MAAKUNTATUNNUKSEN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN URHEILUJOUKKOJEN JA KOULUN KILTA RY:N STANDAARISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKUNTATUNNUKSEN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN URHEILUJOUKKOJEN JA KOULUN KILTA RY:N STANDAARISSA"

Transkriptio

1 MAAKUNTAHALLITUS LIITTYY ASIAAN 28 Maakuntajohtaja MAAKUNTATUNNUKSEN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN URHEILUJOUKKOJEN JA KOULUN KILTA RY:N STANDAARISSA Maakuntahallituksen tekemän päätöksen perusteella olen myöntänyt seuraavan maakuntatunnuksen käyttöoikeuden: Urheilujoukkojen ja koulun kilta ry esittää, että sen Lahden alaosasto saisi käyttää alaosaston standaarissa Päijät-Hämeen maakuntatunnusta Vellamoa. Maakuntatunnuksen käytöllä on tarkoitus erottaa alaosastojen standaarit pääkillan standaarista. Malli liitteenä. Eija Säynätmäki johdon sihteeri

2 Maakuntajohtaja LAUSUNTO SUOMEN MATKAILUSTRATEGIAN 2020 JA TOIMENPIDEOHJELMAN JATKOTOIMENPITEET Kauppa- ja teollisuusministeriö on pyytänyt maakuntien liittoja ottamaan kantaa siihen, mitkä ja miten valtakunnallisen matkailu strategian linjaukset huomioidaan maakuntatasolla. Vastaukset on pyydetään lähettämään kauppa- ja teollisuus-ministeriöön viimeistään Liiton vastaus on toimitettu lisäajan puitteissa ja on laadittu liitossa pidetyn rahoittaja ja toteuttaja -kokouksen perusteella. Muistio toimitetaan ministeriölle tiedoksi. Matkailun kasvutavoitteita Päijät-Hämeessä yöpymismäärien kasvu 3-5% /vuosi (3% kotimaiset, 5% ulkomaiset) - hotellien käyttöasteen kasvu 5 %-yksikköä - kokousmatkailijoiden määrän kasvu 10% / vuosi (vuodesta 2008 eteenpäin) sijan nousu FCB:n kv. kokoustilastoissa Jatkotoimenpiteet: Toimijoiden yhteistyön tiivistäminen Päijät-Hämeessä ja ylialueellisesti - todettiin, että matkailun toimijoiden roolit alueella ovat suhteellisen selvät - tulevaisuudessa tiivistetään entisestään vuoropuhelua eri toimijoiden, erityisesti rahoittajien ja hankkeita hallinnoivien tahojen välillä - Lahti Travel Oy ja LAKES tarjoavat matkailun asiantuntija-apua hankkeiden arvioinnissa ja antavat lausuntoja tarvittaessa - matkailutoimijat (rahoittajat, kehittämisyhtiöt, hallinnoijat) ovat sitoutuneet yhteisten strategisten päämäärien toteuttamiseen Työsidonnainen matkailu (MICE) - tuetaan työsidonnaiseen matkailuun liittyviä investointeja - tuetaan mikroyritysten tuotekehitystä palvelemaan työsidonnaisen matkailun tarpeita Wellbeing (hyvinvointi) -matkailun kehittäminen - valmistaudutaan viemään eteenpäin hyvinvointikeskusten kehittämishankkeita alueella (Master Planit) - tuetaan hyvinvointimatkailuun liittyviä investointeja tai investointisuunnittelua - tuetaan wellbeing-palveluita tuottavien yritysten verkottumista ja tuotekehitystä Tapahtumamarkkinointi ja uusien tapahtumien haku - etsitään uudenlaisia toimintamalleja toteuttaa tapahtumien yhteismarkkinointia ja uusien tapahtumien hakua - jatketaan tapahtumien tuotekehitystyötä Matkailun koulutus - tuetaan matkailukoulutuksen ja tutkimustoiminnan kehittymistä alueella Lausunto annetaan toimistopäätöksenä, johon maakuntahallituksella on ns. ottooikeus. Maakuntahallituksen seuraava kokous on , jolloin sillä on mahdollisuus ottaa asia halutessaan käsiteltäväksi tai hyväksyä se sellaisenaan. Juha Hertsi aluekehityspäällikkö

3 Maakuntajohtaja MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN PELIMANNIMESSU TIIRISMAAN PERUSKOULUN MUSIIKKILUOKKIEN JA LAHDEN KONSERVATORION KANSSA HANKKEELLE (HANKENRO 529) Tiirismaan peruskoulu on hakenut rahoitusta hankkeelle Pelimannimessu Tiirismaan peruskoulun musiikkiluokkien ja Lahden konservatorion kanssa Helsingissä. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa ruotsalaisuuden päivänä Temppeliaukion kirkossa En svensk spelmansmässa, joka on Suomen kantaesitys. Tavoitteena on viestittää helsinkiläisille monipuolisista musiikin koulutusmahdollisuuksista Päijät-Hämeessä. Samalla messu on merkittävä kielipoliittinen avaus ja lisää Päijät-Hämeen tunnettuutta myös kaksikielisen maan suomenruotsalaisen kulttuurin esiintuojana. Esityksessä on mukana 200 laulajaa ja 35 Lahden Konservatorion soittajaa, jotka ovat vuotiaita. Esiintymisen yhteydessä tuodaan esille monipuolisia kouluttautumismahdollisuuksia Lahdessa. Hankkeen rahoitussuunnitelma Hakijan esitys Valmistelijan esitys Maakunnan kehittämisraha Muu kansallinen rahoitus Kunnat (oma rahoitus) Muu kuntarahoitus Yhteensä Olen tänään päättänyt myöntää Päijät-Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2006 siirtomäärärahasta momentilta maakunnan kehittämisrahaa seuraavasti: Hanke: Hakija: Tarkoitus: Tavoitteet: Hankkeen kesto: Päätöksen perustelut: Pelimannimessu Tiirismaan peruskoulun musiikkiluokkien ja Lahden konservatorion kanssa Helsingissä Tiirismaan peruskoulu Tuotetaan En svensk spelmansmässa ruotsalaisuuden päiväksi pääkaupunkiseulla esitettäväksi Markkinoida Lahtea monipuolisena musiikki- ja kielikoulutuksen kaupunkina Hanke toteuttaa maakuntaohjelman toimintalinjan 4 Pohjoisen Euroopan turvallinen luonnonläheisen asumisen, liikunnan ja kulttuurin kohtaamispaikka toimenpidettä Matkailun, kulttuurin ja liikunnan toimintaympäristön parantaminen Hyväksyttävä kustannusarvio 6300 Myönnetään maakunnan kehittämisrahaa 47,62 % 3 000

4 Hankkeen hyväksytty kustannusarvio sisältää 3300 euroa hakijan omaa kunnallista rahoitusta. Avustuksen piiriin Ostopalvelut hyväksytyt kustannukset: Aineet ja tarvikkeet Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Avustuksen saajan on noudatettava päätökseen liitettäviä avustuksen saannin ehtoja. Avustus on haettava maksatukseen 4 kuukauden sisällä hankkeen päättymispäivästä. Yhteistyö Päijät- Hämeen liiton kanssa: Liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa hankkeen etenemistä. Liiton yhteyshenkilö on kehittämisjohtaja Marja Koivula. Marja Koivula kehittämisjohtaja

5 Maakuntajohtaja LAUSUNTO GASUM OY:N MAAKAASUN RINNAKKAISPUTKISUUNNITELMASTA NIINIKOSKI - MÄNTSÄLÄ Gasum oy on suunnitellut vahvistavansa kaasuputkiston siirtokapasiteettia rakentamalla uuden rinnakkaisputken nykyisen putken rinnalle välillä Niinikoski (Orimattila) Hirvihaara (Mäntsälä). Päijät-Hämeen alueella uusi linjaus noudattelee vanhaa putkea. Gasum Oy on pyytänyt päivätyllä kirjeellään liiton ennakkolausuntoa lunastuslain (603/77) 8 2 momentissa mainitussa tarkoituksessa. Ennakkolausunto liitetään valtioneuvostolle osoitettavaan lunastus- ja ennakkohaltuunottolupahakemukseen, jonka Gasum Oy jättää hankkeen toteutuspäätöksen jälkeen. Päijät-Hämeen seutukaavassa ja vahvistettavana olevassa maakuntakaavassa on varaus maakaasuputkelle Gasum Oy:n esittämässä paikassa. Päijät-Hämeen liitolla ei ole huomautettavaa ennakkolausuntopyynnössä esitetystä kaasuputken linjauksesta. Erkki Rope maakuntainsinööri

6 Maakuntajohtaja MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN TURVALLISUUSALAN YLIOPISTO- JA KORKEAKOULUTASOISEN KOULUTUSKOKONAISUUDEN AVAAMINEN PÄIJÄT- HÄMEESSÄ -HANKKEELLE (HANKENRO 529) Päijät-Hämeen liitto on hakenut rahoitusta hankkeelle Turvallisuusalan yliopisto- ja korkeakoulutasoisen koulutuskokonaisuuden avaaminen Päijät-Hämeessä. Tarkoituksena on rakentaa ensimmäinen yliopisto- ja korkeakoulutasoinen verkostomaisesti toimiva turvallisuusalan monitieteinen tutkintoihin johtava koulutuskokonaisuus Suomeen. Tehdyn esiselvityksen perusteella otetaan yhteyttä opetusministeriöön ja sisäasiainministeriöön sekä keskeisten yliopistojen- ja korkeakoulujen rehtoreihin sekä laitosten johtoon ja sidosryhmiin sekä selvittää turvallisuusalan koulutuksen valmistelun ja sen rahoituksen järjestämistä. Tavoitteena on turvallisuusalan koulutuksen käynnistäminen Päijät-Hämeessä. Hankkeen rahoitussuunnitelma Hakijan esitys Valmistelijan esitys Maakunnan kehittämisraha Muu kansallinen rahoitus Kunnat (oma rahoitus) Yhteensä Olen tänään päättänyt myöntää Päijät-Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2006 siirtomäärärahasta momentilta maakunnan kehittämisrahaa seuraavasti: Hanke: Hakija: Tarkoitus: Turvallisuusalan yliopisto- ja korkeakoulutasoisen koulutuskokonaisuuden avaaminen Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen liitto Turvallisuusalan koulutuksen ja rahoituksen järjestäminen Tavoitteet: Hankkeen kesto: Päätöksen perustelut: Turvallisuusalan koulutuksen käynnistäminen Lahdessa Hanke toteuttaa maakuntaohjelman toimintalinjan 2 toimenpidekokonaisuutta Ympäristökoulutuksen ja ympäristötutkimuksen lisääminen Hyväksyttävä kustannusarvio Myönnetään maakunnan kehittämisrahaa 60 % 5 400

7 Hankkeen hyväksytty kustannusarvio sisältää 3591 euroa hakijan omaa kunnallista rahoitusta. Avustuksen piiriin Henkilöstökulut hyväksytyt kustannukset: Ostopalvelut 400 Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Avustuksen saajan on noudatettava päätökseen liitettäviä avustuksen saannin ehtoja. Avustus on haettava maksatukseen 4 kuukauden sisällä hankkeen päättymispäivästä. Yhteistyö Päijät- Hämeen liiton kanssa: Liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa hankkeen etenemistä. Liiton yhteyshenkilö on tarkastaja Helena Masanti. Marja Koivula kehittämisjohtaja

8 Maakuntajohtaja LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN TOIMINTARYHMIEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMISTA Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa alueen toimintaryhmien maaseudun kehittämissuunnitelmista mennessä. Erityisesti on pyydetty kiinnittämään huomiota siihen, millä tavoin paikalliset suunnitelmat ja maakunnan maakuntasuunnitelma tukevat toisiaan. Päijät-Hämeen maakuntahallitus on käsitellyt toimintaryhmien kehittämisohjelmat vuosille kokouksessaan Maakuntahallitus kiinnitti huomiota seuraaviin asioihin: 1. Pienyritystoiminnan kehittämisessä on monella eri taholla oma roolinsa ja päällekkäisten toimintojen syntymistä tulee välttää. Maakunnan yrityspalvelutoimijoiden tulee muodostaa yhdessä entistä parempaa ja kustannustehokasta palveluverkostoa yrityspalveluihin. Toimintaryhmillä on hyvät lähtökohdat tarjota hanketyön avulla hyvinvointia nykyisille ja uusille asukkaille sekä vahvistaa maaseutuasumisen edellytyksiä alueella. Toimintaryhmätyössä tulee vahvistaa paikallista aloitteellisuutta ja varmistaa, että toiminta perustuu laajaan osallistumiseen. 2. Paikalliskulttuurin tukemisessa on pienilläkin hankkeilla mahdollisuus löytää jatkuvuutta ja yhteenkuuluvuutta tehostavia tekijöitä. Yrittämisen ja elinkeinotoiminnan tukitoimissa tulee välttää päällekkäisiä toimintoja ja löytää paras asiantuntemus alueen eri toimijoilta 3. Maallemuuton edistämisen tulee tapahtua kestävällä tavalla. Maaseudun lisäasuttamisessa tulisi ottaa huomioon mm. vesihuollon runkoverkkoon liitettävissä olevat asuinalueet. Haja-asutusalueen asuttaminen tulee tehdä hallitusti. Vesihuoltoratkaisut tulevat nousemaan ohjelmakauden yhdeksi kehittämiskohteeksi tontti- ja aluekohtaisesti. 4. Eri rahastojen toimien yhteensovituksessa on maakuntahallituksella ja maakunnan yhteistyöryhmällä keskeinen tehtävä. Maaseutuohjelma ja toimintaryhmien ohjelmatyö muodostavat merkittävän kokonaisuuden alueen kehittämisessä ja koko alueen elinvoimaisuuden tukemisessa. Aluekehittämisen kokonaisuuden koordinoinnin kannalta on keskeistä, että alueen erityisohjelmista ja aluekehittämisen rahoituksen toimenpiteistä käydään keskustelut maakunnan yhteistyöryhmässä ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan liittyen maakuntahallituksessa. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelman kehittämisen kärjet ovat aikuiskoulutuksen kehittäminen valtakunnan korkeimmalle laatutasolle ja määrältään selvästi maakuntaa laajempaa tarvetta tyydyttäväksi sekä tuottavuuden ja tehokkuuden nosto. Päijänne-Leader ry:n kehittämisohjelma vuosille tukee Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelmaa Toimintalinjan 1 Monipuolinen pienyritystoiminta sisältää maaseudun innovaatiopalveluiden tukemisen. Tämä toimenpidekokonaisuus tukee maakuntasuunnitelman tavoitetta saavuttaa vuonna 2020 tilanne, jossa Päijät-Häme on maan paras innovaatioiden hyödyntäjä. Toimintalinjan 4 Leader-toimintatavan vahvistaminen si-

9 sältää kansainvälisen yhteistyön. Tämä toimenpidekokonaisuus tukee hyvin maakuntasuunnitelman tavoitetta kansainvälistyvästä ja verkottuvasta maakunnasta. Päijänne- Leaderin kehittämisohjelma ei sen sijaan erityisemmin tue maakuntasuunnitelman toista kärkitavoitetta valtakunnan johtavasta aikuiskouluttajasta. Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisohjelman toimintalinja 4 Elinvoimaa elinkeinoista tukee parhaiten Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelmaa. Toimenpidekokonaisuudessa Tietotaidon parantaminen ja yrittäjyyden edistäminen tuetaan maakuntasuunnitelman kärkitavoitteiden mukaisesti tuottavuuden parantamista ja yrittäjien osaamista. Itä-Uudenmaan maaseudun paikallinen kehittämisohjelma Projektum II kattaa Päijät- Hämeeseen kuuluvan Artjärven kunnan. Ohjelma ei erityisesti tue Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelmaa.. Marja Koivula kehittämisjohtaja

10 Maakuntajohtaja EDUSTAJA YRITYS-SUOMI - HÄMEEN ALUEEN OHJAUSRYHMÄÄN Hämeen TE-keskus pyytää päivätyllä kirjeellä Päijät-Hämeen liittoa nimeämään edustajan ja varaedustajan Yritys-Suomi -palvelujärjestelmän alueelliseen ohjausryhmään mennessä. Alueellisen ohjausryhmän tehtävänä on yhteensovittaa ja kehittää yrityspalveluja Yritys- Suomi palvelujärjestelmän toteuttamiseksi. Hämeessä perustetaan lisäksi kolme teemakohtaista työryhmää: seudulliset yrityspalvelut, kasvuyrityspalvelut ja innovaatiopalvelut. Ehdotusta tehtäessä on huomioitu tasa-arvolain vaatimukset. Päätän esittää Yritys-Suomi alueelliseen ohjausryhmään ja mahdollisiin teemaryhmiin jäseneksi aluekehityspäällikkö Juha Hertsiä ja varalle kehittämisjohtaja Marja Koivulaa. Juha Hertsi aluekehityspäällikkö

11 Maakuntajohtaja LAUSUNTO KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE YMPÄRISTÖNVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA KOSKIEN VALTATIE 12 PARANTAMISTA VÄLILLÄ JOKUE (IITTI) SUVIOJA (KUUSANKOSKI) Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on pyytänyt lausuntoa ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta koskien valtatie 12 parantamista välillä Jokue (Iitti) Suvioja (Kuusankoski). Tarkasteltava valtatieosuus Jokue Suvioja sisältyy valtatie 12 Lahti Kouvola yhteysvälihankkeeseen. Käsiteltävä valtatieosuus on noin 15 kilometriä pitkä. Se sijoittuu pääosin Iitin kunnan ja osin Kuusankosken kaupungin alueelle. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan Hämeen tiepiirin suunnitelma siitä, mitkä vaihtoehdot tutkitaan, miten vaihtoehtojen vaikutukset arvioidaan sekä miten ympäristövaikutusten arviointiohjelma -menettelyn vuoropuhelu ja tiedottaminen järjestetään. Ympäristön vaikutusten arviointiohjelmassa tutkitaan kolmea eri päävaihtoehtoa sekä vertailuvaihtoehtona hankkeen toteuttamatta jättäminen. Päijät-Hämeen liitto toteaa, että suunnittelualue ja sitä koskeva yva ohjelma sijaitsee Päijät-Hämeen ulkopuolisella alueella. Päijät-Hämeen liitto toivoo kuitenkin saavansa seurata myös jatkossa yva-ohjelmia alueensa ulkopuolisillakin osilla, koska yksittäiset tieosuudet kuuluvat laajempaan Lahti Kouvola yhteysvälihankekokonaisuuteen, joka on merkityksellinen Päijät-Hämeelle. Lausunto annetaan toimiston päätöksenä, johon maakuntahallituksella on ns. ottooikeus. Maakuntahallituksella on seuraava kokous , jolloin sillä on mahdollisuus ottaa asia halutessaan käsiteltäväksi tai hyväksyä se sellaisenaan. Oheisena toimiston lausunto ennakkoon tietoonne. Mirja Karila-Reponen erityisasiantuntija

12 Maakuntajohtaja LAUSUNTO VALTATIEN 24 KYMIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMISESTA KIERTOLIITTYMÄLLÄ Hämeen tiepiiri pyytää yleisistä teistä annetun asetuksen 14 :n mukaista lausuntoa tiesuunnitelmasta valtatien 24 Kymijärven eritasoliittymän parantamiseksi kiertoliittymällä. Suunnitelmaa on perusteltu seuraavasti: Suunnitelmalla parannetaan valtateiden 4 ja 24 välistä liikenteen sujuvuutta. Rakenteilla oleva Kariston kaupunginosa kytketään rakennettavan yksikaistaisen kiertoliittymän kautta yleiseen tieverkkoon. Kiertoliittymä mahdollistaa liikenteen sujumisen ja myös varmistaa liittymän liikenneturvallisuuden maankäytön lisääntyessä liittymän vaikutusalueella. Suunnitteluratkaisu toteuttaa ja tarkentaa maakuntakaavassa esitettyä eritasoliittymävarausta eikä Päijät-Hämeen liitolla ei ole huomauttamista siitä. Asiakirjat palautetaan lausunnon mukana. Erkki Rope maakuntainsinööri

13 Maakuntajohtaja ESITYKSEN TEKEMINEN ETELÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN NEUVOTTELUKUNTAAN NIMETTÄVÄKSI JÄSENEKSI Etelä-Suomen lääninhallitus nimesi läänin ammatillisen koulutuksen neuvottelukunnan toimikaudeksi Neuvottelukunnassa on edustus kauppakamareista,koulutusorganisaatioista, maakuntien liitoista, työmarkkina- ja etujärjestöistä sekä työvoima- ja elinkeinokeskuksista Etelä-Suomen läänin alueelta. Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan myös Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan ammatillisen koulutuksen yhteistyöryhmien puheenjohtajat. Yhteistyöryhmät toimivat Etelä-Suomen ammatillisen koulutuksen neuvottelukunnan alueellisina asiantyntijaryhminä. Päijät-Hämeen liiton edustajana neuvottelukunnassa on nyt päättyvänä toimikautena ollut erityisasiantuntija Jaana Samola. Neuvottelukunta tuo alueellista näkökulmaa ammatillisen koulutuksen kehittämiseen Etelä-Suomen läänissä, edistää ennakointiyhteistyötä ja vaikuttaa valtakunnallisiin koulutussuunnitelmiin ja niiden alueellistamiseen. Etelä-Suomen lääninhallitus pyytää Päijät-Hämeen liittoa tekemään esityksensä neuvottelukunnan jäseneksi uudelle, päättyvälle toimikaudelle. Neuvottelukunnan nimeämisessä otetaan huomioon läänin kaksikielisyys ja tasa-arvolain vaatimukset, minkä johdosta lääninhallitus pyytää tekemään molemmat sukupuolet käsittävän ehdotuksen. Etelä-Suomen lääninhallitus nimeää ehdotusten pohjalta neuvottelukunnan jäsenet. Päätös: Olen päättänyt esittää Etelä-Suomen lääninhallitukselle, että läänin ammatillisen koulutuksen neuvottelukuntaan nimettäisiin jäseneksi erityisasiantuntija Jaana Simola tai tutkimuspäällikkö Jukka Mikkonen. Riitta Nyqvist hallintojohtaja

14 Maakuntajohtaja LAUSUNTO MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE SUOMEN ELINKEINOKALATALOUDEN TOIMINTAOHJELMA ASIAKIRJASTA Maa- ja metsätalousministeriö on yhdessä elinkeinokalatalouden järjestöjen ja TEkeskusten kalatalousyksiköiden kanssa valmistellut luonnoksen (versio IV) Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelmaksi ohjelmakaudelle Sen jälkeen kun asianmukaiset lausunnot on otettu huomioon, toimintaohjelma viedään valtioneuvoston käsittelyyn ja sen jälkeen se lähetetään hyväksyttäväksi komissioon. Yhteinen kalastuspolitiikka ja sen määräykset ohjaavat elinkeinokalatalouden kehittämistä koko Euroopan unionin alueella. Suomen elinkeinokalatalouden kansallisessa strategiasuunnitelmassa on kuvattu Suomen strategiset linjaukset Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan periaatteiden ja tavoitteiden toteuttamiseksi vuosille Strategian linjaukset ohjaavat Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman sisällön valmistelua. Toimintaohjelmassa kuvataan ne periaatteet, joiden mukaan Euroopan kalastusrahaston osarahoittamia toimia toteutetaan ja mihin rahoitusta ohjataan. Toimintaohjelman tavoitteena on suunnata ohjelmavarat sellaisiin toimenpiteisiin, jotka tukevat elinkeinokalatalouden kannattavan yritystoiminnan syntymistä ja säilymistä Suomessa. Tavoitteen mukaisesti rahoitusta kohdennetaan erityisesti: Investointihankkeisiin, jotka tähtäävät yritystoiminnan nykyaikaistamiseen ja pitkän aikavälin kehittämiseen; Alan yritystoimintaa tukeviin ja yritysosaamista parantaviin yleishyödyllisiin infrastruktuuri- ja kehittämishankkeisiin; Yritysten toimintaedellytyksiä tukeviin kehittämishankkeisiin, joissa painotetaan alan ongelmien ratkaisua sekä alan mahdollisuuksien ja uusien innovaatioiden hyödyntämistä Hankkeisiin, jotka parantavat laatua tai edistävät kuluttaja-, markkina-, ympäristö- ja tasa-arvonäkökohtien huomioonottamista. Toimintalinjoja on viisi: 1. Merikalastus, 2. Vesiviljely, sisävesikalastus, kalanjalostus ja kalan tukkukauppa, 3. Yleishyödylliset toimenpiteet, 4. Alueellinen yhteistoiminta, 5. Tekninen apu. Komission päätöksen K(2006) 4332 mukaan Suomen elinkeinokalatalouden EUrahoituksen taso on kaudella euroa. Kun tähän lisätään Euroopan kalatalousrahastoa koskevan asetuksen mukainen vuosittainen 2 %:n korjaus, on koko ohjelman EU rahoitus euroa. Tästä Manner-Suomen osuus on ja Ahvenanmaan maakunnan osuus on euroa. Päijät-Hämeen liitolla ei ole huomautettavaa Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelma asiakirjasta. Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelma antaa sisällöllisesti kohtuulliset raamit kalatalouden kehittämiseen myös Päijät-Hämeessä.

15 Maakuntajohtaja Lausunto annetaan toimiston päätöksenä, johon maakuntahallituksella on ns. ottooikeus. Maakuntahallituksella on seuraava kokous , jolloin sillä on mahdollisuus ottaa asia halutessaan käsiteltäväksi tai hyväksyä se sellaisenaan. Oheisena toimiston lausunto ennakkoon tietoonne. Mirja Karila-Reponen erityisasiantuntija

16 Maakuntajohtaja KUNTIEN TALOUSANALYYSIEN TILAAMINEN Päijät-Hämeen palvelurakenneuudistus projektin Kuntatalous- ja valtionosuudet työryhmän tehtävänä on laatia kuntien käyttöön yhdenmukaiset ja vertailukelpoiset kuntatalousanalyysit. Analyysien perusteella kunnat voivat tarkastella tulevaisuuden kehitysnäkymiään ja tehdä tarvittavia rakenteellisia ratkaisuehdotuksiaan käynnissä olevassa kunta- ja palvelurakenneuudistusprosessissa. Työryhmän asettama valmisteluryhmä on keskustellut ko. analyysin tekemisestä Kuntaliiton talousyksikön, Kuntatarkastus Oy:n sekä Yritystaito Oy:n kanssa. Työryhmä käsitteli kokouksessaan saadut vastaukset: Valmisteluryhmä on tavannut Kuntaliiton talousyksikön johtajan Martti Kallion ja keskustellut Kuntaliiton kanssa mahdollisesta kumppanuushankkeesta. Martti Kallion mukaan Kuntaliiton resurssit eivät riitä tarvittavan tietoaineiston keräämiseen ja analysointiin ja sieltä kehotettiin kääntymään muiden tahojen puoleen. Pääsihteeri on kysynyt sähköpostitse Yritystaito Oy:n käsitystä siitä, onko sitä kautta mahdollista saada kuntatalousanalyysi. Yritystaito Oy:stä ilmoitettiin vastauksena, että heidän kapasiteettinsa ei tällä hetkellä mahdollista tarjouksen jättämistä pyydetystä talousanalyysistä. Kuntatarkastus Oy on antanut tarjouksensa Tarjous sisältää kuntakohtaiset talousanalyysit sekä mallien laskeminen kolmella eri kuntarakennevaihtoehdolla. Tarjouksen loppusumma on euroa + alv. Matkustuskustannukset laskutetaan erikseen. Työryhmä totesi, että koska muilla tahoilla kuin Kuntatarkastus Oy:llä ei ole mahdollisuutta toteuttaa tarvittavaa talousanalyysiä ja koska Kuntatarkastus Oy:llä on työryhmän mielestä riittävä tietotaito talousanalyysin tekemisestä, työryhmä päätti tilata kuntien talousanalyysit Kuntatarkastus Oy:ltä saadun tarjouksen mukaisesti. Lisäksi työryhmä päätti valtuuttaa valmisteluryhmän neuvottelemaan konsultin kanssa lisämallien valinnan mahdollisuudesta, mikäli valmistelutoimikunta tai johtoryhmä kokouksissaan näin päättää. Konsultilta pyydetään myös arvio siitä, paljonko yksi ennustelaskelma tulisi maksamaan. Päätös: Olen tänään päättänyt, että Palvelurakenneuudistus projektiin kuuluva Kuntien talousanalyysi tilataan Kuntatarkastus Oy:ltä saadun tarjouksen mukaisena ja työryhmän esittämillä neuvotteluvaltuuksilla. Jaana Simola erityisasiantuntija

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 7/2006 15.8.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 14.8.2006 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 10/2006 13.11.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 13.11.2006 klo 8.30 10.20 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

RAHOITUSRAKENTEEN MUUTTAMINEN PALVELURAKENNEUUDISTUS PÄIJÄT- HÄMEESSÄ -HANKKEESSA (HANKENRO 623)

RAHOITUSRAKENTEEN MUUTTAMINEN PALVELURAKENNEUUDISTUS PÄIJÄT- HÄMEESSÄ -HANKKEESSA (HANKENRO 623) MAAKUNTAHALLITUS 12.02.2007 LIITTYY ASIAAN 17 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Maakuntajohtaja 3 5.1.2007 RAHOITUSRAKENTEEN MUUTTAMINEN PALVELURAKENNEUUDISTUS PÄIJÄT- HÄMEESSÄ -HANKKEESSA (HANKENRO 623) Päijät-Hämeen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus 13.04.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.04.2015 klo 08:30-10:00 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 2/2007 12.2.2007 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus 14.04.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 14.04.2014 klo 08:30-10:55 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 12/2014 Kokousaika: keskiviikkona 17.12.2014 klo 9.00 11.20 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten yrityspalveluiden seurantaryhmän 2. väliraportti Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:11 Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35)

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35) 1 (35) Aika: 17.12.2007 klo 10.00 Paikka: Sokos Hotel Vaakuna Possentie 7 Hämeenlinna 199 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...2 200 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...2 201 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi Työryhmän raportti Alueiden kehittäminen 6/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.2.2004 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00 pöytäkirja 9/ 09:00 Kokoustiedot... 1 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 168 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 169 Hämeen liiton toiminta-

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 Joulukuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO: LÄHTÖKOHDAT...3 1. Maaseutuverkoston taustaa...3 1.1. Suomen maaseudun kehittämisstrategia

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO. Toimintasuunnitelma talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004

POHJOIS-SAVON LIITTO. Toimintasuunnitelma talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 POHJOIS-SAVON LIITTO Toimintasuunnitelma talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 Pohjois-Savon liitto Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 Kuopio 2001 ISSBN

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 16.4.2007 klo 10.15 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 55 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA... 3 56

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 78 TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 Jyväskylä 1999 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100, Jyväskylä Puhelin 014-65200,

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006

Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006 Kuopio 2003 ISSBN 952-5188-46-9 ISSN 1238-5514 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 2. LIITON TOIMINTA-AJATUS JA

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 13:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli Matilainen, Reino Auvinen, Toni

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 24.5.2010 / Versio 0.1.1 (raportti käsitellään: seurantakomitea 7. - 8.6.2010 Lahti) CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2003 KESKI-SUOMEN LIITTO 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153. KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja 153 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Asialista Maakuntahallitus 5/2014 Kokousaika: 19.5.2014 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka:

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot