SAARIJÄRVEN PIENVESISTÖJEN RANTAOSA- YLEISKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 613-C4664

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAARIJÄRVEN PIENVESISTÖJEN RANTAOSA- YLEISKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 613-C4664"

Transkriptio

1 Saarijärven kaupunki SAARIJÄRVEN PIENVESISTÖJEN RANTAOSA- YLEISKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 613-C

2 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 1 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C4664 SISÄLLYSLUETTELO LIITTEET JOHDANTO YLEISKUVA TUTKIMUSMENETELMÄT JA KÄYTETYT TIEDONLÄHTEET SEKÄ EPÄVARMUUSTEKIJÄT Maastotyö Lähtöaineisto Kohteiden arvottaminen Kansainvälisesti arvokkaat kohteet Kansallisesti arvokkaat kohteet Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet Paikallisesti arvokkaat kohteet Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet Uhanalaisuusluokitus ja Suomen vastuulajit Epävarmuustekijät ALUEEN LUONNON JA MAISEMAN YLEISKUVA Selvitysalueen luonnonhistorian kehitysvaiheet Ilmasto Kallioperä ja maaperä sekä niiden muodot Maisemakuva Vesiluonto Pohjavedet Pintavedet Kasvillisuus Metsät Suot Vesi- ja rantakasvillisuus Perinne- ja kulttuurikasvillisuus Eläimistö Nisäkkäät Linnusto Kalat ja matelijat Selkärangattomat Luonto- ja lintudirektiivilajit Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit Lintudirektiivilajit Suojeltavat, uhanalaiset, silmälläpidettävät sekä harvinaiset eliölajit Valtakunnallisesti uhanalaiset lajit Alueellisesti uhanalaiset lajit Suomen vastuulajit ja muut huomionarvoiset lajit LUONNON- JA MAISEMANSUOJELUN KANNALTA ARVOKKAAT ALUEET X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

3 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C SUOSITUKSET Rantaluokitus Kohteiden maankäyttösuositukset LÄHTEET Kansikuva. Alajärven ranta-maisemaa Kalmarin kylässä. LIITTEET Liite 1.1. Liite 1.2. Liite 2.1. Liite 2.2. Liite 3.1. Liite 3.2. Liite 4.1. Liite 4.2. Liite 5.1. Liite 5.2. Liite 6.1. Liite 6.2. Liite 7.1. Liite 7.2. Liite 8. Kalmari Lehtola. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta merkittävät alueet, pohjavesialueet sekä uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit Kalmari Lehtola. Rantarakentamissuositus Kolkanlahti Kekkilä. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta merkittävät alueet, pohjavesialueet sekä uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit Kolkanlahti Kekkilä. Rantarakentamissuositus Pyhä-Häkki Häkkilä-Hirvaanmäki. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta merkittävät alueet, pohjavesialueet sekä uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit Pyhä-Häkki Häkkilä-Hirvaanmäki. Rantarakentamissuositus Mahlu Konttimäki Hännilä. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta merkittävät alueet, pohjavesialueet sekä uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit Mahlu Konttimäki Hännilä. Rantarakentamissuositus Pajupuro. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta merkittävät alueet, pohjavesialueet sekä uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit Pajupuro. Rantarakentamissuositus Linna Rahkola Tarvaala Leuhu Ranta-Hännilä. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta merkittävät alueet, pohjavesialueet sekä uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit Linna Rahkola Tarvaala Leuhu Ranta-Hännilä. Rantarakentamissuositus Lannevesi Palsankylä. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta merkittävät alueet, pohjavesialueet sekä uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit Lannevesi Palsankylä. Rantarakentamissuositus Maastolomake X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

4 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 3 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C4664 X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

5 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 1 Kuopio/J. Kärkkäinen C4664 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI SAARIJÄRVEN PIENVESISTÖJEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LUONTO- JA MAISE- MASELVITYS 1 JOHDANTO Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset ovat nousseet yhä tärkeämmäksi tekijäksi alueidenkäytön suunnittelussa. Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä luonnonsuojelulaki edellyttävät maankäyttösuunnitelmien vaikutusten selvittämistä. on selvitys suunnittelualueen luonnon nykytilasta. Siinä selvitetään suunnittelualueen olennaiset luonnonpiirteet, jotta maankäyttösuunnittelussa voidaan huomioida luonnonsuojelun kannalta arvokkaiden luontotyyppien, eläimistöltään ja kasvillisuudeltaan merkittävien alueiden sekä luonnonvaraiselle eläimistölle ja kasvistolle tärkeiden ominaispiirteiden säilyminen. Selvitys tehdään maankäyttösuunnitelman luontovaikutusten arvioimisen pohjaksi. Tässä luonto- ja maisemaselvityksessä osoitetaan Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava-alueen luonnonympäristön perustekijät, määritellään luonnonolosuhteiltaan ja maisemaltaan edustavimmat, suojelua tarvitsevat alueet ja kohteet sekä esitetään suositukset maankäytöstä. Selvitysalue koostuu yli 350 järvestä ja lammesta, jotka eivät sijaitse aiemmin vahvistetulla kaava-alueella tai taajama-alueella (kuvat 1 ja 2). Selvityksen ovat laatineet Suunnittelukeskus Oy:n Kuopion toimistosta biologit FK Jari Kärkkäinen ja FM Minna Eskelinen. 2 YLEISKUVA Selvitysalue käsittää Saarijärven kaupungin alueen pienemmät järvet ja lammet. Saarijärven kokonaispinta-ala on 1030 km 2, josta maa-aluetta on 887 km 2 ja vettä 143 km 2 (Maanmittauslaitos Suurimpia, yli 50 hehtaarin suuruisia, järviä ovat Iso Suojärvi, Saarijärvi, Valkeinen, Heinäjärvi, Kangasjärvi, Horo, Kallinjärvi, Saarinen, Suolikko, Iso-Haaranen, Iso Sääkspää, Kohmujärvi ja Lautajärvi. Asutus on hajaseutumaista, mutta alueella on myös useita kyläkeskuksia. Selvitysalue on jaettu osa-alueisiin kyläaluejakoa hyödyntäen seuraavasti: Kalmari - Lehtola, Kolkanlahti - Kekkilä, Pyhä-Häkki Häkkilä - Hirvaanmäki, Mahlu Konttimäki - Hännilä, Pajupuro, Linna Rahkola Tarvaala Leuhu Ranta- Hännilä Mannila Kukonhiekka sekä Lannevesi Palsankylä. X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

6 SUUNNITTELUKESKUS OY Kuva 1. LUONTO- JA MAISEMASELVITYS Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava C4664 Selvitysalueen sijainti. Kuva 2. Selvitysalueeseen kuuluvat kaikki Saarijärven vesistöt, jotka eivät sijaitse vahvistetulla kaava-alueella tai taajama-alueella (sinisellä viivoitetut alueet ovat vahvistettuja kaava-alueita tai taajama-alueita). X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

7 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 3 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C TUTKIMUSMENETELMÄT JA KÄYTETYT TIEDONLÄHTEET SEKÄ EPÄVARMUUSTEKIJÄT 3.1 Maastotyö 3.2 Lähtöaineisto Kaava-alueella isommat järvet inventoitiin veneellä, jolla kierrettiin rannat. Pienemmät järvet ja lammet kierrettiin ja tutkittiin kävellen. Isommilla järvillä rantauduttiin mahdollisille arvokohteille, jotka oli valittu lähtöaineiston perustella tai jotka maastossa näyttivät tutkimisen arvoisilta. Pääsääntöisesti kaikki yli hehtaarin kokoiset vesistöt tutkittiin. Alle hehtaarin 1 kokoisista järvistä ja lammista tutkittiin ne, joilla todennäköisesti oli erityisiä luontoarvoja ja mikäli rantarakentamista joudutaan ohjaamaan ranta-alueelle. Kohteet valittiin olemassa olevan aineiston ja karttatulkinnan perusteella sekä kaavoittajan suositusten perusteella. Maastossa kultakin tarkasteltavalta vesistökohteelta kirjattiin ja rajattiin: maiseman peruspiirteet (mm. maa- ja kallioperän rakenne), kasvillisuuden yleiskuva ja eläimistöhavainnot arvokkaat kulttuuri- ja luonnonmaisemakohteet ja alueet maiseman erityiskohteet ja maiseman häiriötekijät Arvokkaalta luontokohteelta täytettiin maastolomake ja kohde valokuvattiin. Maastolomakkeesta, joka on liitteenä, ilmenee mitkä tekijät kohteelta kirjattiin muistiin. Maastotyöt tehtiin Työn kannalta keskeisimmät lähteet olivat: Auvo Hammar ja Johanna Hallman, Keski-Suomen ympäristökeskus: arvokkaat luontokohteet, perinnebiotoopit, Natura alueet, arvokkaat kallioalueet, luonnonsuojelualueet sekä tietoja uhanalaisista eläin- ja kasvilajeista. Keski-Suomen historia I (Jokipii 1999). Keski-Suomen liitto, 5. seutukaava (1996). Keski-Suomen perinnemaisemat (Kivelä 2000). Keski-Suomen rakennus- ja teollisuuskiviselvitys (Keski-Suomen seutukaavaliitto 1989). Keski-Suomen ympäristökeskus: pohjavesitiedot. Luonnon- ja maisemasuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Keski-Suomen läänissä (Husa ja Kontula 1997). Peruskarttalehdet Suomen kallioperäkartta 1: (1997). Geologian tutkimuskeskus. Suomen kartasto (1990), Geologia, vihko Suomen maaperäkartta 1: (1984). Geologian tutkimuskeskus. Suomen ympäristökeskus (2004): Uhanalaisten lajien rekisteritiedot. Veli Saari, Jyväskylän yliopisto: kasvisto. 1 Vesilain 15 a :ssä todetaan, että Etelä-Suomessa enintään yhden hehtaarin kokoinen lampi tai järvi on säilytettävä luonnontilaisena. X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

8 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 4 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C Kohteiden arvottaminen Tunnetut ja maastotyössä löydetyt arvokkaat kohteet arvotettiin luonto- ja maisema-arvojen perusteella. Luokittelu helpottaa maankäytön suunnittelua, kun tiedetään, mitkä kohteet pitää ensisijaisesti ottaa huomioon suunnittelussa, mikäli kaikkia luonto- ja maisemakohteita ei voida säästää. Kohteiden arvotuskriteereinä käytettiin kohteen edustavuutta, luonnontilaisuutta, harvinaisuutta ja uhanalaisuutta, luonnon monimuotoisuutta lajitasolla sekä millainen toiminnallinen merkitys kohteella on lajistolle. Alueen arvoa nostaa alueen toimiminen eläimistön lisääntymis- tai ravinnonhankinta-alueena. Mitä harvinaisemmasta ja uhanalaisemmasta lajista on kyse sitä arvokkaampi alue on. Metsien luonnontilaisuutta arvioitiin Etelä-Suomen vanhojen metsien inventointiohjeita noudattaen. Tällöin huomioidaan metsän metsähoidollinen tila, lahopuujatkuvuus ja lahopuun määrä sekä elävän puuston rakenne ja puulajisuhteet. Arvoluokitus pohjautuu seuraavaan jaotukseen: a) kansainvälisesti arvokkaat kohteet, b) kansallisesti arvokkaat kohteet, c) maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet, d) paikallisesti arvokkaat kohteet sekä e) muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet. Kohteet, joilla on vesilain luontotyyppejä, arvotetaan tapauskohtaisesti. Poikkeuksena ovat fladat ja kluuvijärvet, jotka arvotetaan suoraan kansallisesti arvokkaiksi kohteiksi. Vesilain ( /1105) mukaisten suojeltavien luontotyyppien luonnontilan muuttaminen on kiellettyä suoraan vesilain nojalla (1. luku 15a ja 17a ). Ympäristölupavirasto voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen. Vesilain (1. luku 15a ja 17a ) mukaiset suojeltavat luontotyypit: 1. Pienet lammet ja järvet (enintään 1 ha) muualla kuin Lapin läänissä (15a ) 2. Fladat ja kluuvijärvet (enintään 10 ha) (15a ) 3. Luonnontilaiset lähteet (17a ) 4. Luonnontilaiset uomat (17a ) Kansainvälisesti arvokkaat kohteet Kansallisesti arvokkaat kohteet Tähän ryhmään kuuluvat Natura 2000 verkoston alueet, Ramsar -alueet ja kansainvälisesti merkittävät kosteikot ja lintualueet (IBA alueet). Kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kansallispuistot, luonnonpuistot, suojeluohjelmien kohteet, erämaa-alueet, koskiensuojelulain mukaiset vesistöt, valtakunnallisten suojeluohjelmien kriteerit täyttävät kohteet, kansallisesti tärkeät lintuvesialueet (FINIBA -alueet), kohteet, joilla on luonnonsuojelulain luontotyyppejä, äärimmäisen ja erittäin uhanalaisten sekä vaarantuneiden lajien esiintymispaikat, erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat ja muut arvokkaat luonnonsuojelualueet. Lisäksi kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat ja kulttuurimaisemat. X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

9 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 5 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C4664 Luonnonsuojelulain ( /1096) määrittelemien suojeltavien luontotyyppien ominaispiirteet on kuvattu luonnonsuojeluasetuksessa ( /160). Näihin kuuluvia luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia alueita ei saa muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteet vaarantuvat. Nämä kohteet ovat yleensä hyvin pienialaisia. Luontotyypin suojelu tulee voimaan, kun alueellinen ympäristökeskus on päätöksellään määritellyt suojeltuun luontotyyppiin kuuluvan alueen rajat (LsL 30 ). Luonnonsuojelulain (LsL 29 ) suojeltavat luontotyypit: 1. Luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt 2. Pähkinäpensaslehdot 3. Tervaleppäkorvet 4. Luonnontilaiset hiekkarannat 5. Merenrantaniityt 6. Puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit 7. Katajakedot, lehdesniityt 8. Avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet Paikallisesti arvokkaat kohteet Tähän ryhmään kuuluvat valtakullisissa suojeluohjelmissa maakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut kohteet, seutu- ja maakuntakaavan suojelualuevaraukset, alueellisesti uhanalaisten lajien esiintymispaikat ja maakunnallisesti/seudullisesti merkittävät muut luontokohteet. Paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kohteet, joilla on metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä, yleis- ja asemakaavojen suojeluvaraukset, paikallisesti uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymispaikat sekä muut paikallisesti harvinaiset ja edustavat luontokohteet. Metsälaissa ( /1093) on säädetty velvoite säilyttää metsien hoidossa ja käytössä metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät elinympäristöt. Nämä elinympäristöt ovat yleensä pienialaisia. Niitä ei saa hävittää metsänkäytöllä ja niitä koskevat hoito- ja käyttötoimenpiteet tulee tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. Metsäasetuksessa ( /1200) on kuvattu erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteet tarkemmin. Lain noudattamista valvoo Metsäkeskus. Metsälain (MeL 10 ) erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat: 1. lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä pienten lampien välittömät lähiympäristöt 2. ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet ja Lapin läänin eteläpuolella sijaitsevat letot 3. rehevät lehtolaikut 4. pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla 5. rotkot ja kurut 6. jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät 7. karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

10 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 6 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet Kohteet, jotka eivät ole edellä mainituissa luokissa mutta, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeitä, esimerkiksi suuret yhtenäiset tavanomaisen luonnon alueet ja ekologiset käytävät. Lisäksi tähän luokkaan kuuluvat luonnonmuistomerkit. 3.4 Uhanalaisuusluokitus ja Suomen vastuulajit Tiedot alueen uhanalaisista kasvilajeista on saatu Suomen ympäristökeskuksen uhanalaisrekisteristä, Keski-Suomen ympäristökeskuksen rekistereistä, Raatikaisen ym. (1989) ja Välivaaran ym. (1991) tutkimuksista sekä Jyväskylän luonnontieteellisestä museosta. Lisäksi uhanalaisista eläinlajeista on saatu tietoja Natura -alueiden tietokantalomakkeista ja kirjallisuudesta. Maastoinventoinnin yhteydessä tehtiin myös havaintoja uhanalaisista lajeista. Luontoselvityksen uhanalaisuusluokitus pohjautuu uhanalaisten lajien III seurantatyöryhmän esitykseen, joka on laadittu IUCN:n uusien uhanalaisuusluokkien ja kriteerien mukaisesti. Tässä mietinnössä määriteltiin kaikille uhanalaisille lajeille uhanalaisuusluokan lisäksi elinympäristötyyppi ja uhkatekijät. Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU) lajit. Silmälläpidettävät (NT) lajit eivät ole uhanalaisia lajeja. Alueellisesti uhanalaiset lajit pohjautuvat uuteen uhanalaisuusluokitukseen, jossa aluejakona käytetään metsäkasvillisuusvyöhykkeitä osa-alueineen (vanhassa aluejako pohjautui lääninjakoon). Lajit jaetaan kahteen luokkaan: alueellisesti hävinneet (RE) ja alueellisesti uhanalaiset (RT). Lisäksi uhanalaisiksi lajeiksi huomioidaan lajit, jotka on mainittu luonnonsuojeluasetuksessa (LsA 21 ), vaikka laji ei ole mukana uudessa uhanalaisten lajien listassa. Ero johtuu siitä, että luonnonsuojeluasetuksen uhanalaislistat pohjautuvat aikaisempaan uhanalaisten eläinten ja kasvien mietintöön (Komiteanmietintö 1991:30). Luonnonsuojeluasetusta tullaan muuttamaan uuden luokituksen mukaiseksi lähitulevaisuudessa. Suomen kansainväliset vastuulajit perustuvat uhanalaisten lajien toisen seurantatyöryhmän esitykseen. 3.5 Epävarmuustekijät Selvitysajankohtana heinäkuu oli myöhäinen linnustohavaintojen kannalta. Linnustohavaintojen vähyyteen vaikuttivat lisäksi sateinen ja ajoittain ajankohtaan nähden kylmä sää. X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

11 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 7 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C ALUEEN LUONNON JA MAISEMAN YLEISKUVA 4.1 Selvitysalueen luonnonhistorian kehitysvaiheet Viimeisin jääkausi päättyi noin vuotta sitten, ja valtaosa Keski-Suomesta vapautui jäästä noin vuotta sitten. Itämeren kehityksen Yoldiavaihe kesti Keski-Suomessa vain vuotta. Ancylysvaihe alkoi noin vuotta sitten ja päättyi noin vuotta sitten. Jäätikön sulamisen jälkeen suuri osa selvitysalueesta oli veden vallassa. Saarijärven kaupungin pinta-alasta noin puolet on vedenkoskematonta aluetta. Korkeimmat rantamerkit, jotka syntyivät Yoldiavaiheessa, ovat Saarijärven kaakkoisosassa löydettävissä korkeudelta 160 metriä mpy ja luoteisosassa noin 172 metriä mpy. Korkein ranta on syntynyt noin vuotta sitten. Se on hyvin nähtävissä mm. Ahvenlammen alueella, Pajupuron Ruunavuorella ja Heramäellä. Ancylusjärven alkuvaiheessa vedenpinta aluksi nousi, jolloin syntyivät ns. Ancylus-rajaan kuuluvat muinaisrannat. Ancylusrajan korkeus on Saarijärvellä noin 140 metriä mpy. Suomen järviseudun suuret järvet olivat jääkauden jälkeisen ajan alussa osa silloista Itämeren vesiallasta, josta ne kuroutuivat erilleen maankohoamisen seurauksena. Pääosa Saarijärven järvistä kuroutui omiksi altaiksi Yoldia- ja Ancylysvaiheen sekä Muinais-Päijänteen vaiheiden yhteydessä. Summanen oli alkujaan Muinais-Päijänteen lahti. Päijänne muodostui erilliseksi järveksi vuotta sitten Ancylysvaiheessa. Muinais-Päijänne -vaihe päättyi noin sitten, kun Heinolan harju murtui. Suurjärven vedenpinta laski nopeasti 10 metriä 500 vuodessa. Tässä vaiheessa Summanen kuroutui omaksi altaaksi. Alueen vesistöistä osa on ns. supra-akvaattisia järviä, joiden vedet eivät ole koskaan olleet Itämerenvaiheiden yhteydessä. Ne ovat olleet alusta alkaen erillisiä järvialtaita. Mannerjään vetäytyessä metsäkasvillisuus valtasi paljastuneet maat. Aluksi metsät olivat matalia koivumetsiä. Vähitellen metsät muuttuivat mäntyvaltaisiksi. Alueen suot ovat alkaneet kehittyä heti maan vapauduttua mannerjäästä tai vedestä. Suokasvillisuus valtasi vettyneet painanteet ennen kuin niille ehti vakiintua muuta kasvillisuutta. Muinais-Päijännevaiheen suotuisassa ilmastossa metsistä kehittyi lehtipuu-valtaisia, ja koivusta tuli jälleen valtapuu. Maahamme virtasi eteläistä kasvilajistoa. Soistuminen oli tällöin nopeaa. Noin 6000 vuotta sitten ilmasto muuttui kosteammaksi ja viileämmäksi. Seuraavina vuosituhansina idästä levinnyt kuusi valtasi tuoreet maat. Ilmaston viiletessä soistuminen jatkui. Saarijärvellä on ollut kivikautista asutusta jo 8000 vuotta sitten. Ihminen alkoi muokata Saarijärvellä luonnonmaisemaa kulttuurimaisemaksi varhain. Saarijärvellä on kaskiviljelty jo 1000 ekr. Myöhemmin kaskiviljelystä siirryttiin raivaamaan pysyviä peltoja. Maisema muuttui erityisesti 1500 luvulta lähtien, kun savolainen uudisasutus alkoi levittäytyä alueelle. Asutus keskittyi vesistöjen rannoille ja kylät alkoivat muodostua. Savikoiden niukkuuden vuoksi asukkaat raivasivat viljelykseen savipitoisia moreenimaita. X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

12 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 8 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C Ilmasto Saarijärven seutu kuuluu pohjoisen Järvi-Suomen ilmastoalueeseen (Solantie 1980). Vuoden keskilämpötila Saarijärven seudulla on 2,6 C ja keskimääräinen sademäärä on 570 mm. Yleensä maa saa pysyvän lumipeitteen marraskuun loppupuolella. Pysyvä lumipeite sulaa yleensä huhtikuun loppuun mennessä. Terminen kasvukausi (eli vuorokauden keskilämpötila ylittää +5 C) alkaa keskimäärin toukokuun alussa ja kasvukauden pituudeksi kertyy noin 156 vuorokautta. Vesistöt tasaavat paikallisilmaston lämpötilanvaihteluita ja vähentävät hallan riskiä. 4.3 Kallioperä ja maaperä sekä niiden muodot Keski-Suomen kallioperä on iältään miljoonaa vuotta. Alueen kallioperä on pääosin happamia ja niukkaravinteisia syväkivilajeja. Valtaosan kallioperästä muodostavat graniitti sekä granodioriitti, tonaliitti ja kvartsidioriitti. Saarijärven itäosassa on laajahko alue metavulkaniittia. Saarijärven eteläosassa esiintyy pieninä alueina paikallisesti kiillegneissiä ja kiilleliusketta sekä emäksisiä gabroa, dioriittia ja peridotiittia. Näille alueille sijoittuvat kasvillisuudeltaan rehevimmät alueet. Maaperä on suurelta osin pohjamoreenia. Avokallioita ja kalliomaata (moreenipeite alle metrin paksuinen) on pienialaisina kohteina eri puolilla Saarijärveä, eniten Hännilän ja Leuhun alueella. Laajat peltomaat sijoittuvat vesireittien varsille, jossa vallitsevana maalajina ovat meri- ja järvikerrostumina syntyneet siltti ja savi. Tällaisia alueita on mm. selvitysalueen luoteisosassa Kalmarin kylässä sekä Saarijärvi-Pyhäjärvi-Summanen järvialueiden ympäristö. Hienoista aineksista savikerrostumia esiintyy myös järvenlahtien pohjukoissa. Aluetta halkovat vaihtelevankokoiset, yhtenäiset, luode-kaakkosuuntaiset harjujaksot, joista merkittävin on Kokkola-Saarijärvi-Laukaa harju. Harjun maa-aines on soraa ja hiekkaa. Monessa paikassa on harjukuoppia ja hautoja. Suot ovat turvemaata. Pinnanmuodoiltaan alue on hyvin vaihtelevaa, paikoin kumpuilevaa mäkimaata. Suhteelliset korkeuserot ovat paikoittain huomattavan suuria ja useat yksittäiset mäet kohoavat korkealle ympäristöstään. Yli 200 metriä merenpinnan yläpuolelle kohoavia mäkiä ovat mm. Lannevedellä Kallinmäki, Kaupinmäki, Haarasenmäki, Raiskinmäki, Haukimäki ja Heinövuori. Mahlu eroaa pinnanmuodostukseltaan Saarijärven muista osista. Korkeimmat mäet, Kulhanvuori ja Soijinmäki, ovat Keski-Suomen korkeimpia., molemmat yli 260 metriä maanpinnasta. Keski- Suomen kallioperälle on tyypillistä selvä ja suhteellisen runsas lohkoutuminen. Ruhje- ja siirroslinjat näkyvät maastossa laaksoina ja vesistölinjoina, joista vahvimmat ovat luode- kaakkosuuntaisia. 4.4 Maisemakuva Pääosa Saarijärvestä kuuluu Suomen maisemamaakuntajaossa itäisen Järvi- Suomen Keski-Suomen järviseutuun. Kunnan lounais- ja luoteiskulmat kuuluvat Suomenselän maisemamaakuntaan. X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

13 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 9 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C4664 Itäisen Järvi-Suomen Keski-Suomen järviseudulle on tyypillistä polveilevien järvialtaiden, vesireittien sekä kumpuilevien metsämaiden vaihtelu. Vesimaisema edustaa tyypillistä suomalaista suurjärvimaisemaa. Järvien selät, saaret ja harjut noudattavat kallioperän luode-kaakko- ja pohjois-eteläsuuntaista kuviointia. Rannoille ovat tyypilliset kivikko-, kallio- ja kivikkopohjaiset rannat. Laajemmat ruovikkorannat lähes puuttuvat. Metsät ovat valtaosin mäntyvaltaisia. Kuva 3. Selvitysalueen rannat ovat pääosin karuja ja kivikkoisia. Saarisen vesimaisemaa. Kuva 4. Saarijärven maisemassa tyypillisiä ovat metsäiset mäkimaat sekä rantojen laajat rinneviljelykset ja laitumet. Kuvassa Puterin maisemaa. X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

14 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 10 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C Vesiluonto Pohjavedet Suomenselän vedenjakajaseutu on karua, laakeaa ja pinnanmuodoiltaan melko tasaista. Suhteelliset korkeuserot jäävät alueella yleensä alle 20 metrin. Maasto on joko suhteellisen tasaista tai korkeussuhteiltaan vaihtelevaa ja kumpuilevaa. Koko alueella vallitsee mannerjäätikön kulutuskorkokuva. Tyypillisiä ovat suuret suot sekä karut harju- ja mäntykankaat, jotka vaihtelevat mosaiikkimaisesti. Soita on keskimäärin puolet maa-alasta. Muutamien isompien järvialtaiden lisäksi alueella on runsaasti suorantaisia pikkujärviä, lampia ja suomaiden halki kulkevia latvajokia ja pikkupuroja. Koko Suomenselkä on ympäristöään karumpaa. Seutu on harvaan asuttua takamaata. Pienet kylät ja pellot sijaitsevat yleensä vesistöjen varsilla, laaksoissa tai selänteillä. Saarijärven maiseman merkittävä elementti ovat pääosin luonnontilaisina säilyneet joki- ja koskireitit sekä vesialueet. Vesistöjä reunustavat korkeat metsäiset mäkimaat ja paikoin alavammat rinteet. Metsät ovat pääosin mäntykankaita. Mäkien rinteitä ja yläosia peittävät kuusikot. Rehevämmät metsätyypit keskittyvät viljelysten lähettyville, lähteiden ja purojen ympäristöön sekä rannoille, joissa on lehtimetsiä. Saarijärvi on kulttuurimaisemaltaan monipuolista aluetta. Kulttuurimaisemassa on erotettavissa erilaisia luonnonpiirteitä sekä toimintojen ja kehitysvaiheiden kulttuuripiirteitä. Maiseman monipuolisuutta lisäävät muinaisjäännökset, kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset ja perinnemaisema-alueet. Kulttuurimaisema on pääosin maatalouden muovaamaa maisemaa, peltoja, teitä ja pihapiirejä. Saarijärven reitin asutus sijaitsee pääasiassa vesistön varsilla. Viljelykset ja laidunmaat sijaitsevat tyypillisesti järveen viettävillä rinteillä, ja maatalot viljelysten yläosassa metsän reunassa. Maisemaa pirstovat paikoin kauas näkyvät mäenrinteiden ja lakiosien laajat avohakkuut. Lisäksi maatalousmaisemaa rikkovat vesistöjä ja viljelyksiä halkovat voimalinjat sekä rappeutuneet autiotilat ja pusikoituneet pellot. Selvitysalueella ja lähiympäristössä on useita harjujaksoja, joilla sijaitsevat pohjavesialueet. Saarijärven kaupungin alueella on useita pohjavesialueita. Niistä tärkeimmät ovat Rillakangas, Ahvenlampi, Haukilampi, Laiha, Ahvenlampi, Lannevesi Lähteenmäki, Läikäys, Mahlu, Mannila, Sadeharju, Summasaari, Syrjäharju ja Voudinniemi. Saarijärven pohjavesialueet on koottu taulukkoon 1. Vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet kuuluvat luokkaan 1, vedenhankintaan soveliaat pohjavesialueet luokkaan 2 ja muut pohjavesialueet luokkaan 3. Kartalla pohjavesialueeseen on yhdistetty pohjaveden varsinainen muodostumisalue sekä sitä ympäröivä pohjavesialueen suojavyöhyke. Taulukko 1. Saarijärven pohjavesialueet (Britschgi & Gustafsson 1996). Nimi Tunnus Kokonaispinta-ala Luokka Keski-Suomen liitto seutukaava 5. vk. Ahvenlampi Luokka I pv Haukilampi Luokka I pv Laiha Luokka I pv Lannevesi A 116 Luokka I pv X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

15 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 11 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C Pintavedet Lähteenmäki Luokka I pv Läikäys Luokka I pv Mahlu Luokka I pv Mannila Luokka I pv Sadeharju Luokka I pv Summasaari Luokka I pv Syrjäharju Luokka I pv Voudinniemi Luokka I pv Kalmari Luokka II pv Kuhanvuori Luokka II pv Lannevesi B 299 Luokka II pv Majajärvenkangas Luokka II pv Pajupuro Luokka II pv Pyhäkangas Luokka II pv Rillakangas B 115 Luokka II pv Sirkkakangas Luokka II pv Hukanmäki Luokka III Myllymäki Luokka III Porttilankangas Luokka III Vuosmäki Luokka III Pohjavesien puhtauden uhkatekijöitä ovat maa-ainesten otto ja siihen liittyvät oheistoiminnat sekä tienpito. Myös haja-asutukseen liittyy pohjavettä mahdollisesti likaavaa toimintaa. Pohjaveden likaantumisriskiä tai laadun huononemista aiheuttavat mm. jätevesien maahan imeytys sekä sopimaton lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö maa- ja metsätaloudessa. Selvitysalueen vesistöt kuuluvat Kymijoen vesistöalueeseen, Saarijärven reittiin. Vedet yhdistyvät Kymijokeen laskeviksi suuriksi vesireiteiksi. Saarijärven halki kulkeva reittivesien ketju muodostaa Saarijärven reitin. Vedet virtaavat Saarijärven jälkeen Leuhunjokea pitkin Kallinjärveen ja edelleen Summasjärveen. Kallinjärvi on Saarijärven kuuluisa meteoriittikraatteri. Järvet ovat veden laadultaan enimmäkseen tyydyttäviä ruskeavetisyyden ja ravinteisuuden vuoksi. Voimakkaasti umpeenkasvaneita ja rehevöityneitä järviä on kunnostettu ruoppauksin (mm. Lautajärvi). Suomen ympäristökeskus on tehnyt vesistöjen käyttökelpoisuusluokituksen, jossa vesistöt on jaettu luokkiin erinomainen, hyvä, tyydyttävä ja välttävä (käyttökelpoisuus virkistyskäyttöön, kalastukseen yms.). Taulukko 2. Saarijärven järviä luokiteltuna vesistöjen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan (www.ymparisto.fi). Laatuluokka Järvi Erinomainen (luokka I) Pyhäjärvi Kangasjärvi Haapalampi Hyvä (luokka II) Herajärvi Horo Iso-Lumperoinen Iso-Löytänä Iso Sääkspää Kohmujärvi Lakojärvi Lannevesi Mätäsjärvi Saarijärvi Saarilampi Saarinen Suolikko Valkeinen X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

16 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 12 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C4664 Tyydyttävä (luokka III) Välttävä (luokka IV) Heinäjärvi Horonalanen Iso-Haaranen Iso-Musta Pieni-Musta Iso-Suojärvi Jämsänlampi Alajärvi Lautajärvi Puteri Kallinjärvi Katajajärvi Kiimasjärvi Kuorejärvi Pieni-Haaranen Summanen Saarijärven reitin järvet Kuva 5. Lautajärvi on linnustollisesti arvokas kohde, jonka etelälahtea on kunnostettu mm. ruoppauksin. Järven pintaa nostettiin vuonna 2001, mikä paransi merkittävästi linnustollista arvoa. Rannalla on ollut lintutorni vuodesta 2000 lähtien. 4.6 Kasvillisuus Metsät Saarijärvi kuuluu Suomen kasvimaantieteellisessä aluejaossa keskiboreaalisen havumetsävyöhykkeen ala-alueeseen Pohjanmaa. Kasvillisuudessa kohtaavat levinneisyytensä rajoilla monet eteläiset, pohjoiset ja itäiset putkilokasvit. Alueen luonnon yhdistävänä tekijänä on luonnon karuus ja runsasjärvisyys sekä saarten ja osin rantojenkin kallioisuus ja louhikkoisuus. Alueella vaihtelevat keskinkertaiset ja karuhkot, havupuuvaltaiset metsämaat. Kuivahkojen, kuivien ja karukkokankaiden osuus Saarijärven metsämaasta on 30-40% (Koistinen 2000). Lehtojen, lehtomaisten ja tuoreiden kankaiden osuus metsämaasta on noin %. Yleisimpiä ovat mustikkatyypin (MT) tuoreet kuusikankaat ja puolukkatyypin (VT) kuivahkot mäntykankaat. Puulajina mänty on yleinen, seassa kasvaa myös kuusta ja koivua. Kallioselänteillä ja kallioisilla rannoilla vallitsevat kanervatyypin (CT) kuivat kankaat sekä jäkälätyypin (ClT) karukkokankaat. Kallioiden lajisto ei juuri eroa ympäröivästä metsäkasvillisuudesta. Vanhaa kitukasvuista mäntyä, pientä koivua ja katajaa kasvaa harvakseltaan. Kanerva ja puolukka muodostavat yhtenäisiä kasvustoja, niukemmin kasvaa mm. variksenmarjaa ja mustikkaa. Paikoin kallion peittävät poronjäkäläkasvustot. Myös harjuille ovat tyypillisiä karut mäntyvaltaiset metsät, joissa aluskasvillisuuden muodostavat pääasiassa kanerva, puolukka ja jäkälät. X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

17 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 13 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C4664 Kuva 6. Saarijärven metsät ovat mäntyvaltaisia. Kangaslammen rantametsää. Lehtomaisia kankaita ja lehtoja esiintyy harvakseltaan mm. viljelysten lähettyvillä, purojen ympäristössä, rannoilla ja lähdeympäristöissä. Lehtomaiset kankaat ovat käenkaali-mustikkatyypin (OMT) kankaita. Puustossa kuusi on usein vallitsevana, seassa kasvaa myös mäntyä, koivua ja muita lehtipuita. Lehdot ovat pienialaisia ja lehtipuuvaltaisia. Pääpuulajeina ovat vaihtelevasti harmaaleppä, rauduskoivu ja kuusi, seassa kasvaa pihlajaa, tuomea, tervaleppää ja haapaa. Ravinteikkaimmilla paikoilla kasvaa myös lehmusta. Kasvillisuus vaihtelee käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) ja käenkaalilillukkatyypin (ORT) tuoreista lehdoista rehevämpiin käenkaalimesiangervotyypin (OFiT) kosteisiin suurruoholehtoihin. Tuoreissa lehdoissa kenttäkerroksen valtalajistoon kuuluvat mm. käenkaali, oravanmarja ja lillukka. Muuta lajistoa mm. sudenmarja, metsäkurjenpolvi, vadelma, ahomansikka, karhunputki, huopaohdake sekä metsäimarre, korpi-imarre, metsäalvejuuri ja soreahiirenporras. Suurruoholehtojen kenttäkerroksen valtalajina on mesiangervo. Muuta lajistoa mm. metsäkurjenpolvi, ojakellukka, nokkonen, vadelma, metsäalvejuuri, metsäimarre, soreahiirenporras, rönsyleinikki ja nurmilauha. Vaateliaampaa lehtolajistoa edustavat lehto-orvokki ja sudenmarja Suot Soiden osuus on vähäinen. Suot ovat lähinnä pienialaisia, mäkien väliin ja painanteisiin syntyneitä räme- ja korpisoita. Rämeet ovat pääsääntöisesti isovarpurämeitä, jonkin verran esiintyy tupasvillarämeitä. Muita rämetyyppejä on selvästi vähemmän. Korpia esiintyy tuoreiden ja lehtomaisen kangasmetsien soistumina. Tyypillisin on mustikkakorpi- ja muurainkorpityyppi. Yleisin ranta-alueiden suotyyppi on luhta. Rantaluhtia esiintyy etenkin lahtien alavissa päissä ja alavilla rannoilla. Alueen yleisin luhtatyyppi on saraluhta, jota X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

18 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 14 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C4664 paikoin reunustaa vaihtelevan levyinen järviruoko- tai kortevyöhyke. Alueella on lisäksi paju- ja koivuluhtia. Pienten lampien rannat ovat usein umpeenkasvavia ja nevakasvillisuudessa luhtalajit ovat yleisiä. Kuva 7. Ranta-alueiden suot ovat vaihtelevasti rämeitä tai nevoja joita reunustaa saravyöhyke. Viitaanlampi on rakentamattomana säilynyt erämainen lampi Vesi- ja rantakasvillisuus Saarijärven suurjärvet kuuluvat kasvitieteellisessä järviluokituksessa karuun järviruokotyyppiin, johon luetaan kuuluvaksi valtaosa maamme suurjärvistä. Järviruokokasvustoja esiintyy lahdissa, lahdenpohjukoissa ja kivikkorannoilla. Pienemmillä järvillä tyypillisiä ovat järvikortteen muodostamat kasvustot. Pienten lampien ja järvien ranta- ja vesikasvillisuus on pääsääntöisesti niukkaa ja usein rantaa kiertää nevareunus. Vesikasvillisuus on yleensä niukkaa. Kellulehtisistä tavallisimpia ovat ulpukat, pohjanlumme ja uistinvita. Ruovikoita on ja rehevää ilmaversoiskasvillisuutta on mm. Iso-Suojärvellä, Katajajärvellä ja Valkeisella. Lisäksi Palsankylän isommissa järvissa ilmaversokasvillisuutta on keskimääräistä enemmän. Kangasjärvi, Horo, Kohmujärvi, Saarijärvi, Mätäsjärvi, Saarinen ja Suolikko ovat karuja. Sarakasvillisuus on tyypillistä mm. Heinäjärvellä, Lakojärvellä ja Pieni Ristijärvellä. Vesi- ja rantakasvillisuudessa on havaittavissa selvää vyöhykkeisyyttä. Rannat ovat kallio-, kivikko-, hiekka- ja moreenirantoja sekä rantaluhtia. Pääosin maaranta on kapea. Rantakasvillisuuteen kuuluvat mm. pullosara, jouhisara, järvikorte, rentukka, kurjenjalka ja kastikat. Järvikorte- ja pullosaravyöhykkeiden edustalla on lahdissa ja matalilla rannoilla järviruokokasvustoja. Rantaluhtia on lähinnä suojaisissa lahdenpohjukoissa. Ruoho- ja saraluhdat rajoittuvat suoraan avoveteen tai niiden edustalla kasvaa järvikortetta tai järviruokoa. Avointa luhtaaluetta reunustavat monin paikoin koivu- ja pajuluhdat. X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

19 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 15 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C Perinne- ja kulttuurikasvillisuus 4.7 Eläimistö Nisäkkäät Linnusto Vesi- ja rantalinnusto Perinneympäristöihin kuuluvat kedot, tuoreet ja kosteat niityt, hakamaat, kaskimetsät ja metsälaitumet. Selvitysalueella kulttuurikasvillisuutta edustavat mm. pihat, laidunnurmet ja entiset pellot. Saarijärven hirvikanta on vahva. Jonkin verran alueella liikkuu valkohäntäpeuroja ja metsäkauriita. Yleisiä lajeja ovat metsäjänis, rusakko ja orava. Näätää, kärppää ja lumikkoa tavataan koko maakunnassa. Pienpedoista yleisiä ovat kettu, kärppä, lumikko, minkki ja supikoira. Suurpedoista Saarijärven alueella liikkuvat ilves ja karhu. Majavan pesimälampi on Suolampi, jota ympäröi kuolleen puuston vyöhyke. Piisami kuuluu Lautajärven eläinlajistoon. Selvitysaluetta luonnehtivat karut vesistöt ja rehevät lahdet. Alueen linnustolle ovat tyypillisiä karujen vesistöjen linnut, kuten kuikka, telkkä, koskelot, rantasipi sekä kalalokki. Lisäksi alueella elää karuhkojen vesistöjen härkälintu. Reheviä lintujärviä ovat Lautajärvi ja Kuorejärvi. Reheviä elinympäristöjä suosivia lajeja selvitysalueella ovat haapana, tukkasotka, punasotka, nokikana ja pikkulokki. Laulujoutsen esiintyy alueella pesivänä. Lokkilintujen muodostamia kolonioita ovat mm. Lautajärven ja Kuorejärven naurulokkiyhdyskunnat sekä Lautajärven tiirayhdyskunta. Vesistöjen pienuudesta johtuen linnusto on suhteellisen yksipuolista. Havainnot on jaettu kahteen ryhmään: vesi- ja rantalinnusto sekä muut lajit. Kaavoituksella on todennäköisesti selvä vaikutus vesi- ja rantalinnustoon. Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien pesimäpaikat /reviirit /esiintymispaikat on esitetty liitekartoissa (liitteet ). Kaakkuri on harvinainen pesijä. Kaakkuri pesii sekä suolampareilla että hyllyvärantaisilla metsälammilla. Selvitysalueelta todettiin yksi kaakkurilampi, joka sijaitsee Hirvaanmäen lounaispuolella. Kaakkuri pesii Paskolammella. Kuikka on karujen selkävesien tyypillisimpiä vesilintuja. Kartoituksessa tehtiin havaintoja yhteensä neljästoista yksilöstä. Kuikka pesii vuosittain Pieni tai Iso Ristijärven rantasuolla sekä Kangasjärven pohjoislahdella. Kuikkareviirejä tulkittiin olevan viisi (mm. Kalajärvi, Lehmilampi, Horonjärvi). Mahdollisia pesintöjä on Saarijärven pienillä saarilla, Kalajärvellä, Kohmujärven kalliosaarella ja Horon nimettömällä luodolla. Silkkiuikkun pesintöjä havaittiin kolme (Kuorejärvi, Kallinjärvi ja Lautajärvi). Härkälintu on maassamme silkkiuikkua harvalukuisempi, karumpien elinympäristöjen uikkulintu, joka kartoitusalueella kuitenkin on silkkiuikkua yleisempi. X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

20 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 16 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C4664 Silkkiuikku tarvitsee elinympäristökseen laajoja ruovikoita, härkälintu tyytyy vaatimattomampiinkin ruovikoihin. Kartoituksissa havaittiin pesintä Heralammella. Mustakurkku-uikku on uikkulajeista pesäpaikan valinnassa vaateliain rehevien järvien ja lampien laji. Laji pesii Leipolammella, Kuorejärvellä ja Lautajärvellä. Laulujoutsen pesii rauhallisissa lahdissa ja pienissä saarissa. Kartoitusalueelta löydettiin seitsemän pesimäpaikkaa. Lautajärvellä laji on pesinyt 1980-luvulta lähtien. Lisäksi havaittiin pesimättömiä, kierteleviä yksilöitä ja kihlapareja eri puolilta selvitysaluetta. Selvitysalueen yleisimpiä sorsalintuja ovat telkkä, sinisorsa ja tavi. Telkkä kuuluu ainakin 11 lammen pesimälinnustoon. Telkkä on maamme kolmanneksi yleisin vesilintu, joka viihtyy monenlaisilla järvillä. Sinisorsahavaintoja tehtiin kuudella lammella. Todellinen pesimäkanta on edellä mainittua lukua suurempi. Tavi on maamme yleisin vesilintu. Laji pesii myös vaatimattomissa kosteikoissa. Kartoituksessa laji havaittiin ainoastaan yhdellä lammella. Todellinen pesimäkanta on huomattavasti edellä mainittua lukua suurempi. Reheviä elinympäristöjä suosivista vesilinnuista selvitysalueella tavattiin haapana, tukkasotka, punasotka ja nokikana. Haapana esiintyy pesivänä koko Suomessa. Sen elinympäristövaatimukset ovat esimerkiksi sinisorsan tai tavin vaatimuksia kovemmat, ja se suosii rehevämpiä elinympäristöjä. Selvitysalueella laji havaittiin kahdella lammella. Tukkasotka ja punasotka ovat rehevien runsaskasvisten järvien tyyppilajeja. Kartoitusalueella reheviä lintujärviä ei juurikaan ole, joten lajit ovat harvalukuiset. Tukkasotka havaittiin kahdella järvellä (Kuorejärvi ja Lautajärvi). Punasotka kuuluu Valkeisen järven ja Lautajärven linnustoon. Nokikana pesii rehevillä järvillä ja viihtyy parhaiten vedestä kasvavissa ruovikoissa. Laji kuuluu Kuorejärven ja Lautajärven pesimälinnustoon. Saarijärven alueen lokkilinnustoon kuuluvat kalalokki, kalatiira, naurulokki, pikkulokki ja selkälokki. Kalalokki on karujen järvien peruslintu, joka pesii tyypillisesti yksittäisparein lähellä rantaviivaa olevalla kivellä. Kartoitusten perusteella laji kuuluu 13 lammen pesimälinnustoon. Varsinaisia kalalokkikolonioita ei havaittu. Harmaalokki kuuluu Saarijärven pesimälinnustoon. Selvitysalueen selkälokkikanta on pieni. Havainnot koskivat pääosin yksittäisiä lintuja tai pareja. Selkälokki pesii Haapalammella ja Lautajärvellä. Naurulokkiyhdyskuntia pesii Kuorejärvellä (30-50 yksilöä) ja Lautajärvellä (270 paria). Kaava-alueen reunalla, Kallinjärven ja Summasen välillä sijaitsevan Virtasaaren itärannalla pesii nauruja pikkulokkien muodostama lokkiyhdyskunta. Tämän lisäksi kierteleviä naurulokkeja havaittiin yksittäin muuallakin kaava-alueella. Pikkulokkiyhdyskuntia havaittiin Kuorejärvellä (30-50 yksilöä) ja Lautajärvellä (25 paria). Kalatiira pesii harvakseltaan koko selvitysalueella. Havaitut parit olivat pääosin yksittäisiä. Lautajärvellä pesii tiirayhdyskunta (14 yksilöä). Kannanarviointia vaikeuttaa lintujen liikkuminen laajalti eri vesialueilla. Rantasipi on karujen järvenrantojen tavallinen kahlaaja. Laji havaittiin ainoastaan kahdella järvellä (Saarinen ja Lautajärvi). Laji on esimerkiksi lokkeja huomaamattomampi, joten pesimäkanta on alueella selvästi edellä mainittua lukua suurempi. Tiheät järviruovikot ovat ruokokerttusen elinympäristöä. Selvitysalu- X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

HEPOLUHDAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 488- C8206

HEPOLUHDAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 488- C8206 Luhangan kunta HEPOLUHDAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 488- C8206 11.1.2007 SUUNNITTELUKESKUS OY Luhangan kunta 1 11.1.2007 Luontoselvitys 488- C8206 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KÄYTETYT

Lisätiedot

MADEKALLION RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

MADEKALLION RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Planeko Oy Jyväskylän kaupunki MADEKALLION RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Luontoselvitys 0121-D2885 1.11.2009 FCG Planeko Oy Luontoselvitys I 1.11.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSMENETELMÄT

Lisätiedot

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto

Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Tuusulan Rantamo-Seittelin linnusto Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskus Kuva: Tero Taponen Kosteikkoluontotyyppien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin (koko maa) 100 % 10 12 21 17 70 14 n 90 % 80

Lisätiedot

Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys

Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys Raportti 67030416 8.7.2003 Kuva: Pasi Halme Lehtimäen kunta Valkealammen luontoselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 SUUNNITTELUALUE 2 3 MENETELMÄT JA AINEISTO 2 3.1 Suunnittelutyön vaiheet 2 3.2 Suunnitteluaineisto

Lisätiedot

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi 17.1.2013 Willitys tmi Marjo Lindberg Sisältö Selvitysalueen sijainti 3 Yleistä 3 Menetelmät 3 Sysivuoren luonto, yleistä 3 Kartta 4 Kuvaukset Sysivuoren luonnosta

Lisätiedot

Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelun tasot Päättäjien 34. Metsäakatemia Maastojakso 22.-24.5.2013 Etelä-Karjala

Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelun tasot Päättäjien 34. Metsäakatemia Maastojakso 22.-24.5.2013 Etelä-Karjala Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelun tasot Päättäjien 34. Metsäakatemia Maastojakso 22.-24.5.2013 Etelä-Karjala Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Ylitarkastaja Tuula Tanska, Päättäjien 34. Metsäakatemia 2013

Lisätiedot

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari

PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI. Jouko Sipari PUUMALA REPOLAHTI ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOKSET LUONTOINVENTOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 INVENTOITU ALUE... 3 1. Repolahden perukka. 3 LIITTEET Kansikuva: Repolahden perukan rantaa

Lisätiedot

METSO-OHJELMA. elinympäristöt. Valinta kriteerit TOTEUTTAA. Ympäristöministeriö & maa- ja metsätalousministeriö

METSO-OHJELMA. elinympäristöt. Valinta kriteerit TOTEUTTAA. Ympäristöministeriö & maa- ja metsätalousministeriö METSO-OHJELMA elinympäristöt pienvedet lehdot lahop.kangasmetsät puustoiset suot metsäluhdat kalliot, louhikot puustoiset perinneymp. Valinta kriteerit TOTEUTTAA Ely-keskus metsäkeskus -pysyvä suojelu

Lisätiedot

Tuohimutkanrinteen luontoselvitys

Tuohimutkanrinteen luontoselvitys LIITE 8 Tuohimutkanrinteen luontoselvitys Taru Heikkinen 19.12.2008 Kaupunkisuunnitteluosasto Jyväskylän kaupunki SISÄLLYS 1. Johdanto...3 2. Tutkimusmenetelmät...3 2.1. Tausta- ja maastotyöt...3 2.2.

Lisätiedot

TAIPALSAARI. ILKONSAARTEN (Itäinen) JA MYHKIÖN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari

TAIPALSAARI. ILKONSAARTEN (Itäinen) JA MYHKIÖN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari TAIPALSAARI ILKONSAARTEN (Itäinen) JA MYHKIÖN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 MENETELMÄT 3 YLEISKUVAUS 4 TULOKSET... 4 1. Myhkiö. 4 2. Ilkonsaaret (itäinen)..

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Kalliojärven Pitkäjärven alue sijaitsee Ylöjärven Kurussa. Alue

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.9.2012 KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS KIIMASSUON TUULIPUISTO TÄYDENTÄVÄ LUONTOSELVITYS Tarkastus Päivämäärä 07/09/2012

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys Liite 5 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAUHAVAN KAUPUNKI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.2.2015 P24345P002 1 (11) Tuomo Pihlaja 4.2.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Menetelmät...

Lisätiedot

Liite 4. Luonnonsuojelu

Liite 4. Luonnonsuojelu Liite 4. Luonnonsuojelu Luonnonsuojelualueet (SL) Kohteen nimi Kohdeluokka Arvo Inventointi 1 Koukkurahka Puuttomat suot Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu, alue kuuluu Natura Kangasalan kunta 2000

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526

HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526 HEPOLUHDAN ALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 488-C7526 12.6.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY Liito-oravaselvitys 1 12.6.2006 Hepoluhdan alue 488-C7526 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 YLEISKUVA... 1 3 LIITO-ORAVA...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Saarijärven kaupunki KOTINIEMEN ASEMAKAAVA-ALUE. Luonto- ja maisemaselvitys P13190

FCG Finnish Consulting Group Oy. Saarijärven kaupunki KOTINIEMEN ASEMAKAAVA-ALUE. Luonto- ja maisemaselvitys P13190 FCG Finnish Consulting Group Oy Saarijärven kaupunki KOTINIEMEN ASEMAKAAVA-ALUE Luonto- ja maisemaselvitys 29.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I 29.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio

Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio 1 Sami Mäkikyrö 10.10.2013 Ainolanvainion asemakaavan laajennus, Pirkkiö, Tornio Luontoselvitys, Natura-tarveharkinta 2 SISÄLLYS 1. Johdanto....3 2. Suojelualueet ja -ohjelmat..3 2.1.Luonnonsuojeluohjelmat....3

Lisätiedot

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 1.4.2014 Sipoon Nevas Gårdin luontoselvityksen täydennys. SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS 1 JOHDANTO Sipoon

Lisätiedot

Ramoninkadun luontoselvitys

Ramoninkadun luontoselvitys Ramoninkadun luontoselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 7.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työmenetelmät... 3 2.1 Esiselvitys... 3 2.2 Maastotyöskentely... 3 2.3

Lisätiedot

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 1 SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Juha Saajoranta 2 Sisällysluettelo 1. Luontoselvityksen toteutus 3 2. Asemakaava-alueen luonnon yleispiirteet..3 3. Kasvillisuus- ja

Lisätiedot

UPM KYMMENE OYJ JUANKOSKEN KAUPUNKI NUOTTINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTO- JA MAISEMASELVITYS. 2.1.2 Luonnonympäristö

UPM KYMMENE OYJ JUANKOSKEN KAUPUNKI NUOTTINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTO- JA MAISEMASELVITYS. 2.1.2 Luonnonympäristö UPM KYMMENE OYJ JUANKOSKEN KAUPUNKI NUOTTINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2.1.2 Luonnonympäristö Ranta-asemakaava-alueen luonnonympäristön nykytila selvitettiin maastokäynneillä 26.5.,

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

Pyhäjärven rantaosayleiskaava

Pyhäjärven rantaosayleiskaava KITEEN KAUPUNKI Pyhäjärven rantaosayleiskaava Viitasammakkoselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.11.2014 P23479P003 Viitasammakkoselvitys I (I) Partanen Janne 10.11.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Ympäristöselvitykset Kaava-apu. Markku Kokko KAAVAMUUTOS TILALLE KOKKOLA Luonto- ja maisemaselvitys

Ympäristöselvitykset Kaava-apu. Markku Kokko KAAVAMUUTOS TILALLE KOKKOLA Luonto- ja maisemaselvitys LIITE 2 Ympäristöselvitykset Kaava-apu Markku Kokko KAAVAMUUTOS TILALLE KOKKOLA 167-417-7-13 Luonto- ja maisemaselvitys 14.07.2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI 2 3 SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee 25.05.2016 Luontoselvitys, Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee kiinteistön 635 432-3-108 Kalliomäki muinaisjäännösinventointi

Lisätiedot

Epoon asemakaavan luontoselvitys

Epoon asemakaavan luontoselvitys Epoon asemakaavan luontoselvitys Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 Lotta Raunio 1. Johdanto Tämä luontoselvitys koostuu olemassa olevan tiedon kokoamisesta sekä maastokäynneistä ja se

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys LIITO-ORAVASELVITYS 23.6.2015 KALAJOEN KAUPUNKI Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 LIITO-ORAVASELVITYS 2 3 TULOKSET 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 5 VIITTEET 5 Kannen

Lisätiedot

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Raportti 67080546.ABT 5.11.2008 Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä ympäristöselvitys on tehty Korpilahden kunnassa sijaitsevalle Lapinjärven alueelle ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola )

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola ) Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu 635-417-3-28, Kataja 635-417-3-34 ja Ainola 935-417-3-26) Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net

Lisätiedot

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 Pekka Routasuo 17.9.2009 Sipoon Boxin suunnitellun maa-aineisten ottoalueen luontoselvitys 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 98 MYRSKYLÄN SEPÄNMÄKI- PALOSTENMÄKI LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kuvio 1. Kalliokumpare alueen pohjoisosassa (Kuvio 1). ClT-tyypin kalliometsaa. 1. JOHDANTO Selvitysalue

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016

Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Pirkkalan Kotolahden ranta- ja vesilinnusto sekä huomioita rantametsälinnustosta 2016 Kotolahti kuvattuna lahden koillisrannalta. Kuva Pekka Rintamäki Pirkkalan kunta Ympäristönsuojelu Pirkanmaan Lintutieteellinen

Lisätiedot

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Tmi Mira Ranta Isorainiontie 8 38120 SASTAMALA p. 050-5651584

Lisätiedot

HOVILAN JA VIEREVÄNNIEMEN ALUEIDEN LUONTOSELVITYS 433-C7485

HOVILAN JA VIEREVÄNNIEMEN ALUEIDEN LUONTOSELVITYS 433-C7485 Kontiolahden kunta HOVILAN JA VIEREVÄNNIEMEN ALUEIDEN LUONTOSELVITYS 433-C7485 15.12.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY Kontiolahden kunta 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KÄYTETYT TIEDONLÄHTEET...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos RAPORTTI LIITE 3 20.10.2011 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos Luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 1 3 MENETELMÄT 1 3.1 Lähtötiedot

Lisätiedot

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Seija Väre 25.5.2009 1 (5) RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Pyhäjärven pohjoisrannalla. Maantien eteläpuolella rannalla on omakotitalojen rivi.

Lisätiedot

SULKAVA. Kuumienkivien, Ruunanpäänniemen ja Vilkalahden asemakaava-alueiden. Ympäristöarviointi

SULKAVA. Kuumienkivien, Ruunanpäänniemen ja Vilkalahden asemakaava-alueiden. Ympäristöarviointi SULKAVA Kuumienkivien, Ruunanpäänniemen ja Vilkalahden asemakaava-alueiden Ympäristöarviointi Jouko Sipari 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO.... 3 2. TUTKIMUSMENETELMÄT... 3 3. INVENTOINNIN TULOKSET...

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015

RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 PARAINEN. KIRJAIS RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 205 Maanmittari Oy Öhman/Mikko Siitonen 205 JOHDANTO Selvitysalue sijaitsee Paraisten saaristossa, Nauvon Kirjaisissa. Selvitysalueeseen kuuluu

Lisätiedot

Niemenharjun matkailualueen asemakaavan luonnon nykytila

Niemenharjun matkailualueen asemakaavan luonnon nykytila S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA Niemenharjun matkailualueen asemakaavan luonnon nykytila Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26156 Raportti 1 (10) Kärkkäinen Jari Sisällysluettelo

Lisätiedot

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Pälkäneen kunta Keskustie 1 36600 PÄLKÄNE EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net SISÄLLYS TYÖN TAUSTAA 2 ALUEEN

Lisätiedot

RAJALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS LUONTO- JA MAISEMASELVITYS

RAJALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS LUONTO- JA MAISEMASELVITYS FCG Suunnittelukeskus Oy SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAJALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 613-C8916 5.10.2007 FCG Suunnittelukeskus Oy I 5.10.2007 Rajalan teollisuusalueen ak muutos

Lisätiedot

SAVITAIPALE MARTTILAN ALUEEN YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari

SAVITAIPALE MARTTILAN ALUEEN YMPÄRISTÖARVIOINTI. Jouko Sipari SAVITAIPALE MARTTILAN ALUEEN YMPÄRISTÖARVIOINTI Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.. 3 MENETELMÄT 3 OSA-ALUEET... 4 1. Osa-alue 1. 4 2. Osa-alue 2. 5 3. Osa-alue 3. 5 4. Osa-alue 4. 6 5. Osa-alue

Lisätiedot

SELVITYSALUEEN SIJAINTI

SELVITYSALUEEN SIJAINTI Pöyry Environment Oy Ilmarisenkatu 18 B 20520 Turku Muuramen kunta Kivijärven ranta-asemakaava Luontoselvitys, luonnos Päiväys 31.8.2007 Viite Sivu 1 (4) Yhteyshlö Soile Turkulainen Puh. 010 33 31525 soile.turkulainen@poyry.com

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

Vesijärvi on yksi eteläisen Suomen hienoimmista lintujärvistä.

Vesijärvi on yksi eteläisen Suomen hienoimmista lintujärvistä. Vesijärvi on yksi eteläisen Suomen hienoimmista lintujärvistä. Vesijärven tilan muutokset ovat heijastuneet järven pesimälinnustoon. Järvelle pesimään kotiutuneet linnut kertovat siitä, millaista ravintoa

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI DAGSMARKIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEKÄ PERUKSEN KAAVA- ALUEEN LAAJENNUS LIITO-ORAVASELVITYS

KRISTIINANKAUPUNKI DAGSMARKIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEKÄ PERUKSEN KAAVA- ALUEEN LAAJENNUS LIITO-ORAVASELVITYS KRISTIINANKAUPUNKI DAGSMARKIN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEKÄ PERUKSEN KAAVA- ALUEEN LAAJENNUS LIITO-ORAVASELVITYS Kristiinankaupunki EY 22091 D SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3 2 LIITO-ORAVA...3 3 AINEISTO

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavaalueen viitasammakkoselvitys

Jääsjärven rantayleiskaavaalueen viitasammakkoselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HARTOLAN KUNTA Jääsjärven rantayleiskaavaalueen viitasammakkoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.5.2015 P21428P006 Raportti 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Väinölän tilan luontoselvitys kaavoitusta varten

Väinölän tilan luontoselvitys kaavoitusta varten Väinölän tilan luontoselvitys kaavoitusta varten Pia Kangas Luontokartoittaja ERP Turve ja Lumi OY 30.06.2013 1 1. Tausta ja tavoite Tämä luontoselvitys on laadittu Pelkosenniemellä Pyhäjärven rannalla

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

Tampereen Vähäjärven ranta- ja vesilinnusto sekä viitasammakot v. 2012

Tampereen Vähäjärven ranta- ja vesilinnusto sekä viitasammakot v. 2012 Tampereen Vähäjärven ranta- ja vesilinnusto sekä viitasammakot v. 2012 Osa Vähäjärven länsipään pienestä naurulokkikoloniasta. Samalla kohdalla osmankäämikössä esiintyy myös viitasammakko. Kuva Pekka Rintamäki.

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista LIITE 4 Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista Pohjois-Pohjanmaan liitto, Tuomas Kallio Kalajoki, n:o 66 Luonnonympäristön yleiskuvaus Selvitysalue

Lisätiedot

Liitteet: Liitekartta nro 1: Lehmihaantien määräalueen luontotyypit

Liitteet: Liitekartta nro 1: Lehmihaantien määräalueen luontotyypit Johdanto Liito- Sisällys 1 3 Liito- liito-!"#$%& %(!$ %!&' 2 3 2.1 Yleistä 3 2.2 3 *+,"!-./01!(%##))"!"# 2.3 3 3 Kasvillisuus- ja 4 3.1 Kasvillisuus- ja luontot##))"!"#$ & %!&' luontotyypi2(3%!" 7:140!2"

Lisätiedot

Loviisa, LUO-aluetunnus 58

Loviisa, LUO-aluetunnus 58 Loviisa, LUO-aluetunnus 58 LOVIISA (58) LUO-alue sijaitsee Loviisan lounaisosissa Kärpnäsin kylän ympäristössä. Paria mökkikeskittymää lukuunottamatta alue on asumatonta metsäseutua ja paljolti rakentamatonta

Lisätiedot

KOLMENKULMAN ALUEEN LUONTOSELVITYS

KOLMENKULMAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Liite 5 KOLMENKULMAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Kolmenkulman alueen ympäristö on melko tasaista moreenimaastoa. Kaavoitettava alue on metsäistä ja alue on ollut talousmetsäkäytössä lähes kokonaisuudessaan.

Lisätiedot

Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Teernijärvi (Nokia) rantakaava RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUSLIITTEET 2.12.2015 Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky LIITE 3 Karrakuja 6, 66400 LAIHIA gsm 0405145359 jari.venetvaara@svk.fi www.venetvaara.fi Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Lisätiedot

Kasvupaikkatekijät ja metsätyypit

Kasvupaikkatekijät ja metsätyypit Kasvupaikkatekijät ja metsätyypit Sisältö Kasvupaikkatekijöiden merkitys metsänkasvuun Metsätalousmaan pääluokat puuntuottokyvyn ja kasvupaikan (kivennäismaa/turvemaa) perusteella Metsätyyppien merkitys

Lisätiedot

Nurmijärven kunta Kaavoituskohteiden luontoselvitys 2007

Nurmijärven kunta Kaavoituskohteiden luontoselvitys 2007 Raportti 67070228.BJ 25.10.2007 Nurmijärven kunta Kaavoituskohteiden luontoselvitys 2007 Osa 3/3: Rajamäki 1 Yhteenveto Tämä luontoselvitys on laadittu Nurmijärven kuntaan Rajamäen alueelle Vahtolampi-

Lisätiedot

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi VIITASAMMAKKOSELVITYS 1.10.2012 VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 ALUEET JA MENETELMÄT 2 3 TULOKSET 4 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 5 5 VIITTEET 5 Pöyry Finland Oy Mika Welling,

Lisätiedot

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS Vastaanottaja Smart Windpower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.5.2016 TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE 1 Päivämäärä 27.5.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen Merja Isteri Viite 1510021396

Lisätiedot

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Raasepori Oy Asiakirjatyyppi Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys Päivämäärä 21.9.2012 Viite 82142499-05 ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

Lisätiedot

ANJALANKOSKEN KYYNELMYKSENJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2002 Maanomistustilanne korjattu 12.2.2009

ANJALANKOSKEN KYYNELMYKSENJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2002 Maanomistustilanne korjattu 12.2.2009 Liite 1 ANJALANKOSKEN KYYNELMYKSENJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2002 Maanomistustilanne korjattu 12.2.2009 1. SELVITYSALUE JA TAVOITTEET Selvitysalue käsittää Kouvolaan yhdistyneen,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN JA SUOLAHDEN TAAJAMIEN LAAJENNUSALUEIDEN LUONTOSELVITYS 226-C7402

ÄÄNEKOSKEN JA SUOLAHDEN TAAJAMIEN LAAJENNUSALUEIDEN LUONTOSELVITYS 226-C7402 ÄÄNEKOSKEN JA SUOLAHDEN TAAJAMIEN LAAJENNUSALUEIDEN LUONTOSELVITYS 226-C7402 21.12.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTOSELVITYS 1 21.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KÄYTETYT

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2036 Lumivuori, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2036 Lumivuori, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2036 Lumivuori, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Lumivuoren alue sijaitsee Ylöjärven Kurussa, noin 10 kilometriä Kurun keskustasta

Lisätiedot

Kankaan liito-oravaselvitys

Kankaan liito-oravaselvitys Kankaan liito-oravaselvitys 2017 Anni Mäkelä Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 4.7.2017 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1 Liito-oravan suojelu... 3 1.2 Liito-oravan biologiaa... 3 2.

Lisätiedot

Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt

Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt Metsäkeskus 2014 Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt 2014 { 2 } Metsälaki Metsälaissa on lueteltu joukko suojeltuja elinympäristöjä, jotka ovat monimuotoisuuden

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti LIITE 5 Vastaanottaja Kuortaneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510020028 KUORTANEEN KUNTA LÄNSIRANNAN OSAYLEISKAAVAN TAISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN 1 Päivämäärä

Lisätiedot

338. Vaara-Kainuun kansallispuistoesityksen suojelemattomat kohteet luonnonpuiston koillispuolisia alueita lukuun ottamatta (Hyrynsalmi, Puolanka)

338. Vaara-Kainuun kansallispuistoesityksen suojelemattomat kohteet luonnonpuiston koillispuolisia alueita lukuun ottamatta (Hyrynsalmi, Puolanka) Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.fi/metsat 338. Vaara-Kainuun

Lisätiedot

Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004

Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004 LIITE 4 Vammalan kaupunki Kukkurin kaavaselostus liite 1 Yhdyskuntasuunnittelu PL 23 38201 VAMMALA Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004 Tmi Mira Ranta Karkunkyläntie 179 38140 KÄRPPÄLÄ

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI Oivanginjärvi

KUUSAMON KAUPUNKI Oivanginjärvi liite: laajennusalue KUUSAMON KAUPUNKI Oivanginjärvi JOKOSLAHDEN RANTA_ASEMAKAAVA LAAJENNUSALUE Rantalahden alue Nuorta männikköä suunnittelualueen länsirajalla. KIMMOKAAVA EKOTONI KY JOKOSLAHDEN RANTA-ASEMAKAAVA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot Harjut ja kalliot 52. Sotavallan harju Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status Metso soveltuvuus: 10,7 ha Sotavalta Yksityinen Arvokas harjualue, Pohjavesialue, Opetuskohde, Arvokas luontokohde Kyllä Merkittävä

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN PIENVESIEN RANTA-ASEMAKAAVA

KONTIOLAHDEN PIENVESIEN RANTA-ASEMAKAAVA FCG Planeko Oy UPMKYMMENE OYJ KONTIOLAHDEN PIENVESIEN RANTAASEMAKAAVA Luonto ja maisemaselvitys 1701D1158 10.2.2009 FCG Planeko Oy Luonto ja maisemaselvitys I UPMKymmene Oyj 10.2.2009 Kontiolahden pienvesien

Lisätiedot

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys 18.8.2013 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Maastotarkastuksen tulokset

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 MENELMÄT... 2 3 MAAPERÄ... 3 4 VESISTÖT JA POHJAVEDET... 4 5 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

TAIPALSAAREN PÖNNIÄLÄ

TAIPALSAAREN PÖNNIÄLÄ TAIPALSAAREN PÖNNIÄLÄ POHJAHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI Jouko Sipari 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO. 2 TUTKIMUSMENETELMÄT.. 2 YLEISKUVAUS... 3 TULOKSET... 3 1. Paikallistien eteläpuoli... 3

Lisätiedot

Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä. Katriina Peltonen Metsäohjelman yhteistyöryhmä

Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä. Katriina Peltonen Metsäohjelman yhteistyöryhmä Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä Katriina Peltonen Metsäohjelman yhteistyöryhmä 26.4.2017 27.4.2017 Sisältö Miksi ekologinen näkökulma on tärkeä? Mitä kuuluu Suomen metsäluonnolle? Suojelutaso

Lisätiedot

Storbötetin tuulivoimapuisto

Storbötetin tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Storbötetin tuulivoimapuisto Luontoselvitykset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20973 Luontoselvitykset 1 (29) Sallinen Paavo Sisällysluettelo

Lisätiedot

Koodi FI 130 0908. Kunta. Sodankylä. Pelkosenniemi, Kemijärvi. Pinta-ala. 14 325 ha. Aluetyyppi. SPA (sisältää SCI:n)

Koodi FI 130 0908. Kunta. Sodankylä. Pelkosenniemi, Kemijärvi. Pinta-ala. 14 325 ha. Aluetyyppi. SPA (sisältää SCI:n) Pyhä-Luosto Koodi FI 130 0908 Kunta Sodankylä. Pelkosenniemi, Kemijärvi Pinta-ala 14 325 ha Aluetyyppi SPA (sisältää SCI:n) Pelkosenniemen Natura 2000 -kohteet 3 / Pyhätunturin kansallispuisto 9 / Pyhä-Luosto

Lisätiedot

Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen

Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen 1 LUONNONSUOJELUALUEET Suomen pinta-alasta suojeltu noin yhdeksän prosenttia luonnonsuojelu- ja erämaalailla. Lisäksi suojelutavoitteita tukevia muita alueita sisältyy

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2001 Iso-Saares, Ikaalinen, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2001 Iso-Saares, Ikaalinen, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2001 Iso-Saares, Ikaalinen, Pirkanmaa Sijainti Iso-Saareksen alue sijaitsee Ikaalisten itäosassa, Ylöjärven (Kurun) rajan

Lisätiedot

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle.

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Tarmo Saastamoinen 2010. Kuva.1 Kaatunut kuusenrunko Nouvanlahdesta. LIITO-ORAVA: Liito-orava (pteromys volans)on

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven kaupungin Räisälän kylässä. Suunnitelma koskee Kotikangas nimistä tilaa (75:0). Luontoselvityksen

Lisätiedot

luontoselvitys Petri Parkko

luontoselvitys Petri Parkko 2016 Hämeenlinnan Huvikummun rantaosayleiskaavan muutokseen liittyvä luontoselvitys Petri Parkko 26.7.2016 1 1. Taustoja Kaavahankkeen tarkoituksena on siirtää voimassa olevan rantaosayleiskaavan mukainen

Lisätiedot

RAPORTTI 16X185375 2.9.2013. KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys

RAPORTTI 16X185375 2.9.2013. KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys RAPORTTI 16X185375 2.9.2013 KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys Sisältö 1 1 AINEISTO JA MENETELMÄT 1 2 ALUEEN YLEISKUVAUS 1 2.1 Suojelualueet ja uhanalaiset lajit 1 3 LUONTOSELVITYS

Lisätiedot

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan

Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta. Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Yhdistysten hoitokohteet lajisuojelun ja luontotyyppien näkökulmasta Millaisia kohteita ELYkeskus toivoo yhdistysten hoitavan Leena Lehtomaa, naturvårdsenheten 17.9.2011 1 Hyvin hoidettu monimuotoinen

Lisätiedot

Tampereen Teiskon Nuutilanlahden ranta- ja vesilinnusto 2012 sekä alueen viitasammakot ja konnanulpukkaesiintymä

Tampereen Teiskon Nuutilanlahden ranta- ja vesilinnusto 2012 sekä alueen viitasammakot ja konnanulpukkaesiintymä Tampereen Teiskon Nuutilanlahden ranta- ja vesilinnusto 2012 sekä alueen viitasammakot ja konnanulpukkaesiintymä Kesäkuun alussa Nuutilanlahden luoteisosassa on avovettä, mutta heinäkuussa vesialueet ovat

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

GEOLOGIA. Evon luonto-opas

GEOLOGIA. Evon luonto-opas Evon luonto-oppaan tekemiseen on saatu EU:n Life Luonto -rahoitustukea GEOLOGIA Korkokuva Evon Natura 2000 -alueen pohjois-, itä- ja länsireunoilla maasto kohoaa aina 180 m meren pinnan yläpuolelle asti.

Lisätiedot

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.06.2014 KELIBER OY LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.6.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Heli Uimarihuhta Hautakankaan metsää Viite 1510013339 Ramboll

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Metsähallitus, Laatumaa SORSAKOSKEN SUONIEMI. Luonto- ja maisemaselvitys 3847-D2576

FCG Finnish Consulting Group Oy. Metsähallitus, Laatumaa SORSAKOSKEN SUONIEMI. Luonto- ja maisemaselvitys 3847-D2576 FCG Finnish Consulting Group Oy Metsähallitus, Laatumaa SORSAKOSKEN SUONIEMI Luonto- ja maisemaselvitys 18.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto ja maisemaselvitys I 18.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2024 Matolamminneva-Räntäjärvi,Virrat, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2024 Matolamminneva-Räntäjärvi,Virrat, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2024 Matolamminneva-Räntäjärvi,Virrat, Pirkanmaa Sijainti Matolamminneva-Räntäjärven alue sijaitsee Virtain pohjoisosassa,

Lisätiedot

17769 NASTOLAN KUNTA TURPEENSALMEN ETELÄPUOLEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 12.8.2004. Sisällysluettelo

17769 NASTOLAN KUNTA TURPEENSALMEN ETELÄPUOLEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 12.8.2004. Sisällysluettelo 1 17769 NASTOLAN KUNTA TURPEENSALMEN ETELÄPUOLEN OSAYLEISKAAVA 12.8.2004 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUALUE... 2 2.1 Kallio- ja maaperä... 2 2.2 Vesistöt... 2 2.2.1 Pintavedet... 3 2.2.2

Lisätiedot

Huhtasuon keskustan luontoselvitys

Huhtasuon keskustan luontoselvitys Huhtasuon keskustan luontoselvitys Taru Heikkinen 19.12.2008 Kaupunkisuunnitteluosasto Jyväskylän kaupunki SISÄLLYS 1. Johdanto...3 2. Tutkimusmenetelmät...3 2.1. Tausta- ja maastotyöt...3 2.2. Kohteiden

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Torttijärven alue sijaitsee Pirkanmaalla, Ylöjärven Kurussa, noin 10 kilometriä

Lisätiedot