VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen vahvuus 200 mg/ml (20 %) vastaa valmisteen sisältämien triglyseridien kokonaismäärää.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen vahvuus 200 mg/ml (20 %) vastaa valmisteen sisältämien triglyseridien kokonaismäärää."

Transkriptio

1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lipoplus 200 mg/ml infuusioneste, emulsio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1000 ml emulsiota sisältää: Keskipitkäketjuisia tyydyttyneitä triglyseridejä Puhdistettua soijaöljyä Omega-3-hapon triglyseridejä 100,0 g 80,0 g 20,0 g Monityydyttymättömien (välttämättömien) rasvahappojen määrä litrassa: Linolihappo (omega-6) Alfalinoleenihappo (omega-3) Eikosapentaeenihappo ja dokosaheksaeenihappo (omega-3) 38,4 46,4 g 4,0 8,8 g 8,6 17,2 g Valmisteen vahvuus 200 mg/ml (20 %) vastaa valmisteen sisältämien triglyseridien kokonaismäärää. Kokonaisenergia litrassa 7900 kj 1910 kcal Apuaineet: 1000 ml emulsiota sisältää 2,6 mmol natriumia (natriumhydroksidina ja natriumoleaattina). Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta LÄÄKEMUOTO Infuusioneste, emulsio Valkoinen, homogeeninen emulsio. Osmolaliteetti n. 410 mosm/kg Titraus (ph-arvoon 7,4) < 0,5 mmol/l NaOH tai HCl ph 6,5 8,5 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Lipidien, kuten välttämättömien omega-6- ja omega-3-rasvahappojen lähteeksi aikuispotilaiden parenteraalisen ravitsemuksen osana, kun suun kautta tapahtuva tai enteraalinen ravitsemus on mahdotonta, riittämätöntä tai vasta-aiheista. 4.2 Annostus ja antotapa Aikuiset: Annostusta säädetään potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. 1

2 Suositeltu annostus: 1 2 g rasvaa/painokilo/vrk joka vastaa: ml Lipoplus 200 mg/ml infuusionestettä/painokilo/vrk Infuusionopeus: Infuusio annetaan mahdollisimman alhaisella nopeudella. Ensimmäisten 15 minuutin aikana infuusionopeuden tulee olla vain 50 % suunnitellusta enimmäisnopeudesta. Enimmäisinfuusionopeus: Enintään 0,15 g rasvaa/painokilo/h joka vastaa: - enintään 0,75 ml Lipoplus 200 mg/ml infuusionestettä/painokilo/h. Infuusionopeutta on pienennettävä, kun hoidetaan aliravittuja potilaita. Lipoplus-valmistetta ei normaalisti tule antaa yli viikkoa pidempää aikaa, koska valmisteen pitkäaikaisesta käytöstä on vain rajoitetusti kokemusta. Valmistetta voidaan annostella pidempään vain, jos se on ehdottomasti tarpeellista. Lisäksi potilaan aineenvaihdunnallista tilaa pitää seurata huolellisesti. Lipoplus soveltuu annettavaksi infuusiona sekä keskus- että ääreislaskimoon. Lapset: Valmisteen turvallisuutta ja tehoa lapsille ja nuorille ei ole osoitettu. 4.3 Vasta-aiheet Lipoplus-infuusionestettä ei saa käyttää, jos potilaalla on: - vaikea hyperlipidemia - vakava veren hyytymishäiriö - intrahepaattinen kolestaasi - vaikeasti heikentynyt maksan toiminta - vaikea munuaisten vajaatoiminta, jos potilaalle ei voida antaa hemofiltraatio- tai dialyysihoitoa - akuutti sydäninfarkti tai aivohalvaus - akuutti tromboembolinen sairaus, lipidiembolia - yliherkkyys kananmunalle, kalalle tai soijaproteiinille tai valmisteen vaikuttaville aineille tai apuaineille. Yleisiä vasta-aiheita infuusion antamiselle ovat: - epästabiili hemodynaaminen tila, jossa vitaalielintoiminnot ovat häiriintyneet (kollapsi ja sokkitilat) - epästabiili aineenvaihdunnallinen tila (kuten vaikea post-traumaattinen tila, epätasapainossa oleva diabetes mellitus, vakava sepsis, asidoosi) - akuutti keuhkopöhö - ylinesteytys - epätasapainossa oleva sydämen vajaatoiminta - hypotoninen nestevajaus - hypokalemia. 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Seerumin triglyseridipitoisuutta on seurattava Lipoplus-infuusion annon ajan. Jos potilaalla epäillään olevan jokin rasvametabolian häiriö, on paastolipemia poissuljettava ennen infuusion aloittamista. Hypertriglyseridemia 12 tunnin kuluttua lipidien annosta viittaa myös rasvametabolian häiriöön.

3 Hypertriglyseridemiaa ja veren glukoosipitoisuuden nousua voi tilapäisesti esiintyä riippuen potilaan metabolisesta tilasta. Jos triglyseridipitoisuus plasmassa nousee suuremmaksi kuin 3 mmol/l lipidien annostelun aikana, tulee annostelunopeutta vähentää. Jos plasman triglyseridipitoisuus pysyy tasolla, joka on yli 3 mmol/l, annostelu on keskeytettävä siihen asti, kunnes pitoisuus normalisoituu. Seerumin elektrolyyttien, elimistön nestetasapainon tai potilaan painon, happo-emästasapainon sekä veren glukoosiarvojen seuranta on aiheellista. Pitkäkestoisen käytön aikana tulee lisäksi seurata täydellistä verenkuvaa, veren hyytymistä ja maksan toimintaa. Lipoplus-infuusio pitää keskeyttää, jos potilaalla ilmenee allergisen reaktion oireita, kuten kuumetta, väristyksiä, ihottumaa, hengenahdistusta. Yliannostus voi johtaa rasvarasitusoireyhtymään, katso kohdat 4.8 ja 4.9. Lipoplus-valmisteen käytöstä lapsille ja nuorille ei toistaiseksi ole kliinistä kokemusta. Kokemusta valmisteen annosta diabeetikoille tai munuaisten vajaatoiminnasta kärsiville potilaille on vain rajallisesti. Lipoplus-infuusionesteen käytöstä yli 7 vuorokauden ajan on toistaiseksi rajallisesti kokemusta. Varovaisuutta on noudatettava annettaessa Lipoplus-infuusionestettä potilaille, joilla on rasvaaineenvaihdunnan häiriö, kuten munuaisten vajaatoiminta, diabetes mellitus, pankreatiitti, heikentynyt maksan toiminta, kilpirauhasen vajaatoiminta (ja hypertriglyseridemia), keuhkosairaus tai sepsis. Lipidit saattavat häiritä tiettyjä laboratoriokokeita (kuten bilirubiinin, laktaattidehydrogenaasin, happisaturaation ja hemoglobiinin määrityksiä), jos verinäyte otetaan ennen lipidien poistumista verenkierrosta. Lipidit poistuvat useimpien potilaiden verenkierrosta 5-6 tunnissa infuusion lopettamisen jälkeen. Rasvahappojen käyttö ainoana energianlähteenä voi johtaa metaboliseen asidoosiin. Tämä on vältettävissä, kun samanaikaisesti annetaan hiilihydraatteja. Siksi on suositeltavaa infusoida riittävästi hiilihydraatteja tai hiilihydraatteja sisältävää aminohappoliuosta samanaikaisesti rasvaemulsion kanssa. E-vitamiini saattaa häiritä K-vitamiinin vaikutusta veren hyytymistekijäsynteesissä, mikä on muistettava hoidettaessa potilaita, joilla on jokin veren hyytymishäiriö tai joilla epäillään K-vitamiinin puutosta. Lipoplus sisältää natriumia 2,6 mmol/l. Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus, tulee ottaa tämä huomioon. 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty. Hepariini aiheuttaa lipoproteiinilipaasin ohimenevän vapautumisen verenkiertoon. Tämä saattaa ensiksi johtaa lisääntyneeseen plasman lipolyysiin, jota seuraa triglyseridipuhdistuman ohimenevä pienentyminen. Soijaöljy sisältää K 1 -vitamiinia. Lipoplus-valmisteen K 1 -vitamiinipitoisuus on kuitenkin niin alhainen, ettei sillä ole odotettavissa merkittäviä vaikutuksia veren hyytymiseen, kun hoidetaan potilaita, jotka ovat saaneet kumariinijohdannaishoitoa. Hyytymisstatusta on kuitenkin seurattava niillä potilailla, jotka saavat samanaikaisesti antikoagulanttihoitoa. 4.6 Raskaus ja imetys Raskaus

4 Ei ole olemassa tarkkoja tietoja Lipoplus-infuusionesteen käytöstä raskaana oleville naisille. Reproduktiotutkimuksessa ei havaittu viitteitä sikiötoksisuudesta eikä teratogeenisuudesta (ks. kohta 5.3). Parenteraalinen ravitsemus voi olla välttämätöntä raskauden aikana. Lipoplus-valmistetta tulee antaa raskauden aikana ainoastaan hyvin harkitusti. Imettäminen Lipoplus-infuusionesteen käytöstä imetyksen aikana ei ole kokemusta. Ei tiedetä, erittyykö Lipoplus äidinmaitoon. Lipoplus-infuusionesteen erittymistä maitoon ei ole tutkittu eläimillä. Yleisesti ottaen imettämistä ei suositella parenteraalisen ravitsemuksen aikana. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Ei oleellinen. 4.8 Haittavaikutukset Haittavaikutukset on esitetty seuraavassa elinluokittain ja esiintymistiheyden mukaan. Kaikki emulsion käytön yhteydessä havaitut haittavaikutukset ovat hyvin harvinaisia (< 1/10 000). Veri ja imukudos Immuunijärjestelmä Liiallinen hyytymistaipumus Allergiset reaktiot Aineenvaihdunta ja ravitsemus Hyperlipidemia, hyperglykemia, metabolinen asidoosi, ketoasidoosi. Ohessa lueteltujen haittavaikutusten esiintyvyys riippuu annoksesta. Näitä haittavaikutuksia esiintyy todennäköisesti suhteellisen tai ehdottoman yliannostuksen jälkeen. Yllä luetellut esiintyvyydet on arvioitu suhteessa valmisteen oikeaan käyttöön, jossa annosta on seurattu ja turvallisuuteen liittyvät ohjeet ja rajoitukset on otettu huomioon. Hermosto Verisuonisto Uneliaisuus Hypertensio tai hypotensio Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina Hengenahdistus, syanoosi Ruoansulatuselimistö Pahoinvointi, oksentelu Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat Päänsärky, punastuminen/eryteema, lämmönnousu, hikoilu, vilunväristykset, rinta- ja selkäkivut, rasvarasitusoireyhtymä (ks. alla) Jos potilaalla ilmenee edellä mainittuja haittavaikutuksia tai jos triglyseridipitoisuus nousee infuusion aikana suuremmaksi kuin 3 mmol/l, Lipoplus-infuusio on keskeytettävä tai infuusiota on tarvittaessa jatkettava pienemmällä annoksella. Jos antoa päätetään jatkaa, on potilaan tilaa etenkin annon alussa seurattava huolellisesti ja seerumin triglyseridipitoisuus on määritettävä riittävän usein. Omega-3-rasvahappoja sisältävät triglyseridit saattavat pidentää vuotoaikaa ja estää verihiutaleiden

5 aggregaatiota. Keuhkojen toiminta saattaa huonontua asetyylisalisyylihapolle herkillä astmaatikoilla. Lipoplus-hoidon pitää aina olla osa täydellistä parenteraalista ravitsemusta ja hoidon pitää sisältää aminohappojen ja glukoosin annostelun. Pahoinvointi, oksentelu, ruokahalun menetys ja hyperglykemia ovat viitteitä tilasta, joka vaatii parenteraalista ravitsemusta. Toisaalta nämä liittyvät myös parenteraaliseen ravitsemukseen. Rasvarasitusoireyhtymä Triglyseridien eliminaation häiriintyminen voi johtaa rasvarasitusoireyhtymään, joka voi johtua yliannostuksesta. Aineenvaihdunnallisen rasitustilan mahdollisia oireita pitää tarkkailla. Rasvarasitusoireyhtymän syy voi olla geneettinen (yksilölliset aineenvaihdunnan erot) tai rasvaaineenvaihdunta voi olla häiriintynyt aikaisemman tai senhetkisen sairauden vuoksi. Rasvarasitusoireyhtymä voi ilmetä myös vakavan hypertriglyseridemian aikana, vaikka infuusionopeus olisi suositusten mukainen. Se voi myös ilmetä tapauksissa, joissa potilaan kliininen tila muuttuu nopeasti, kuten munuaisten vajaatoiminnassa tai infektion aikana. Rasvarasitusoireyhtymän oireita ovat hyperlipidemia, kuume, rasvan kertyminen, hepatomegalia, johon voi liittyä keltaisuutta, pernan suureneminen, anemia, leukopenia, trombosytopenia, veren hyytymishäiriöt, hemolyysi, retikulosytoosi, epänormaalit maksa-arvot ja kooma. Oireet yleensä häviävät, kun rasvaemulsioinfuusio keskeytetään. Jos potilaalla ilmenee rasvarasitusoireyhtymän oireita, Lipoplus-infuusio pitää keskeyttää välittömästi. Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty haitta tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle: www sivusto: Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL FIMEA 4.9 Yliannostus Rasvarasitusoireyhtymään johtava yliannostus voi johtua liian korkeasta infuusionopeudesta tai suositellulla infuusionopeudella, jos potilaan kliininen tila muuttuu, kuten munuaisten vajaatoiminnassa tai infektion aikana. Yliannostus voi aiheuttaa haittavaikutuksia (ks. kappale 4.8). Keskipitkäketjuisia triglyseridejä sisältävän rasvaemulsion huomattava yliannostus voi johtaa metaboliseen asidoosiin. Näin etenkin, jos hiilihydraatteja ei anneta samanaikaisesti. Yliannostuksen hoito: Yliannostustapauksessa infuusio on lopetettava välittömästi. Jatkotoimenpiteet riippuvat potilaan oireista ja niiden vakavuudesta. Jos infuusio aloitetaan uudelleen oireiden lakattua, on infuusionopeutta lisättävä asteittain ja tilannetta seurattava tarkoin. 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä: Parenteraaliset ravintovalmisteet, rasvaemulsiot ATC-koodi: B05BA02 Lipoplus on tarkoitettu energian ja monityydyttymättömien (välttämättömien) omega-6- ja omega-3-

6 rasvahappojen lähteeksi osana parenteraalista ravitsemusta. Valmiste sisältää siksi keskipitkäketjuisia triglyseridejä, soijaöljyä (keskipitkäketjuisia triglyseridejä) sekä omega-3-rasvahappoja sisältäviä triglyseridejä (pitkäketjuisia triglyseridejä). Keskipitkäketjuiset triglyseridit hydrolysoituvat, eliminoituvat verenkierrosta ja hapettuvat nopeammin kuin pitkäketjuiset triglyseridit. Ainoastaan pitkäketjuiset omega-6- ja omega-3-triglyseridit ovat monityydyttymättömien rasvahappojen lähteitä. Ne on pääasiassa tarkoitettu välttämättömien rasvahappojen puutteen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon, mutta myös energianlähteeksi. Lipoplus-infuusionesteen sisältämät välttämättömät omega-6-rasvahapot ovat pääosin peräisin linoleenihaposta, omega-3-rasvahapot alfalinoleenihaposta, eikosapentaeenihaposta ja dokosaheksaeenihaposta. Omega-6/omega-3-rasvahappojen suhde Lipoplus-valmisteessa on noin 3: Farmakokinetiikka Annostus, infuusionopeus, potilaan metabolinen tila ja muut yksilölliset tekijät (esim. paastoarvot) tulee ottaa huomioon, kun määritetään seerumin enimmäistriglyseridipitoisuutta. Keskipitkäketjuisten rasvahappojen albumiiniaffiniteetti on alhaisempi kuin pitkäketjuisten rasvahappojen. Annostusohjeita noudatettaessa molempien rasvahappotyyppien sitoutuminen plasman albumiiniin on kuitenkin lähes 100 %. Kun annostusohjeita noudatetaan, eivät keskipitkäketjuiset eivätkä pitkäketjuisetkaan rasvahapot siis pääse läpäisemään veri-aivoestettä eikä niitä pääse aivo-selkäydinnesteeseen. 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Lipoplus-valmisteen kehittelyvaiheen koostumuksen mukaisella valmisteella tehdyissä prekliinisissä tutkimuksissa ei löytynyt muita merkittäviä vaikutuksia kuin ne, joita on odotettavissa suurten lipidiannosten antamisen jälkeen. Kehittelyvaiheen koostumuksen mukainen Lipoplus sisälsi kaksinkertaisen määrän omega-3-rasvahappoja ja vastaavasti vähemmän pitkäketjuisia triglyseridejä. Kaneilla tehdyissä lisääntymistoksisuustutkimuksissa ei saatu viitteitä sikiötoksisista tai teratogeenisista vaikutuksista annoksella 2 g lipidiä/painokilo/vrk 12 vuorokauden ajan. 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Munalesitiini Glyseroli Natriumoleaatti Askorbyylipalmitaatti all-rac-α-tokoferoli Natriumhydroksidi ph:n säätöön Injektionesteisiin käytettävä vesi 6.2 Yhteensopimattomuudet Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa. 6.3 Kestoaika Avaamaton pakkaus: 2 vuotta. Valmiste pitää käyttää välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen. 6.4 Säilytys Säilytä alle 25 C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Ei saa jäätyä.

7 6.5 Pakkaustyypit ja pakkauskoot Emulsio on pakattu joko tyypin II lasipulloon, jossa on butyylikumitulppa, tai pehmeään muovipakkaukseen, joka toimitetaan suojaavassa ulkopussissa. Sisemmän ja ulomman pussin välissä on happiabsorbentti. Sisempi pakkaus koostuu kolmikerroksisesta muovilaminaattipussista, jonka ulkopinta on polyamidia ja sisäpinta polypropeenia. Butyylikumiset portit lääkelisäyksiä ja itse infuusiota varten ovat itsestään sulkeutuvat. Pakkauskoot: Lasipullot Muovipussit 10 x 100 ml 1 x 250 ml 1 x 250 ml 10 x 250 ml 10 x 250 ml 1 x 500 ml 1 x 500ml 10 x 500 ml 10 x 500 ml 1 x 1000 ml 1 x 1000 ml 6 x 1000 ml 10 x 1000 ml Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet Käytä vain, jos emulsio on homogeeninen ja pakkaus vahingoittumaton. Tarkastele ennen annostelua visuaalisesti, että emulsion faasit eivät ole erottuneet toisistaan. Vain kertakäyttöön. Käyttämättä jäänyt emulsio on hävitettävä. Jos valmiste on päässyt jäätymään, hävitä se. Ennen kuin lipidiemulsiota infusoidaan muiden liuosten kanssa kolmitiehanan kautta tai muun yhdysletkun avulla, liuosten yhteensopivuus pitää varmistaa. Yhteensopivuus pitää erityisesti varmistaa, jos annostellaan samanaikaisesti kantajaliuosta, johon on lisätty lääkeaine. Erityistä varovaisuutta pitää noudattaa, jos infusoidaan samanaikaisesti liuosta, joka sisältää kahdenarvoisia elektrolyyttejä (kuten kalsiumia). Lipoplus-emulsion on aina annettava lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen infuusiota. Jos käytetään suodattimia, niiden pitää olla lipidejä läpäiseviä. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse Melsungen Saksa Postiosoite: Melsungen Saksa 8. MYYNTILUVAN NUMERO 19646

8 9. MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ / TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

VALMISTEYHTEENVETO. Venofer 20 mg rautaa /ml injektioneste, liuos tai infuusiokonsentraatti, liuosta varten.

VALMISTEYHTEENVETO. Venofer 20 mg rautaa /ml injektioneste, liuos tai infuusiokonsentraatti, liuosta varten. VALMISTEYHTEENVETO Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten

VALMISTEYHTEENVETO. Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää granisetronihydrokloridia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Levofolic 50 mg/ml injektio/infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Levofolic 50 mg/ml injektio/infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Levofolic 50 mg/ml injektio/infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml liuosta sisältää 54,65 mg dinatriumlevofolinaattia, joka vastaa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Thymoglobuline 5 mg/ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos

VALMISTEYHTEENVETO. Thymoglobuline 5 mg/ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Thymoglobuline 5 mg/ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää 25 mg

Lisätiedot

Alburex 200 g/l -infuusioneste, liuos, sisältää kaikkiaan proteiinia 200 g/l, josta vähintään 96 % on ih misen albumiinia.

Alburex 200 g/l -infuusioneste, liuos, sisältää kaikkiaan proteiinia 200 g/l, josta vähintään 96 % on ih misen albumiinia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Alburex 200 g/l, infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Alburex 200 g/l -infuusioneste, liuos, sisältää kaikkiaan proteiinia 200 g/l, josta vähintään 96 % on

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rhophylac 1000 IU, injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rhophylac 1000 IU, injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rhophylac 1000 IU, injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Esitäytetty ruisku sisältää 1000 IU (200 mikrog) ihmisen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Amaryl 1 mg tabletti Amaryl 2 mg tabletti Amaryl 3 mg tabletti Amaryl 4 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Amaryl 1 mg tabletti Amaryl 2 mg tabletti Amaryl 3 mg tabletti Amaryl 4 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Amaryl 1 mg tabletti Amaryl 2 mg tabletti Amaryl 3 mg tabletti Amaryl 4 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 1 mg glimepiridiä.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset: Suositusannos on yksi 160 mg fenofibraattia sisältävä kapseli kerran päivässä.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset: Suositusannos on yksi 160 mg fenofibraattia sisältävä kapseli kerran päivässä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI CIL 160 mg kapseli, kova. VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 160 mg fenofibraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 6 kuukauden - 12 vuoden ikäiset lapset (> 7 kg): Akuutit kiputilat ja ylempien hengitysteiden infektioon liittyvä kuume

VALMISTEYHTEENVETO. 6 kuukauden - 12 vuoden ikäiset lapset (> 7 kg): Akuutit kiputilat ja ylempien hengitysteiden infektioon liittyvä kuume VALMISTEYHTEENVETO 1 LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ibuprofen Farmalider 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofen Farmalider 40 mg/ml oraalisuspensio 2 VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml oraalisuspensiota sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Pinex-rakeita käytetään lievän tai kohtalaisen kivun ja kuumeen oireenmukaiseen hoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Pinex-rakeita käytetään lievän tai kohtalaisen kivun ja kuumeen oireenmukaiseen hoitoon. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pinex strawberry/vanilla 500 mg rakeet VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää 500 mg parasetamolia. Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 500 mg tabletti: Yksi tabletti sisältää 500 mg metformiinihydrokloridia, joka vastaa 390 mg metformiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. 500 mg tabletti: Yksi tabletti sisältää 500 mg metformiinihydrokloridia, joka vastaa 390 mg metformiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Metformin Pfizer 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Metformin Pfizer 850 mg tabletti, kalvopäällysteinen Metformin Pfizer 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Diabetekseen liittyvät hyperlipidemiat, mikäli muilla hoitomuodoilla ei hyperlipidemioita ole saatu korjaantumaan.

VALMISTEYHTEENVETO. Diabetekseen liittyvät hyperlipidemiat, mikäli muilla hoitomuodoilla ei hyperlipidemioita ole saatu korjaantumaan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI BEZALIP 400 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen depottabletti sisältää 400 mg betsafibraattia. Apuaineet: laktoosi Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

1 ml oktreotidi-injektionestettä sisältää oktreotidiasetaattia vastaten 200 mg:aa oktreotidia.

1 ml oktreotidi-injektionestettä sisältää oktreotidiasetaattia vastaten 200 mg:aa oktreotidia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Octreoflex 200 mikrog/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml oktreotidi-injektionestettä sisältää oktreotidiasetaattia vastaten 200 mg:aa oktreotidia.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Angiox 250 mg, kuiva-aine välikonsentraatiksi injektio-/infuusionestettä varten, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 30,4 mg tamoksifeenisitraattia, joka vastaa 20 mg:aa tamoksifeenia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 30,4 mg tamoksifeenisitraattia, joka vastaa 20 mg:aa tamoksifeenia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TAMOFEN 20 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 30,4 mg tamoksifeenisitraattia, joka vastaa 20 mg:aa tamoksifeenia. Täydellinen

Lisätiedot

Vaikeiden infektioiden esiintymistiheyden vähentäminen kroonista granulomatoosia sairastavilla potilailla (ks. myös kohta 4.4).

Vaikeiden infektioiden esiintymistiheyden vähentäminen kroonista granulomatoosia sairastavilla potilailla (ks. myös kohta 4.4). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Imukin 0,2 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Imukin injektiopullo (0,5 ml) sisältää 2 x 10 6 IU (0,1 mg) rekombinanttia ihmisen

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI SonoVue, 8 l/ml, injektiokuiva-aine ja liuotin, dispersiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Rikkiheksafluoridin hienojakoinen dispersio

Lisätiedot

Kihti. Aluksi 750 mg ja 8 tunnin kuluttua 500 mg, minkä jälkeen 250 mg joka 8. tunti, kunnes kipu häviää.

Kihti. Aluksi 750 mg ja 8 tunnin kuluttua 500 mg, minkä jälkeen 250 mg joka 8. tunti, kunnes kipu häviää. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Naprometin 250 mg ja 500 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Naprokseeni 250 mg ja 500 mg. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Tabletti. 250

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml liuosta sisältää 50 mg ketoprofeenia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. XENETIX 300 mg I/ml, injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. XENETIX 300 mg I/ml, injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI XENETIX 300 mg I/ml, injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jobitridoli 300 mg I/ml Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: natrium (enintään

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Perindopril Pfizer 4 mg tabletit Perindopril Pfizer 8 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Perindopril Pfizer 4 mg tabletit Perindopril Pfizer 8 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Perindopril Pfizer 4 mg tabletit Perindopril Pfizer 8 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Perindopril Pfizer 4 mg tabletit: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Flumazenil Fresenius Kabi 0,1 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Flumazenil Fresenius Kabi 0,1 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Flumazenil Fresenius Kabi 0,1 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml injektionestettä sisältää 0,1 mg flumatseniilia. 5 ml:n ampulli

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pronaxen 25 mg/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 25 mg naprokseenia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Sorbitoli

Lisätiedot

Oktreotidi 50 mikrogrammaa/ ml, 100 mikrogrammaa/ ml, 500 mikrogrammaa/ ml kertaannosinjektiopullo ja 200 mikrogrammaa/ml moniannosinjektiopullo

Oktreotidi 50 mikrogrammaa/ ml, 100 mikrogrammaa/ ml, 500 mikrogrammaa/ ml kertaannosinjektiopullo ja 200 mikrogrammaa/ml moniannosinjektiopullo VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Octreotide Hospira 50 mikrog/ml injektioneste, liuos Octreotide Hospira 100 mikrog/ml injektioneste, liuos Octreotide Hospira 200 mikrog/ml injektioneste, liuos

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset: Suositusannos on yksi 160 mg fenofibraattia sisältävä kapseli kerran päivässä.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset: Suositusannos on yksi 160 mg fenofibraattia sisältävä kapseli kerran päivässä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fenosup Lidose 160 mg kapseli, kova. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 160 mg fenofibraattia. Yksi Fenosup kapseli sisältää 8 mg natriumia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää sumatriptaanisukkinaattia määrän, joka vastaa 50 mg sumatriptaania.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää sumatriptaanisukkinaattia määrän, joka vastaa 50 mg sumatriptaania. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sumatriptan Bluefish 50 mg tabletti Sumatriptan Bluefish 100 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää sumatriptaanisukkinaattia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 15 mg (250 mg tabl.) tai 30 mg (500 mg tabl.) laktoosimonohydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 15 mg (250 mg tabl.) tai 30 mg (500 mg tabl.) laktoosimonohydraattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Alpoxen 250 mg tabletti Alpoxen 500 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 250 mg tai 500 mg naprokseenia. Apuaine, jonka vaikutus

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. TORADOL 30 mg/ml injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. TORADOL 30 mg/ml injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TORADOL 30 mg/ml injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ketorolaakkitrometamoli 30 mg/ml. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: etanoli. Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Sumatriptan Pfizer on tarkoitettu aurallisten ja aurattomien migreenikohtausten akuuttihoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Sumatriptan Pfizer on tarkoitettu aurallisten ja aurattomien migreenikohtausten akuuttihoitoon. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sumatriptan Pfizer 50 mg tabletit Sumatriptan Pfizer 100 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 50 mg sumatriptaania (sumatriptaanisuksinaattina).

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: sisältää 60,44 mg laktoosimonohydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: sisältää 60,44 mg laktoosimonohydraattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Bikalutamidi medac 50 mg, tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 50 mg bikalutamidia. Apuaineet, joiden vaikutus

Lisätiedot