Press. Gas Maaöljykaasu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "270-990-9 68512-91-4 Press. Gas 10-50 Maaöljykaasu"

Transkriptio

1 Käyttöturvallisuustiedote Pvm Finilec Renkaan paikkaaine 500 ml Versio: 3 1/5 KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Finilec Renkaan paikkaaine 500 ml Tuotekoodi RP Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Renkaan paikkausvaahto Käytöt, joita ei suositella Ei ole käyttöjä, joita ei suositella. Toimialakoodi G453 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa Käyttötarkoituskoodi Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Maahantuoja SEAB Finland Oy Ytunnus Osoite Iskoskuja 3 C Vantaa Puhelinnumero Faksi Sähköpostiosoite 1.4 Hätäpuhelinnumero Hätäpuhelinnumero Myrkytystietokeskus (24h) puh. (09) KOHTA 2. Vaaran yksilöinti 2.1 Luokitus 1272/2008 [CLP / GHS] mukaisesti Aerosol 1 H222, H229 Aerosol 3 H229 Hlausekkeet kokonaisuudessaan, katso kohta Merkinnät 2.3 Muut vaarat Huomiosanat Vaara Vaaralausekkeet H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa Turvalausekkeet P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. P251 Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 C/ 122 F lämpötiloille. Lisätiedot KOHTA 3. Koostumus ja tiedot ainesosista 3.1 Aineet 3.2 Seokset Nimi EYNro CASnumero Luokitus (1272/2008 EY) Sisältö % Hiilivedyt, C34rikas, maaöljytisle Press. Gas 1050 Maaöljykaasu Flam. Gas 1 H220 Indeksinumero Carc. 1A H350 Muta. 1B H340 Etyleeniglykoli Acute Tox. 4 (oral) H Indeksinumero Reach Rasvahapot, C1418 ja C1618tyydyttämättömät >=1 kaliumsuolat Hlausekkeiden koko teksti löytyy otsikon 16 alta KOHTA 4. Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleiset ensiapuohjeet Kaikissa epävarmoissa tapauksissa tai oireiden jatkuessa on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Älä koskaan anna tajuttomalle henkilölle mitään suun kautta. Hengitys Siirrä raittiiseen ilmaan. Pidä potilas lämpimänä ja levossa. Hakeuduttava lääkärin hoitoon jos oireet jatkuvat. Nieleminen EI SAA OKSENNUTTAA! Suu huuhdeltava huolellisesti vedellä. Mentävä lääkäriin. Ihokosketus Tuotteen likaamat vaatteet riisuttava. Roiskeet iholta huuhdeltava saippualla ja vedellä. Mentävä heti lääkäriin, mikäli oireita ilmenee huuhtelun jälkeen.

2 Roiskeet silmiin Huuhtele vähintään 15 minuuttia silmäluomet auki levittäen. Mentävä lääkäriin mikäli oireet jatkuvat. 2/5 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Hengitys Aerosoli voi ärsyttää hengitysteitä. Liiallinen altistuminen aiheuttaa hengästymist'ä, lihasheikkoutta. Nieleminen Kiinteän tuotteen nieleminen on epätodennäköistä, mutta voi aiheuttaa tukkeutumista ja muita vaivoja Ihokosketus Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Roiskeet silmiin Aiheuttaa ohimenevää ärsytystä. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Oireiden vakavuus vaihtelee riippuen konsentraatiosta ja altistumisajasta. KOHTA 5. Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Käytettävä vaahtoa, hiilidioksidia tai jauhetta. Sopimattomat sammutusaineet Älä käytä painevettä, sillä se voi levittää paloa. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Paineella sumutettu vesi voi levittää paloa. Jäähdytettävä tulelle altistuneet pakkaukset vedellä niin kauan kunnes palo on täysin sammunut. Palossa muodostuu hiilen oksideja. Vältettävä palossa muodostuvien höyryjen hengittämistä. ERITTÄIN SYTTYVÄÄ! Höyryt ovat ilmaa painavampia ja voivat levitä lattianrajassa sytytyslähteisiin. Höyryt voivat syttyä. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Käytettävä hengityspaineilmalaitetta ja täysin suojaavaa vaatetusta tulipalon sattuessa.

3 KOHTA 6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Käytettävä kohdan 8 mukaista suojavaatetusta. 3/5 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Vältettävä päästöjä vesiympäristöön 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet Sammuta sytytyslähteet, vältä kipinöitä, liekkiä, kuumuutta ja tupakointia. Tuuleta. Imeytä roiskeet vermikuliittiin. Säilytysastiat on merkittävä sisällöltään ja varustettava varoitusmerkein. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Katso myös kohdat 8 ja 13. KOHTA 7. Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Vältä kuumuutta, kipinöitä ja avotulta. Vältä höyryjen hengittämistä. Pese kädet käsittelyn jälkeen. Lue ja noudata valmistajan ohjeita. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuna yhteensopimattomuudet Suojattava kuumuudelta, kipinöiltä ja avotulelta. Säilytettävä viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa tiiviisti suljetuissa alkuperäispakkauksissa. 7.3 Erityinen loppukäyttö KOHTA 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Ei suosituksia. Hengityssuojainen käyttö tarpeen mukaan Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilösuojaimet Hengityksensuojaus Ei suosituksia. Hengityssuojainen käyttö tarpeen mukaan. Käsiensuojaus Pitkittyneessä tai toistuvassa käsittelyssä käytettävä suojahansikkaita. Varmista oikea hansikas valmistajalta. Silmiensuojaus Käytettävä tyyppihyväksyttyjä myös sivuilta tiiviisti suojaavia suojalaseja, mikäli roiskevaara. Ihonsuojaus Riisuttava heti tahriintunut vaatetus. Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi. KOHTA 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Väri Haju Hajukynnys ph Sulamis tai jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue Leimahduspiste Haihtumisnopeus Syttyvyys Ylin ja alin syttyvyys tai räjähdysraja Höyrynpaine Höyryntiheys Suhteellinen tiheys Liukoisuus Jakautumiskerroin: noktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti Räjähtävyys Hapettavuus 9.2 Muut tiedot Volatile by vol 97.1% Aerosoli Valkoinen Hajuton 0,71 Vesiliukoinen ~1 20 C KOHTA 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Katso kohta Kemiallinen stabiilisuus Tuote on normaaleissa lämpötilaolosuhteissa stabiili Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei polymerisoidu 10.4 Vältettävät olosuhteet Vältettävä kuumuutta, liekkejä ja avotulta Yhteensopimattomat materiaalit 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Palossa muodostyy hiilen oksideja. KOHTA 11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Ihosyövyttävyys/ ihoärsytys Vakava silmävaurio/ silmäärsytys

4 Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Syöpää aiheuttavat vaikutukset Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen KOHTA 12. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys 4/ Pysyvyys ja hajoavuus 12.3 Biokertyvyys 12.4 Liikkuvuus maaperässä 12.5 PBT ja vpvbarvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset KOHTA 13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tälläisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Jätteet hävitettävä paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti KOHTA 14. Kuljetustiedot 14.1 YKnumero Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi AEROSOLS 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka ADR, IMDG, IATA ADN 2.1, koodi 5F 2, Pakkausryhmä 14.5 Ympäristövaarat 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Maantiekuljetus Luokituskoodi (ADR) : 5F Erityissäännökset (ADR) : 190, 327, 344, 625 Rajoitettu määrä (ADR) : 1l Vapautetut määrät (ADR) : E0 Pakkausohjeet (ADR) : P207, LP02 Pakkauksia koskevat erityismääräykset (ADR) : PP87, RR6, L2 Yhteenpakkaamista koskevat määräykset (ADR) : MP9 Kuljetusluokka (ADR) : 2 Kuljetusta koskevat erityismääräykset Kolli (ADR) : V14 Kuljetusta koskevat erityismääräykset Lastaus, lastin purku, käsittely (ADR) : CV9, CV12 Kuljetusta koskevat erityismääräykset Menettely (ADR) : S2 Tunnelirajoituskoodi (ADR) : D Merikuljetus Erityissäännökset (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959 Rajoitettu määrä (IMDG) : SP277 Vapautetut määrät (IMDG) : E0 Pakkausohjeet (IMDG) : P207, LP02 Pakkausmääräykset (IMDG) : PP87, L2 Hätätiedotteen numero (tulipalo) : FD Hätätiedotteen numero (vuoto) : SU Lastauskategoria (IMDG) : Ei Lastaus ja erottelu (IMDG) : Protected from sources of heat For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. Segregation as for class 9 but 'Separated from' class 1 except division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Category C. Clear of living quarters. Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. MFAGnr : 126 Ilmakuljetus PCA Vapautetut määrät (IATA) : E0 PCA Rajoitettu määrä (IATA) : Y203 PCA rajoitetun määrän suurin sallittu määrä (IATA) : 30kgG PCA pakkausohjeet (IATA) : 203 PCA suurin sallittu määrä(iata) : 75kg CAO pakkausohjeet (IATA) : 203 CAO suurin sallittu nettomäärä (IATA) : 150kg Erityismääräykset (IATA) : A145, A167, A802

5 ERGkoodi (IATA) : 10L 5/5 Jokikuljetukset Luokituskoodi (ADN) : 5A Erityissäännökset (ADN) : 19, 327, 344, 625 Rajoitettu määrä (ADN) : 1 L Vapautetut määrät (ADN) : E0 Vaaditut varusteet (ADN) : PP Ilmanvaihto (ADN) : VE04 Sinisten kartioiden/valojen lukumäärä(adn) : 0 Kuljetus kielletty (ADN) : Ei ADNsopimusta ei sovelleta : Ei Rautatiekuljetus Luokituskoodi (RID) : 5A Erityissäännökset (RID) : 190, 327, 344, 625 Rajoitettu määrä (RID) : 1L Vapautetut määrät (RID) : E0 Pakkausohjeet (RID) : P207, LP02 Pakkauksia koskevat erityismääräykset (RID) : PP87, RR6, L2 Yhteenpakkaamista koskevat määräykset (RID) : MP9 Kuljetuskategoria (RID) : 3 Kuljetusta koskevat erityismääräykset Kolli (RID) : W14 Kuljetusta koskevat erityismääräykset Lastaus, lastin purku, käsittely (RID) : CW9, CW12 Pikapaketit (RID) : CE2 HINnumero (RID) : 20 Kuljetus kielletty (RID) : Ei 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 sopimuksen II liitteen ja IBCsäännöstön mukaisesti KOHTA 15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti seosta koskevat turvallisuus, terveys ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö Ei tiedossa 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi KOHTA 16. Muut tiedot Lisätiedot SEAB Finland Oy, puh , Laatinut SEAB Finland Oy Laadintäpäiväys Tarkistettu Korvaa version 2 Muutokset edelliseen versioon Päivitetty CLP formaattiin HLausekkeet H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu. H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa H302 Haitallista nieltynä. H340 Saattaa aiheuttaa perimävauroita H350 Saattaa aiheuttaa syöpää Käytetyt tietolähteet Valmistajan käyttöturvallisuustiedote Työntekijöiden koulutus Terveydelle vaarallisten kemikaalien käsittely Käyttöturvallisuustiedote päättyy.

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 01.01.2013 Edellinen päiväys: 16.02.2010 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Reachrekisteröintinumero 1.2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3814 - Colourless T3813 - Blue 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80635,80657,3101634 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Indigrow Impact SRF 19019 Päiväys: 1.2.2013 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KIILTO 77 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI. Ärsyttää ihoa.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KIILTO 77 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI. Ärsyttää ihoa. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2119 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 833044140 CAS-numero 1330-20-7 Aineen nimi Ksyleeni

Lisätiedot

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1 Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

: RADAR. Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Julkaisupäivä: 06/05/2015 Versio: 10.0

: RADAR. Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Julkaisupäivä: 06/05/2015 Versio: 10.0 Julkaisupäivä: 06/05/2015 Versio: 10.0 Päivitetty: KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : RADAR Merkki : RENTOKIL Tuotetyyppi : Biocidi Rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60200,60201,3101304 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.10207 EAN 6414504108430 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella.

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot