MAAKUNTATUNNUKSEN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN URHEILUJOUKKOJEN JA KOULUN KILTA RY:N STANDAARISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKUNTATUNNUKSEN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN URHEILUJOUKKOJEN JA KOULUN KILTA RY:N STANDAARISSA"

Transkriptio

1 MAAKUNTAHALLITUS LIITTYY ASIAAN 28 Maakuntajohtaja MAAKUNTATUNNUKSEN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN URHEILUJOUKKOJEN JA KOULUN KILTA RY:N STANDAARISSA Maakuntahallituksen tekemän päätöksen perusteella olen myöntänyt seuraavan maakuntatunnuksen käyttöoikeuden: Urheilujoukkojen ja koulun kilta ry esittää, että sen Lahden alaosasto saisi käyttää alaosaston standaarissa Päijät-Hämeen maakuntatunnusta Vellamoa. Maakuntatunnuksen käytöllä on tarkoitus erottaa alaosastojen standaarit pääkillan standaarista. Malli liitteenä. Eija Säynätmäki johdon sihteeri

2 Maakuntajohtaja LAUSUNTO SUOMEN MATKAILUSTRATEGIAN 2020 JA TOIMENPIDEOHJELMAN JATKOTOIMENPITEET Kauppa- ja teollisuusministeriö on pyytänyt maakuntien liittoja ottamaan kantaa siihen, mitkä ja miten valtakunnallisen matkailu strategian linjaukset huomioidaan maakuntatasolla. Vastaukset on pyydetään lähettämään kauppa- ja teollisuus-ministeriöön viimeistään Liiton vastaus on toimitettu lisäajan puitteissa ja on laadittu liitossa pidetyn rahoittaja ja toteuttaja -kokouksen perusteella. Muistio toimitetaan ministeriölle tiedoksi. Matkailun kasvutavoitteita Päijät-Hämeessä yöpymismäärien kasvu 3-5% /vuosi (3% kotimaiset, 5% ulkomaiset) - hotellien käyttöasteen kasvu 5 %-yksikköä - kokousmatkailijoiden määrän kasvu 10% / vuosi (vuodesta 2008 eteenpäin) sijan nousu FCB:n kv. kokoustilastoissa Jatkotoimenpiteet: Toimijoiden yhteistyön tiivistäminen Päijät-Hämeessä ja ylialueellisesti - todettiin, että matkailun toimijoiden roolit alueella ovat suhteellisen selvät - tulevaisuudessa tiivistetään entisestään vuoropuhelua eri toimijoiden, erityisesti rahoittajien ja hankkeita hallinnoivien tahojen välillä - Lahti Travel Oy ja LAKES tarjoavat matkailun asiantuntija-apua hankkeiden arvioinnissa ja antavat lausuntoja tarvittaessa - matkailutoimijat (rahoittajat, kehittämisyhtiöt, hallinnoijat) ovat sitoutuneet yhteisten strategisten päämäärien toteuttamiseen Työsidonnainen matkailu (MICE) - tuetaan työsidonnaiseen matkailuun liittyviä investointeja - tuetaan mikroyritysten tuotekehitystä palvelemaan työsidonnaisen matkailun tarpeita Wellbeing (hyvinvointi) -matkailun kehittäminen - valmistaudutaan viemään eteenpäin hyvinvointikeskusten kehittämishankkeita alueella (Master Planit) - tuetaan hyvinvointimatkailuun liittyviä investointeja tai investointisuunnittelua - tuetaan wellbeing-palveluita tuottavien yritysten verkottumista ja tuotekehitystä Tapahtumamarkkinointi ja uusien tapahtumien haku - etsitään uudenlaisia toimintamalleja toteuttaa tapahtumien yhteismarkkinointia ja uusien tapahtumien hakua - jatketaan tapahtumien tuotekehitystyötä Matkailun koulutus - tuetaan matkailukoulutuksen ja tutkimustoiminnan kehittymistä alueella Lausunto annetaan toimistopäätöksenä, johon maakuntahallituksella on ns. ottooikeus. Maakuntahallituksen seuraava kokous on , jolloin sillä on mahdollisuus ottaa asia halutessaan käsiteltäväksi tai hyväksyä se sellaisenaan. Juha Hertsi aluekehityspäällikkö

3 Maakuntajohtaja MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN PELIMANNIMESSU TIIRISMAAN PERUSKOULUN MUSIIKKILUOKKIEN JA LAHDEN KONSERVATORION KANSSA HANKKEELLE (HANKENRO 529) Tiirismaan peruskoulu on hakenut rahoitusta hankkeelle Pelimannimessu Tiirismaan peruskoulun musiikkiluokkien ja Lahden konservatorion kanssa Helsingissä. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa ruotsalaisuuden päivänä Temppeliaukion kirkossa En svensk spelmansmässa, joka on Suomen kantaesitys. Tavoitteena on viestittää helsinkiläisille monipuolisista musiikin koulutusmahdollisuuksista Päijät-Hämeessä. Samalla messu on merkittävä kielipoliittinen avaus ja lisää Päijät-Hämeen tunnettuutta myös kaksikielisen maan suomenruotsalaisen kulttuurin esiintuojana. Esityksessä on mukana 200 laulajaa ja 35 Lahden Konservatorion soittajaa, jotka ovat vuotiaita. Esiintymisen yhteydessä tuodaan esille monipuolisia kouluttautumismahdollisuuksia Lahdessa. Hankkeen rahoitussuunnitelma Hakijan esitys Valmistelijan esitys Maakunnan kehittämisraha Muu kansallinen rahoitus Kunnat (oma rahoitus) Muu kuntarahoitus Yhteensä Olen tänään päättänyt myöntää Päijät-Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2006 siirtomäärärahasta momentilta maakunnan kehittämisrahaa seuraavasti: Hanke: Hakija: Tarkoitus: Tavoitteet: Hankkeen kesto: Päätöksen perustelut: Pelimannimessu Tiirismaan peruskoulun musiikkiluokkien ja Lahden konservatorion kanssa Helsingissä Tiirismaan peruskoulu Tuotetaan En svensk spelmansmässa ruotsalaisuuden päiväksi pääkaupunkiseulla esitettäväksi Markkinoida Lahtea monipuolisena musiikki- ja kielikoulutuksen kaupunkina Hanke toteuttaa maakuntaohjelman toimintalinjan 4 Pohjoisen Euroopan turvallinen luonnonläheisen asumisen, liikunnan ja kulttuurin kohtaamispaikka toimenpidettä Matkailun, kulttuurin ja liikunnan toimintaympäristön parantaminen Hyväksyttävä kustannusarvio 6300 Myönnetään maakunnan kehittämisrahaa 47,62 % 3 000

4 Hankkeen hyväksytty kustannusarvio sisältää 3300 euroa hakijan omaa kunnallista rahoitusta. Avustuksen piiriin Ostopalvelut hyväksytyt kustannukset: Aineet ja tarvikkeet Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Avustuksen saajan on noudatettava päätökseen liitettäviä avustuksen saannin ehtoja. Avustus on haettava maksatukseen 4 kuukauden sisällä hankkeen päättymispäivästä. Yhteistyö Päijät- Hämeen liiton kanssa: Liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa hankkeen etenemistä. Liiton yhteyshenkilö on kehittämisjohtaja Marja Koivula. Marja Koivula kehittämisjohtaja

5 Maakuntajohtaja LAUSUNTO GASUM OY:N MAAKAASUN RINNAKKAISPUTKISUUNNITELMASTA NIINIKOSKI - MÄNTSÄLÄ Gasum oy on suunnitellut vahvistavansa kaasuputkiston siirtokapasiteettia rakentamalla uuden rinnakkaisputken nykyisen putken rinnalle välillä Niinikoski (Orimattila) Hirvihaara (Mäntsälä). Päijät-Hämeen alueella uusi linjaus noudattelee vanhaa putkea. Gasum Oy on pyytänyt päivätyllä kirjeellään liiton ennakkolausuntoa lunastuslain (603/77) 8 2 momentissa mainitussa tarkoituksessa. Ennakkolausunto liitetään valtioneuvostolle osoitettavaan lunastus- ja ennakkohaltuunottolupahakemukseen, jonka Gasum Oy jättää hankkeen toteutuspäätöksen jälkeen. Päijät-Hämeen seutukaavassa ja vahvistettavana olevassa maakuntakaavassa on varaus maakaasuputkelle Gasum Oy:n esittämässä paikassa. Päijät-Hämeen liitolla ei ole huomautettavaa ennakkolausuntopyynnössä esitetystä kaasuputken linjauksesta. Erkki Rope maakuntainsinööri

6 Maakuntajohtaja MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN TURVALLISUUSALAN YLIOPISTO- JA KORKEAKOULUTASOISEN KOULUTUSKOKONAISUUDEN AVAAMINEN PÄIJÄT- HÄMEESSÄ -HANKKEELLE (HANKENRO 529) Päijät-Hämeen liitto on hakenut rahoitusta hankkeelle Turvallisuusalan yliopisto- ja korkeakoulutasoisen koulutuskokonaisuuden avaaminen Päijät-Hämeessä. Tarkoituksena on rakentaa ensimmäinen yliopisto- ja korkeakoulutasoinen verkostomaisesti toimiva turvallisuusalan monitieteinen tutkintoihin johtava koulutuskokonaisuus Suomeen. Tehdyn esiselvityksen perusteella otetaan yhteyttä opetusministeriöön ja sisäasiainministeriöön sekä keskeisten yliopistojen- ja korkeakoulujen rehtoreihin sekä laitosten johtoon ja sidosryhmiin sekä selvittää turvallisuusalan koulutuksen valmistelun ja sen rahoituksen järjestämistä. Tavoitteena on turvallisuusalan koulutuksen käynnistäminen Päijät-Hämeessä. Hankkeen rahoitussuunnitelma Hakijan esitys Valmistelijan esitys Maakunnan kehittämisraha Muu kansallinen rahoitus Kunnat (oma rahoitus) Yhteensä Olen tänään päättänyt myöntää Päijät-Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2006 siirtomäärärahasta momentilta maakunnan kehittämisrahaa seuraavasti: Hanke: Hakija: Tarkoitus: Turvallisuusalan yliopisto- ja korkeakoulutasoisen koulutuskokonaisuuden avaaminen Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen liitto Turvallisuusalan koulutuksen ja rahoituksen järjestäminen Tavoitteet: Hankkeen kesto: Päätöksen perustelut: Turvallisuusalan koulutuksen käynnistäminen Lahdessa Hanke toteuttaa maakuntaohjelman toimintalinjan 2 toimenpidekokonaisuutta Ympäristökoulutuksen ja ympäristötutkimuksen lisääminen Hyväksyttävä kustannusarvio Myönnetään maakunnan kehittämisrahaa 60 % 5 400

7 Hankkeen hyväksytty kustannusarvio sisältää 3591 euroa hakijan omaa kunnallista rahoitusta. Avustuksen piiriin Henkilöstökulut hyväksytyt kustannukset: Ostopalvelut 400 Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Avustuksen saajan on noudatettava päätökseen liitettäviä avustuksen saannin ehtoja. Avustus on haettava maksatukseen 4 kuukauden sisällä hankkeen päättymispäivästä. Yhteistyö Päijät- Hämeen liiton kanssa: Liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa hankkeen etenemistä. Liiton yhteyshenkilö on tarkastaja Helena Masanti. Marja Koivula kehittämisjohtaja

8 Maakuntajohtaja LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN TOIMINTARYHMIEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMISTA Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa alueen toimintaryhmien maaseudun kehittämissuunnitelmista mennessä. Erityisesti on pyydetty kiinnittämään huomiota siihen, millä tavoin paikalliset suunnitelmat ja maakunnan maakuntasuunnitelma tukevat toisiaan. Päijät-Hämeen maakuntahallitus on käsitellyt toimintaryhmien kehittämisohjelmat vuosille kokouksessaan Maakuntahallitus kiinnitti huomiota seuraaviin asioihin: 1. Pienyritystoiminnan kehittämisessä on monella eri taholla oma roolinsa ja päällekkäisten toimintojen syntymistä tulee välttää. Maakunnan yrityspalvelutoimijoiden tulee muodostaa yhdessä entistä parempaa ja kustannustehokasta palveluverkostoa yrityspalveluihin. Toimintaryhmillä on hyvät lähtökohdat tarjota hanketyön avulla hyvinvointia nykyisille ja uusille asukkaille sekä vahvistaa maaseutuasumisen edellytyksiä alueella. Toimintaryhmätyössä tulee vahvistaa paikallista aloitteellisuutta ja varmistaa, että toiminta perustuu laajaan osallistumiseen. 2. Paikalliskulttuurin tukemisessa on pienilläkin hankkeilla mahdollisuus löytää jatkuvuutta ja yhteenkuuluvuutta tehostavia tekijöitä. Yrittämisen ja elinkeinotoiminnan tukitoimissa tulee välttää päällekkäisiä toimintoja ja löytää paras asiantuntemus alueen eri toimijoilta 3. Maallemuuton edistämisen tulee tapahtua kestävällä tavalla. Maaseudun lisäasuttamisessa tulisi ottaa huomioon mm. vesihuollon runkoverkkoon liitettävissä olevat asuinalueet. Haja-asutusalueen asuttaminen tulee tehdä hallitusti. Vesihuoltoratkaisut tulevat nousemaan ohjelmakauden yhdeksi kehittämiskohteeksi tontti- ja aluekohtaisesti. 4. Eri rahastojen toimien yhteensovituksessa on maakuntahallituksella ja maakunnan yhteistyöryhmällä keskeinen tehtävä. Maaseutuohjelma ja toimintaryhmien ohjelmatyö muodostavat merkittävän kokonaisuuden alueen kehittämisessä ja koko alueen elinvoimaisuuden tukemisessa. Aluekehittämisen kokonaisuuden koordinoinnin kannalta on keskeistä, että alueen erityisohjelmista ja aluekehittämisen rahoituksen toimenpiteistä käydään keskustelut maakunnan yhteistyöryhmässä ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan liittyen maakuntahallituksessa. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelman kehittämisen kärjet ovat aikuiskoulutuksen kehittäminen valtakunnan korkeimmalle laatutasolle ja määrältään selvästi maakuntaa laajempaa tarvetta tyydyttäväksi sekä tuottavuuden ja tehokkuuden nosto. Päijänne-Leader ry:n kehittämisohjelma vuosille tukee Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelmaa Toimintalinjan 1 Monipuolinen pienyritystoiminta sisältää maaseudun innovaatiopalveluiden tukemisen. Tämä toimenpidekokonaisuus tukee maakuntasuunnitelman tavoitetta saavuttaa vuonna 2020 tilanne, jossa Päijät-Häme on maan paras innovaatioiden hyödyntäjä. Toimintalinjan 4 Leader-toimintatavan vahvistaminen si-

9 sältää kansainvälisen yhteistyön. Tämä toimenpidekokonaisuus tukee hyvin maakuntasuunnitelman tavoitetta kansainvälistyvästä ja verkottuvasta maakunnasta. Päijänne- Leaderin kehittämisohjelma ei sen sijaan erityisemmin tue maakuntasuunnitelman toista kärkitavoitetta valtakunnan johtavasta aikuiskouluttajasta. Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisohjelman toimintalinja 4 Elinvoimaa elinkeinoista tukee parhaiten Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelmaa. Toimenpidekokonaisuudessa Tietotaidon parantaminen ja yrittäjyyden edistäminen tuetaan maakuntasuunnitelman kärkitavoitteiden mukaisesti tuottavuuden parantamista ja yrittäjien osaamista. Itä-Uudenmaan maaseudun paikallinen kehittämisohjelma Projektum II kattaa Päijät- Hämeeseen kuuluvan Artjärven kunnan. Ohjelma ei erityisesti tue Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelmaa.. Marja Koivula kehittämisjohtaja

10 Maakuntajohtaja EDUSTAJA YRITYS-SUOMI - HÄMEEN ALUEEN OHJAUSRYHMÄÄN Hämeen TE-keskus pyytää päivätyllä kirjeellä Päijät-Hämeen liittoa nimeämään edustajan ja varaedustajan Yritys-Suomi -palvelujärjestelmän alueelliseen ohjausryhmään mennessä. Alueellisen ohjausryhmän tehtävänä on yhteensovittaa ja kehittää yrityspalveluja Yritys- Suomi palvelujärjestelmän toteuttamiseksi. Hämeessä perustetaan lisäksi kolme teemakohtaista työryhmää: seudulliset yrityspalvelut, kasvuyrityspalvelut ja innovaatiopalvelut. Ehdotusta tehtäessä on huomioitu tasa-arvolain vaatimukset. Päätän esittää Yritys-Suomi alueelliseen ohjausryhmään ja mahdollisiin teemaryhmiin jäseneksi aluekehityspäällikkö Juha Hertsiä ja varalle kehittämisjohtaja Marja Koivulaa. Juha Hertsi aluekehityspäällikkö

11 Maakuntajohtaja LAUSUNTO KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE YMPÄRISTÖNVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA KOSKIEN VALTATIE 12 PARANTAMISTA VÄLILLÄ JOKUE (IITTI) SUVIOJA (KUUSANKOSKI) Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on pyytänyt lausuntoa ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta koskien valtatie 12 parantamista välillä Jokue (Iitti) Suvioja (Kuusankoski). Tarkasteltava valtatieosuus Jokue Suvioja sisältyy valtatie 12 Lahti Kouvola yhteysvälihankkeeseen. Käsiteltävä valtatieosuus on noin 15 kilometriä pitkä. Se sijoittuu pääosin Iitin kunnan ja osin Kuusankosken kaupungin alueelle. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan Hämeen tiepiirin suunnitelma siitä, mitkä vaihtoehdot tutkitaan, miten vaihtoehtojen vaikutukset arvioidaan sekä miten ympäristövaikutusten arviointiohjelma -menettelyn vuoropuhelu ja tiedottaminen järjestetään. Ympäristön vaikutusten arviointiohjelmassa tutkitaan kolmea eri päävaihtoehtoa sekä vertailuvaihtoehtona hankkeen toteuttamatta jättäminen. Päijät-Hämeen liitto toteaa, että suunnittelualue ja sitä koskeva yva ohjelma sijaitsee Päijät-Hämeen ulkopuolisella alueella. Päijät-Hämeen liitto toivoo kuitenkin saavansa seurata myös jatkossa yva-ohjelmia alueensa ulkopuolisillakin osilla, koska yksittäiset tieosuudet kuuluvat laajempaan Lahti Kouvola yhteysvälihankekokonaisuuteen, joka on merkityksellinen Päijät-Hämeelle. Lausunto annetaan toimiston päätöksenä, johon maakuntahallituksella on ns. ottooikeus. Maakuntahallituksella on seuraava kokous , jolloin sillä on mahdollisuus ottaa asia halutessaan käsiteltäväksi tai hyväksyä se sellaisenaan. Oheisena toimiston lausunto ennakkoon tietoonne. Mirja Karila-Reponen erityisasiantuntija

12 Maakuntajohtaja LAUSUNTO VALTATIEN 24 KYMIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMISESTA KIERTOLIITTYMÄLLÄ Hämeen tiepiiri pyytää yleisistä teistä annetun asetuksen 14 :n mukaista lausuntoa tiesuunnitelmasta valtatien 24 Kymijärven eritasoliittymän parantamiseksi kiertoliittymällä. Suunnitelmaa on perusteltu seuraavasti: Suunnitelmalla parannetaan valtateiden 4 ja 24 välistä liikenteen sujuvuutta. Rakenteilla oleva Kariston kaupunginosa kytketään rakennettavan yksikaistaisen kiertoliittymän kautta yleiseen tieverkkoon. Kiertoliittymä mahdollistaa liikenteen sujumisen ja myös varmistaa liittymän liikenneturvallisuuden maankäytön lisääntyessä liittymän vaikutusalueella. Suunnitteluratkaisu toteuttaa ja tarkentaa maakuntakaavassa esitettyä eritasoliittymävarausta eikä Päijät-Hämeen liitolla ei ole huomauttamista siitä. Asiakirjat palautetaan lausunnon mukana. Erkki Rope maakuntainsinööri

13 Maakuntajohtaja ESITYKSEN TEKEMINEN ETELÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN NEUVOTTELUKUNTAAN NIMETTÄVÄKSI JÄSENEKSI Etelä-Suomen lääninhallitus nimesi läänin ammatillisen koulutuksen neuvottelukunnan toimikaudeksi Neuvottelukunnassa on edustus kauppakamareista,koulutusorganisaatioista, maakuntien liitoista, työmarkkina- ja etujärjestöistä sekä työvoima- ja elinkeinokeskuksista Etelä-Suomen läänin alueelta. Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan myös Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan ammatillisen koulutuksen yhteistyöryhmien puheenjohtajat. Yhteistyöryhmät toimivat Etelä-Suomen ammatillisen koulutuksen neuvottelukunnan alueellisina asiantyntijaryhminä. Päijät-Hämeen liiton edustajana neuvottelukunnassa on nyt päättyvänä toimikautena ollut erityisasiantuntija Jaana Samola. Neuvottelukunta tuo alueellista näkökulmaa ammatillisen koulutuksen kehittämiseen Etelä-Suomen läänissä, edistää ennakointiyhteistyötä ja vaikuttaa valtakunnallisiin koulutussuunnitelmiin ja niiden alueellistamiseen. Etelä-Suomen lääninhallitus pyytää Päijät-Hämeen liittoa tekemään esityksensä neuvottelukunnan jäseneksi uudelle, päättyvälle toimikaudelle. Neuvottelukunnan nimeämisessä otetaan huomioon läänin kaksikielisyys ja tasa-arvolain vaatimukset, minkä johdosta lääninhallitus pyytää tekemään molemmat sukupuolet käsittävän ehdotuksen. Etelä-Suomen lääninhallitus nimeää ehdotusten pohjalta neuvottelukunnan jäsenet. Päätös: Olen päättänyt esittää Etelä-Suomen lääninhallitukselle, että läänin ammatillisen koulutuksen neuvottelukuntaan nimettäisiin jäseneksi erityisasiantuntija Jaana Simola tai tutkimuspäällikkö Jukka Mikkonen. Riitta Nyqvist hallintojohtaja

14 Maakuntajohtaja LAUSUNTO MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE SUOMEN ELINKEINOKALATALOUDEN TOIMINTAOHJELMA ASIAKIRJASTA Maa- ja metsätalousministeriö on yhdessä elinkeinokalatalouden järjestöjen ja TEkeskusten kalatalousyksiköiden kanssa valmistellut luonnoksen (versio IV) Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelmaksi ohjelmakaudelle Sen jälkeen kun asianmukaiset lausunnot on otettu huomioon, toimintaohjelma viedään valtioneuvoston käsittelyyn ja sen jälkeen se lähetetään hyväksyttäväksi komissioon. Yhteinen kalastuspolitiikka ja sen määräykset ohjaavat elinkeinokalatalouden kehittämistä koko Euroopan unionin alueella. Suomen elinkeinokalatalouden kansallisessa strategiasuunnitelmassa on kuvattu Suomen strategiset linjaukset Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan periaatteiden ja tavoitteiden toteuttamiseksi vuosille Strategian linjaukset ohjaavat Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman sisällön valmistelua. Toimintaohjelmassa kuvataan ne periaatteet, joiden mukaan Euroopan kalastusrahaston osarahoittamia toimia toteutetaan ja mihin rahoitusta ohjataan. Toimintaohjelman tavoitteena on suunnata ohjelmavarat sellaisiin toimenpiteisiin, jotka tukevat elinkeinokalatalouden kannattavan yritystoiminnan syntymistä ja säilymistä Suomessa. Tavoitteen mukaisesti rahoitusta kohdennetaan erityisesti: Investointihankkeisiin, jotka tähtäävät yritystoiminnan nykyaikaistamiseen ja pitkän aikavälin kehittämiseen; Alan yritystoimintaa tukeviin ja yritysosaamista parantaviin yleishyödyllisiin infrastruktuuri- ja kehittämishankkeisiin; Yritysten toimintaedellytyksiä tukeviin kehittämishankkeisiin, joissa painotetaan alan ongelmien ratkaisua sekä alan mahdollisuuksien ja uusien innovaatioiden hyödyntämistä Hankkeisiin, jotka parantavat laatua tai edistävät kuluttaja-, markkina-, ympäristö- ja tasa-arvonäkökohtien huomioonottamista. Toimintalinjoja on viisi: 1. Merikalastus, 2. Vesiviljely, sisävesikalastus, kalanjalostus ja kalan tukkukauppa, 3. Yleishyödylliset toimenpiteet, 4. Alueellinen yhteistoiminta, 5. Tekninen apu. Komission päätöksen K(2006) 4332 mukaan Suomen elinkeinokalatalouden EUrahoituksen taso on kaudella euroa. Kun tähän lisätään Euroopan kalatalousrahastoa koskevan asetuksen mukainen vuosittainen 2 %:n korjaus, on koko ohjelman EU rahoitus euroa. Tästä Manner-Suomen osuus on ja Ahvenanmaan maakunnan osuus on euroa. Päijät-Hämeen liitolla ei ole huomautettavaa Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelma asiakirjasta. Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelma antaa sisällöllisesti kohtuulliset raamit kalatalouden kehittämiseen myös Päijät-Hämeessä.

15 Maakuntajohtaja Lausunto annetaan toimiston päätöksenä, johon maakuntahallituksella on ns. ottooikeus. Maakuntahallituksella on seuraava kokous , jolloin sillä on mahdollisuus ottaa asia halutessaan käsiteltäväksi tai hyväksyä se sellaisenaan. Oheisena toimiston lausunto ennakkoon tietoonne. Mirja Karila-Reponen erityisasiantuntija

16 Maakuntajohtaja KUNTIEN TALOUSANALYYSIEN TILAAMINEN Päijät-Hämeen palvelurakenneuudistus projektin Kuntatalous- ja valtionosuudet työryhmän tehtävänä on laatia kuntien käyttöön yhdenmukaiset ja vertailukelpoiset kuntatalousanalyysit. Analyysien perusteella kunnat voivat tarkastella tulevaisuuden kehitysnäkymiään ja tehdä tarvittavia rakenteellisia ratkaisuehdotuksiaan käynnissä olevassa kunta- ja palvelurakenneuudistusprosessissa. Työryhmän asettama valmisteluryhmä on keskustellut ko. analyysin tekemisestä Kuntaliiton talousyksikön, Kuntatarkastus Oy:n sekä Yritystaito Oy:n kanssa. Työryhmä käsitteli kokouksessaan saadut vastaukset: Valmisteluryhmä on tavannut Kuntaliiton talousyksikön johtajan Martti Kallion ja keskustellut Kuntaliiton kanssa mahdollisesta kumppanuushankkeesta. Martti Kallion mukaan Kuntaliiton resurssit eivät riitä tarvittavan tietoaineiston keräämiseen ja analysointiin ja sieltä kehotettiin kääntymään muiden tahojen puoleen. Pääsihteeri on kysynyt sähköpostitse Yritystaito Oy:n käsitystä siitä, onko sitä kautta mahdollista saada kuntatalousanalyysi. Yritystaito Oy:stä ilmoitettiin vastauksena, että heidän kapasiteettinsa ei tällä hetkellä mahdollista tarjouksen jättämistä pyydetystä talousanalyysistä. Kuntatarkastus Oy on antanut tarjouksensa Tarjous sisältää kuntakohtaiset talousanalyysit sekä mallien laskeminen kolmella eri kuntarakennevaihtoehdolla. Tarjouksen loppusumma on euroa + alv. Matkustuskustannukset laskutetaan erikseen. Työryhmä totesi, että koska muilla tahoilla kuin Kuntatarkastus Oy:llä ei ole mahdollisuutta toteuttaa tarvittavaa talousanalyysiä ja koska Kuntatarkastus Oy:llä on työryhmän mielestä riittävä tietotaito talousanalyysin tekemisestä, työryhmä päätti tilata kuntien talousanalyysit Kuntatarkastus Oy:ltä saadun tarjouksen mukaisesti. Lisäksi työryhmä päätti valtuuttaa valmisteluryhmän neuvottelemaan konsultin kanssa lisämallien valinnan mahdollisuudesta, mikäli valmistelutoimikunta tai johtoryhmä kokouksissaan näin päättää. Konsultilta pyydetään myös arvio siitä, paljonko yksi ennustelaskelma tulisi maksamaan. Päätös: Olen tänään päättänyt, että Palvelurakenneuudistus projektiin kuuluva Kuntien talousanalyysi tilataan Kuntatarkastus Oy:ltä saadun tarjouksen mukaisena ja työryhmän esittämillä neuvotteluvaltuuksilla. Jaana Simola erityisasiantuntija

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO 11.02.2013. Päätösluettelo. Päätöspvmväli 12.01.2013-08.02.2013 Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös.

PÄÄTÖSLUETTELO 11.02.2013. Päätösluettelo. Päätöspvmväli 12.01.2013-08.02.2013 Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös. 1/5 Hakuehto Käyttäjä pvmväli 12.01.2013-08.02.2013 Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös Järjestys luettelo Arvo Mirja Hiltula Viranhaltija/päätöstyyppi, pykälänumero Viranhaltijan päätöstyypit

Lisätiedot

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen Maakuntahallitus 28 23.02.2015 Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen 12/00.01.05.21/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015 28 Imatran Seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

RAHOITUSRAKENTEEN MUUTTAMINEN PALVELURAKENNEUUDISTUS PÄIJÄT- HÄMEESSÄ -HANKKEESSA (HANKENRO 623)

RAHOITUSRAKENTEEN MUUTTAMINEN PALVELURAKENNEUUDISTUS PÄIJÄT- HÄMEESSÄ -HANKKEESSA (HANKENRO 623) MAAKUNTAHALLITUS 12.02.2007 LIITTYY ASIAAN 17 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Maakuntajohtaja 3 5.1.2007 RAHOITUSRAKENTEEN MUUTTAMINEN PALVELURAKENNEUUDISTUS PÄIJÄT- HÄMEESSÄ -HANKKEESSA (HANKENRO 623) Päijät-Hämeen

Lisätiedot

EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020. Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus

EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020. Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020 Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus EKTR 2009-2014 Hankkeiden lukumäärä hylätty 22 keskeytetty 6 kesken 36 hyljesietopalkkiot

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

Maakuntajohtaja 9 11.2.2008 EU-YKSIKÖN HALLINNOINTIKULUJEN LASKUTUSPERIAATTEET

Maakuntajohtaja 9 11.2.2008 EU-YKSIKÖN HALLINNOINTIKULUJEN LASKUTUSPERIAATTEET Maakuntajohtaja 9 11.2.2008 EU-YKSIKÖN HALLINNOINTIKULUJEN LASKUTUSPERIAATTEET Päijät-Hämeen liitto hankki liiton toimitilojensa yhteydestä yhteensä 114 m2:n suuruiset toimitilat EU-yksikön tarpeisiin.

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Hollola 13.2.2015 Kari Sartamo 18.2.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Maakuntajohtaja 38 18.5.2009 LAUSUNTO HOLLOLAN KUNNALLE PAAKKUNAISEN ALUETTA KOSKEVISTA LUONNOSVAIHTOEHDOISTA 1 JA 2

Maakuntajohtaja 38 18.5.2009 LAUSUNTO HOLLOLAN KUNNALLE PAAKKUNAISEN ALUETTA KOSKEVISTA LUONNOSVAIHTOEHDOISTA 1 JA 2 Maakuntajohtaja 38 18.5.2009 LAUSUNTO HOLLOLAN KUNNALLE PAAKKUNAISEN ALUETTA KOSKEVISTA LUONNOSVAIHTOEHDOISTA 1 JA 2 Hollolan kunta pyytää lausuntoa Paakkunaisen alueen asemakaavahankkeesta ja luonnosvaihtoehdoista

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EAKR-asiantuntijoiden neuvottelupäivä 12.11.2013 Hotelli Arthur, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 12.11.2013 Kumppanuussopimus

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto Sivu 1 syys 2007 Kehittämisen lähtökohdat Ohjelmallista toimintaa: Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Puheenjohtaja, osastopäällikkö Keijo Lipèn avasi kokouksen.

Puheenjohtaja, osastopäällikkö Keijo Lipèn avasi kokouksen. PÖYTÄKIRJA 10.12.2001 TAVOITE 3 JAOSTON KOKOUS Aika 10.12.2001 klo 13.00-15.00 Paikka Läsnä Keski-Suomen TE-keskus, Telakka-neuvotteluhuone Cygnaeuksenkatu 1, 2 krs. Jyväskylä Jukka Raivio Rauli Sorvari

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

KALATALOUDEN PAIKALLISLÄHTÖISTÄ KEHITTÄMISTÄ

KALATALOUDEN PAIKALLISLÄHTÖISTÄ KEHITTÄMISTÄ KALATALOUDEN PAIKALLISLÄHTÖISTÄ KEHITTÄMISTÄ 27.2.2013 Petri Rannikko WWW.KALASTUSPUISTO.FI Kalatalousryhmät ovat yksi Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) toimintalinjoista Tavoitteena tukea kalatalouden

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto - yleistä Ohjelman EAKR- ja ESR-rahoitusta ei käytetä yhteisölähtöisen paikalliskehittämisen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke Sivu 1 7.11.2012 Anne Laitinen Yleistä hankkeesta Hevoset ja yhteiskunta rajapintoja hanke 15.3.2012 31.12.2014 Toteuttaja Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry

Lisätiedot

(MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

(MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 42 Aika tiistai 24.10.2006 klo 10.03 11.48 Paikka Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 10: Läsnäolijat. (MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1 Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus EU-rahoitus 25. marraskuuta 2009 1 Rahoituksen pääryhmät EU-rahoitus Kansallisten viranomaisten hallinnoima Suoraan Euroopan komissiolta haettava 2 Kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Pöytäkirja 2/2003 14 Torikatu 9 80100 JOENSUU maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Aika keskiviikko 12.3.2003 klo 10.10 11.10 Paikka Carelicum, auditorio Torikatu 21 C, Joensuu 14 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Ohjelmakausi 2014-2020 EU:n kaikkia rahastoja koskevat strategiset tavoitteet: älykäs, kestävä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Leena Gunnar Ylijohtaja, KASELY 1 ELYjen toiminta-ajatus (ELY-laki) Elinkeino-,

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Hallitusohjelma Rakennerahasatokausi 2007-2013 Pirkanmaan TE-keskuksen tulossuunnitelma 2008 Pirkanmaan ennakointipalvelu Tutkimuspäällikkö,

Lisätiedot

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Päijät-Hämeen Yrityksille Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Jari Turunen ICT -liiketoiminnankehittäjä Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Omistus Lahden kaupunki 74 % Lähikunnat 10 % Yksityiset

Lisätiedot

MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT

MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT 6.3.2013 Hannu Korhonen MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT Yhteisen kehittämistahdon muodostaja Strateginen suunnittelija ja kehittäjä Aktiivinen edunvalvoja 1 TOIMINNAN

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi Rovaniemi 7.6.2011 Laajakaistahankkeet EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat laajat hajaasutusalueiden laajakaistahankkeet - Pilottihankkeet Pertunmaa

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Pohjois-Suomen maaseudun kehittämisen aluetilaisuus 21.2.2013 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.2.2013 Leader 2014-2020 Maaseuturahastossa

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava:

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

MMM:n hallinnonalan energiapäivä

MMM:n hallinnonalan energiapäivä MMM:n hallinnonalan energiapäivä Energia-asioiden sijoittuminen TEK-/ELY-organisaatioon ja yhteistyö metsäkeskusten kanssa 5.6.2009 Osastopäällikkö Heimo Hanhilahti MMM Energia-asioiden hoito TE-keskuksissa

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/038/000205/2014 Aika: 2.6.2014 13:00-14:35 Paikka: Lappeenranta, Technopolis Skinnarila, kokoustila Suvorov 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

17.11.2014. Myönnän hankkeen toteutukselle jatkoaikaa 31.1.2015 saakka.

17.11.2014. Myönnän hankkeen toteutukselle jatkoaikaa 31.1.2015 saakka. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto PÄÄTÖSLUETTELO 1/2 Maakuntajohtaja Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto 13.10.2014 57 Asia Rahoituspäätös. Kaista kaikille -koordinaatiohanke (204/03/23/2014) Hakemus: Toteutusaika

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014 Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus Uusi yritystukilaki L 9/2014 on tullut voimaan 1.7.2014. Lakia on tarkennettu erillisellä asetuksella VnA 716/2014,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Pohjois-Karjalan liitto Pöytäkirja 4/2003 30 Torikatu 9 80100 JOENSUU Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Aika perjantai 22.8.2003 klo 12.05 12.57 Paikka Carelicum, auditorio Torikatu

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011 Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö 1 Milj. 80 70 Maatalouden viljelijätuet Etelä-Savossa (kunnat

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 3/2016 Kirsi Kaunisharju 26.10.2016 Sote- ja maakuntauudistus Hallituksen linjaus 5.4.2016:

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 ja sitä tarkentava Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2007-2013 Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Elintarvikealan

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Metsästä energiaa yrittämällä

Metsästä energiaa yrittämällä Metsästä energiaa yrittämällä Energia-alan asiantuntijaseminaari Pohtossa 1.4.2009 Asiantuntija, TE-keskus Sivu 1 2.4.2009 Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) TE-keskukset ovat työ-

Lisätiedot

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma Maakuntahallitus I 279 10.12.2007 Maakuntahallitus I 50 23.02.2009 Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma 1049/82/820/2007 1153/82/820/2008 MH 279 Hanketiimi Hakijana Kajaanin Teknologiakeskus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Nilsiä-neuvottelukunta 07.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Nilsiä-neuvottelukunta 07.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (8) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:00 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja Jaakko

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

ELY- Laajakaistahankkeet

ELY- Laajakaistahankkeet Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin ELY- Laajakaistahankkeet 30.01.2014 8.9.2014 Kahdentasoisia laajakaistahankkeita EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitus puuenergiaan nvm Sirpa Karjalainen Monenlaiset mikroyritykset Maatilakytkentäisille mikroyrityksille on myönnetty tukea mm. matkailualan investointeihin

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Merialuesuunnittelua koskeva hallituksen esityksen luonnos

Merialuesuunnittelua koskeva hallituksen esityksen luonnos Merialuesuunnittelua koskeva hallituksen esityksen luonnos 24.9.2015 ympäristöministeriö Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman Merialuesuunnitteludirektiivin vaatimukset Direktiivin tavoitteena on edistää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Elinkeinokalatalouden kehittäminen 2014-2020

Elinkeinokalatalouden kehittäminen 2014-2020 Elinkeinokalatalouden kehittäminen 2014-2020 - Kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily 5.2.2014, Turku Risto Lampinen maa- ja metsätalousministeriö 1 Keskeisiä tulevia muutoksia Hallinnon strategiat

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet

NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet Ohjelmakaudella 2007-2013 Pohjois-Savossa toimii kolme Leader -toimintaryhmää: Ylä-Savon Veturi ry www.ylasavonveturi.fi Kehittämisyhdistys Kalakukko ry www.kalakukkory.fi

Lisätiedot

Viisari. Saarijärven kyläilta 24.4.2014

Viisari. Saarijärven kyläilta 24.4.2014 Viisari Saarijärven kyläilta 24.4.2014 Viisari 2007-2013 RAHOITUKSESTA -Ohjelmakaudelle 2007-2013 indikatiivinen rahoituskehys julkinen raha 5 mio euroa, yksityinen arvio 2,6 mio euroa -Rahoitusjakauma:

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Maaseutuohjelman kertauskurssi Rakuunanmäellä

Yhdessä enemmän. Maaseutuohjelman kertauskurssi Rakuunanmäellä Yhdessä enemmän Maaseutuohjelman kertauskurssi Rakuunanmäellä 11.3.2016 Yhteistyöllä Kilpailukykyä -hanke Toteuttaa Kaakkois-Suomen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelmaa 2014-2020. Tavoitteet: Maaseudun

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Haikon Kartano, Porvoo 15.-16.1.2013 Päivi Kujala, maaseutuverkostoyksikön johtaja Toimintasuunnitelma 2013 Maaseutuverkostotoiminnan tavoitteet

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 VISIO 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin

Lisätiedot