ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA"

Transkriptio

1 Päivämäärä ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

2 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus (ehdotus), (luonnos) Jutta Piispanen, Minna Vesisenaho, Heikki Tuohimaa, Kirsi Lehtinen, Ville Vihanta Jouni Laitinen Alajärven kaupunginvaltuusto Kaavaselostus Ramboll Pitkänsillankatu KOKKOLA P F

3 KAAVASELOSTUS SISÄLTÖ 1. PERUSTIEDOT Suunnittelun kohde ja vaikutusalue Kaavan nimi ja tarkoitus Yhteyshenkilöt Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 4 2. KAAVA-ALUEEN NYKYTILA Ympäristön nykytila Aluerakenne, maankäyttö ja elinkeinot Liikenne ja kuljetusreitistöt Virkistyskäyttö ja matkailu Luonnonympäristö ja kasvillisuus Linnusto ja muu eläimistö Linnusto Lepakot Liito-orava Viitasammakko Uhanalaiset lajit Rämeristihämähäkki Muu eläimistö Natura-alueet ja muut suojelualueet Tuulisuusolosuhteet ja muut tekniset edellytykset Maisema ja kulttuuriympäristö Muinaisjäännökset Maa-alueiden omistus Suunnittelutilanne Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavat Keski-Suomen maakuntakaava Keski-Suomen vaihemaakuntakaavat Voimassa olevat yleiskaavat Vireillä olevat yleiskaavat Alajärven kaupunki Kyyjärven kunta Soinin kunta Asemakaava ja ranta-asemakaava Pohjakartta SELVITYKSET OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun vaiheet Osallistuminen ja yhteistyö Aloitusvaihe Valmisteluvaiheen kuuleminen Kaavaehdotus Muu osallistuminen Osalliset YVA-lausunnon huomioiminen KAAVARATKAISU Laaditut vaihtoehdot Lentoestelupa Kaavan yleisrakenne ja kaavamerkinnät Mitoitus ja sen perusteet 45

4 KAAVASELOSTUS 5.5 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen Suhde maakuntakaavaan Kaavaehdotuksen suhde kaavaluonnokseen Liittyminen sähköverkkoon VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä yhdyskunta- ja energiatalouteen Vaikutukset liikenteeseen ja tietoliikenteeseen Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön Vaikutukset Natura- ja suojelualueisiin Yhteisvaikutukset Riski- ja häiriötilanteet Yhteenveto vaikutuksista HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN KAAVAN VAIKUTUSTEN SEURANTA TOTEUTTAMINEN 74 LÄHTEET 75 LIITTEET Kaavaehdotuskartta 1: Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Liite 5. Liite 6. Liite 7. Liite 8. Liite 9. Liite 10. Liite 11. Liite 12. Liite 13. Liite 14. Liite 15. Liite 16. Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta Möksyn tuulivoimahankkeen luontoselvitys Pesolan, Korkeanmaan ja Möksyn tuulivoimapuistot. 110 kv liityntävoimajohdon luontoselvitys Louhun-Möksyn tuulivoimahankkeen liito-oravaselvitys Louhun-Möksyn tuulivoimahankkeen lepakkoselvitys Louhun-Möksyn tuulivoimahankkeen pesimälinnustoselvitys Louhun-Möksyn tuulivoimahankkeen metsäkanalintuselvitys Syysmuutonseuranta, SSLTY Soini Pesola ja Korkeamaa sekä Alajärvi Louhu ja Möksy tuulivoimapuistojen muinaisjäännösinventointi 2013, Mikroliitti Oy Melumallinnusraportti. Välkemallinnusraportti. Louhun-Möksyn tuulivoimahanke, ympäristövaikutusten arviointiselostus. Möksyn tuulivoima-alueen täydentävät luontoselvitykset. Louhunkankaan ja Möksyn tuulivoima-alueiden viitasammakkoja rämeristihämähäkkiselvitys. Möksyn rakentamisalueiden kuvaukset. Havainnekuvat. Lisäksi viranomaiskäyttöön toimitetaan Kevätmuutonseuranta ja petolintutarkkailu, SSLTY sekä Petolintutarkkailu, SSLTY.

5 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS PERUSTIEDOT 1.1 Suunnittelun kohde ja vaikutusalue Alajärven kaupunki on päättänyt käynnistää osayleiskaavan laatimisen Möksyn alueelle. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ohjaamaan tuulivoimaloiden rakentamista. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon maakuntakaavan ohjausvaikutus (MRL 48 ) ja siinä tehdyt alueidenkäyttöratkaisut on otettava yleiskaavoituksen perustaksi. Yleiskaavaa laadittaessa on yleiskaavan sisältövaatimuksissa tarkoitetut seikat selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus edellyttävät. Huhtikuussa 2011 voimaan tulleen lainmuutoksen myötä tuulivoimarakentaminen voi perustua suoraan yleiskaavaan (MRL 77 a ). Osayleiskaava-alue (n. 10 km 2 ) sijaitsee Alajärven kaupungin itäosassa, Soinin ja Kyyjärven kuntien rajalla. Etäisyys suunnittelualueen länsipuolella sijaitsevan Alajärven keskustaajama-alueelle on noin 22 km. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevaan Soinin keskustaan on matkaa noin 13 km ja itäpuolella sijaitsevaan Kyyjärven keskustaan noin 14 km. Alueelle on tavoitteena toteuttaa 16 yksikköteholtaan 2-5 MW tuulivoimalaa. Tuulivoimalan napakorkeus on m, lavan pituus m ja siten kokonaiskorkeus on noin m (enintään 220 m). Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta tuulipuiston omalle sähköasemalle toteutetaan maakaapelein. Sähköliitäntä on tarkoitus tehdä Alajärven Möksyn sähköasemalle, joka sijaitsee noin viiden kilometrin päässä suunnittelualueesta joko maakaapelilla tai ilmajohdolla. Alueelle on laadittu kaavoituksen kanssa samanaikaisesti ympäristövaikutusten arviointia. Möksyn alueen kanssa samassa YVA:ssa käsitellään Louhun tuulivoima-alue (27 voimalaa), jolla on myös yleiskaavoitus käynnissä, sekä Kyyjärven puolelle, välittömästi Möksyn yleiskaavoitettavien voimaloiden viereen sijoittuvat kolme voimalaa, joille on laadittava oma yleiskaava. Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti. Pohjakartta Maanmittauslaitos.

6 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Kuva 2. Suunnittelualueen alustava rajaus. Pohjakartta Maanmittauslaitos. Kaavan vaikutusalue voidaan jakaa lähivaikutusalueeseen, joka sisältää välittömästi tuulivoimaalueisiin liittyvät maa-alueet. Laajempi vaikutusalue muodostuu alueista, joiden kaukomaisemassa alue on havaittavissa. Lähimpänä vaikutusalueena voidaan pitää noin metrin etäisyyttä voimalasta. Vaikka voimalan kaatuminen onkin erittäin epätodennäköistä, puhutaan tässä yhteydessä ns. kaatuma-alueesta. Näihin vaikutuksiin kuuluvat esim. jään mahdollisesta lentämisestä koituvat riskit ja viereiselle maanomistusyksikölle mahdollisesti tuleva häiriö. Myös tieliikenteen osalta vaikutusalueena pidetään ohjeistuksen mukaisesti likimain kyseistä etäisyyttä. Melun vaikutusalueena ymmärretään metrin etäisyyttä voimalasta. Vaikutusalueen laajuus riippuu mm. häiriintyvän toiminnan luonteesta (esim. vapaa-ajanasutus / pysyvä asutus) ja voimalan tyypistä. Lähimaisema-alue ulottuu useimmin noin metrin päähän. Tällöin voimalat, näkyessään, hallitsevat maisemaa ja muodostavat selvän uuden elementin maisemakuvassa. Kaukomaisema-alue ajatellaan olevan yli 6 km päähän ulottuva alue jolloin voimalat ovat (hyvällä säällä) näkyvissä mutta ne eivät enää hallitse maisemaan. Kaukomaisemavaikutusalue voi ulottua kauaskin, voimalat saattavat näkyä vielä kilometrin päästä mikäli maisema on avointa (peltoalueet ja vesistöt). 1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavan nimi on Alajärven Möksyn tuulivoima-alueen osayleiskaava. Tarkoituksena on laatia alueelle oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka perusteella voidaan myöntää rakennusluvat tuulivoimalayksiköiden rakentamiselle.

7 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Yhteyshenkilöt Kaavoittajana on Alajärven kaupunki, jossa hankkeesta vastaa: Alajärven kaupunki Alvar Aallon tie 1, ALAJÄRVI Kaavoituspäällikkö Pekka Isotalo (06) , Kaavakonsultti: Ramboll Finland Oy Projektipäällikkö Minna Vesisenaho Pitkänsillankatu KOKKOLA puh Tuulivoimatoimija: Ilmatar Alajärvi-Möksy Oy Bulevardi 7, 6. krs Helsinki Hankekehityspäällikkö Erkka Saario Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Suunnittelun lähtökohtana on Alajärven kaupungin aloite Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan luonnoksessa tuulivoimatuotannolle varattavien alueiden osayleiskaavojen käynnistämisestä. Suunnittelualueen rajauksessa on huomioitu tuulivoimatoimija Ilmattaren suunnitelmat alueen hyödyntämisestä tuulivoimatuotannolle. Ilmatar on tehnyt maanvuokrasopimuksia alueen maanomistajien kanssa sekä sopinut alueen kaavoittamisen käynnistämisestä Alajärven kaupungin kanssa. Suunnittelun tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka mahdollistaa tuulivoimaloiden sekä niihin liittyvän tiestön, sähkönsiirtoverkoston ja sähköasemien rakentamisen kaava-alueelle sekä alueen muiden toimintojen ja tuulivoimatuotannon yhteensovittamisen. Osayleiskaava laaditaan siten, että sen perusteella voidaan myöntää suorat rakennusluvat tuulivoimaloille. Muut kuin tuulivoimaloille, tuulipuiston sisäisille kaapeleille ja tiestölle tarkoitetut alueet säilyvät pääosin nykyisessä käytössään. Voimaloiden rakennuspaikat, uusi tiestö ja muu tarvittava infrastruktuuri osoitetaan kaavassa lähinnä maa- ja metsätalousalueiden sisään jäävinä erillisinä alueen osina. Suunnittelun kautta varmistetaan, että kaavassa osoitetuista toiminnoista ei aiheudu esimerkiksi kaava-alueen luonnonympäristön, eläimistöön ja linnustoon, ympäröivän alueen asukkaisiin, alueella harjoitettavaan maa- ja metsätalouteen tai muihin elinkeinoihin kohdistuvia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Tärkeänä kaavan tavoitteena pidetään myös sitä, ettei uusi maankäyttö aseta merkittäviä rajoitteita osayleiskaava-alueen lähiympäristön kehittämiselle tulevaisuudessa. Osayleiskaavan laadinta sovitetaan soveltuvin osin yhteen samanaikaisesti alueella meneillään olevan YVA lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kanssa.

8 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös ) ovat saaneet lainvoiman ja niiden muutokset ovat tulleet voimaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty asiasisällön perusteella seuraaviin kokonaisuuksiin, jotka viidettä lukuun ottamatta koskevat suunnittelualuetta: 1. Toimiva aluerakenne 2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kohdan neljä, Toimivat yhteysverkot ja energiahuolto, yleistavoitteissa todetaan: "Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia". Erityistavoitteiden mukaan: "Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin." Tuulivoimahanke osaltaan tukee alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista (kohta 5.3). 2. KAAVA-ALUEEN NYKYTILA 2.1 Ympäristön nykytila Aluerakenne, maankäyttö ja elinkeinot Aluerakenteellisesti Möksyn Suunnittelualue sijoittuu Etelä-Pohjanmaalle Alajärven ja Kyyjärven kuntakeskusten väliselle alueelle. Aluerakenteellinen keskusverkosto muodostuu kuntakeskusten taajama-alueista, joista Järvi-Pohjanmaan (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) keskuspaikka Alajärvi on selvästi suurin, sekä maaseudun kyläalueista. Maakuntakeskukseen Seinäjoelle on Alajärveltä matkaa noin 70 km. Palvelut ja työpaikat ovat keskittyneet suurimpiin taajamiin ja taajamien välillä myös pendelöidään. Aluerakenteessa suunnittelualue sijoittuu pääasiassa asumattomalle seudulle, mutta kuitenkin lähelle valta/ kantateitä tai alueille, joista alempiasteisella tieverkostolla on hyvä yhteydet ylempiasteiseen tieverkostoon. Suunnittelualue on suurimmalta osin asumatonta metsätalousaluetta. Alueen keskiosassa on nauhamaisesti kaakko-luode suuntaisesti käytössä olevia turvetuotantoalueita. Turvetuotantoa on lisäksi suunnittelualueen itäpuolella. Kaava-aluetta lähimpänä sijaitsevat kylät (n. 1-3 km) ovat Möksyn ja Lehdonperän kylät Soinissa sekä Vehkaperän kylä Kyyjärvellä. Taulukossa 1 on esitetty lähialueen rakennusten lukumääriä, kuvassa 3 on kartta asuin- ja lomarakennusten sijoittumisesta. Taulukko 1. Asuin- ja lomarakennukset suunnittelualueen läheisyydessä. Etäisyys lähimmästä voimalasta Vakituiset asuinrakennukset kpl Vapaa-ajan rakennukset kpl 1 km 2 km 3 km

9 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Kuva 3. Asuinrakennukset (punainen) ja lomarakennukset (sininen) suunnittelualueen läheisyydessä. Kuvassa 4 on esitetty yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) tietoja suunnittelualueen läheisyydestä. Yhdyskuntarakenteen kuvaamista ja muutoksen seurantaa varten on tehty YKRaluejaot yhdistelemällä ja lajittelemalla 250x250 metrin ruutuja rakennustehokkuuden, rakennusten käyttötarkoituksen ja väestömäärän mukaan. YKR-aluejaot: Taajama on vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettu alue. Kylät ovat yli 39 asukkaan taajamien ulkopuolisen haja-asutusalueen rakennus- ja asutustihentymät. Pienkylät ovat asukkaan taajamien ulkopuolisen haja-asutusalueen rakennus- ja asutustihentymät. Maaseutuasutusta on taajamiin, kyliin ja pienkyliin kuulumattomat alueet, joissa on vähintään yksi asuttu rakennus kilometrin säteellä. Möksyn suunnittelualue on lähes täysin YKR-aluejaon ulkopuolelle jäävää aluetta.

10 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Kuva 4. YKR-rekisterin tiedot suunnittelualueen läheisyydestä. Vasemmalla punaisella rajauksella on kuvattu Louhukankaan alue ja oikealla Möksyn alue. Sinisellä värillä on esitetty maaseutuasutus, oranssilla pienkylät ja vihreällä kylät. Kuva 5. Ilmakuvassa turve- ja peltoalueet ovat korostettuna. Pohjakartta Maanmittauslaitos.

11 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Turvetuotanto Turpeen tuotantokauden pituus on keskimäärin vuorokautta ajoittuen toukokuun puolivälistä syyskuun alkuun. Möksyn alueelle osittain sijoittuvan Savonnevan turvetuotantopinta-ala on noin 110 ha ja pinta-alaan sisältyy noin 4 ha auma-alueita. Toiminta käsittää ennen tuotantoa kuntoonpanovaiheen, joka kestää yleensä 1-3 vuotta. Kuntoonpanovaiheessa työ aloitetaan tiestön rakentamisella ja puuston poistolla. Tarpeettoman kuormituksen välttämiseksi työt pyritään tekemään mahdollisimman vähävetisinä aikoina. Routakerrosta hyödynnetään suon vetisimpien osien kuntoonpanossa. Tuotantovaiheessa (10 20 vuotta) alueelta tuotetaan jyrsinpolttoturvetta ja alkuvuosina vähäisessä määrin myös ympäristöturvetta mekaanisilla menetelmillä (lähinnä mekaaninen kokoojavaunu) ja imuvaunulla. Myös palaturvetta tuotetaan kysynnän mukaan samoin kuin ympäristö turpeita. Keräilyä edeltävät työvaiheet ovat jyrsintä ja kääntäminen sekä karheaminen (paitsi imuvaunukeräilyssä). Turvetuotannon loputtua alue siistitään ja tarpeettomat rakenteet ja rakennelmat poistetaan alueelta. Jos tuotannosta poistuu muun maankäytön kannalta tarkoituksenmukaisia kokonaisuuksia muodostavia osa-alueita, toimenpiteet ovat samat. Vuokra-alueet palautetaan maanomistajille katselmuksin vuokrasopimusten mukaisessa kunnossa. Yhtiö kunnostaa omistamansa alueet uuteen maankäyttöön mahdollisimman pian toiminnan päättymisestä. Mahdollisuuksien mukaan tuotannosta poistuneiden alueiden kuivatus järjestetään erillisesti eli ne rajataan tuotannossa oleviin alueisiin nähden ulkopuolisiksi. Tuotannosta poistuneiden alueiden vedet johdetaan vesiensuojelurakenteiden kautta viranomaisten määräämän ajan. Jälkikäyttömuotoina tulevat kysymykseen esim. metsittäminen tai viljely Liikenne ja kuljetusreitistöt Suunnittelualueen pohjoispuolella (n. 2 km) on Pohjanmaan rannikolta Ylistarosta Lapuan ja Alajärven kautta Keski-Suomen Kyyjärvelle johtava valtatie 16. Alueen itäpuolella on Vehkaperäntie ja länsipuolella Möksyntie, jotka yhdistyvät pohjoisessa valatie 16 ja etelässä Karstulantiehen. Möksyn suunnittelualueella on tiheähkö metsäautotieverkosto, jota Möksyn alueella täydentävät osaltaan Vapo Oy:n turpeennostoalueiden tarpeisiin rakennuttamat tieosuudet. Suunnittelualuetta lähinnä oleva lentokenttä on Menkijärven (EFME) lentokenttä Alajärven Menkinjärven kylässä suunnittelualueelta n. 37 km länteen. Suunnittelualue sijoittuu lentoesterajoitusten ulkopuolelle. Kuva 6. Alueen tiestö. Pohjakartta Metsähallitus, Maanmittauslaitos, Logica Tuulivoimaloiden erikoiskuljetuksia varten todennäköisimmin käytettävä reitti on esitetty osiossa 6.5.

12 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Virkistyskäyttö ja matkailu Alueella ei ole erityistä virkistyskäyttöä, sitä käytetään lähinnä marjastukseen ja yleiseen ulkoiluun. Lähimmät Metsähallituksen hallinnoimat metsästyskohteet sijaitsevat n. 3-7 km päässä suunnittelualueesta. Viehekalastusta voi harrastaa n. 4 km päässä Päijänteellä, n. 5 km päässä Valkeisjärvellä, sekä n. 11 km päässä Ahvenanlammella, jonka alueella on myös laavu sekä kesäretkeilyreitti. Tiedot on saatu Metsähallituksen, Maanmittauslaitoksen ja Logica 2013 ylläpitämästä retkikartasta (http://www.retkikartta.fi/). Kuva 7. Lähimmät virkistysmahdollisuudet. Metsähallituksen hallinnoimat hirven metsästysalueet kattavat myös pienriista-alueet.. Hirvenmetsästystä harjoitetaan myös yksityisen mailla vuokrasopimuksiin perustuen. Pohjakartta Metsähallitus, Maanmittauslaitos, Logica Luonnonympäristö ja kasvillisuus Suunnittelualueen maaperä on moreenia, mutta turvemaiden määrä alueella on verrattain suuri. Valtaosa maaston painanteiden turvemaista on ojitettua tai turvetuotantokäytössä. Alueen topografia vaihtelee itä- ja koillisosan melko tasaisista alueista lounaisosan kumpuilevampaan maastoon. Luoteisosassa kallioperää peittää vain ohut moreenikerros ja alueella on joitakin kalliopaljastumia. Maaston korkeimmat alueet sijoittuvat noin +190 m mpy. Suunnittelualueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita. Lähimpänä oleva Moukarinharjun pohjavesialue ( ) sijaitsee noin 3,5 km suunnittelualueen luoteispuolella (kuva 9). Möksyn alue Ähtä-

13 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS vänjoen ja Kymijoen vesistöalueen vedenjakaja-alueelle. Pääosa alueen pintavesistä virtaa ojituksia myöten luoteeseen virtaavaan Savonjokeen, joka saa alkunsa Möksyn keskiosassa sijaitsevasta luonnontilaltaan muuttuneesta Savonjärvestä. Alueella sijaitsee voimaloiden 8 ja 3 välissä olemassa olevan tieyhteyden läheisyydessä luonnontilainen norouoma. Suunnittelualueen muut uomat ovat perattuja ja luonnontilaltaan muuttuneita tai ojituksia. Möksyn alueella vallitsevat kuivahkon kankaan talousmetsät ja ojitetut turvekankaat. Pääpuulajina on mänty ja metsät ovat ikärakenteeltaan verraten nuoria. Alueella on joitakin metsänuudistusalueita ja taimikkovaiheiden metsiä. Alueen keski- ja itäosassa on laajoja turvetuotantoalueita, joista osa on edelleen käytössä ja osa käytöstä poistuneita lohkoja. Alueen keskiosassa sijaitseva Savonjärvi on reunoiltaan soistunut ja runsaan kiintoaineksen takia umpeen kasvava. Savonjärveä ympäröi erilaiset ojitettujen soiden muuntumatyypit joilla sijaitsee mäntyvaltaisia kangassaarekkeita. Suunnittelualueen puustoiset suot ja niiden reunametsät sekä metsäiset kalliot ja louhikot ovat rakennepiirteiltään tasaikäisiä, iältään verrattain nuoria, lajistoltaan tavanomaisia, sekä suojelualueista eristyneitä. Myös lahopuun määrä on alueella vähäinen. Korpipainanteet ovat huomattavan pienialaisia, ollen vain satunnaisia neliömetrejä muutaman hehtaarin laajuisissa metsiköissä. Alueen huomionarvoisimpiin kohteisiin kuuluvat vähäpuustoiset tupasvillarämeet luoteis- ja koillisosassa (Aittakankaan ja Korkeakankaan välissä sekä Saunakankaan pohjoisreunalla) sekä Savonjärven kosteikko järven etelä- ja länsirannalla, joka on niin ikään reunoiltaan vähäpuustoista suota. Alueen lukuisat ojitukset ovat vaikuttaneet avoimien soiden vesitasapainoon ja luonnontilaan. Savonjärven soistumista lisää ympäröiviltä ojituksilta ja turvetuotantoalueilta muodostuva kiintoaineksen valuma. Metsälain mukaisista kohteista alueella sijaitsee luonnontilaisen kaltainen puro, joka sijaitsee Kivipuronkorven pohjoispuolella sekä pieni osa luoteisosan vähäpuustoista suota aivan suunnittelualueen länsirajalla. Möksyn alueelta laadittu luontoselvitys on kokonaisuudessaan liitteenä 2, liityntävoimajohdon luontoselvitys liitteenä 3, täydentävät luontoselvitykset liitteenä 13 ja rakentamisalueiden kuvaukset liitteenä 15. Kuva 8. Karttaan on korostettu suunnittelualueen korkeimmat alueet sekä vesistöt. Pohjakartta Metsähallitus, Maanmittauslaitos, Logica 2013.

14 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Kuva 9. Pohjavesialueet suunnittelualueen ympäristössä. Suunnittelualueen rajaus on punaisella, pohjavesialueen rajaus harmaalla ja pohjaveden muodostumisalueen rajaus mustalla Linnusto ja muu eläimistö Linnusto Suunnittelualuetta ja sen lähiseutua koskevat linnustollisesti merkittävien alueiden tiedot on koottu ympäristöhallinnon paikkatietoaineistosta. Näitä ovat kansainvälisesti merkittävät IBA-alueet (Important Bird Area), niitä vastaavat kansalliset FINIBA-alueet sekä maakunnallisesti arvokkaat MAALIalueet (maakunnallisesti arvokkaat lintualueet). Hankealueen pesimälinnustoa kartoitettiin keväällä ja kesällä 2013 useita eri laskentamenetelmiä käyttäen. Pesimälinnustoselvitys on liitteenä 6. Linnustoselvitysten tavoitteena oli kartoittaa huomionarvoisten lajien esiintymistä suunnittelualueella. Näitä ovat luonnonsuojelulain 46 ja 47 nojalla uhanalaisiksi tai erityisesti suojeltaviksi määritellyt lait, Suomen lajien uhanalaisuustarkastelussa valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisiksi määritellyt lajit (Rassi ym. 2010, BirdLife Suomi 2011) sekä EU:n lintudirektiivin (79/409/ETY) liitteen I mukaiset lajit, joiden elinympäristöjä jäsenvaltioiden tulisi suojella erityistoimin. Pesimälinnustolaskentoihin sisältyivät myös erilliset metsäkanalintujen soidinpaikkoja koskeva selvitys huhti-toukokuussa sekä päiväpetolintuseuranta. Kesällä 2014 laskentoja vielä täydennettiin maakotkien ja muiden petolintujen sekä naurulokkien lentoseurannoilla. Alueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse yhtään kansainvälisesti merkittävää linnustoaluetta (IBA). Suunnittelualueen kunnassa ei sijaitse yhtään kansallisesti merkittäväksi luokiteltua linnustoaluetta (FINIBA). Lähimmät alueet ovat: Salamajärvi (710107), joka sijoittuu Kivijärven, Kinnulan ja Perhon alueelle, Saarijärven Pyhä-Häkki (610139), Lappajärven Vanhaneva (710100), Evijärven kosteikot (710109), Vetelin Haapajärvi (740098) ja Kaustisen ja Vetelin Pilvineva (740089). Möksyn alueella sijaitseva Savonjärvi on määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi lintukohteeksi (MAALI). Lähiseudulla sijaitsee myös muita maakunnallisesti arvokkaita kohteita.

15 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Kuva 10. Arvokkaat linnustoalueet Möksyn ympäristössä (oikeanpuoleinen punainen rajaus). Möksyn pesimälinnuston keskitiheys on kerätyn linjalaskenta-aineiston perusteella alueella 155 paria/km2. Alueen keskitiheyttä hieman alhaisempi parimäärä johtunee metsätalouskäytöstä ja turvetuotantoalueiden aiheuttamasta luonnontilan heikkenemisestä. Kanalintuja esiintyy runsaasti metsäalueilla ja teeret soidintavat turvetuotantoalueilla. Suolajeista muun muassa liro ja kurki esiintyvät Möksyn alueella. Linnustoarvoltaan selkeästi tärkein kohde on Savonjärvi, jossa pesii mm. satoja naurulokkeja, runsaasti sorsalintuja ja kahlaajia sekä useita mustakurkku-uikkuja. Päiväpetolinnuista Savonjärvellä havaittiin ruskosuohaukka. kanahaukan useita saalistuslentoja havaittiin pääosin Savonnevan käytöstä poistuneilla itäpuolisilla turvelohkoilla. Alueella sijaitsee yksi kosteampi, kuusisekapuustoinen metsäsaareke, jossa sen asuttamaton vaihtopesä pesä havaittiin. Samalla kuviolla pesii myös palokärki. Möksyn alueen ajoittain kosteat turvelohkot, niiden ojat sekä rakennettu riistakosteikko lisäävät myös linnuston arvoa Savonjärven läheisyydessä. Vuoden 2013 selvityksissä Möksyn alueella havaittiin 17 huomionarvoista lajia. Suomen lajien uhanalaisuusluokituksessa (Rassi ym. 2010) näistä lajeista kahden, tukkasotkan ja mustakurkku-uikun, kannat määritellään vaarantuneeksi (VU) ja vastaavasti kuuden silmälläpidettäviksi (NT). Näistä tällä alueella merkittävin on naurulokki. Valtakunnallisella punaisella listalla olevien lajien lisäksi alueelta havaittiin kaksi Pohjanmaan vyöhykkeellä (vyöhyke 3a) alueellisesti uhanalaista lajia, metso ja liro. EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeista alueelta tavattiin kymmenen lajia. Huomionarvoiset lajit ovat enimmäkseen suo- ja kosteikkoelinympäristöön sitoutuneita lajeja. Myös metso on suunnittelualueella säännöllisesti esiintyvä laji.

16 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Hankkeen yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus edellytti YVA-selostuksesta antamassaan lausunnossa seuranta-aineiston lisäämistä maakotkien lentokäyttäytymisestä. Hankealueesta noin 10 km:n säteeltä tiedetään olevan kaksi maakotkareviiriä. Maakotkien reviirien laajuuden (tyypillisesti noin 300 neliökilometriä) vuoksi maakotkien liikkuminen hankealueilla on mahdollista. Kotkien liikehdinnän maastoselvityksistä vastasi Suomenselän lintutieteellinen yhdistys. Aiemman vuoden 2013 seuranta-aineiston täydennys suoritettiin maastossa heinä-elokuussa Työ toteutettiin kahden pisteen samanaikaishavainnoinnilla (2x 41 tuntia), jossa yksi piste oli hankealueella (Savonnevan lintutorni) ja toinen jonkin läheisen pesäpaikan läheisyydessä. Täydennyksen jälkeen Möksyn hankealueella vuosina on havainnointia ollut reilut 50 tuntia ja vaikutuspiirissä sijaitsevilla reviireillä yhteensä noin 300 tuntia. Havainnointiaikaan suhteutettuna maakotkien havaittiin viettävän aikaa hyvin vähän Möksyn tuulivoima-alueella, jossa se havaittiin vain kerran. Maakotkaseurannan ohessa hankealueen läheisyydestä tuli esille Suomessa vaarantuneeksi luokitellun sinisuohaukan reviiri, mutta reviirin keskus (ja samalla pesäpaikka) todennäköisesti kuitenkin oli hankealueen ulkopuolella. Lisäksi vuoden 2014 Savonjärvellä tehdyssä naurulokkien lentotarkkailuissa ( yhteensä 19 tuntia) havaittiin, että valtaosa kaikista rantavyöhykkeen ylittävistä naurulokeista lensi korkeudella 0 60 metriä ja karkeasti noin kolmasosa tätä korkeammalla eli tuulivoimaloiden törmäysriskikorkeudella. Naurulokkien lentosuunnat eivät keskittyneet voimakkaasti vaan jakaantuivat kaikkiin suuntiin, mutta eniten lentoja suuntautui kaakkoon ja vähiten koilliseen. Savonjärvellä pesivä naurulokkikanta arvioitiin vuosina olevan paria. Havaittu lentotiheys (poistuminen tai saapuminen) oli koko järven osalta keskimäärin 88 lentoa tunnissa. Suuntaa-antavasti yhdyskunnalle voidaan arvioida lentoja tapahtuvan pesimäaikana (88 lentoa/tunnissa x 75 vrk x 24 tuntia) noin kertaa. Hankealueen muuttolinnustoa selvitettiin vuonna 2013 yhteistyössä Järvi-Pohjanmaan kuntien, Alajärven, Soinin ja Vimpelin, toteutettaman tuulivoimayleissuunnitelman yhteydessä. Selvitys Louhun ja Möksyn tuulivoima-alueiden lisäksi selvityksissä oli mukana viisi muuta tuulivoima-aluetta. Muuttolintuselvitykset toteutti Suomenselän lintutieteellinen yhdistys. Selvitykset perustuivat sekä vuoden 2013 maastokartoituksiin että yhdistykselle vuosien saatossa kertyneeseen havaintoarkistoon. Selvitysten perusteella Louhun suunnittelualue ei sijoitu suurten vesistöjen tai muiden maastomuotojen muodostamille muuttolintureiteille. Tästä syystä muutto tapahtuu alueella hajanaisesti laajana rintamana. Merkittävimpänä muuttoesiintymänä on pidettävä kurjen syksyistä Muhoksen kerääntymäalueelta etelälounaaseen suuntautuvaa ( yksilön) päämuuttoreittiä, joka voi osin ajautua suunnitellulle tuulivoima-alueelle mm. koillistuulen vallitessa. Keväällä hankealueen läheisyydessä Alajärven Moukariharjulla havainnoitiin välillä yhteensä 9 päivänä 54 tuntia. Havainnointi keskittyi vilkkaimpiin kookkaiden lintulajien muuttopäiviin. Tänä aikana havaittiin muuttavina mm. 200 hanhea, 230 kurkea, 50 joutsenta ja 30 petolintua. Syksyllä lintuja havainnoitiin kahtena vilkkaimpana muuttopäivänä ( ) Soinin Matosuolla, joka sijaitsee noin 20 km hankealueelta etelään. Etäisyydestä huolimatta sieltä voidaan havainnoida hankealueen ylittäviä etelän suuntaan muuttavia lintuja. Matosuolta havaittiin muuttavia kurkia noin 7000 ja metsähanhia noin 150. Muutonaikaisissa levähtäjälaskennoissa tärkeimmäksi linnustoalueeksi tuulivoimahankeen vaikutuspiirissä osoittautui Savonjärvi. Vaikka sen linnustollinen arvo perustuu ensisijaisesti pesimälinnustoon, niin ainakin keväällä siellä myös levähtää jonkin verran muuttomatkalla olevia lintuja. Selkeitä kevät- tai syysmuutonaikaisia ruokailu- ja levähdysalueita ei havaintojen mukaan hankealueen vaikutuspiirissä kuitenkaan ole. Kaikista tehdyistä linnustoselvityksistä on laadittu erillisraportit, joissa on kuvattu yksityiskohtaisemmin menetelmät ja tulokset. Pesimälinnustoselvitys on liitteenä 6, metsäkanalintuselvitys liitteenä 7 ja syysmuutonseurantaraportti liitteenä 8. Lisäksi viranomaiskäyttöön toimitetaan Kevätmuutonseuranta ja petolintutarkkailu, SSLTY sekä Petolintutarkkailu, SSLTY Lepakot Lepakoiden esiintymistä suunnittelualueella selvitettiin kahdella maastokäyntikerralla yhteensä kuutena yönä kesällä 2013 ( ja ). Lepakkoselvitys on esitetty liitteessä 5. Lepakkoselvityksessä käytettiin sekä aktiivista että passiivista havainnointia. Aktiivisessa kartoituksessa suunnittelualuetta ja sen lähiympäristöä kierrettiin lepakkodetektorin kanssa kulkien. Aktiivinen kartoitusreitti suunniteltiin ilmakuvien ja peruskarttatarkastelun perusteella siten, että suunnitte-

17 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS lualueella ja sen läheisyydessä sijaitsevat lepakoiden kannalta potentiaaliset alueet tulivat kartoitetuksi. Aktiivinen kartoitus suoritettiin pyöräilemällä hitaasti selvitysalueen teitä pitkin ja se aloitettiin auringonlaskun jälkeen ja lopetettiin hieman ennen auringonnousua. Kartoitusta suoritettiin kohtuullisen poutaisina ja tyyninä öinä, sillä voimakas sade tai tuuli voi vähentää lepakoiden saalistusaktiivisuutta. Asutuksen kohdalla edettiin hitaasti mahdollisten lisääntymis- ja levähdyspaikkojen havaitsemiseksi, mutta asuttujen talojen pihapiirissä kartoitusta ei tehty häiriön kotirauhan rikkomisen välttämiseksi. Passiivisessa kartoituksessa maastoon jätettiin detektoreita äänittämään lepakoiden ääniä noin 1,5-2 metrin korkeuteen lepakoiden kannalta potentiaalisiin elinympäristöihin. Tällä tavoin pystyttiin havaitsemaan esiintyykö alueella lepakoita. Jokaisena selvitysyönä oli käytössä useita detektoreita, jotka sijaitsivat kunakin yönä eri paikoissa. Suunnittelualuetta ja sen ympäristöä vallitsevat eri-ikäiset kalliomaiden sekä kuivien ja kuivahkojen kankaiden männiköt. Näiden välissä esiintyy voimakkaasti ojitettuja ja karuleimaisia suoaloja sekä erityisesti Möksyn alueella turvetuotantoalueita. Suunnittelualueen luonnonympäristö ei ole lepakoille soveliasta päiväpiiloiksi sopivien luonnonkolojen sekä lentävien hyönteisten vähäisen määrän vuoksi. Möksyn alueella tehtiin aktiivisissa kartoituksissa vain muutamia yksittäisiä havaintoja pohjanlepakoista ja passiividetektoritkin äänittivät vain muutamia pohjanlepakoiden ääniä. Alueen ulkopuolelle sijoitetuista passiividetektoreista määritettiin yksittäisiä viiksi /isoviiksisiippoja sekä pohjanlepakoita. Kaikkiaan lepakoiden määrä todettiin varsin pieneksi. Möksyn alueen ei todettu olevan lepakoille merkityksellistä johtuen alueen nykyisestä maankäytöstä. Kuva 11. Lepakkohavainnot suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä.

18 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Liito-orava Hankkeen liito-oraviin kohdistuvat vaikutukset arvioitiin olemassa olevan tiedon ja maastokäyntien perusteella, joissa käytössä olivat sekä ilmakuvat että peruskarttapohjat. Liito-oravaselvitys on esitetty liitteenä 4. Aikaisempia havaintoja liito-oravista selvitettiin Suomen ympäristökeskuksen Eliölajit -tietojärjestelmästä. Liito-oravien esiintymistä suunnittelualueella selvitettiin sekä Kartoituksissa liito-oravien ulostepapanoita etsittiin lajille soveltuvista varttuneista kuusivaltaisista sekametsiköistä suurten kuusten ja haapojen tyviltä. Havainnot mahdollisista papanoista sekä kolopuista ja risupesistä merkittiin kartalle ja liito-oravien kulkureitit ja elinalueet rajattiin havaintojen perusteella. Möksyn suunnittelualueella ei tehty havaintoja liito-oravan esiintymisestä. Suunnittelualueen metsiköt ovat pääosin mäntyvaltaisia ja voimakkaasti käsiteltyjä ja alueen suoalat suurelta osin turvetuotannossa. Varttuneita kuusikoita alueella esiintyy varsin niukasti Viitasammakko Viitasammakon esiintymistä selvitettiin suunnittelualueella (liitteenä 14). Maastotyöt suoritettiin ilta-aikaan suurimpien ojien varsilla, turvetuotantoalueilla ja Savonjärven rannalla kulkien ja välillä pysähtyen kuuntelemaan. Havainnot lajista tehtiin lajin ainutlaatuisen soidinääntelyn perusteella eikä näköhavaintoihin sen vuoksi ollut tarvetta. Soidinääntelyn perusteella arvioitiin lisäksi viitasammakoiden yksilömääriä. Suunnittelualueella tehtiin useampia havaintoja viitasammakosta. Havaintoja tehtiin pääasiassa turvetuotantoalueiden lammikoista ja ojista sekä Savonjärveltä. Havaitut yksilömäärät olivat kuitenkin pääosin melko vähäisiä. Suunnittelualueen keskiosassa sijaitsevalla turvetuotantoalueella viitasammakosta tehtiin muutamia havaintoja (kohde 1). Havaitut yksilöt ääntelivät turvekentän keskellä sijaitsevassa vedellä täyttyneessä painaumassa. Savonjärven länsipuolella viitasammakoita tavattiin muutaman yksilön ryhmissä turvetuotantoalueen kokoojauomasta, sekä pienemmistä sarkaojista ja turvekentän keskeltä (kohde 2). Savonjärvellä viitasammakoista tehtiin havaintoja ympäri järven (kohde 3). Yksilömäärät jäivät kuitenkin vähäisiksi. Suunnittelualueen eteläosassa viitasammakoita havaittiin riistakosteikon alueelta (kohde 4), sekä turvetuotantoalueen ojasta (kohde 5). Kuva 12. Viitasammakkohavainnot suunnittelualueella (numeroiden selitteet tekstissä).

19 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Uhanalaiset lajit Uhanalaisten eliölajien tilanne on tarkastettu Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä Eliölajit tietojärjestelmästä (rekisteripoiminta ). Suunnittelualueelta ei tehty havaintoja uhanalaisista eliölajeista Rämeristihämähäkki Suunnittelualueen ympäristössä sijaitsevilla suoalueilla on tehty aikaisempia havaintoja vaarantuneesta (VU) rämeristihämähäkistä (Suomen ympäristökeskuksen Eliölajit-tietojärjestelmä). Aikaisemmat havainnot painottuvat luonnontilaisille suoalueille Möksyntien ja valtatie 16 ympäristöön. Möksyn suunnittelualueella sijaitsevat suot on pääasiassa otettu turvetuotantoon, ne ovat ojitettuja tai puustoisia soita, eivätkä siten sovellu lähtökohtaisesti rämeristihämähäkin elinympäristöiksi. Suunnittelualueen itä- ja länsilaidassa sijaitsevat pienialaiset vähäpuustoiset suot ovat kuitenkin alueita, joilla voi esiintyä lajille soveliaita avoimia ja varpuisia osuuksia. Näillä potentiaalisilla alueilla kartoitettiin lajin esiintymistä keväällä 2014 (liitteenä 14). Kuva 13. Suunnittelualueella kartoitetut potentiaaliset elinympäristöt Muu eläimistö Suunnittelualueen muuta eläimistöä havainnoitiin metsojen soidinpaikka-, linnusto- ja kasvillisuusselvitysten yhteydessä huhtikuun - lokakuun välisenä aikana 2013, mutta erillistä systemaattisiin havaintoihin perustuvaa selvitystä ei tehty. Havainnointi perustuu maastokäynneillä tehtyihin lumijäl-

20 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS kiin, jätöshavaintoihin sekä näköhavaintoihin. Lisäksi kysyttiin tietoja alueen riistaeläimistä paikallisilta metsästysseuroilta, sekä RKTL:n riistakannoista. Tuulivoimapuiston vaikutuksia muuhun eläimistöön, erityisesti riistaeläimiin, arvioitiin olemassa olevan tiedon sekä maastokäynneillä tehtyjen havaintojen perusteella. Arvioinnissa hyödynnettiin muualla pohjoismaissa sekä Pohjois-Amerikassa laadittuja tutkimuksia. Suunnittelualueen ja sen ympäristön eläimistö on Keski-Pohjanmaan alueelle tyypillistä talousmetsien lajistoa. Nisäkkäiden osalta alueella liikkuvat mm. metsäjänis, kettu ja metsäpeura. Myös hirviä esiintyy alueella säännöllisesti ja paikoitellen kanta jopa tiheä. Suunnittelualueella on taimikoita ja nuoria metsiköitä, joita hirvieläimet ja metsäjänikset käyttävät ruokailualueinaan. Tiheät kasvatusmetsiköt tarjoavat myös suojaa erityisesti synnyttäville naaraille sekä naaraille, joilla on pieniä poikasia/vasoja. Suunnittelualueella on tehty havaintoja kaikista suurpedoista, joista karhuhavainnot ovat olleet yleisimpiä. Ahmahavainnot vaikuttavat olevan sekä suunnittelualueella että sen lähiympäristössä satunnaisia. Myös susihavainnot ovat harvinaisia. Ilveksistä ja karhuista havaintoja on enemmän, erityisesti karhuhavaintoja sijoittuu suunnittelualueelle sekä sen ympäristöön melko runsaasti. Metsästysseurojen antamien tietojen mukaan karhut liikkuvat suunnittelualueella ja sen läheisyydessä säännöllisesti ja myös karhun talvipesiä sijaitsee suunnittelualueen lähellä. Metsästäjien mukaan Möksyn alue ei ole kuitenkaan suurpetojen kannalta erityisen soveliasta seutua johtuen alueen maankäyttömuodoista, vaikka alueella on havaintoja karhusta, sudesta ja ahmasta (suden ja ahman havainnot ovat todennäköisesti satunnaisesti alueella liikkuvista yksilöistä). Karhu, ilves ja susi on mainittu luontodirektiivin liitteissä II ja IV, mutta Suomella on varauma liitteestä II poikkeamisesta lajien osalta. Se tarkoittaa, ettei kyseisille lajeille tarvitse perustaa erityistoimien suojelualueita (Natura 2000-alueverkosto). Ahma on luontodirektiivin liitteen II laji ja se lukeutuu myös erityisesti suojeltaviin lajeihin. Kaikki suurpedot ovat uhanalaisuustarkastelussa luokiteltu uhanalaisiksi. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä liikkuu metsäpeuroja. Metsäpeura (Rangifer tarandus fennicus) on peurasuvun alalaji ja kuuluu poron kanssa samaan lajiin. Aikaisemmin jo Suomesta hävinnyt metsäpeura levisi uudelleen Suomeen idästä ja nykyisin Suomessa elää kolme osakantaa: Suomenselällä, Kainuussa ja Ruunaalla, joista Suomenselän osakanta on vuoden 2013 laskentojen mukaan yksilömäärältään suurin. Metsäpeura lukeutuu luontodirektiivin liitteen II lajiksi ja uhanalaisuustarkastelussa laji on luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT). Metsäpeuroja on havaittu vuonna 2013 tehdyssä metsäpeurakannan arvioinnissa pääasiassa Lappajärven pohjois- ja koillispuolella, mutta niitä oli havaittu myös Vimpeli Alajärvi-alueilta. Kaukaisimmat metsäpeurahavainnot oli tehty Soini Karstula väliltä. Yhteensä Suomenselän metsäpeurakannan kooksi oli laskettu 1065 yksilöä. Vuoden 2011 laskennoissa peurojen talvilaitumet sijaitsivat Vimpeli Alajärvi seudulla Iiruunjärven ympäristössä, joka sijaitsee Möksyn alueesta vajaa 10 km luoteeseen (www.rktl.fi). Maastokäynneillä metsäpeuroista ei tehty havaintoja Natura-alueet ja muut suojelualueet Yleiskaava-alueella ei ole suojelualueita. Lähimmät suojelualueet sijaitsevat n. 5 km etäisyydellä. Kuvaan 14 on numeroitu lähimmät Natura-alueet: 1. Saarisuo-Valleussuo-Löytösuo-Hirvilammen Natura-alue ja sen lajisto (FI090043) (SPA/SCI). 2. Haukisuo-Härkäsuo-Kukkonevan Natura-alue ja sen lajisto (FI090093) (SCI/SPA) 3. Mäntykangas (FI ) (SCI) 4. Pohjoisneva (FI ) (SCI)

21 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Kuva 14. Suojelualueet (Natura-alueiden numerointi edellä olevassa luettelossa). Saarisuon-Valleussuon-Löytösuon-Hirvilammen Natura-alue (FI ) sijaitsee noin neljän kilometrin etäisyydellä Möksyn suunnittelualueesta itään. Alue on sisällytetty suojeluverkostoon sekä luonto-, että lintudirektiivin mukaisena alueena. Alue kuuluu osin soidensuojelun perusohjelmaan (SSO090250) ja osia siitä on suojeltu soidensuojelualueena (SSA090040) ja yksityisenä luonnonsuojelualueena (YSA097378). Alueella esiintyviä luontodirektiivin liitteen luontotyyppejä ovat humuspitoiset lammet ja järvet, vaihettumissuot ja rantasuot sekä ensisijaisesti suojeltavat aapasuot ja puustoiset suot. Lintudirektiivin liitteen lajeista alueella esiintyy ampuhaukka, helmipöllö, kapustarinta, kurki, laulujoutsen, liro, metso, pyy, suopöllö, teeri ja uhanalainen laji. Haukisuo Härkäsuo Kukkonevan Natura-alue (FI ) sijaitsee suunnittelualueesta kaakkoon noin kuuden kilometrin etäisyydellä. Alue on sisällytetty Natura-verkostoon sekä luonto-, että lintudirektiivin mukaisena alueena (SCI, SPA). Natura-alue on merkittäviä suo- ja pienvesiarvoja sisältävä luontokokonaisuus, joka koostuu pitkälti kangasmetsäsaarekkeiden ja pienvesien kirjavoittamasta aapasuoluonnosta. Alueella esiintyviä luontodirektiivin mukaisia luontotyyppejä ovat hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet, humuspitoiset lammet ja järvet, Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit ja vuorten alapuoliset tasankojoet. Lisäksi alueella esiintyy ensisijaisesti suojeltavista luontotyypeistä keidassoita, aapasoita, boreaalisia luonnonmetsiä ja puustoisia soita. Alueella ei ole tehty havaintoja luontodirektiivin liitteen II lajeista. Lintudirektiivin liitteen I mukaisia lajeja alueella ovat mm. helmipöllö, hiiripöllö, huuhkaja, kaakkuri, kalatiira, kuikka, kurki, laulujoutsen, liro, metso, palokärki, pikkulepinkäinen, pohjantikka, pyy, suopöllö ja uivelo. Lisäksi alueella esiintyy kaksi uhanalaista lajia. Pohjoisnevan Natura-alue (FI , SCI) sijaitsee runsaan kahden kilometrin etäisyydellä Möksyn alueesta pohjoiseen. Alue on sisällytetty Natura-verkostoon luontodirektiivin perusteella. Pohjoisneva ja Haapineva kuuluvat Pohjanmaan aapasuovyöhykkeen Suomenselän aapasoihin. Alue kuuluu osin soidensuojelun perusohjelmaan (SSO100309, SSO090255, SSO100324, SSO100323) ja harjujensuojeluohjelmaan (HSO100088). Alueita on rauhoitettu perustamalla alueelle soidensuojelualueita (SSA100049, SSA090042, SSA100056, SSA100055) ja yksityisiä luonnonsuojelualueita (YSA202976, YSA201671, YSA107233, YSA207284). Luontodirektiivin liitteen luontotyyppejä alueella

22 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS ovat Atlantisen, kontinentaalisen ja boreaalisen alueen metsäiset dyynit, humuspitoiset lammet ja järvet, vuorten alapuoliset tasankojoet, vaihettumissuot ja rantasuot, harjumuodostumien havumetsäiset luontotyypit, sekä ensisijaisesti suojeltavat keidassuot, aapasuot, luonnontilaiset tai niiden kaltaiset kuusivaltaiset vanhat metsät, luonnontilaiset tai niiden kaltaiset mäntyvaltaiset vanhat metsät, ja puustoiset suot. Luontodirektiivin liitteen lajeista alueella esiintyy mm. saukko, ilves, karhu, susi ja metsäpeura. Mäntykankaan Natura-alue (FI , SCI) sijaitsee noin neljä kilometriä suunnittelualueesta etelään. Alue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Mäntykangas on kuusivaltainen tuoreen kankaan metsäalue, jonka luoteisreunassa on aapasuo. Alueella esiintyviä ensisijaisesti suojeltavia luontotyyppejä ovat aapasuot, boreaaliset luonnonmetsät ja puustoiset suot. Luontodirektiivin liitteen II lajeista alueella esiintyy liito-oravaa ja lintudirektiivin liitteen I lajeista palokärkeä, pikkusieppoa, pohjantikkaa ja metsoa. Yksityisiin luonnonsuojelualueisiin kuuluva Torisaari (YSA091852) sijaitsee runsas kolme kilometriä Möksyn alueesta kaakkoon. Torisaaren luonnonsuojelualueen yhteydessä on Torisaari Kelkkasuon luonnonsuojelualuevaraus. Kelkkasuo on Torisaaren luonnonsuojelualuetta ympäröivä suoalue. 23 hehtaarin laajuisella alueella esiintyy rahkanevaa ja rahkarämettä ja suoalaa on paikoitellen kuivattanut aluetta ympäröivät turvetuotantoalueen ojitukset. Kelkkasuo on Metsähallituksen hallinnassa oleva suojelumetsä, josta ei ole tehty luonnonsuojelualueen perustamispäätöstä. Möksyn alueesta koilliseen yli viiden kilometrin etäisyydellä sijaitsee Peuralamminnevan Natura-alue (FI , SCI, SPA), joka on laaja aapasuokokonaisuus. Avointa suomaisemaa rikkovat metsäsaarekkeet ja niemekkeet. Alueella sijaitsee lisäksi luonnontilainen puro ja Peuralampi, joka täyttää lintuvesien ominaispiirteet. Alueen ensisijaisesti suojeltavia luontotyyppejä ovat aapa- ja keidassuot, boreaaliset luonnonmetsät ja puustoiset suot Tuulisuusolosuhteet ja muut tekniset edellytykset Suunnittelualueella on kaksi Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvityksen aluetta, alue nro. 477 pohjoispuoli sekä alue nro Selvityksen mukaan alueelle 477 rakennettavan 3 MW:n tehoisen tuulivoimalan bruttotuotanto vaihtelee MWh/a. Tuuliatlaksen mukaan vastaava tuotanto on MWh/a sadan metrin korkeudessa. Alueelle 489 rakennettavan 3 MW:n tehoisen tuulivoimalan bruttotuotanto vaihtelee MWh/a. Tuuliatlaksen mukaan vastaava tuotanto on MWh/a sadan metrin korkeudessa. (Tuuliatlas 2011) Alueet 477 ja 489 suhteessa suunnittelualueeseen on esitetty kuvassa 15.

23 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Kuva 15. Tuotantotietoja Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvityksestä (Etelä-Pohjanmaan liitto 2012) Maisema ja kulttuuriympäristö Suunnittelualue sijoittuu maisemallisessa maakuntajaossa Suomenselän alueelle. Pohjanmaan ja Järvi-Suomen välillä sijaitseva Suomenselkä on karu ja laakea vedenjakajaseutu. Suomenselän maasto on joko suhteellisen tasaista, kuten suunnittelualueilla, tai korkeussuhteiltaan vaihtelevaa ja kumpuilevaa. Suunnittelualueet sijaitsevat soisilla alueilla, joka on tyypillistä Suomenselän alueelle. Suomenselällä keskimäärin puolet maa-alasta on soita. Suomenselän alueella laajimmat savikkomaat ovat sijoittuneet suurimpien rannikolle suuntautuvien jokilaaksojen latvavesille, muutoin peltoalaa on suunnittelualueen ympäristössä niukalti. Suunnittelualueen ympäristössä sijaitseva asutus Lehdonperän, Marjoperän, Vehkaperän ja Möksyn kyläalueilla on rakentunut löyhästi mäkimaille suunnittelualueen ympäristössä kulkevien teiden varsille. Möksyn suunnittelualueella sijaitsee laajoja eri tuotantovaiheissa olevia turvetuotantoalueita. Tuulivoimalat sijaitsevat turvetuotantoalueilla tai niiden läheisyydessä. Suunnittelualue on hyvin tasaista aluetta lukuun ottamatta suunnittelualueen lounaista osaa, jossa tuulivoimalat sijaitsevat metsäisillä kivennäismaakankailla. Lounaisen osan tuulivoimalat sijaitsevat hieman yli 190 metriä meren pinnan yläpuolella ja tasaisen turvetuotannossa olleen alueen tuulivoimalat hieman alle 190 metriä meren pinnan yläpuolella. Suunnittelualueen keskellä sijaitsee pieni Savonjärvi. Suunnittelualueesta noin kilometrin ja kahden kilometrin päässä luoteessa sijaitsevat Hirvijärvi ja Keskinen. Maisemakuvan hallitseva elementti on eri tuotantovaiheissa olevat turvetuotantoalueet. Turvetuotantoalueita reunustavat havumetsät. Alueella sijaitsee melko tiheästi metsäautoteitä. Laajimmat näkymät kohti Möksyn suunnittelualuetta avautuvat Möksyn suunnittelualueelta itään ja kaakkoon sijoittuvilta turvetuotantoalueilta. Asutusta turvetuotantoalueiden laidoilla ei ole. Suunnittelualueen ympärillä sijaitsevilta Lehdonperän, Marjoperän, Vehkaperän ja Möksyn kyliltä avautuu ajoittain näkymiä tuulivoimaloiden suuntaan pienialaisten peltokuvioiden vuoksi.

24 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Kuva 16. Maisema-analyysi. Kuvassa on käsitelty myös Louhun tuulivoima-aluetta. Alueella ei ole kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokkaita kohteita. Lähin arvokas kohde on Etelä-Pohjanmaan I Vaihemaakuntakaavaan teemakartan luonnokseenkin merkitty valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, Pesolan mäen taloryhmä, joka sijaitsee n. 3 km suunnittelualueelta etelään. Lisäksi noin 4 km etäisyydellä Karstulan, Kyyjärven ja Soinin rajalla on kiinteä muinaismuisto. Etelä-Pohjanmaan liitto täydentää inventointeja maakunnallisten maisema-alueiden osalta vuonna Tässä kaavaprosessissa on selvitetty tuulivoima-alueen lähiympäristön rakennuskannan kulttuurihistoriallisia arvoja vertailemalla maanmittauslaitoksen peruskarttaa vuodelta 1963 alueen nykyiseen rakennuskantaan. Selvityksen tavoitteena oli tunnistaa mahdollisia paikallisesti merkittäviä aluekokonaisuuksia vaikutusarvioinnin tueksi. Karttatarkastelun tuloksena alueelta löytyi 32 tarkasteltavaa pihapiriä, joita on arvioitu tarkemmin ja lisäksi alueelta otetuista valokuvista on arvioitu yleisesti alueen muuta rakennuskantaa. Möksyn tarkastelualueen arvot liittyvät 1900-luvun alun, sekä 1950-luvun rakennuskantaan, joka on sijoittunut nauhamaisesti teiden varsille ja useimmiten pienten peltojen laidalle. Pihapiirien kulttuurihistoriallisesti paikallisesti huomionarvoiset rakennukset ovat rakennusperinteisesti arvokkaita, tyypillisiä oman aikakautensa edustajia. Kulttuurihistoriallisesti paikallisesti huomionarvoisia aluekokonaisuuksia on kaksi.

25 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Muilla alueilla eri vuosikymmenien rakennuskanta on sekoittunutta; esimerkiksi Vehkaperän alueella on kaksi arvonsa menettänyttä luvun alun pihapiiriä ja lisäksi luvun rakennuskantaa. Useista vanhoista pihapiireistä on purettu alkuperäinen päärakennus ja rakennettu tilalle uusi. Näissä pihapiirissä saattaa olla joitain vanhoja yksittäisiä piharakennuksia (aittoja, navettoja), uusien rakennusten joukossa. Kuva 17. Ikäjakaumaltaan vaihtelevaa rakennuskantaa Vehkaperässä. Kuva 18. Kuvassa on esitetty sinisellä tarkastelualueen raja ja punaisella tarkastellut pihapiirit. Kuva 19. Kuvassa on esitetty viivarasterilla kulttuurihistoriallisesti paikallisesti huomionarvoiset aluekokonaisuudet. Kohde 1: 1900-luvun alun hirsirakennukset Heikinmäentien varrella on säilynyt kolme noin 1900-luvun alun hirsirakennusta (Lehtomaa, Heikinmäki ja Kantonen). Rakennukset ovat sijoittuneet alueelle tyypillisesti pienten viljelyspeltojen laidoille ja ovat hyvin säilyneet alkuperäisessä muodossaan ja niihin kohdistuneet muutostoimenpiteet ovat onnistuneita. Pihapiireissä on myös uudempia rakennuksia. Yhdessä pihapiireistä on uusi päärakennus. Heikinmäen talo on nimensä mukaisesti mäen päällä ja näkyy tieltä kauas ja on näin ollen kyläkuvallisesti huomionarvoinen. Alueella on lisäksi yksi n luvun pihapiiri. 1 Rakennuksiin on tehty mittavia muutostöitä.

26 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Kuva 20. Karttaote Heikinmäentien alueelta. Kuva 21. Kuvakooste: alueen pihapiirejä.

27 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Kohde 2: Lehdonperä Kuva 22. Karttaote Lehdonperältä. Lehdonperässä on säilynyt 1950-luvun rakennuskantaa, yksi 1900-luvun alun pihapiiri ja lisäksi alueella on kaksi uudempaa pihapiiriä, joista toinen on maatila. Onnelan, Ylämäen ja Saunamäen 50-luvun pihapiirit ovat sijoittuneet Haapatien varteen pienten peltojen laidalle. Pihapiirit ovat hyvin säilyneitä ja niissä on vanhoja talousrakennuksia, kuten aittoja ja riihiä. Yhtä rakennusta on laajennettu ja ikkunoita ja ovia vaihdettu. Lisäksi Möksyntien varrella Myllypellon pihapiiri on 1950-luvulta; pihapiiri on hyvin säilynyt, päärakennusta on laajennettu ja ikkunoita vaihdettu luvun alun pihapiiri Tuomela on Möksyntien varrella peltojen ympäröimänä. Se on hyvin säilynyt alkuperäisessä muodossaan; kaikki rakennukset ovat alkuperäisiä. Päärakennukseen on vaihdettu ikkunoita ja se on huonokuntoinen. Lisäksi pihalla on tuuhea kuusi, joka on oleellinen osa alueen maisemakuvaa.

28 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Kuva 23. Kuvakooste: alueen pihapiirejä. Kyyjärven kunnan rakennusinventointi Möksyn itäpuolella sijaitsevan Vehkaperän kylän alueella sijaitsevat viisi pihapiiriä on arvioitu Kyyjärven kunnan vuoden 1989 rakennusinventoinnissa paikallisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi rakennusperintökohteiksi. Kohteet on esitetty alla taulukossa, mutta niiden arvoa heikentää merkittävästi se, että rakennukset ovat osin heikkokuntoisia.

29 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS

30 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Kuva 24. Vehkaperän kylän kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet.

31 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Kuva 25. Arvokkaat maisema- ja kulttuuriympäristöalueet. Kuvassa on esitetty myös Louhun suunnitellut tuulivoimalat Muinaisjäännökset Louhun-Möksyn tuulipuiston muinaisjäännösinventoinnissa (Mikroliitti 2013, raportti liitteenä 9) tarkastettiin suunnitellut voimalapaikat ja uudet tielinjat. Lisäksi tutkimusalueeseen kuului uusi kv 110 voimajohtolinjauksen reitti Alajärven sähköasemalta. Inventoinnin mukaan Möksyn suunnittelualueella sijaitsee 5 kiinteää muinaisjäännöstä. Voimajohtoalueelta ei tehty havaintoja kiinteistä muinaisjäännöksistä.

32 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Taulukko 2. Tunnetut kiinteät muinaisjäännökset suunnittelualueella. Kuva 26. Möksyn alueen kiinteät muinaisjäännökset.

33 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Maa-alueiden omistus Alue on pääosin yksityisten maanomistajien omistuksessa, osan alueesta omistaa Metsähallitus. Maanomistusolot on esitetty seuraavassa kuvassa. Kuva 27. Maanomistus. Kuvaan on merkitty vihreällä yksityisten omistamat maa-alueet ja ruskealla Metsähallituksen omistama alue. 2.3 Suunnittelutilanne Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava Alajärven kaupunki kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton alueeseen ja alueen maakuntakaava on ympäristöministeriön vahvistama Vahvistettuun maakuntakaavaan on tehty muutos Lapuan Honkimäelle (vahvistettu ). Muutos ei koske hankesuunnitelman tuulipuistoalueita. Muutos ei koske Möksyn aluetta.

34 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Kuva 28. Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta. Louhukankaan ja Möksyn suunnittelualueiden rajaukset näkyvät kuvassa punaisena, Möksy idempänä. Osayleiskaavan suunnitteluun vaikuttavat seuraavat maakuntakaavan merkinnät: Möksyn alue kuuluu tt-2 vyöhykkeelle, jonka suunnittelumääräyksen mukaan valumaaluekohtaisesti ja paikallisesti on otettava huomioon, että turvetuotannon mahdollisesti aiheuttama kokonaiskuormituksen kasvu ei vaaranna vesistöjen luontoarvoja. Kuninkaanjokilaaksossa on merkintä ohjeellisesta virkistysreitistä. Möksyn suunnittelualueen halki kulkee lisäksi useita maakuntakaavaan merkittyjä voimajohtoja (110 kv, 400 kv), joilla on voimassa MRL:n 33 :n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.

35 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavat Tuulivoimaa käsittelevän I vaihekaavan luonnos on päivätty ja se on ollut nähtävillä Vaihekaavan aikataulullisena tavoitteena on saattaa se maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi loppuvuonna Vaihekaavan lähtökohta-aineistoksi on laadittu seuraavat: Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys (2012) ja sen täydennykset Natura-arvioinnin tarveharkinta (2013) Raportti tuulivoiman 3D-analyysista Etelä-Pohjanmaan pienten tuulivoimapuistojen selvitys Lintujen kevätmuuton seuranta osalla maakuntakaavan tuulivoima-alueita Tuulivoimakaavan linnustovaikutusten arviointi (luonnos) Kuva 29. Ote Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavasta. Louhukankaan ja Möksyn suunnittelualueiden rajaukset näkyvät kuvassa punaisena, Möksyn alue idempänä. Osayleiskaavan suunnitteluun vaikuttavat seuraavat vaihemaakuntakaavan merkinnät: Möksyn suunnittelualue on osoitettu vaihemaakuntakaavaluonnoksessa pääosin tuulivoimapuiston alueeksi (tv 11, Savonneva). Maakuntakaavaehdotuksen laatimisen yhteydessä tutkitaan myös tuulipuistoalueen osoittaminen Louhukankaan alueelle johtuen vireillä olevasta yleiskaavoituksesta.

36 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS I vaihemaakuntakaavoituksen lisäksi Etelä-Pohjanmaan maakunnassa on käynnissä kaupan, liikenteen ja maisema-alueiden sijoittumista käsittelevä II vaihemaakaavan, sekä turvetuotantoa, suoluontoa ja bioenergiaa käsittelevästi III vaihemaakuntakaavan laatiminen. Toisen ja kolmannen vaiheen maakuntakaavat eivät koske suunnittelualuetta Keski-Suomen maakuntakaava Möksyn suunnittelualueen itäisin osa sijoittuu Kyyjärven kunnan alueelle, joka puolestaan kuuluu Keski-Suomen liiton alueeseen. Ympäristöministeriö vahvisti Keski-Suomen maakuntakaavan ja se sai lainvoiman Maakuntakaavassa on käsitelty kaikkia keskeisiä maankäytön suunnittelun kannalta keskeisiä aihepiirejä. Kuva 30. Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta; viereisen Louhukankaan vireillä oleva osayleiskaava-alue ja Möksyn suunnittelualueiden rajaukset näkyvät kuvassa punaisena, Möksyn alue idempänä. Möksyn suunnittelualueen Kyyjärven kunnan alueella olevalle osalle on maakuntakaavassa osoitettu turvetuotantoaluetta (EO/tu) Keski-Suomen vaihemaakuntakaavat Keski-Suomen maakuntakaavaa täydennetään useilla eri vaihekaavoilla. Ympäristöministeriön vahvistama Keski-Suomen ensimmäinen vaihemaakuntakaava käsittelee Jyväskylän seudun uudelle jätteenkäsittelykeskuksen sijoittumista. Lainvoiman saaneen toisen vai-

37 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS hekaavan tavoitteena on turvata Keski-Suomen maakunnassa laadukkaiden kiviainesten saanti yhdyskunta- ym. rakentamiseen sekä suojella samalla arvokkaita harju-, kallio- ja moreenialueita. Keski-Suomen kolmannessa vaihemaakuntakaavassa osoitetaan alueita turvetuotannolle ja suojellaan samalla arvokkaita suoluonnon kohteita. Kaavassa osoitetaan myös maakunnallisesti merkittävät tuulivoimapuistojen alueet. Vaihemaakuntakaava on maakuntavaltuuston hyväksymä. Maakuntavaltuuston hyväksymä neljäs vaihemaakuntakaava päivittää lainvoimaisen maakuntakaavan kaupallisen palveluverkon ja taajamatoiminnot sekä tarpeellisilta osin siihen liittyvää alue- ja yhdyskuntarakennetta. Keski-Suomen vaihemaakuntakaavoissa ei ole Möksyn alueen suunnitteluun vaikuttavia merkintöjä Voimassa olevat yleiskaavat Louhu-Möksyn suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Lähimmät voimassa olevat yleiskaavat ovat Soinin koko kunnan ranta-alueet kattava oikeusvaikutteinen rantayleiskaava, joka on vahvistettu Lisäksi Soinissa on voimassa Soinin ja Lehtimäen rajavesistöjen rantayleiskaava, joka vahvistettiin sekä Jokijärven alueen rantaosayleiskaavan tarkistus, joka puolestaan vahvistettiin Alajärven keskustaan laaditut yleiskaavat ovat vanhentuneita. Alajärven Ydinkeskustan osayleiskaava on hyväksytty vuonna 1994 ja kirkonseudun osayleiskaava Kuvassa 31 on esitetty voimassa olevien yleiskaavojen rajaukset (punainen rajaus + vinorasteri) sekä asemakaava-alueiden rajaukset (musta rajaus + ruuturasteri). Kuva 31. Ote Alueella voimassa olevat yleis- (punainen rajaus + vinorasteri) ja asemakaavat (musta rajaus + ruuturasteri). Louhukankaan ja Möksyn vireillä olevat osayleiskaava-alueet ovat kuvassa keskellä rajattuna punaisella viivalla, Möksyn alue idempänä.

38 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Vireillä olevat yleiskaavat Alajärven kaupunki Alajärvellä on suunnitteilla keskustan yleiskaavan laatimisen käynnistäminen. Matkaa Louhun hankealueelle Alajärven keskustasta on noin 14 km Kyyjärven kunta Kyyjärven kirkonkylälle laaditaan oikeusvaikutteista osayleiskaavaa, matkaa Möksyn hakealueelle on noin kymmenen kilometriä. Kuva 32. Kyyjärven keskustan osayleiskaavan rajaus punaisella. Kyyjärven kunnan alueella on käynnistynyt myös pienvesistöjen rantaosayleiskaava, jonka kaavaluonnos on tarkoitus asettaa nähtäville vuoden 2014 aikana. Lähin osayleiskaavan lukeutuva vesistö on Hirvijärvi, joka sijaitsee noin 800 metrin etäisyydellä Möksyn alueesta.

39 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Kuva 33. Kyyjärven pienvesistöjen rantaosayleiskaavan rajaus on esitetty kartassa vihreällä ja punaisella on merkittynä siihen lukeutuvat pienvesistöt. Möksyn osayleiskaavan rajaus on kuvassa punaisella viivalla. Kyyjärven kunnanhallitus on tehnyt kokouksessaan kaavoituspäätöksen tuulivoiman rakentamista koskevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan laatimisesta Peuralinnan alueelle. Suunnittelun tavoitteena on rakentaa Peuralinnan alueelle 6-9 tuulivoimalaitosyksikköä, joiden yhteisteho on MW. Keski-Suomen ELY -keskus on päättänyt, että Peuralinnan tuulivoimahankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 468/1994 mukaista arviointimenettelyä. Matkaa Peuranlinnan osayleiskaavan alueelta Louhun-Möksyn alueelle on noin kymmenen kilometriä. Kuva 34. Peuranlinnan osayleiskaavan sijainti merkittynä mustalla ympyrällä. Louhu-Möksyn hankealueet on osoitettu punaisella rajauksella.

40 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Kyyjärven Harsunkankaan tuulivoimahankkeesta ei ole kunnassa tehty yleiskaavoituspäätöstä, mutta sille on ELY-keskuksen päätös YVA:n laadintatarpeesta. Hanketta ei ole myöskään vielä kunnassa käsitelty mitenkään. Tästä syystä Harsunkangasta ei ole tarkasteltu tarkemmin tässä kaavaselostuksessa tai otettu mukaan vaikutustenarviointiin Soinin kunta Soinin kunnassa on vireillä kaksi tuulivoimatuotantoon tähtäävää osayleiskaavaa. Möksyn suunnittelualueeseen rajautuvalle Pesolan osayleiskaavan alueelle on suunnitteilla 23 voimalaa ja sen lounaan puolelle suunnitteilla olevalle Korkeamaan osayleiskaavan alueelle on suunnitteilla 21 voimalaa. Alueilla on käynnissä yhteinen ympäristövaikutusten arviointi. Kuva 35. Louhukankaan ja Möksyn (itäisempi alue) osayleiskaavarajaukset on esitetty kuvassa punaisella, Pesolan ja Korkeamaan osayleiskaavarajaukset tumman sinisellä, Peuranlinnan osayleiskaavarajaus kirkkaan sinisellä, Kyyjärven pienvesistöihin kuuluvat vesistöt vihreällä renkaalla ja Kyyjärven keskustan osayleiskaavarajaus violetilla värillä Asemakaava ja ranta-asemakaava Alueella ei ole voimassa tai vireillä olevaa asemakaavaa. Lähimmät asemakaavoitetut alueet ovat Alajärven Paalijärvellä (jätehuolto ja turkistarhaus) noin viisitoista kilometriä suunnittelualueesta. Sekä Alajärven että Kyyjärven kuntakeskuksissa on asemakaavoitetut alueet, muutoksia ja laajennuksia asemakaavoihin tehdään tarpeen mukaan. Louhukankaalta luoteeseen olevalla Iirunjärvellä on voimassa, pitkälti rakentunut ranta-asemakaava Pohjakartta Suunnittelun pohjana käytetään maastotietokanta-aineistoa ja tarpeen mukaan muuta karttamateriaalia. 3. SELVITYKSET Etelä-Pohjanmaan liiton tekemät selvitykset: Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava I luonnos Tuulivoima: osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos, kaavaselostus, teemakartta ( ) Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys (2012) Natura-arvioinnin tarveharkinta luonnos ( )

41 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvityksen täydennys -Kauhajoen Säärenkanaan-Eteläkankaan ja Kurikan Kukkoonkallion-Möhkäleenmaan alueet ( ) Etelä-Pohjanmaan pääteiden logistiikka- ja maankäyttöselvitys (2011) Etelä- ja Keski-Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset (2013) Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteydessä on laadittu seuraavat selvitykset, jotka palvelevat myös osayleiskaavan laadintaa ja täyttävät kaavoituksen edellytykset: Luontoselvitykset: Kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventoinnit (liitteet 2, 3 ja 15) Liito-orava-, lepakko- ja rämeristihämähäkkiselvitykset (liitteet 4, 5 ja 14) Pesimälinnustokartoitus, petolintuseuranta ja muuttolintuselvitykset (liite 6 ja 8, sekä erillisliitteet viranomaisille) Metsäkanalintujen soidinpaikkaselvitys (liite 7) Melu- ja välkemallinnukset (liitteet 10 ja 11) Maisemaselvitys (havainnekuvat liitteenä 16, muuten tuloksia osioissa ja 6.6) Muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti 2013, liite 9) Lähdeaineistona on myös käytetty YVA-selostusta kokonaisuudessaan (liite 12). Lisäksi aineistona on käytetty kaavaprosessin kanssa samanaikaisesti laadittua tuulivoiman yleissuunnitelmaa, joka käsitti viisi osayleiskaava-aluetta Alajärvellä, Soinissa ja Vimpelissä. Yleissuunnitelmassa on laajennettu maakuntakaavoituksessa tehtyjä selvityksiä. Suunnittelualueelta on laadittu maastokauden 2014 aikana viitasammakko- ja rämeristihämähäkkiselvitys (liite 14) sekä täydentäviä luontoselvityksiä (liite 13). 4. OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun vaiheet Kuulutus osayleiskaavan vireilletulosta Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkisesti nähtävillä (OAS lähetettiin tiedoksi useille osallistahoille ja lisäksi viranomaisilta pyydettiin lausunnot). Yleisötilaisuus Uusikylän koululla (YVA-ohjelma ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma). Osayleiskaavaluonnos viranomaisneuvottelu Yleisötilaisuus Uusikylän koululla (YVA-selostus ja kaavaluonnosasiakirjat) Valmisteluvaiheen kuuleminen Työneuvottelu (ELY-keskus) Ehdotusvaiheen kuuleminen Lisäksi kaavoitustilannetta ja kaavaluonnosta on esitelty yleissuunnitelman ohjausryhmän kokouksessa sekä YVA-ohjausryhmän kokouksessa Osallistuminen ja yhteistyö Aloitusvaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydettiin lausuntoja viranomaisilta osayleiskaavan tultua vireille. Lausuntoja saatiin seuraavilta: Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Keski-Suomen ELY-keskus Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Fingrid Oyj Vapo Oy

42 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Lausunnoissa keskeiseksi nousivat kysymykset luontoselvitystarpeista (lintujen syysmuutto ja viitasammakko) nykyisten toimintojen turvaamisesta alueella (Alajärven sähköasema sekä sähkölinjastot, turvetuotanto) sekä ihmisiin kohdistuvista riskeistä (tulipalot ja jäätämisongelmat). Ensimmäinen viranomaisneuvottelu pidettiin Kokoukseen osallistuivat edustajat seuraavilta viranomaistahoilta: Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Järvi-Pohjanmaa (Alajärvi, Soini, Vimpeli) Kyyjärven kunta Neuvottelussa nousi esille kaavoitusprosessin aikataulun suhde YVA-prosessiin, aluerajauksen YVA:sta laajentumisen vaikutukset, lisäselvitystarpeet sekä vaaran arviointi osuuden lisääminen selostukseen Valmisteluvaiheen kuuleminen Osayleiskaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä välisen ajan valmisteluvaiheen kuulemisessa. Kaavaluonnosasiakirjoista saatiin viisitoista lausuntoa ja yhdeksän mielipidettä. Seuraavassa on kuvattu miten kaavaluonnoksesta saatuja lausuntoja ja mielipiteitä on huomioitu ehdotusvaiheessa. Asiakohtia on osittain käsitelty myös edellisessä osiossa. YVA:n suhdetta kaavaan tarkennettu, mm. se että YVAssa Kyyjärven puolella olevat kolme tuulivoimalaa on käsiteltävä omalla yleiskaavallaan Hirvijärvi (Kyyjärven pienvesistöjen rantayleiskaavaluonnos) on huomioitu kaavaselostuksessa omalla osiollaan ja asia tullaan neuvottelemaan Kyyjärven kanssa jatkosuunnittelussa Selvityksiä ja vaikutustenarviointia on täydennetty (mm. maakotka, naurulokki, muu linnusto, viitasammakko, saukko, lepakot, rämeristihämähäkki, metsäpeura, metsäiset elinympäristökohteet, rakennusinventointi, melu ja välke) Etäisyyksiä voimaloista asutukseen on tarkennettu Maanteiden tieluokat ja etäisyydet voimaloista niihin on yksilöity Turvetuotannon vesiensuojelurakenteet on huomioitu suunnittelussa ja turvetuottajan kanssa on neuvoteltu asiasta Vaikutuksia metsästykseen on täydennetty Seurantaosio on täydennetty selostukseen Riski- ja häiriötilanteet osio on lisätty selostukseen Pelastussuunnitelma laaditaan jatkosuunnittelussa Vaikutuksia turkistarhaukseen on täydennetty Pohjavesitekstiä ja -vaikutuksia on täydennetty Kaavaehdotus Kaavaehdotus päivämäärällä on tarkoitus asettaa julkisesti nähteille syys-lokakuussa. Kaavaehdotusasiakirjoista pyydetään lausunnot viranomaisilta ja kaavasta on mahdollista jättää kirjallinen muistutus sen nähteilläolo aikana Muu osallistuminen Tuulivoimatoimija on järjestänyt seuraavat tilaisuudet: infotilaisuus Alajärven virkamiehille ja luottamushenkilöille, paikalla n. 25 hlöä tutustumismatka Honkajoen tuulipuistoon, mukana n. 35 lähiseudun asukasta ylimääräinen infotilaisuus lähiseutujen/kylien asukkaille, n. 30 henkeä paikalla Uusikylän koululla. Digitalta esiintyjä myös ylimääräinen infotilaisuus Möksyn hankealueen maanomistajille (20 hlöä) ylimääräinen infotilaisuus Louhukankaan hankealueen maanomistajille (30 hlöä) 5.8. ylimääräinen infotilaisuus seutukunnan yrittäjille Nuorisoseurantalolla (30 hlöä) 6.8. hankealueiden esittely seutukunnan maanrakennusurakoitsijoille (20 hlöä)

43 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Osalliset Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lausua kaavasta mielipiteitä ja antaa lausuntoja. Osalliset on määritelty MRL 62. Kaavan osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisille ja kunnan jäsenille varataan mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutusta sekä lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Osayleiskaavasta tiedotetaan seuraavia osapuolia: Kaikki kuntalaiset, joita asia koskee maanomistajat ja asukkaat alueen tuulivoimatoimija Ilmatar Alajärvi-Möksy Oy Alajärven kaupungin eri hallintokunnat ja luottamuselimet Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) Kyyjärven kunta Soinin kunta Etelä-Pohjanmaan liitto Keski-Suomen liitto Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Keski-Suomen ELY-keskus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Museovirasto Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo Keski-Suomen maakuntamuseo Metsähallitus Suomen riistakeskus Suomen metsäkeskus (Etelä- ja Keski-Pohjanmaa) Fingrid Oyj Finavia Liikennevirasto Trafi Liikenteen Turvallisuusvirasto Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Puolustusvoimat (Pohjanmaan aluetoimisto) Puolustusvoimat, ilmavoimien esikunta Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitos (Helsinki) Energiateollisuus ry Suomen Tuulivoimayhdistys ry Metsänhoidonyhdistys Alajärvi Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi Alajärven Metsästysseura r.y. Järviseudun ympäristöyhdistys Kotikontu ry Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry. Alajärven kyläyhdistykset Vapo Oy Fortum Oyj Alajärven Sähkö Oy Anvia Elisa TeliaSonera Datame DNA Oy Erillisverkot Oy (Virve) Elenia

44 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS YVA-lausunnon huomioiminen Seuraavaan taulukkoon on koottu yhteysviranomaisen lausunnossaan esille nostamien, jatkosuunnittelua koskevien näkökohtien, huomioimistavat kaavaehdotuksen valmistelussa. Lausunto on esitetty liitteessä 1. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO Karttoihin yhtenevät merkinnät (lyhenteet) voimaloille. Perustelu sille, miksi Möksyn alueelle on lisätty voimaloita. Moukarinharjun pv-alueen ylitys voimalinjalla on tehtävä huolellisuutta noudattaen. Hankkeesta pyydettävä lausunto Niskakangas-Nygård vesihuoltoyhtymältä. Luonnontilainen uoma ja turvetuotannon vesienkäsittelyrakenteet huomioitava Möksyn alueella. Liito-oravan kulkuyhteyden säilyttämisestä tehtävä suunnitelma ja toimitettava se Elykeskukseen. Vaikutukset metsäpeuraan on lisättävä seurantaan ja vaikutuksia ruokailualueisiin on tarkennettava. Savonjärven linnuston osalta laadittava seurantasuunnitelma ja toimitettava se Elykeskukseen. Viitasammakko- ja ristirämehämähäkkiselvitykset on tehtävä jatkosuunnittelussa YVAssa kuvatusti. Jatkosuunnittelussa lisättävä petolintuseurantaa Möksyn alueelle. YKR-rekisteriä hyödynnettävä ja vaikutuksia asutukseen ja loma-asutukseen täydennettävä. On tarkasteltava rakentamisen rajoituksia ja tonttivarauksia sekä yhteisvaikutuksia. Turvetuotannolle varattu alue huomioitava, ettei sen toimintaa haitata. Kyyjärven alueella sijaitsevat kolme voimalaa on yleiskaavoitettava, koska niiden ympäristövaikutukset on merkittävät Lentoestevaloista tulee valita haitattomimmat. Pelastusviranomaisen ohjeet tulipaloriskin vähentämiseksi huomioitava. YKR-rekisterin mukaan hankealueen lähikylät eivät ole taajama-aluetta ja se tulee huomioida melumallinnuksia arvioitaessa. Uudet melumallinnukset; raportointi uuden ohjeen mukaisesti ja mahd. syksyllä 2014 annettavan asetuksen mukaisesti. Kaavassa tulee antaa määräyksiä, joilla meluhaittoja ehkäistään. Välkehaittaa tulee estää tai vähentää esim. pysäyttämällä voimala tiettyyn aikaan. Liikenteen lisäyksestä olisi hyvä kerätä yh- TOIMENPIDE Numerointia on korjattu kaavaselostukseen ja karttoihin. Kaavaselostusta on täydennetty: Layoutoptimoinnin kautta on saatu maa-alue tehokkaammin käytettyä ohjelmavaiheen jälkeen, mikä on myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista. Ylitys tehdään huolellisuutta noudattaen ja soveltuvilla materiaaleilla. Lausunto pyydetään ehdotusvaiheessa. Kaavaselostusta on täydennetty: Rakentaminen tehdään siten, että ei vaikuteta Vapon rakenteisiin, neuvotellaan toimijoiden välillä. Huomioidaan erityisesti voimalan 3 kohdalla. Suunnitelma laaditaan jatkosuunnittelussa, kun voimajohdon suunnittelu etenee. Tähän ei kaavoitus puutu. Seurantaa on lisätty kaava-asiakirjoihin ja vaikutuksia tarkennettu selostukseen. Suunnitelma laaditaan jatkosuunnittelussa, rakennusluvituksen yhteydessä. Joka toinen vuosi seurataan laskennoin 5-8 vuotta käyttöönoton jälkeen. On tehty ja kuvattu selostukseen. Maakotkan ja muiden petolintujen seurantaa on täydennetty Möksyn alueella. On täydennetty selostukseen. Yleiskaavoituksen tarve on lisätty kaavaselostukseen. On lähtökohtana valinnassa. On huomioitu selostuksessa. On huomioitu kaavaselostuksessa ja uudet mallinnukset on laadittu em. tavalla. Lausunnon tulkitaan tarkoittavan, että yksittäisille loma-asunnoille asutuksen seassa ei voida tulkita suunnitteluohjeen mukaista 40 db:n yöajan suunnitteluohjearvoa. On huomioitu suunnittelussa ja selostuksessa. On huomioitu kaavaselostuksessa.

45 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS teenvetotaulukko. Radiolinkkejä ja tv-lähetinverkkoa on tarvittaessa vahvistettava. Rajoituksia metsästykseen tulee käydä läpi metsästysseurojen kanssa. Yhteisvaikutuksissa olisi pitänyt huomioida Kyyjärven Harsunkankaan tuulipuistohanke. Lausuntojen perusteella eri vaihtoehtoja ei voida pitää samanveroisina. Linnuston osalta jatkosuunnittelussa tulee tarkastella kriittisesti Savonjärven läheisyyden tuulivoimaloiden määrää (eteläpuolisen voimalan poistoa harkittava linnustovaikutusten vuoksi). Haittojen lievennyskeinoissa ja jatkosuunnittelussa huomioitava: -melussa, välkkeessä voimaloiden pysäytys -Savonjärven ympäristön voimaloiden sijoitus -kanalintujen soidinpaikkojen ympäristön voimaloiden sijoitus -rakentamisen ajoitus pesimäajan ulkopuolelle -luonnontilainen uoma (Möksy) -luonnontilainen suo (Louhu) -liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat (Louhu, Möksy voimajohto) + (Louhu voimajohto) -Melumittaukset osaksi seurantaa (kaksi kertaa vuodessa kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana). -Seurantaa myös petolinnustolle, riistakosteikolle, teeren soidinpaikalle 5-8 vuoden ajan toiminnan aloittamisen jälkeen. -Seuranta tulisi kytkeä luvitusprosessiin. Vaihtoehdoissa voimaloiden sijoittelu muodostaa linnuille selkeän esteen. Poikkeuksellisten sääolojen vallitessa linnuilla tulee olla reagointiaikaa riittävästi ja esteen tulee muodostaa selvästi havaittava kokonaisuus. Yhteisvaikutusten arviointia täydennettävä, jos uusia hankkeita ilmenee kaavoitusvaiheessa. Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia, jos arviointiselostuksessa ja tässä lausunnossa esitetyt haittojen ehkäisy- ja lievennyskeinot huomioidaan jatkosuunnittelussa. On huomioitu kaavaselostuksessa. Metsästysseuroille toimitetaan erilliskutsu yleisötilaisuuteen, jossa asiaa voidaan käsitellä. Metsästysrajoitteita on täydennetty selostukseen. Hanke ei ollut vielä vireillä YVAn arviointeja tehtäessä eikä se ole ollut edelleenkään kunnassa käsittelyssä. Tilanne kuvattu kaavaselostukseen. Savonjärven voimaloita tullaan tarkastelemaan tarkemmin esim. naurulokkiseurannan perusteella. On huomioitu kaavaselostuksessa, osittain mahdollisesti myös kaavamääräyksissä. Seurantaosiota täydennetty kaavaselostukseen. On huomioitu kuten edellisissä asiaan liittyvissä kohdissa on esitetty. On huomioitu kaavaselostuksessa omalla osiolla ja mallinnuksia on täydennetty. Asia on huomioitu kaavaselostuksessa.

46 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS KAAVARATKAISU 5.1 Laaditut vaihtoehdot Alueelle on laadittu ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) vaihtoehtoja, joissa tutkitaan rakentamisen kokonaismäärää, sen ympäristövaikutuksia ja sen sovittamista alueen maisemakuvaan. YVAssa on käsitelty yhdessä Möksyn alueen kanssa läheistä Louhun aluetta, jolla on myös tällä hetkellä osayleiskaava vireillä. Niinpä myös YVAn hankevaihtoehdot ovat em. alueilla yhteisiä. Lisäksi YVAssa Möksyn alueeseen liittyen on tarkasteltu kolmea Kyyjärven puolelle sijoittuvaa tuulivoimalan sijoituspaikkaa, joita ei käsitellä tässä yleiskaavassa. Yhteysviranomaisen lausunnon mukaan näiden voimaloiden toteuttaminen vaatii erillisen yleiskaavan laatimista. Seuraavia neljää hankevaihtoehtoa on tutkittu: Vaihtoehto 1 Louhun ja Möksyn alueille rakennetaan 46 tuulivoimalan laajuinen tuulivoimapuisto. Kunkin tuulivoimalan nimellisteho on 2-5 MW. Arvioitavien tuulivoimaloiden napakorkeus on noin metriä ja kokonaiskorkeus noin metriä. Louhun alueella tuulivoimalat liitetään toisiinsa maakaapelein ja yhdistetään alueen kesiosaan rakennettavaan sähköasemaan. Keskiosassa sijaitseva sähköasema liitetään uudella noin kolmen kilometrin pituisella 110 kv voimajohdolla Möksyn sähköasemaan. Möksyn alueella tuulivoimalat liitetään toisiinsa maakaapelein ja yhdistetään alueen länsiosaan rakennettavaan sähköasemaan. Sähköasema liitetään Möksyn sähköasemaan uudella noin 5,5 kilometrin pituisella 110 kv voimajohdolla Vaihtoehto 2 Louhun alueelle rakennetaan 27 tuulivoimalan laajuinen tuulivoimapuisto. Kunkin tuulivoimalan nimellisteho on 2-5 MW. Arvioitavien tuulivoimaloiden napakorkeus on noin metriä ja kokonaiskorkeus noin metriä. Tuulivoimalat liitetään toisiinsa maakaapelein ja yhdistetään alueen länsiosaan rakennettavaan sähköasemaan. Keskiosassa sijaitseva sähköasema liitetään uudella noin kolmen kilometrin pituisella 110 kv voimajohdolla Möksyn sähköasemaan. Vaihtoehto 3 Möksyn alueelle rakennetaan 19 tuulivoimalan laajuinen tuulivoimapuisto. Kunkin tuulivoimalan nimellisteho on 2-5 MW. Arvioitavien tuulivoimaloiden napakorkeus on noin metriä ja kokonaiskorkeus noin metriä. Tuulivoimalat liitetään toisiinsa maakaapelein ja yhdistetään alueen länsiosaan rakennettavaan sähköasemaan. Sähköasema liitetään Möksyn (Alajärven) sähköasemaan uudella noin 5,5 kilometrin pituisella 110 kv voimajohdolla. Vaihtoehto 0 Tuulivoimapuistoa ei toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla joillain muilla sähköntuotantomenetelmillä Kaavaluonnoksen pohjana on vaihtoehto 3, johon on tehty muutoksia osallistumis- ja arviointimenettelyn myötä kaavaehdotukseen. Ympäristövaikutusten arvioinnissa Möksyn alueelle on YVA:n ohjelmavaiheen jälkeen lisätty kolme voimalaa. Layout-optimoinnin kautta on saatu maa-alue tehokkaammin käytettyä, mikä on myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista. Louhun

47 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS alueen voimalamääräksi (VE2 ja osin VE1) on YVA:ssa tarkentunut 23 voimalaa. YVA-prosessin aikana asutustietojen tarkennuttua ja maanomistajien suunnasta tulleen kiinnostuksen myötä kaavassa on päädytty tarkastelemaan laajempaa kokonaisuutta. 5.2 Lentoestelupa Finavia on lausunnossaan yhden sijoituspaikan osalta Möksyn alueella todennut, että esteellä (tuulivoimalalla) ei ole vaikutusta lentoturvallisuuteen eli lentoasemien ilmailumääräys AGA M3-6 mukaisiin korkeusrajoituspintoihin. Se vaikuttaa kuitenkin lentoliikenteen sujuvuuteen, jolloin aiheutuu muutoksia Ilmailutiedotusjärjestelmässä julkaistaviin tietoihin ja ilmoitusmenettely ennen rakentamistöitä vaaditaan. Lisäksi Trafilta on haettava varsinainen lentoestelupa. Jatkosuunnittelussa lentoestelausunnot on pyydettävä jokaisesta lopullisesta voimalanpaikalta erikseen ja tämän jälkeen on haettava voimalakohtaiset lentoesteluvat. 5.3 Kaavan yleisrakenne ja kaavamerkinnät Kaava-alue sijoittuu Möksyn metsä- ja turvetuotantoalueille, jolla myös aluevaraukset muodostuvat laajasta metsätalousalueesta, viidestä turvetuotantoalueesta, kolmesta maatalousalueesta ja vesialueesta (Savonjärvi ja siitä laskeva joki). Lisäksi sähköasemalle on tehty aluevaraus (yhdyskuntateknisen huollon alue). Kaava-alueelle on myös merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita, jotka perustuvat metsälakiin ja luonnonsuojelulakiin sekä säilytettäviä ympäristöarvoja sisältävä alue. Nykyinen 400 kv voimalinja on osoitettu. Tuulivoimalat ovat sijoittuneet tasaisesti kaava-alueelle ja niiden sijoituspaikat on osoitettu yhden tai kahden tuulivoimalan alueina, joiden sisällä on rakennussuunnitteluvaiheessa vähäinen mahdollisuus siirtää voimalaa alueen sisällä. Turvetuotantoalueille osoitetut kaksi voimalaa on merkitty lisämääreellä tu tai nuolimerkinnällä, jotka osoittavat, että tuulivoimala voidaan toteuttaa vasta turvetuotannon loputtua tuulivoima-alueelle tai alueen osalle. Sillä voidaan merkittävästi vähentää näiden maankäyttömuotojen ristiriitoja. Tuulivoimaloille on lisäksi määrätty suurin kokonaiskorkeus. Voimaloille on myös osoitettu pääsytiet ja huoltotiet. Kaavamerkintöinä on käytetty yleiskaavamerkinnät ja määräykset -oppaan mukaista merkintätekniikkaa. Alueiden erityisominaisuuksia ilmaisevat merkinnät: ALUE, JOLLA ON SÄILYTETTÄVIÄ LINNUSTO- JA MUITA YMPÄRISTÖARVOJA. Merkinnällä on osoitettu suunnittelualueella sijaitseva maakunnallisesti arvokas lintukohde (MAALI), Savonjärvi. LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE Luonnonsuojelulain 49 :n mukainen viitasammakoiden elinalue. Vesilain 11 :n mukainen uoma ja metsälain 10 :n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö. Metsälain 10 :n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö. Merkinnällä on osoitettu suunnittelualueella sijaitsevat luonnonsuojelulain mukaiset viitasammakon lisääntymis- ja levähdysalueet, vesilain mukainen uoma sekä metsälain mukainen puro ja vähäpuustoinen suo. Merkinnät perustuvat luontoselvityksiin, liitteet 2, 13 ja 14

48 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Alueiden käyttötarkoituksia kuvaavat merkinnät: YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE. Merkinnällä on osoitettu sähkönsiirtoa varten tarvittavalle sähköasemalle varattu alue. TURVETUOTANTOALUE. Merkinnällä on osoitettu turvetuotannossa olevat alueet. MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. Merkinnällä on osoitettu pääasiassa metsätalousvaltaisessa käytössä. MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE. Alue on varattu pääasiassa metsätaloutta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille sekä niitä varten huoltoteitä, teknisiä verkostoja ja kokoonpanoalueita. Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. Maa- ja metsätalouden osalta tarkoitetaan pienimuotoista rakentamista, kuten esim. konesuojat ja puiden kuivatukseen tarkoitetut rakennukset. MAATALOUSALUE. Merkinnällä on osoitettu maatalouskäytössä olevat alueet. MAATALOUSALUE. Alue on varattu pääasiassa maataloutta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille sekä niitä varten huoltoteitä, teknisiä verkostoja ja kokoonpanoalueita. Alueella sallitaan maatalouteen liittyvä rakentaminen. VESIALUE. SUOJELU- / MUINAISMUISTOKOHDE. (numerointi viittaa arkeologiseen selvitykseen sekä kaavaselostukseen) Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueella kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. NUMERO TUULIVOIMALAN ALUE. NIMI Aittakangas Savonjärvi 1 Savonjärvi 2 Savonjärvi 3 Petäikkö KOHTEEN TYYPPI Historiallinen tervahauta Historiallinen tervahauta Historiallinen asuinpaikka, kiuas Historiallinen asuinpaikka, kiuas Tervahauta Merkinnällä osoitetaan alueet, joille on mahdollista sijoittaa tuulivoimala. Luku tv- merkinnän yhteydessä osoittaa kuinka monta tuulivoimalaa kullekin erilliselle pistekatkoviivalla rajatulle osa-alueelle saadaan enintään sijoittaa. Lisämääre tu tuulivoima-alueen merkinnän jäljessä osoittaa, että tuulivoimala voidaan toteuttaa vasta turvetuotannon loputtua. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus saa olla enintään 220 metriä maanpinnasta. Tuulivoimaloiden kaikki rakenteet, siipien pyörimisalue ja rakentamisessa tarpeelliset nostoalueet huoltotien tulosuunnassa mahdollisia levennyksiä lukuunottamatta on sijoitettava kokonaan alueen sisäpuolelle.

49 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS Suunnittelussa ja rakentamisessa on säilytettävä luonnon- ja kulttuuriympäristön arvot. Tuulivoimaloiden runko tulee toteuttaa lieriörakenteisena. Tuulivoimaloiden värityksen on oltava yhtenäinen ja vaalea. Tuulivoimalan rakentamisessa on erityisesti huomioitava voimaloiden melun ja välkkeen vaikutus ympäristön loma- ja pysyvään asutukseen. Voimalat tulee olla teknisesti säädettävissä ja pysäytettävissä niin, että haitallisia vaikutuksia ei synny. MERKINNÄN KUVAUS: Alueelle on tavoitteena toteuttaa 16 yksikköteholtaan 2-5 MW tuulivoimalaa. Tuulivoimalan napakorkeus on m, lavan pituus m ja siten kokonaiskorkeus on noin m (enintään 220m). Tuulivoimaloiden sijoituspaikat on osoitettu yhden tai kahden tuulivoimalan alueina, joiden sisällä on rakennussuunnitteluvaiheessa vähäinen mahdollisuus siirtää voimalaa alueen sisällä. Rakennuspaikkojen kuvaukset ovat liitteessä 15. Tuulivoiman alueen osa, joka voidaan toteuttaa vasta turvetuotannon päättymisen jälkeen. TUULIVOIMALAN OHJEELLINEN SIJAINTI JA SEN YKSILÖIVÄ NUMERO. NYKYINEN SÄHKÖLINJA, 400kV. NYKYINEN TAI PARANNETTAVA PÄÄSYTIE. OHJEELLINEN UUSI HUOLTOTIE. Merkinnällä on osoitettu tuulivoimaloille vievien uusien huoltoteiden sijainti ohjeellisena. 5.4 Mitoitus ja sen perusteet Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 9,6 km 2, jolla on siis 13 tuulivoimala-aluetta, joille voi sijoittaa yhteensä 16 tuulivoimalaa. Mitoitusperusteiden pääasiallisina lähtökohtina on tuulivoimaloiden välisen etäisyyden säilyttäminen vähintään noin metrissä, vähintään kilometrin minimietäisyys asutukseen ja loma-asutukseen sekä maisema-, luonto- ja linnustovaikutukset. 5.5 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen Hankkeen toteuttamisella edistetään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. Tuulivoimapuiston toteuttaminen lisää uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia ja vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä sähkön tuotannossa. Tuulivoimalat on suunniteltu rakennettavaksi useamman voimalan yksiköihin niin keskitetysti kuin se teknistaloudellisesti on mahdollista. Hyödyntämällä nykyisiä liikenneyhteyksiä ja olemassa olevaa suurjännitelinjaa uusien liikenne- ja energianhuoltoverkkojen tarve on pieni. Tuulivoimahanke ei muodosta estettä luonnon virkistyskäytön tai luonto- ja kulttuurimatkailun kehittämiselle. Valtakunnallisesti merkittävien kulttuuri- ja luonnonperinnön arvojen säilyminen ei vaarannu. Erityistä huomiota on kiinnitetty ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen. Muihin valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa esitettyihin yleis- ja erityistavoitteisiin (esim. maisema, elinkeinot, kasvillisuus, eläimistö jne.) liittyviä vaikutuksia on käsitelty kunkin aihepiirin vaikutusarvioinnin yhteydessä. 5.6 Suhde maakuntakaavaan Möksyn suunnittelualue on osoitettu tuulivoimavaihemaakuntakaavaluonnoksessa pääosin tuulivoimapuiston alueeksi (tv 11, Savonneva). I vaihemaakuntakaavoituksen lisäksi Etelä-Pohjanmaan maakunnassa on käynnissä kaupan, liikenteen ja maisema-alueiden sijoittumista käsittelevä II vai-

50 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS hemaakaavan, sekä turvetuotantoa, suoluontoa ja bioenergiaa käsittelevästi III vaihemaakuntakaavan laatiminen. Toisen ja kolmannen vaiheen maakuntakaavat eivät koske Möksyn suunnittelualuetta. Möksyn alue kuuluu voimassa olevassa maakuntakaavassa tt-2 vyöhykkeelle, jonka suunnittelumääräyksen mukaan valuma-aluekohtaisesti ja paikallisesti on otettava huomioon, että turvetuotannon mahdollisesti aiheuttama kokonaiskuormituksen kasvu ei vaaranna vesistöjen luontoarvoja. suunnittelualueen halki kulkee lisäksi useita maakuntakaavaan merkittyjä voimajohtoja (110 kv, 400 kv), joilla on voimassa MRL:n 33 :n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. Suunnittelussa voimalat on sijoiteltu siten, että ne eivät haittaa maakuntakaavassa osoitettujen toimintojen toteuttamista alueella tai sen lähiympäristössä. Sijoitussuunnitelmissa on huomioitu suunnittelualueilla olevat sähkölinjat jättämällä niihin riittävä etäisyys häiriöiden estämiseksi. Etelä- Pohjanmaan vaihemaakuntakaava I Tuulivoima on siirtymässä ehdotusvaiheeseen ja siinä on jo luonnosvaiheessa huomioitu Savonnevan alue, jolle suuri osa Möksyn suunnittelualueesta sijoittuu. Muissa käynnissä olevissa vaihemaakuntakaavoissa ei ole osoitettu toimintoja suunnittelualueelle. Suunnittelualueen toteuttamisella ei ole vaikutusta vaihemaakuntakaavojen toteuttamiselle. Keski-Suomen maakuntakaavassa Möksyn suunnittelualueeseen kiinni on osoitettu turvetuotantoaluetta ja myös Möksyn alueella on turvetuotantoa. Hankesuunnittelussa on huomioitu alueen turvetuotantoa siten, että alue on tarkoitus rakentaa tuulivoimatuotannolle vasta turpeenoton päätyttyä alueella. 5.7 Kaavaehdotuksen suhde kaavaluonnokseen Muutokset/täydennykset on tehty kohdan 4.2 mukaan. 5.8 Liittyminen sähköverkkoon Sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta sähköasemalle tapahtuu 20 kv maakaapelein. Maakaapelit pyritään pääosin sijoittamaan huoltotierakenteiden yhteyteen. Kaapelit johdetaan ja kytketään tuulivoimapuistoalueen sisälle alueen länsiosaan rakennettavaan muuntoasemaan (sähköasemaan), jossa tuulivoimaloiden tuottama teho muunnetaan tarvittavaan 110 kv siirtojännitteeseen. Sähköasema liitetään Möksyn (Alajärven) sähköasemaan uudella noin 5,5 kilometrin pituisella 110 kv voimajohdolla, joka sijoitetaan nykyisen Fingrid Oyj:n Vihtavuori-Alajärvi 400 kv voimajohdon rinnalle. Uuden 110 kv voimajohdon sijoittuminen samaan johtokäytävään laajentaa nykyistä johtoaukeaa noin 20 metrillä. Vaihtoehtoisesti liityntä maakaapeloidaan Louhukankaan sähköasemalle. 6. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutusten alkuperää, vaikutusaluetta sekä mahdollisia riski- ja häiriötilanteita on kuvattu tarkemmin ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Selostuksesta löytyy myös kuvaus voimalarakenteista ja tarvittavista luvista. 6.1 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Melumallinnus tehtiin Ympäristöministeriön hallinnon ohjeita 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen raportin mukaisilla laskentaparametreilla. Melumallinnukset on tehty SoundPlan 7.3 melulaskentaohjelmalla. Raportti on esitetty liitteenä 10. Koska kyseessä on kaavoitusta varten tehty selvitys, on meluvyöhykkeiden mallinnuksessa käytetty laskentamallia ISO Pien-taajuisen melun tarkastelu tehtiin soveltaen DSO 1284 mukaista menetelmää YM:n ohjeen 2/2014 mukaisesti. Mallinnus tehtiin kahdella tuulivoimamallien variaatiolla, joista ensimmäisessä kaikki suunnitellut tuulivoimalat ovat mallia Nordex N131/3000 ja toisessa osa suunnitelluista laitoksista on Nordex N131/3000 ja osa Gamesa G128-5MW. Mallinnuksessa käytetty voimaloiden napakorkeus oli 150 metriä. Nordex on antanut Nordex N131/3000 laitoksen kokonaisäänitehotasolle takuun. Gamesan toimittaman teknisen selosteen mukaan lisäämällä 2 db mitattuun melupäästöarvoon LWA 108,3 db, saadaan ns. taattu arvo LWAd (declared value) 110,3 db. Valmistajan ilmoituksen Nordex

51 ALAJÄRVEN KAUPUNKI, MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN KAAVASELOSTUS N131/3000 mukaan voimalatyypin A-painotettu äänitehotaso LWA on 104,5 db, kun tuulennopeus on yli 7 m/s 10 metrin korkeudella maanpinnasta. Gamesa G128-5MW ns. taattu A-painotettu äänitehotaso LWA on 110,3 db, kun tuulennopeus on 10 m/s 10 metrin korkeudella maanpinnasta. Välkevyöhykekartat on tehty ns. todellisessa laskentatilanteessa. Laskentatilanteessa maksimaalisesta välkemäärää on skaalattu 12 tuulen suuntasektorin toiminnallisella ajalla ja kuukausittaiselle auringonpaisteisuuden todennäköisyydellä. Auringonpaisteisuustietona käytettiin Ilmatieteen laitoksen Seinäjoki Pelmaan mittaustiedoista ilmastolliselta vertailukaudelta Suuntasektoreiden toiminta-ajat laskettiin Suomen Tuuliatlaksen tiedoista 12 suuntasektorille olettaen, että tuulivoimalat toimivat tuulennopeuden ollessa 150 m korkeudella yli 3 m/s. Laitosmallina laskennassa on käytetty tuulivoimalaitosta, jonka roottorin halkaisija on 128 metriä ja napakorkeus 140 metriä. Suunnittelualue on pääasiassa metsätalous- ja turvetuotantokäytössä, eikä alueella sijaitse toimintaa, josta aiheutuisi merkittävää ja jatkuvaa ihmisen toiminnoista aiheutuvaa ympäristömelua. Suunnittelualueen pohjoispuolella kulkee valtatie 16, jonka keskimääräinen liikennemäärä on vuodelta 2012 noin 1500 ajon./vrk. Tietä lähellä olevan asutuksen kohdalla liikennemelu voi olla ajoittain jatkuvaa, varsinkin päiväaikaan. Yöaikana liikenteestä aiheutuu yksittäisiä melutapahtumia, koska liikennevirta ei ole jatkuvaa. Lähin suojelualue (Pohjoisnevan Natura-alue) sijaitsee Möksyn suunnittelualueesta noin kaksi kilometriä pohjoiseen. Lisää suojelualueita on noin 4-6 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Suojelualueiden suojeluarvot eivät ole melulle erityisen herkkiä. Vaikutusalueella ei sijaitse hiljaisiksi alueiksi luokiteltuja alueita. Suunnittelualueen läheisyydessä on yksittäisiä asuin- ja lomarakennuksia. Tiheämpää asutusta sijaitsee pääasiassa valtatien varrella ja muiden pienempien teiden varsilla. Suunnittelualueen lähiympäristössä ei ole loma-asutusalueiksi luokiteltavia alueita, Möksyn Lamminjärven rantaa lukuun ottamatta. Rakentamisen aikana töistä aiheutuu jossain määrin melua. Rakentamisaika on kuitenkin suhteellisen lyhyt ja siten meluvaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Toiminnan aikana pääasia hankkeen meluvaikutuksista aiheutuu tuulivoimaloista, mutta aivan ilmasähkölinjojen vieressä linjat voivat aiheuttaa lähiympäristöön ääntä. Sähkönsiirron meluvaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Toiminnan lopettamisesta aiheutuu liikenteestä ja purkutöistä johtuvaa melua. Kummankaan melumallinnuksen mukaan (kuvat 36 ja 37) LAeq db:n meluvyöhykkeelle ei jää yhtään asuin- tai lomarakennusta. Myöskään LAeq db:n meluvyöhykkeellä ei ole asuintaloja tai loma-asuntoja. Melutaso on alle suunnitteluohjearvojen vakituisella asutuksella ja loma asuntojen kohdalla (taul. 3). Suojelualueilla melutaso on alle suunnitteluohjearvojen. Pienitaajuista melua laskettiin kahteen reseptoripisteeseen. Sisätiloihin arvioidut keskiäänitasot Hz terssikaistoilla (LLeq) alittavat selvästi ohjearvot. Meluvaikutukset ovat vähäisiä. On huomioitava, että sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi tuulivoimalaitosten melun tuottoon ja leviämiseen. Mitattujen melutasojen on todettu useissa vertailuissa jäävän useimmiten mallinnettuja melutasoja pienemmiksi. Joissain sääolosuhteissa todellinen melutaso saattaa kuitenkin ylittää edellä esitetyt mallinnustulokset, samoin sääolosuhteilla on ratkaiseva merkitys tuulivoimalaitosten melun häiritsevyyteen (mm. impulssimaisuuden ja amplitudimodulaation esiintymiseen). Taulukko 3. Tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvot.

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS PERHO ALAJOEN TUULIPUISTO OSAYLEISKAAVA SELOSTUS Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi PERHON KUNTA Vireilletulosta on ilmoitettu xx.xx.2013 Hyväksytty

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 171487-P18812 Selostus 1 (69) Närhi Johanna Selostus 2 (69)

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013 SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus Pöyry Finland Oy Salon kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 4 2 JOHDANTO 5 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 6

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS EHDOTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

Isokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Isokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava IIN KUNTA Isokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava KAAVASELOSTUS / Luonnosvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.4.2015 P24712 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS / Luonnosvaihe ii (3) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA Vastaanottaja Kemiönsaaren kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus (kaavaluonnosvaihe) Päivämäärä kesäkuu 2012 Työnumero 82138174 KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

Lisätiedot

TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS 1 Lauri Solin Sisällysluettelo

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava SASTAMALAN KAUPUNKI Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24042 Kaavaselostus 1 (85) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnittelun

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS / 1 Lauri Solin Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA Vastaanottaja A. Ahlström Osakeyhtiö Satawind Oy Asiakirjatyyppi YVA-Ohjelma Päivämäärä 16.9.2013 1510006584 A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ SATAWIND OY AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA A. AHLSTRÖM

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014. METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys

LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014. METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei

Lisätiedot

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS SIIKAJOKI Isonevan tuulipuiston osayleiskaava SELOSTUS 03 /2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 Kaavoituksen vireilletulo 15.10.2012 302 Hyväksytty

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI KAAVASELOSTUS 28.5.2013. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy KOPSAN TUULIVOIMAPUISTON II VAIHEEN OSAYLEISKAAVA

RAAHEN KAUPUNKI KAAVASELOSTUS 28.5.2013. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy KOPSAN TUULIVOIMAPUISTON II VAIHEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy SISÄLLYSLUETTELO Kopsan tuulivoimapuiston II vaiheen osayleiskaava... 1 Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 6 Suunnittelualueen yleiskuvaus... 7 Suunnittelu-

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KÄRSÄMÄEN KUNTA

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KÄRSÄMÄEN KUNTA KÄRSÄMÄEN KUNTA KAAVASELOSTUS 24.2.2015 HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAT, HAAPAVESI JA KÄRSÄMÄKI FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy SISÄLLYSLUETTELO HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTON SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava KAAVASELOSTUS Kunnanvaltuusto 29.4.2014 12 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 19.1.2015 SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava YHTEYSTIEDOT Suomussalmen kunta Tekniset palvelut

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Vastaanottaja Kannuksen kaupunki Asiakirjatyyppi Kaavaselostus, ehdotus Päivämäärä 22.1.2015, tarkistus 10.4.2015 KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KANNUKSEN KAUPUNKI

Lisätiedot

16 VAIKUTUKSET LINNUSTOON

16 VAIKUTUKSET LINNUSTOON 118 Metsähallitus 16 VAIKUTUKSET LINNUSTOON 16.1 Arviointimenetelmät ja niiden epävarmuustekijät 16.1.1 Nykytilan kartoitukset Vaikutusarviointia varten selvitettiin hankealueen linnusto maastotöinä vuonna

Lisätiedot

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Osayleiskaavan selostuss Kurikan kaupunki 4 2 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA NORDANÅ LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KEMIÖNSAAREN KUNTA NORDANÅ LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kemiönsaaren kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus (kaavaehdotusvaihe) Päivämäärä kesäkuu 2014 Työnumero 82138174-02 KEMIÖNSAAREN KUNTA NORDANÅ LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MAALAHDEN KUNTA MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20392 KAAVASELOSTUS / I Salomaa Kristina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kaavoituksen

Lisätiedot

4.4 LUONNONYMPÄRISTÖ

4.4 LUONNONYMPÄRISTÖ 72 (134) Maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä ja kohteita ovat Käkisaaren kannas ja kanava noin 10 km:n päässä, Huovilan pihapiiri Käkisaaren itäosassa noin 12 km:n päässä sekä Maijalan pihapiiri

Lisätiedot

Muonion kunta. Mielmukkavaaran asemakaava Tuulipuiston alue. Asemakaavan selostus, luonnos (valmisteluvaihe)

Muonion kunta. Mielmukkavaaran asemakaava Tuulipuiston alue. Asemakaavan selostus, luonnos (valmisteluvaihe) 9M709004.BOR 7.10.2010 Muonion kunta Mielmukkavaaran asemakaava Tuulipuiston alue Asemakaavan selostus, luonnos (valmisteluvaihe) Vireilletulo 20.8.2009 9M706011 Mielmukkavaaran asemakaava, tuulipuiston

Lisätiedot