Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun"

Transkriptio

1 Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Jere Viljanen Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun hankinta Diplomityö Otaniemessä 19. joulukuuta 2013 Valvoja: Ohjaaja: Professori Kari Tanskanen Matti Sivunen, DI

2 AALTO-YLIOPISTO Perustieteiden korkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä: Jere Viljanen Työn nimi: Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun hankinta Sivumäärä: Päiväys: Työn sijainti: TU Professuuri: Teollisuustalous Työn valvoja: Kari Tanskanen, prof Koodi: TU-22 Työn ohjaaja: Matti Sivunen, DI Käyttäjätyytyväisyys on keskeinen osa kiinteistön arvon muodostumista ja sen synnyttämää kassavirtaa. Tutkimuksissa on havaittu, että käyttäjät eivät ole erityisen tyytyväisiä toimitiloihin. Käyttäjien tyytymättömyys toimitiloihinsa ja tilojen vähäinen joustavuus on johtanut toimitilojen vuokrasopimussyklin lyhenemiseen ja vakavaan vajaakäyttöön pääkaupunkiseudulla. Yksi suurimmista tekijöistä tämän ongelman taustalla on käyttäjän tarpeiden ja joustavuuden vähäinen merkitys vallitsevassa kiinteistökehitysprosessissa. Tämä diplomityö etsii ratkaisua tähän ongelmaan. Työn tavoitteena on esittää toimintamalli käyttäjälähtöiseen suunnitteluun ja kiinteistön elinkaaren aikaisen joustavuuden huomioivaan kiinteistökehitysprosessiin, ja osoittaa toimintamalli toimivaksi. Työ toteutetaan laadullisena konstruktiivisena tutkimuksena. Tutkimuksessa rakennetaan ratkaisumenetelmä ajankohtaiseen ongelmaan, jossa nykyiset suunnittelukäytännöt eivät huomioi käyttäjän prosessien muutoksia, mikä johtaa kiinteistön arvon ja kannattavuuden laskuun. Kirjallisuuskatsaus pohjautuu kolmeen pääteemaan. Perinteinen kiinteistökehitysprosessi esitetään Miles et al. (2000) teoksen mukaisesti, optioajattelun pohja perustuu Blackin ja Scholesin (1973) option arvottamisen teoriaan ja tavoitehintamenettely Pennanen et al. (2011) tutkimukseen. Konstruktio osoitetaan toimivaksi tapaustutkimuksella, haastatteluilla ja kyselyllä. Työn tuloksena esitetään avoimen rakentamisen mukainen joustava kiinteistön tilojen ohjelmointi, jossa kustannuksia ohjataan tavoitehintamenettelyllä. Kiinteistöön suunniteltavien joustavuuksien arvo voidaan laskea reaalioptiomenetelmällä. Tämän ohjelmoinnin ja kannattavuusanalyysin lopputuloksena on kiinteistön vaatimusmalli, jonka perusteella voidaan hankkia suunnitteluallianssi. Suunnitteluallianssin kaupallisen mallin palkkion perusteet voidaan sitoa vaatimusten toteutumiseen. Työn ensimmäisenä johtopäätöksenä esitetään, että suunniteltavan kiinteistön kannattavuutta voidaan parantaa käyttöarvoa kehittämällä. Työn toisena johtopäätöksenä esitetään, että suunnitteluallianssi on kokonaistaloudellisesti edullisin hankintatapa kiinteistön suunnitteluun, jos käyttäjän prosesseja ei tunneta tai ne muuttuvat suunnittelun aikana. Työn kolmantena johtopäätöksenä esitetään, että suunnitteluallianssin suunnittelun johtamisprosessi maksimoi kiinteistön käyttöarvon vaatimusmallissa esitetyn tavoitehinnan mukaisesti. Asiasanat: avoin rakentaminen, joustava tilaohjelma, reaalioptiolaskenta, suunnitteluallianssi, tavoitehintamenettely Julkaisukieli: suomi

3 AALTO UNIVERSITY School of Science Degree Programme in Industrial Engineering and Management ABSTRACT OF THE MASTER S THESIS Author: Jere Viljanen Subject of the thesis: User-oriented building design and its procurement Number of pages: Date: Library location: TU Professorship: Industrial Management Supervisor: Kari Tanskanen, prof Code of professorship: TU-22 Instructor: Matti Sivunen, DI Customer satisfaction is a significant part of value accumulation and cash flow of the real estate for its owner. However, previous studies show that user s satisfaction for office premises is at low level. This dissatisfaction and non-adaptability of buildings have led to the situation where leasing periods are shorter than ever and office vacancy rates are higher than ever. One of the most important factors behind these problems is that user needs and the flexibility of spaces are not taken into account in current property development practices. The aim of this study is to present and validate a framework for user-oriented design and design process that takes flexibility into account in design and in the life cycle of the building. The research methodology is a constructivist research approach in which the study aims to construct a solution for a practical problem. The problem to be solved is that current design practices do not take users process changes into account during design, which leads to lower real estate value in use and lower profitability for real estate owner. This study is positioned in literature for three distinct subjects, namely property development, real option valuation and target value design. The basis of current property development practices is based on Miles et al (2000) who presented an eight-step property development process. The roots in real option valuation are in Black and Scholes (1973) option valuation theories. Target value design literature is based on the studies of Pennanen et al (2011). The constructed model is validated by holistic case study, semi structured interviews and a questionnaire. The results show that flexibility can be taken into account by implementing open building approach for design together with flexible space quantification. The budget of the building can be done by target value design, and profitability of the flexibility design solutions can be valued with real option approach. This programming and valuation leads to requirements model of the building, which is the base document of procurement of design alliance. The first conclusion of the work is that the profitability of the property can be enhanced by improving its value in use. The second conclusion is that design alliance is the most economically advantageous tender for design if user processes are complex and changes happen often. The third conclusion suggests that design management process in design alliance maximizes value in use in the limits of target cost presented in the requirement model. Keywords: open building, flexible space quantification, real option valuation, design alliance, target value design Publishing language: Finnish iii

4 Esipuhe Boost Brothers Oy toimeksiantajana takasi minulle erittäin mielenkiintoisen ja kansallisella tasolla merkittävän diplomityön aiheen, jossa tavoitteena on ollut yhdistää uusia ja innovatiivisia menetelmiä kiinteistön kehitykseen, suunnittelun hankintaan ja suunnittelun johtamisen menetelmiin. Työssä erittäin merkittävässä roolissa on Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen toimintamalli, joka on kiinteistö- ja rakennusalan kehityksen kannalta aidosti uraauurtava ja kunnianhimoinen hanke. Tästä haastavasta aiheesta haluan ensisijaisesti kiittää työn ohjaajaa Matti Sivusta ja Boost Brothersin toimitusjohtajaa Juho-Kusti Kajanderia. Suuret kiitokset kuuluvat ehdottomasti myös Kiinteistö Oy Järvenpään terveystalon toimitusjohtaja Jari Toivolle, kun olen saanut käyttää tapaustutkimuksena uutta sosiaali- ja terveystaloa. Aaltoyliopistosta esitän suurimmat kiitokset työn valvojalle professori Kari Tanskaselle joustavasta diplomityöprosessista ja erinomaisista kommenteista. Tutkimus syvensi merkittävästi osaamistani rakennusprojektien hankekehityksen prosessista ja siinä hyödynnettävissä työkaluissa. Diplomityön aiheen valintaa suuntasi erityisesti taustani rakentamistalouden opinnoista, mutta myös kiinnostuneisuus projektiliiketoimintaan. Tässä diplomityössä on ollut erittäin paljon mielenkiintoisia konsepteja, joiden yhdistämisessä koheesiksi toimintamalliksi en olisi onnistunut ilman seuraavien asiantuntijoiden apua. Tietomallintamisen taustaan minua tutustuttivat Tero Järvinen, Jyry Kuokkanen ja Verneri Lehtovirta. Julkisien hankintojen monimutkaiseen maailmaan suuntaa näytti Mika Pohjonen. Reaalioptiolaskennasta suurin kiitos kuuluu Jussi Vimparille. Järvenpään uuden sosiaali- ja terveystalon suunnittelun hankinnan kokemuksia ja teräviä huomioita sain Juhani Kiiraalta, Jari Toivolta, Veikko Simunaniemeltä, Jani Saariselta, Eeva Ketolalta. Kiitos myös perheelleni ja kaikille tärkeille ystävilleni, jotka ovat sparranneet raskaan syksyn aikana erityisesti vapaa-ajalla. Kiitos myös kaikille loistaville työtovereilleni, jotka ovat auttaneet työssä monin arvokkain neuvoin ja keskusteluin. Sakulle myös suuren suuret kiitokset lopullisen dipan tulostamisesta! Hän pelasti tavoitteen jouluksi kansissa. Viimeiseksi kiitokset kuuluvat Erikalle, joka on paitsi tsempannut ja antanut arvokkaita neuvoja mutta myös tehnyt uskomattoman arvokasta kielenhuollollista työtä itseään säästämättä! Otaniemessä Jere Viljanen iv

5 Luettelo kuvista ja taulukoista Kuva 1. Milesin et al. (2000) kiinteistökehitysprosessi... 3 Kuva 2. Käytetty metodinen prosessi... 7 Kuva 4. Avoimen rakentamisen esimerkki INO sairaala, Bern (Kendall 2005) Kuva 5. Kannattavuuslaskennan vaiheet sovellettu Greden et al pohjalta Kuva 6. Option arvon jakauma ja sen diskontattu nykyarvo (Collan, 2012) Kuva 7. Black-Scholes menetelmän laskentaprosessi pääpirteittäin Kuva 8. Havainnollistus binomimallin option arvottamisesta Kuva 9. Datar-Mathewsin reaalioptiolaskennan prosessi Kuva 11. Kumulatiivinen vähennystarve neliötasolla Kuva 12. Kumulatiivinen vähennystarve työpistetasolla Kuva 13. Senaatin käyttöjoustavuusinvestoinnin tuottomahdollisuus kumulatiivisesti Kuva 14. Senaatin käyttöjoustoinvestointioption arvo Kuva 15. Kiinteistöomistajan ja vuokralaisen kannalta käyttöjoustoinvestointioption arvo Kuva 16. Kokonaistaloudellisesti edullisimman hankinnan prosessi projekteissa, joissa käyttäjän tarpeet täsmentyvät ja täydentyvät suunnittelun aikana Kuva 17. VIRMA-mallin vaiheet ja alkuperäinen aikataulu Kuva 18. Vaatimustyypit avoimen rakentamisen mukaisesti jaoteltuna Kuva 19. Kiinteistön markkina-arvon maksimointi Kuva 20. Investointianalyysin prosessi, sovellettu Greden et al. (2005) Kuva 21. Käyttöasteen kehitysskenaariot Kuva 22. Käyttämättömien huoneiden lukumäärä skenaarioittain Kuva 23. Maalämmön kumulatiivisten säästöjen skenaariot Kuva 24. Kuvakaappaus koneellisesta vaatimusmallista Kuva 25. Suunnitteluallianssin kilpailutuksen sijoittuminen prosessiin Kuva 26. Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskuksen tarjouspyynnön rakenne ja dokumentit Kuva 27. Pisteytysskaalausmenetelmien vertailu (Kiiras 2013) Kuva 29. Kyselyvastaajien roolijakauma suunnittelutiimeissä Kuva 30. Käyttäjän mukanaolo suunnitteluallianssissa Kuva 31. Suunnittelun hankinta Kuva 32. Vaatimusmalli Kuva 33. Kaupallinen malli Kuva 34. Kyselyn kokonaisuus Kuva 35. Suunnittelun aikainen käyttöarvon maksimointi Kuva 36. Käyttöarvon muodostuminen joustavassa ja perinteisessä vaatimusten hallinnassa Kuva 37.Järvenpään VIRMA-vaiheen ehdotussuunnittelun aikataulu Kuva 38. Järvenpään VIRMA-vaiheen yleissuunnittelun aikataulu Kuva 39. Iteratiivinen suunnitteluprosessi avoimen rakentamisen periaatteiden mukaisesti Kuva 40. Konstruktio: Kiinteistön kannattavuuden parantaminen käyttöarvoa kehittämällä Kuva 41. Havainnollistus käyttötarkoituksen muutoksista kiinteistön taloudellisten elinkaarten aikana tarvittavine investointeineen v

6 Taulukko 1. Esimerkki rakennusosien jakamisesta kiinteään runko-osaan ja muuntuvaan tilaosaan (Kykyri & Kiiras 2005) Taulukko 2. Sovellettu esimerkki joustavasta tilaohjelmasta (Raveala et al. 2013) Taulukko 3. Vuokralaisten henkilökunnan vähennystavoitteet Taulukko 4. Vuokraisten riskitasot Taulukko 5. vuokralaiskysynnän vuositason skenaariot Taulukko 6. Senaatin menettämät vuokratuotot ja vuokralaisten käyttämättömien tilojen kulut kumulatiivisesti Taulukko 7. Option tuotot neliötason tarkasteluna kiinteistöomistajalle ja vuokralaisille Taulukko 8. Hankintalain suunnittelun hankintaan soveltuvat kilpailumenettelyt Taulukko 9. Skenaariot sosiaali- ja terveyskeskuksen kävijämäärille vuosina 2030 ja Taulukko 10. Kumulatiivinen vuokravastuu 40 vuoden ajalle 3% korolla Taulukko 11. Käytön keskihajonnan mukainen käyttöjouston tilatarve Taulukko 12. Kumulatiiviset vuokrahyödyt eri käyttöjoustoskenaarioille Taulukko 13. Koonti Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskuksen investointilaskelmista Taulukko 14. Investointianalyysin suositukset tilaajalle Taulukko 15. Kyselyn hypoteesien toteutuminen vastausryhmittäin vi

7 Sisällysluettelo Esipuhe... iv Luettelo kuvista ja taulukoista... v Lyhenteet ja käsitteet... viii 1 Johdanto Tausta Tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaukset Tutkimusmetodiikka ja työn toteutus Käyttöarvon ohjelmointi, kannattavuuslaskenta ja suunnittelun hankinnan kokonaistaloudellinen edullisuus Kiinteistön kannattavuuden analyysi ja vaatimusten määrittely Käyttöarvon mahdollistava tilaratkaisu: avoin rakentaminen Joustavan tilaohjelman ohjelmointi ja kustannusten ohjaus tavoitehintamenettelyllä Reaalioptiolaskenta joustavuuksien kannattavuuden analysointiin Vaatimusmalli Suunnittelun aikainen käyttöarvon maksimointi vaatimusmallin rajoissa Tietomallintaminen virtuaalisen suunnittelun työkaluna Virtuaalinen käytettävyysarvio, VOE Suunnittelun kokonaistaloudellisesti edullinen hankintatapa Julkinen hankintalainsäädäntö Rakennushankkeen toteutusmuodon valinta ja osapuolten yhteiseen sopimukseen perustuvat toteutusmuodot Yhteenveto kirjallisuusosiosta Konstruktion toimivuus Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen hankinnassa Kiinteistön markkina-arvon maksimointi tuottoja arvioimalla Tuottojen optimointi optiolaskennalla ja kustannusten määrittäminen tavoitehintamenettelyllä Tuottojen ja kustannusten perusteella tehty alustava vaatimusmalli Yhteenveto Suunnitteluallianssi kokonaistaloudellisesti edullisimpana hankintatapana Suunnitteluallianssin hankinta Tarjouspyynnön sisältö ja valmistelu Kaupallinen malli Suunnitteluallianssin sopimus Suunnitteluallianssin kehitysvaihe Kyselyn ja haastatteluiden tulokset Yhteenveto Käyttöarvon maksimointi vaatimusmallin kustannusrajoissa Yhteenveto Yhteenveto ja johtopäätökset Työn merkittävyys, rajoitukset ja jatkokehitys Lähdeluettelo vii

8 Lyhenteet ja käsitteet Käsite Allianssiurakka Avoin rakentaminen BIM Diskonttaus Diskonttokorko IFC Selitys Hankkeen keskeisten toimijoiden väliseen, kaikille yhteiseen sopimukseen perustuva hankkeen toteutusmuoto, jossa osapuolet vastaavat toteutettavan projektin suunnittelusta ja rakentamisesta yhdessä yhteisellä organisaatiolla, ja jossa toimijat jakavat projektiin liittyviä sekä positiivisia että negatiivisia riskejä sekä noudattavat tiedon avoimuuden periaatteita kiinteää yhteistyötä tavoitellen. Rakennuksen jakaminen kiinteään perusosaan ja muuntuvaan tilaosaan. Building Information Model / Modeling / Management, kts. Rakennuksen tuotemalli. Tulevaisuudessa odotettavissa olevien maksujen tai tulojen muuttaminen nykyarvoksi (tarkasteluhetken arvoon) laskentakorkoa käyttäen. Laskentakorko (tuottovaatimus), jolla tulevaisuuden kassavirrat muunnetaan nykyarvoksi. Industry Foundation Classes, Kansainvälinen tiedonsiirtostandardi rakentamisen ja kiinteistönpidon tuotetietojen tiedonsiirtoon ja yhteiskäyttöön. IFC määrittelee tietokonesovellusten tiedonsiirron yhteensopivuuden perustan. Integroitu projektitoimitus Integroitu projektitoimitus (IPD) on hankkeiden toteutustapa, jossa riskit jaetaan hankkeen osapuolten välillä, ja heitä kannustetaan toimimaan yhdenmukaisena, integroituna ryhmänä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. IPD, integroitu projektitoimitus Jälkikäteisarviointi Kiinteistö Kiinteistökehitys Integrated Project Delivery, kts. integroitu projektitoimitus. Prosessi, jolla arvioidaan rakennuksia systemaattisesti ja tarkasti sen jälkeen, kun rakennus on rakennettu ja sitä on käytetty jonkin aikaa. Kiinteistörekisteriin merkitty maan tai vesialueen omistuksen yksikkö siihen kuuluvine rakennuksineen, etuuksineen ja rasitteineen. Toiminta, jonka tarkoituksena on investoinneilla lisätä yksittäisen kiinteistön tai tietyn alueen ja sen kiinteistöjen arvoa. viii

9 Kiinteistön elinkaari Kiinteistönomistus Kokonaistaloudellinen edullisuus Korjausrakentaminen Käyttöarvo Käyttöaste Käyttökustannukset Markkina-arvo Nettonykyarvo Nykyarvo Kiinteistön vaiheet maanhankinnasta ja kiinteistön mahdollisesta rakentamisesta sen hyödyntämisestä luopumiseen. Kiinteistön hallinta siten, että yhdellä tai useammalla henkilöllä tai yhteisöllä on omistusoikeus kiinteistöön tai sen osaan. Kiinteistönomistaja voi olla joko sijoittajaomistaja tai käyttäjäomistaja. Kun valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, on hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä mainittava kaikki vertailuperusteet, joilla tarjouksia arvioidaan. Vertailuperusteiden määrittely on pitkälti hankintayksikön harkintavallassa. Vertailuperusteet eivät kuitenkaan saa sisältää syrjiviä tai jotain tarjoajaa suosivia seikkoja. Rakentaminen, joka muuttaa aiemmin rakennettua kohdetta toivottuun suuntaan. Kiinteistön arvo sen nykyisessä käytössä. Käyttöarvossa huomioidaan kiinteistön sellaiset ominaisuudet, joista on hyötyä kiinteistön nykykäytössä, mutta ei välttämättä muussa käytössä. Käyttöarvo on siten voimakkaasti käyttäjäsidonnainen käsite. Käytössä olevien tilojen osuus kokonaistilakannasta tietyssä kohteessa tai tietyssä kiinteistösalkussa. Käyttäjälle tilojen käytöstä aiheutuvat muuttuvat kustannukset, jotka määräytyvät tarvittavien hyödykkeiden määrän ja laadun perusteella. Käyttökustannuksia muodostuu mm. veden ja sähkön kulutuksesta sekä omien tilojen siivouksesta. kiinteistön rahassa mitattava arvo, jolla omaisuus arvopäivänä vaihtaisi omistajaa liiketoimeen halukkaiden ja toisistaan riippumattomien ostajan ja myyjän välillä asianmukaisen markkinoinnin jälkeen osapuolten toimiessa asiantuntevasti, harkitusti ja ilman pakkoa. Arvo, joka saadaan kun nykyarvosta vähennetään investointikustannukset. Arvo, jota laskettaessa siirretään kaikki siitä aiheutuvat kassaan- ja kassastamaksut laskentakorkoa käyttäen tiettyyn vertailuhetkeen, joksi tavallisimmin valitaan laskentahetki. ix

10 Ohjelmointi Optio POE Rakennuksen tuotemalli Rakennusosa Rakennusosamalli Reaalioptio Kiinteistön tilojen määrittäminen eli ohjelmointi on resurssien allokointia toimintaympäristöön, käyttäjiin ja organisaation strategiaan liittyen. Sopimus, johon liittyy määrätty oikeus ilman velvollisuutta. Post-Occupancy Evaluation, kts. Jälkikäteisarvio. Rakennuksen ja rakennusprosessin elinkaaren aikaisten tuotetietojen kokonaisuus. Yhtenä kokonaisuutena käsiteltävä rakennuksen fyysinen osa. Rakennuksen tuotemallin tietosisällön osajoukko (vaiheistus), joka kattaa rakennusosat ja niiden tuoterakenteen; kuitenkin niin, että lopullisia rakennustuotteita ei ole vielä valittu. Reaalioptio on optio, jonka etuutena on fyysinen tai fyysiset hyödykkeet. Kiinteistö- ja rakennusalalla reaalioption hyödykkeen ostaminen tarkoittaa yleensä hyödykkeen rakentamista. Option toteuttamishinta (excercise price) on projektin rakentamisen hinta. Reaalioptioiden taloudellisuuden tärkein ajatus on, että joustavuuksilla on arvoa fyysisten pääomainvestointien tapauksessa ja sen arvo on sitä suurempi mitä suurempi etuuden epävarmuus on. Suunnitteluallianssi Suunnittelumalli Tietokanta Tila Tilatyyppi Suunnitteluallianssi on käyttäjälähtöinen menetelmä rakennussuunnittelun hankintaan ja suunnittelun tuottavuuden parantamiseen. Suunnitteluallianssissa rakennussuunnittelu hankitaan kokonaisuutena laatua painottaen. Rakennuksen tuotemallin tietosisällön osajoukko, joka kattaa suunnittelijoiden suunnitteluratkaisut. Jäsennetty ja hallittu tietojen kokoelma, jota yksi tai useampi sovellus voi käyttää ja päivittää. Rakennuksen kerrososa tai yhtenäinen alue kerrososasta. Käyttötarkoitus on usein sama yhdessä tilassa. Tila käsitettä käytetään myös laajemmin rakennetun ympäristön ulkopuolella. Rakennuksia ja rakennuksessa olevia tiloja voidaan luokitella käyttötarkoituksen perusteella useisiin eri luokkiin. Tuotto Sijoitetulle pääomalle saatu korvaus. Sijoituksen tuotto voidaan ilmaista rahamääräisenä tai prosentteina sijoitetusta pääomasta. x

11 Tuottoaste Uudisrakentaminen Vaatimusmalli Vajaakäyttöaste Tuottoasteessa tuotto (esim. kokonais- tai nettotuotto) on suhteutettu sidottuun pääomaan, yleensä joko hankintahintaan, omaan pääomaan tai markkina-arvoon. Tuottoaste ilmoitetaan yleensä prosentteina. Rakentaminen, joka tuottaa uutta tilaa tai uuden rakennelman. Uudisrakentaminen voidaan jakaa ensirakentamiseen ja lisärakentamiseen. Rakennuksen tuotemallin tietosisällön osajoukko, joka kattaa (asiakas)vaatimukset. Vapaana tai vuokrattavissa olevien tilojen osuus kokonaistilakannasta tietyillä osamarkkinoilla. käytettä- Virtuaalinen vyysarvio VOE Vuokralainen Tietomallintamista hyödyntävä tilan virtuaalinen käytettävyysarvio, jossa tila mallinnetaan kolmiulotteisesti, jotta käyttäjä voi arvioida sen toimivuutta jo suunnitteluvaiheessa. Virtual Occupancy Evaluation, kts. virtuaalinen käytettävyysarvio. Luonnollinen tai juridinen henkilö, joka hankkii kiinteistön tai sen osan vastiketta vastaan omaan käyttöönsä tai luvan saatuaan luovuttaa edelleen toisen käyttöön. Ylläpitokustannukset Kaikki kiinteistön ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Ylläpitokustannuksiin sisältyy kaikki kiinteistön päivittäisestä käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvat muuttuvat ja kiinteät kustannukset, jotka koostuvat henkilöstö-, aine-, tarvike- ja kalustokuluista. xi

12 1 Johdanto 1.1 Tausta Käyttäjätyytyväisyys on keskeinen osa kiinteistön arvon muodostumista ja kiinteistön omistajalleen synnyttämää kassavirtaa. Kiinteistön arvo kokonaisuudessaan muodostuu sen vaihto- ja käyttöarvosta. Jälkimmäisellä tarkoitetaan käyttäjän tai ympäristön rakennuksesta saavuttamaa fyysistä hyötyä ja rakennuksen tilojen sopivuutta käyttäjän prosesseihin. Vaihtoarvo puolestaan on kiinteistön omistajan kiinteistöstä saavuttama taloudellinen hyöty. (Kykyri & Kiiras 2005) Kiinteistön kehitystarpeen syntyminen on usein seurausta tilan käyttäjän prosessien ja tarpeiden muutoksesta. Mikäli kehitystarpeita ei voida hallita, voi seurauksena olla kiinteistön vajaakäyttöasteen kasvu ja vuokratason lasku. Nämä yhdessä synnyttävät tilanteen, jossa kiinteistön omistaja ei ole tyytyväinen kiinteistöstä saatavaan tuottoon, minkä seurauksena se aloittaa kiinteistön kehitystoimenpiteet (Kykyri & Kiiras 2005). De Neufville (2011) esittää joustavan tilaratkaisun johtavan kiinteistön arvonnousuun 25 %:lla vähentämällä riskiä ja kasvattamalla mahdollisuuksia tuottoon. Arvon nousu perustuu joustavan suunnittelun mahdollistamaan tulevaisuuden epävarmuuden huomioimiseen, sillä joustava suunnitteluratkaisu adaptoituu tehokkaammin tulevaisuuden ratkaisuun. Perinteisen suunnittelun ongelmana on se, että tulevaisuuden tilanne ennustetaan ja ratkaisu suunnitellaan siihen tilanteeseen, jolloin lopputulos ei vastaa käyttötarkoitustaan valmistumishetkellä eikä edes välttämättä tulevaisuudessa, jos suunniteltu tulevaisuus ei toteudu. Tällä hetkellä on havaittavissa, että käyttäjätyytyväisyys tiloihin ei ole erityisen korkea. Pääkaupunkiseudulla useissa kohteissa käyttäjien tyytymättömyys toimitiloihinsa on johtanut vakavaan toimitilojen vajaakäyttöön (KTI Kiinteistötalouden instituutti 2013) ja joustamattomat rakennusten ominaisuudet siihen, etteivät käyttäjät sitoudu tiloihin pitkäksi aikaa. Kiinteistötalouden instituutin markkinakatsauksen (KTI Kiinteistötalouden instituutti 2013) mukaan toimitilojen käyttöasteet ovat heikentyneet kaikissa suurissa kaupungeissa Suomessa. Catellan (2013) markkinakatsauksen mukaan toimitilojen vajaakäyttöaste pääkaupunkiseudulla on jo 11,5%. Katsauksissa esitetään, että toimistojen korkea vajaakäyttöaste on seurausta ylitarjonnasta. Ylitarjontatilanteessa vajaakäyttöasteen minimoimisen kannalta kiinteistön käyttäjän tyytyväisyys on kiinteistöomistajan liiketoiminnan kannalta elintärkeää. Perinteisissä rakentamisen hankemalleissa haasteena on, että käyttäjäprosessien muutoksia suunnittelun ja kiinteistön käytön aikana on vaikea hallita. Hallinnan epäonnistumiset voivat oleellisesti pienentää kiinteistön käyttöarvoa ja käyttöastetta. Esimerkiksi huono käyttö- ja muuntojoustavuus rajoittavat rakennuksen käyttöä ja vaikuttavat rakennuksen arvoon (Kruus et al. 2006). Näin ollen käyttäjän tyytymättömyyden ja sitä kautta vajaakäyttöasteen keskeiset syyt ovat kiinteistön suunnittelun hankintamalleissa ja suunnittelun johtamismalleissa, jotka eivät tue käyttäjäprosessien ja niiden muutosten huomioimista suunnittelussa. Perinteisissä hankemalleissa suunnittelijoille annetaan lähtötietona tiukasti rajattu tilaohjelma ja muu hankesuunnitelma, jossa on kerättynä käyttäjän tarpeita ja toiveita. Tilaohjelma on joustamaton vähimmäisvaatimus ja kaikki suunnittelun aikana 1

13 käyttäjältä tulevat uudet vaatimukset lisäävät yleensä rakennuksen ja suunnittelun kustannuksia. Jos budjetissa ei ole varauduttu uusiin käyttäjävaatimuksiin, on riskinä esimerkiksi valmiin rakennuksen yhteensopimattomuus käyttäjäprosessien kanssa tai käyttäjätyytymättömyys. Edellä mainitut haasteet ovat ajankohtaisia erityisesti käyttäjäprosesseiltaan vaativissa julkisten kiinteistösijoittajien hankintamenettelyissä. Parhaana esimerkkinä näistä haasteista on Kendallin (2005) esittämä INO Bern sairaalahanke, jossa käyttäjäprosessit, lainsäädäntö ja markkinat muuttuivat väistämättä suunnitelmien aikana aiheuttaen lisäkustannuksia. Muuttuvista käyttäjätarpeiden vuoksi hankkeessa otettiin käyttöön avoimen rakentamisen mukainen suunnitteluprosessi, joka on käyttäjälähtöinen menetelmä suunnittelun aikaiseen tavoitteiden hallintaan. Tässä diplomityössä tutkitaan, miten kiinteistön kannattavuutta voidaan parantaa käyttöarvoa kehittämällä. Työssä keskitytään ohjelmoimaan tuotoiltaan julkisen kiinteistöomistajan kannalta kannattava ja käyttäjälleen arvokas kiinteistö sekä hankkimaan sen suunnittelu kokonaistaloudellisesti mahdollisimman edullisesti. Kiinteistökehittäminen on toimintaa, jonka tarkoituksena on investoinneilla lisätä yksittäisen kiinteistön tai tietyn alueen kiinteistöjen arvoa. Kiinteistökehitys voi kohdistua suunnitteilla olevaan kiinteistön osaan tai jo olemassa olevaan kiinteistöön ja sen osiin. Se ei siis ole pelkästään olemassa olevan kiinteistön jalostamista vaan voi myös olla uudisrakentamista. (KTI Kiinteistötalouden instituutti 2013) Miles et al. (2000) on muotoillut laajasti hyväksytyn kahdeksan vaiheen kiinteistökehitysprosessin (Kuva 1). Prosessi on esitetty kiinteistökehittäjälle yleisellä tasolla tarpeen syntymisestä kiinteistön ylläpitoon. Prosessin lähtökohtana missä tahansa tulee olla mahdollisuus keskeyttää hanke, jos se huomataan kannattamattomaksi. Milesin muotoileman viitekehyksen avulla kuvaillaan kiinteistökehitys konseptitasolla, mutta uusi konstruktio kehitetään vastaamaan elinkaaren aikaisia käyttäjäprosessien muutoksia jo kiinteistökehityksen aikana. 2

14 1. Kiinteistön kehitystarpeen syntyminen 2. Idean jalostaminen 3. Toteutettavuuden selvittäminen 4. Sopimusneuvottelut 5. Virallisten sopimusten allekirjoittaminen 6. Rakentaminen 7. Valmistuminen 8. Kiinteistön, omaisuuden ja kiinteistösalkun johtaminen Kuva 1. Milesin et al. (2000) kiinteistökehitysprosessi 1. Kiinteistön kehitystarpeen syntyminen Kiinteistön kehitystarve syntyy markkinoilta tunnistetuista mahdollisuuksista, joihin etsitään alustavia ratkaisuja. Kehitysideoita syntyy usein ilman suurempia ponnisteluja, mutta ideoiden etsimiseen voidaan käyttää myös esimerkiksi seuraavia työkaluja: - Aivoriihi, jossa luodaan mahdollisimman paljon ideoita eikä mitään karsita pois - Ryhmäarviointiprosessi eli ryhmässä priorisoidaan ideoita, joita on luotu esimerkiksi aivoriihessä - Delphi-menetelmässä asiantuntijat arvioivat esitettyjä ideoita usealla eri iteraatiokierroksella, jotta asiantuntijoiden yhteinen yhteisymmärrys saavutetaan - Ympäristöskannaus on systemaattinen tapa etsiä tietoa liiketoimintaympäristöstä - Fokusryhmämenetelmässä valitaan mahdollisia käyttäjiä tai asiakkaita ideoimaan kiinteistökehitysratkaisuja - Kyselytutkimukset, jossa kyselyn avulla kartoitetaan ratkaisuideoita suuremmalta otosjoukolta kuin fokusryhmämenetelmässä 3

15 2. Idean jalostaminen Idean tarkentumisvaiheessa analysoidaan alustavasti liiketoimintaympäristöä, paikallista markkinaa ja kilpailua. Tämän jälkeen valitaan alustava paikka kiinteistölle sekä aloitetaan sidosryhmäneuvottelut ja määritetään projektin alustavat suunnitelmat. 3. Toteutettavuuden selvittäminen Kehittäjä toteuttaa tai tilaa laajan markkinatutkimuksen, jossa arvioidaan markkinatilannetta ja liiketoimintaympäristöä. Hankkeen kannattavuutta analysoidaan vertailemalla ennakoituja tuottoja kustannuksiin. Hankkeen toteutettavuus selvitetään laillisista, fyysisistä ja taloudellisista näkökulmista. 4. Sopimusneuvottelut Kiinteistökehittäjä lukitsee kiinteistön käyttötarkoitussuunnitelmat kannattavuusanalyysin johtopäätösten perusteella. Sopimusneuvottelut aloitetaan tulevien käyttäjien kanssa. Kiinteistökehittäjä hankkii rahoitussitoumuksen, valitsee rakentajan, päättää yleiset vuokraus- ja myyntiehdot sekä aloittaa tarvittavien lupien hakemisen. 5. Virallisten sopimusten allekirjoittaminen Tässä vaiheessa pyritään allekirjoittamaan kaikki hankkeeseen liittyvät sopimukset kuten yhteistoimintasopimukset kumppaneiden kanssa, hankkeen rahoitukseen liittyvät sopimukset, urakoitsijasopimukset, tontin hankintaan liittyvät sopimukset, vakuutukset ja vuokralaissopimukset. 6. Rakentaminen Kiinteistökehittäjä varmistaa, että hanke pysyy sovitussa aikataulussa ja budjetissa. Tarvittaessa kiinteistökehittäjä hyväksyy suunnitelmamuutoksia, jotka markkinointitai kehitystiimit ehdottavat, sopii erimielisyyksistä ja varmistaa oman operatiivisen henkilökunnan saatavuuden tarvittaessa rakennusprosessin aikana. 7. Valmistuminen Kiinteistökehittäjä lisää markkinointipanostuksia ja tuo kiinteistön operatiivisen johdon kokopäiväisesti kiinteistöön. Rakennus hyväksytään ja vuokralaiset muuttavat rakennukseen. Rakentamisen laina maksetaan ja pysyvä laina lukitaan. 8. Kiinteistön, kiinteistöomaisuuden ja kiinteistösalkun johtaminen Kiinteistön omistaja (kehittäjä tai uusi omistaja) ottaa kiinteistöjohtamisen vastuulleen ja tekee tarpeen mukaisia toimenpiteitä ylläpitääkseen omaisuutta ja maksimoidakseen pääomien tuoton yrityksen kiinteistösijoitusportfolion strategian mukaisesti. Miles et al. (2000) kiinteistökehitysprosessi on yksi arvostetuimmista kiinteistökehitysprosessin esitystavoista. Muun muassa Kykyri ja Kiiras (2005) ovat sitoneet kiinteistökehitysprosessin tarpeen selvittämisen Milesin viitekehykseen. Viitekehyksen arvostuksesta huolimatta se on julkisen kiinteistökehittäjän näkökulmasta ongelmallinen, koska siinä ei varauduta rakennuksen elinkaaren aikaiseen muuttumiseen. Miles ei myöskään huomioi rakennusvaiheen eri intressejä eikä sitä, että suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan usein eri aikoihin. Joustavuuden näkökulmasta prosessia tulisi kehittää suuntaan, jossa suunnittelu on oma hallittava kokonaisuutensa. Tällöin elinkaaren aikana usein muuttuviin käyttäjätarpeisiin voitaisiin varautua paremmin jo kiinteistökehityksen aikana. Milesin kiinteistökehitysprosessissa keskitytään julkisen kiinteistöomistajan kannalta liikaa ideoiden etsimiseen, sillä julkisen kiinteistön hankinnan taustalla on usein selkeä tarve ja sille varattu tiukka budjetti. 4

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo LCI-Päivä 2016 Järvenpään Uusi Sosiaali - ja Terveyskeskus

Lisätiedot

Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta. Professori Harri Haapasalo

Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta. Professori Harri Haapasalo Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta Professori Harri Haapasalo Esityksen sisältö Mitä verkostoitunut toimintaympäristö tarkoittaa? & Mitä haasteita verkostoituneessa

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET IPT-strategiapäivä 16.1.2014, Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy Arkipäivän pohdintaa epävarmuuksia ja riskejä sisältävien hankkeiden johtamisessa Kuka/ketkä hinnoittelevat

Lisätiedot

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta buildingsmart määritelmä buildingsmart määriteltiin Washingtonin IAIkokouksessa viime marraskuussa seuraavasti: buildingsmart is integrated

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Onko elinkaariajattelu unohdettu kaupunki- ja kiinteistökehityksessä?

Onko elinkaariajattelu unohdettu kaupunki- ja kiinteistökehityksessä? Onko elinkaariajattelu unohdettu kaupunki- ja kiinteistökehityksessä? Kestävä kaupunki malli elinkaarijohtamiseen ERA17-vuosipäivä: Tulevaisuuden kaupunki viisaampaa asumista ja kestävämpää liikkumista

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Hyvät hankintamenettelyt kehityshanke Hankkeen esittely ja tilannekatsaus. Santeri Naumanen SKOL ry

Hyvät hankintamenettelyt kehityshanke Hankkeen esittely ja tilannekatsaus. Santeri Naumanen SKOL ry Hyvät hankintamenettelyt kehityshanke Hankkeen esittely ja tilannekatsaus Santeri Naumanen SKOL ry Diplomityö: Hyvän suunnittelun vaikuttavuus rakennushankeen onnistumiseen (1/2) Tutkittiin suunnittelun

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Ihmiset ja tiimit IPT-projekteissa Suomen ja USA:n erot Henri Jyrkkäranta, Helsingin Yliopisto Kari-Pekka Tampio, Pohjois-Pohjanmaan

Ihmiset ja tiimit IPT-projekteissa Suomen ja USA:n erot Henri Jyrkkäranta, Helsingin Yliopisto Kari-Pekka Tampio, Pohjois-Pohjanmaan Ihmiset ja tiimit IPT-projekteissa Suomen ja USA:n erot Henri Jyrkkäranta, Helsingin Yliopisto Kari-Pekka Tampio, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri LCI-Päivä 2016 IPT/IPD? Integroitu projektitoimitus

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Kärkihankeallianssi. Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli. Sähköurakoitsijapäivät. Tuomme tilalle ratkaisut

Kärkihankeallianssi. Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli. Sähköurakoitsijapäivät. Tuomme tilalle ratkaisut Kärkihankeallianssi Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli Sähköurakoitsijapäivät 20.11.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen historia Intendentin konttori 3.9.1811 1865 Yleisten

Lisätiedot

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, 18.1.2017 / Oulu 19.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Julkisten hankintojen merkitys on valtava Suomen julkinen sektori hankkii rakennusurakoita, tavaroita

Lisätiedot

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE 2 Kiinteistön elinkaari Kilpailu Hankkeen osapuolet Kiinteistön tuotemalli Mahdollisuudet VBE 2 1. Kiinteistön tuotemallin käyttömahdollisuudet 2. Kiinteistöalan

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla

15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla 15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla Juha Vuorenmaa, rakennuttajapäällikkö Marita Tamminen, projektipäällikkö Vantaan kaupunki, Tilakeskus Miksi ja millä perusteilla ESCOon -

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI INFRAMALLINTAMISEN PÄIVÄ 1.2.2017 Veli-Pekka Koskela ESITYKSEN SISÄLTÖ Hanke-esittely Yhteistoiminta puistosuunnitteluhankkeessa

Lisätiedot

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys Tero Marttila, TTY Jommi Suonketo, Paavo Kero, Petri Annila Esityksen sisältö Tausta (ja tulevaisuus/tavoitteet) Määrittelyt

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2015 Jukka Uusitalo Antti Huotari Leena Aaltonen 20.1.

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2015 Jukka Uusitalo Antti Huotari Leena Aaltonen 20.1. An International Associate of Technopolis Oyj Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2015 Jukka Uusitalo Antti Huotari Leena Aaltonen 20.1.2016 Muodosta pdf arko-työkalut

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Ylläpitopalvelut kiinteistöjen elinkaaressa. Johan Mild

Ylläpitopalvelut kiinteistöjen elinkaaressa. Johan Mild Ylläpitopalvelut kiinteistöjen elinkaaressa Johan Mild 25.01.2012 Asialista Ylläpitopalvelut kiinteistöjen elinkaaressa Case NKS (Nya Karolinska Solna) Katsaus taakse ja eteen visio on kaiken kehityksen

Lisätiedot

MITEN ALLIANSSIURAKKA HYÖDYTTÄÄ TILAAJAA JA URAKOITSIJAA?

MITEN ALLIANSSIURAKKA HYÖDYTTÄÄ TILAAJAA JA URAKOITSIJAA? MITEN ALLIANSSIURAKKA HYÖDYTTÄÄ TILAAJAA JA URAKOITSIJAA? Sakari Pesonen Fira Oy 4.2.2015 FIRA OY Liikevaihto 2014 n.100m n.170 työntekijää, ei omia työmiehiä Etelä-Suomi, Lahti, Tampere http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1414298312484

Lisätiedot

Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk

Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk ROTI 2015-arvosanat Rakennukset : 7 Liikenneverkot : 7 Yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan. Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt

Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan. Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt 1 24.5.2010 Tietomallintamisen kehityspolku Senaatti-kiinteistöissä BIM - kehityshankkeet

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

XX PSK BIM ammattilaisseminaari Helsinki, Finlandia-talo

XX PSK BIM ammattilaisseminaari Helsinki, Finlandia-talo XX PSK BIM ammattilaisseminaari 09.09.2016 Helsinki, Finlandia-talo Allianssimuotoinen projekti investointihankkeen toteutusmuotona PSK STANDARDISOINTI Profox Companies Ltd; 2016 SEMINAARIN AJATUS -Jakaa

Lisätiedot

Kaupallinen malli -ryhmä

Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallinen malli -ryhmä Kaupallisen mallin merkitys Kompensaatiomalli Tarjouksen hintakomponentti Kannustinjärjestelmä Tavoitekustannuksen ylitys/alitus Tavoitekustannuksen muuttaminen Avaintulosalueet

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Kurssilla: Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 23.1.2008 Johanna Viitanen johanna.viitanen@soberit.hut.fi Luennon aiheet Tuotekehityksen

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2011

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2011 Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2011 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen Toimeksiannon määritys Toimeksianto Technopolis Oyj (Technopolis) ja Realia Management

Lisätiedot

OHJELMA Aamukahvi

OHJELMA Aamukahvi OHJELMA 8.30 Aamukahvi 9.00 Tervetuloa; Miksi kannattaa tehdä innovatiivinen hankinta ja miten innovatiivisuutta voi mitata? Johtaja Matti Mannonen, Teknologiateollisuus ry 9.20 Innovatiivisuus kaupungin

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS OY

TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS OY PRO IT - Tuotemallitieto rakennusprosessissa -seminaari Tuotemallipohjainen suunnittelu Kansallismuseon Auditorio, 19.5.2003 TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS

Lisätiedot

Päätösanalyysi Teknologföreningenin kiinteistöuudistuksen tukena (valmiin työn esittely)

Päätösanalyysi Teknologföreningenin kiinteistöuudistuksen tukena (valmiin työn esittely) Päätösanalyysi Teknologföreningenin kiinteistöuudistuksen tukena (valmiin työn esittely) Sara Melander 1.11.2016 Ohjaaja: DI Malin Östman Valvoja: Prof. Kai Virtanen Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Stokastinen optimointi taktisessa toimitusketjujen riskienhallinnassa (valmiin työn esittely)

Stokastinen optimointi taktisessa toimitusketjujen riskienhallinnassa (valmiin työn esittely) Stokastinen optimointi taktisessa toimitusketjujen riskienhallinnassa (valmiin työn esittely) Esitelmöijä Olli Rentola päivämäärä 21.1.2013 Ohjaaja: TkL Anssi Käki Valvoja: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Infrakit 28.1.2016 Helsinki Markku Mustonen, Oulun kaupunki & Teppo Rauhala, Proxion Infra-alan digitalisoituminen Infra-ala on digitalisoitunut viimeisinä

Lisätiedot

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods Espoo 29.9.2016 Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Sisältö Työn tausta Ongelman asettelu Metodiikka Kehitysprojekti

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Projektityökurssi 2. Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group

Projektityökurssi 2. Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group Projektityökurssi 2 Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group No mitä tähän ny sit kantsis laittaa Teepä vähän markkinaanalyysiä! Markkina-analyysi - Kun etsitään kohteelle käyttötarkoitusta Kohteen

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Keskiviikko, 31.1. 2007 Spektri, Otaniemi Reijo Hänninen, toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund

Lisätiedot

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä Case Sahalahden esikäsittelylaitos Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari 6.10.2006, Antti Heikkilä 2009 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytön yleiset vaatimukset

Lisätiedot

VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA

VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA Emil Matintupa 25.5.2016 1 AGENDA 1. Tietomallien rooli tiensuunnitteluprosessissa

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA FIRA OY TOTEUTUSMALLILLA Sakari Pesonen

RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA FIRA OY TOTEUTUSMALLILLA Sakari Pesonen RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA TOTEUTUSMALLILLA FIRA OY 26.3.2014 Sakari Pesonen SUTTER HEALTH - PAMF SAN CARLOS INTEGRATED FORM OF AGREEMENT (IFOA) ALLIANSSISOPIMUS MIKSI UUSIA TOTEUTUSMALLEJA

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA

YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA YHTEISET TYÖPAIKAT TUTKIMUS-, VALVONTA- JA VIESTINTÄHANKKEEN TUTKIMUSOSIO YHTEISET TYÖPAIKAT KOKOUS 4/2016, 6.9.2016 PÄIVI KEKKONEN, SUUNNITTELIJA TUTKIMUSOSION TOTEUTUS Ajoittuu aikavälille heinäkuu-joulukuu

Lisätiedot

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto RIL infrabim seminaari 14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio RIL Tietomallitoimikunnan puheenjohtaja rakennusteollisuuden aloilla, Erkki Mäkinen, Segmenttijohtaja, Infrarakentaminen

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Kiinteistö- ja rakentamistalouden tutkimusseminaari 15.09.2004 Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Tomi Ventovuori Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous Tutkimuksen tavoitteet Tunnistaa

Lisätiedot

tyhjät tilat Avaimia elävämpään kaupunkiin?

tyhjät tilat Avaimia elävämpään kaupunkiin? tyhjät tilat Avaimia elävämpään kaupunkiin? Ideapaja 2.10.2013 Hella Hernberg, ympäristöministeriö / Design Exchange Programme #TYHJATTILAT #VACANTSPACE www.facebook.com/tyhjattilat Tavoite: parantaa edellytyksiä

Lisätiedot

Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyö miten erilainen oikeusasema vaikuttaa? Ella Mikkola

Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyö miten erilainen oikeusasema vaikuttaa? Ella Mikkola Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyö miten erilainen oikeusasema vaikuttaa? 9.3.2017 Ella Mikkola Selvityksen tausta ja toteutus Osa hanketta "Miten elinkeinoelämän, korkeakoulujen

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys.

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys. TARJOUSPYYNTÖ 1. HANKINTAYKSIKKÖ Etelä-Karjalan liitto Kauppakatu 40 D 53100 Lappeenranta ekarjala.fi/liitto Yhteyshenkilö Satu Sikanen satu.sikanen@ekarjala.fi 0400 661318 2. HANKINTAMENETTELY Kyseessä

Lisätiedot

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Virtuaalinen liikenteen tutkimuskeskus 16.2.2012 BANK, Unioninkatu 20, Helsinki Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto Esityksen sisältö Tutkimusyksikön

Lisätiedot

Hankkeen tilannekatsaus. Valtuustoseminaari Kari-Pekka Tampio

Hankkeen tilannekatsaus. Valtuustoseminaari Kari-Pekka Tampio Hankkeen tilannekatsaus Valtuustoseminaari 10.11.2016 Kari-Pekka Tampio Hintaindeksin kehitys Oulu kuuluu indeksialueeseen 4 Lanan rakentamispäätös Nykyinen indeksi Lanan rakentamisen aloitus? 81 83 86-87

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 Sopijapuolet 1. Lempäälän kunta (myöh. Kunta) Y-tunnus 0150783-1 2. Lempäälän Evankelisluterilainen seurakunta (myöh. Seurakunta) Y-tunnus 0150791-1 3. SRV Rakennus Oy (myöh.

Lisätiedot

Software engineering

Software engineering Software engineering Alkuperäinen määritelmä: Naur P., Randell B. (eds.): Software Engineering: A Report on A Conference Sponsored by the NATO Science Committee, NATO, 1968: The establishment and use of

Lisätiedot

INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN. Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit

INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN. Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit Agenda Miksi on tehostettava Toimintatapa nyt Mitä viime vuosina on tehty infra-alan alan tuotetietomalli-asiassa

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016 Tekesin rahoituspalveluja yrityksille Anna Alasmaa, 10.5.2016 Yrityksen elinkaari ja Tekesin palvelut - projektikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen kasvuvisio Tuotteen elinkaari kasvuvisio Alkuvaihe Kasvun

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt

Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 1 (7) Raitiotieallianssin riskienhallintamenettelyt Riskienhallintamenettelyt 2 (7) SISÄLTÖ 1 PERIAATTEET JA TAVOITTEET... 3 2 ORGANISOINTI JA VASTUUT... 4 3 RISKIENHALLINTAPROSESSI...

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

HYVÄ LIIKETOIMINTAPÄÄTÖS JA JOHDON VASTUU

HYVÄ LIIKETOIMINTAPÄÄTÖS JA JOHDON VASTUU HYVÄ LIIKETOIMINTAPÄÄTÖS JA JOHDON VASTUU Marika Salo HYVÄ LIIKETOIMINTA- PÄÄTÖS JA JOHDON VASTUU Yliopistollinen väitöskirja, joka Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! JANNE VARTIAINEN PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN VUOROTTAISKÄYTÖN HYÖDYT ESPOON JA HELSINGIN KAUPUNGEISSA

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! JANNE VARTIAINEN PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN VUOROTTAISKÄYTÖN HYÖDYT ESPOON JA HELSINGIN KAUPUNGEISSA JANNE VARTIAINEN PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN VUOROTTAISKÄYTÖN HYÖDYT ESPOON JA HELSINGIN KAUPUNGEISSA Diplomityön tutkimussuunnitelma LUONNOS 11.6.2014 Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

TALOYHTIÖLLE STRATEGIA. Tero Heikkilä 30.1.2014

TALOYHTIÖLLE STRATEGIA. Tero Heikkilä 30.1.2014 TALOYHTIÖLLE STRATEGIA Tero Heikkilä 30.1.2014 Isännöintiliiton tavoitteena on isännöinnin tunnettuuden ja arvostuksen parantaminen. TALOYHTIÖLLE STRATEGIA MIKSI? FAKTA: ASUKKAILLA HUOMATTAVAN KRIITTINEN

Lisätiedot

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta MAARAKENNUSPÄIVÄ 2015 Finlandia-talo 24.9.2015 Teema 1 Hankkeet ja investoinnit, Sali A, 16:00 Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta - Haasteita ja mahdollisuuksia infrarakentamiselle kaupungininsinööri

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

ProAMK. KOTA-AMKOTA Seminaari. Helsingin yliopisto ProAMK-2007-Orama

ProAMK. KOTA-AMKOTA Seminaari. Helsingin yliopisto ProAMK-2007-Orama ProAMK KOTA-AMKOTA Seminaari Helsingin yliopisto 6.11.2007 "You can t solve current problems with current thinking because current problems are the result of current thinking." Albert Einstein Agenda Mikä

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot