VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS"

Transkriptio

1 FCG Suunnittelukeskus Oy UURAISTEN KUNTA VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS Luonto- ja maisemaselvitys 685-C

2 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO YLEISTÄ Tutkimusmenetelmät ja käytetyt tiedonlähteet Lähtöaineisto Kohteiden arvottaminen Uhanalaisuusluokitus KYYNÄMÖISTEN OSAYLEISKAAVA Maisema Vesiluonto Pohjavedet Pintavedet Kasvillisuus Eläimistö Luonto- ja lintudirektiivilajit sekä uhanalaiset ja harvinaiset lajit Lintudirektiivilajit Valtakunnallisesti uhanalaiset lajit Valtakunnallisesti silmälläpidettävät lajit (NT) Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat alueet Kansallisesti arvokkaat kohteet Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet Paikallisesti arvokkaat kohteet Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet Maisemansuojelun kannalta arvokkaat kohteet UURAISTEN RANTAYLEISKAAVA Pohjavedet Luonto- ja lintudirektiivilajit sekä uhanalaiset ja harvinaiset lajit Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit Lintudirektiivilajit Valtakunnallisesti uhanalaiset lajit Valtakunnallisesti silmälläpidettävät lajit (NT) Alueellisesti uhanalaiset lajit (RT) Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat alueet Kansainvälisesti arvokkaat kohteet Kansallisesti arvokkaat kohteet Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet Paikallisesti arvokkaat kohteet Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet Maisemansuojelun kannalta arvokkaat kohteet Maastossa tarkastetut kohteet ja suositukset...21 LÄHTEET...22 P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

3 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys II LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Kyynämöisten osayleiskaava-alueen arvokkaat luonto- ja maisemakohteet sekä uhanalaiset ja harvinaiset lajit Uuraisten rantayleiskaava-alueen Natura 2000-alueet, suojeluohjelmakohteet, luonnonsuojelualueet, arvokkaat pienvedet ja perinnemaisemakohteet Uuraisten rantayleiskaava-alueen arvokkaat luonto- ja maisemakohteet sekä uhanalaiset ja harvinaiset lajit Uuraisten pohjavesialueet P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

4 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 1 (24) UURAINEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 1 JOHDANTO Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos ja laajennus koskee lähes kaikkia kunnan alueella sijaitsevia vesistöjä sekä kyläyleiskaavan osalta Kyynämöisten kylän aluetta. Tässä luonto- ja maisemaselvityksessä osoitetaan Kyynämöisten osayleiskaava-alueen luonnonympäristön perustekijät sekä määritellään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmat kohteet ja alueet sekä esitetään suositukset maankäytöstä. Lisäksi työhön sisältyy Uuraisten rantayleiskaavan luonto- ja maisemaselvityksen täydentäminen. Luontoselvitystä täydennetään uuden lain vaatimusten mukaiseksi. Täydennys sisältää uhanalaisten lajien tietojen päivityksen uuden uhanalaisuusluokituksen mukaiseksi, uusien luontokohteiden päivittämisen olemassa olevan tiedon perusteella sekä pysyvään asutukseen suunniteltujen kohteiden maastotarkistuksen. Selvityksen teki FCG Suunnittelukeskus Oy:n Kuopion aluetoimistosta biologi, FM Minna Eskelinen. 2 YLEISTÄ 2.1 Tutkimusmenetelmät ja käytetyt tiedonlähteet Kyynämöisten kylän osayleiskaava-alueen luonnonympäristön nykytila selvitettiin maastokäynnillä Inventoinnin tavoitteena oli saada yleiskuva alueen kasvillisuudesta ja eläimistöstä sekä tunnistaa arvokkaimmat kasvillisuus- ja eläimistökohteet. Maastossa inventointi kohdistettiin ensisijaisesti alueille, jonne kaavassa on osoitettu rakentamista. Työ perustuu arvokkaiden luontokohteiden inventointiin. Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan tarkistamistyön osalta maastotyöt tehtiin Inventointi kohdistettiin ranta-alueille, joille on suunnitteilla pysyvää asutusta. Alueelta tiedossa olevat uhanalaiset lajit on huomioitu työssä uuden uhanalaisluokituksen mukaisesti (Rassi ym. 2001). Rantayleiskaavatyön luontoselvityksen ( ) luontokohteet sekä uudet arvokohteet arvoluokitettiin olemassa olevan tiedon ja uuden uhanalaisluokituksen perusteella. Arvokkailta luontokohteilta kerättiin tietoa mm. puustosta, lajistosta sekä uhanalaisesta lajistosta. Lisäksi arvioitiin kohteiden luonnontilaisuutta. Kasvillisuustyypit määritettiin Toivosen ja Leivon (1997) 1 laatiman luokituksen mukaan. Eläimistötiedot pohjautuvat olemassa olevaan aineistoon sekä maastokäynnin yhteydessä tehtyihin havaintoihin. Selvitysalueiden sijainti ilmenee liitekartoista (liitteet 1-4), joissa on esitetty luonnonsuojelullisesti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet, selvitysalueen maisemalliset arvot sekä uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymispaikat. 1 Toivonen, H. & Leivo, A. 1997: Kasvillisuuskartoituksessa käytettävä kasvillisuus- ja kasvupaikkaluokitus. Kokeiluversio. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A; 14. P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

5 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 2 (24) 2.2 Lähtöaineisto Työn kannalta keskeisimmät lähteet olivat: Ympäristöhallinnon Hertta-ympäristötietojärjestelmä Keski-Suomen ympäristökeskus (2007): Uhanalaisten eliölajien esiintymätiedot Keski-Suomen pienvesien suojeluohjelma (Lammi 1993) Keski-Suomen perinnemaisemat (Kivelä 2000) Uuraisten kunta (2000):. Rantayleiskaavan selostus. 2.3 Kohteiden arvottaminen Tunnetut ja maastotyössä löydetyt arvokkaat kohteet arvotetaan luonto- ja maisema-arvojen perusteella. Kohteiden arvotuskriteereinä käytetään kohteen edustavuutta, luonnontilaisuutta, harvinaisuutta ja uhanalaisuutta, luonnon monimuotoisuutta lajitasolla sekä kohteen toiminnallista merkitystä lajistolle. Alueen arvoa nostaa sen toimiminen eläimistön lisääntymis- tai ravinnonhankinta-alueena. Mitä harvinaisemmasta ja uhanalaisemmasta lajista on kyse sitä arvokkaampi alue on. Metsien luonnontilaisuutta arvioitaessa huomioidaan metsän metsähoidollinen tila, lahopuujatkuvuus ja lahopuun määrä sekä elävän puuston rakenne ja puulajisuhteet. Arvoluokitus pohjautuu seuraavaan jaotukseen: a) kansainvälisesti arvokkaat kohteet, b) kansallisesti arvokkaat kohteet, c) maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet, d) paikallisesti arvokkaat kohteet sekä e) muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet. Vesilain luontotyypit arvotetaan tapauskohtaisesti poikkeuksena fladat ja kluuvijärvet, jotka luokitetaan kansallisesti arvokkaiksi kohteiksi. Kansainvälisesti arvokkaat kohteet. Tähän ryhmään kuuluvat Natura 2000 verkoston alueet, Ramsar -alueet ja kansainvälisesti merkittävät kosteikot ja lintualueet (IBA alueet). Kansallisesti arvokkaat kohteet. Kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kansallispuistot, luonnonpuistot, suojeluohjelmien kohteet, erämaaalueet, koskiensuojelulain mukaiset vesistöt, valtakunnallisten suojeluohjelmien kriteerit täyttävät kohteet, kansallisesti tärkeät lintuvesialueet (FINIBA - alueet), kohteet, joilla on luonnonsuojelulain luontotyyppejä (LsL 29 ), äärimmäisen ja erittäin uhanalaisten sekä vaarantuneiden lajien esiintymispaikat, erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat ja muut arvokkaat luonnonsuojelualueet. Lisäksi kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat ja kulttuurimaisemat. Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet. Tähän ryhmään kuuluvat valtakunnallisissa suojeluohjelmissa maakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut kohteet, seutu- ja maakuntakaavan suojelualuevaraukset, alueellisesti uhanalaisten lajien esiintymispaikat ja maakunnallisesti/seudullisesti merkittävät muut luontokohteet. Paikallisesti arvokkaat kohteet. Paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kohteet, joilla on metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MeL 10 ), yleis- ja asemakaavojen suojeluvaraukset, paikallisesti uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymispaikat sekä muut paikallisesti harvinaiset ja edustavat luontokohteet. Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet. Kohteet, jotka eivät ole edellä mainituissa luokissa mutta, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden säi- P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

6 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 3 (24) 2.4 Uhanalaisuusluokitus lymisen kannalta tärkeitä, esimerkiksi suuret yhtenäiset tavanomaisen luonnon alueet ja ekologiset käytävät. Lisäksi tähän luokkaan kuuluvat luonnonmuistomerkit. Luontoselvityksen uhanalaisuusluokitus pohjautuu uhanalaisten lajien II seurantatyöryhmän esitykseen, joka on laadittu IUCN:n uusien uhanalaisuusluokkien ja kriteerien mukaisesti. Tässä mietinnössä määriteltiin kaikille uhanalaisille lajeille uhanalaisuusluokan lisäksi elinympäristötyyppi ja uhkatekijät. Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU) lajit. Silmälläpidettävät (NT) lajit eivät ole uhanalaisia. Alueellisesti uhanalaiset lajit pohjautuvat uuteen uhanalaisuusluokitukseen, jossa aluejakona käytetään metsäkasvillisuusvyöhykkeitä osa-alueineen (vanhassa aluejako pohjautui lääninjakoon). Lajit jaetaan kahteen luokkaan: alueellisesti hävinneet (RE) ja alueellisesti uhanalaiset (RT). 3 KYYNÄMÖINEN 3.1 Maisema kuuluu valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa itäiseen Järvi- Suomeen, Keski-Suomen järviseutuun. Alue on laajojen järvialtaiden, polveilevien vesireittien sekä kumpuilevien moreenimaiden luoteesta kaakkoon suuntautunutta sokkeloa. Metsällä on suuri merkitys maisemakuvassa. Viljelmät sijaitsevat usein rantojen tuntumassa. Asutus on perinteisesti sijoittunut joko laaksoihin vesistöjen tuntumaan tai mäkien harjanteille. Kyynämöinen on maisemaltaan monipuolinen kokonaisuus, jossa yhdistyvät viljely-, vesi- ja harjumaisema. Maiseman hallitseva elementti on Kyynämöisten järvi, jota rajaa idässä Kyynämöisten kyläalue ja lounaassa Syrjänkankaan harjualue. Selvitysalueen metsät ovat pääosin mäntykankaita. Maisema on yleisilmeeltään kumpuileva. Etenkin Tervaniemi ja Syrjänkankaan alue ovat kumpareista harjumaastoa. Kuva 1. Kyynämöisten kyläalueen maisemaa hallitsevat viljelymaisemat. P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

7 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 4 (24) Kyynämöisen kylä sijaitsee Kyynämöisjärven rannalla. Kylän maatalousmaiseman ominaispiirteitä ovat viljelykulttuuri, kulttuurikasvillisuus ja vesinäkymät. Kyläalueen halki kulkee -Multia tie, jonka varrelle pääosa asutuksesta sijoittuu. Tieltä avautuu järvinäkymiä peltojen ja laidunmaiden yli. Huutoniemi-Hietasaari välisellä alueella yhdessä Kyynämöisen pohjoisosan saarien ja niemien kanssa on merkittäviä maisemallisia arvoja. Rantaviiva on matalaa hiekka-hiesurantaa, mannerranta jyrkästi nousevaa mäntyvaltaista harjua. Syrjänkankaan harjualue muodostaa arvokkaan harjumaisemakokonaisuuden, jolla on merkitystä virkistysalueena. Harjualueella on uimarantoja ja hyvätasoinen polkuverkosto, mm. Musta-Muikku Kaakkolampi alueella kiertää Huutoniemen luontopolku. Kuva 2. -Multia tieltä avautuu näkymiä Kyynämöisen järven vesimaisemaan. 3.2 Vesiluonto Pohjavedet Kyynämöisten osayleiskaava-alueelle sijoittuu kaksi pohjavesialuetta, Kellokankaan pohjavesialue ( ) ja Syrjänkankaan pohjavesialue ( ), jotka kuuluvat luokkaan 3, muut pohjavesialueet. P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

8 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 5 (24) Kuva 3. Kyynämöisten alueelle sijoittuvat Kellokankaan (pohjoinen kohde) ja Syrjänkankaan (eteläinen kohde) pohjavesialueet (sininen viiva) Pintavedet Vesistöjä ja vesistöalueita koskevia tietoja on saatu Keski-Suomen ympäristökeskuksen kotisivuilta (www.ymparisto.fi) sekä ympäristöhallinnon Hertta-ympäristötietojärjestelmästä. Selvitysalueen vesistöt kuuluvat Kymijoen vesistöalueeseen, Kyynämöisen- Sääkspään alueeseen (14.653). Vesistöjen päävaluma-alueet ovat valtaosin suoseutuja, mistä johtuu vesien tummuus ja humuspitoisuus. Taulukko 1. Kyynämöisten osayleiskaava-alueen järvet ja lammet. Pinta-ala (ha) Keskisyvyys (m) Suurin syvyys (m) Iso-Ahveninen 14,5 1,9 3,6 Iso-Valkoinen 6,9 3,6 7,5 Kaakkolampi 2,8 - - Kyynämöinen 515,5 4,0 13,4 Majalampi 4,0 0,4 1,2 Musta-Muikku 2,6 2,6 1,5 Pieni-Ahveninen 7,0 0,7 1,7 Kyynämöinen (515,5 ha. keskisyvyys 4,0 m, suurin syvyys 13,4 m) on Isojoen vesistöalueen tummavetinen latvajärvi. Se saa vetensä laajoilta ojitetuilta suo- ja metsäalueilta, mikä näkyy veden värissä ja vedenkorkeuden suurina vuodenaikaisina vaihteluina. Vedenkorkeuden vaihtelut näkyvät P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

9 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys Uuraisten ryk 6 (24) 685-C7026 etenkin järven alavarantaisessa pohjoisosassa. Suomen ympäristökeskuksen tekemän vesistöjen käyttökelpoisuusluokituksen (käyttökelpoisuus virkistyskäyttöön, kalastukseen yms.) mukaan Kyynämöinen on laadultaan hyvä. 3.3 Kasvillisuus Uuraisten kunnan länsiosaan sijoittuva Kyynämöisten alue sijaitsee keskiboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä, Pohjanmaan kasvimaantieteellisellä alueella. Selvitysalueen metsät ovat mäntykankaita. Rantavyöhykkeellä vallitsevat varttuneet metsät, muualla nuoret mäntykankaat ovat vallitsevat. Kasvillisuus vaihtelee kanervatyypin (CT) kuivista ja puolukkatyypin (VT) kuivahkoista kankaista mustikkatyypin (MT) tuoreisiin kankaisiin. Harjumetsien kuivilla kankailla vuorottelevat variksenmarja- ja poronjäkäläkasvustot. Tyypillisiä lajeja ovat puolukka, mustikka ja kanerva. Varttuneita kuusikankaita on selvitysalueen koillisosissa. Näillä osin kasvillisuus vaihtelee tuoreista kankaista käenkaali-mustikkatyypin (OMT) lehtomaisiin kankaisin. Pienialaisesti esiintyy myös lehtokasvillisuutta, kuten saniaistyypin (FT) kosteaa lehtoa. Metsitetyt pellot ovat nuoria koivikoita. Kuva 4. Tervaniemen kumpareisen harjumaaston metsät ovat tasaikäisiä mäntykankaita. Selvitysalueen suot ovat pääosin ojitettuja rämeitä. Ojittamattomat rämeet ovat pääosin isovarpurämeitä, joiden tyypillistä lajistoa ovat suopursu, juolukka, vaivero, puolukka, variksenmarja, isokarpalo ja lakka. Pienialaisesti esiintyy myös tupasvillarämeitä. Korpia on selvitysalueen koillisosassa, jossa on metsäkortekorpea. Nevoja on lähinnä rantasoilla, joissa esiintyy pullosaravaltaista saranevaa sekä lyhytkorsinevaa. Ranta-alueilla on pienialaisesti myös ruoho- ja saraluhtia, joiden lajistoon kuuluvat mm. pullosara, kastikat, kurjenjalka, järvikorte, raate ja suoputki. Kyynämöisten rannat ovat matalia ja useissa paikoissa on hiekkarantaa. Matalimmat vesialueet ovat ruohoisia, järvikorte- ja saravaltaisia. Rantavyöhykkeen tyypillisiä lajeja ovat mm. pullosara, viiltosara, terttualpi, kurjenjalka, rätvänä, järvikorte ja ratamosarpio. Kelluslehtistä kasvillisuutta on niukasti, P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

10 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 7 (24) lähinnä ulpukkaa. Rantapuustossa ja pensastossa kasvaa koivua, harmaaleppää ja pajuja. Kuva 5. Kyynämöisen järvelle tyypillisiä ovat matalat hiekkarannat. 3.4 Eläimistö Selvitysalueen nisäkäslajisto on Keski-Suomelle tyypillinen. Alueella havaittiin mm. hirvi, jänis ja orava. Linnustotiedot pohjautuvat alueelta aiemmin tehtyihin luontoselvityksiin sekä maastotöiden yhteydessä tehtyihin havaintoihin. Lintujen lajimäärä on suurin rantapensastoissa ja lehtipuuvaltaisissa metsissä. Linnuston kannalta merkittävimmät alueet ovat Kyynämöisen järven Isoluoto sekä Majalahteen liittyvä Lokalampi. Kyynämöistenjärven alueella tyypillisiä ovat matalan veden aikaan kahlaajat, vesilinnut ja rantojen hyönteissyöjäpikkulinnut. Rantakosteikkojen ja kivikkojen kahlaajia ovat rantasipi, metsäviklo ja liro. Rantapensastojen tyypillinen laji on pajusirkku. Isoluodolla pesii naurulokkiyhdyskunta, jossa pesii myös pikkulokkeja. Luodoilla pesii kalalokkeja ja kalatiiroja. Kyynämöisen ja lampien vesilinnustoon kuuluvat mm. sinisorsa ja telkkä. Laulujoutsen pesii selvitysalueen ulkopuolella Lokalammessa. Pesimätön pari havaittiin Majalammessa. Metsälinnusto on kangasmetsille tyypillinen. Yleisiä ovat mm. peippo, pajulintu, rastaat ja tiaiset. Muuta lajistoa mm. käpytikka. Huomionarvoiseen lajistoon kuuluu mm. käki sekä nuolihaukka, joka pesii todennäköisesti Kyynämöisen Lamposaaressa. Peltolinnustoon kuuluvat mm. kuovi, töyhtöhyyppä ja kiuru. 3.5 Luonto- ja lintudirektiivilajit sekä uhanalaiset ja harvinaiset lajit Selvitysalueelta ei havaittu eikä ole tiedossa luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeja. P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

11 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 8 (24) Lintudirektiivilajit Kalatiira (Sterna hirundo) Kalatiira on sisävesillä yleinen laji. Se suosii suurten selkävesien luotoja ja pikkusaarten rantakallioita, mutta pesii myös pienemmissä vesistöissä karuista metsäjärvistä reheviin lintujärviin. Kalatiira pesii harvakseltaan alueella. Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Laulujoutsen on nykyisin koko Suomen pesimälintu, joka kelpuuttaa syrjäisten suojärvien lisäksi elinpaikoikseen myös viljelyseutujen runsaskasviset lintujärvet ja suorantaiset metsäjärvet. Parhaiten laji viihtyy matalilla kortteikkorannoilla. Joutsen on pitkäikäinen lintu, joka alkaa pesiä vasta 4-6 vuotiaana. Noin 1/3 joutsenkannasta pesii vuosittain. Valtaosa pesimättömistä pareista on nuoria. Laulujoutsen pesii Lokalammella. Todennäköisesti pesimätön pari havaittiin Majalammen länsirannalla. Liro (Tringa glareola) Liro on Suomen runsain kahlaaja, joka pesii yleisimmin varvikkoisilla rämeillä sekä nevojen laiteilla. Etelä-Suomessa elinympäristöksi kelpaavat myös rehevät järvikuiviot ja rantaniityt. Etelä- ja Keski-Suomessa laji on todennäköisesti vähentynyt soiden ojitusten takia. Laji elää mm. Kyynämöisen rantakosteikoilla Valtakunnallisesti uhanalaiset lajit Naurulokki (Larus ridibundus) Naurulokki pesii tyypillisimmin yhdyskuntina rehevien lintujärvien ja lahtien ruovikoissa ja rantaluhdissa. Lajin kanta on alkanut vähetä luvulta lähtien. Taantuman syynä voivat olla mm. minkin ja harmaalokin runsastuminen sekä ravinnonsaantia heikentänyt tehomaatalous. Kyynämöisten järven Isoluodolla pesii arviolta 50 yksilön naurulokkiyhdyskunta. Laji on vaarantunut Valtakunnallisesti silmälläpidettävät lajit (NT) Käki (Cuculus canorus) Käki on tasaisimmin levinneitä lintuja Suomessa. Sille kelpaavat monenlaiset metsäiset ja puuryhmiä kasvavat elinympäristöt, joilta löytyy reunoja ja väljyyttä. Laji suosii puoliavoimia metsiä, kuten mäntykankaita, kalliomänniköitä ja niiden laiteita. Käki on yleinen myös rämeillä ja rannoilla. Käen on arveltu harvinaistuneen Etelä- ja Keski-Suomen kulttuuriseuduilla. Lajista tehtiin äänihavaintoja Saunajoen eteläpuolen ja Pieni-Ahvenisen mäntykankailla. 3.6 Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat alueet Kyynämöisten osayleiskaava-alueella ei ole Natura verkostoon kuuluvia alueita, valtakunnallisiin suojeluohjelmiin kuuluvia kohteita eikä luonnonsuojelulain (LSL 29 2 ) mukaisia suojeltavia luontotyyppejä. Selvitysalueen luonnonsuojelullisesti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmat kohteet ovat Kuoliosaaren luonnonsuojelualue, Musta-Muikku Kaakkolampi harjualue sekä Majalahti-Lokalampi välinen suoalue. Lisäksi selvitysalueella on rantasoita, luhtaisia ranta-alueita sekä lehtokohteita. P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

12 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 9 (24) Kansallisesti arvokkaat kohteet Pienialaiset lehdot ovat paikallisesti arvokkaita kohteita ja mahdollisia metsälain (MeL 10 2 ) mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. 1. Kuoliosaaren luonnonsuojelualue, Kyynämöinen Pinta-ala: 0,9 ha Maankäyttösuositus: SL Luonnonsuojelualueeksi (YSA091409) vuonna 1971 rahoitettu vanha hautapaikkasaari. 2. Isoluoto-Pajusaari, Kyynämöinen Pinta-ala: 14,9 ha Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: naurulokki (VU) Maankäyttösuositus: luo Linnustokohde. Ruohottuneella vesialueella on merkitystä lintujen pesimäalueena ja muutonaikaisena levähdysalueena. Kohteella on matalan veden aikana laajoja ruohoisia lieterantoja, joilla viihtyvät kahlaajat, vesilinnut ja rantojen hyönteissyöjäpikkulinnut. Isoluodolla pesii arviolta 50 yksilön naurulokkikolonia, johon kuuluu myös pikkulokkeja. Lisäksi luodoilla pesivät kalalokki ja kalatiira. Kuva 6. Isoluodon alueella pesii naurulokkiyhdyskunta Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet 3. Syrjänkangas Pinta-ala: 99,0 ha Maankäyttösuositus: ge/my Arvokas harjualue. Syrjänkankaan harjualueet on merkitty Keski-Suomen seutukaavassa merkinnällä S/ha, maakuntakaavaehdotuksessa ge2. Vesimaisemaan kiinteästi liittyvän harjualueen muodostavat osin tasaantunut harjulaajentuma, harjukuopat, harjukummut sekä matalat pienehköt dyynit. Etenkin Musta-Muikun ja Kaakkolammen ympäristö on luonnontilaisena säilynyttä, pienipiirteisesti vaihtelevaa harjumaisemaa. Alueella on merkitystä virkistys- 2 Metsälaki ( /1093); Metsäasetus ( /1200) P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

13 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys Uuraisten ryk (24) 685-C7026 alueena (mm. Huutoniemen luontopolku). Harjujakso on osa Kyynämöisten maisemallista kokonaisuutta. Kuva Musta-Muikku on osa Syrjänkankaan harjumaisemaa. Paikallisesti arvokkaat kohteet 4. Koulun lehto Pinta-ala: 0,5 ha Maankäyttösuositus: luo Kasvillisuuskohde. Koulun itäpuolen kuusimetsässä sijaitseva lehtojuotti on saniaistyypin (FT) kosteaa kuusilehtoa. Varttuneen puuston vallitsevan latvuskerroksen muodostaa kuusi, alikasvoksen kuusi ja pihlaja. Pensaskerroksessa kasvaa mm. mustaherukkaa. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat soreahiirenporras, metsäimarre ja käenkaali. Muuta lajistoa mm. ojakellukka, nokkonen, metsäalvejuuri, vadelma, leskenlehti, huopaohdake, metsäkorte, oravanmarja ja rönsyleinikki. Etelässä kohde rajoittuu peltoon. Kuva 8. Koulun läheisyydessä on saniaistyypin kosteaa lehtoa. P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

14 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 11 (24) 5. Majalahti-Lokalampi suot Pinta-ala: 17,6 ha Maankäyttösuositus: MY/luo Kasvillisuus- ja linnustokohde. Kyynämöisten Majalahdesta Lokalampeen saakka ulottuu laaja, yhtenäinen ja luonnontilainen suoalue. Majalahti on laajoilta osin pinnanmyötäisesti umpeenkasvanut. Tien pohjoispuoli on luonnontilaista suoaluetta, joka ulottuu Lokalammelle saakka. Suot ovat laajoja avoimia suursaraisia, osin lyhytkortisia sekä luhtaisia nevoja. Paikoin on luhtaisia pajukoita sekä kangasmetsäsaarekkeita. Valtalajina on pullosara. Muuta lajistoa mm. jouhisara, kurjenjalka, raate, luhtavilla, suokukka, vaivero ja isokarpalo. Lokalampi on Kyynämöisten alueen tärkein lintujärvi, jonka pesimälinnustoon kuuluvat mm. laulujoutsen, kalatiira, kalalokki ja telkkä. Lammella on merkitystä myös lintujen muutonaikaisena levähdysalueena. Lokalampi on eteläosastaan täysin umpeenkasvanut suolampi. Eteläosassa on laajoja järvikorteja järviruokokasvustoja sekä suursaraisuutta. Pohjoisosa on rannoiltaan karu, rämerantainen. Kuva 9. Majalahtea reunustavat luonnontilaiset, suursaraiset nevat. 6. Majalammen rantasuot Pinta-ala: 0,6 ha Maankäyttösuositus: luo Kasvillisuuskohde. Länsirannan suot vaihtelevat luhtaisista nevoista rantarämeiksi. Nevaosien kasvillisuus on lyhytkorsinevaa, paikoin on ruoppapintoja. Tyypillistä lajistoa ovat mm. vaivero, karpalo, raate, pullosara, luhtavilla, suokukka, kurjenjalka, terttualpi ja vaivaiskoivu. Rämeosat vaihtelevat tupasvillarämeistä isovarpurämeiksi. Mätäspinnoilla kasvaa vaiveroa ja variksenmarjaa. Muuta lajistoa mm. vaivaiskoivu, tupasvilla, suopursu ja lakka. Lampea kiertää vaihtelevan levyinen suursarainen nevareunus, jossa kasvaa mm. jouhisaraa, pullosaraa, raatetta, kurjenjalkaa, terttualpia ja vehkaa. Länsirannalla havaittiin ruokaileva laulujoutsenpari. P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

15 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 12 (24) Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet 7. Saunajoen rämeet Pinta-ala: 0,5 ha Maankäyttösuositus: MY/luo Kasvillisuuskohde. Luontaisesti mutkitteleva, hidasvirtauksinen Saunajoen jokiuoma on suorantainen. Joen eteläpuoleiset suoalueet ovat ojitettuja rämeitä. Joen pohjoispuolella on luonnontilaisia isovarpurämeitä, jonka puusto on järeää mäntyä. Kenttäkerroksen valtalajeina ovat suopursu ja juolukka. Muuta lajistoa mm. vaivaiskoivu, vaivero, mustikka, puolukka, variksenmarja, suokukka, lakka ja tupasvilla. Jokea reunustaa kapealti suursarainen, paikoin luhtainen reunus, jonka tyypillisiä lajeja ovat pullosara, raate, kurjenjalka, järvikorte, suoputki, isokarpalo, kastikat ja jouhivihvilä. Luhtaisuutta on kapealti myös Kyynämöisen rannassa. 8. Pieni-Ahvenisen ja Iso-Ahvenisen rantasuot Pinta-ala: 7,7 ha Maankäyttösuositus: MY/luo Kasvillisuuskohde. Lammen länsirannan luonnontilaiset suot ovat tupasvillaja isovarpurämeitä, jotka rantaan päin vaihettuvat saranevoiksi. Rämeiden tyypillisiä lajeja ovat vaivero, suopursu, lakka, tupasvilla, rahkasara, juolukka, vaivaiskoivu, suokukka ja isokarpalo. Nevaosien valtalajeja ovat pullosara ja vaivero, muuta lajistoa mm. tupasvilla, vaivaiskoivu, raate, myrkkykeiso, luhtavilla, suokukka ja isokarpalo. Kaakkoisosan Karvapuron suulla on nevakorpea ja pullosaravaltaista saranevaa, jonka reunoilla kasvavat kasvustoina vehka ja vesikuusi. Muuta lajistoa mm. kurjenjalka, terttualpi, myrkkykeiso ja suoputki. Iso-Ahvenisen rantasuot ovat isovarpurämeitä. Kuva 10. Karvapuron suulla on saranevaa. Vehka ja vesikuusi muodostavat kasvustoja Maisemansuojelun kannalta arvokkaat kohteet 9. Kyynämöisen kylä Maankäyttösuositus: MY Kulttuurimaisema. Kyynämöisen kyläalue muodostaa maakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen, joka on edustavaa maaseutumaisemaa. Alueelle ovat P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

16 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 13 (24) tyypillisiä upeat järvinäkymät, tienvarren reittimäinen olemus sekä hoidetut pihapiirit. Kylänraitin varrella on punainen, hirsirakenteinen Kyynämöisten raittiusseurantalo ja jo yli sata vuotta toiminut kyläkoulu. Kyynämöisten maisemalliseen kokonaisuuteen kuuluu myös järven lounaispuolen harjujakso. 10. Lamposaari-Tervaniemen kärki, Kyynämöinen Maankäyttösuositus: MY Luonnonmaisema. Lamposaari muodostaa Heikkilänlahden ja Kyynämöisen pohjoisosan välillä maiseman solmukohdan (kuva 9). Saaren puusto on matalaa ja mäntyvaltaista, rannoilla koivua. Nuolihaukan pesintä. Maisemakokonaisuuteen kuuluu Tervaniemen kärjen kapea, mäntyvaltainen niemi. 11. Hietasaari-Huutoniemi Maankäyttösuositus: MY/luo Kulttuurimaisema. Huutoniemi-Hietasaari välisellä alueella yhdessä Kyynämöisen pohjoisosan saarien ja niemien kanssa on erittäin merkittäviä maisemallisia arvoja. Rantaviiva on matalaa hiekka-hiesurantaa, mannerranta jyrkästi nousevaa mäntyvaltaista harjua. Kyynämöisen vesialueelle erottuvan niemen yhdistää harjukankaisiin kapea hiekkainen kannas. Kuva 11. Kyynämöisten Lamposaarea ympäröivät matalat vesialueet. 12. Maisemapuut Pihapiirien suuret puut ovat maisemapuita, jotka elävöittävät Kyynämöisten kyläalueen maisemaa. Uus-Piesalan pihapiirissä kasvaa kaksi järeää mäntyä tien varressa. Länsi-Keljon pihapiirissä on järeä kuusi. P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

17 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 14 (24) 4 UURAISTEN RANTAYLEISKAAVA 4.1 Pohjavedet Uuraisten kunnan alueella sijaitsevat pohjavesialueet on esitetty taulukossa 2 ja liitekartassa 4. Kartalla kuvattuun pohjavesialueeseen sisältyvät pohjaveden varsinainen muodostumisalue sekä sitä ympäröivä suojavyöhyke. Vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet kuuluvat luokkaan 1, vedenhankintaan soveliaat pohjavesialueet luokkaan 2 ja muut pohjavesialueet luokkaan 3. Taulukko 2. Uuraisten pohjavesialueet (Britschgi & Gustafsson 1996, Herttaympäristötietojärjestelmä). Pohjavesiluokka Pohjavesialue Kokonaispintaala (ha) Antoisuus (m 3 /d) Luokka I Hankala ( ) Hirvaskangas ( ) Höytiä ) ) Kangashäkki ( B) Kiijasenkangas ( ) Köntyskangas ( ) Peltokangas ( ) Salmi-kuukka ( ) 29,13 299,61 57,66 327,72 97,22 109,83 205,14 15, Luokka II Ruotokassi ( ) 134, Luokka III Kellokangas ( ) Syrjänkangas ( ) 29,79 ha 67, Luonto- ja lintudirektiivilajit sekä uhanalaiset ja harvinaiset lajit sijoittuu etelä- ja keskiboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen vaihettumisalueelle. Pääosa kunnasta kuuluu keskiboreaaliselle kasvillisuusvyöhykkeelle, Pohjanmaan kasvimaantieteelliselle alueelle (3a). Kunnan itäisin osa sijaitsee eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä, Järvi-Suomen kasvimaantieteellisellä alueella (2b). Tämä on huomioitu alueellisesti uhanalaisten lajien luettelossa Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit Lintudirektiivilajit Uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymispaikat ilmenevät liitekartasta 3. Hajuheinä (Cinna latifolia) Pieni-Petäisen pohjoispää, ei ranta-alueella Liito-orava (Pteromys volans) Piikasalmi, Pieni Sääkspää Pikku-Kuukka (ei kaava-alueella) Pieni-Pirttilampi, itäpuolen metsät Ylä-Niinimäki, Niinijärvi Hirvaskylä Lahomäki Hitonhauta-Kylmähauta-Hirvasjoki Natura-alue Kalatiira (Sterna hirundo) Eri puolilla selvitysaluetta P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

18 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 15 (24) Kapustarinta (Pluvialis apricaria) Hankalampi, pesimäsuo Kuikka (Gavia arctica) Iso-, Lapinniemi (pesintä) Kuikkalahti-Takalahti, Pieni- (pesintä) Karvia Iso-Pitkä Niinijärvi Kuorejärvi Valkealampi (pesintä) Häkinjärvi eli Kotajärvi Kurki (Grus grus) Niemijärvi Miehinkäinen (pesintä) Sääkspään keskiosan rantasoilla Särkilampi (pesintä) Iso-Sammalinen (pesintä) Sorvanen Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Miehinkäinen (pesintä) Lokalampi (pesintä) Särkilampi (pesintä) Iso-Sammalinen (pesintä) Sorvanen Liro (Tringa glareola) Miehinkäinen (pesintä) Nauttiainen länsiranta Iso-Sammalinen (pesintä) Pieni-Kalliojärvi Luhtahuitti (Porzana porzana) Sorvanen Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus) Miehinkäinen Sorvanen Palokärki (Dryocopus martius) Iso-Uuraisen Pirkkalanlahden metsät Teeri (Tetrao tetrix) Hankalampi (soidinpaikka) Valtakunnallisesti uhanalaiset lajit Naurulokki (Larus ridibundus) Sakarijärvi (5 paria) Isoluoto, Kyynämöinen (yli 50 yksilön yhdyskunta) Miehinkäinen (yhdyskunta) Pieni- Ojalanlampi (2 nuorta yksilöä) Sorvanen (yhdyskunta) P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

19 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 16 (24) Selkälokki (Larus fuscus) Lamposaari, Sahrajärvi (varoitteleva yksilö) Vuohisaari ja Kalliosaari, Iso- (pieni selkälokkiyhdyskunta) Kaihlasaari, Pieni- (pesintä) Kuorejärvi Liito-orava (Pteromys volans) Ks Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit Hirvenkello (Campanula cervicaria) Pitkälahti, Tehlo (mökin takapihalla, nykytila?) Valtakunnallisesti silmälläpidettävät lajit (NT) Hajuheinä (Cinna latifolia) Ks Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit Teeri (Tetrao tetrix) Ks Lintudirektiivilajit Alueellisesti uhanalaiset lajit (RT) Jokileinikki (Ranunculus lingua) Heinälamminpuro Kaislasara (Carex rhynchophysa) Heinälamminpuro Korpinurmikka (Poa remota) Lotakonsuo, Niinijärvi Heinälamminpuro, Saarilampi Kullero (Trollius europaeus) Keskisen länsiranta, tihkupintalähteikkö Rantanuijasara (Carex buxbaumii ssp. buxbaumii) Lotakonsuo, Niinijärvi Pussikämmekkä (Coeloglossum viride) Keskisen länsiranta, tihkupintalähteikkö Synkkänopsayökkönen (Sympistis funebris) Hankalampi Valkonopsayökkönen (Sympistis heliophila) Hankalampi Viitasara (Carex tenuiflora) Palolammit: pienestä Palolammesta itään laskevan puron varsilla kasvustoina 4.3 Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat alueet Uuraisten kunnan Natura 2000 verkostoon kuuluvat alueet, suojeluohjelmakohteet, luonnonsuojelualueet, arvokkaat pienvedet ja perinnemaisemakohteet on esitetty liitekartassa 2. P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

20 FCG Suunnittelukeskus Oy Luonto- ja maisemaselvitys 17 (24) Edellä mainitut kohteet sekä Uuraisten rantayleiskaavaan liittyvässä luontoselvityksessä esitetyt luonnonsuojelullisesti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet sekä maisemallisesti arvokkaat alueet on esitetty arvoluokittain liitekartassa 3. Luettelossa lihavoituna on esitetty uudet ja rantayleiskaavan luontoselvityksestä poikkeavat arvokohteet sekä maastossa tarkistetut kohteet. Kohteiden numerokoodi viittaa rantayleiskaavan luontoselvityksen kohdenumerointiin Kansainvälisesti arvokkaat kohteet Kansallisesti arvokkaat kohteet Uuraisten kunnan alueella sekä kunnan rajalla sijaitsevat Natura 2000 verkostoon kuuluvat kohteet: Oksalan Isosuo Miehinkäisensuo (FI ) Lotakonsuo (FI ) Hitonhauta-Kylmähauta-Hirvasjoki (FI ) Uuraisten kunnan alueella luonnonsuojelualueita ovat: Kuoliosaarten luonnonsuojelualue (YSA091409) Vilmalankallioiden luonnonsuojelualue (YSA093176) Särkilammen kuivatusalue (YSA202174) Oksala Isosuon luonnonsuojelualue (YSA097415) Uuraisten kunnan alueella valtakunnallisiin suojeluohjelmiin kuuluvat: Särkilampi (LVO090202, lintuvesien suojeluohjelma (L10) Kylmäpuronlähteikkö (SSO090243, soidensuojeluohjelma) Valtakunnallisesti uhanalaisen eliölajin elinalue/pesäpaikka: Sorvanen (L3): Linnustokohde, merkittävä muutonaikainen levähdysalue (naurulokki, laulujoutsen, kurki, mustakurkku-uikku, luhtahuitti) Huutoniemi-Lamposaari-Pieniluoto-Isoluoto-Pajusaari, Kyynämöinen (L7): Linnustokohde. Isosaaressa naurulokkikolonia, Lamposaaressa nuolihaukan pesintä. Lintulahti, Sakarijärvi (L4): Matala lintulahti, muutonaikainen levähdysalue ja ruokailualue. Linnustoon kuuluvat mm. naurulokki, kalatiira, pikkulokki, rantasipi, tukkakoskelo ja tavi. Kaihlasaari, Pieni-: selkälokin pesintä Vuohisaari-Kuoliosaari, Iso-: selkälokkiyhdyskunta Lamposaari, Sahrajärvi: selkälokin pesintä Piikasalmen liito-oravametsä, Pieni Sääkspää (satelliittikuvan mukaan niemi näyttää hakatulta ja lehtipuuvaltaiselta Pajujoen rantaaluetta lukuunottamatta) Pikku-Kuukan liito-oravametsä (ei rantayleiskaava-alueella, yhteys Annalan laidunniitty -perinnemaisemakohteeseen) Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet Kasvillisuuskohteet: Palolammit (K58): viitasarakasvustot (RT), reheviä suotyyppejä Keskisen tihkupintalähteikkö (K65): lammen länsiranta, pussikämmekkä (RT), kullero Syrjänkankaan harjualue, Kaakkolampi, Musta-Muikku ja Iso- Valkoinen (M43) P:\Kuopio\MAANKAYTTO\\C7026_Rantayleiskaavan_tarkistaminen\LÄHTÖAINEISTO\Luonto\ ryk_kyynämöinen oyk\uuraisten ryk taydennys

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Ramoninkadun luontoselvitys

Ramoninkadun luontoselvitys Ramoninkadun luontoselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 7.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työmenetelmät... 3 2.1 Esiselvitys... 3 2.2 Maastotyöskentely... 3 2.3

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys

Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys Raportti 67030416 8.7.2003 Kuva: Pasi Halme Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 SUUNNITTELUALUE 2 3 MENETELMÄT JA AINEISTO 2 3.1 Suunnittelutyön vaiheet 2 3.2 Suunnitteluaineisto

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 LUONTOSELVITYS

KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 LUONTOSELVITYS KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 Kirkonseudun-Pirilän-Savikorven ja Hakamaan- Ristisuon-Väärälänperän, sekä Kuivalanperän osaalueet LUONTOSELVITYS Työ: E23994.10 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Raportti 67080546.ABT 5.11.2008 Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä ympäristöselvitys on tehty Korpilahden kunnassa sijaitsevalle Lapinjärven alueelle ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola )

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola ) Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu 635-417-3-28, Kataja 635-417-3-34 ja Ainola 935-417-3-26) Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN JA SUOLAHDEN TAAJAMIEN LAAJENNUSALUEIDEN LUONTOSELVITYS 226-C7402

ÄÄNEKOSKEN JA SUOLAHDEN TAAJAMIEN LAAJENNUSALUEIDEN LUONTOSELVITYS 226-C7402 ÄÄNEKOSKEN JA SUOLAHDEN TAAJAMIEN LAAJENNUSALUEIDEN LUONTOSELVITYS 226-C7402 21.12.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTOSELVITYS 1 21.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KÄYTETYT

Lisätiedot

338. Vaara-Kainuun kansallispuistoesityksen suojelemattomat kohteet luonnonpuiston koillispuolisia alueita lukuun ottamatta (Hyrynsalmi, Puolanka)

338. Vaara-Kainuun kansallispuistoesityksen suojelemattomat kohteet luonnonpuiston koillispuolisia alueita lukuun ottamatta (Hyrynsalmi, Puolanka) Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.fi/metsat 338. Vaara-Kainuun

Lisätiedot

ISOSUON TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN LUONTOSELVITYS

ISOSUON TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN LUONTOSELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki ISOSUON TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN LUONTOSELVITYS Raportti 0141-D3960 28.4.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS Vastaanottaja Smart Windpower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.5.2016 TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE 1 Päivämäärä 27.5.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen Merja Isteri Viite 1510021396

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven kaupungin Räisälän kylässä. Suunnitelma koskee Kotikangas nimistä tilaa (75:0). Luontoselvityksen

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 MENELMÄT... 2 3 MAAPERÄ... 3 4 VESISTÖT JA POHJAVEDET... 4 5 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset.

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. Voimala 1 Alueella kasvaa nuorta ja varttuvaa kalliomännikköä. Sekapuuna kasvaa hieman kuusta

Lisätiedot

TÄYDENNYSLIITE INARIJÄRVEN YLEISKAAVAN NATURA-ARVIOINTIIN. Aija Degerman, Sweco Ympäristö Oy, Oulussa

TÄYDENNYSLIITE INARIJÄRVEN YLEISKAAVAN NATURA-ARVIOINTIIN. Aija Degerman, Sweco Ympäristö Oy, Oulussa TÄYDENNYSLIITE INARIJÄRVEN YLEISKAAVAN NATURA-ARVIOINTIIN Aija Degerman, Sweco Ympäristö Oy, Oulussa 19.9.2014 Metsähallituksen uudet esitykset kalastustukikohdiksi Metsähallitus on esittänyt Inarin kunnan

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA:

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: 743-416-5-146 SEINÄJOEN KAUPUNKI 2016 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin alueella olevalla tilalla 743-416-5-146

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

335. Laajanneva-Mustasuo (Vaala)

335. Laajanneva-Mustasuo (Vaala) Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.fi/metsat 335. Laajanneva-Mustasuo

Lisätiedot

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi 17.1.2013 Willitys tmi Marjo Lindberg Sisältö Selvitysalueen sijainti 3 Yleistä 3 Menetelmät 3 Sysivuoren luonto, yleistä 3 Kartta 4 Kuvaukset Sysivuoren luonnosta

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS Pekka Routasuo 30.12.2011 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN PIENVESIEN RANTA-ASEMAKAAVA

KONTIOLAHDEN PIENVESIEN RANTA-ASEMAKAAVA FCG Planeko Oy UPMKYMMENE OYJ KONTIOLAHDEN PIENVESIEN RANTAASEMAKAAVA Luonto ja maisemaselvitys 1701D1158 10.2.2009 FCG Planeko Oy Luonto ja maisemaselvitys I UPMKymmene Oyj 10.2.2009 Kontiolahden pienvesien

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti LIITE 5 Vastaanottaja Kuortaneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510020028 KUORTANEEN KUNTA LÄNSIRANNAN OSAYLEISKAAVAN TAISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN 1 Päivämäärä

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Torttijärven alue sijaitsee Pirkanmaalla, Ylöjärven Kurussa, noin 10 kilometriä

Lisätiedot

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? 22.09.2015 Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Mitä ovat arvokkaat pienvedet? Pienvedet = purot ja norot, lammet, lähteiköt

Lisätiedot

VEKARAISTEN RANTA-ASEMAKAAVA

VEKARAISTEN RANTA-ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy SULKAVAN KUNTA VEKARAISTEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus, ehdotus RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE SULKAVAN KUNNAN LINKOLAN KYLÄN TI- LAA 1:48 (OSA), IITLAHDEN KYLÄN TILAA 2:15

Lisätiedot

Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46

Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46 Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46 MÄNTSÄLÄ (46) LUO-alue sijaitsee Mäntsälän keskiosissa Lukon kylässä pääosin asumattomalla metsäisellä harjualueella. osalta pääosin tietoon alueella laaja-alaisesti esiintyvästä

Lisätiedot

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Suojelukohteiden lainsäädännöllistä pohjaa ja vaikutuksia Liite 7.8b suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Natura 2000 verkosto Lakisääteinen rauhoitus. Luontodirektiivin mukaiset SCI-alueet

Lisätiedot

HAUKINIEMI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

HAUKINIEMI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA HAUKINIEMI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

TUHANKOSKEN JA ILOKALLIONIEMEN RANTA- ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

TUHANKOSKEN JA ILOKALLIONIEMEN RANTA- ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Planeko Oy Hirvensalmen kunta TUHANKOSKEN JA ILOKALLIONIEMEN RANTA- ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, ehdotus 1701-C9805 9.9.2008 FCG Planeko Oy Kaavaselostus, ehdotus I 9.9.2008

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot Harjut ja kalliot 52. Sotavallan harju Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status Metso soveltuvuus: 10,7 ha Sotavalta Yksityinen Arvokas harjualue, Pohjavesialue, Opetuskohde, Arvokas luontokohde Kyllä Merkittävä

Lisätiedot

Leivonmäen kunta Niininiemen asemakaava

Leivonmäen kunta Niininiemen asemakaava Raportti 67070391.BJ 21.1.2008 Leivonmäen kunta Niininiemen asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä luontoselvitys on tehty Leivonmäen kuntaan Niininiemen asemakaavaa varten. Selvityksen tarkoituksena

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Rääkkylän kunta ORIVEDEN RANTAYLEISKAAVA. Viitasammakkoselvitys 0611-P12044

FCG Finnish Consulting Group Oy. Rääkkylän kunta ORIVEDEN RANTAYLEISKAAVA. Viitasammakkoselvitys 0611-P12044 FCG Finnish Consulting Group Oy Rääkkylän kunta ORIVEDEN RANTAYLEISKAAVA Viitasammakkoselvitys 12.5.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Viitasammakkoselvitys I 12.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 3 Topografia 3 Kallioperä 4 Maaperä 4 Maanpeite 5 Pohjavesialueet 5 Selvitysalueen luontokohteet Luontokohteet

Lisätiedot

Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013. Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola

Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013. Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013 Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola Asiakas Winda Invest Oy Gallen-Kallelankatu 7 28100 Pori Yhteyshenkilö Kalle Sivill Puh.

Lisätiedot

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Pälkäneen kunta Keskustie 1 36600 PÄLKÄNE EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net SISÄLLYS TYÖN TAUSTAA 2 ALUEEN

Lisätiedot

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS 2.7.2014 Outi Tuomivaara, hortonomi ylempi AMK Kempeleen kunta 2 JOHDANTO Kempeleen Riihivainiolle on käynnistynyt asemakaavan laajennus, jonka pohjaksi on

Lisätiedot

Sääskiniemen kaavamuutos luontoselvitys

Sääskiniemen kaavamuutos luontoselvitys Liite 2 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOUNI RIITAMO JA PIHTIPUTAAAN KUNTA kaavamuutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (6) Tuomo Pihlaja Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Menetelmät...

Lisätiedot

SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS

SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS KEURUUN-MULTIAN SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 SAARIJÄRVEN YM. VESISTÖJEN Alueilla ei esiinny liito-oravia Suomen Luontotieto Oy 9/2014 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen

Lisätiedot

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Seija Väre 25.5.2009 1 (5) RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Pyhäjärven pohjoisrannalla. Maantien eteläpuolella rannalla on omakotitalojen rivi.

Lisätiedot

Oriveden Punkaniemi ja lähialueet

Oriveden Punkaniemi ja lähialueet Raportti maastokäynnistä 13.9.2013 Juho Kytömäki, LuK Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Oriveden Punkaniemi ja lähialueet Tutustuin Oriveden Pukala-järven koillisrannalla sijaitsevaan Punkaniemen Veljestenlammin

Lisätiedot

POHJOISOSIEN OSAYLEISKAAVA JA RANTAYLEISKAAVA

POHJOISOSIEN OSAYLEISKAAVA JA RANTAYLEISKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Vieremän kunta POHJOISOSIEN OSAYLEISKAAVA JA RANTAYLEISKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 14.4.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I 14.4.2010

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys LIITO-ORAVASELVITYS 23.6.2015 KALAJOEN KAUPUNKI Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 LIITO-ORAVASELVITYS 2 3 TULOKSET 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 5 VIITTEET 5 Kannen

Lisätiedot

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012:

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Savonlinnan kaupunki Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Riihisaari, Naistenlahdentie ja Rajalahti Petri Parkko 24.9.2012 1. Selvityksen taustoja Savonlinnan kaupunki tarvitsee

Lisätiedot

HIMOKSEN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

HIMOKSEN ALUEEN OSAYLEISKAAVA FCG Planeko Oy JÄMSÄN KAUPUNKI HIMOKSEN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Luonto- ja liito-oravaselvitys 204-D1011 8.9.2008 FCG Planeko Oy Luonto- ja liito-oravaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 SELVITYSALUEEN

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Liito-oravaselvitys 1 (23) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Hannukainen Mining Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 8.11.2016 Viite 1510027857 HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Päivämäärä 8.11.2016 Laatija Tarkastaja Kuvaus Heli

Lisätiedot

Alkkianvuoren alue, Karvia/Parkano, Satakunta/Pirkanmaa

Alkkianvuoren alue, Karvia/Parkano, Satakunta/Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 1017 Alkkianvuoren alue, Karvia/Parkano, Satakunta/Pirkanmaa Sijainti Alkkianvuoren alue sijaitsee Satakunnan ja Pirkanmaan

Lisätiedot

Loviisa, LUO-aluetunnus 58

Loviisa, LUO-aluetunnus 58 Loviisa, LUO-aluetunnus 58 LOVIISA (58) LUO-alue sijaitsee Loviisan lounaisosissa Kärpnäsin kylän ympäristössä. Paria mökkikeskittymää lukuunottamatta alue on asumatonta metsäseutua ja paljolti rakentamatonta

Lisätiedot

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti 5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti Korkeakoskenhaaran ja Koivukoskenhaaran haarautumiskohdassa on laaja kulttuurikeskittymä vanhoilla kylätonteilla sijaitsevine kylineen ja vanhoine peltoineen. Joen niemekkeet

Lisätiedot

ANJALANKOSKEN KYYNELMYKSENJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2002 Maanomistustilanne korjattu 12.2.2009

ANJALANKOSKEN KYYNELMYKSENJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2002 Maanomistustilanne korjattu 12.2.2009 Liite 1 ANJALANKOSKEN KYYNELMYKSENJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2002 Maanomistustilanne korjattu 12.2.2009 1. SELVITYSALUE JA TAVOITTEET Selvitysalue käsittää Kouvolaan yhdistyneen,

Lisätiedot

PUUMALA HAAPASELÄN OSAYLEISKAAVAN TÄYDENNYS YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari

PUUMALA HAAPASELÄN OSAYLEISKAAVAN TÄYDENNYS YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari PUUMALA HAAPASELÄN OSAYLEISKAAVAN TÄYDENNYS YMPÄRISTÖARVIOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 MENETELMÄT 3 ALUEET... 4 1. Kuivasaari. 4 2. Hämeensaari. 5 3. Likoranta... 6 4. Pitkäpohja.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Luontoselvityksen tarkoitus Tuulivoima-alueet Alueiden sijainti 4 Topografia 5 Kallioperä 6 Maaperä 7 Maanpeite 8 Pohjavesialueet 9 Tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Copyright Pöyry Finland Oy

Copyright Pöyry Finland Oy 19 Taulukko 3. Suhangon kasvillisuusselvityksen maastotöissä v. 2012 havaitut erityishuomiota vaativat sammallajit (Valtak. = valtakunnallisesti uhanalainen, Alueel. = alueellisesti uhanalainen, Dir.=

Lisätiedot

MURTONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

MURTONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy RAUTALAMMIN KUNTA MURTONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE RAUTALAMMIN KUNNAN IHALAIS KYLÄN TILOJA 4:167 JA 4:185-187. RANTA-ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Akaan kaupungin Toijalan SAVIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVA- JA LUONTOSELVITYS 2008

Akaan kaupungin Toijalan SAVIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVA- JA LUONTOSELVITYS 2008 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin Toijalan SAVIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVA- JA LUONTOSELVITYS 2008 Tmi Mira Ranta Karkunkyläntie 179 38140 KÄRPPÄLÄ

Lisätiedot

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 Marko Vauhkonen 1.8.2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

Pornaisten Hirvikallion maa-ainestenottoalueen luonto- ja maisemaselvitys

Pornaisten Hirvikallion maa-ainestenottoalueen luonto- ja maisemaselvitys 82131072 15.12.2010 NCC Roads Oy Luonto- ja maisemaselvitys Pornaisten Hirvikallion maa-ainestenottoalueen luonto- ja maisemaselvitys NCC Roads Oy Luonto- ja maisemaselvitys Pornaisten Hirvikallion maa-ainestenottoalueen

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Uurainen 2016 Mia Rahinantti Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Maastoinventointi... 2 3. Vaikutusarviointi... 3 4. Kuvia kohteesta... 4 5. Kasvillisuusluettelo...

Lisätiedot

VIRPILAMMEN RANTAKAAVAN MUUTOS LUONTO- JA MAISEMASELVITYS

VIRPILAMMEN RANTAKAAVAN MUUTOS LUONTO- JA MAISEMASELVITYS Heinolan kaupunki Viestintäalan ammattiliitto ry VIRPILAMMEN RANTAKAAVAN MUUTOS LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 5035-C5484 14.3.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY Viestintäalan ammattiliitto ry 1 14.3.2006 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NIIRASENLAHDEN ASEMAKAAVA-ALUE LUONTOSELVITYS 2012

NIIRASENLAHDEN ASEMAKAAVA-ALUE LUONTOSELVITYS 2012 NIIRASENLAHDEN ASEMAKAAVA-ALUE LUONTOSELVITYS 2012 Markku Nironen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 12.12.2012 1 JOHDANTO Kangasniemen kirkonkylän pohjoispuolella sijaitsevalle Niirasenlahden ja Salmelantien

Lisätiedot

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI Pekka Routasuo 6.2.2012 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

JAAMANKANKAAN ALUEEN IDEOINTI

JAAMANKANKAAN ALUEEN IDEOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy UPM-Kymmene Oyj JAAMANKANKAAN ALUEEN IDEOINTI Luonto- ja maisemaselvitys 11.3.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I 11.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Suot ja kosteikot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Suot ja kosteikot Suot ja kosteikot 47. Mantereenrahka Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status: Metso soveltuvuus: 4,2 ha Hulaus Yksityinen Arvokas luontokohde Kyllä Mantereenrahka sijaitsee Hulausjärven rannalla Vesilahden ja

Lisätiedot

ID 8030 Peurajärven virkistysalueen länsiosan metsät ja suot, Nurmes, Pohjois-Karjala

ID 8030 Peurajärven virkistysalueen länsiosan metsät ja suot, Nurmes, Pohjois-Karjala Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 8030 Peurajärven virkistysalueen länsiosan metsät ja suot, Nurmes, Pohjois-Karjala Sijainti Kohde Nurmeksen luoteisrajalla

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNTA ORIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS PAKSUNIEMESSÄ. Vastaanottaja Rääkkylän kunta. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys

RÄÄKKYLÄN KUNTA ORIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS PAKSUNIEMESSÄ. Vastaanottaja Rääkkylän kunta. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Vastaanottaja Rääkkylän kunta Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 8.12.2014 RÄÄKKYLÄN KUNTA ORIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS PAKSUNIEMESSÄ Päivämäärä 8.12.2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Ympäristöselvitykset Kaava-apu. Markku Kokko KAAVAMUUTOS TILALLE KOKKOLA Luonto- ja maisemaselvitys

Ympäristöselvitykset Kaava-apu. Markku Kokko KAAVAMUUTOS TILALLE KOKKOLA Luonto- ja maisemaselvitys LIITE 2 Ympäristöselvitykset Kaava-apu Markku Kokko KAAVAMUUTOS TILALLE KOKKOLA 167-417-7-13 Luonto- ja maisemaselvitys 14.07.2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI 2 3 SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 8022 Suurisuo-Ansasuo, Nurmes, Pohjois-Karjala

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 8022 Suurisuo-Ansasuo, Nurmes, Pohjois-Karjala Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 8022 Suurisuo-Ansasuo, Nurmes, Pohjois-Karjala Sijainti Kohde sijaitsee Nurmeksen kunnan luoteisosassa, noin 6 kilometriä

Lisätiedot

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja UPM tuulivoima Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 24.9.2013 KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 24.9.2013 Laatijat Tarkastanut Kuvaus Emilia Osmala Tarja Ojala Liito-oravaselvitys

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY Raportteja 3/2016 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.... 3 2. Luontoselvitys.......3 3. Tulokset.....

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011 KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011 1. JOHDANTO Suomen Natura 2000 verkosto on osa Euroopan unionin alueen kattavaa luonnonsuojeluverkostoa. Verkostoon kuuluu alueita,

Lisätiedot

Isoniemen asemakaava Luontoselvitys

Isoniemen asemakaava Luontoselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Isoniemen asemakaava Luontoselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue...

Lisätiedot

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Raasepori Oy Asiakirjatyyppi Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys Päivämäärä 21.9.2012 Viite 82142499-05 ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

Lisätiedot

LIITE 10. 5.5.2014, lisätty 18.11.2015. Uudet/Muuttuneet luonnonsuojelualueet:

LIITE 10. 5.5.2014, lisätty 18.11.2015. Uudet/Muuttuneet luonnonsuojelualueet: LIITE 10 Kemiönsaaren kunta Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos Luonnonsuojelukohteet Aineiston alkuperä: http://wwwp3.ymparisto.fi/lapio/lapio_flex.html# Lataus pvm. 5.5.2014, lisätty

Lisätiedot

JUHANI AALTIO Vuoritsalon ranta-asemakaavan muutostyön luontoselvitys

JUHANI AALTIO Vuoritsalon ranta-asemakaavan muutostyön luontoselvitys RAPORTTI 16USO0135.BAUSP.LUON 8.8.2013 JUHANI AALTIO Vuoritsalon ranta-asemakaavan muutostyön luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT 1 3 ALUEEN YLEISKUVAUS 1 3.1 Suojelualueet ja

Lisätiedot

SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS

SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS Vastaanottaja Soinin kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 28.6.2016 Viite 1510023251-001 SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS 1 Päivämäärä 28.6.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Metsälain mukaiset

Lisätiedot

METSO KOHTEEN LIITTEET

METSO KOHTEEN LIITTEET METSO KOHTEEN LIITTEET xxxxxx, xxx-xxx-x-xx 1 Tilan xxxx omistus 2 2 Suojeluun esitettävän metsän kasvupaikka- 2-7 ja puustotiedot kuvioittain 3 Karttarajaus 7 4 Suojelualueen lyhyt kuvaus 8 5 Kohteen

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 8032 Salmivaara, Valtimo, Pohjois-Karjala

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 8032 Salmivaara, Valtimo, Pohjois-Karjala Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 8032 Salmivaara, Valtimo, Pohjois-Karjala Sijainti Kohde sijaitsee 12 km Valtimon kunnan keskustasta pohjoiskoilliseen.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Pinta-ala: 4,7 ha Kylä: Kuokkala Omistaja: Yksityinen, Lempäälän kunta Status: Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde Metso soveltuvuus: -

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaavan luontoselvityksen päivitys

Oriveden rantaosayleiskaavan luontoselvityksen päivitys 2015 Oriveden rantaosayleiskaavan luontoselvityksen päivitys Petri Parkko 9.9.2015 1 1. Taustoja Oriveden rantaosayleiskaavan luontoselvityksen (Parkko 2011) maastotyöt tehtiin vuosina 2009 ja 2010 ja

Lisätiedot

Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004

Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004 LIITE 4 Vammalan kaupunki Kukkurin kaavaselostus liite 1 Yhdyskuntasuunnittelu PL 23 38201 VAMMALA Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004 Tmi Mira Ranta Karkunkyläntie 179 38140 KÄRPPÄLÄ

Lisätiedot

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 5 Liitteet Liite 1 Liite

Lisätiedot

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa Liito-orava- ja viitasammakkoselvitys Heikki Holmén 8.6.2016 2 (9) 8.6.2016 MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

KOLMENKULMAN KESKIOSAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2016

KOLMENKULMAN KESKIOSAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2016 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KOLMENKULMAN KESKIOSAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2016 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA. Luontoselvitys 2012. Markku Nironen

KASKISTEN KAUPUNKI TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA. Luontoselvitys 2012. Markku Nironen KASKISTEN KAUPUNKI TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA Luontoselvitys 2012 Markku Nironen 2012 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 2 2. AIEMMAT LUONTOSELVITYKSET JA LAJISTOTIEDOT... 3 3. KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS...

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot