SAARIJÄRVEN PIENVESISTÖJEN RANTAOSA- YLEISKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 613-C4664

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAARIJÄRVEN PIENVESISTÖJEN RANTAOSA- YLEISKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 613-C4664"

Transkriptio

1 Saarijärven kaupunki SAARIJÄRVEN PIENVESISTÖJEN RANTAOSA- YLEISKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 613-C

2 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 1 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C4664 SISÄLLYSLUETTELO LIITTEET JOHDANTO YLEISKUVA TUTKIMUSMENETELMÄT JA KÄYTETYT TIEDONLÄHTEET SEKÄ EPÄVARMUUSTEKIJÄT Maastotyö Lähtöaineisto Kohteiden arvottaminen Kansainvälisesti arvokkaat kohteet Kansallisesti arvokkaat kohteet Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet Paikallisesti arvokkaat kohteet Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet Uhanalaisuusluokitus ja Suomen vastuulajit Epävarmuustekijät ALUEEN LUONNON JA MAISEMAN YLEISKUVA Selvitysalueen luonnonhistorian kehitysvaiheet Ilmasto Kallioperä ja maaperä sekä niiden muodot Maisemakuva Vesiluonto Pohjavedet Pintavedet Kasvillisuus Metsät Suot Vesi- ja rantakasvillisuus Perinne- ja kulttuurikasvillisuus Eläimistö Nisäkkäät Linnusto Kalat ja matelijat Selkärangattomat Luonto- ja lintudirektiivilajit Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit Lintudirektiivilajit Suojeltavat, uhanalaiset, silmälläpidettävät sekä harvinaiset eliölajit Valtakunnallisesti uhanalaiset lajit Alueellisesti uhanalaiset lajit Suomen vastuulajit ja muut huomionarvoiset lajit LUONNON- JA MAISEMANSUOJELUN KANNALTA ARVOKKAAT ALUEET X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

3 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C SUOSITUKSET Rantaluokitus Kohteiden maankäyttösuositukset LÄHTEET Kansikuva. Alajärven ranta-maisemaa Kalmarin kylässä. LIITTEET Liite 1.1. Liite 1.2. Liite 2.1. Liite 2.2. Liite 3.1. Liite 3.2. Liite 4.1. Liite 4.2. Liite 5.1. Liite 5.2. Liite 6.1. Liite 6.2. Liite 7.1. Liite 7.2. Liite 8. Kalmari Lehtola. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta merkittävät alueet, pohjavesialueet sekä uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit Kalmari Lehtola. Rantarakentamissuositus Kolkanlahti Kekkilä. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta merkittävät alueet, pohjavesialueet sekä uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit Kolkanlahti Kekkilä. Rantarakentamissuositus Pyhä-Häkki Häkkilä-Hirvaanmäki. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta merkittävät alueet, pohjavesialueet sekä uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit Pyhä-Häkki Häkkilä-Hirvaanmäki. Rantarakentamissuositus Mahlu Konttimäki Hännilä. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta merkittävät alueet, pohjavesialueet sekä uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit Mahlu Konttimäki Hännilä. Rantarakentamissuositus Pajupuro. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta merkittävät alueet, pohjavesialueet sekä uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit Pajupuro. Rantarakentamissuositus Linna Rahkola Tarvaala Leuhu Ranta-Hännilä. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta merkittävät alueet, pohjavesialueet sekä uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit Linna Rahkola Tarvaala Leuhu Ranta-Hännilä. Rantarakentamissuositus Lannevesi Palsankylä. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta merkittävät alueet, pohjavesialueet sekä uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit Lannevesi Palsankylä. Rantarakentamissuositus Maastolomake X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

4 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 3 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C4664 X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

5 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 1 Kuopio/J. Kärkkäinen C4664 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI SAARIJÄRVEN PIENVESISTÖJEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LUONTO- JA MAISE- MASELVITYS 1 JOHDANTO Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset ovat nousseet yhä tärkeämmäksi tekijäksi alueidenkäytön suunnittelussa. Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä luonnonsuojelulaki edellyttävät maankäyttösuunnitelmien vaikutusten selvittämistä. on selvitys suunnittelualueen luonnon nykytilasta. Siinä selvitetään suunnittelualueen olennaiset luonnonpiirteet, jotta maankäyttösuunnittelussa voidaan huomioida luonnonsuojelun kannalta arvokkaiden luontotyyppien, eläimistöltään ja kasvillisuudeltaan merkittävien alueiden sekä luonnonvaraiselle eläimistölle ja kasvistolle tärkeiden ominaispiirteiden säilyminen. Selvitys tehdään maankäyttösuunnitelman luontovaikutusten arvioimisen pohjaksi. Tässä luonto- ja maisemaselvityksessä osoitetaan Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava-alueen luonnonympäristön perustekijät, määritellään luonnonolosuhteiltaan ja maisemaltaan edustavimmat, suojelua tarvitsevat alueet ja kohteet sekä esitetään suositukset maankäytöstä. Selvitysalue koostuu yli 350 järvestä ja lammesta, jotka eivät sijaitse aiemmin vahvistetulla kaava-alueella tai taajama-alueella (kuvat 1 ja 2). Selvityksen ovat laatineet Suunnittelukeskus Oy:n Kuopion toimistosta biologit FK Jari Kärkkäinen ja FM Minna Eskelinen. 2 YLEISKUVA Selvitysalue käsittää Saarijärven kaupungin alueen pienemmät järvet ja lammet. Saarijärven kokonaispinta-ala on 1030 km 2, josta maa-aluetta on 887 km 2 ja vettä 143 km 2 (Maanmittauslaitos Suurimpia, yli 50 hehtaarin suuruisia, järviä ovat Iso Suojärvi, Saarijärvi, Valkeinen, Heinäjärvi, Kangasjärvi, Horo, Kallinjärvi, Saarinen, Suolikko, Iso-Haaranen, Iso Sääkspää, Kohmujärvi ja Lautajärvi. Asutus on hajaseutumaista, mutta alueella on myös useita kyläkeskuksia. Selvitysalue on jaettu osa-alueisiin kyläaluejakoa hyödyntäen seuraavasti: Kalmari - Lehtola, Kolkanlahti - Kekkilä, Pyhä-Häkki Häkkilä - Hirvaanmäki, Mahlu Konttimäki - Hännilä, Pajupuro, Linna Rahkola Tarvaala Leuhu Ranta- Hännilä Mannila Kukonhiekka sekä Lannevesi Palsankylä. X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

6 SUUNNITTELUKESKUS OY Kuva 1. LUONTO- JA MAISEMASELVITYS Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava C4664 Selvitysalueen sijainti. Kuva 2. Selvitysalueeseen kuuluvat kaikki Saarijärven vesistöt, jotka eivät sijaitse vahvistetulla kaava-alueella tai taajama-alueella (sinisellä viivoitetut alueet ovat vahvistettuja kaava-alueita tai taajama-alueita). X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

7 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 3 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C TUTKIMUSMENETELMÄT JA KÄYTETYT TIEDONLÄHTEET SEKÄ EPÄVARMUUSTEKIJÄT 3.1 Maastotyö 3.2 Lähtöaineisto Kaava-alueella isommat järvet inventoitiin veneellä, jolla kierrettiin rannat. Pienemmät järvet ja lammet kierrettiin ja tutkittiin kävellen. Isommilla järvillä rantauduttiin mahdollisille arvokohteille, jotka oli valittu lähtöaineiston perustella tai jotka maastossa näyttivät tutkimisen arvoisilta. Pääsääntöisesti kaikki yli hehtaarin kokoiset vesistöt tutkittiin. Alle hehtaarin 1 kokoisista järvistä ja lammista tutkittiin ne, joilla todennäköisesti oli erityisiä luontoarvoja ja mikäli rantarakentamista joudutaan ohjaamaan ranta-alueelle. Kohteet valittiin olemassa olevan aineiston ja karttatulkinnan perusteella sekä kaavoittajan suositusten perusteella. Maastossa kultakin tarkasteltavalta vesistökohteelta kirjattiin ja rajattiin: maiseman peruspiirteet (mm. maa- ja kallioperän rakenne), kasvillisuuden yleiskuva ja eläimistöhavainnot arvokkaat kulttuuri- ja luonnonmaisemakohteet ja alueet maiseman erityiskohteet ja maiseman häiriötekijät Arvokkaalta luontokohteelta täytettiin maastolomake ja kohde valokuvattiin. Maastolomakkeesta, joka on liitteenä, ilmenee mitkä tekijät kohteelta kirjattiin muistiin. Maastotyöt tehtiin Työn kannalta keskeisimmät lähteet olivat: Auvo Hammar ja Johanna Hallman, Keski-Suomen ympäristökeskus: arvokkaat luontokohteet, perinnebiotoopit, Natura alueet, arvokkaat kallioalueet, luonnonsuojelualueet sekä tietoja uhanalaisista eläin- ja kasvilajeista. Keski-Suomen historia I (Jokipii 1999). Keski-Suomen liitto, 5. seutukaava (1996). Keski-Suomen perinnemaisemat (Kivelä 2000). Keski-Suomen rakennus- ja teollisuuskiviselvitys (Keski-Suomen seutukaavaliitto 1989). Keski-Suomen ympäristökeskus: pohjavesitiedot. Luonnon- ja maisemasuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Keski-Suomen läänissä (Husa ja Kontula 1997). Peruskarttalehdet Suomen kallioperäkartta 1: (1997). Geologian tutkimuskeskus. Suomen kartasto (1990), Geologia, vihko Suomen maaperäkartta 1: (1984). Geologian tutkimuskeskus. Suomen ympäristökeskus (2004): Uhanalaisten lajien rekisteritiedot. Veli Saari, Jyväskylän yliopisto: kasvisto. 1 Vesilain 15 a :ssä todetaan, että Etelä-Suomessa enintään yhden hehtaarin kokoinen lampi tai järvi on säilytettävä luonnontilaisena. X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

8 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 4 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C Kohteiden arvottaminen Tunnetut ja maastotyössä löydetyt arvokkaat kohteet arvotettiin luonto- ja maisema-arvojen perusteella. Luokittelu helpottaa maankäytön suunnittelua, kun tiedetään, mitkä kohteet pitää ensisijaisesti ottaa huomioon suunnittelussa, mikäli kaikkia luonto- ja maisemakohteita ei voida säästää. Kohteiden arvotuskriteereinä käytettiin kohteen edustavuutta, luonnontilaisuutta, harvinaisuutta ja uhanalaisuutta, luonnon monimuotoisuutta lajitasolla sekä millainen toiminnallinen merkitys kohteella on lajistolle. Alueen arvoa nostaa alueen toimiminen eläimistön lisääntymis- tai ravinnonhankinta-alueena. Mitä harvinaisemmasta ja uhanalaisemmasta lajista on kyse sitä arvokkaampi alue on. Metsien luonnontilaisuutta arvioitiin Etelä-Suomen vanhojen metsien inventointiohjeita noudattaen. Tällöin huomioidaan metsän metsähoidollinen tila, lahopuujatkuvuus ja lahopuun määrä sekä elävän puuston rakenne ja puulajisuhteet. Arvoluokitus pohjautuu seuraavaan jaotukseen: a) kansainvälisesti arvokkaat kohteet, b) kansallisesti arvokkaat kohteet, c) maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet, d) paikallisesti arvokkaat kohteet sekä e) muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet. Kohteet, joilla on vesilain luontotyyppejä, arvotetaan tapauskohtaisesti. Poikkeuksena ovat fladat ja kluuvijärvet, jotka arvotetaan suoraan kansallisesti arvokkaiksi kohteiksi. Vesilain ( /1105) mukaisten suojeltavien luontotyyppien luonnontilan muuttaminen on kiellettyä suoraan vesilain nojalla (1. luku 15a ja 17a ). Ympäristölupavirasto voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen. Vesilain (1. luku 15a ja 17a ) mukaiset suojeltavat luontotyypit: 1. Pienet lammet ja järvet (enintään 1 ha) muualla kuin Lapin läänissä (15a ) 2. Fladat ja kluuvijärvet (enintään 10 ha) (15a ) 3. Luonnontilaiset lähteet (17a ) 4. Luonnontilaiset uomat (17a ) Kansainvälisesti arvokkaat kohteet Kansallisesti arvokkaat kohteet Tähän ryhmään kuuluvat Natura 2000 verkoston alueet, Ramsar -alueet ja kansainvälisesti merkittävät kosteikot ja lintualueet (IBA alueet). Kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kansallispuistot, luonnonpuistot, suojeluohjelmien kohteet, erämaa-alueet, koskiensuojelulain mukaiset vesistöt, valtakunnallisten suojeluohjelmien kriteerit täyttävät kohteet, kansallisesti tärkeät lintuvesialueet (FINIBA -alueet), kohteet, joilla on luonnonsuojelulain luontotyyppejä, äärimmäisen ja erittäin uhanalaisten sekä vaarantuneiden lajien esiintymispaikat, erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat ja muut arvokkaat luonnonsuojelualueet. Lisäksi kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat ja kulttuurimaisemat. X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

9 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 5 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C4664 Luonnonsuojelulain ( /1096) määrittelemien suojeltavien luontotyyppien ominaispiirteet on kuvattu luonnonsuojeluasetuksessa ( /160). Näihin kuuluvia luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia alueita ei saa muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteet vaarantuvat. Nämä kohteet ovat yleensä hyvin pienialaisia. Luontotyypin suojelu tulee voimaan, kun alueellinen ympäristökeskus on päätöksellään määritellyt suojeltuun luontotyyppiin kuuluvan alueen rajat (LsL 30 ). Luonnonsuojelulain (LsL 29 ) suojeltavat luontotyypit: 1. Luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt 2. Pähkinäpensaslehdot 3. Tervaleppäkorvet 4. Luonnontilaiset hiekkarannat 5. Merenrantaniityt 6. Puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit 7. Katajakedot, lehdesniityt 8. Avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet Paikallisesti arvokkaat kohteet Tähän ryhmään kuuluvat valtakullisissa suojeluohjelmissa maakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut kohteet, seutu- ja maakuntakaavan suojelualuevaraukset, alueellisesti uhanalaisten lajien esiintymispaikat ja maakunnallisesti/seudullisesti merkittävät muut luontokohteet. Paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kohteet, joilla on metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä, yleis- ja asemakaavojen suojeluvaraukset, paikallisesti uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymispaikat sekä muut paikallisesti harvinaiset ja edustavat luontokohteet. Metsälaissa ( /1093) on säädetty velvoite säilyttää metsien hoidossa ja käytössä metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät elinympäristöt. Nämä elinympäristöt ovat yleensä pienialaisia. Niitä ei saa hävittää metsänkäytöllä ja niitä koskevat hoito- ja käyttötoimenpiteet tulee tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. Metsäasetuksessa ( /1200) on kuvattu erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteet tarkemmin. Lain noudattamista valvoo Metsäkeskus. Metsälain (MeL 10 ) erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat: 1. lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä pienten lampien välittömät lähiympäristöt 2. ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet ja Lapin läänin eteläpuolella sijaitsevat letot 3. rehevät lehtolaikut 4. pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla 5. rotkot ja kurut 6. jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät 7. karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

10 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 6 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet Kohteet, jotka eivät ole edellä mainituissa luokissa mutta, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeitä, esimerkiksi suuret yhtenäiset tavanomaisen luonnon alueet ja ekologiset käytävät. Lisäksi tähän luokkaan kuuluvat luonnonmuistomerkit. 3.4 Uhanalaisuusluokitus ja Suomen vastuulajit Tiedot alueen uhanalaisista kasvilajeista on saatu Suomen ympäristökeskuksen uhanalaisrekisteristä, Keski-Suomen ympäristökeskuksen rekistereistä, Raatikaisen ym. (1989) ja Välivaaran ym. (1991) tutkimuksista sekä Jyväskylän luonnontieteellisestä museosta. Lisäksi uhanalaisista eläinlajeista on saatu tietoja Natura -alueiden tietokantalomakkeista ja kirjallisuudesta. Maastoinventoinnin yhteydessä tehtiin myös havaintoja uhanalaisista lajeista. Luontoselvityksen uhanalaisuusluokitus pohjautuu uhanalaisten lajien III seurantatyöryhmän esitykseen, joka on laadittu IUCN:n uusien uhanalaisuusluokkien ja kriteerien mukaisesti. Tässä mietinnössä määriteltiin kaikille uhanalaisille lajeille uhanalaisuusluokan lisäksi elinympäristötyyppi ja uhkatekijät. Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU) lajit. Silmälläpidettävät (NT) lajit eivät ole uhanalaisia lajeja. Alueellisesti uhanalaiset lajit pohjautuvat uuteen uhanalaisuusluokitukseen, jossa aluejakona käytetään metsäkasvillisuusvyöhykkeitä osa-alueineen (vanhassa aluejako pohjautui lääninjakoon). Lajit jaetaan kahteen luokkaan: alueellisesti hävinneet (RE) ja alueellisesti uhanalaiset (RT). Lisäksi uhanalaisiksi lajeiksi huomioidaan lajit, jotka on mainittu luonnonsuojeluasetuksessa (LsA 21 ), vaikka laji ei ole mukana uudessa uhanalaisten lajien listassa. Ero johtuu siitä, että luonnonsuojeluasetuksen uhanalaislistat pohjautuvat aikaisempaan uhanalaisten eläinten ja kasvien mietintöön (Komiteanmietintö 1991:30). Luonnonsuojeluasetusta tullaan muuttamaan uuden luokituksen mukaiseksi lähitulevaisuudessa. Suomen kansainväliset vastuulajit perustuvat uhanalaisten lajien toisen seurantatyöryhmän esitykseen. 3.5 Epävarmuustekijät Selvitysajankohtana heinäkuu oli myöhäinen linnustohavaintojen kannalta. Linnustohavaintojen vähyyteen vaikuttivat lisäksi sateinen ja ajoittain ajankohtaan nähden kylmä sää. X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

11 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 7 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C ALUEEN LUONNON JA MAISEMAN YLEISKUVA 4.1 Selvitysalueen luonnonhistorian kehitysvaiheet Viimeisin jääkausi päättyi noin vuotta sitten, ja valtaosa Keski-Suomesta vapautui jäästä noin vuotta sitten. Itämeren kehityksen Yoldiavaihe kesti Keski-Suomessa vain vuotta. Ancylysvaihe alkoi noin vuotta sitten ja päättyi noin vuotta sitten. Jäätikön sulamisen jälkeen suuri osa selvitysalueesta oli veden vallassa. Saarijärven kaupungin pinta-alasta noin puolet on vedenkoskematonta aluetta. Korkeimmat rantamerkit, jotka syntyivät Yoldiavaiheessa, ovat Saarijärven kaakkoisosassa löydettävissä korkeudelta 160 metriä mpy ja luoteisosassa noin 172 metriä mpy. Korkein ranta on syntynyt noin vuotta sitten. Se on hyvin nähtävissä mm. Ahvenlammen alueella, Pajupuron Ruunavuorella ja Heramäellä. Ancylusjärven alkuvaiheessa vedenpinta aluksi nousi, jolloin syntyivät ns. Ancylus-rajaan kuuluvat muinaisrannat. Ancylusrajan korkeus on Saarijärvellä noin 140 metriä mpy. Suomen järviseudun suuret järvet olivat jääkauden jälkeisen ajan alussa osa silloista Itämeren vesiallasta, josta ne kuroutuivat erilleen maankohoamisen seurauksena. Pääosa Saarijärven järvistä kuroutui omiksi altaiksi Yoldia- ja Ancylysvaiheen sekä Muinais-Päijänteen vaiheiden yhteydessä. Summanen oli alkujaan Muinais-Päijänteen lahti. Päijänne muodostui erilliseksi järveksi vuotta sitten Ancylysvaiheessa. Muinais-Päijänne -vaihe päättyi noin sitten, kun Heinolan harju murtui. Suurjärven vedenpinta laski nopeasti 10 metriä 500 vuodessa. Tässä vaiheessa Summanen kuroutui omaksi altaaksi. Alueen vesistöistä osa on ns. supra-akvaattisia järviä, joiden vedet eivät ole koskaan olleet Itämerenvaiheiden yhteydessä. Ne ovat olleet alusta alkaen erillisiä järvialtaita. Mannerjään vetäytyessä metsäkasvillisuus valtasi paljastuneet maat. Aluksi metsät olivat matalia koivumetsiä. Vähitellen metsät muuttuivat mäntyvaltaisiksi. Alueen suot ovat alkaneet kehittyä heti maan vapauduttua mannerjäästä tai vedestä. Suokasvillisuus valtasi vettyneet painanteet ennen kuin niille ehti vakiintua muuta kasvillisuutta. Muinais-Päijännevaiheen suotuisassa ilmastossa metsistä kehittyi lehtipuu-valtaisia, ja koivusta tuli jälleen valtapuu. Maahamme virtasi eteläistä kasvilajistoa. Soistuminen oli tällöin nopeaa. Noin 6000 vuotta sitten ilmasto muuttui kosteammaksi ja viileämmäksi. Seuraavina vuosituhansina idästä levinnyt kuusi valtasi tuoreet maat. Ilmaston viiletessä soistuminen jatkui. Saarijärvellä on ollut kivikautista asutusta jo 8000 vuotta sitten. Ihminen alkoi muokata Saarijärvellä luonnonmaisemaa kulttuurimaisemaksi varhain. Saarijärvellä on kaskiviljelty jo 1000 ekr. Myöhemmin kaskiviljelystä siirryttiin raivaamaan pysyviä peltoja. Maisema muuttui erityisesti 1500 luvulta lähtien, kun savolainen uudisasutus alkoi levittäytyä alueelle. Asutus keskittyi vesistöjen rannoille ja kylät alkoivat muodostua. Savikoiden niukkuuden vuoksi asukkaat raivasivat viljelykseen savipitoisia moreenimaita. X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

12 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 8 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C Ilmasto Saarijärven seutu kuuluu pohjoisen Järvi-Suomen ilmastoalueeseen (Solantie 1980). Vuoden keskilämpötila Saarijärven seudulla on 2,6 C ja keskimääräinen sademäärä on 570 mm. Yleensä maa saa pysyvän lumipeitteen marraskuun loppupuolella. Pysyvä lumipeite sulaa yleensä huhtikuun loppuun mennessä. Terminen kasvukausi (eli vuorokauden keskilämpötila ylittää +5 C) alkaa keskimäärin toukokuun alussa ja kasvukauden pituudeksi kertyy noin 156 vuorokautta. Vesistöt tasaavat paikallisilmaston lämpötilanvaihteluita ja vähentävät hallan riskiä. 4.3 Kallioperä ja maaperä sekä niiden muodot Keski-Suomen kallioperä on iältään miljoonaa vuotta. Alueen kallioperä on pääosin happamia ja niukkaravinteisia syväkivilajeja. Valtaosan kallioperästä muodostavat graniitti sekä granodioriitti, tonaliitti ja kvartsidioriitti. Saarijärven itäosassa on laajahko alue metavulkaniittia. Saarijärven eteläosassa esiintyy pieninä alueina paikallisesti kiillegneissiä ja kiilleliusketta sekä emäksisiä gabroa, dioriittia ja peridotiittia. Näille alueille sijoittuvat kasvillisuudeltaan rehevimmät alueet. Maaperä on suurelta osin pohjamoreenia. Avokallioita ja kalliomaata (moreenipeite alle metrin paksuinen) on pienialaisina kohteina eri puolilla Saarijärveä, eniten Hännilän ja Leuhun alueella. Laajat peltomaat sijoittuvat vesireittien varsille, jossa vallitsevana maalajina ovat meri- ja järvikerrostumina syntyneet siltti ja savi. Tällaisia alueita on mm. selvitysalueen luoteisosassa Kalmarin kylässä sekä Saarijärvi-Pyhäjärvi-Summanen järvialueiden ympäristö. Hienoista aineksista savikerrostumia esiintyy myös järvenlahtien pohjukoissa. Aluetta halkovat vaihtelevankokoiset, yhtenäiset, luode-kaakkosuuntaiset harjujaksot, joista merkittävin on Kokkola-Saarijärvi-Laukaa harju. Harjun maa-aines on soraa ja hiekkaa. Monessa paikassa on harjukuoppia ja hautoja. Suot ovat turvemaata. Pinnanmuodoiltaan alue on hyvin vaihtelevaa, paikoin kumpuilevaa mäkimaata. Suhteelliset korkeuserot ovat paikoittain huomattavan suuria ja useat yksittäiset mäet kohoavat korkealle ympäristöstään. Yli 200 metriä merenpinnan yläpuolelle kohoavia mäkiä ovat mm. Lannevedellä Kallinmäki, Kaupinmäki, Haarasenmäki, Raiskinmäki, Haukimäki ja Heinövuori. Mahlu eroaa pinnanmuodostukseltaan Saarijärven muista osista. Korkeimmat mäet, Kulhanvuori ja Soijinmäki, ovat Keski-Suomen korkeimpia., molemmat yli 260 metriä maanpinnasta. Keski- Suomen kallioperälle on tyypillistä selvä ja suhteellisen runsas lohkoutuminen. Ruhje- ja siirroslinjat näkyvät maastossa laaksoina ja vesistölinjoina, joista vahvimmat ovat luode- kaakkosuuntaisia. 4.4 Maisemakuva Pääosa Saarijärvestä kuuluu Suomen maisemamaakuntajaossa itäisen Järvi- Suomen Keski-Suomen järviseutuun. Kunnan lounais- ja luoteiskulmat kuuluvat Suomenselän maisemamaakuntaan. X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

13 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 9 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C4664 Itäisen Järvi-Suomen Keski-Suomen järviseudulle on tyypillistä polveilevien järvialtaiden, vesireittien sekä kumpuilevien metsämaiden vaihtelu. Vesimaisema edustaa tyypillistä suomalaista suurjärvimaisemaa. Järvien selät, saaret ja harjut noudattavat kallioperän luode-kaakko- ja pohjois-eteläsuuntaista kuviointia. Rannoille ovat tyypilliset kivikko-, kallio- ja kivikkopohjaiset rannat. Laajemmat ruovikkorannat lähes puuttuvat. Metsät ovat valtaosin mäntyvaltaisia. Kuva 3. Selvitysalueen rannat ovat pääosin karuja ja kivikkoisia. Saarisen vesimaisemaa. Kuva 4. Saarijärven maisemassa tyypillisiä ovat metsäiset mäkimaat sekä rantojen laajat rinneviljelykset ja laitumet. Kuvassa Puterin maisemaa. X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

14 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 10 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C Vesiluonto Pohjavedet Suomenselän vedenjakajaseutu on karua, laakeaa ja pinnanmuodoiltaan melko tasaista. Suhteelliset korkeuserot jäävät alueella yleensä alle 20 metrin. Maasto on joko suhteellisen tasaista tai korkeussuhteiltaan vaihtelevaa ja kumpuilevaa. Koko alueella vallitsee mannerjäätikön kulutuskorkokuva. Tyypillisiä ovat suuret suot sekä karut harju- ja mäntykankaat, jotka vaihtelevat mosaiikkimaisesti. Soita on keskimäärin puolet maa-alasta. Muutamien isompien järvialtaiden lisäksi alueella on runsaasti suorantaisia pikkujärviä, lampia ja suomaiden halki kulkevia latvajokia ja pikkupuroja. Koko Suomenselkä on ympäristöään karumpaa. Seutu on harvaan asuttua takamaata. Pienet kylät ja pellot sijaitsevat yleensä vesistöjen varsilla, laaksoissa tai selänteillä. Saarijärven maiseman merkittävä elementti ovat pääosin luonnontilaisina säilyneet joki- ja koskireitit sekä vesialueet. Vesistöjä reunustavat korkeat metsäiset mäkimaat ja paikoin alavammat rinteet. Metsät ovat pääosin mäntykankaita. Mäkien rinteitä ja yläosia peittävät kuusikot. Rehevämmät metsätyypit keskittyvät viljelysten lähettyville, lähteiden ja purojen ympäristöön sekä rannoille, joissa on lehtimetsiä. Saarijärvi on kulttuurimaisemaltaan monipuolista aluetta. Kulttuurimaisemassa on erotettavissa erilaisia luonnonpiirteitä sekä toimintojen ja kehitysvaiheiden kulttuuripiirteitä. Maiseman monipuolisuutta lisäävät muinaisjäännökset, kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset ja perinnemaisema-alueet. Kulttuurimaisema on pääosin maatalouden muovaamaa maisemaa, peltoja, teitä ja pihapiirejä. Saarijärven reitin asutus sijaitsee pääasiassa vesistön varsilla. Viljelykset ja laidunmaat sijaitsevat tyypillisesti järveen viettävillä rinteillä, ja maatalot viljelysten yläosassa metsän reunassa. Maisemaa pirstovat paikoin kauas näkyvät mäenrinteiden ja lakiosien laajat avohakkuut. Lisäksi maatalousmaisemaa rikkovat vesistöjä ja viljelyksiä halkovat voimalinjat sekä rappeutuneet autiotilat ja pusikoituneet pellot. Selvitysalueella ja lähiympäristössä on useita harjujaksoja, joilla sijaitsevat pohjavesialueet. Saarijärven kaupungin alueella on useita pohjavesialueita. Niistä tärkeimmät ovat Rillakangas, Ahvenlampi, Haukilampi, Laiha, Ahvenlampi, Lannevesi Lähteenmäki, Läikäys, Mahlu, Mannila, Sadeharju, Summasaari, Syrjäharju ja Voudinniemi. Saarijärven pohjavesialueet on koottu taulukkoon 1. Vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet kuuluvat luokkaan 1, vedenhankintaan soveliaat pohjavesialueet luokkaan 2 ja muut pohjavesialueet luokkaan 3. Kartalla pohjavesialueeseen on yhdistetty pohjaveden varsinainen muodostumisalue sekä sitä ympäröivä pohjavesialueen suojavyöhyke. Taulukko 1. Saarijärven pohjavesialueet (Britschgi & Gustafsson 1996). Nimi Tunnus Kokonaispinta-ala Luokka Keski-Suomen liitto seutukaava 5. vk. Ahvenlampi Luokka I pv Haukilampi Luokka I pv Laiha Luokka I pv Lannevesi A 116 Luokka I pv X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

15 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 11 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C Pintavedet Lähteenmäki Luokka I pv Läikäys Luokka I pv Mahlu Luokka I pv Mannila Luokka I pv Sadeharju Luokka I pv Summasaari Luokka I pv Syrjäharju Luokka I pv Voudinniemi Luokka I pv Kalmari Luokka II pv Kuhanvuori Luokka II pv Lannevesi B 299 Luokka II pv Majajärvenkangas Luokka II pv Pajupuro Luokka II pv Pyhäkangas Luokka II pv Rillakangas B 115 Luokka II pv Sirkkakangas Luokka II pv Hukanmäki Luokka III Myllymäki Luokka III Porttilankangas Luokka III Vuosmäki Luokka III Pohjavesien puhtauden uhkatekijöitä ovat maa-ainesten otto ja siihen liittyvät oheistoiminnat sekä tienpito. Myös haja-asutukseen liittyy pohjavettä mahdollisesti likaavaa toimintaa. Pohjaveden likaantumisriskiä tai laadun huononemista aiheuttavat mm. jätevesien maahan imeytys sekä sopimaton lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö maa- ja metsätaloudessa. Selvitysalueen vesistöt kuuluvat Kymijoen vesistöalueeseen, Saarijärven reittiin. Vedet yhdistyvät Kymijokeen laskeviksi suuriksi vesireiteiksi. Saarijärven halki kulkeva reittivesien ketju muodostaa Saarijärven reitin. Vedet virtaavat Saarijärven jälkeen Leuhunjokea pitkin Kallinjärveen ja edelleen Summasjärveen. Kallinjärvi on Saarijärven kuuluisa meteoriittikraatteri. Järvet ovat veden laadultaan enimmäkseen tyydyttäviä ruskeavetisyyden ja ravinteisuuden vuoksi. Voimakkaasti umpeenkasvaneita ja rehevöityneitä järviä on kunnostettu ruoppauksin (mm. Lautajärvi). Suomen ympäristökeskus on tehnyt vesistöjen käyttökelpoisuusluokituksen, jossa vesistöt on jaettu luokkiin erinomainen, hyvä, tyydyttävä ja välttävä (käyttökelpoisuus virkistyskäyttöön, kalastukseen yms.). Taulukko 2. Saarijärven järviä luokiteltuna vesistöjen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan (www.ymparisto.fi). Laatuluokka Järvi Erinomainen (luokka I) Pyhäjärvi Kangasjärvi Haapalampi Hyvä (luokka II) Herajärvi Horo Iso-Lumperoinen Iso-Löytänä Iso Sääkspää Kohmujärvi Lakojärvi Lannevesi Mätäsjärvi Saarijärvi Saarilampi Saarinen Suolikko Valkeinen X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

16 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 12 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C4664 Tyydyttävä (luokka III) Välttävä (luokka IV) Heinäjärvi Horonalanen Iso-Haaranen Iso-Musta Pieni-Musta Iso-Suojärvi Jämsänlampi Alajärvi Lautajärvi Puteri Kallinjärvi Katajajärvi Kiimasjärvi Kuorejärvi Pieni-Haaranen Summanen Saarijärven reitin järvet Kuva 5. Lautajärvi on linnustollisesti arvokas kohde, jonka etelälahtea on kunnostettu mm. ruoppauksin. Järven pintaa nostettiin vuonna 2001, mikä paransi merkittävästi linnustollista arvoa. Rannalla on ollut lintutorni vuodesta 2000 lähtien. 4.6 Kasvillisuus Metsät Saarijärvi kuuluu Suomen kasvimaantieteellisessä aluejaossa keskiboreaalisen havumetsävyöhykkeen ala-alueeseen Pohjanmaa. Kasvillisuudessa kohtaavat levinneisyytensä rajoilla monet eteläiset, pohjoiset ja itäiset putkilokasvit. Alueen luonnon yhdistävänä tekijänä on luonnon karuus ja runsasjärvisyys sekä saarten ja osin rantojenkin kallioisuus ja louhikkoisuus. Alueella vaihtelevat keskinkertaiset ja karuhkot, havupuuvaltaiset metsämaat. Kuivahkojen, kuivien ja karukkokankaiden osuus Saarijärven metsämaasta on 30-40% (Koistinen 2000). Lehtojen, lehtomaisten ja tuoreiden kankaiden osuus metsämaasta on noin %. Yleisimpiä ovat mustikkatyypin (MT) tuoreet kuusikankaat ja puolukkatyypin (VT) kuivahkot mäntykankaat. Puulajina mänty on yleinen, seassa kasvaa myös kuusta ja koivua. Kallioselänteillä ja kallioisilla rannoilla vallitsevat kanervatyypin (CT) kuivat kankaat sekä jäkälätyypin (ClT) karukkokankaat. Kallioiden lajisto ei juuri eroa ympäröivästä metsäkasvillisuudesta. Vanhaa kitukasvuista mäntyä, pientä koivua ja katajaa kasvaa harvakseltaan. Kanerva ja puolukka muodostavat yhtenäisiä kasvustoja, niukemmin kasvaa mm. variksenmarjaa ja mustikkaa. Paikoin kallion peittävät poronjäkäläkasvustot. Myös harjuille ovat tyypillisiä karut mäntyvaltaiset metsät, joissa aluskasvillisuuden muodostavat pääasiassa kanerva, puolukka ja jäkälät. X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

17 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 13 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C4664 Kuva 6. Saarijärven metsät ovat mäntyvaltaisia. Kangaslammen rantametsää. Lehtomaisia kankaita ja lehtoja esiintyy harvakseltaan mm. viljelysten lähettyvillä, purojen ympäristössä, rannoilla ja lähdeympäristöissä. Lehtomaiset kankaat ovat käenkaali-mustikkatyypin (OMT) kankaita. Puustossa kuusi on usein vallitsevana, seassa kasvaa myös mäntyä, koivua ja muita lehtipuita. Lehdot ovat pienialaisia ja lehtipuuvaltaisia. Pääpuulajeina ovat vaihtelevasti harmaaleppä, rauduskoivu ja kuusi, seassa kasvaa pihlajaa, tuomea, tervaleppää ja haapaa. Ravinteikkaimmilla paikoilla kasvaa myös lehmusta. Kasvillisuus vaihtelee käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) ja käenkaalilillukkatyypin (ORT) tuoreista lehdoista rehevämpiin käenkaalimesiangervotyypin (OFiT) kosteisiin suurruoholehtoihin. Tuoreissa lehdoissa kenttäkerroksen valtalajistoon kuuluvat mm. käenkaali, oravanmarja ja lillukka. Muuta lajistoa mm. sudenmarja, metsäkurjenpolvi, vadelma, ahomansikka, karhunputki, huopaohdake sekä metsäimarre, korpi-imarre, metsäalvejuuri ja soreahiirenporras. Suurruoholehtojen kenttäkerroksen valtalajina on mesiangervo. Muuta lajistoa mm. metsäkurjenpolvi, ojakellukka, nokkonen, vadelma, metsäalvejuuri, metsäimarre, soreahiirenporras, rönsyleinikki ja nurmilauha. Vaateliaampaa lehtolajistoa edustavat lehto-orvokki ja sudenmarja Suot Soiden osuus on vähäinen. Suot ovat lähinnä pienialaisia, mäkien väliin ja painanteisiin syntyneitä räme- ja korpisoita. Rämeet ovat pääsääntöisesti isovarpurämeitä, jonkin verran esiintyy tupasvillarämeitä. Muita rämetyyppejä on selvästi vähemmän. Korpia esiintyy tuoreiden ja lehtomaisen kangasmetsien soistumina. Tyypillisin on mustikkakorpi- ja muurainkorpityyppi. Yleisin ranta-alueiden suotyyppi on luhta. Rantaluhtia esiintyy etenkin lahtien alavissa päissä ja alavilla rannoilla. Alueen yleisin luhtatyyppi on saraluhta, jota X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

18 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 14 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C4664 paikoin reunustaa vaihtelevan levyinen järviruoko- tai kortevyöhyke. Alueella on lisäksi paju- ja koivuluhtia. Pienten lampien rannat ovat usein umpeenkasvavia ja nevakasvillisuudessa luhtalajit ovat yleisiä. Kuva 7. Ranta-alueiden suot ovat vaihtelevasti rämeitä tai nevoja joita reunustaa saravyöhyke. Viitaanlampi on rakentamattomana säilynyt erämainen lampi Vesi- ja rantakasvillisuus Saarijärven suurjärvet kuuluvat kasvitieteellisessä järviluokituksessa karuun järviruokotyyppiin, johon luetaan kuuluvaksi valtaosa maamme suurjärvistä. Järviruokokasvustoja esiintyy lahdissa, lahdenpohjukoissa ja kivikkorannoilla. Pienemmillä järvillä tyypillisiä ovat järvikortteen muodostamat kasvustot. Pienten lampien ja järvien ranta- ja vesikasvillisuus on pääsääntöisesti niukkaa ja usein rantaa kiertää nevareunus. Vesikasvillisuus on yleensä niukkaa. Kellulehtisistä tavallisimpia ovat ulpukat, pohjanlumme ja uistinvita. Ruovikoita on ja rehevää ilmaversoiskasvillisuutta on mm. Iso-Suojärvellä, Katajajärvellä ja Valkeisella. Lisäksi Palsankylän isommissa järvissa ilmaversokasvillisuutta on keskimääräistä enemmän. Kangasjärvi, Horo, Kohmujärvi, Saarijärvi, Mätäsjärvi, Saarinen ja Suolikko ovat karuja. Sarakasvillisuus on tyypillistä mm. Heinäjärvellä, Lakojärvellä ja Pieni Ristijärvellä. Vesi- ja rantakasvillisuudessa on havaittavissa selvää vyöhykkeisyyttä. Rannat ovat kallio-, kivikko-, hiekka- ja moreenirantoja sekä rantaluhtia. Pääosin maaranta on kapea. Rantakasvillisuuteen kuuluvat mm. pullosara, jouhisara, järvikorte, rentukka, kurjenjalka ja kastikat. Järvikorte- ja pullosaravyöhykkeiden edustalla on lahdissa ja matalilla rannoilla järviruokokasvustoja. Rantaluhtia on lähinnä suojaisissa lahdenpohjukoissa. Ruoho- ja saraluhdat rajoittuvat suoraan avoveteen tai niiden edustalla kasvaa järvikortetta tai järviruokoa. Avointa luhtaaluetta reunustavat monin paikoin koivu- ja pajuluhdat. X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

19 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 15 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C Perinne- ja kulttuurikasvillisuus 4.7 Eläimistö Nisäkkäät Linnusto Vesi- ja rantalinnusto Perinneympäristöihin kuuluvat kedot, tuoreet ja kosteat niityt, hakamaat, kaskimetsät ja metsälaitumet. Selvitysalueella kulttuurikasvillisuutta edustavat mm. pihat, laidunnurmet ja entiset pellot. Saarijärven hirvikanta on vahva. Jonkin verran alueella liikkuu valkohäntäpeuroja ja metsäkauriita. Yleisiä lajeja ovat metsäjänis, rusakko ja orava. Näätää, kärppää ja lumikkoa tavataan koko maakunnassa. Pienpedoista yleisiä ovat kettu, kärppä, lumikko, minkki ja supikoira. Suurpedoista Saarijärven alueella liikkuvat ilves ja karhu. Majavan pesimälampi on Suolampi, jota ympäröi kuolleen puuston vyöhyke. Piisami kuuluu Lautajärven eläinlajistoon. Selvitysaluetta luonnehtivat karut vesistöt ja rehevät lahdet. Alueen linnustolle ovat tyypillisiä karujen vesistöjen linnut, kuten kuikka, telkkä, koskelot, rantasipi sekä kalalokki. Lisäksi alueella elää karuhkojen vesistöjen härkälintu. Reheviä lintujärviä ovat Lautajärvi ja Kuorejärvi. Reheviä elinympäristöjä suosivia lajeja selvitysalueella ovat haapana, tukkasotka, punasotka, nokikana ja pikkulokki. Laulujoutsen esiintyy alueella pesivänä. Lokkilintujen muodostamia kolonioita ovat mm. Lautajärven ja Kuorejärven naurulokkiyhdyskunnat sekä Lautajärven tiirayhdyskunta. Vesistöjen pienuudesta johtuen linnusto on suhteellisen yksipuolista. Havainnot on jaettu kahteen ryhmään: vesi- ja rantalinnusto sekä muut lajit. Kaavoituksella on todennäköisesti selvä vaikutus vesi- ja rantalinnustoon. Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien pesimäpaikat /reviirit /esiintymispaikat on esitetty liitekartoissa (liitteet ). Kaakkuri on harvinainen pesijä. Kaakkuri pesii sekä suolampareilla että hyllyvärantaisilla metsälammilla. Selvitysalueelta todettiin yksi kaakkurilampi, joka sijaitsee Hirvaanmäen lounaispuolella. Kaakkuri pesii Paskolammella. Kuikka on karujen selkävesien tyypillisimpiä vesilintuja. Kartoituksessa tehtiin havaintoja yhteensä neljästoista yksilöstä. Kuikka pesii vuosittain Pieni tai Iso Ristijärven rantasuolla sekä Kangasjärven pohjoislahdella. Kuikkareviirejä tulkittiin olevan viisi (mm. Kalajärvi, Lehmilampi, Horonjärvi). Mahdollisia pesintöjä on Saarijärven pienillä saarilla, Kalajärvellä, Kohmujärven kalliosaarella ja Horon nimettömällä luodolla. Silkkiuikkun pesintöjä havaittiin kolme (Kuorejärvi, Kallinjärvi ja Lautajärvi). Härkälintu on maassamme silkkiuikkua harvalukuisempi, karumpien elinympäristöjen uikkulintu, joka kartoitusalueella kuitenkin on silkkiuikkua yleisempi. X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

20 SUUNNITTELUKESKUS OY LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 16 Saarijärven kaupunki Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava 613-C4664 Silkkiuikku tarvitsee elinympäristökseen laajoja ruovikoita, härkälintu tyytyy vaatimattomampiinkin ruovikoihin. Kartoituksissa havaittiin pesintä Heralammella. Mustakurkku-uikku on uikkulajeista pesäpaikan valinnassa vaateliain rehevien järvien ja lampien laji. Laji pesii Leipolammella, Kuorejärvellä ja Lautajärvellä. Laulujoutsen pesii rauhallisissa lahdissa ja pienissä saarissa. Kartoitusalueelta löydettiin seitsemän pesimäpaikkaa. Lautajärvellä laji on pesinyt 1980-luvulta lähtien. Lisäksi havaittiin pesimättömiä, kierteleviä yksilöitä ja kihlapareja eri puolilta selvitysaluetta. Selvitysalueen yleisimpiä sorsalintuja ovat telkkä, sinisorsa ja tavi. Telkkä kuuluu ainakin 11 lammen pesimälinnustoon. Telkkä on maamme kolmanneksi yleisin vesilintu, joka viihtyy monenlaisilla järvillä. Sinisorsahavaintoja tehtiin kuudella lammella. Todellinen pesimäkanta on edellä mainittua lukua suurempi. Tavi on maamme yleisin vesilintu. Laji pesii myös vaatimattomissa kosteikoissa. Kartoituksessa laji havaittiin ainoastaan yhdellä lammella. Todellinen pesimäkanta on huomattavasti edellä mainittua lukua suurempi. Reheviä elinympäristöjä suosivista vesilinnuista selvitysalueella tavattiin haapana, tukkasotka, punasotka ja nokikana. Haapana esiintyy pesivänä koko Suomessa. Sen elinympäristövaatimukset ovat esimerkiksi sinisorsan tai tavin vaatimuksia kovemmat, ja se suosii rehevämpiä elinympäristöjä. Selvitysalueella laji havaittiin kahdella lammella. Tukkasotka ja punasotka ovat rehevien runsaskasvisten järvien tyyppilajeja. Kartoitusalueella reheviä lintujärviä ei juurikaan ole, joten lajit ovat harvalukuiset. Tukkasotka havaittiin kahdella järvellä (Kuorejärvi ja Lautajärvi). Punasotka kuuluu Valkeisen järven ja Lautajärven linnustoon. Nokikana pesii rehevillä järvillä ja viihtyy parhaiten vedestä kasvavissa ruovikoissa. Laji kuuluu Kuorejärven ja Lautajärven pesimälinnustoon. Saarijärven alueen lokkilinnustoon kuuluvat kalalokki, kalatiira, naurulokki, pikkulokki ja selkälokki. Kalalokki on karujen järvien peruslintu, joka pesii tyypillisesti yksittäisparein lähellä rantaviivaa olevalla kivellä. Kartoitusten perusteella laji kuuluu 13 lammen pesimälinnustoon. Varsinaisia kalalokkikolonioita ei havaittu. Harmaalokki kuuluu Saarijärven pesimälinnustoon. Selvitysalueen selkälokkikanta on pieni. Havainnot koskivat pääosin yksittäisiä lintuja tai pareja. Selkälokki pesii Haapalammella ja Lautajärvellä. Naurulokkiyhdyskuntia pesii Kuorejärvellä (30-50 yksilöä) ja Lautajärvellä (270 paria). Kaava-alueen reunalla, Kallinjärven ja Summasen välillä sijaitsevan Virtasaaren itärannalla pesii nauruja pikkulokkien muodostama lokkiyhdyskunta. Tämän lisäksi kierteleviä naurulokkeja havaittiin yksittäin muuallakin kaava-alueella. Pikkulokkiyhdyskuntia havaittiin Kuorejärvellä (30-50 yksilöä) ja Lautajärvellä (25 paria). Kalatiira pesii harvakseltaan koko selvitysalueella. Havaitut parit olivat pääosin yksittäisiä. Lautajärvellä pesii tiirayhdyskunta (14 yksilöä). Kannanarviointia vaikeuttaa lintujen liikkuminen laajalti eri vesialueilla. Rantasipi on karujen järvenrantojen tavallinen kahlaaja. Laji havaittiin ainoastaan kahdella järvellä (Saarinen ja Lautajärvi). Laji on esimerkiksi lokkeja huomaamattomampi, joten pesimäkanta on alueella selvästi edellä mainittua lukua suurempi. Tiheät järviruovikot ovat ruokokerttusen elinympäristöä. Selvitysalu- X:\KAAVOITUS\PIENVESISTÖJEN_YLEISKAAVA\LUONTO_JA_MAISEMASELVITYS\SAARIJÄRVI\Tekstit\Saarijärvi_LUONTO_2004.doc

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 Tuusulan kunta KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 5.1.2007 SUUNNITTELUKESKUS OY Tuusulan kunta 1 5.1.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1

Lisätiedot

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 0591-D3320 16.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 67080217.BOY 3.9.2008 Ruijanesikko Fennovoima Oy SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 3 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 2 SELVITYSALUE... 8 3 MENETELMÄT

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS Keskustan osayleiskaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 2.1 Suunnittelualue... 3 2.2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

Alvajärven ranta- ja kyläosayleiskaava

Alvajärven ranta- ja kyläosayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Alvajärven ranta- ja kyläosayleiskaava KAAVASELOSTUS 21.5.2014 Kaavaluonnos (kaavan valmisteluaineisto) nähtävillä: 28.3.-26.4.2013 Kaavaehdotus nähtävillä: 1.10.-31.10.2013

Lisätiedot

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014 Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin tarveharkinta Nab Labs Oy Ambiotica Tutkimusraportti 131/2014 Tuomas Talvitie, Henna Toivanen, Janne Ruuth Sisällys

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT...

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT... VÄHÄNKYRÖN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 2.1SIJAINTI... 5 2.3OSA-ALUEET... 10 2.4MAISEMARAKENNE... 11 2.5MAAPERÄ... 13 2.6VALUMA-ALUEET...

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.9.2014 P23877 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 5. Naturutredningar S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY Korsnäsin Norra Poikelin tuulivoimapuisto Ympäristöselvitys

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21192 2 (30) Tuomiperän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI

MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI MÄNTYHARJU KALLAVEDEN RANTAYLEISKAAVA YMPÄRISTÖARVIOINTI 2 1. JOHDANTO... 6 2. TUTKIMUSMENETELMÄT... 6 3. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS... 7 4. KALLAVEDEN POHJOISPUOLI... 9 4.1. SÄRKEMÄJÄRVI... 9 4.2. LAIHALAMPI...

Lisätiedot

NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET

NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET Suomen Luontotieto Oy 2003 NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET 1 2 Suomen Luontotieto 2003 Sisällys Tiivistelmä...5 1. Johdanto...6 2. Työn tavoitteet ja toteutus...6

Lisätiedot

4.2 Maisema ja kulttuuriympäristö

4.2 Maisema ja kulttuuriympäristö 35 Kuva 4-5. Kaavoitustilanne hankealueen lähiympäristössä. (ROYK = rantaosayleiskaava, RAK = ranta-asemakaava) Lähde: Hyrynsalmen kunta. 4.2 Maisema ja kulttuuriympäristö 4.2.1 Maiseman yleiskuvaus Maisemamaakuntajaossa

Lisätiedot

3 Lähtökohdat. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3 Lähtökohdat. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 3 Lähtökohdat Suunnittelualueella on voimassa 23.5.2005 vahvistettu Etelä Pohjanmaan maakuntakaava sekä useita asemakaavoja. Alueelle on laadittu luonto ja maisemaselvitys v. 2003, rakennuskannan inventointi

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava HARTOLAN KUNTA muutos ja osittainen sekä Murakan kyläkaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P21427 Kaavaselostus, luonnos 1 (50) 30.1.2015 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Iin kunta IIJOEN RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS

Iin kunta IIJOEN RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS Iin kunta IIJOEN RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS Ekotoni Ky KimmoKaava 10.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 TOPOGRAFIA JA GEOMORFOLOGIA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUOKKALAN-HAKKARIN-HERRALAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS

LEMPÄÄLÄN KUOKKALAN-HAKKARIN-HERRALAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS LEMPÄÄLÄN KUOKKALAN-HAKKARIN-HERRALAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2 LEMPÄÄLÄN KUNTA Tekninentoimi 2013, kaavoitus- ja rakennusjaosto 6.6.2013 Osaylesikaavan pohjakartana on käytetty

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY ALAVIESKAN KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (31) Kytölän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava SASTAMALAN KAUPUNKI Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24042 Kaavaselostus 1 (85) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnittelun

Lisätiedot

PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA

PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA 1 PREIVIIKINLAHDEN NATURA 2000 -ALUEEN HOITO- JA KÄYT- TÖSUUNNITELMA LAUSUNTOVERSIO 4.10.2012 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2 SISÄLLYS TAUSTAA JA NYKYTILANNE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Enontekiö Kilpisjärven yleiskaava YLEISKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS 29.08.2012. Seitap Oy 1 2012 Enontekiö, Kilpisjärven yleiskaava

Enontekiö Kilpisjärven yleiskaava YLEISKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS 29.08.2012. Seitap Oy 1 2012 Enontekiö, Kilpisjärven yleiskaava Seitap Oy 1 Enontekiö Kilpisjärven yleiskaava YLEISKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS 29.08.2012 Kuva: Lentokuva Vallas Oy Seitap Oy 2012 Seitap Oy 2 ENONTEKIÖ KILPISJÄRVEN YLEISKAAVA KAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Sisällysluettelo

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (37) Pajukosken tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

NATURA-ARVIOINNIN TARVEHARKINTA

NATURA-ARVIOINNIN TARVEHARKINTA Vastaanottaja Rääkkylän kunta Asiakirjatyyppi Natura-arvioinnin tarveharkinta Päivämäärä 17.12.2014 Viite 82122815-31 NATURA-ARVIOINNIN TARVEHARKINTA ORIVEDEN RANTAOSAYLEIS- KAAVA - RÄÄKKYLÄ ORIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen.

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 36. Sinivatukkakasvustoa Yttre Barlastholmenilla. Valokuva Markku Nironen. 37 3.1.11 Furuholmen Kansallisen kaupunkipuiston

Lisätiedot

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Juha Kiiski, Antje Neumann ja Olli-Pekka Siira Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Sisällys 1. Johdanto...3 2. Alueen

Lisätiedot

3.2.12 Luonnonsuojelu

3.2.12 Luonnonsuojelu 3.2.12 Luonnonsuojelu Suunnittelualueella todettiin 1 linnuston suojelualue 17 mahdollista metsälain mukaista tärkeää elinympäristöä 31 luontoarvoiltaan merkittävää kohdetta 40 suojelullisesti merkittävää

Lisätiedot

Pyhäjärven linnusto 2010. Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto. Rauno Yrjölä, Oskari Kekkonen, Antti Tanskanen, Peter Uppstu

Pyhäjärven linnusto 2010. Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto. Rauno Yrjölä, Oskari Kekkonen, Antti Tanskanen, Peter Uppstu Pyhäjärven linnusto 2010 Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto Rauno Yrjölä, Oskari Kekkonen, Antti Tanskanen, Peter Uppstu Pyhäjärven linnustoselvitys 2010 Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto Rauno

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot