TYÖKONFERENSSI SUOMESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖKONFERENSSI SUOMESSA"

Transkriptio

1

2

3 TYÖKONFERENSSI SUOMESSA Vuoropuheluun perustuva työyhteisöjen kehittämismetodi Jarmo Lehtonen (toim.) Työturvallisuuskeskus Kuntaryhmä Helsinki 2004

4 Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Toimittaja: Jarmo Lehtonen Graafinen suunnittelu: Innocorp Oy Painopaikka: Edita Prima Oy 1. painos, 2004 ISBN ISSN Kirjan käsikirjoitus on laadittu Työsuojelurahaston myöntämällä rahoitustuella.

5 Lukijalle 100 Henkilöstön osallistumiseen perustuva työyhteisöjen sisäinen kehittämistyö on erityisesti 1990-luvun aikana juurtunut suomalaisille työpaikoille yhdeksi varteenotettavaksi toimintatavaksi. Omakohtainen aktiivinen osallistuminen, osallisuus luo vankan perustan pitkäjänteisessä kehittämistyössä tarpeelliselle, jopa välttämättömälle edellytykselle - sitoutumiselle. Tätä ominaisuutta, sitoutumista tarvitaan kehittämis-, muutos- ja uudistustyön läpiviennissä. Tämä kirja antaa kokonaiskuvan työyhteisöjen kehittämistyössä niin Suomessa, pohjoismaisessa kuin eurooppalaisessa työelämän kehittämistoiminnassa käytetystä Työkonferenssi (TKF)-menetelmästä, sen käyttötavoista sekä saaduista tuloksista. Menetelmänä TKF on järjestelmällisesti toteutettava työyhteisön kehittämistyön toimintatapa, jossa liitetään yhteen tutkimuksellinen lähestymistapa ja kehittämiskohteena olevan työyhteisön jäsenten laaja osallistuminen kehittämistyöhön. Työyhteisöjen kehittämistyöhön soveltuva oppikirja koostuu Työkonferenssimenetelmän historiallisesta ja sisällöllisestä kuvauksesta sekä menetelmän käyttöä avartavista ja menetelmän käytön myötä syntyviä tuloksia kuvaavista tapauskertomuksista. Kirjan kirjoittajaryhmään kuuluu 13 kokenutta työelämän tutkijaa ja kehittäjää. Kirja soveltuu oppi- ja käsikirjaksi käytännön työelämän kehittämistyössä toimiville, työyhteisöjen johdolle sekä esimiestehtävissä toimiville, henkilöstötyön tekijöille, luottamusmies-, työsuojelu- ja yhteistoiminta-organisaatioiden jäsenille, työterveyshuollon henkilöstölle sekä työelämän kehittämistyössä toimiville tutkijoille ja kehittäjäkonsulteille. Kirja toimii oppikirjana työelämän kehittämistyöhön tulevia ammattilaisia kouluttavissa korkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Työsuojelurahasto on rahoittanut kirjan käsikirjoituksen laadinnan myöntämällään hankemäärärahalla. Työturvallisuuskeskus (TTK) julkaisee kirjan tukeakseen osaltaan suomalaisten työpaikkojen kehittämistyötä, jossa parannetaan työn tuloksellisuutta ja tuottavuutta, työn ja työolojen terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä henkilöstön työhyvinvointia. Historiallisesti ajatellen TTK julkaisee samalla toisen oman, tätä aihetta käsittelevän julkaisun. Noin kymmenen vuotta sitten TTK välitti Työkonferenssi-menetelmää suomalaisille työpaikoille käyttöön koulutuksen, tiedotuksen sekä aiheesta laatimansa Työkonferenssi - yhteistyön avulla tulosta -tietolehden välityksellä. Työturvallisuuskeskus kiittää kaikkia julkaisun käsikirjoittaja-asiantuntijoita sekä julkaisun tekniseen valmistamiseen osallistuneita henkilöitä sujuvasta yhteistyöstä ja toivoo julkaisun sisällön välittyvän työyhteisöjen kehittämistoiminnan tueksi. Helsingissä Työturvallisuuskeskus Kuntaryhmä 5

6 Johdanto: Mikä ihmeen työkonferenssi? 200 Suomessa on jo useita tuhansia ihmisiä, jotka ovat saaneet seuraavan tyyppisen kutsukirjeen työkonferenssiin: Järjestämme organisaatiomme strategian valmisteluun liittyvän kehittämispäivän 20. lokakuuta. Päivän aikana keskustelemme yhdessä siitä, miten voimme varmentaa taloudellisen kilpailukykymme säilymisen myös tulevaisuudessa, miten vastaamme asiakkailta tuleviin uusiin odotuksiin ja saamme työmme sujumaan kitkatta. Strategiamme mukaisesti pyrimme saavuttamaan tavoitteemme ottamalla huomioon myös henkilöstön odotukset, innovaatiokyvyn ja työelämän laadun. Saadaksemme mahdollisimman monipuolisen kuvan siitä, mitä eri aiheista ajatellaan, olemme kutsuneet työkonferenssiin mukaan organisaatiomme johtoa, hallituksen jäseniä ja muita päättäjiä, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita sekä henkilöstöä eri ammattiryhmistä. Kaikkiaan kutsuttuja on 70 henkeä. Päivä toteutetaan ns. työkonferenssimenetelmällä. Sen perusajatuksen mukaan osallistujat itse rakentavat tilaisuuden sisällön. Aluksi on lyhyet evästyspuheenvuorot, sen jälkeen työskennellään yksilöinä, ryhmissä ja kaikkien osallistujien yhteisissä istunnoissa. Päivän kuluessa visioidaan tulevaisuutta, analysoidaan esteitä sen saavuttamisessa, lopuksi tehdään päätelmiä kehittämistyön jatkosta ja työn organisoinnista. Keskustelua ohjaavat ns. tasavertaisen vuoropuhelun säännöt. Ne korostavat erilaisten näkemysten vaihtamisen ja hyväksymisen tärkeyttä sekä osanottajien yhdenvertaisuutta työtehtävästä ja asemasta riippumatta. Keskustelujen lähtökohtana ovat jokaisen omat kokemukset työstä ja palveluprosesseista. Mukaan tarvitset omat kokemuksesi, avointa keskustelumieltä ja ripauksen vaikuttamisen halua. Tervetuloa työkonferenssiin! Liitteenä on Tasavertaisen vuoropuhelun, demokraattisen dialogin säännöt. Kun ihmiset ensimmäisen kerran saavat tällaisen kutsun, niin he varmaan miettivät, että mitä tämä nyt on? Mikä ihmeen Työkonferenssi! Tasavertainen vuoropuhelu? Outoja sanontoja ja loppujen lopuksi aika vähän tietoa siitä, mitä päivän aikana oikein tapahtuu. Kutsussa ei mainita asiasisältöjä niin kuin yleensä koulutusohjelmissa. Ei ole luennoitsijoita. Tuon perusteella ei oikein voi päätellä, mitä hyötyä minulle siitä on? Mitä siellä oppisi? 6

7 Jos tulee toisen kerran kutsutuksi vastaavaan tilaisuuteen, niin tuntee jo työkonferenssin tapoja ja osaa virittäytyä niihin. Kokemus on antanut esiymmärrystä. Silloin tilanne on helpompi sekä kutsutuille että kutsujalle. Tässä kirjassa tehdään kirjallinen tutustumismatka työkonferenssiin; metodin ajatukselliseen taustaan ja historialliseen muotoutumiseen, ideaan ja käytäntöihin. Ensimmäinen artikkeli antaa yleiskuvan. Se nojaa pääosin kirjan muiden artikkelien aineksiin, mutta apuna käytetään myös tekstissä mainittuja muita lähteitä. Yleiskatsauksen lisäksi kirjassa on 11 itsenäistä artikkelia. Niissä käsitellään työkonferenssimetodin historiaa ja teoreettisia taustoja, metodin kulkua Suomeen ja täällä tehtyä kehittämistyötä eri toimialueilla ja erilaisissa ympäristöissä. Viidessä artikkelissa työkonferenssia tarkastellaan erityisestä näkökulmasta käsin. Näkökulmat ovat toimintatutkimus, menetelmän toteutus kehittämisohjelmissa, oppiminen, pysyvä kehittämisrakenne ja menetelmän kriittinen ja pohdiskeleva arviointi. Artikkeleissa kuvataan myös työkonferenssin toteutusta erilaisissa kehittämisprosesseissa ison kaupungin (Helsingin) erilaisissa yksiköissä, opetussektorilla ja sosiaali- ja terveysalalla. Tapausesimerkeissä kuvautuu sekä pienen kunnan toimintakokonaisuuteen kytkeytynyt työkonferenssin käyttö (Kestilä) että pienehkön kaupungin monipuolinen työkonferenssin käyttötapa (Lieksa). Kirjan kirjoittajat ovat käyneet valmisteluvaiheessa keskenään vuoropuhelun kirjan sisällöstä, mutta siinä ei ole pyritty mihinkään yhteen ainoaan ja oikeaan tulkintaan. Jokainen artikkeli on kirjoittajan tai kirjoittajien oma näkemys aiheesta. Näin ollen myös erilaiset lähestymistavat tulevat näkyviin. Kirjan kokonaisuuden on määrä antaa mahdollisimman monipuolisesti kuvaa työkonferenssimenetelmästä, sen taustasta, soveltamisen käytännöistä ja mahdollisuuksista. 7

8 Kirja jäsentyy näin: Artikkeli Tarkoitus Teemoja Kirjoittajat 1. Työkonferenssi dialoginen metodi 2. Työkonferenssiin työelämän tutkimuksessa ja kehittämisessä Yhteen kokoava katsaus. Antaa vinkkejä muihin artikkeleihin ja sitoo niitä yhteen Esittelee metodin alkujuuria ja teoreettisia lähtökohtia 1930 luvulta 1980 luvulle 3. Demokraattinen dialogi vastaus suomalaisen Kuvaa metodin tulon Suomeen ja sen työelämän yhteistoiminnanja kehittämisessä tuottavuuden täällä tehtyä työtä haasteisiin 4. Käytännön ja teorian yhdistävä toimintatutkimus: oppimisen dialogit 5. Oppiminen tuo muutoksen! Työkonferenssi oppimisareenana Kuvaa toimintatutkimuksen toteuttamisen prosesseja ja työkonferenssin niveltämistä niihin Pohtii dialogisen ja reflektiivisen oppimisen edellytyksiä ja oppimistilanteille asettuvia vaatimuksia Demokraattisen dialogin kehkeytymisen tarina Historiallisia kerrostumia Soveltamista tukevia tulkintoja Työkaluja käytännöntoteutuksia varten Tavistock Instituutin pioneerityö Erilaiset konferenssimuodot Avoimet järjestelmät Sosio-tekninen suuntaus Ryhmädynamiikka Siirtymä pohjoismaihin Ruotsin LOM Suomen JOY Murikka-opisto Laatu-projekti ja -verkosto Muita sovelluksia Kokemuksia ja tulkintoja Laatuverkostossa käytetyistä toimintamuodoista mm. seutuhankkeessa Kriittinen reflektio ja uudistuminen Yhteistoiminnallinen oppiminen ja muut työkonferenssin oppimiskäsitykset Ihmisten erilaisuus ja ryhmän kehittyminen käytännössä Mallinnetut ja avoimet oppimisilmiöt Jarmo Lehtonen VTK, tutkija, Ajatuskynä Oy Eija Vartiainen VTM; Organisaatiokonsultti (AOC/Tavistock Institute); Ryhmäpsykoanalyysi (VET), tutkija; organisaatiokonsultti; psykoterapeutti, Teknillinen korkeakoulu. Työpsykologia ja johtaminen ja Anneli Pulkkis DI, tutkijateknillinen korkeakoulu,työpsykologia ja johtaminen Maarit Lahtonen VTM, projektikoordinaattori, Työelämän kehittämisohjelma TYKES ja Sirpa Syvänen HT, tutkija,tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus Sirpa Syvänen Teijo Räsänen KM, kehittämiskonsultti, Innotiimi Oy 8

9 Artikkeli Tarkoitus Teemoja Kirjoittajat 6. Pieni kunta suuri selviytymisen haaste 7. Laaja-alaisessa ja yhteistoiminnallisessa kehittämismetodissa yhdistyy tuloksellisuus ja työelämän laatu 8. Hyvää työtä, menestystä, yhteistyötä, toimivia prosesseja ja työkykyä helsinkiläisittäin 9. Yksin toimimisesta yhteistoimintaan koulutyössä 10. Moniääninen joukko yhteisymmärrystä rakentamassa 11. Jatkuvaa kehittymistä varmentavat rakenteet 12. Dialogiset menetelmät kuntien toimintatapojen muutostyössä Kuvaa metodin käyttöä koko kuntaa koskevien strategisten ohjelmointien tekemisessä Katsaus metodin soveltamiseenja erilaisiin kohteisiin valtakunnallisen ohjelmatyön kannalta Esittelee ja vertailee metodin soveltamistapoja suuressa organisaatiossa Katsaus useamman vuoden kestäneeseen koulutyön kehittämisprosessiin Kuvaa metodin soveltamistapoja erilaisissa yhteisöissä Kuvaa kehittämisrakenteen luonteen ja merkityksen kehittämistyön jatkuvuuden varmentajana Tutkimuksellinen evaluaatio metodinkäytön rajoista ja vaikutusten aikaan saamisen kriittisistä pisteistä Kestilän kunnan kehittämistyön rakenteet ja toimintamuodot Laatu-tutkijaverkon hankkeiden laajuus, soveltamistavat ja sovellettavuus TYKE -ohjelmassa Kuntatyöpaikka 2000-oppimisryppäät-alueellinen kulttuurikeskus Kunnari (4 erilaista työyhteisöä) Rakennusviraston 4 erilaista projektia Vertaileva arviointi ja vaikuttavuus Kehittäminen toimintatutkimuksen tukemana kahdessa eri vaiheessa ja niihin kytketty omaehtoinen kehittämistyö Kunnan sisäinen alueellistuminen Lyhyet työkonferenssit Strategiatyö dialogina Case-kuvauksia Lieksasta Pirjo Erätuli Laboratoriohoitaja, työyhteisökehittäjä PD-tutkinto, työyhteisökehittäjä, Kunta-alan ammattiliitto Nuppu Rouhiainen VTM, projektikoordinaattori, Työelämän kehittämisohjelma TYKES Maarit Lahtonen ja Riikka Hyvärinen Yht.yo, opiskelija, Tampereen yliopisto Helena Rajakaltio FM, erikoissuunnittelija, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Raili Nederström VTM, kehittäjä, Kehrä - Kehittämispalvelut Diskursiivisen demokratian Jarmo Lehtonen mahdollisuuksia Kehittämisorganisaation ja työorganisaation välinen suhde Esimerkki pysyvän kehittämisrakenteen luomisesta (Kuopionvanhustyö ja kotihoito) Kuntien toimintakulttuuri, työorganisaation vuorovaikutusjärjestelmät ja niiden vaikutus työkonferenssin käytön mahdollisuuksiin. Dialogisiin menetelmiin perustuvien hankkeiden onnistumisen ehtoja. Satu Kalliola YTT, sosiaalipolitiikan professori (ma), Tampereen yliopiston Porin yksikkö ja Risto Nakari HM, tutkija, Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus 9

10 10

11 Sisällys LUKIJALLE JOHDANTO: MIKÄ IHMEEN TYÖKONFERENSSI? TYÖKONFERENSSI DIALOGINEN METODI Jarmo Lehtonen Demokraattinen dialogi tasavertainen vuoropuhelu Työkonferenssi demokraattiseen dialogiin perustuvana kehittämismetodina Työkonferenssin käytännön toteutuksia Työkonferensseilla toteutetaan kehittämisen prosesseja Kehittämisorganisaatio ja kehittämisrakenne Päätelmiä Lähteet TYÖKONFERENSSI TYÖELÄMÄN TUTKIMUKSESSA JA KEHITTÄMISESSÄ Eija Vartiainen & Anneli Pulkkis Johdanto Tavistockilainen työkonferenssi Amerikkalaisen työkonferenssin juuret Pohjoismaisen työkonferenssin juuret Erilaisten konferenssimuotojen toteutustapoja Yhteenvetoa Lähteet Viitteet DEMOKRAATTINEN DIALOGI VASTAUS TYÖELÄMÄN YHTEISTOIMINNAN JA TUOTTAVUUDEN HAASTEISIIN Maarit Lahtonen & Sirpa Syvänen Johdanto Johtaminen, organisaatio ja yhteistoiminta (JOY) projekti Murikka-opiston kehittämisyhteistyön koulutus Laatu-projekti ja Laatu-verkosto SAHTI-sahojen verkostoprojekti Lopuksi Lähteet KÄYTÄNNÖN JA TEORIAN YHDISTÄVÄ TOIMINTATUTKIMUS: OPPIMISEN DIALOGIT Sirpa Syvänen Toimintatutkimuksen piirteitä Kokemukset ja opit Laatu-projektin työkonferensseista Työkonferenssit oppimisen ja rajojen ylitysten foorumeina Mitä työkonferenssista on opittu? Lähteet

12 OPPIMINEN TUO MUUTOKSEN! TYÖKONFERENSSI OPPIMISAREENANA. Teijo Räsänen Työkonferenssioppimisen käsitteistä Puitteet ja mahdollisuudet dialogiin, kriittiseen reflektioon ja yhteistoiminnalliseen oppimiseen Työkonferenssin prosessissa mallinnetut ja avoimiksi jäävät oppimisilmiöt Lähteet PIENI KUNTA SUURI SELVIYTYMISEN HAASTE Pirjo Erätuli Työkonferenssit koko kunnan kehittämisprosesseissa esimerkkinä Kestilä Työkonferenssien toteuttamistapoja Toiminta- ja henkilöstöstrategia rakentaa siltaa tulevaisuuteen Hankkeen merkityksen pohdintaa Artikkelissa käytetty perusaineisto LAAJA-ALAINEN JA YHTEISTOIMINNALLINEN KEHITTÄMISMETODI YHDISTÄÄ TULOKSELLISUUDEN JA TYÖELÄMÄN LAADUN Nuppu Rouhiainen Työelämän kehittämisohjelma (TYKE) TYKE:ssä toteutetut Laatu-verkoston työkonferenssimenetelmää soveltaneet projektit Lopuksi Lähteet HYVÄÄ TYÖTÄ, MENESTYSTÄ, YHTEISTYÖTÄ, TOIMIVIA PROSESSEJA JA TYÖKYKYÄ HELSINKILÄISITTÄIN Maarit Lahtonen & Riikka Hyvärinen Tavoitteena menestyvät työyhteisöt Työkonferenssin sanansaattajat Kehittämisen vaikuttavuus suuressa organisaatiossa Helsingin kaupungin haasteet ja työkonferenssin mahdollisuudet tänään Lähteet YKSIN TOIMIMISESTA YHTEISTOIMINTAAN KOULUTYÖSSÄ Helena Rajakaltio Toimintatutkimusvaihe Toinen vaihe: kunnan omaehtoinen kehittämistyö Kolmas vaihe: toimintatutkimuksellinen kehittämishanke Lopuksi Lähteet

13 MONIÄÄNINEN JOUKKO YHTEISYMMÄRRYSTÄ RAKENTAMASSA Raili Nederström Sovellukset paineet muokata konseptia Miksi ja mihin työkonferenssia tarvitaan? Lyhyet minikonferenssit Työkonferenssit kuntien kehittämis- ja strategiatyössä Dialogiset menetelmät yrityksissä Kieli, kommunikaatio ja rajojen ylitys Lähteet JATKUVAA KEHITTYMISTÄ VARMENTAVAT RAKENTEET Jarmo Lehtonen Pysyvä kehittämisrakenne: käytännöllinen määrittely Keskustelut julkisessa tilassa luovat diskursiivista demokratiaa Kehittämisen organisointi: kehittämisorganisaatio tuottamaan kehittämisrakenteita Kehittämisorganisaation kokoaminen Lähteet DIALOGISET MENETELMÄT KUNTIEN TOIMINTATAPOJEN MUUTOSTYÖSSÄ Satu Kalliola & Risto Nakari Työorganisaatioiden vuorovaikutusjärjestelmät Työorganisaatioiden osajärjestelmät ja kuntien kehittämisrakenne Kunnan kehittämisrakenteet ja työkonferenssin käytön mahdollisuudet Dialogisiin menetelmiin perustuvien hankkeiden onnistumisen ehtoja kunnissa Lähteet

14 14

15 1 Työkonferenssi dialoginen metodi 100 Jarmo Lehtonen Artikkeli antaa yleiskuvan työkonferenssimenetelmän ajattelu- ja toteutustavoista. Ensimmäisessä pääjaksossa kuvataan ajattelua ja toisessa toteutusta. Artikkeli muodostaa oman kokonaisuutensa, mutta pohjustaa samalla muiden artikkelien lukemista antamalla lukuvinkkejä niihin. Teemoja: demokraattinen dialogi, demokraattinen ajattelutapa metodin taustan rakentajana, toimintatutkimus, oppiminen, työkonferenssin toteutus kehittämisprosesseissa, kehittämisorganisaatio ja -rakenne Aivan aluksi otetaan opastimiksi vain muutama peruskäsite. Matkan varrella niitä täsmennetään sekä tässä yleiskuvauksessa että kirjan artikkeleissa. Keskeisiä työkonferenssiin liittyviä käsitteitä tai kielikuvia ovat: 1. Konkreettisesti työkonferenssi on keskusteluareena eli tilaisuus, joka perustuu ihmisten väliseen vuoropuheluun eli dialogiin. Tätä perusasetelmaa kuvaa termi "tasavertainen vuoropuhelu" tai "demokraattinen dialogi". Dialogin avulla ihmiset itse tuottavat varsinaisen asiasisällön. Sisältö kuvataan kielen avulla: puheena ja kirjoituksena. 2. Työkonferenssissa on aina monipuolinen osallistujakunta. 3. Työkonferenssissa tähdätään yhteisymmärryksen löytämiseen. Sen varassa rakennetaan toimintasuunnitelmia. Niiden on määrä muuttaa puhe yhteistoimintaan perustuviksi teoiksi.tällaisia ominaisuuksia kuvaa termi "yhteistoiminnallinen". 4. Osallistujat itse asiassa toteuttavat koko konferenssin osallistumalla siinä käytävään dialogiin ja tuomalla siihen aineellista sisältöä omien kokemustensa, tietotaitojensa ja ymmärtämisensä pohjalta. Näin ollen työkonferenssi on myös oppimisen areena. 5. Työkonferenssi ei yleensä ole vain yksittäinen tapahtuma, vaan se liittyy johonkin toiminnalliseen ketjuun prosessiin. Prosessin aikana järjestetään yksittäisiä työkonferensseja. Näin käytettynä metodista tulee yhteistoiminnallinen ja osallistava kehittämismetodi. Juuri tällaisena metodina työkonferenssi ymmärretään tässä kirjassa. Tähän viittaa termi "Työkonferenssimetodi", arkikielessä usein "TKF-metodi". 15

16 6. Työkonferenssin suunnittelussa, toteutuksessa ja toimintaan kytkemisessä hyödynnetään tutkimustietoa. Sanonnalla "tutkimusavusteisuus" viitataan systemaattiseen tiedonkeruuseen, erittelyyn, tulkintaan sekä menetelmien kehittelyyn. Usein tutkimuksellisena välineenä on toimintatutkimus, mutta sen käyttö ei ole mitenkään välttämätön edellytys. Demokraattinen dialogi tasavertainen vuoropuhelu Demokraattisen dialogin ideaa on jo kohta parinkymmenen vuoden ajan kehitellyt keskeisimmin norjalainen Björn Gustavsen. Hän on kiteyttänyt perusperiaatteet demokraattisen dialogin sääntöihin. Ne kuvaavat hyvin metodin ydintä, eettis-moraalisia lähtökohtia ja ideaalisen keskustelutilanteen edellytyksiä. Ne luovat perustan sekä yksittäisten työkonferenssien järjestelyille että muiden keskusteluareenojen käytölle. Tässä esitetään sääntöjen muotoilu vuonna 1992 dokumentoidussa muodossa (Gustavsen 1992, 3-4; suomenkielinen versio Lahtonen 1999, 207) ja lisäämällä ruudukon oikeaan laitaan muutamia tulkintoja tai kommentointeja kehittelyn alkuvaiheesta ja toisaalta 2000-luvun alkupuolelta. Gustavsen-viittaukset ovat 1987, ja 2001, Sääntö Gustavsen 1992; Lahtonen Dialogi on ajatusten vaihtoa osanottajien välillä. 2. Kaikkien, joita käsiteltävä asia koskee, on saatava osallistua keskusteluun 3. Mahdollisuus osallistua ei yksin riitä. Kaikkien osanottajien tulee olla aktiivisia. Lisäksi jokaisen osanottajan velvollisuutena on oman näkökulman esittämisen lisäksi auttaa myös muita esittämään omansa Havaintoja muuntumisesta (vrt. Gustavsen 1987; 2001) ja kommentointeja Vuonna 1987: argumentit ja vasta-argumentit liikkuvat edestakaisin osanottajien välillä. Vuonna 2001: dialogi ei ole yhdensuuntaista kommunikaatiota, vaan perustuu periaatteeseen anna ja saa On hyvä käytännön vinkki myös suunniteltaessa dialogisen prosessin etenemistä. Alkuvaiheen jälkeen havaitaan usein, että asianosaisia on muitakin kuin ensin mukaan kutsutut Kohdat a ja b ovat täsmentäviä lisäyksiä v versiossa. LOM-projektissa oli havaittu, että osallistumista tulee varta vasten organisoida; vain abstraktinen ideaali ei riitä 4. Kaikki osallistujat ovat tasa-arvoisia Vuonna 2001: Kaikilla osallistujilla on keskustelussa sama status, asema vuoropuhelussa 16

17 Sääntö Gustavsen 1992; Lahtonen Työkokemus on kaikkien osanottajien osallistumisen perusta. 6. Jokaisen osanottajan kokemuksista ainakin joitakin tulee pitää oikeutettuina 7. On välttämätöntä, että kaikki ymmärtävät, mistä on puhe 8. Kaikki keskusteltavaan asiaan liittyvät väitteet ovat oikeutettuja 9. Mielipiteet esitetään suullisesti; kukaan ei voi osallistua ainoastaan paperilla 10. Jokaisen osanottajan on hyväksyttävä, että muilla osanottajilla saattaa olla parempia perusteluja kuin hänellä itsellään on 11. Jokaisen osanottajan työrooli, auktoriteetti tms. voidaan ottaa keskustelun kohteeksi. Yksikään osanottaja ei saa olla poikkeus tässä suhteessa 12. Osanottajien on siedettävä erilaisten mielipiteiden esiintymistä Havaintoja muuntumisesta (vrt. Gustavsen 1987; 2001) ja kommentointeja Työkokemus on hyvä tasavertaisuudenkin perusta: sitä on kaikilla. Silloin kun mukana on muitakin kuin työorganisaatioita, lähtökohtana oleva kokemusperusta on monipuolisempi Itse asiassa kaikki aidot kokemukset ovat oikeutettuja V Kaikkien tulee olla mahdollista oppia ymmärtämään käsiteltyjä asioita. Vuonna 2001 sanamuoto lieventyy takaisin 80-luvun lopun muotoon, jonka mukaan kysymys on mahdollisuudesta eikä pakosta. Ymmärtäminen pakkona onkin aika outo ajatus (vrt. myös kohta 13) Esimerkiksi esittäjän hierarkkinen asema ei ole puheen oikeutuksen määrittäjä, antaja tai kieltäjä. Tämän kohdan tilalle on tuotettu v kokonaan uusi määrittely: Väite tai perustelu voidaan hylätä vasta huolellisen tutkinnan jälkeen (eikä esimerkiksi sen perusteella, että sillä on vain rajallinen oikeutus) Tätä muotoilua ei ollut vielä Viittaa siihen, että käytännössä oli koettu ongelmia dialogin tasavertaisuuden toteutumisessa Tätäkään ei ollut vuonna Vertaa edellinen kohta Vuonna 2001: Dialogin tulee kyetä sovittamaan yhteen (integroimaan) voimakkaastikin erilaisia käsityksiä 17

18 Sääntö Gustavsen 1992; Lahtonen Dialogin tulee tuottaa jatkuvasti sopimuksia, jotka voivat johtaa käytännön toimenpiteisiin (practical action). Tässä kohdassa Gustavsen alleviivaa v seuraavaa: Huomatkaa, ettei viimeisen ja sitä edeltävien kriteerien välillä ole ristiriitaa. Demokraattisen järjestelmän voima on sen kyvyssä lähentää toisiinsa monensuuntaisia käsityksiä ja käytäntöihin liittyvää informaatiota siten, että samanaikaisesti tulee mahdolliseksi tehdä päätöksiä, jotka saavat kaikkien tuen Havaintoja muuntumisesta (vrt. Gustavsen 1987; 2001) ja kommentointeja V. 1987: Dialogin tulee kaiken aikaa tuottaa yhteisymmärrystä, joka luo pohjaa käytännön toiminnalle Kohdan 13. täsmentäminen vahvistaa dialogin käytännön tarkoitusta. Tulee tuottaa sopimuksia on vahvempi sanonta kuin tuottaa yhteisymmärrystä Vuonna 1987 korostettiin ideaalisen puhetilanteen merkitystä sellaisenaan, vuonna 1992 keskustelun suhde toimintaan tulee vahvemmin esille. Keskustelun muuttaminen tekemiseksi on ilmiselvästi vaikea asia jo keskustelun sääntöjen muotoilussa. Vuonna 2001 Gustavsen määrittelee tämän kohdan taas toisella tavalla: Dialogin tulee synnyttää (generoida) päätöksiä, jotka luovat perustan yhteiselle tekemiselle (joint action) Nyt työkonferenssin idea voidaan havainnollistaa seuraavan kuvion mukaisesti Laaja osallistujakunta Tuo mukanaan oman kokemuksensa, tietotaitonsa, tulkintansa ja kielensä. Käy kielen avulla tasavertaisen vuoropuhelun. Tehdäkseen suunnitelmia toiminnasta. Suunnitelmia toteutetaan työorganisaatiossa Oppii ammatillisesti, kommunikatiivisesti ja sosiaalisesti. Luo kulttuurista ymmärrystä. Kuvio 1. Työkonferenssin idea. Työkonferenssi on yhteistoiminnallisen kehittämismetodin ydin. Sen selkärankana toimii demokraattisen dialogin ajatusrakennelma. 18

19 Tässä kohtaa erkanee kaksi kuvauksen polkua: 1. polku, joka kuvaa demokraattisen dialogin ajattelutavan ja kehittämismetodin taustoja ja kehittymisen historiaa ja 2. polku joka kuvaa työkonferenssien järjestämisen käytäntöjä. Lukemisen voi tehdä kahdella tavalla. Voi lukea siinä järjestyksessä kuin kirjoitettu on, eli menemällä ensin taustoihin, tai sitten hypätä suoraan lukuun Työkonferenssin käytännön toteutusmuotoja (s. 30). Seuraava jakso on luonteeltaan teoreettisempi kuin käytännön toteutusmuodoista kertova osuus. Työkonferenssi demokraattiseen dialogiin perustuvana kehittämismetodina Ihminen on maailmansa muokkaaja, toimija Työkonferensseja toteutetaan demokraattisen ajattelutavan varassa. Ensimmäinen kiinnitys demokratiaan tulee filosofisesta varannosta, joka ikään kuin näkymättömän käden tavoin ohjaa käytäntöjä. Alkulähteillä tehdään voimakas arvovaraus sen puolesta, että ihminen on toiminnan tekijä (subjekti) eikä vain tarkastelun tai erilaisten tekemisten kohde (objekti). Seuraavassa kehikossa tyypitellään ajattelutavan anturoita asettamalla vertaavasti rinnakkain subjektiivinen ja objektiivinen perusolettamusten ketjutus. Analyyttisen vertailun rinnakkain asettelut on tehty lähtien kussakin kohdassa liikkeelle ominaisuuden toisilleen vastakkaisista ääripäistä. Olennaista on nimenomaan vertailu: kumpaakaan tyyppiä ei esiinny aivan sellaisenaan. Mutta esimerkiksi erilaisia konsultoinnin malleja voi eritellä tämän kehikon läpi: toisissa on enemmän objektiivisia piirteitä, toisissa taas subjektiivisia. Demokraattisen dialogin rakennuspuissa painottuu subjektiivinen ajatusketju. Kun kehittämistyön välineenä käytetään usein toimintatutkimusta, niin mukaan tulee selvä kannanotto: halutaan toimia dialogissa yhdessä määritellyn ja myönteiseksi tulkitun muutoksen puolesta. Tyypittely on kirjoitettu soveltaen Gibson Burrellin ja Gareth Morganin (1993) analyyttista erittelyä. SUBJEKTIIVINEN Todellisuus ei ole yksilön tulkinnasta riippumatonta, vaan se koostuu ihmisten havainnoista, käsityksistä ja subjektiivisista tulkinnoista. Äärilaitaa edustaa tulkinta, jonka mukaan todellisuus on pelkkää tulkintaa tai tiedostamista. OBJEKTIIVINEN Todellisuus sijaitsee yksilön ulkopuolella ja on riippumaton siitä, kuka sitä katsoo. Maailma on siis realistisesti, objektiivisesti käytettävissä olevin keinoin havaittuna olemassa. 19

20 SUBJEKTIIVINEN Maailman yksiselitteistä ja yleispätevää (universaalia) määrittelyä ei pidetä mahdollisena. Sosiaalista maailmaa voidaan ymmärtää vain niiden ihmisten kautta, jotka osallistuvat toimintaan. Tutkimuskin on siinä mielessä subjektiivista, että se ei pyri yleispätevään, kaikkialla objektiivisesti totena pidettävään tietoon, vaan enemmänkin maailman ymmärtämiseen. Subjektivistit ovat vahvasti anti-positivisteja. Vankka perusolettamus on, että ihminen voi vaikuttaa ulkoiseen ympäristöönsä. Kun näin otaksutaan, niin samalla omaksutaan useimmiten se käsitys, että ihmiset myös haluavat vaikuttaa olosuhteisiinsa. Tutkitaan, miten ihmiset luovat, muokkaavat ja tulkitsevat sitä maailmaa, jossa he elävät. Keskeinen ydin on yksittäinen ihminen (mikä on erityistä) eikä niinkään yleinen (mikä on universaalia). Tällainen mielletään usein epätieteelliseksi kun sitä verrataan luonnontieteiden yleispätevien lainalaisuuksien etsintään. OBJEKTIIVINEN Realistit edellyttävät todellisuuden tarkkaa kuvausta ja tutkivat kovien faktojen keskinäisiä syy-yhteyksiä. Tiedon oletetaan kasautuvan. Tutkitun tiedon tulee olla todistettavissa joko oikeaksi tai vääräksi. Menetelmät ovat usein kokeellisia ja voimakkaasti empiirisiä. Tutkija seuraa tutkimuskohteen tapahtumia ulkoa käsin, objektiivisesti ja neutraalisti, puolueettomasti. Yhteiskunnallistenkin ilmiöiden tarkastelussa pyritään niin lähelle perinteisesti ymmärrettyjä luonnontieteiden metodeja kuin suinkin mahdollista. Tällainen tiedon hankintaa koskeva perusolettamus on nimetty positivismiksi. Otaksutaan, että ulkoiset olosuhteet määräävät sen, mitä ihmisille tapahtuu. Äärilaitaan asettuvat deterministit sivuuttavat inhimillisen tekijän lähes tyystin. Ihmisten tilalla ovat järjestelmät, rakenteet, tekniikka ja talous. Tutkitaan ulkoista maailmaa hankkimalla tietoja sen objekteista nojaamalla yleispäteviin käsitteisiin, syy- ja seuraussuhteiden selvittämiseen ja objektiivisesti mitattaviin tosiasioihin. Etsitään universaaleja maailman kattavia lainalaisuuksia. Tästä voi tehdä seuraavan työkonferenssien perusolettamuksia koskevan pelkistyksen: Ihmiset luovat koko ajan omaa todellisuuttaan; näkemystä maailmasta. Maailma ei ole vain faktoja. Asioita ei voi määritellä kaiken kattavasti jonkun yhden maailmankuvan tai teorian pohjalta. Ihminen ei ole pelkkä toimintojen kohde. Hän on itse toimija ja valmis myös vaikuttamaan asioihin. Koska ihminen on itse toimija, ja koska tekemistä koskevat päätelmät tehdään omien tulkintojen pohjalta, niin työkonferenssin keskeinen ajatus on luoda edellytyksiä sille, että ihmiset itse omien tulkintojen avulla pääsevät ohjaamaan tekemistään. 20

21 Ihmiselle uusi rooli työorganisaation pienryhmissä Demokraattisia ominaispiirteitä imeytyy työkonferenssin toimintamuotoihin myös sen vuoksi, että monissa metodin historiallisissa kerrostumissa tai tutkimuskirjallisuuden tarinoissa näkyy selvä demokratian puoltaminen. Työkonferenssin ideaan merkittävästi vaikuttanutta työtä tehtiin toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Määrätietoisen tutkimustyön kohteena oli laajasti ottaen ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen. Lukuvinkki: tämän vaiheen tutkimustyöstä ja seuraavassa mainittujen henkilöiden roolista: artikkeli 2. Uusien lähestymistapojen perusteet olivat angloamerikkalaisia. Lontoolaisesta Tavistock Instituutista (Tässä kirjassa käytetään siitä lyhyttä muotoa Tavistock) muodostui keskeinen ajattelutavan ja metodien tutkimusareena. Siellä työskentelivät mm. Eric Trist, Wilfred Bion, A.K. Rice ja Fred Emery. Tavistock perustettiin toimimaan siltana akatemian ja organisaation välillä, niin ettei oltaisi kummankaan vankina. Demokraattiset arvot kulkeutuivat Tavistockiin jo henkilöhistorioiden mukana. Kurt Lewin vaikutti huomattavan paljon tavistockilaisten ajatteluun ja yhteistyön muotoutumiseen ennen instituutin varsinaista perustamista. Hän oli Preussin juutalainen, joka joutui 1930-luvulla pakenemaan natsismin vainoja Amerikkaan. Trist, Bion ja Rice halusivat edistää demokraattisia menettelytapoja ja lähtivät aikoinaan tiedemaailmassa radikaaleiksikin koetuilla toimintamuodoilla rakentamaan parempia mahdollisuuksia erilaisiin syrjäytymisen ja epätasa-arvon saarekkeisiin: hiilikaivoksiin, Intian puuvillatehtaisiin, mielisairaaloihin ja maataloustyöläisten pariin. Tällainen radikaalisti osallistava suuntautuminen on jatkunut selvimmin niillä toimintatutkimuksen kentillä, joilla tavoitteena on ollut yhteiskunnallisten ja sosiaalisten uudistusten toteuttaminen erilaisissa alikehittyneisyyden tai alistamisen leimaamissa olosuhteissa mm. Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja Australiassa. Työorganisaatioiden demokraattisuuden vahvistamisen ja ihmisten osallisuuden lisäämisen kannalta tavisstockilaiset tekivät erittäin merkittäviä uusia avauksia, joihin järjestään liittyi myös uusien osallistavien ja kokeellisten tutkimusmetodien kehittelyä. Lewin nosti ns. kenttäteoriassaan tarkasteltavaksi ympäristön ja vaihtelevien tilanteiden vaikutuksen ihmisten käyttäytymiseen. Hän kehitti toimintatutkimuksesta sosio-teknisen järjestelmäteorian metodin. Teoria perustuu ajatukseen organisaatiosta avoimena järjestelmänä, joka ei hae tasapainoaan vain organisaation sisäisessä suljetussa järjestelmässä, vaan myös käymällä vaihtoa ja kommunikoimalla ympäristönsä kanssa. Työorganisaatio muodostuu sosio-teknisen ajatusrakennelman mukaan kolmesta osajärjestelmästä: teknisestä, taloudellisesta ja sosiaalisesta. Ne ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Parasta tulosta ei välttämättä saavuteta nostamalla kunkin erillisen osan tuloksellisuutta ja laskemalla ne yhteen. Järjestelmän kokonaisuudessa saavutettu (yhteis)vaikutus voi olla isompi tai pienempi kuin erillisten osien summa. Sosiotekninen tarkastelu ei siis tyydy pelkästään teknis-taloudelliseen perusteluun, mutta ei myöskään jää vain inhimillisten tavoitteiden asianajajaksi. Kun tämä koulukunta kiin- 21

3. TARPEISTA TAVOITTEISIIN 15 3.1. Palvelukeskusten väliset alkuneuvottelut 15 3.2. Tarpeiden jäsentäminen hankesuunnitelmaksi 17

3. TARPEISTA TAVOITTEISIIN 15 3.1. Palvelukeskusten väliset alkuneuvottelut 15 3.2. Tarpeiden jäsentäminen hankesuunnitelmaksi 17 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1. JOHDANTO 1 2. KEHITTÄMISEN KONTEKSTI, TEKIJÄT JA KÄSITYKSET YMPÄRISTÖSTÄ 3 2.1. Itsenäiset palvelukeskukset haluavat yhteistyötä 3 2.2. Kehittämistyötä toteuttaneet yksiköt

Lisätiedot

Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin

Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin Mari Kanniainen Oulun yliopisto Pro Gradu 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tutkimusasetelma... 4 2 ORGANISAATIOVIESTINTÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA...

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 6 Vesa Taatila (toim.) TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jaana Salomäki

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jaana Salomäki TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Jaana Salomäki JOHTAJA TYÖHYVINVOINNIN RAKENTAJANA SUOMALAISTEN YRITYSTEN JA ORGANISAATIOIDEN YLIMPIEN JOHTAJIEN NÄKEMYKSIÄ TYÖHYVINVOINNISTA JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA

Lisätiedot

Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta

Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta Perehdyttäminen käytäntöjä ja kasvatusta Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Aikuiskasvatus Pro gradu tutkielma Anu Lainio Kevät 2008 Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos LAINIO, ANU:

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

Hanna-Leena Korhonen STRATEGINEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖPAJOISSA. Pro gradu -tutkielma. Johtaminen. Syksy 2014

Hanna-Leena Korhonen STRATEGINEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖPAJOISSA. Pro gradu -tutkielma. Johtaminen. Syksy 2014 Hanna-Leena Korhonen STRATEGINEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖPAJOISSA Pro gradu -tutkielma Johtaminen Syksy 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strateginen toiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Muutoslaboratorio yhteisen kehittämisen välineenä Jaakko Virkkunen, Heli Ahonen, Leila Lintula (toim.) HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Paradigmoista evidenssipohjaisiin käytäntöihin. Matti Vartiainen (Toim.)

Paradigmoista evidenssipohjaisiin käytäntöihin. Matti Vartiainen (Toim.) Paradigmoista evidenssipohjaisiin käytäntöihin Matti Vartiainen (Toim.) Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE+TEKNOLOGIA 18/2011 Paradigmoista evidenssipohjaisiin käytäntöihin Matti Vartiainen (toim.) Aalto-yliopisto

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Reetta Aaltonen. Työyhteisön vuorovaikutuksen fasilitointi työnohjauksen avulla. KTT Maija Vähämäki

TIIVISTELMÄ. Reetta Aaltonen. Työyhteisön vuorovaikutuksen fasilitointi työnohjauksen avulla. KTT Maija Vähämäki TIIVISTELMÄ X Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Johtaminen ja organisointi Päivämäärä 28.9.2013 Tekijä(t) Reetta Aaltonen Matrikkelinumero 412753 Sivumäärä 115 Otsikko Työyhteisön

Lisätiedot

SOSIAALIALAN MENETELMIEN ARVIOINTI 1/2006

SOSIAALIALAN MENETELMIEN ARVIOINTI 1/2006 Fin S oc SOSIAALIALAN MENETELMIEN ARVIOINTI 1/2006 Terveisiä Toronton evaluaatio-konferenssista s. 4 Arviointi ja sosiaalityön käytäntötutkimus s. 13 Kokemuksia sosiaalityön arvioinnista Helsingissä s.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä työharjoittelusta Kasvatustieteiden yksikkö Ammattikasvatus

Lisätiedot

Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa!

Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa! Markus Kaakinen Tampereen Yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalitutkimuksen laitos Sosiaalipsykologia Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa! Tapaustutkimus ympäristöekspertti-toiminnasta

Lisätiedot

V iimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja?

V iimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Valokuvat: Kai Tirkkonen (13, 23, 24, 27,30, 32, 33, 35, 36, 38, 48, 50, 60, 68, 74, 75, 83, 93, 94, 99, 113, 135, 136, 138) Jukka Lehojärvi (14, 19, 20, 28, 51,

Lisätiedot

OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT. Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen

OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT. Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen 1 OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen Niina Seppänen Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät 1 Mikä on prosessi? Prosessi on jokin tapahtumasarja, joka alkaa jostakin ja päätyy johonkin. Siinä voi olla (ja yleensä onkin) toimijoita,

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Kunta ja elämänhallinnan vahvistaminen

Kunta ja elämänhallinnan vahvistaminen Kunta ja elämänhallinnan vahvistaminen Raportti perhepalveluverkoston design-prosessista asukkaiden oman elämänhallinnan vahvistamiseksi Sastamalassa Paavo Salli TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Pirkanmaan liitto

Lisätiedot

VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN JÄLJILLÄ. Diskurssianalyyttinen tutkimus organisaatioiden välisestä kehittämisverkostosta

VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN JÄLJILLÄ. Diskurssianalyyttinen tutkimus organisaatioiden välisestä kehittämisverkostosta VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN JÄLJILLÄ Diskurssianalyyttinen tutkimus organisaatioiden välisestä kehittämisverkostosta KIMMO SUOMINEN Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatustiede Kasvatustieteen laitos Helsingin

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

Martti Grönfors LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KENTTÄTYÖMENETELMÄT

Martti Grönfors LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KENTTÄTYÖMENETELMÄT S A O F I SoFia Sosiologi- Filosofiapu Vilkka T u t k i T i e d ä T a i d a Martti Grönfors P o s s e n t i e 1 A 5, 1 3 2 0 0 H M L 0 4 0 5 8 3 9 6 2 6 h a n n a v i l k k a @ m e. c o m s o f i a. v

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN TALOUSHALLINNON ALAN PIENYRITYKSESSÄ

YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN TALOUSHALLINNON ALAN PIENYRITYKSESSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN TALOUSHALLINNON ALAN PIENYRITYKSESSÄ Pk-yritysten johtamisen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön M e r v i A a l t o - K a l l i o P a u l a S a i k k o n e n P i r j o K o s k i n e n - O l l o n q v i s t Arvioinnin kartalla matka teoriasta käytäntöön TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS CENTRET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE

Lisätiedot