KAINUUN MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄ KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Vuosangan harjoitusalueen laajennusalueiden luontoselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄ KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Vuosangan harjoitusalueen laajennusalueiden luontoselvitys"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy KAINUUN MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄ KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Vuosangan harjoitusalueen laajennusalueiden luontoselvitys

2 FCG Finnish Consulting Group Oy Vuosangan luontoselvitys I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO VUOSANGAN AMPUMA- JA HARJOITUSALUEEN LAAJENNUSALUEET MENETELMÄT JA KÄYTETYT TIEDONLÄHTEET Menetelmät Epävarmuudet Lähtöaineisto Kohteiden arvottaminen Lajien uhanalaisuus Luontotyyppien uhanalaisuus Suomen kansainväliset vastuulajit LUONNON YLEISPIIRTEET Maisema Kallio- ja maaperä Vesistöt Pohjavedet Pintavedet Kasvillisuus Eläimistö Ekologiset yhteydet Luonto- ja lintudirektiivilajit Luontodirektiivilajit Lintudirektiivilajit Uhanalaiset ja harvinaiset lajit Uhanalaiset lajit Silmälläpidettävät lajit Harvinaiset lajit Suomen kansainväliset vastuulajit ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET Natura-alueet ja suojeluohjelman alueet Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat alueet ja kohteet SUOSITUKSET...26 LÄHTEET...27

3 FCG Finnish Consulting Group Oy Vuosangan luontoselvitys II Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Selvitysalueet Kallioperä Maaperä Pohjavesialueet ja 3. jakovaiheen valuma-alueet Luontotyypit Luonnonydin alueet ja ekologiset yhteydet Natura-alueet, arvokkaat luontokohteet, uhanalaiset ja harvinaiset lajit, sekä kanalintujen soidinalueet Pohjakartat Maanmittauslaitos lupanro 977/MML/10 Maaperä Geologian tutkimuskeskus Kallioperä Geologian tutkimuskeskus CORINE Land Cover 2006 SYKE, METLA, MML, MMM ja Väestörekisterikeskus. Valokuvat FCG Finnish Consulting Group Oy

4 FCG Finnish Consulting Group Oy Vuosangan luontoselvitys 1 (29) 1 JOHDANTO Kainuun kokonaismaakuntakaava 2020 hyväksyttiin Kainuun maakuntavaltuustossa 2007 ja se vahvistettiin valtioneuvostossa 2009 (valtioneuvoston päätös YM3/5222/2007). Puolustusvoimat esitti maakuntakaavaa laadittaessa laajennusalueita Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueelle. Koska laajennusalueiden maankäyttöä ei maakuntakaavaa laadittaessa voitu kuitenkaan ratkaista, ne osoitettiin maakuntakaavassa selvitysaluemerkinnällä. Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueiden sekä niihin liittyvien mahdollisten laajennusalueiden osalta maakuntakaavaa päätettiin tarkentaa vaihemaakuntakaavalla. Kaavatyö aloitettiin Tämä luontoselvitys liittyy Kainuun 1. vaihekaavan laatimiseen ja on sen perusselvityksiä. Työssä on selvitetty Vuosangan harjoitusalueen laajennusalueille olennaiset luonnonpiirteet ja luontoarvot, jotta maankäyttösuunnittelussa voidaan huomioida luonnonsuojelun kannalta arvokkaiden luontotyyppien, eläimistöltään ja kasvillisuudeltaan merkittävien alueiden sekä luonnonvaraiselle eläimistölle ja kasvistolle tärkeiden ominaispiirteiden säilyminen. Työ on laadittu olemassa olevien selvityksien pohjalta ja tietoja on täydennetty maastotöillä. Luontoselvityksen on laatinut biologi FM Jari Kärkkäinen FCG Finnish Consulting Group Oy:n Kuopion toimistosta. 2 VUOSANGAN AMPUMA- JA HARJOITUSALUEEN LAAJENNUSALUEET Vuosangan nykyisen ampuma- ja harjoitusalueen pinta-ala on ha ja laajennuksen jälkeen pinta-ala olisi ha. Ampuma- ja harjoitusalueen laajennuksella on tarkoitus saada toteutettua tiukentuneiden varomääräysten vaatimat suoja-alueet ja sijoitettua tykistön tuliasemia uudelleen. Osa tykistöammunnoista siirtyisi Kivijärven alueelle laajennettavan harjoitusalueen luoteisosaan ja alueen eteläosaan on suunniteltu kaksi tuliasemaa, jotka mahdollistaisivat nykyistä monipuolisemman tuliasematoiminnan. Jalkaväkiammuntojen osalta muuttuisi joidenkin ammuntojen suorituspaikkaa sekä ampumasuuntaa. Uusia teitä on suunniteltu rakennettavaksi 3 5 km sekä tuliasemaurat tykistön tuliasema-alueille. Laajennusalueet sijoittuvat nykyisen ampuma- ja harjoitusalueen luoteis- ja kaakkoispuolelle Ristijärven kunnan ja Kuhmon kaupungin alueille. Laajennusalueita on neljä: Kivijärven Koiravaaran laajennusalue Paloahon laajennusalue Mustinvaaran laajennusalue Pellinkankaan laajennusalue Kivijärven Koiravaaran alue on laajennusalueista laajin ja se sijoittuu ampuma- ja harjoitusalueen luoteis- ja länsipuolelle. Paloaho sijoittuu ampumaja harjoitusalueen koillispuolelle ja Pellinkangas sen kaakkoispuolelle. Ampuma- ja harjoitusalueen itäpuolella on Mustinvaaran laajennusalue. Laajennusalueiden sijainti ilmenee liitekartasta 1.

5 FCG Finnish Consulting Group Oy Vuosangan luontoselvitys 2 (29) 3 MENETELMÄT JA KÄYTETYT TIEDONLÄHTEET 3.1 Menetelmät 3.2 Epävarmuudet Maastotyöt suoritettiin 3.7 ja Työ perustui arvokkaiden luontokohteiden inventointiin, jossa kartoitettiin mm. luonnonsuojelulain (LSL 29 ), metsälain (MetsäL 10 ) ja vesilain (VL 1 luku 15 ja 17a ) suojeltujen luontotyyppien esiintyminen alueella. Maastossa tarkemmin tutkittavien kohteiden, mahdollisten arvokohteiden, esivalinta tehtiin kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella. Arvokkailta luontokohteilta ja eri luontotyypeiltä muistiin merkittiin mm. kasvillisuus, kasvisto ja puustorakenne. Lisäksi arvioitiin arvokkailta luontokohteilta niiden luonnontilaisuus ja edustavuus. Inventoinnin painopiste oli putkilokasvilajistossa. Muun lajiston osalta, kuten linnuston, tiedot pohjautuvat olemassa olevaan aineistoon sekä maastokäynnin yhteydessä tehtyihin havaintoihin. Kasvillisuustyypit määritettiin Toivosen ja Leivon (1997) laatiman luokituksen mukaan. Luonnonympäristön nykytila selvitettiin maastokäynneillä heinä- ja elokuussa. Maastoinventoinnin myöhäisestä ajankohdasta johtuen linnustohavaintojen merkitys on vähäinen. Myös liito-oravakartoitukseen ajankohta on liian myöhäinen. Arvokkaiden luontotyyppien rajaamiseen ajankohta sopi hyvin. 3.3 Lähtöaineisto Luontotyyppikartta on tuotettu Suomen ympäristökeskuksen Corine Land Cover 2006 vektorimuotoisesta paikkatietokannasta. Lisäksi käytössä on ollut paikkatietona Geologian tutkimuskeskuksen Kainuun maaperä- ja kallioperäaineisto ja Metsähallituksen luontotieto. Tiedot alueen uhanalaisista kasvi- ja eläinlajeista on saatu ympäristöhallinnon uhanalaiset eliölajit tietojärjestelmästä (poimintapäivä ). Maastoinventoinnin yhteydessä tehtiin myös havaintoja uhanalaisista lajeista. Muut työn kannalta keskeisimmät lähteet olivat: HERTTA ympäristötietojärjestelmä. Hyppönen, V. 1983: Ontojoen, Hiisijärven ja Kuhmon kartta-alueiden kallioperä. Suomen geologinen kartta 1: Kallioperäkarttojen selitykset Lehdet 4411, 4412 ja Geologinen tutkimuslaitos. Härkönen, A. 2010: Purotaimenen esiintymien Vuosangan alueella. Kainuun Kalatalouskeskus. Sähköpostiviesti Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2009: Kainuun 1. vaihemaakuntakaava. Lähtökohdat ja tavoitteet. Julkaisu B:19. Kananoja, T. 2004: Kallioperän suojelu- ja opetuskohteita Kainuussa. Suomen ympäristö 692. Kojola, I., Huitu, O., Toppinen, K., Heikura, K., Heikkinen, S. & Ronkainen, S. 2004: Predation on European wild forest reindeer (Rangifer tarandus) by wolves (Canis lupus) in Finland. Journal of Zoology 263: Kovalainen, H. Kela, S-M., Sääksniemi, E. ja Vuollo, S. 2000: Kainuun pohjavesivarojen ja harjuainesten luonnonvaraselvitys Alueelliset ympäristöjulkaisut 202. Luukkanen, A. 2001: Kainuun maakuntasuunnitelma ja kaava Geologiset tiedot ja mahdollisuudet. Geologian tutkimuskeskus. Maa- ja metsätalousministeriö 2005: Suomen susikannan hoitosuunnitelma. Maa- ja metsätalousministeriö 11/2005.

6 FCG Finnish Consulting Group Oy Vuosangan luontoselvitys 3 (29) 3.4 Kohteiden arvottaminen Maa- ja metsätalousministeriö 2007: Suomen metsäpeurakannan hoitosuunnitelma. Maa- ja metsätalousministeriö 9/2007. Mäkinen, K., Palmu, J-P., Teeriaho, J., Rönty, H., Rauhaniemi, T. & Jarva, J. 2007: Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat. Suomen ympäristö 14. Pääkkönen, J., Kuokkanen, P., Parviainen, S. ja Moilanen, J. 2001: Kellon alue-ekologinen suunnitelma. Metsähallitus. Saarelainen, J. ja Vanne, J. 1997: Sotkamon jääjärvi. Terra 109. Uhanalaiset lajit. Suomen ympäristökeskus. 2010, Ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmä (poimintapäivä ). Welling, M., Juntunen, K., Impiö, T. ja Parviainen, S.1999: Sotkamon alueekologinen suunnitelma. Metsähallitus. Vesi- ja ympäristöhallitus 1994, Kainuun luonnonsuojelullisesti arvokkaat pienvedet, osa I ja osa II; Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja Nro 531. Wikman, M. (toim.) 2009: Riistakannat Riistaseurantojen tulokset. Selvityksiä 18/2009. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki Tunnetut ja maastotyössä löydetyt arvokkaat kohteet arvotetaan luontoarvojen perusteella. Kohteiden arvotuskriteereinä käytetään kohteen edustavuutta, luonnontilaisuutta, harvinaisuutta ja uhanalaisuutta, luonnon monimuotoisuutta lajitasolla sekä kohteen toiminnallista merkitystä lajistolle. Metsien luonnontilaisuutta arvioitaessa huomioidaan metsän metsähoidollinen tila, lahopuujatkuvuus ja lahopuun määrä sekä elävän puuston rakenne ja puulajisuhteet. Arvoluokitus pohjautuu seuraavaan jaotukseen (Söderman 2003): a) kansainvälisesti arvokkaat kohteet, b) kansallisesti arvokkaat kohteet, c) maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet, d) paikallisesti arvokkaat kohteet sekä e) muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet. Vesilain luontotyypit arvotetaan tapauskohtaisesti. Kansainvälisesti arvokkaat kohteet. Tähän ryhmään kuuluvat Natura 2000 verkoston alueet, Ramsar -alueet ja kansainvälisesti merkittävät kosteikot ja lintualueet (IBA alueet). Kansallisesti arvokkaat kohteet. Kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuuvat kansallispuistot, luonnonpuistot, suojeluohjelmien kohteet, erämaaalueet, koskiensuojelulain mukaiset vesistöt, valtakunnallisten suojeluohjelmien kriteerit täyttävät kohteet, kansallisesti tärkeät lintuvesialueet (FINIBA - alueet), kohteet, joilla on luonnonsuojelulain luontotyyppejä (LSL 29 ), äärimmäisen ja erittäin uhanalaisten sekä vaarantuneiden lajien esiintymispaikat, erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat ja muut arvokkaat luonnonsuojelualueet. Lisäksi kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat ja kulttuurimaisemat. Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet. Tähän ryhmään kuuluvat valtakunnallisissa suojeluohjelmissa maakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut kohteet, seutu- ja maakuntakaavan suojelualuevaraukset, alueellisesti uhanalaisten lajien esiintymispaikat ja maakunnallisesti/seudullisesti merkittävät muut luontokohteet. Paikallisesti arvokkaat kohteet. Paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kohteet, joilla on metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MeL 10 ), yleis- ja asemakaavojen suojeluvaraukset, paikallisesti uhanalaisten ja harvi-

7 FCG Finnish Consulting Group Oy Vuosangan luontoselvitys 4 (29) 3.5 Lajien uhanalaisuus 3.6 Luontotyyppien uhanalaisuus naisten lajien esiintymispaikat sekä muut paikallisesti harvinaiset ja edustavat luontokohteet. Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet. Kohteet, jotka eivät ole edellä mainituissa luokissa mutta, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeitä, esimerkiksi suuret yhtenäiset tavanomaisen luonnon alueet ja ekologiset käytävät. Lisäksi tähän luokkaan kuuluvat luonnonmuistomerkit. Uhanalaisuusluokitus pohjautuu Punaisen kirjan 2010 esitykseen (Rassi, ym. 2010). Uhanalaisia lajeja ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU) lajit. Silmälläpidettävät (NT) lajit eivät ole uhanalaisia lajeja. Luontotyyppien uhanalaisuusluokitus pohjautuu Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviointiin (Raunio ym. 2008a ja 2008b). Arviointi auttaa kohdentamaan suojelua, hoitoa, ennallistamista, tutkimusta ja seurantaa tarkoituksenmukaisesti. Uhanalaisuuden arvioinnissa Suomi on jaettu kahteen osaalueeseen. Pohjois-Suomi vastaa pohjoisboreaalista metsäkasvillisuusvyöhykettä ja Etelä-Suomi hemi-, etelä- ja keskiboreaalista vyöhykettä. Kohdekuvauksissa esitetty uhanalaisuusluokka on koko maan osalta esitetty arvio luontotyypin uhanalaisuudesta. Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa käytetyt uhanalaisuusluokat vastaavat pääpiirteissään lajien uhanalaisuustarkastelussa käytettyjä luokkia. Uhanalaisen luontotyypin esiintymiin tai sen keskeisimpiin laadullisiin piirteisiin kohdistuu äärimmäisen suuri välitön uhka, erittäin suuri uhka lähitulevaisuudessa tai suuri uhka keskipitkällä aikavälillä hävitä tarkastelualueelta. Uhanalaisten luontotyyppien esiintymiä voi uhata pelkästään laadullinen heikkeneminen. Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU) luontotyypit. Luontotyyppi on silmälläpidettävä (NT), jos sen esiintymät ovat taantuneet tai se on harvinainen. Säilyvän (LC) luontotyypin esiintymiin ei kohdistu merkittävää häviämisen uhkaa keskipitkällä aikavälillä. Luontotyyppi kuuluu luokkaan hävinnyt (RE), jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet tarkastelualueelta. 3.7 Suomen kansainväliset vastuulajit Suomella on kansainvälinen vastuu tiettyjen lajien säilyttämisestä. Vastuu merkitsee lähinnä, että lajin seurantaa ja tutkimusta on tehostettava ja että lajin elinympäristö tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa (Rassi, ym. 2001). Suomen vastuulla on sellaisia lajeja, joiden kokonaislevinneisyys on laaja, mutta ne ovat yleisiä vain pienellä osalla aluetta, josta merkittävä osa on Suomessa (15 20 prosenttia Euroopan kannasta). Vastuulajien luettelo perustuu uhanalaisten lajien toisen seurantatyöryhmän esitykseen (Rassi, ym. 2001).

8 FCG Finnish Consulting Group Oy Vuosangan luontoselvitys 5 (29) 4 LUONNON YLEISPIIRTEET 4.1 Maisema 4.2 Kallio- ja maaperä Suomen maisemamaakuntajaon mukaisessa jaottelussa Vuosangan alue kuuluu Kainuun vaaraseutuun. Maasto on kohtalaisen alavaa ja korkeussuhteiltaan vaihtelevaa moreeni- ja harjumaata, missä suot ja kangasmetsä vaihtelevat. Maisemanmuotoja hallitsevat mannerjäätikön aiheuttama kasaantumiskorkokuva. Kivijärven itäpuolella sijaitsee luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaaksi luokiteltu harjualue ja alueen eteläosaa halkoo Huuhilovaara- Pellinkangas-Honkivaaran harjujakso. Lisäksi Vuosangan pohjoisosalla on itälänsisuuntainen, kumpuileva moreenimuodostuma-alue. Laajennusalueiden korkein kohta on Kyntölän tilan kohdalla (249 m mpy), missä on jäljellä muutamia vanhoja kainuulaisia talonpoikaisrakennuksia. Laajennusalueilla metsät ovat huomattavalta osin nuoria tai taimikkona. Varttuneet ja vanhat metsät keskittyvät Pellinkankaalle, Kierroskankaalle ja Paljakkavaaran eteläpuolelle. Suot on lähes ojitettu. Vuosangan seutu sijoittuu Kuhmon graniittigneissien alueelle ja rajautuu Kuhmon vihreäkivivyöhykkeeseen (Kananoja 2004, Hyppönen 1983). Kuhmon graniittigneissialue ulottuu Suomussalmelta Sotkamoon ja Kuhmoon. Sen sisään tunkeutuivat alkuperältään vulkaaniset Kuhmon jakson vihreäkivet (liite 2). Maaperä muodostuu pääosin pohjamoreenista ja moreenimuodostumista (liite 3). Sora- ja turvemaita on kohtalaisesti. Seudun maaperä on syntynyt mannerjäätikön viimeinen vetäytyminen ja sitä seuranneet rannansiirtymisen ja soistumisen jälkeen. Maaperä ja maaston pääpiirteet syntyivät vuotta sitten (Saarelainen ja Vanne 1997). Vetäytyvä mannerjäätikkö jakaantui kielekevirroiksi ja Kainuussa Pohjois- Karjalan kielekevirta peitti koko Kainuun. Kielekevirtojen keskiosissa syntyvät jään liikesuuntaa osoittavat virtaviivaiset moreeniselänteet eli drumliinit. Vuosangan seudulla olevat drumliinit kuuluvat osana laajaan Sotkamon Kuhmon drumliinikenttään, joka ulottuu Ristijärveltä ja Suomussalmelta Kuhmoon ja Venäjän puolelle saakka. Kenttä syntyi Pohjois-Karjalan virtauskielekkeessä jäätikön reunan ollessa suunnilleen Salpausselkävaiheeseen kuuluvan Kalevalan reunamuodostuman kohdalla (Mäkinen, ym. 2007). Vuosangan pohjoisosassa on jäätikön kasaama kumpumoreenikenttä, joko kuuluu Kuhmon kumpumoreenikenttään. Kenttä koostuu lähinnä suurehkosta, runsaslohkareisesta ja suuntautumattomasta paikalleen sulaneen jään kumpumoreenikaistaleesta ja pienistä harjujen yhteyteen syntyneistä kumpualueista (Mäkinen, ym. 2007). Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueella sijaitsee arvokas Latvalampien moreenialue (MOR-Y12-060), jonka hiekka- ja soramuodostumat syntyvät virtaavan veden vaikutuksesta, koska kielekevirtojen sauma-alueille oli ominaista voimakas sulamisvesitoiminta. Mannerjäätikön reuna vetäytyi Sotkamon ja Kajaanin tienoilla luoteeseen ja Hyrynsalmella länteen. Mannerjää vetäytyessä Kuhmon ja Sotkamon alueilla syntyi lyhytaikainen, mutta laaja jääjärvi (Saarelainen ja Vanne 1997). Mannerjäätikön alta vapautuva maa jäi veden alle. Myöhemmin maankohoamisen

9 FCG Finnish Consulting Group Oy Vuosangan luontoselvitys 6 (29) 4.3 Vesistöt Pohjavedet Pintavedet 4.4 Kasvillisuus myötä alueen nykyiset vesistöt muodostuivat. Heikosti vettä läpäiseville alaville maille kehittyi suot. Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueen itäosassa sijaitsee Tulikankaan pohjavesialue ( ), joka on luokiteltu II- (A) eli yhdyskuntien vedenkäytölle soveltuvaksi ja III-luokan (B) eli muuksi pohjavesialueeksi (liite 4). Alueen eteläosassa on II-luokan pohja-vesialueet Honkalampi ( ), Särkkäinsuo ( ), Tolkansärkkä ( ) sekä Aapossärkkä-Huuhilovaara ( ), jotka sijaitsevat kokonaan tai osittain ampuma- ja harjoitusalueen sisällä. Särkkäinsuon ja Tolkansärkän pohjavesialueet sijoittuvat osittain Pellinkankaan, Mustinvaaran ja Kivijärven - Koiravaaran laajennusalueille. Laajennusalueilta on tiedossa useita lähteitä. Lähteet keskittyvät Saarijärven ja Kierroskankaan ympäristöön. Saarijärven itärannalla on yksi lähde ja Saarijoen itärannalla on kolme. Lisäksi lähteitä on Heinilammen puronvarressa ja Kierroskankaan eteläpuolella. Samoin pohjavesi on Haasiosuolla lähellä maapintaa. Tämä ilmenee suolla tihkupintoina. Pääosaltaan Vuosangan ampuma- ja harjoitusalue sekä siihen rajoittuva Kivijärven - Koiravaaran laajennusalue kuuluvat Oulujoen Hyrynsalmen reitin (59.4) Pyhännän alueen (59.48) Hiisijärven - Ämmänjoen valuma-alueeseen (59.484) ja Pitkänperänjoen valuma-alueeseen (59.487). Lisäksi Kivijärven - Koiravaaran laajennusalueelle ulottuu pieneltä osin Syrjäjärven valuma-alue (59.835), joka on osa Sotkamon reitin Nuasjärven - Kiimasjärven valumaaluetta (59.8). Itäosan laajennusalueen vesistöt kuuluvat Sotkamon reitin Ontojärven Lentuan valuma-alueen (59.9) Huhuilonjärven (59.946), Kuivajärven (59.943) ja Kangasjoen (59.942) valuma-alueisiin. Alueella on runsaasti erityyppisiä pienvesiä. Itse Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueella on runsaasti pieniä järviä tai lampia. Laajennusalueilla pienvedet ovat säästyneet ojittamiselta ja muilta metsänparannustoimilta. Laajennusalueiden merkittävin vesistökokonaisuus on alkaa Kivijärvestä ja päättyy Pääjärveen. Kivijärven vedet laskevat Kivijoen kautta Huotraan. Kivijoen kosket, jotka ovat perattu uiton takia, pysyvät avoimina voimakkaan virtauksen vuoksi koko talven avoimina. Huotrasta Kivijärven vedet virtaavat Huotrankosken kautta Jokilampeen ja sitä eteenpäin Ämmäjokea pitkin Pääjärveen. Kivijoen lisäksi läntinen laajennusosa rajautuu Saarijärven ja Saarijoen alun arvokkaaseen pienveteen. Tällä alueella on myös muutama luonnonsuojelullisesti arvokas lähde, joiden kasvillisuus ilmentää runsas-keskiravinteisuutta. Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueella on myös useita arvokkaita pienvesiä, joita ovat mm. Valkeisjärven alue, Hevoshuuhdinpuro, Sutisenjärvi ja - joki, Pellinpuro ja Lauttajärven lähteet (Vesi- ja ympäristöhallitus 1994). Vuosangan alue sijoittuu keskiboreaalisen vyöhykkeen Pohjois-Karjala-Kainuu osa-alueelle ja Kainuun aapasuot vyöhykkeelle. Alueella suot ja metsät muodostavat verkkomaisen mosaiikin, missä soiden ja metsän reunoja on runsaasti.

10 FCG Finnish Consulting Group Oy Vuosangan luontoselvitys 7 (29) Metsäkasvillisuus on varsin karua. Vallitsevana ovat kuivahkot variksenmarjapuolukkatyypin (EVT) mäntykankaat. Myös tuoreiden puolukkamustikkatyypin (VMT) kuusikankaiden osuus on kohtalaisen suuri. Erityisesti Jokilamminvaaran alueella tuoreiden kankaiden osuus on hieman suurempi kuin muualla. Tuoreet kankaat sijoittuvat suurelta osin rinteille. Kuivia variksenmarja-kanervatyypin (ECT) mäntykankaita ja kalliomänniköitä on muutamin paikoin. Lehtomaisia kankaita ja lehtoja on hyvin niukasti. Lehtomaista kangasta on hieman mm. Jokilamminsuon ympäristössä purojen varsilla ja arvokkain lehtokasvillisuus keskittyy pitkälti Kivijoen ja Ämmäjoen varteen. Lehdot ovat tyypiltään metsäkurjenpolvi-käenkaali-mesiangervolehtoja (GOFiT) tai kurjenpolvi-käenkaali-oravanmarjalehtoja (GOMaT). Laajennusalueiden metsät ovat metsätalouskäytössä. Metsät ovat havupuuvaltaisia, nuoria metsiä ja taimikkoja sekä tuoreita hakkuita on runsaasti (liite 5). Nuoret metsät ovat sekametsiä. Alueen laajemmat vanhat metsät keskittyvät Kivijärven-Koiravaaran laajennusalueelle, missä on Kierroskankaan ja Koiravaaran vanhat metsät. Lisäksi Jokilamminvaaran alueella on hieman vanhaa kuusikkoa. Samoin muutamia pienialaisia vanhan metsän kuvioita on jäljellä Haasiosuon länsipuolella ja Paloahon laajennusalueella. Kuva 1. Laajennusalueilla on runsaasti taimikoita. Luonnontilaisia soita on niukasti. Ojituskelpoiset suot korvet ja rämeet on lähes ojitettu. Laajimmat ojittamattomat suot ovat pieniä aapasoita, missä vallitsevana suotyyppinä ovat lyhytkorsi- ja suursaraneva. Laitamilla vallitsevina ovat tupasvilla- ja isovarpuräme. Lisäksi puronvarsilla, lampien ja järvien rannoilla on ojittamattomia korpia, nevoja ja luhtia. Laajimmat luonnontilaiset suot ovat Kierroskankaan pohjoispuolen Teerisuo, Haasiosuo ja Niskasuo. Keskiravinteista ja ravinteista suokasvillisuutta on hieman nähtävissä paikoin Niskasuolla, Haasionsuolla, Mustosensuon itäpuolella ja Koiravaaran itäpuolen

11 FCG Finnish Consulting Group Oy Vuosangan luontoselvitys 8 (29) 4.5 Eläimistö suolla. Näillä soilla on paikoin pienialaisesti keskiravinteista sararämettä, lettorämettä sekä keskiravinteisia ja reheviä korpia. Alueen eläinlajisto on varsin monipuolinen. Näkyvin eläin on metsäpeura, joka elää talvella pääasiassa jäkälikkökankailla ja kesällä reheväkasvuisilla soilla, mutta myös taimikoilla ja peloilla. Vuosangan alue on metsäpeurojen talvehtimisaluetta. Talvella 2009 Vuosangan talvilaitumella oli noin 30 yksilöä (Wikman 2009). Talvella 2010 peuran talvilaidunalue muodostui kahdesta esiintymiskeskittymästä, jotka sijaitsivat Sotkamon kaakkoispuolella Sotkamon keskustan ja Hiidenportin välisellä alueella (289 yksilöä) ja Kuhmon Kellojärven alueella (449 yksilöä) (http://www.rktl.fi). Vuosangan alue on myös metsäpeurojen vasomisaluetta. Vasonta tapahtuu pääsääntöisesti toukokuun viimeisillä viikoilla. Vuosangan alueella sekä Ristijärven kaakkois- ja Sotkamon koillisosalla on yhden susiparin reviiri, jonka laajuus on km 2. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) arvion mukaan vuonna 2007 Kainuussa eli sutta. Kanta keskittyy Kuhmoon, missä arvioitiin olleen 32 yksilöä. Susi saalistaa etupäässä hirveä, mutta myös metsäpeuraa. Suden tärkein saaliseläin on metsäpeura syksyllä ja syystalvella (Kojola ym. 2004). Muista petoeläimistä Vuosangan alueella säännöllisesti liikkuvat ilves, ahma ja karhu. Vuosangan laajennusalueilla on kaksi liito-oravakohdetta. Toinen sijaitsee aivan länsirajan tuntumassa Pääjärven itäosalla ja toinen Kivijärven pohjoispuolella. Lisäksi Pieni Mustin ja Iso Mustinjärven alueella elää majava, joka on rakentanut pesän Pieni Mustin laskupuron suulle. Hirvi on alueella yleinen. Kuva 2. Jokilamminvaaran metsässä petolinnun pesä on järeässä haavassa. Laajennusalueiden linnustoa ei ole selvitetty. Havaintojen perusteella ja muun aineiston perusteella linnusto alueilla on tyypillistä havumetsien lajistoa. Ylei-

12 FCG Finnish Consulting Group Oy Vuosangan luontoselvitys 9 (29) 4.6 Ekologiset yhteydet 4.7 Luonto- ja lintudirektiivilajit Luontodirektiivilajit simpiä varpuslintuja ovat mm. peippo, pajulintu, metsäkirvinen, punakylkirastas ja laulurastas. Myös korpi ja käki ovat varsin yleisiä lajeja. Kanalinnusta yleisiä ovat pyy, teeri ja metso. Laajennusalueille sijoittuu muutama metson ja teerin soidinalue (liite 7). Petolintujen osalta ei laajennusalueilta ole tiedossa niiden pesiä (Luonnontieteellisen keskusmuseon Rengastustoimisto ), mutta Jokilamminvaaran metsästä löytyi petolinnun, todennäköisesti kanahaukan, pesä. Sutisenjärven, Kivijärven ja Huotra virtavesissä elää uhanalainen purotaimen. Vuosangan alueen ekologinen verkosto käsittää useita yhteyksiä ja yhteydet suojelualueiden välillä ovat esteettömiä (Sito Oy 2009). Mustinvaaran ja Pellinkankaan laajennusalueet ovat kokonaisuudessaan osa luonnon ydinalueella ja Kivijärven - Koiravaaran laajennusalue osittain (liite 6). Ekologinen yhteys Valkesjärven ja Hevoshuuhdinpuron - Pellinkankaan ydinalueiden väillä on Haasiosuon ja Hautavaaran kautta. Hevoshuuhdinpuron sekä Rimpisuo - Tiilipuron suojelualueiden välillä on kaksi yhteyttä. Toinen yhteys on metsällinen ja toinen suoyhteys. Itäosalla Kivijärven alueelta on useita ekologisia yhteyksiä. Ekologisena käytävinä toimivat alueen purot ja joet sekä astinkivinä varttuneet ja vanhan metsäkuviot. Liito-oravan (Pteromys volans) luontaisia elinympäristöjä ovat varttuneet kuusivaltaiset sekametsät. Liito-oravametsissä on tyypillisesti eri-ikäistä puustoa ja useita eri latvuskerroksia. Elinalueet sijoittuvat usein kallioiden alarinteille ja pienvesistöjen varsille. Liito-oravalle kelpaa myös puistot ja puutarhat, mikäli pesäkoloja on tarjolla. Liito-oravat pystyvät käyttämään nuoria metsiä, siemenpuuasentoon hakattuja ja varttuneita taimikoita ruokailuun ja liikkumiseen kuusimetsiköstä toiseen. Liito-orava pesä löytyy yleensä käpytikan tai muiden tikkojen tekemästä kolosta haavasta. Samoin liito-orava käyttää kuusessa olevia vanhoja oravan tai rastaan tekemiä risupesiä hyväksi. Lajin pesiä löytyy myös linnunpöntöstä ja rakennusten ullakoilta. Vaihtopesiä on käytössä useita, yleensä 3-8 kappaletta. Vuodessa syntyy 1-2 poikuetta, joista ensimmäinen syntyy huhtitoukokuun vaihteessa. Toinen poikue syntyy kesäkuulla. Yleensä pesueessa on kaksi tai kolme poikasta, harvoin neljä tai vain yksi. Liito-orava elää noin 3-5-vuotiaaksi. Aikuiset liito-oravat ovat paikkauskollisia. Liito-orava on luontodirektiivin liitteen IV(a) laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulaissa kielletty (LSL 49.1 ) 1. Suomessa liito-orava on luokiteltu uhanalaiseksi, vaarantuneeksi lajiksi. Lajista on havainnot Kierroskankaalta ja Ristijärven Pääjärven itäpuolella olevasta Kössintörmän metsästä. Metsäpeura (Rangifer tarandus fennicus) viihtyy Vuosangan seudulla. Peuralla on alueella talvilaidun ja se vasoo alueella. Talviaikaan peurat liikkuvat tokissa. Keväällä peurat siirtyvät vasomisalueille ja kesälaitumille, jolloin talvitokat hajoavat. Kesällä peurat syövät ruohoja sekä erilaisia heiniä ja saroja. Kesälaitumet ovat hyvin laajalla alueella. Ne sijoittuvat Kainuuseen, osin Poh- 1 LSL:n (luonnonsuojelulaki /1096) 49.1 :n mukaan EY:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.

13 FCG Finnish Consulting Group Oy Vuosangan luontoselvitys 10 (29) jois-karjalaan ja Pohjois-Savon pohjoisosiin sekä Venäjän Karjalan alueelle. Syksyllä peurat kerääntyvät tokkiin ja vaeltavat talvilaidunalueille. Talviaikana pääasiallisena ravintona ovat poronjäkälät sekä puilla kasvavat lupot ja naavat. Laji rauhoitettiin vuonna 1913, jolloin laji oli jo hävinnyt Suomesta. Kuhmossa viimeiset metsäpeuralaumat nähtiin 1910 luvulla (Vanninen 1972). Kainuussa metsäpeurakannan elpyminen alkoi ja 1950-lukujen aikana Venäjältä tulleista yksilöistä (Maa- ja metsätalousministeriö 2007). Kainuussa kanta kasvoi aina vuoteen 2001 saakka, jolloin suoritetussa laskennassa Kainuusta laskettiin olevan metsäpeuraa. Vuoden 2001 jälkeen kanta taantui selvästi tasaisesti vuoteen 2007 saakka. Vuonna 2007 laskennassa todettiin 960 yksilöä (Kojola 2007). Sen jälkeen peurakanta taantui hitaammin ja taantuminen taittui vuonna 2009 (Wikman 2009). Vuoden 2009 laskennoissa todettiin 921 metsäpeuraa. Tämän jälkeen kanta jälleen taantui ja vuoden 2010 laskennassa saatiin 811 eläintä. Taantumisen syynä oli lisääntynyt kuolevuus, erityisesti vasakuolemat. Syntyvyydessä ei ole havaittu merkittävää heikentymistä. Keskeisenä tekijä kuolevuuden kasvulle oli suurpetojen, eteenkin susikannan vahvistuminen alueella. Kainuussa susikannan kasvu pysähtyi 2007, mutta karhukanta on pysynyt ennallaan. Metsäpeura on luontodirektiivin liitteen II laji Lintudirektiivilajit Kaakkurit (Gavia stellata) pesivät syrjäisillä lammilla ja pikkujärvillä, joiden koko jää yleensä alle 30 ha. Pesimälampi voi olla hyvinkin pieni. Metsärantaisen lammen on oltava vähintään 1-2 ha kokoinen. Kaakkurit käyvät ruokailemassa lähialueen suuremmissa vesissä. Kaakkuri on arka lintu, joten pesät voivat helposti tuhoutua häirinnän takia. Viimeaikaisen vähenemisen tärkeimmät syyt lienevät pesäpaikkojen tuhoutuminen metsä- ja suo-ojituksissa sekä haudonta-aikainen häirintä. Kaakkuri pesii Teerilammella, joka jää noin 220 metrin päähän Pellinkankaan laajennusalueesta. Vuosangan ampumaalueella laji pesii myös Suo-Keljänlammella. Kurki (Grus grus) elää erilaisilla soilla, erityisesti suurilla rimpisillä nevoilla. Lajia tavataan myös peltojen ympäröimiltä järviniityiltä, ruovikoista tai soistuneelta lammelta, jos lähettyvillä on rauhallisia, ruokailupaikoiksi sopivia alueita. Kurkea tavataan Hevoshuuhdinpurolta ja Pellinkankaan alueen soilta ja myös ruokailee laajennusalueiden aapasoilla. Metso (Tetrao urogallus) viihtyy vanhoissa ja keski-ikäisissä kuusimetsissä, mäntykankailla, korvissa ja rämeillä. Laji tarvitsee sopivan ympäristön vuosikierron eri vaiheissa. Metsokannan heikkenemisen tärkein syy on vanhojen, laajojen metsäalueiden väheneminen ja pirstoutuminen. Laajennusalueilla pesiinee muutamia pareja ja laajennusalueilla on kolme soidinaluetta. Metsokoiras havaittiin mm. Pienen Heinävaaran länsirinteeltä. Pyy (Tetrastes bonasia) viihtyy tiheäkasvuissa sekametsissä, missä kasvaa kuusta ja lehtipuita. Laji suosii erityisesti puronnotkoja. Varttuneet tiheät taimikot kelpaavat myös pyylle. Maastotöiden aikana tehtiin muutamia havaintoja pyynaaraista ja pyypoikueista. Selvitysalueilla pesii muutamia pareja. Teerin (Lyrurus tetrix) suosimia elinympäristöjä ovat metsän ja avomaaston valoisat reunavyöhykkeet soiden laiteilla, peltojen tuntumassa, hakkuuaukeilla ja saarissa. Teeri on varsin yleinen selvitysalueella. Mustinvaaran alueella

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 0591-D3320 16.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 Tuusulan kunta KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 5.1.2007 SUUNNITTELUKESKUS OY Tuusulan kunta 1 5.1.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

4.2 Maisema ja kulttuuriympäristö

4.2 Maisema ja kulttuuriympäristö 35 Kuva 4-5. Kaavoitustilanne hankealueen lähiympäristössä. (ROYK = rantaosayleiskaava, RAK = ranta-asemakaava) Lähde: Hyrynsalmen kunta. 4.2 Maisema ja kulttuuriympäristö 4.2.1 Maiseman yleiskuvaus Maisemamaakuntajaossa

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.9.2014 P23877 Osallistumis- ja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS Keskustan osayleiskaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 2.1 Suunnittelualue... 3 2.2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 5. Naturutredningar S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY Korsnäsin Norra Poikelin tuulivoimapuisto Ympäristöselvitys

Lisätiedot

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 67080217.BOY 3.9.2008 Ruijanesikko Fennovoima Oy SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 3 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 2 SELVITYSALUE... 8 3 MENETELMÄT

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21192 2 (30) Tuomiperän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23614 2 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 7.2.2013 1 JOHDANTO Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa 2010 käynnistää

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY ALAVIESKAN KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (31) Kytölän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Isokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Isokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava IIN KUNTA Isokankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava KAAVASELOSTUS / Luonnosvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.4.2015 P24712 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS / Luonnosvaihe ii (3) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Jyväskylän merkittävät luontokohteet

Jyväskylän merkittävät luontokohteet Jyväskylän merkittävät luontokohteet Valkeamäen Sintinsuo kesäkuu 2006 Jyväskylän kaupunki Yhdyskuntatoimi Ympäristöosasto lokakuu 2007 Esipuhe Tämä selvitys on laadittu ympäristöosastossa ja tarkoitettu

Lisätiedot

3.2.12 Luonnonsuojelu

3.2.12 Luonnonsuojelu 3.2.12 Luonnonsuojelu Suunnittelualueella todettiin 1 linnuston suojelualue 17 mahdollista metsälain mukaista tärkeää elinympäristöä 31 luontoarvoiltaan merkittävää kohdetta 40 suojelullisesti merkittävää

Lisätiedot

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS SIIKAJOKI Isonevan tuulipuiston osayleiskaava SELOSTUS 03 /2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 Kaavoituksen vireilletulo 15.10.2012 302 Hyväksytty

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014. METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys

LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014. METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (37) Pajukosken tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS PERHO ALAJOEN TUULIPUISTO OSAYLEISKAAVA SELOSTUS Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi PERHON KUNTA Vireilletulosta on ilmoitettu xx.xx.2013 Hyväksytty

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava

SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava KAAVASELOSTUS Kunnanvaltuusto 29.4.2014 12 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 19.1.2015 SUOMUSSALMEN KUNTA Kivivaara Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava YHTEYSTIEDOT Suomussalmen kunta Tekniset palvelut

Lisätiedot

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014 Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin tarveharkinta Nab Labs Oy Ambiotica Tutkimusraportti 131/2014 Tuomas Talvitie, Henna Toivanen, Janne Ruuth Sisällys

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Juha Kiiski, Antje Neumann ja Olli-Pekka Siira Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Sisällys 1. Johdanto...3 2. Alueen

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT...

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT... VÄHÄNKYRÖN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 2.1SIJAINTI... 5 2.3OSA-ALUEET... 10 2.4MAISEMARAKENNE... 11 2.5MAAPERÄ... 13 2.6VALUMA-ALUEET...

Lisätiedot

Paljakan luonnonpuiston, Latvavaaran ja Pirunkirkon hoito- ja käyttösuunnitelma

Paljakan luonnonpuiston, Latvavaaran ja Pirunkirkon hoito- ja käyttösuunnitelma Paljakan luonnonpuiston, Latvavaaran ja Pirunkirkon hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 73 Paljakan luonnonpuiston, Latvavaaran ja Pirunkirkon hoito- ja käyttösuunnitelma

Lisätiedot

RAPORTTI. metsä- ja suoalueita

RAPORTTI. metsä- ja suoalueita RAPORTTI 2012 WWF Suomen raportteja 29 Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita 2 Sisällys Esipuhe Johdanto Valtion maat tärkeitä luonnonsuojelulle Uhanalainen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET

NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET Suomen Luontotieto Oy 2003 NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET 1 2 Suomen Luontotieto 2003 Sisällys Tiivistelmä...5 1. Johdanto...6 2. Työn tavoitteet ja toteutus...6

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava SASTAMALAN KAUPUNKI Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24042 Kaavaselostus 1 (85) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnittelun

Lisätiedot