Sari Alatalo MATKATOIMISTO MATKAMAA OY:N MARKKINOINTISUUNNITELMA RYHMILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sari Alatalo MATKATOIMISTO MATKAMAA OY:N MARKKINOINTISUUNNITELMA RYHMILLE"

Transkriptio

1 Sari Alatalo MATKATOIMISTO MATKAMAA OY:N MARKKINOINTISUUNNITELMA RYHMILLE Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Elokuu 2008

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieskan yksikkö Aika Tekijä/tekijät Sari Alatalo Koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Työn nimi Matkatoimisto MatkaMaa Oy:n markkinointisuunnitelma ryhmille Työn ohjaaja Eija Lappalainen Sivumäärä Työelämäohjaaja Esa Kivimaa Opinnäytetyön toimeksiantajana on Oulun keskustassa sijaitseva matkatoimisto, MatkaMaa. Nykyisellä nimellään yritys on aloittanut toimintansa vuonna 2002 ja tällä hetkellä yrityksen henkilöstöön kuuluu viisi vakituista ja yksi osa-aikainen työntekijä. MatkaMaa on täyden palvelun matkatoimisto, josta saa lähes kaikkien matkanjärjestäjien valmismatkoja, lento- ja laivaliput, juna- ja bussiliput matkoihin liitettynä, oman tuotannon matkoja, matkavakuutukset, hotellivaraukset, matkojen räätälöinnin sekä muita matkapalveluita tarpeen mukaan. Opinnäytetyön aiheena oli markkinointisuunnitelman laatiminen MatkaMaalle ryhmämatkailijoita ajatellen. Työn tavoitteena oli kehittää MatkaMaan markkinointia sekä löytää markkinointikeinot ryhmien tavoittamiseksi, lisätä yrityksen kannattavuutta ja tunnettavuutta sekä hälventää ihmisten mielikuvaa yrityksestä valmismatkavälittäjänä. Menetelmät työn toteuttamiseksi muodostuivat keräämällä teoriapohjaa markkinoinnin perusteista sekä markkinointisuunnitelman laatimisesta. Teorian lisäksi markkinointisuunnitelman pohjalle analysoitiin itse yritystä, sen kilpailijoita, asiakkaita sekä toimintaympäristöä. Teoriaan, yrityksen liikeideaan, analyyseihin sekä työn tavoitteisiin perustuen laadittiin markkinointisuunnitelma, joka sisälsi tiedot yrityksestä, analyyseistä, strategiasta ja tavoitteista, toimenpiteistä, aikataulusta ja budjetista sekä seurannasta. Työn tuloksena havaittiin, että MatkaMaan markkinointi oli hajanaista, suunnattu tavoiteltua segmenttiä ajatellen väärin sekä tiedottaminen yrityksestä oli vähäistä. Yrityksellä oli käytössään jo hyviä markkinointikanavia, mutta mainontaa niissä tuli tehostaa, suunnata paremmin, yhtenäistää, kehittää uusia markkinointikanavia ja lisätä tunnettavuutta yritystä kohtaan. Markkinointisuunnitelman toimenpiteet laadittiin haluttujen tavoitteiden mukaisesti niin yrityksen tuotteille, hinnoille, saatavuudelle sekä markkinointiviestinnälle. Asiasanat Markkinointi, matkailu, markkinoinnin peruskilpailukeinot, markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen, markkinointisuunnitelma, segmentointi

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Ylivieska unit Date Degree programme Travel and Tourism Name of thesis Travel agency MatkaMaa s marketing plan for group travellers Instructor Eija Lappalainen Author Sari Alatalo Pages Supervisor Esa Kivimaa This thesis was commissioned by the travel agency MatkaMaa, situated in Oulu city center. The company started its operations with its current name in 2002 and at the moment the company has five permanent employees and one part-time worker. MatkaMaa is a full service travel agency through which you can get package tours of almost all tour operators, flight and ferry tickets, train and buss tickets included in the trip, travel insurances and hotel reservations. The company also organises its own trips and offers tailoring of the trips and other travel services according to customers needs. The subject of this thesis was to create a marketing plan to MatkaMaa with a focus on group travellers. The aim of the thesis was to develop the marketing of MatkaMaa and find ways of marketing that reach group travellers, increase profitability and recognizability and dispel the company s image as a package tour agent. Methods for carrying out the thesis were formed through building up theoretical framework which consisted of the information on the basics of marketing and creating the marketing plan. In addition to the theory the basis of the marketing plan included an analysis on the company, its competitors, clients and operational environment. A marketing plan was made on the basis of theory, the company s business idea, analyses and the aims of the thesis. The plan included facts of the company, analyses, strategy and goals, operations to be carried out, timetable, budget and monitoring. The results of the thesis revealed that marketing of MatkaMaa was incoherent and misdirected considering the target segment. In addition informing the public about the company s services was not very extensive. The company already used good marketing channels but advertising carried out through them should be made more effective and directed better. In addition advertising should be developed. People s awareness of the company and its services should also be increased. Operations of the marketing plan concerning the company s products, prices, availability and marketing communication were set according to the desired aims. Key words Marketing, travelling, marketing mix, planning and leading the marketing, marketing plan, segmentation

4 KÄSITTEEN MÄÄRITTELYT Matkailija = henkilö, joka viettää vähintään yhden yön matkan kohteessa, joko maksullisessa tai maksuttomassa majoituksessa. Voi olla kansainvälinen tai kotimaanmatkailija. Ilman yöpymistä kyseessä päivämatkailija. (Tilastokeskus 2009a.) Matkailu = toimintaa, jossa matkustetaan tavanomaisen elinpiirin ulkopuolelle ja oleskellaan siellä yhtäjaksoisesti korkeintaan vuoden ajan vapaa-ajan, liikematkan tai muussa tarkoituksessa. (Tilastokeskus 2009b.) Ryhmämatka= etukäteen järjestetty matka, jolle osallistuu matkustajien muodostama ryhmä. Ryhmämatkalla yleensä mukana ryhmämatkan johtaja, joka toimii osallistuvien matkustajien johtajana tai matkanjärjestäjän edustajana. (Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta /308.) Incoming = suomennos tuleva, saapuva. Useimmat matkatoimistot lähettävät asiakkaitaan ulkomaille lomalle, kun taas incoming-toimisto ottaa vastaan matkailijoita ulkomailta tarjoten heille palvelut kohteessa. Incoming-toimistot tekevät usein yhteistyötä paketteja myyvien matkatoimistojen kanssa, jotka järjestävät lennot ja huolehtivat maksut, incoming-toimiston huolehtiessa majoituksesta, aktiviteeteistä sekä kuljetuksista kohteessa. (Oliver 2007.) Imago = mielikuva henkilöstä, organisaatiosta, tuotteesta tai palvelusta. Perustuu havaintoihin, tietoihin, kokemuksiin, päätelmiin, asenteisiin, uskomuksiin, tunteisiin ja käsityksiin. Imagoon liittyy myönteinen, neutraali ja kielteinen asenne, imagoa voi rakentaa tietoisesti halutunlaiseksi. (Suomen mediaopas 2009.) Brandi = tulee englannin kielen sanasta brand, viittaa tuotekuvaan, merkkituotteeseen tai erottuvaan tuotenimeen. Brändin arvoon vaikuttavat yrityksen maine, toimintatavat, laatu, käytettävyys,

5 hinnoittelu, tekniset ominaisuudet ja se, miten hyvin se pitää annetut lupaukset. (Kookas 2008.) Reittilento = on lentoyhtiön järjestämää, säännöllisen aikataulun mukaan ympäri vuoden tehtävää lentokuljetusta, jolloin varataan vain lennot. Vertaa lomalentoon, jonka on tilannut matkanjärjestäjä ja joka toteutuu pari kertaa viikossa tiettyihin lomakohteisiin. Näistä lentopaikoista suurin osa myydään osana matkapakettia sisältäen lisäksi majoituksen. (Travel House UK 2009.) Matkanjärjestäjä = suunnittelee ja toteuttaa valmismatkoja sekä tarjoaa niitä itse tai muun elinkeinoharjoittajan välityksellä taikka omaan lukuunsa tarjoaa toisen järjestämiä valmismatkoja. (Valmismatkalaki 1994.) Matkanvälittäjä = valmismatkavälittäjä, matkanjärjestäjän lukuun välittää valmismatkoja. (Valmismatkalaki 1994.) Myyntipalkkio = provisio, välitys- tai myyntipalkkio (Pörssisäätiö 2009.), lasketaan prosentteina myyntihinnasta, esimerkiksi välittävä matkatoimisto saa provisiota välittäviään matkoja tarjoavalta matkanjärjestäjältä. Seuramatka = tyypillinen valmismatkanmuoto (Asianajotoimisto Kontturi & Co OY 2009.), johon kuuluvat kaikki asiakkaan matkalla tarvitsemat palvelut, kuten majoitus, lennot, lentokenttäkuljetukset sekä opaspalvelut. Pakettimatka = valmismatka, sisältää matkanjärjestäjän ennakkoon kokoamia matkailupalveluja, jotka ostetaan yhtenä kokonaisuutena sille määrättyyn hintaan, sisältäen vähintään matkat ja majoituksen tai jommankumman näistä sekä muun kokonaisuuden kannalta olennaisen matkailupalvelun. Voi sisältää myös esimerkiksi ateriat, pääsylippuja ja kiertoajelun. (Tilastokeskus 2009c.)

6 TIIVISTELMÄ ABSTRACT KÄSITTEEN MÄÄRITTELYT SISÄLLYS 1 JOHDANTO MATKAMAA MARKKINOINTI Markkinoinnin peruskilpailukeinot Tuote Hinta Saatavuus Markkinointiviestintä Segmentointi ja kohderyhmät Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen Markkinointisuunnitelman laatiminen Lähtökohta-analyysit Strategian luominen Tavoitteiden asettaminen Markkinoinnin toimintaohjelma Budjetointi ja seuranta MATKAMAAN MARKKINOINTISUUNNITELMA MatkaMaa ja lähtökohta-analyysit MatkaMaan strategian luominen ja tavoitteiden asettaminen MatkaMaan markkinoinnin toteutus ja seuranta MatkaMaan markkinointisuunnitelman aikataulu ja budjetti JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA...76 LÄHTEET...88 LIITTEET

7 1 1 JOHDANTO Aiheenani on tehdä markkinointisuunnitelma ryhmämatkailijoille matkatoimisto MatkaMaa Oy:lle. Olen ammattikouluaikanani, vuonna 2006, suorittanut harjoittelujakson kyseisessä yrityksessä, joten oli helpompaa aloittaa työ yrityksessä, jonka tunnen jo entuudestani. Kyseinen aihe oli myös mielenkiintoinen, vaikkakin koin sen haastavaksi, sillä en ole markkinointisuunnitelmaa laatinut aiemmin. Tietopohjanani oli markkinoinnin kirjallisuus sekä tukena MatkaMaan internet-sivut sekä yhteyshenkilöni MatkaMaasta, Esa Kivimaa ja opinnäytetyöohjaajani Eija Lappalainen. Markkinoilla tilanne on se, että yksityisen matkatoimiston on vaikea kilpailla suurten ketjujen rinnalla ja saada asiakkaita valitsemaan toimiston palvelut internet-varausten sijaan. Siksi pienemmille yrityksille olisi entistä tärkeämpää luoda markkinointisuunnitelma, jossa määriteltäisiin omat lähtökohdat, tavoitteet, kilpailukeinot ja toimenpiteet paremman markkina-aseman saavuttamiseksi. Tärkeimmiksi kilpailueduiksi tässä tilanteessa muodostuvat palvelu, tuote- ja palvelutarjonnan laajuus sekä monipuolisuus, tuotteiden erilaistaminen, markkinoinnin oikea kohdentaminen sekä toimivat markkinointikeinot. Lisäksi on tärkeää valita yritykselle ne tärkeimmät kohderyhmät, koska tavoiteasiakaskohderyhmän valinnalla ja heihin kohdistuvalla erityisen hyvällä palvelulla saadaan luotua tehokkaampaa ja kannattavampaa toimintaa. Työn tavoitteena on löytää MatkaMaalle oikeat markkinointikeinot, jotta asiakkaat saadaan paremmin tavoitetuksi, saada lisää ryhmäasiakkaita, luoda lisää kannattavuutta sekä lisätä tunnettuutta. Tiukassa kilpailutilanteessa on tärkeää saada luotua kanta-asiakkuussuhteita ja uusia asiakkuuksia. MatkaMaa tarvitsee erityisesti uusia ryhmäasiakkaita, sillä yksittäiset matkailijat ovat jo niin omatoimisia, että varaavat usein matkat itse internetistä. Ryhmille on kuitenkin helpompaa, kun varaukset ja matkan suunnittelun tekee joku toinen, ammattilainen, eli ihminen, joka osaa koota pakettiin kaiken tarpeellisen, muokkaa paketin asiakkaan toiveiden mukaisesti ja laatii aina tiukan hinnan ryhmäalennukset mukaan lukien.

8 2 Työssäni keskityn siis ryhmäasiakkaisiin ja suuntaan markkinointisuunnitelman juuri heille, alustaen ensin työn markkinoinnin perusteilla ja yrityksen tiedoilla sekä tärkeillä käsitteillä. Itse markkinointisuunnitelma ja toimintaohjelma pohjautuu yrityksen nykytilan arviointiin, tavoitteiden asettamiseen, toimenpiteiden määrittelyyn ja seurannan varmistamiseen. Tuloksia saan lukemalla markkinoinnin kirjallisuutta ja miettimällä yrityksen jo olemassa olevia markkinointikeinoja ja arvioimalla itse, miten ryhmämatkailijat saataisiin tulemaan yritykseen. Oma maalaisjärki ja arviointikyky on siis koetuksella, jotta löytäisin ne oikeasti toimivat keinot! Jotta lukijalle työnluku helpottuu, tulee minun ensin kertoa yrityksestä, markkinoinnin perusteista, mutta myös syvemmin markkinointisuunnitelman teosta ja sen sisällöstä (KUVIO 1). Työssä käyttämäni tärkeimmät lähteet ovat teokset Tavoitteellinen markkinointi, markkinoinnin tutkimus ja suunnittelu, kirjoittajana Raatikainen L, Markkinoinnin suunnittelu sekä Markkinoinnin perusteet, kirjoittajana molemmissa Lahtinen J ja Isoviita A sekä teokset Asiakaspalvelu ja markkinointi sekä Asiakasmarkkinointi, molemmissa kirjoittajana muun muassa Korkeamäki A. KUVIO 1. Teoreettinen viitekehys työstä

9 3 2 MATKAMAA Tournee MatkaMaa on yksityinen täyden palvelun matkatoimisto, joka sijaitsee Oulun keskustassa, Kirkkokadulla. Tournee nimiliite tulee ketjusta, joka on yksityisten matkatoimistojen muodostama yhteenliittymä, johon myös MatkaMaa kuuluu. MatkaMaan tuotevalikoimaan kuuluvat lähes kaikkien matkanjärjestäjien seuramatkat, lento- ja laivaliput sekä hotellivaraukset ympäri maailman varausjärjestelmien kautta. Toimiston ideana on tarjota asiakkaalleen kaikki saman katon alta kilpailukykyiseen hintaan ja jos sopivaa matkaa ei löydy valmiista paketeista, räätälöidään hänelle oma, juuri hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaan. Räätälöity matka ei välttämättä tule valmismatkaa kalliimmaksi sopimushintaisten hotellien ja reittilentojen avulla. MatkaMaa tarjoaa myös pitkää ja vankkaa kokemusta ryhmämatkojen järjestelyihin. Imagotavoitteena on olla yksilöllisesti palveleva matkatoimisto, joka järjestää yksilöllisiä, laadukkaita matkoja. (MatkaMaa Oy 2008.) MatkaMaan juuret ovat lähtöisin vuodesta 1974, jolloin Hannu Kylmälä perusti Raaheen Raahen matkatoimiston. Ajan saatossa matkatoimisto on toiminut myös nimillä LP Tours sekä Matka-Rasti, kunnes Matka-Rastin toimiva johto osti liiketoiminnan Oulussa ja Raahessa, aloittaen vuonna 2002 nimellä MatkaMaa. Nykyisin yhtiön omistavat Esa Kivimaa, Kirsti Uhlgren, Esa Valli ja Esa Viitamäki. MatkaMaa toimi aluksi Raahessa ja Oulussa, kunnes toimintaa jatkettiin vain Oulun toimipisteessä. Henkilökuntaa yrityksessä on enimmillään ollut yhdeksän henkilöä, kun tällä hetkellä vakituista henkilökuntaa on viisi henkilöä sekä yksi osaaikainen. (Kivimaa 2008.) Alkuvaiheessa MatkaMaa oli kuin matkustamisen tavaratalo, sillä kaikkea löytyi kaikille. Ennen muun muassa oli tarjolla erikseen juna- ja bussilippuja, jotka kirjoitettiin paikan päällä, nykyisin kyseisiä lippuja välitetään vain muun matkustamisen yhteydessä. Muutokset matkatoimiston liiketoiminnassa ovat johtuneet pitkälti alan murroksesta, ala muuttuu ja tilanteet vaihtuvat, joten yrityksen tulee pakottautua keskittymään tietyille aloille ja poistaa tarjonnasta tuotteet, joilla on vähän menekkiä tai joista ei saa tarpeeksi myyntipalkkioita.

10 4 Harkinnassa poistaa tarjonnasta ovat myös laivaliput, sillä myynnin painopistettä on tarkoitus saada seuramatkoista ryhmiin sekä omantuotannon paketteihin. Nykyisin yritys keskittyykin pääasiassa ryhmämatkoihin, omatoimisiin kaupunkilomiin sekä lentoihin. Edelleen suurin osa liikevaihdosta tulee seuramatkamyynneistä, mutta nämä edellä mainitut ryhmät ovat nostattaneet kysyntäänsä. Uusina tuotteina yritys myy Karibian risteilyjä, yksilöllisiä kaupunki- ja rantalomia reittilentoja hyödyntäen. Mahdollisuutta laajentaa incoming-toimintaan tutkitaan yrityksessä myös, sillä paremman kannattavuuden vuoksi MatkaMaa haluaisi tulevaisuudessa kehittää juuri ryhmiä, omatoimimatkoja sekä incomingtoimintaa. Yrityksen pääkohderyhminä ovat yritykset (yritysasiakkaita), yhdistykset sekä muut ryhmämatkoja suunnittelevat. Yksityisasiakaskohderyhmän ikähaarukka on vuotiaiden välillä. (Kivimaa 2008.) MatkaMaan yhteistyökumppaneita ja toimijoita ovat yritykset, joita MatkaMaa välittää asiakkailleen matkapalveluina, kuten matkanjärjestäjistä suurimpina Aurinkomatkat, Detur Finland, OK matkat, Domina Travel, Hispania, Matkapojat, Olympia kaukomatkatoimisto, Kristina Cruises sekä NET matkat. Näiden lisäksi löytyy joitakin satunnaisesti välitettäviä pienempiä järjestäjiä. Lento- ja laivayhtiöitä, joiden matkoja ja reittejä MatkaMaa käyttää, on lukuisia ja kuten jo aiemmin tuli ilmi, myös juna- ja bussilippuja välitetään reissuja varten. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat myös hotelliketjut sekä varausjärjestelmät, kuten GTA (Gullivers Travel Associates), Sunhotels sekä Transhotel. (Kivimaa 2008.) MatkaMaan budjetoitu liikevaihto vuodelle 2008 oli noin Osa tästä menee markkinointiin ja mainontaan, sillä käytössä ovat niin lehti-, radio- ja näyteikkunamainonta sekä henkilökohtainen markkinointi. Lehtimainontaa käytetään edelleen, koska se on perinteinen ja toimiva keino, kun taas mainos Radio Pookissa tavoittaa kuuntelijakuntansa puolesta MatkaMaan kohderyhmän. Henkilökohtaista markkinointia on suunnattu ryhmille muun muassa asiakaskirjeiden muodossa, MatkaMaa vierailee järjestöjen tilaisuuksissa sekä ryhmänvetäjäkoulutuksissa. Yrityksen tulevaisuus riippuukin pitkälti markkinoinnista ja sen onnistumisesta. Mahdollisuuksia on toimia tulevaisuudessakin, sillä Oulun kaupungissa on enää vain neljä matkatoimistoa, joista kaksi matkanjärjestäjien omia. Erityisesti ryhmämatkalaisissa on suuri osa

11 5 MatkaMaan tulevaisuutta, joten siksi yritys pyysi paneutumaan asiaan opinnäytetyön parissa. (Kivimaa 2008.) Yrityksen uhkia katsotaan olevan internet ja matkanjärjestäjien suoramyynti, mahdollisuuksia ovat palvelut, sillä kaikki eivät halua tehdä kaikkea itse sekä samalla ottaa riskiä myös järjestelyjen onnistumisesta. MatkaMaan heikkouksia ovat liian vähäinen kannattava myynti sekä valmismatkavälittäjän maine, joka on takertunut ihmisten mielikuviin yrityksen imagosta. Sen sijaan MatkaMaan vahvuuksia ovat yrityksen sijainti, ammattitaitoinen, motivoitunut henkilöstö, palvelu sekä yhä lisääntyvä taito ja halu myydä räätälöityjä, yksilöllisiä matkapaketteja, joista saa kunnollista myyntipalkkiota. Näiden tietojen pohjalta tulisi kehittää yrityksen markkinointia ja suunnata sitä ryhmille niin, jotta heitä saataisiin tulemaan yritykseen ja käyttämään heidän palvelujaan ja tätä kautta saamaan jopa pitkäikäisiä kanta-asiakassuhteita. (Kivimaa 2008.) MatkaMaa on historiansa aikana ollut mukana monessa ja toteuttanut tuhansia matkoja. Näistä isoja etappeja ja tapahtumia yritykselle ovat olleet muun muassa omien lentojen alkaminen suoraan Oulusta muun muassa Bulgariaan, Turkkiin, Egyptiin ja Romaniaan. MatkaMaa on järjestänyt yli sadalle aivohalvauspotilaalle sekä heidän omaisilleen matkan Välimerelle, Karjalan liiton kokoontumisen Oulussa, majoitusvarausten hoidon yli 1000 hengelle sekä ollut myös mukana sponsoritoiminnassa, kuten sponsoroinut Superpesiksen Pattijoen Urheilijoiden pesäpallonaisia. Tällaiset suuret järjestelyt ovat tervetulleita myös tulevaisuudessa. (Kivimaa 2008.)

12 6 3 MARKKINOINTI Markkinointi käsittää asioita sekä toimenpiteitä liikeidean suunnittelusta ja testauksesta aina asiakkaan jälkihoitoon asti. Yrityksen tuotteilla ja palveluilla tulee olla kysyntää, asiakkaita, jotka tuotteita ostavat ja käyttävät. Siksi on tärkeää miettiä yrityksen imagoa, millaista mielikuvaa yrityksestä halutaan viestiä. Yritykselle laaditaan kannattavuustavoitteet ja tulostavoitteet, joiden saavuttamiskeinoista kertoo markkinointisuunnitelma. (Korkeamäki & Pulkkinen & Selinheimo 2002, 71.) Markkinoinnin tarkoituksena on tunnistaa potentiaalisten ja olemassa olevien asiakkaiden tarpeet ja odotukset, jotka voidaan tyydyttää yrityksen liikeidean mukaisella ja taloudellisesti kannattavalla toiminnalla. Tämän pohjalta muokataan yrityksen palvelu- ja tuotetarjontaa sekä erilaistetaan tarjonta kilpailijoiden tarjonnasta. Markkinoinnin tehtävänä on myös viestiä asiakaskohderyhmille kyseisestä tarjonnasta ja tehdä sen hankinta vaivattomaksi. (Hollanti & Koski 2007, 16.) Markkinoinnin lähtökohtana on siis selvittää yrityksen liikeidean, imagon, arvojen ja toimintatapojen kautta keitä yritykseen halutaan asiakkaiksi, millaisia tuotteita se tarjoaa ja kenelle. Markkinoinnilla pyritään houkuttelemaan haluttua asiakaskuntaa, herättämään mielenkiintoa, viestiä yrityksestä sekä saamaan aikaan myyntiä. 3.1 Markkinoinnin peruskilpailukeinot Toimet, joilla organisaatio pyrkii erottamaan itsensä ja tuotteensa kilpailijoistaan ja joiden avulla markkinointi pyrkii tavoitteisiinsa, ovat markkinoinnin kilpailukeinoja. Käsitteenä puhutaan 4 P:n mallista, joka tulee englannin kielestä product (tuote), price (hinta), place (saatavuus) ja promotion (markkinointiviestintä). Nykyisin tuotetta katsotaan usein tarjoomana, joka sisältää kaikki ne asiat, joita yritys markkinoi ja välittää asiakkaalle. Tällöin tarjooma voi olla tuotteiden ja palveluiden yhdistelmiä, kuten matkailualalla on. (Hollanti & Koski 2007, 19.) Tämä pätee myös MatkaMaassa, sillä sen tuotetarjontaan kuuluu niin lentoliput, pakettimatkat

13 7 kuin hotellivarauksetkin, jotka toimivat tuotteiden roolissa. Palveluina se myy asiakkaalle lentokenttäkuljetuksen, opastetun kiertoajelun tai vaikkapa täysihoidon majoituskohteessa, jolloin asiakkaalle kuuluvat kaikki päivän ateriat Tuote Markkinoinnin tärkein kilpailukeino on tuote, jonka ympärille rakennetaan muut markkinointipäätökset. Tuote on lähtökohtana yrityksen menestykselle, mutta tavaroiden ja palvelujen lisäksi tuotteita voivat olla niin ihmiset, organisaatiot, paikkakunnat kuin ideatkin. Tuote onkin mitä tahansa, mikä tarjotaan markkinoille ostettavaksi ja kulutettavaksi niin, että sen tarkoituksena on tyydyttää asiakkaan tarpeita ja mielihaluja. (Korkeamäki yms 2002, 111.) MatkaMaan toiminnan tarkoituksena on tyydyttää asiakkaiden tarve matkustaa, joko vapaa-ajan tai työmatkan merkeissä, löytää ratkaisu halulle vaihtaa maisemaa, kokea uutta ja hakea vaihtelua elämään. Tällöin tuotteena ja palveluna toimivat matkansuunnittelu ja varauspalvelut sekä matkailutuotteet, kuten lentoliput sekä matkapaketit majoituksineen. Tuotteet jaetaan kulutushyödykkeisiin ja tuotantohyödykkeisiin. Kulutushyödykkeet ovat usein tuotteita, joita ihmiset ostavat ja käyttävät lähes päivittäin, kun taas tuotantohyödykkeet voivat olla raaka-aineita uusien tuotteiden jalostukseen, välineitä, laitteita taikka palveluja, kuten siivouspalvelut. Tähän sarjaan katsotaan myös matkailupalvelut, joita muun muassa matkatoimistot tuottavat. Näille aineettomille hyödykkeille, eli palveluille, on omia erityispiirteitään, jotka on otettava huomioon markkinoinnissa. Esimerkiksi tilanne, jossa asiakas tulee matkatoimistoon varatakseen matkan, on palvelu aineeton, eli sitä ei voi koskea käsin eikä esitellä etukäteen, muutoin kuin mielikuvilla esitteiden ja matkasuunnitelmien avulla. Lisäksi palvelua ei voi varastoida, palvelua ei ole ilman, että asiakas osallistuu siihen. Tavaroista poiketen ostaessaan palvelun asiakas saa siihen käyttöoikeuden, ei omistusoikeutta, ostettua palvelua ei voi myydä tai käyttää edelleen. Huomioitavaa on myös, että palvelu ja sen laatu voi vaihdella, riippuen asiakkaasta ja palvelun tuottajasta, sillä heillä on aina välillään suora kontakti. (Korkeamäki yms 2002, 112.)

14 8 Palvelu tuotteena tuo myös MatkaMaalle haasteita, sillä myyntivirkailijan tulisi osata tulkita asiakkaan toiveita ja osata tarjota hänelle sopivinta tuotetta ja kohdetta. Palvelun tulee sujua moitteettomasti koko palvelutilanteen ajan, asiakkaan saapumisesta hänen poistumiseensa, mutta myös matkan aikana, koska usein matkailualalla juuri palvelu ja sen laatu ovat tekijöitä, joilla voidaan kilpailla muita vastaan. Jokainen palvelutilanne on ainutlaatuinen, eikä sattuneita virheitä voi korjata tai vaihtaa uuteen, kuten tavaroiden kanssa. Palvelutuotteen markkinoinnissa hankalaa on se, että asiakkaille markkinoidaan aina jossain määrin asiakaskohtaisesti räätälöityä osaamista, jonka tuotteistaminen antaa asiakkaalle kuvan siitä, mitä hän on hankkimassa. Asiakas voi kuitenkin kokea vaikeaksi löytää räätälöidyistä kokonaisuuksista itselleen sen sopivimman tai hän ei hahmota niitä mahdollisuuksia, joita yrityksellä olisi hänelle tarjottavana. Myös matkatoimistossa henkilökunta tarvitsee siis mielikuvitusta ja ongelmanratkaisukykyä pystyäkseen kuvaamaan asiakkaalle mahdollisimman hyvin palvelujen ja matkapakettien kokonaisuudet, mitä arvoa ne asiakkaalle tuottavat ja millaisia ne ovat, kun tuotetta ei voi kädestä pitäen näyttää ja tutkia. (Korkeamäki & Lindström & Ryhänen & Saukkonen & Selinheimo 2002, 105.) Tilanne, jossa asiakas ei hahmota mahdollisuuksia, joita yrityksellä olisi hänelle tarjottavana on yksi ongelmista, joka syntyy, kun tunnettuutta ei ole tarpeeksi. Ihmiset tietämättömyyttään kävelevät matkatoimiston ohitse ja mietiskelevät sekä stressaavat yksinään tulevia sukujuhlia, jotka heidän tulisi järjestää. Tässäkin tilanteessa he voisivat astua täyden palvelun matkatoimistoon, joka olisi valmis suunnittelemaan heille ikimuistoista juhlaa, vaikka tarkoituksena ei olisikaan lähteä ulkomaille. Tuotteet ovat kolmikerroksisia, sillä niiden kokonaisuus muodostuu tavaroista, palveluista sekä mielikuvista. Tuotteet muodostuvat ydintuotteesta, avustavista osista sekä liitännäispalveluista. Ydintuote on tuote, jonka asiakas ensisijaisesti ostaa tyydyttääkseen tarpeensa mutta hän saa mukana myös avustavia osia, jotka tekevät tuotteesta markkinoinnillisesti kiinnostavan. Näitä voivat olla esimerkiksi tuotenimi, merkki, pakkaus, palveluympäristö taikka tuotteen maine. Liitännäispalvelut taas voidaan liittää ydintuotteeseen, antamaan tuotteelle

15 9 lisäarvoa. Liitännäispalveluja voivat olla muun muassa takuu, asennus, neuvonta ja huolto. Matkailualalla, esimerkiksi juuri matkatoimistossa myytävä tuote, kuten lentolippu, voi olla asiakkaan ydintuote. Avustavana osana voi olla se, että kyseessä on Finnairin lento, joka antaa tuotteelle nimen, merkin sekä maineen. Liitännäispalveluja lentolippuun voi olla esimerkiksi ruokailu lennolla, tilavampi istumapaikka taikka lentokenttäkuljetus. (Korkeamäki yms 2002, 113.) Usein avustavilla osilla sekä liitännäispalveluilla voidaan hyvittää sattuneita vahinkoja esimerkiksi varaustilanteissa. Jos asiakaan varamaan hotelliin ei ole ollutkaan mahdollista päästä, on hänelle voitu esimerkiksi tarjota opastettua kiertoajelua ilmaiseksi hyvityksenä sattuneelle. Tuotteen kokonaisuudella on tärkeä merkitys, sillä asiakas ei useinkaan tee ostopäätöstä pelkän ydintuotteen perusteella. Tuotteen merkki ja maine voi olla asiakkaan mielestä laadun tae kun toinen voi arvostaa tuotteeseen liitettyä palvelua. Kilpailun kannalta onkin tärkeää erilaistaa tuotteita kilpailijoiden tuotteisiin nähden niin, että ne erottuvat edukseen tyydyttämällä paremmin asiakkaiden tarpeita. Tuotteen laatu käsittää asiakkaan kohdalla usein sen käsityksen, kuinka hyvin tuote ratkaisee heidän ongelmansa. Laatumielikuvaa voidaan viestittää esimerkiksi tuotteen ominaisuuksilla, ulkonäöllä, pakkauksella, jälleenmyyjän valinnalla ja liitännäispalveluilla. Tuotetta ja sen laatua voidaan kehittää ja muokata, jotta tuote säilyttäisi kilpailumahdollisuutensa. Tällöin kyse on tuotekehityksestä, joka voi olla tuotteiden ja tuotevalikoiman kehittämistä, raakaaineisiin liittyvää kehitystä, palvelukokonaisuuksien uudistamista, lisä- ja tukipalvelujen kehittämistä taikka asiakaspalvelun ja palvelun laadun kehittämistä. (Korkeamäki yms 2002, ) Matkailupalveluissa laatua asiakkaalle voi viestiä esimerkiksi yrityksen arvostetut yhteistyökumppanit, kuten lentoyhtiöt, hotelliketjut, autonvuokrausfirmat sekä korkeatasoiset ravintolat. Laadusta voi kertoa myös matkailuyrityksen henkilöstön yhtenäiset virka-asut, henkilökunnan ammattitaito sekä tarjottavat lisäpalvelut, kuten viisumi- ja matkavakuutuspalvelut, opas- ja kuljetuspalvelut. (Korkeamäki yms 2002, ) Esimerkiksi yksityisellä matkatoimistolla, kuten MatkaMaalla on mahdollisuus kehittää ja tarjota omaa tuotantoa muiden matkanjärjestäjien

16 10 matkojen ohessa. Näissä omissa matkoissa on tilaisuus erilaistaa tuotteita ja tyydyttää asiakkaiden tarpeet paremmin ja yksilöllisemmin kilpailijoihin verrattuna. Tuotekehityksellä voidaan jatkaa tuotteen elinkaarta, eli sen markkinoilla oloajan pituutta. Elinkaaressa voidaan havaita neljä vaihetta, joista lanseeraus tuo tuotteen markkinoille. Tällöin viestintäkustannukset ovat korkeat, koska mainontaa käytetään paljon, kun taas tuotteen myynti aiheuttaa tappiota. Seuraava vaihe on kasvu, jossa tuotteen myynti kasvaa nopeasti ja saadaan voittoa. Tällöin tuotteelle ilmestyy kuitenkin kilpailijoita, joten markkinointiin, saatavuuteen ja oman tuotteen erottautumiskeinoihin panostetaan. Kolmas vaihe on kypsyysvaihe, jolloin myynti saavuttaa huippunsa ja kasvu alkaa hidastua. Laskuvaihe on elinkaaren viimeinen vaihe, jossa tuotteen myynti on kääntynyt laskuun, voittoa ei enää juurikaan tule, joten tuote poistuu markkinoilta. Vaihtoehtona on myös jälleen kehittää tuotetta, jotta se säilyttää markkinapaikkansa. (Korkeamäki yms 2002, ) Matkailualalla tuotekehitystä kaivataan muun muassa trendien muuttuessa, jolloin tutut kohteet tai palvelut siellä, kuten aktiviteetit, eivät enää kiinnostakaan vaan halutaan kokea jotakin erilaista. Tuntemalla tuotteen elinkaaren, voidaan ennakoida myyntiä, arvioida kokonaiskannattavuutta ja sen vaihteluja, suunnitella kilpailukeinojen käyttöä sekä arvioida uusien tuotteiden ja tuotemerkkien markkinoille tuloa. Kun tuotteen elinkaaren vaiheet tunnistetaan ja tiedetään, missä vaiheessa tuote kulloinkin on, voidaan laatia entistä tarkempia markkinointiohjelmia ja -suunnitelmia. Elinkaaren muoto ja pituus vaihtelevat tuotteittain, joten toisen tuotteen elinkaaren pituus voi olla vain muutaman viikon, kun taas toisen elinkaari kestää useita vuosia, jopa vuosikymmeniä. Elinkaareen voi vaikuttaa esimerkiksi muoti, mikä milloinkin on suosiossa. (Lahtinen & Isoviita 2004, ) Matkailualalla tuotteen elinkaareen voivat vahvasti vaikuttaa myös matkatuotteen eri osat, kuten millaisessa kunnossa matkakohteen palvelut ovat, esimerkiksi hotellit ja ravintolat. Vaikka tuote itsessään olisi toimiva ja elinkelpoinen, voi sen elinkaari päättyä, jos tuotteessa tarvittavat osat rapistuvat ajan myötä. Tällöin on aika vaihtaa kohdetta ja toteuttaa tuote/palvelu muualla.

17 Hinta Hinta kertoo tuotteen arvon rahassa, jonka asiakas maksaa yritykselle vastikkeena saamastaan tuotteesta taikka palvelusta. Hinta on kilpailukeinona tärkeä, sillä hinnan on oltava oikea, jotta asiakas on valmis sen maksamaan, mikä vaikuttaa tietysti suoraan myös yrityksen kannattavuuteen. Hinta vaikuttaa suuresti siihen, miten tuote menee kaupaksi ja se onkin yksi näkyvimmistä kilpailukeinoista. Kuluttajien on helppo muodostaa käsitys tuotteen hinnasta toisin kuin esimerkiksi sen laadusta. Huomattavaa on kuitenkin, että usein ostopäätökseen vaikuttaa juuri hinta-laatu suhde, jolloin molempien on oltava kohdallaan. Hinta luo myös laatumielikuvaa, onko jokin tuote tai palvelu laadukas. Yrityksen hintapäätökset vaikuttavat niin tuotteen imagoon, tuotteen myyntimääriin, yksikkökustannuksiin, yrityksen kannattavuuteen ja rahoitukseen, kuin myös muiden markkinointikeinojen käyttöön. (Korkeamäki yms 2002, 126.) Matkatoimistoissa tuotteiden hinnat tulevat usein toisen tahon tai yrityksen määrääminä, joten niitä on vaikea ja mahdotonta mennä muuttamaan. Esimerkiksi MatkaMaassa eri matkanjärjestäjien matkojen hinnat ovat sitä, mitä kyseisen matkanjärjestäjän varausjärjestelmä sanoo. Oman tuotannon matkojen hintojenmuutokset ovat kuitenkin mahdollisia ja hinnasta voidaan sopia, jos matkapaketti kerätään kasaan eri osista, kuten siihen liitetyistä lisäpalveluista. Matkailualalla käytetään myös usein eri hintaryhmiä erilaisille matkailijoille, eri sesongeille sekä eri varausajankohdille. Hinnoissa voi olla eroja esimerkiksi seniorin ja opiskelijan välillä tai riippuen siitä varataanko matka hyvissä ajoin vai vasta viime hetkellä, ennen matkaa. Hinta määritellään joko kustannusten perusteella tai kysynnän ja kilpailun mukaan. Usein kuitenkin näitä menetelmiä käytetään yhdessä, sillä hintaa laadittaessa tulee ottaa monta seikkaa huomioon, sillä hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat asiakkaat, kilpailijat, viranomaisten säännökset, mutta myös yrityksen omat tavoitteet, kustannusten kattaminen ja voiton saanti. Lähtökohtana on kysyntä, sillä asiakkaiden määrän selvittäminen, heidän ostovoimansa ja maksukyvykkyys vaikuttavat siihen, millaisen osan tuote markkinoilla saa. Jos ostajia ja kysyntää on paljon, voi tuotteelle asettaa korkeamman hinnan, mutta tärkeää on myös tutkia,

18 12 kuinka hintaherkkiä kohderyhmän kuluttajat ovat. Kuinka helposti he siis vaihtavat yrityksen ja sen tuotteet kilpailijan tuotteisiin, kun hintoja ryhdytään muuttamaan. (Korkeamäki yms 2002, 127.) Hintatasoon vaikuttaa omalta osaltaan myös kilpailu, sillä mitä enemmän kilpailua ja tarjontaa markkinoilla on suhteessa kysyntään, sitä alempana hintataso on. Tällöin tärkeää onkin erilaistaa omat tuotteet kilpailijoiden tuotteista, jotta yritys ei joutuisi myötäilemään muiden hintoja. (Korkeamäki yms 2002, 127.) On myös tilanteita, jolloin hinta määräytyy matkalle osallistuvien henkilöiden määrän mukaan. Esimerkiksi ryhmät, jotka varaavat majoituksen hotellista, voivat saada paljousalennuksia, jos osallistujamäärä on suuri. Julkinen valta vaikuttaa hinnan säätelyyn sen verran, että se on asettanut erilaisia lakeja sekä määrännyt tuotteille veroja ja maksuja, joita tulee noudattaa. Julkisen vallan puolesta kaikki muut tuotteet ja palvelut, paitsi muun muassa tupakka, alkoholi ja sairaalamaksut, kuuluvat vapaan hinnoittelun piiriin. Tämä tarkoittaa sitä, että samalla tuotteella voi olla eri hinta eri liikkeissä ja vieläpä eri aikoina. Hinnoitteluun vaikuttavat vahvasti myös yrityksen omat tavoitteet, tuotteen aiheuttamat kustannukset, tuotteen omat ominaisuudet sekä haluttu voitto. Yritysten tavoitteena onkin usein suuri myynti ja markkinaosuus. Tällöin hinnan on samanaikaisesti houkuteltava asiakkaita, viestittävä korkeasta laadusta sekä tuotava voittoa yritykselle. (Korkeamäki yms 2002, 128.) Myös tuotteen ominaisuudet vaikuttavat hintatasoon, sillä vakiotuotteen on usein oltava edullinen, mutta jos tuotetta erilaistetaan, saadaan enemmän hinnoitteluvapautta. Ainoastaan tuotteen aiheuttamat kustannukset asettavat hinnalle alarajan, sillä hinnan, eli myynnin tulee kattaa kustannusmaksut mutta myös tuoda voittoa yritykselle. (Korkeamäki yms 2002, 128.) Matkailualalla hintaan oman osuutensa tuovat esimerkiksi lentokenttäverot sekä öljyn hinta, jotka näkyvät lentolippujen hinnoissa ja joihin yrityksillä, kuten matkatoimistoilla ei ole valtaa vaikuttaa. Hinnan määrittämiseen voi vaikuttaa lisäksi hintapolitiikka, eli käytetäänkö hintatasossa korkeaa alkuhintaa, alhaista hintaa, vakiintunutta keskihintaa vaiko

19 13 hintojen porrastusta. Korkeaa alkuhintaa voi käyttää silloin, kun tuote on uusi ja omaleimainen. Tuotteessa käytettävä uusi teknologia voi olla kustannuksiltaan kallista, jolloin hinta saa olla korkeampi, tai esimerkiksi kun tuotetta tarvitsevat ovat valmiita maksamaan sen uutuusarvosta ja juuri korkea alkuhinta luo tuotteelle laadukkaan kuvan. Yrityksen katetuotto, eli tuotto joka jää myynneistä muuttuvien kustannusten vähentämisen jälkeen, on korkean hinnan avulla heti alussa jo hyvä ja halutessaan yritys voi kilpailun kiristyessä ja hintojen aletessa vetäytyä markkinoilta. (Korkeamäki yms 2002, 129.) Korkean alkuhinnan etuna on myös se, että yrityksen on helpompi aloittaa korkealla hinnalla ja laskea sitä myöhemmin, kuin jos yritys toimisi päinvastoin. Vastakohtana alhainen hinta taas tuo tuotteelle kokeiluostajia ja sitä käytetäänkin silloin, kun tuotteelle raivataan markkinatilaa nopeasti. Alhaisen hinnan negatiivisia puolia ovat sen vähempi tuottavuus, hinnan nostaminen ei ole helppoa markkinoille tulon jälkeen ja alhainen hinta voi vaikuttaa laatumielikuvaan. Alhaista hintaa voidaan kuitenkin käyttää myöhemmin tuotteen elinkaaren vaiheissa vauhdittamaan myyntiä. (Korkeamäki yms 2002, 129.) Vakiintunut markkinahinta on käytössä sellaisilla aloilla, joilla tuotteet ovat samankaltaisia. Tällöin asiakkaita houkutellaan muilla keinoin, sillä hinta ei ole kilpailukeinojen tärkeimmässä roolissa. Hinnoittelussa seurataan tärkeimpien kilpailijoiden hintoja ja tiettyä hintatasoa ei ylitetä, jotta myynti ei laskisi, mutta myöskään sitä ei aliteta, jotta kannattavuus saataisiin säilymään vakaana. Neljäs hintapolitiikan vaihtoehto on hintojen porrastus, jolloin samasta tai hieman erilaistetusta tuotteesta peritään eri hinta eri asiakkailta. Hintaa porrastamalla saadaan houkuteltua asiakkaita hiljaisina aikoina sekä saadaan potentiaalisia ostajia kohderyhmän ulkopuolelta. (Korkeamäki yms 2002, 130.) Hintaporrastus voi tapahtua ostajan mukaisesti, jolloin hinta vaihtelee esimerkiksi ostajan iän tai sukupuolen perusteella, ajan mukaan, esimerkiksi kausivaihteluissa, kun taas alueellisessa hintaporrastuksessa hinnat jaotellaan alueittain maksuvyöhykkeiksi. Lisäksi hintaa voidaan porrastaa käyttötarkoituksen mukaan, jolloin esimerkiksi tuotteella voi olla eri hinta kuluttajille ja teollisuudelle tai tuotteen mukaan, jolloin hintaan voi vaikuttaa esimerkiksi tuotteen paino, koko ja

20 14 arvo. (Korkeamäki yms 2002, 130.) Hintaporrastusta käytetään matkailualalla usein, esimerkiksi hotellit ja laivayhtiöt myyvät tuotteitaan aluksi kalliimmalla ja matkapäivän lähestyessä pudottavat hintaa, jotta saavat tyhjän osan kiintiöstä täytettyä. Tämä näkyy myös matkatoimistoissa, jolloin edullisia äkkilähtöjä tarjoamalla saadaan lomalentokoneet täyteen. Erityisesti matkailualalla, jossa tuotteet ovatkin palveluiden muodossa, käytetään hinnan paketointia. Tällöin kahdesta tai useammasta tuotteesta muodostetaan kokonaisuus, joka tulee asiakkaalle edullisemmaksi ja helpommaksi kuin, että hän ostaisi jokaisen tuotteen erikseen. Paketoimalla tuotteet saadaan asiakas ostamaan myös enemmän. Esimerkkitilanteena voisi olla pakettimatka, johon sisältyy niin lennot, lentokenttäkuljetukset, majoitus hotellissa ja siihen aamiaiset sekä opastetut retket. Asiakas saa paketissaan kaiken tarvitsemansa sekä ehkä pientä extraa, mitä hän ei muuten erillisenä ostaisi. Tällaisissa paketeissa voidaan käyttää myyntivalttina myös erilaisia alennuksia, mikä on myös yksi hintaporrastuksen muodoista. (Korkeamäki yms 2002, ) Alennuksilla saadaan lisättyä myyntiä sekä parannetaan kannattavuutta, saadaan uusia asiakkaita, palkitaan kanta-asiakkaita sekä saadaan lisää asiakkaita hiljaisina aikoina. Alennuksia annettaessa on kuitenkin huomioitava paljonko tuotetta on myytävä alennetulla hinnalla, jotta saataisiin yhtä paljon katetuottoa. Eli siis saadaan myyntituotoilla katetuksi valmistus- ja hankintakulut sekä yrityksen kiinteät kulut, kuten vuokrat. Matkailualalla alennuksia voidaan tarjota esimerkiksi ryhmille, jolloin tuotetta saadaan kerralla myytyä isompi määrä tai esimerkiksi tarjoamalla ennakkovaraajan etuja, koska tällöin asiakas ostaa tuotteen ennen varsinaista myyntisesonkia. (Korkeamäki yms 2002, ) Oheistuotteet ja alennukset ovat varsin usein tekijöitä, joilla pyritään kilpailemaan alan muita yrityksiä vastaan. Lisäpalveluilla myös erilaistetaan tuotteita kilpailijan tuotteista ja näin tuotetaan asiakkaan tuotteelle lisäarvoa. Monilla palvelutoimialoilla hinnoittelumahdollisuudet ovat vapaammat kuin tuotteilla palveluiden monimuotoisuuden vuoksi. Hinnoitteluun vaikuttavat erot tuotteissa, yrityksen koot ja sijainnit, kohderyhmien arvostus sekä yksityisen ja julkisen sektorin mahdollisuudet. Hintaan voivat vaikuttaa esimerkiksi

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.5.2013 31.10.2013 11.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

4.4.5 Matkailu- ja matkatoimistopalvelut

4.4.5 Matkailu- ja matkatoimistopalvelut 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa tuotteistamalla valitsemalleen kohderyhmälle myyntikelpoisen

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Solmu-pilottikohteet Solmu-päätösseminaari 8.2.2017 2 Esittäjän nimi Pitkä- ja lyhytmatkaisen joukkoliikenteen väliset vaihdot HAASTE: Joukkoliikenteen järjestäminen on usean

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI 1a. Täydellisen kilpailun vallitessa yrityksen A tuotteen markkinahinta on 18 ja kokonaiskustannukset

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet

Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet Tuulikki Becker, Visit Helsinki 10.9.2015 1 I-lupakriteerit Kaikilta i-toimistoilta edellytetään i-kilpi osoittaa selkeästi palvelupisteen sijainnin. Keskeinen sijainti

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta

Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi, Rovaniemi 27.3.2012 Kaija Pulkkinen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

VR laski hintoja pysyvästi. Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen

VR laski hintoja pysyvästi. Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen VR laski hintoja pysyvästi Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen Tärkeää tietoa uusista lipputuotteista matkatoimistoille Sisällysluettelo Uudet ja edulliset VR lipputuotteet Lipputuotteet matkatoimistoverkkokaupassa

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC 2 5. 1 0. 2 0 1 6 Tiina Salonen Ohjelmapäällikkö, Kotkan kaupunki kulttuurituottaja (YAMK) MIKÄ ON TAPAHTUMA? = Tapahtumien avulla ihmiset kootaan yhteen jotain tarkoitusta varten

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

Kysely Iisalmen yrittäjille syksy 2014

Kysely Iisalmen yrittäjille syksy 2014 Kysely Iisalmen yrittäjille syksy 2014 Yhteistyössä Rastor Mira Saitsev Laatukoulutus Jouni Ortju Ky Iisalmen kaupunki Terho Savolainen Iisalmen kaupunki Eija Heilio Kysely Iisalmen yrittäjille syksy 2014

Lisätiedot

VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ. asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla

VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ. asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla KLASSISET HYLLYKOURUT KOURUMALLIT VAKIOVÄRIT Kirkas valkoinen musta MATALAPOHJAISET KOURUT Korkeille tai puolikorkeille tuotteille. KOURU, JOSSA

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Antero Alku, Alkutieto Oy ProRautatie 15.3.2012 Junan merkitys kuluttajalle Juna on yksi tapa matkustaa o Juna tai: auto, bussi, lentokone Junalla on sille ominaisia

Lisätiedot

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan!

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Mitä, miksi ja kenelle? Tukee ja lisää viestinnän osaamista Tarjoaa käytännönläheisiä näkökulmia yliopiston viestinnän eri osa-alueisiin Jotta viestintä

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.10.2012 30.5.2013 10.6.2013 Puolivuotisraportti / ESPANJA SISÄLTÖ Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä Vappututkimus 2012: Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä 26.4.2012 Suomalaisen Työn Liitto Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Lisätiedot

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin.

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin. Päätös LSAVI / 1847 / 05.11.05 / 2014 Lounais-Suomi 3.10.2014 ASIA ASIASELOSTUS Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto on ryhtynyt 6.6.2014 xxxxxxxxxxxx:tä

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen

Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen Wulff-Yhtiöt - markkinajohtaja Suomessa 2009 myynti tuotteet toimisto atk-oheis yritysimago NASDAQ OMX alkaen 2000 WUF1V ainoa toimistomaailman alan listattu yritys

Lisätiedot

Yksikkökate tarkoittaa katetuottoa yhden tuotteen kohdalla. Tämä voidaan määrittää vain jos myytäviä tuotteita on vain yksi.

Yksikkökate tarkoittaa katetuottoa yhden tuotteen kohdalla. Tämä voidaan määrittää vain jos myytäviä tuotteita on vain yksi. KATETUOTTOLASKENTA laskennassa selvitetään onko liiketoiminta kannattavaa. Laskelmat tehdään liiketoiminnasta syntyvien kustannuksien ja tuottojen perusteella erilaisissa tilanteissa. laskennassa käytetään

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa yökalu Asiakaslähtöinen lähestymistapa Palveluyrityksen liiketoiminnassa on tarkoituksena tyydyttää asiakkaan toiveita ja vastata asiakkaiden odotuksiin, näin muodostuu palvelun asiakaskeskeisyys entistä

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa)

Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa) Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa) 1 1 Mitä varauskanavia tarjoat? Vaihtoehdot Asiakas toimistossa Asiakas puhelimessa Asiakas lähettää sähköpostin Asiakas lähettää tekstiviestin

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kirsi Nikkola Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Lapin yliopisto Tutkimusprojekti ja menetelmät Tutkin Lapin

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Luon yhdessä webbisivuja tekevän firman kanssa projektille visuaalisen ilmeen, joka toistuu webissä sekä julkiseen tilaan tulevissa julisteissa.

Luon yhdessä webbisivuja tekevän firman kanssa projektille visuaalisen ilmeen, joka toistuu webissä sekä julkiseen tilaan tulevissa julisteissa. Teoksessa on niin performatiivinen kuin yhteisötaiteellinenkin näkökulma. Äänitystilanne on performatiivinen tilanne luo keskustelun mahdollistamalla sille ajan ja paikan - ja tuo yhteen ennestään toisilleen

Lisätiedot