UNIVERSAL TRACTOR POWER SYN 80W

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UNIVERSAL TRACTOR POWER SYN 80W"

Transkriptio

1 Julkaisupäivä: 24/02/2015 Version pvm: :Versio: 1,0 OSA 1: Aineen/seoksen ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 1.1. Tuotteen tunniste Tuotteen olomuoto: Seos Tuotteen nimi: UNIVERSAL TRACTOR POWER SYN 80W Tuotekoodi: NS-7337 Tuotteen tyyppi: Voiteluaine Tuoteryhmä: Voiteluaine 1.2 Aineen tai seoksen tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Merkittävät tunnistetut käyttötarkoituksett Pääkäyttöluokka: Voiteluaine Teollinen/ammattimainen käyttö: Teollinen Vain ammattikäyttöön Toimintatapa tai käyttöluokka: Voiteluaineet ja lisäaineet Käyttötarkoitukset, joita ei suositella 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot North Sea Lubricants B.V. Loenhorst LV - Alphen aan de Rijn - - Alankomaat Hätäpuhelinnumero Hätänumero: +31 (0) OSA 2: Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus 2.1. Aineen tai seoksen luokitus Asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukainen tuotteen luokitus Silmien ärsytys 2 H319 H-lausekkeet täydellisinä: katso osaa 16 Luokittelu direktiivin 67/548/ETY [DSD] tai direktiivin 1999/45/EY mukaan [DPD] Ihmisen terveydelle ja ympäristölle haitalliset fysikaaliskemialliset vaikutukset 2.2 Etiketin osat Merkintä asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP] mukaan Varoitusmerkit (CLP): Varoitussana (CLP): Vaarallisuuslausekkeet (CLP): Turvalausekkeet (CLP): GHS07 Varoitus H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. P264 - Pese kädet, kyynärvarret ja kasvot huolellisesti käsittelyn jälkeen P280 - Käytä silmiensuojainta, kasvonsuojainta, suojakäsineitä P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtele varovasti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, mikäli sellaiset on ja ne on helppo ottaa pois. Jatka huuhtelua. P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Pyydettävä lääkärin ohjeita/mentävä lääkäriin 2.3. Muut vaarat Muut vaarat, jotka eivät vaikuta luokitteluun: Palavat nesteet. Aineen pitkäaikainen tai toistuva kosketus ihoon poistaa luonnollisia öljyjä, mikä aiheuttaa ihotulehduksen. Tämän tuotteen roiskeet aiheuttavat vakavan liukastumisvaaran. 24/02/2015FI (suomi)1/8

2 OSA 3: Koostumus / tiedot ainesosista 3.1. Kemikaali 3.2. Seos Nimi Tuotteen tunniste % Luokittelu: Direktiivi 67/548/ETY Voiteluöljyt (petroleum), C20-50, vetykäsitelty neutraali öljypohjainen aineella on työpaikan altistusraja Yhteisössä Pitkälle jalostettu mineraaliperusöljy aineella on työpaikan altistusraja Yhteisössä (CAS-nro) (EC-nro) (EC-indeksin nro) (CAS-nro) (EC-nro) (EC-indeksin nro) Sinkkidialkyyliditiofosfaatti (CAS-nro) (EC-nro) (EC-indeksin nro) (REACH-no) >= ,5-5 N; R51/53 Xi; R41 Xi; R38 Nimi Tuotteen tunniste % Luokittelu: Asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP] Voiteluöljyt (petroleum), C20-50, vetykäsitelty neutraali öljypohjainen aineella on työpaikan altistusraja Yhteisössä Pitkälle jalostettu mineraaliperusöljy aineella on työpaikan altistusraja Yhteisössä (CAS-nro) (EC-nro) (EC-indeksin nro) (CAS-nro) (EC-nro) (EC-indeksin nro) Sinkkidialkyyliditiofosfaatti (CAS-nro) (EC-nro) (EC-indeksin nro) (REACH-no) R- ja H-lausekkeet täydellisinä: katso osaa 16 OSA 4: Ensiapu 4.1. Ensiapuohjeiden kuvaus Ensiapuohjeet, yleistä: Ensiapu, kun kemikaalia on hengitetty: Ensiapu, kun kemikaali on koskenut ihoon: Ensiapu, kun kemikaalia on päässyt silmiin: Ensiapu, kun kemikaalia on nielty: >= ,5-5 Akuutti myrk. 4 (dermaali), H312 Ihon ärsytys 2, H315 Silmävaurio 1, H318 Akvaattinen krooninen 2, H411 Tajunsa menettäneelle henkilölle ei saa antaa mitään suun kautta. Jos tunnet pahoinvointia, hakeudu heti lääkärin hoitoon (näytä etiketti, mikäli mahdollista). Potilas siirrettävä raittiiseen ilmaan. Anna potilaan levätä. Riisu likaantuneet vaatteet ja pese likaantunut iho miedolla saippualla ja vedellä. Huuhtele lopuksi lämpimällä vedellä. Huuhtele varovasti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, mikäli sellaiset on ja ne on helppo ottaa pois. Jatka huuhtelua. Jos silmän ärsytys jatkuu: Pyydettävä lääkärin ohjeita/mentävä lääkäriin. Huuhtele suu. ÄLÄ yritä saada potilasta oksentamaan. Mentävä heti lääkäriin Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä akuutit että hitaasti ilmenevät Oireet/vammat: Ensiavun jälkeen ei tarvita muuta hoito, elleivät oireet palaa. Oireet/vammat hengittämisen jälkeen: Ensiavun jälkeen ei tarvita muuta hoito, elleivät oireet palaa. Oireet/vammat ihokosketuksen jälkeen: Ensiavun jälkeen ei tarvita muuta hoito, elleivät oireet palaa. Oireet/vammat silmäkosketuksen jälkeen: Ensiavun jälkeen ei tarvita muuta hoito, elleivät oireet palaa. Syyt ärsyttää voimakkaasti silmiä. Oireet/vammat nielemisen jälkeen: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin Tieto kaikenlaisesta välittömästi tarvitusta lääkärinhoidosta ja erikoishoidosta OSA 5: Tulipalon sammutus 5.1. Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet: Vaahto. Jauhe. Hiilidioksidi. Vesisuihku. Hiekka. Sopimattomat sammutusaineet: Älä käytä voimakasta vesisuihkua Aineen tai seoksen aiheuttamat erityiset vaarat 5.3. Ohjeet sammuttajille Sammutusohjeet: Suojautuminen sammutuksen aikana: Jäähdytä säiliöitä vesisuihkulla tai vesisumulla. Ole varovainen, kun sammutat mitä tahansa kemikaalipaloa. Estä sammutusveden pääsy ympäristöön. Älä mene palopaikalle ilman oikeanlaisia suojavarusteita, hengitysuojain mukaan lukien FI (suomi) 2 /8

3 OSA 6: Ohjeet päästöjen torjumiseksi 6.1. Henkilökohtaiset varotoimet, suojavarusteet ja menettely hätätilanteessa Muut kuin pelastajat Suojavarusteet: Toiminta hätätilanteessa: Pelastajat Suojavarusteet: Toiminta hätätilanteessa: Poista kaikki syttymislähteet, jos se on turvallista. Evakuoi sivulliset. Käytä sopivia suojavaatteita, käsineitä ja silmien/kasvojen suojainta. Suojaa puhdistajat oikein. Tuuleta alue Ympäristöön liittyvät varotoimet Estä pääsy viemäreihin ja vesistöihin. Ilmoita viranomaisille, jos nestettä pääsee viemäreihin tai vesistöihin Keräyksessä ja puhdistuksessa käytettävät menetelmät ja materiaalit Kerääminen: Puhdistusmenetelmät: 6.4. Viittaukset muihin osiin Katso otsikkoa 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilökohtaiset suojaimet. Kerää valunut aine ojilla tai imeytysaineilla niin, ettei sitä pääse viemäreihin eikä vesistöihin. Imeytä valumat mahdollisimman pian inertteihin kiinteisiin aineisiin kuten saveen tai piimaahan. Kerää valunut kemikaali. Säilytä erillään muista materiaaleista. OSA 7: Käsittely ja varastointi 7.1. Turvallinen käsittely Turvallinen käsittely: Hygienia: Pese kädet ja muut altistuneet alueet miedolla saippualla ja vedellä ennen kuin syöt, juot tai tupakoit ja kun lähdet töistä. Järjestä alueelle hyvä tuuletus, joka estää höyryn muodostumisen. Pese... huolellisesti käsittelyn jälkeen Turvallinen varastointi, mukaan lukien yhteensopimattomuudet Varastointiolosuhteet: Säilytä vain alkuperäisessä pakkauksessa viileässä, hyvin tuuletetussa paikassa kaukana seuraavista: Pidä astia suljettuna, kun sitä ei käytetä. Yhteensopimattomat tuotteet: Vahvat emäkset. Väkevät hapot. Yhteensopimattomat materiaalit: Syttymislähteet. Suora auringonpaiste. Varastointilämpötila: 45 C Varastointipaikka: Varastoi kaukana lämmöstä. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Pakkaussäännöt: Säilytä suljetussa astiassa. Säilytä vain alkuperäisessä astiassa Erityinen/erityiset loppukäyttö/-käytöt OSA 8: Altistumisen ehkäiseminen / henkilökohtaiset suojaimet 8.1. Kontrolliparametrit Pitkälle jalostettu mineraaliperusöljy ( ) EU IOELV TWA (mg/m³) 5 mg/m³ EU IOELV STEL (mg/m³) 10 mg/m³ Belgia Raja-arvo (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Belgia Lyhytaika-arvo (mg/m³) 10 mg/m³ 15 min Bulgaria OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Tšekin tasavalta Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 10 mg/m³ Tšekin tasavalta Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Tanska Grænseværdie (kortvarig) (mg/m³) 1 mg/m³ Suomi HTP-arvo (15 min) 5 mg/m³ 8 Hrs Kreikka OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Unkari CK-érték 5 mg/m³ Irlanti OEL (8 hours ref) (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Latvia OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Liettua IPRV (mg/m³) 1 mg/m³ 8 Hrs Liettua TPRV (mg/m³) 3 mg/m³ 15 min Alankomaat Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Portugali OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs FI (suomi) 3 /8

4 Pitkälle jalostettu mineraaliperusöljy ( ) Portugali OEL STEL (mg/m³) 10 mg/m³ Romania OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Romania OEL STEL (mg/m³) 10 mg/m³ 15 min Slovakia NPHV (priemerná) (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Espanja VLA-ED (mg/m³) 5 mg/m³ 8 Hrs Espanja VLA-EC (mg/m³) 10 mg/m³ 15 min Ruotsi nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 1 mg/m³ Ruotsi kortidsvärde (KTV) (mg/m³) 3 mg/m³ Britannia WEL TWA (mg/m³) 500 mg/m³ Norja Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m³) 1 mg/m³ USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m³) 5 mg/m³ Voiteluöljyt (petroleum), C20-50, vetykäsitelty neutraali öljypohjainen ( ) EU IOELV TWA (mg/m³) 5 mg/m³ EU IOELV STEL (mg/m³) 10 mg/m³ 8.2. Altistuksen hallintakeinot Henkilökohtaiset turvavarusteet: Käsien suojaus: Silmien suojus: Ihon ja kehon suojaus: Hengitysteiden suojaus: Eristetyt käsineet. Suojalasit. Suojapukineet. Vältä kaikkea tarpeetonta altistusta. Käytä suojaavia työkäsineitä Kemialliset tai muut suojalasit Käytä sopivia suojapukineita. Käytä sopivaa kasvosuojainta Muut tiedot: Älä syö, juo tai tupakoi käytön aikana. OSA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1. Tiedot fysikaalisista ja kemiallisista perusominaisuuksista Fysikaalinen olomuoto: Liquid Neste: Ominaisuudet. Väri: Ruskea Haju: Ominaisuudet. Hajukynnys: ph: Suhteellinen haihtumisnopeus (butyyliasetaatti = 1): Sulamispiste: Jäätymispiste: -35 C Kiehumispiste: Leimahduspiste: > 210 C Itsesyttymislämpötila: Hajoamislämpötila: Syttyvyys (kiinteä, kaasu): Ei syttyvä Höyrynpaine: Suhteellinen 20 C: Suhteellinen tiheys: Tiheys: 859,6 kg/m³ Liukenevuus: Ei liukene veteen Log Pow: Viskositeetti, kinemaattinen: 51,1 40 C Viskositeetti, dynaaminen: Räjähdysominaisuudet: Hapetusominaisuudet: FI (suomi) 4 /8

5 Räjähtävyyden rajat: 9.2. Muita tietoja Muut ominaisuudet: OSA 10: Stabiilius ja reaktiivisuus Reaktiivisuus Kemiallinen pysyvyys Ei määritetty Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei määritetty Vältettävät olosuhteet Suora auringonpaiste. Äärimmäisen korkeat tai matalat lämpötilat Yhteensopimattomat materiaalit Väkevät hapot. Vahvat emäkset Vaaralliset hajoamistuotteet: savu. Hiilimonoksidi. Hiilidioksidi. OSA 11: Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Tiedot toksikologisista vaikutuksista Akuutti myrkyllisyys: Sinkkidialkyyliditiofosfaatti ( ) LD50 oraali (rotta) LD50 dermaali (rotta) Pitkälle jalostettu mineraaliperusöljy ( ) LD50 oraali (rotta) LD50 dermaali (kani) LC50 hengitys (rotta) (mg/l) Ihon syöpyminen/ärsytys: Silmien vakava vahingoittuminen/ärsytys: Hengityselinten tai ihon herkistyminen: Ihosolumutageenisuus: Karsinogeenisuus: Lisääntymiseen vaikuttava myrkyllisyys: Erityinen kohde-elimiin kohdistuva myrkyllisyys (yksi altistus): Erityinen kohde-elimiin kohdistuva myrkyllisyys (toistuva altistus): Katso tarkat tiedot tuotetiedotteesta mg/kg 2000 mg/kg 5000 mg/kg 5000 mg/kg 2,18 mg/l/4h Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Vaarallinen hengitettynä: UNIVERSAL TRACTOR POWER SYN 80W Viskositeetti, kinemaattinen51,1 40 C Mahdolliset haitalliset vaikutuksen ihmisen. terveydelle ja oireet: OSA 12: Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys Sinkkidialkyyliditiofosfaatti ( ) LC50 kala 1 EC50 Daphnia 1 35 ( 1) mg/l 1,5 mg/l FI (suomi) 5 /8

6 Pitkälle jalostettu mineraaliperusöljy ( ) LC50 kala 1 LC50 muut vesieliöt Pysyvyys ja hajoavuus UNIVERSAL TRACTOR POWER SYN 80W Pysyvyys ja hajoavuusei määritetty Biokertyvyys UNIVERSAL TRACTOR POWER SYN 80W BiokertyvyyslEi määritetty Liikkuvuus maaperässä PBT- ja vpvb-selvityksen tulokset Lisätietoja ei käytettävissä Muut haittavaikutukset Lisätiedot: Ei saa päästää ympäristöön 16 mg/l 0,1 mg/l OSA 13: Jätteiden käsittely Jätteenkäsittelymenetelmät Jätteidenkäsittelysuositukset: Ekologia jätemateriaalit: Toimita sisältö/astia hyväksyttyyn jätteidenkäsittelylaitokseen, katso direktiiviä 2001/118/EY. Hävitä turvallisella paikallisten/maakohtaisten määräysten mukaisesti. Ei saa päästää ympäristöön. OSA 14: Kuljetustiedot Määräysten ADR / RID / IMDG / IATA / ADN mukaisesti UN-numero Ei säädetty Oikea UN-kuljetusnimi Oikea kuljetusnimi (ADR): Oikea kuljetusnimi (IMDG): Oikea kuljetusnimi (IATA) : Oikea kuljetusnimi (ADN): Oikea kuljetusnimi (RID): Kuljetusvaaraluokka/-luokat ADR Kuljetusvaaraluokka/-luokat (ADR): IMDG Kuljetusvaaraluokka/-luokat (IMDG): IATA Kuljetusvaaraluokka/-luokat (IATA) : ADN Kuljetusvaaraluokka/-luokat (ADN): RID Kuljetusvaaraluokka/-luokat (RID): Pakkausryhmä Pakkausryhmä (ADR): Pakkausryhmä (IMDG): Pakkausryhmä (IATA): Pakkausryhmä (ADN): Pakkausryhmä (RID) : FI (suomi) 6 /8

7 14.5. Ympäristöön kohdistuvat vaarat Ympäristölle vaarallinen: Ei Merta saastuttava: Ei Muut tiedot: Lisätietoja ei käytettävissä Käyttäjään kohdistuvat erityisvaarat Kuljetus maitse Kuljetus meritse Kuljetus ilmateitse Kuljetus sisävesistöjä pitkin Ei ADN-määräysten piirissä: Ei Kuljetus rautateitse Kuljetus kielletty (RID): Ei Bulkkikuljetus MARPOL 73/78 -koodin liitteen II ja IBC-koodin mukaisesti OSA 15: Kemikaaleja koskevat määräykset Ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäädökset/-lait EU-määräykset Ei sisällä aineita, joita koskevat liitteen XVII rajoitukset UNIVERSAL TRACTOR POWER SYN 80W ei ole REACH-ehdokaslistalla Ei sisällä mitään REACH-ehdokaslistalla olevaa ainetta Ei sisällä mitään REACH-asetuksen liitteen XIV tarkoittamia aineita Maakohtaiset määräykset Saksa Vedellevaarallisuusluokka (WGK): 2 vaarallista vesistöille Kemiallisen turvallisuuden arviointi Kemiallisen turvallisuuden arviointia ei ole suoritettu OSA 16: Muita tietoja Tietojen lähteet: Muut tiedot: 16. joulukuuta 2008 päivätty EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) aineiden ja seosten luokittelusta, merkinnästä ja pakkaamisesta, joka täydentää direktiivejä 67/548/ETY ja 1999/45/EY ja korvaa ne, ja täydentää direktiiviä (EY) nro 1907/2006. Ei ole. R- ja H- ja EUH-lausekkeet täydellisinä: Akuutti myrk. 4 (dermaali) Akuutti myrkyllisyys (dermaali), luokka 4 Akvaattinen krooninen 2 Vaarallista vesiympäristölle kroonisen myrkyllisyyden luokka 2 Silmävaurio 1 Vahingoittaa/ärsyttää voimakkaasti silmiä, luokka 1 Silmien ärsytys 2 Vahingoittaa/ärsyttää voimakkaasti silmiä, luokka 2 Ihon ärsytys 2 Ihon syöpyminen/ärsytys, luokka 2 H312 Haitallista joutuessaan iholle H315 H318 H319 H411 R38 R41 Ärsyttää ihoa Vaurioittaa vakavasti silmiä Ärsyttää voimakkaasti silmiä Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Ärsyttää ihoa Vakavan silmävamman vaara R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä N Vaarallista ympäristölle Xi Ärsyttävä FI (suomi) 7 /8

8 SDS EU (REACH liite II) VASTUUN RAJOITUS Tämän käyttöturvallisuuden tiedot saatiin lähteistä, joiden uskomme olevan luotettavia. Kuitenkin tiedot esitetään ilman mitään eksplisiittistä tai implisiittistä takuuta niiden paikkansapitävyydestä FI (suomi) 8 /8

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 12/02/2015 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 7.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1.

Lisätiedot

: WOLF WINDSCREEN -22 C READY TO USE

: WOLF WINDSCREEN -22 C READY TO USE Julkaisupäivä: 23/01/2015 Päivitetty: : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Seoksella Tuotenimi : WOLF WINDSCREEN -22 C READY

Lisätiedot

: RADAR. Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Julkaisupäivä: 06/05/2015 Versio: 10.0

: RADAR. Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Julkaisupäivä: 06/05/2015 Versio: 10.0 Julkaisupäivä: 06/05/2015 Versio: 10.0 Päivitetty: KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : RADAR Merkki : RENTOKIL Tuotetyyppi : Biocidi Rekisteröintinumero

Lisätiedot

: ISOFLURANE CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1.

: ISOFLURANE CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1. Julkaisupäivä: 17/09/2013 Päivitetty: 17/09/2013 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 4.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Aine Kauppanimi

Lisätiedot

: WOLF WINDSCREEN WASHER SUMMER READY TO USE

: WOLF WINDSCREEN WASHER SUMMER READY TO USE WOLF WINDSCREEN WASHER SUMMER READY TO USE Julkaisupäivä: 27/01/2015 Päivitetty: 27/01/2015 : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto

Lisätiedot

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine Julkaisupäivä: 25/06/2012 Päivitetty: Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemialliset tyyppi Kauppanimi Tuotekoodi : Seos : Fairy Sensitive

Lisätiedot

: OXCARBAZEPINE IMPURITY MIXTURE CRS

: OXCARBAZEPINE IMPURITY MIXTURE CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 30/01/2015 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 2.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Aine

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Tuotenumero ID 16242 Sisäinen tunniste 1430 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 12052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

1.4. Hätäpuhelinnumero Maa Virallinen neuvontaviranomainen Osoite Hätänumero FINLAND Myrkytystietokeskus HUS 09-471 977 tai 112

1.4. Hätäpuhelinnumero Maa Virallinen neuvontaviranomainen Osoite Hätänumero FINLAND Myrkytystietokeskus HUS 09-471 977 tai 112 Päivitetty: 02/07/2012 Korvaa: 19/07/2011 Versio: 6.1 KOHTA1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemikaalityyppi : Sekoite Kauppanimi : LUFRATEX ULTRA Tuotekoodi

Lisätiedot

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A1412A 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Valtra Engine 10W-30

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Valtra Engine 10W-30 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Valtra Engine 10W30 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Valtra Engine 10W30 Sisäinen tunniste 1142 1.2. Aineen tai

Lisätiedot

Viimeinen muutospäivä: 18.5.2015 Versio : 4 Edellinen päivämäärä: 28.7.2014

Viimeinen muutospäivä: 18.5.2015 Versio : 4 Edellinen päivämäärä: 28.7.2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N: o 1907/2006, liite II, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N: o 453/2010 mukaisesti. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/15/2015 1:37:50 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KOHTA 1: en tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Solid Smart Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa Versio : 1

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa Versio : 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa RECA ALKALINE Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Versio : 1

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Versio : 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa P3-mip AH Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

: Oskun Yhdistelmäpesu

: Oskun Yhdistelmäpesu KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Oskun Yhdistelmäpesu Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa SEKUMATIC FD Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PURITY FG WO WHITE MINERAL OIL 15 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40 Tarkistus 07.07.2014 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105100 REACH rekisteröintihuomautukset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 113079E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 SUPERCUT 1000 Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 30.08.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SUPERCUT 1000 Tuotekoodi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi: Calcium ammonium nitrate Ammoniumnitraatti, Cas: 6484522, Calcii carbonas, Cas: 471341. 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot