HENKILÖTURVALLISUUDEN NYKYTILA RÄJÄHDYSVAARALLISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖTURVALLISUUDEN NYKYTILA RÄJÄHDYSVAARALLISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ"

Transkriptio

1 TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Ympäristötekniikan osasto Turvallisuustekniikka Kristiina Hänninen HENKILÖTURVALLISUUDEN NYKYTILA RÄJÄHDYSVAARALLISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja prof. Kaija Leena Saarela. Määrätty osastoneuvoston kokouksessa

2 2 TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Ympäristötekniikan osasto, Turvallisuustekniikka HÄNNINEN, KRISTIINA: Henkilöturvallisuuden nykytila räjähdysvaarallisessa työympäristössä Diplomityö: 144 sivua, 19 liitesivua Tarkastaja: Professori Kaija Leena Saarela Rahoittaja: TTY:n Tukisäätiö Joulukuu 2006 Hakusanat: EX, HENKILÖTURVALLISUUS, TURVALLISUUSJOHTAMINEN, RÄJÄHDYSVAARA, RÄJÄHDYSVAARALLINEN TYÖYMPÄRISTÖ Henkilöiden toiminnallaan aiheuttamien räjähdysvaarojen huomiointi on jäänyt taka alalle räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää henkilöturvallisuuden nykytila räjähdysvaarallisessa työympäristössä. Henkilöturvallisuutta tarkasteltiin yrityksen toimintaan liittyvien henkilöiden näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkasteltiin henkilöstön mahdollisuuksia toimia turvallisesti työssään aiheuttamatta räjähdysvaaraa. Tutkimus tehtiin VTT:n vetämässä hankkeessa, jossa oli mukana 11 yritystä, joista 8 toimi case yrityksinä. Näistä yrityksistä puolet toimi kemianteollisuuden ja puolet räjähdeteollisuuden parissa. Tutkimusta varten selvitettiin voimassa olevaa turvallisuusjohtamista, kemianteollisuutta ja räjähdeteollisuutta koskevaa lainsäädäntöä sekä kyseisten teollisuuden toimialojen ohjeistuksia. Kirjallisuusselvityksen avulla saatiin tietoa yleisimmistä turvallisuusjohtamisjärjestelmistä ja aihetta käsittelevistä tutkimuksista. Räjähdysvaarallisissa työympäristöissä sattuneita onnettomuuksia selvitettiin onnettomuusja vaaratilanneraporttien avulla. Turvallisuusjohtamisen tilaa kartoitettiin tutkimuksen kohteena oleviin yrityksiin lähetetyillä kyselyillä. Yrityskäynneillä ja case kohteisiin tehdyillä vaarojen arvioinneilla saatiin esille henkilöturvallisuuden kehittämiskohteita sekä nykytilaa. Kaikissa yrityksissä täytettiin lisäksi vaarojen arviointi kyselyjä, joissa tarkasteltiin henkilöturvallisuuteen vaikuttavien eri tekijöiden merkittävyyttä ja nykytilaa. Tutkimuksen tuloksena saatiin käsitys henkilöturvallisuuden nykytilasta räjähdysvaarallisissa työympäristöissä kemianteollisuudessa sekä räjähdeteollisuudessa. Lisäksi saatiin selville, millaisten eri toimintatapojen avulla henkilöturvallisuutta voidaan hallita Ex tiloissa. Merkittävimmäksi ongelmakohdaksi henkilöturvallisuuden hallinnassa räjähdysvaarallisessa työympäristössä tutkimuksen mukaan paljastui kattavien ohjeiden puuttuminen sekä hyvien ja jo olemassa olevien ohjeiden puutteellinen noudattaminen. Noudattamatta jättäminen johtuu osittain ohjeiden huonoista perusteluista sekä epätietoisuudesta, mihin ohjeiden vastainen toimiminen voi johtaa. Ihmisen toimiminen räjähdysvaaran aiheuttajana ja syttymislähteenä vaatii lisätutkimuksia. Johdon sitoutuminen turvallisuustavoitteisiin heijastuu myös työntekijöiden asenteisiin. Työntekijöiden perehdyttämisellä sekä heille annettavilla ohjeilla voidaan merkittävästi vaikuttaa henkilöturvallisuuden tasoon.

3 3 TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Environmental Engineering, Occupational Safety Engineering HÄNNINEN, KRISTIINA: The present state of the personnel safety in potentially explosive working environment Master of Science Thesis: 144 pages, 19 appendix pages Examiner: Professor Kaija Leena Saarela December 2006 Keywords: EX, EXPLOSION HAZARD, POTENTIALLY EXPLOSIVE WORKING ENVIRONMENT, SAFETY MANAGEMENT, PERSONNEL SAFETY The personnel safety issues in potentially explosive working environments have been left in the background whilst the main emphasis has been in the safety of equipment and working spaces. The aim of this research was to investigate the present state of the personnel safety in such workplaces where there exist or might exist explosive atmospheres. The issues of personnel safety were examined from the point of view of the enterprise personnel. The main focus is on those means which enable individuals to do their work safely without causing an explosion hazard. The research was carried out in a project led by VTT co operating with 11 enterprises. Eight of them served as a case enterprise. Half of the case enterprises operated in chemical industry and the other half in explosive industry. The literature review discusses the guidelines of the safety management systems, the legislation of the chemical and explosive industries as well as the special instructions given to those industries. Previous accidents and hazards that have taken place have been studied. The present state of the safety management and personnel safety in enterprises was examined in a case study by carrying out questionnaire surveys and interviews. In addition, a questionnaire examining and evaluating the importance of various factors concerning the personnel safety issues was employed. Through enterprise visits and hazard evaluations the study was also able to identify potential issues for development in addition to the present state of the safety management. As a result the research was able to develop a model of the present state of the personnel safety in explosive and hazardous working environments. In addition the study was able to highlight examples of best practice in the management of personnel safety. According to the study a major problem from the personnel safety perspective in potentially explosive working environments appears to be the lack of comprehensive instructions and disobedience of the existing and well established instructions. Disobedience results partly from the lack of explanations given for particular instructions as well as on what might result if they are not obeyed. Human related causes for explosion hazards or humans working as a source of ignition clearly should be studied more widely and thoroughly. The influence of the top management commitment to the safety targets can be seen in the attitudes of the personnel. The personnel safety level can be affected with the assistance of the introductory briefing and the instructions given for the employees.

4 ALKUSANAT 4 Tämä työ on osa VTT:llä tehtävää HenRI, Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä hanketta. VTT:tä tahdon kiittää motivoivasta ja mielenkiintoisesta tutkimusaiheesta sekä kannustavasta työilmapiiristä. Kiitokset etenkin huonekaverilleni Sirra Toivoselle sekä HenRI projektissa mukana olleille Minna Nissilälle, Yngve Malménille ja Riku Vuoriselle. Kiitos kuuluu myös HenRI hankkeen muille rahoittajille, jotka ovat Työsuojelurahasto, Borealis Polymers Oy, Centaurea Oy, EURENCO Vihtavuori Oy, Image Wear Oy, Kemira Grow How Oyj, Kiilto Oy, Lindström Oy, Nammo Lapua Oy, Neste Oil Oyj, Oy Forcit Ab sekä Raikka Oy. Kiitos yrityksistä hankkeessa mukana olleille sujuvasta yhteistyöstä. Kiitos myös sosiaali ja terveysministeriön Työsuojeluosaston Hannu Alénille antoisasta keskustelusta. Suuret kiitokset työni ohjaajalle tutkija Tuija Luomalle, joka on alusta alkaen tiennyt mitä työltäni haluaa, ja ohjannut minua tekemään sen, mitä työn suorittaminen vaati. Kiitos professori Kaija Leena Saarelalle työn tarkastamisesta. Kiitos myös muille valmistumiseeni myötävaikuttaneille kannustajille, joita tässä ei ole erikseen mainittu. Hervannassa Kristiina Hänninen

5 SISÄLLYSLUETTELO 5 1 Johdanto Työn tausta Tutkimusongelmat, tavoitteet ja haasteet Rajaukset Henkilöturvallisuus ja räjähdysvaarallinen työympäristö Turvallisuusjohtaminen Lainsäädännön vaikutukset turvallisuusjohtamiseen Turvallisuusjohtamisjärjestelmät Turvallisuusjohtamisjärjestelmien hyviä puolia ja puutteita Räjähdysvaaraa koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus Työturvallisuus räjähdysvaarallisessa työympäristössä Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuus Koneisiin ja laitteisiin liittyvä turvallisuus Pelastuslainsäädäntö Ohjeistus Virheet ja onnettomuudet Inhimillinen virhe Onnettomuuksia ja niiden syntyyn vaikuttaneita tekijöitä Esimerkkejä onnettomuuksista ja vaaratilanteista Aineisto ja menetelmät Tulokset Turvallisuusjohtamisen nykytilanne Henkilöturvallisuus Työturvallisuus Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittely Koneisiin ja laitteisiin liittyvä turvallisuus Pelastustoimet Henkilöturvallisuuden nykytilan tarkastelu Lainsäädäntö ja ohjeistus henkilöturvallisuuden tukena Henkilöturvallisuus osana turvallisuusjohtamista Räjähdysvaarallisen työympäristön merkitys henkilöturvallisuuteen Johtopäätökset ja tutkimuksen tarkastelu Johtopäätökset ja suositukset Tutkimuksen tarkastelu ja arviointi Jatkotutkimusaiheet Lähteet Liitteet 1. Räjähdysvaarallista työympäristöä koskevien lakien ja asetusten asettamat velvoitteet, keskinäiset yhteydet sekä yhteys turvallisuusjohtamisjärjestelmään 2. Kyselylomake turvallisuusjohtamisesta 3. Henkilöturvallisuuteen räjähdysvaarallisessa työympäristössä vaikuttavien tekijöiden merkittävyys ja nykytila kysely 4. Räjähdysvaaralliseen työympäristöön liittyvien lakien, asetusten ja päätösten henkilöturvallisuutta koskevat vaatimukset

6 Käsitteet ja lyhenteet 6 Hz Hertsi, SI järjestelmän yksikkö taajuudelle, s 1. Pa Pascal, SI järjestelmän yksikkö paineelle, N m 2. W Watti, SI järjestelmän yksikkö teholle, kg m 2 s 3. ATEX Lyhenne sanoista atmosphères explosibles, räjähdysvaaralliset ilmakehät ESD Electrical Static Discharge; sähköstaattinen purkaus, jossa erisuuruisten sähköstaattisten potentiaalin omaavien aineiden ja esineiden tai niiden ja ihmisten välillä tapahtuu varauksen siirtymistä. (Malmén & Nissilä 2003) Ex Lyhenne sanasta explosive, räjähtävä Ex tila Räjähdysvaarallinen tila Henkilöturvallisuus Henkilöturvallisuudella tarkoitetaan yrityksen toimintaan liittyvien henkilöiden turvallisuutta (Yritysturvallisuus 2005). Tässä työssä henkilöturvallisuudella käsitetään erityisesti henkilöiden omalla toiminnallaan aiheuttamia vaaroja. HenRI hanke VTT:n, Työsuojelurahaston ja yritysten rahoittama Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä hanke, jonka puitteissa diplomityö tehtiin. ICCA International Council of Chemical Association

7 ILO 7 International Labour Organisation; Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälinen työjärjestö Johtamisjärjestelmä Tarkoittaa henkilöstön, resurssien, toimintapolitiikkojen ja menettelyjen kaikentasoista yhdistelmää. Sen osien välillä on organisoitua vuorovaikutusta annetun tehtävän toteuttamiseksi tai määritellyn tuloksen saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi. (STM 2002c) KTMp Kauppa ja teollisuusministeriön päätös Leimahduspiste Alin lämpötila, jossa nesteestä määritetyissä testiolosuhteissa haihtuu niin paljon höyryä tai palavaa kaasua, että se kohdatessaan aktiivisen syttymislähteen syttyy hetkellisesti. (SFS EN ) Missio Missio kertoo toiminnan päämäärästä tai tarkoituksesta vision toteuttamiseksi. (Lecklin 1997, s.40) PRONTO Pelastustoimen resurssi ja pelastustietojärjestelmä, jonka teknisestä ylläpidosta vastaa Pelastusopisto. REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals Resistanssi (R) Resistanssilla tarkoitetaan aineen tai kappaleen ominaisuutta vastustaa sähkövirran kulkua. Yksikkö on [R] =. (SFS käsikirja , s.9)

8 8 Riski Määritellyn vaarallisen tapahtuman todennäköisyyden ja seuraamusten yhdistelmä. (OHSAS 18001:fi 2000, s.8) Räjähde Räjähdeasetuksessa räjähteellä tarkoitetaan räjähdysainetta tai sitä sisältävää esinettä tai välinettä, jossa räjähdysaineen syttyminen on havaittavissa esineen ulkopuolella. Myös muut aineet ja välineet, joiden tarkoitus on tuottaa räjähdys tai pyrotekninen ilmiö, määritellään räjähdysaineiksi. (473/1993) Räjähdys Räjähdyksellä tarkoitetaan äkillistä hapettumis tai hajoamisreaktiota, joka aikaansaa lämpötilan tai paineen tai molempien yhdenaikaisen nousun (SFS EN ). Toisaalta räjähdys voidaan määritellä nopeasti kehittyvänä energian vapautumisena, johon liittyy aineen pikainen laajeneminen. Kun laajeneminen käy riittävän nopeasti, aiheuttaa se paineaallon, joka voi edetä ilmassa, vedessä, maassa tai rakenteissa. (Malmén & Nissilä 2003) Räjähdykset voidaan jakaa kemiallisiin ja fysikaalisiin räjähdyksiin. Äkillinen kemiallinen reaktio, joka tuottaa kuumia, kaasumaisia reaktiotuotteita aiheuttaa kemiallisen räjähdyksen. Vastaavasti fysikaalinen räjähdys aiheutuu äkillisestä fysikaalisesta ilmiöstä. (Työterveyslaitos 2005)

9 9 Räjähdyksen syntyminen Räjähdyksen syntyminen edellyttää, että samanaikaisesti palavien aineiden hajoamisaste on suuri ja niiden pitoisuus ilmassa on niiden yhdistettyjen räjähdysrajojen välillä, räjähdyskelpoista ilmaseosta on vaaraa aiheuttava määrä sekä että aktivoitumiskelpoinen syttymislähde on olemassa. (KOM ) Räjähdyskelpoinen ilmaseos Normaali ilmanpaineisen ilman ja palavan kaasun, höyryn, sumun tai pölyn muodostama syttyvä seos. Syttymisen jälkeen palaminen leviää koko palamattomaan seokseen. (SFS EN ) Räjähdysvaarallinen ilmaseos Normaali ilmanpaineisen ilman ja palavan kaasun, höyryn, sumun tai pölyn muodostama seos, josta paikallisten tai toiminnallisten olosuhteiden vuoksi saattaa muodostua räjähdyskelpoinen seos. (SFS EN ) Räjähdyskelpoista ilmaseosta voi esiintyä sellaisissa määrin, että tarvitaan suojatoimia työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden takaamiseksi. Tällöin räjähdyskelpoista ilmaseosta kutsutaan vaaralliseksi räjähdyskelpoiseksi ilmaseokseksi. Tilat, joissa tätä seosta on, luokitellaan räjähdysvaarallisiksi tiloiksi. (KOM ) Räjähdysvaarallinen tila Tila, jossa voi esiintyä räjähdyskelpoista ilmaseosta sellaisia määriä, että tarvitaan erityisiä suojatoimenpiteitä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi. (92/99/EY) Sipulimalli Työnimi VTT:n kehittämälle mallille, jolla kartoitetaan räjähdysvaarallisissa työympäristöissä henkilöturvallisuuteen liittyvien tekijöiden nykytilaa sekä merkittävyyttä.

10 STM 10 Sosiaali ja terveysministeriö Suuronnettomuus Suuronnettomuudella tarkoitetaan laissa 390/2005 huomattavaa päästöä, tulipaloa, räjähdystä tai muuta ilmiötä, joka seuraa vaarallisia kemikaaleja tai räjähteitä valmistavan, käsittelevän tai varastoivan tuotantolaitoksen toiminnassa esiintyneistä hallitsemattomista tapahtumista, jotka voivat aiheuttaa ihmisen terveyteen, ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuvaa vakavaa välitöntä tai myöhemmin ilmenevää vaaraa laitoksen sisä tai ulkopuolella ja jossa on mukana yksi tai useampi vaarallinen kemikaali tai räjähde (390/2005). SEVESO II direktiivin liitteessä 6 on määritetty perusteet, joiden nojalla tapahtuneesta onnettomuudesta on tehtävä ilmoitus komissiolle (TUKES 1997). Nämä kriteerit eivät kuitenkaan suoranaisesti ole määritelmä suuronnettomuudelle. TUKES Turvatekniikan keskus Turvallisuus Kohtuuttoman riskin puuttuminen (OHSAS 18001:fi 2000, s.8) Turvallisuusjohtaminen Menetelmien, toimintatapojen ja ihmisten johtamista, kokonaisvaltaista turvallisuuden hallintaa. (STM 2002c) Turvallisuusjohtamisjärjestelmä Johtamisjärjestelmä, joka on osa yleistä hallintajärjestelmää. Johdon keino toteuttaa turvallisuusjohtamista.

11 Turvallisuuspolitiikka 11 Ylimmän johdon laatima kirjallinen selvitys turvallisuuden tavoitteista, johdon näkemyksestä yrityksessä sekä henkilöstön yhteistyön toimintaperiaatteista. (STM 2002c) Vaara Tekijä tai tilanne, jossa on henkilövahingon, terveyden heikentymisen, omaisuusvahingon, ympäristövahingon tai näiden yhdistelmien mahdollisuus. (BS 8800:fi 1997, s.10) VARO rekisteri Turvallisuustekniikan keskuksen ylläpitämä vaurio ja onnettomuusrekisteri VNa Valtioneuvoston asetus VNp Valtioneuvoston päätös VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus YMa Ympäristöministeriön asetus

12 12 1 Johdanto 1.1 Työn tausta Kun turvallisuudessa ylletään vain heikolle tasolle, on se Nurmen (1999) mukaan merkki siitä, ettei toimintaa hallita eikä osata tarpeeksi hyvin. Järjestelmällinen toiminta lisää työturvallisuutta. Yrityksen kannalta on taloudellisesti järkevää kehittää työturvallisuustoimintaa. Työntekijöiden ja heidän läheisten osalta työtapaturmien estäminen on merkittävää. Rasmussen (1990) esittää, että niin onnettomuudet kuin järjestelmien häiriöt ovat heijastumia jollakin tavalla menetetystä työympäristön hallinnasta. Yritysturvallisuuden neuvottelukunta (2005) nimeää henkilöturvallisuuden keskeiseksi sisällöksi asiakkaiden, yrityksen henkilöiden sekä kodin ja perheen turvallisuuden. Turvallisuuden takaamiseksi on esimerkiksi suojattava työntekijöitä onnettomuuksilta. (Yritysturvallisuus 2005) Whalley ja Lihou (1988) mainitsevat viisi johtamiseen liittyvää turvallisuuteen vaikuttavaa osa aluetta. Nämä ovat yleinen johtamistyyli, viestintä, henkilöstöjohtaminen, resurssien johtaminen sekä johtajien henkilökohtaiset ominaisuudet. Johtamistyylillä sekä yrityksen viestintätavoilla on eniten merkitystä turvallisuuteen. Turvallisuuden kannalta johtajien ominaisuuksilla on näistä tekijöistä pienin vaikutus. Turvallisuuden parantamiseksi tarvitaan myös vähemmän virallisia keinoja johdon ja työntekijöiden väliseen kommunikointiin. Johdon vierailut tuotantotiloissa sekä vapaat keskustelut tarjoavat mahdollisuuksia laaja alaiseen turvallisuusasioiden käsittelyyn. (Whalley & Lihou 1988) Turvallisuusjohtaminen on ihmisten johtamista. Ihmisten keskinäinen vuorovaikutus kohoaa merkittävään asemaan hyvän turvallisuuskulttuurin aikaansaamisessa. (Rissa 1999) Ihmisten johtamisen lisäksi turvallisuusjohtaminen on menetelmien ja toimintatapojen johtamista, jolla pyritään kokonaisvaltaiseen turvallisuuden hallintaan (STM 2002c). Organisaation kulttuuri ja turvallisuusjohtamisjärjestelmän toimivuus ovat sidoksissa toisiinsa (Levä 2003).

13 13 Kerko (2001) on listannut syitä lakisääteistä vaativamman turvallisuusjohtamisjärjestelmän kehittämisen puolesta. Yrityksen kannattavuuden kannalta onnettomuuksilla, tapaturmilla, sairauspoissaoloilla ja työkyvyttömyyseläkkeillä voi olla huomattava merkitys. Imagokysymykset tulevat myös huomioon, jos yrityksessä tai sen henkilöstölle sattuu tapaturmia. Ilman todennettua turvallisuusjohtamisjärjestelmää yritys saattaa joutua häviölle kaupantekotilanteissa, sopimuksia laadittaessa tai pätevien työntekijöiden rekrytoinnissa. Henkilöstön tyytyväisyyteen vaikuttaa heidän kokemansa turvallisuuden tunne. Turvallisuuden kautta voidaan puuttua myös toiminnan laatuun. Kun turvallisuustyöstä tehdään tuloksellista, on se osa yrityksen normaalia resurssien hallintaa. Turvallisuusjohtamisjärjestelmän avulla henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa työpaikkansa turvallisuuteen. Tehokas turvallisuusjohtamisjärjestelmä antaa myönteisen ja vakaan kuvan koko yrityksestä. (Kerko 2001) Levä (2003) on tutkinut vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 59/1999 annetun asetuksen vaikutuksia yritysten turvallisuusjohtamisjärjestelmien toimivuuteen suuronnettomuusvaarallisissa laitoksissa. Asetus edellyttää laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavilta yrityksiltä turvallisuusjohtamisjärjestelmää (59/1999). Ongelmakohdiksi turvallisuusjohtamisjärjestelmissä Levä (2003) mainitsee muun muassa johdon ja henkilöstön osallistumisen, vaarojen arvioinnin, turvallisuuden seurannan, alihankkijoiden turvallisuuden varmistamisen, kunnossapidon toimivuuden käytännössä ja muutosten hallinnan. (Levä 2003) Vaikka räjähdysten ja äkillisten leimahdusten merkitys työtapaturmien aiheuttajana on pieni, ovat räjähdyksien seuraukset ihmishenkien ja taloudellisten vaikutusten kannalta huomattavia. Euroopan parlamentti ja neuvosto vastasi näihin vaikutuksiin antamalla räjähdyskelpoisia ilmaseoksia koskevan ATEX (atmosphères explosibles) direktiivin. Räjähdyksestä koituu vaaraa ihmisen hengelle ja terveydelle liekkien ja paineen kontrolloimattomien seurausten, haitallisten reaktiotuotteiden sekä tarvittavan hengitysilman kulumisen takia. (KOM ) Henkilöturvallisuus jää taka alalle nykyisissä räjähdysvaarallista ympäristöä koskevissa ATEX säädöksissä, jotka huomioivat tilojen (1999/92/EY) ja laitteiden (94/9/EY) turvallisuuden. Tutkimukset osoittavat, että esimerkiksi raakaöljyteollisuudessa onnettomuuksista jopa kaksi kolmannesta aiheutuu ihmisen tekemästä virheestä eikä laitteistovioista tai puutteista suunnittelussa (Greenberg & Cramer 1991).

14 14 Virran (2002) mukaan Suomessa vuosina sattuneissa pölyräjähdyksissä vahingoittui 18 ihmistä. Näistä kaksi menehtyi saamiinsa palovammoihin. Palovammat olivat loukkaantuneiden keskuudessakin yleisimpiä vammoja. (Virta 2002) Vuonna 2005 Turvatekniikan keskuksen, TUKESin tietoon tuli 82 kemikaalionnettomuutta, joista 18 tapahtui keskuksen valvontakohteissa. Kaikista onnettomuuksista 31,7 % liittyi painelaitteisiin, 12,2 % nestekaasuihin ja 3,7 % räjähteisiin ja maakaasuihin. Turvatekniikan keskus asetti onnettomuustutkintaryhmän tutkimaan muun muassa hienokemikaalitehtaalla sattunutta räjähdystä sekä kaasupullon räjähtämistä kaasujen täyttölaitoksella. (Mattila & Rusanen 2006) 1.2 Tutkimusongelmat, tavoitteet ja haasteet Henkilöturvallisuuden huomioiminen ja kehittäminen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä muodostivat pohjan tutkimukselle. Turvallisuusjohtamisella uskotaan olevan suuri vaikutus henkilöturvallisuuden hallintaan. Tutkimuksessa oli tarkoitus löytää henkilöturvallisuutta parantavia toimintatapoja räjähdysvaarallisessa työympäristössä. Diplomityön päätavoitteena oli vastata kysymykseen: Mikä on henkilöturvallisuuden nykytila räjähdysvaarallisessa työympäristössä? Vastauksen löytämiseksi asetettiin osatavoitteita: Mitä vaatimuksia lainsäädännöstä, ohjeistuksesta ja turvallisuusjohtamisjärjestelmistä tulee henkilöturvallisuuden takaamiseksi räjähdysvaarallisissa työympäristöissä ja mitä puutteita näissä esiintyy? Miten merkittäväksi yrityksissä nähdään henkilöturvallisuuteen vaikuttavat tekijät räjähdysvaarallisessa työympäristössä ja mikä näiden tekijöiden nykytila on? Millaisia hyviä käytäntöjä yrityksistä löytyy henkilöturvallisuuden takaamiseksi? Oikeiden menetelmien löytäminen tiedon saamiseen oli vaativaa. Kyselyjen ja haastattelujen laatiminen siten, että niihin saadaan rehellisiä vastauksia eikä kertomuksia siitä, kuinka asioiden kuuluisi olla, oli ongelmallista. Lisäksi hyvien käytäntöjen selvittäminen sekä lainsäädännön ja ohjeistuksen mahdollisten puutteiden löytäminen toivat haastetta työhön. Henkilöturvallisuuden erottaminen omaksi kokonaisuudeksi kapealla räjähdysvaarallisia työympäristöjä koskettavalla sektorilla loi oman haasteensa.

15 15 Myös turvallisuuteen liittyvien käsitteiden varsin laaja kirjo ja käsitteiden käyttäminen eri merkityksissä vaikeuttivat työn tekemistä. 1.3 Rajaukset Turvallisuudelle löytyy useita ajattelutapoja ja määritelmiä (Levä 2003). Osin tästä johtuen yritysturvallisuus eikä turvallisuusjohtaminenkaan ole vielä täysin vakiintuneita käsitteitä. Turvallisuusjohtaminen kuuluu yrityksen normaaliin johtamiseen. Se pitää sisällään koko yrityksen kaikkien turvallisuusasioiden johtamisen. Tässä työssä turvallisuusjohtamista käsiteltiin pääsääntöisesti VTT:n kehittämän vaarojen kartoitusmallin pohjalta. Malli perustuu henkilöturvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin räjähdysvaarallisessa työympäristössä. Turvallisuusjohtamisjärjestelmien vertailupohjana pidettiin asetuksen 59/1999 mukaista turvallisuusjohtamisjärjestelmää. Myös muilla yritysturvallisuuden osaalueilla ja kokonaisvaltaisella turvallisuusjohtamisella on vaikutusta henkilöturvallisuuteen. Tutkimuksessa käsiteltiin henkilöturvallisuutta sellaisissa räjähdysvaarallisissa työympäristöissä, joita esiintyy kemianteollisuudessa ja räjähteiden tuotannossa. Henkilöturvallisuudella tässä työssä tarkoitetaan yrityksen toimintaan liittyvien henkilöiden turvallisuutta. Ennen kaikkea työssä keskityttiin henkilön edellytyksiin toimia aiheuttamatta räjähdystä. Tutkielman ulkopuolelle jätettiin esimerkiksi liukastumiset ja muut sen kaltaiset tilanteet, elleivät ne erityisesti olleet räjähdysvaaran aiheuttajia. Turvallisuusjohtamisjärjestelmien käsittelyssä niistä poimittiin henkilöturvallisuuteen vaikuttavia elementtejä. Lainsäädännön osalta selvitettiin niitä lakeja ja säädöksiä, joihin sisältyy vaatimuksia henkilöturvallisuuden varmistamiseksi räjähdysvaarallisissa työympäristöissä valituilla toimialoilla. Tarkastelun kohteena oli työn tekeminen sellaisissa ympäristöissä, joissa voi syntyä palavan nesteen, kaasun tai pölyn ja ilman muodostamia räjähdyskelpoisia seoksia tai joissa käsitellään räjähteitä. Varsinaisia räjäytys tai louhintatöitä koskevia säädöksiä tai puolustusvoimia ja rajavartiolaitosta koskevia erityissäädöksiä työssä ei ole tarkasteltu.

16 16 2 Henkilöturvallisuus ja räjähdysvaarallinen työympäristö Henkilöturvallisuutta tarkastellaan turvallisuusjohtamisen kautta. Työturvallisuuslainsäädäntö vaatii vaarojen kartoittamista ja riskienhallintaa. Näiden avulla on tarkoitus parantaa työpaikkojen sekä työntekijöiden turvallisuutta. Turvallisuuteen tähtää myös kemianteollisuutta ja räjähdeteollisuutta koskeva lainsäädäntö, jota tässä luvussa käsitellään. Lainsäädännön lisäksi esimerkiksi Turvatekniikan keskus ja eri teollisuusjärjestöt ovat laatineet ohjeita kuinka lakeja tulkitaan ja minkälaiset järjestelyt parantavat työntekijöiden turvallisuutta. Ihminen vaikuttaa usein toiminnallaan onnettomuuksien syntyyn. Toimintaohjeista, säännöistä ja valvonnasta huolimatta tapahtuu inhimillisiä virheitä. Hyvällä turvallisuusjohtamisella voidaan kuitenkin vaikuttaa niiden esiintymistiheyteen. Sattuneet onnettomuudet antavat paljon tietoa siitä, millaisia onnettomuuksia on mahdollista tapahtua ja minkälaisia syitä onnettomuuksien taustalla piilee. Etenkin perusteellisesti tutkitut onnettomuudet tai läheltä piti tilanteet voivat toimia turvallisuustoiminnan kehittämisen apuna. 2.1 Turvallisuusjohtaminen Turvallisuusjohtaminen on turvallisuuden saavuttamista (Kirwan 1998). Turvallisuusjohtamisen ensisijaisena tavoitteena Nurmi (1999) näkee ennalta ehkäisevän toiminnan kehittämisen. Turvallisuusjohtaminen voidaan nähdä osana yrityksen johtamista, jolloin turvallisuusseikat huomioidaan sekä yrityksen strategiassa että päätöksenteossa. Yrityksen kannalta turvallisuus voidaan jakaa osa alueisiin. Näiden kaikkien osa alueiden johtamisella ohjataan yritysturvallisuustyötä. Yritysturvallisuuden neuvottelukunta on jakanut yritysturvallisuuden kymmeneen osa alueeseen. Nämä ovat henkilöturvallisuus, kiinteistö ja toimitilaturvallisuus, pelastustoiminta, rikosturvallisuus, tietoturvallisuus, tuotannon ja toiminnan turvallisuus, työturvallisuus, ulkomaan toimintojen turvallisuus, valmiussuunnittelu sekä ympäristöturvallisuus. (Yritysturvallisuus 2005)

17 17 Pesonen (1993) on jakanut yritysturvallisuuden yhdeksään eri osa alueeseen. Nämä ovat henkilöstön turvallisuus, kiinteistön turvallisuus, tuotannon turvallisuus, informaatioohjausjärjestelmä, operatiivinen turvajärjestelmä, yhteistoimintatahot, julkisuus, ympäristön turvallisuus sekä asiakkaiden turvallisuus. (Pesonen 1993) Norjassa turvallisuuden sisäinen hallinta (Internal Control of Safety) sisältää suuronnettomuuksien hallinnan, työturvallisuuden, työntekijöiden hyvinvoinnin, työympäristön järjestyksen, tuoteturvallisuuden, hätätilannesuunnittelun, ympäristön suojelun ja jätehuollon kehittämisen. (Hovden 1998) Levä (2003) on koonnut edellä mainittujen perusteella asetuksen vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 59/1999 kannalta oleellisimmat yritysturvallisuuden osa alueet, jotka ovat suuronnettomuuksien hallinta, henkilöturvallisuus, tuotannon ja toiminnan turvallisuus, ympäristöturvallisuus, toimitilaturvallisuus ja työympäristön järjestys sekä hätätilannesuunnittelu ja pelastustoiminta. (Levä 2003) Henkilöturvallisuuden kannalta voidaan näistä tarkastelun ulkopuolelle jättää ympäristöturvallisuus. Turvallisuusjohtamisesta puhutaan myös silloin, kun tarkoitetaan lähinnä työturvallisuusjohtamista. Silloin turvallisuus käsittää työturvallisuuden ja terveyden. Sosiaali ja terveysministeriö (2002a) on määritellyt turvallisuusjohtamisen turvallisuuden hallintana, jota toteutetaan menetelmien, toimintatapojen ja ihmisten johtamisella. (STM 2002a) Yhtämittainen suunnittelu, toiminta ja seuranta ovat oleellisia turvallisuusjohtamisessa. Yhtä tärkeää turvallisuusjohtamisen kannalta on johtoa mukaan lukien koko henkilöstön sitoutuminen turvallisuusajatteluun. Asianmukainen turvallisuusjohtaminen perustuu laadittuun turvallisuuspolitiikkaan, toimintavelvoitteiden ja valtuuksien määrittämiseen, riskien arviointiin, mittaamiseen, seurantaan ja dokumentointiin, osaamisen varmistamiseen sekä riittävään tiedottamiseen. Näiden lisäksi hyvä turvallisuusjohtaminen edellyttää kunnollista palautejärjestelmää, jonka avulla taataan jatkuva parantaminen. (STM 2002c) Hämäläinen ja Lanne (2001) ovat turvallisuusjohtamista tutkiessaan löytäneet onnistuneeseen turvallisuusjohtamiseen liittyviä käytäntöjä. Näitä ovat

18 18 turvallisuuspolitiikka, turvallisuusjohtamisen organisointi ja menetelmät. Politiikan tulee pitää turvallisuuspäämäärät sisällään. Siitä on käytävä ilmi niin johdon sitoutuminen kuin henkilöstön osallistuminen. Turvallisuusjohtamisen organisoinnissa luodaan turvallisuusjohtamisjärjestelmä, määritetään toimintavastuut ja velvollisuudet sekä varmistetaan linjaesimiesten resurssit. Riskien arvioinnin, osaamisen varmistamisen, tiedottamisen sekä mittaamisen ja seurannan Hämäläinen ja Lanne (2001) näkevät onnistuneen turvallisuusjohtamisen menetelminä. (Hämäläinen & Lanne 2001) Pelkät paperit eivät kuitenkaan muodosta turvallisuusjohtamista, sillä ne kertovat vain kuinka asioiden pitäisi olla, eivät sitä, kuinka ne oikeasti ovat (Kirwan 1998). Turvallisuusjohtamisen yhteydessä puhutaan turvallisuuskulttuurista, joka kuvaa yrityksen tapaa toimia turvallisuuden suhteen. Turvallisuuspolitiikka on ylimmän johdon laatima kirjallinen selvitys turvallisuuden tavoitteista, johdon näkemyksestä turvallisuuden merkityksestä yrityksessä sekä henkilöstön yhteistyön toimintaperiaatteista. (STM 2002c) Reason ja Hobbs (2003) puhuvat turvakulttuurista (safe culture) oppivana ja epäluuloisena kulttuurina. Turvakulttuuri muistuttaa yrityksen henkilöstöä huomioimaan toiminnan vaarat ja olettamaan, että sekä laitteet että ihmiset epäonnistuvat. Turvakulttuuri hyväksyy nämä epäonnistumiset ja kehittää puolustusmekanismeja sekä varasuunnitelmia niistä selviämiseksi. (Reason & Hobbs 2003) Turvakulttuurin tavoitteena on myös herättää sellaista luottamusta työntekijöissä, että he uskaltavat kertoa ja raportoida sattuneista virheistä sekä läheltä piti tilanteista. Ilman tätä tietoa ei saada muodostettua rajaa turvallisen ja ei turvallisen toiminnan välille. Kuitenkin oikeudenmukaisuuden takia on oltava ero siinä, miten virheitä käsitellään. Moittimisenkin on oltava sallittua. Oppivana kulttuurina turvakulttuuri selvittää erot halutun ja todellisen tilan välillä sekä pyrkii kohti aiottua turvallisuutta. (Reason & Hobbs 2003) Lainsäädännön vaikutukset turvallisuusjohtamiseen Turvallisuusjohtamista ohjaavat lähinnä: työturvallisuuslaki 738/2002 ja asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 59/1999.

KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ

KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma Lauri Juurijoki VIRANOMAISNÄKEMYKSET TURVALLISUUSJOHTAMISESTA Merikapteenin työ 2010 2 ESIPUHE Tämä opinnäytetyö on osa Kymenlaaksossa toteutettua

Lisätiedot

VUOKKO PURO YRITYKSEN TURVALLISUUDEN HALLINTAMENETTELYT TYÖ- TURVALLISUUSTASON MITTARINA. Diplomityö

VUOKKO PURO YRITYKSEN TURVALLISUUDEN HALLINTAMENETTELYT TYÖ- TURVALLISUUSTASON MITTARINA. Diplomityö VUOKKO PURO YRITYKSEN TURVALLISUUDEN HALLINTAMENETTELYT TYÖ- TURVALLISUUSTASON MITTARINA Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

JUSSI AHOLA ATEX LAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOMINEN OPETUSTILOISSA Diplomityö

JUSSI AHOLA ATEX LAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOMINEN OPETUSTILOISSA Diplomityö JUSSI AHOLA ATEX LAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOMINEN OPETUSTILOISSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jouni Kivistö Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatiotekniikan osastoneuvoston kokouksessa 14. helmikuuta

Lisätiedot

Turvallisuus ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät. satamissa

Turvallisuus ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät. satamissa Turvallisuus ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät satamissa Turvallisuus ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät satamissa Mirva Salokorpi Jorma Rytkönen Mirva Salokorpi Jorma Rytkönen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Turvallisuusselvitys. Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Dnro 6420/03/2015. Tukes-ohje 9/2015. Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto

Turvallisuusselvitys. Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Dnro 6420/03/2015. Tukes-ohje 9/2015. Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Tukes-ohje 9/2015 Turvallisuusselvitys ja Ohje 9/2015 24.8.2015 1 (23) Sisältöalue Turvallisuusselvitystä koskevat määräykset Säännökset, joihin ohjeen antaminen perustuu Laki

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa 1. Luennon aihesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 9.9.2009 Panu Häikiö 2 1. JOHDANTO... 3 2. FINAVIA LYHYESTI... 4 3. TURVALLISUUSJOHTAMISEN

Lisätiedot

RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA. Diplomityö

RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA. Diplomityö RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TURVALLISUUS

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TURVALLISUUS 56 YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TURVALLISUUS Merja Mynttinen Opinnäytetyö YLEMPI AMK-TUTKINTO Joulukuu 2006 Tekniikka ja liikenne 1 Tekijä MYNTTINEN, Merja Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 56 Luottamuksellisuus

Lisätiedot

ANSSI LITMANEN SOPIMUKSET, VAKUUTUKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ TURVALLISUUSJOHTAMISESSA. Diplomityö

ANSSI LITMANEN SOPIMUKSET, VAKUUTUKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ TURVALLISUUSJOHTAMISESSA. Diplomityö ANSSI LITMANEN SOPIMUKSET, VAKUUTUKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ TURVALLISUUSJOHTAMISESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty teknis-taloudellisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

PELASTUSTOIMEN TYÖTURVALLISUUDEN POIKKEAMARAPORTOINTI. Nykytilan kartoitus ja kehittäminen

PELASTUSTOIMEN TYÖTURVALLISUUDEN POIKKEAMARAPORTOINTI. Nykytilan kartoitus ja kehittäminen PELASTUSTOIMEN TYÖTURVALLISUUDEN POIKKEAMARAPORTOINTI Nykytilan kartoitus ja kehittäminen Juha Höök Opinnäytetyö Syyskuu 2013 Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma DIPLOMITYÖ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA Tarkastajat:

Lisätiedot

Tekijä: Ritva Pyöriäinen Työn nimi: Infra-alan työturvallisuuslainsäädäntö: tapaturmat ja turvallisuusasioiden hoitaminen pk-yrityksissä

Tekijä: Ritva Pyöriäinen Työn nimi: Infra-alan työturvallisuuslainsäädäntö: tapaturmat ja turvallisuusasioiden hoitaminen pk-yrityksissä TIIVISTELMÄ Tekijä: Ritva Pyöriäinen Työn nimi: Infra-alan työturvallisuuslainsäädäntö: tapaturmat ja turvallisuusasioiden hoitaminen pk-yrityksissä Vuosi: Paikka: 2014 Lappeenranta Diplomityö. Lappeenrannan

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Yhteistyö yritysturvallisuuden hallinnassa

Yhteistyö yritysturvallisuuden hallinnassa ESPOO 2007 VTT PUBLICATIONS 632 Marinka Lanne Yhteistyö yritysturvallisuuden hallinnassa Tutkimus sisäisen yhteistyön tarpeesta ja roolista suurten organisaatioiden turvallisuustoiminnassa VTT PUBLICATIONS

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Kemikaalilaitosten verkostot ja niiden laajuus

Kemikaalilaitosten verkostot ja niiden laajuus Tukes-julkaisu 1/2010 Kemikaalilaitosten verkostot ja niiden laajuus Aki Ijäs TURVATEKNIIKAN KESKUS 2010 ISBN 952-5649-10-5 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Ympäristö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

Maatilan turvallisuuden johtaminen maatilan riskien tunnistamisen ja arvioinnin kehittäminen

Maatilan turvallisuuden johtaminen maatilan riskien tunnistamisen ja arvioinnin kehittäminen Maa- ja elintarviketalous 126 Maatilan turvallisuuden johtaminen maatilan riskien tunnistamisen ja arvioinnin kehittäminen Jarkko Leppälä, Mervi Murtonen, Antti Suokannas, Marja Lehto, Alina Sinisalo ja

Lisätiedot

ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA. Diplomityö

ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA. Diplomityö ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. lokakuuta 2014

Lisätiedot

Riskiperusteinen toiminnanohjaus liikenneturvallisuusviranomaisen työssä

Riskiperusteinen toiminnanohjaus liikenneturvallisuusviranomaisen työssä Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kristiina Roivainen Riskiperusteinen toiminnanohjaus liikenneturvallisuusviranomaisen työssä Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto 1. Soveltamisala... 3 2. Standardien ja suositusten soveltaminen... 3 3. Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Työympäristökilpailu 2002 2005 Tekstit: Jukka Tiihonen (toim.) Petra Houghton Heikki Laitinen Arja Liinamaa Paula Maunumäki Jukka Muukkonen Terhi Saranen Johanna

Lisätiedot

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ Mäkijärvi Erja Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos Terveyshallintotiede Oulun yliopisto Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO LTK, Terveystieteiden

Lisätiedot

TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN PALVELUIDEN TURVALLISUUSJOHTAMISEEN - Palveluntuottajan näkökulma

TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN PALVELUIDEN TURVALLISUUSJOHTAMISEEN - Palveluntuottajan näkökulma TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN PALVELUIDEN TURVALLISUUSJOHTAMISEEN - Palveluntuottajan näkökulma Loppuraportti TSR-hankenumero 106279 Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Jussi Ylinaatu Jouni

Lisätiedot

Satamassa tapahtuva vaarallisten aineiden kuljetus Turvallisuusselvitys ja sisäinen pelastussuunnitelma

Satamassa tapahtuva vaarallisten aineiden kuljetus Turvallisuusselvitys ja sisäinen pelastussuunnitelma LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2004 Liikenne Satamassa tapahtuva vaarallisten aineiden kuljetus Turvallisuusselvitys ja sisäinen pelastussuunnitelma Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki,

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot