Vihdin Tervalammen osayleiskaavaalueen luontoselvitykset vuonna 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihdin Tervalammen osayleiskaavaalueen luontoselvitykset vuonna 2010"

Transkriptio

1 Vihdin Tervalammen osayleiskaavaalueen luontoselvitykset vuonna 2010 Espoo 2010

2 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1. Johdanto 3 2. Tulokset Aiemmat tiedot Luontotyypit Liito-orava Putkilokasvit Ekologiset yhteydet 8 3. Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset Luontotyypit Liito-orava Muut lajit Ekologiset yhteydet Lähteet 13 Liite 1. Menetelmäkuvaukset 18 Liite 2. Luontotyyppiselvityksen tulokset 23 Liite 3. Liito-oravaselvityksen tulokset 40 Liite 4. Liito-oravan elintavat 46 Liite 5. Uhanalaisluokat, erityisesti suojeltavat lajit, EU:n direktiivit, Suomen kansainväliset vastuulajit ja rauhoitetut lajit 48 Liite 6. Luonnonsuojelu-, metsä- ja vesilain mukaiset luontotyypit 52 Kannen kuva: Liipperinahteen kallio, joka on metsälain mukainen kohde. Valokuvat Faunatica Oy (valokuvat ovat autenttisia ja otettu luonnonmukaisissa olosuhteissa) Karttakuvat Faunatica Oy Pohjakartta Vihdin kunta, Mittaustoimi Kirjoittajat: Marko Nieminen Henna Makkonen Marko Schrader Kiitokset: Rauno Kujanpää, Suvi Lehtoranta, Petra Pelkonen (Vihdin kunta).

3 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Tiivistelmä Tässä raportissa esitellään Vihdin Tervalammen osayleiskaava-alueella vuonna 2010 tehdyn luontoselvityksen tulokset. Selvityksen tilasi Vihdin kunta ja toteutti Faunatica Oy. Selvitykseen sisältyneet osatyöt: 1. Olemassa olevien tietojen kokoaminen (luontoarvojen taustaselvitys). 2. Huomionarvoisten luontotyyppien kartoitus (luontoarvojen perusselvitys). 3. Liito-oravaselvitys. 4. Tärkeimpien ekologisten yhteyksien arviointi. Selvitysalueella havaittiin 46 huomionarvoista luontotyyppikohdetta (yhteensä 49 erillistä kuviota). Suosittelemme, että kaikki korkeita luontoarvoja omaavat 31 kuviota säästetään. Korkeita luontoarvoja on useimmilla uhanalaisilla ja silmälläpidettävillä luontotyypeillä, mahdollisella luonnonsuojelulain mukaisella kohteella, monilla metsälain määritelmien mukaisilla kohteilla, yhdellä vesilakikohteella sekä useimmilla monimuotoisuuskohteilla. Myös keskinkertaisia luontoarvoja omaavat 18 kuviota tulisi pyrkiä säästämään. Seuraavat huomionarvoisten kasvien esiintymät havaittiin: keltamatara (VU) 3 esiint., kelta-apila (NT) 5 esiint., ketoneilikka (NT) 1 esiint., musta-apila (NT) 2 esiint. ja valkolehdokki (rauhoitettu) 1 esiint. Merkittävät esiintymät sijaitsevat pientareilla, joissa ne todennäköisesti säilyvät. Selvitysalueen eteläpuoliskosta tarkistettiin 233 liito-oravalle mahdollisesti sopivaa kuviota, joista 64 arvioitiin lajille hyvin tai erittäin hyvin soveltuviksi. Laji havaittiin kahdella kuviolla. Haukilammen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka tulee jättää kokonaisuudessa rakentamisen ulkopuolelle. Lisäksi kulkuyhteydet sekä pohjoiseen että etelään on turvattava. Myllylammen metsästä tehtiin papanahavainto, mutta liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa ei löytynyt. Uudenmaan maakuntakaavan mukaiset metsäkäytävätarpeet ovat: Nuuksiosta Poikkipuoliaisen eteläpuolelta kohti Enäjärven pohjoispäätä kulkeva yhteys Nuuksiosta Huhmarjärven ja Tervalammen välistä kohti Enäjärven eteläpäätä kulkeva yhteys Palojärven koilliskärjen itäpuolelta moottoritien ylitse kulkeva etelä-pohjoissuuntainen laajat metsäalueet yhdistävä yhteys. Näiden lisäksi huomattavan tärkeitä ovat myös Poikkipuoliaisen itä- ja länsipuolilla kulkevat yhteydet. Yhteyksien tulee olla puustoltaan yhtenäisiä ja mahdollisimman leveitä sekä jatkua myös selvitysalueen ulkopuolelle. Suosittelemme EU:n luontodirektiivissä mainitun kirjoverkkoperhosen esiintymisselvitystä. Lajista on havaintoja selvitysalueen etelä- ja itäpuolelta. Lisäksi alueella on sopivia elinympäristöjä mm. eräille uhanalaisille perhoslajeille, joiden esiintymisselvityksiä suosittelemme. Muutamalla metsäkuviolla on runsaasti lahopuuta, joten suosittelemme merkittävien lahopuulla elävien kovakuoriais- ja kääväkäslajien selvittämistä näissä kohteissa.

4 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Johdanto Tässä raportissa esitellään tulokset vuonna 2010 tehdystä Vihdin Tervalammen osayleiskaavan luontoselvityksestä. Selvitysalueen koko on noin 23 km 2 (kuva 1). Selvityksen tilasi Vihdin kunta ja toteutti Faunatica Oy. Työssä noudatettiin soveltuvin osin Södermanin (2003) ohjeistusta kaavoitusta varten tehtävistä luontoselvityksistä. Luontoselvitykseen sisältyivät seuraavat osatyöt (osatöiden sisällöt ja käytetyt menetelmät kuvaillaan yksityiskohtaisesti liitteessä 1): 1. Luontoarvojen taustaselvitys: Hertta-ympäristötietojärjestelmän luontotietojen tarkistaminen, alueella aiemmin tehtyjen selvitysten tietojen kokoaminen ja OIVA-paikkatietojärjestelmän aluerajaustietojen tarkistaminen. 2. Luontoarvojen perusselvitys: Huomionarvoisten luontotyyppien kartoitus. 3. Liito-oravaselvitys. 4. Tärkeimpien ekologisten yhteyksien arviointi. Eri osatöiden tulosten lisäksi raportissa esitetään suositukset arvokkaiden alueiden ja lajiesiintymien huomioimiseksi kaavoituksessa sekä todetaan oleelliset jatkoselvitystarpeet. 2. Tulokset Selvitysmenetelmät kuvataan yksityiskohtaisesti liitteessä 1. Tässä jaksossa esitetään yhteenveto tuloksista, jotka esitellään yksityiskohtaisesti liitteissä 2 & Aiemmat tiedot Seuraavat aiemmat luontotiedot ovat tiedossamme: Selvitysalueen koillisosassa on arvokkaan kallioalueen rajaus OIVAssa (2010) (Korpinkallio- Myllypuron kalliot; ks. liite 1 & kuva 1). Aiemmissa raporteissa olevat kohderajaukset esitetään liitteen 2 kuviokuvausten yhteydessä. Luonnonmuistomerkki (vanha mänty) Lintumäellä (Lusinojan tila R:No 3:275) Luontotyypit Selvitysalueella havaittiin 46 huomionarvoista luontotyyppikohdetta (taulukko 1, kuva 2; yksityiskohtaiset tulokset ja sijaintikartat liitteessä 2). Koska joissain kohteissa on useampi kuin yksi erillinen kuvio, on kuvioita yhteensä 49 kpl. Luontoarvot arvioitiin korkeiksi 31 kuviolla ja keskinkertaisiksi 18 kuviolla.

5 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Kuva 1. Selvitysalueen rajaus (sininen viiva). Sininen alue = arvokas kallioalue.

6 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Kuva 2a. Tervalammen selvitysalueen eteläosassa (rajaus sinisellä viivalla) olevat huomionarvoiset luontotyypit (violetit kuviot = metsälakikohteet, vihreät kuviot = muut kohteet); tummat sävyt osoittavat korkeat ja vaaleat sävyt keskinkertaiset luontoarvot omaavat kohteet. Tarkemmat kartat liitteessä 2.

7 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Kuva 2b. Tervalammen selvitysalueen pohjoisosassa (rajaus sinisellä viivalla) olevat huomionarvoiset luontotyypit (violetit kuviot = metsälakikohteet, vihreät kuviot = muut kohteet); tummat sävyt osoittavat korkeat ja vaaleat sävyt keskinkertaiset luontoarvot omaavat kohteet. Tarkemmat kartat liitteessä 2.

8 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Taulukko 1. Tervalammen selvitysalueella havaitut huomionarvoiset luontotyypit ja huomionarvoisuuden syyt. Kuvioilla, joiden numero on lihavoitu, on luontoarvot arvioitu korkeiksi, muilla kuvioilla keskinkertaisiksi. Kuvioiden esittelyt ovat liitteessä 2. Luonnonsuojelulaki Metsälaki Vesilaki Uhanalaisuus Muu syy Kuvio 1 VU 2 x 3 NT 4 Runsas lahopuusto 5 x 6 Monimuotoisuuskohde 7 Monimuotoisuuskohde 8 x 9 x 10 Maisemallisesti merkittävä 11 x 12 x 13 x 14 x 15 x 16 x 17A-C x 18 x 19 Monimuotoisuuskohde 20A,B x 21 x 22 x 23 x 24 x x 25 x VU 26 x 27 x 28 x 29 x NT Monimuotoisuuskohde 30 x 31 x 32 x 33 x VU 34 x 35 x 36 x x 37 x 38 x 39 x EN 40 NT 41 x EN 42 x VU 43 x 44 VU 45 x 46 x Yht = Kuvion luontainen alkuperä epävarma.

9 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Liito-orava Selvitysalueelta määriteltiin ilmakuvatulkinnalla 490 liito-oravalle mahdollisesti soveliasta metsäkuviota (yhteispinta-ala n. 913 ha; ks. liite 1). Vuonna 2010 tarkistettiin maastokäynnillä 233 kuviota (yhteispinta-ala n. 371 ha), joista 64 arvioitiin liito-oravalle hyvin tai erittäin hyvin soveltuviksi (yhteispinta-ala n. 109 ha; ks. liite 3). Selvityksen ulkopuolelle jääneellä alueella on Hiiden kartastossa runsaasti vanhoja liito-oravahavaintoja Poikkipuoliaisen itä- ja pohjoispuolella. Metsän luokittelu liito-oravalle soveltuvaksi on aina jossain määrin kartoittajan subjektiivinen päätös, jos lajista ei saada suoraa havaintoa. Radiopantaseurannassa mm. Kuopion alueella liitooravia on säännöllisesti tavattu myös metsistä, jotka eivät olosuhteiltaan vaikuta erityisen hyvin soveltuvan liito-oravalle (Hanski & Schrader, julkaisematon). Päätekijä kaikilla liito-oravalle soveltuvilla kuvioilla on, että siellä tai välittömässä läheisyydessä kasvaa varttuneita kuusia. Havaintoja liito-oravasta tehtiin vain kahdelta metsäkuviolta (liite 3). Odotettavissa oli huomattavasti suurempi määrä, koska selvitysalue sijaitsee kiinni Nuuksion laajoissa metsäalueissa. Mitään ilmeistä syytä alhaiselle tulokselle on vaikea löytää. Esiintymien vuosien välinen vaihtelu on suurta ja onkin hyvin mahdollista, että vuonna 2010 selvitysalueella oli sattumalta poikkeuksellisen vähän esiintymiä. Tervalammen kylän seudulla liito-oravalle soveltuvat metsäkuviot ovat keskellä laajaa peltoaluetta. Pellot voivat estää liito-oravien kulkua tälle alueelle ja lisäksi Tervalampi on kulkuesteenä, joten ainakin näillä kuvioilla huonot kulkuyhteydet voivat olla (osa)selitys liito-oravien puuttumiselle Putkilokasvit Selvitysalueella havaittiin uhanalaisen (VU) keltamataran (Galium verum; 3 esiintymää), silmälläpidettävien (NT) kelta-apilan (Trifoliun aureum; 5 esiintymää), ketoneilikan (Dianthus deltoides; 1 esiintymä) ja musta-apilan (Trifolium spadiceum; 2 esiintymää) sekä rauhoitetun valkolehdokin (Platanthera bifolia; 1 esiintymä) esiintymiä (kuva 3; tarkemmat kartat liitteessä 2). Yhdessä keltamataraesiintymässä oli myös risteymäyksilöitä. Yhtä pientä musta-apilaesiintymää lukuun ottamatta kaikki huomionarvoisten kasvilajien esiintymät sijaitsevat teiden pientareilla. Nämä esiintymät todennäköisesti säilyvät, mikäli maankäyttö pysyy entisenlaisena näissä paikoissa Ekologiset yhteydet Ekologisia yhteystarpeita on selvitysalueella kolmenlaisia: 2) Alueen sisäiset, karkeasti itä-länsisuuntaiset yhteydet 3) Alueen sisäiset, karkeasti etelä-pohjoissuuntaiset yhteydet 4) Yhteydet alueen ulkopuolelle.

10 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Uudenmaan maakuntakaavassa on selvitysalueeseen liittyen esitetty kolme viheryhteystarvetta, jotka tarkoittavat nimenomaan metsäisiä väyliä: Nuuksiosta Poikkipuoliaisen eteläpuolelta kohti Enäjärven pohjoispäätä kulkeva yhteys Nuuksiosta Huhmarjärven ja Tervalammen välistä kohti Enäjärven eteläpäätä kulkeva yhteys Palojärven koilliskärjen itäpuolelta moottoritien ylitse kulkeva etelä-pohjoissuuntainen laajat metsäalueet yhdistävä yhteys. Näiden lisäksi huomattavan tärkeitä ovat myös Poikkipuoliaisen itä- ja länsipuolilla kulkevat yhteydet. Kuvassa 4 on hahmotelma tarpeellisten ekologisten yhteyksien sijainneista, jotka tulee kaavoituksessa tarkentaa sopiviin kohtiin. Alueen sisäisten ja sen ulkopuolelle johtavien yhteyksien tulee luonnollisesti muodostaa yhtenäinen kokonaisuus. Yhteydet tulee kaavoituksessa määritellä siten, että ne ovat puustoltaan yhtenäisiä ja mahdollisimman leveitä. Osinhan yhteydet ovat jo nyt kapeita ja katkeilevia asutuksen, viljelymaiden ja kulkuväylien kohdalla, mutta pääosin vielä kuitenkin yhtenäisiä ja melko leveitä. Yhteyksien jatkuminen alueen ulkopuolelle on erittäin oleellista ja se tulee huomioida tämän ja tulevien kaavojen yhteydessä. 3. Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 3.1. Luontotyypit Huomionarvoisia luontotyyppejä sijaitsee hajallaan eri puolilla selvitysaluetta (kuva 2). Pääosa kuvioista on pienialaisia ja siten helposti huomioitavia kaavoituksessa. Nuuksion alueeseen liittyvien kuvioiden lisäksi vain kolme kuviota (9, 22 & 29) ovat melko laajoja, ja niistä kaikki ovat kosteikkoalueita. Suosittelemme, että kaikki korkeita luontoarvoja omaavat 31 kuviota säästetään. Korkeita luontoarvoja on useimmilla uhanalaisilla ja silmälläpidettävillä luontotyypeillä, mahdollisella luonnonsuojelulain mukaisella kohteella, monilla metsälain määritelmien mukaisilla kohteilla, yhdellä vesilakikohteella sekä useimmilla monimuotoisuuskohteilla (taulukko 1, liite 2). Huomionarvoiset, keskinkertaisia luontoarvoja omaavat 18 kuviota tulisi myös mahdollisuuksien mukaan säästää. Metsälain mukaiset vajaatuottoiset kallioalueet (luontoarvoiltaan keskinkertaisia) on rajattu paikkatietoaineistoon. Niissä on kolme merkittävämpää kallioaluetta: Turunväylän eteläpuolella olevat Männistön kalliot ovat laajimmat ja aktiivisessa ulkoilukäytössä (runsaasti polkuja). Alueella on kohtuullisen runsaasti lahopuuta. Lemmoon peltojen itäreunalla oleva pyöreämuotoinen kalliojyrkänne on maisemallisesti hieno. Osin Nuuksiossa sijaitsevat Korpinkalliot ovat maisemallisesti hieno kokonaisuus ja osa arvokasta kallioaluetta (kuva 1).

11 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Kuva 4. Ekologisten yhteyksien hahmotelma (paksummat viivat = maakuntakaavan mukaiset yhteystarpeet, ohuemmat viivat = muut yhteystarpeet).

12 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Liito-orava Haukilammen liito-oravaesiintymän elinpiiri tulee jättää kokonaisuudessa rakentamisen ulkopuolelle. Lisäksi kulkuyhteydet sekä pohjoiseen että etelään on turvattava. Liikkuessaan avoimessa maastossa liito-oravilla on iso riski jäädä jonkin pedon saaliiksi. Tästä syystä on tärkeää, että kulkuyhteydet ovat mahdollisimman puustoisia. Toimiva kulkuyhteys koostuu vähintään m korkeista puista ja muodostaa mahdollisimman leveän puustoisen käytävän lähimpään metsään. Käytävässä tulee olla järeitä suojaa-antavia kuusia. Käytävän suunnittelussa tulee huomioida myös puiden tuulenkestävyys. Haukilammen pohjoiseen vievässä kulkuyhteydessä on suositeltavaa säilyttää koko metsäkuvio A (ks. liite 3), koska se on todennäköisesti osa liito-oravan elinpiiriä. Liito-oravakuvioiden metsiä voidaan tarvittaessa hoitaa varovasti harventamalla. Harvennuksissa tulee säästää kaikki tai ainakin suurin osa järeistä haavoista ja runsaasti järeitä kuusia. Pesäpuiden läheisyydessä metsä tulee jättää täysin käsittelyjen ulkopuolelle. Myllylammen metsästä tehtiin papanahavainto, mutta sieltä ei löytynyt liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Melko läheltä havaintopaikasta itäänpäin on vanha havainto Hiidessä. Tulevaisuudessa on kuitenkin mahdollista, että alueelta löytyy vakituinen liito-oravaesiintymä. Mahdollisten rakennustoimien ja metsänhakkuiden yhteydessä tulee huomioida, että vuonna 2010 tyhjinä olleet liito-oravalle soveltuvat kuviot voivat tulevaisuudessa olla asuttuja. Todennäköisimmin asutetaan metsäkuviot, joihin on hyvät kulkuyhteydet erityisesti Nuuksiosta päin, missä liito-oravakanta on vahva Muut lajit Huomionarvoisia kasvilajeja havaittiin viisi. Kaikki merkittävät esiintymät sijaitsevat teiden pientareilla (kuvat 11 & 12), joissa ne todennäköisesti säilyvät käsittelyn jatkuessa entisenlaisena. Suosittelemme EU:n luontodirektiivin liitteessä IV listatun kirjoverkkoperhosen esiintymisselvitystä, jotta lajin mahdollinen esiintyminen alueella voitaisiin huomioida kaavoituksessa. Lajista on havaintoja selvitysalueen etelä- ja itäpuolelta. Lisäksi alueella on sopivia elinympäristöjä mm. eräille uhanalaisille perhoslajeille, joiden esiintymisselvityksiä suosittelemme. Kohdelajeja olisivat esimerkiksi: Ketoneilikalla elävät neilikkapussikoi (Coleophora adelogrammella) (2000: vaarantunut VU; 2010 erittäin uhanalainen EN [ehdotettu erityisesti suojeltavaksi lajiksi]) ja ketopussikoi (Coleophora dianthi) (2000: vaarantunut VU; 2010 silmälläpidettävä NT) (kuva 12). Haavalla elävä haapatyttöperhonen (Archiearis notha) (vaarantunut VU). Imikällä elävä varjopatinayökkönen (Euchalcia modestoides) (2000: vaarantunut VU; 2010 silmälläpidettävä NT). Muutamalla metsäkuviolla on runsaasti lahopuuta, joten niillä voi esiintyä merkittäviä lahopuulla eläviä lajeja. Suosittelemme kovakuoriais- ja kääväkäslajiston selvittämistä näissä kohteissa.

13 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Ekologiset yhteydet Alueen sisäisten ja sen ulkopuolelle johtavien yhteyksien tulee luonnollisesti muodostaa yhtenäinen kokonaisuus. Näin yhteydet ohjaavat ja edesauttavat eläinten liikkumista alueen sisällä ja sen ulkopuolelle/-lta. Kuvassa 4 on hahmotelma tarpeellisten ekologisten (metsä)yhteyksien sijainneista, jotka tarkennetaan sopiviin kohtiin kaavoituksessa. Yhteydet tulee varmistaa kaavoituksessa siten, että ne ovat puustoltaan mahdollisimman yhtenäisiä ja mahdollisimman leveitä. Osinhan yhteydet ovat jo nyt kapeita ja katkeilevia asutuksen ja kulkuväylien kohdalla, mutta pääosin edelleen hyvälaatuisia. Kaiken kaikkiaan tilanne on tällä hetkellä poikkeuksellisenkin hyvä verrattuna moniin muihin yleiskaava-alueisiin Etelä-Suomessa. Kaikki maakuntakaavan mukaiset yhteydet ovat reittejä Nuuksion alueen ja sitä ympäröivän seudun välillä. Tämän vuoksi yhteyksien jatkuminen selvitysalueen ulkopuolellekin on erittäin oleellista ja se tulee huomioida myös tulevissa kaavoissa. Selvitysalueen eteläosassa kulkeva moottoritie muodostaa nykyisellään voimakkaan esteen metsälajistolle. Moottoritien ylittää maantie, mutta avoin ja runsaan liikenteen käytössä oleva silta mahdollistaa vain joidenkin lajien lähinnä satunnaiset liikkeet. Koska kyseessä on Uudenmaan maakuntakaavan mukainen viheryhteystarve, tulisi se pyrkiä saamaan toimivaksi ekologiseksi yhteydeksi, jonka estevaikutus olisi vain vähäinen. Tällöin todennäköisesti ainoa mahdollisuus olisi erillinen, tähän tarkoitukseen varattu silta (ns. riistasilta). 4. Lähteet Airaksinen, O. & Karttunen, K. 2001: Natura luontotyyppiopas. Ympäristöopas 46, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. BirdLife Suomi 2009: Suomen kansainvälisesti tärkeät lintualueet (IBA) [http://www.birdlife.fi/suojelu/paikat/iba/iba-suomen-tarkeat-lintualueet.shtml]. Eronen, P. 1992: Selvitys Nuuksion järviylängön Vihdin kunnan puoleisten osien liito-oravakannasta. Raportti Vihdin kunnan ympäristönsuojelulautakunnalle. Husa, J. & J. Teeriaho 2004: Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudellamaalla. Alueelliset ympäristöjulkaisut 350, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Leivo, M., Asanti, T., Koskimies, P., Lammi, E., Lampolahti, J., Mikkola-Roos, M. & Virolainen, E. 2002: Suomen tärkeät lintualueet FINIBA. BirdLife Suomen julkaisuja (No 4.) LT-ympäristö 1990: Nuuksion järviylängön Vihdin kunnan puoleisten osien luontoselvitys. Raportti Uudenmaan lääninhallitukselle, Metsähallitukselle & Vihdin kunnalle. Luonnonsuojeluasetus 1997/2005: annettu luonnonsuojeluasetus (160/1997) ja sen annettu muutos (913/2005) [http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1997/ ; Luonnonsuojelulaki 1996: annettu luonnonsuojelulaki (1096/1996) [http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1996/ ] ja luonnonsuojelulain perustelut (HE 79/1996) [http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1996/ ].

14 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Luontotutkimus Enviro Oy 1991: Vihdin kunnan Salmen ympäristön kasvillisuusselvitys. Raportti Vihdin kunnan ympäristöosastolle & Helsingin kaupungin metsä- ja maatalousosastolle. Luontotieto Keiron Oy 2007: Vihdin kunta. Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - Höytiönnummen osaalue. Luontoselvitys Raportti Vihdin kunnalle ( ). Luontotieto Keiron Oy 2008: Vihdin kunta. Huhmarin työpaikka-alueen asemakaava. Liito-oravaselvitys Raportti Vihdin kunnalle ( ). Luontotieto Keiron Oy 2009: Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi). Raportti Vihdin kunnalle ( ). Maa ja Vesi Oy 1998: Vihdin kunta. Tervalammen osayleiskaava. Luontoselvitys. Raportti Vihdin kunnalle ( ). Meriluoto, M. & Soininen, T. 2002: Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt. Metsälehti Kustannus, Helsinki. 2. painos. Metsälaki 1996: annettu metsälaki (1093/1996) [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/ ] ja metsälain perustelut (HE 63/1996) [http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1996/ ]. Mäkinen, K., Palmu, J.-P., Teeriaho, J., Rönty, H., Rauhaniemi, T. & Jarva, J. 2007: Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat. Suomen ympäristö 14/2007, Ympäristöministeriö, Helsinki. Ohtonen, A., Lyytikäinen, V., Vuori, K.-M., Wahlgren, A. & Lahtinen, J. 2005: Pienvesien suojelu metsätaloudessa. Suomen ympäristö 727, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, Joensuu. OIVA 2010: OIVA - Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille [http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp]. Paikkatietoaineistot ladattu Pykälä, J. & T. Bonn 2000: Uudenmaan perinnemaisemat. Alueelliset ympäristöjulkaisut 178, Uudenmaan ympäristökeskus, Helsinki. Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.) 2008: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus Osa 2: Luontotyyppien kuvaukset. Suomen ympäristö 8/2008, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Söderman, T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. Ympäristöopas 109, Suomen ympäristökeskus., Helsinki. Vesilaki 1961: annettu vesilaki (264/1961) [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/ ]. Virta, K. 1991: Nuuksion Vihdin puoleisen osan linnustoselvitys Raportti Vihdin kunnan ympäristönsuojelulautakunnalle & Uudenmaan lääninhallituksen ympräistönsuojelutoimistolle.

15 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Ympäristöministeriö 2001a: Suomen hävinneet, uhanalaiset ja silmälläpidettävät kasvit ja sienet. Internetsivut, viitattu Ympäristöministeriö 2001b: Suomen hävinneet, uhanalaiset ja silmälläpidettävät eläimet. Internet-sivut, viitattu Ympäristöministeriö 2001c: Alueellisesti uhanalaiset lajit. Internet-sivut, viitattu Ympäristöministeriö 2007a: Suomessa esiintyvät luontodirektiivin II, IV ja V -liitteen lajit. Internet-sivut, viitattu Ympäristöministeriö 2007b: Lintudirektiivin I-liitteen lajit Suomessa. Internet-sivut, viitattu Ympäristöministeriö 2008a: Uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien lajien luettelo luonnonsuojeluasetuksessa. Internet-sivut, viitattu Ympäristöministeriö 2008b: Suomen kansainväliset vastuulajit. Internet-sivut, viitattu Ympäristöministeriö 2009a: Luonnonsuojeluasetuksessa rauhoitetut lajit. Internet-sivut, viitattu Ympäristöministeriö 2009b: Luontotyyppien suojelu. Internet-sivut, viitattu Ympäristöministeriö 2009c: Suomen Ramsar-alueet [http://www.environment.fi/default.asp?node=2166&lan=fi]. Kuva 5. Kuvion 21 vaahterametsä täyttää luonnonsuojelulain jalopuumetsikön kriteerit, mikäli se on syntynyt luontaisesti. Kohteen luontoarvot ovat joka tapauksessa korkeat. Kuva 6. Perkoonkallion lampi suoreunuksineen (kuvio 24) on vesi- ja metsälain kohde. Korkeat luontoarvot itäpuolella tehdystä hakkuusta huolimatta.

16 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Kuva 7. Luonnontilainen ruohoinen saraneva (kuvio 25) on uhanalainen (VU) luontotyyppi ja metsälakikohde. Kuva 8. Myös Rantahuhdan luonnontilainen saraneva (kuvio 33) on vastaava kohde. Kuva 9. Järeäpuustoinen aitokorpi (kuvio 44) on uhanalainen (VU) luontotyyppi. Kuviolla on vanhaa ojanpohjaa, mutta luonnontilaisuus on palautunut hyvin ja kohteella on korkeat luontoarvot. Kuva 10. Palokallion suo (kuvio 15) on selvitysalueen suurin ojittamaton avosuo ja metsälain mukainen kohde.

17 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Kuva 11. Vaarantuneita keltamataroita Majamäen-Teerimäen välisellä tieluiskalla. Kuva 12. Saman tien varrella Majamäen-Teerimäen välillä sijaitseva laaja ketoneilikkakasvusto on erittäin uhanalaisen neilikkapussikoin ja silmälläpidettävän ketopussikoin mahdollinen elinpaikka. Kuva 13. Linnakallion lehtipuuvaltainen, kostea ja korpimainen lehto (kuvio 28), jossa on runsaasti lahopuuta. Kuviolla on korkeat luontoarvot lahopuun runsaudesta johtuen ja vanhoista kuusen harvennuksista huolimatta. Kuva 14. Siuntionjoen rantaluhta (kuvio 22) on metsälain erityisen tärkeä elinympäristö, jonka luontoarvot ovat korkeat.

18 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Liite 1. Menetelmäkuvaukset. Selvitysalue Tervalammen osayleiskaavan selvitysalueen kokonaispinta-ala on n hehtaaria ja se sisältää monipuolisen valikoiman maisematyyppejä taajama- ja maatalousalueista varttuneisiin talousmetsiin ja suojelualueisiin (kuva 1). Alue rajautuu itäreunastaan pääosin Nuuksion kansallispuistoon, joka on myös mm. Natura alue ja kansainvälisesti tärkeä linnustoalue (IBA-alue). Luontoarvojen taustaselvitys: Aiemmat tiedot Lähtötietoina käytettiin kartta-aineistoja, aiempia raportteja ja tietokantoja. Näitä olivat seuraavat kokonaisuudet: Kahdeksan aiempaa luontoselvitysraporttia (Eronen 1992, LT-ympäristö 1990, Luontotieto Keiron 2007, 2008, 2009, Luontotutkimus Enviro 1991, Maa ja Vesi 1998, Virta 1991), joista ainoastaan Luontotutkimus Enviro Oy:n ja Maa ja Vesi Oy:n raportit sisältävät tietoja selvitysalueelta. Vihdin kunnan toimittamat lähtötiedot selvitysalueen luontokohteista (Hertta-tiedot ja Hiisi-ympäristökartaston karttatiedot). Sisältävät liito-oravan havaintotietoja ( , Vihdin kunta). Lintulajien havaintotietoja ei käsitellä tässä raportissa, sillä linnustosta laaditaan erillinen selvitys Uudenmaan maakuntakaava. Uudenmaan liiton www-sivuilla olevasta maakuntakaavasta tarkistettiin maakunnalliset viheryhteystarpeet. Luonnonsuojelualueet (paikkatiedot OIVA 2010): o kansallispuistot (ei selvitysalueella, mutta heti selvitysalueen itäpuolella on Nuuksio kansallispuisto) o luonnonpuistot (ei ole selvitysalueella) o muut suojelualueet (ei ole selvitysalueella). Natura alueet (paikkatiedot OIVA 2010). Ei selvitysalueella, mutta heti selvitysalueen itäpuolella on Nuuksion laaja Natura-alue. Kansainvälisesti tärkeät kosteikkoalueet (Ramsar-alueet) (Ympäristöministeriö 2009c). Ei ole selvitysalueella. Kansainvälisesti tärkeät linnustoalueet (IBA-alueet) (BirdLife Suomi 2009). Ei selvitysalueella, mutta heti selvitysalueen itäpuolella on: IBA 079 Nuuksio (210215). Kansallisesti tärkeät linnustoalueet (FINIBA-alueet) (Leivo ym. 2002). Ei selvitysalueella, mutta heti selvitysalueen itäpuolella on: 60. Nuuksio. Perinnemaisemat (Pykälä & Bonn 2000). Ei ole selvitysalueella. Arvokkaat kallioalueet (Husa & Teeriaho 2004; paikkatiedot OIVA 2010). Alueen koillisosassa on Korpinkallio-Myllypuron kalliot -niminen arvokkaan kallioalueen rajaus OIVAssa (kuva 1). Arvokkaat moreenimuodostumat (Mäkinen ym. 2007). Ei ole selvitysalueella.

19 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys Luontoarvojen perusselvitys: Luontotyypit ja elinympäristöt Työn tavoitteena oli paikallistaa seuraavanlaiset kohteet: Luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit (Luonnonsuojelulaki 1996, Luonnonsuojeluasetus 1997/2005; ks. liite 10). Metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt (Metsälaki 1996, Meriluoto & Soininen 2002; ks. liite 10). Vesilain mukaiset suojeltavat kohteet (Vesilaki 1961, Ohtonen ym. 2005; ks. liite 10). Muut huomionarvoiset luontotyypit ja mahdolliset monimuotoisuusalueet (esim. runsaasti lahopuuta sisältävät kohteet) sekä muilla tavoilla arvokkaat luontokohteet (esim. kulutukselle herkät alueet) (mm. Airaksinen & Karttunen 2001, Raunio ym. 2008, Ympäristöministeriö 2009b). Tärkeimmät ekologiset yhteydet. Luonnonmuistomerkit. Alueet, joilla ei esiinny erityisiä luontoarvoja. Selvityksen teki Henna Makkonen , 3., 5., 7., 8. & , jolloin selvitysalue kierrettiin jalan kattavasti läpi. Huomionarvoisia luontotyyppejä voi esiintyä lähes missä elinympäristötyypissä tahansa, joten ainoastaan viljellyt pellot ja piha-alueet eivät sisältyneet selvitykseen. Selvitysajankohtana suurin osa kasvilajeista oli luotettavasti havaittavissa, joten ajankohta oli ihanteellinen luontotyyppien kartoittamiseen. Huomionarvoisten luontotyyppien sijainnit rajattiin tarkasti kartoille, kohteet valokuvattiin ja niiden ominaispiirteet kuvailtiin. Maastotyön aikana tehdyt havainnot huomionarvoisista lajeista kirjattiin ja paikannettiin. Liito-oravaselvitys Selvityksen päämääränä oli paikallistaa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat selvitysalueella ja sen välittömässä läheisyydessä sekä kartoittaa liikkumisreitit selvitysalueen sisällä ja sieltä lähiympäristöön. Se on luontodirektiivin liitteen IV(a) laji, joten sen lisääntymis- ja levähtämispaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kiellettyä luonnonsuojelulain 49 :n perusteella. Liito-oravan elintavoista on tarkempi esittely liitteessä 4. Selvitysalueen metsien rakennetta analysoitiin ensin ilmakuvatulkinnalla ja muodostettiin metsäkuviokartta. Metsäkuvioiden rajat määriteltiin niin, että kuviot ovat rakenteeltaan mahdollisimman homogeenisia. Tulkinnassa valittiin kartoitettaviksi kuviot, joissa oli selvästi havaittavissa varttunutta, yli 10-metristä puustoa. Liito-oravalle mahdollisesti soveliaita metsäkuvioita määriteltiin 490 kpl, joiden yhteispinta-ala on n. 913 ha (kuva 1.1). Osa kuvioista kuuluu laajempiin metsäalueisiin, toiset kuviot taas ovat pieniä asutuksen tai peltojen ympäröimiä metsälaikkuja. Vuonna 2010 tarkistettiin maastokäynnillä selvitysalueen eteläisemmästä puolikkaasta 233 kuviota, joiden pinta-ala on yhteensä 371 ha (kuva 1.2). Marko Schrader ja Tuomas Heikkilä tekivät maastotyöt välisenä aikana. Kartoitus ajoittui liito-oravan esiintymisselvitysten kannalta luotettavimpaan vuodenaikaan (ks. liite 4),

Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaavan luontoarvoselvitys 18

Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaavan luontoarvoselvitys 18 Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaavan luontoarvoselvitys 18 Kuva 9. Selvitysalueen kaakkoisosan kohteet. Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaavan luontoarvoselvitys 19 5. Kirjallisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS Keskustan osayleiskaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 2.1 Suunnittelualue... 3 2.2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

LUONNOS. Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008

LUONNOS. Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008 LUONNOS Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008 Espoo 2008 Ylä Levin asemakaava alueen luontotyyppikartoitus 2008 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1. Johdanto 3 2. Tulokset

Lisätiedot

NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET

NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET Suomen Luontotieto Oy 2003 NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET 1 2 Suomen Luontotieto 2003 Sisällys Tiivistelmä...5 1. Johdanto...6 2. Työn tavoitteet ja toteutus...6

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 14.1.2014, lisäykset 1.6.2014 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan

Lisätiedot

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS SIIKAJOKI Isonevan tuulipuiston osayleiskaava SELOSTUS 03 /2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 Kaavoituksen vireilletulo 15.10.2012 302 Hyväksytty

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 7.2.2013 1 JOHDANTO Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa 2010 käynnistää

Lisätiedot

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 0591-D3320 16.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 Tuusulan kunta KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 5.1.2007 SUUNNITTELUKESKUS OY Tuusulan kunta 1 5.1.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.9.2014 P23877 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 SEMKVN MUUTOS J LJENNUS KVSELOSTUS 24.4.2014 KUPUNGINVLTUUSTO HYVÄKSYNYT _._.2014 1 SEMKVN MUUTOKSEN J LJENNUKSEN SELOSTUS, JOK KOSKEE 24. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUT 2014 PÄIVÄTTYÄ KRTT

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014. METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys

LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014. METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei

Lisätiedot

LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9.

LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9. LIITE 2. Hattulan kunta Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9.2013 HATTULAN KUNTA 2 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Lisätiedot

PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009

PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009 PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009 Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 sähköp: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Juha Kiiski, Antje Neumann ja Olli-Pekka Siira Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Sisällys 1. Johdanto...3 2. Alueen

Lisätiedot

URPOLANJOEN LUONNONSUOJELUALUEEN LINNUSTO JA KASVILLISUUS 2006

URPOLANJOEN LUONNONSUOJELUALUEEN LINNUSTO JA KASVILLISUUS 2006 URPOLANJOEN LUONNONSUOJELUALUEEN LINNUSTO JA KASVILLISUUS 00 Mikkelin kaupungin julkaisuja /00 ISBN ---- ISSN -0 Tilaukset Painopaikka Valokuva Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Jääkärinkatu, 000 Mikkeli

Lisätiedot

Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi

Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi Luontopeili 2013 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. TYÖN TOTEUTUS...3 3. KASVILLISUUS...4 3.1. Kangasmetsät...4

Lisätiedot

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014 Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin tarveharkinta Nab Labs Oy Ambiotica Tutkimusraportti 131/2014 Tuomas Talvitie, Henna Toivanen, Janne Ruuth Sisällys

Lisätiedot

Nokian kaupunki. Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012

Nokian kaupunki. Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012 Nokian kaupunki Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012 Petri Parkko 30.9.2012 Sisällys 1. Taustoja... 3 2. Tutkimusmenetelmät ja aineisto... 4 3. Kaava-alueen yleiskuvaus... 5 4. Kaava-alueen

Lisätiedot

4. Ääneseudun maisema ja maaperä... 3. 5. Maastoselvitys... 4. 6.1. Rantayleiskaavan tarkistus, rakennuspaikkojen muutos... 14

4. Ääneseudun maisema ja maaperä... 3. 5. Maastoselvitys... 4. 6.1. Rantayleiskaavan tarkistus, rakennuspaikkojen muutos... 14 ,, 2012 Äänekosken rantayleiskaavan luontoselvitys Rakennuspaikkojen siirrot Kohmujärvi T:mi Mia Rahinantti 18.6.2012 2 Sisältö 1.Taustaa... 2 2. Luonto- ja maisemaselvityksen toteutus... 2 3. Lajien suojelun

Lisätiedot

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen.

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 36. Sinivatukkakasvustoa Yttre Barlastholmenilla. Valokuva Markku Nironen. 37 3.1.11 Furuholmen Kansallisen kaupunkipuiston

Lisätiedot

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 67080217.BOY 3.9.2008 Ruijanesikko Fennovoima Oy SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 3 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 2 SELVITYSALUE... 8 3 MENETELMÄT

Lisätiedot

Jyväskylän merkittävät luontokohteet

Jyväskylän merkittävät luontokohteet Jyväskylän merkittävät luontokohteet Valkeamäen Sintinsuo kesäkuu 2006 Jyväskylän kaupunki Yhdyskuntatoimi Ympäristöosasto lokakuu 2007 Esipuhe Tämä selvitys on laadittu ympäristöosastossa ja tarkoitettu

Lisätiedot

28. Mäkrämäki (Ruokolahti) 4121 07

28. Mäkrämäki (Ruokolahti) 4121 07 28. Mäkrämäki (Ruokolahti) 4121 07 Yleiskuvaus alueesta Mäkrämäen alue sijaitsee Ruokolahden kunnan itäosassa, Kuopiolan ja Rautialan välimaastossa. Alue sijaitsee kokonaisuudessaan peruskarttalehdellä

Lisätiedot

Iin keskusta 2013 osayleiskaavan luontoselvitys

Iin keskusta 2013 osayleiskaavan luontoselvitys n a t a n s o y Kalimenkyläntie 212 90820 Kello Lassi Kalleinen gsm +358 407 592 277 lassi.kalleinen@natans.net y= 1833650-6 Iin keskusta 2013 osayleiskaavan luontoselvitys Sisällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Pyhärannan Ihoden osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys 2012-2013

Suomen Luontotieto Oy. Pyhärannan Ihoden osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys 2012-2013 Suomen Luontotieto Oy Pyhärannan Ihoden osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys 2012-2013 Rauhoitettu, mutta jo kuollut mänty Halosaaressa Suomen Luontotieto Oy 14/2013 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravakartoitus Päivämäärä 11.11.2014 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Valtatien 17 Kuopio-Vartiala -osuuden liito-oravakartoitus 2006

Valtatien 17 Kuopio-Vartiala -osuuden liito-oravakartoitus 2006 KUOPION SEUDUN MAAKUNTAKAAVA Valtatien 17 Kuopio-Vartiala -osuuden liito-oravakartoitus 2006 Petteri Vihervaara Otsikko: Valtatien 17 Kuopio-Vartiala osuuden liito-oravakartoitus 2006 Tekijä: Petteri Vihervaara

Lisätiedot