Sari Alatalo MATKATOIMISTO MATKAMAA OY:N MARKKINOINTISUUNNITELMA RYHMILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sari Alatalo MATKATOIMISTO MATKAMAA OY:N MARKKINOINTISUUNNITELMA RYHMILLE"

Transkriptio

1 Sari Alatalo MATKATOIMISTO MATKAMAA OY:N MARKKINOINTISUUNNITELMA RYHMILLE Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Elokuu 2008

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieskan yksikkö Aika Tekijä/tekijät Sari Alatalo Koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Työn nimi Matkatoimisto MatkaMaa Oy:n markkinointisuunnitelma ryhmille Työn ohjaaja Eija Lappalainen Sivumäärä Työelämäohjaaja Esa Kivimaa Opinnäytetyön toimeksiantajana on Oulun keskustassa sijaitseva matkatoimisto, MatkaMaa. Nykyisellä nimellään yritys on aloittanut toimintansa vuonna 2002 ja tällä hetkellä yrityksen henkilöstöön kuuluu viisi vakituista ja yksi osa-aikainen työntekijä. MatkaMaa on täyden palvelun matkatoimisto, josta saa lähes kaikkien matkanjärjestäjien valmismatkoja, lento- ja laivaliput, juna- ja bussiliput matkoihin liitettynä, oman tuotannon matkoja, matkavakuutukset, hotellivaraukset, matkojen räätälöinnin sekä muita matkapalveluita tarpeen mukaan. Opinnäytetyön aiheena oli markkinointisuunnitelman laatiminen MatkaMaalle ryhmämatkailijoita ajatellen. Työn tavoitteena oli kehittää MatkaMaan markkinointia sekä löytää markkinointikeinot ryhmien tavoittamiseksi, lisätä yrityksen kannattavuutta ja tunnettavuutta sekä hälventää ihmisten mielikuvaa yrityksestä valmismatkavälittäjänä. Menetelmät työn toteuttamiseksi muodostuivat keräämällä teoriapohjaa markkinoinnin perusteista sekä markkinointisuunnitelman laatimisesta. Teorian lisäksi markkinointisuunnitelman pohjalle analysoitiin itse yritystä, sen kilpailijoita, asiakkaita sekä toimintaympäristöä. Teoriaan, yrityksen liikeideaan, analyyseihin sekä työn tavoitteisiin perustuen laadittiin markkinointisuunnitelma, joka sisälsi tiedot yrityksestä, analyyseistä, strategiasta ja tavoitteista, toimenpiteistä, aikataulusta ja budjetista sekä seurannasta. Työn tuloksena havaittiin, että MatkaMaan markkinointi oli hajanaista, suunnattu tavoiteltua segmenttiä ajatellen väärin sekä tiedottaminen yrityksestä oli vähäistä. Yrityksellä oli käytössään jo hyviä markkinointikanavia, mutta mainontaa niissä tuli tehostaa, suunnata paremmin, yhtenäistää, kehittää uusia markkinointikanavia ja lisätä tunnettavuutta yritystä kohtaan. Markkinointisuunnitelman toimenpiteet laadittiin haluttujen tavoitteiden mukaisesti niin yrityksen tuotteille, hinnoille, saatavuudelle sekä markkinointiviestinnälle. Asiasanat Markkinointi, matkailu, markkinoinnin peruskilpailukeinot, markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen, markkinointisuunnitelma, segmentointi

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Ylivieska unit Date Degree programme Travel and Tourism Name of thesis Travel agency MatkaMaa s marketing plan for group travellers Instructor Eija Lappalainen Author Sari Alatalo Pages Supervisor Esa Kivimaa This thesis was commissioned by the travel agency MatkaMaa, situated in Oulu city center. The company started its operations with its current name in 2002 and at the moment the company has five permanent employees and one part-time worker. MatkaMaa is a full service travel agency through which you can get package tours of almost all tour operators, flight and ferry tickets, train and buss tickets included in the trip, travel insurances and hotel reservations. The company also organises its own trips and offers tailoring of the trips and other travel services according to customers needs. The subject of this thesis was to create a marketing plan to MatkaMaa with a focus on group travellers. The aim of the thesis was to develop the marketing of MatkaMaa and find ways of marketing that reach group travellers, increase profitability and recognizability and dispel the company s image as a package tour agent. Methods for carrying out the thesis were formed through building up theoretical framework which consisted of the information on the basics of marketing and creating the marketing plan. In addition to the theory the basis of the marketing plan included an analysis on the company, its competitors, clients and operational environment. A marketing plan was made on the basis of theory, the company s business idea, analyses and the aims of the thesis. The plan included facts of the company, analyses, strategy and goals, operations to be carried out, timetable, budget and monitoring. The results of the thesis revealed that marketing of MatkaMaa was incoherent and misdirected considering the target segment. In addition informing the public about the company s services was not very extensive. The company already used good marketing channels but advertising carried out through them should be made more effective and directed better. In addition advertising should be developed. People s awareness of the company and its services should also be increased. Operations of the marketing plan concerning the company s products, prices, availability and marketing communication were set according to the desired aims. Key words Marketing, travelling, marketing mix, planning and leading the marketing, marketing plan, segmentation

4 KÄSITTEEN MÄÄRITTELYT Matkailija = henkilö, joka viettää vähintään yhden yön matkan kohteessa, joko maksullisessa tai maksuttomassa majoituksessa. Voi olla kansainvälinen tai kotimaanmatkailija. Ilman yöpymistä kyseessä päivämatkailija. (Tilastokeskus 2009a.) Matkailu = toimintaa, jossa matkustetaan tavanomaisen elinpiirin ulkopuolelle ja oleskellaan siellä yhtäjaksoisesti korkeintaan vuoden ajan vapaa-ajan, liikematkan tai muussa tarkoituksessa. (Tilastokeskus 2009b.) Ryhmämatka= etukäteen järjestetty matka, jolle osallistuu matkustajien muodostama ryhmä. Ryhmämatkalla yleensä mukana ryhmämatkan johtaja, joka toimii osallistuvien matkustajien johtajana tai matkanjärjestäjän edustajana. (Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta /308.) Incoming = suomennos tuleva, saapuva. Useimmat matkatoimistot lähettävät asiakkaitaan ulkomaille lomalle, kun taas incoming-toimisto ottaa vastaan matkailijoita ulkomailta tarjoten heille palvelut kohteessa. Incoming-toimistot tekevät usein yhteistyötä paketteja myyvien matkatoimistojen kanssa, jotka järjestävät lennot ja huolehtivat maksut, incoming-toimiston huolehtiessa majoituksesta, aktiviteeteistä sekä kuljetuksista kohteessa. (Oliver 2007.) Imago = mielikuva henkilöstä, organisaatiosta, tuotteesta tai palvelusta. Perustuu havaintoihin, tietoihin, kokemuksiin, päätelmiin, asenteisiin, uskomuksiin, tunteisiin ja käsityksiin. Imagoon liittyy myönteinen, neutraali ja kielteinen asenne, imagoa voi rakentaa tietoisesti halutunlaiseksi. (Suomen mediaopas 2009.) Brandi = tulee englannin kielen sanasta brand, viittaa tuotekuvaan, merkkituotteeseen tai erottuvaan tuotenimeen. Brändin arvoon vaikuttavat yrityksen maine, toimintatavat, laatu, käytettävyys,

5 hinnoittelu, tekniset ominaisuudet ja se, miten hyvin se pitää annetut lupaukset. (Kookas 2008.) Reittilento = on lentoyhtiön järjestämää, säännöllisen aikataulun mukaan ympäri vuoden tehtävää lentokuljetusta, jolloin varataan vain lennot. Vertaa lomalentoon, jonka on tilannut matkanjärjestäjä ja joka toteutuu pari kertaa viikossa tiettyihin lomakohteisiin. Näistä lentopaikoista suurin osa myydään osana matkapakettia sisältäen lisäksi majoituksen. (Travel House UK 2009.) Matkanjärjestäjä = suunnittelee ja toteuttaa valmismatkoja sekä tarjoaa niitä itse tai muun elinkeinoharjoittajan välityksellä taikka omaan lukuunsa tarjoaa toisen järjestämiä valmismatkoja. (Valmismatkalaki 1994.) Matkanvälittäjä = valmismatkavälittäjä, matkanjärjestäjän lukuun välittää valmismatkoja. (Valmismatkalaki 1994.) Myyntipalkkio = provisio, välitys- tai myyntipalkkio (Pörssisäätiö 2009.), lasketaan prosentteina myyntihinnasta, esimerkiksi välittävä matkatoimisto saa provisiota välittäviään matkoja tarjoavalta matkanjärjestäjältä. Seuramatka = tyypillinen valmismatkanmuoto (Asianajotoimisto Kontturi & Co OY 2009.), johon kuuluvat kaikki asiakkaan matkalla tarvitsemat palvelut, kuten majoitus, lennot, lentokenttäkuljetukset sekä opaspalvelut. Pakettimatka = valmismatka, sisältää matkanjärjestäjän ennakkoon kokoamia matkailupalveluja, jotka ostetaan yhtenä kokonaisuutena sille määrättyyn hintaan, sisältäen vähintään matkat ja majoituksen tai jommankumman näistä sekä muun kokonaisuuden kannalta olennaisen matkailupalvelun. Voi sisältää myös esimerkiksi ateriat, pääsylippuja ja kiertoajelun. (Tilastokeskus 2009c.)

6 TIIVISTELMÄ ABSTRACT KÄSITTEEN MÄÄRITTELYT SISÄLLYS 1 JOHDANTO MATKAMAA MARKKINOINTI Markkinoinnin peruskilpailukeinot Tuote Hinta Saatavuus Markkinointiviestintä Segmentointi ja kohderyhmät Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen Markkinointisuunnitelman laatiminen Lähtökohta-analyysit Strategian luominen Tavoitteiden asettaminen Markkinoinnin toimintaohjelma Budjetointi ja seuranta MATKAMAAN MARKKINOINTISUUNNITELMA MatkaMaa ja lähtökohta-analyysit MatkaMaan strategian luominen ja tavoitteiden asettaminen MatkaMaan markkinoinnin toteutus ja seuranta MatkaMaan markkinointisuunnitelman aikataulu ja budjetti JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA...76 LÄHTEET...88 LIITTEET

7 1 1 JOHDANTO Aiheenani on tehdä markkinointisuunnitelma ryhmämatkailijoille matkatoimisto MatkaMaa Oy:lle. Olen ammattikouluaikanani, vuonna 2006, suorittanut harjoittelujakson kyseisessä yrityksessä, joten oli helpompaa aloittaa työ yrityksessä, jonka tunnen jo entuudestani. Kyseinen aihe oli myös mielenkiintoinen, vaikkakin koin sen haastavaksi, sillä en ole markkinointisuunnitelmaa laatinut aiemmin. Tietopohjanani oli markkinoinnin kirjallisuus sekä tukena MatkaMaan internet-sivut sekä yhteyshenkilöni MatkaMaasta, Esa Kivimaa ja opinnäytetyöohjaajani Eija Lappalainen. Markkinoilla tilanne on se, että yksityisen matkatoimiston on vaikea kilpailla suurten ketjujen rinnalla ja saada asiakkaita valitsemaan toimiston palvelut internet-varausten sijaan. Siksi pienemmille yrityksille olisi entistä tärkeämpää luoda markkinointisuunnitelma, jossa määriteltäisiin omat lähtökohdat, tavoitteet, kilpailukeinot ja toimenpiteet paremman markkina-aseman saavuttamiseksi. Tärkeimmiksi kilpailueduiksi tässä tilanteessa muodostuvat palvelu, tuote- ja palvelutarjonnan laajuus sekä monipuolisuus, tuotteiden erilaistaminen, markkinoinnin oikea kohdentaminen sekä toimivat markkinointikeinot. Lisäksi on tärkeää valita yritykselle ne tärkeimmät kohderyhmät, koska tavoiteasiakaskohderyhmän valinnalla ja heihin kohdistuvalla erityisen hyvällä palvelulla saadaan luotua tehokkaampaa ja kannattavampaa toimintaa. Työn tavoitteena on löytää MatkaMaalle oikeat markkinointikeinot, jotta asiakkaat saadaan paremmin tavoitetuksi, saada lisää ryhmäasiakkaita, luoda lisää kannattavuutta sekä lisätä tunnettuutta. Tiukassa kilpailutilanteessa on tärkeää saada luotua kanta-asiakkuussuhteita ja uusia asiakkuuksia. MatkaMaa tarvitsee erityisesti uusia ryhmäasiakkaita, sillä yksittäiset matkailijat ovat jo niin omatoimisia, että varaavat usein matkat itse internetistä. Ryhmille on kuitenkin helpompaa, kun varaukset ja matkan suunnittelun tekee joku toinen, ammattilainen, eli ihminen, joka osaa koota pakettiin kaiken tarpeellisen, muokkaa paketin asiakkaan toiveiden mukaisesti ja laatii aina tiukan hinnan ryhmäalennukset mukaan lukien.

8 2 Työssäni keskityn siis ryhmäasiakkaisiin ja suuntaan markkinointisuunnitelman juuri heille, alustaen ensin työn markkinoinnin perusteilla ja yrityksen tiedoilla sekä tärkeillä käsitteillä. Itse markkinointisuunnitelma ja toimintaohjelma pohjautuu yrityksen nykytilan arviointiin, tavoitteiden asettamiseen, toimenpiteiden määrittelyyn ja seurannan varmistamiseen. Tuloksia saan lukemalla markkinoinnin kirjallisuutta ja miettimällä yrityksen jo olemassa olevia markkinointikeinoja ja arvioimalla itse, miten ryhmämatkailijat saataisiin tulemaan yritykseen. Oma maalaisjärki ja arviointikyky on siis koetuksella, jotta löytäisin ne oikeasti toimivat keinot! Jotta lukijalle työnluku helpottuu, tulee minun ensin kertoa yrityksestä, markkinoinnin perusteista, mutta myös syvemmin markkinointisuunnitelman teosta ja sen sisällöstä (KUVIO 1). Työssä käyttämäni tärkeimmät lähteet ovat teokset Tavoitteellinen markkinointi, markkinoinnin tutkimus ja suunnittelu, kirjoittajana Raatikainen L, Markkinoinnin suunnittelu sekä Markkinoinnin perusteet, kirjoittajana molemmissa Lahtinen J ja Isoviita A sekä teokset Asiakaspalvelu ja markkinointi sekä Asiakasmarkkinointi, molemmissa kirjoittajana muun muassa Korkeamäki A. KUVIO 1. Teoreettinen viitekehys työstä

9 3 2 MATKAMAA Tournee MatkaMaa on yksityinen täyden palvelun matkatoimisto, joka sijaitsee Oulun keskustassa, Kirkkokadulla. Tournee nimiliite tulee ketjusta, joka on yksityisten matkatoimistojen muodostama yhteenliittymä, johon myös MatkaMaa kuuluu. MatkaMaan tuotevalikoimaan kuuluvat lähes kaikkien matkanjärjestäjien seuramatkat, lento- ja laivaliput sekä hotellivaraukset ympäri maailman varausjärjestelmien kautta. Toimiston ideana on tarjota asiakkaalleen kaikki saman katon alta kilpailukykyiseen hintaan ja jos sopivaa matkaa ei löydy valmiista paketeista, räätälöidään hänelle oma, juuri hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukaan. Räätälöity matka ei välttämättä tule valmismatkaa kalliimmaksi sopimushintaisten hotellien ja reittilentojen avulla. MatkaMaa tarjoaa myös pitkää ja vankkaa kokemusta ryhmämatkojen järjestelyihin. Imagotavoitteena on olla yksilöllisesti palveleva matkatoimisto, joka järjestää yksilöllisiä, laadukkaita matkoja. (MatkaMaa Oy 2008.) MatkaMaan juuret ovat lähtöisin vuodesta 1974, jolloin Hannu Kylmälä perusti Raaheen Raahen matkatoimiston. Ajan saatossa matkatoimisto on toiminut myös nimillä LP Tours sekä Matka-Rasti, kunnes Matka-Rastin toimiva johto osti liiketoiminnan Oulussa ja Raahessa, aloittaen vuonna 2002 nimellä MatkaMaa. Nykyisin yhtiön omistavat Esa Kivimaa, Kirsti Uhlgren, Esa Valli ja Esa Viitamäki. MatkaMaa toimi aluksi Raahessa ja Oulussa, kunnes toimintaa jatkettiin vain Oulun toimipisteessä. Henkilökuntaa yrityksessä on enimmillään ollut yhdeksän henkilöä, kun tällä hetkellä vakituista henkilökuntaa on viisi henkilöä sekä yksi osaaikainen. (Kivimaa 2008.) Alkuvaiheessa MatkaMaa oli kuin matkustamisen tavaratalo, sillä kaikkea löytyi kaikille. Ennen muun muassa oli tarjolla erikseen juna- ja bussilippuja, jotka kirjoitettiin paikan päällä, nykyisin kyseisiä lippuja välitetään vain muun matkustamisen yhteydessä. Muutokset matkatoimiston liiketoiminnassa ovat johtuneet pitkälti alan murroksesta, ala muuttuu ja tilanteet vaihtuvat, joten yrityksen tulee pakottautua keskittymään tietyille aloille ja poistaa tarjonnasta tuotteet, joilla on vähän menekkiä tai joista ei saa tarpeeksi myyntipalkkioita.

10 4 Harkinnassa poistaa tarjonnasta ovat myös laivaliput, sillä myynnin painopistettä on tarkoitus saada seuramatkoista ryhmiin sekä omantuotannon paketteihin. Nykyisin yritys keskittyykin pääasiassa ryhmämatkoihin, omatoimisiin kaupunkilomiin sekä lentoihin. Edelleen suurin osa liikevaihdosta tulee seuramatkamyynneistä, mutta nämä edellä mainitut ryhmät ovat nostattaneet kysyntäänsä. Uusina tuotteina yritys myy Karibian risteilyjä, yksilöllisiä kaupunki- ja rantalomia reittilentoja hyödyntäen. Mahdollisuutta laajentaa incoming-toimintaan tutkitaan yrityksessä myös, sillä paremman kannattavuuden vuoksi MatkaMaa haluaisi tulevaisuudessa kehittää juuri ryhmiä, omatoimimatkoja sekä incomingtoimintaa. Yrityksen pääkohderyhminä ovat yritykset (yritysasiakkaita), yhdistykset sekä muut ryhmämatkoja suunnittelevat. Yksityisasiakaskohderyhmän ikähaarukka on vuotiaiden välillä. (Kivimaa 2008.) MatkaMaan yhteistyökumppaneita ja toimijoita ovat yritykset, joita MatkaMaa välittää asiakkailleen matkapalveluina, kuten matkanjärjestäjistä suurimpina Aurinkomatkat, Detur Finland, OK matkat, Domina Travel, Hispania, Matkapojat, Olympia kaukomatkatoimisto, Kristina Cruises sekä NET matkat. Näiden lisäksi löytyy joitakin satunnaisesti välitettäviä pienempiä järjestäjiä. Lento- ja laivayhtiöitä, joiden matkoja ja reittejä MatkaMaa käyttää, on lukuisia ja kuten jo aiemmin tuli ilmi, myös juna- ja bussilippuja välitetään reissuja varten. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat myös hotelliketjut sekä varausjärjestelmät, kuten GTA (Gullivers Travel Associates), Sunhotels sekä Transhotel. (Kivimaa 2008.) MatkaMaan budjetoitu liikevaihto vuodelle 2008 oli noin Osa tästä menee markkinointiin ja mainontaan, sillä käytössä ovat niin lehti-, radio- ja näyteikkunamainonta sekä henkilökohtainen markkinointi. Lehtimainontaa käytetään edelleen, koska se on perinteinen ja toimiva keino, kun taas mainos Radio Pookissa tavoittaa kuuntelijakuntansa puolesta MatkaMaan kohderyhmän. Henkilökohtaista markkinointia on suunnattu ryhmille muun muassa asiakaskirjeiden muodossa, MatkaMaa vierailee järjestöjen tilaisuuksissa sekä ryhmänvetäjäkoulutuksissa. Yrityksen tulevaisuus riippuukin pitkälti markkinoinnista ja sen onnistumisesta. Mahdollisuuksia on toimia tulevaisuudessakin, sillä Oulun kaupungissa on enää vain neljä matkatoimistoa, joista kaksi matkanjärjestäjien omia. Erityisesti ryhmämatkalaisissa on suuri osa

11 5 MatkaMaan tulevaisuutta, joten siksi yritys pyysi paneutumaan asiaan opinnäytetyön parissa. (Kivimaa 2008.) Yrityksen uhkia katsotaan olevan internet ja matkanjärjestäjien suoramyynti, mahdollisuuksia ovat palvelut, sillä kaikki eivät halua tehdä kaikkea itse sekä samalla ottaa riskiä myös järjestelyjen onnistumisesta. MatkaMaan heikkouksia ovat liian vähäinen kannattava myynti sekä valmismatkavälittäjän maine, joka on takertunut ihmisten mielikuviin yrityksen imagosta. Sen sijaan MatkaMaan vahvuuksia ovat yrityksen sijainti, ammattitaitoinen, motivoitunut henkilöstö, palvelu sekä yhä lisääntyvä taito ja halu myydä räätälöityjä, yksilöllisiä matkapaketteja, joista saa kunnollista myyntipalkkiota. Näiden tietojen pohjalta tulisi kehittää yrityksen markkinointia ja suunnata sitä ryhmille niin, jotta heitä saataisiin tulemaan yritykseen ja käyttämään heidän palvelujaan ja tätä kautta saamaan jopa pitkäikäisiä kanta-asiakassuhteita. (Kivimaa 2008.) MatkaMaa on historiansa aikana ollut mukana monessa ja toteuttanut tuhansia matkoja. Näistä isoja etappeja ja tapahtumia yritykselle ovat olleet muun muassa omien lentojen alkaminen suoraan Oulusta muun muassa Bulgariaan, Turkkiin, Egyptiin ja Romaniaan. MatkaMaa on järjestänyt yli sadalle aivohalvauspotilaalle sekä heidän omaisilleen matkan Välimerelle, Karjalan liiton kokoontumisen Oulussa, majoitusvarausten hoidon yli 1000 hengelle sekä ollut myös mukana sponsoritoiminnassa, kuten sponsoroinut Superpesiksen Pattijoen Urheilijoiden pesäpallonaisia. Tällaiset suuret järjestelyt ovat tervetulleita myös tulevaisuudessa. (Kivimaa 2008.)

12 6 3 MARKKINOINTI Markkinointi käsittää asioita sekä toimenpiteitä liikeidean suunnittelusta ja testauksesta aina asiakkaan jälkihoitoon asti. Yrityksen tuotteilla ja palveluilla tulee olla kysyntää, asiakkaita, jotka tuotteita ostavat ja käyttävät. Siksi on tärkeää miettiä yrityksen imagoa, millaista mielikuvaa yrityksestä halutaan viestiä. Yritykselle laaditaan kannattavuustavoitteet ja tulostavoitteet, joiden saavuttamiskeinoista kertoo markkinointisuunnitelma. (Korkeamäki & Pulkkinen & Selinheimo 2002, 71.) Markkinoinnin tarkoituksena on tunnistaa potentiaalisten ja olemassa olevien asiakkaiden tarpeet ja odotukset, jotka voidaan tyydyttää yrityksen liikeidean mukaisella ja taloudellisesti kannattavalla toiminnalla. Tämän pohjalta muokataan yrityksen palvelu- ja tuotetarjontaa sekä erilaistetaan tarjonta kilpailijoiden tarjonnasta. Markkinoinnin tehtävänä on myös viestiä asiakaskohderyhmille kyseisestä tarjonnasta ja tehdä sen hankinta vaivattomaksi. (Hollanti & Koski 2007, 16.) Markkinoinnin lähtökohtana on siis selvittää yrityksen liikeidean, imagon, arvojen ja toimintatapojen kautta keitä yritykseen halutaan asiakkaiksi, millaisia tuotteita se tarjoaa ja kenelle. Markkinoinnilla pyritään houkuttelemaan haluttua asiakaskuntaa, herättämään mielenkiintoa, viestiä yrityksestä sekä saamaan aikaan myyntiä. 3.1 Markkinoinnin peruskilpailukeinot Toimet, joilla organisaatio pyrkii erottamaan itsensä ja tuotteensa kilpailijoistaan ja joiden avulla markkinointi pyrkii tavoitteisiinsa, ovat markkinoinnin kilpailukeinoja. Käsitteenä puhutaan 4 P:n mallista, joka tulee englannin kielestä product (tuote), price (hinta), place (saatavuus) ja promotion (markkinointiviestintä). Nykyisin tuotetta katsotaan usein tarjoomana, joka sisältää kaikki ne asiat, joita yritys markkinoi ja välittää asiakkaalle. Tällöin tarjooma voi olla tuotteiden ja palveluiden yhdistelmiä, kuten matkailualalla on. (Hollanti & Koski 2007, 19.) Tämä pätee myös MatkaMaassa, sillä sen tuotetarjontaan kuuluu niin lentoliput, pakettimatkat

13 7 kuin hotellivarauksetkin, jotka toimivat tuotteiden roolissa. Palveluina se myy asiakkaalle lentokenttäkuljetuksen, opastetun kiertoajelun tai vaikkapa täysihoidon majoituskohteessa, jolloin asiakkaalle kuuluvat kaikki päivän ateriat Tuote Markkinoinnin tärkein kilpailukeino on tuote, jonka ympärille rakennetaan muut markkinointipäätökset. Tuote on lähtökohtana yrityksen menestykselle, mutta tavaroiden ja palvelujen lisäksi tuotteita voivat olla niin ihmiset, organisaatiot, paikkakunnat kuin ideatkin. Tuote onkin mitä tahansa, mikä tarjotaan markkinoille ostettavaksi ja kulutettavaksi niin, että sen tarkoituksena on tyydyttää asiakkaan tarpeita ja mielihaluja. (Korkeamäki yms 2002, 111.) MatkaMaan toiminnan tarkoituksena on tyydyttää asiakkaiden tarve matkustaa, joko vapaa-ajan tai työmatkan merkeissä, löytää ratkaisu halulle vaihtaa maisemaa, kokea uutta ja hakea vaihtelua elämään. Tällöin tuotteena ja palveluna toimivat matkansuunnittelu ja varauspalvelut sekä matkailutuotteet, kuten lentoliput sekä matkapaketit majoituksineen. Tuotteet jaetaan kulutushyödykkeisiin ja tuotantohyödykkeisiin. Kulutushyödykkeet ovat usein tuotteita, joita ihmiset ostavat ja käyttävät lähes päivittäin, kun taas tuotantohyödykkeet voivat olla raaka-aineita uusien tuotteiden jalostukseen, välineitä, laitteita taikka palveluja, kuten siivouspalvelut. Tähän sarjaan katsotaan myös matkailupalvelut, joita muun muassa matkatoimistot tuottavat. Näille aineettomille hyödykkeille, eli palveluille, on omia erityispiirteitään, jotka on otettava huomioon markkinoinnissa. Esimerkiksi tilanne, jossa asiakas tulee matkatoimistoon varatakseen matkan, on palvelu aineeton, eli sitä ei voi koskea käsin eikä esitellä etukäteen, muutoin kuin mielikuvilla esitteiden ja matkasuunnitelmien avulla. Lisäksi palvelua ei voi varastoida, palvelua ei ole ilman, että asiakas osallistuu siihen. Tavaroista poiketen ostaessaan palvelun asiakas saa siihen käyttöoikeuden, ei omistusoikeutta, ostettua palvelua ei voi myydä tai käyttää edelleen. Huomioitavaa on myös, että palvelu ja sen laatu voi vaihdella, riippuen asiakkaasta ja palvelun tuottajasta, sillä heillä on aina välillään suora kontakti. (Korkeamäki yms 2002, 112.)

14 8 Palvelu tuotteena tuo myös MatkaMaalle haasteita, sillä myyntivirkailijan tulisi osata tulkita asiakkaan toiveita ja osata tarjota hänelle sopivinta tuotetta ja kohdetta. Palvelun tulee sujua moitteettomasti koko palvelutilanteen ajan, asiakkaan saapumisesta hänen poistumiseensa, mutta myös matkan aikana, koska usein matkailualalla juuri palvelu ja sen laatu ovat tekijöitä, joilla voidaan kilpailla muita vastaan. Jokainen palvelutilanne on ainutlaatuinen, eikä sattuneita virheitä voi korjata tai vaihtaa uuteen, kuten tavaroiden kanssa. Palvelutuotteen markkinoinnissa hankalaa on se, että asiakkaille markkinoidaan aina jossain määrin asiakaskohtaisesti räätälöityä osaamista, jonka tuotteistaminen antaa asiakkaalle kuvan siitä, mitä hän on hankkimassa. Asiakas voi kuitenkin kokea vaikeaksi löytää räätälöidyistä kokonaisuuksista itselleen sen sopivimman tai hän ei hahmota niitä mahdollisuuksia, joita yrityksellä olisi hänelle tarjottavana. Myös matkatoimistossa henkilökunta tarvitsee siis mielikuvitusta ja ongelmanratkaisukykyä pystyäkseen kuvaamaan asiakkaalle mahdollisimman hyvin palvelujen ja matkapakettien kokonaisuudet, mitä arvoa ne asiakkaalle tuottavat ja millaisia ne ovat, kun tuotetta ei voi kädestä pitäen näyttää ja tutkia. (Korkeamäki & Lindström & Ryhänen & Saukkonen & Selinheimo 2002, 105.) Tilanne, jossa asiakas ei hahmota mahdollisuuksia, joita yrityksellä olisi hänelle tarjottavana on yksi ongelmista, joka syntyy, kun tunnettuutta ei ole tarpeeksi. Ihmiset tietämättömyyttään kävelevät matkatoimiston ohitse ja mietiskelevät sekä stressaavat yksinään tulevia sukujuhlia, jotka heidän tulisi järjestää. Tässäkin tilanteessa he voisivat astua täyden palvelun matkatoimistoon, joka olisi valmis suunnittelemaan heille ikimuistoista juhlaa, vaikka tarkoituksena ei olisikaan lähteä ulkomaille. Tuotteet ovat kolmikerroksisia, sillä niiden kokonaisuus muodostuu tavaroista, palveluista sekä mielikuvista. Tuotteet muodostuvat ydintuotteesta, avustavista osista sekä liitännäispalveluista. Ydintuote on tuote, jonka asiakas ensisijaisesti ostaa tyydyttääkseen tarpeensa mutta hän saa mukana myös avustavia osia, jotka tekevät tuotteesta markkinoinnillisesti kiinnostavan. Näitä voivat olla esimerkiksi tuotenimi, merkki, pakkaus, palveluympäristö taikka tuotteen maine. Liitännäispalvelut taas voidaan liittää ydintuotteeseen, antamaan tuotteelle

15 9 lisäarvoa. Liitännäispalveluja voivat olla muun muassa takuu, asennus, neuvonta ja huolto. Matkailualalla, esimerkiksi juuri matkatoimistossa myytävä tuote, kuten lentolippu, voi olla asiakkaan ydintuote. Avustavana osana voi olla se, että kyseessä on Finnairin lento, joka antaa tuotteelle nimen, merkin sekä maineen. Liitännäispalveluja lentolippuun voi olla esimerkiksi ruokailu lennolla, tilavampi istumapaikka taikka lentokenttäkuljetus. (Korkeamäki yms 2002, 113.) Usein avustavilla osilla sekä liitännäispalveluilla voidaan hyvittää sattuneita vahinkoja esimerkiksi varaustilanteissa. Jos asiakaan varamaan hotelliin ei ole ollutkaan mahdollista päästä, on hänelle voitu esimerkiksi tarjota opastettua kiertoajelua ilmaiseksi hyvityksenä sattuneelle. Tuotteen kokonaisuudella on tärkeä merkitys, sillä asiakas ei useinkaan tee ostopäätöstä pelkän ydintuotteen perusteella. Tuotteen merkki ja maine voi olla asiakkaan mielestä laadun tae kun toinen voi arvostaa tuotteeseen liitettyä palvelua. Kilpailun kannalta onkin tärkeää erilaistaa tuotteita kilpailijoiden tuotteisiin nähden niin, että ne erottuvat edukseen tyydyttämällä paremmin asiakkaiden tarpeita. Tuotteen laatu käsittää asiakkaan kohdalla usein sen käsityksen, kuinka hyvin tuote ratkaisee heidän ongelmansa. Laatumielikuvaa voidaan viestittää esimerkiksi tuotteen ominaisuuksilla, ulkonäöllä, pakkauksella, jälleenmyyjän valinnalla ja liitännäispalveluilla. Tuotetta ja sen laatua voidaan kehittää ja muokata, jotta tuote säilyttäisi kilpailumahdollisuutensa. Tällöin kyse on tuotekehityksestä, joka voi olla tuotteiden ja tuotevalikoiman kehittämistä, raakaaineisiin liittyvää kehitystä, palvelukokonaisuuksien uudistamista, lisä- ja tukipalvelujen kehittämistä taikka asiakaspalvelun ja palvelun laadun kehittämistä. (Korkeamäki yms 2002, ) Matkailupalveluissa laatua asiakkaalle voi viestiä esimerkiksi yrityksen arvostetut yhteistyökumppanit, kuten lentoyhtiöt, hotelliketjut, autonvuokrausfirmat sekä korkeatasoiset ravintolat. Laadusta voi kertoa myös matkailuyrityksen henkilöstön yhtenäiset virka-asut, henkilökunnan ammattitaito sekä tarjottavat lisäpalvelut, kuten viisumi- ja matkavakuutuspalvelut, opas- ja kuljetuspalvelut. (Korkeamäki yms 2002, ) Esimerkiksi yksityisellä matkatoimistolla, kuten MatkaMaalla on mahdollisuus kehittää ja tarjota omaa tuotantoa muiden matkanjärjestäjien

16 10 matkojen ohessa. Näissä omissa matkoissa on tilaisuus erilaistaa tuotteita ja tyydyttää asiakkaiden tarpeet paremmin ja yksilöllisemmin kilpailijoihin verrattuna. Tuotekehityksellä voidaan jatkaa tuotteen elinkaarta, eli sen markkinoilla oloajan pituutta. Elinkaaressa voidaan havaita neljä vaihetta, joista lanseeraus tuo tuotteen markkinoille. Tällöin viestintäkustannukset ovat korkeat, koska mainontaa käytetään paljon, kun taas tuotteen myynti aiheuttaa tappiota. Seuraava vaihe on kasvu, jossa tuotteen myynti kasvaa nopeasti ja saadaan voittoa. Tällöin tuotteelle ilmestyy kuitenkin kilpailijoita, joten markkinointiin, saatavuuteen ja oman tuotteen erottautumiskeinoihin panostetaan. Kolmas vaihe on kypsyysvaihe, jolloin myynti saavuttaa huippunsa ja kasvu alkaa hidastua. Laskuvaihe on elinkaaren viimeinen vaihe, jossa tuotteen myynti on kääntynyt laskuun, voittoa ei enää juurikaan tule, joten tuote poistuu markkinoilta. Vaihtoehtona on myös jälleen kehittää tuotetta, jotta se säilyttää markkinapaikkansa. (Korkeamäki yms 2002, ) Matkailualalla tuotekehitystä kaivataan muun muassa trendien muuttuessa, jolloin tutut kohteet tai palvelut siellä, kuten aktiviteetit, eivät enää kiinnostakaan vaan halutaan kokea jotakin erilaista. Tuntemalla tuotteen elinkaaren, voidaan ennakoida myyntiä, arvioida kokonaiskannattavuutta ja sen vaihteluja, suunnitella kilpailukeinojen käyttöä sekä arvioida uusien tuotteiden ja tuotemerkkien markkinoille tuloa. Kun tuotteen elinkaaren vaiheet tunnistetaan ja tiedetään, missä vaiheessa tuote kulloinkin on, voidaan laatia entistä tarkempia markkinointiohjelmia ja -suunnitelmia. Elinkaaren muoto ja pituus vaihtelevat tuotteittain, joten toisen tuotteen elinkaaren pituus voi olla vain muutaman viikon, kun taas toisen elinkaari kestää useita vuosia, jopa vuosikymmeniä. Elinkaareen voi vaikuttaa esimerkiksi muoti, mikä milloinkin on suosiossa. (Lahtinen & Isoviita 2004, ) Matkailualalla tuotteen elinkaareen voivat vahvasti vaikuttaa myös matkatuotteen eri osat, kuten millaisessa kunnossa matkakohteen palvelut ovat, esimerkiksi hotellit ja ravintolat. Vaikka tuote itsessään olisi toimiva ja elinkelpoinen, voi sen elinkaari päättyä, jos tuotteessa tarvittavat osat rapistuvat ajan myötä. Tällöin on aika vaihtaa kohdetta ja toteuttaa tuote/palvelu muualla.

17 Hinta Hinta kertoo tuotteen arvon rahassa, jonka asiakas maksaa yritykselle vastikkeena saamastaan tuotteesta taikka palvelusta. Hinta on kilpailukeinona tärkeä, sillä hinnan on oltava oikea, jotta asiakas on valmis sen maksamaan, mikä vaikuttaa tietysti suoraan myös yrityksen kannattavuuteen. Hinta vaikuttaa suuresti siihen, miten tuote menee kaupaksi ja se onkin yksi näkyvimmistä kilpailukeinoista. Kuluttajien on helppo muodostaa käsitys tuotteen hinnasta toisin kuin esimerkiksi sen laadusta. Huomattavaa on kuitenkin, että usein ostopäätökseen vaikuttaa juuri hinta-laatu suhde, jolloin molempien on oltava kohdallaan. Hinta luo myös laatumielikuvaa, onko jokin tuote tai palvelu laadukas. Yrityksen hintapäätökset vaikuttavat niin tuotteen imagoon, tuotteen myyntimääriin, yksikkökustannuksiin, yrityksen kannattavuuteen ja rahoitukseen, kuin myös muiden markkinointikeinojen käyttöön. (Korkeamäki yms 2002, 126.) Matkatoimistoissa tuotteiden hinnat tulevat usein toisen tahon tai yrityksen määrääminä, joten niitä on vaikea ja mahdotonta mennä muuttamaan. Esimerkiksi MatkaMaassa eri matkanjärjestäjien matkojen hinnat ovat sitä, mitä kyseisen matkanjärjestäjän varausjärjestelmä sanoo. Oman tuotannon matkojen hintojenmuutokset ovat kuitenkin mahdollisia ja hinnasta voidaan sopia, jos matkapaketti kerätään kasaan eri osista, kuten siihen liitetyistä lisäpalveluista. Matkailualalla käytetään myös usein eri hintaryhmiä erilaisille matkailijoille, eri sesongeille sekä eri varausajankohdille. Hinnoissa voi olla eroja esimerkiksi seniorin ja opiskelijan välillä tai riippuen siitä varataanko matka hyvissä ajoin vai vasta viime hetkellä, ennen matkaa. Hinta määritellään joko kustannusten perusteella tai kysynnän ja kilpailun mukaan. Usein kuitenkin näitä menetelmiä käytetään yhdessä, sillä hintaa laadittaessa tulee ottaa monta seikkaa huomioon, sillä hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat asiakkaat, kilpailijat, viranomaisten säännökset, mutta myös yrityksen omat tavoitteet, kustannusten kattaminen ja voiton saanti. Lähtökohtana on kysyntä, sillä asiakkaiden määrän selvittäminen, heidän ostovoimansa ja maksukyvykkyys vaikuttavat siihen, millaisen osan tuote markkinoilla saa. Jos ostajia ja kysyntää on paljon, voi tuotteelle asettaa korkeamman hinnan, mutta tärkeää on myös tutkia,

18 12 kuinka hintaherkkiä kohderyhmän kuluttajat ovat. Kuinka helposti he siis vaihtavat yrityksen ja sen tuotteet kilpailijan tuotteisiin, kun hintoja ryhdytään muuttamaan. (Korkeamäki yms 2002, 127.) Hintatasoon vaikuttaa omalta osaltaan myös kilpailu, sillä mitä enemmän kilpailua ja tarjontaa markkinoilla on suhteessa kysyntään, sitä alempana hintataso on. Tällöin tärkeää onkin erilaistaa omat tuotteet kilpailijoiden tuotteista, jotta yritys ei joutuisi myötäilemään muiden hintoja. (Korkeamäki yms 2002, 127.) On myös tilanteita, jolloin hinta määräytyy matkalle osallistuvien henkilöiden määrän mukaan. Esimerkiksi ryhmät, jotka varaavat majoituksen hotellista, voivat saada paljousalennuksia, jos osallistujamäärä on suuri. Julkinen valta vaikuttaa hinnan säätelyyn sen verran, että se on asettanut erilaisia lakeja sekä määrännyt tuotteille veroja ja maksuja, joita tulee noudattaa. Julkisen vallan puolesta kaikki muut tuotteet ja palvelut, paitsi muun muassa tupakka, alkoholi ja sairaalamaksut, kuuluvat vapaan hinnoittelun piiriin. Tämä tarkoittaa sitä, että samalla tuotteella voi olla eri hinta eri liikkeissä ja vieläpä eri aikoina. Hinnoitteluun vaikuttavat vahvasti myös yrityksen omat tavoitteet, tuotteen aiheuttamat kustannukset, tuotteen omat ominaisuudet sekä haluttu voitto. Yritysten tavoitteena onkin usein suuri myynti ja markkinaosuus. Tällöin hinnan on samanaikaisesti houkuteltava asiakkaita, viestittävä korkeasta laadusta sekä tuotava voittoa yritykselle. (Korkeamäki yms 2002, 128.) Myös tuotteen ominaisuudet vaikuttavat hintatasoon, sillä vakiotuotteen on usein oltava edullinen, mutta jos tuotetta erilaistetaan, saadaan enemmän hinnoitteluvapautta. Ainoastaan tuotteen aiheuttamat kustannukset asettavat hinnalle alarajan, sillä hinnan, eli myynnin tulee kattaa kustannusmaksut mutta myös tuoda voittoa yritykselle. (Korkeamäki yms 2002, 128.) Matkailualalla hintaan oman osuutensa tuovat esimerkiksi lentokenttäverot sekä öljyn hinta, jotka näkyvät lentolippujen hinnoissa ja joihin yrityksillä, kuten matkatoimistoilla ei ole valtaa vaikuttaa. Hinnan määrittämiseen voi vaikuttaa lisäksi hintapolitiikka, eli käytetäänkö hintatasossa korkeaa alkuhintaa, alhaista hintaa, vakiintunutta keskihintaa vaiko

19 13 hintojen porrastusta. Korkeaa alkuhintaa voi käyttää silloin, kun tuote on uusi ja omaleimainen. Tuotteessa käytettävä uusi teknologia voi olla kustannuksiltaan kallista, jolloin hinta saa olla korkeampi, tai esimerkiksi kun tuotetta tarvitsevat ovat valmiita maksamaan sen uutuusarvosta ja juuri korkea alkuhinta luo tuotteelle laadukkaan kuvan. Yrityksen katetuotto, eli tuotto joka jää myynneistä muuttuvien kustannusten vähentämisen jälkeen, on korkean hinnan avulla heti alussa jo hyvä ja halutessaan yritys voi kilpailun kiristyessä ja hintojen aletessa vetäytyä markkinoilta. (Korkeamäki yms 2002, 129.) Korkean alkuhinnan etuna on myös se, että yrityksen on helpompi aloittaa korkealla hinnalla ja laskea sitä myöhemmin, kuin jos yritys toimisi päinvastoin. Vastakohtana alhainen hinta taas tuo tuotteelle kokeiluostajia ja sitä käytetäänkin silloin, kun tuotteelle raivataan markkinatilaa nopeasti. Alhaisen hinnan negatiivisia puolia ovat sen vähempi tuottavuus, hinnan nostaminen ei ole helppoa markkinoille tulon jälkeen ja alhainen hinta voi vaikuttaa laatumielikuvaan. Alhaista hintaa voidaan kuitenkin käyttää myöhemmin tuotteen elinkaaren vaiheissa vauhdittamaan myyntiä. (Korkeamäki yms 2002, 129.) Vakiintunut markkinahinta on käytössä sellaisilla aloilla, joilla tuotteet ovat samankaltaisia. Tällöin asiakkaita houkutellaan muilla keinoin, sillä hinta ei ole kilpailukeinojen tärkeimmässä roolissa. Hinnoittelussa seurataan tärkeimpien kilpailijoiden hintoja ja tiettyä hintatasoa ei ylitetä, jotta myynti ei laskisi, mutta myöskään sitä ei aliteta, jotta kannattavuus saataisiin säilymään vakaana. Neljäs hintapolitiikan vaihtoehto on hintojen porrastus, jolloin samasta tai hieman erilaistetusta tuotteesta peritään eri hinta eri asiakkailta. Hintaa porrastamalla saadaan houkuteltua asiakkaita hiljaisina aikoina sekä saadaan potentiaalisia ostajia kohderyhmän ulkopuolelta. (Korkeamäki yms 2002, 130.) Hintaporrastus voi tapahtua ostajan mukaisesti, jolloin hinta vaihtelee esimerkiksi ostajan iän tai sukupuolen perusteella, ajan mukaan, esimerkiksi kausivaihteluissa, kun taas alueellisessa hintaporrastuksessa hinnat jaotellaan alueittain maksuvyöhykkeiksi. Lisäksi hintaa voidaan porrastaa käyttötarkoituksen mukaan, jolloin esimerkiksi tuotteella voi olla eri hinta kuluttajille ja teollisuudelle tai tuotteen mukaan, jolloin hintaan voi vaikuttaa esimerkiksi tuotteen paino, koko ja

20 14 arvo. (Korkeamäki yms 2002, 130.) Hintaporrastusta käytetään matkailualalla usein, esimerkiksi hotellit ja laivayhtiöt myyvät tuotteitaan aluksi kalliimmalla ja matkapäivän lähestyessä pudottavat hintaa, jotta saavat tyhjän osan kiintiöstä täytettyä. Tämä näkyy myös matkatoimistoissa, jolloin edullisia äkkilähtöjä tarjoamalla saadaan lomalentokoneet täyteen. Erityisesti matkailualalla, jossa tuotteet ovatkin palveluiden muodossa, käytetään hinnan paketointia. Tällöin kahdesta tai useammasta tuotteesta muodostetaan kokonaisuus, joka tulee asiakkaalle edullisemmaksi ja helpommaksi kuin, että hän ostaisi jokaisen tuotteen erikseen. Paketoimalla tuotteet saadaan asiakas ostamaan myös enemmän. Esimerkkitilanteena voisi olla pakettimatka, johon sisältyy niin lennot, lentokenttäkuljetukset, majoitus hotellissa ja siihen aamiaiset sekä opastetut retket. Asiakas saa paketissaan kaiken tarvitsemansa sekä ehkä pientä extraa, mitä hän ei muuten erillisenä ostaisi. Tällaisissa paketeissa voidaan käyttää myyntivalttina myös erilaisia alennuksia, mikä on myös yksi hintaporrastuksen muodoista. (Korkeamäki yms 2002, ) Alennuksilla saadaan lisättyä myyntiä sekä parannetaan kannattavuutta, saadaan uusia asiakkaita, palkitaan kanta-asiakkaita sekä saadaan lisää asiakkaita hiljaisina aikoina. Alennuksia annettaessa on kuitenkin huomioitava paljonko tuotetta on myytävä alennetulla hinnalla, jotta saataisiin yhtä paljon katetuottoa. Eli siis saadaan myyntituotoilla katetuksi valmistus- ja hankintakulut sekä yrityksen kiinteät kulut, kuten vuokrat. Matkailualalla alennuksia voidaan tarjota esimerkiksi ryhmille, jolloin tuotetta saadaan kerralla myytyä isompi määrä tai esimerkiksi tarjoamalla ennakkovaraajan etuja, koska tällöin asiakas ostaa tuotteen ennen varsinaista myyntisesonkia. (Korkeamäki yms 2002, ) Oheistuotteet ja alennukset ovat varsin usein tekijöitä, joilla pyritään kilpailemaan alan muita yrityksiä vastaan. Lisäpalveluilla myös erilaistetaan tuotteita kilpailijan tuotteista ja näin tuotetaan asiakkaan tuotteelle lisäarvoa. Monilla palvelutoimialoilla hinnoittelumahdollisuudet ovat vapaammat kuin tuotteilla palveluiden monimuotoisuuden vuoksi. Hinnoitteluun vaikuttavat erot tuotteissa, yrityksen koot ja sijainnit, kohderyhmien arvostus sekä yksityisen ja julkisen sektorin mahdollisuudet. Hintaan voivat vaikuttaa esimerkiksi

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö Myynti ja markkinointi Markkinoinnin suunnittelun työkalut Asiakaslaatu ja asiakassuhteet

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT

MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT MATKAILUSSA 4 TÄRKEINTÄ? YHTÄ PITÄÄ LISÄTÄ YHTÄ PITÄÄ VÄHENTÄÄ YHDEN PITÄÄ OLLA KUNNOSSA TÄRKEINTÄ

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Yritysilmeen luominen ja tuotemerkin kehittäminen Muutokset toimintaympäristössä

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa? Kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan kasvattajalle? Osallistujat ohjattiin ideoimaan keinoja kalan ja kalankasvattajien

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 Talouden hallinnan keskeiset osat Tulevaisuus Pitääkö kasvaa? KASVU KANNATTAVUUS Kannattaako liiketoiminta?

Lisätiedot

HELIA Ryhmän tunnus 08.01.01 MARKKINOINTI

HELIA Ryhmän tunnus 08.01.01 MARKKINOINTI Seppo Laitinen SEMINAARITUTKIELMA MARKKINOINTI Seppo Laitinen SEMINAARITUTKIELMA SISÄLTÖ 1 MARKKINOINNIN TARVE JA TEHTÄVÄT...1 2 ASIAKASRYHMIEN TUNNISTAMINEN...1 3 MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT...1 3.1

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen markkinointi Olli Vuorinen Markkinoinnin peruskysymykset (Mitä on markkinointi?) Miksi markkinoidaan? Mitä markkinoidaan? Kenelle markkinoidaan? Miten markkinoidaan? Miksi markkinoidaan?

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015

KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015 KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015 Helsingin kaupunginkirjasto 27.8.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä kirjastomarkkinoinnista

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

MARKKINOINTISI. Verkkosivut tuloskuntoon

MARKKINOINTISI. Verkkosivut tuloskuntoon MARKKINOINTISI Verkkosivut tuloskuntoon KEITÄ ME OLEMME? Markkinointia myynnin tueksi tarkoittaa markkinointistrategiaa jonka mittareina toimivat eurot eivätkä pelkät kävijämäärät. Olemme molemmat yrittäjäperheistä

Lisätiedot

Case Tenhon tila historiaa. Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa

Case Tenhon tila historiaa. Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa Case Tenhon tila historiaa Tila meillä 1920-luvulta Sikoja, lypsylehmiä, viljaa, lampaita, emoja Lampaat 70-luvulla Emolehmät 80-luvun alussa Tilan toimintaa Suomalaisen suoramyynnin pioneeritila Suoramyyntiä

Lisätiedot

Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010

Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010 Kokonaiskuva hallussa? Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010 Näinkö teet säästöä matkustamisessa? Surfaamalla netissä löytyy parhaat

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi 13.06.2017 Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Osaamistavoitteet Kurssi tarjoaa yleiskuvan markkinoinnista. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinasuuntautuneen

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Ja kaikki alkoi suunnittelusta... Ennen kilpailutusta mieti tarkkaan, että mihin tarkoitukseen videotuotanto tulee ja mitä

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA 1 Verkkoaivoriiheen osallistuneet olen markkinoinnin ammattilainen 42% ostan markkinointipalveluja 19% myyn markkinointipalveluja 4% vastaan

Lisätiedot

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007 TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN Vuokko Tuononen 24.11.2007 Tuotekehitys "Tuotekehitys on toimintaa, jonka tarkoituksena on etsiä, synnyttää, valita ja kehittää yritykselle uusia tuotteita sekä

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa

Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa Antti Sippola Market-kaupan johtaja SOK Lahti 27.10.2004 Antti Sippola / SOK / 27.10.2004 / dia 0 Asiakkaiden keskeisimpiä odotuksia teollisuudelta

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Markkinointi sosiaalisessa mediassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digityöpaja, 30.11.2017 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS Opas onnistuneeseen osallistumiseen Suunnittele! Toteuta! Seuraa! Arvioi! = Paras ikinä saatu tulos! easyfairs.com easyfairs työkalupakki Tervetuloa näytteilleasettajaksi easyfairs

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Senior Tourism Consultant Sanna Tuononen 1.10.2012 30.5.2013 10.6.2013 Puolivuotisraportti / Ranska SISÄLTÖ Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti

Lisätiedot

SATAKUNNAN MATKAILUPARLAMENTTI Miten tunnistan ja tavoitan kansainvälisiä kohdemarkkinoita?

SATAKUNNAN MATKAILUPARLAMENTTI Miten tunnistan ja tavoitan kansainvälisiä kohdemarkkinoita? SATAKUNNAN MATKAILUPARLAMENTTI 12.10.17 Miten tunnistan ja tavoitan kansainvälisiä kohdemarkkinoita? Miten tehdä oikeita ratkaisuja, ja valita oikea suunta? LÄHTÖKOHDAT - motivaatio, halu kehittää omaa

Lisätiedot

Oman työn hinnoittelu. Hinta ja hinnoittelu. Hinnoittelussa huomioitavia tekijöitä. Oikean hinnan määritteleminen

Oman työn hinnoittelu. Hinta ja hinnoittelu. Hinnoittelussa huomioitavia tekijöitä. Oikean hinnan määritteleminen Oman työn hinnoittelu Oikean hinnan määritteleminen Hinta ja hinnoittelu Hinta ilmoittaa tuotteen arvon ( ) luo tuotteelle arvoa (käyttöarvo, status, brandi) on aktiivisinen kilpailun osatekijöitä oma

Lisätiedot

ELINTARVIKE MARKKINOINNIN PERUSTEET YET-004

ELINTARVIKE MARKKINOINNIN PERUSTEET YET-004 ELINTARVIKE MARKKINOINNIN PERUSTEET YET-004 Jari Salo, KTT Professori (Markkinointi) Dosentti (Digitaalinen markkinointi) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Apulaispäätoimittaja Internet Research Taloustieteen

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Senior Tourism Consultant Sanna Tuononen 1.5.2013 31.10.2013 31.10.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Saga of Finland. Product, Place, Price, Promotion. Markkinointimix-työpaja" 19.-20.11.2012

Saga of Finland. Product, Place, Price, Promotion. Markkinointimix-työpaja 19.-20.11.2012 Saga of Finland Product, Place, Price, Promotion Markkinointimix-työpaja 19.-20.11.2012 Työpajan esittely Suomessa järjestettävä kaksipäiväinen teemoitettu työpaja keskittyy markkinointimixiin 4P-mallin

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa. CEO, Teemu Neiglick.

Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa. CEO, Teemu Neiglick. Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa CEO, Teemu Neiglick. Omnicom MediaGroup Finland: ToinenPHD, OMD Finland & Ainoa Resolution

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄ RAUTAKAUPASTA HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

KUIVAKÄYMÄLÄ RAUTAKAUPASTA HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET KUIVAKÄYMÄLÄ RAUTAKAUPASTA HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Käytä kuivana! Sisäkäymälä hankinnasta käyttöön suomenkielinen seminaari 23.8.2012 21.8.2012 Carita Tuli 1 TULI-SÄHKÖ OY EKOKÄYMÄLÖIDEN EDELLÄKÄVIJÄ

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Matkailutuotteen laatu. InFAcTo koulutus Hämeenlinna 14.02.2013 Merja Pollok

Matkailutuotteen laatu. InFAcTo koulutus Hämeenlinna 14.02.2013 Merja Pollok InFAcTo koulutus Hämeenlinna 14.02.2013 Merja Pollok - ohjelma 08.30 09.00 Tulokahvit 09.00 10.00 Esittelyt, päivän ohjelma ja laadun perustietoutta matkanjärjestäjän näkökulmasta 10.00 10.30 Hotelli-,

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi

Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi Toimiala: Kahvila- ja ravintolapalvelut Yritys: Helsingin Pizzapalvelu Oy / Pizzataxi Investointi maksoi itsensä takaisin jo

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.5.2013 31.10.2013 11.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jyrki Oksanen 1.5.2013 31.10.2013 30.1.2014 Sisältö/ Saksa ja Sveitsi 2/2013 Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen

Lisätiedot

Green Care -tutustumistreffit KEURUU

Green Care -tutustumistreffit KEURUU Green Care -tutustumistreffit 13.6.2017 KEURUU Mitä Green Care eli vihreä hoiva tai voima ovat? Ihmisten elämänlaadun ja hyvinvoinnin edistämistä luonnon, eläinten, puutarhatai maatilaympäristön avulla

Lisätiedot

Yritysesittely. Kati Rautanen Business Development Manager

Yritysesittely. Kati Rautanen Business Development Manager v Yritysesittely Kati Rautanen Business Development Manager This is a footer : Arial, 8 points, black. To change the footer go to «View», «Slide Master» 1 Keitä me olemme? Vuodesta 1975 lähtien Maailmanlaajuinen

Lisätiedot

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Kimmo Levä Pääsihteeri Auttaa museoita menestymään MUSEOPALVELUJEN SEGMENTOINTI MUSEOPALVELUJEN SEGMENTIT Yhteiskunnalliset palvelut julkiselle sektorille

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU. Juha Sarviaho

TEOLLINEN MUOTOILU. Juha Sarviaho TEOLLINEN MUOTOILU Juha Sarviaho ASIAKASLÄHTÖINEN MUOTOILU YRITYSILME Juha Sarviaho 2013 Asiakas, käyttäjä, kuluttaja Merkkimuotoilun elementtejä: Asiakas kuuluu johonkin ryhmään Ihminen on laumasielu

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

4.4.5 Matkailu- ja matkatoimistopalvelut

4.4.5 Matkailu- ja matkatoimistopalvelut 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa tuotteistamalla valitsemalleen kohderyhmälle myyntikelpoisen

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Helena Niskanen 1.5.2013 31.10.2013 1.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

TNS PäättäjäAtlas 2014

TNS PäättäjäAtlas 2014 Suomalaisen hankintapäättäjän muotokuva TNS Gallup paljastaa suomalaisen hankintapäättäjän muotokuvan TNS PäättäjäAtlas selvittää hankintapäättäjien ja hankintoihin osallistuvien määrät ja profiilit, heidän

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Onnistu myynnissä. Sisällysluettelo. Alkusanat. 1. Myynnin sisältö

Onnistu myynnissä. Sisällysluettelo. Alkusanat. 1. Myynnin sisältö Onnistu myynnissä Sisällysluettelo Alkusanat 1. Myynnin sisältö Myyntiä myyntiviestinnällä Myynnin perusmuodot Yrityksiin suuntautuva edustajamyynti Ovelta ovelle myynti Kotiesittelymyynti Verkostomarkkinointi

Lisätiedot

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTI KOULUTUS MARKKINOINTI

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTI KOULUTUS MARKKINOINTI LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTI KOULUTUS MARKKINOINTI PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN SISÄLTÖ/MARKKINOINTI Markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla?

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? 29.10.2014 Digiaamiainen Markkinointi lukijan näkökulmasta Lukija seuraa itseään kiinnostavia aiheita eri kanavista joukkoon

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset

4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset 4.2.2 Vastaanoton asiakaspalvelu (20ov) 1 Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja työskentelee majoitusliikkeessä vastaanoton työtehtävissä yhteistyössä toimipaikan muiden työntekijöiden

Lisätiedot

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia Webinaari 24.5.2017 Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko 1 Keitä me olemme? Juho Putkonen @juhoputkonen linkedin.com/in/juhoputkonen Jarkko Anttiroiko

Lisätiedot

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 1 Alustavan liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot