MAAKUNTATUNNUKSEN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN URHEILUJOUKKOJEN JA KOULUN KILTA RY:N STANDAARISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKUNTATUNNUKSEN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN URHEILUJOUKKOJEN JA KOULUN KILTA RY:N STANDAARISSA"

Transkriptio

1 MAAKUNTAHALLITUS LIITTYY ASIAAN 28 Maakuntajohtaja MAAKUNTATUNNUKSEN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN URHEILUJOUKKOJEN JA KOULUN KILTA RY:N STANDAARISSA Maakuntahallituksen tekemän päätöksen perusteella olen myöntänyt seuraavan maakuntatunnuksen käyttöoikeuden: Urheilujoukkojen ja koulun kilta ry esittää, että sen Lahden alaosasto saisi käyttää alaosaston standaarissa Päijät-Hämeen maakuntatunnusta Vellamoa. Maakuntatunnuksen käytöllä on tarkoitus erottaa alaosastojen standaarit pääkillan standaarista. Malli liitteenä. Eija Säynätmäki johdon sihteeri

2 Maakuntajohtaja LAUSUNTO SUOMEN MATKAILUSTRATEGIAN 2020 JA TOIMENPIDEOHJELMAN JATKOTOIMENPITEET Kauppa- ja teollisuusministeriö on pyytänyt maakuntien liittoja ottamaan kantaa siihen, mitkä ja miten valtakunnallisen matkailu strategian linjaukset huomioidaan maakuntatasolla. Vastaukset on pyydetään lähettämään kauppa- ja teollisuus-ministeriöön viimeistään Liiton vastaus on toimitettu lisäajan puitteissa ja on laadittu liitossa pidetyn rahoittaja ja toteuttaja -kokouksen perusteella. Muistio toimitetaan ministeriölle tiedoksi. Matkailun kasvutavoitteita Päijät-Hämeessä yöpymismäärien kasvu 3-5% /vuosi (3% kotimaiset, 5% ulkomaiset) - hotellien käyttöasteen kasvu 5 %-yksikköä - kokousmatkailijoiden määrän kasvu 10% / vuosi (vuodesta 2008 eteenpäin) sijan nousu FCB:n kv. kokoustilastoissa Jatkotoimenpiteet: Toimijoiden yhteistyön tiivistäminen Päijät-Hämeessä ja ylialueellisesti - todettiin, että matkailun toimijoiden roolit alueella ovat suhteellisen selvät - tulevaisuudessa tiivistetään entisestään vuoropuhelua eri toimijoiden, erityisesti rahoittajien ja hankkeita hallinnoivien tahojen välillä - Lahti Travel Oy ja LAKES tarjoavat matkailun asiantuntija-apua hankkeiden arvioinnissa ja antavat lausuntoja tarvittaessa - matkailutoimijat (rahoittajat, kehittämisyhtiöt, hallinnoijat) ovat sitoutuneet yhteisten strategisten päämäärien toteuttamiseen Työsidonnainen matkailu (MICE) - tuetaan työsidonnaiseen matkailuun liittyviä investointeja - tuetaan mikroyritysten tuotekehitystä palvelemaan työsidonnaisen matkailun tarpeita Wellbeing (hyvinvointi) -matkailun kehittäminen - valmistaudutaan viemään eteenpäin hyvinvointikeskusten kehittämishankkeita alueella (Master Planit) - tuetaan hyvinvointimatkailuun liittyviä investointeja tai investointisuunnittelua - tuetaan wellbeing-palveluita tuottavien yritysten verkottumista ja tuotekehitystä Tapahtumamarkkinointi ja uusien tapahtumien haku - etsitään uudenlaisia toimintamalleja toteuttaa tapahtumien yhteismarkkinointia ja uusien tapahtumien hakua - jatketaan tapahtumien tuotekehitystyötä Matkailun koulutus - tuetaan matkailukoulutuksen ja tutkimustoiminnan kehittymistä alueella Lausunto annetaan toimistopäätöksenä, johon maakuntahallituksella on ns. ottooikeus. Maakuntahallituksen seuraava kokous on , jolloin sillä on mahdollisuus ottaa asia halutessaan käsiteltäväksi tai hyväksyä se sellaisenaan. Juha Hertsi aluekehityspäällikkö

3 Maakuntajohtaja MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN PELIMANNIMESSU TIIRISMAAN PERUSKOULUN MUSIIKKILUOKKIEN JA LAHDEN KONSERVATORION KANSSA HANKKEELLE (HANKENRO 529) Tiirismaan peruskoulu on hakenut rahoitusta hankkeelle Pelimannimessu Tiirismaan peruskoulun musiikkiluokkien ja Lahden konservatorion kanssa Helsingissä. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa ruotsalaisuuden päivänä Temppeliaukion kirkossa En svensk spelmansmässa, joka on Suomen kantaesitys. Tavoitteena on viestittää helsinkiläisille monipuolisista musiikin koulutusmahdollisuuksista Päijät-Hämeessä. Samalla messu on merkittävä kielipoliittinen avaus ja lisää Päijät-Hämeen tunnettuutta myös kaksikielisen maan suomenruotsalaisen kulttuurin esiintuojana. Esityksessä on mukana 200 laulajaa ja 35 Lahden Konservatorion soittajaa, jotka ovat vuotiaita. Esiintymisen yhteydessä tuodaan esille monipuolisia kouluttautumismahdollisuuksia Lahdessa. Hankkeen rahoitussuunnitelma Hakijan esitys Valmistelijan esitys Maakunnan kehittämisraha Muu kansallinen rahoitus Kunnat (oma rahoitus) Muu kuntarahoitus Yhteensä Olen tänään päättänyt myöntää Päijät-Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2006 siirtomäärärahasta momentilta maakunnan kehittämisrahaa seuraavasti: Hanke: Hakija: Tarkoitus: Tavoitteet: Hankkeen kesto: Päätöksen perustelut: Pelimannimessu Tiirismaan peruskoulun musiikkiluokkien ja Lahden konservatorion kanssa Helsingissä Tiirismaan peruskoulu Tuotetaan En svensk spelmansmässa ruotsalaisuuden päiväksi pääkaupunkiseulla esitettäväksi Markkinoida Lahtea monipuolisena musiikki- ja kielikoulutuksen kaupunkina Hanke toteuttaa maakuntaohjelman toimintalinjan 4 Pohjoisen Euroopan turvallinen luonnonläheisen asumisen, liikunnan ja kulttuurin kohtaamispaikka toimenpidettä Matkailun, kulttuurin ja liikunnan toimintaympäristön parantaminen Hyväksyttävä kustannusarvio 6300 Myönnetään maakunnan kehittämisrahaa 47,62 % 3 000

4 Hankkeen hyväksytty kustannusarvio sisältää 3300 euroa hakijan omaa kunnallista rahoitusta. Avustuksen piiriin Ostopalvelut hyväksytyt kustannukset: Aineet ja tarvikkeet Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Avustuksen saajan on noudatettava päätökseen liitettäviä avustuksen saannin ehtoja. Avustus on haettava maksatukseen 4 kuukauden sisällä hankkeen päättymispäivästä. Yhteistyö Päijät- Hämeen liiton kanssa: Liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa hankkeen etenemistä. Liiton yhteyshenkilö on kehittämisjohtaja Marja Koivula. Marja Koivula kehittämisjohtaja

5 Maakuntajohtaja LAUSUNTO GASUM OY:N MAAKAASUN RINNAKKAISPUTKISUUNNITELMASTA NIINIKOSKI - MÄNTSÄLÄ Gasum oy on suunnitellut vahvistavansa kaasuputkiston siirtokapasiteettia rakentamalla uuden rinnakkaisputken nykyisen putken rinnalle välillä Niinikoski (Orimattila) Hirvihaara (Mäntsälä). Päijät-Hämeen alueella uusi linjaus noudattelee vanhaa putkea. Gasum Oy on pyytänyt päivätyllä kirjeellään liiton ennakkolausuntoa lunastuslain (603/77) 8 2 momentissa mainitussa tarkoituksessa. Ennakkolausunto liitetään valtioneuvostolle osoitettavaan lunastus- ja ennakkohaltuunottolupahakemukseen, jonka Gasum Oy jättää hankkeen toteutuspäätöksen jälkeen. Päijät-Hämeen seutukaavassa ja vahvistettavana olevassa maakuntakaavassa on varaus maakaasuputkelle Gasum Oy:n esittämässä paikassa. Päijät-Hämeen liitolla ei ole huomautettavaa ennakkolausuntopyynnössä esitetystä kaasuputken linjauksesta. Erkki Rope maakuntainsinööri

6 Maakuntajohtaja MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN TURVALLISUUSALAN YLIOPISTO- JA KORKEAKOULUTASOISEN KOULUTUSKOKONAISUUDEN AVAAMINEN PÄIJÄT- HÄMEESSÄ -HANKKEELLE (HANKENRO 529) Päijät-Hämeen liitto on hakenut rahoitusta hankkeelle Turvallisuusalan yliopisto- ja korkeakoulutasoisen koulutuskokonaisuuden avaaminen Päijät-Hämeessä. Tarkoituksena on rakentaa ensimmäinen yliopisto- ja korkeakoulutasoinen verkostomaisesti toimiva turvallisuusalan monitieteinen tutkintoihin johtava koulutuskokonaisuus Suomeen. Tehdyn esiselvityksen perusteella otetaan yhteyttä opetusministeriöön ja sisäasiainministeriöön sekä keskeisten yliopistojen- ja korkeakoulujen rehtoreihin sekä laitosten johtoon ja sidosryhmiin sekä selvittää turvallisuusalan koulutuksen valmistelun ja sen rahoituksen järjestämistä. Tavoitteena on turvallisuusalan koulutuksen käynnistäminen Päijät-Hämeessä. Hankkeen rahoitussuunnitelma Hakijan esitys Valmistelijan esitys Maakunnan kehittämisraha Muu kansallinen rahoitus Kunnat (oma rahoitus) Yhteensä Olen tänään päättänyt myöntää Päijät-Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2006 siirtomäärärahasta momentilta maakunnan kehittämisrahaa seuraavasti: Hanke: Hakija: Tarkoitus: Turvallisuusalan yliopisto- ja korkeakoulutasoisen koulutuskokonaisuuden avaaminen Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen liitto Turvallisuusalan koulutuksen ja rahoituksen järjestäminen Tavoitteet: Hankkeen kesto: Päätöksen perustelut: Turvallisuusalan koulutuksen käynnistäminen Lahdessa Hanke toteuttaa maakuntaohjelman toimintalinjan 2 toimenpidekokonaisuutta Ympäristökoulutuksen ja ympäristötutkimuksen lisääminen Hyväksyttävä kustannusarvio Myönnetään maakunnan kehittämisrahaa 60 % 5 400

7 Hankkeen hyväksytty kustannusarvio sisältää 3591 euroa hakijan omaa kunnallista rahoitusta. Avustuksen piiriin Henkilöstökulut hyväksytyt kustannukset: Ostopalvelut 400 Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Avustuksen saajan on noudatettava päätökseen liitettäviä avustuksen saannin ehtoja. Avustus on haettava maksatukseen 4 kuukauden sisällä hankkeen päättymispäivästä. Yhteistyö Päijät- Hämeen liiton kanssa: Liitolle on varattava mahdollisuus olla mukana seuraamassa hankkeen etenemistä. Liiton yhteyshenkilö on tarkastaja Helena Masanti. Marja Koivula kehittämisjohtaja

8 Maakuntajohtaja LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN TOIMINTARYHMIEN MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMISTA Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa alueen toimintaryhmien maaseudun kehittämissuunnitelmista mennessä. Erityisesti on pyydetty kiinnittämään huomiota siihen, millä tavoin paikalliset suunnitelmat ja maakunnan maakuntasuunnitelma tukevat toisiaan. Päijät-Hämeen maakuntahallitus on käsitellyt toimintaryhmien kehittämisohjelmat vuosille kokouksessaan Maakuntahallitus kiinnitti huomiota seuraaviin asioihin: 1. Pienyritystoiminnan kehittämisessä on monella eri taholla oma roolinsa ja päällekkäisten toimintojen syntymistä tulee välttää. Maakunnan yrityspalvelutoimijoiden tulee muodostaa yhdessä entistä parempaa ja kustannustehokasta palveluverkostoa yrityspalveluihin. Toimintaryhmillä on hyvät lähtökohdat tarjota hanketyön avulla hyvinvointia nykyisille ja uusille asukkaille sekä vahvistaa maaseutuasumisen edellytyksiä alueella. Toimintaryhmätyössä tulee vahvistaa paikallista aloitteellisuutta ja varmistaa, että toiminta perustuu laajaan osallistumiseen. 2. Paikalliskulttuurin tukemisessa on pienilläkin hankkeilla mahdollisuus löytää jatkuvuutta ja yhteenkuuluvuutta tehostavia tekijöitä. Yrittämisen ja elinkeinotoiminnan tukitoimissa tulee välttää päällekkäisiä toimintoja ja löytää paras asiantuntemus alueen eri toimijoilta 3. Maallemuuton edistämisen tulee tapahtua kestävällä tavalla. Maaseudun lisäasuttamisessa tulisi ottaa huomioon mm. vesihuollon runkoverkkoon liitettävissä olevat asuinalueet. Haja-asutusalueen asuttaminen tulee tehdä hallitusti. Vesihuoltoratkaisut tulevat nousemaan ohjelmakauden yhdeksi kehittämiskohteeksi tontti- ja aluekohtaisesti. 4. Eri rahastojen toimien yhteensovituksessa on maakuntahallituksella ja maakunnan yhteistyöryhmällä keskeinen tehtävä. Maaseutuohjelma ja toimintaryhmien ohjelmatyö muodostavat merkittävän kokonaisuuden alueen kehittämisessä ja koko alueen elinvoimaisuuden tukemisessa. Aluekehittämisen kokonaisuuden koordinoinnin kannalta on keskeistä, että alueen erityisohjelmista ja aluekehittämisen rahoituksen toimenpiteistä käydään keskustelut maakunnan yhteistyöryhmässä ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan liittyen maakuntahallituksessa. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelman kehittämisen kärjet ovat aikuiskoulutuksen kehittäminen valtakunnan korkeimmalle laatutasolle ja määrältään selvästi maakuntaa laajempaa tarvetta tyydyttäväksi sekä tuottavuuden ja tehokkuuden nosto. Päijänne-Leader ry:n kehittämisohjelma vuosille tukee Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelmaa Toimintalinjan 1 Monipuolinen pienyritystoiminta sisältää maaseudun innovaatiopalveluiden tukemisen. Tämä toimenpidekokonaisuus tukee maakuntasuunnitelman tavoitetta saavuttaa vuonna 2020 tilanne, jossa Päijät-Häme on maan paras innovaatioiden hyödyntäjä. Toimintalinjan 4 Leader-toimintatavan vahvistaminen si-

9 sältää kansainvälisen yhteistyön. Tämä toimenpidekokonaisuus tukee hyvin maakuntasuunnitelman tavoitetta kansainvälistyvästä ja verkottuvasta maakunnasta. Päijänne- Leaderin kehittämisohjelma ei sen sijaan erityisemmin tue maakuntasuunnitelman toista kärkitavoitetta valtakunnan johtavasta aikuiskouluttajasta. Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisohjelman toimintalinja 4 Elinvoimaa elinkeinoista tukee parhaiten Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelmaa. Toimenpidekokonaisuudessa Tietotaidon parantaminen ja yrittäjyyden edistäminen tuetaan maakuntasuunnitelman kärkitavoitteiden mukaisesti tuottavuuden parantamista ja yrittäjien osaamista. Itä-Uudenmaan maaseudun paikallinen kehittämisohjelma Projektum II kattaa Päijät- Hämeeseen kuuluvan Artjärven kunnan. Ohjelma ei erityisesti tue Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelmaa.. Marja Koivula kehittämisjohtaja

10 Maakuntajohtaja EDUSTAJA YRITYS-SUOMI - HÄMEEN ALUEEN OHJAUSRYHMÄÄN Hämeen TE-keskus pyytää päivätyllä kirjeellä Päijät-Hämeen liittoa nimeämään edustajan ja varaedustajan Yritys-Suomi -palvelujärjestelmän alueelliseen ohjausryhmään mennessä. Alueellisen ohjausryhmän tehtävänä on yhteensovittaa ja kehittää yrityspalveluja Yritys- Suomi palvelujärjestelmän toteuttamiseksi. Hämeessä perustetaan lisäksi kolme teemakohtaista työryhmää: seudulliset yrityspalvelut, kasvuyrityspalvelut ja innovaatiopalvelut. Ehdotusta tehtäessä on huomioitu tasa-arvolain vaatimukset. Päätän esittää Yritys-Suomi alueelliseen ohjausryhmään ja mahdollisiin teemaryhmiin jäseneksi aluekehityspäällikkö Juha Hertsiä ja varalle kehittämisjohtaja Marja Koivulaa. Juha Hertsi aluekehityspäällikkö

11 Maakuntajohtaja LAUSUNTO KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE YMPÄRISTÖNVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA KOSKIEN VALTATIE 12 PARANTAMISTA VÄLILLÄ JOKUE (IITTI) SUVIOJA (KUUSANKOSKI) Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on pyytänyt lausuntoa ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta koskien valtatie 12 parantamista välillä Jokue (Iitti) Suvioja (Kuusankoski). Tarkasteltava valtatieosuus Jokue Suvioja sisältyy valtatie 12 Lahti Kouvola yhteysvälihankkeeseen. Käsiteltävä valtatieosuus on noin 15 kilometriä pitkä. Se sijoittuu pääosin Iitin kunnan ja osin Kuusankosken kaupungin alueelle. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan Hämeen tiepiirin suunnitelma siitä, mitkä vaihtoehdot tutkitaan, miten vaihtoehtojen vaikutukset arvioidaan sekä miten ympäristövaikutusten arviointiohjelma -menettelyn vuoropuhelu ja tiedottaminen järjestetään. Ympäristön vaikutusten arviointiohjelmassa tutkitaan kolmea eri päävaihtoehtoa sekä vertailuvaihtoehtona hankkeen toteuttamatta jättäminen. Päijät-Hämeen liitto toteaa, että suunnittelualue ja sitä koskeva yva ohjelma sijaitsee Päijät-Hämeen ulkopuolisella alueella. Päijät-Hämeen liitto toivoo kuitenkin saavansa seurata myös jatkossa yva-ohjelmia alueensa ulkopuolisillakin osilla, koska yksittäiset tieosuudet kuuluvat laajempaan Lahti Kouvola yhteysvälihankekokonaisuuteen, joka on merkityksellinen Päijät-Hämeelle. Lausunto annetaan toimiston päätöksenä, johon maakuntahallituksella on ns. ottooikeus. Maakuntahallituksella on seuraava kokous , jolloin sillä on mahdollisuus ottaa asia halutessaan käsiteltäväksi tai hyväksyä se sellaisenaan. Oheisena toimiston lausunto ennakkoon tietoonne. Mirja Karila-Reponen erityisasiantuntija

12 Maakuntajohtaja LAUSUNTO VALTATIEN 24 KYMIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMISESTA KIERTOLIITTYMÄLLÄ Hämeen tiepiiri pyytää yleisistä teistä annetun asetuksen 14 :n mukaista lausuntoa tiesuunnitelmasta valtatien 24 Kymijärven eritasoliittymän parantamiseksi kiertoliittymällä. Suunnitelmaa on perusteltu seuraavasti: Suunnitelmalla parannetaan valtateiden 4 ja 24 välistä liikenteen sujuvuutta. Rakenteilla oleva Kariston kaupunginosa kytketään rakennettavan yksikaistaisen kiertoliittymän kautta yleiseen tieverkkoon. Kiertoliittymä mahdollistaa liikenteen sujumisen ja myös varmistaa liittymän liikenneturvallisuuden maankäytön lisääntyessä liittymän vaikutusalueella. Suunnitteluratkaisu toteuttaa ja tarkentaa maakuntakaavassa esitettyä eritasoliittymävarausta eikä Päijät-Hämeen liitolla ei ole huomauttamista siitä. Asiakirjat palautetaan lausunnon mukana. Erkki Rope maakuntainsinööri

13 Maakuntajohtaja ESITYKSEN TEKEMINEN ETELÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN NEUVOTTELUKUNTAAN NIMETTÄVÄKSI JÄSENEKSI Etelä-Suomen lääninhallitus nimesi läänin ammatillisen koulutuksen neuvottelukunnan toimikaudeksi Neuvottelukunnassa on edustus kauppakamareista,koulutusorganisaatioista, maakuntien liitoista, työmarkkina- ja etujärjestöistä sekä työvoima- ja elinkeinokeskuksista Etelä-Suomen läänin alueelta. Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan myös Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan ammatillisen koulutuksen yhteistyöryhmien puheenjohtajat. Yhteistyöryhmät toimivat Etelä-Suomen ammatillisen koulutuksen neuvottelukunnan alueellisina asiantyntijaryhminä. Päijät-Hämeen liiton edustajana neuvottelukunnassa on nyt päättyvänä toimikautena ollut erityisasiantuntija Jaana Samola. Neuvottelukunta tuo alueellista näkökulmaa ammatillisen koulutuksen kehittämiseen Etelä-Suomen läänissä, edistää ennakointiyhteistyötä ja vaikuttaa valtakunnallisiin koulutussuunnitelmiin ja niiden alueellistamiseen. Etelä-Suomen lääninhallitus pyytää Päijät-Hämeen liittoa tekemään esityksensä neuvottelukunnan jäseneksi uudelle, päättyvälle toimikaudelle. Neuvottelukunnan nimeämisessä otetaan huomioon läänin kaksikielisyys ja tasa-arvolain vaatimukset, minkä johdosta lääninhallitus pyytää tekemään molemmat sukupuolet käsittävän ehdotuksen. Etelä-Suomen lääninhallitus nimeää ehdotusten pohjalta neuvottelukunnan jäsenet. Päätös: Olen päättänyt esittää Etelä-Suomen lääninhallitukselle, että läänin ammatillisen koulutuksen neuvottelukuntaan nimettäisiin jäseneksi erityisasiantuntija Jaana Simola tai tutkimuspäällikkö Jukka Mikkonen. Riitta Nyqvist hallintojohtaja

14 Maakuntajohtaja LAUSUNTO MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE SUOMEN ELINKEINOKALATALOUDEN TOIMINTAOHJELMA ASIAKIRJASTA Maa- ja metsätalousministeriö on yhdessä elinkeinokalatalouden järjestöjen ja TEkeskusten kalatalousyksiköiden kanssa valmistellut luonnoksen (versio IV) Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelmaksi ohjelmakaudelle Sen jälkeen kun asianmukaiset lausunnot on otettu huomioon, toimintaohjelma viedään valtioneuvoston käsittelyyn ja sen jälkeen se lähetetään hyväksyttäväksi komissioon. Yhteinen kalastuspolitiikka ja sen määräykset ohjaavat elinkeinokalatalouden kehittämistä koko Euroopan unionin alueella. Suomen elinkeinokalatalouden kansallisessa strategiasuunnitelmassa on kuvattu Suomen strategiset linjaukset Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan periaatteiden ja tavoitteiden toteuttamiseksi vuosille Strategian linjaukset ohjaavat Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman sisällön valmistelua. Toimintaohjelmassa kuvataan ne periaatteet, joiden mukaan Euroopan kalastusrahaston osarahoittamia toimia toteutetaan ja mihin rahoitusta ohjataan. Toimintaohjelman tavoitteena on suunnata ohjelmavarat sellaisiin toimenpiteisiin, jotka tukevat elinkeinokalatalouden kannattavan yritystoiminnan syntymistä ja säilymistä Suomessa. Tavoitteen mukaisesti rahoitusta kohdennetaan erityisesti: Investointihankkeisiin, jotka tähtäävät yritystoiminnan nykyaikaistamiseen ja pitkän aikavälin kehittämiseen; Alan yritystoimintaa tukeviin ja yritysosaamista parantaviin yleishyödyllisiin infrastruktuuri- ja kehittämishankkeisiin; Yritysten toimintaedellytyksiä tukeviin kehittämishankkeisiin, joissa painotetaan alan ongelmien ratkaisua sekä alan mahdollisuuksien ja uusien innovaatioiden hyödyntämistä Hankkeisiin, jotka parantavat laatua tai edistävät kuluttaja-, markkina-, ympäristö- ja tasa-arvonäkökohtien huomioonottamista. Toimintalinjoja on viisi: 1. Merikalastus, 2. Vesiviljely, sisävesikalastus, kalanjalostus ja kalan tukkukauppa, 3. Yleishyödylliset toimenpiteet, 4. Alueellinen yhteistoiminta, 5. Tekninen apu. Komission päätöksen K(2006) 4332 mukaan Suomen elinkeinokalatalouden EUrahoituksen taso on kaudella euroa. Kun tähän lisätään Euroopan kalatalousrahastoa koskevan asetuksen mukainen vuosittainen 2 %:n korjaus, on koko ohjelman EU rahoitus euroa. Tästä Manner-Suomen osuus on ja Ahvenanmaan maakunnan osuus on euroa. Päijät-Hämeen liitolla ei ole huomautettavaa Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelma asiakirjasta. Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelma antaa sisällöllisesti kohtuulliset raamit kalatalouden kehittämiseen myös Päijät-Hämeessä.

15 Maakuntajohtaja Lausunto annetaan toimiston päätöksenä, johon maakuntahallituksella on ns. ottooikeus. Maakuntahallituksella on seuraava kokous , jolloin sillä on mahdollisuus ottaa asia halutessaan käsiteltäväksi tai hyväksyä se sellaisenaan. Oheisena toimiston lausunto ennakkoon tietoonne. Mirja Karila-Reponen erityisasiantuntija

16 Maakuntajohtaja KUNTIEN TALOUSANALYYSIEN TILAAMINEN Päijät-Hämeen palvelurakenneuudistus projektin Kuntatalous- ja valtionosuudet työryhmän tehtävänä on laatia kuntien käyttöön yhdenmukaiset ja vertailukelpoiset kuntatalousanalyysit. Analyysien perusteella kunnat voivat tarkastella tulevaisuuden kehitysnäkymiään ja tehdä tarvittavia rakenteellisia ratkaisuehdotuksiaan käynnissä olevassa kunta- ja palvelurakenneuudistusprosessissa. Työryhmän asettama valmisteluryhmä on keskustellut ko. analyysin tekemisestä Kuntaliiton talousyksikön, Kuntatarkastus Oy:n sekä Yritystaito Oy:n kanssa. Työryhmä käsitteli kokouksessaan saadut vastaukset: Valmisteluryhmä on tavannut Kuntaliiton talousyksikön johtajan Martti Kallion ja keskustellut Kuntaliiton kanssa mahdollisesta kumppanuushankkeesta. Martti Kallion mukaan Kuntaliiton resurssit eivät riitä tarvittavan tietoaineiston keräämiseen ja analysointiin ja sieltä kehotettiin kääntymään muiden tahojen puoleen. Pääsihteeri on kysynyt sähköpostitse Yritystaito Oy:n käsitystä siitä, onko sitä kautta mahdollista saada kuntatalousanalyysi. Yritystaito Oy:stä ilmoitettiin vastauksena, että heidän kapasiteettinsa ei tällä hetkellä mahdollista tarjouksen jättämistä pyydetystä talousanalyysistä. Kuntatarkastus Oy on antanut tarjouksensa Tarjous sisältää kuntakohtaiset talousanalyysit sekä mallien laskeminen kolmella eri kuntarakennevaihtoehdolla. Tarjouksen loppusumma on euroa + alv. Matkustuskustannukset laskutetaan erikseen. Työryhmä totesi, että koska muilla tahoilla kuin Kuntatarkastus Oy:llä ei ole mahdollisuutta toteuttaa tarvittavaa talousanalyysiä ja koska Kuntatarkastus Oy:llä on työryhmän mielestä riittävä tietotaito talousanalyysin tekemisestä, työryhmä päätti tilata kuntien talousanalyysit Kuntatarkastus Oy:ltä saadun tarjouksen mukaisesti. Lisäksi työryhmä päätti valtuuttaa valmisteluryhmän neuvottelemaan konsultin kanssa lisämallien valinnan mahdollisuudesta, mikäli valmistelutoimikunta tai johtoryhmä kokouksissaan näin päättää. Konsultilta pyydetään myös arvio siitä, paljonko yksi ennustelaskelma tulisi maksamaan. Päätös: Olen tänään päättänyt, että Palvelurakenneuudistus projektiin kuuluva Kuntien talousanalyysi tilataan Kuntatarkastus Oy:ltä saadun tarjouksen mukaisena ja työryhmän esittämillä neuvotteluvaltuuksilla. Jaana Simola erityisasiantuntija

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MAAKUNTASUUNNITELMA 2009+2030 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MAAKUNTASUUNNITELMA 2009+2030 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman määrityksiä 1 2. Maakunnan suunnittelujärjestelmä ja maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Ajankohtaista merialuesuunnittelussa Ympäristöministeriön Pankkisali 11.11.2016 Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman Merialuesuunnitteludirektiivi 2014/89/EU Edistää merialueiden

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa HAKUINFO Hämeen ELY-keskuksen alueellinen ESR-haku 13.2.2015 Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - rakennerahasto-ohjelma Ohjelma-asiakirja:

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto 2.3.2017 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ -TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2017 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Pohjois-Suomen maaseudun kehittämisen aluetilaisuus 21.2.2013 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.2.2013 Leader 2014-2020 Maaseuturahastossa

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Pöytäkirja 2/2003 14 Torikatu 9 80100 JOENSUU maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Aika keskiviikko 12.3.2003 klo 10.10 11.10 Paikka Carelicum, auditorio Torikatu 21 C, Joensuu 14 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

(MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

(MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 42 Aika tiistai 24.10.2006 klo 10.03 11.48 Paikka Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 10: Läsnäolijat. (MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys ja alueosasto 10.3.2016 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2016 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman ennakkoarviointi

Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman ennakkoarviointi Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman 2014-2020 ennakkoarviointi Arvioinnin tausta ja tehtävä Arvioinnin tavoitteena oli selvittää kehittämissuunnitelman vastaavuus alueen maaseutustrategiaan kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi Rovaniemi 7.6.2011 Laajakaistahankkeet EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat laajat hajaasutusalueiden laajakaistahankkeet - Pilottihankkeet Pertunmaa

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 3/2016 Kirsi Kaunisharju 26.10.2016 Sote- ja maakuntauudistus Hallituksen linjaus 5.4.2016:

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Pohjanmaan maakuntaohjelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018 2021 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maakuntahallituksen hyväksymä 30.1.2017 Sisältö 1 Maakuntaohjelman lähtökohdat... 3 2 Maakuntaohjelman tarkoitus ja sisältö...

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Matkalla uuteen maakuntaan

Matkalla uuteen maakuntaan 1 Matkalla uuteen maakuntaan LAPIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Projektisuunnitelman toteutuminen ja tarkennukset Budjetti vuodelle 2017 ja muut rahoitushakemukset Valmistelutoimielin,

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Taulukko täytetään soveltuvin osin erikseen vuosille 2017 ja 2018 9.6.2016 VAIN VALKOISELLA POHJALLA 0:LLA MERKITTYIHIN SOLUIHIN VOI TÄYTTÄÄ LUKUJA LIITE 2 Vuosi:

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 17.6.

Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 17.6. 36 Aika torstai 28.8.2008 klo 10.05 10.50 Paikka Valtion virastotalo/islh, auditorio Torikatu 36, Joensuu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 8: Läsnäolijat. (MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/038/000205/2014 Aika: 2.6.2014 13:00-14:35 Paikka: Lappeenranta, Technopolis Skinnarila, kokoustila Suvorov 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO 2009-2020 5. MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA 2009-2013 Maaseutu hyvinvoinnin lähde Valmisteluprosessi ja keskeiset linjaukset Maaseutupolitiikan verkosto VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Pohjois-Karjalan liitto Pöytäkirja 4/2003 30 Torikatu 9 80100 JOENSUU Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Aika perjantai 22.8.2003 klo 12.05 12.57 Paikka Carelicum, auditorio Torikatu

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 10.3.2016 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2011 1 / 7 Maaseutuelinkeinolautakunta 11.10.2011 Aika 11.10.2011 klo 18:00-19:40 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Merialuesuunnittelua koskeva hallituksen esityksen luonnos

Merialuesuunnittelua koskeva hallituksen esityksen luonnos Merialuesuunnittelua koskeva hallituksen esityksen luonnos 24.9.2015 ympäristöministeriö Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman Merialuesuunnitteludirektiivin vaatimukset Direktiivin tavoitteena on edistää

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/ KH liite n:o 2/4.12.2012 VALT liite n:o 2/13.12.2012 Sivu 2 / 5 1 VALIOKUNNAT Pudasjärven kaupungin valiokunnat osallistuvat kaupungin päätöksien valmisteluun valtuustolle, kaupunginhallitukselle tai virkamiehille.

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

Maaseudun alueelliset kehittämistoimet , valmistelun tilanne

Maaseudun alueelliset kehittämistoimet , valmistelun tilanne Maaseudun alueelliset kehittämistoimet 2014-2020, valmistelun tilanne 22.8.2013 Itä-Suomen maaseudun kehittäjät Valamossa Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Alueellinen maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohta Työ- elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Haikko 15.3.2011 Lakiuudistuksen (Laki alueiden kehittämisestä 1651/2009)

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager 26.10.2016 15 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Maaseutuohjelman kertauskurssi Rakuunanmäellä

Yhdessä enemmän. Maaseutuohjelman kertauskurssi Rakuunanmäellä Yhdessä enemmän Maaseutuohjelman kertauskurssi Rakuunanmäellä 11.3.2016 Yhteistyöllä Kilpailukykyä -hanke Toteuttaa Kaakkois-Suomen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelmaa 2014-2020. Tavoitteet: Maaseudun

Lisätiedot

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen Viljelijätilaisuudet Savonia 17.2.2015 Iso-Valkeinen 20.2.2015 Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, 18.2.2015 1 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

TUKENA JA RAHOITAJANA

TUKENA JA RAHOITAJANA ELY-KESKUS MATKAI LUYRI TTÄJÄN TUKENA JA RAHOITAJANA 22.09.2010 2010 Lisää viraston Paul a Nordenswan nimi, tekijän nimi ja osasto 21.9.2010 1 Avustusten myöntäminen yrityksille Kansalliset rahat EAKR-rahat=

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Uudenmaan ELY:ssä nyt

Uudenmaan ELY:ssä nyt Uudenmaan ELY:ssä nyt Maakuntakirjastopalaveri, Hämeenlinna 25.3.2011 Kristiina Kontiainen Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 31.3.2011 1 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin yhdistämällä TE-keskuksen,

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 2

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 2 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 12.1.2017 Liite 2 Maaseutuvirasto Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset VUODEN 2017 VALTION TALOUSARVIOON OTETUN MYÖNTÄMISVALTUUDEN OSOITTAMINEN MAASEUTUVIRASTON SEKÄ

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma MH , MYR

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma MH , MYR Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 MH 22.9.2014, MYR 26.9.2014 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pasi Lamminluoto Maakuntasuunnittelija Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 357 458 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Maakuntauudistuksen projektiryhmä / Neuvotteleva virkamies Piia Rekilä

Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Maakuntauudistuksen projektiryhmä / Neuvotteleva virkamies Piia Rekilä Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista Maakuntauudistuksen projektiryhmä 7.2.2017 / Neuvotteleva virkamies Piia Rekilä Kasvupalveluuudistus KASVU- PALVELUT TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot