Vihdin Tervalammen osayleiskaavaalueen luontoselvitykset vuonna 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihdin Tervalammen osayleiskaavaalueen luontoselvitykset vuonna 2010"

Transkriptio

1 Vihdin Tervalammen osayleiskaavaalueen luontoselvitykset vuonna 2010 Espoo 2010

2 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1. Johdanto 3 2. Tulokset Aiemmat tiedot Luontotyypit Liito-orava Putkilokasvit Ekologiset yhteydet 8 3. Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset Luontotyypit Liito-orava Muut lajit Ekologiset yhteydet Lähteet 13 Liite 1. Menetelmäkuvaukset 18 Liite 2. Luontotyyppiselvityksen tulokset 23 Liite 3. Liito-oravaselvityksen tulokset 40 Liite 4. Liito-oravan elintavat 46 Liite 5. Uhanalaisluokat, erityisesti suojeltavat lajit, EU:n direktiivit, Suomen kansainväliset vastuulajit ja rauhoitetut lajit 48 Liite 6. Luonnonsuojelu-, metsä- ja vesilain mukaiset luontotyypit 52 Kannen kuva: Liipperinahteen kallio, joka on metsälain mukainen kohde. Valokuvat Faunatica Oy (valokuvat ovat autenttisia ja otettu luonnonmukaisissa olosuhteissa) Karttakuvat Faunatica Oy Pohjakartta Vihdin kunta, Mittaustoimi Kirjoittajat: Marko Nieminen Henna Makkonen Marko Schrader Kiitokset: Rauno Kujanpää, Suvi Lehtoranta, Petra Pelkonen (Vihdin kunta).

3 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Tiivistelmä Tässä raportissa esitellään Vihdin Tervalammen osayleiskaava-alueella vuonna 2010 tehdyn luontoselvityksen tulokset. Selvityksen tilasi Vihdin kunta ja toteutti Faunatica Oy. Selvitykseen sisältyneet osatyöt: 1. Olemassa olevien tietojen kokoaminen (luontoarvojen taustaselvitys). 2. Huomionarvoisten luontotyyppien kartoitus (luontoarvojen perusselvitys). 3. Liito-oravaselvitys. 4. Tärkeimpien ekologisten yhteyksien arviointi. Selvitysalueella havaittiin 46 huomionarvoista luontotyyppikohdetta (yhteensä 49 erillistä kuviota). Suosittelemme, että kaikki korkeita luontoarvoja omaavat 31 kuviota säästetään. Korkeita luontoarvoja on useimmilla uhanalaisilla ja silmälläpidettävillä luontotyypeillä, mahdollisella luonnonsuojelulain mukaisella kohteella, monilla metsälain määritelmien mukaisilla kohteilla, yhdellä vesilakikohteella sekä useimmilla monimuotoisuuskohteilla. Myös keskinkertaisia luontoarvoja omaavat 18 kuviota tulisi pyrkiä säästämään. Seuraavat huomionarvoisten kasvien esiintymät havaittiin: keltamatara (VU) 3 esiint., kelta-apila (NT) 5 esiint., ketoneilikka (NT) 1 esiint., musta-apila (NT) 2 esiint. ja valkolehdokki (rauhoitettu) 1 esiint. Merkittävät esiintymät sijaitsevat pientareilla, joissa ne todennäköisesti säilyvät. Selvitysalueen eteläpuoliskosta tarkistettiin 233 liito-oravalle mahdollisesti sopivaa kuviota, joista 64 arvioitiin lajille hyvin tai erittäin hyvin soveltuviksi. Laji havaittiin kahdella kuviolla. Haukilammen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka tulee jättää kokonaisuudessa rakentamisen ulkopuolelle. Lisäksi kulkuyhteydet sekä pohjoiseen että etelään on turvattava. Myllylammen metsästä tehtiin papanahavainto, mutta liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa ei löytynyt. Uudenmaan maakuntakaavan mukaiset metsäkäytävätarpeet ovat: Nuuksiosta Poikkipuoliaisen eteläpuolelta kohti Enäjärven pohjoispäätä kulkeva yhteys Nuuksiosta Huhmarjärven ja Tervalammen välistä kohti Enäjärven eteläpäätä kulkeva yhteys Palojärven koilliskärjen itäpuolelta moottoritien ylitse kulkeva etelä-pohjoissuuntainen laajat metsäalueet yhdistävä yhteys. Näiden lisäksi huomattavan tärkeitä ovat myös Poikkipuoliaisen itä- ja länsipuolilla kulkevat yhteydet. Yhteyksien tulee olla puustoltaan yhtenäisiä ja mahdollisimman leveitä sekä jatkua myös selvitysalueen ulkopuolelle. Suosittelemme EU:n luontodirektiivissä mainitun kirjoverkkoperhosen esiintymisselvitystä. Lajista on havaintoja selvitysalueen etelä- ja itäpuolelta. Lisäksi alueella on sopivia elinympäristöjä mm. eräille uhanalaisille perhoslajeille, joiden esiintymisselvityksiä suosittelemme. Muutamalla metsäkuviolla on runsaasti lahopuuta, joten suosittelemme merkittävien lahopuulla elävien kovakuoriais- ja kääväkäslajien selvittämistä näissä kohteissa.

4 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Johdanto Tässä raportissa esitellään tulokset vuonna 2010 tehdystä Vihdin Tervalammen osayleiskaavan luontoselvityksestä. Selvitysalueen koko on noin 23 km 2 (kuva 1). Selvityksen tilasi Vihdin kunta ja toteutti Faunatica Oy. Työssä noudatettiin soveltuvin osin Södermanin (2003) ohjeistusta kaavoitusta varten tehtävistä luontoselvityksistä. Luontoselvitykseen sisältyivät seuraavat osatyöt (osatöiden sisällöt ja käytetyt menetelmät kuvaillaan yksityiskohtaisesti liitteessä 1): 1. Luontoarvojen taustaselvitys: Hertta-ympäristötietojärjestelmän luontotietojen tarkistaminen, alueella aiemmin tehtyjen selvitysten tietojen kokoaminen ja OIVA-paikkatietojärjestelmän aluerajaustietojen tarkistaminen. 2. Luontoarvojen perusselvitys: Huomionarvoisten luontotyyppien kartoitus. 3. Liito-oravaselvitys. 4. Tärkeimpien ekologisten yhteyksien arviointi. Eri osatöiden tulosten lisäksi raportissa esitetään suositukset arvokkaiden alueiden ja lajiesiintymien huomioimiseksi kaavoituksessa sekä todetaan oleelliset jatkoselvitystarpeet. 2. Tulokset Selvitysmenetelmät kuvataan yksityiskohtaisesti liitteessä 1. Tässä jaksossa esitetään yhteenveto tuloksista, jotka esitellään yksityiskohtaisesti liitteissä 2 & Aiemmat tiedot Seuraavat aiemmat luontotiedot ovat tiedossamme: Selvitysalueen koillisosassa on arvokkaan kallioalueen rajaus OIVAssa (2010) (Korpinkallio- Myllypuron kalliot; ks. liite 1 & kuva 1). Aiemmissa raporteissa olevat kohderajaukset esitetään liitteen 2 kuviokuvausten yhteydessä. Luonnonmuistomerkki (vanha mänty) Lintumäellä (Lusinojan tila R:No 3:275) Luontotyypit Selvitysalueella havaittiin 46 huomionarvoista luontotyyppikohdetta (taulukko 1, kuva 2; yksityiskohtaiset tulokset ja sijaintikartat liitteessä 2). Koska joissain kohteissa on useampi kuin yksi erillinen kuvio, on kuvioita yhteensä 49 kpl. Luontoarvot arvioitiin korkeiksi 31 kuviolla ja keskinkertaisiksi 18 kuviolla.

5 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Kuva 1. Selvitysalueen rajaus (sininen viiva). Sininen alue = arvokas kallioalue.

6 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Kuva 2a. Tervalammen selvitysalueen eteläosassa (rajaus sinisellä viivalla) olevat huomionarvoiset luontotyypit (violetit kuviot = metsälakikohteet, vihreät kuviot = muut kohteet); tummat sävyt osoittavat korkeat ja vaaleat sävyt keskinkertaiset luontoarvot omaavat kohteet. Tarkemmat kartat liitteessä 2.

7 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Kuva 2b. Tervalammen selvitysalueen pohjoisosassa (rajaus sinisellä viivalla) olevat huomionarvoiset luontotyypit (violetit kuviot = metsälakikohteet, vihreät kuviot = muut kohteet); tummat sävyt osoittavat korkeat ja vaaleat sävyt keskinkertaiset luontoarvot omaavat kohteet. Tarkemmat kartat liitteessä 2.

8 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Taulukko 1. Tervalammen selvitysalueella havaitut huomionarvoiset luontotyypit ja huomionarvoisuuden syyt. Kuvioilla, joiden numero on lihavoitu, on luontoarvot arvioitu korkeiksi, muilla kuvioilla keskinkertaisiksi. Kuvioiden esittelyt ovat liitteessä 2. Luonnonsuojelulaki Metsälaki Vesilaki Uhanalaisuus Muu syy Kuvio 1 VU 2 x 3 NT 4 Runsas lahopuusto 5 x 6 Monimuotoisuuskohde 7 Monimuotoisuuskohde 8 x 9 x 10 Maisemallisesti merkittävä 11 x 12 x 13 x 14 x 15 x 16 x 17A-C x 18 x 19 Monimuotoisuuskohde 20A,B x 21 x 22 x 23 x 24 x x 25 x VU 26 x 27 x 28 x 29 x NT Monimuotoisuuskohde 30 x 31 x 32 x 33 x VU 34 x 35 x 36 x x 37 x 38 x 39 x EN 40 NT 41 x EN 42 x VU 43 x 44 VU 45 x 46 x Yht = Kuvion luontainen alkuperä epävarma.

9 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Liito-orava Selvitysalueelta määriteltiin ilmakuvatulkinnalla 490 liito-oravalle mahdollisesti soveliasta metsäkuviota (yhteispinta-ala n. 913 ha; ks. liite 1). Vuonna 2010 tarkistettiin maastokäynnillä 233 kuviota (yhteispinta-ala n. 371 ha), joista 64 arvioitiin liito-oravalle hyvin tai erittäin hyvin soveltuviksi (yhteispinta-ala n. 109 ha; ks. liite 3). Selvityksen ulkopuolelle jääneellä alueella on Hiiden kartastossa runsaasti vanhoja liito-oravahavaintoja Poikkipuoliaisen itä- ja pohjoispuolella. Metsän luokittelu liito-oravalle soveltuvaksi on aina jossain määrin kartoittajan subjektiivinen päätös, jos lajista ei saada suoraa havaintoa. Radiopantaseurannassa mm. Kuopion alueella liitooravia on säännöllisesti tavattu myös metsistä, jotka eivät olosuhteiltaan vaikuta erityisen hyvin soveltuvan liito-oravalle (Hanski & Schrader, julkaisematon). Päätekijä kaikilla liito-oravalle soveltuvilla kuvioilla on, että siellä tai välittömässä läheisyydessä kasvaa varttuneita kuusia. Havaintoja liito-oravasta tehtiin vain kahdelta metsäkuviolta (liite 3). Odotettavissa oli huomattavasti suurempi määrä, koska selvitysalue sijaitsee kiinni Nuuksion laajoissa metsäalueissa. Mitään ilmeistä syytä alhaiselle tulokselle on vaikea löytää. Esiintymien vuosien välinen vaihtelu on suurta ja onkin hyvin mahdollista, että vuonna 2010 selvitysalueella oli sattumalta poikkeuksellisen vähän esiintymiä. Tervalammen kylän seudulla liito-oravalle soveltuvat metsäkuviot ovat keskellä laajaa peltoaluetta. Pellot voivat estää liito-oravien kulkua tälle alueelle ja lisäksi Tervalampi on kulkuesteenä, joten ainakin näillä kuvioilla huonot kulkuyhteydet voivat olla (osa)selitys liito-oravien puuttumiselle Putkilokasvit Selvitysalueella havaittiin uhanalaisen (VU) keltamataran (Galium verum; 3 esiintymää), silmälläpidettävien (NT) kelta-apilan (Trifoliun aureum; 5 esiintymää), ketoneilikan (Dianthus deltoides; 1 esiintymä) ja musta-apilan (Trifolium spadiceum; 2 esiintymää) sekä rauhoitetun valkolehdokin (Platanthera bifolia; 1 esiintymä) esiintymiä (kuva 3; tarkemmat kartat liitteessä 2). Yhdessä keltamataraesiintymässä oli myös risteymäyksilöitä. Yhtä pientä musta-apilaesiintymää lukuun ottamatta kaikki huomionarvoisten kasvilajien esiintymät sijaitsevat teiden pientareilla. Nämä esiintymät todennäköisesti säilyvät, mikäli maankäyttö pysyy entisenlaisena näissä paikoissa Ekologiset yhteydet Ekologisia yhteystarpeita on selvitysalueella kolmenlaisia: 2) Alueen sisäiset, karkeasti itä-länsisuuntaiset yhteydet 3) Alueen sisäiset, karkeasti etelä-pohjoissuuntaiset yhteydet 4) Yhteydet alueen ulkopuolelle.

10 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Uudenmaan maakuntakaavassa on selvitysalueeseen liittyen esitetty kolme viheryhteystarvetta, jotka tarkoittavat nimenomaan metsäisiä väyliä: Nuuksiosta Poikkipuoliaisen eteläpuolelta kohti Enäjärven pohjoispäätä kulkeva yhteys Nuuksiosta Huhmarjärven ja Tervalammen välistä kohti Enäjärven eteläpäätä kulkeva yhteys Palojärven koilliskärjen itäpuolelta moottoritien ylitse kulkeva etelä-pohjoissuuntainen laajat metsäalueet yhdistävä yhteys. Näiden lisäksi huomattavan tärkeitä ovat myös Poikkipuoliaisen itä- ja länsipuolilla kulkevat yhteydet. Kuvassa 4 on hahmotelma tarpeellisten ekologisten yhteyksien sijainneista, jotka tulee kaavoituksessa tarkentaa sopiviin kohtiin. Alueen sisäisten ja sen ulkopuolelle johtavien yhteyksien tulee luonnollisesti muodostaa yhtenäinen kokonaisuus. Yhteydet tulee kaavoituksessa määritellä siten, että ne ovat puustoltaan yhtenäisiä ja mahdollisimman leveitä. Osinhan yhteydet ovat jo nyt kapeita ja katkeilevia asutuksen, viljelymaiden ja kulkuväylien kohdalla, mutta pääosin vielä kuitenkin yhtenäisiä ja melko leveitä. Yhteyksien jatkuminen alueen ulkopuolelle on erittäin oleellista ja se tulee huomioida tämän ja tulevien kaavojen yhteydessä. 3. Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 3.1. Luontotyypit Huomionarvoisia luontotyyppejä sijaitsee hajallaan eri puolilla selvitysaluetta (kuva 2). Pääosa kuvioista on pienialaisia ja siten helposti huomioitavia kaavoituksessa. Nuuksion alueeseen liittyvien kuvioiden lisäksi vain kolme kuviota (9, 22 & 29) ovat melko laajoja, ja niistä kaikki ovat kosteikkoalueita. Suosittelemme, että kaikki korkeita luontoarvoja omaavat 31 kuviota säästetään. Korkeita luontoarvoja on useimmilla uhanalaisilla ja silmälläpidettävillä luontotyypeillä, mahdollisella luonnonsuojelulain mukaisella kohteella, monilla metsälain määritelmien mukaisilla kohteilla, yhdellä vesilakikohteella sekä useimmilla monimuotoisuuskohteilla (taulukko 1, liite 2). Huomionarvoiset, keskinkertaisia luontoarvoja omaavat 18 kuviota tulisi myös mahdollisuuksien mukaan säästää. Metsälain mukaiset vajaatuottoiset kallioalueet (luontoarvoiltaan keskinkertaisia) on rajattu paikkatietoaineistoon. Niissä on kolme merkittävämpää kallioaluetta: Turunväylän eteläpuolella olevat Männistön kalliot ovat laajimmat ja aktiivisessa ulkoilukäytössä (runsaasti polkuja). Alueella on kohtuullisen runsaasti lahopuuta. Lemmoon peltojen itäreunalla oleva pyöreämuotoinen kalliojyrkänne on maisemallisesti hieno. Osin Nuuksiossa sijaitsevat Korpinkalliot ovat maisemallisesti hieno kokonaisuus ja osa arvokasta kallioaluetta (kuva 1).

11 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Kuva 4. Ekologisten yhteyksien hahmotelma (paksummat viivat = maakuntakaavan mukaiset yhteystarpeet, ohuemmat viivat = muut yhteystarpeet).

12 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Liito-orava Haukilammen liito-oravaesiintymän elinpiiri tulee jättää kokonaisuudessa rakentamisen ulkopuolelle. Lisäksi kulkuyhteydet sekä pohjoiseen että etelään on turvattava. Liikkuessaan avoimessa maastossa liito-oravilla on iso riski jäädä jonkin pedon saaliiksi. Tästä syystä on tärkeää, että kulkuyhteydet ovat mahdollisimman puustoisia. Toimiva kulkuyhteys koostuu vähintään m korkeista puista ja muodostaa mahdollisimman leveän puustoisen käytävän lähimpään metsään. Käytävässä tulee olla järeitä suojaa-antavia kuusia. Käytävän suunnittelussa tulee huomioida myös puiden tuulenkestävyys. Haukilammen pohjoiseen vievässä kulkuyhteydessä on suositeltavaa säilyttää koko metsäkuvio A (ks. liite 3), koska se on todennäköisesti osa liito-oravan elinpiiriä. Liito-oravakuvioiden metsiä voidaan tarvittaessa hoitaa varovasti harventamalla. Harvennuksissa tulee säästää kaikki tai ainakin suurin osa järeistä haavoista ja runsaasti järeitä kuusia. Pesäpuiden läheisyydessä metsä tulee jättää täysin käsittelyjen ulkopuolelle. Myllylammen metsästä tehtiin papanahavainto, mutta sieltä ei löytynyt liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Melko läheltä havaintopaikasta itäänpäin on vanha havainto Hiidessä. Tulevaisuudessa on kuitenkin mahdollista, että alueelta löytyy vakituinen liito-oravaesiintymä. Mahdollisten rakennustoimien ja metsänhakkuiden yhteydessä tulee huomioida, että vuonna 2010 tyhjinä olleet liito-oravalle soveltuvat kuviot voivat tulevaisuudessa olla asuttuja. Todennäköisimmin asutetaan metsäkuviot, joihin on hyvät kulkuyhteydet erityisesti Nuuksiosta päin, missä liito-oravakanta on vahva Muut lajit Huomionarvoisia kasvilajeja havaittiin viisi. Kaikki merkittävät esiintymät sijaitsevat teiden pientareilla (kuvat 11 & 12), joissa ne todennäköisesti säilyvät käsittelyn jatkuessa entisenlaisena. Suosittelemme EU:n luontodirektiivin liitteessä IV listatun kirjoverkkoperhosen esiintymisselvitystä, jotta lajin mahdollinen esiintyminen alueella voitaisiin huomioida kaavoituksessa. Lajista on havaintoja selvitysalueen etelä- ja itäpuolelta. Lisäksi alueella on sopivia elinympäristöjä mm. eräille uhanalaisille perhoslajeille, joiden esiintymisselvityksiä suosittelemme. Kohdelajeja olisivat esimerkiksi: Ketoneilikalla elävät neilikkapussikoi (Coleophora adelogrammella) (2000: vaarantunut VU; 2010 erittäin uhanalainen EN [ehdotettu erityisesti suojeltavaksi lajiksi]) ja ketopussikoi (Coleophora dianthi) (2000: vaarantunut VU; 2010 silmälläpidettävä NT) (kuva 12). Haavalla elävä haapatyttöperhonen (Archiearis notha) (vaarantunut VU). Imikällä elävä varjopatinayökkönen (Euchalcia modestoides) (2000: vaarantunut VU; 2010 silmälläpidettävä NT). Muutamalla metsäkuviolla on runsaasti lahopuuta, joten niillä voi esiintyä merkittäviä lahopuulla eläviä lajeja. Suosittelemme kovakuoriais- ja kääväkäslajiston selvittämistä näissä kohteissa.

13 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Ekologiset yhteydet Alueen sisäisten ja sen ulkopuolelle johtavien yhteyksien tulee luonnollisesti muodostaa yhtenäinen kokonaisuus. Näin yhteydet ohjaavat ja edesauttavat eläinten liikkumista alueen sisällä ja sen ulkopuolelle/-lta. Kuvassa 4 on hahmotelma tarpeellisten ekologisten (metsä)yhteyksien sijainneista, jotka tarkennetaan sopiviin kohtiin kaavoituksessa. Yhteydet tulee varmistaa kaavoituksessa siten, että ne ovat puustoltaan mahdollisimman yhtenäisiä ja mahdollisimman leveitä. Osinhan yhteydet ovat jo nyt kapeita ja katkeilevia asutuksen ja kulkuväylien kohdalla, mutta pääosin edelleen hyvälaatuisia. Kaiken kaikkiaan tilanne on tällä hetkellä poikkeuksellisenkin hyvä verrattuna moniin muihin yleiskaava-alueisiin Etelä-Suomessa. Kaikki maakuntakaavan mukaiset yhteydet ovat reittejä Nuuksion alueen ja sitä ympäröivän seudun välillä. Tämän vuoksi yhteyksien jatkuminen selvitysalueen ulkopuolellekin on erittäin oleellista ja se tulee huomioida myös tulevissa kaavoissa. Selvitysalueen eteläosassa kulkeva moottoritie muodostaa nykyisellään voimakkaan esteen metsälajistolle. Moottoritien ylittää maantie, mutta avoin ja runsaan liikenteen käytössä oleva silta mahdollistaa vain joidenkin lajien lähinnä satunnaiset liikkeet. Koska kyseessä on Uudenmaan maakuntakaavan mukainen viheryhteystarve, tulisi se pyrkiä saamaan toimivaksi ekologiseksi yhteydeksi, jonka estevaikutus olisi vain vähäinen. Tällöin todennäköisesti ainoa mahdollisuus olisi erillinen, tähän tarkoitukseen varattu silta (ns. riistasilta). 4. Lähteet Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: Natura luontotyyppiopas. Ympäristöopas 46, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. BirdLife Suomi 2009: Suomen kansainvälisesti tärkeät lintualueet (IBA) [http://www.birdlife.fi/suojelu/paikat/iba/iba-suomen-tarkeat-lintualueet.shtml]. Eronen, P. 1992: Selvitys Nuuksion järviylängön Vihdin kunnan puoleisten osien liito-oravakannasta. Raportti Vihdin kunnan ympäristönsuojelulautakunnalle. Husa, J. & J. Teeriaho 2004: Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudellamaalla. Alueelliset ympäristöjulkaisut 350, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Leivo, M., Asanti, T., Koskimies, P., Lammi, E., Lampolahti, J., Mikkola-Roos, M. & Virolainen, E. 2002: Suomen tärkeät lintualueet FINIBA. BirdLife Suomen julkaisuja (No 4.) LT-ympäristö 1990: Nuuksion järviylängön Vihdin kunnan puoleisten osien luontoselvitys. Raportti Uudenmaan lääninhallitukselle, Metsähallitukselle & Vihdin kunnalle. Luonnonsuojeluasetus 1997/2005: annettu luonnonsuojeluasetus (160/1997) ja sen annettu muutos (913/2005) [http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1997/ ; Luonnonsuojelulaki 1996: annettu luonnonsuojelulaki (1096/1996) [http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1996/ ] ja luonnonsuojelulain perustelut (HE 79/1996) [http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1996/ ].

14 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Luontotutkimus Enviro Oy 1991: Vihdin kunnan Salmen ympäristön kasvillisuusselvitys. Raportti Vihdin kunnan ympäristöosastolle & Helsingin kaupungin metsä- ja maatalousosastolle. Luontotieto Keiron Oy 2007: Vihdin kunta. Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - Höytiönnummen osaalue. Luontoselvitys Raportti Vihdin kunnalle ( ). Luontotieto Keiron Oy 2008: Vihdin kunta. Huhmarin työpaikka-alueen asemakaava. Liito-oravaselvitys Raportti Vihdin kunnalle ( ). Luontotieto Keiron Oy 2009: Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi). Raportti Vihdin kunnalle ( ). Maa ja Vesi Oy 1998: Vihdin kunta. Tervalammen osayleiskaava. Luontoselvitys. Raportti Vihdin kunnalle ( ). Meriluoto, M. & Soininen, T. 2002: Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt. Metsälehti Kustannus, Helsinki. 2. painos. Metsälaki 1996: annettu metsälaki (1093/1996) [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/ ] ja metsälain perustelut (HE 63/1996) [http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1996/ ]. Mäkinen, K., Palmu, J.-P., Teeriaho, J., Rönty, H., Rauhaniemi, T. & Jarva, J. 2007: Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat. Suomen ympäristö 14/2007, Ympäristöministeriö, Helsinki. Ohtonen, A., Lyytikäinen, V., Vuori, K.-M., Wahlgren, A. & Lahtinen, J. 2005: Pienvesien suojelu metsätaloudessa. Suomen ympäristö 727, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, Joensuu. OIVA 2010: OIVA - Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille [http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp]. Paikkatietoaineistot ladattu Pykälä, J. & T. Bonn 2000: Uudenmaan perinnemaisemat. Alueelliset ympäristöjulkaisut 178, Uudenmaan ympäristökeskus, Helsinki. Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.) 2008: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus Osa 2: Luontotyyppien kuvaukset. Suomen ympäristö 8/2008, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Söderman, T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. Ympäristöopas 109, Suomen ympäristökeskus., Helsinki. Vesilaki 1961: annettu vesilaki (264/1961) [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/ ]. Virta, K. 1991: Nuuksion Vihdin puoleisen osan linnustoselvitys Raportti Vihdin kunnan ympäristönsuojelulautakunnalle & Uudenmaan lääninhallituksen ympräistönsuojelutoimistolle.

15 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Ympäristöministeriö 2001a: Suomen hävinneet, uhanalaiset ja silmälläpidettävät kasvit ja sienet. Internetsivut, viitattu Ympäristöministeriö 2001b: Suomen hävinneet, uhanalaiset ja silmälläpidettävät eläimet. Internet-sivut, viitattu Ympäristöministeriö 2001c: Alueellisesti uhanalaiset lajit. Internet-sivut, viitattu Ympäristöministeriö 2007a: Suomessa esiintyvät luontodirektiivin II, IV ja V -liitteen lajit. Internet-sivut, viitattu Ympäristöministeriö 2007b: Lintudirektiivin I-liitteen lajit Suomessa. Internet-sivut, viitattu Ympäristöministeriö 2008a: Uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien lajien luettelo luonnonsuojeluasetuksessa. Internet-sivut, viitattu Ympäristöministeriö 2008b: Suomen kansainväliset vastuulajit. Internet-sivut, viitattu Ympäristöministeriö 2009a: Luonnonsuojeluasetuksessa rauhoitetut lajit. Internet-sivut, viitattu Ympäristöministeriö 2009b: Luontotyyppien suojelu. Internet-sivut, viitattu Ympäristöministeriö 2009c: Suomen Ramsar-alueet [http://www.environment.fi/default.asp?node=2166&lan=fi]. Kuva 5. Kuvion 21 vaahterametsä täyttää luonnonsuojelulain jalopuumetsikön kriteerit, mikäli se on syntynyt luontaisesti. Kohteen luontoarvot ovat joka tapauksessa korkeat. Kuva 6. Perkoonkallion lampi suoreunuksineen (kuvio 24) on vesi- ja metsälain kohde. Korkeat luontoarvot itäpuolella tehdystä hakkuusta huolimatta.

16 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Kuva 7. Luonnontilainen ruohoinen saraneva (kuvio 25) on uhanalainen (VU) luontotyyppi ja metsälakikohde. Kuva 8. Myös Rantahuhdan luonnontilainen saraneva (kuvio 33) on vastaava kohde. Kuva 9. Järeäpuustoinen aitokorpi (kuvio 44) on uhanalainen (VU) luontotyyppi. Kuviolla on vanhaa ojanpohjaa, mutta luonnontilaisuus on palautunut hyvin ja kohteella on korkeat luontoarvot. Kuva 10. Palokallion suo (kuvio 15) on selvitysalueen suurin ojittamaton avosuo ja metsälain mukainen kohde.

17 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Kuva 11. Vaarantuneita keltamataroita Majamäen-Teerimäen välisellä tieluiskalla. Kuva 12. Saman tien varrella Majamäen-Teerimäen välillä sijaitseva laaja ketoneilikkakasvusto on erittäin uhanalaisen neilikkapussikoin ja silmälläpidettävän ketopussikoin mahdollinen elinpaikka. Kuva 13. Linnakallion lehtipuuvaltainen, kostea ja korpimainen lehto (kuvio 28), jossa on runsaasti lahopuuta. Kuviolla on korkeat luontoarvot lahopuun runsaudesta johtuen ja vanhoista kuusen harvennuksista huolimatta. Kuva 14. Siuntionjoen rantaluhta (kuvio 22) on metsälain erityisen tärkeä elinympäristö, jonka luontoarvot ovat korkeat.

18 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Liite 1. Menetelmäkuvaukset. Selvitysalue Tervalammen osayleiskaavan selvitysalueen kokonaispinta-ala on n hehtaaria ja se sisältää monipuolisen valikoiman maisematyyppejä taajama- ja maatalousalueista varttuneisiin talousmetsiin ja suojelualueisiin (kuva 1). Alue rajautuu itäreunastaan pääosin Nuuksion kansallispuistoon, joka on myös mm. Natura alue ja kansainvälisesti tärkeä linnustoalue (IBA-alue). Luontoarvojen taustaselvitys: Aiemmat tiedot Lähtötietoina käytettiin kartta-aineistoja, aiempia raportteja ja tietokantoja. Näitä olivat seuraavat kokonaisuudet: Kahdeksan aiempaa luontoselvitysraporttia (Eronen 1992, LT-ympäristö 1990, Luontotieto Keiron 2007, 2008, 2009, Luontotutkimus Enviro 1991, Maa ja Vesi 1998, Virta 1991), joista ainoastaan Luontotutkimus Enviro Oy:n ja Maa ja Vesi Oy:n raportit sisältävät tietoja selvitysalueelta. Vihdin kunnan toimittamat lähtötiedot selvitysalueen luontokohteista (Hertta-tiedot ja Hiisi-ympäristökartaston karttatiedot). Sisältävät liito-oravan havaintotietoja ( , Vihdin kunta). Lintulajien havaintotietoja ei käsitellä tässä raportissa, sillä linnustosta laaditaan erillinen selvitys Uudenmaan maakuntakaava. Uudenmaan liiton www-sivuilla olevasta maakuntakaavasta tarkistettiin maakunnalliset viheryhteystarpeet. Luonnonsuojelualueet (paikkatiedot OIVA 2010): o kansallispuistot (ei selvitysalueella, mutta heti selvitysalueen itäpuolella on Nuuksio kansallispuisto) o luonnonpuistot (ei ole selvitysalueella) o muut suojelualueet (ei ole selvitysalueella). Natura alueet (paikkatiedot OIVA 2010). Ei selvitysalueella, mutta heti selvitysalueen itäpuolella on Nuuksion laaja Natura-alue. Kansainvälisesti tärkeät kosteikkoalueet (Ramsar-alueet) (Ympäristöministeriö 2009c). Ei ole selvitysalueella. Kansainvälisesti tärkeät linnustoalueet (IBA-alueet) (BirdLife Suomi 2009). Ei selvitysalueella, mutta heti selvitysalueen itäpuolella on: IBA 079 Nuuksio (210215). Kansallisesti tärkeät linnustoalueet (FINIBA-alueet) (Leivo ym. 2002). Ei selvitysalueella, mutta heti selvitysalueen itäpuolella on: 60. Nuuksio. Perinnemaisemat (Pykälä & Bonn 2000). Ei ole selvitysalueella. Arvokkaat kallioalueet (Husa & Teeriaho 2004; paikkatiedot OIVA 2010). Alueen koillisosassa on Korpinkallio-Myllypuron kalliot -niminen arvokkaan kallioalueen rajaus OIVAssa (kuva 1). Arvokkaat moreenimuodostumat (Mäkinen ym. 2007). Ei ole selvitysalueella.

19 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Luontoarvojen perusselvitys: Luontotyypit ja elinympäristöt Työn tavoitteena oli paikallistaa seuraavanlaiset kohteet: Luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit (Luonnonsuojelulaki 1996, Luonnonsuojeluasetus 1997/2005; ks. liite 10). Metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt (Metsälaki 1996, Meriluoto & Soininen 2002; ks. liite 10). Vesilain mukaiset suojeltavat kohteet (Vesilaki 1961, Ohtonen ym. 2005; ks. liite 10). Muut huomionarvoiset luontotyypit ja mahdolliset monimuotoisuusalueet (esim. runsaasti lahopuuta sisältävät kohteet) sekä muilla tavoilla arvokkaat luontokohteet (esim. kulutukselle herkät alueet) (mm. Airaksinen & Karttunen 2001, Raunio ym. 2008, Ympäristöministeriö 2009b). Tärkeimmät ekologiset yhteydet. Luonnonmuistomerkit. Alueet, joilla ei esiinny erityisiä luontoarvoja. Selvityksen teki Henna Makkonen , 3., 5., 7., 8. & , jolloin selvitysalue kierrettiin jalan kattavasti läpi. Huomionarvoisia luontotyyppejä voi esiintyä lähes missä elinympäristötyypissä tahansa, joten ainoastaan viljellyt pellot ja piha-alueet eivät sisältyneet selvitykseen. Selvitysajankohtana suurin osa kasvilajeista oli luotettavasti havaittavissa, joten ajankohta oli ihanteellinen luontotyyppien kartoittamiseen. Huomionarvoisten luontotyyppien sijainnit rajattiin tarkasti kartoille, kohteet valokuvattiin ja niiden ominaispiirteet kuvailtiin. Maastotyön aikana tehdyt havainnot huomionarvoisista lajeista kirjattiin ja paikannettiin. Liito-oravaselvitys Selvityksen päämääränä oli paikallistaa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat selvitysalueella ja sen välittömässä läheisyydessä sekä kartoittaa liikkumisreitit selvitysalueen sisällä ja sieltä lähiympäristöön. Se on luontodirektiivin liitteen IV(a) laji, joten sen lisääntymis- ja levähtämispaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kiellettyä luonnonsuojelulain 49 :n perusteella. Liito-oravan elintavoista on tarkempi esittely liitteessä 4. Selvitysalueen metsien rakennetta analysoitiin ensin ilmakuvatulkinnalla ja muodostettiin metsäkuviokartta. Metsäkuvioiden rajat määriteltiin niin, että kuviot ovat rakenteeltaan mahdollisimman homogeenisia. Tulkinnassa valittiin kartoitettaviksi kuviot, joissa oli selvästi havaittavissa varttunutta, yli 10-metristä puustoa. Liito-oravalle mahdollisesti soveliaita metsäkuvioita määriteltiin 490 kpl, joiden yhteispinta-ala on n. 913 ha (kuva 1.1). Osa kuvioista kuuluu laajempiin metsäalueisiin, toiset kuviot taas ovat pieniä asutuksen tai peltojen ympäröimiä metsälaikkuja. Vuonna 2010 tarkistettiin maastokäynnillä selvitysalueen eteläisemmästä puolikkaasta 233 kuviota, joiden pinta-ala on yhteensä 371 ha (kuva 1.2). Marko Schrader ja Tuomas Heikkilä tekivät maastotyöt välisenä aikana. Kartoitus ajoittui liito-oravan esiintymisselvitysten kannalta luotettavimpaan vuodenaikaan (ks. liite 4),

20 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys vaikkakin nouseva kasvillisuus hidasti maastotyötä. Maastotyössä tarkistettiin valittujen kuvioiden sopivuus liito-oravalle, mahdolliset pesäpaikat (maasta näkyvät sopivat kolot, pöntöt ja oravan risupesät) ja soveliaat kulkureitit. Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen paikantamiseksi liito-oravan papanoita etsittiin mahdollisten oleskelu- ja ruokailupuiden ja -puuryhmien alta. Näitä ovat kaikki haavat, joiden läpimitta on yli 20 cm, sekä kuuset, joiden läpimitta on yli 30 cm. Haapojen ja kuusien lisäksi tarkistettiin myös isoimmat koivut ja lepät. Puille, joiden alta löydettiin papanoita, määritettiin GPS-paikantimella koordinaatit (KKJ2) ja löytöpaikkojen sijainnit merkittiin kartalle. Koordinaattien tarkkuus on vähintään 5 m. Jos metsästä löydettiin liito-oravan jätöksiä, lähiympäristöstä etsittiin ruokailupuita ja mahdollisia pesäpuita. Löydettyjen papanoiden perusteella kartalle rajattiin liito-oravalle soveliaat alueet (eli todennäköiset elinpiirit tai elinpiirin osat) sekä lajin käytössä olevat lisääntymis- ja levähdyspaikat. Lisäksi määriteltiin kulkuyhteydet (metsäkäytävät) esiintymälaikkujen välillä sekä esiintymiä ympäröiville alueille.

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

Ramoninkadun luontoselvitys

Ramoninkadun luontoselvitys Ramoninkadun luontoselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 7.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työmenetelmät... 3 2.1 Esiselvitys... 3 2.2 Maastotyöskentely... 3 2.3

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

Raportti BJ Nurmijärven kunta

Raportti BJ Nurmijärven kunta Raportti 67070228.BJ 25.10.2007 Nurmijärven kunta Lepsämän liito-oravakohteiden tarkistukset 2007 1 Yhteenveto Tämä liito-oravakohteiden tarkistus on tehty Nurmijärven kuntaan Lepsämän alueelle. Lepsämän

Lisätiedot

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 Marko Vauhkonen 1.8.2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Raasepori Oy Asiakirjatyyppi Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys Päivämäärä 21.9.2012 Viite 82142499-05 ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 27.5.2013 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan Kirkonkylässä sijaitsevalle

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Uurainen 2016 Mia Rahinantti Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Maastoinventointi... 2 3. Vaikutusarviointi... 3 4. Kuvia kohteesta... 4 5. Kasvillisuusluettelo...

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS Pekka Routasuo 30.12.2011 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Pälkäneen kunta Keskustie 1 36600 PÄLKÄNE EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net SISÄLLYS TYÖN TAUSTAA 2 ALUEEN

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 LUONTOSELVITYS

KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 LUONTOSELVITYS KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 Kirkonseudun-Pirilän-Savikorven ja Hakamaan- Ristisuon-Väärälänperän, sekä Kuivalanperän osaalueet LUONTOSELVITYS Työ: E23994.10 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA:

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: 743-416-5-146 SEINÄJOEN KAUPUNKI 2016 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin alueella olevalla tilalla 743-416-5-146

Lisätiedot

NIIRASENLAHDEN ASEMAKAAVA-ALUE LUONTOSELVITYS 2012

NIIRASENLAHDEN ASEMAKAAVA-ALUE LUONTOSELVITYS 2012 NIIRASENLAHDEN ASEMAKAAVA-ALUE LUONTOSELVITYS 2012 Markku Nironen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 12.12.2012 1 JOHDANTO Kangasniemen kirkonkylän pohjoispuolella sijaitsevalle Niirasenlahden ja Salmelantien

Lisätiedot

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Sirkka-Liisa Helminen Ympäristötutkimus Yrjölä Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 LIITO-ORAVAN BIOLOGIA JA SUOJELU...3 3 MENETELMÄT...3 4 TULOKSET...4 4.1 Kavallintien

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys

Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys 2015 Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys Petri Parkko 18.9.2015 1 1. Taustoja Ympäristönsuunnittelu Oy on kaavoittamassa Hämeenlinnan (Hauho) Pyhäjärven Halminlahden tilalle

Lisätiedot

Leppälahden liito-oravaselvitys 2012

Leppälahden liito-oravaselvitys 2012 Leppälahden liito-oravaselvitys 2012 Kaivoveden pohjoisrannan haapalehtoa Jätöskasa Kankaansuolla 1 1 Johdanto...2 2 Työmenetelmät...3 3 Tulokset...4 3.1 Leirikeskuksen itäpuoli....4 3.2 Kankaanhauta-tilan

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys LIITO-ORAVASELVITYS 23.6.2015 KALAJOEN KAUPUNKI Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 LIITO-ORAVASELVITYS 2 3 TULOKSET 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 5 VIITTEET 5 Kannen

Lisätiedot

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Tämä tiivistelmä perustuu yksityiskohtaiseen raporttiin Tuusulan Hyrylän varuskunta-alueella kesinä 2006 ja 2007 tehdyistä luontoselvityksistä.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Jalopuumetsät (LSL 29 ) 17. Helininlahden jalopuumetsikkö Pinta-ala: 4,7 ha Kylä: Kuokkala Omistaja: Yksityinen, Lempäälän kunta Status: Luonnonsuojelualue LSL, Arvokas luontokohde Metso soveltuvuus: -

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Liito-oravaselvitys 1 (23) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi 17.1.2013 Willitys tmi Marjo Lindberg Sisältö Selvitysalueen sijainti 3 Yleistä 3 Menetelmät 3 Sysivuoren luonto, yleistä 3 Kartta 4 Kuvaukset Sysivuoren luonnosta

Lisätiedot

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola )

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola ) Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu 635-417-3-28, Kataja 635-417-3-34 ja Ainola 935-417-3-26) Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net

Lisätiedot

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.06.2014 KELIBER OY LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.6.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Heli Uimarihuhta Hautakankaan metsää Viite 1510013339 Ramboll

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus

Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston alueelle harkitaan kaavamuutosta. Alueen luontoarvojen selvittämiseksi

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 MENELMÄT... 2 3 MAAPERÄ... 3 4 VESISTÖT JA POHJAVEDET... 4 5 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle.

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Tarmo Saastamoinen 2010. Kuva.1 Kaatunut kuusenrunko Nouvanlahdesta. LIITO-ORAVA: Liito-orava (pteromys volans)on

Lisätiedot

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI Pekka Routasuo 6.2.2012 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

METSO KOHTEEN LIITTEET

METSO KOHTEEN LIITTEET METSO KOHTEEN LIITTEET xxxxxx, xxx-xxx-x-xx 1 Tilan xxxx omistus 2 2 Suojeluun esitettävän metsän kasvupaikka- 2-7 ja puustotiedot kuvioittain 3 Karttarajaus 7 4 Suojelualueen lyhyt kuvaus 8 5 Kohteen

Lisätiedot

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Seija Väre 25.5.2009 1 (5) RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Pyhäjärven pohjoisrannalla. Maantien eteläpuolella rannalla on omakotitalojen rivi.

Lisätiedot

VUORES, ISOKUUSI II LIITO-ORAVASELVITYS

VUORES, ISOKUUSI II LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 4.4.2014 VUORES, ISOKUUSI II LIITO-ORAVASELVITYS LIITO-ORAVASELVITYS Tarkastus 4.4.2014 Päivämäärä 4.4.2014 Laatija Tiina

Lisätiedot

ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LAUSUNTO LIITO-ORAVAN ESIINTYMISESTÄ JA ELINYMPÄRISTÖISTÄ KUIVISTONMÄEN ALUEELLA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 21.10.2015 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Raportti 67080546.ABT 5.11.2008 Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä ympäristöselvitys on tehty Korpilahden kunnassa sijaitsevalle Lapinjärven alueelle ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIEN LIITO-ORAVASELVITYS

KLAUKKALAN OHIKULKUTIEN LIITO-ORAVASELVITYS KLAUKKALAN OHIKULKUTIEN LIITO-ORAVASELVITYS Pekka Routasuo, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 5.6.2015 1 JOHDANTO Uudenmaan ELY-keskus on käynnistänyt Klaukkalan ohikulkutietä koskevan maantielain mukaisen

Lisätiedot

NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012

NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012 NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012 Ari Karhilahti Leipurinkuja 4 21280 RAISIO ari.karhilahti@utu.fi 050 5698819 1. Johdanto Naantalin kaupunki tilasi keväällä 2012 seuraavan luontoselvityksen:

Lisätiedot

Joensuun Iiksenvaaran-Ketunpesien- Papinkankaan osayleiskaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2012

Joensuun Iiksenvaaran-Ketunpesien- Papinkankaan osayleiskaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2012 Joensuun Iiksenvaaran-Ketunpesien- Papinkankaan osayleiskaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2012 Espoo 2012 Iiksenvaaran Ketunpesien Papinkankaan oyk alueen luontoselvitykset 2012 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.... 3 2. Luontoselvitys.......3 3. Tulokset.....

Lisätiedot

RANTAASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS

RANTAASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS SULKAVAN HÄMEENNIEMEN RANTAASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS www.js-enviro.fi Juha Saajoranta 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUONTOSELVITYKSEN TOTEUTUS 2. RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOSALUEEN LUONNON

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY Raportteja 3/2016 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA

HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA Esa Lammi 10.12.2014 1 JOHDANTO Haukilahden Toppelundinpuiston länsiosaan on valmisteilla asuintalojen rakentamisen mahdollistava asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012:

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Savonlinnan kaupunki Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Riihisaari, Naistenlahdentie ja Rajalahti Petri Parkko 24.9.2012 1. Selvityksen taustoja Savonlinnan kaupunki tarvitsee

Lisätiedot

Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä

Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä Muistio Vitträskin ja Jorvaksen välisistä arvometsistä 9.9.2008 Mauno Särkkä Peruskarttalehdet 2032 08, 2032 09 Kirkkonummen kunnan alueella, Vitträsk-järven ja Jorvaksen välillä on säilynyt hämmästyttävän

Lisätiedot

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja UPM tuulivoima Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 24.9.2013 KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 24.9.2013 Laatijat Tarkastanut Kuvaus Emilia Osmala Tarja Ojala Liito-oravaselvitys

Lisätiedot

Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys

Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys Taru Heikkinen 19.12.2008 Kaupunkisuunnitteluosasto Jyväskylän kaupunki 1. Tehtävän kuvaus ja tutkimusmenetelmät Työn tarkoituksena oli selvittää liito-oravan esiintyminen

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 1/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 4

Lisätiedot

Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit Aili Tamminen

Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit Aili Tamminen Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit 22.7.2004 Aili Tamminen Kasvit on pyritty tunnistamaan ranta alueella kävellen, välillä piipahtaen vesirajan tuntumassa ja taas siirtyen kauemmas n. 10 15 metrin etäisyydelle

Lisätiedot

Akaan kaupungin Toijalan SAVIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVA- JA LUONTOSELVITYS 2008

Akaan kaupungin Toijalan SAVIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVA- JA LUONTOSELVITYS 2008 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin Toijalan SAVIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVA- JA LUONTOSELVITYS 2008 Tmi Mira Ranta Karkunkyläntie 179 38140 KÄRPPÄLÄ

Lisätiedot

Niiralan luonto- ja linnustoselvitys

Niiralan luonto- ja linnustoselvitys Niiralan luonto- ja linnustoselvitys ympäristöalan asiantuntija Elokuu 2014 www.osuuskuntatoimi.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Luontoselvitys... 2 2.1 Menetelmät... 2 2.2 Selvitysalue... 3 2.3

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

Kohdekortti 9. (Hervantajärven vanha metsä) ja kohdekortti 49. (Hervantajärvi, Viitastenperä)

Kohdekortti 9. (Hervantajärven vanha metsä) ja kohdekortti 49. (Hervantajärvi, Viitastenperä) Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry. 18.5.2012 Varastokatu 3 33100 Tampere Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. Varastokatu 3 33100 Tampere PALAUTE Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelma 2012 2020

Lisätiedot

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Suojelukohteiden lainsäädännöllistä pohjaa ja vaikutuksia Liite 7.8b suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Natura 2000 verkosto Lakisääteinen rauhoitus. Luontodirektiivin mukaiset SCI-alueet

Lisätiedot

VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ

VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ Teemu Virtanen Paula Salomäki 8.10.2012 Biologitoimisto Vihervaara Oy PL 140 70101 Kuopio info@biologitoimisto.fi 1 1 Kasvillisuus...2

Lisätiedot

Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt

Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt Metsäkeskus 2014 Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt 2014 { 2 } Metsälaki Metsälaissa on lueteltu joukko suojeltuja elinympäristöjä, jotka ovat monimuotoisuuden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven kaupungin Räisälän kylässä. Suunnitelma koskee Kotikangas nimistä tilaa (75:0). Luontoselvityksen

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Torttijärven alue sijaitsee Pirkanmaalla, Ylöjärven Kurussa, noin 10 kilometriä

Lisätiedot

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Tmi Marko Vauhkonen, Heinola 20.9.2009 ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA

LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA 2013 LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA 2013 Selvityksen tarkoitus Liito-oravaselvityksessä oli tarkoitus löytää selvitysalueella mahdollisesti olevat liito-oravan

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaavan luontoselvityksen päivitys

Oriveden rantaosayleiskaavan luontoselvityksen päivitys 2015 Oriveden rantaosayleiskaavan luontoselvityksen päivitys Petri Parkko 9.9.2015 1 1. Taustoja Oriveden rantaosayleiskaavan luontoselvityksen (Parkko 2011) maastotyöt tehtiin vuosina 2009 ja 2010 ja

Lisätiedot

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa Liito-orava- ja viitasammakkoselvitys Heikki Holmén 8.6.2016 2 (9) 8.6.2016 MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Leivonmäen kunta Niininiemen asemakaava

Leivonmäen kunta Niininiemen asemakaava Raportti 67070391.BJ 21.1.2008 Leivonmäen kunta Niininiemen asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä luontoselvitys on tehty Leivonmäen kuntaan Niininiemen asemakaavaa varten. Selvityksen tarkoituksena

Lisätiedot

SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS

SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS Vastaanottaja Soinin kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 28.6.2016 Viite 1510023251-001 SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS 1 Päivämäärä 28.6.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen

Lisätiedot

ENKKELI, HÄMEENLINNA LIITO-ORAVASELVITYS

ENKKELI, HÄMEENLINNA LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 9.6.2016 ENKKELI, HÄMEENLINNA LIITO-ORAVASELVITYS LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 9.6.2016 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kaisa

Lisätiedot

Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014

Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014 Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014 11.4.2014 Johdanto Vuoden 2013 selvityksessä alueella todettiin ilmeinen naaraan esiintymispaikka. Koska metsäkuviolla on aloitettava

Lisätiedot

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS 2.7.2014 Outi Tuomivaara, hortonomi ylempi AMK Kempeleen kunta 2 JOHDANTO Kempeleen Riihivainiolle on käynnistynyt asemakaavan laajennus, jonka pohjaksi on

Lisätiedot

SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS

SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS KEURUUN-MULTIAN SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 SAARIJÄRVEN YM. VESISTÖJEN Alueilla ei esiinny liito-oravia Suomen Luontotieto Oy 9/2014 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen

Lisätiedot

Metsäliiton ja Vapon biodieselhanke

Metsäliiton ja Vapon biodieselhanke Metsäliiton ja Vapon biodieselhanke Äänekosken liito-oravaselvitys Mattias Kanckos Toukokuu 2010 1 Johdanto Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland Metsäliitto ja Vapo

Lisätiedot

LUONTOLAUSUNTO YMMERSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOSTA (ALUE ) VARTEN

LUONTOLAUSUNTO YMMERSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOSTA (ALUE ) VARTEN LUONTOLAUSUNTO YMMERSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOSTA (ALUE 160103) VARTEN Esa Lammi 10.11.2015 JOHDANTO Ymmerstan asemakaavan muutoksen (alue 160103) tavoitteena on lisätä alueella sijaitsevan liikuntahallin

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6.

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6. TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004

Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004 LIITE 4 Vammalan kaupunki Kukkurin kaavaselostus liite 1 Yhdyskuntasuunnittelu PL 23 38201 VAMMALA Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004 Tmi Mira Ranta Karkunkyläntie 179 38140 KÄRPPÄLÄ

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LUONTOKOHDESELVITYS 2011

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LUONTOKOHDESELVITYS 2011 HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LUONTOKOHDESELVITYS 2011 Esa Lammi Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 28.12.2011 HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LUONTOKOHDESELVITYS 2011 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Lähtöaineistot ja menetelmät...

Lisätiedot

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? 22.09.2015 Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Mitä ovat arvokkaat pienvedet? Pienvedet = purot ja norot, lammet, lähteiköt

Lisätiedot

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Hannukainen Mining Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 8.11.2016 Viite 1510027857 HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Päivämäärä 8.11.2016 Laatija Tarkastaja Kuvaus Heli

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

Tuomelan alueen ja Palomäen asemakaavaalueen luontotyyppiselvitys 2015

Tuomelan alueen ja Palomäen asemakaavaalueen luontotyyppiselvitys 2015 RAPORTTI 3.12.2015 Tuomelan alueen ja Palomäen asemakaavaalueen luontotyyppiselvitys 2015 Aapo Ahola Espoo 2015 1 Kannen kuva: Näkymä Tuomelan peltoalueen reunasta luontotyyppikuviolle B. (kuva: Aapo Ahola)

Lisätiedot

KLAUKKALAN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2012

KLAUKKALAN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2012 KLAUKKALAN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2012 Pekka Routasuo 18.10.2012 KLAUKKALAN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT... 2 2.1 LÄHTÖTIEDOT... 2 2.2 VUODEN

Lisätiedot

Liito-oravaselvitykset Tuusulassa keväällä 2007

Liito-oravaselvitykset Tuusulassa keväällä 2007 Liito-oravaselvitykset Tuusulassa keväällä 2007 Espoo 2007 Liito oravaselvitykset Tuusulassa keväällä 2007 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1. Johdanto 3 2. Tulokset 3 2.1. Sulan alue 3 2.2. Kehä IV:n

Lisätiedot

EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS. 1. Tausta ja tavoitteet

EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS. 1. Tausta ja tavoitteet 1 EERIKKILÄN URHEILUOPISTON ALUEEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 1. Tausta ja tavoitteet Eerikkilän urheiluopiston osayleiskaava-alueen luontoselvitys laadittiin kesällä 2008 ja se liittyy alueen tulevan

Lisätiedot

MIKKELIN VANHAN KASARMIALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 2012

MIKKELIN VANHAN KASARMIALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 2012 MIKKELIN VANHAN KASARMIALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 2012 Markku Nironen 19.4.2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 3 TULOKSET... 5 4 LÄHTEET JA KIRJALLISUUS... 11 Kansi: Linnanmäenpuiston

Lisätiedot

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS Vastaanottaja Smart Windpower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.5.2016 TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE 1 Päivämäärä 27.5.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen Merja Isteri Viite 1510021396

Lisätiedot

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset.

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. Voimala 1 Alueella kasvaa nuorta ja varttuvaa kalliomännikköä. Sekapuuna kasvaa hieman kuusta

Lisätiedot

Loviisa, LUO-aluetunnus 58

Loviisa, LUO-aluetunnus 58 Loviisa, LUO-aluetunnus 58 LOVIISA (58) LUO-alue sijaitsee Loviisan lounaisosissa Kärpnäsin kylän ympäristössä. Paria mökkikeskittymää lukuunottamatta alue on asumatonta metsäseutua ja paljolti rakentamatonta

Lisätiedot

Toivosen tilan LUONTOSELVITYS. Sastamalan kaupunki / Vesa Salonen

Toivosen tilan LUONTOSELVITYS. Sastamalan kaupunki / Vesa Salonen 0 Toivosen tilan LUONTOSELVITYS Sastamalan kaupunki / Vesa Salonen 2014 1 Toivosen tilan luontoselvitys Toivosen tilan pohjoisreunaa Huiskonkadun yli nähtynä Raportin sisältö: Luontoselvitys... 1 Selvitysalue...

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 2012 16USP0127 04.06.2012. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Katumantie 2:n asemakaavamuutos. Luontoselvitys

LUONTOSELVITYS 2012 16USP0127 04.06.2012. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Katumantie 2:n asemakaavamuutos. Luontoselvitys LUONTOSELVITYS 2012 16USP0127 04.06.2012 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Katumantie 2:n asemakaavamuutos Luontoselvitys Katumantie 2, asemakaava Luontoselvitys Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 73/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

KOUKKUNIEMI- RAUHANIEMI (8568) LIITO-ORAVASELVITYS

KOUKKUNIEMI- RAUHANIEMI (8568) LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys (ei julkinen) Päivämäärä 30.5.2016 KOUKKUNIEMI- RAUHANIEMI (8568) LIITO-ORAVASELVITYS LIITO-ORAVASELVITYS Tarkastus 26.5.2015 Päivämäärä

Lisätiedot

Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013. Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola

Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013. Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola Tuulipuisto Oy Kyyjärvi Luontotyyppikartoitus 7.11.2013 Tarkastanut: FM Päivi Vainionpää Laatija: FM Satu Pietola Asiakas Winda Invest Oy Gallen-Kallelankatu 7 28100 Pori Yhteyshenkilö Kalle Sivill Puh.

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland Kantakaupungin

Lisätiedot

Jollaksen rämeen hoito- ja käyttösuunnitelma. Markku Koskinen ja Jyri Mikkola

Jollaksen rämeen hoito- ja käyttösuunnitelma. Markku Koskinen ja Jyri Mikkola Jollaksen rämeen hoito- ja käyttösuunnitelma Markku Koskinen ja Jyri Mikkola Sisältö 1 Johdanto 1 2 Maanomistus- ja suojelutilanne 1 3 Menetelmät 1 4 Alueen kuvaus 1 4.1 Hydrologinen tila.............................

Lisätiedot