KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MA320 ACTIVATOR

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MA320 ACTIVATOR"

Transkriptio

1 Omarbetad 13/02/2012 Laadintapäiväys 12 Tarkastuspäivä 05/08/2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Handelsnamn Tuoteno Z0002, BBP 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Identifierade användningar Aktivaattori. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Leverantör 1.4 Hätäpuhelinnumero +44 (0) ITW Plexus Unit 3 Shipton Way Express Business Park Northampton Road Rushden Northants +44 (0) (0) KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokitus (1999/45/ETY) Repr. Cat. 2;R61. Repr. Cat. 3;R62. Xi;R36/38.. N;R51/ Merkinnät Sisältää Varoitusetiketin Tietoja BBP DIBENTSOYYLIPEROKSIDI EPOKSIHARTSI (KESKIMÄÄRÄINEN MOLEKYYLIPAINO <= 700) R-Lausekkeet S-Lausekkeet Myrkyllinen Ympäristölle vaarallinen Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. R61 R62 Vaarallista sikiölle. Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. S25 S26 S36/37/39 S38 Varottava aineen joutumista silmiin. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta. 1 / 7

2 2.3 Muut vaarat S45 S53 S57 S60 S61 P5 P11 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). Vältettävä altistumista - ohjeet luettava ennen käyttöä. Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi. Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. Sisältää epoksihartseja. Noudata valmistajan antamia ohjeita. Vain ammattikäyttöön. KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.2 Seokset BBP 1-10% CAS-numero: EY-nro: Luokitus (EY 1272/2008) Repr. 1B - H360Df Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410 Luokitus (67/548/ETY) Repr. Cat. 2;R61 Repr. Cat. 3;R62 N;R50/53 DIBENTSOYYLIPEROKSIDI 10-30% CAS-numero: EY-nro: Luokitus (EY 1272/2008) Org. Perox. B - H241 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Luokitus (67/548/ETY) E;R3 O;R7 Xi;R36 EPOKSIHARTSI (KESKIMÄÄRÄINEN MOLEKYYLIPAINO <= 700) 30-60% CAS-numero: EY-nro: Luokitus (EY 1272/2008) Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 2 - H411 Luokitus (67/548/ETY) Xi;R36/38 N;R51/53 Kaikkien R-lausekkeiden ja vaaralausekkeiden tekstit on esitetty kokonaisuudessaan osassa 16. KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Användarens anmärkningar Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). Inandning Siirrä vahingoittunut henkilö heti raittiiseen ilmaan. Jos oireita esiintyy, ota yhteys lääkäriin. Nieleminen Ei saa oksennuttaa. Juo paljon vettä. Hakeuduttava lääkärin hoitoon. Ihokosketus Siirrä vahingoittunut pois saastuneelta alueelta. Pese iho huolellisesti saippualla ja vedellä useita minuutteja. Ota yhteys lääkäriin, jos ärsytys jatkuu. 2 / 7

3 Roiskeet silmiin Huuhtele heti silmiä runsaalla vedellä. Pidä silmäluomet levitettyinä. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Heti lääkäriin. Ota yhteys lääkäriin, jos ärsytys jatkuu. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Användarens anmärkningar Kuvattujen oireiden vakavuus vaihtelee riippuen pitoisuudesta ja altistuksen pituudesta. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Ensiapuohjeita ei annettu. Apua voidaan kuitenkin tarvita kemikaalille altistuksen jälkeen, sitä hgengitettäessä tai nieltäessä. Epäilyttävässä tilanteessa: VÄLITTÖMÄSTI LÄÄKÄRIIN! KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Palo voidaan sammuttaa Kuivat kemikaalit. Vaahto. Vesisuihku. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Erityiset vaarat Vältä savukaasujen hengittämistä. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityismenetelmät Palontorjunnassa Vältä oleskelua tyynenpuolella välttääksesi huurun ja kaasut. Vältä suuntaamasta voimakasta vesisuihkua suoraan paloa kohti. Vaarana on tulen leviäminen. Jäähdytä tulelle alttiina olevaa säiliötä vedellä kunnes tuli on sammunut. Ylimääräistä vettä ei saa johtaa viemäriin tai vesistöön. Suojapatoa on käytettävä. Erityiset suojaimet tulipaloa varten Tulipalossa käytettävä kannettavaa hengityslaitetta ja täysin suojaavaa suojavaatetusta. KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Varoita kaikkia mahdollisesta vaarasta ja evakuoi tarvittaessa. Eristettävä sytytyslähteistä. Varottava suihkesumun hengittämistä sekä aineen joutumista iholle tai silmiin. Käytettävä suojavaatetusta käyttöturvallisuustiedotteen kohdan 8 mukaisesti. Huolehdittava tehokkaasta ilmanvaihosta. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ei saa päästää viemäriin eikä vesistöön. Vuodot ja valvomattomat päästöt vesistöön on HETI ilmoitettava ympäristöviranomaiselle tai muulle asianmukaiselle elimelle. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Vuoto on imettävä palamattomalla, imukykyisellä materiaalilla. Siirrä säiliöön hävittämistä varten. Säiliöhin, joihin vuodot on kerätty, on sisältö merkittävä selvästi varoitusmerkinnöin. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Käytettävä suojavaatetusta käyttöturvallisuustiedotteen kohdan 8 mukaisesti. Tuote sisältää ainetta, joka on haitallista vesieliöille ja aiheuttaa pitkäaikaisvaikutuksia vesiympäristössä. Kts. myös kohta 12. Kts. myös kohta 11, jossa on lisätietoja terveyshaitoista. KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Varmista riittävä ilmanvaihto, sopiva kohdepoisto mukaanlukien, varmistamaan ettei määriteltyä altistuksen raja-arvoa ylitetä. Pyrittävä estämään staattista sähköä. Tankit ja muut säiliöt on maadoitettava. Tupakointi, avoimen tulen käyttö ja muut sytytyslähteet ovat kiellettyjä. Syöminen, juominen ja tupakointi eivät ole sallittuja tuotetta käsiteltäessä. Noudata hyvää kemikaalihygieniaa. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytettävä tiiviissä astiassa viileässä ja kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Suojeltava lämmöltä, kipinöiltä ja avotulelta. 7.3 Erityinen loppukäyttö Tämän tuotteen tunnistettu käyttö kuvataan tarkemmin kohdassa 1.2. KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat 3 / 7

4 Nimi STD HTP-arvot - 8 H HTP-arvot - 15 Min Anm. DIBENTSOYYLIPEROKSIDI HTP 5 mg/m3 10 mg/m3 HTP = Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Yleiset suojautumiskeinot Prosessin olosuhteet Oltava mahdollisuus nopeaan ja runsaaseen silmien huuhteluun. Tekniska åtgärder Varmistettava hyvä yleisilmastointi ja paikallinen prosessi-ilmanvaihto. Hengityksensuojaus Käytettävä sopivaa hengityssuojainta, mikäli ilmanvaihto ei ole riittävä. Käsiensuojaus Suojakäsineet: Luonnonkumi tai muovi. Silmiensuojaus Käytettävä suojalaseja jos on silmäkosketuksen vaara. Hygieniaohjeita Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Huolellinen henkilökohtainen hygienia on välttämätöntä. Kädet ja likaantunut alue on pestävä saippualla ja vedellä ennen työpaikalta poistumista. Syöminen, juominen ja tupakointi eivät ole sallittuja tuotetta käsiteltäessä. Vaihdettava puhtaat työvaatteet päivittäin. Ihonsuojaus Kosketusvaaran yhteydessä on käytettävä suojaesiliinaa tai suojavaatteita. KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Tillstånd Sakea neste. Väri Väritön tai vaaleankeltainen. Haju Mieto tuoksu. Smältpunkt ( C) <0 Suhteellinen tiheys 20 ºC ph-arvo, Laimentamaton 20 ºC Leimahduspiste ( C) Muut tiedot Ei tiedetä. KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Reaktio seuraavien kanssa: Vahvat orgaaniset hapettavat aineet. Emäksistä Kemiallinen stabiilisuus Stabiili normaaleissa lämpötiloissa ja ohjeenmukaisessa käytössä Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedetä Vältettävät olosuhteet Lämmitessään kehittyy höyryjä, jotka muodostavat räjähtäviä yhdisteitä ilman kanssa. 4 / 7

5 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät Materiaalit Vältettävä kosketusta: Vahvat hapot. Emäkset ja alkalit (epäorgaaniset). Emäkset ja alkalit (orgaaniset). Vahvat orgaaniset hapettavat aineet. Amiinit Vaaralliset hajoamistuotteet Hajoaminen lämmön vaikutuksesta ja palaminen voivat vapauttaa hiilen oksideja ja muita myrkyllisiä kaasuja tai höyryjä. Kaasut, höyryt, savu: Orgaaniset hapot. Aldehydit. KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Toksikologiset tiedot Aine on myrkyllistä. Ihokosketus Ärsyttää ihoa. Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa punotusta, ärsytystä ja kuivan ihon. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Aiheuttaa yliherkkyyden kehittymisen vaaran tai jo olemassaolevan yliherkkyyden laukeamisen. Roiskeet silmiin Ärsyttää silmiä. Terveysvaikutuksiin Liittyvät Varoitukset Tuote sisältää epoksihartsia, joka voi olla herkistävä ja aiheuttaa allergiaa. Nimi EPOKSIHARTSI (KESKIMÄÄRÄINEN MOLEKYYLIPAINO <= 700) Välitön Myrkyllisyys 1 - LD 50 Myrkyllinen Annos 2, LD 50 Nimi Myrkyllinen Keskitys, LC 50 Nimi >2000 mg/kg (suun kautta rotalle) >2000 mg/kg (suun kautta rotalle) DIBENTSOYYLIPEROKSIDI >22.4 mg/l/4h (hengitysteitse rotalle) BBP KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Ekotoksisuus Varo päästämästä ympäristöön. Tuote sisältää ainetta, joka on myrkyllistä vesieliöille ja voi aiheuttaa haitallisia pitkäaikaisvaikutuksia vesiympäristössä Myrkyllisyys Välitön Myrkyllisyys Kaloille Erittäin myrkyllistä vesieliöille Pysyvyys ja hajoavuus Hajoavuus Assessment of biological degradability (Closed-Bottle Test) 60 % Biokertyvyys Bioackumuleringsförmåga Bioakkumulointia koskevia tietoja ei ole ilmoitettu Liikkuvuus maaperässä Liikkuvuus: Ei saa päästää viemäriin, maaperään tai vesistöön PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Tämä tuote ei sisällä PBT- tai vpvb-aineita Muut haitalliset vaikutukset Ei tiedetä. KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Användarens anmärkningar Jätettä käsiteltäessä on otettava huomioon tuotteen käsittelyä koskevat turvatoimenpiteet Jätteiden käsittelymenetelmät Päästöt ja jätteet hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. 5 / 7

6 Jäteluokka KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT Yleisesti Tietoja ei ole ilmoitettu YK-numero YK-numero (ADR/RID/ADN) 3082 YK-numero (IMDG) 3082 YK-numero (ICAO) Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Oikea tekninen nimi, kansainvälinen ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXY RESIN (Number average MW <= 700 ), BBP) 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka ADR/RID/ADN-Luokka 9 ADR/RID/ADN-Luokka ADR Lipukenro 9 IMDGLuokka 9 ICAO-Luokka/Kohta 9 Kuljetuslipukkeet Luokka 9: Muut vaaralliset aineet ja esineet. MISCELLANEOUS DANGEROUS GOODS Pakkausryhmä ADR/RID/ADN Pakkausryhmä IMDG Pakkausryhmä ICAO Pakkausryhmä III III III 14.5 Ympäristövaarat Ympäristölle Haitallinen Aine/Meriä Saastuttava Aine 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle EMS Hazchem-Koodi F-A, S-F 3Z Vaaranro (ADR) 90 Tunneleita koskeva rajoitustunnus (E) 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei vaadittavia tietoja. KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö EU-Lainsäädäntö Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta,, myöhempine muutoksineen. 6 / 7

7 Vattenklassificering WGK Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu. KOHTA 16: MUUT TIEDOT Omarbetad 13/02/2012 Laadintapäiväys 12 Tarkastuspäivä 05/08/2011 Päivämäärä Luettelo Kemikaalia Koskevista R-Lausekkeista R7 Aiheuttaa tulipalon vaaran. R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. R36 Ärsyttää silmiä. R3 Erittäin helposti räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta. R50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R61 Vaarallista sikiölle. R62 Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä. Vaaralausekkeet Kokonaisuudessaan H241 Räjähdys-tai palovaarallinen kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H360Df Saattaa vaurioittaa sikiötä ja epäillään heikentävän hedelmällisyyttä H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vastuuvarauma Tässä tiedotteessa annettu tieto liittyy ainoastaan kyseisiin valmisteisiin ja ei välttämättä sovellu kyseisiin valmisteisiin käytettäessä niitä muiden aineiden yhteydessä tai muussa toiminnassa. Yhtiömme parhaan käsityksen ja ymmärryksen mukaan annetut tiedot pitävät paikkansa laadintahetkellä. Yhtiömme ei kuitenkaan vastaa vahingosta, joka aiheutuu annettujen tietojen puutteellisuudesta tai virheestä. Käyttäjä vastaa tässä annettujen tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarkoitukseen. 7 / 7

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10 Tarkistus 23/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40 Tarkistus 07.07.2014 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105100 REACH rekisteröintihuomautukset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto Tarkistus 09/01/2014 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Substral

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 16-NE43 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE Biosafe HO 46 SE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 01.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe HO 46

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W Biosafe RF 10W Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 08.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe RF 10W 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 303766, 306397 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 32 NE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 32 NE Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Tuotenumero ID 16242 Sisäinen tunniste 1430 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 740 -sarja 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 197/26/EY, 31 artikla mukainen KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7111.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MAGNETIC 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MAGNETIC 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 001 5800 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8129,8174,3100284 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 SUPERCUT 1000 Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 30.08.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SUPERCUT 1000 Tuotekoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 12052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1 Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot