamisenaikaiset vaikutukset 3.1 Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin Kyynäspäänniemeen ei tällä hetkellä johda kevyenliikenteen väylää, vaan se joudutaan alueelle rakentamaan. Erityisesti niemen kärki on tällä hetkellä melko luonnontilaista metsää. Rakentamisen vuoksi alueelta joudutaan kaatamaan puustoa ja tekemään maanrakennustöitä tierakenteita ja kaukolämpökanaalia varten. Kevyenliikenteenväylä tulee olemaan noin 3 metriä leveä, minkä lisäksi puustoa joudutaan kaatamaan hieman leveämmältä alueelta mm. nurmetusten vuoksi. Suunniteltu kevyenliikenteenväylälinjaus sivuaa Kyynäspäänniemen alueella muutamia erittäin uhanalaisia ja vaarantuneita luontotyyppejä. Vaikka rakentaminen kohdistuukin vain pieneen osaan näistä luontotyypeistä, voi sillä olla kuitenkin merkittävä vaikutus luonnon monimuotoisuuteen alueella esimerkiksi kolopuiden ja lahopuiden raivaamisen kautta. Linjauksen alueelle sijoittuu ainakin muutamia suuria aihkimäntyjä (ks. kuva 7), joilla on myös merkittävää maisemallista arvoa. 3.2 Vaikutukset linnustoon Kaupunkiluonto ja linnut Kaupunkiluonnolla tarkoitetaan sekä viheralueilla säilynyttä alkuperäisen kaltaista luontoa että ihmisen vaikutuksesta voimakkaasti muuttuneiden kulttuuriympäristöjen luontoa. Tärkeimpiä luonnonympäristöjä kaupungeissa ovat metsät ja rannat ja kulttuuriympäristöjä puistot, puutarhat ja pihat. Kaupunkiin lintuja houkuttelee ensisijaisesti kilpailun vähäisyys, helpot ravinnonsaantimahdollisuudet, hukkalämpö ja petojen vähäisempi määrä maaseutuun verrattuna. Kaupunkien yövalot houkuttavat hyönteisiä ja hyönteisiä syöviä lintuja, varislinnut ovat oppineet hyödyntämään autojen alle jääneiden eläinten raatoja jne. Monet linnut esiintyvät kaupungeissa jopa suurina parvina myös talviaikaan sopivan ravinnon löytymisen myötä. 14 (23)

15 Toimeksiantonumero: Päivätty: Tarkastettu: Käsittelijä: Vainionpää, Pietola Status: valmis Nopeimmin kaupunkiympäristöön ovat sopeutuneet niin sanotut yleislajit, jotka ovat joustavia ravinnon ja elinympäristön suhteen sekä lajit, joiden alkuperäinen elinympäristö muistuttaa kaupunkiympäristöä. Tällaisia lajeja ovat mm. varikset, harakat, naakat, pulut, lokit, varpuset ja pöllöt. Muita usein kulttuuriympäristössä tavattavia, mutta myös luonnontilaisilla alueilla eläviä lintuja ovat muun muassa talitiainen, sinitiainen, västäräkki, harmaasieppo, viherpeippo, pullasorsat (sinisorsa, haapana, telkkä), lokit ja tiirat. Kyynäspäänniemen alueelta on tavattu edellä mainituista lajeista kaikkia muita paitsi pöllöjä. Alueella saattaa esiintyä myös pöllöjä, sillä esitetyt lintuhavainnot perustuvat valoisan ajan havainnointiin. Ranskassa toteutetussa kolmessa tutkimuksessa (Pariisi ja muut isot kaupungit) todettiin, että lintuja on kaupungeissa sekä yksilö- että lajimäärältään enemmän viikonloppuisin kuin viikolla. Tämän arvellaan johtuvan siitä, että kaupunkien melu- ja päästöarvot noudattavat viikkosykliä ollen pienimmät viikonloppuisin. Yleisin muutos on lintujen tottuminen ihmisen läsnäoloon ja liikenteeseen, mikä näkyy pakoetäisyyksien pienentymisenä. Lähes kaikki lintulajit ovat kaupungissa kesympiä kuin luonnossa. Lintujen tiedetään myös laulavan kaupungeissa tavallista kovempaa ja korkeammalla taajuudella, johtuen kaupunkien suuremmasta taustamelusta Vaikutukset yleensä ja niiden vaikutusmekanismit Liikenteen, liikkumisen ja rakentamisen vaikutuksia eläinlajeihin on tutkittu kohtalaisen paljon. Ne voivat aiheuttaa seuraavia haitallisia vaikutuksia eläimistöön: estevaikutus elinympäristön häviäminen tai laadun heikkeneminen elinympäristönpirstoutuminen ja/tai eristyminen reunavaikutukset lisääntyvät törmäyskuolemat lisääntyvä stressi (melu, liike) liikkumisen aiheuttamat häiriöt muutokset vesitaloudessa Edellä esitetyistä vaikutusmekanismeista samankaltaisia vaikutuksia on kohdilla 2 (elinympäristön häviäminen tai laadun heikkeneminen) ja 5 (törmäyskuolemat), jotka voivat heikentää selviytymistä (ravinnonhankinta, pesintä) sekä johtaa elinympäristön hylkäämiseen. Ihmisten liikkumisen (toiminnan) vaikutukset linnustoon Lintujen häiriytymiseen vaikuttavat useat eri tekijät. Amerikkalaiset tutkijat (Bennett ja Zuelke) esittävät kirjallisuuskatsaukseen perustuvassa artikkelissaan koosteen eri aktiviteettien vaikutuksista linnuston käyttäytymiseen (Taulukko 3). 15 (23)

16 Toimeksiantonumero: Päivätty: Tarkastettu: Käsittelijä: Vainionpää, Pietola Status: valmis Taulukko 3. Eri liikkumismuotojen vaikutukset linnustoon ja linnuston häiriöherkkyyteen vaikuttavat tekijät. (Sito 2011, alkuperäinenlähde: Bennet ja Zuelke 1999) Aktiviteetti Häiriö linnustolle Paikalla olo Linnusto vältti paikkoja, joissa oli ihmisiä ja kävijämäärät olivat korkeita. Etäisyys Häiriö kasvoi linnun ja ihmisen etäisyyden pienentyessä. Lähestymiskulma Suoraan lähestyttäessä ulkoilija aiheutti suuremman häiriön. Suora lähestyminen voi myös aiheuttaa voimakkaimman häiriön kuin sivuava lähestyminen. Valokuvaajat Valokuvaajat aiheuttavat muita liikkujia todennäköisimmin häiriöitä, koska he pyrkivät aktiivisesti lähestymään lintua. Aktiviteetin tyyppi ja Hölkkääjät aiheuttivat häiriötä herkemmin kuin kalastajat, kiipeilijät nopeus ja kävelijät johtuen nopeudesta. Hitaammat liikkumismuodot lintu kokee vähemmän uhkaaviksi. Melu Ulkoilijoiden aiheuttama melu lisää lintujen häiriytymistä. Melu ei kuitenkaan suoraan korreloi ulkoiluryhmän koon kanssa. Lapset Lapsiryhmä lisää häiriötä luultavasti johtuen lapsien aiheuttamasta suuremmasta kovemmasta melusta sekä äkkinäisistä liikkeistä. Koirat Yleistäen koirien läheisyys saa linnut varuilleen. Kytkemätön koira aiheuttaa suoran uhan linnuille sekä aiheuttaa suurempaa häiriötä Tekijä Muuttolintu vs. paikkalintu Poikasten ruokinta Kasvillisuuden peittävyys Tottuminen Elinympäristöjen määrä ja laatu Vaikutus Muuttolinnut vaikuttavat olevan paikkalintuja herkempiä häiriöille. Lajien välillä on kuitenkin suurta vaihtelua, eikä vastetta voida täysin yleistää. Muuttolinnut ovat erityisen herkkiä ravinnon hankintaan/ruokkimiseen käytetyn ajan vähentymiselle. Ruokinta-aika vähenee ja valppausaika lisääntyy ihmisten käyttämien polkujen lähellä. Poluilla liikkuminen ruokailu- ja levähdysalueilla aiheuttaa lintujen siirtymisen etäämmälle. Yksilö palaa harvoin polun lähistölle. Häiriön taajuudella on vaikutusta lintujen käyttäytymiseen. Linnuilla on taipumus siirtyä kasvillisuuden suojaan ihmisten lähestyessä, jos mahdollista. Linnut palaavat ravinnonhankintaalueelle häiriön poistuttua. Lajista riippuen jotkin lajit voivat tottua ainakin osaan ulkoilun aiheuttamista häiriöistä tai saattavat palata takaisin välittömästi häiriön poistuttua. Herkemmät lajit jättävät elinympäristönsä pidemmäksi aikaa ennen palaamista tai eivät palaa lainkaan. Elinympäristöllä voi olla kaksijakoinen vaikutus; mikäli elinympäristö on merkittävä ravinnonlähde, ei laji välttämättä reagoi häiriöön voimakkaasti. Toisaalta laji voi siirtyä pysyvästi tai pitemmäksi aikaa kauempana sijaitsevalle vastaavalle ympäristölaikulle, mikäli sellainen on tarjolla. Ts. sopivien elinympäristöjen riittävä määrä, läheisyys ja hyvä laatu heikentävät haittaa. Aktiviteeteistä voimakkaimman vasteen aiheuttavat äkkinäiset liikkeet, voimakas melu sekä suora lähestyminen. Muuttolinnut ovat yleistäen paikkalintuja herkempiä häiriölle, koska niiden 16 (23)

17 Toimeksiantonumero: Päivätty: Tarkastettu: Käsittelijä: Vainionpää, Pietola Status: valmis ravinnonhankinta-aika on rajoittuneempi. Ihmisen läsnäolo ja liikkuminen saa erityisesti keski- ja isokokoiset linnut siirtymään pääsääntöisesti etäämmälle. Usein lajit välttelevät kaikkein kuormittuneimpia alueita. Kuormittuneisuudella tarkoitetaan enemmänkin liikkumisen tai paikallaolokertojen taajuutta kuin yksilömäärää. Joidenkin lajien osalta on olemassa empiiristä tutkimustietoa pakoreaktioetäisyyksistä sekä lajin varoitusetäisyydestä (Taulukko 4). Kyynäspäänniemen linnustotarkkailujen yhteydessä on havaittu, että joutsenten pakoonlähtemisetäisyys on ollut noin 30 metriä. Taulukko 4. Havaittuja pako- ja varoitusetäisyyksiä eräillä lintulajeilla. (*Ruddock & Whitfield 2007, ** Bregnballe et al 2009) Laji varoitusetäisyys, m pakoetäisyys, m keskiarvo 80 % keskiarvo 80 % telkkä* 5 < <10-50 kanahaukka* < ampuhaukka* 225 < < räkättirastas* < haapana** merimetso** 193 tavi** nokikana** Tehtyjen tutkimusten mukaan ulkoilun linnustolle aiheuttamista häiriöistä osoittavat, että ulkoilulla voi olla tilapäisiä vaikutuksia lintujen käyttäytymiseen ja liikkumiseen elinpiirillään tai paikallisella esiintymisalueella. Muutos lintulajien käyttäytymisessä ei välttämättä kuitenkaan ole negatiivinen, jos lajin ravinnonhankinta säilyy muuttumattomana. Ranta- ja vesilinnuston häiriintymisherkkyyttä tutkittiin Floridassa 1990 luvulla. Tutkimuksessa selvitettiin lintujen pakoon lähdön etäisyyttä kävelevän ihmisen, auton sekä veneen osalta. Auton ja veneen lähtömelutaso oli noin 75 db. Pienimmät pakoetäisyydet olivat noin 13 metrin luokkaa suurimpien ollessa hieman yli 30 metriä. Pakoreaktiossa erityisesti lokit olivat herkimpiä. Pakoreaktio syntyi pisimmällä etäisyydellä veneen suhteen ja lyhyin etäisyys oli tavallisen auton suhteen. Tutkimuksen perusteella tutkijat päätyivät tulokseen, että sadan metrin suojaetäisyys on riittävä suurimmalle osalle vesilintuja, jolloin pesintä ei häiriydy. Suojaetäisyys voi olla lyhyempikin, jos suojavyöhykkeellä on peitteistä kasvillisuutta tai häiriötekijät sivuaa lintuja tangentiaalisesti. Toisaalta suojavyöhykkeet voivat olla myös pidempiä riippuen alueen ympäristöstä sekä alueen lintupopulaatiosta. Linnustoon kohdistuvan häiriön täsmällinen määrittely on vaikeaa, koska lajit reagoivat häiriöihin hyvin eri tavalla ja yksittäisten lajien käyttäytymisestä on verraten vähän saatavilla havaintoihin perustuvaa aineistoa. Lisäksi lajin sisällä yksilöiden välisessä käyttäytymisessä on eroja. Elinympäristömuutokset Lintulajien ja yksilömäärien on todettu useissa tutkimuksissa vähenevän ympäristön muuttuessa. Lintujen pesimistodennäköisyyden on todettu kasvavan lineaarisesti elinympäristön pinta-alan kasvaessa. Lajien elinympäristön minimikoko ja elinympäristövaatimukset vaihtelevat. Osa lajeista 17 (23)

18 Toimeksiantonumero: Päivätty: Tarkastettu: Käsittelijä: Vainionpää, Pietola Status: valmis vaatii reviirin, kun taas osa lajeista on yhdyskunnissa eläviä tai reviirin suhteen sallivat esimerkiksi lajitoverin kanssa päällekkäisen reviirin. Kaikkein konkreettisin elinympäristön muutos on ympäristön häviäminen tai voimakas muuttuminen. Elinympäristön supistuminen voi puolestaan johtaa jäljellä olevalla alueella tihentyneeseen pesimäkantaan ja edelleen kilpailuun ravinnosta tai vaihtoehtoisesti yksilöt siirtyvät pois koko alueelta. Elinympäristön pirstoutumisen seurauksena ns. reunavaikutuksen alaisen elinympäristön osuus kasvaa ja ydinosien pinta-ala pienenee. Tämä voi johtaa samaan tulokseen kuin elinympäristön supistuminen. Ns. reunavyöhykelajit yleistyvät ydinalueen lajien vähentyessä. Häiriöt, jotka estävät ravinnonhankintaympäristön käytön, voivat vaikuttaa paikallisella tasolla lintulajiin haitallisesti, mikäli lajille ei ole lähistöllä vastaavaa tai parempaa ympäristöä. Mikäli häiriöt ovat jatkuvia voivat häiriöt vaikuttaa lajin pesimätiheyteen siten, että häiriytyvissä ympäristöissä pesintä lakkaa, jolloin pesintään sopiva alue supistuu. Tämä taas voi joissain tapauksissa johtaa siihen, että pesimätiheys kasvaa muissa osissa aluetta, jonka seurauksena kilpailu ravinnosta kasvaa ja sitä kautta vaikuttaa populaatioon negatiivisesti. Mikäli parhaimmat pesimäympäristöt häviävät tai ne joudutaan hylkäämään ensimmäiseksi, heikkenee alueen kantokyky teoreettisesti varsin voimakkaasti Hankkeen arvioidut vaikutukset Yleensä vakavimmaksi vaikutukseksi arvioidaan lintukantoihin kohdistuvat pesimäaikaiset häiriöt. Tuolloin esimerkiksi voimakas melu saattaa pelästyttää pesivät linnut lentoon ja varikset tai muut munia ja poikasia syövät pedot saattavat käyttää tilaisuutta hyväkseen. Pienpetoihin kuuluvat myös kotikissat ja koirat, jotka voivat tuhota pesintöjä siinä missä villitkin eläimet (minkit). Alueen linnusto on jo tottunut ihmisten liikkumiseen alueella, mutta erilainen rakennuskoneista ja rakentamisesta aiheutuva melu saattaa aiheuttaa pakoreaktion, jolloin hetkellinenkin häiriö pahimmassa tapauksessa saattaa vaikuttaa poikastuoton onnistumiseen, jos pienpedot ehtivät paikalle. Rakentamisen aikana melun voimakkuus ja muoto vaihtelee työmenetelmästä ja työkoneiden määrästä riippuen. Yleisesti on todettu, että linnut ovat herkimpiä äkillisille voimakkaille melusykäyksille, kuten esimerkiksi paalutuskoneen aiheuttamalle melulle. Jos äkillinen melu sijoittuu haudonta-aikaan ja emo lähtee pesältä, ehtivät saalistajat mahdollisesti tuhota osan munapesistä. Sillan ja uuden kevyenliikenteen väylän rakentamisessa käytettävät laitteet ja koneet eivät ole ääniteholtaan kaikkein meluisimpia, joten vaikutusten arvioidaan olevan suhteellisen pieniä, huomioiden se, että alue sijoittuu keskelle kaupunkia, joten olemassa olevat melutasot alueella ovat jo suhteellisen korkeat. Elinympäristömenetyksiä tai pirstoutumisia ei ole odotettavissa, koska rakennustoimet kohdistuvat vain pienelle alueella Kyynäspäänniemen ja kaupunginpuiston ranta-alueilla. Rakentamisen aikana linnut saattavat jossain määrin vältellä aluetta ja ovat herkempiä pakoreaktioille. Pietarsaaressa seurattiin 1980 luvun alussa lähelle keskustaa sijoittuvan järven (Kråkholmanjärvi) linnustoa tienrakennushankkeen aikana ympäri vuorokauden, tuolloin esimerkiksi naurulokit antoivat hälytyksen ja nousivat lentoon useita kertoja seurantapäivän aikana. Pääosin hälytyksen taustalla oli melu tai lähellä havaittu liike (saalistaja), mutta useiden hälytysten taustalla oli tarkkailijoille tuntematon syy. 18 (23)

19 Toimeksiantonumero: Päivätty: Tarkastettu: Käsittelijä: Vainionpää, Pietola Status: valmis Linnustovaikutusten minimoimiseksi rakennustyöt tulisi ajoittaa pesimäajan ulkopuolelle (huhtikesäkuu) sekä lintujen muuttoaikojen ulkopuolelle (Taulukko 5). Käytännössä aktiivisin muuttoaika sijoittuu kevääseen maalis-toukokuuhun. Taulukko 5. Lintujen kevät- ja syysmuuttoaikoja. Alueella tavattuihin suojelullisesti arvokkaisiin lajeihin (mm. laulujoutsen) kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi, koska rakentaminen tullaan toteuttamaan suurella todennäköisyydellä kevätmuuton ja pesimäajan ulkopuolella. 3.3 Vaikutukset muuhun eläimistöön Alueella esiintyvistä eläinlajeista suojelullisesti merkittävimmät ovat liito-orava, saukko ja mahdolliset lepakot. Liito-oravan ydinalue sijoittuu tutkimusten mukaan Kyynäspuiston etelä- ja keskiosiin, mutta Kyynäspäänniemen pohjoisosissakin on tehty papanahavaintoja. Lisäksi Kyynäspäänniemen alueelle sijoittuu runsaasti lehtipuustoa, joten alueen on arvioitu olevan lajille tärkeä ruokailualue. Myös 19 (23)

20 Toimeksiantonumero: Päivätty: Tarkastettu: Käsittelijä: Vainionpää, Pietola Status: valmis mahdollisia pesäpuita sijaitsee niemen pohjoisosissa. Hankkeella voidaan katsoa olevan vaikutusta liito-oravan elinympäristöön, mikäli kevyenliikenteenväylän rakentamisen vuoksi alueelta kaadetaan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi soveltuvia kolopuita. Myös rakentamisen aikaisella työkoneiden melulla ja ihmistoiminnalla voi olla vaikutusta liito-oravan esiintymiseen kyseisellä alueella. Tämän vuoksi rakentaminen tulisikin suorittaa liito-oravan kiima- ja lisääntymisaikojen ulkopuolella. Liito-oravalla voi olla kaksi poikuetta vuodessa, yksi keväällä ja toinen kesällä. Parittelu tapahtuu maalis-toukokuun aikana. Poikaset lähtevät pesästä heinä-syyskuussa. Kyynäspäänniemen alueella ei ole suoritettu varsinaista lepakkoselvitystä, mutta alueella on lähtötietojen mukaan nähty lepakoita. Alueella sijaitsee myös useita lepakoiden päiväpiiloiksi sekä lisääntymis- ja talvehtimispaikoiksi soveltuvia kohteita. On esimerkiksi arvioitu, että Kyynäspäänniemen rantakallioilla olevat kolot ja raot voisivat toimia lepakoiden päiväpiiloina (Luontotutkimus Rajamäki Tmi 2013). Kevyenliikenteenväylään liittyvän sillan rakentamisen vuoksi rantakalliolla joudutaan suorittamaan louhintoja, jolloin lepakoille soveltuvien kalliorakojen määrä voi vähentyä. Hankkeella voi olla vaikutusta lepakoihin myös kolopuiden raivaamisen kautta, jolloin soveltuvien pesäkolojen määrä alueella pienenee. Lepakoita uhkaavat yleisesti lisääntymis- ja talvehtimisaikainen häirintä, minkä vuoksi rakentamistoimenpiteet tulisi ajoittaa näiden kausien ulkopuolelle. Lepakot synnyttävät juhannuksen aikoihin ja viimeistään kahden kuukauden kuluttua poikaset itsenäistyvät. Saukon esiintymisestä alueella ei ole ollut saatavilla tarkempaa tietoa. Tarkkaa vaikutusarviota on lähes mahdoton tehdä ilman, että lajin käyttämä elinpiiri tunnetaan. Yleisesti voidaan kuitenkin arvioida, että rakentamisen aikainen melu ja vesityöt voivat häiritä alueella pesivää ja kalastavaa saukkoa. Alueella sijaitsee kuitenkin useita saukolle soveltuvia suojaisia rannanosia, joten merkittävää vaikutusta saukon esiintymiseen alueella ei katsota syntyvän. 4 Käytönaikaiset vaikutukset 4.1 Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin Kevyenliikenteenväylän käytön aikaiset vaikutukset näkyvät alueella lähinnä mahdollisena roskaantumisena ja kasvien tai kasvinosien poimimisena väylää reunustavilla luontotyypeillä. Helpomman saavutettavuuden vuoksi alue voi kuitenkin vetää virkistyskäyttäjiä myös kevyenliikenteenväylän ulkopuolisille alueille, jolloin alueelle voi syntyä polkuja ja kasvillisuutta tallataan laajemmaltakin alueelta. Tämä vaikuttaa luontotyyppien luonnontilaisuutta heikentävästi. 4.2 Vaikutukset linnustoon Käytön aikaiset vaikutukset liittyvät lisääntyvään liikenteeseen (liikennemäärään) ja siitä aiheutuvaan liikkeeseen ja meluun. Vaikutukset arvioidaan kokonaisuudessaan vähäisiksi, koska alueella tälläkin hetkellä liikutaan aktiivisesti. Vaikutusten kannalta herkimmäksi lajiksi arvioidaan laulujoutsen. Hankkeen toteutumisen myötä pelätään, että joutsenet katoavat alueelta kokonaan, koska nämä eivät uskalla mm. kulkea sillan alitse nykyisin suosimansa lahden poukamaan. Tämän liikkumisen ei kuitenkaan katsota merkittävästi estyvän, koska tälläkin hetkellä lähialueella sijaitsee mm. linnanraunioiden kohdalla vastaavanlainen silta eikä sen ole todettu rajoittavan joutsenten liikkumista. 20 (23)

Sivulla on ELY-keskusten vuoden 2014 uusimmat tiedotteet. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto ja Tiedotteet 2013.

Sivulla on ELY-keskusten vuoden 2014 uusimmat tiedotteet. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto ja Tiedotteet 2013. Tiedotteet 2014 Sivulla on ELY-keskusten vuoden 2014 uusimmat tiedotteet. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto ja Tiedotteet 2013. Tiedotteet 2014 Iitin Löllänvuori luonnonsuojelualueeksi

Lisätiedot

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 67080217.BOY 3.9.2008 Ruijanesikko Fennovoima Oy SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 3 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 2 SELVITYSALUE... 8 3 MENETELMÄT

Lisätiedot

16 VAIKUTUKSET LINNUSTOON

16 VAIKUTUKSET LINNUSTOON 118 Metsähallitus 16 VAIKUTUKSET LINNUSTOON 16.1 Arviointimenetelmät ja niiden epävarmuustekijät 16.1.1 Nykytilan kartoitukset Vaikutusarviointia varten selvitettiin hankealueen linnusto maastotöinä vuonna

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 5. Naturutredningar S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY Korsnäsin Norra Poikelin tuulivoimapuisto Ympäristöselvitys

Lisätiedot

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2014 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Tutkimusalue 4 3. Menetelmät 5 4. Tulokset

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravakartoitus Päivämäärä 11.11.2014 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n Keski-Suomi Oulujoki 400 kv voimajohtohanke

Fingrid Oyj:n Keski-Suomi Oulujoki 400 kv voimajohtohanke Fingrid Oyj:n Keski-Suomi Oulujoki 400 kv voimajohtohanke Natura-arvio hankkeen vaikutuksista Multarinmeri-Harjuntakanen-Riitasuo Natura 2000 alueeseen (FI 0900065) Lauri Erävuori YMP30133 27.6.2012 Multarinmeri-Harjuntakanen-Riitasuo

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21192 2 (30) Tuomiperän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset

Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset Espoo 2012 Pohjois-Satakunnan tuulivoimapuistojen kaavoitus Linnustovaikutukset 1 Karttakuva Faunatica Oy Pohjakartta

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT...

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT... VÄHÄNKYRÖN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 2.1SIJAINTI... 5 2.3OSA-ALUEET... 10 2.4MAISEMARAKENNE... 11 2.5MAAPERÄ... 13 2.6VALUMA-ALUEET...

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY ALAVIESKAN KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (31) Kytölän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Nybyn Olhavan tuulivoimapuistot

Nybyn Olhavan tuulivoimapuistot S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAALERITEHDAS OY, TUULIWATTI OY Nybyn Olhavan tuulivoimapuistot LINNUSTOSELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18173 2 (34) Suorsa Ville

Lisätiedot

Metsätalous ja uhanalaiset lajit Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre

Metsätalous ja uhanalaiset lajit Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre Metsätalous ja uhanalaiset lajit Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre TAPIO Metsätalous ja uhanalaiset lajit Kirjoittajat: Lauri Saaristo, Ilpo Mannerkoski ja Heidi Kaipiainen-Väre

Lisätiedot

Pyhäjärven linnusto 2010. Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto. Rauno Yrjölä, Oskari Kekkonen, Antti Tanskanen, Peter Uppstu

Pyhäjärven linnusto 2010. Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto. Rauno Yrjölä, Oskari Kekkonen, Antti Tanskanen, Peter Uppstu Pyhäjärven linnusto 2010 Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto Rauno Yrjölä, Oskari Kekkonen, Antti Tanskanen, Peter Uppstu Pyhäjärven linnustoselvitys 2010 Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto Rauno

Lisätiedot

NATURA-ARVIOINNIN TARVEHARKINTA

NATURA-ARVIOINNIN TARVEHARKINTA Vastaanottaja Rääkkylän kunta Asiakirjatyyppi Natura-arvioinnin tarveharkinta Päivämäärä 17.12.2014 Viite 82122815-31 NATURA-ARVIOINNIN TARVEHARKINTA ORIVEDEN RANTAOSAYLEIS- KAAVA - RÄÄKKYLÄ ORIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSET NATURA-ALUEISIIN LYHENNETTY VERSIO

4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSET NATURA-ALUEISIIN LYHENNETTY VERSIO Keski-Pohjanmaan liitto 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSET NATURA-ALUEISIIN LYHENNETTY VERSIO Hannu Tikkanen, Heikki Tuohimaa 20.5.2014 KESKI-POHJANMAAN LIITTO MAAKUNTAKAAVAN TUULIVOIMALOIDEN VAIKUTUKSET

Lisätiedot

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Kurikka Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy 8.1.2014 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys 2013 2 (33) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Hankealue... 4 3. Aineisto

Lisätiedot

RAJAKIIRI OY TORNION RÖYTTÄN TUULIPUISTON LAAJENNOKSEN (PUUSKA 2) LINNUSTOSELVITYS LAPIN VESITUTKIMUS OY

RAJAKIIRI OY TORNION RÖYTTÄN TUULIPUISTON LAAJENNOKSEN (PUUSKA 2) LINNUSTOSELVITYS LAPIN VESITUTKIMUS OY 20403 RAJAKIIRI OY TORNION RÖYTTÄN TUULIPUISTON LAAJENNOKSEN (PUUSKA 2) LINNUSTOSELVITYS i Rajakiiri Oy RAJAKIIRI OY TORNION RÖYTTÄN TUULIPUISTON LAAJENNOKSEN (PUUSKA 2) LINNUSTOSELVITYS 20403 21.11.2012

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013 SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus Pöyry Finland Oy Salon kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 4 2 JOHDANTO 5 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 6

Lisätiedot

Valtatien 17 Kuopio-Vartiala -osuuden liito-oravakartoitus 2006

Valtatien 17 Kuopio-Vartiala -osuuden liito-oravakartoitus 2006 KUOPION SEUDUN MAAKUNTAKAAVA Valtatien 17 Kuopio-Vartiala -osuuden liito-oravakartoitus 2006 Petteri Vihervaara Otsikko: Valtatien 17 Kuopio-Vartiala osuuden liito-oravakartoitus 2006 Tekijä: Petteri Vihervaara

Lisätiedot

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 (6) Kuopio 25.9.2013 Samaan aikaan laaditaan UPM Kymmene Oyj:n omistamilla maa-alueilla Tohmajärven kunnan alueella Kannusjärvi,

Lisätiedot

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen.

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 36. Sinivatukkakasvustoa Yttre Barlastholmenilla. Valokuva Markku Nironen. 37 3.1.11 Furuholmen Kansallisen kaupunkipuiston

Lisätiedot

VAASAN KALARANNAN LUONTOKARTOITUS

VAASAN KALARANNAN LUONTOKARTOITUS VAASAN KALARANNAN LUONTOKARTOITUS SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1 SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS... 4 1.1 SIJAINTI... 4 1.2 YLEISTIETOA ALUEEN LUONNOSTA... 4 2 SELVITYSALUEEN ERITYISPIIRTEET... 7 2.1 MAISEMARAKENNE...

Lisätiedot

LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS

LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä 23.1.2015 LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä 23.1.2015 Laatija Tarkastaja Kuvaus Petri Hertteli Marja Heikkinen

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 577 Paimio Täyttämispvm 11.05.2015 Kaavan nimi Oinila, Kiirulanpuiston asemakaava ja asemakaavan muutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN TÄRKEÄT LINTUALUEET 2012

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN TÄRKEÄT LINTUALUEET 2012 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN TÄRKEÄT LINTUALUEET 2012 Kannen kuva: Laskeutuva kurkiparvi. Pertti Koskimies Karttakuvat Faunatica

Lisätiedot

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23614 2 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET Hannu Tikkanen 23.01.2013 TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMALOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET Tarkastus Päivämäärä 23/01/2013 Laatija Hannu Tikkanen Tarkastaja

Lisätiedot

3.2.12 Luonnonsuojelu

3.2.12 Luonnonsuojelu 3.2.12 Luonnonsuojelu Suunnittelualueella todettiin 1 linnuston suojelualue 17 mahdollista metsälain mukaista tärkeää elinympäristöä 31 luontoarvoiltaan merkittävää kohdetta 40 suojelullisesti merkittävää

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot