HC BERG BEING AGAINST EMPTINESS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HC BERG BEING AGAINST EMPTINESS"

Transkriptio

1 HC BERG BEING AGAINST EMPTINESS TAMPEREEN TAIDEMUSEO TAMPERE ART MUSEUM ISBN ISSN

2 1

3 2

4 Vuoden nuori taiteilija 2007 Årets unga konstnär 2007 Young Artist of the Year 2007 HC Berg Tampereen taidemuseo Tammerfors konstmuseum Tampere Art Museum 3

5 Tampereen taidemuseo Tammerfors konstmuseum Tampere Art Museum Näyttelyn järjestäjät Utställningsarrangörer Exhibition Organizers: Tampereen taidemuseo Tammerfors konstmuseum Tampere Art Museum, Hans-Christian Berg Vuoden nuori taiteilija asiantuntijaryhmä Juryn för valet av Årets unga konstnär 2007 Selection Committee for the Young Artist of the Year 2007: Janne Gallen-Kallela-Sirén, pj. / ordf. / chair, Berndt Arell, Henrietta Lehtonen, Heidi Romo, Hannu Ojala, Osmo Rauhala Kuraattori Kurator Curated by Tapani Pennanen Konservaattorit Konservatorer Conservators Minna Rajaniemi, Sirpa Saari Tekninen toteutus Tekniskt utförande Technical coordination Olli Mattila, Mika Pentti, Jyrki Järvinen Tampereen taidemuseo Tammerfors konstmuseum Tampere Art Museum Puutarhakatu 34 PL 487 Box 487 P.O. Box Tampere FI Tammerfors, Finland FI Tampere, Finland Puh. (03) Tel Faksi (03) Fax Esipuhe Förord Foreword Janne Gallen-Kallela-Sirén Artikkeli Artikel Article Leevi Haapala Käännökset Översättningar Translations Camilla Ahlström-Taavitsainen Tuija Aro Barbara Cederqvist Valokuvat Fotografier Photographs Jari Kuusenaho, Hans-Christian Berg Kuvataiteen Keskusarkisto Ola Kolehmainen Satu Halttunen Stuart Birchall & Alex Noyer Toimittajat Redaktörer Editors Elina Bonelius, Tapani Pennanen Graafinen Suunnittelu Grafisk Design Graphic Design Niko Manikas Copyright Hans-Christian Berg Leevi Haapala Tampereen taidemuseo Tammerfors konstmuseum Tampere Art Museum Valokuvien käyttöoikeuksien haltijat Innehavarna för upphovsrätten av fotografierna Copyright holders of the photographs Vuoden nuori taiteilija -stipendi, Tampereen kaupunki ja Nokia Oyj Stipendiet till Årets unga konstnär, Tammerfors stad och Nokia Abp The Young Artist of the Year Award is supported by the City of Tampere and Nokia Plc Tampereen taidemuseon julkaisuja 126 Tammerfors konstmuseums publikationer 126 Tampere Art Museum Publication 126 ISBN ISSN Kirjapaino Tryckeri Printed by Karisto Oy 4

6 SISÄLTÖ INNEHÅLL CONTENTS Janne Gallen-Kallela-Sirén 6 Esipuhe Hans-Christian Berg katoavan nykyajan ja muuttumattoman ikuisuuden välimaastossa 9 Företal Hans-Christian Berg i gränsområdet mellan den försvinnande nutiden och den oföränderliga evigheten 13 Foreword Hans-Christian Berg between the evanescent and the immutable present Leevi Haapala Luomistekoja Skapande handlingar Acts of Creation : 20 Tyhjyyttä vasten olemisesta 23 Att vara mot tomheten 24 Being against emptiness 28 Aistittavan vastaanottamisesta 30 Att ta emot det som med sinnen kan anas 33 Receiving the perceived 38 Katse hallintapyrkimyksenä ja luovana tekona 41 Blicken som ett försök att behärska och som skapande akt 42 The gaze as an effort to control and as a creative act 46 Haluruumiista valoruumiiseen 49 Från lustkropp till ljuskropp 50 From the body of desire to the body of light 56 Visual Vortex kirjoitusta sarveiskalvolla 59 Visual Vortex skrivningar på hornhinnan 60 Visual Vortex writing on the cornea 62 Lähteet 64 Källor 66 Sources 69 Curriculum vitae 5

7 ESIPUHE HANS-CHRISTIAN BERG KATOAVAN NYKYAJAN JA MUUTTUMATTOMAN IKUISUUDEN VÄLIMAASTOSSA Modernius on ohimenevää, pakenevaa ja satunnaista, se taiteen puolisko, jonka toinen puolisko on ikuinen ja pysyvä. 1 Pariisilaisen kriitikon ja runoilijan Charles Baudelairen puolentoista vuosisadantakainen tiivistelmä ajan hermolla sykkivän taiteen perusolemuksesta ajankohtaistuu astuessamme Hans-Christian Bergin teosten vaikutuspiiriin. Bergin taide on jatkuvaa liikettä. Se haastaa katseemme ja ajatuksemme, vetää merkityksen viehettä perässään kohti olemassaolon syvänteitä, venyttää ymmärrystämme, uhkaa katkaista tajunnan yhteyden katseen ja sen kohteen välillä. Ajatuksen ja ymmärryksen hienosyinen siima, vaikka äärimmilleen pingottuukin, ei kuitenkaan katkea, sillä Bergin teosten dynaamisuus on ankkuroitu ihmisen muuttumattomaan tarpeeseen ajatella, etsiä vastauksia, täyttää ymmärryksen aukkoja muistoilla, unelmilla ja mielleyhtymillä. Eye of light, Lightcell, Perception instruments, Visual vortex: dialogi näiden ja Bergin muidenkin teosten kanssa on verrattavissa aikidoon, japanilaiseen taistelulajiin, joka perustuu vastustajan voiman ja hänen liikeratojensa horjuttamiseen pyöreiden, spiraalinomaisten liikkeiden avulla. Aikidon perusajatuksena on itsensä voittaminen ja elämän suojeleminen muita vahingoittamatta. Bergin taide kartoittaa näitä syvää inhimillisyyttä kuvastavia pyrkimyksiä aistillisten kokemusten virrassa, jossa taiteilijan, teoksen ja katsojan maailmat sulautuvat toinen toisiinsa luovuuden akrobatiaksi. Hänen teoksensa kertovat siitä mikä elämässä ja arkipäivässä on katoavaa, haihtuvaa ja satunnaista katseet, sanat, kehon liikkeet, ilmaan haihtuvat ajatukset ja samalla ne muistuttavat meitä kaikesta siitä mikä ihmisyydessämme on ikuista ja muuttumatonta halumme ymmärtää, halumme katsoa, nähdä ja luoda, halumme olla olemassa, halumme. Hans-Christian Berg on 23. Vuoden nuori taiteilija. Hän asuu ja työskentelee Inkoossa. Berg valmistui kuvataiteen maisteriksi kuvataideakatemiasta vuonna Kuluneen kymmenen vuoden aikana hänen teoksiaan on esitelty sekä Suomessa että maamme rajojen ulkopuolella. Vuosina Bergin näyttelytoiminta on ollut intensiivistä. Hänen teoksiaan on tänä aikana nähty useissa kotimaisissa näyttelyissä ja myös Belgiassa, Japanissa, Saksassa, Espanjassa, Ranskassa ja Italiassa. Aktiivinen vuoropuhelu katsojien kanssa tuntuu kiihdyttäneen taiteilijan luomisvirtaa. Vuoden nuori taiteilija -tapahtuman myötä Bergin dialogi suuren yleisön kanssa saavuttaa entistä laajemmat kansalliset ja kansainväliset mittasuhteet löytöretki hänen taiteeseensa on myös löytöretki itseemme ja ihmisyyteemme. Bergin teokset ovat itsenäisiä kokonaisuuksia ja samalla herkkiä arkkitehtuurin, muotoilun ja taiteen historian tulkkeja. Hänen veistoksensa ja optiset tilateoksensa eivät ole kylmiä objekteja vaan syvällisiä ihmisen luovuuden ilmentymiä, jotka synnyttävät voimakkaan vuorovaikutteisen suhteen ympäristöönsä. Ne osallistavat katsojan, kyseenalaistavat katseen rajat ja pakottavat sekä ajatukset että kehon kuin myös luonnontieteen mittaristolle näkymättömäksi jäävän sielun liikkeeseen. Kuten nykytaiteen tutkija Leevi Haapala on Bergin taidetta koskevissa analyyseissään todennut, hänen teoksensa ovat moniaistillisia, ja kuten hän kirjoittaa tässä kirjassa julkaistavassa esseessä, Bergin teosten kautta eteemme välittyy luomisen ihmeitä hetkittäin: tässä ja nyt maan päällä. Bergin teokset eivät antaudu mestaroivan katseen orjuuteen elottomina esineinä, vaan haastavat koko inhimillisen viitekehyksen. Me näemme teoksissa itsemme, oman häilyväisyytemme, toiseutemme, ja näin saamme kosketuksen sykkeeseen, joka on elämä. Bergin teosten edessä avautuu aika-avaruudellisten ulottuvuuksien verkosto, joissa kuva ja kieli, mieli ja sanat punoutuvat toinen toisiinsa. Näiden teosten edessä, vuoropuhelussa niiden kanssa, voimme ymmärtää miksi luovuus on ihmisen perusvietti ja miksi taide on tämän vietin keskeisin ilmentymä. Suomessa on kuluneina vuosina puhuttu paljon luovuudesta ja luovasta taloudesta. Bergin teokset antavat koko luovuuskeskustelulle aivan uuden ulottuvuuden: niissä taiteemme historia yhdistyy sen suuriin kansallisiin ja kansainvälisiin mahdollisuuksiin ja potentiaaliin; ja samalla nykyajan muotokieli, materiaalit ja tuotantoketjut kohtaavat hamasta muinaisuudesta kumpuavan kysymyksen siitä mitä ja mikä on conceptio artis, taiteen synty ja sen salaisuus. On kysymys luovuuden vetovoimasta, joka luonnonlakien järkkymättömällä voimalla yhdistää ihmiskunnan sormenjäljet maapallon pinnalla muinaisuudesta tulevaisuuteen. Tampereen taidemuseon Vuoden nuori taiteilija -tapahtuma on kartoittanut suomalaisen nykytaiteen mahdollisuuksia ja potentiaalia jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Kaksikymmentäkaksi vuotta sitten, kevättalvella 1985, tittelin ensimmäinen haltija Kristian Krokfors esittäytyi yleisölle Tampereen taidemuseon ylimmässä kerroksessa yli 50 teoksen kavalkadilla. Näin sai Tampereen Nuorkauppakamarin ajatus tapahtumasta, joka nostaisi esiin ja tukisi nuoria suomalaisia lahjakkuuksia, konkreettisen, kuvataiteellisen muodon. Samana vuonna hallinnollinen vastuu Tampereen taidemuseon tulevaisuudesta, sen kokoelmista ja näyttelytoiminnasta siirtyi Tampereen taideyhdistykseltä Tampereen kaupungille. Vuoden nuori taiteilija -tapahtuma nojautuu siis historiallisesti sekä yksityiseen että julkiseen pääomaan, niihin kahteen tukipilariin, jotka halki vuosisatojen ovat edesauttaneet luovan työn tekijöitä heidän valitsemallaan, usein kivikkoisella elämänpolulla. Vetreään nuoruusikään ennättänyt tapahtuma viestii omalla historiallaan, että kuvataide ei ole tullut tiensä päähän, vaan löytää vuosi vuodelta aina uusia ilmaisukeinoja, itseään ja ympäröivää maailmaa peilaavia tulkintoja. 6

8 Eye of Light 2000 Sculpted glass, steel, computer controlled strobelight system 310 x 330 x 590 cm 7

9 Taiteen historia puolestaan osoittaa, että taide on kaikessa elinvoimaisuudessaan haavoittuvaista. Se tukahtuu helposti, jos se pyritään valjastamaan vallankäytön välikappaleeksi. Tampereen kaupungille kuuluu kiitos siitä, että se on kuluneen kahden vuosikymmenen aikana tukenut Vuoden nuori taiteilija -tapahtuman vapautta autonomisesti kartoittaa suomalaisen kuvataiteen nuorta kenttää uusia mahdollisuuksia ja ilmaisutapoja viitoittavalla toiminnallaan. Taaksepäin katsoessamme kohtaamme joukon Vuoden nuoria taidemaalareita, kuvanveistäjiä, valokuvaajia, video- ja installaatiotaiteilijoita naisia ja miehiä, joille tämä titteli on avannut oven museaaliseen näyttelymaailmaan ja jotka puolestaan ovet teoksillaan kertoneet suurelle yleisölle uusista ilmiöistä suomalaisessa kuvataiteessa. Vuoden nuoret ovat myös menestyneet maailmalla. Nykytaiteen kansainvälisissä metropoleissa tunnetaan hyvin esimerkiksi taiteilijat Eija-Liisa Ahtila, Osmo Rauhala ja Esko Männikkö, Vuoden nuoria vuosilta 1990, 1992 ja Kansainvälisen taidemaailman huomio on kuluneina vuosina kohdistunut myös vuoden 2004 nuoreen taiteilijaan, Kim Simonssoniin ja hänen seuraajaansa Viggo Wallensköldiin. Vuoden 2006 nuori taitelija Heta Kuchka on teoksillaan saavuttanut paitsi taidemaailman arvostuksen myös onnistunut herättämään nuoremman sukupolven mielenkiinnon nykytaiteen ilmiöitä kohtaan. Vuoden nuori taiteilija -titteli kohdistaa julkisuuden valokeilan haltijaansa ja näin se myös valmentaa suomalaisia luovuuden rakentajia kohtaamaan laajan yleisön erilaisissa viitekehyksissä. Vuoden nuori taiteilija -tapahtuma on tutun ja tuntemattoman välimaastoon sijoittuva ikkuna, se velvoittaa ja se palkitsee. Se on myös tärkeä osa sitä kokonaisuutta, joka tekee Tampereesta kansainvälisesti kilpailukykyisen, monimuotoisen ja dynaamisen kulttuurikaupungin. Kulttuurikaupunkina Tampere on luovuuden hautomo, mahdollistaja ja uusien innovaatioiden ja luovuuden ilmentymien etsijä. Taide on vuosisatojen saatossa osoittanut olevansa yksilöiden ja yhteisöjen luomia mittatikkuja elohopeaisempaa, ajatukseltaan ja muodoltaan keisarin uusia vaatteita syvällisempää. Vuoden nuori taiteilija -tapahtuma pyrkii vastaamaan taiteen elohopeaisuuden haasteeseen. Mikään asiantuntijaryhmä ei voi varmuudella ennakoida tulevaa, eikä yksikään kriitikko voi aikansa lapsena sanoiksi pukea kuvataiteen tulevia ulottuvuuksia. Voimme kuitenkin katsoa ja tutkia nöyrästi edessämme kunakin ajankohtana avautuvaa taiteen kenttää ja päätelmiemme perusteella voimme nostaa esiin ja stipendillä palkita taiteilijan, jonka luova henki aineellisine sormenjälkineen viestii meille jostakin sellaisesta, joka on aitoa, omintakeista, kuvataiteen viitekehyksessä merkityksellistä ja itselleen rehellistä. Vuoden 2007 nuoren taiteilijan valitsi yksimielisesti asiantuntijaryhmä johon kuuluivat jäseninä Helsingin kaupungin taidemuseon johtaja Berndt Arell, kuvataiteilijat Henrietta Lehtonen, Hannu Ojala, Osmo Rauhala, Heidi Romo ja puheenjohtajana tämän esipuheen kirjoittaja. Asiantuntijatyöryhmän sihteerinä toimi Elina Bonelius Tampereen taidemuseosta. Tampereen taidemuseon ja omasta puolestani kiitän lämpimästi asiantuntijaryhmän jäseniä, Nokia Oyj:tä ja sen johtoa, Greta och Alfred Runebergs Stiftelseä, Helena och Walter Grönqvists Stiftelseä, Svenska kulturfondenia, Tambest Oy:ta, opetusministeriötä, Tampereen kaupunkia ja taidemuseon henkilökuntaa, jotka kukin omalla tärkeällä tavallaan ovat mahdollistaneet 23. Vuoden nuori taiteilija - näyttelyn toteuttamisen. Näyttelyn on ammattitaidolla kuratoinut tutkija Tapani Pennanen ja Hans-Christian Bergin taidetta ansiokkaasti käsittelevän esseen näyttelyjulkaisuun on kirjoittanut nykytaiteen tutkija Leevi Haapala. Onneksi olkoon HC! Tampereella, Janne Gallen-Kallela-Sirén, FT Museonjohtaja Tampereen taidemuseo 1 Charles Baudelaire, Modernin elämän maalari ja muita kirjoituksia, suomentanut ja selitykset laatinut Antti Nylén, Jyväskylä 2001,

10 FÖRETAL HANS-CHRISTIAN BERG I GRÄNSOMRÅDET MELLAN DEN FÖRSVINNANDE NUTIDEN OCH DEN OFÖRÄNDERLIGA EVIGHETEN Det moderna är förgängligt och tillfälligt, det är den ena sidan av konsten; den andra sidan är evig och oföränderlig. 1 Den parisiske kritikerns och diktarens Charles Baudelaires över sekelgamla sammanfattning om den grundläggande naturen hos den konst som lever i tidens puls aktualiseras när vi närmar oss Hans-Christian Bergs verk. Bergs konst innebär en ständig rörelse. Den utmanar våra blickar och våra tankar, drar betydelsens lockbete efter sig mot varats djup, tänjer vårt förstånd och hotar avbryta medvetandets förbindelse mellan blicken och dess objekt. Tankens och förståelsens fintrådiga lina brister emellertid inte, även om den spänns till det yttersta. Det dynamiska i Bergs verk är förankrat i människans oförändrade behov av att tänka, att söka svar, att fylla luckorna i förståndet med minnen, drömmar och associationer. Eye of light, Lightcell, Perception instruments, Visual vortex: dialogen mellan dessa och andra verk av Berg kan jämföras med den japanska kampsporten aikido som bygger på att motståndarens kraft och rörelsebanor rubbas genom runda, spiralformade rörelser. Grundtanken i aikido är att man skall övervinna sig själv och skydda livet utan att skada andra. Bergs konst kartlägger denna typ av strävanden, sådana som återspeglar djup mänsklighet i de sinnliga erfarenheternas ström. Konstnärens, verkets och betraktarens värld smälter samman till en kreativitetens akrobatik. Hans verk talar om det försvinnande, flyktiga och tillfälliga blickar, ord, kroppens rörelser, tankar som skingras och upplöses och samtidigt påminner de oss om allt det som är evigt och oföränderligt i vår mänsklighet vår vilja att förstå, att se och skapa, vårt livsbegär, vår lust. Hans-Christian Berg är den 23:e Årets unga konstnär. Han bor och arbetar i Ingå. Berg utexaminerades som bildkonstmagister från Bildkonstakademin Under de senaste tio åren har hans arbeten visats både i Finland och utanför landets gränser. Bergs utställningsverksamhet var intensiv åren , med flera utställningar i Finland, dessutom i Belgien, Japan, Tyskland, Spanien, Frankrike och Italien. Den aktiva dialogen med publiken tycks ha stimulerat konstnärens skapande ådra. Genom evenemanget Årets unga konstnär får Bergs dialog med publiken allt större nationella och internationella dimensioner upptäcktsresan till hans konst är också en upptäcktsresa som för till oss själva och vår mänsklighet. Bergs verk är självständiga helheter och samtidigt känsliga uttolkare av arkitekturens, formgivningens och konstens historia. Hans skulpturer och optiska installationer är inga kalla objekt utan djupa uttryck för mänskligt skapande som föder ett starkt interaktivt förhållande med miljön. De gör åskådaren till deltagare och ifrågasätter blickens gränser. De tvingar tankarna, kroppen och den själ som är oåtkomlig för naturvetenskapens mätinstrument till rörlighet. Som forskaren i nutidskonst Leevi Haapala har konstaterat i sina analyser är Bergs verk mångsinnliga. I essän som publiceras i denna bok menar han att vi genom Bergs konst ställs inför nedslag av skapandets under: här och nu på jorden. Bergs verk underkastar sig inte som livlösa föremål den mästrande blickens slaveri, utan utmanar hela den mänskliga referensramen. Vi ser oss själva i verken, vår egen flyktighet, vårt utanförskap, och får kontakt med den puls som är livet. Inför Bergs verk öppnar sig ett nät av tidsrymdsdimensioner, där bild och språk, tanke och ord flätas in i varandra. När vi står inför dessa verk, i dialog med dem, kan vi förstå varför skapandet är en grundläggande drift hos människan och varför konsten är den driftens främsta yttring. I Finland har man under de senaste åren talat mycket om skapande och en kreativ ekonomi. Bergs verk ger hela kreativitetsdiskussionen en helt ny dimension: här förenas vår konsthistoria med skapandets stora nationella och internationella möjligheter. Samtidigt möter det moderna formspråket, materialen och produktionskedjorna den urgamla frågan om konstens födelse och dess hemlighet, conceptio artis. Det handlar om skapandets dragningskraft, den som med naturlagarnas obönhörliga styrka förenar mänsklighetens fingeravtryck på jordklotets yta från urtid till framtid. Evenemanget Årets unga konstnär på Tammerfors konstmuseum har kartlagt den moderna finländska konstens möjligheter i mer än två decennier. För tjugotvå år sedan, vårvintern 1985, presenterades konst av titelns första innehavare Kristian Krokfors. I översta våningen på konstmuseet visades 50 verk av konstnären. Tammerfors Juniorhandelskammares idé om att lyfta fram och stöda unga begåvade finländare hade fått en konkret form. Samma år övergick det administrativa ansvaret för Tammerfors konstmuseums framtid, samlingar och utställningsverksamhet från konstföreningen Tampereen taideyhdistys till Tammerfors stad. Institutionen Årets unga konstnär stöder sig alltså historiskt sett både på privat och offentligt kapital, de båda stöttepelare som genom århundradena har hjälpt folk inom kreativa yrken vidare på den ofta mödosamma stig som de har valt. Evenemanget har nu nått en vital ungdomsålder och signalerar genom sin egen historia att bildkonsten inte har nått till vägs ände, utan år efter år alltid finner nya uttryckssätt och tolkningar som speglar konsten själv och den omgivande världen. Konstens historia visar för sin del att konsten i all sin vitalitet är sårbar. Den kvävs lätt om man försöker göra den till ett medel för maktutövande. Tammerfors stad skall ha tack för att staden under de två gångna decennierna har understött evenemanget Årets unga konstnärs frihet att autonomt kartlägga den finländska bildkonstens unga fält och rikta in sökarljuset på nya möjligheter och uttryckssätt. När vi ser bakåt möter vi en mängd Årets unga målare, bildhuggare, fotografer, video- och installationskonstnärer män och 9

11 10

12 kvinnor för vilka titeln har öppnat dörrar till den museala utställningsvärlden och som i sin tur genom sina verk har presenterat nya fenomen inom finländsk bildkonst för den stora allmänheten. Årets unga konstnärer har också varit framgångsrika ute i världen. I samtidskonstens internationella metropoler känner man t.ex. väl till konstnärerna Eija-Liisa Ahtila, Osmo Rauhala och Esko Männikkö, Årets unga från 1990, 1992 och Under de senaste åren har konstvärlden också riktat sin uppmärksamhet på Kim Simonsson, årets unga konstnär 2004, och efterföljaren Viggo Wallenskiöld. Årets unga konstnär 2006, Heta Kuchka har genom sina arbeten inte bara blivit uppskattad av branschfolket, utan har också lyckats väcka den yngre generationens intresse för fenomenet nutidskonst. Titeln Årets unga konstnär riktar strålkastarljuset på innehavaren. På så sätt förbereds representanterna för finländsk kreativitet inom olika referensramar på mötet med en stor publik. Evenemanget Årets unga konstnär är ett fönster i gränsmarken mellan det välbekanta och det okända, det belönar och förpliktigar. Evenemanget är också en viktig del av den helhet som gör Tammerfors till en internationellt konkurrenskraftig, mångsidig och dynamisk kulturstad. Som kulturstad är Tammerfors ett idékläckeri och en språngbräda för oräkneliga kreativa och nya innovationer. Konsten har under århundradenas lopp visat sig vara mera kvicksilverlik än de måttstockar som individer och grupper har skapat, till tanke och form djupare än kejsarens nya kläder. Evenemanget Årets unga konstnär försöker anta utmaningen om konstens kvicksilverhalt. Ingen grupp av sakkunniga kan med säkerhet spå i framtiden, och som barn av sin tid kan ingen kritiker klä bildkonstens blivande dimensioner i ord. Däremot kan vi betrakta och ödmjukt studera den konst som vid varje tidpunkt breder ut sig inför våra ögon, och utifrån våra slutsatser lyfta fram och belöna konstnärer vars skapande ande och materiella avtryck signalerar något som är äkta och originellt och därtill betydelsefullt och ärligt inom bildkonstens referensram. Årets unga konstnär utsågs enhälligt av en grupp sakkunniga vars medlemmar var Helsingfors stads konstmuseums chef Berndt Arell, bildkonstnärerna Henrietta Lehtonen, Hannu Ojala, Osmo Rauhala och Heidi Romo. Ordförande var detta företals författare. Sekreterare för juryn var Elina Bonelius från Tammerfors konstmuseum. För Tammerfors konstmuseums och min egen del tackar jag varmt sakkunniggruppens medlemmar, Nokia Oyj och dess ledning, Greta och Alfred Runebergs Stiftelse, Helena och Walter Grönqvists Stiftelse, Svenska kulturfonden, Tambest Oy, undervisningsministeriet, Tammerfors stad och konstmuseets personal. Alla har på sitt sätt bidragit till att möjliggöra utställningen Årets unga konstnär, den 23 i ordningen. Utställningen har med stor yrkeskunskap kuraterats av forskaren Tapani Pennanen. Den insiktsfulla essän om Hans-Christian Bergs konst i utställningspublikationen har skrivits av forskaren i nutidskonst Leevi Haapala. Hjärtliga lyckönskningar, HC! Tammerfors Janne Gallen-Kallela-Sirén Museichef Tammerfors konstmuseum 1 Charles Baudelaire, Modernin elämän maalari ja muita kirjoituksia, suomentanut ja selitykset laatinut Antti Nylén, Jyväskylä 2001, 191. Översättning av Ahlström-Taavitsainen. 11

13 Vuoden nuori taiteilija 2007 on HC Berg - onneksi olkoon! Årets unga konstnär 2007 heter HC Berg - hjärtliga lyckönskningar! The name of the Young Artist of the Year 2007 is HC Berg - congratulations! 12

14 FOREWORD HANS-CHRISTIAN BERG BETWEEN THE EVANESCENT AND THE IMMUTABLE PRESENT By modernity I mean the ephemeral, the fugitive, the contingent, the half of art whose other half is the eternal and the immutable. 1 As we step into the realm of Hans-Christian Berg s works, Charles Baudelaire s well-known axiom about the essence of mid-nineteenth century modern art acquires a new contemporary resonance and relevance. Berg s art is in and about continous motion: it challenges our sense of sight as well as our thoughtworld; it drags the lure of meaning towards the deepest crevaces of existence testing and stretching our ability to understand; it threatens to disrupt the connection between cognition and its object(s). Though stretched to the point of rupture, the intricate thread of ontological thoughts and cognitive understanding holds fast, however, refusing to break. The meaningful dynamism of Berg s works is anchored to the perpetual, unchanging human need to think, to seek answers, and to fill spaces of understanding with memories, dreams and chains of association. Eye of light, Lightcell, Perception instruments, Visual vortex: the dialogue with these as well as Berg s other works can be compared to aikido, a Japanese martial art based on unsettling the opponent s strength and movements by countering them with circular, spiral motions. The basic idea of aikido is to conquer oneself and to protect life without harming others. Berg s art charts these profoundly humane efforts within a current of sensuous experiences in which the worlds of the artist, the work, and the viewer merge into an acrobatics of creativity. His works address that which in everyday life is ephemeral, fleeting and random gazes, words, movements of the body, thoughts that evaporate into the thin air and at the same time they serve as a reminder of all that which in our humanity is eternal and immutable our desire to understand, our desire to look, to see and create, our desire to exist, our desire. Hans-Christian Berg is the twenty-third recipient of Young Artist of the Year title and award. He lives and works in Inkoo, 60 kilometres west of Helsinki. Berg received his Master of Fine Arts degree from the Finnish Academy of Fine Arts in During the past ten years, he has exhibited both in Finland and abroad. In , his participation in exhibitions has been particularly active. During this period, his works have been on display in several domestic shows and also in Belgium, Japan, Germany, Spain, France, and Italy. This active dialogue with multinational audiences seems to have accelerated Berg s creative output. The nomination as Young Artist of the Year and the two museum exhibitions in Finland that accompany it are likely to further expand the national and international scope of Berg s dialogue with the general public expeditions into his art are also journeys into ourselves and our humanity. Berg s works are independent entities and simultaneously sensitive interpreters of the history of architecture, design and art. His sculptures and optical installations are not cold objects but profound ex- pressions of human creativity, and as such they establish a strong interactive bond with their environment. They call for audience participation, challenge the boundaries of vision, and force both the body as well as the invisible soul into motion. As the contemporary art specialist Leevi Haapala has noted, Berg s works appeal to and engage all the human senses. In concluding his essay in the present catalogue, Haapala poignantly observes that Berg s works present to us Occasional wonders of creation: here and now on earth. Berg s works do not submit to the hegemony of the magisterial gaze as lifeless objects, but rather they challenge the entire human frame of reference. In his works we see ourselves, our wavering selfhood, our otherness, and through these acts of engagement and revelation contact is established with the beat that is life itself. His work present a network of spatio-temporal dimensions in which image and language, thoughts and words are intertwined. In front of these works, in dialogue with them, we can understand why creativity is a basic human instinct and why art is a fundamental manifestation of this instinct. In recent years there has been much discussion in Finland about creativity and the mechanisms of creative economy. Berg s art contributes an entirely new dimension to this so-called creativity dialogue. In his works the history of Finnish art comes into contact with its national and international potential; and at the same time, contemporary materials, chains of production and languages of design encounter an ancient question about what is conceptio artis, the origin of the work of art and the mystery at the heart of its creation. It is a question of creative attraction and attraction to creativity that connects (with the unwavering force of natural laws) the human fingerprints on the surface of planet earth our so-called cultural artefacts from prehistory to the future. Over the past two decades, the Tampere Art Museum s Young Artist of the Year event has surveyed the possibilities and potential of Finnish contemporary art. Twenty-two years ago, in the winter of 1985, the first recipient of the title, Kristian Krokfors, introduced himself to the public with a cavalcade of over 50 works displayed in the museum s top-floor galleries. In this manner the idea of the Tampere Junior Chamber of Commerce to bring forward and support young Finnish artists, gained a concrete, artistic form. In the same year, the Tampere Art Museum, previously under the administrative jurisdiction of the city s Art Association, became a public municipal museum. The Young Artist of the Year award and the exhibition that accompanies it leans historically on both private and public capital, the two pillars that through the centuries have provided support to artists on their chosen, often rocky path. The Young Artist of the Year exhibition has obtained an institutional status and is now regarded 13

15 as a landmark in the annual calendar of contemporary art events. Through its own history, the event demonstrates that art has by no means come to the end of its path, but on the contrary, year after year finds new means and modes of expression that are both selfreflective and reflective of contemporary society. The history of art, for its part, shows that art in all its vitality is vulnerable. If forced to become a tool in the service of the politics of power, it suffocates easily. For over two decades the City of Tampere has supported the Young Artist of the Year event and backed its freedom to autonomously chart developments in the field of Finnish contemporary art. Looking back, we encounter a diverse group of Young Artists of the Year painters, sculptors, photographers, video and installation artists men and women whose entry into the world of museum exhibitions was realized through their nomination and who in turn have with their work relayed information to publics at home and abroad about developments in the field of Finnish contemporary art. Several Young Artists of the Year have thrived internationally. The names of Eija-Liisa Ahtila, Osmo Rauhala and Esko Männikkö recipients of the YAY-title in 1990, 1992, and 1995, respectively are well known in global centers of contemporary art. In recent years, the attention of the international art world has also focussed on the 2004 Young Artist of the Year, Kim Simonsson, and his successor in 2005, Viggo Wallensköld. The Young Artist of the Year in 2006, Heta Kuchka, has with her work attained not only the art world s appreciation but also succeeded in awakening the interest of the young generation in the phenomena of contemporary art. The Young Artist of the Year title directs public attention upon its recipients and in this manner also coaches Finnish contemporary artists to meet the general public in diverse contexts. The Young Artist of the Year event is a window situated between the familiar and the unfamiliar. To the recipients of the title it gives both responsibilities and opportunities, it rewards and raises expectations. It is also an important contributing factor to the constellation of activities and events that constitute an internationally competitive, multifaceted and dynamic city of culture. As a city of culture Tampere is a hatchery of creativity, an enabling agent and a seeker of new innovations and manifestations of creativity. Through the centuries, art has proved itself to be more mercurial than the measuring sticks created by individuals and societies, more profound in thought and form than the emperor s new clothes. The Young Artist of the Year event endeavours to rise to the challenge of art s mercurial being. No group of experts can predict the future of culture, and no critic as a child of history and fleeting contemporaneity can describe in words art s future dimensions and directions. However, we can at any given time humbly observe and study the field of art around us, and on the grounds of our conclusions we can bring forward and reward with a stipend an artist whose creative spirit with its material fingerprints communicates to us a cultural message that is genuine, original, significant in its artistic and art historical frame of reference, and honest to itself. The young artist of the year 2007 was selected unanimously by the following group of experts: Director Berndt Arell of the Helsinki City Art Museum; artists Henrietta Lehtonen, Hannu Ojala, Osmo Rauhala, and Heidi Romo; and as chairman of the selection committee, the author of the present foreword. The secretary of the selection committee was Elina Bonelius of the Tampere Art Museum. On behalf of Tampere Art Museum and myself, I would like to extend my warmest thanks to members of the selection committee, to Nokia Inc. and its management, to the Greta and Alfred Runeberg Foundation, the Helena and Walter Grönqvist Foundation, the Swedish Cultural Foundation, Tambest Inc., the Finnish Ministry of Education, the City of Tampere, and the staff of the Tampere Art Museum. The twenty-third Young Artist of the Year exhibition has been curated by senior researcher Tapani Pennanen and the catalogue essay on Hans-Christian Berg s art was contributed by the contemporary art specialist, Leevi Haapala. Congratulations, HC! Tampere, Janne Gallen-Kallela-Sirén, PhD Museum Director Tampere Art Museum 1 Charles Baudelaire, The Painter of Modern Life and Other Essays, translated and edited by Jonathan Mayne, 1964, 13. Phaidon Press Ltd. 14

16 15

17 ACTS OF CREATION SKAPANDE HANDLINGAR LUOMISTEKOJA 16

18 Leevi Haapala LUOMISTEKOJA SKAPANDE HANDLINGAR ACTS OF CREATION 17

19 BEING AGAINST EMPTINESS ATT VARA MOT TOMHETEN TYHJYYTTÄ VASTEN 18

20 TYHJYYTTÄ VASTEN ATT VARA MOT TOMHETEN BEING AGAINST EMPTINESS 19

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä

Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä Lehdistötiedote 07.06.2016 Julkaisuvapaa Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä Kuva: Heidi Sandborg Suomen neljäs Miss Gay Finland valitaan ravintola dtm:ssä Helsinki Pride -viikolla keskiviikkona

Lisätiedot

Kiirastuli OY. Vili Nissinen. Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Kuvataiteen koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu

Kiirastuli OY. Vili Nissinen. Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Kuvataiteen koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu Kiirastuli OY Vili Nissinen Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Kuvataiteen koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu Kiirastuli Oy 2011 Elämässä tässä, rumat temput sallitaan. Kunhan sisimmässä on tarve parempaan.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat Kilpailuluokat Ohessa kilpailuluokat NC 2016 ja IPMS Open. Ilma-alukset Potkurikoneet 1:73 ja pienemmät Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät Potkurikoneet 1:72-1:49 Suihkukoneet 1:72-1:49 Potkurikoneet 1:48

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography

kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography kieltenoppimiskertomukseni My Language Biography Nimi / Name Kertoo edistymiseni kieltenopiskelussa Shows my development in learning languages 2 Kielenoppimiskertomus koostuu kolmesta osasta: My Language

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Pienryhmässä opiskelu

Pienryhmässä opiskelu Kulturer möts (2 op) ruotsin vapaaehtoinen kurssi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ohjattua opiskelua pienryhmissä, pareittain ja itsenäisesti, 8 lähiopetustuntia ensimmäinen kokoontuminen: info, ryhmien

Lisätiedot

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation DO NOT STAPLE APPLICATION FORM League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation The Foundation has been supporting Finnish students in their studies in the USA since 1970. Checklist. A complete

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Shared Understanding in Collaboration Miten yhteinen ymmärrys syntyy?

Shared Understanding in Collaboration Miten yhteinen ymmärrys syntyy? Creative Collaboration Seminaari 16.3.2006 V-Lab Shared Understanding in Collaboration Miten yhteinen ymmärrys syntyy? Johanna Bluemink, tutkija Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

Metal 3D. manufacturing. Kimmo K. Mäkelä Post doctoral researcher

Metal 3D. manufacturing. Kimmo K. Mäkelä Post doctoral researcher Metal 3D manufacturing Kimmo K. Mäkelä Post doctoral researcher 02.11.2016 Collaboration! 2 Oulun yliopisto Definition - What does Additive Manufacturing mean? Additive manufacturing is a manufacturing

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Miljö,, samarbete, teknologi

Miljö,, samarbete, teknologi Ympärist ristö,, yhteistyö,, teknologia Miljö,, samarbete, teknologi Ympärist ristö,, yhteistyö,, teknologia Miljö,, samarbete, teknologi Kulttuuri, yhteydet, luovuus Kultur, samband, kreativitet Motto:

Lisätiedot

AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA

AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA 1 AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA Prof. Leena Kaukinen Helsingin yliopisto Käsityönopettajan koulutus INTERACTION FIELDS IN CRAFT PROCESSES culture Social groups, societies & institutions time human

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta. 4x4cup Control point picture guidelines

4x4cup Rastikuvien tulkinta. 4x4cup Control point picture guidelines 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että rastikuvissa näkyy selvästi että kilpailija koskee

Lisätiedot

Academic Opening. Opening - Introduction. In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze General opening for an essay/thesis

Academic Opening. Opening - Introduction. In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze General opening for an essay/thesis - Introduction In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze General opening for an essay/thesis Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3121 E-BOOKS SUPPORTING TEACHING: HIGHER EDUCATION TEAC- HER SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3120 E-BOOKS SUPPORTING STUDIES: HIGHER EDUCATION STU- DENT SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011 Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen sekä Leena Kuusisto Alkuperäisidea: Julieta Lehto 01 INT. RAVINTOLAVAUNU - ALKUILTA Tyttö istuu junan ravintolavaunussa pienen baaripöydän

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 622/2013 vp Suomalaisen sukututkimuksen asema EU:n tietosuoja-asetuksessa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan komissio on esittänyt uutta asetusta henkilötietojen käsittelyyn. Uudella

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Virittävä valistus

Virittävä valistus Virittävä valistus 17.11.2014 Valistus ja elämäntapojen muutos 1979 Teesejä valistuksesta 1981 Valistuksen paikka 1990 Jäikö virittävän valistuksen aate vaikuttamaan 1999 Valistus normilähteenä Valistus

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot