LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Tekninen lautakunta Lausunto investointiohjelmasta /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Tekninen lautakunta 401 27.11.2013. Lausunto investointiohjelmasta 2015-2028 1283/02.02.00."

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Lausunto investointiohjelmasta / /2013 TEKLA 401 Valmistelija/lisätiedot: tekninen johtaja Jussi Salo, puh tilakeskuksen johtaja Ilpo Koponen, puh kaupungininsinööri Pasi Leimi, puh ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, puh Oheismateriaalina: Kaupunginjohtajan kirje Investointiosa , EUR Investointiosa , EUR, TILAKESKUS Lappeenrannan seudun ympäristötoimen lausunto Kaupunginjohtaja on pyytänyt lautakuntien lausunnot in ves toin ti ohjel mas ta vuosille Kaupunginvaltuusto päät tää investointien suuntaviivoista vuoteen 2028 saakka. On tärkeää, että kukin toimiala ottaa kantaa omiin ti la tar pei siin sa. Lautakuntien tulee käsitellä oma esityksensä vuosien investointien puiteohjelmaksi men nes sä. Tilakeskus Tilakeskus ottaa kantaa kaikkien toimialojen ta lon ra ken nus inves toin tei hin rakennusten teknisen kunnon nä kö kul mas ta ja jakaa ne salkkuihin A-E. Salkku A:han on sijoitettu rakennukset, jotka ovat vält tä mät tö miä kaupungin omassa palvelutuotannossa ja jotka pi de tään hyvässä kunnossa. Näiden rakennusten arvoa pa ran ne taan peruskorjauksilla ja vuosikorjauksilla ehkäistään pin to jen rapistuminen. Näiden rakennusten peruskorjauksia var ten otetaan tarvittaessa lainaa ja vuokrassa kerätään kor jaus vas ti ket ta. Salkun A rakennuksia on tilakeskuksen arvion mukaan kon ser ni hallin nos sa 2 kpl, kasvatus- ja opetustoimessa 55 kpl, kult tuu ri toi mes sa 15 kpl, nuoriso- ja liikuntatoimessa 12 kpl, tek ni ses sä toimessa 15 kpl, sosiaali- ja terveystoimessa 5 kpl ja pelastuslaitoksessa 2 kpl. Salkku B:hen on sijoitettu rakennukset, jotka tarvitaan kau pun gin omassa palvelutuotannossa, mutta ne vaativat muu tos töi tä käyttötarkoituksen muuttamisen vuoksi. Tilat pi de tään hyvässä kunnossa ja niiden peruskorjaamiseen voi daan ottaa lainaa ja

2 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 2 vuokrassa kerätään korjausvastiketta. Salkun B rakennuksia on kasvatus- ja opetustoimessa 2 kpl ja sosiaali- ja terveystoimessa 1 kpl. Salkku C:hen on sijoitettu rakennukset, joissa tehdään vain vält tämät tö mät korjaukset, joilla ehkäistään rakennusten vä li tön turmeltuminen. Kunnossapidossa keskitytään te ke mään vaan sellaisia toimenpiteitä, joilla rakennukset saa daan pidettyä viranomaisvaatimuksia vastaavalla tasolla. Näis sä rakennuksissa voidaan tehdä peruskorjauksia silloin, kun siihen saadaan muuta kuin velkarahaa. Salkun C rakennuksia on konsernihallinnossa 1 kpl, kas va tus- ja opetustoimessa 1 kpl, kulttuuritoimessa 7 kpl, nuo ri so- ja liikuntatoimessa100 kpl, teknisessä toimessa 8 kpl, so si aa li- ja terveystoimessa 2 kpl ja pelastuslaitoksessa 4 kpl. Salkku D:hen on sijoitettu rakennukset, joissa hoidetaan vain perusylläpito. Turvallisuusmääräykset täytetään, mutta ra ken nuk sia ei kunnosteta. Jos rakennus menee käyt tö kiel toon, siirretään toiminta salkun A tiloihin. Salkun D rakennuksia on nuoriso- ja liikuntatoimessa 1 kpl ja sosiaali- ja terveystoimessa 9 kpl. Salkku E:hen on sijoitettu rakennukset, jotka ovat myy tä vis sä heti tai myöhemmin investointiohjelman aikana. Ra ken nuk sia ei tarvita kaupungin omassa palvelutuotannossa tai niis sä vuokralaiset harrastavat liiketoimintaa. Salkun E rakennuksia on kasvatus- ja opetustoimessa 18 kpl, kulttuuritoimessa 1 kpl, nuoriso- ja liikuntatoimessa 22 kpl, teknisessä toimessa 38 kpl ja sosiaali- ja ter veys toi mes sa 13 kpl. Salkkujen C ja D rakennukset voidaan siirtää salkkuun E, jos ulkopuolinen toimija on kiinnostunut rakennuksesta ja tar vit see sitä oman toimintansa kehittämiseen. Tilakeskuksen tulee antaa arvio in ves toin ti oh jel ma ko ko nai suudes sa toteutettavan kohteen hinnasta ja kor jaus tar pees ta ajallisesti. Taulukossa INVESTOINTIOSA , EUR, TI LA KES KUS sarakkeeseen K (Tilakeskus) on merkitty niiden ra ken nus ten peruskorjauskustannukset, jotka säilytettäessä kau pun gin rakennusomaisuudessa on kunnostettava ajan mu kai sik si (Salkku A ja B). Korjaustarve ajallisesti on si joi tet tu sarakkeisiin U-AI.

3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 Rakennukset ovat jo nyt tai tulevat tarkasteluajanjaksolla pe rus kor jaus ikään. Jos kaikki salkun A ja B rakennukset säilytetään kaupungin omaisuu des sa, maksaa niiden kunnostaminen vuosina yhteensä eli keskimäärin noin /vuo si. Näiden investointien lisäksi tulisi käyt tää samalla aikajaksolla ( /vuosi) ra ken nus ten ylläpitoa edistäviin ja arvoa lisääviin in ves toin tei hin. Yhteensä investointitarve rakennuksiin on vuosina Käytettävissä tällä ajanjaksolla on rahaa yhteensä kaupungin kaikkiin investointeihin en nak ko il moi tuk sen mukaan Omassa pal ve lu tuo tan nos sa tarvittavan rakennuskannan pitäminen hyvässä kun nos sa edellyttää käytettäväksi rakennusten ylläpitoa edis tä viin ja arvoa lisääviin investointeihin vuosittain Kohteet määrittelee tekninen lautakunta vuo sit tain rakennusten kunnon perusteella. Jos kaupungin kaikki rakennukset korjattaisiin ja ra ken ne taan tarvittavat uudet tilat tilatehokkuuden mukaisesti vuo teen 2028 mennessä huomioiden rakennusten ylläpitoa edis tä vät ja arvoa lisäävät investoinnit, kuluisi niihin rahaa Kaupungin tilahallinnassa on tällä hetkellä sel lai nen vääristymä, että kaupunki omistaa seiniä liian pal jon suhteessa kaupungin omassa palvelutuotannossa tar vit se maan tilatarpeeseen ja käytettävissä oleviin rahavaroihin. Investointien kustannusarviot on laskettu vuoden 2014 hin ta ta sos sa. Laadittu korjaustarve ajallisesti on ohjeellinen ja si tä voidaan tarvittaessa muuttaa, mikäli esim. si sä il mas to-olo suh teet muuttuvat äkillisesti ja vaativat pe rus kor jauk sen aikaistamista. Samoin peruskorjausta voidaan siirtää myö häi sem pään ajankohtaan tai siitä voidaan luopua ko ko naan tilanteen niin salliessa. Kustannusarviot täsmentyvät kun kin kohteen osalta hankesuunnittelua laadittaessa. Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntatekniikan kokonaisinvestoinnit ovat vaihdelleet vii mei sen kymmenen vuoden aikana noin viidestä mil joo nas ta yli kymmeneen miljoonaan euroon. Vuosivaihteluun ovat vaikuttaneet tarpeet, esimerkiksi vt6 rakentaminen li sä si investointien rahoitusta. Yhdyskuntatekniikan ko ko nais ra hoi tus koostuu talousarviorahasta, tonttien myyntituloista, maan käyt tö kor vauk sis ta sekä Eu- ja elinkeinopoliittisista ra hoi tus läh teis tä. Kokonaisrahoituksella on rahoitettu uusia hankkeita ja kor jat tu vanhoja rakenteita. Rahoitus uuden ja vanhan välillä on jakaantunut viimeisen viiden vuoden tarkastelujaksolla suu rin piirtein tasan, jos ei oteta huomioon vt6 hanketta, jo ka oli jonkinlainen poikkeustilanne. Toisaalta kaksoisraiteen ra ken ta mi nen tulee aiheuttamaan

4 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 4 vastaavanlaisen poik keus ti lan teen, vaikkakin se on suuruudeltaan ehkä noin 5 8 milj.euroa. Vt6 hankkeen investoinnit käynnistyivät vuo des ta 2006 alkaen ja niihin kului vuoteen 2012 mennessä yhteen sä noin 15 milj.euroa. Vuositasolla on kokemuksen mukaan ollut noin 2-3 mil joo nan edestä investointeja, joita ei ole rahoitettu talousarvion mää rä ra halla, vaan ne on rahoitettu maanmyyntituloilla, maan käyt tö kor vauk sil la tai Eu- ja elinkeinorahoilla. Nämä eril lis ra hat ovat pääosin kohdentuneet uusiin alueisiin. Täs sä lausunnossa on tarkoitus arvioida mitä vaikutuksia on eri ta lous ar vio ra hoi tus ta soil la (4-7 miljoonaa euroa) yh dys kun ta tek nii kan rakentamiseen olettaen, että maan käyt tö kor vauk set, osa maanmyyntituloista sekä Eu- ja elin keino po liit ti sis ta rahoitusta on edelleen käytettävissä yh dys kun ta tek niikan rakentamiseen. Tilakeskusten rakennusten korjausvelka on tullut kaikille tie dok si, vähemmän tunnettu tai tunnistettu asia on yh dys kun ta tek nii kan korjausvelka. Lappeenrannan kaupungilla on hal lin nas sa yli sata siltaa, joihin on kertynyt korjausvelkaa, esi mer kik si Kanavan sillan korjauskustannuksiksi on arvioitu 1,2 milj.euroa. Muukontien Kanavan sillan korjaustyö on oh jel moi ta va lähivuosiksi. Kanavan sillassa on käytetty vas taa van lais ta esijännitystekniikkaa kuin Jyväskylässä sor tu nees sa vesitornissa ja sen kuntoa tullaan selvittämään kor jaus tar peen selvittämiseksi. Kanavan silta on tarkistettu muu ta ma vuosi sitten ja siinä ei silloin havaittu vielä mitään vä lit tö män kiireellistä. Sillassa on myös toiminnallisia puutteita; pyö rä tie on kapea ja kaiteet ovat matalat. Toinen merkittävä korjausvelkainen siltarakenne on kau pun gin ta lon edustatorin kansirakenne siihen liittyvine kau pun gin ta lon ympäröivine kevyen liikenteen väylineen. Kii reel li sim mät korjauskohteet ovat Iso-Kristiinan ja kaupungintalon vä li nen siltarakenne, jota on jo jouduttu tukemaan te räs ra ken teel la sortumisen estämiseksi sekä kaupungintalon ja uu den teatterin välinen siltarakenne, jossa on havaittavissa sa man kal tai sia ongelmia, mutta joita ei ole vielä jouduttu tuen nal la vahvistamaan. Pelkästään noiden kahden sil ta osuu den korjauskustannuksiksi on arvioitu 1,2 milj.euroa. Korjausvelkaa on kertynyt myös yhdyskuntatekniikan joh to ver kos toihin, joita tulee myös uusia. Johtoverkostojen sa nee raus ten yhteydessä esimerkiksi Valtakadulla verkoston sa nee raus on ajoitettu ja sovittu tehtäväksi muun ka tu ra ken ta mi sen yhteydessä. Varsinkin asuinalueella ver kos to sa nee rauk sen yhteydessä uusitaan katurakenteet vas taa maan tätä päivää. Näihin tulee rahoituksella varautua. Yhdyskuntatekniikan ylläpitämiseksi ajantasaisella tasolla eli sel laisel la, jossa katuverkko ja puistot saadaan pidettyä jo ta kuin kin

5 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 5 nykyaikaisina, siihen tarvitaan noin 5 milj.euroa vuo des sa, mikä vastaa kutakuinkin vuosittaisten poistojen mää rää. Tuolla 5 miljoonalla ei ole oikeastaan saada juu ri kaan uusia rakentamiskelpoisia tontteja, vaan sillä pidetään ole mas sa olevat rakenteet ajanmukaisella tasolla ja tur val li si na. 4 milj. euron rahoitustasolla korjausvelka kasvaa ja puis toi hin sekä katuverkolle kertyy toiminnallisia puutteita ja nii den turvallisuus heikkenee. Lappeenrannan kaupungissa on keskeneräisiä katuja noin 64 km. Tästä on syntynyt pääosin asuinaluille ra ken ta mis vel kaa. Tämän rakentamisvelan takaisin maksamisen kus tan nuk set, siis sen, että kadut rakennettaisiin viimein val miik si, ovat yhteensä noin 13 milj. euroa. Rakentamisvelkaa on syntynyt noin sadan vuoden ajalta ja sen purkamiseksi on kaupunginhallitus päättänyt, että keskeneräisten katujen ra ken ta mi seen osoitetaan noin 1 milj.euron vuosittainen ra hoi tus. Olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen ja sen strategian mu kaiseen eheyttämiseen tulisi varata noin miljoona euroa vuo des sa, jolloin noin 7 miljoonan euron rahoitustasolla pu ret tai siin korjaus- ja rakentamisvelkaa sekä saataisiin ku ta kuin kin ajantasainen yhdyskuntatekniikka ja uusia ra ken ta mis kel poi sia tontteja kaupunkirakenteen sisältä. Uusien asuntorakentamiseen tarvittavien alueiden käyt töön ot to edellyttää noin 1-2 miljoonan euron rahoitusta vuo des sa. Lähivuosina tuo rahoitus tarvitaan Ojala-Tuomela II, Lai hian ja Munteron kaltaisten asuinalueiden käyt töön ot ta mi sek si. Tämän lisäksi kaupan ja muiden työpaikka-alueiden ra ken ta mis kel pois ten tonttien saamiseksi tarvitaan noin 1-2 mil joo nan euron vuosittainen rahoitus. Mitkä ovat sitten noiden rahoitustasojen vaikutukset yh dys kun ta teknii kan rakentamiseen ja kaupungin kehittymiseen. Kau pun gin kehittäminen täysipainoisesti edellyttää noin 10 mil joo nan euron vuosittaista rahoitusta. Tuolla rahoituksella voi daan varmistaa se, että olemassa oleva yh dys kun ta tek niik ka saadaan pysymään ajantasaisena ja sen lisäksi mah dol lis te taan hillitty uusien alueiden rakentuminen ja tar vit ta vien kaupan ja muiden työpaikkatonttien rakentuminen. Vuosittaisen rahoitustarpeen vaihtelu riippuu siitä kuinka pal jon ja minkälaista rakentamista kaupunkiin halutaan oh ja ta. Kaupunkistrategia ohjaa yhdyskuntatekniikan ra ken ta mis ta ja siihen liittyvää rahoitusta, mutta lopullisen pää tök sen siitä kuinka paljon ja mihin rakentamista ohjataan, riip puu poliittisista päätöksistä. Kaupunkirakenteen eheyttäminen on strategiassa nostettu kor keal le tasolle, mutta se ei toteudu ilman, että kau pun ki suun nit te luun osoitetaan riittävät resurssit. On huomioitava, et tä

6 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 6 täydennysrakentaminen on paljon aikaa vievä prosessi sen valitusherkkyyden vuoksi ja olemassa olevien ase ma kaa va-aluei den lievealueita joudutaan ottamaan ra ken ta mi sen piiriin volyymirakentamistarpeen tyydyttämiseksi. Elinkeinopoliittisia hankkeita olisi tarkasteltava jatkossakin erik seen. Erikseen olisi edelleen rahoitettava Ikean, Viipurin va ne rin ja kaksoisraiteen tyyppiset hankekokonaisuudet, joi den takaisinmaksuaika on äärellinen tai jotka nähdään muu toin tarpeellisiksi. Näissä erikseen rahoitettavissa kohteissa tur vau dut taisiin maanmyyntituloihin, maankäyttökorvauksiin, Eu- ja elinkeinorahoihin ja tietysti budjettirahaan. Kadut ja ympäristö on laatinut vuosien in ves toin ti tarpeis ta selvityksen. Vuotuinen määrärahan tarve on noin 7 miljoonaa euroa. Tällä määrärahalla ja muilla ra hoi tus läh teil lä on mahdollista toteuttaa tarvittavat lain vaatimat ka tui hin ja puistoihin liittyvät investoinnit sekä uusia vanhoja lii ken ne väy liäm me ja viheralueita. Vuosittain yhdyskuntatekniikka otsikon alta rahoitettavia koh tei ta tyypillisesti ovat: Tonttitakuu asuin- ja työpaikkatontteihin liittyvä katurakentaminen van hoil le ja uusille alueille. Kaupunkikeskustan rakentaminen keskustan katujen rakentaminen korttelihankkeiden yh tey des sä. Lähivuosina rakennettavaksi tulevat mm. seu raa vat kadut: Koulukatu, Kirkkokatu, Raa ti mie hen ka tu, Oksasenkatu, Sammonkatu, Villimiehenkatu, Ai non ka tu, Kaivokatu, Pormestarinkatu, Raastuvankatu, Snell ma nin ka tu sekä seuraavat aukiot ja puistot Marian aukio Vapauden aukio Edustatori kävelykansineen Paasikivenpuisto Kauppatori Liikennesujuvuuden parantaminen liittymäjärjestelyt bussi-infran kehittäminen Liikenneturvallisuus Liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttaminen Pyöräilyreittien kehittäminen Aluekeskusten kehittäminen Lauritsala

7 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 7 Joutseno Sammonlahti Keskeneräiset ja peruskorjattavat kadut keskeneräisiä katuja on yhteensä 64 km kustannusarvio valmiiksi rakentamiselle, eli ra ken ta mis vel ka on vanhimmat 1900-luvun alusta kh korjausvelan hoitaminen sillat verkostot Katuvalaistus energiasäästö elohopeahöyrylamppujen vaihtamien Valtion toteuttamiin hankkeisiin liittyvät katutyöt kaksoisraide vt 13, Nuijamaantie Elinkeinopoliittisiin hankkeisiin liittyvät investoinnit Maakuntakaavan mukaiset kaupan alueet Yleiskaavan mukaiset työpaikka-alueet Ympäristörakentaminen puistot leikkipaikat rantaraitit Asukastoiminnan kautta esiin nousseet pienet in ves toin ti tar peet Kaavoitus Keskustaajaman yleiskaavan tarkistus käynnistettiin vuonna 2012 kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti. Työtä on tä nä vuonna rahoitettu investoinneista Aineeton omaisuus / Stra te gi set yleiskaavat ja maankäytön suunnitelmat. Työn al la ovat olleet Länsi-alueen osayleiskaava, Kes kus ta-alu een osayleiskaava, Itä-alueen osayleiskaava pe rus sel vi tys ten ja rakennemallien osalta. Vuodelle 2014 ajoittuu pää osin kunkin alueen osayleiskaavaluonnos ja osa yleis kaa va eh do tus. Eteläisen alueen osayleiskaavaluonnos on ollut jo aiemmin näh tä villä. Alueen jatkokäsittelyä varten se jaetaan kolmeksi eril li sek si osayleiskaavaehdotukseksi, jotka on tarkoitus tuo da käsittelyyn vuonna 2014 tai sen jälkeisinä vuosina riip puen maankäyttötarpeista ja prosessin kestosta.

8 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 8 Lisäksi tänä vuonna on käynnistetty Nuijamaantien osa yleis kaa va ja Korvenkylän osayleiskaava. Kaikissa yleis kaa vois sa tullaan huomioimaan kaupan ja matkailun ke hi tys nä ky mät ensin vaihekaavan ohjevuoteen 2025 asti ja sen jäl keen aluevarauksina aina 2040 asti. Erillisselvityksinä osayleiskaavojen kanssa tullaan laatimaan asu misen, kaupan ja muiden toimipaikka-alueiden ke hit tä mis suun ni tel mia Nuijamaantien, valtatie 6:n ja lentokentän se kä ydinkeskustan alueelle. Pienvesistöjen ran ta yleis kaa voi tus ajoittuu vuoden 2015 jälkeen. Yleiskaavojen laatiminen jakautuu kaikissa kohteissa vä hin tään kolmelle vuodelle. Töiden laajuus ja kalleus edellyttää vuo sit tais ta erillisrahoitusta ja varausta investointeihin. Lisäyksenä investointiohjelmaan vuodelle 2014 esitämme :n ja vuosille 2015 ja :n varausta. Vuosina yleiskaavoja ja selvityksiä päivitetään se kä uusia kehittämissuunnitelmia laaditaan strategisten hank kei den edistämiseksi. Myös tulevat maakuntakaavat edel lyt tä vät yleiskaavojen pitämistä ajan tasalla. Mää rä ra ha va rauk sek si esitämme vuotuista panosta in ves toin tei hin vv Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Lappeenrannan seudun ympäristötoimi antaa lausuntonsa in ves tointi oh jel maan muun teknisen toimen yhteydessä, kos ka Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta ei ko koon nu lausunnon antamisen määräajan aikana. Lausunto on oheismateriaalina. Tj Tekla Tekninen lautakunta päättää antaa oheisen lausunnon in ves toin ti ohjel mas ta Hyväksyttiin. Merkittiin, että varajäsen Lampela poistui lautakunnan ko kouk ses ta tämän asian käsittelyn aikana klo

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 282 Tekninen lautakunta 26.08.2014 AIKA 26.08.2014 klo 18:00-20:58 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 28.05.2015 klo 15:00-19:50 Kokous keskeytettiin klo 16.50-17.00 ja 17.10-17.20 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka

Lisätiedot

Valtuustoaloitteet 2013

Valtuustoaloitteet 2013 Kaupunginvaltuusto Aloiteluettelo 2013 Aloitteen aihe Saapumispvm. Aloitteentekijä Toimenpiteet ja muut kannanotot Valtuustoaloitteet 2013 1. Perhekeskuksen voima-varojen vahvistamiseksi ja jonojen purkamiseksi

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot