Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun"

Transkriptio

1 Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Jere Viljanen Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun hankinta Diplomityö Otaniemessä 19. joulukuuta 2013 Valvoja: Ohjaaja: Professori Kari Tanskanen Matti Sivunen, DI

2 AALTO-YLIOPISTO Perustieteiden korkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä: Jere Viljanen Työn nimi: Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun hankinta Sivumäärä: Päiväys: Työn sijainti: TU Professuuri: Teollisuustalous Työn valvoja: Kari Tanskanen, prof Koodi: TU-22 Työn ohjaaja: Matti Sivunen, DI Käyttäjätyytyväisyys on keskeinen osa kiinteistön arvon muodostumista ja sen synnyttämää kassavirtaa. Tutkimuksissa on havaittu, että käyttäjät eivät ole erityisen tyytyväisiä toimitiloihin. Käyttäjien tyytymättömyys toimitiloihinsa ja tilojen vähäinen joustavuus on johtanut toimitilojen vuokrasopimussyklin lyhenemiseen ja vakavaan vajaakäyttöön pääkaupunkiseudulla. Yksi suurimmista tekijöistä tämän ongelman taustalla on käyttäjän tarpeiden ja joustavuuden vähäinen merkitys vallitsevassa kiinteistökehitysprosessissa. Tämä diplomityö etsii ratkaisua tähän ongelmaan. Työn tavoitteena on esittää toimintamalli käyttäjälähtöiseen suunnitteluun ja kiinteistön elinkaaren aikaisen joustavuuden huomioivaan kiinteistökehitysprosessiin, ja osoittaa toimintamalli toimivaksi. Työ toteutetaan laadullisena konstruktiivisena tutkimuksena. Tutkimuksessa rakennetaan ratkaisumenetelmä ajankohtaiseen ongelmaan, jossa nykyiset suunnittelukäytännöt eivät huomioi käyttäjän prosessien muutoksia, mikä johtaa kiinteistön arvon ja kannattavuuden laskuun. Kirjallisuuskatsaus pohjautuu kolmeen pääteemaan. Perinteinen kiinteistökehitysprosessi esitetään Miles et al. (2000) teoksen mukaisesti, optioajattelun pohja perustuu Blackin ja Scholesin (1973) option arvottamisen teoriaan ja tavoitehintamenettely Pennanen et al. (2011) tutkimukseen. Konstruktio osoitetaan toimivaksi tapaustutkimuksella, haastatteluilla ja kyselyllä. Työn tuloksena esitetään avoimen rakentamisen mukainen joustava kiinteistön tilojen ohjelmointi, jossa kustannuksia ohjataan tavoitehintamenettelyllä. Kiinteistöön suunniteltavien joustavuuksien arvo voidaan laskea reaalioptiomenetelmällä. Tämän ohjelmoinnin ja kannattavuusanalyysin lopputuloksena on kiinteistön vaatimusmalli, jonka perusteella voidaan hankkia suunnitteluallianssi. Suunnitteluallianssin kaupallisen mallin palkkion perusteet voidaan sitoa vaatimusten toteutumiseen. Työn ensimmäisenä johtopäätöksenä esitetään, että suunniteltavan kiinteistön kannattavuutta voidaan parantaa käyttöarvoa kehittämällä. Työn toisena johtopäätöksenä esitetään, että suunnitteluallianssi on kokonaistaloudellisesti edullisin hankintatapa kiinteistön suunnitteluun, jos käyttäjän prosesseja ei tunneta tai ne muuttuvat suunnittelun aikana. Työn kolmantena johtopäätöksenä esitetään, että suunnitteluallianssin suunnittelun johtamisprosessi maksimoi kiinteistön käyttöarvon vaatimusmallissa esitetyn tavoitehinnan mukaisesti. Asiasanat: avoin rakentaminen, joustava tilaohjelma, reaalioptiolaskenta, suunnitteluallianssi, tavoitehintamenettely Julkaisukieli: suomi

3 AALTO UNIVERSITY School of Science Degree Programme in Industrial Engineering and Management ABSTRACT OF THE MASTER S THESIS Author: Jere Viljanen Subject of the thesis: User-oriented building design and its procurement Number of pages: Date: Library location: TU Professorship: Industrial Management Supervisor: Kari Tanskanen, prof Code of professorship: TU-22 Instructor: Matti Sivunen, DI Customer satisfaction is a significant part of value accumulation and cash flow of the real estate for its owner. However, previous studies show that user s satisfaction for office premises is at low level. This dissatisfaction and non-adaptability of buildings have led to the situation where leasing periods are shorter than ever and office vacancy rates are higher than ever. One of the most important factors behind these problems is that user needs and the flexibility of spaces are not taken into account in current property development practices. The aim of this study is to present and validate a framework for user-oriented design and design process that takes flexibility into account in design and in the life cycle of the building. The research methodology is a constructivist research approach in which the study aims to construct a solution for a practical problem. The problem to be solved is that current design practices do not take users process changes into account during design, which leads to lower real estate value in use and lower profitability for real estate owner. This study is positioned in literature for three distinct subjects, namely property development, real option valuation and target value design. The basis of current property development practices is based on Miles et al (2000) who presented an eight-step property development process. The roots in real option valuation are in Black and Scholes (1973) option valuation theories. Target value design literature is based on the studies of Pennanen et al (2011). The constructed model is validated by holistic case study, semi structured interviews and a questionnaire. The results show that flexibility can be taken into account by implementing open building approach for design together with flexible space quantification. The budget of the building can be done by target value design, and profitability of the flexibility design solutions can be valued with real option approach. This programming and valuation leads to requirements model of the building, which is the base document of procurement of design alliance. The first conclusion of the work is that the profitability of the property can be enhanced by improving its value in use. The second conclusion is that design alliance is the most economically advantageous tender for design if user processes are complex and changes happen often. The third conclusion suggests that design management process in design alliance maximizes value in use in the limits of target cost presented in the requirement model. Keywords: open building, flexible space quantification, real option valuation, design alliance, target value design Publishing language: Finnish iii

4 Esipuhe Boost Brothers Oy toimeksiantajana takasi minulle erittäin mielenkiintoisen ja kansallisella tasolla merkittävän diplomityön aiheen, jossa tavoitteena on ollut yhdistää uusia ja innovatiivisia menetelmiä kiinteistön kehitykseen, suunnittelun hankintaan ja suunnittelun johtamisen menetelmiin. Työssä erittäin merkittävässä roolissa on Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen toimintamalli, joka on kiinteistö- ja rakennusalan kehityksen kannalta aidosti uraauurtava ja kunnianhimoinen hanke. Tästä haastavasta aiheesta haluan ensisijaisesti kiittää työn ohjaajaa Matti Sivusta ja Boost Brothersin toimitusjohtajaa Juho-Kusti Kajanderia. Suuret kiitokset kuuluvat ehdottomasti myös Kiinteistö Oy Järvenpään terveystalon toimitusjohtaja Jari Toivolle, kun olen saanut käyttää tapaustutkimuksena uutta sosiaali- ja terveystaloa. Aaltoyliopistosta esitän suurimmat kiitokset työn valvojalle professori Kari Tanskaselle joustavasta diplomityöprosessista ja erinomaisista kommenteista. Tutkimus syvensi merkittävästi osaamistani rakennusprojektien hankekehityksen prosessista ja siinä hyödynnettävissä työkaluissa. Diplomityön aiheen valintaa suuntasi erityisesti taustani rakentamistalouden opinnoista, mutta myös kiinnostuneisuus projektiliiketoimintaan. Tässä diplomityössä on ollut erittäin paljon mielenkiintoisia konsepteja, joiden yhdistämisessä koheesiksi toimintamalliksi en olisi onnistunut ilman seuraavien asiantuntijoiden apua. Tietomallintamisen taustaan minua tutustuttivat Tero Järvinen, Jyry Kuokkanen ja Verneri Lehtovirta. Julkisien hankintojen monimutkaiseen maailmaan suuntaa näytti Mika Pohjonen. Reaalioptiolaskennasta suurin kiitos kuuluu Jussi Vimparille. Järvenpään uuden sosiaali- ja terveystalon suunnittelun hankinnan kokemuksia ja teräviä huomioita sain Juhani Kiiraalta, Jari Toivolta, Veikko Simunaniemeltä, Jani Saariselta, Eeva Ketolalta. Kiitos myös perheelleni ja kaikille tärkeille ystävilleni, jotka ovat sparranneet raskaan syksyn aikana erityisesti vapaa-ajalla. Kiitos myös kaikille loistaville työtovereilleni, jotka ovat auttaneet työssä monin arvokkain neuvoin ja keskusteluin. Sakulle myös suuren suuret kiitokset lopullisen dipan tulostamisesta! Hän pelasti tavoitteen jouluksi kansissa. Viimeiseksi kiitokset kuuluvat Erikalle, joka on paitsi tsempannut ja antanut arvokkaita neuvoja mutta myös tehnyt uskomattoman arvokasta kielenhuollollista työtä itseään säästämättä! Otaniemessä Jere Viljanen iv

5 Luettelo kuvista ja taulukoista Kuva 1. Milesin et al. (2000) kiinteistökehitysprosessi... 3 Kuva 2. Käytetty metodinen prosessi... 7 Kuva 4. Avoimen rakentamisen esimerkki INO sairaala, Bern (Kendall 2005) Kuva 5. Kannattavuuslaskennan vaiheet sovellettu Greden et al pohjalta Kuva 6. Option arvon jakauma ja sen diskontattu nykyarvo (Collan, 2012) Kuva 7. Black-Scholes menetelmän laskentaprosessi pääpirteittäin Kuva 8. Havainnollistus binomimallin option arvottamisesta Kuva 9. Datar-Mathewsin reaalioptiolaskennan prosessi Kuva 11. Kumulatiivinen vähennystarve neliötasolla Kuva 12. Kumulatiivinen vähennystarve työpistetasolla Kuva 13. Senaatin käyttöjoustavuusinvestoinnin tuottomahdollisuus kumulatiivisesti Kuva 14. Senaatin käyttöjoustoinvestointioption arvo Kuva 15. Kiinteistöomistajan ja vuokralaisen kannalta käyttöjoustoinvestointioption arvo Kuva 16. Kokonaistaloudellisesti edullisimman hankinnan prosessi projekteissa, joissa käyttäjän tarpeet täsmentyvät ja täydentyvät suunnittelun aikana Kuva 17. VIRMA-mallin vaiheet ja alkuperäinen aikataulu Kuva 18. Vaatimustyypit avoimen rakentamisen mukaisesti jaoteltuna Kuva 19. Kiinteistön markkina-arvon maksimointi Kuva 20. Investointianalyysin prosessi, sovellettu Greden et al. (2005) Kuva 21. Käyttöasteen kehitysskenaariot Kuva 22. Käyttämättömien huoneiden lukumäärä skenaarioittain Kuva 23. Maalämmön kumulatiivisten säästöjen skenaariot Kuva 24. Kuvakaappaus koneellisesta vaatimusmallista Kuva 25. Suunnitteluallianssin kilpailutuksen sijoittuminen prosessiin Kuva 26. Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskuksen tarjouspyynnön rakenne ja dokumentit Kuva 27. Pisteytysskaalausmenetelmien vertailu (Kiiras 2013) Kuva 29. Kyselyvastaajien roolijakauma suunnittelutiimeissä Kuva 30. Käyttäjän mukanaolo suunnitteluallianssissa Kuva 31. Suunnittelun hankinta Kuva 32. Vaatimusmalli Kuva 33. Kaupallinen malli Kuva 34. Kyselyn kokonaisuus Kuva 35. Suunnittelun aikainen käyttöarvon maksimointi Kuva 36. Käyttöarvon muodostuminen joustavassa ja perinteisessä vaatimusten hallinnassa Kuva 37.Järvenpään VIRMA-vaiheen ehdotussuunnittelun aikataulu Kuva 38. Järvenpään VIRMA-vaiheen yleissuunnittelun aikataulu Kuva 39. Iteratiivinen suunnitteluprosessi avoimen rakentamisen periaatteiden mukaisesti Kuva 40. Konstruktio: Kiinteistön kannattavuuden parantaminen käyttöarvoa kehittämällä Kuva 41. Havainnollistus käyttötarkoituksen muutoksista kiinteistön taloudellisten elinkaarten aikana tarvittavine investointeineen v

6 Taulukko 1. Esimerkki rakennusosien jakamisesta kiinteään runko-osaan ja muuntuvaan tilaosaan (Kykyri & Kiiras 2005) Taulukko 2. Sovellettu esimerkki joustavasta tilaohjelmasta (Raveala et al. 2013) Taulukko 3. Vuokralaisten henkilökunnan vähennystavoitteet Taulukko 4. Vuokraisten riskitasot Taulukko 5. vuokralaiskysynnän vuositason skenaariot Taulukko 6. Senaatin menettämät vuokratuotot ja vuokralaisten käyttämättömien tilojen kulut kumulatiivisesti Taulukko 7. Option tuotot neliötason tarkasteluna kiinteistöomistajalle ja vuokralaisille Taulukko 8. Hankintalain suunnittelun hankintaan soveltuvat kilpailumenettelyt Taulukko 9. Skenaariot sosiaali- ja terveyskeskuksen kävijämäärille vuosina 2030 ja Taulukko 10. Kumulatiivinen vuokravastuu 40 vuoden ajalle 3% korolla Taulukko 11. Käytön keskihajonnan mukainen käyttöjouston tilatarve Taulukko 12. Kumulatiiviset vuokrahyödyt eri käyttöjoustoskenaarioille Taulukko 13. Koonti Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskuksen investointilaskelmista Taulukko 14. Investointianalyysin suositukset tilaajalle Taulukko 15. Kyselyn hypoteesien toteutuminen vastausryhmittäin vi

7 Sisällysluettelo Esipuhe... iv Luettelo kuvista ja taulukoista... v Lyhenteet ja käsitteet... viii 1 Johdanto Tausta Tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaukset Tutkimusmetodiikka ja työn toteutus Käyttöarvon ohjelmointi, kannattavuuslaskenta ja suunnittelun hankinnan kokonaistaloudellinen edullisuus Kiinteistön kannattavuuden analyysi ja vaatimusten määrittely Käyttöarvon mahdollistava tilaratkaisu: avoin rakentaminen Joustavan tilaohjelman ohjelmointi ja kustannusten ohjaus tavoitehintamenettelyllä Reaalioptiolaskenta joustavuuksien kannattavuuden analysointiin Vaatimusmalli Suunnittelun aikainen käyttöarvon maksimointi vaatimusmallin rajoissa Tietomallintaminen virtuaalisen suunnittelun työkaluna Virtuaalinen käytettävyysarvio, VOE Suunnittelun kokonaistaloudellisesti edullinen hankintatapa Julkinen hankintalainsäädäntö Rakennushankkeen toteutusmuodon valinta ja osapuolten yhteiseen sopimukseen perustuvat toteutusmuodot Yhteenveto kirjallisuusosiosta Konstruktion toimivuus Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen hankinnassa Kiinteistön markkina-arvon maksimointi tuottoja arvioimalla Tuottojen optimointi optiolaskennalla ja kustannusten määrittäminen tavoitehintamenettelyllä Tuottojen ja kustannusten perusteella tehty alustava vaatimusmalli Yhteenveto Suunnitteluallianssi kokonaistaloudellisesti edullisimpana hankintatapana Suunnitteluallianssin hankinta Tarjouspyynnön sisältö ja valmistelu Kaupallinen malli Suunnitteluallianssin sopimus Suunnitteluallianssin kehitysvaihe Kyselyn ja haastatteluiden tulokset Yhteenveto Käyttöarvon maksimointi vaatimusmallin kustannusrajoissa Yhteenveto Yhteenveto ja johtopäätökset Työn merkittävyys, rajoitukset ja jatkokehitys Lähdeluettelo vii

8 Lyhenteet ja käsitteet Käsite Allianssiurakka Avoin rakentaminen BIM Diskonttaus Diskonttokorko IFC Selitys Hankkeen keskeisten toimijoiden väliseen, kaikille yhteiseen sopimukseen perustuva hankkeen toteutusmuoto, jossa osapuolet vastaavat toteutettavan projektin suunnittelusta ja rakentamisesta yhdessä yhteisellä organisaatiolla, ja jossa toimijat jakavat projektiin liittyviä sekä positiivisia että negatiivisia riskejä sekä noudattavat tiedon avoimuuden periaatteita kiinteää yhteistyötä tavoitellen. Rakennuksen jakaminen kiinteään perusosaan ja muuntuvaan tilaosaan. Building Information Model / Modeling / Management, kts. Rakennuksen tuotemalli. Tulevaisuudessa odotettavissa olevien maksujen tai tulojen muuttaminen nykyarvoksi (tarkasteluhetken arvoon) laskentakorkoa käyttäen. Laskentakorko (tuottovaatimus), jolla tulevaisuuden kassavirrat muunnetaan nykyarvoksi. Industry Foundation Classes, Kansainvälinen tiedonsiirtostandardi rakentamisen ja kiinteistönpidon tuotetietojen tiedonsiirtoon ja yhteiskäyttöön. IFC määrittelee tietokonesovellusten tiedonsiirron yhteensopivuuden perustan. Integroitu projektitoimitus Integroitu projektitoimitus (IPD) on hankkeiden toteutustapa, jossa riskit jaetaan hankkeen osapuolten välillä, ja heitä kannustetaan toimimaan yhdenmukaisena, integroituna ryhmänä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. IPD, integroitu projektitoimitus Jälkikäteisarviointi Kiinteistö Kiinteistökehitys Integrated Project Delivery, kts. integroitu projektitoimitus. Prosessi, jolla arvioidaan rakennuksia systemaattisesti ja tarkasti sen jälkeen, kun rakennus on rakennettu ja sitä on käytetty jonkin aikaa. Kiinteistörekisteriin merkitty maan tai vesialueen omistuksen yksikkö siihen kuuluvine rakennuksineen, etuuksineen ja rasitteineen. Toiminta, jonka tarkoituksena on investoinneilla lisätä yksittäisen kiinteistön tai tietyn alueen ja sen kiinteistöjen arvoa. viii

9 Kiinteistön elinkaari Kiinteistönomistus Kokonaistaloudellinen edullisuus Korjausrakentaminen Käyttöarvo Käyttöaste Käyttökustannukset Markkina-arvo Nettonykyarvo Nykyarvo Kiinteistön vaiheet maanhankinnasta ja kiinteistön mahdollisesta rakentamisesta sen hyödyntämisestä luopumiseen. Kiinteistön hallinta siten, että yhdellä tai useammalla henkilöllä tai yhteisöllä on omistusoikeus kiinteistöön tai sen osaan. Kiinteistönomistaja voi olla joko sijoittajaomistaja tai käyttäjäomistaja. Kun valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, on hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä mainittava kaikki vertailuperusteet, joilla tarjouksia arvioidaan. Vertailuperusteiden määrittely on pitkälti hankintayksikön harkintavallassa. Vertailuperusteet eivät kuitenkaan saa sisältää syrjiviä tai jotain tarjoajaa suosivia seikkoja. Rakentaminen, joka muuttaa aiemmin rakennettua kohdetta toivottuun suuntaan. Kiinteistön arvo sen nykyisessä käytössä. Käyttöarvossa huomioidaan kiinteistön sellaiset ominaisuudet, joista on hyötyä kiinteistön nykykäytössä, mutta ei välttämättä muussa käytössä. Käyttöarvo on siten voimakkaasti käyttäjäsidonnainen käsite. Käytössä olevien tilojen osuus kokonaistilakannasta tietyssä kohteessa tai tietyssä kiinteistösalkussa. Käyttäjälle tilojen käytöstä aiheutuvat muuttuvat kustannukset, jotka määräytyvät tarvittavien hyödykkeiden määrän ja laadun perusteella. Käyttökustannuksia muodostuu mm. veden ja sähkön kulutuksesta sekä omien tilojen siivouksesta. kiinteistön rahassa mitattava arvo, jolla omaisuus arvopäivänä vaihtaisi omistajaa liiketoimeen halukkaiden ja toisistaan riippumattomien ostajan ja myyjän välillä asianmukaisen markkinoinnin jälkeen osapuolten toimiessa asiantuntevasti, harkitusti ja ilman pakkoa. Arvo, joka saadaan kun nykyarvosta vähennetään investointikustannukset. Arvo, jota laskettaessa siirretään kaikki siitä aiheutuvat kassaan- ja kassastamaksut laskentakorkoa käyttäen tiettyyn vertailuhetkeen, joksi tavallisimmin valitaan laskentahetki. ix

10 Ohjelmointi Optio POE Rakennuksen tuotemalli Rakennusosa Rakennusosamalli Reaalioptio Kiinteistön tilojen määrittäminen eli ohjelmointi on resurssien allokointia toimintaympäristöön, käyttäjiin ja organisaation strategiaan liittyen. Sopimus, johon liittyy määrätty oikeus ilman velvollisuutta. Post-Occupancy Evaluation, kts. Jälkikäteisarvio. Rakennuksen ja rakennusprosessin elinkaaren aikaisten tuotetietojen kokonaisuus. Yhtenä kokonaisuutena käsiteltävä rakennuksen fyysinen osa. Rakennuksen tuotemallin tietosisällön osajoukko (vaiheistus), joka kattaa rakennusosat ja niiden tuoterakenteen; kuitenkin niin, että lopullisia rakennustuotteita ei ole vielä valittu. Reaalioptio on optio, jonka etuutena on fyysinen tai fyysiset hyödykkeet. Kiinteistö- ja rakennusalalla reaalioption hyödykkeen ostaminen tarkoittaa yleensä hyödykkeen rakentamista. Option toteuttamishinta (excercise price) on projektin rakentamisen hinta. Reaalioptioiden taloudellisuuden tärkein ajatus on, että joustavuuksilla on arvoa fyysisten pääomainvestointien tapauksessa ja sen arvo on sitä suurempi mitä suurempi etuuden epävarmuus on. Suunnitteluallianssi Suunnittelumalli Tietokanta Tila Tilatyyppi Suunnitteluallianssi on käyttäjälähtöinen menetelmä rakennussuunnittelun hankintaan ja suunnittelun tuottavuuden parantamiseen. Suunnitteluallianssissa rakennussuunnittelu hankitaan kokonaisuutena laatua painottaen. Rakennuksen tuotemallin tietosisällön osajoukko, joka kattaa suunnittelijoiden suunnitteluratkaisut. Jäsennetty ja hallittu tietojen kokoelma, jota yksi tai useampi sovellus voi käyttää ja päivittää. Rakennuksen kerrososa tai yhtenäinen alue kerrososasta. Käyttötarkoitus on usein sama yhdessä tilassa. Tila käsitettä käytetään myös laajemmin rakennetun ympäristön ulkopuolella. Rakennuksia ja rakennuksessa olevia tiloja voidaan luokitella käyttötarkoituksen perusteella useisiin eri luokkiin. Tuotto Sijoitetulle pääomalle saatu korvaus. Sijoituksen tuotto voidaan ilmaista rahamääräisenä tai prosentteina sijoitetusta pääomasta. x

11 Tuottoaste Uudisrakentaminen Vaatimusmalli Vajaakäyttöaste Tuottoasteessa tuotto (esim. kokonais- tai nettotuotto) on suhteutettu sidottuun pääomaan, yleensä joko hankintahintaan, omaan pääomaan tai markkina-arvoon. Tuottoaste ilmoitetaan yleensä prosentteina. Rakentaminen, joka tuottaa uutta tilaa tai uuden rakennelman. Uudisrakentaminen voidaan jakaa ensirakentamiseen ja lisärakentamiseen. Rakennuksen tuotemallin tietosisällön osajoukko, joka kattaa (asiakas)vaatimukset. Vapaana tai vuokrattavissa olevien tilojen osuus kokonaistilakannasta tietyillä osamarkkinoilla. käytettä- Virtuaalinen vyysarvio VOE Vuokralainen Tietomallintamista hyödyntävä tilan virtuaalinen käytettävyysarvio, jossa tila mallinnetaan kolmiulotteisesti, jotta käyttäjä voi arvioida sen toimivuutta jo suunnitteluvaiheessa. Virtual Occupancy Evaluation, kts. virtuaalinen käytettävyysarvio. Luonnollinen tai juridinen henkilö, joka hankkii kiinteistön tai sen osan vastiketta vastaan omaan käyttöönsä tai luvan saatuaan luovuttaa edelleen toisen käyttöön. Ylläpitokustannukset Kaikki kiinteistön ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Ylläpitokustannuksiin sisältyy kaikki kiinteistön päivittäisestä käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvat muuttuvat ja kiinteät kustannukset, jotka koostuvat henkilöstö-, aine-, tarvike- ja kalustokuluista. xi

12 1 Johdanto 1.1 Tausta Käyttäjätyytyväisyys on keskeinen osa kiinteistön arvon muodostumista ja kiinteistön omistajalleen synnyttämää kassavirtaa. Kiinteistön arvo kokonaisuudessaan muodostuu sen vaihto- ja käyttöarvosta. Jälkimmäisellä tarkoitetaan käyttäjän tai ympäristön rakennuksesta saavuttamaa fyysistä hyötyä ja rakennuksen tilojen sopivuutta käyttäjän prosesseihin. Vaihtoarvo puolestaan on kiinteistön omistajan kiinteistöstä saavuttama taloudellinen hyöty. (Kykyri & Kiiras 2005) Kiinteistön kehitystarpeen syntyminen on usein seurausta tilan käyttäjän prosessien ja tarpeiden muutoksesta. Mikäli kehitystarpeita ei voida hallita, voi seurauksena olla kiinteistön vajaakäyttöasteen kasvu ja vuokratason lasku. Nämä yhdessä synnyttävät tilanteen, jossa kiinteistön omistaja ei ole tyytyväinen kiinteistöstä saatavaan tuottoon, minkä seurauksena se aloittaa kiinteistön kehitystoimenpiteet (Kykyri & Kiiras 2005). De Neufville (2011) esittää joustavan tilaratkaisun johtavan kiinteistön arvonnousuun 25 %:lla vähentämällä riskiä ja kasvattamalla mahdollisuuksia tuottoon. Arvon nousu perustuu joustavan suunnittelun mahdollistamaan tulevaisuuden epävarmuuden huomioimiseen, sillä joustava suunnitteluratkaisu adaptoituu tehokkaammin tulevaisuuden ratkaisuun. Perinteisen suunnittelun ongelmana on se, että tulevaisuuden tilanne ennustetaan ja ratkaisu suunnitellaan siihen tilanteeseen, jolloin lopputulos ei vastaa käyttötarkoitustaan valmistumishetkellä eikä edes välttämättä tulevaisuudessa, jos suunniteltu tulevaisuus ei toteudu. Tällä hetkellä on havaittavissa, että käyttäjätyytyväisyys tiloihin ei ole erityisen korkea. Pääkaupunkiseudulla useissa kohteissa käyttäjien tyytymättömyys toimitiloihinsa on johtanut vakavaan toimitilojen vajaakäyttöön (KTI Kiinteistötalouden instituutti 2013) ja joustamattomat rakennusten ominaisuudet siihen, etteivät käyttäjät sitoudu tiloihin pitkäksi aikaa. Kiinteistötalouden instituutin markkinakatsauksen (KTI Kiinteistötalouden instituutti 2013) mukaan toimitilojen käyttöasteet ovat heikentyneet kaikissa suurissa kaupungeissa Suomessa. Catellan (2013) markkinakatsauksen mukaan toimitilojen vajaakäyttöaste pääkaupunkiseudulla on jo 11,5%. Katsauksissa esitetään, että toimistojen korkea vajaakäyttöaste on seurausta ylitarjonnasta. Ylitarjontatilanteessa vajaakäyttöasteen minimoimisen kannalta kiinteistön käyttäjän tyytyväisyys on kiinteistöomistajan liiketoiminnan kannalta elintärkeää. Perinteisissä rakentamisen hankemalleissa haasteena on, että käyttäjäprosessien muutoksia suunnittelun ja kiinteistön käytön aikana on vaikea hallita. Hallinnan epäonnistumiset voivat oleellisesti pienentää kiinteistön käyttöarvoa ja käyttöastetta. Esimerkiksi huono käyttö- ja muuntojoustavuus rajoittavat rakennuksen käyttöä ja vaikuttavat rakennuksen arvoon (Kruus et al. 2006). Näin ollen käyttäjän tyytymättömyyden ja sitä kautta vajaakäyttöasteen keskeiset syyt ovat kiinteistön suunnittelun hankintamalleissa ja suunnittelun johtamismalleissa, jotka eivät tue käyttäjäprosessien ja niiden muutosten huomioimista suunnittelussa. Perinteisissä hankemalleissa suunnittelijoille annetaan lähtötietona tiukasti rajattu tilaohjelma ja muu hankesuunnitelma, jossa on kerättynä käyttäjän tarpeita ja toiveita. Tilaohjelma on joustamaton vähimmäisvaatimus ja kaikki suunnittelun aikana 1

13 käyttäjältä tulevat uudet vaatimukset lisäävät yleensä rakennuksen ja suunnittelun kustannuksia. Jos budjetissa ei ole varauduttu uusiin käyttäjävaatimuksiin, on riskinä esimerkiksi valmiin rakennuksen yhteensopimattomuus käyttäjäprosessien kanssa tai käyttäjätyytymättömyys. Edellä mainitut haasteet ovat ajankohtaisia erityisesti käyttäjäprosesseiltaan vaativissa julkisten kiinteistösijoittajien hankintamenettelyissä. Parhaana esimerkkinä näistä haasteista on Kendallin (2005) esittämä INO Bern sairaalahanke, jossa käyttäjäprosessit, lainsäädäntö ja markkinat muuttuivat väistämättä suunnitelmien aikana aiheuttaen lisäkustannuksia. Muuttuvista käyttäjätarpeiden vuoksi hankkeessa otettiin käyttöön avoimen rakentamisen mukainen suunnitteluprosessi, joka on käyttäjälähtöinen menetelmä suunnittelun aikaiseen tavoitteiden hallintaan. Tässä diplomityössä tutkitaan, miten kiinteistön kannattavuutta voidaan parantaa käyttöarvoa kehittämällä. Työssä keskitytään ohjelmoimaan tuotoiltaan julkisen kiinteistöomistajan kannalta kannattava ja käyttäjälleen arvokas kiinteistö sekä hankkimaan sen suunnittelu kokonaistaloudellisesti mahdollisimman edullisesti. Kiinteistökehittäminen on toimintaa, jonka tarkoituksena on investoinneilla lisätä yksittäisen kiinteistön tai tietyn alueen kiinteistöjen arvoa. Kiinteistökehitys voi kohdistua suunnitteilla olevaan kiinteistön osaan tai jo olemassa olevaan kiinteistöön ja sen osiin. Se ei siis ole pelkästään olemassa olevan kiinteistön jalostamista vaan voi myös olla uudisrakentamista. (KTI Kiinteistötalouden instituutti 2013) Miles et al. (2000) on muotoillut laajasti hyväksytyn kahdeksan vaiheen kiinteistökehitysprosessin (Kuva 1). Prosessi on esitetty kiinteistökehittäjälle yleisellä tasolla tarpeen syntymisestä kiinteistön ylläpitoon. Prosessin lähtökohtana missä tahansa tulee olla mahdollisuus keskeyttää hanke, jos se huomataan kannattamattomaksi. Milesin muotoileman viitekehyksen avulla kuvaillaan kiinteistökehitys konseptitasolla, mutta uusi konstruktio kehitetään vastaamaan elinkaaren aikaisia käyttäjäprosessien muutoksia jo kiinteistökehityksen aikana. 2

14 1. Kiinteistön kehitystarpeen syntyminen 2. Idean jalostaminen 3. Toteutettavuuden selvittäminen 4. Sopimusneuvottelut 5. Virallisten sopimusten allekirjoittaminen 6. Rakentaminen 7. Valmistuminen 8. Kiinteistön, omaisuuden ja kiinteistösalkun johtaminen Kuva 1. Milesin et al. (2000) kiinteistökehitysprosessi 1. Kiinteistön kehitystarpeen syntyminen Kiinteistön kehitystarve syntyy markkinoilta tunnistetuista mahdollisuuksista, joihin etsitään alustavia ratkaisuja. Kehitysideoita syntyy usein ilman suurempia ponnisteluja, mutta ideoiden etsimiseen voidaan käyttää myös esimerkiksi seuraavia työkaluja: - Aivoriihi, jossa luodaan mahdollisimman paljon ideoita eikä mitään karsita pois - Ryhmäarviointiprosessi eli ryhmässä priorisoidaan ideoita, joita on luotu esimerkiksi aivoriihessä - Delphi-menetelmässä asiantuntijat arvioivat esitettyjä ideoita usealla eri iteraatiokierroksella, jotta asiantuntijoiden yhteinen yhteisymmärrys saavutetaan - Ympäristöskannaus on systemaattinen tapa etsiä tietoa liiketoimintaympäristöstä - Fokusryhmämenetelmässä valitaan mahdollisia käyttäjiä tai asiakkaita ideoimaan kiinteistökehitysratkaisuja - Kyselytutkimukset, jossa kyselyn avulla kartoitetaan ratkaisuideoita suuremmalta otosjoukolta kuin fokusryhmämenetelmässä 3

15 2. Idean jalostaminen Idean tarkentumisvaiheessa analysoidaan alustavasti liiketoimintaympäristöä, paikallista markkinaa ja kilpailua. Tämän jälkeen valitaan alustava paikka kiinteistölle sekä aloitetaan sidosryhmäneuvottelut ja määritetään projektin alustavat suunnitelmat. 3. Toteutettavuuden selvittäminen Kehittäjä toteuttaa tai tilaa laajan markkinatutkimuksen, jossa arvioidaan markkinatilannetta ja liiketoimintaympäristöä. Hankkeen kannattavuutta analysoidaan vertailemalla ennakoituja tuottoja kustannuksiin. Hankkeen toteutettavuus selvitetään laillisista, fyysisistä ja taloudellisista näkökulmista. 4. Sopimusneuvottelut Kiinteistökehittäjä lukitsee kiinteistön käyttötarkoitussuunnitelmat kannattavuusanalyysin johtopäätösten perusteella. Sopimusneuvottelut aloitetaan tulevien käyttäjien kanssa. Kiinteistökehittäjä hankkii rahoitussitoumuksen, valitsee rakentajan, päättää yleiset vuokraus- ja myyntiehdot sekä aloittaa tarvittavien lupien hakemisen. 5. Virallisten sopimusten allekirjoittaminen Tässä vaiheessa pyritään allekirjoittamaan kaikki hankkeeseen liittyvät sopimukset kuten yhteistoimintasopimukset kumppaneiden kanssa, hankkeen rahoitukseen liittyvät sopimukset, urakoitsijasopimukset, tontin hankintaan liittyvät sopimukset, vakuutukset ja vuokralaissopimukset. 6. Rakentaminen Kiinteistökehittäjä varmistaa, että hanke pysyy sovitussa aikataulussa ja budjetissa. Tarvittaessa kiinteistökehittäjä hyväksyy suunnitelmamuutoksia, jotka markkinointitai kehitystiimit ehdottavat, sopii erimielisyyksistä ja varmistaa oman operatiivisen henkilökunnan saatavuuden tarvittaessa rakennusprosessin aikana. 7. Valmistuminen Kiinteistökehittäjä lisää markkinointipanostuksia ja tuo kiinteistön operatiivisen johdon kokopäiväisesti kiinteistöön. Rakennus hyväksytään ja vuokralaiset muuttavat rakennukseen. Rakentamisen laina maksetaan ja pysyvä laina lukitaan. 8. Kiinteistön, kiinteistöomaisuuden ja kiinteistösalkun johtaminen Kiinteistön omistaja (kehittäjä tai uusi omistaja) ottaa kiinteistöjohtamisen vastuulleen ja tekee tarpeen mukaisia toimenpiteitä ylläpitääkseen omaisuutta ja maksimoidakseen pääomien tuoton yrityksen kiinteistösijoitusportfolion strategian mukaisesti. Miles et al. (2000) kiinteistökehitysprosessi on yksi arvostetuimmista kiinteistökehitysprosessin esitystavoista. Muun muassa Kykyri ja Kiiras (2005) ovat sitoneet kiinteistökehitysprosessin tarpeen selvittämisen Milesin viitekehykseen. Viitekehyksen arvostuksesta huolimatta se on julkisen kiinteistökehittäjän näkökulmasta ongelmallinen, koska siinä ei varauduta rakennuksen elinkaaren aikaiseen muuttumiseen. Miles ei myöskään huomioi rakennusvaiheen eri intressejä eikä sitä, että suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan usein eri aikoihin. Joustavuuden näkökulmasta prosessia tulisi kehittää suuntaan, jossa suunnittelu on oma hallittava kokonaisuutensa. Tällöin elinkaaren aikana usein muuttuviin käyttäjätarpeisiin voitaisiin varautua paremmin jo kiinteistökehityksen aikana. Milesin kiinteistökehitysprosessissa keskitytään julkisen kiinteistöomistajan kannalta liikaa ideoiden etsimiseen, sillä julkisen kiinteistön hankinnan taustalla on usein selkeä tarve ja sille varattu tiukka budjetti. 4

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinnan kehitysseminaari, Varkaus 18.3.2015 Toni Teittinen ja Jenni Kaukonen, Capisso Oy MENU Rakentamisen

Lisätiedot

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo LCI-Päivä 2016 Järvenpään Uusi Sosiaali - ja Terveyskeskus

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta. Professori Harri Haapasalo

Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta. Professori Harri Haapasalo Verkostoituneen toimintaympäristön ja projektien turvallisuuden hallinta Professori Harri Haapasalo Esityksen sisältö Mitä verkostoitunut toimintaympäristö tarkoittaa? & Mitä haasteita verkostoituneessa

Lisätiedot

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 Rahoitus- ja toteutusmallien arviointi 1. Hankeen lähtökohtien määrittely 2. Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy

INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET. IPT-strategiapäivä , Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy INTEGROIDUT PROJEKTITOTEUTUKSET IPT-strategiapäivä 16.1.2014, Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy Arkipäivän pohdintaa epävarmuuksia ja riskejä sisältävien hankkeiden johtamisessa Kuka/ketkä hinnoittelevat

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille

Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille Jukka Riikonen Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille Viiteympäristö Rakennusinvestoinnit joista yli 1 M :n hankkeisiin

Lisätiedot

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta buildingsmart määritelmä buildingsmart määriteltiin Washingtonin IAIkokouksessa viime marraskuussa seuraavasti: buildingsmart is integrated

Lisätiedot

Tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnonen p. 050 514 8491, juha-matti.junnonen@aalto.fi Erikoistutkija Sami Kärnä. p. 0400 484 604, sami.karna@aalto.

Tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnonen p. 050 514 8491, juha-matti.junnonen@aalto.fi Erikoistutkija Sami Kärnä. p. 0400 484 604, sami.karna@aalto. Pääurakoitsijan toiminta laatutekijä-analyysin valossa Tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junnonen p. 050 514 8491, juha-matti.junnonen@aalto.fi Erikoistutkija Sami Kärnä. p. 0400 484 604, sami.karna@aalto.fi

Lisätiedot

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallipohjainen investointiprosessi

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallipohjainen investointiprosessi HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallipohjainen investointiprosessi Esitelmä 17.9.-14 HUS-Kiinteistöt Oy:n toimintaympäristö Onnistunut rakennusinvestointi Tietomallipohjainen investointiprosessi Tietomallintamisen

Lisätiedot

Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta

Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta LCIFIN-päivä 21.11.2013 Lean Construction ja integroivat toteutusmallit tilaajan näkökulmasta Kiinteistöjohtaja Teppo Salmikivi Helsingin yliopisto, tila- ja kiinteistökeskus 21.11.2013 Tila- ja kiinteistökeskus

Lisätiedot

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa buildingsmart Finland ja Rakennustieto Tuotetiedon hallinta rakennusprojektin vaatimusten hallinnasta suunnitteluun 13.11.2014 Lauri Kaunisvirta

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN TOIMINNAN TARKOITUS Visio buildingsmartin tavoitteena on vakiinnuttaa tietomallintaminen osaksi rakennetun ympäristön hallintaa. Missio buildingsmart edistää kaikille rakennetun

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

PYSYVÄT JA TILAPÄISET KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET. Julius Kulppi - Tampere University of Technology

PYSYVÄT JA TILAPÄISET KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET. Julius Kulppi - Tampere University of Technology PYSYVÄT JA TILAPÄISET KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET Julius Kulppi - Tampere University of Technology - 13.10.2017 Diplomityö Pysyvä käyttötarkoituksen muutos Miksi? Problematiikka Aiempi tutkimus Ratkaisuja

Lisätiedot

Allianssiurakoinnin mekanismien Ymmärtäminen vie aikaa

Allianssiurakoinnin mekanismien Ymmärtäminen vie aikaa Allianssiurakoinnin mekanismien Ymmärtäminen vie aikaa KOKEMUKSIA ALLIANSSIHANKKEEN TOTEUTUKSISTA MEILLÄ JA MAAILMALLA Sakari Pesonen Fira Oy 4.2.2015 Allianssiurakka Ei vakioitua Mallia! Olemassa olevia

Lisätiedot

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Mikko Malaska DI 1996, TkT 2001, Chartered Structural Engineer (CEng) 2004 1.8.2015 Professori, Rakenteiden

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Timo Lehtoviita Saimaan ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Lehtori, TOKA-projektin projektipäällikkö 11.10.2012 Tietomallikysely: Tietomalliosaaminen

Lisätiedot

- Pohditaan allianssihankkeessa ja muissa hankemalleissa tapahtuvaa alihankkijoiden (erikoisurakoitsijoiden) osaamisen hyödyntämistä eri näkökulmista

- Pohditaan allianssihankkeessa ja muissa hankemalleissa tapahtuvaa alihankkijoiden (erikoisurakoitsijoiden) osaamisen hyödyntämistä eri näkökulmista - Pohditaan allianssihankkeessa ja muissa hankemalleissa tapahtuvaa alihankkijoiden (erikoisurakoitsijoiden) osaamisen hyödyntämistä eri näkökulmista - HUOM! Monissa hankkeissa allianssiamalli on jo iso

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Suunnittelun tarjouspyyntö

Suunnittelun tarjouspyyntö Suunnittelun tarjouspyyntö 12.2.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Esityksen sisältö Hankkeen vaiheet ja hankkeen ositus Tehtäväluetteloiden käytön haasteet Suunnittelun

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Ilona Lundström 27.10.2010 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä

Lisätiedot

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Harri Kemppi One1 Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Sisältö One1 Oy Hankinnan haasteet Lainsäädääntö Hankintamenettelyt Hankinnan mahdollisuudet Lähienergian kokonaisratkaisuja One 1 Oy perustettu

Lisätiedot

Lähiökorjaamisen teemaseminaari 10.04.2014

Lähiökorjaamisen teemaseminaari 10.04.2014 Tavoitteena kohtuuhintainen elinkaarikorjaaminen Kerrostalojen kohtuuhintainen korjaaminen -klinikka Lähiökorjaamisen teemaseminaari 10.04.2014 Ilpo Peltonen, RAKLI ry Asuinalueiden ja kerrostalojen uudistaminen

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Tampereen kaupunki Kaupunginvaltuuston iltakoulu raitiotiehankkeeseen liittyen 24.4.2014 Toteutusmallin valinta Toteutusmallitarkastelu käynnistettiin kesällä

Lisätiedot

Kehittämisen tiekartta. Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä

Kehittämisen tiekartta. Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä Kehittämisen tiekartta Ryhmätyöt 16.1.2014 iltapäivä Prosessikommentit Ohjausryhmä Prosessi IPT-kehittäminen Prosessiin lisäys: Tarkistuspiste > Analysointi > Palaute (hyöty, haitta) > Korjaustoimenpide

Lisätiedot

Onko elinkaariajattelu unohdettu kaupunki- ja kiinteistökehityksessä?

Onko elinkaariajattelu unohdettu kaupunki- ja kiinteistökehityksessä? Onko elinkaariajattelu unohdettu kaupunki- ja kiinteistökehityksessä? Kestävä kaupunki malli elinkaarijohtamiseen ERA17-vuosipäivä: Tulevaisuuden kaupunki viisaampaa asumista ja kestävämpää liikkumista

Lisätiedot

IPT-HANKE: 3. TYÖPAJA

IPT-HANKE: 3. TYÖPAJA Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-HANKE: 3. TYÖPAJA 7-8.10.2014 Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula IPT-hanke: 3. työpaja 7-8.10.2014 AVAUS

Lisätiedot

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE 2 Kiinteistön elinkaari Kilpailu Hankkeen osapuolet Kiinteistön tuotemalli Mahdollisuudet VBE 2 1. Kiinteistön tuotemallin käyttömahdollisuudet 2. Kiinteistöalan

Lisätiedot

Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä. Maria Vinter

Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä. Maria Vinter Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä Maria Vinter 2 Taustaa Diplomityö: Tietomallinnuksen hyödyntäminen siltojen ylläpidossa, valmis 09/2017 https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/opin_2017-03_tietomallinnuksen_hyodyntaminen_web.pdf

Lisätiedot

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari Rakennettu ympäristö ohjelman tulosseminaari Finlandiatalo Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari 27.1.2015 Tekesin Rakennettu ympäristö ohjelma 2009-2014 Tekes Innovaatiorahoituskeskus Ohjelmapäällikkö

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Case Fira Oy. Firan Verstas. Anni Rouvinen Head of Sales and Marketing 27.11.2012 RIL Tehokkaan rakentamisen seminaari. Rakennamme kuin itsellemme.

Case Fira Oy. Firan Verstas. Anni Rouvinen Head of Sales and Marketing 27.11.2012 RIL Tehokkaan rakentamisen seminaari. Rakennamme kuin itsellemme. Case Fira Oy Firan Verstas Anni Rouvinen Head of Sales and Marketing 27.11.2012 RIL Tehokkaan rakentamisen seminaari Rakennamme kuin itsellemme. 3/18/09 1 Rakennusalan lähtökohtia Talouselämä 7.5.2010

Lisätiedot

Hyvät hankintamenettelyt kehityshanke Hankkeen esittely ja tilannekatsaus. Santeri Naumanen SKOL ry

Hyvät hankintamenettelyt kehityshanke Hankkeen esittely ja tilannekatsaus. Santeri Naumanen SKOL ry Hyvät hankintamenettelyt kehityshanke Hankkeen esittely ja tilannekatsaus Santeri Naumanen SKOL ry Diplomityö: Hyvän suunnittelun vaikuttavuus rakennushankeen onnistumiseen (1/2) Tutkittiin suunnittelun

Lisätiedot

Toteutusmuodot. Tilaaja. Tilaaja, urakoitsija ja suunnittelijat yhdessä. Urakoitsija. Hankesuunnittelu. Luonnossuunnittelu. Toteutussuunnittelu

Toteutusmuodot. Tilaaja. Tilaaja, urakoitsija ja suunnittelijat yhdessä. Urakoitsija. Hankesuunnittelu. Luonnossuunnittelu. Toteutussuunnittelu Toteutusmuodot Hankesuunnittelu Luonnossuunnittelu Toteutussuunnittelu Hankintatoimi, työmaan johtaminen Rakennustyöt Urakoitsija Tilaaja Tilaaja, urakoitsija ja suunnittelijat yhdessä Takuuvaihe Suunnittele

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa. 1.Tilakeskuksen rakennuskanta; toiminnan laajuus

Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa. 1.Tilakeskuksen rakennuskanta; toiminnan laajuus Oulun kaupunki, Tilakeskus Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa 24.2.2010 kiinteistöpäällikkö Johan Alatalo Energiatehokkuuden parantaminen julkisessa rakennuskannassa Esityksen

Lisätiedot

Kärkihankeallianssi. Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli. Sähköurakoitsijapäivät. Tuomme tilalle ratkaisut

Kärkihankeallianssi. Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli. Sähköurakoitsijapäivät. Tuomme tilalle ratkaisut Kärkihankeallianssi Suurien- ja vaativien hankkeiden toteutusmalli Sähköurakoitsijapäivät 20.11.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen historia Intendentin konttori 3.9.1811 1865 Yleisten

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

Ihmiset ja tiimit IPT-projekteissa Suomen ja USA:n erot Henri Jyrkkäranta, Helsingin Yliopisto Kari-Pekka Tampio, Pohjois-Pohjanmaan

Ihmiset ja tiimit IPT-projekteissa Suomen ja USA:n erot Henri Jyrkkäranta, Helsingin Yliopisto Kari-Pekka Tampio, Pohjois-Pohjanmaan Ihmiset ja tiimit IPT-projekteissa Suomen ja USA:n erot Henri Jyrkkäranta, Helsingin Yliopisto Kari-Pekka Tampio, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri LCI-Päivä 2016 IPT/IPD? Integroitu projektitoimitus

Lisätiedot

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä Suunnitteluttaminen 17.9.2014 RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari 17.9.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Miksi suunnitteluttaminen on niin haastavaa? (nykyisin?)

Lisätiedot

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy 1 Haastettelukartoitus investointiprojekteista 3 7% 3 7% 5% 1 % Kartoituksen teemana oli investointien

Lisätiedot

Tuotemallipohjaisen toimintaprosessin mallintaminen

Tuotemallipohjaisen toimintaprosessin mallintaminen Tuotemallipohjaisen toimintaprosessin mallintaminen Miksi? Miten? Mitä? Mitä sitten? Kari Karstila Eurostepsys Oy kari.karstila@eurostep.com www.eurostep.com Pro IT-seminaari, 2004-01 01-1919 PROSESSIMALLINTAMISEN

Lisätiedot

Allianssimalli. Kehto-foorumi 1.11.2012. 1.11.2012 Milko Tietäväinen

Allianssimalli. Kehto-foorumi 1.11.2012. 1.11.2012 Milko Tietäväinen Allianssimalli Kehto-foorumi 1.11.2012 Allianssimalli Allianssi on valtioliitto (Gummerus sssk 2001) Allianssi on valtioliitto ja myös aatteellinen, kaupallinen tai muu sellainen yhteenliittymä (wikipedia

Lisätiedot

AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI

AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2 hankkeen työpaja Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa www.consti.fi

Lisätiedot

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, 18.1.2017 / Oulu 19.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Julkisten hankintojen merkitys on valtava Suomen julkinen sektori hankkii rakennusurakoita, tavaroita

Lisätiedot

IPT 2 Hankinta työpaja IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA

IPT 2 Hankinta työpaja IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA IPT 2 Hankinta työpaja 8.-9.6.2017 IPT 2 -HANKKEEN TAVOITTEET JA OHJELMA Missä vaiheessa olemme? Projekti-/organisaatiotaso IPT Yritys- / toimialataso IPT 2 Toimiala / kulttuurin muutos KIRA #1 IPT-hankkeiden

Lisätiedot

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2010

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2010 Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2010 Kaj Söderman Seppo Koponen Jukka Uusitalo 18.1.2011 Toimeksiannon määritys Toimeksianto Technopolis Oyj (Technopolis) ja Realia

Lisätiedot

Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN

Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN 3.5.2011 Tietomallipohjainen hanke tulee perustua yleisesti sovittuihin lähtökohtiin: Standardinomaiset

Lisätiedot

Kuivaketju 10. Virtain kaupungin keskuskeittiö Virtain kaupunki Raimo Pirhonen

Kuivaketju 10. Virtain kaupungin keskuskeittiö Virtain kaupunki Raimo Pirhonen Kuivaketju 10 Virtain kaupungin keskuskeittiö 20.6.2017 Virtain kaupunki Raimo Pirhonen Sisällys 1. Kuivaketju10... 2 1.1. Kuivaketju10... 2 1.2. Kuivaketjun hallitseminen... 2 1.3. Rakennushankkeen erityispiirteet...

Lisätiedot

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

Tietomallit ylläpidossa, periaatteita

Tietomallit ylläpidossa, periaatteita Tietomallit ylläpidossa, periaatteita TJJ / 14.01.2015 Rakennushankkeen kolme tukijalkaa Tavoitteet Luonnos Sopimus Toteutus Rakentaminen Vastaanotto Ylläpito Allianssi Yhteistoiminta Ajattelutapa Lean

Lisätiedot

INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen

INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen 1 INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen INFRA 2010 ohjelman hankekatsaus Tuotemalliprosessi Jouko Kankainen / Ari-Pekka Manninen Helsinki University of Technology CEM Construction

Lisätiedot

Solmutyöskentely tietomalliprosessin tehostajana

Solmutyöskentely tietomalliprosessin tehostajana RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Solmutyöskentely tietomalliprosessin tehostajana Elina Mäkelä, Hannele Kerosuo, Marko Rajala, Tuomas Laine MODEL NOVA New Business Model Based on Process

Lisätiedot

INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT seminaari

INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT seminaari INTELLIGENT ENERGY ANAGEENT seminaari Tervetuloa BuildingEQ projektin esittely Toimitusjohtaja Reijo Hänninen Olof Granlund Oy Helsinki, HTC Center, Tammasaarenkatu 5 Ke 22.4.2009 1 Seminaariohjelma 09.00

Lisätiedot

15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla

15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla 15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla Juha Vuorenmaa, rakennuttajapäällikkö Marita Tamminen, projektipäällikkö Vantaan kaupunki, Tilakeskus Miksi ja millä perusteilla ESCOon -

Lisätiedot

Tietomallintaminen tilaajanäkökulmasta

Tietomallintaminen tilaajanäkökulmasta Tietomallintaminen tilaajanäkökulmasta Seminaariesitelmä 28.5.-13 HUS-Kiinteistöt Oy:n toimintaympäristö tietomallivaatimukset ja ohjeistus miten tietomallihanke toimii? tilaajan rooli tietomallihankkeessa

Lisätiedot

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon

Lisätiedot

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI INFRAMALLINTAMISEN PÄIVÄ 1.2.2017 Veli-Pekka Koskela ESITYKSEN SISÄLTÖ Hanke-esittely Yhteistoiminta puistosuunnitteluhankkeessa

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

HANKESUUNNITTELUN TILAAMINEN

HANKESUUNNITTELUN TILAAMINEN UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE 2013 HANKESUUNNITTELUN TILAAMINEN KIINTEISTÖJOHTAJA TEPPO SALMIKIVI 12.2.2014 HANKKEEN TEHTÄVÄKOKONAISUUDET HANKEVAIHEIDEN TULOKSET TARVESELVITYS HANKE- SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTANA

Lisätiedot

T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen. suunnitteluprosessissa. Käyttäjän huomiointi. Iteroitu versio paljon kirjoitusvirheitä

T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen. suunnitteluprosessissa. Käyttäjän huomiointi. Iteroitu versio paljon kirjoitusvirheitä Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Käyttäjän huomiointi suunnitteluprosessissa Iteroitu versio 1.1 muutettu klo12.10 - paljon kirjoitusvirheitä Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Perusidea: käyttäjät huomioidaan

Lisätiedot

ebusiness seminaari Helsingissä 6.9.2000

ebusiness seminaari Helsingissä 6.9.2000 ebusiness seminaari Helsingissä 6.9.2000 1 perustettu Turussa 1996 perustava ajatus jatkokehittää vuodesta 1992 käytettyä Majakkaranta Oy:n projektipankkia :n perustajat Olli Vahtera Oy Majakkaranta Oy

Lisätiedot

Tekla Structures vuosineljänneksen kohde. Antti Hämäläinen Account Manager (M.Sc.)

Tekla Structures vuosineljänneksen kohde. Antti Hämäläinen Account Manager (M.Sc.) Tekla Structures vuosineljänneksen kohde Antti Hämäläinen Account Manager (M.Sc.) Tausta Asiakkaamme tekevät paljon Tekla Structuresilla kohteita Tavalliset Tekla projektit eivät tule ihmisten tietoisuuteen

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: en kaupunki : Ulkoalueiden hoito Tarjoukset 12.4.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: en kaupunki, kirjaamo TRE:2707/02.07.01/2011 PL 487 33101 Hankintayksikön

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet 2015-2017 Tilaliikelaitos on kuntalain 9. luvun mukainen kunnallinen liikelaitos tehtävänä on tarjota toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat kaupungin omia

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto. Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus

Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto. Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus KSE 2013, keskeiset muutokset liittyen konsulttityön luovutukseen Asiakirjat -> Aineisto

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Ala muutoksessa Tietomallintaminen on jo täällä. Heikki Halttula Toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy

Ala muutoksessa Tietomallintaminen on jo täällä. Heikki Halttula Toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy Ala muutoksessa Tietomallintaminen on jo täällä Heikki Halttula Toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy Vianova Systems Finland Oy Liikevaihto 5,2 M 35 työntekijää AAA -luottoluokitus Pääosin henkilökunnan

Lisätiedot

Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan. Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt

Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan. Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt 1 24.5.2010 Tietomallintamisen kehityspolku Senaatti-kiinteistöissä BIM - kehityshankkeet

Lisätiedot

LCI Finland vuosipäivä 2013. Mitä on Lean Construction?

LCI Finland vuosipäivä 2013. Mitä on Lean Construction? LCI Finland vuosipäivä 2013 Mitä on Lean Construction? Lean Construction Lean Construction is not just another specific approach to construction, but rather a challenger of the conventional understanding

Lisätiedot

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal Palvelut Oy Timbal palvelu rakennusten

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö. Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen

Rakennettu ympäristö. Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen Rakennettu ympäristö Kiinteistötalous TkT Juhana Hiironen Kiinteistö on oikeuksien, rajoitusten ja velvollisuuksien muodostama alueellisesti rajattu kokonaisuus Reaalitalouden yksikkö Maankäytön yksikkö

Lisätiedot

Uudet projektimallit ja sähkösuunnittelun rooli tulevaisuudessa. CADS 30 vuotta juhlaseminaari Kari Kaleva Granlund Oy

Uudet projektimallit ja sähkösuunnittelun rooli tulevaisuudessa. CADS 30 vuotta juhlaseminaari Kari Kaleva Granlund Oy Uudet projektimallit ja sähkösuunnittelun rooli tulevaisuudessa CADS 30 vuotta juhlaseminaari Granlund Oy Granlund konserni Avainlukuja 2013 >500 henkilöä, Lv ~ 40 M Kehityspanos 3,2 M, 40 hlötyövuotta

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Integraatio ja yhteistoimintamallit

Integraatio ja yhteistoimintamallit Integraatio ja yhteistoimintamallit RIL:n tietomalliseminaari 17.9.2015 Integraatio ja yhteistoimintamallit RIL:n toimisto, Lapinlahdenkatu 1 B, Helsinki 13.00 Tietomallitoimikunnan tervehdys, pj Heikki

Lisätiedot

Megahub. Toimitilaa: logistiikka jakelu tuotanto 07/2011. Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä

Megahub. Toimitilaa: logistiikka jakelu tuotanto 07/2011. Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä Megahub Toimitilaa: logistiikka jakelu tuotanto Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä 07/2011 Investointi Rakentaminen Onnistuneen hankkeen osatekijät ovat Tontti Käyttäjä Oikea tila, oikea

Lisätiedot

Kainua Kainuun uusi sairaala -allianssi. Rakentajafoorumi, 3.11.2015 Terho Pekkala, Kainuun sote -kuntayhtymä

Kainua Kainuun uusi sairaala -allianssi. Rakentajafoorumi, 3.11.2015 Terho Pekkala, Kainuun sote -kuntayhtymä Kainua Kainuun uusi sairaala -allianssi Rakentajafoorumi, 3.11.2015 Terho Pekkala, Kainuun sote -kuntayhtymä Kainuun uusi sairaala -hanke Nykyinen sairaala on valmistunut 1969. Kiinteistön ongelmat: heikko

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA. Luonnos tekninen ltk

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA. Luonnos tekninen ltk 1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA Luonnos 16.2.2017 tekninen ltk 2(5) 1. JOHDANTO Kiinteistöstrategialla tavoitellaan kunnan rakennetun kiinteistöomaisuuden ylläpidon pitkäjänteistä kehittämistä sekä

Lisätiedot

Liikenneviraston hankesysteemin suunnittelu

Liikenneviraston hankesysteemin suunnittelu Liikenneviraston hankesysteemin suunnittelu RAIN -hanke teematyöpaja 3 23.5.2016 Innovaation leviämistä edistävä hankinta Innovatiiviset hankinnat väyläverkon kehittämisessä (soveltaen Tekes:n ja Hanselin

Lisätiedot

Kansalliset tietomallivaatimukset - COBIM. 13.10.2011 Kari Ristolainen - alkup. Juha Valjus / Finnmap / 06.10.2011

Kansalliset tietomallivaatimukset - COBIM. 13.10.2011 Kari Ristolainen - alkup. Juha Valjus / Finnmap / 06.10.2011 Kansalliset tietomallivaatimukset - COBIM 13.10.2011 Kari Ristolainen - alkup. Juha Valjus / Finnmap / 06.10.2011 AIEMPIA OHJEITA JA VAATIMUKSIA 2004-2005 2007 Jne 2 COBIM 2011, VERTAILUKOHTIA JA LÄHTÖTIETOJA

Lisätiedot

Benita Paloheinä Ylihoitaja TYKSLAB

Benita Paloheinä Ylihoitaja TYKSLAB Miten näytteenottovälineet päätyvät näytteenottajan kärryyn? Benita Paloheinä Ylihoitaja TYKSLAB Hankintalainsäädäntö Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2015 Jukka Uusitalo Antti Huotari Leena Aaltonen 20.1.

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2015 Jukka Uusitalo Antti Huotari Leena Aaltonen 20.1. An International Associate of Technopolis Oyj Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2015 Jukka Uusitalo Antti Huotari Leena Aaltonen 20.1.2016 Muodosta pdf arko-työkalut

Lisätiedot

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen TERMIT JA NIMIKKEET 1/2 Infran pito Maankäytön suunnittelu Hankkeiden ohjelmointi Rakentaminen Infran hallinta

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA ESITE 2015 Yritys Toimitalo on Suomessa toimiva toimitilakiinteistöjen markkinointiin, ylläpitoon, johtamiseen sekä kehittämiseen erikoistunut palveluyritys. Toimitalon

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen klinikan tavoitteet ja toteutus

Kerrostalojen korjaaminen klinikan tavoitteet ja toteutus Kerrostalojen korjaaminen klinikan tavoitteet ja toteutus Turun läntisten alueiden kehittäminen 27.05.2014 Ilpo Peltonen, RAKLI ry Asuinalueiden ja kerrostalojen uudistaminen ja korjaaminen Ikääntyvien

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Mittaaminen ja ohjelmistotuotanto seminaari 18.04.01 Matias Vierimaa 1 Miksi mitataan? Ohjelmistokehitystä ja lopputuotteen laatua on vaikea arvioida

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot