: DIRKO-S HT PROFI PRESS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ": DIRKO-S HT PROFI PRESS"

Transkriptio

1 Julkaisupäivä: 09/04/2014 Päivitetty: 29/06/2015 Versio: 2.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Seoksella Tuotenimi : DIRKO-S HT PROFI PRESS 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Merkitykselliset tunnistetut käytöt Tarkoitettu yleiseen kulutukseen Aineen/seoksen käyttö : tahna Käytöt, joita ei suositella 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot ElringKlinger AG Max-Eyth-Straße Dettingen/Erms Saksa Tietoa antava kontaktihenkilö: : DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, Hätäpuhelinnumero Maa Organisaatio/Yhtiö Osoite Hätänumero FINLAND Myrkytystietokeskus P.O.B 340 (Tukholmankatu 17) HUS SF Helsinki KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1. Aineen tai seoksen luokitus Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti# Aerosol 1 H222;H229 H-lausekkeet sanallisina: ks. kohta 16 Luokitus direktiivin 67/548/ETY [DSD] tai 1999/45/EY [DPD] mukaisesti F+; R12 R-lausekkeet sanallisina: ks. kohta 16 Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset 2.2. Merkinnät Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti Varoitusmerkit (CLP) : Huomiosana (CLP) Vaaralausekkeet (CLP) Turvalausekkeet (CLP) EUH-lausekkeet : Vaara GHS02 : H222 - Erittäin helposti syttyvä aerosoli H229 - Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa : P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty P211 - Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen P251 - Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä P410+P412 - Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 C/122 F lämpötiloille : EUH208 - Sisältää 2-Butanonioksiimi( ). Voi aiheuttaa allergisen reaktion 29/06/2015 FI (suomi) 1/8

2 2.3. Muut vaarat PBT: ei relevantti - mitään rekisteröintiä ei tarvita vpvb: ei relevantti - mitään rekisteröintiä ei tarvita KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.1. Aine Ei sovellettavissa 3.2. Seoksella Nimi Tuotetunniste % Luokitus direktiivin 67/548/ETY mukaisesti Amorfinen silika (CAS-nro) <= 10 Ei luokiteltu Propaani/Butaani Seoksella (CAS-nro) F+; R12 2-Butanonioksiimi (CAS-nro) (EY-nro) (Indeksinumero) < 1 Carc.Cat.3; R40 Xn; R21 Xi; R41 R43 Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti Amorfinen silika (CAS-nro) <= 10 Ei luokiteltu Propaani/Butaani Seoksella (CAS-nro) Flam. Gas 1, H220 Compressed gas, H280 2-Butanonioksiimi (CAS-nro) (EY-nro) (Indeksinumero) R- ja H-lausekkeet sanallisina: katso kohta 16 < 1 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Carc. 2, H351 KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Ensiaputoimenpiteet, yleiset Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut silmään Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty : Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. : Varmista raikkaan ilman hengitys. Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. : Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Pese runsaalla vedellä ja saippualla. : JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. : Huuhdo suu. Juota varmuuden vuoksi runsaasti vettä. EI saa oksennuttaa. Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Oireet/vauriot : Ei pidetä erityisen vaarallisena normaaleissa käyttöolosuhteissa Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Hoida oireen mukaan. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1. Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet : Hiilidioksidi. sammutusjauhetta. Vesisuihku. Vaahto. Soveltumattomat sammutusaineet : Älä käytä suorasuihkua Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa : Hiilidioksidi. Hiilimonoksidia. Typpipitoiset höyryt Palontorjuntaa koskevat ohjeet Palontorjuntaa koskevat ohjeet Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa : Jäähdytä säiliöitä vesisuihkulla tai -sumulla. Älä päästä sammutusvettä ympäristöön. Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä. : Käytä kannettavaa hengityslaitetta sekä suojapukua. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Yleiset toimenpiteet : Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Varmista riittävä tuuletus Muu kuin pelastushenkilökunta Hätätoimenpiteet : Evakuoi tarpeettomat ihmiset. 29/06/2015 FI (suomi) 2/8

3 Pelastushenkilökunta Suojaimet : Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Estä pääsy viemäriin ja vesistöön Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Puhdistusmenetelmät 6.4. Viittaukset muihin kohtiin : Aine on kerättävä mekaanisesti (lakaisu, lapiointi) ja pantava sopivaan astiaan hävittämistä varten. Käytä sopivaa ilmastointia. Katso kohtaa 8 koskien käytettäviä henkilökohtaisia suojavarusteita. Katso kohtaa 13 koskien puhdistuksesta aiheutuvien jätteiden käsittelyä. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet : Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Hygieniatoimenpiteet : Käsittele hyvää työhygieniaa ja työturvallisuusmenetelmiä noudattaen. Pese kädet ja muut altistetut alueet miedolla saippualla ja vedellä ennen ruokailua, juontia, tupakointi ja työpaikalta lähtöä. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastointiolosuhteet Varastointilämpötila : C Yhteisvarastointia koskevat kiellot 7.3. Erityinen loppukäyttö tahna. KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat Muiden aineosien altistumisraja-arvot Propaani ( ) Suomi Paikallisesti käytettävä nimi Propaani Suomi HTP-arvo (8h) (mg/m³) 1500 mg/m³ Suomi HTP-arvo (8h) (ppm) 800 ppm Suomi HTP-arvo (15 min) 2000 mg/m³ Suomi HTP-arvo (15 min) (ppm) 1100 ppm Butaani ( ) Suomi Paikallisesti käytettävä nimi n-butaani Suomi HTP-arvo (8h) (mg/m³) 1900 mg/m³ Suomi HTP-arvo (8h) (ppm) 800 ppm Suomi HTP-arvo (15 min) 2400 mg/m³ Suomi HTP-arvo (15 min) (ppm) 1000 ppm : Säilytä tiiviisti suljettuna. Säilytettävä kuivassa, viileässä, hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojattava lämmöltä. Lämmittäminen aiheuttaa paineen kasvun, joka saattaa johtaa halkeamiseen. : Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Älä varastoi hapettimien lähellä Altistumisen ehkäiseminen Käsien suojaus Silmien suojaus Ihonsuojaus : Käytettävä sopivia suojakäsineitä. (EN 374). Butyylikumi. Tarkka läpäisyaika on selvitettävä suojakäsinevalmistajalta ja sitä on noudatettava. : Suojalasit. : Suojavaatetus ei ole ehdottoman välttämätön. Hengityksensuojain : Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön. Kaasunaamari suodatintyyppiä A. Muut tiedot : Älä hengitä Aerosol. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Olomuoto Väri : Neste : Pasta. Aerosol. : Eri värit. 29/06/2015 FI (suomi) 3/8

4 Haju Hajukynnys ph Suhteellinen haihtumisnopeus (butyyliasetaattiin=1) Sulamispiste Jähmettymis-/jäätymispiste Kiehumispiste Leimahduspiste Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Syttyvyys (kiinteä, kaasu) Höyrynpaine Suhteellinen höyryntiheys 20 C:n lämpötilassa Suhteellinen tiheys : > 1 Liukoisuus Log Pow Viskositeetti, kinemaattinen Viskositeetti, dynaaminen Räjähtävät ominaisuudet Hapettavat ominaisuudet Räjähdysraja-arvot 9.2. Muut tiedot : ominainen. : Syttyvä aerosoli : Vesi: lähes liukenematon : Ei. VOC-pitoisuus : 1 % KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus Korkeassa lämpötilassa: Tulipalon/räjähdyksen vaara Kemiallinen stabiilisuus Vakaa käytössä ja varastoitaessa kohdan 7 suositusten mukaisesti Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Reagoi hapettimien kanssa. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa Vältettävät olosuhteet Kosteus. Lämmönlähteiltä Yhteensopimattomat materiaalit Ei tunneta Vaaralliset hajoamistuotteet Hiilidioksidi. Tulipalon sattuessa: Hiilimonoksidia. Typpipitoiset höyryt. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Propaani/Butaani Seoksella ( ) LC50 hengitysteitse, rotta (ppm) 2-Butanonioksiimi ( ) ppm LD50 suun kautta, rotta 2326 mg/kg (OECD 401) LD50 ihon kautta, rotta > 2000 mg/kg LD50 ihon kautta, kani > 1000 mg/kg (OECD 402) LC50 hengitysteitse, rotta (höyryt - mg/l/4h) 4,83 mg/l/4h (OECD 403) Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Saatavilla olevien valmisteen tietojen ja päättelysääntöjen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 29/06/2015 FI (suomi) 4/8

5 Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Karsinogeenisuus (syöpää aiheuttavat vaikutukset) Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Elinkohtainen myrkyllisyys kerta-altistuminen Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen Aspiraatiovaara Mahdolliset haittavaikutukset ihmisille ja mahdolliset oireet :. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys 2-Butanonioksiimi ( ) LC50 kalat > 100 mg/l 96 h Oryzias latipes (OECD 203) EC50 vesikirppu 201 mg/l 48 h Daphnia magna (OECD 202) ErC50 levät 11,8 mg/l 72 h Scenedesmus sp. (OECD 201) NOEC krooninen levä 2,56 mg/l 72 h Scenedesmus sp. (OECD 201) Pysyvyys ja hajoavuus DIRKO-S HT PROFI PRESS Pysyvyys ja hajoavuus Ei määritelty Biokertyvyys DIRKO-S HT PROFI PRESS Biokertyvyys Ei määritelty. 2-Butanonioksiimi ( ) BCF kalat 0,5-5,8 42 d Cyprinus carpio (OECD 305) Log Kow 0,63 (OECD 107) Liikkuvuus maaperässä PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset DIRKO-S HT PROFI PRESS PBT: ei relevantti - mitään rekisteröintiä ei tarvita vpvb: ei relevantti - mitään rekisteröintiä ei tarvita Muut haitalliset vaikutukset KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät Alueellinen lainsäädäntö (jätteet) Jätteiden käsittelymenetelmät Euroopan jäteluettelokoodi (EJL) KOHTA 14: Kuljetustiedot ADR/IMDG/IATA:n mukaan YK-numero YK-nro (ADR) : 1950 YK-nro (IATA) : 1950 YK-nro (IMDG) : Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (ADR) : Hävitä turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia määräyksiä noudattaen. : Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä ongelmajätteen tapaan. : painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut ja käytöstä poistetut kemikaalit * - painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita : AEROSOLIT 29/06/2015 FI (suomi) 5/8

6 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (IATA) Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (IMDG) Kuljetusasiakirjan kuvaus (ADR) : Aerosols, flammable : AEROSOLS : UN 1950 AEROSOLIT, 2.1, (D) Kuljetuksen vaaraluokka Luokka (ADR) : 2 luokittelukoodi (ADR) : 5F Luokka (IATA) : 2 Luokka (IMDG) : 2 Vaaralipukkeet (ADR) : 2.1 Osa (IATA) : 2.1 Vaaramerkinnät (IATA) : 2.1 Vaaralipukkeet (IMDG) : Pakkausryhmä Ei sovellettavissa Ympäristövaarat Ympäristölle vaarallinen Merta saastuttava aine Muut tiedot : Ei : Ei : Erityiset varotoimet käyttäjälle Maakuljetus luokittelukoodi (ADR) : 5F Erityismääräykset (ADR) : 190, 327, 344, 625 Kuljetusluokka (ADR) : 2 Tunnelirajoitus (ADR) Rajoitetut määrät (ADR) Vapautetut määrät (ADR) Merikuljetukset : D : 1l : E0 Erityismääräykset (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959 Rajoitetut määrät (IMDG) Vapautetut määrät (IMDG) Pakkausohjeet (IMDG) Pakkausmääräykset (IMDG) EmS-No. (Fire) EmS-No. (Spillage) Lastauskategoria (IMDG) Ilmakuljetus : SP277 : E0 : P207, LP02 : PP87, L2 : F-D : S-U : Ei mitään CAO pakkausohjeet (IATA) : 203 CAO suurin sallittu nettomäärä (IATA) : 150kg PCA pakkausohjeet (IATA) : 203 PCA Rajoitetut määrät (IATA) PCA rajoitetun määrän suurin sallittu määrä (IATA) PCA suurin sallittu määrä (IATA) : Y203 : 30kgG : 75kg 29/06/2015 FI (suomi) 6/8

7 PCA Vapautetut määrät (IATA) Erityismääräykset (IATA) ERG-koodi (IATA) Jokikuljetukset Kuljetus kielletty (ADN) : E0 : A145, A167 : 10L : Ei Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei sovellettavissa KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö EU-säännökset ja määräykset Ei sisällä liitteen XVII rajoitusten alaisia aineita DIRKO-S HT PROFI PRESS ei sisälly mahdollisesti lupamenettelyn piiriin kuuluvia aineita koskevaan REACH-luetteloon Ei sisällä REACH-ehdokasaineita Ei sisällä REACH-liitteessä XIV luetteloituja aineita VOC-pitoisuus : 1 % Kansalliset määräykset Kemikaaliturvallisuusarviointi Tämän seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja KOHTA 16: Muut tiedot Tietolähteet : EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta. Lyhenteet ja akronyymit : RID - International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway. ICAO - International Civil Aviation Organization. ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. IMDG - International Maritime Code for Dangerous Goods. IATA - International Air Transport Association. GHS - Globally Harmonised System. CAS - Chemical Abstracts Service. VOC - Volatile organic compounds. LD50/LC50 - Lethal Dose/Lethal Concentration, 50 percent. Muut tiedot : Ei mitään. R-, H- ja EUH-lausekkeet sanallisina: Acute Tox. 4 (Dermal) Välitön myrkyllisyys (ihon kautta), Kategoria 4 Aerosol 1 Aerosol, Category 1 Carc. 2 Syöpää aiheuttavat vaikutukset, Kategoria 2 Compressed gas Paineen alaiset kaasut : Puristettu kaasu Eye Dam. 1 Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, vaarakategoria 1 Flam. Gas 1 Syttyvät kaasut, vaarakategoria 1 Skin Sens. 1 Herkistyminen iho, vaarakategoria 1 H220 H222 H229 H280 H312 H317 H318 H351 R12 R21 R40 R41 Erittäin helposti syttyvä kaasu Erittäin helposti syttyvä aerosoli Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa Haitallista joutuessaan iholle Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion Vaurioittaa vakavasti silmiä Epäillään aiheuttavan syöpää Erittäin helposti syttyvää Terveydelle haitallista joutuessaan iholle Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa Vakavan silmävaurion vaara R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä F+ Erittäin helposti syttyvä Xi Xn Ärsyttävä Haitallinen 29/06/2015 FI (suomi) 7/8

8 Tiedot perustuvat nykyisiin tietoihimme. Käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat yhdenmukaisia kemikaaliturvallisuusraportissa annettujen tietojen kanssa sillä edellytyksellä, että ne ovat olleet käytettävissä käyttöturvallisuustiedotetta laadittaessa (katso päivitys- ja versiopäivä) 29/06/2015 FI (suomi) 8/8

: RADAR. Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Julkaisupäivä: 06/05/2015 Versio: 10.0

: RADAR. Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Julkaisupäivä: 06/05/2015 Versio: 10.0 Julkaisupäivä: 06/05/2015 Versio: 10.0 Päivitetty: KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : RADAR Merkki : RENTOKIL Tuotetyyppi : Biocidi Rekisteröintinumero

Lisätiedot

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 12/02/2015 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 7.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1.

Lisätiedot

: OXCARBAZEPINE IMPURITY MIXTURE CRS

: OXCARBAZEPINE IMPURITY MIXTURE CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 30/01/2015 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 2.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Aine

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/15/2015 1:37:50 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

: ISOFLURANE CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1.

: ISOFLURANE CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1. Julkaisupäivä: 17/09/2013 Päivitetty: 17/09/2013 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 4.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Aine Kauppanimi

Lisätiedot

: WOLF WINDSCREEN -22 C READY TO USE

: WOLF WINDSCREEN -22 C READY TO USE Julkaisupäivä: 23/01/2015 Päivitetty: : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Seoksella Tuotenimi : WOLF WINDSCREEN -22 C READY

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Moottoripyörän renkaiden paikkausaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Moottoripyörän renkaiden paikkausaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Moottoripyörän renkaiden paikkausaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 2/4/2015 4:30:41 PM 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

: WOLF WINDSCREEN WASHER SUMMER READY TO USE

: WOLF WINDSCREEN WASHER SUMMER READY TO USE WOLF WINDSCREEN WASHER SUMMER READY TO USE Julkaisupäivä: 27/01/2015 Päivitetty: 27/01/2015 : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto

Lisätiedot

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine Julkaisupäivä: 25/06/2012 Päivitetty: Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemialliset tyyppi Kauppanimi Tuotekoodi : Seos : Fairy Sensitive

Lisätiedot

1.4. Hätäpuhelinnumero Maa Virallinen neuvontaviranomainen Osoite Hätänumero FINLAND Myrkytystietokeskus HUS 09-471 977 tai 112

1.4. Hätäpuhelinnumero Maa Virallinen neuvontaviranomainen Osoite Hätänumero FINLAND Myrkytystietokeskus HUS 09-471 977 tai 112 Päivitetty: 02/07/2012 Korvaa: 19/07/2011 Versio: 6.1 KOHTA1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemikaalityyppi : Sekoite Kauppanimi : LUFRATEX ULTRA Tuotekoodi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KOHTA 1: en tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto Tarkistus 09/01/2014 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Substral

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Tuotenumero ID 16242 Sisäinen tunniste 1430 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 PATTEX PU STANDARD Sivu 1 / 18 KTT-no : 490601 V002.1 Viimeistelty, pvm.: 12.06.2015 Painatuspäivä: 22.06.2015 Korvaa version: 05.06.2015 KOHTA 1:

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A1412A 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

538 1377; 538 1676; 538 1683, 538 1360, 538 1361, 538 1690 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

538 1377; 538 1676; 538 1683, 538 1360, 538 1361, 538 1690 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Art.-No. 58 177; 58 1676; 58 168, 58 160, 58 161, 58 1690 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Valtra Engine 10W-30

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Valtra Engine 10W-30 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Valtra Engine 10W30 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Valtra Engine 10W30 Sisäinen tunniste 1142 1.2. Aineen tai

Lisätiedot