SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 9"

Transkriptio

1 3 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 9 1 VASTUULLISEN JOHTAMISEN TAUSTAA Miksi tämä kirja? Uusia käsitteitä johtamiseen Monen monta aihetta pinnalla Ilmastonmuutos, hiilijalanjälki Energiatehokkuus Materiaalitehokkuus Vesijalanjälki Hankintaketjun vastuullisuus Ihmisoikeudet Verojalanjälki Kemikaalit Henkilöstön hyvinvointi Korruptio, lahjonta, harmaa talous Eläinten hyvinvointi Monen monta organisaatiota vaikuttamassa 27 Kansainväliset kuviot Yhdistyneet Kansakunnat YK YK:n Global Compact YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet ILO ja muut YK:n alajärjestöt YK:n Vastuullisen sijoittamisen periaatteet Global Reporting Initiative GRI OECD Kansainvälinen standardisointiorganisaatio ISO Kansainvälinen kauppakamari ICC 33

2 Sisällysluettelo 4 Euroopan Unioni EU-komissio ja EU-parlamentti BusinessEurope, CSR Europe 38 Suomi Suomen hallitus ja ministeriöt Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ja toimialajärjestöt FIBS Yritysvastuuverkosto Miten yritysvastuun kehitystä kannattaa seurata? Vastuullisen yrityksen ominaispiirteet Tilanne Suomessa syksyllä FIBSin yritysvastuututkimus PwC:n yritysvastuubarometri Päätelmiä FIBSin ja PwC:n selvityksistä 50 2 YRITYSVASTUUN JOHTAMISMALLIN LUOMINEN Yritysvastuun johtamismalli yksinkertaistettuna Kehitysryhmän perustaminen ja työskentely Kehitysryhmän kokoonpano Kehitysryhmän työohjelma Kehitysryhmän työn ajoittaminen Yritysvastuun organisaatio projektivaiheen jälkeen Johtamisen yleinen perusta Arvot Yritysvastuun visio Yritysvastuu strategiassa Sidosryhmäanalyysi Sidosryhmien tunnistaminen Sidosryhmien odotusten/vaatimusten selvittäminen Omat toimenpiteet odotuksiin/vaatimuksiin vastaamiseksi Mittarit toimenpiteiden onnistumisen seurantaan Meidän yrityksemme odotukset sidosryhmille Sidosryhmäyhteistyön onnistumisen mittarit Riskianalyysi SWOT-analyysi Nykytilan arviointi ja kilpailijavertailu 81 3 OLENNAISTEN ASIOIDEN TUNNISTAMINEN Olennaisuusarviointi, arvoketjun rajaaminen Laskentarajojen määrittäminen Tulosmittarien merkityksen painottaminen Olennaista olennaisuusarvioinnissa Taloudellinen vastuu 88

3 Sisällysluettelo Yritysvastuun tuottama taloudellinen hyöty sidosryhmille (EC1) Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet (EC2) Tavanomaisten alkupalkkojen ja minimipalkan suhde (EC5) Paikallisten ostojen osuus merkittävissä toimipaikoissa (EC9) Ympäristövastuu Materiaalien käyttö (EN1), Kierrätettyjen materiaalien osuus (EN2) Energian kulutus, energiatehokkuus, kasvihuonekaasupäästöt EN3-7, EN Luonnon monimuotoisuuteen (biodiversiteetti, uhanalaiset lajit) liittyvät kysymykset EN Veden kulutus, kierrättäminen, uudelleenkäyttö, EN8-10, Päästöt vesistöön EN Muut kuin kasvihuonekaasupäästöt ilmaan EN20 ja EN Jätteiden ja ongelmajätteiden käsittely EN23 ja EN25, Merkittävät vuodot EN Tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutukset EN Hiili- ja vesijalanjälki tuotemerkintöinä Materiaalien, tuotteiden ja henkilöiden kuljetukset EN Toimittajien ympäristöarvioinnit EN32 ja EN Henkilöstöjohtamisen peruskysymyksiä Työtyytyväisyys (osana LA1) Perustietoa henkilökunnasta (LA1) Vaihtuvuus (LA1 osa) Terveys ja turvallisuus (LA6) Perus- ja täydennyskoulutus (LA9), elinikäinen oppiminen (LA10) Kehityskeskustelut LA Tasa-arvoinen palkitseminen (LA13) Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet LA4, Työsuojelutoimikunnat LA Yrityksen kiinnostavuus työpaikkana Muita GRI:n henkilöstötunnuslukuja Hankintaketjun vastuullisuus Työoloille ja -ehdoille asetettavat vähimmäisvaatimukset Sosiaaliset auditointijärjestelmät Yhteenveto vastuullisista hankinnoista 160

4 Sisällysluettelo Miten edetä vastuullisen hankinnan kehittämisessä? Ihmisoikeudet Yhteiskunnalliset vaikutukset Suhteet paikallisyhteisöön SO1, SO Korruptio ja lahjonta SO Poliittiset lahjoitukset SO Lainsäädännön rikkomukset Tavaran- ja palveluntoimittajien yhteiskunnalliset vaikutukset SO Tuotevastuu Olennaisuusarvioinnin tulokset ruudukkoon YRITYSVASTUUTA OHJAAVAT JOHTAMISPERIAATTEET Julkiset johtamisperiaatteet tärkeitä Vastuullisen liiketavan periaatteet (Code of Conduct) Ympäristöpolitiikka Henkilöstöpolitiikka Vastuullisen hankinnan periaatteet Riskienhallintaperiaatteet Tuotepolitiikka, tuotelinjaukset Viestintäpolitiikka Sponsorointiperiaatteet Standardit johtamisperiaatteiden apuna TAVOITEOHJELMAN LAATIMINEN TULOSTEN RAPORTOINTI GRI-suosituksen sisältö pääpiirteissään GRI-suosituksen johtamista koskeva yleinen osuus Raportoinnin käynnistämisen tuska Raportointiohjelmisto säästää työtä Kannattavuusvaikutukset mukaan seurantaan Tunnuslukuprotokollat Raportoinnin tyyli Kuka niitä raportteja sitten lukee? Raportin varmentaminen GRI-sisältöindeksi Raportin käyttötarkoituksia Raportoinnin tulevaisuus EU:n raportointidirektiivi GRI:n seuraava vaihe Integroitu raportointi 209

5 Sisällysluettelo 7 7 YRITYSVASTUUN VIESTINNÄSTÄ Yritysvastuu yrityksen www-sivuilla Yritysvastuun sidosryhmäviestintä Vastuuhenkilöt esiin Yritysvastuu markkinoinnin teemana VIELÄ SIDOSRYHMÄ YHTEISTYÖSTÄ Tyypillisiä puutteita sidosryhmäyhteistyössä UUDEN VUODEN LUPAUKSIA YHTEENVETO 225

6 ESIPUHE Oma yritysvastuutaipaleeni alkoi syksyllä 1990, jolloin olin K-kauppiaitten edustajana (Keskoon siirryin vuonna 1995) laatimassa keskolaisten kanssa K-ryhmän ensimmäistä ympäristöpolitiikkaa. Sen toimeenpanossa Ruokakeskon logistiikka oli ympäristöpäällikkö Seppo Ylösen johdolla monesti aikaansa edellä, joskus viranomaistenkin mielestä. Ylösen tiimi halusi nimittäin aloittaa aaltopahvin keräämisen K-ruokakaupoista hyötykäyttöön Keskon jakeluautojen paluukuormissa. Terveysviranomaiset vastustivat aluksi hanketta, koska elintarvikkeiden jakeluun tarkoitetuissa autoissa ei saa terveyssyistä kuljettaa jätteitä. Ruokakesko sai vuoden mittaisella poikkeusluvalla kokeilla Pohjois-Suomen alueella aaltopahvin keräämistä, siis samaa pakkausmateriaalia, jossa elintarvikkeet oli K-kauppoihin viety. Kokeiluvuonna kukaan ei tähän terveysriskiin kuollut eikä edes sairastunut, joten keräily saatiin laajentaa koko maahan. Siitä etenimme pala palalta: uudelleen käytettäviä muovilaatikoita pahvilaatikoiden tilalle, sisäiset kierrätyspisteet K-kauppoihin, kierrätysterminaali keskusvaraston kupeeseen, ISO ympäristöjohtaminen käyntiin, energiakatselmukset kiinteistöissä, ympäristökauppakonsepti K-kaupoille ja ensimmäinen ympäristöraportti vuonna Ympäristövastuusta jatkettiin vastuullisiin hankintoihin, arvojen uudistamiseen ja moniin henkilöstöjohtamisen kysymyksiin. Vuosituhannen vaihteessa oltiin valmiita yhteiskuntavastuun raportointiin, kun sitä varten tarjolle tuli kansainvälinen raportointisuositus. Vähän myöhemmin hankittiin avuksi raportointiohjelmisto, annettiin raportti puolueettoman tahon varmennettavaksi ja liityttiin työolojen auditointeja riskimaiden valmistajayrityksissä edistävään eurooppalaiseen yhteistyöorganisaatioon. Suuressa konsernissa tuon kokonaisuuden kasaaminen pienistä palasista kesti siis yli kymmenen vuotta, ja jatkuu toki edelleen, aina parempaan pyrkien. Aikaa meni noin paljon, koska 1990-luvulla ei vielä ollut selkeää systematiikkaa yritysvastuun johtamiseen, mittaamiseen ja raportoimiseen. Käytetty terminologiakin oli pitkään sekavaa. Mukaan liitettiin maailmanparannusfilosofiaa, pehmeitä ja vihreitä arvoja, etiikkaa ja megatrendejä, eikä yhteyttä normaaliin jokapäiväiseen yritysjohtamiseen ollut helppoa löytää ja perustella. Ajat ovat tuosta onneksi muuttuneet. Yritysvastuusta on tullut luonteva, tarpeelliseksi, usein välttämättömäksi koettu osa yritysten arvoja, strategiaa, riskien-

7 Esipuhe 10 hallintaa, johtamista, kilpailukeinoja ja tuloksen tekoa. Sidosryhmien kiinnostus yritysten tekemisiin on merkittävästi lisääntynyt ja vaatii avoimuutta ja läpinäkyvyyttä toimintatapojen ja tulosten esittelyssä. Hyvää taloudellista tulosta pitää toki edelleen tehdä, sehän on vastuullisen toiminnan perusta, mutta voitto pitää hankkia vastuullisin keinoin, kestävää kehitystä todistetusti tukien. Hyvin hoidettu yritysvastuu parantaa kannattavuutta, vastuuton toiminta tuhoaa sitä, joskus hyvinkin nopeasti. Kirjani tarkoitus on kertoa kokemuksia yritysvastuun johtamisesta ja tarjota sen kehittämiseen yksinkertainen malli, jonka voi pk-yrityksissä ja miksei suuremmissakin ottaa käyttöön suhteellisen nopeassa tahdissa. Jäätyäni Keskon yritysvastuun kehitysjohtajan tehtävästä eläkkeelle minulla on ollut tilaisuus avustaa 20 yritystä ja yhtä toimialajärjestöä yritysvastuun johtamisen, hankinnan ja raportoinnin kehittämisessä. Suomalaiset yritykset ovat yleensä perusvastuullisia, ja niitä yksittäisiä vastuullisuuden palasia on tyypillisesti jo valmiiksi olemassa useita, samoin kuin osaamista. Tarvitaan vain palaset yhteen kokoava systematiikka, jolla yritysvastuu tuodaan osaksi johtamista, ei erillisenä tekemisenä, vaan ensi vaiheessa muuta johtamista täydentävänä liiketoiminnan tukitoimintona ja vähitellen olennaisena osana kaikkea toimintaa ja johtamista. Systematiikan luominen ei ole vaikeaa, eikä se maksa käytännössä mitään. Sitoutumista ja sitkeyttä toki tarvitaan, mutta sehän ei ole kenellekään uutta. Mallini perustuu kansainväliseen Global Reporting Initiative (GRI) -raportointisuositukseen. Sidosryhmien tunteminen on tärkeää, ja niiden odotuksiin vastataan johtamisperiaatteissa annetuilla lupauksilla ja konkreettisella toimintaohjelmalla. Lupausten ja kaiken tekemisen on oltava mitattavissa, muuten johtaminen ei onnistu. Ja vaikka yritysvastuu kattaa koko yrityksen, kehitystyössä on keskityttävä olennaisiin asioihin. Niiden löytämiseksi kahlaan läpi kaikki GRI-mittarit, en opettaakseni niiden tilastointia, vaan esittääkseni niihin liittyviä kokemuksiani ja näkemyksiäni, joskus myös kritiikkiä GRI-suositukseen. Esitän myös mielipiteitäni, joista ei tietenkään tarvitse olla samaa mieltä. Vastuullisen hankinnan kehittämiseen käytän erityisen paljon sivuja, koska siihen ei mielestäni ole missään perusteellisesti opastettu. Niille, jotka eivät vielä ole luoneet yritysvastuun johtamisen systematiikkaa, kirja tarjoaa mallin vaiheittain etenevälle kehitystyölle, joka on mahdollista viedä läpi noin puolessa vuodessa. Raportointi on tärkeä osa toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, joten se kannattaa aloittaa mahdollisimman pian kehityshankkeen valmistuttua ja parantaa sitten suoritusta seuraavina vuosina. Yritysvastuun ja kannattavuuden suhdetta esitän alusta pitäen seurattavaksi tarkkaan. Pitemmällä oleville kirja tarjoaa mahdollisuuden vertailla omia saavutuksia ja suunnitelmia esittämiini kokemuksiin ja havaintoihin. Kansalaisjärjestöväelle ja muille yrityksiä sivummalta seuraaville kirjassa on sisäpiiritietoa, jonka uskon avartavan käsityksiä yritysten pyrkimyksistä. Työelämään tuleville opiskelijoille

8 Esipuhe 11 kirja esittelee yritysten tulevaisuuteen monella tavalla vaikuttavia, hyvin mielenkiintoisia aiheita, joiden kanssa jokainen joutuu väistämättä tekemisiin ja jotka vaikuttavat myös yritysten kiinnostavuuteen nuorten työnhakijoitten piirissä. Esipuheeseen liittyy aina kiitosten jakaminen. Menen ensin ajassa taaksepäin ja kiitän kohdalleni osunutta Keskon ylintä johtoa Timo Karake, Juhani Järvi, Matti Honkala, Matti Halmesmäki siitä, että sain vapaat kädet ja riittävät resurssit kehittää yritysvastuuta ja paneutua moniin mielenkiintoisiin asioihin. Kansainvälisen Kauppakamarin ICC:n työryhmät olivat tässä työssä avartavia ja hyödyllisiä, siitä kiitos ICC:n Suomen maajohtajalle Timo Vuorelle. Jäsenyys FIBS Yritysvastuuverkostossa on pitänyt minut kehityksen tasalla näihin päiviin asti, toiminnanjohtaja Mikko Routille ja hänen tiimilleen kiitokset verkoston aktiivisesta toiminnasta. Kirjan julkaisemisessa avainasemassa ovat olleet ST-Akatemia Oy:n julkaisupäällikkö Minttu Sallinen ja taittaja Asko Aalto, joiden kanssa työskentely on ollut miellyttävää ja tehokasta. Ja lopuksi suuret kiitokset vaimolleni Maija-Liisalle, joka on vastannut kirjani suomen kielen tarkastamisesta ja osoittanut huomattavaa kärsivällisyyttä, kun olen välillä joutunut pitämään kirjoitustyötäni joitakin muita asioita tärkeämpänä. Sanonta Minkä taakseen jättää, sen edestään löytää, on totisinta totta tulevana keväänä, kun lumi sulaa ja hyvin talvehtineet rikkaruohot virkoavat kasvimaalla. Helsingissä, helmikuussa 2015 Jouko Kuisma

Raportin sisällön esittely

Raportin sisällön esittely Raportin sisällön esittely Raportin sisällön esittely 2 Keskon kolmas yhteiskuntavastuun raportti on laadittu Global Reporting Initiative organisaation (GRI) elokuussa 2002 julkaisemaa Sustainability Guidelines

Lisätiedot

Raportin sisällön esittely

Raportin sisällön esittely 2 Raportin sisällön esittely Raportin sisällön esittely Keskon järjestyksessä neljäs yhteiskuntavastuun raportti noudattaa edellisten tapaan Global Reporting Initiativen (GRI) laatimaa kestävän kehityksen

Lisätiedot

2012 vastuullisuusraportti

2012 vastuullisuusraportti 212 vastuullisuusraportti MARTELAN VUOSIKERTOMUS 212 Sisällysluettelo Vastuullisuusraportti Vastuullisuusraportin esittely.... 4 Raportin sisältö ja kattavuus... 4 Raportin rakenne... 4 Raportoinnin kattavuus...

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 TOIMITUSJOHTAJAN PUHEENVUORO Kotipizza tähtää kaikilla sitoumuksillaan entistä parempaan asiakaskokemukseen. Uskomme, että työ vastuullisuuden eteen lujittaa asiakasuskollisuutta,

Lisätiedot

3.5.4 Miten edetä vastuullisen hankinnan kehittämisessä?

3.5.4 Miten edetä vastuullisen hankinnan kehittämisessä? Olennaisten asioiden tunnistaminen 162 tajansa https://www2.kotipizza.fi/index/56 Tommi Tervanen kertoo oheisessa haastattelussa lisää. 3.5.4 Miten edetä vastuullisen hankinnan kehittämisessä? Olen sivun

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 TOIMITUSJOHTAJAN PUHEENVUORO Me Kotipizzassa tiedämme, että vastuullinen toiminta on vahva kilpailukeino ja ehdoton edellytys menestymiselle. Olemme tähänkin asti tehneet vastuullisia

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE Pro gradu -tutkielma Talousjohtamisen maisteriohjelma Syksy 2012 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI Sisältö Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2010 1 Keskon yhteiskunta vastuun raportti 2010 yleisosio 2 Raportin sisältö 4 Kesko lyhyesti 6 Pääjohtajan katsaus 8 Vuoden 2010

Lisätiedot

www.orion.fi/yv-raportti-2011

www.orion.fi/yv-raportti-2011 Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2011 25.4.2012 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden 2011 raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internetsivulla osoitteessa www.orion.fi/yv-raportti-2011

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 21.6.2010 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internet-sivuilla osoitteessa www.orion.fi/vastuullisuus 2/84

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTOINNIN VERTAILUKELPOISUUS JA RAPORTOINNIN KEHIT- TÄMINEN - CASE KONE OYJ

YRITYSVASTUURAPORTOINNIN VERTAILUKELPOISUUS JA RAPORTOINNIN KEHIT- TÄMINEN - CASE KONE OYJ YRITYSVASTUURAPORTOINNIN VERTAILUKELPOISUUS JA RAPORTOINNIN KEHIT- TÄMINEN - CASE KONE OYJ Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Kesäkuu 2013 Laatija: Laura Simola

Lisätiedot

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin verkkosivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin verkkosivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion. Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2014 9.4.2015 Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin verkkosivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.fi 2/80 Orion-konsernin GRI G3:n mukainen yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.

Orion-konsernin. Yritysvastuuraportti. Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion. Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2013 15.4.2014 Tämä raportti on saatavilla Orion-konsernin internetsivujen Vastuullisuus-osiossa osoitteessa www.orion.fi 2/77 Orion-konsernin GRI:n mukainen yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu 2010

Yhteiskuntavastuu 2010 Yhteiskuntavastuu 2010 Taloudellinen vastuu: Finnairin liikenne kääntyi takaisin kasvuun vuonna 2010. Ilman tuhkaa ja työtaisteluita myös tulos olisi noussut voitolliseksi. Kestävällä toiminnalla Finnair

Lisätiedot

2013 vastuullisuusraportti

2013 vastuullisuusraportti 2013 vastuullisuusraportti Sisällysluettelo Vastuullisuusraportti Vastuullisuusraportin esittely.... 4 Raportin sisältö ja kattavuus... 4 Raportin rakenne... 4 Raportoinnin kattavuus... 4 Global compact

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

[ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA

[ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA [ OPPIMATERIAALI ] KILPAILUETUA YHTEISKUNTA VASTUUSTA YHTEISKUNTAVASTUU JA VIESTINTÄ...3 YHTEISKUNTA VASTUUVIESTINTÄ LAAJENTAA SIDOSRYHMIÄ...16 VIESTINNÄN TAUSTALLA ON TODENNETTUJA FAKTOJA...24 AVAINVIESTIT

Lisätiedot

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global

84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011. Compact sivu. sisältyy. global 84 gri-indeksi FORTUM kestävän kehityksen RapORTTi 2011 GRI-indeksi sisältyy gri:n sisältö huomiot 1. strategia ja analyysi 1.1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä 16 21 Toimitusjohtajan haastattelu 1.2 Keskeisten

Lisätiedot

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijät Marjo Rakuuna

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2007

Sisällysluettelo. Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2007 Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2007 1 Sisällysluettelo Raportin sisältö... 2 Pääjohtajan katsaus... 4 Tärkeimmät saavutuksemme vuonna 2007... 5 Perustietoja Kesko-konsernista... 6 Yhteiskuntavastuun

Lisätiedot

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon 1. Johdanto 3 2. Ekokompassi-järjestelmän toteuttaminen yrityksessä 4 3. Ekokompassi-kriteerit selityksineen 6 4. Ekokompassin

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUU MATKAILUALAN YRITYKSISSÄ

YHTEISKUNTAVASTUU MATKAILUALAN YRITYKSISSÄ YHTEISKUNTAVASTUU MATKAILUALAN YRITYKSISSÄ 2 Efeko Oy YHTEISKUNTAVASTUU MATKAILUALAN YRITYKSISSÄ Leena Köppä Henna Hauta-Heikkilä Maarit Hiltunen Efeko 2005 Efeko Oy 3 UDK-luokitus: Asiasanat: yhteiskuntavastuu,

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 1 Marimekko lyhyesti Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, jonka toiminnan ydin on ajattomien ja yksilöllisten, käytännöllisten ja kauniiden kuluttajatuotteiden

Lisätiedot

KESKON VUOSI 2002. Keskon vuosi 2002

KESKON VUOSI 2002. Keskon vuosi 2002 KESKON VUOSI 2002 Keskon vuosi 2002 Keskon visio ja missio Keskon visio Kesko on johtava kaupan alan palveluyritys. Keskon missio Kesko luo yhdessä kumppaneidensa kanssa asiakkaiden arvostamia kauppapalveluja.

Lisätiedot

KESKON VUOSI 2002. Keskon vuosi 2002

KESKON VUOSI 2002. Keskon vuosi 2002 KESKON VUOSI 2002 Keskon vuosi 2002 Keskon visio ja missio Keskon visio Kesko on johtava kaupan alan palveluyritys. Keskon missio Kesko luo yhdessä kumppaneidensa kanssa asiakkaiden arvostamia kauppapalveluja.

Lisätiedot

PAKKAUSTEN VASTUULLISUUSNÄKÖKOHDAT YRITYSTEN KILPAILUKYKYTEKIJÖINÄ

PAKKAUSTEN VASTUULLISUUSNÄKÖKOHDAT YRITYSTEN KILPAILUKYKYTEKIJÖINÄ PAKKAUSTEN VASTUULLISUUSNÄKÖKOHDAT YRITYSTEN KILPAILUKYKYTEKIJÖINÄ Mika Kuisma Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu PTR:n raportti 59 (pdf) ISBN 978-951-8988-46-3 2011 ISSN 1235-4546 Association of Packaging

Lisätiedot