KAIKKI OLI HENGESSÄ MUKANA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAIKKI OLI HENGESSÄ MUKANA"

Transkriptio

1 KAIKKI OLI HENGESSÄ MUKANA Tapaustutkimus sosiaalisesta tuesta kansainvälisen adoptioprosessin aikana Taru Lietzén Heta Niinimäki Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kirstinkadun yksikkö

2 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO ADOPTIO Historia Adoptio ja sen edellytykset Kansainvälinen adoptio Tilastotietoa Kansainvälisen adoption lähtökohtia LAPSETTOMUUS SOSIAALINEN TUKI Mitä sosiaalinen tuki on? Sosiaalisen tuen tasot ja tuottajat Sosiaaliseen tukeen vaikuttavia tekijöitä TUTKIMUS Tutkimustehtävä Tutkimusmenetelmä ja aineiston hankinta Tutkimuksen kulku Eettisyys Luotettavuus ADOPTIOPROSESSI Kaksitasoinen prosessi Lapsettomuus kriisinä Adoptioneuvonta Mitä neuvonta on? Hakijoiden valmiudet ja elämäntilanne Vuorovaikutus Vertaistuki Neuvonnan päätteeksi Adoptiopalvelu Asiakirjojen hankinta ja lähettäminen ulkomaille Tieto lapsesta Adoptiosta aiheutuvat kulut Seuranta ja jälkipalvelu...34

3 7 SOSIAALINEN TUKI ADOPTIPROSESSISSA Tiedollinen tuki Emotionaalinen ja henkinen tuki Aineellinen ja toiminnallinen tuki Tuottajien ja tasojen tarkastelua adoptioprosessissa LOPUKSI...40 LÄHTEET...43 LIITTEET Liite 1. Sanasto...46 Liite 2. Laki lapseksiottamisesta (LOL)...47 Liite 3. Asetus lapseksiottamisesta (LOA)...51 Liite 4. Yleissopimus lapsen oikeuksista...54 Liite 5. Haagin sopimus...55 Liite 6. Asetus Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnasta...57 Liite 7. Kotiselvitys...59 Liite 8. Yhteystiedot...61 Liite 9. Haastattelun teemat...62 Liite 10. Adoptioprosessin vaiheet...64

4 1 JOHDANTO 2 ADOPTIO 2.1 Historia 2.2 Adoptio ja sen edellytykset 2.3 Kansainvälinen adoptio Tilastotietoa Kansainvälisen adoption lähtökohtia 3 LAPSETTOMUUS 4 SOSIAALINEN TUKI 4.1 Mitä sosiaalinen tuki on? 4.2 Sosiaalisen tuen tasot ja tuottajat 4.3 Sosiaaliseen tukeen vaikuttavia tekijöitä 5 TUTKIMUS 5.1 Tutkimustehtävä 5.2 Tutkimusmenetelmä ja aineiston hankinta 5.3 Tutkimuksen kulku 5.4 Eettisyys 5.5 Luotettavuus 6 ADOPTIOPROSESSI 6.1 Kaksitasoinen prosessi 6.2 Lapsettomuus kriisinä 6.3 Adoptioneuvonta Mitä neuvonta on? Hakijoiden valmiudet ja elämäntilanne Vuorovaikutus Vertaistuki Neuvonnan päätteeksi 6.4 Adoptiopalvelu Asiakirjojen hankinta ja lähettäminen ulkomaille Tieto lapsesta Adoptiosta aiheutuvat kulut 6.5 Seuranta ja jälkipalvelu 7 SOSIAALINEN TUKI ADOPTIPROSESSISSA 7.1 Tiedollinen tuki 7.2 Emotionaalinen tuki 7.3 Aineellinen, toiminnallinen ja henkinen tuki 7.4 Tuottajien ja tasojen tarkastelua adoptioprosessissa 8 LOPUKSI LÄHTEET LIITTEET

5 Liite 1. Sanasto Liite 2. Laki lapseksiottamisesta (LOL) Liite 3. Asetus lapseksiottamisesta (LOA) Liite 4. Yleissopimus lapsen oikeuksista Liite 5. Haagin sopimus Liite 6. Asetus Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnasta Liite 7. Kotiselvitys Liite 8. Yhteystietoja Liite 9. Haastattelun teemat Liite 10. Adoptioprosessin vaiheet

6 OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/KIRSTINKADUN YKSIKKÖ Lietzén, Taru Niinimäki, Heta Kaikki oli hengessä mukana Tapaustutkimus sosiaalisesta tuesta kansainvälisen adoptioprosessin aikana Helsinki sivua, 19 liitesivua Tämän opinnäytetyön tehtävänä on tutkia sosiaalista tukea kansainvälisen adoptioprosessin aikana. Tutkimus pyrkii selvittämään millaista tukea, keneltä ja missä vaiheessa prosessia on saatu, onko tuki ollut riittävää ja vastannut tarpeisiin. Tutkimuksen tarkoituksena on myös esittää kuinka kansainvälinen adoptioprosessi etenee ja mitä eri käytäntöjä adoptiohakijat joutuvat käymään läpi. Tutkimusaineisto on kerätty yhdeltä adoptoineelta avioparilta teemahaastattelun keinoin. Haastattelu on suoritettu kahdessa osassa jotta tapauksesta saataisiin mahdollisimman luotettava ja kattava kuva. Koska kyseessä on tapaustutkimus, eivät tulokset ole yleistettävissä. Ennen haastatteluja tutkimuksen teoriaan on perehdytty huolellisesti, jotta haastattelusta saataisiin tutkimustehtävän kannalta oleellista tietoa. Ensimmäisen haastattelun runkona toimivat adoptioprosessin vaiheet. Toisella kerralla haastattelun teemat muodostuivat edellisen haastattelun vastausten pohjalta ja käsittelivät enemmän sosiaalista tukea. Haastattelut nauhoitettiin ja myöhemmin litteroitiin. Tärkeimmät sosiaalisen tuen muodot adoptioprosessin aikana ovat tiedollinen ja emotionaalinen tuki. Tukea saadaan eniten vertaisryhmiltä ja adoptioita työkseen hoitavilta henkilöiltä. Sosiaalinen tuki oli tärkeää koko adoptioprosessin ajan ja saatuun tukeen oltiin pääosin tyytyväisiä. Adoptioprosessin aikana on hyvin tärkeää saada sosiaalista tukea eri tahoilta. Etenkin muilta adoptioperheiltä on hakijoiden helppo vastaanottaa tukea. Tiedollista tukea tarvitaan paljon, koska adoptio on useimmille ihmisille uusi asia. Adoptioprosessi vaatii hakijoilta paljon myös psyykkistä työstämistä, joten emotionaalinen tuki on tarpeen. Henkilökohtaisesta elämäntilanteesta riippuen tuen tarve eri sosiaalisen tuen alueilla vaihtelee. Avainsanat: adoptio, sosiaalinen tuki, lapsettomuus, tapaustutkimus Säilytyspaikka: DIAK Alppikadun yksikön kirjasto

7 ABSTRACT DIACONIA POLYTECHNIC KIRSTINKATU UNIT Authors: Lietzén Taru and Niinimäki Heta Title: Kaikki oli hengessä mukana Tapaustutkimus sosiaalisesta tuesta kansainvälisen adoptioprosessin aikana A Case Study of the Social Support during the International Adoption Process Date: April 2001 Number of pages: 45 Appendices: 10 (pages 19) The aim of this study is to give an understanding of the international adoption process. It is presented in same order as the adoption applicants usually face the process. The thesis concentrates on how other people and social support help adoption applicants during the process. The study focuses on the time before the child becomes a member of the new family. This thesis is based on a qualitative case research. The material for the study was collected by a theme interview with a couple who had adopted a child from abroad one year ago. The interview was made in two parts to improve the reliability and to give a better picture of their adoption process. The results of this study indicated that the professionals as well as the extended family and friends are important in the adoption process. Especially support groups are meaningful for adoption applicants. Sharing experiences and giving advice for one another helps them to improve their ability to cope with the demanding and stressful life situations connected with the adoption process. The most sorely needed support for the adoption applicants is informational and emotional support. During the process it is very important to receive different support from various sources. Especially information concerning adoption routines is significant because the adoption includes many new and often difficult things for the people considering international adoption. The adoption demands plenty of mental resources. Therefore emotional support from other people is considered important. The need of the social support varies by the life situations of the adoption applicants. Keywords: adoption, social support, infertility, case research Stored and filed at The Alppikatu Unit Library, Diaconia Polytechnic

8 1 JOHDANTO Ei liha minun lihastani, ei luu minun luustani, mutta kiinteästi osa minua. Muista tämä elämäsi jokaisena hetkenä: Jos et kasvanutkaan sydämeni alla kasvoit sydämessäni. Tuntematon Lähipiirimme adoptioperheet ovat vuosien varrella herättäneet meidät miettimään adoptiota ja sen vaikutusta perhe-elämään. Perheet ovat olleet lähtökohdiltaan erilaisia ja heidän tapansa käsitellä ja tuoda esille adoptioon liittyviä asioita ovat olleet toisistaan hyvinkin poikkeavia. Näiden kokemusten ja Yhteiset Lapsemme ry:ssä suoritetun harjoittelun myötä halusimme perehtyä aiheeseen laajemmin, joten päätimme tehdä opinnäytetyön adoptiosta. Koulutuksessamme painotetaan monikulttuurisuutta ja olikin luonnollista valita kansainvälinen adoptio tutkimuksen kohteeksi. Tarkastelemme adoptioprosessia sosiaalisen tuen näkökulmasta, koska tulevina sosiaalialan työntekijöinä meidän on tärkeää ymmärtää sosiaalisen verkoston ja sen antaman tuen merkitys ihmisille. Aiheen ajankohtaisuus näkyy mediassa esille tulleiden kansainväliseen adoptioon liittyvien epäkohtien kautta. Adoption lähtökohtana on aina lapsen etu ja parhaan mahdollisen kodin löytäminen lapselle. Kansainvälisen adoption (Liite 1) voidaankin ajatella olevan globaalia lastensuojelua, joka samalla mahdollistaa adoptiolapsen saannin niille, jotka haluavat tulla vanhemmiksi. Adoptiolapsen saaminen on pitkä ja hankalakin prosessi, jonka eri vaiheissa on tärkeää muiden ihmisten tuki ja kannustus. Opinnäytetyömme tehtävänä onkin kuvata sosiaalista tukea kansainvälisen adoptioprosessin aikana. Lähestymme aihetta yhden perheen kokemuksien kautta. Käytämme heistä muutettuja nimiä Kaija, Eero ja Tiia Mäkinen. Työmme tarkoituksena on selvittää myös adoptioprosessin kulku ja olemme keskittyneet aikaan ennen lapsen saapumista perheeseen. Koska lapsettomuus on yleisin syy adoptioon, halusimme sisällyttää sen työhömme. Adoptiosta tehdyt aikaisemmat tutkimukset liittyvät pääasiassa lapsen sopeutumiseen ja kehitykseen, joten olemme päättäneet paneutua niihin käytäntöihin, jotka adoptiota ha-

9 2 keva joutuu käymään läpi. Työmme antaa tietoa ja kokonaiskuvan adoptioprosessista kaikille kiinnostuneille ja erityisesti niille, jotka kohtaavat adoptiolasta hakevia tai lapsettomia ihmisiä. Lapsettomuus on maassamme kasvava ongelma ja yhä useammat harkitsevat adoptiolapsen ottamista. Toivommekin, että työmme voisi poikia uusia tutkimuksia ja projekteja adoptiosta ja näin vastata kasvavaan tiedon tarpeeseen. Haluamme kiittää Yhteiset Lapsemme ry:n työntekijöitä kannustuksesta ja avusta sekä tutkimukseen osallistunutta perhettä, joka halusi jakaa omia kokemuksiaan adoptiosta meidän kanssamme. Kiitos vaivannäöstänne.

10 3 2 ADOPTIO 2.1 Historia Adoptio on tunnettu kautta aikojen, kaikissa kulttuureissa ja sivilisaatioissa. Sana adoptio juontuu latinankielisestä ilmauksesta ad optio, valitsen joukosta parhaan. Aikaisemmin adoption tarkoituksena olikin löytää suvulle jatkaja ja omaisuudelle perijä. Siitä syystä adoptoitu lapsi oli useimmiten poika. (Rautanen 1989, 145; Garam 1988, ) Suomessa säädettiin ensimmäinen ottolapsilaki vuonna 1925 (Interpedia, 5). Se mahdollisti osalle sijaislapsista virallisen paikan kasvatusperheessään. Sotien seurauksena Suomeen jäi tuhansien lasten koditon joukko, joka tarvitsi kipeästi apua. Lastenkoteja perustettiinkin tiheään tahtiin eikä adoptiota suunnittelevien tarvinnut kauan lasta odottaa. (Garam 1988, ) Vielä 60-luvun alkuun saakka lapsia oli tarjolla enemmän kuin halukkaita perheitä adoptoimaan. Tilanne mahdollisti sen, että adoptiota pidettiin lähinnä hyväntekeväisyytenä. (Rautanen 1989, 146.) Yksinhuoltajien sosiaalisen ja taloudellisen aseman parantuessa sekä ehkäisyn kehittyessä ei lapsia pian ollutkaan kaikkien halukkaiden adoptoitavaksi. Vuonna 1970 aborttilain tultua voimaan ei-toivotut raskaudet kävivät yhä harvinaisemmiksi. (Jousimaa, K. 1983, 131; Rautanen 1989, 146.) Kun lapset vähenivät, ei kriteeriksi adoptointiin enää riittänyt halu auttaa, vaan tarvittiin todellinen halu saada lapsi (Garam 1988, 15). Suomalaisten alkaessa liikkua maailmalla monille heräsi kiinnostus adoptoida lapsi ulkomailta. Ensimmäiset 60 kansainvälistä adoptiota tehtiin 70- luvulla. Lapset saapuivat silloin lähinnä Koreasta, Thaimaasta ja Vietnamista. Vuonna 1980 adoptiolakiin tehtiin muutoksia, jolloin voimaan astui määräys adoptioneuvonnan antamisesta sekä ns. vahva adoptio, jossa ottolapsisuhde on täysin verrattavissa biologiseen lapsivanhempi suhteeseen ja jossa suhteet alkuperäiseen biologiseen sukuun juridisesti katkeavat. Kansainvälisestä adoptiosta tehtiin lisäyksiä lakiin vuonna (Interpedia, 6.) Suomi ratifioi Haagin yleissopimuksen (1993) lastensuojelusta sekä yhteistyöstä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa vuonna Samana vuonna tuli voimaan asetus Suomen kansainvälisestä lapseksiottamisasioiden lautakunnasta. (Peltoniemi-Ojala 1999, )

11 4 2.2 Adoptio ja sen edellytykset Varilo (1993, 8) määrittelee adoption seuraavasti "Adoptiolla eli lapseksi ottamisella tarkoitetaan tilannetta, jolloin ihmisen, useimmiten lapsen, juridinen vanhemmuus vaihtuu". Käytännössä tämä merkitsee, että biologiset vanhemmat ja suku luopuvat kaikista oikeuksistaan sekä velvollisuuksistaan suhteessa lapseen ja vastaavasti lapsi saa täydet oikeudet uuden perheensä ja sukunsa keskellä (LOL 12, 14 ). Adoptio jaetaan lain mukaan kolmeen päätyyppiin: Varsinaiset eli vieraslasten adoptiot, perheen sisäiset adoptiot ja aikuisadoptiot (LOL 2, 6 ). Varsinaisessa adoptiossa biologinen vanhempi tai vanhemmat luopuvat vanhemman oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan ja lapsi siirtyy avioparin tai yksinäisen henkilön lapseksi. Lapseksi ottajalla ei ole aikaisemmin ollut vanhemmuussuhdetta lapseen. Perheen sisäisillä adoptiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa laillistetaan jo aikaisemmin muodostuneita perhesuhteita. Aikuisadoptiossa voidaan adoptoida aikuinen, joka on lapsena ollut perheen hoidossa, mutta adoptiota ei ole aikaisemmin vahvistettu. (Gottberg 1997, 237; Varilo 1993, 9-11.) Adoption lähtökohtana tulee aina olla lapsen etu. Ennen adoption vahvistamista pitää selvittää, että lapsi saa hyvän hoidon ja kasvatuksen. Adoptiovanhemman tulee olla iältään vähintään 25-vuotias, mutta laissa ei ole määritelty yläikärajaa. Pariskunnan tulee olla naimisissa ja heidän tulee yhdessä adoptoida lapsi. (LOL 1, 2, 5-7 ). Kuitenkin yksittäinen ihminen voi saada adoptiolapsen. Käytännössä avopari tai samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat adoptoida lapsen vain toisen tulessa viralliseksi vanhemmaksi. (Gottberg 1997, 237.) Laki mahdollistaa siten myös perheiden sisällä tapahtuvan lapseksi ottamisen esim. tapauksissa, joissa perheeseen tulee uusi äiti tai isä (Varilo 1993, 11). Adoptiota ei voida vahvistaa, jos luovuttavalta osapuolelta ei saada siihen suostumusta. Luovuttavalle osapuolelle tulee antaa riittävästi tietoa adoption seurauksista. Myös lasta tulee kuulla, huomioiden hänen ikänsä ja kehitystasonsa. (LOL 8 10.)

12 5 2.3 Kansainvälinen adoptio Tilastotietoa Suomessa adoptoitaviksi annettavien lasten määrä ei ole kovin suuri, joten on luonnollista, että kansainväliset adoptiot ovat yleistyneet viime vuosien aikana. Tarkkoja tilastoja ulkomailta adoptoiduista lapsista on tehty vasta vuodesta 1985 alkaen, jolloin lakiin tehtiin lisäyksiä kansainvälisestä adoptiosta. (Interpedia, 5.) Vuoteen 2000 mennessä lapsia oli adoptoitu yhteensä 1606 (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001). Interpedian tietojen mukaan ennen vuotta 1985 lapsia on saapunut Suomeen arviolta 150 (Interpedia, 5) KUVIO 1. Suomeen saapuneiden lasten lukumäärä vuosina (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001.) Suomeen tulleiden lasten lukumäärä on moninkertaistunut kuudessatoista vuodessa. Vuonna 2000 lapsia on saapunut eniten, vaikka välillä näyttikin siltä, että adoptiot olisivat olleet laskussa (kuvio 1). Syynä tilapäiseen laskuun on voinut olla kohdemaissa tapahtuneet muutokset esim. yhteiskunnallisesti epävakaa tilanne.

13 6 Taiw an Dominik. Tasav. Guatemala Puola Romania Vietnam Sri Lanka Viro Intia 90 Kiina Etiopia Thaimaa 253 Kolumbia 303 Venäjä KUVIO 2. Lapsen luovuttajamaat vuosina (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001.) < 1 v. 1 v. 2 v. 3 v. 4 v. 5 v. 6 v. tai > KUVIO 3. Suomeen vuosina adoptoitujen lasten ikäjakauma. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001.) Suurin määrä adoptiolapsia vuosina on saapunut Venäjältä, Kolumbiasta ja Thaimaasta (kuvio 2). Lähes puolet lapsista ovat Suomeen adoptoitaessa olleet

14 7 1-vuotiaita tai nuorempia, kuten monet adoptiovanhemmat toivovatkin heidän olevan (kuvio 3). Adoptiolapsista tyttöjä ja poikia on lähestulkoon sama määrä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001) Kansainvälisen adoption lähtökohtia Kansainvälistä adoptiotoimintaa säätelee ja valvoo: Laki (-85) ja asetus (-97) lapseksiottamisesta (Liite 2&3) Yleissopimus lapsen oikeuksista (-91) (Liite 4) Yleissopimus lastensuojelusta sekä yhteistyöstä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa (-97) Haagin sopimus (Liite 5) Asetus Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnasta (-97) (Liite 6) Sosiaali- ja terveysministeriö suunnittelu, ohjaus ja valvonta Kohdemaiden lainsäädäntö (Interpedia, 11.) Lapsen oikeuksien sopimuksessa ja Haagin sopimuksessa määritellään kansainvälisen adoptiotoiminnan periaatteet. Sopimuksilla pyritään turvaamaan lapsen etu hyvään ja turvalliseen perheeseen sekä ehkäisemään väärinkäytöksiä adoptiotoiminnassa. (Ottolapsineuvonta 1998, 31.) Kansainvälisten adoptioiden erityisenä asiantuntijaelimenä toimii sosiaali- ja terveysministeriön alainen Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioden lautakunta (LOL 20 ). Lautakunta on Suomessa Haagin lasten suojelusta ja yhteistyöstä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa tehdyn yleissopimuksen mukainen keskusviranomainen (Haagin sopimus 6 artikla). Lapseksiottamisasioden lautakunnan tehtävänä on mm. adoptioluvan myöntäminen perheille, hyväksyä/perua suomalaisten palvelunantajien ulkomaiset palvelunantajat sekä kerätä ja ylläpitää tietoa vieraiden valtioiden adoptioista ja kansainvälistä adoptiopalvelua koskevasta lainsäädännöstä (LOA 1 ).

15 8 Kansainvälinen adoptio eroaa kotimaisesta siten, että adoptioneuvonnan päätteeksi tehdään kotiselvitys (Liite 7). Sillä näytetään toteen perheen soveltuvuus kansainväliseen adoptioon ja se edustaa hakijoita ulkomailla. Kotiselvitystä tarvitaan haettaessa lupaa kansainväliseltä lapseksiottamisasioden lautakunnalta. Lupahakemus lähtee lautakuntaan palvelunantajan kautta, jota ilman kansainvälinen adoptio ei ole mahdollista. (Peltoniemi- Ojala 1999, 58, ) Adoptiopalvelunantaja toimii linkkinä hakijoiden ja luovuttajamaan viranomaisten sekä ulkomaalaisen palvelunantajan välillä. Suomessa adoptiopalveluita antavat (Liite 8) Sosiaali- ja terveysministeriön valtuuttamat Pelastakaa Lapset ry, Interpedia ry ja Helsingin kaupungin sosiaalivirasto (Ottolapsineuvonta 1998, 34). Palvelunantaja valitaan adoptioneuvonnan aikana tai viimeistään kotiselvityksen valmistuessa. Palvelunantajalta hakijat saavat tietoa eri kontaktimaista ja adoptiomahdollisuuksista. (Peltonemi-Ojala 1999, ) Hakijat eivät voi olla useamman palvelunantajan asiakkaana samanaikaisesti (Helsingin kaupunki, 3).

16 9 3 LAPSETTOMUUS Lääketieteessä lapsettomuus jaetaan kolmeen osaan: Alentunut fertiliteetti eli vaikeus tulla raskaaksi, infertiliteetti eli kyvyttömyys synnyttää eläviä lapsia ja steriliteetti eli kyvyttömyys tulla raskaaksi (Kats 1989, 23). Kun raskautta on yritetty aktiivisesti 12 kuukauden ajan eikä se ole alkanut, voidaan puhua tahattomasta lapsettomuudesta. Primaarisesta lapsettomuudesta puhutaan, kun parilla ei ole ollut aikaisempia raskauksia. Sekundaarista lapsettomuutta on niillä pareilla, joilla on jo lapsi tai aikaisempia raskauksia. (Oinonen 1998, 11). Suomessa hedelmällisessä iässä olevista pareista noin 35000:lla on vaikeuksia saada lapsia. Vuosittain lapsettomuushoitoihin hakeutuu uutta paria. (Lapsettomien tuki ry 2000.) Arvioidaan, että maailmassa lapsettomuus koskee 10 15% lasta toivovista pareista. Teollistuneissa maissa lapsettomuus on kasvava ongelma. Yksi suurimmista tekijöistä on se, että lasten hankkimisikä on noussut. Usein ihmiset haluavat ensin opiskella ja hankkia työpaikan, jotta elämäntilanne olisi lapsen saamiselle riittävän vakaa. (Väestöliitto 1986.) Nainen on kuitenkin hedelmällisin vuoden iässä ja 35 ikävuoden jälkeen fertiliteetti alkaa selvästi laskea (Sipiläinen 2000). Muita syitä lapsettomuuden yleistymisen ovat mm. lisääntyneet sukupuolitaudit, abortit sekä ympäristömyrkyt (Salzer 1994, 25). Lapsettomuus on puolisoiden yhteinen asia ja onkin tärkeää, että molemmat osallistuvat tutkimuksiin. Syyt hedelmättömyyteen löytyvät yhtä usein niin naisesta kuin miehestä tai molemmista. Osalla pareista syy jää tuntemattomaksi. Naisesta aiheutuvia syitä hedelmättömyyteen voivat olla munasolun irtoamishäiriö, munanjohdinvauriot, endometrioosi (kohdun limakalvon kasvaminen kohdun ulkopuolella) ja erilaiset kohdunviat. Miehestä aiheutuvia syitä ovat erilaiset siittiötuotannon häiriöt, jotka voivat olla synnynnäisiä tai tulehdusten, erilaisten lääkeaineiden tai myrkkyjen aiheuttamia. Lapsettomuushoidot ovat kehittyneet nopeasti viime vuosina: % alkaa raskaus hoitojen aikana. Hoidot koetaan yleensä raskaiksi ja ne voivat viedä vuosikausia. Pari saa itse päättää, kuinka kauan jatkavat hoitoja. Hoitohenkilökunnan tehtävänä on kertoa hoitomahdollisuuksista sekä mahdollisista vaikeuksista. (Oinonen 1998, 13 16,18.)

17 10 4 SOSIAALINEN TUKI 4.1 Mitä on sosiaalinen tuki? Kumpusalo (1991, 14) on tiivistänyt Caplanin (1974), Thoitsin (1982), Gottliebin (1983), House & Kahnin (1985), Deanin (1986) ja Nutbeamin (1986) käsitykset seuraavasti: Sosiaalinen tuki on ihmisten välistä vuorovaikutusta, jossa he antavat ja saavat henkistä, emotionaalista, tiedollista, toiminnallista ja aineellista tukea. Henkisellä tuella tarkoitetaan ihmisen saamaa tukea elämänkatsomuksellisista asioista kuten yhteisestä uskosta, aatteesta tai filosofiasta. Emotionaalista tukea ovat empatia, pitäminen, rakkaus, luottamus, kuuntelu ja kannustus. Sosiaalinen tuki voi olla luonteeltaan myös tiedollista, kuten neuvoja ja opastusta, jotka voivat tukea henkilöä päätöksenteossa. Toiminnalliseen tukeen kuuluu konkreettinen apu, jolloin henkilöä voidaan auttaa vaikkapa lasten hoidossa tai kaupassa käynnissä. Aineellista tukea voi saada esim. rahana, tavarana tai apuvälineenä. Sosiaalinen tuki voi olla suoraa, vuorovaikutusta kahden henkilön välillä tai epäsuoraa, jolloin tuki on esim. yhteisön tuomaa turvallisuuden tunnetta. (Kumpusalo 1991, 14 15; Langford, Bowsher, Maloney & Lillis 1997, ) Sosiaalinen tuki on tärkeää ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Se saa henkilön tuntemaan itsensä rakastetuksi ja arvostetuksi. Jo pelkästään tieto siitä, että apua on saatavilla, kun sitä tarvitsee, auttaa yksilöä selviytymään stressaavasta tilanteesta tai elämänmuutoksessa. (Kaunonen, Tarkka, Hautamäki & Paunonen 2000, ) Sosiaalinen tuki on myös palautetta henkilön omasta käyttäytymisestä ja sitä kautta tietoa siitä, miten hän on hyväksytty ja arvostettu omassa perheessään, koulussaan, työpaikassaan ja naapurustossaan (Kumpusalo 1991, 17). Tuen avulla henkilön usko omiin kykyihinsä vahvistuu ja sitä kautta hänen itsetuntonsa voi kasvaa. Kuormittavissa tilanteissa ihmistä auttaa selviämään tieto siitä, miten muut ovat samankaltaisista tilanteista selvinneet. (Vahtera 1993, 28 29; Tarkka 1996, 16.) Sosiaalisen tuen saaminen ja antaminen riippuu ihmisen sosiaalisesta verkostosta, toisin sanoen sosiaalisten suhteiden olemassaolosta ja niiden rakenteesta (Vahtera & Uutela 1994, 1055). House, Landis ja Umberson (1988) puhuvat sosiaalisesta liittymisestä, jolla tarkoitetaan sosiaalisten suhteiden olemassaoloa ja määrää (Vahtera

18 11 & Uutela 1994, 1055). Verkostosta puhuttaessa voidaan sen ajatella muodostuvan lähinnä perheestä, suvusta, ystävistä ja työ/opiskelutovereista, mutta siihen voidaan liittää myös laajempia kokonaisuuksia, kuten julkisen sektorin palvelut. 4.2 Sosiaalisen tuen tasot ja tuottajat viranomaiset, julkiset ja yksityiset palvelut ystävät, työtoverit ja naapurit perhe ja lähimmäiset yksilö KUVIO 4. Sosiaalisen tuen tasot Casselin mukaan (Kumpusalo 1991, 15.) Cassel (1976) jakaa sosiaalisen tuen eri tasoihin sosiaalisten suhteiden läheisyyden perusteella. Niitä ovat kuviossa 4 esitetyt primaaritaso, sekundaaritaso ja tertiaaritaso. Yksilöä lähellä olevaan primaaritasoon kuuluvat perhe ja lähimmät ihmiset. Sekundaaritaso käsittää ystävät, työ- tai opiskelutoverit ja naapurit. Tertiaaritason tukirakenteen muodostavat viranomaiset sekä julkisen- ja yksityisen sektorin palvelut. Sosiaalisen tuen antajana voi toimia yhtä hyvin maallikko kuin ammatti-ihminen. Tertiaaritason henkilöillä on yleensä sosiaalialan, terveydenhuollon tai muun erityisalan koulutus. Erityisen tärkeiksi Cassel osoittaa primaaritason suhteet, kun kyseessä on emotionaalisen tuen tarve. (Kumpusalo 1991, 15.)

19 12 Kansalainen Henkilökohtaiseen tuttavuuteen perustuva syyperuste tai sektorittainen tarve tai normiohjautunut tarve Julkinen sektori vertaisryhmään perustuva Järjestöt KUVIO 5. Sosiaalisen tuen tuottajat Kinnusen mukaan (Kinnunen 1998, 77.) Kinnunen (1998, 77) on tutkinut sosiaalisen tuen verkostojen jäsentymistä 1990-luvun lopun Suomessa ja päätynyt jaottelemaan sosiaalisen tuen tuottajat tuen erilaisuuden perusteella seuraavasti: Julkinen sektori, järjestöt ja kansalainen (kuvio 5). Julkisen sektorin toimijat ovat ammattiauttajia ja heidän antamansa tuki määräytyy annettujen normien perusteella, esim. sosiaalityöntekijä myöntää toimeentulotukea sitä tarvitsevalle. Vertaisuuteen perustuvaa sosiaalista tukea on mahdollista saada mm. erilaisista ryhmistä, joiden taustalla on usein jokin järjestö. Kolmantena jaottelussa ovat henkilökohtaiseen tuttavuuteen perustuvat toimijat kuten perheenjäsenet ja naapurit. 4.3 Sosiaaliseen tukeen vaikuttavia tekijöitä Verkoston rakenteella on vaikutusta sosiaalisen tuen saamiseen. Verkoston tiheydellä tarkoitetaan verkoston ihmisten välisiä suhteita, jotka eivät välttämättä ole riippuvaisia tuen saajasta. Tiheässä verkostossa (Cohen & Syme 1985) tieto liikkuu helpommin ja se aktivoituu antamaan tukea nopeammin kuin harva verkosto. Negatiivisena puolena on tiheän verkoston kontrolli, joka voi rajoittaa yksilön elämää. (Vahtera 1993, 30 32; Vahtera & Uutela 1994, 1056.) Sosiaalisten suhteiden määrällä ja verkoston koostumuksella on myös merkityksensä. Koostumus tarkoittaa sitä, mihin sosiaalinen

20 13 suhde perustuu, esim. työtoveruuteen tai sukulaisuuteen. Ihmisten maantieteellinen sijainti vaikuttaa mm. siihen, kuinka usein henkilöt voivat tavata toisiaan. Myös ihmisen sosiaaliluokka muovaa hänen sosiaalista verkostoa. (Vahtera & Uutela 1994, ) Kaikki sosiaaliset suhteet ovat luonteeltaan erilaisia. Jotkut suhteet perustuvat tunteelle, kun taas toiset jäävät enemmänkin asialliselle tasolle. Annettuun sosiaalisen tuen muotoon vaikuttaa mm. suhteen läheisyys. Primaaritaso eli perhe ja muut läheiset ovat tärkeitä emotionaalisen tuen antajia, mutta tiedollista tukea haetaan useimmiten tertiaaritason asiantuntijoilta. Antonuccin ja Jacksonin (1990) mukaan useimmat ihmiset odottavat saavansa samassa suhteessa tukea takaisin, kuin ovat sitä antaneetkin. Mitä läheisempi suhde on, sitä enemmän tuen tulisi olla vastavuoroista ettei tuen antaja kuormittuisi liikaa. Hobfoll (1988) jaottelee sosiaalisen tuen antamisen syyt seuraavasti: 1) henkilön välittäessä toisesta tukea annetaan, koska tunnetaan vastuuta, 2) henkilö hyötyy auttamisesta, 3) sosiaalinen rooli velvoittaa auttamaan ilman odotusta vastapalvelusta, esim. lääkärin auttaessa potilasta. (Vahtera & Uutela 1994, ) Hobfollin (1986) mukaan sukupuoli vaikuttaa ihmisen sosiaaliseen verkostoon (Vahtera & Uutela 1994, 1057). Naisilla on usein laajempi verkosto ja heidän ihmissuhteensa ovat läheisempiä ja luottamuksellisempia kuin miehillä. Naisen on helpompi antaa ja ottaa vastaan tukea muilta ihmisiltä. Sekä miehet että naiset kokevat saavansa enemmän tukea suhteessaan naiseen. (Vahtera 1993, 32.) Sukupuolen lisäksi on myös muita tukijan/tuettavan henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat sosiaaliseen tukeen. Ihmisen persoonasta riippuu, kuinka hyvät valmiudet hänellä on huomioida toisten tarpeita. Aina ei kuitenkaan ole helppoa antaa tukeaan, koska ei tiedä miten sen tekisi. Myös tuen vastaanottaminen tai pyytäminen voi tuntua hankalalta, jos tuntee jäävänsä kiitollisuuden velkaan tai kokee itsensä kyvyttömäksi hoitaa omia asioitaan. (Vahtera & Uutela 1994, ) Auta miestä mäessä, älä mäen alla. Kuten edellisestä sananlaskusta selviää, ajoitus on tärkeää sosiaalisen tuen vaikuttavuuden kannalta. Liian aikaisessa vaiheessa annettu tuki vähentää omatoimisuutta ja saattaa aiheuttaa riippuvuutta auttajaan. Kun apu tulee liian myöhään, ongelmilla on tapana monimutkaistua. (Kumpusalo 1991, 17.)

21 14 5 TUTKIMUS 5.1 Tutkimustehtävä Opinnäytetyömme tehtävänä on tutkia sosiaalista tukea kansainvälisen adoptioprosessin aikana. Haluamme selvittää millaista tukea, keneltä ja missä vaiheessa prosessia caseperheemme on saanut, onko tuki ollut riittävää ja vastannut heidän tarpeisiinsa. Tutkimuksen tarkoituksena on myös esittää kuinka kansainvälinen adoptioprosessi etenee ja mitä eri käytäntöjä adoptiohakijat joutuvat käymään läpi. 5.2 Tutkimusmenetelmä ja aineiston hankinta Valitsemaamme aihetta on mielestämme järkevintä lähestyä laadullisen tutkimuksen keinoin, koska kvalitatiivinen tutkimus soveltuu hyvin ihmisten sekä heidän kokemustensa tutkimiseen (Peräkylä 1995, 42). Opinnäytetyömme kautta pyrimme saamaan yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa yksittäisestä tapauksesta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 130). Kuvaamme tarkasti yhden perheen adoptioprosessia ja heidän saamaansa sosiaalista tukea. Koska kyseessä on tapaustutkimus, eivät tulokset ole yleistettävissä eikä siihen ole tutkimuksessa pyrittykään. Kuitenkin case-perheemme kokemuksista ja tutkimuksemme tuloksista on hyötyä niin adoptiohakijoille kuin heidän kanssaan työskenteleville ihmisille. Aineisto on kerätty teemahaastattelulla. Ennen haastatteluja perehdyimme tutkimuksemme teoriaan monipuolisesti, saadaksemme haastateltavilta tutkimustehtävän kannalta oleellista tietoa. Teimme haastattelun kahdessa osassa saadaksemme tapauksesta mahdollisimman luotettavan ja kattavan kuvan. Ensimmäisen haastattelun runkona (Liite 9) toimivat adoptioprosessin vaiheet ja haastateltavat saivat suhteellisen vapaasti kertoa omasta prosessistaan. Toisen kerran haastattelun teemat muodostuivat edellisen haastattelun vastausten pohjalta ja käsittelivät enemmän heidän saamaansa sosiaalista tukea. Tällä tavalla pystyimme tarkentamaan tarvittavia kohtia ja pääsemään syvemmälle aiheeseen. Haastattelut nauhoitettiin ja myöhemmin litteroitiin.

ADOPTIOVALMENNUKSEN MERKITYS KANSAINVÄLISEEN ADOPTIOON VALMENTAUTUMISESSA

ADOPTIOVALMENNUKSEN MERKITYS KANSAINVÄLISEEN ADOPTIOON VALMENTAUTUMISESSA ADOPTIOVALMENNUKSEN MERKITYS KANSAINVÄLISEEN ADOPTIOON VALMENTAUTUMISESSA Elina Kaisaniemi Mari Lehtinen Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Kansainvälisesti adoptoitujen lasten sopeutuminen adoptioperheeseen

Kansainvälisesti adoptoitujen lasten sopeutuminen adoptioperheeseen Kansainvälisesti adoptoitujen lasten sopeutuminen adoptioperheeseen Brandt, Ida 2015 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Kansainvälisesti adoptoitujen lasten sopeutuminen adoptioperheeseen Brandt,

Lisätiedot

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti Heidi Savolainen Opinnäytetyö Kevät 2012 Hoitotyön koulutusohjelma Oulun seudun

Lisätiedot

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Terveysala Kuopio Opinnäytetyö Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Johanna Paasisalo Opinnäytetyö Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala Kuopio Johanna Paasisalo Kevät 2010

Lisätiedot

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lahdensivu, kevät 2013 Saara Hintikka Maija Mäenpää TIIVISTELMÄ LAHDENSIVU Sosiaalialan

Lisätiedot

AVOIMUUS JA PERHESITEET ADOPTOITUJEN ELÄMÄSSÄ

AVOIMUUS JA PERHESITEET ADOPTOITUJEN ELÄMÄSSÄ AVOIMUUS JA PERHESITEET ADOPTOITUJEN ELÄMÄSSÄ Päivi Partanen AVOIMUUS JA PERHESITEET ADOPTOITUJEN ELÄMÄSSÄ Päivi Partanen Pelastakaa Lapset ry:n julkaisusarja n:o 25 ISBN 978-952-7112-06-9 ISBN 978-952-7112-07-6

Lisätiedot

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta Johanna Haataja Riikka Hiltula Satu Pöykiö Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pohjoinen

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA

Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Toukokuu 2007 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

AVIOERO- ISÄT SINKUIKSI?

AVIOERO- ISÄT SINKUIKSI? AVIOERO- ISÄT SINKUIKSI? Mia Puumalainen Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS PRIDE-valmennuksessa olevien perheiden biologisten lasten valmistautuminen sijaissisaruuteen Hyvärinen Ulla-Riikka & Muona Minna Opinnäytetyö,

Lisätiedot

ADOPTIOPERHEIDEN TUEN TARVE JA VERTAISTUKI

ADOPTIOPERHEIDEN TUEN TARVE JA VERTAISTUKI ADOPTIOPERHEIDEN TUEN TARVE JA VERTAISTUKI Ulla Matikainen 1 TIIVISTELMÄ Tämä tutkimus tarkastelee adoptioperheiden tuen tarvetta ja saantia adoptiopolun eri vaiheissa. Adoptiopolulla viittaan koko adoption

Lisätiedot

Essi Kalaja. Mervi Tikkala. Lasten vanhempien avo- ja avioerot päiväkotien arjessa

Essi Kalaja. Mervi Tikkala. Lasten vanhempien avo- ja avioerot päiväkotien arjessa PÄÄTÖS /Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.varhaiskasvatusjohtaja PäivämääräVirhe. Viitteen lähdettä ei löyty- PykäläVirhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.90/2011 0/0 nyt.10.5.2011 Essi Kalaja Mervi Tikkala

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

AUTTAMALLA TOISTA TULET MYÖS ITSE AUTETUKSI. Avioeron kokeneet ikääntyvät naiset vertaistukihenkilöinä

AUTTAMALLA TOISTA TULET MYÖS ITSE AUTETUKSI. Avioeron kokeneet ikääntyvät naiset vertaistukihenkilöinä AUTTAMALLA TOISTA TULET MYÖS ITSE AUTETUKSI Avioeron kokeneet ikääntyvät naiset vertaistukihenkilöinä Tina Packalén Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

RISTIRIIDAT JA VOIMAVARAT KAKSIKULTTUURISESSA AVIOLIITOSSA

RISTIRIIDAT JA VOIMAVARAT KAKSIKULTTUURISESSA AVIOLIITOSSA RISTIRIIDAT JA VOIMAVARAT KAKSIKULTTUURISESSA AVIOLIITOSSA Natalja Haaponiemi Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 2. Heidi Poutanen & Virve Verkka

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 2. Heidi Poutanen & Virve Verkka LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 2 Heidi Poutanen & Virve Verkka LASTENSUOJELUN LÄHITYÖNTEKIJÄ ON KUIN LOTTOVOITTO Huostaan otettujen lasten vanhempien kokemuksia tuen saannista ja sen tarpeesta

Lisätiedot

ISIEN TASA-ARVO EROTILANTEESSA

ISIEN TASA-ARVO EROTILANTEESSA ISIEN TASA-ARVO EROTILANTEESSA Käytännöt Suomessa ja Ruotsissa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Sosionomi AMK Sosiaalipedagoginen lapsi- ja nuorisotyö Opinnäytetyö Syksy 2011 Johanna Laitinen

Lisätiedot

MISTÄ TUNNET SÄ YSTÄVÄN? Tutkimus alkoholiongelmaisten läheisten kokemuksista, sosiaalisista suhteista ja sosiaalisesta tuesta

MISTÄ TUNNET SÄ YSTÄVÄN? Tutkimus alkoholiongelmaisten läheisten kokemuksista, sosiaalisista suhteista ja sosiaalisesta tuesta MISTÄ TUNNET SÄ YSTÄVÄN? Tutkimus alkoholiongelmaisten läheisten kokemuksista, sosiaalisista suhteista ja sosiaalisesta tuesta NIINA ÄIJÖ Tampereen yliopisto Yhteiskunta ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalityön

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

Äitiyden kielletyt tunteet. Vauvakuumeen arvoitus. Kenen on oikeus lisääntyä. Yhdeksän ja puolen pisteen vuosi. Elämä jatkuu lapsettomanakin

Äitiyden kielletyt tunteet. Vauvakuumeen arvoitus. Kenen on oikeus lisääntyä. Yhdeksän ja puolen pisteen vuosi. Elämä jatkuu lapsettomanakin Väestöliitto 4/07 Vauvakuumeen arvoitus Kenen on oikeus lisääntyä Yhdeksän ja puolen pisteen vuosi Elämä jatkuu lapsettomanakin Äitiyden kielletyt tunteet Tässä numerossa Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Ensimmäinen

Lisätiedot

SOS-lapsikylässä asuvien lasten näkemyksiä omasta perheestään

SOS-lapsikylässä asuvien lasten näkemyksiä omasta perheestään SOS-lapsikylässä asuvien lasten näkemyksiä omasta perheestään Johanna Finér Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Sosiaali- ja terveysala 2 Tekijä Johanna Finér Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 54 Julkaisun

Lisätiedot

I want to serve the Lord

I want to serve the Lord I want to serve the Lord Vapaaehtoistyön organisointi Kansainvälisessä seurakunnassa (IEC) Mia Hauta-aho Paula Pernu Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kauniaisten yksikkö Diakoninen

Lisätiedot

Tuula Purolehto Mia Räisänen CASE VILLE II. Tapaustutkimus lapsuusperheen vaikeuksien vaikutuksesta asunnottoman miehen aikuisuuteen

Tuula Purolehto Mia Räisänen CASE VILLE II. Tapaustutkimus lapsuusperheen vaikeuksien vaikutuksesta asunnottoman miehen aikuisuuteen Tuula Purolehto Mia Räisänen CASE VILLE II Tapaustutkimus lapsuusperheen vaikeuksien vaikutuksesta asunnottoman miehen aikuisuuteen Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Toukokuu 2009 DESCRIPTION Date

Lisätiedot

MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta

MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta Jenni Päivinen Kati Sell Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Kansainvälisesti adoptoituna Suomessa

Kansainvälisesti adoptoituna Suomessa Heidi Ruohio Kansainvälisesti adoptoituna Suomessa Ulkomailta adoptoitujen nuorten kokemuksia suomalaisuudesta ja erilaisuudesta Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 37/2009 2009 Heidi Ruohio, Väestöliitto

Lisätiedot

Nuorten äitien voimaantuminen Valkeakoskella

Nuorten äitien voimaantuminen Valkeakoskella Marja Gröndahl YSTÄVIÄ, RAKKAUTTA, SISUA JA TAVOITTEITA Nuorten äitien voimaantuminen Valkeakoskella Opinnäytetyö Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Huhtikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Vilma Kokko KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Millainen on matkalaukkulapsuus kokemuksena? Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot