VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS"

Transkriptio

1 FCG Suunnittelukeskus Oy UURAISTEN KUNTA VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS Luonto- ja maisemaselvitys 685-C

2 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO YLEISTÄ Tutkimusmenetelmät ja käytetyt tiedonlähteet Lähtöaineisto Kohteiden arvottaminen Uhanalaisuusluokitus KYYNÄMÖISTEN OSAYLEISKAAVA Maisema Vesiluonto Pohjavedet Pintavedet Kasvillisuus Eläimistö Luonto- ja lintudirektiivilajit sekä uhanalaiset ja harvinaiset lajit Lintudirektiivilajit Valtakunnallisesti uhanalaiset lajit Valtakunnallisesti silmälläpidettävät lajit (NT) Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat alueet Kansallisesti arvokkaat kohteet Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet Paikallisesti arvokkaat kohteet Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet Maisemansuojelun kannalta arvokkaat kohteet UURAISTEN RANTAYLEISKAAVA Pohjavedet Luonto- ja lintudirektiivilajit sekä uhanalaiset ja harvinaiset lajit Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit Lintudirektiivilajit Valtakunnallisesti uhanalaiset lajit Valtakunnallisesti silmälläpidettävät lajit (NT) Alueellisesti uhanalaiset lajit (RT) Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat alueet Kansainvälisesti arvokkaat kohteet Kansallisesti arvokkaat kohteet Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet Paikallisesti arvokkaat kohteet Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet Maisemansuojelun kannalta arvokkaat kohteet Maastossa tarkastetut kohteet ja suositukset...21 LÄHTEET...22 P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

3 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys II LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Kyynämöisten osayleiskaava-alueen arvokkaat luonto- ja maisemakohteet sekä uhanalaiset ja harvinaiset lajit Uuraisten rantayleiskaava-alueen Natura 2000-alueet, suojeluohjelmakohteet, luonnonsuojelualueet, arvokkaat pienvedet ja perinnemaisemakohteet Uuraisten rantayleiskaava-alueen arvokkaat luonto- ja maisemakohteet sekä uhanalaiset ja harvinaiset lajit Uuraisten pohjavesialueet P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

4 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 1 (24) UURAINEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 1 JOHDANTO Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos ja laajennus koskee lähes kaikkia kunnan alueella sijaitsevia vesistöjä sekä kyläyleiskaavan osalta Kyynämöisten kylän aluetta. Tässä luonto- ja maisemaselvityksessä osoitetaan Kyynämöisten osayleiskaava-alueen luonnonympäristön perustekijät sekä määritellään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmat kohteet ja alueet sekä esitetään suositukset maankäytöstä. Lisäksi työhön sisältyy Uuraisten rantayleiskaavan luonto- ja maisemaselvityksen täydentäminen. Luontoselvitystä täydennetään uuden lain vaatimusten mukaiseksi. Täydennys sisältää uhanalaisten lajien tietojen päivityksen uuden uhanalaisuusluokituksen mukaiseksi, uusien luontokohteiden päivittämisen olemassa olevan tiedon perusteella sekä pysyvään asutukseen suunniteltujen kohteiden maastotarkistuksen. Selvityksen teki FCG Suunnittelukeskus Oy:n Kuopion aluetoimistosta biologi, FM Minna Eskelinen. 2 YLEISTÄ 2.1 Tutkimusmenetelmät ja käytetyt tiedonlähteet Kyynämöisten kylän osayleiskaava-alueen luonnonympäristön nykytila selvitettiin maastokäynnillä Inventoinnin tavoitteena oli saada yleiskuva alueen kasvillisuudesta ja eläimistöstä sekä tunnistaa arvokkaimmat kasvillisuus- ja eläimistökohteet. Maastossa inventointi kohdistettiin ensisijaisesti alueille, jonne kaavassa on osoitettu rakentamista. Työ perustuu arvokkaiden luontokohteiden inventointiin. Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan tarkistamistyön osalta maastotyöt tehtiin Inventointi kohdistettiin ranta-alueille, joille on suunnitteilla pysyvää asutusta. Alueelta tiedossa olevat uhanalaiset lajit on huomioitu työssä uuden uhanalaisluokituksen mukaisesti (Rassi ym. 2001). Rantayleiskaavatyön luontoselvityksen ( ) luontokohteet sekä uudet arvokohteet arvoluokitettiin olemassa olevan tiedon ja uuden uhanalaisluokituksen perusteella. Arvokkailta luontokohteilta kerättiin tietoa mm. puustosta, lajistosta sekä uhanalaisesta lajistosta. Lisäksi arvioitiin kohteiden luonnontilaisuutta. Kasvillisuustyypit määritettiin Toivosen ja Leivon (1997) 1 laatiman luokituksen mukaan. Eläimistötiedot pohjautuvat olemassa olevaan aineistoon sekä maastokäynnin yhteydessä tehtyihin havaintoihin. Selvitysalueiden sijainti ilmenee liitekartoista (liitteet 1-4), joissa on esitetty luonnonsuojelullisesti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet, selvitysalueen maisemalliset arvot sekä uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymispaikat. 1 Toivonen, H. & Leivo, A. 1997: Kasvillisuuskartoituksessa käytettävä kasvillisuus- ja kasvupaikkaluokitus. Kokeiluversio. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A; 14. P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

5 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 2 (24) 2.2 Lähtöaineisto Työn kannalta keskeisimmät lähteet olivat: Ympäristöhallinnon Hertta-ympäristötietojärjestelmä Keski-Suomen ympäristökeskus (2007): Uhanalaisten eliölajien esiintymätiedot Keski-Suomen pienvesien suojeluohjelma (Lammi 1993) Keski-Suomen perinnemaisemat (Kivelä 2000) Uuraisten kunta (2000):. Rantayleiskaavan selostus. 2.3 Kohteiden arvottaminen Tunnetut ja maastotyössä löydetyt arvokkaat kohteet arvotetaan luonto- ja maisema-arvojen perusteella. Kohteiden arvotuskriteereinä käytetään kohteen edustavuutta, luonnontilaisuutta, harvinaisuutta ja uhanalaisuutta, luonnon monimuotoisuutta lajitasolla sekä kohteen toiminnallista merkitystä lajistolle. Alueen arvoa nostaa sen toimiminen eläimistön lisääntymis- tai ravinnonhankinta-alueena. Mitä harvinaisemmasta ja uhanalaisemmasta lajista on kyse sitä arvokkaampi alue on. Metsien luonnontilaisuutta arvioitaessa huomioidaan metsän metsähoidollinen tila, lahopuujatkuvuus ja lahopuun määrä sekä elävän puuston rakenne ja puulajisuhteet. Arvoluokitus pohjautuu seuraavaan jaotukseen: a) kansainvälisesti arvokkaat kohteet, b) kansallisesti arvokkaat kohteet, c) maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet, d) paikallisesti arvokkaat kohteet sekä e) muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet. Vesilain luontotyypit arvotetaan tapauskohtaisesti poikkeuksena fladat ja kluuvijärvet, jotka luokitetaan kansallisesti arvokkaiksi kohteiksi. Kansainvälisesti arvokkaat kohteet. Tähän ryhmään kuuluvat Natura 2000 verkoston alueet, Ramsar -alueet ja kansainvälisesti merkittävät kosteikot ja lintualueet (IBA alueet). Kansallisesti arvokkaat kohteet. Kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kansallispuistot, luonnonpuistot, suojeluohjelmien kohteet, erämaaalueet, koskiensuojelulain mukaiset vesistöt, valtakunnallisten suojeluohjelmien kriteerit täyttävät kohteet, kansallisesti tärkeät lintuvesialueet (FINIBA - alueet), kohteet, joilla on luonnonsuojelulain luontotyyppejä (LsL 29 ), äärimmäisen ja erittäin uhanalaisten sekä vaarantuneiden lajien esiintymispaikat, erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat ja muut arvokkaat luonnonsuojelualueet. Lisäksi kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat ja kulttuurimaisemat. Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet. Tähän ryhmään kuuluvat valtakunnallisissa suojeluohjelmissa maakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut kohteet, seutu- ja maakuntakaavan suojelualuevaraukset, alueellisesti uhanalaisten lajien esiintymispaikat ja maakunnallisesti/seudullisesti merkittävät muut luontokohteet. Paikallisesti arvokkaat kohteet. Paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kohteet, joilla on metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MeL 10 ), yleis- ja asemakaavojen suojeluvaraukset, paikallisesti uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymispaikat sekä muut paikallisesti harvinaiset ja edustavat luontokohteet. Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet. Kohteet, jotka eivät ole edellä mainituissa luokissa mutta, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden säi- P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

6 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 3 (24) 2.4 Uhanalaisuusluokitus lymisen kannalta tärkeitä, esimerkiksi suuret yhtenäiset tavanomaisen luonnon alueet ja ekologiset käytävät. Lisäksi tähän luokkaan kuuluvat luonnonmuistomerkit. Luontoselvityksen uhanalaisuusluokitus pohjautuu uhanalaisten lajien II seurantatyöryhmän esitykseen, joka on laadittu IUCN:n uusien uhanalaisuusluokkien ja kriteerien mukaisesti. Tässä mietinnössä määriteltiin kaikille uhanalaisille lajeille uhanalaisuusluokan lisäksi elinympäristötyyppi ja uhkatekijät. Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU) lajit. Silmälläpidettävät (NT) lajit eivät ole uhanalaisia. Alueellisesti uhanalaiset lajit pohjautuvat uuteen uhanalaisuusluokitukseen, jossa aluejakona käytetään metsäkasvillisuusvyöhykkeitä osa-alueineen (vanhassa aluejako pohjautui lääninjakoon). Lajit jaetaan kahteen luokkaan: alueellisesti hävinneet (RE) ja alueellisesti uhanalaiset (RT). 3 KYYNÄMÖINEN 3.1 Maisema kuuluu valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa itäiseen Järvi- Suomeen, Keski-Suomen järviseutuun. Alue on laajojen järvialtaiden, polveilevien vesireittien sekä kumpuilevien moreenimaiden luoteesta kaakkoon suuntautunutta sokkeloa. Metsällä on suuri merkitys maisemakuvassa. Viljelmät sijaitsevat usein rantojen tuntumassa. Asutus on perinteisesti sijoittunut joko laaksoihin vesistöjen tuntumaan tai mäkien harjanteille. Kyynämöinen on maisemaltaan monipuolinen kokonaisuus, jossa yhdistyvät viljely-, vesi- ja harjumaisema. Maiseman hallitseva elementti on Kyynämöisten järvi, jota rajaa idässä Kyynämöisten kyläalue ja lounaassa Syrjänkankaan harjualue. Selvitysalueen metsät ovat pääosin mäntykankaita. Maisema on yleisilmeeltään kumpuileva. Etenkin Tervaniemi ja Syrjänkankaan alue ovat kumpareista harjumaastoa. Kuva 1. Kyynämöisten kyläalueen maisemaa hallitsevat viljelymaisemat. P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

7 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 4 (24) Kyynämöisen kylä sijaitsee Kyynämöisjärven rannalla. Kylän maatalousmaiseman ominaispiirteitä ovat viljelykulttuuri, kulttuurikasvillisuus ja vesinäkymät. Kyläalueen halki kulkee -Multia tie, jonka varrelle pääosa asutuksesta sijoittuu. Tieltä avautuu järvinäkymiä peltojen ja laidunmaiden yli. Huutoniemi-Hietasaari välisellä alueella yhdessä Kyynämöisen pohjoisosan saarien ja niemien kanssa on merkittäviä maisemallisia arvoja. Rantaviiva on matalaa hiekka-hiesurantaa, mannerranta jyrkästi nousevaa mäntyvaltaista harjua. Syrjänkankaan harjualue muodostaa arvokkaan harjumaisemakokonaisuuden, jolla on merkitystä virkistysalueena. Harjualueella on uimarantoja ja hyvätasoinen polkuverkosto, mm. Musta-Muikku Kaakkolampi alueella kiertää Huutoniemen luontopolku. Kuva 2. -Multia tieltä avautuu näkymiä Kyynämöisen järven vesimaisemaan. 3.2 Vesiluonto Pohjavedet Kyynämöisten osayleiskaava-alueelle sijoittuu kaksi pohjavesialuetta, Kellokankaan pohjavesialue ( ) ja Syrjänkankaan pohjavesialue ( ), jotka kuuluvat luokkaan 3, muut pohjavesialueet. P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

8 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 5 (24) Kuva 3. Kyynämöisten alueelle sijoittuvat Kellokankaan (pohjoinen kohde) ja Syrjänkankaan (eteläinen kohde) pohjavesialueet (sininen viiva) Pintavedet Vesistöjä ja vesistöalueita koskevia tietoja on saatu Keski-Suomen ympäristökeskuksen kotisivuilta (www.ymparisto.fi) sekä ympäristöhallinnon Hertta-ympäristötietojärjestelmästä. Selvitysalueen vesistöt kuuluvat Kymijoen vesistöalueeseen, Kyynämöisen- Sääkspään alueeseen (14.653). Vesistöjen päävaluma-alueet ovat valtaosin suoseutuja, mistä johtuu vesien tummuus ja humuspitoisuus. Taulukko 1. Kyynämöisten osayleiskaava-alueen järvet ja lammet. Pinta-ala (ha) Keskisyvyys (m) Suurin syvyys (m) Iso-Ahveninen 14,5 1,9 3,6 Iso-Valkoinen 6,9 3,6 7,5 Kaakkolampi 2,8 - - Kyynämöinen 515,5 4,0 13,4 Majalampi 4,0 0,4 1,2 Musta-Muikku 2,6 2,6 1,5 Pieni-Ahveninen 7,0 0,7 1,7 Kyynämöinen (515,5 ha. keskisyvyys 4,0 m, suurin syvyys 13,4 m) on Isojoen vesistöalueen tummavetinen latvajärvi. Se saa vetensä laajoilta ojitetuilta suo- ja metsäalueilta, mikä näkyy veden värissä ja vedenkorkeuden suurina vuodenaikaisina vaihteluina. Vedenkorkeuden vaihtelut näkyvät P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

9 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys Uuraisten ryk 6 (24) 685-C7026 etenkin järven alavarantaisessa pohjoisosassa. Suomen ympäristökeskuksen tekemän vesistöjen käyttökelpoisuusluokituksen (käyttökelpoisuus virkistyskäyttöön, kalastukseen yms.) mukaan Kyynämöinen on laadultaan hyvä. 3.3 Kasvillisuus Uuraisten kunnan länsiosaan sijoittuva Kyynämöisten alue sijaitsee keskiboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä, Pohjanmaan kasvimaantieteellisellä alueella. Selvitysalueen metsät ovat mäntykankaita. Rantavyöhykkeellä vallitsevat varttuneet metsät, muualla nuoret mäntykankaat ovat vallitsevat. Kasvillisuus vaihtelee kanervatyypin (CT) kuivista ja puolukkatyypin (VT) kuivahkoista kankaista mustikkatyypin (MT) tuoreisiin kankaisiin. Harjumetsien kuivilla kankailla vuorottelevat variksenmarja- ja poronjäkäläkasvustot. Tyypillisiä lajeja ovat puolukka, mustikka ja kanerva. Varttuneita kuusikankaita on selvitysalueen koillisosissa. Näillä osin kasvillisuus vaihtelee tuoreista kankaista käenkaali-mustikkatyypin (OMT) lehtomaisiin kankaisin. Pienialaisesti esiintyy myös lehtokasvillisuutta, kuten saniaistyypin (FT) kosteaa lehtoa. Metsitetyt pellot ovat nuoria koivikoita. Kuva 4. Tervaniemen kumpareisen harjumaaston metsät ovat tasaikäisiä mäntykankaita. Selvitysalueen suot ovat pääosin ojitettuja rämeitä. Ojittamattomat rämeet ovat pääosin isovarpurämeitä, joiden tyypillistä lajistoa ovat suopursu, juolukka, vaivero, puolukka, variksenmarja, isokarpalo ja lakka. Pienialaisesti esiintyy myös tupasvillarämeitä. Korpia on selvitysalueen koillisosassa, jossa on metsäkortekorpea. Nevoja on lähinnä rantasoilla, joissa esiintyy pullosaravaltaista saranevaa sekä lyhytkorsinevaa. Ranta-alueilla on pienialaisesti myös ruoho- ja saraluhtia, joiden lajistoon kuuluvat mm. pullosara, kastikat, kurjenjalka, järvikorte, raate ja suoputki. Kyynämöisten rannat ovat matalia ja useissa paikoissa on hiekkarantaa. Matalimmat vesialueet ovat ruohoisia, järvikorte- ja saravaltaisia. Rantavyöhykkeen tyypillisiä lajeja ovat mm. pullosara, viiltosara, terttualpi, kurjenjalka, rätvänä, järvikorte ja ratamosarpio. Kelluslehtistä kasvillisuutta on niukasti, P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

10 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 7 (24) lähinnä ulpukkaa. Rantapuustossa ja pensastossa kasvaa koivua, harmaaleppää ja pajuja. Kuva 5. Kyynämöisen järvelle tyypillisiä ovat matalat hiekkarannat. 3.4 Eläimistö Selvitysalueen nisäkäslajisto on Keski-Suomelle tyypillinen. Alueella havaittiin mm. hirvi, jänis ja orava. Linnustotiedot pohjautuvat alueelta aiemmin tehtyihin luontoselvityksiin sekä maastotöiden yhteydessä tehtyihin havaintoihin. Lintujen lajimäärä on suurin rantapensastoissa ja lehtipuuvaltaisissa metsissä. Linnuston kannalta merkittävimmät alueet ovat Kyynämöisen järven Isoluoto sekä Majalahteen liittyvä Lokalampi. Kyynämöistenjärven alueella tyypillisiä ovat matalan veden aikaan kahlaajat, vesilinnut ja rantojen hyönteissyöjäpikkulinnut. Rantakosteikkojen ja kivikkojen kahlaajia ovat rantasipi, metsäviklo ja liro. Rantapensastojen tyypillinen laji on pajusirkku. Isoluodolla pesii naurulokkiyhdyskunta, jossa pesii myös pikkulokkeja. Luodoilla pesii kalalokkeja ja kalatiiroja. Kyynämöisen ja lampien vesilinnustoon kuuluvat mm. sinisorsa ja telkkä. Laulujoutsen pesii selvitysalueen ulkopuolella Lokalammessa. Pesimätön pari havaittiin Majalammessa. Metsälinnusto on kangasmetsille tyypillinen. Yleisiä ovat mm. peippo, pajulintu, rastaat ja tiaiset. Muuta lajistoa mm. käpytikka. Huomionarvoiseen lajistoon kuuluu mm. käki sekä nuolihaukka, joka pesii todennäköisesti Kyynämöisen Lamposaaressa. Peltolinnustoon kuuluvat mm. kuovi, töyhtöhyyppä ja kiuru. 3.5 Luonto- ja lintudirektiivilajit sekä uhanalaiset ja harvinaiset lajit Selvitysalueelta ei havaittu eikä ole tiedossa luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeja. P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

11 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 8 (24) Lintudirektiivilajit Kalatiira (Sterna hirundo) Kalatiira on sisävesillä yleinen laji. Se suosii suurten selkävesien luotoja ja pikkusaarten rantakallioita, mutta pesii myös pienemmissä vesistöissä karuista metsäjärvistä reheviin lintujärviin. Kalatiira pesii harvakseltaan alueella. Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Laulujoutsen on nykyisin koko Suomen pesimälintu, joka kelpuuttaa syrjäisten suojärvien lisäksi elinpaikoikseen myös viljelyseutujen runsaskasviset lintujärvet ja suorantaiset metsäjärvet. Parhaiten laji viihtyy matalilla kortteikkorannoilla. Joutsen on pitkäikäinen lintu, joka alkaa pesiä vasta 4-6 vuotiaana. Noin 1/3 joutsenkannasta pesii vuosittain. Valtaosa pesimättömistä pareista on nuoria. Laulujoutsen pesii Lokalammella. Todennäköisesti pesimätön pari havaittiin Majalammen länsirannalla. Liro (Tringa glareola) Liro on Suomen runsain kahlaaja, joka pesii yleisimmin varvikkoisilla rämeillä sekä nevojen laiteilla. Etelä-Suomessa elinympäristöksi kelpaavat myös rehevät järvikuiviot ja rantaniityt. Etelä- ja Keski-Suomessa laji on todennäköisesti vähentynyt soiden ojitusten takia. Laji elää mm. Kyynämöisen rantakosteikoilla Valtakunnallisesti uhanalaiset lajit Naurulokki (Larus ridibundus) Naurulokki pesii tyypillisimmin yhdyskuntina rehevien lintujärvien ja lahtien ruovikoissa ja rantaluhdissa. Lajin kanta on alkanut vähetä luvulta lähtien. Taantuman syynä voivat olla mm. minkin ja harmaalokin runsastuminen sekä ravinnonsaantia heikentänyt tehomaatalous. Kyynämöisten järven Isoluodolla pesii arviolta 50 yksilön naurulokkiyhdyskunta. Laji on vaarantunut Valtakunnallisesti silmälläpidettävät lajit (NT) Käki (Cuculus canorus) Käki on tasaisimmin levinneitä lintuja Suomessa. Sille kelpaavat monenlaiset metsäiset ja puuryhmiä kasvavat elinympäristöt, joilta löytyy reunoja ja väljyyttä. Laji suosii puoliavoimia metsiä, kuten mäntykankaita, kalliomänniköitä ja niiden laiteita. Käki on yleinen myös rämeillä ja rannoilla. Käen on arveltu harvinaistuneen Etelä- ja Keski-Suomen kulttuuriseuduilla. Lajista tehtiin äänihavaintoja Saunajoen eteläpuolen ja Pieni-Ahvenisen mäntykankailla. 3.6 Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat alueet Kyynämöisten osayleiskaava-alueella ei ole Natura verkostoon kuuluvia alueita, valtakunnallisiin suojeluohjelmiin kuuluvia kohteita eikä luonnonsuojelulain (LSL 29 2 ) mukaisia suojeltavia luontotyyppejä. Selvitysalueen luonnonsuojelullisesti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmat kohteet ovat Kuoliosaaren luonnonsuojelualue, Musta-Muikku Kaakkolampi harjualue sekä Majalahti-Lokalampi välinen suoalue. Lisäksi selvitysalueella on rantasoita, luhtaisia ranta-alueita sekä lehtokohteita. P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

12 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 9 (24) Kansallisesti arvokkaat kohteet Pienialaiset lehdot ovat paikallisesti arvokkaita kohteita ja mahdollisia metsälain (MeL 10 2 ) mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. 1. Kuoliosaaren luonnonsuojelualue, Kyynämöinen Pinta-ala: 0,9 ha Maankäyttösuositus: SL Luonnonsuojelualueeksi (YSA091409) vuonna 1971 rahoitettu vanha hautapaikkasaari. 2. Isoluoto-Pajusaari, Kyynämöinen Pinta-ala: 14,9 ha Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: naurulokki (VU) Maankäyttösuositus: luo Linnustokohde. Ruohottuneella vesialueella on merkitystä lintujen pesimäalueena ja muutonaikaisena levähdysalueena. Kohteella on matalan veden aikana laajoja ruohoisia lieterantoja, joilla viihtyvät kahlaajat, vesilinnut ja rantojen hyönteissyöjäpikkulinnut. Isoluodolla pesii arviolta 50 yksilön naurulokkikolonia, johon kuuluu myös pikkulokkeja. Lisäksi luodoilla pesivät kalalokki ja kalatiira. Kuva 6. Isoluodon alueella pesii naurulokkiyhdyskunta Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet 3. Syrjänkangas Pinta-ala: 99,0 ha Maankäyttösuositus: ge/my Arvokas harjualue. Syrjänkankaan harjualueet on merkitty Keski-Suomen seutukaavassa merkinnällä S/ha, maakuntakaavaehdotuksessa ge2. Vesimaisemaan kiinteästi liittyvän harjualueen muodostavat osin tasaantunut harjulaajentuma, harjukuopat, harjukummut sekä matalat pienehköt dyynit. Etenkin Musta-Muikun ja Kaakkolammen ympäristö on luonnontilaisena säilynyttä, pienipiirteisesti vaihtelevaa harjumaisemaa. Alueella on merkitystä virkistys- 2 Metsälaki ( /1093); Metsäasetus ( /1200) P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

13 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys Uuraisten ryk (24) 685-C7026 alueena (mm. Huutoniemen luontopolku). Harjujakso on osa Kyynämöisten maisemallista kokonaisuutta. Kuva Musta-Muikku on osa Syrjänkankaan harjumaisemaa. Paikallisesti arvokkaat kohteet 4. Koulun lehto Pinta-ala: 0,5 ha Maankäyttösuositus: luo Kasvillisuuskohde. Koulun itäpuolen kuusimetsässä sijaitseva lehtojuotti on saniaistyypin (FT) kosteaa kuusilehtoa. Varttuneen puuston vallitsevan latvuskerroksen muodostaa kuusi, alikasvoksen kuusi ja pihlaja. Pensaskerroksessa kasvaa mm. mustaherukkaa. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat soreahiirenporras, metsäimarre ja käenkaali. Muuta lajistoa mm. ojakellukka, nokkonen, metsäalvejuuri, vadelma, leskenlehti, huopaohdake, metsäkorte, oravanmarja ja rönsyleinikki. Etelässä kohde rajoittuu peltoon. Kuva 8. Koulun läheisyydessä on saniaistyypin kosteaa lehtoa. P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

14 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 11 (24) 5. Majalahti-Lokalampi suot Pinta-ala: 17,6 ha Maankäyttösuositus: MY/luo Kasvillisuus- ja linnustokohde. Kyynämöisten Majalahdesta Lokalampeen saakka ulottuu laaja, yhtenäinen ja luonnontilainen suoalue. Majalahti on laajoilta osin pinnanmyötäisesti umpeenkasvanut. Tien pohjoispuoli on luonnontilaista suoaluetta, joka ulottuu Lokalammelle saakka. Suot ovat laajoja avoimia suursaraisia, osin lyhytkortisia sekä luhtaisia nevoja. Paikoin on luhtaisia pajukoita sekä kangasmetsäsaarekkeita. Valtalajina on pullosara. Muuta lajistoa mm. jouhisara, kurjenjalka, raate, luhtavilla, suokukka, vaivero ja isokarpalo. Lokalampi on Kyynämöisten alueen tärkein lintujärvi, jonka pesimälinnustoon kuuluvat mm. laulujoutsen, kalatiira, kalalokki ja telkkä. Lammella on merkitystä myös lintujen muutonaikaisena levähdysalueena. Lokalampi on eteläosastaan täysin umpeenkasvanut suolampi. Eteläosassa on laajoja järvikorteja järviruokokasvustoja sekä suursaraisuutta. Pohjoisosa on rannoiltaan karu, rämerantainen. Kuva 9. Majalahtea reunustavat luonnontilaiset, suursaraiset nevat. 6. Majalammen rantasuot Pinta-ala: 0,6 ha Maankäyttösuositus: luo Kasvillisuuskohde. Länsirannan suot vaihtelevat luhtaisista nevoista rantarämeiksi. Nevaosien kasvillisuus on lyhytkorsinevaa, paikoin on ruoppapintoja. Tyypillistä lajistoa ovat mm. vaivero, karpalo, raate, pullosara, luhtavilla, suokukka, kurjenjalka, terttualpi ja vaivaiskoivu. Rämeosat vaihtelevat tupasvillarämeistä isovarpurämeiksi. Mätäspinnoilla kasvaa vaiveroa ja variksenmarjaa. Muuta lajistoa mm. vaivaiskoivu, tupasvilla, suopursu ja lakka. Lampea kiertää vaihtelevan levyinen suursarainen nevareunus, jossa kasvaa mm. jouhisaraa, pullosaraa, raatetta, kurjenjalkaa, terttualpia ja vehkaa. Länsirannalla havaittiin ruokaileva laulujoutsenpari. P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

15 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 12 (24) Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet 7. Saunajoen rämeet Pinta-ala: 0,5 ha Maankäyttösuositus: MY/luo Kasvillisuuskohde. Luontaisesti mutkitteleva, hidasvirtauksinen Saunajoen jokiuoma on suorantainen. Joen eteläpuoleiset suoalueet ovat ojitettuja rämeitä. Joen pohjoispuolella on luonnontilaisia isovarpurämeitä, jonka puusto on järeää mäntyä. Kenttäkerroksen valtalajeina ovat suopursu ja juolukka. Muuta lajistoa mm. vaivaiskoivu, vaivero, mustikka, puolukka, variksenmarja, suokukka, lakka ja tupasvilla. Jokea reunustaa kapealti suursarainen, paikoin luhtainen reunus, jonka tyypillisiä lajeja ovat pullosara, raate, kurjenjalka, järvikorte, suoputki, isokarpalo, kastikat ja jouhivihvilä. Luhtaisuutta on kapealti myös Kyynämöisen rannassa. 8. Pieni-Ahvenisen ja Iso-Ahvenisen rantasuot Pinta-ala: 7,7 ha Maankäyttösuositus: MY/luo Kasvillisuuskohde. Lammen länsirannan luonnontilaiset suot ovat tupasvillaja isovarpurämeitä, jotka rantaan päin vaihettuvat saranevoiksi. Rämeiden tyypillisiä lajeja ovat vaivero, suopursu, lakka, tupasvilla, rahkasara, juolukka, vaivaiskoivu, suokukka ja isokarpalo. Nevaosien valtalajeja ovat pullosara ja vaivero, muuta lajistoa mm. tupasvilla, vaivaiskoivu, raate, myrkkykeiso, luhtavilla, suokukka ja isokarpalo. Kaakkoisosan Karvapuron suulla on nevakorpea ja pullosaravaltaista saranevaa, jonka reunoilla kasvavat kasvustoina vehka ja vesikuusi. Muuta lajistoa mm. kurjenjalka, terttualpi, myrkkykeiso ja suoputki. Iso-Ahvenisen rantasuot ovat isovarpurämeitä. Kuva 10. Karvapuron suulla on saranevaa. Vehka ja vesikuusi muodostavat kasvustoja Maisemansuojelun kannalta arvokkaat kohteet 9. Kyynämöisen kylä Maankäyttösuositus: MY Kulttuurimaisema. Kyynämöisen kyläalue muodostaa maakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen, joka on edustavaa maaseutumaisemaa. Alueelle ovat P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

16 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 13 (24) tyypillisiä upeat järvinäkymät, tienvarren reittimäinen olemus sekä hoidetut pihapiirit. Kylänraitin varrella on punainen, hirsirakenteinen Kyynämöisten raittiusseurantalo ja jo yli sata vuotta toiminut kyläkoulu. Kyynämöisten maisemalliseen kokonaisuuteen kuuluu myös järven lounaispuolen harjujakso. 10. Lamposaari-Tervaniemen kärki, Kyynämöinen Maankäyttösuositus: MY Luonnonmaisema. Lamposaari muodostaa Heikkilänlahden ja Kyynämöisen pohjoisosan välillä maiseman solmukohdan (kuva 9). Saaren puusto on matalaa ja mäntyvaltaista, rannoilla koivua. Nuolihaukan pesintä. Maisemakokonaisuuteen kuuluu Tervaniemen kärjen kapea, mäntyvaltainen niemi. 11. Hietasaari-Huutoniemi Maankäyttösuositus: MY/luo Kulttuurimaisema. Huutoniemi-Hietasaari välisellä alueella yhdessä Kyynämöisen pohjoisosan saarien ja niemien kanssa on erittäin merkittäviä maisemallisia arvoja. Rantaviiva on matalaa hiekka-hiesurantaa, mannerranta jyrkästi nousevaa mäntyvaltaista harjua. Kyynämöisen vesialueelle erottuvan niemen yhdistää harjukankaisiin kapea hiekkainen kannas. Kuva 11. Kyynämöisten Lamposaarea ympäröivät matalat vesialueet. 12. Maisemapuut Pihapiirien suuret puut ovat maisemapuita, jotka elävöittävät Kyynämöisten kyläalueen maisemaa. Uus-Piesalan pihapiirissä kasvaa kaksi järeää mäntyä tien varressa. Länsi-Keljon pihapiirissä on järeä kuusi. P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

17 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 14 (24) 4 UURAISTEN RANTAYLEISKAAVA 4.1 Pohjavedet Uuraisten kunnan alueella sijaitsevat pohjavesialueet on esitetty taulukossa 2 ja liitekartassa 4. Kartalla kuvattuun pohjavesialueeseen sisältyvät pohjaveden varsinainen muodostumisalue sekä sitä ympäröivä suojavyöhyke. Vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet kuuluvat luokkaan 1, vedenhankintaan soveliaat pohjavesialueet luokkaan 2 ja muut pohjavesialueet luokkaan 3. Taulukko 2. Uuraisten pohjavesialueet (Britschgi & Gustafsson 1996, Herttaympäristötietojärjestelmä). Pohjavesiluokka Pohjavesialue Kokonaispintaala (ha) Antoisuus (m 3 /d) Luokka I Hankala ( ) Hirvaskangas ( ) Höytiä ) ) Kangashäkki ( B) Kiijasenkangas ( ) Köntyskangas ( ) Peltokangas ( ) Salmi-kuukka ( ) 29,13 299,61 57,66 327,72 97,22 109,83 205,14 15, Luokka II Ruotokassi ( ) 134, Luokka III Kellokangas ( ) Syrjänkangas ( ) 29,79 ha 67, Luonto- ja lintudirektiivilajit sekä uhanalaiset ja harvinaiset lajit sijoittuu etelä- ja keskiboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen vaihettumisalueelle. Pääosa kunnasta kuuluu keskiboreaaliselle kasvillisuusvyöhykkeelle, Pohjanmaan kasvimaantieteelliselle alueelle (3a). Kunnan itäisin osa sijaitsee eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä, Järvi-Suomen kasvimaantieteellisellä alueella (2b). Tämä on huomioitu alueellisesti uhanalaisten lajien luettelossa Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit Lintudirektiivilajit Uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymispaikat ilmenevät liitekartasta 3. Hajuheinä (Cinna latifolia) Pieni-Petäisen pohjoispää, ei ranta-alueella Liito-orava (Pteromys volans) Piikasalmi, Pieni Sääkspää Pikku-Kuukka (ei kaava-alueella) Pieni-Pirttilampi, itäpuolen metsät Ylä-Niinimäki, Niinijärvi Hirvaskylä Lahomäki Hitonhauta-Kylmähauta-Hirvasjoki Natura-alue Kalatiira (Sterna hirundo) Eri puolilla selvitysaluetta P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

18 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 15 (24) Kapustarinta (Pluvialis apricaria) Hankalampi, pesimäsuo Kuikka (Gavia arctica) Iso-, Lapinniemi (pesintä) Kuikkalahti-Takalahti, Pieni- (pesintä) Karvia Iso-Pitkä Niinijärvi Kuorejärvi Valkealampi (pesintä) Häkinjärvi eli Kotajärvi Kurki (Grus grus) Niemijärvi Miehinkäinen (pesintä) Sääkspään keskiosan rantasoilla Särkilampi (pesintä) Iso-Sammalinen (pesintä) Sorvanen Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Miehinkäinen (pesintä) Lokalampi (pesintä) Särkilampi (pesintä) Iso-Sammalinen (pesintä) Sorvanen Liro (Tringa glareola) Miehinkäinen (pesintä) Nauttiainen länsiranta Iso-Sammalinen (pesintä) Pieni-Kalliojärvi Luhtahuitti (Porzana porzana) Sorvanen Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus) Miehinkäinen Sorvanen Palokärki (Dryocopus martius) Iso-Uuraisen Pirkkalanlahden metsät Teeri (Tetrao tetrix) Hankalampi (soidinpaikka) Valtakunnallisesti uhanalaiset lajit Naurulokki (Larus ridibundus) Sakarijärvi (5 paria) Isoluoto, Kyynämöinen (yli 50 yksilön yhdyskunta) Miehinkäinen (yhdyskunta) Pieni- Ojalanlampi (2 nuorta yksilöä) Sorvanen (yhdyskunta) P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

19 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 16 (24) Selkälokki (Larus fuscus) Lamposaari, Sahrajärvi (varoitteleva yksilö) Vuohisaari ja Kalliosaari, Iso- (pieni selkälokkiyhdyskunta) Kaihlasaari, Pieni- (pesintä) Kuorejärvi Liito-orava (Pteromys volans) Ks Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit Hirvenkello (Campanula cervicaria) Pitkälahti, Tehlo (mökin takapihalla, nykytila?) Valtakunnallisesti silmälläpidettävät lajit (NT) Hajuheinä (Cinna latifolia) Ks Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit Teeri (Tetrao tetrix) Ks Lintudirektiivilajit Alueellisesti uhanalaiset lajit (RT) Jokileinikki (Ranunculus lingua) Heinälamminpuro Kaislasara (Carex rhynchophysa) Heinälamminpuro Korpinurmikka (Poa remota) Lotakonsuo, Niinijärvi Heinälamminpuro, Saarilampi Kullero (Trollius europaeus) Keskisen länsiranta, tihkupintalähteikkö Rantanuijasara (Carex buxbaumii ssp. buxbaumii) Lotakonsuo, Niinijärvi Pussikämmekkä (Coeloglossum viride) Keskisen länsiranta, tihkupintalähteikkö Synkkänopsayökkönen (Sympistis funebris) Hankalampi Valkonopsayökkönen (Sympistis heliophila) Hankalampi Viitasara (Carex tenuiflora) Palolammit: pienestä Palolammesta itään laskevan puron varsilla kasvustoina 4.3 Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat alueet Uuraisten kunnan Natura 2000 verkostoon kuuluvat alueet, suojeluohjelmakohteet, luonnonsuojelualueet, arvokkaat pienvedet ja perinnemaisemakohteet on esitetty liitekartassa 2. P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

20 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 17 (24) Edellä mainitut kohteet sekä Uuraisten rantayleiskaavaan liittyvässä luontoselvityksessä esitetyt luonnonsuojelullisesti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet sekä maisemallisesti arvokkaat alueet on esitetty arvoluokittain liitekartassa 3. Luettelossa lihavoituna on esitetty uudet ja rantayleiskaavan luontoselvityksestä poikkeavat arvokohteet sekä maastossa tarkistetut kohteet. Kohteiden numerokoodi viittaa rantayleiskaavan luontoselvityksen kohdenumerointiin Kansainvälisesti arvokkaat kohteet Kansallisesti arvokkaat kohteet Uuraisten kunnan alueella sekä kunnan rajalla sijaitsevat Natura 2000 verkostoon kuuluvat kohteet: Oksalan Isosuo Miehinkäisensuo (FI ) Lotakonsuo (FI ) Hitonhauta-Kylmähauta-Hirvasjoki (FI ) Uuraisten kunnan alueella luonnonsuojelualueita ovat: Kuoliosaarten luonnonsuojelualue (YSA091409) Vilmalankallioiden luonnonsuojelualue (YSA093176) Särkilammen kuivatusalue (YSA202174) Oksala Isosuon luonnonsuojelualue (YSA097415) Uuraisten kunnan alueella valtakunnallisiin suojeluohjelmiin kuuluvat: Särkilampi (LVO090202, lintuvesien suojeluohjelma (L10) Kylmäpuronlähteikkö (SSO090243, soidensuojeluohjelma) Valtakunnallisesti uhanalaisen eliölajin elinalue/pesäpaikka: Sorvanen (L3): Linnustokohde, merkittävä muutonaikainen levähdysalue (naurulokki, laulujoutsen, kurki, mustakurkku-uikku, luhtahuitti) Huutoniemi-Lamposaari-Pieniluoto-Isoluoto-Pajusaari, Kyynämöinen (L7): Linnustokohde. Isosaaressa naurulokkikolonia, Lamposaaressa nuolihaukan pesintä. Lintulahti, Sakarijärvi (L4): Matala lintulahti, muutonaikainen levähdysalue ja ruokailualue. Linnustoon kuuluvat mm. naurulokki, kalatiira, pikkulokki, rantasipi, tukkakoskelo ja tavi. Kaihlasaari, Pieni-: selkälokin pesintä Vuohisaari-Kuoliosaari, Iso-: selkälokkiyhdyskunta Lamposaari, Sahrajärvi: selkälokin pesintä Piikasalmen liito-oravametsä, Pieni Sääkspää (satelliittikuvan mukaan niemi näyttää hakatulta ja lehtipuuvaltaiselta Pajujoen rantaaluetta lukuunottamatta) Pikku-Kuukan liito-oravametsä (ei rantayleiskaava-alueella, yhteys Annalan laidunniitty -perinnemaisemakohteeseen) Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet Kasvillisuuskohteet: Palolammit (K58): viitasarakasvustot (RT), reheviä suotyyppejä Keskisen tihkupintalähteikkö (K65): lammen länsiranta, pussikämmekkä (RT), kullero Syrjänkankaan harjualue, Kaakkolampi, Musta-Muikku ja Iso- Valkoinen (M43) P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

HEPOLUHDAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 488- C8206

HEPOLUHDAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 488- C8206 Luhangan kunta HEPOLUHDAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 488- C8206 11.1.2007 SUUNNITTELUKESKUS OY Luhangan kunta 1 11.1.2007 Luontoselvitys 488- C8206 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KÄYTETYT

Lisätiedot

MADEKALLION RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

MADEKALLION RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Planeko Oy Jyväskylän kaupunki MADEKALLION RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Luontoselvitys 0121-D2885 1.11.2009 FCG Planeko Oy Luontoselvitys I 1.11.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSMENETELMÄT

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Saarijärven kaupunki KOTINIEMEN ASEMAKAAVA-ALUE. Luonto- ja maisemaselvitys P13190

FCG Finnish Consulting Group Oy. Saarijärven kaupunki KOTINIEMEN ASEMAKAAVA-ALUE. Luonto- ja maisemaselvitys P13190 FCG Finnish Consulting Group Oy Saarijärven kaupunki KOTINIEMEN ASEMAKAAVA-ALUE Luonto- ja maisemaselvitys 29.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I 29.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tuohimutkanrinteen luontoselvitys

Tuohimutkanrinteen luontoselvitys LIITE 8 Tuohimutkanrinteen luontoselvitys Taru Heikkinen 19.12.2008 Kaupunkisuunnitteluosasto Jyväskylän kaupunki SISÄLLYS 1. Johdanto...3 2. Tutkimusmenetelmät...3 2.1. Tausta- ja maastotyöt...3 2.2.

Lisätiedot

UPM KYMMENE OYJ JUANKOSKEN KAUPUNKI NUOTTINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTO- JA MAISEMASELVITYS. 2.1.2 Luonnonympäristö

UPM KYMMENE OYJ JUANKOSKEN KAUPUNKI NUOTTINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTO- JA MAISEMASELVITYS. 2.1.2 Luonnonympäristö UPM KYMMENE OYJ JUANKOSKEN KAUPUNKI NUOTTINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2.1.2 Luonnonympäristö Ranta-asemakaava-alueen luonnonympäristön nykytila selvitettiin maastokäynneillä 26.5.,

Lisätiedot

RAPORTTI 16X185375 2.9.2013. KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys

RAPORTTI 16X185375 2.9.2013. KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys RAPORTTI 16X185375 2.9.2013 KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys Sisältö 1 1 AINEISTO JA MENETELMÄT 1 2 ALUEEN YLEISKUVAUS 1 2.1 Suojelualueet ja uhanalaiset lajit 1 3 LUONTOSELVITYS

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys

Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys Raportti 67030416 8.7.2003 Kuva: Pasi Halme Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 SUUNNITTELUALUE 2 3 MENETELMÄT JA AINEISTO 2 3.1 Suunnittelutyön vaiheet 2 3.2 Suunnitteluaineisto

Lisätiedot

Ramoninkadun luontoselvitys

Ramoninkadun luontoselvitys Ramoninkadun luontoselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 7.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työmenetelmät... 3 2.1 Esiselvitys... 3 2.2 Maastotyöskentely... 3 2.3

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 LUONTOSELVITYS

KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 LUONTOSELVITYS KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 Kirkonseudun-Pirilän-Savikorven ja Hakamaan- Ristisuon-Väärälänperän, sekä Kuivalanperän osaalueet LUONTOSELVITYS Työ: E23994.10 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN JA SUOLAHDEN TAAJAMIEN LAAJENNUSALUEIDEN LUONTOSELVITYS 226-C7402

ÄÄNEKOSKEN JA SUOLAHDEN TAAJAMIEN LAAJENNUSALUEIDEN LUONTOSELVITYS 226-C7402 ÄÄNEKOSKEN JA SUOLAHDEN TAAJAMIEN LAAJENNUSALUEIDEN LUONTOSELVITYS 226-C7402 21.12.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTOSELVITYS 1 21.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KÄYTETYT

Lisätiedot

TAIPALSAARI. ILKONSAARTEN (Itäinen) JA MYHKIÖN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari

TAIPALSAARI. ILKONSAARTEN (Itäinen) JA MYHKIÖN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari TAIPALSAARI ILKONSAARTEN (Itäinen) JA MYHKIÖN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 MENETELMÄT 3 YLEISKUVAUS 4 TULOKSET... 4 1. Myhkiö. 4 2. Ilkonsaaret (itäinen)..

Lisätiedot

RAJALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS LUONTO- JA MAISEMASELVITYS

RAJALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS LUONTO- JA MAISEMASELVITYS FCG Suunnittelukeskus Oy SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAJALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 613-C8916 5.10.2007 FCG Suunnittelukeskus Oy I 5.10.2007 Rajalan teollisuusalueen ak muutos

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Metsähallitus, Laatumaa SORSAKOSKEN SUONIEMI. Luonto- ja maisemaselvitys 3847-D2576

FCG Finnish Consulting Group Oy. Metsähallitus, Laatumaa SORSAKOSKEN SUONIEMI. Luonto- ja maisemaselvitys 3847-D2576 FCG Finnish Consulting Group Oy Metsähallitus, Laatumaa SORSAKOSKEN SUONIEMI Luonto- ja maisemaselvitys 18.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto ja maisemaselvitys I 18.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Raportti 67080546.ABT 5.11.2008 Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä ympäristöselvitys on tehty Korpilahden kunnassa sijaitsevalle Lapinjärven alueelle ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys Liite 5 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAUHAVAN KAUPUNKI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.2.2015 P24345P002 1 (11) Tuomo Pihlaja 4.2.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Menetelmät...

Lisätiedot

ISOSUON TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN LUONTOSELVITYS

ISOSUON TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN LUONTOSELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki ISOSUON TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN LUONTOSELVITYS Raportti 0141-D3960 28.4.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 98 MYRSKYLÄN SEPÄNMÄKI- PALOSTENMÄKI LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kuvio 1. Kalliokumpare alueen pohjoisosassa (Kuvio 1). ClT-tyypin kalliometsaa. 1. JOHDANTO Selvitysalue

Lisätiedot

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 1 SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Juha Saajoranta 2 Sisällysluettelo 1. Luontoselvityksen toteutus 3 2. Asemakaava-alueen luonnon yleispiirteet..3 3. Kasvillisuus- ja

Lisätiedot

Liite 4. Luonnonsuojelu

Liite 4. Luonnonsuojelu Liite 4. Luonnonsuojelu Luonnonsuojelualueet (SL) Kohteen nimi Kohdeluokka Arvo Inventointi 1 Koukkurahka Puuttomat suot Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu, alue kuuluu Natura Kangasalan kunta 2000

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

Miehikkälän Savan alueen osayleiskaavan vaikutukset Suurisuon Natura 2000 -alueeseen. Miehikkälän kunta. Natura 2000 -arviointi.

Miehikkälän Savan alueen osayleiskaavan vaikutukset Suurisuon Natura 2000 -alueeseen. Miehikkälän kunta. Natura 2000 -arviointi. Miehikkälän kunta Keskustie 9 49700 MIEHIKKÄLÄ Natura 2000 -arviointi Miehikkälän Savan alueen osayleiskaavan vaikutukset Suurisuon Natura 2000 -alueeseen Petri Parkko 18.11.2013 1. Menetelmät ja aineisto

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... TYÖNUMERO: E27125.00 KITTILÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS YLÄ-KITTILÄN NIITTY SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Tuuliwatti Oy. Simon tuulivoimalat Onkalo ja Putaankangas. Luontoselvitys 09.08.2010. FM biologi Minna Tuomala

Tuuliwatti Oy. Simon tuulivoimalat Onkalo ja Putaankangas. Luontoselvitys 09.08.2010. FM biologi Minna Tuomala Tuuliwatti Oy Simon tuulivoimalat Onkalo ja Putaankangas Luontoselvitys 09.08.2010 FM biologi Minna Tuomala Putaankankaan tuulivoimalat 1 3 2 Putaankankaan tuulivoimalat Tuulivoimala 1 Avohakkuuala, jonka

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos RAPORTTI LIITE 3 20.10.2011 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos Luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 1 3 MENETELMÄT 1 3.1 Lähtötiedot

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista LIITE 4 Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista Pohjois-Pohjanmaan liitto, Tuomas Kallio Kalajoki, n:o 66 Luonnonympäristön yleiskuvaus Selvitysalue

Lisätiedot

338. Vaara-Kainuun kansallispuistoesityksen suojelemattomat kohteet luonnonpuiston koillispuolisia alueita lukuun ottamatta (Hyrynsalmi, Puolanka)

338. Vaara-Kainuun kansallispuistoesityksen suojelemattomat kohteet luonnonpuiston koillispuolisia alueita lukuun ottamatta (Hyrynsalmi, Puolanka) Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.fi/metsat 338. Vaara-Kainuun

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskus Kuva: Tero Taponen Kosteikkoluontotyyppien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin (koko maa) 100 % 10 12 21 17 70 14 n 90 % 80

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

HOVILAN JA VIEREVÄNNIEMEN ALUEIDEN LUONTOSELVITYS 433-C7485

HOVILAN JA VIEREVÄNNIEMEN ALUEIDEN LUONTOSELVITYS 433-C7485 Kontiolahden kunta HOVILAN JA VIEREVÄNNIEMEN ALUEIDEN LUONTOSELVITYS 433-C7485 15.12.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY Kontiolahden kunta 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KÄYTETYT TIEDONLÄHTEET...

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN PIENVESIEN RANTA-ASEMAKAAVA

KONTIOLAHDEN PIENVESIEN RANTA-ASEMAKAAVA FCG Planeko Oy UPMKYMMENE OYJ KONTIOLAHDEN PIENVESIEN RANTAASEMAKAAVA Luonto ja maisemaselvitys 1701D1158 10.2.2009 FCG Planeko Oy Luonto ja maisemaselvitys I UPMKymmene Oyj 10.2.2009 Kontiolahden pienvesien

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio

Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio 1 Sami Mäkikyrö 10.10.2013 Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio Luontoselvitys, Natura-tarveharkinta 2 SISÄLLYS 1. Johdanto....3 2. Suojelualueet ja -ohjelmat..3 2.1.Luonnonsuojeluohjelmat....3

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI DAGSMARKIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEKÄ PERUKSEN KAAVA- ALUEEN LAAJENNUS LIITO-ORAVASELVITYS

KRISTIINANKAUPUNKI DAGSMARKIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEKÄ PERUKSEN KAAVA- ALUEEN LAAJENNUS LIITO-ORAVASELVITYS KRISTIINANKAUPUNKI DAGSMARKIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEKÄ PERUKSEN KAAVA- ALUEEN LAAJENNUS LIITO-ORAVASELVITYS Kristiinankaupunki EY 22091 D SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3 2 LIITO-ORAVA...3 3 AINEISTO

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526

HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526 HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526 12.6.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY Liito-oravaselvitys 1 12.6.2006 Hepoluhdan alue 488-C7526 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISKUVA... 1 3 LIITO-ORAVA...

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA LAHELA LUONTOARVOTARKISTUKSET

TUUSULAN KUNTA LAHELA LUONTOARVOTARKISTUKSET TUUSULAN KUNTA LAHELA LUONTOARVOTARKISTUKSET Lahela 2 1 JOHDANTO Tämän työn luontoarvotarkistustyöt on tehty Tuusulan kunnalla, Lahelan yleissuunnittelun pohjaksi. Työn tarkoituksena oli tarkistaa Lahelan

Lisätiedot

225. Suhansuo-Kivisuo (Ilomantsi)

225. Suhansuo-Kivisuo (Ilomantsi) Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.fi/metsat 225. Suhansuo-Kivisuo

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 MENELMÄT... 2 3 MAAPERÄ... 3 4 VESISTÖT JA POHJAVEDET... 4 5 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

UPM Kymmene Metsä Oyj

UPM Kymmene Metsä Oyj FCG Finnish Consulting Group Oy UPM Kymmene Metsä Oyj JUUAN RANTA-ASEMAKAAVAT Luonto- ja maisemaselvitys 30.9.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I 30.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Tmi Mira Ranta Isorainiontie 8 38120 SASTAMALA p. 050-5651584

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven kaupungin Räisälän kylässä. Suunnitelma koskee Kotikangas nimistä tilaa (75:0). Luontoselvityksen

Lisätiedot

335. Laajanneva-Mustasuo (Vaala)

335. Laajanneva-Mustasuo (Vaala) Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.fi/metsat 335. Laajanneva-Mustasuo

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS Pekka Routasuo 30.12.2011 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset.

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. Voimala 1 Alueella kasvaa nuorta ja varttuvaa kalliomännikköä. Sekapuuna kasvaa hieman kuusta

Lisätiedot

Päivämäärä 29.10.2012 NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAHANKKEEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA RAKENTAMIS- ALUEIDEN KUVAUKSET

Päivämäärä 29.10.2012 NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAHANKKEEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA RAKENTAMIS- ALUEIDEN KUVAUKSET Päivämäärä 29.10.2012 NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAHANKKEEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA RAKENTAMIS- ALUEIDEN KUVAUKSET SISÄLTÖ 1. Johdanto 1 2. Luonnonympäristön yleispiirteet ja arvokkaat luontokohteet 1 2.1

Lisätiedot

VEKARAISTEN RANTA-ASEMAKAAVA

VEKARAISTEN RANTA-ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy SULKAVAN KUNTA VEKARAISTEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus, ehdotus RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE SULKAVAN KUNNAN LINKOLAN KYLÄN TI- LAA 1:48 (OSA), IITLAHDEN KYLÄN TILAA 2:15

Lisätiedot

LOHILAHTI-LOHIKOSKI OSAYLEISKAAVA

LOHILAHTI-LOHIKOSKI OSAYLEISKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Sulkavan Palvelut Oy LOHILAHTI-LOHIKOSKI OSAYLEISKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 26.9.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I 26.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TUHANKOSKEN JA ILOKALLIONIEMEN RANTA- ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

TUHANKOSKEN JA ILOKALLIONIEMEN RANTA- ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Planeko Oy Hirvensalmen kunta TUHANKOSKEN JA ILOKALLIONIEMEN RANTA- ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, ehdotus 1701-C9805 9.9.2008 FCG Planeko Oy Kaavaselostus, ehdotus I 9.9.2008

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSTA VARTEN

LUONTOSELVITYS RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSTA VARTEN MIKKELI, TAIPALE, TILA HIETANIEMI LUONTOSELVITYS RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSTA VARTEN Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 30.12.2014 1 JOHDANTO Mikkelin kaupungin Taipaleen kylässä sijaitsevalle

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI Oivanginjärvi

KUUSAMON KAUPUNKI Oivanginjärvi liite: laajennusalue KUUSAMON KAUPUNKI Oivanginjärvi JOKOSLAHDEN RANTA_ASEMAKAAVA LAAJENNUSALUE Rantalahden alue Nuorta männikköä suunnittelualueen länsirajalla. KIMMOKAAVA EKOTONI KY JOKOSLAHDEN RANTA-ASEMAKAAVA

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti LIITE 5 Vastaanottaja Kuortaneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510020028 KUORTANEEN KUNTA LÄNSIRANNAN OSAYLEISKAAVAN TAISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN 1 Päivämäärä

Lisätiedot

METSO-OHJELMA. elinympäristöt. Valinta kriteerit TOTEUTTAA. Ympäristöministeriö & maa- ja metsätalousministeriö

METSO-OHJELMA. elinympäristöt. Valinta kriteerit TOTEUTTAA. Ympäristöministeriö & maa- ja metsätalousministeriö METSO-OHJELMA elinympäristöt pienvedet lehdot lahop.kangasmetsät puustoiset suot metsäluhdat kalliot, louhikot puustoiset perinneymp. Valinta kriteerit TOTEUTTAA Ely-keskus metsäkeskus -pysyvä suojelu

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

Seivalan ranta-asemakaava Luontoselvitys

Seivalan ranta-asemakaava Luontoselvitys LIITE 6 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Seivalan ranta-asemakaava Luontoselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22621P003 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pyhäjärvenkatu

Lisätiedot

Niemenharjun matkailualueen asemakaavan luonnon nykytila

Niemenharjun matkailualueen asemakaavan luonnon nykytila S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA Niemenharjun matkailualueen asemakaavan luonnon nykytila Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26156 Raportti 1 (10) Kärkkäinen Jari Sisällysluettelo

Lisätiedot

SAVITAIPALE MARTTILAN ALUEEN YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari

SAVITAIPALE MARTTILAN ALUEEN YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari SAVITAIPALE MARTTILAN ALUEEN YMPÄRISTÖARVIOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 MENETELMÄT 3 OSA-ALUEET... 4 1. Osa-alue 1. 4 2. Osa-alue 2. 5 3. Osa-alue 3. 5 4. Osa-alue 4. 6 5. Osa-alue

Lisätiedot

POHJOISOSIEN OSAYLEISKAAVA JA RANTAYLEISKAAVA

POHJOISOSIEN OSAYLEISKAAVA JA RANTAYLEISKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Vieremän kunta POHJOISOSIEN OSAYLEISKAAVA JA RANTAYLEISKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 14.4.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I 14.4.2010

Lisätiedot

SAVITAIPALE. Taipaleenlahden ja Kolhoniemen ranta-asemakaava. ympäristöarviointi. Jouko Sipari

SAVITAIPALE. Taipaleenlahden ja Kolhoniemen ranta-asemakaava. ympäristöarviointi. Jouko Sipari SAVITAIPALE Taipaleenlahden ja Kolhoniemen ranta-asemakaava ympäristöarviointi Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUSMENETELMÄT... 3 3. SUUNNITTELUALUEEN... 3 4. INVENTOINNIN TULOKSET

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Suojelukohteiden lainsäädännöllistä pohjaa ja vaikutuksia Liite 7.8b suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Natura 2000 verkosto Lakisääteinen rauhoitus. Luontodirektiivin mukaiset SCI-alueet

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi 17.1.2013 Willitys tmi Marjo Lindberg Sisältö Selvitysalueen sijainti 3 Yleistä 3 Menetelmät 3 Sysivuoren luonto, yleistä 3 Kartta 4 Kuvaukset Sysivuoren luonnosta

Lisätiedot

LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS

LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.3.2014 Viite 1517874 LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS

Lisätiedot

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Leena Lehtomaa, naturvårdsenheten 17.9.2011 1 Hyvin hoidettu monimuotoinen

Lisätiedot

HAUKINIEMI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

HAUKINIEMI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA HAUKINIEMI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Hirvensalmen kunta ITÄOSAN RANTAOSAYLEISKAAVA. Luonto- ja maisemaselvitys -P11246

FCG Finnish Consulting Group Oy. Hirvensalmen kunta ITÄOSAN RANTAOSAYLEISKAAVA. Luonto- ja maisemaselvitys -P11246 FCG Finnish Consulting Group Oy Hirvensalmen kunta ITÄOSAN RANTAOSAYLEISKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 19.4.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I 19.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46

Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46 Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46 MÄNTSÄLÄ (46) LUO-alue sijaitsee Mäntsälän keskiosissa Lukon kylässä pääosin asumattomalla metsäisellä harjualueella. osalta pääosin tietoon alueella laaja-alaisesti esiintyvästä

Lisätiedot

HIMOKSEN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

HIMOKSEN ALUEEN OSAYLEISKAAVA FCG Planeko Oy JÄMSÄN KAUPUNKI HIMOKSEN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Luonto- ja liito-oravaselvitys 204-D1011 8.9.2008 FCG Planeko Oy Luonto- ja liito-oravaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 SELVITYSALUEEN

Lisätiedot

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 19.1.2010 16.1T-1-1 VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

JYRKKÄKOSKI PUDASJÄRVI LUONTOSELVITYS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI. Sepänkatu 9 A 7 90100 Oulu PUH. 08-883030 FAX. 08-8830333 aija.degerman@airix.

JYRKKÄKOSKI PUDASJÄRVI LUONTOSELVITYS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI. Sepänkatu 9 A 7 90100 Oulu PUH. 08-883030 FAX. 08-8830333 aija.degerman@airix. JYRKKÄKOSKI PUDASJÄRVI LUONTOSELVITYS Sepänkatu 9 A 7 90100 Oulu PUH. 08-883030 FAX. 08-8830333 aija.degerman@airix.fi PUDASJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 2. KALLIO- JA MAAPERÄ... 4 3.

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Keskustan osayleiskaava kantatien varren alueella ja kirkkoseudun asemakaavan laajennus kantatien pohjoispuolelle

TEUVAN KUNTA Keskustan osayleiskaava kantatien varren alueella ja kirkkoseudun asemakaavan laajennus kantatien pohjoispuolelle LUONTOSELVITYS 2013 16X160803 21.11.2013 TEUVAN KUNTA Keskustan osayleiskaava kantatien varren alueella ja kirkkoseudun asemakaavan laajennus kantatien pohjoispuolelle Luontoselvitys Teuvan kunta Luontoselvitys

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013. Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola

Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013. Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013 Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola Asiakas Winda Invest Oy Gallen-Kallelankatu 7 28100 Pori Yhteyshenkilö Kalle Sivill Puh.

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Torttijärven alue sijaitsee Pirkanmaalla, Ylöjärven Kurussa, noin 10 kilometriä

Lisätiedot

SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS

SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS KEURUUN-MULTIAN SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 SAARIJÄRVEN YM. VESISTÖJEN Alueilla ei esiinny liito-oravia Suomen Luontotieto Oy 9/2014 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen

Lisätiedot

Oriveden Punkaniemi ja lähialueet

Oriveden Punkaniemi ja lähialueet Raportti maastokäynnistä 13.9.2013 Juho Kytömäki, LuK Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Oriveden Punkaniemi ja lähialueet Tutustuin Oriveden Pukala-järven koillisrannalla sijaitsevaan Punkaniemen Veljestenlammin

Lisätiedot

YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO. Luontoselvityksen täydennys muuttuneille voimalapaikoille ja maakaapelireitille LIITE 3 TM VOIMA OY

YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO. Luontoselvityksen täydennys muuttuneille voimalapaikoille ja maakaapelireitille LIITE 3 TM VOIMA OY S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO Luontoselvityksen täydennys muuttuneille voimalapaikoille ja maakaapelireitille LIITE 3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot Harjut ja kalliot 52. Sotavallan harju Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status Metso soveltuvuus: 10,7 ha Sotavalta Yksityinen Arvokas harjualue, Pohjavesialue, Opetuskohde, Arvokas luontokohde Kyllä Merkittävä

Lisätiedot

VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA

VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Nilsiän kaupunki LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA Selostus 523-P10310 21.2.2012 FCG Finnish Consultig Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Ruostejärven osayleiskaava 25.7.2010 1 (9) Seija Väre RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS. Tammelan kunta

Ruostejärven osayleiskaava 25.7.2010 1 (9) Seija Väre RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS. Tammelan kunta Seija Väre 25.7.2010 1 (9) RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS Tammelan kunta 2 RUOSTEJÄRVEN LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Ruostejärven osayleiskaava sijaitsee Tammelan kunnan eteläosassa valtatien

Lisätiedot

JAAMANKANKAAN ALUEEN IDEOINTI

JAAMANKANKAAN ALUEEN IDEOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy UPM-Kymmene Oyj JAAMANKANKAAN ALUEEN IDEOINTI Luonto- ja maisemaselvitys 11.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I 11.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Rääkkylän kunta ORIVEDEN RANTAYLEISKAAVA. Viitasammakkoselvitys 0611-P12044

FCG Finnish Consulting Group Oy. Rääkkylän kunta ORIVEDEN RANTAYLEISKAAVA. Viitasammakkoselvitys 0611-P12044 FCG Finnish Consulting Group Oy Rääkkylän kunta ORIVEDEN RANTAYLEISKAAVA Viitasammakkoselvitys 12.5.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Viitasammakkoselvitys I 12.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

ERÄIDEN LUONTOKOHTEIDEN NYKYTILAN SELVITTÄMI- NEN

ERÄIDEN LUONTOKOHTEIDEN NYKYTILAN SELVITTÄMI- NEN FCG Finnish Consulting Group Oy Leppävirran kunta ERÄIDEN LUONTOKOHTEIDEN NYKYTILAN SELVITTÄMI- NEN P16796 31.10.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I YMP SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA

METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA Lieksan seurakunta on suojellut Metsien suojeluohjelman (METSO) mukaisesti Ympäristöministeriön päätöksellä yksityiseksi luonnonsuojelualueiksi tässä oppaassa lyhyesti esitellyt

Lisätiedot

PENGERJOEN RANTAYLEISKAAVA LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 510-C6235

PENGERJOEN RANTAYLEISKAAVA LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 510-C6235 Multian kunta PENGERJOEN RANTAYLEISKAAVA LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 510-C6235 25.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY Multian kunta 1 25.1.2006 SISÄLLYSLUETTELO LIITTEET... 2 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISKUVA... 1 3

Lisätiedot

VIRPILAMMEN RANTAKAAVAN MUUTOS LUONTO- JA MAISEMASELVITYS

VIRPILAMMEN RANTAKAAVAN MUUTOS LUONTO- JA MAISEMASELVITYS Heinolan kaupunki Viestintäalan ammattiliitto ry VIRPILAMMEN RANTAKAAVAN MUUTOS LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 5035-C5484 14.3.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY Viestintäalan ammattiliitto ry 1 14.3.2006 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MURTONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

MURTONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy RAUTALAMMIN KUNTA MURTONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE RAUTALAMMIN KUNNAN IHALAIS KYLÄN TILOJA 4:167 JA 4:185-187. RANTA-ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU

Lisätiedot

TAIPALSAAREN PÖNNIÄLÄ

TAIPALSAAREN PÖNNIÄLÄ TAIPALSAAREN PÖNNIÄLÄ POHJAHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI Jouko Sipari 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO. 2 TUTKIMUSMENETELMÄT.. 2 YLEISKUVAUS... 3 TULOKSET... 3 1. Paikallistien eteläpuoli... 3

Lisätiedot

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Pälkäneen kunta Keskustie 1 36600 PÄLKÄNE EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net SISÄLLYS TYÖN TAUSTAA 2 ALUEEN

Lisätiedot

Storörenin asemakaava 30.10.2008 1 STORÖRENIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTO

Storörenin asemakaava 30.10.2008 1 STORÖRENIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTO Storörenin asemakaava 30.10.2008 1 STORÖRENIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTO Storörenin asemakaava-alueen luonto 30.10.2008 2 1. YLEISKUVAUS 3 2. TULOKSET 3 2.1 Kasvillisuus 3 2.2 Linnusto 6 2.3 Lepakot 7 2.4

Lisätiedot

ANJALANKOSKEN KYYNELMYKSENJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2002 Maanomistustilanne korjattu 12.2.2009

ANJALANKOSKEN KYYNELMYKSENJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2002 Maanomistustilanne korjattu 12.2.2009 Liite 1 ANJALANKOSKEN KYYNELMYKSENJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2002 Maanomistustilanne korjattu 12.2.2009 1. SELVITYSALUE JA TAVOITTEET Selvitysalue käsittää Kouvolaan yhdistyneen,

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015

RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 PARAINEN. KIRJAIS RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 205 Maanmittari Oy Öhman/Mikko Siitonen 205 JOHDANTO Selvitysalue sijaitsee Paraisten saaristossa, Nauvon Kirjaisissa. Selvitysalueeseen kuuluu

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA Pappilanniemi, korttelien 150 163 asemakaavan muutos

TAIPALSAAREN KUNTA Pappilanniemi, korttelien 150 163 asemakaavan muutos TAIPALSAAREN KUNTA Pappilanniemi, korttelien 150 163 asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24613P001 1 (22) Kärkkäinen Jari Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Voimassa oleva asemakaava...

Lisätiedot