RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖN TILA RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖN TILA RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2013"

Transkriptio

1 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖN TILA RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2013

2 2 Riihimäen kaupunki 2013 Riihimäen kaupunki PL Riihimäki Lisätietoja: Tilaukset: Kannen kuvat: Raportin kuvat: Taitto: Elina Mäenpää, ympäristöjohtaja p , Riihimäen kaupungin kuva-arkisto Nuoriso kuva: Pauli Palola Liikenne: Gary Wornell Luontokuvat: Antti Hovi Riihimäen kaupunki ellei toisin mainita Jaana Hodju ISBN sidottu ISBN pdf ISBN e-julkaisu Painopaikka: Riihimäen kaupungin monistamo 2013

3 3 RIIHIMÄEN YMPÄRISTÖN TILA 2012 Esipuhe Kaupungin yleinen kehitys... 5 Asutuksen kehittyminen... 5 Riihimäki pähkinänkuoressa... 6 Väestö ja asuminen... 7 Työpaikat ja elinkeinorakenne... 8 Maankäyttö ja kaupunkirakenne... 9 Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus... 9 Viheralueet ja puistot Luonto ja luonnonsuojelu Metsät ja suot Rauhoitetut luonnonsuojelualueet Kaavojen suojelualuevaraukset Suojellut luontotyypit Luonnonmuistomerkit Muut luonnoltaan arvokkaat alueet Luontopolut Riihimäen linnusto Uhanalaiset eläimet Ilmanlaatu, energia ja ilmasto Riihimäen typen oksidi- ja rikkidioksidipäästöt Riihimäen ilmanlaadun seuranta Riihimäen ilmanlaatuselvitys Kanta-Hämeen bioindikaattoritutkimus Tieliikenteen päästöt Energiantuotanto ja -kulutus Kasvihuonekaasupäästöt ja ilmastonmuutos Melu ja melun torjunta Riihimäen meluselvitys Tieliikennemelu Junaliikennemelu Meluntorjunta Hiljaiset alueet Vesistöt, vesiensuojelu ja jätevedet Valuma-alueet Järvien ja lampien vesien laatu Riihimäen jätevedenpuhdistamo Teollisuuden jätevedet Viemäriverkosto Vantaanjoen riskit ja vedenlaatu Hulevedet Merkittävä tulvariskialue Luonnonvarat ja niiden käyttö Riihimäen juomavesi Pohjaveden suojelu ja riskien hallinta Riihimäen lähdekartoitus Maaperä ja maa-ainesten otto Pilaantuneet maat ja niiden puhdistus Kulutus ja jätteet Riihimäkeläisen ekologinen jalanjälki Jätehuollon yhteistyö Järjestetty jätteenkeräys Hyötyjätteiden keräys Yhteenveto Lähteet... 56

4 4 ESIPUHE Maan, veden ja ilman laatua muuttavat monet eri toiminnot, kuten liikenne, teollisuus ja rakentaminen. Lisäksi ympäristön tilaa uhkaavat erilaiset onnettomuustilanteet teollisuudessa tai kemikaalikuljetuksissa. Muutokset ympäristön tilassa ovat ajallisesti hitaita ja siksi vaikeita havaita. Usein myös ympäristön tilaa koskeva tieto on hajallaan ja vaikeasti saatavissa. Tähän järjestyksessä kolmanteen Riihimäen ympäristön tilasta kertovaan raporttiin on koottu mahdollisimman ajantasaista tietoa Riihimäen ympäristön tilasta sekä ympäristöä kuormittavista tekijöistä. Tarkoituksena on antaa lukijalle yleiskuva Riihimäen vesistöjen ja luonnon monimuotoisuuden tilasta sekä ilmanlaadusta ja melutilanteesta. Kokonaistilannetta on kuvattu ekologisella jalanjäljellä. Riihimäen ympäristönsuojelulautakunta julkaisi ensimmäisen katsauksen Riihimäen ympäristön tilaan vuonna 1991 ja toisen vuonna Ympäristön tilan tutkimuksista on myös kerrottu vuosittain julkaistussa Riihimäen kaupungin ympäristöraportissa. Riihimäen ympäristön tila -raportti ilmestyy jatkossakin noin kymmenen vuoden välein. Ympäristön tilan seurantaa on Riihimäellä kehitetty yhdennetyn seurannan suuntaan, eli tietyllä koealalla seurataan ympäristön tilan, eli ilmanlaadun, vesistöjen ja pohjaveden sekä maaperän laadun ja luonnon monimuotoisuuden muutoksia. Riihimäelle on valmistunut seurantaohjelmat ilmanlaadulle, pohja- ja pintavesille sekä luonnon monimuotoisuudelle. Seurantaa tehdään ohjelmien mukaisesti ja myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Katsauksen tiedot on kerätty ja raportti työstetty ympäristönsuojeluyksikössä. Käsikirjoituksen on laatinut ympäristöasiantuntija Markku Kyöstilä. Lisäksi tietoja ovat antaneet kaupunkiorganisaation useat henkilöt, josta heille kaikille suuri kiitos. Riihimäellä Elina Mäenpää ympäristöjohtaja

5 5 KAUPUNGIN YLEINEN KEHITYS Riihimäki on kasvava ja kehittyvä kaupunki Helsinki Tampere-moottoritien ja pääradan varressa vajaan tunnin matkan päässä Helsingistä. Asukkaita Riihimäellä on yli Tiiviin kaupunkirakenteen vuoksi välimatkat kaupungin sisällä ovat lyhyet, joten julkiset ja kaupalliset palvelut ovat helposti kaikkien ulottuvilla. Luonnonläheisenä pikkukaupunkina Riihimäki on houkutteleva asuinpaikkavaihtoehto pääkaupunkiseudun suurille kaupungeille. Monipuoliset palvelut merkitsevät asumisen, elämisen ja harrastamisen mahdollisuuksia omassa kotikaupungissa. Asutuksen kehittyminen Kaupungin nykyisellä alueella on ollut asutusta todennäköisesti jo historiallisen ajan alussa 1300-luvulla. Riihimäen taajama muodostui kuitenkin vasta radan rakentamisen myötä. Rautatien rakentamisen alettua paikalle perustettiin työasema ja majoitettiin radanrakentajia. Asema sai nimekseen Riihimäki. Asukkaita oli vuoden 1859 lopussa noin Rautatien kansakoulu perustettiin vuonna 1863 Aleksanteri II:n toimesta. Helsinki Hämeenlinna-radan avautuessa vuonna 1862, ja 1870 valmistuneen Riihimäki Pietari-rautatien myötä, vuonna 1868 rakennetusta Riihimäen rautatieasemasta tuli Suomen ensimmäinen risteysasema. Vähitellen aseman ympärille keskittyi lisää asutusta. Sotilasstrategisesti tärkeälle rautatiepaikkakunnalle, riittävän matkan päähän Suomenlahden rannikosta, rakennettiin venäläinen ratsuväkivaruskunta, missä nykyään toimii Viestirykmentti, Suomen viestijoukkojen keskuspaikka. Vuonna 1909 muodostettiin itsenäinen Riihimäen kirkkoherrankunta, johon kuuluivat asema-alue, Arolammin, Herajoen ja Karan kylät Hausjärveltä, Hiivolan kylä ja osa Kernaalaa Lopelta. Ensimmäinen asemakaava valmistui tammikuussa Asemakylästä muodostettiin 1919 ns. taajaväkinen yhdyskunta. Tammikuussa 1922 Riihimäestä tuli Kauppala, ja vuoden 1960 alussa kaupunki. Teollinen tuotanto Riihimäellä alkoi vuonna 1881 aseman luo perustetussa rautateiden lennätinkonepajassa ja vuonna 1889 Patastenmäen syrjässä käynnistyneessä turvepehkutehtaassa. Teollistuminen jatkui vuonna 1904 sahan, sen yhteyteen vuonna 1910 perustetun voimalaitoksen ja samaan aikaan alkaneen lasituotannon myötä. Teollisuus monipuolistui edelleen 1921, kun Suomen Ampumatarvetehdas aloitti. Suomen ampumatarvetehdas muuttui vuonna 1927 Suojeluskuntain Ase- ja konepaja Osakeyhtiöksi (Sako Oy). Nykyään Lasimuseon ja Lasitehtaan alue, asemanseutu ja varuskunta ovat Riihimäellä valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä.

6 6 Silmäkeneva muinaisaikoina Silmäkenevan laaja suo- ja peltoalue lähiympäristöineen muodostavat Etelä-Suomen oloissa ainutlaatuisen kivikautisen muinaisjäännöskokonaisuuden. Silmäkenevan suo oli kivikaudella yli vuotta sitten järvi, joka ulottui Arolammilta nykyisen Räätykänmäen, Hirsimäen, Jokikylän ja Patastenmäen eteläpuolelle. Silmäkenevan entisiltä rannoilta ja saarista on löydetty useita kivikautisia asuinpaikkoja, jotka sijaitsivat metrin korkeustasoilla merenpinnasta. Silmäkenevan muinaisjärven paikalle syntynyt suo muodostui pääosin vesistön umpeenkasvun seurauksena. Järven lopullinen umpeenkasvu ja soistuminen tapahtuivat rautakauden (500 ekr. 300 jkr.) kuluessa. Silmäkenevan jäljellä oleva suo on osin ojitettua puustoista suota, osin umpeenkasvanutta entistä laidunmaata. Vetisestä Silmäkenevasta on nykyään ojituksen tuloksena kehittynyt kasvillisuudeltaan kangasmaata muistuttava metsän kasvupaikka. Reunaosistaan aluetta on raivattu pelloksi. Suon halki virtaa Vantaanjoki, johon alueen keskiosassa laskee Herajoen sivuhaara. Maanviljely on alkanut lähialueella viimeistään 1400-luvulla. Vantaanjoen latvajärvet ovat tarjonneet elintärkeitä riistamaita ja pyyntivesiä. Vaikka kivikautisia löytöjä on tehty koko Vantaanjoen vesistöalueen varrelta, voidaan Silmäkenevan muinaisjärveä pitää latvavesistön tärkeimpänä asuinympäristönä. Riihimäki pähkinänkuoressa Riihimäen väkiluku vuoden 2012 lopussa oli Riihimäen pinta-ala on 126 km 2, josta vesipinta-alaa on 5 km 2 asemakaavoitettu pinta-ala 2444 ha rantakaavoitettu 232 ha rakennettuja viheralueita (puistot ja katuvihreys) 111 ha muita viheralueita (puistometsät, maisemapellot ja niityt) 500 ha luonnonsuojelualueita 162 ha peltoa 2500 ha metsämaata noin 6500 ha (kaupungin omistamaa) 845 ha Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaan Riihimäeltä on löydetty yhteensä 36 muinaisjäännöstä, 25 kivikautista ja yksi historiallinen asuinpaikka, neljä kivikautista esineiden löytöpaikkaa, kaksi historiallista työ- ja valmistuspaikkaa, historiallinen hautapaikka, historiallinen ja ajoittamaton kivirakenne sekä ajoittamaton kultti- ja tarinapaikka.

7 7 Väestö ja asuminen Riihimäen väkiluku on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana keskimäärin lähes 300 hengellä vuodessa. Vilkkainta kasvu on ollut vuosina , keskimäärin 500 henkeä vuodessa. Asukkaista yli 95 % asuu kolmen kilometrin säteellä rautatieasemasta. Kaupungin oman väestöennusteen mukaan väkimäärän odotetaan kasvavan yhden prosentin vauhdilla vuoteen 2030 asti. asukasta Väestömäärä ja asukastiheys as/maa-km % henk. 2 henk. 3 henk. 4 henk. 5 henk. yli 6 henk. Lähde: Tilastokeskus Asuntokuntien koko Vuonna 2011 Riihimäellä oli asuntokuntaa, asunnossa asui keskimäärin 2,1 henkilöä. Asuntokuntien koko Riihimäellä on pienentynyt jatkuvasti. Yhden hengen asuntokuntia on 43 % asuntokunnista. Yhden ja kahden hengen asuntokuntien osuus on kasvanut 75 %:iin Lähde: Tilastokeskus Asukasta Väestötiheys asukasta/maa-km2 2 Vuoden 2012 lopussa Riihimäellä oli asukasta. Myös väestötiheys on kasvanut tasaisesti, ollen vuoden 2012 lopussa 241 asukasta maaneliökinometrillä asuntoa Lähde: Tilastokeskus Asumismuodot Kerrostalo Erillinen pientalo Rivi- tai ketjutalo Muu tai tuntematon Kuva: Noora Myllymäki Riihimäen rakennuskanta on suhteellisen nuorta. Puolet rakennusten kerrosalasta on rakennettu vuoden 1980 jälkeen. Kerrostaloissa asuu yli puolet (53 %) asuntokunnista. Rivitaloasumisen suosio kasvaa, sen osuus on nyt jo runsas 10 %. Pientaloasumisen osuus on pienentynyt vain puoli prosenttiyksikköä 25 -vuodessa.

8 8 Asukastiheys Riihimäen asukastiheys on 241 henkilöä maaneliökilometrillä. Kanta-Hämeen keskiarvo on 33,6 ja koko maan 17,7 henkilöä maaneliökilometrillä. Riihimäen asukastiheys on siten yli 13 kertaa suurempi kuin Suomessa keskimäärin. Kaupungin eri alueiden välillä asukastiheydessä on kuitenkin suuria eroja. Työpaikat ja elinkeinorakenne Elinkeinorakenne Riihimäellä on palvelupainotteinen. Palveluelinkeinoista, hallintopalvelut mukaan lukien, elantonsa saa 75 % asukkaista, jalostuksesta 23 % ja alkutuotannosta vajaa 1 %. Suurin työnantaja on Riihimäen kaupunki, jonka henkilökunnan määrä vuonna 2012 oli Muita suurimpia työllistäjiä ovat VR-yhtiöt, Valio Oy, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä, Wurth Oy, Puolustusvoimat/Riihimäen varuskunta, K-HKS Riihimäen yksikkö, Ekokem konserni ja Osuuskauppa Hämeenmaa. Riihimäellä on vähän suurteollisuutta; Ympäristön kannalta merkittävimmät ovat Versowood Oy:n sahateollisuus, Ekokem Oy:n ja Ekokem Palvelu Oy:n jätteiden käsittelylaitokset, Sako Oy:n asetehdas, Kumera Oy:n voimansiirtolaitetehdas, Valio Oy:n Herajoen meijeri, BASF Oy:n maali- ja pinnoitetehdas sekä Aga Oy:n kaasujen tuotantolaitos. Kaupungin alueella on neljä teollisuusaluetta: Mattilan, Peltokylän-Parooninmäen, Herajoen sekä Kaunolan teollisuusalueet. Pienteollisuutta on myös Peltosaaressa ja Juppalassa Työlliset, työpaikat ja työpaikkaomavaraisuus % Tiheimmin asutulla keskustan alueella asuu asukasta neliökilometrillä, kun esimerkiksi koko Helsingissä asukastiheys on Väljästi asutuilla läntisillä ja Arolampi Silmäkenevan alueilla asuu vain 11 asukasta neliökilometrillä. Tiheää asutus on myös muilla keskusta-alueilla, joissa asukastiheys vaihtelee välillä asukasta neliökilometrillä Työpaikat kpl Työlliset henkilöä Työpaikkaomavaraisuus % Lähde: Tilastokeskus Vuoden 2010 lopussa Riihimäellä oli työllistä, työpaikkaomavaraisuus oli laskenut noin 90 %:iin. Riihimäellä asuvasta työvoimasta Riihimäellä työskenteli 55 %. Kaupungista muualle töihin matkusti 45 % työvoimasta ja muualta Riihimäelle kulki noin 40 % Riihimäellä työskentelevistä.

9 9 MAANKÄYTTÖ JA KAUPUNKIRAKENNE Riihimäen maisemaa luonnehtivat nykyisellään kiinteä keskustaajama, suuret tielinjat pohjois-etelä- ja itä-länsisuunnassa sekä taajaman ulkopuolinen viljelymaisema ja suot. Vantaanjoen kapea uoma kulkee kaupungin halki. Keskustaajaman eteläpuolella sijaitseva Silmäkenevan suo, jonka läpi Vantaanjoki virtaa, on ojitettu ja metsitetty. Sammalistonsuo kaupungin pohjoisosassa on turvetuotantoalueena. Soista luonnontilaisimpana on säilynyt kaupungin koilliskulmassa sijaitseva Hatlamminsuo, josta suurin osa on lunastettu valtiolle perustettavaa luonnonsuojelualuetta varten. Kaupungin varsin tasaisessa korkokuvassa tärkeimmät mäkialueet ovat Hatlamminmäki, Korttionmäki ja Vahteriston-Huhtimonmäen metsäiset moreenimäet. Näistä Korttionmäki on jo otettu aktiiviseen maankäyttöön kaavoittamalla sitä asuinalueeksi. Asutus on laajentunut myös Huhtimonmäen alueelle. Laajimmat rakentamattomat mäkiset alueet ovat Riihimäen lounais- ja eteläosien metsäalueet. Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus Seudullinen maankäytön suunnittelu ja yleiskaavatyö ovat Riihimäellä kaavoituksen lähivuosien haasteita. Kanta-Hämeen maakuntakaava on vahvistettu vuonna Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa keväällä 2012 ja on vahvistettavana ympäristöministeriössä. Myös Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan laadinta on käynnistynyt. Kaava keskittyy pääasiassa luonnonvaroihin ja liikenejärjestelmäkysymyksiin. Maankäytön kehityskuvatyössä 2009 luotiin edellytyksiä Kanta-Hämeen kaupunkiseutujen kehittämiseen osana metropolialuetta. Työssä hahmoteltiin näkemystä Hyvinkään Riihimäen seudun maankäytön tulevaisuudesta. Aineistoa on käytetty maakuntakaavoituksessa. Riihimäen yleiskaava 2010 käsittää koko kaupungin alueen. Tämän jälkeen yleiskaavoitusta on jatkettu osa-alueittain. Osayleiskaavat ovat vahvistuneet Kapulaan (2004) ja Ekokemin alueelle (2002). Kalmun osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa tammikuussa 2012, mutta siitä on valitettu. Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin kaavahanketta jatketaan arkeologisten selvitysten valmistuttua yhteistyössä Hausjärven kunnan kanssa. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Riihimäen yleiskaavan 2035 laatiminen aloitettiin vuonna Asemakaavoitusta tehdään sekä rakennettujen alueiden muuttamiseksi ja tiivistämiseksi, että uusien alueiden luomiseksi ja toimintaedellytysten parantamiseksi kaupungin alueella. Kaupunki kaavoittaa pääsääntöisesti vain omistamaansa raakamaata. Yksityisen omistuksessa olevaa maata kaavoitetaan tai olemassa olevaa kaavaa muutetaan pääsääntöisesti vain kaavoitussopimuksin. Asemakaavoitettu pinta-ala Riihimäellä on hehtaaria ja rantakaavoitettu 232 hehtaaria, yhteensä noin 22 % maapinta-alasta.

10 10 Kaavoitusohjelma sisältää seuraavat yleispiirteiset maankäyttösuunnitelmat: Keskustan kehittämishanke Asemanseudun kehittämishanke Peltosaari-hanke Kalmun osayleiskaava Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Yleiskaava. Riihimäen maankäyttöjakauma 22% 4% 8% Asuin- ja vapaa-ajan alueet Metsätalouden maat (luokittelemattomat) Liikennerakennukset, varasto- ja teollisuusalueet 2% 1% 4% 59% Yhdyskuntatekninen- ja energiahuolto sekä liikenne Kallio- ja maaperäainesten ottoalueet Maatalouden maat Vesialueet Viheralueet ja puistot Kaupungin omistamaa metsää Riihimäellä on 845 hehtaaria. Lähes kaikki kaupungin omistamat metsät ovat virkistyskäytössä. Tärkeä ulkoilualue on Riutan 20 hehtaarin alue kaupungin länsilaidalla. Maastoltaan ja puustoltaan alue on vaihtelevaa ja korkeuseroja on paljon. Suosittuja ovat myös Kokko Taipaleen maastot sekä Vahteriston luonnonsuojelu- ja virkistysalue luontopolkuineen ja ulkoilureitteineen. Myös Urheilupuisto sekä Riihimäen Varuskunnan kuntopolku ja -latu ovat kuntoilijoiden suosiossa. Riihimäen kaupungilla on alueellaan kaikkiaan 742 ha hoidettavia viheralueita, josta luonnonsuojelualueita on 121 ha, puistometsiä ja niittyjä 510 ha. Osa virkistysalueiksi merkityistä alueista on käytöltään kuitenkin luokiteltavissa suojaviheralueiksi, kuten kapeat viherkaistaleet ja katujen varret.

11 11 Riihimäen kaupungin omistamia virkistyskäyttöön varattuja alueita on naapurikunnissa runsaat 33 ha; Riihisalo Lopen Kaartjärvellä, kesäsiirtola Janakkalan Saloisilla ja retkeilyyn soveltuva Puhinniemi Rengon Valajärvellä. Lisäksi Riihimäen kaupunki on osallistunut Hämeen virkistysalueyhdistyksen virkistysalueiden hankintaan. Kaupunkilaisten käytössä ovat Pääjärven 20 hehtaarin virkistysalue (Renko-Loppi) sekä Hietasalon 39 hehtaarin virkistysalue Lammin Kuohijärvellä. ha Kaupungin hoitamat viheralueet Kuva: Anja Koivunurmi-Niemelä Kesäisin ryhmäkasvia tuo värikkyyttä ja silmäniloa kaupunkiin. Elo-syyskuussa kukkii runsaasti auringonkukkia sisääntuloteiden kukkapelloissa Puistometsät ja niityt Luonnonsuojelu- alueet Rakennetut puistot Katuvihreys Kaupungin puistojen, liikenne- ja muiden yleisten alueiden viheralueiden ja puistometsien hoidosta vastaa katu- ja puistoyksikkö. Kaupungin tärkeimpiä puistoja ovat: Keskuspuisto, Kolmiopuisto, Rautatienpuisto, Urheilupuisto, Perhospuisto ja Tehtaankadun näyttelypuisto. Rautatienpuisto on Riihimäen vanhin puisto, ja se sijaitsee rautatieaseman ja ydinkeskustan välissä. Puiston rakentuminen alkoi 1850-luvulla. Puisto on miellyttävä ja rauhallinen keidas vanhoine puuistutuksineen ja asuintaloineen. Kuva: Anja Koivunurmi-Niemelä Perhospuisto sijaitsee Juppalan kaupunginosassa lähellä Ravirataa, Untolantiehen, Paavolantiehen sekä Petsamonkatuun rajoittuvalla puistoalueella. Puistossa voi tutustua Suomen päivä- ja yöperhosiin niittymäisessä maisemassa. Puistoon on istutettu luonnon niittykasvien lisäksi koristekasveja, joissa perhoset viihtyvät. Perhospuiston pinta-ala on noin 2,5 hehtaaria. Yleisempiä päiväperhoslajeja on tavattu noin 20 eri lajia. Näyttävimmät perhoset, mm. neito-, ohdake- ja amiraaliperho, tavataan puistossa loppukesästä, mutta alkukesästäkin puistossa riittää nähtävää. Alueella on myös perhosten elämästä kertova opastaulu.

12 12 LUONTO JA LUONNONSUOJELU Riihimäki kuuluu maisemallisesti Hämeen viljely- ja järvimaahan. Kaupungin länsipuoli kuuluu Tammelan ylänköseutuun ja itäpuoli Keski-Hämeen viljely- ja järviseutuun. Suhteellinen korkeusvaihtelu Riihimäellä on metriä, alue on luonteeltaan mäkimaastoa. Riihimäen korkein kohta on Hatlamminmäellä, joka on 165 metriä merenpinnan yläpuolella. Riihimäen luontoon sisältyy monipuolisesti metsiä, soita ja vesistöjä. Kasvillisuudeltaan Riihimäki kuuluu eteläboreaalisen vyöhykkeen lounaisosaan, ns. vuokkovyöhykkeeseen. Metsät ja suot Metsistä kuusivaltaiset, lehtomaiset kankaat ovat Riihimäellä yleisimpiä. Metsätyypit vaihtelevat karuista kankaista reheviin lehtoihin. Lehmusmetsiköitä on Riihimäellä runsaasti, jopa pähkinäpensaikkoja esiintyy. Käenkaali-, oravanmarjatyypin tai sitä rehevämpien lehtojen osuus metsämaasta on Riihimäellä yli 30 %. Kallioista mm. harvinainen kivilaji, gabro, on hyvin edustettuna. Soita Riihimäellä on Etelä-Suomen oloihin jopa tavallista enemmän, lähes 10 % pinta-alasta. Suot ovat monipuolisia sekä suotyypeiltään että kooltaan. Vallitsevien suoyhdistymätyyppien vyöhyke Riihimäellä ovat kilpikeitaat. Kuitenkin pääosa soista kuuluu viettokeitaisiin ja vain iso Silmäkeneva kilpikeitaisiin. Suotyypeistä Riihimäellä esiintyy monipuolisesti rämeitä, korpia ja nevoja. Kuva: Kolisevanmaan luonnonsuojelualue/antti Hovi

13 13 Kuva: Vahteriston luonnonsuojelualue Kuva: Suolijärven SL-alue/Antti Hovi Rauhoitetut luonnonsuojelualueet Riihimäellä ei ole Natura-verkostoon kuuluvia alueita. Metso-ohjelman kohteena on vuonna 2011 rauhoitettu noin 6,3 hehtaarin Kolisevanmaan luonnonsuojelualue. Alue on kasvillisuustyypiltään pääosin tuoretta tai kosteaa lehtoa, jossa kasvaa eri ikäisiä havu- ja lehtipuita. Alueella esiintyy myös metsälehmusta ja pähkinäpensasta. Alueeseen sisältyy myös historiallisia muinaisjäännöksiä, naurisaumoja sisältävä avohakkuualue. Riihimäen ensimmäinen luonnonsuojelualue perustettiin kaupungin hakemuksesta Vahteristoon vuonna Vahteriston luonnonsuojelualue on kooltaan 121 hehtaaria. Alueella on pääosin tuoreita ja lehtomaisia kangasmetsiä. Lisäksi alueella on monipuolisesti pieniä suoalueita. Arvokkaimpia alueita ovat Huhtionmäen lähteikkö ja Vahteristonmäen korpinotko. Alueen harvinaisia ekosysteemejä ovat luonnontilaiset tai ennallistettavissa olevat korvet. Alueen linnuista palokärki ja pyy kuuluvat lintudirektiivin liitteen I lajeihin. Molempien lajien reviirit osuvat kattavasti suojelualueelle. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta alueen laajuus ja yhtenäisyys on keskeistä, vaikka alueen luonnontila ei kaikilta osin tällä hetkellä ole paras mahdollinen. Alueella sijaitsee vilkkaassa käytössä oleva ulkoilureitti ja luontopolku. Vatsian luonnonsuojelualue on perustettu vuonna 2009 Suolijärven pohjoisrannalle. Rauhoitettu luonnonsuojelualue on kooltaan 34,6 hehtaaria. Maakuntakaavan luonnonsuojelualuevarauksesta on täällä rauhoittamatta vielä 37 hehtaaria. Alue on korkeussuhteiltaan vaihtelevaa. Alueella vuorottelevat kallioiset mäet ja niiden väliset painanteet. Alavimmilla mailla metsätyyppinä on kuusivaltainen käenkaalioravanmarja-metsätyyppi, jossa kasvaa sekapuuna rauduskoivua. Alueella sijaitsee myös kolme erillistä kallionaluslehtoa, joissa kasvaa runsaasti runkomaisia lehmuksia. Näillä kohteilla kasvaa lisäksi haapaa, koivua, pihlajaa, harmaaleppää ja tuomea. Kaavojen suojelualuevaraukset Maakuntakaavassa ja Riihimäen yleiskaavassa suojeltaviksi luonnonsuojelualueiksi on merkitty Hatlamminmäki (harjujen ja maiseman suojelu) ja Hatlamminsuo (soidensuojelu) sekä Arolampi (linnuston suojelu). Alueista ei vielä ole tehty rauhoituspäätöksiä, mutta Hatlamminsuosta ja -mäestä on suurin osa jo ostettu valtiolle. Hatlamminsuo on Riihimäen arvokkain yksittäinen luontokohde. Suon luonnonsuojelullinen arvo perustuu moniin eri suotyyppeihin. Pääosa Hatlamminsuosta on säilynyt lähes luonnontilaisena. Hatlamminsuosta ja Hatlamminmäen alueesta 77 hehtaaria on nykyisin Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnassa. Alueelle tultaneen tulevaisuudessa perustamaan luonnonsuojelualue, sillä suo on maakuntakaavassa luonnonsuojelualue. Hatlamminsuo on erinomainen lähiluonto- ja opetuskohde. Kuva: Hatlamminsuo/Antti Hovi

14 14 Hatlamminsuo on tyypillinen eteläsuomalainen keidassuo, jossa laiteet ja keskusta erottuvat selvästi. Suo on valtaosin mäntyvaltaista rämettä, reunoilla on kuusivaltaisia korpia. Allikoiden reunoilla ja nevalaikuilla on runsaasti Etelä-Suomessa harvinaista valkopiirtoheinää ja leväkköä. Pääosa suon pinta-alasta kuuluu niukkaravinteisiin suotyyppeihin. Suon vallitsevat kasvillisuustyypit ovat isovarpuräme ja tupasvillaräme. Suojellut luontotyypit Luonnonsuojelulaissa mainitaan yhdeksän suojeltua luontotyyppiä. Hämeestä löytyy näistä viittä: kolmea metsäistä luontotyyppiä (jalopuumetsiä, pähkinälehtoja ja tervaleppäkorpia), yhtä rantojen luontotyyppiä (hiekkarannat) ja yhtä perinneluontotyyppiä (katajakedot). Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen viiden kohteen rajauksesta ja suojelusta Riihimäellä. Nämä kohteet ovat Hirvijärven Suntinniemen jalopuumetsikkö, Vähäjärven eteläpuolella sijaitseva Pojansillan lehmusalue, Hirvijärven Keinusaaren lehmusalue, Korttionmäen lehmusalueet (kolme erillistä aluetta) sekä Raiskionmaan Lintunokan lehmusalue. Kohteet ovat pienialaisia: niiden yhteispinta-ala on 4,1 hehtaaria. Rajauspäätös on vielä antamatta esimerkiksi Pähkinistönmäen jalopuumetsiköstä (8,0 ha). Kuva: Arolammi/Antti Hovi Arolammi on Vantaanjoen laajentumana syntynyt rehevä ja umpeen kasvava peltojen ympäröimä kosteikko. Alue on merkittävä vesi- ja rantalinnuston pesintä- ja ruokailupaikka. Arolammin pohjassa on veden laatua parantavia lähteitä. Lähteiden kohdalla vesi pysyy sulana talvellakin kylmimpiä viikkoja lukuun ottamatta. Arolammen etelä- ja pohjoisrannalla on pajukkoluhtia. Itse lampea reunustaa rehevä saraikkorantaluhtavyöhyke, jossa kasvaa mm. viiltosaraa, vesihierakkaa, ruokohelpiä, mesiangervoa, viitakastikkaa, luhtasaraa ja kurjenmiekkaa. Vantaanjoen varressa, alueen länsiosassa on komeita haapoja ja raitoja sekä harmaaleppiä. Kuva: Vähäjärven metsä/antti Hovi

15 15 Luonnonmuistomerkit Puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonsuojelulain nojalla luonnonmuistomerkiksi. Riihimäellä ympäristölautakunta päättää luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta sekä rauhoituksen lakkauttamisesta. Riihimäen luonnonsuojelualueet ja luonnonmuistomerkit Riihimäen rauhoitetut luonnonmuistomerkit 1. Kilpikaarnainen petäjä ja kuusikko, Kernaala 2. Riihipetäjikkö (4 mäntyä), Herajoki 3. Siirtolohkare (Keinukivi), Arolampi 4. Puumainen pilarikataja, Arolampi 5. Säännöllinen ja Laajaoksainen kuusi, Vahteristo 6. Komealatvuksinen paksurunkoinen raita, Arolampi. Kuva: Vahteriston kuusi

16 16 Muut luonnoltaan arvokkaat alueet Riihimäen arvokkaita luontokohteita kartoitettiin viimeksi kesällä 2011 ja Samalla päivitettiin myös Luonnon monimuotoisuuden seurantahankkeessa (LU- MOS) laadittu arvokohteiden seurantaohjelma. Suurin osa alueista on inventoitu aikaisemmin vuosina ja ensimmäisen kerran koko kunnan kattavasti vuonna 1991 ja Hatlamminsuo vuonna Luonnon monimuotoisuuden seurantaohjelmassa Riihimäen arvokkaat luontokohteet on luokiteltu luontotyypin (lehdot, harjut, kangasmetsät, suot, kalliot, lintuvedet, rannat, vesistöt, pienvedet, luonnon muistomerkit, muut) ja arvoluokan mukaisesti. Seurannasta vastaava viranomainen on joko Hämeen ELY-keskus/metsähallitus tai Riihimäen ympäristölautakunta. Seurantaohjelmaan kuuluvia luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita luontokohteita seurataan jatkossa alueen luonteesta riippuen 5 tai 10 vuoden välein. Riihimäen arvokkaita luontokohteita esitellään tarkemmin Riihimäen arvokkaat luontokohteet -oppaassa, johon voi tutustua osoitteessa Oppaaseen on valittu edustava otos (22 kohdetta) Riihimäen arvokkaista luontokohteista. Arvokkaat luontokohteet 2011 Kuva: Paalijoki/Antti Hovi

17 17 Luontopolut Riihimäen kaupunki ylläpitää opastettuja luontopolkuja Hatlamminsuolla, Käräjäkoskella, Hirvijärvellä sekä Vahteristossa. Lisäksi Riihimäellä on Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistyksen suunnittelema ja toteuttama luontopolku Peltosaaren kosteikkopuistossa. Luontopolkuja on yhteensä 4,5 km, ja niillä on yhteensä 64 alueen luonnosta ja eläimistöstä kertovaa taulua. Kuva: Hatlamminsuo/Antti Hovi Riihimäen linnusto Riihimäen linnusto tunnetaan vuosikymmenien ajalta hyvin. Havaintoaineistoa löytyy vuosisadan alusta lähtien, ja varsin hyvät tiedot ulottuvat 1960-luvulle. Aivan ajantasaista tietoa ei kuitenkaan ole koottuna. Viimeisin koko kaupunkialuetta koskeva kaupungin teettämä selvitys Riihimäen pesimälinnustosta on tehty vuosina Tämän Kanta-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen tekemän selvityksen mukaan Riihimäellä pesi noin 130 lintulajia. Selvitys päivitetään vuosien aikana. Suomen valtakunnallinen kolmas lintuatlas-kartoitus tehtiin vuosina Riihimäki osuu kokonaisuudessaan kartoituksen Riihimäki Herajoki -ruutuun, jossa on mukana myös osia naapurikunnista. Riihimäen ruudusta löytyi 144 pesivää lintulajia. Varmoja pesintöjä löytyi 102, todennäköisiä 32 ja mahdollisia 10. Riihimäen ruudusta löytyi 14 Suomen uusimman lintujen uhanalaisarvioinnin lajeista sekä 11 silmällä pidettävää lajia. Uhanalaisista lintulajeista Riihimäellä pesivät mehiläishaukka, hiirihaukka, keltavästäräkki ja peltosirkku. Todennäköisesti pesivät heinätavi, punasotka, viiriäinen, mustakurkku-uikku, sinisuohaukka, selkälokki ja valkoselkätikka, sekä mahdollisesti tukkasotka, liejukana ja turkinkyyhky. Silmälläpidettävistä lajeista Riihimäen ruudulla pesivät varmasti isokoskelo, teeri, naurulokki, helmipöllö, käenpiika, punavarpunen ja sirittäjä. Todennäköisesti alueella pesivät tukkakoskelo, metso ja huuhkaja sekä mahdollisesti sääksi.

18 18 Vuonna 2010 julkaistiin neljäs Suomen lintujen uhanalaisuusarviointi. Uhanalaisten lintulajien määrä kasvoi 35 lajista 59 lajiin verrattuna vuoden 2000 luokitukseen. Yhtään lajia ei enää luokiteltu hävinneeksi, koska kiljukotkan, heinäkurpan ja viiriäisen katsottiin kuuluvan nykyiseen pesimälajistoon. Näistä viiriäinen pesii todennäköisesti myös Riihimäellä. Valtakunnallisen uhanalaisuustarkastelun rinnalla on toteutettu lintulajien alueellinen uhanalaisuustarkastelu metsäkasvillisuusvyöhykkeittäin. Riihimäki sijaitsee eteläboreaalisella vyöhykkeellä, jossa alueellisesti hävinneitä lajeja on kolme ja uhanalaisia lajeja 12. Näistä lajeista Riihimäellä pesii varmasti ainoastaan järripeippo, todennäköisesti metso ja mahdollisesti valkoviklo. Linnuston kannalta merkittäviä kohteita Linnuston kannalta merkittäviä kohteita Riihimäellä ovat mm. Arolampi, Suolijärvi, Vahteristo ja Sammalistonsuo. Arolammen suojeluarvo on paikallisesti huomattava. Myös maakunnallisesti Arolampi on tärkeä kohde, Arolammen kunnostuksessa luvun alkupuolella pyrittiin turvaamaan sekä linnuston että ranta-asukkaiden tarpeet. Suolijärvi on loma-asunnoista huolimatta Kanta-Hämeen viimeisiä erämaisia alueita. Riihimäen oloissa Suolijärvi on ainutlaatuinen. Alueen linnusto on monipuolinen ja arvokas. Suolijärven pohjoisrannalla sijaitsee Vatsian luonnonsuojelualue. Vahteriston linnusto on tyypillistä Etelä-Suomen metsäalueiden linnustoa. Alue on säilynyt rauhallisena ja siitä on yhteys muihin metsäalueisiin. Vahteristossa esiintyy useita lajeja, jotka tavallisesti puuttuvat tai esiintyvät vain yksittäispareina asutuskeskusten läheisyydestä. Tällaisia lajeja ovat hömötiainen, pyy, metsäviklo ja käki. Alueella on havaittu pesimäaikana lähes 50 lintulajia. Näistä lintulajeista vain kivitasku on vaarantunut laji, silmälläpidettäviä lajeja ovat punavarpunen ja sirittäjä. Kuva: Varpushaukka Kuva: Harmaahaikara

19 19 Uhanalaiset eläimet Suomen 74 nisäkäslajista on 11 valtakunnallisesti uhanalaisia. Suomen uhanalaiset nisäkkäät ovat naali, saimaannorppa, ahma, susi, ilves, karhu, hilleri, liito-orava, euroopanmajava, pikkulepakko ja ripsisiippa. Runsain ja eniten julkisuudessa esillä ollut laji on liito-orava. Riihimäen liito-oravien esiintymisalueet kartoitettiin vuonna Riihimäellä liito-oravat keskittyvät kaupungin parhaisiin ja rehevimpiin metsiin kaupungin etelä- ja lounaisosissa. Verrattaessa vanhoja levinneisyystietoja nykytilanteeseen näyttää selvältä, että suurin uhka Riihimäen liito-oraville on nykyaikainen tehokas metsänhoito: nuoret talousmetsät ja hakkuuaukot eivät tarjoa liito-oravalle riittävästi kolo- ja ravintopuita. Liito-orava-kartoitus uusitaan vuonna 2013 yleiskaavan laadintaan liittyen. Riihimäen lepakkokartoitus valmistui vuonna Kartoitus kattoi koko Riihimäen kaupungin alueen. Suomessa esiintyvistä 11 lepakkolajista Riihimäeltä löytyi viisi lepakkolajia: vesisiippa, pohjanlepakko, korvayökkö, viiksi- ja isoviiksisiippa. Kartoituksessa Riihimäen lepakkoalueet arvotettiin kolmeen luokkaan: I, II ja III, joista I luokka on arvokkain. Merkittävimmät ja monilajisimmat Riihimäen lepakkoalueet sijaitsevat Vatsiassa ja Arolammilla. Kaupunkialueella aktiivisimmat lepakkopaikat ovat Vantaanjoella Peltosaaren kohdalla sekä Lasitehtaan ja hautausmaan ympäristössä. Myös Varuskunnan alue oli ajoittain erittäin aktiivinen lepakkoalue. Lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikkoja löytyi niukalti. Merkittäviä ruokailualueita löytyi 26, näistä kaksi on I-luokan, viisi II-luokan ja 19 III-luokan aluetta. Riihimäen lepakkoalueet Kuva: Korvayökkö, Yrjö Siivonen

20 20 ILMANLAATU, ENERGIA JA ILMASTO Riihimäen ilmanlaatu on pääsääntöisesti hyvä, mutta ilmansaasteiden pitoisuudet voivat ajoittain nousta vilkkaimpien liikenneväylien varsilla. Riihimäen ilmanlaatuun vaikuttavat merkittävimmin autoliikenteen typen oksidi- ja hiukkaspäästöt sekä näiden epäpuhtauksien kaukokulkeuma. Valtaosa Riihimäen ilmanlaatua kuormittavista päästöistä muodostuu moottoritie Vt 3:n, tien 130 ja kantatie 54:n autoliikenteestä, energiantuotannosta ja teollisuudesta. Riihimäen typen oksidi- ja rikkidioksidipäästöt Rikkidioksidipäästöt olivat vuonna 2011 noin 49 tonnia, ja niistä 99 % oli peräisin pistelähteistä. Rikkidioksidipäästöt Riihimäellä ovat vähentyneet 20 vuodessa neljäsosaan. Suurimmatkin ilman rikkidioksidipitoisuudet Riihimäellä ovat niin matalia, etteivät ne aiheuta haittaa ihmisten terveydelle. Myös elolliseen luontoon kohdistuvat rikkidioksidipitoisuuksien vaikutukset näyttävät vähäisiltä. Pistelähteiden typen oksidipäästöt alenivat Riihimäen Lasin, Ilvesvillan ja tiilitehtaan lopetettua toimintansa 1980-luvun lopulla. Päästöt olivat alhaisimmillaan vuonna 1990 (150 tonnia), mutta ovat sen jälkeen tasaisesti kasvaneet. Vuonna 2011 päästöt olivat 240 tonnia. Päästöjen kasvu johtuu lämmöntuottajien päästöjen kasvusta. Riihimäen typen oksidi- ja rikkidioksidipäästöt Tonnia Pistelähteet NOx Pistelähtet SO2 Liikenne NOx Liikenne SO2

Riihimäen kaupunki 2001

Riihimäen kaupunki 2001 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI 2000 Riihimäen kaupunki 2001 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki puh. (019) 7411 www.riihimaki.fi ISBN 951-8952-68-X Riihimäen kirjapaino Riihimäki 2001 SISÄLLYS

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2015

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2015 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI 1 2014 RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2015 2 Riihimäen kaupunki 2015 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki www.riihimaki.fi Lisätietoja: Elina Mäenpää,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus on hyväksynyt osayleiskaavan _._.2007. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan _._.2007.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt osayleiskaavan _._.2007. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan _._.2007. Heinolan kaupunki työnro: 82115801 22.12.2006, tarkistettu 13.3.2008 1 82115801 Heinolan kaupunki 12.9.2007, tarkistettu 13.3.2008 Vireilletulo Osayleiskaavan selostus, joka koskee 12. päivänä syyskuuta

Lisätiedot

Katsaus Hämeenlinnan ympäristön tilaan. Ympäristöosaston julkaisuja 34 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä

Katsaus Hämeenlinnan ympäristön tilaan. Ympäristöosaston julkaisuja 34 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä Katsaus Hämeenlinnan ympäristön tilaan Ympäristöosaston julkaisuja 34 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä Lähdeviite: Susanna Kiijärvi (toim.). 2005. Katsaus Hämeenlinnan ympäristön tilaan.

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2009

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2009 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI 1 2008 RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2009 2 Riihimäen kaupunki 2009 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki www.riihimaki.fi Lisätietoja: Elina Mäenpää,

Lisätiedot

KALVOLAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT

KALVOLAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT KALVOLAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT Ympäristöosaston monisteita 59 2004 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOSASTO Marja Kokko ja Susanna Kiijärvi Lähdeviite Kokko M. & Kiijärvi

Lisätiedot

Naantalin ympäristön tila

Naantalin ympäristön tila Arvokas ympäristö Naantalin ympäristön tila Ympäristöraportti 2002 Julkaisija: Naantalin kaupunki, kaavoitus- ja ympäristölautakunta. Tekstit: Marjut Taipaleenmäki. Taitto ja editointi: Viestintätoimisto

Lisätiedot

Manner-Naantalin osayleiskaava

Manner-Naantalin osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAANTALIN KAUPUNKI Manner-Naantalin osayleiskaava Kaupunginvaltuusto: XX.XX.XXX Kaupunginhallitus: XX.XX.XXX Ehdotus nähtävillä: XX.XX.XXX Luonnos nähtävillä: 28.05.2015-29.06.2015

Lisätiedot

JOHDANTO SISÄLLYS- LUETTELO. Kuvat ja toteutus: Jenna Kenttä 2015 2

JOHDANTO SISÄLLYS- LUETTELO. Kuvat ja toteutus: Jenna Kenttä 2015 2 Heinolan kaupunki Ympäristötoimisto 2015 1 JOHDANTO Tähän raporttiin on koottu ja tiivistetty tuoreimmat saatavilla olevat aineistot Heinolan ympäristön tilaan liittyvistä aihealueista. Aineistoa on kerätty

Lisätiedot

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN

VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN YMPÄRISTÖKESKUS VANTAAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTI 2008 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 4 1 Johdanto 6 2 Vantaan kaupunkiorganisaatio 7 3 Vantaan ekologinen kestävyys 9 4. Yleinen kehitys

Lisätiedot

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin.

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin. 78/(260) 6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN RAJAUS Jätteenpolton merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät jätteen palamisprosessissa syntyviin päästöihin sekä polttoaineiden kuljetuksiin. YTV:n jätevoimalahankkeen

Lisätiedot

Etelä-Savon Ympäristöohjelman 2005 2010 väliarvio

Etelä-Savon Ympäristöohjelman 2005 2010 väliarvio ETELÄ-SAVON YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 4 / 2008 Etelä-Savon Ympäristöohjelman 2005 2010 väliarvio Anni Panula-Ontto-Suuronen, Pekka Häkkinen ja Jari Mutanen Etelä-Savon ympäristökeskus ETELÄ-SAVON

Lisätiedot

KATSAUS VANTAAN YMPÄRISTÖN TILAAN

KATSAUS VANTAAN YMPÄRISTÖN TILAAN KATSAUS VANTAAN YMPÄRISTÖN TILAAN YMPÄRISTÖKESKUS KATSAUS VANTAAN YMPÄRISTÖN TILAAN KIRJOITTAJAT: SAARA HORN SILJA HUUHTANEN KRISTER HÖGLUND PÄIVI JÄNTTI-HOSA LOTTA KIVIKOSKI TUULA MARKKANEN KAISU MÄNTYLÄ

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013 SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus Pöyry Finland Oy Salon kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 4 2 JOHDANTO 5 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 6

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...2 KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTOREITA...3 LUONNON JA YMPÄRISTÖN TILAN INDIKAATTOREITA...13 ENERGIA- JA ILMASTOKATSAUS...

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...2 KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTOREITA...3 LUONNON JA YMPÄRISTÖN TILAN INDIKAATTOREITA...13 ENERGIA- JA ILMASTOKATSAUS... Hyvinkään kaupungin ympäristöraportti 2012 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...2 KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTOREITA...3 1) YLEISTÄ KEHITYSTÄ KUVAAVAT INDIKAATTORIT... 3 Ekologinen jalanjälki... 3 2) MAANKÄYTÖN

Lisätiedot

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 1.6.2015 Kaavaluonnos (kaavan valmisteluaineisto) nähtävillä: 8.10. - 9.11.2012 Kaavaehdotus nähtävillä: 20.10. - 21.11.2014

Lisätiedot

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 lohjan kaupungin ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 LOHJAN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Toimittaja: Eerika Niemelä 2009 Painopaikka: Karprint Oy TIIVISTELMÄ Lohjan kaupungin

Lisätiedot

1. KOKKOLAN ILMANLAATU 2011 Tiivistelmä

1. KOKKOLAN ILMANLAATU 2011 Tiivistelmä Ilmanlaadun tarkkailun vuosiraportti 2011 1 1. KOKKOLAN ILMANLAATU 2011 Tiivistelmä Tässä raportissa tarkastellaan vuoden 2011 aikana saatuja rikkidioksidin, typen oksidien, hengitettävien hiukkasten (PM

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIA VUOSILLE 2010 2020

MIKKELIN KAUPUNGIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIA VUOSILLE 2010 2020 Erikoisen sään vuosi 2010 Vuoden alussa Suomea kuritti kova pakkanen ja kesällä koettiin ennätyspitkä helleaalto, rajut ukkosmyrskyt ja syöksyvirtaukset. MIKKELIN KAUPUNGIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIA

Lisätiedot

PAATSJOKI-OHJELMA YHTEISTYÖRAPORTTI

PAATSJOKI-OHJELMA YHTEISTYÖRAPORTTI PAATSJOKI-OHJELMA YHTEISTYÖRAPORTTI Ympäristön tila Norjan, Suomen javenäjän raja-alueella Finnmarkin lääninhallitus, Norja Lapin ympäristökeskus, Suomi Murmanskin alueen hydrometeorologian ja ympäristönseurannan

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus

Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus 2 Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014... 3 2.1 Maakuntaohjelma

Lisätiedot

Ekologinen Jalanjälki

Ekologinen Jalanjälki Hämeenlinnan kaupungin Ekologinen Jalanjälki vuonna 2005 Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 2 Viite Natural Interest 2009: Hämeenlinnan kaupungin ekologinen jalanjälki 2005. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava SASTAMALAN KAUPUNKI Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24042 Kaavaselostus 1 (85) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnittelun

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

Vapaat rannat kartoitus. Mikko Nikkanen Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Turun kaupunki 2005

Vapaat rannat kartoitus. Mikko Nikkanen Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Turun kaupunki 2005 Vapaat rannat kartoitus Mikko Nikkanen Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Turun kaupunki 2005 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Johdanto...4 1.1 Työn tavoitteet ja tausta...4 1.2 Yleistietoa manner-

Lisätiedot

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012)

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Kaustisen kunta KAUSTISEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Selostus Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Selostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

15 vuotta 1/2011 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN TOUKOKUU 2011. on silmällä pidettäviä lajeja. Syynä uhanalaisuuteen

15 vuotta 1/2011 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN TOUKOKUU 2011. on silmällä pidettäviä lajeja. Syynä uhanalaisuuteen JO 15 VUOTTA YMPÄRISTÖASIAA KOTIKUNNASTASI! 15 vuotta 1/2011 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN TOUKOKUU 2011 Hannu Alén Urpu-Kaarina Yli-Laurila Vuolteenkoskea säännöstellään automaattisesti

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot