KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke"

Transkriptio

1 SPS Loke Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä Tuotetunniste Kauppanimi SPS Loke Tuotekoodi Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen/seoksen käyttö Nopeavaikutteinen graffiti Remover 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yrityksen nimi MPE International AB Postiosoite Russinvägen 22 Postinumero Paikkakunta Farsta Maa Sweden Puh: S-posti Verkkosivu Y-tunnus Hätäpuhelinnumero KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokittelu 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaisesti 2.2. Merkinnät Vaaratunnus R10,R51/53,R65,R67 R-lausekkeet S-lausekkeet R10 Syttyvää. R34 Syövyttävää. R37 Ärsyttää hengityselimiä. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. S23 Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä (oikeansanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja). S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S28 Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä. S29 Ei saa tyhjentää viemäriin. S36/37/39 Käytettävä sopivia suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. S45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia

2 SPS Loke Sivu 2 / 8 Etiketin tiedot 2.3. Muut vaarat Vaaran kuvaus hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä mikäli mahdollista). S51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. S60 Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä. Etyldiglykol:10-20 %, Butylglykol:1-5 %, Kaliumhydroksidi:1-5 %, White Spirit (Aromatics sisältöä <3%) aromaatit poistettu:30-40 %, 2- Aminoetanoli:1-5 %, C9-11 Alkoholetoxilat (4EO):1-5 %, 1-etyyli-2- pyrrolidoni:30-40 % Myrkyllistä vesieliöille. Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Syövyttävää. Syttyvää. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.2. Seokset n nimi Tunnistaminen Luokitus Sisältö Etyldiglykol CAS-numero: EY-numero: Butylglykol CAS-numero: EY-numero: Kaliumhydroksidi CAS-numero: EY-numero: Indeksinumero: Synonyymit: Kaliumhydroksidi White Spirit (Aromatics sisältöä <3%) aromaatit poistettu CAS-numero: EY-numero: Aminoetanoli CAS-numero: EY-numero: Indeksinumero: Synonyymit: 2-Aminoetanoli C9-11 Alkoholetoxilat (4EO) CAS-numero: EY-numero: etyyli-2-pyrrolidoni CAS-numero: EY-numero: Xi; R % Xn; R20/21/22,R36/ % C; R % Xn; R22 Acute tox. 4; H302 Skin Corr. 1A; H314 Xn; R10,R65,R % C; R % Xn; R20/21/22 Acute tox. 4; H332 Acute tox. 4; H312 Acute tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Xi; R38,R % KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitystiet Raitista ilmaa ja lepoa. Huuhtele nenä ja suu vedellä. Ihokosketus Silmäkosketus Nieleminen Xi; R % Saastunut vaatetus on poistettava ja iho pestävä kunnolla vedellä. Ota yhteys lääkäriin, jos ärsytys jatkuu. Tärkeää! Huuhtele heti vedellä minuutin ajan. Mahdollisimman pian sairaalaan tai silmälääkärille. Juo pari lasillista vettä tai maitoa. EI SAA OKSENNUTTAA! Välittömästi lääkäri/kuljetus sairaalaan. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 4.3 Välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet (jos tarpeen) KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Soveltuvat sammutusvälineet 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat ÄLÄ käytä vettä, jos sitä voidaan välttää. Palon sammuttamiseen on käytettävä hiilihappoa tai jauhetta.

3 SPS Loke Sivu 3 / 8 Palo- ja räjähdysvaarat SYTTYVÄ Palontorjuntaa koskevat ohjeet Palontorjuntatoimenpiteet Palon läheisyydessä olevat säiliöt tulee siirtää tai jäähdyttää vedellä. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Puhdistusmenetelmät 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Vuotoja ei saa huuhdella viemäriin, vaan se on poistettava imevällä materiaalilla. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käsittely Varottava höyryjen ja suihkesumun hengittämistä sekä aineen joutumista iholle tai silmiin. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia tuotetta käytettäessä. Pidä säiliö tiiviisti suljettuna. Tupakointi, avoimen tulen käyttö ja muut sytytyslähteet ovat kiellettyjä. Sähkölaitteet on suojattava kipinöilta mikäli on olemassa räjähdysvaara. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastointi Syövyttävien aineiden varastointi. Suojeltava hapoilta. 7.3 Erityinen loppukäyttö Tietyt loppukäyttäjät KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTP-arvot ja muut lakisääteiset ohjearvot n nimi Tunnistaminen Arvo Vuosi Etyldiglykol CAS-numero: EY-numero: tuntia (TWA): 15 ppm 8 tuntia (TWA): 80 mg/m³ 15 min.: 30 ppm 15 min.: 170 mg/m³, H Butylglykol CAS-numero: EY-numero: Kaliumhydroksidi CAS-numero: EY-numero: Indeksinumero: Synonyymit: Kaliumhydroksidi White Spirit (Aromatics sisältöä <3%) aromaatit poistettu CAS-numero: EY-numero: tuntia (TWA): 10 ppm, H 8 tuntia (TWA): 50 mg/m³ 15 min.: 20 ppm 15 min.: 100 mg/m³ 15 min.: 2 mg/m tuntia (TWA): 50 ppm 8 tuntia (TWA): 300 mg/m³ 15 min.: ca 100 ppm 15 min.: 600 mg/m³ 2-Aminoetanoli CAS-numero: EY-numero: tuntia (TWA): 1 ppm 8 tuntia (TWA): 2,5 mg/m3 2011

4 SPS Loke Sivu 4 / 8 Indeksinumero: Synonyymit: 2-Aminoetanoli C9-11 Alkoholetoxilat (4EO) CAS-numero: EY-numero: etyyli-2-pyrrolidoni CAS-numero: EY-numero: Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistumisen estäminen Hengityksensuojaus Hengityksensuojaus Käsien suojaus Käsien suojaus Silmien tai kasvojen suojaus Silmien suojaus Ihonsuojaus Ihon suojaus (muualla kuin käsissä) 15 min.: 3 ppm 15 min.: 7,6 mg/m3 Kaikki käsittely hyvin ilmastoidussa tilassa. Oltava mahdollisuus nopeaan ja runsaaseen silmien huuhteluun. Erityisiä työvaatteita on käytettävä. Käytettävä sopivaa hengityssuojainta, mikäli ilmanvaihto ei ole riittävä. Suojakäsineet: Butyylikumi. Nitriilikumi. EN 374 kategori III Käytettävä suojakäsineitä jos on kosketuksen tai roiskeiden vaara. Silläkin uhalla, suorasta kosketuksesta tai roiskeille, suojalaseja tai kasvonsuojainta käyttöön Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ihokosketuksen vaaran yhteydessä. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot ph (toimitusmuodossa) Arvo: 13 Sulamis- tai jäätymispiste Arvo: -20 Kiehumispiste ja -alue Arvo: 130 C Leimahduspiste Arvo: 41 C Höyryn tiheys Arvo: 975 Liukenevuuden kuvaus 100 % 9.2 Muut tiedot KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Stabiilisuus Stabiili ohjeen mukaisissa säilytysolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 10.4 Vältettävät olosuhteet Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät materiaalit Kiinteät metallit. Vahvat hapot Vaaralliset hajoamistuotteet KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista n myrkyllisyystiedot Etyldiglykol LD50 ihon läpi Arvo: 3950 mg/kg Arvo: 6000 mg/kg

5 SPS Loke Sivu 5 / 8 LC50 hengitys LD50 ihon läpi LC50 hengitys LD50 ihon läpi LC50 hengitys LD50 ihon läpi Koe-eläinlajit: Rabbit Arvo: > 5,24 mg/l Kesto: 4h Butylglykol Arvo: 470 mg/kg (litteratur) Arvo: 220 mg/kg Koe-eläinlajit: Rabbit Arvo: 2,2 mg/l Koe-eläinlajit: Rat ( litteratur) Kesto: 4h White Spirit (Aromatics sisältöä <3%) aromaatit poistettu Arvo: > 5000 mg/kg Arvo: > 3000 mg/kg Koe-eläinlajit: rabbit (litteratur) Arvo: > 1600 ppm Kesto: 6h C9-11 Alkoholetoxilat (4EO) Arvo: 1378 mg/kg Arvo: > 2000 mg/kg Koe-eläinlajit: rabbit 1-etyyli-2-pyrrolidoni Arvo: 1350 mg/kg Mahdolliset välittömät vaikutukset Hengitystiet Höyryt voivat aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä, huimausta ja pahoinvointia. Ihokosketus Silmäkosketus Nieleminen KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys n myrkyllisyystiedot Etyldiglykol Syövyttävää. Pitkäaikainen tai toistuva ihokosketus voi aiheuttaa punotusta, kutinaa ja ihottumaa/haavojen muodostumista. Pöly tai roiskeet seoksesta voivat aiheutta pysyviä silmävaurioita. Ensiapu on heti välttämätön. Voi syövyttää suuta, ruokatorvea ja mahalaukkua. Akuutti vesistövaikutus, kalat Testimenetelmä: LC50 (litteratur) Laji: Lepomis macrochirus Kesto: 96h Akuutti vesistövaikutus, levät Arvo: 53 mg/l Testimenetelmä: IC50 (litteratur) Kesto: 72h Akuutti vesistövaikutus, vesikirput Arvo: 1982 mg/l Testimenetelmä: EC50 (litteratur) Laji: Daphnia magna Kesto: 48h Biohajoavuus Arvo: 90% Testikausi: 28 dygn Testimenetelmä: OECD 301E (litteratur)

6 SPS Loke Sivu 6 / 8 Jakaumakerroin Akuutti vesistövaikutus, kalat Akuutti vesistövaikutus, levät Akuutti vesistövaikutus, vesikirput Huomautuksia: log Pow:-0,08 (litteratur) Butylglykol Testimenetelmä: LC50 (litteratur) Laji: Menidia beryllina Kesto: 96h Arvo: > 286 mg/l Testimenetelmä: IC50 (litteratur) Laji: Pseudokirchneriella subcapitata Kesto: 72h Arvo: 835 mg/l Testimenetelmä: EC50 (litteratur) Laji: Daphnia magna Kesto: 48h Biohajoavuus Arvo: 95% Testikausi: 28 dygn Testimenetelmä: OECD 301E (litteratur) Jakaumakerroin Huomautuksia: Log Pow: 0,84 (litteratur) Biokertyvyyskerroin (BCF) Arvo: 3 Huomautuksia: (litteratur) White Spirit (Aromatics sisältöä <3%) aromaatit poistettu Akuutti vesistövaikutus, vesikirput Arvo: 4720 mg/l Testimenetelmä: EC50 (litteratur) Kesto: 48h Jakaumakerroin Huomautuksia: log Pow: ~4 (litteratur) Biokertyvyyskerroin (BCF) Arvo: 159 Huomautuksia: (litteratur) C9-11 Alkoholetoxilat (4EO) Biohajoavuus Arvo: > 90% Testikausi: 28 dygn Testimenetelmä: OECD 301B Huomautuksia: (litteratur) Jakaumakerroin Huomautuksia: log Pow: 4,49 (litteratur) Biokertyvyyskerroin (BCF) Arvo: 56,23 Huomautuksia: (litteratur) 1-etyyli-2-pyrrolidoni Akuutti vesistövaikutus, kalat Testimenetelmä: LC50 (litteratur) Laji: Brachydanio rerio Kesto: 96h Akuutti vesistövaikutus, vesikirput Arvo: > 100 mg/l Testimenetelmä: EC50 (litteratur) Laji: Daphnia magna Kesto: 48h 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus 12.3 Biokertyvyys 12.4 Liikkuvuus maaperässä 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Määritä asianmukaiset hävittämismenetelmät Päästöt ja jätteet hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ympäristönsuojeluviranomaisille tulee ilmoittaa suurista vuodoista.

7 SPS Loke Sivu 7 / 8 Tuote luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi Kyllä KOHTA 14: Kuljetustiedot YK-numero ADR 1993 RID 1993 IMDG 1993 ICAO/IATA Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi ADR PALAVA NESTE, N.O.S. RID PALAVA NESTE, N.O.S. IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. ICAO/IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S Kuljetuksen vaaraluokka ADR 3 Vaaraluokitus 30 RID 3 IMDG 3 ICAO/IATA Pakkausryhmä ADR III RID IMDG ICAO/IATA III III III 14.5 Ympäristövaarat 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle EmS F-E, S-E 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädännöt 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi KOHTA 16: Muut tiedot Käytettyjen R-lausekkeiden luettelo (kohdissa 2 ja 3). R10 Syttyvää. R20/21/22 Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R22 Terveydelle haitallista nieltynä. R34 Syövyttävää. R35 Voimakkaasti syövyttävää. R36 Ärsyttää silmiä. R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. R38 Ärsyttää ihoa. R41 Vakavan silmävaurion vaara. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

8 SPS Loke Sivu 8 / 8 Käytettyjen H-lausekkeiden luettelo (osat 2 ja 3). Vastuussa käyttöturvallisuustiedotteesta H302 Haitallista nieltynä. H312 Haitallista joutuessaan iholle. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H332 Haitallista hengitettynä. MPE International AB

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP PELOX RP Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 28.10.2009 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PELOX RP 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/15/2015 1:37:50 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE Biosafe HO 46 SE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 01.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe HO 46

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Levän- ja homeenpoistoaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 7/30/2013 9:43:54 AM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W Biosafe RF 10W Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 08.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe RF 10W 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 32 NE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 32 NE Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KOHTA 1: en tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 SUPERCUT 1000 Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 30.08.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SUPERCUT 1000 Tuotekoodi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti KalkkiPois KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Heti KalkkiPois 1.1.2 Tunnuskoodi 32.12091 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Moottoripyörän renkaiden paikkausaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Moottoripyörän renkaiden paikkausaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Moottoripyörän renkaiden paikkausaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 2/4/2015 4:30:41 PM 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE COMET SUPER HPD 10W-30, 15W-40 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 03.07.2012 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto Tarkistus 09/01/2014 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Substral

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7111.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60073,3102831,3105097 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 303766, 306397 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8129,8174,3100284 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80635,80657,3101634 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. KYLPYHUONE- JA KEITTIÖMAALI Valkoinen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. KYLPYHUONE- JA KEITTIÖMAALI Valkoinen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA KYLPYHUONE- JA KEITTIÖMAALI Valkoinen KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/23/2015 2:48:52 PM 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.33820, 33825 EAN 6414504237802, 6414504237819

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10 Tarkistus 23/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80387,8084,8280,3101624 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

SNOWCLEAN SKUMAVFETTNING ECO

SNOWCLEAN SKUMAVFETTNING ECO Sivu 1 (7) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käytä

Lisätiedot