työllisyys Kolmas sektori itsenäinen sektori vai kaatoluokka? Keskustelua kolmannesta sektorista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "työllisyys Kolmas sektori itsenäinen sektori vai kaatoluokka? Keskustelua kolmannesta sektorista"

Transkriptio

1 Kolmas sektori ja työllisyys kansantalouden näkökulmasta Ilja Kavonius kuvaamiseen käytetään usein kansantalouden tilinpidon yhteydessä tuotettuja tietoja voittoa tavoittelemattomista yhteisöistä. Tässä artikkelissa esitellään tämän tilastoluokituksen sisältöä ja tarkastellaan tällä tavalla määritellyn kolmannen kehitystä vuodesta Kolmas sektori itsenäinen sektori vai kaatoluokka? Keskustelua kolmannesta sektorista on leimannut eräänlainen käsitteellinen sekasorto. Välillä tuntuu, että sillä on yhtä monta määritelmää kuin aiheesta puhujaa. Usein se on nähty eräänlaisena jäännöseränä siitä, mitä yksityisestä ja julkisesta jää yli. 1) Tämä on toisaalta erityisesti sektoritarkastelun kannalta perusteltua, sillä tällöin sektoriajattelussa ei jää yli mitään toimijoita, joita ei voi sijoittaa mihinkään sektoriin. Mutta lähestymistapa on sikäli hieman omituinen, että kolmannelle sektorille ei edes pyritä hakemaan mitään ominaispiirteitä, vaan lähdetään siitä, että se on jonkinnäköinen kaatosektori. Se on nähty jonkinlaisena harmaana alueena julkisen ja yksityisen välissä. 2) Tällainen lähestymistapa edellyttäisi myös selvää yksityisen ja julkisen määrittelyä. Kolmatta tai voittoa tavoittelematonta sektoria on usein lähestytty mikronäkökulmasta. Makronäkökulma on miltei täysin unohtunut siitä puhuttaessa. kykyyn tarjota työtä vaikeasti työllistettäville asetetaan toiveita, mutta sen vaikutusta koko kansantalouteen tai vallitsevaan massatyöttömyyteen ei eritellä. Toisaalta, pystytäänkö vastaavilla panoksilla, joita satsataan kolmanteen sektoriin, tuottamaan tehokkaammin työpaikkoja tai palveluja? Harvat tämän suuntaiset puheenvuorot 3) on tyrmätty asiantuntemattomina. Lähinnä sosiaalitieteilijät ovat pyrkineet määrittelemään kolmatta sektoria teoreettisten tarkoitustensa ohjaamina huomioimatta sektoriajattelua kokonaisuutena. Tällä tarkoitan lähinnä sitä, että kolmanteen sektoriin on hyväksytty sellaisia järjestöjä, jotka kehitetyn teorian puitteissa sinne sopivat, mutta toisaalta siitä on jätetty ulos sellaiset järjestöt, jotka eivät siihen teorian puitteissa sovi, mutta toisaalta ne eivät oikein sovi muihinkaan sektoreihin, ts. julkiseen tai yksityiseen. Tämän jälkeen ei ole kuitenkaan määritelty, mihin ulos rajatut kuuluvat. Mikäli yhteiskuntaa ylipäänsä jaotellaan sektoreihin, niin eikö kaikkien tuottajien pitäisi kuulua johonkin sektoriin? Ainakin tilastoinnin kannalta on mielekästä, että jokainen tuottaja pystytään luokittelemaan sektoriluokituksessa.

2 HYVINVOINTIKATSAUS 1/2000 JOHNS HOPKINS -KRITEERIT Kansainvälisiin vertailuihin sopivaa yhtenäistä käsitteistöä ollaan luomassa 1990-luvulla toteutettu kansainvälinen Johns Hopkins -hanke pyrki ensimmäistä kertaa saamaan kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa kolmannesta sektorista. Hankkeessa pyrittiin sen osalta luomaan yhtenäinen käsitteistö, rajaamaan ilmiökenttä kansainvälisiä vertailuja varten mahdollisimman yksiselitteisellä tavalla sekä kehittämään tilastointia varten mahdollisimman mielekäs luokitusjärjestelmä. Voittoa tavoittelematon tai kolmas sektori rajataan viiden kriteerin mukaan. Sille on tunnusomaista 1) rakenteellisuus, 2) yksityisyys, 3) voittoa tavoittelemattomuus, 4) itsehallinnollisuus ja 5) vapaaehtoisuus. Rakenteellisuudella viitataan siihen, että kattavien yksiköiden tulee olla ainakin jossain mitassa institutionalisoituneita. Yksityisyydellä pyritään taas vetämään rajaa julkisiin viranomaisiin. Kriteerin pohjalta rajaa vedetään valtioon eri viranomaistyyppeineen. Voittoa tavoittelemattomuudella taas haetaan lähinnä sitä, että yksiköt eivät pääasiallisesti pyri tuottamaan voittoa. Kriteeri ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että sektoriin kuuluva organisaatio hankkii tilapäisesti itselleen tuloja omien menojensa kattamiseen. Se edellyttää kuitenkin, ettei voittoja tai tuottoja jaeta organisaation jäsenille tai johtajille. Itsehallinnollisuudella tarkoitetaan, että organisaatioilla on edellytykset valvoa omia toimintojaan. Viidennellä vapaaehtoisuuden kriteerillä tarkoitetaan vapautta osallistua organisaation toimintaan kaikilla tasoilla ja toimintamuodoissa. 4) Amerikkalaisen ajattelun voimakas vaikutus Johns Hopkins -hankkeessa kehitetyt kriteerit ovat varmasti jossain määrin perustellut kansainvälisen vertailun kannalta. määritelmät ja mikroperspektiivin keskustelu lähtee hyvin pitkälle yhdysvaltalaisen tutkimuksen pohjalta. Tämä heijastuu käytettyihin määrittelyihin ja kriteereihin. Vuosisadan vaihteeseen saakka sairauksia oli hoidettu kotona. Teknologian kehityttyä sairaanhoito sairaaloissa tuli järkeväksi. Köyhimmille ja syrjäseutujen asukkaille ei kuitenkaan perustettu yksityisiä sairaaloita. Yhdysvalloissa tämän ongelman julkinen valta ratkaisi helpoimmalla tavalla. Se myönsi ei-voittoa tavoitteleville sairaaloille monia verovapauksia. Lisäksi lahjoitukset voitiin vähentää verotuksessa. Paitsi verohelpotuksia, hyväntekeväisyydellä ostettiin myös positiivista imagoa. Lisäksi oli aitoa filantropiaa ja altruismia. Samaan aikaan Eurooppa valitsi, Saksa etunenässä, toisen tien. Julkinen valta alkoi tuottaa itse tarvittavia palveluita ja infrastruktuuria. 5) Johns Hopkins -hankkeen yhdysvaltalaiset perusteet tekevät vääryyttä suomalaiselle omintakeiselle kolmannelle sektorille. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluista 7,9 prosenttia hoidettiin Suomessa voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen toimesta. Nämä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden yksiköt eivät kuitenkaan tarjoa akuuttia sairaanhoitoa. Toimialan selvästi suurimpina yksiköinä voidaan mainita Invalidiliitto ja Suomen Punainen Risti. Voittoa tavoittelemattomien sairaaloiden vastuulla on Yhdysvalloissa lähes 90 prosenttia akuutteja sairauksia hoitavien sairaaloiden vuodepaikoista. Tämä kuvaa Suomen ja Yhdysvaltojen kolmannen eroa. Yhdysvalloissa on tehty selvä ideologinen valinta siinä, että perusterveydenhuolto kustannetaan yksityisin varoin. 6) Mihin sektoriin kirkot ja puolueet? Johns Hopkins -hankkeen yhtenä tavoitteena oli luoda yhtenäinen luokitus ja rajaus kolmannelle sektorille. Kirkot rajataan sen ulkopuolelle. Näin toimittiin myös varsinaisten puolueiden osalta. Taustalla tässä on ajatus, että puolueet asettavat ehdokkaitaan vaaleihin ja ovat näin ollen liian lähellä julkista sektoria. Herää kysymys, onko niitä sitten perusteltua laskea julkiseen tai yksityiseen sektoriin. Joissakin tapauksissa myös kaupalliset osuuskunnat luokitellaan kolmanteen sektoriin. Tämä on ristiriidassa voittoa tavoittelemattomuuden kanssa. 7) 9

3 Tässä artikkelissa kolmas sektori käsitetään kansantalouden tilinpidon mukaisiksi voittoa tavoittelemattomiksi yhteisöiksi institutionaalisen sektoriluokituksen perusteella. Se taas perustuu maailmanlaajuiseen System of National Accounts -järjestelmään (SNA). Kaikki OECD-maat käyttävät kansantalouden tilinpidon kehikkoa, joka perustuu SNA-jär- tuotos 10 Vaikka voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen merkitys työllistäjänä on kasvanut, niin niiden merkitys bruttokansantuotteelle on pysynyt varsin muuttumattomana. Vuonna 1975 kolmannen osuus oli kaksi prosenttia ja vuonna ,4 prosenttia BKT:sta. Osaltaan tähän vaikuttaa bruttokansantuotteen laskentatapa. Markkinatuotoksen puolella ajatuskulku on sinänsä selkeä. Perushintainen tuotos on tuloslaskelmapuolella suunnilleen sama asia kuin liikevaihto. Vastaavasti bruttoarvonlisäys on markkinatuotannossa perushintainen tuotos miinus välituotekäyttö ostajan hintaan. Tuloslaskelman puolella vastaava komponentti lasketaan vähentämällä liikevaihdosta muuttuvat ja kiinteät kulut pl. palkat ja työnantajan sosiaalimaksut. Mikä on tuotos perushintaan tai bruttoarvonlisäys voittoa tavoittelemattomille yhteisöille? Voittoa tavoittelemattomilla yhteisöillä, joilla ei ole liikevaihtoa, tuotos ja bruttoarvonlisäys lasketaan kustannuksien kautta. Bruttoarvonlisäys on palkat ja palkkiot, työnantajan sivukulut ja kiinteän pääoman kuluminen (poistot) yhteensä. Palkkojen, palkkioiden ja työnantajan sivukulujen osuus bruttoarvonlisäyksestä on noin 92 prosenttia, joten voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen volyymikehitys vastaa hyvin pitkälle kehitystä. Näin ollen muutokset indikoivat hyvin myös bruttoarvonlisäyksen muutosta. Julkisella sektorilla tilanne on vastaava, sillä laskenta perustuu täysin samalla menetelmälle. Markkinatuotannon puolella bruttoarvonlisäykseen vaikuttaa merkittävästi palkkojen ja työnantajan sivukulujen lisäksi toimintaylijäämä. jestelmään. Voittoa tavoittelemattomista yhteisöistä on siis saatavissa kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa. Tosin kaikissa maissa voittoa tavoittelematonta sektoria ei ole laskettu erikseen, vaan se on yhdistetty kotitaloussektoriin. Kansantalouden tilinpidon institutionaalisen sektoriluokituksen mukaan voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen bruttoarvonlisäyksen osuus Suomen bruttokansantuotteesta oli 2,4 prosenttia vuonna Yhdysvalloissa vastaava luku oli 3,7 prosenttia vuonna 1988 (Suomessa 2,1 prosenttia vuonna 1988) ja Saksassa 2,9 prosenttia vuonna ) Institutionaalisessa sektoriluokituksessa voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ovat juridisesti itsenäisiä yksiköitä ja tarjoavat palveluksia pääasiassa kotitalouksille tuotantokustannukset alittavaan hintaan. Normaalisti kotitaloudet valvovat yhteisöjä ja rahoittavat niiden toimintaa jäsenmaksuilla ja avustuksilla. Kuitenkin myös kotitalouksia palvelevat, valtion osittain tai kokonaan rahoittamat laitokset kuuluvat tähän sektoriin. Yrityksiä, rahoituslaitoksia tai julkisyhteisöjä palvelevat, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt sen sijaan eivät kuulu tähän sektoriin, vaan siihen, johon ne toimintansa perusteella kuuluvat. Tästä voidaan mainita esimerkkinä työnantajaliitot, jotka lasketaan yrityksiä palvelevaksi toiminnaksi ja lasketaan näin ollen yritys-, ts. yksityiseen sektoriin. Institutionaalisessa sektoriluokituksessa voittoa tavoittelemattomat yhteisöt jaetaan valtionkirkkoon ja muihin voittoa tavoittelemattomiin yhteisöihin. Valtion kirkot -luokkaan kuuluvat ortodoksinen ja evankelisluterilainen kirkko. Muita voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä ovat taas terveys-, koulutus- tai sosiaalipalveluja tarjoavat yhdistykset, säätiöt, rahastot, puolueet, työntekijäjärjestöt sekä muut uskonnolliset yhteisöt kuin valtionkirkko. 9) Nykyisin institutionaalisessa sektoriluokituksessa asuntoyhteisöt eivät kuulu pääluokan voittoa tavoittelemattomat yhteisöt alle, vaan yrityssektoriin. Asuntoyhteisöjen luvut lasketaan kansantalouden tilinpidossa omana luokkanaan. Institutionaalisen sektoriluokituksen lisäksi kansantalouden tilinpitoon on sovellettu toimialaluokitusta ns. tuotantotileillä. Näin ollen yksittäisen voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen toimialan, esimerkiksi valtion kirkon tai ammattiyhdistysliikkeen, mm. työllisyyttä tai palkkasummaa voidaan käsitellä erikseen. Pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta eurooppalaiseksi subsidiariteettiperiaatteen valtioksi ilman subsidiariteettia Erityisesti 1990-luvun alun laman ja massatyöttömyyden myötä myös Suomessa on aika kevyesti keskusteltu kolmannen työllistämispotentiaalista. Se on nähty työttömyysongelman yhtenä ratkaisijana ja tulevaisuuden a. vahvan kasvun on nähty heräävän viimeistään suurten ikäluokkien siirryttyä eläkkeelle. Julkisuudessa on todettu esimerkiksi, että suuret ikäluokat tarvitsevat tällöin paitsi erilaisia palveluja, myös oppimaansa aktiivista elämäntyyliä. 10) Toisaalta monien tutkijoiden mielestä eurooppalaisissa yhteiskunnissa ei esiinny vahvoja rajoitteita kolmannen vahvistumiselle. Eurooppalaisissa yhteiskunnissa kolmannen työlli-

4 HYVINVOINTIKATSAUS 1/2000 Kuvio 1. Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen työllisten ja työtuntien osuus koko kansantalouden työllisistä ja työtunneista kansantalouden tilinpidon mukaan. syys on 1990-luvulla kasvanut voimakkaasti. 11) työllistämispotentiaalia perinteisessä mielessä ei yleensä pidetä merkittävänä. 12) Kansainväliset vertailut osoittavat, että se työllistää huomattavasti vähemmän hyvinvointivaltioissa kuin pienissä, ohuen hyvinvointi valtioissa. Tämän takana on puhtaasti yhteiskunnan filosofiasta ja ideologisesta valinnasta johtuva kysymys; Keski-Euroopan maissa toteutetaan ns. subsidiariteettiperiaatetta. Sen mukaan valtion ja julkisen ei tule puuttua palvelujen tuottamiseen muuta kuin siinä tapauksessa, elleivät palvelujen tarvitsijaa lähimpänä olevat palvelujen tuottajat kykene niitä yksin tuottamaan. rakenteellisessa tarkastelussa tämä on ilmennyt muun muassa siten, että Ruotsissa koulutuksen ja sosiaalija terveydenhoitopalvelujen osuus koko sektorista on selvästi pienempi kuin muissa maissa. Urheilu- ja vapaa-ajan järjestöjen osuus kolmannen volyymista on huomattavasti suurempi. 13) Kansantalouden tilinpidon työllisyys mittaa kaikkien tilivuoden aikana työssä olleiden henkilöiden määrää. Luku sisältää piilotalouden 14), mutta ei vapaaehtoistyötä palveluissa. Sektorin työllisyysluvut eivät nousisi kovin merkittävästi, vaikka vapaaehtoistyö laskettaisiin työllisyyteen mukaan. Koska se kohdistuisi lähinnä urheilu-, järjestö- ja kulttuurijärjestötoimintaan, harvat työllistyisivät kokopäivätoimisesti ja vapaaehtoiset työntekijät työllistyvät jo oman päätoimensa toimialalle. Toisaalta vapaaehtoinen työpanos on näiden järjestöjen toiminnan elinehto. Sosiaali- ja terveydenhoitopalveluissa vapaaehtoistyön merkitys on vähäisempi, sillä yksiköt ovat pääasiassa varsin suuria ja institutionalisoituneita. Kuten kuviosta 1. voi havaita, on voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen työllisyys kasvanut vuoden 1975 reilusta kahdesta prosentista vuoteen 1998 mennessä noin neljään prosenttiin. Työtuntien osuus kansantaloudessa tehdyistä työtunneista on jatkuvasti noin puoli prosenttiyksikköä pienempi kuin työllisten osuus. Ero johtuu runsaasta osapäivä- ja osavuosityöllisten osuudesta. Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kasvu on ollut todella nopea luvun aikana työllisten osuus koko kansantalouden työllisistä on kasvanut miltei 30 prosenttia. Mikrotasolla kasvu on eittämättä valtava, mutta makrotasolta, koko kansantalouden kannalta, tarkasteltuna osuus on melko mitätön. Jos sama kasvu jatkuisi seuraavat 25 vuotta yhtä nopeana kuin mitä se on 1990-luvulla ollut, kolmannen osuus työllisistä olisi yhä vajaat seitsemän prosenttia. Työllisyys on kehittynyt kolmannella sektorilla suhteellisesti paremmin kuin muussa kansantaloudessa. Vuodesta 1975 vuoteen 1990 asti työllisyys kasvoi voittoa tavoittelemattomissa yhteisöissä keskimäärin yli kaksi prosenttia vuodessa, kun kasvua oli koko kansantaloudessa vain puoli prosenttia vuodessa. Vuosien välillä kolmannen työllisyys laski, mutta koko kansantaloudessa se laski vielä nopeammin. kasvu hidastui selvästi luvulla. Kasvua oli keskimäärin vain kaksi prosenttia, mutta koko 11

5 kansantaloudessa työllisyys laski hivenen 1990-luvulla. Laman jälkeen kolmannen kasvu näyttää taas tasaantuvan suhteessa koko kansantalouteen. Ajatus on myös looginen; laman aikana kolmannen palvelujen kysyntä kasvoi ihmisten ongelmien ja lisääntyneen vapaa-ajan myötä. Kun samaan aikaan julkisen puolella sosiaali- ja terveydenhoitopalveluja karsittiin, niin paine luonnollisesti suuntautui kolmanteen sektoriin. Erityisesti ulkoistaminen on lisääntynyt entisestään 1990-luvulla: julkisia palveluja on ulkoistettu säätiöiksi tai osakeyhtiöiksi. Lisäksi kolmannen vakaa rahoitus on edistänyt kasvua. Sosiaali- ja terveydenhuollossa muun muassa RAY:n avustukset ainoina suurina rahoituslähteinä ovat kasvaneet koko 1990-luvun. Samaan aikaan julkinen sektori on supistunut tai kasvanut vain hitaasti. Pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta on näin otettu askel eurooppalaisen subsidiariteettiperiaatteen valtion suuntaan. 16) rahoitus Karkeasti ottaen noin 40 prosenttia kolmannen menoista katetaan omilla myynneillä ja 60 prosenttia tulonsiirroilla. Sektorin myynnit jakautuvat markkinattomien ja markkinatuotteiden myynteihin. Markkinattomien tuotteiden myynneillä tarkoitetaan myyntituloja, joilla katetaan alle 50 prosenttia tuotantokustannuksista. Markkinatuotannolla taas tarkoitetaan tuotantoa, jolla katetaan yli 50 prosenttia tuotantokustannuksista. Markkinattomien tuotteiden myynteihin käytännössä luetaan muun muassa erilaiset palvelumaksut, yhteisöjen järjestämien tilaisuuksien sisäänpääsymaksut ja niiden julkaisemien jäsen- ja muiden lehtien tulot. Markkinatuotteiden myynneistä keskeinen osa on vuokratuloja. Järjestöt esimerkiksi puoluepoliittiset järjestöt, tutkimuslaitoksia ylläpitävät säätiöt, eräät säätiöluonteiset organisaatiot, tukiyhdistykset ja ylioppilaskunnat kattavat menoistaan myynneillä lähes 70 prosenttia. Myyntitulojen osuus menoista on huomattavan korkea myös virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminnassa ja sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Terveydenhuollossa myynneillä katettiin noin 50 prosenttia ja sosiaalipalveluissa sekä virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminnassa yli 40 prosenttia. Julkisen sosiaali- ja terveydenhoidon myynneillä katetaan noin 17 prosenttia tuotoksesta. Kotitaloudet maksavat noin 40 prosenttia saaduista tulonsiirroista. Ne ovat pääasiassa kirkollisveroja ja ammattiyhdistysjäsenmaksuja. Pieni osa on myös muiden seurojen ja järjestöjen jäsenmaksuja. Myös pääosa muiden sektoreiden tulonsiirroista kolmannelle sektorille on kirkollisveroja. Julkisyhteisöt myöntävät noin puolet kolmannen tulonsiirroista. Tulonsiirrot käsittävät lähinnä erilaisia toiminta-avustuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollossa RAY on erityisen merkittä- Kuvio 2. kehitys toimialoittain vuodesta 1975 vuoteen

6 HYVINVOINTIKATSAUS 1/2000 vä rahoittaja. Lähes neljännes toimialan kustannuksista katetaan RAY:n avustuksilla. RAY:n avustukset tuloutetaan valtiolle ja näin ollen näkyvät kansantalouden tilinpidossa tulonsiirtoina tai pääomansiirtoina valtiolta voittoa tavoittelemattomille yhteisöille. Tällaisilla julkisen rahoituksen ja myyntien osuuksilla on syytä kysyä, miten paljon on epäaitoja kolmannen organisaatioita, eli organisaatioita, jotka on joko ulkoistettu julkisesta toiminnasta ja toimivat hyvin pitkälle julkisella rahoituksella tai organisaatioita, jotka toimivat samoilla markkinoilla yksityisten kanssa. 17) Kasvua muiden sektoreiden kustannuksella Koulutus ja tutkimus 1970-luvun puolessa välissä kolmas sektori oli rakennemuutoksen edessä luvulla keskeisin kolmannen toimiala ja myös arvonlisäyksen kannalta oli koulutus. Koulutuksen parissa työskenteli kolmannes työllisistä. Uskonnolliset yhteisöt lähinnä evankelisluterilainen ja ortodoksinen kirkko työllistävät noin viidenneksen työllisistä. Muiden toimialojen merkitys oli pienempi. Esimerkiksi sosiaalipalvelujen osuus oli noin yhdeksän prosenttia työllisistä. Koulutuksen osuus työllisyydestä kääntyi kuitenkin laskuun pudoten kolmanneksen vuodesta 1975 vuoteen Koulutuspalvelujen määrä (tehtyinä työtunteina) väheni hitaammin, neljänneksen siitä mitä vuonna 1975 tehtiin. Vuodesta 1992 vuoteen 1998 koulutuksen työllisyys nousi taas yli puolella. Näiden suurten muutosten takana ovat omistuspohjan muutokset. kouluihin lukeutuvat säätiöiden omistamien koulujen lisäksi sellaiset yksityisen koulut, joilla liikevaihto on nolla eli ne ovat voittoa tavoittelemattomia luvun lopulla ja 1980-luvulla yksityisiä ja säätiöiden omistamia kouluja kunnallistettiin ja valtiollistettiin paljon luvun alusta lähtien taas lähinnä ammatillista opetusta on säätiöitetty ja yksityistetty. Koulutus toimintana on todellisuudessa jatkunut, mutta omistuspohjan muuttuessa se on Kuvio 3. kehitys indeksinä vuosina (1975=100); erikseen koulutuksen ja tutkimuksen toimialoilla. 13

7 Kuvio 4. kehitys indeksinä vuosina (1975=100); erikseen sosiaalipalveluissa ja terveyspalveluissa. siirtynyt edestakaisin sektorilta toiselle tarkasteluaikana. Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut ovat myös kasvaneet voimakkaasti tarkastelujaksolla. terveydenhoitopalvelujen volyymi ei ole milloinkaan ollut suuri. Vuonna 1998 se vastasi kymmentä prosenttia kolmannen työllisistä. Sosiaalipalvelut olivat kasvaneet vuoteen 1998 mennessä suurimmaksi työllistäjäksi; ne työllistivät noin neljänneksen työvoimasta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kasvu liittyi alan yleiseen kasvuun. Julkisella sektorilla kasvu on ollut huomattavasti nopeampaa kuin kolmannella sektorilla: sosiaalipalvelujen työllisten määrä 2,5-kertaistui vuodesta 1975 vuoteen Toisaalta taas 1990-luvulla kolmannen sosiaalipalvelut kasvoivat nopeammin kuin julkisella sektorilla: runsaat 12 prosenttia julkisen viittä prosenttia vastaan. Lama leikkasi terveydenhoitopalvelujen työllisyyttä sekä kolmannella että julkisella sektorilla 1990-luvulla: Kuvio 5. kehitys indeksinä vuosina (1975=100); erikseen uskonnollisten yhteisöjen ja ammattijärjestöjen toimialoilla. 14

8 HYVINVOINTIKATSAUS 1/2000 molemmilla sektoreilla työllisyys laski noin kahdeksan prosenttia. Sosiaalipalvelujen kysyntä kasvoi sekä heikentyneen taloudellisen että heikentyneen sosiaalisen tilanteen takia, mutta lamasta johtuen palvelujen kasvu kuitenkin hidastui merkittävästi edellisistä vuosista. Kasvun taustalla olivat osaltaan toimialaliukumat. Tällä tarkoitan lähinnä sitä, että kun sairaalapäiviä pyrittiin 1990-luvulla vähentämään, sairaita pyrittiin mahdollisimman nopeasti siirtämään kotihoitoon. Näin myös palvelutoimialan toimipaikat muuttuivat terveydenhoitopalveluista sosiaalipalveluihin. Toisaalta aivan puhtaasti lainsäädännölliset tekijät ovat kasvattaneet sosiaalipalveluja. Kuntien velvollisuutta järjestää lasten päivähoito laajennettiin vuodesta Kolmannella sektorilla kasvu säilyi kohtuullisen suurena, sillä palveluja tarjoavat organisaatiot eivät säätiöpohjaisina olleet riippuvaisia julkisen talouden tilasta. vakautta lisäsi entisestään suhteellisen vakaa rahoitus RAY:stä. Lisäksi nimenomaan massatyöttömyyden myötä julkisen, lähinnä kuntien, piti panostaa sosiaalipalveluihin edes jonkinlaisen sosiaaliturvan ja palveluiden takaamiseksi luvulla kasvanut trendi, ulkoistaminen, vaikutti merkittävästi. Kunnat ja valtio pyrkivät minimoimaan itse tarjoamansa palvelut ostamalla ne ulkopuolelta tai yksityistämällä tai säätiöittämällä ne. Näin kolmannen sosiaali- ja terveyspalvelujen kasvussa on hieman samanlaisia piirteitä kuin koulutuksessa; kolmas sektori ei luonut reaalisesti uusia työpaikkoja. Kysymys oli lähinnä omistuspohjan muutoksesta ja näin siirtymisestä kohti subsidiariteettiperiaatetta. Ammattiyhdistysliike Ammattiyhdistysliikkeen työllistämien määrän kasvu on ollut melko maltillista. Vuodesta 1975 ammattiyhdistysliikkeen työllisyys kasvoi noin kolmanneksen luvun aikana lama iski myös ammattiyhdistyksiin. Ammattiyhdistysliike työllistää nykyään noin neljä prosenttia työllisistä. Uskonnolliset yhteisöt Uskonnollisten yhteisöjen kasvu on ollut voimakasta. Työllisten määrä kasvoi noin 80 prosenttia vuodesta 1975 vuoteen Työpaikat lisääntyivät 1990-luvulla sangen verkkaisesti. Työllisyys kasvoi kuten melkein kaikilla muillakin toimialoilla, mutta kääntyi 1990-luvun lamavuosina laskuun ja tämän jälkeen taas nousuun, noin kuusi prosenttia vuodesta 1990 vuoteen Uskonnollisten yhteisöjen kasvu on sinänsä varsin vakaalla pohjalla, sillä toimiala pitää sisällään evankelisluterilaisen ja ortodoksisen kirkon. Molempien toiminta perustuu tukevalle tukijalalle, omalle verotusoikeudelle. Verotulot luonnollisesti kasvavat talouden kasvun myötä ja vähenevät taantuman myötä. Näin ollen kirkko myös pystyy kasvattamaan toimintaansa keski- Kuvio 6. kehitys indeksinä vuosina (1975=100); erikseen virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminnan sekä muiden järjestöjen toimialoilla. 15

9 määrin yhtä nopeasti kuin muukin talous. Järjestöt Järjestöjen määrä on vuodesta 1975 vuoteen 1998 kasvanut 86 prosenttia. Vuoteen 1990 muiden järjestöjen kehitys noudatti keskimääräistä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kehitystä. Vuodesta 1975 vuoteen 1990 kasvua oli noin 43 prosenttia. Vuodesta 1990 vuoteen 1998 muiden järjestöjen työllisyys kasvoi miltei kolmanneksen. Muihin järjestöihin lukeutuvat puoluepoliittiset järjestöt, tutkimusta ja kulttuuria palvelevat järjestöt ja muualla mainitsemattomat järjestöt. Ryhmä on kokonaisuudessaan varsin heterogeeninen ja kaikki siihen kuuluvat järjestöt ovat kooltaan varsin pieniä. Suurimpia järjestöjä ovat palkkasummalla mitattuna eräät puolueet, Kennelliitto ry ja Suomen 4H ry. Järjestöjen voimakas kasvu oli nimenomaan laman ilmiö. Työllisyys laski vielä vuonna 1991, mutta taloudellisen kriisin myötä se kääntyi voimakkaaseen nousuun. Laman, hyvinvointivaltion taantumisen ja lisääntyvän sosiaalisen epävarmuuden myötä ihmiset perustivat erilaisia järjestöjä ja alkoivat toimia jo perustetuissa järjestöissä omien aktiviteettiensa lisäämiseksi ja sosiaalisen asemansa parantamiseksi. Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta on kasvanut viimeisten 25 vuoden aikana noin kaksi kolmannesta. Toimialan kehitys riippuu suhdanteiden kehityksestä. Taloudellisesti voimakkaan kasvun vuosina kulttuuriin ja urheiluun panostettiin ja toimialan työllisyys nousi tällöin noin 22 prosenttia, kun kaikkien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kasvu oli noin kahdeksan prosenttia. Vuodesta 1990 toimialan työllisyys laski aina vuoteen 1995, josta lähtien se kääntyi taas loivaan kasvuun. Toimialan kehitys heijastaa kuntien taloudellista tilannetta luvun lopussa kunnilla, kuten koko taloudella, meni lujaa, ja tällöin oli varaa sijoittaa rahaa kulttuuriin ja urheiluun. Kun 1990-luvun alussa talouden ongelmat alkoivat, kulttuurin ja urheilun menoja leikattiin ensimmäiseksi. Nyt tämä toimiala on taas kasvussa. Riippuvuus kuntien taloudellisesta tilanteesta johtuu siitä, että kuntien teatterit ja orkesterit ovat hyvin usein säätiömuotoisia tai säätiön omistuksessa ja lukeutuvat itse asiassa kolmanteen sektoriin. Toisaalta myös urheiluseurat elävät hyvin pitkälle kunnan, valtion ja liike-elämän avustuksilla luvun kehitystä on näennäisesti jossain määrin hidastanut eräiden urheiluseurojen muuttuminen yhtiöiksi. Kirjoittaja työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen Kansantalouden tilinpidossa. Huomautukset ja viitteet: 1 Vertaa esim. Hietala 1997, sivut Vertaa esim. Muukkonen Vrt. esim. Hietala Helander ja Laaksonen 1999, sivut Hietala 1997, sivut Vrt. esim. Poteri 1998, sivut Hietala 1997, sivut Helander 1998, sivut Volkswirtschafliche Gesamtrechnungen, Reiche 1.3. Konten und Standardstabellen, Fachserie 18, Statistisches Bundesamt National income and product accounts of the United States, Department of Commerce Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus Yritysrekisteri, Tilastokeskus Institutionaalinen sektoriluokitus 1996, sivu Vrt. esim. Joensuun uutiset 4/ Vrt. esim. Helander 1999, sivut Vrt. esim. Weijola 1985, sivut ja Hietala Kts. esim. Helander ja Laaksonen, 1999, sivut ja Helander 1999, sivut Piilotaloudella tarkoitetaan laillista toimintaa, jota ei ole ilmoitettu viranomaisille. 15 Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus Melin 1999, sivut Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus Melin 1999, sivu 24. Lähdeluettelo: 1. Tilastot: Institutionaalinen sektoriluokitus, Tilastokeskus Kansantalouden aluetilinpito, Tilastokeskus Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus National income and product accounts of United States, Department of Commerce Volkswirtschafliche Gesamtrechnungen, Reiche 1.3. Konten und Standardstabellen, Fachserie 18, Statistisches Bundesamt Yritysrekisteri, Tilastokeskus Kirjallisuus ja lehdet: Helander, Voitto (1998): Kolmas sektori. Gaudeamus, Helsinki. Helander, Voitto ja Laaksonen, Harri (1999): Suomalainen kolmas sektori Rakenteellinen erittely ja kansainvälinen vertailu. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, Helsinki. Helander, Voitto (1998): Kolmas sektori EU-maissa, STM julkaisuja 1999:2. Hietala, Kari (1997): Kolmas sektori potentiaalisena työllistäjänä. Työpoliittinen tutkimus numero 176. Työministeriö, Helsink. Joensuun uutiset kaupunginhallituksen tiedotuslehti joensuulaisille 4/96. Melin, Tuomo (1999): Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat Selvitys järjestöistä ja yrityksistä. RAY, Helsinki. Muukkonen, Martti (1999): Third sector what is it all about? Joensuun yliopiston lisensiaatin työ. Painamaton. Poteri, Riitta (1998): Meissä on ytyä Selvitys valtakunnallisten sosiaalija terveysjärjestöjen toiminnasta. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry., Helsinki. Weijola, Varpu (1985): Kolmas sektori työn ja näkökulmasta. Työvoimapoliittisia tutkimuksia nro 52, Helsinki. 16

Miten kuvata taloudellista hyvinvointia? Olli Savela, yliaktuaari, kansantalouden tilinpito Näkökulmia talouteen ja hyvinvointiin seminaari 7.3.

Miten kuvata taloudellista hyvinvointia? Olli Savela, yliaktuaari, kansantalouden tilinpito Näkökulmia talouteen ja hyvinvointiin seminaari 7.3. Miten kuvata taloudellista hyvinvointia? Olli Savela, yliaktuaari, kansantalouden tilinpito Näkökulmia talouteen ja hyvinvointiin seminaari 7.3.2011 Kansantalouden tilinpito Kansainvälinen talouden kuvaus-

Lisätiedot

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa Metalliteollisuuden yritykset Suomessa HTSY Verohallinto 18.12.2012 Verohallinto 2 (6) METALLITEOLLISUUDEN YRITYKSET SUOMESSA Kirjoitus perustuu Harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvitykseen Metalliteollisuuden

Lisätiedot

Tilastoja sote-alan markkinoista

Tilastoja sote-alan markkinoista Tilastoja sote-alan markkinoista Helsinki 15.6.2017 Eduskunta, talousvaliokunta Aino Närkki 13.6.2017 Sosiaalipalvelualan tuotos ja osuus palvelutuotannosta tuottajittain 2000-2015 Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Olli Savela Yritysten saamat voitot ovat kasvaneet työtuloja nopeammin viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Tuotannossa syntyneestä tulosta on voittojen osuus

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämismenojen pääomittaminen kansantalouden tilinpidossa. Ville Haltia

Tutkimus- ja kehittämismenojen pääomittaminen kansantalouden tilinpidossa. Ville Haltia Tutkimus- ja kehittämismenojen pääomittaminen kansantalouden tilinpidossa Ville Haltia 17.9.2013 Sisältö Tausta t&k-menojen pääomittamiselle Yleistä kansantalouden tilinpidosta Pääomittamisen menetelmät

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Yritykset

Toimintaympäristö: Yritykset Toimintaympäristö: Yritykset Tampere 5.2.29 Janne Vainikainen Toimipaikat 12 1 8 6 4 2 lkm 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 % 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, -2, 8 812 8 67 8 743 126 134 145 9 32 144 164 151 liikevaihto/hlö,

Lisätiedot

söverojen osuus liikevoitosta oli 13,5 prosenttia ja suomalaisomisteisten Virossa toimivien yritysten, poikkeuksellisen vähän, 3,2 prosenttia.

söverojen osuus liikevoitosta oli 13,5 prosenttia ja suomalaisomisteisten Virossa toimivien yritysten, poikkeuksellisen vähän, 3,2 prosenttia. Helsinki 213 2 Viron nopea talouskasvu 2-luvulla sekä Suomea alhaisempi palkkataso ja keveämpi yritysverotus houkuttelevat Suomessa toimivia yrityksiä laajentamaan liiketoimintaansa Virossa. Tässä tutkimuksessa

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto 2008

Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto 2008 Julkinen talous 2010 Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto 2008 15.7.2010 korjattu painos Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuus heikkeni vuonna 2008 Korjattu 15.7.2010. Korjatut kohdat on merkitty punaisella

Lisätiedot

Kotitalouksien tuotanto ja kulutus. Kotitaloustuotannon satelliittitilinpito 2001 Johanna Varjonen, Kristiina Aalto

Kotitalouksien tuotanto ja kulutus. Kotitaloustuotannon satelliittitilinpito 2001 Johanna Varjonen, Kristiina Aalto Kotitalouksien tuotanto ja kulutus Kotitaloustuotannon satelliittitilinpito 2001 Johanna Varjonen, Kristiina Aalto Mikä tilinpito? Kotitalouksien omaan käyttöönsä tuottamien palveluiden arvo (esim. ateriat).

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto 2006

Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto 2006 Julkinen talous 2007 Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto 2006 Kuntien ja kuntayhtymien kokonaistuottavuus laski vuonna 2006 Kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen, terveydenhuoltopalveluiden ja sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Kuinka huono Suomen kilpailukyky oikein on? - kommentti Pekka Sauramolle. Simo Pinomaa 18.5.2015

Kuinka huono Suomen kilpailukyky oikein on? - kommentti Pekka Sauramolle. Simo Pinomaa 18.5.2015 Kuinka huono Suomen kilpailukyky oikein on? - kommentti Pekka Sauramolle Simo Pinomaa 18.5.2015 Aiheita Mikä on lähtöpiste? Muutos vai taso? Reaaliset vai nimelliset yksikkötyökustannukset? Miten Suomen

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Kotitalouksien palvelujen tuotanto / kotityön arvo. Tilastokeskus-päivä 25.1.2012 Johanna Varjonen

Kotitalouksien palvelujen tuotanto / kotityön arvo. Tilastokeskus-päivä 25.1.2012 Johanna Varjonen Kotitalouksien palvelujen tuotanto / kotityön arvo Tilastokeskus-päivä 25.1.2012 Johanna Varjonen Miksi tietoja tarvitaan Yhteiskunnallinen työnjako hyvinvointipalvelujen tuottamisessa Kotitalouksien tuotanto

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana

Keski-Suomen Aikajana Keski-Suomen Aikajana Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Työn ja pääoman välinen eli funktionaalinen tulonjako metalliteollisuudessa

Työn ja pääoman välinen eli funktionaalinen tulonjako metalliteollisuudessa Työn ja pääoman välinen eli funktionaalinen tulonjako metalliteollisuudessa Jorma Antila Syyskuu 21 Metallityöväen Liitto ry, tutkimustoiminta 1(12) Työn ja pääoman välinen eli funktionaalinen tulonjako

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto 2010

Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto 2010 Julkinen talous 2012 Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto 2010 Paikallishallinnon koulutuksen ja terveydenhuollon tuottavuus heikkeni vuonna 2010 Kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen ja terveydenhuoltopalveluiden

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

Tuottavuustutkimukset 2016

Tuottavuustutkimukset 2016 Kansantalous 2017 Tuottavuustutkimukset 2016 Työn tuottavuus kasvoi 1,2 prosenttia vuonna 2016 Kansantalouden tilinpidon arvonlisäyksen volyymin ennakkotietoihin perustuva työn tuottavuuden kasvuvauhti

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

16.4.2015 Matti Paavonen 1

16.4.2015 Matti Paavonen 1 1 Palvelut, kasvu ja kansainvälistyminen 16.4.2015, Bioteollisuus Forum Matti Paavonen, ekonomisti 2 Esityksen rakenne Yleinen talouskehitys maailma muuttuu Talouden rakenteet toimialojen rajat hämärtyvät

Lisätiedot

JOHNNY ÅKERHOLM

JOHNNY ÅKERHOLM JOHNNY ÅKERHOLM 16.1.2018 Taantumasta kasvuun uudistuksia tarvitaan Suomen talouden elpyminen jatkui kansainvälisen talouden vanavedessä vuonna 2017, ja bruttokansantuote kasvoi runsaat 3 prosenttia. Kasvua

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2011

Verot ja veronluonteiset maksut 2011 Julkinen talous 2012 Verot ja veronluonteiset maksut Veroaste 43,4 prosenttia vuonna Veroaste oli 43,4 prosenttia vuonna. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen.

Lisätiedot

Kulttuurin sateliittitilinpito 2011

Kulttuurin sateliittitilinpito 2011 Kansantalous 2013 Kulttuurin sateliittitilinpito 2011 Kulttuuri on työvaltaista taloudellista toimintaa Kulttuuri on perinteisesti ollut hyvin työvaltaista toimintaa. Kulttuurin toimialojen osuus koko

Lisätiedot

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa.

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa. 1 2. JULKISEN SEKTORIN MENOT SUOMESSA JA ERÄISSÄ MUISSA MAISSA (NÄMÄ TIEDOT OVAT TUOMALAN UUDESTA JULKAISEMATTOMASTA KÄSIKIRJOITUKSESTA) EI SAA LEVITTÄÄ ULKOPUIOLELLE LUENTOJEN! Tässä luvussa tarkastelemme

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen?

Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen? Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen? Jussi Ahokas Itä-Suomen yliopisto Sayn laki 210 vuotta -juhlaseminaari Esityksen sisällys Mitä on tuottavuus? Tuottavuuden määritelmä Esimerkkejä tuottavuudesta

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2013

Verot ja veronluonteiset maksut 2013 Julkinen talous 2014 Verot ja veronluonteiset maksut Verokertymä kasvoi vuonna Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 3,9 prosenttia vuonna. Kertymä oli yhteensä 88,2 miljardia euroa.

Lisätiedot

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429 8.9.200 Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 7 34 telefax: (09) 734 3429 Tiedustelut: Pasi Koikkalainen, +358 9 734 3332, e-mail: kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi Samu Hakala, +358 9

Lisätiedot

Työllisyysaste Pohjoismaissa

Työllisyysaste Pohjoismaissa BoF Online 2008 No. 8 Työllisyysaste Pohjoismaissa Seija Parviainen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka-

Lisätiedot

Tiedolla tulevaisuuteen Tilastoja Suomesta

Tiedolla tulevaisuuteen Tilastoja Suomesta Tiedolla tulevaisuuteen Tilastoja Suomesta Kuviot ja taulukot Suomiforum Lahti 9.11.25 Suomalaiset Kuvio 1. Väkiluku 175 25 Väkiluku 175 25 ennuste 6 Miljoonaa 5 4 3 2 1 Suomen sota 175 177 179 181 183

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Varsinais-Suomessa

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Varsinais-Suomessa Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Varsinais-Suomessa Paula Horne, Jyri Hietala, Matleena Kniivilä, Janne Huovari Pellervon taloustutkimus PTT Laskelmat Pellervon taloustutkimus PTT Lähteenä

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2010

Verot ja veronluonteiset maksut 2010 Julkinen talous 2011 Verot ja veronluonteiset maksut Veroaste 42,1 prosenttia vuonna Veroaste eli verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhde bruttokansantuotteeseen oli 42,1 prosenttia vuonna.

Lisätiedot

Mitä on kansantalouden tilinpito?

Mitä on kansantalouden tilinpito? Mitä on kansantalouden tilinpito? Tilastokeskuksen asiakasaamu kirjastoille ja tietopalveluille 1.12.2010 Tilastopäällikkö Tuomas Rothovius Modernin makrotaloustieteen ja kansantalouden tilinpidon synnystä

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Pirkanmaalla

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Pirkanmaalla Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja lla Paula Horne, Jyri Hietala, Matleena Kniivilä, Janne Huovari Pellervon taloustutkimus PTT Laskelmat Pellervon taloustutkimus PTT Lähteenä käytetty seuraavia

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut

Verot ja veronluonteiset maksut Julkinen talous 2009 Verot ja veronluonteiset maksut 2008 Veroaste nousi hieman vuonna 2008 Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhde bruttokansantuotteeseen oli Tilastokeskuksen tarkistettujen

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Varsinais-Suomessa

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Varsinais-Suomessa Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Varsinais-Suomessa Paula Horne, Jyri Hietala, Matleena Kniivilä, Janne Huovari Pellervon taloustutkimus PTT Laskelmat Pellervon taloustutkimus PTT Lähteenä

Lisätiedot

Kuntien talous ja sote-uudistus. Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää 28.9.2014 Helsinki

Kuntien talous ja sote-uudistus. Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää 28.9.2014 Helsinki Kuntien talous ja sote-uudistus Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää 28.9.2014 Helsinki 1 Sote-alueiden rahoitus Kunnat rahoittavat sote-alueiden toiminnan painotetun asukasluvun perusteella, painotekijöinä

Lisätiedot

Tilastotiedote 2007:1

Tilastotiedote 2007:1 TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUS- JA STRATEGIARYHMÄ TIETOTUOTANTO JA LAADUNARVIOINTI Tilastotiedote 2007:1 25.1.2007 TULONJAKOINDIKAATTORIT 1995 2004 Tilastokeskus kokosi vuodenvaihteessa kotitalouksien tulonjakoa

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut

Verot ja veronluonteiset maksut Julkinen talous 2009 Verot ja veronluonteiset maksut Veroaste laski ja verokertymän kasvu hidastui vuonna Vuonna julkisyhteisöjen ja Euroopan Unionin toimielimien keräämien verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - 1 - Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - Yritysten määrä on kasvanut - Yritystoiminta maakunnittain - Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä - Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot - Pk-sektorin rooli

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2010:1 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 18.10.2010 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde:

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Pohjois-Savon metsäbiotalous

Pohjois-Savon metsäbiotalous n metsäbiotalous ssa metsäbiotaloudella on merkittävä aluetaloudellinen rooli Metsäbiotalous muodostaa 40 % maakunnan biotalouden tuotoksesta. Biotaloudessa tärkein sektori on elintarviketeollisuus. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

METSÄSEKTORI TUOTTAA JA TYÖLLISTÄÄ

METSÄSEKTORI TUOTTAA JA TYÖLLISTÄÄ METSÄSEKTORI TUOTTAA JA TYÖLLISTÄÄ Tämä kalvoesitys pohjautuu Pellervon taloustutkimuksen (PTT) Metsäsektorin merkitys aluetalouksissa tutkimukseen Esitys on päivitetty versio vuonna 27 ilmestyneestä kalvosarjasta

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2012

Verot ja veronluonteiset maksut 2012 Julkinen talous 2013 Verot ja veronluonteiset maksut Verokertymä kasvoi vuonna Veroaste oli 43,6 prosenttia vuonna. Veroaste kuvaa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen.

Lisätiedot

Valtion takauskanta 42,9 miljardia kesäkuun 2015 lopussa

Valtion takauskanta 42,9 miljardia kesäkuun 2015 lopussa Julkinen talous 215 Valtion takaukset 215, 2. vuosineljännes Valtion takauskanta 42,9 miljardia kesäkuun 215 lopussa Tilastokeskuksen tietojen mukaan valtion takauskanta oli 42,9 miljardia euroa vuoden

Lisätiedot

Keski-Suomen metsäbiotalous

Keski-Suomen metsäbiotalous Keski-Suomen metsäbiotalous metsäbiotaloudella suuri merkitys aluetaloudelle Metsäbiotalouden osuus maakunnan kokonaistuotoksesta on 14 %, arvonlisäyksestä 10 % ja työllisyydestä 6 %. Merkitys on selvästi

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2014

Verot ja veronluonteiset maksut 2014 Julkinen talous 2015 Verot ja veronluonteiset maksut Verokertymä kasvoi 1,5 prosenttia vuonna Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 1,5 prosenttia vuonna. Kertymä oli yhteensä 89,9

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Satakunnassa

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Satakunnassa Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Satakunnassa Paula Horne, Jyri Hietala, Matleena Kniivilä, Janne Huovari Pellervon taloustutkimus PTT Laskelmat Pellervon taloustutkimus PTT Lähteenä käytetty

Lisätiedot

Osta Suomalaista Luo työtä

Osta Suomalaista Luo työtä Osta Suomalaista Luo työtä Panos-tuotos-laskelma: kotimaisen tuotteen tai palvelun kuluttamisen vaikutus työllisyyteen sekä julkisen sektorin tuloihin 21.12.201 7 Pasi Holm 6.6.2016 Taloustutkimus Oy 1

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset. Olli Savela Metalli 49:n seminaari Turku

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset. Olli Savela Metalli 49:n seminaari Turku Kilpailukykysopimuksen vaikutukset Olli Savela Metalli 49:n seminaari Turku 12.11.2016 1 Kilpailukykysopimuksen taustaa Sipilän hallitus uhkasi ns. pakkolaeilla ja 1,5 miljardin euron lisäleikkauksilla

Lisätiedot

Kanta-Hämeen metsäbiotalous

Kanta-Hämeen metsäbiotalous en metsäbiotalous en biotaloutta vetää elintarvikesektori Metsäbiotalous muodostaa 3-5 % koko maakunnan tuotoksesta, arvonlisäyksestä, investoinneista ja työllisyydestä. Suhteelliset osuudet ovat lähellä

Lisätiedot

Tuottavuustutkimukset 2015

Tuottavuustutkimukset 2015 Kansantalous 2016 Tuottavuustutkimukset 2015 Kansantalouden tuottavuuskehitys 1976-2015 Arvonlisäyksen volyymin muutoksiin perustuvissa tuottavuustutkimuksissa on laskettu kansantalouden työn- ja kokonaistuottavuuden

Lisätiedot

Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, työsuhdejaksot

Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, työsuhdejaksot Aineistokuvaus Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto (FLEED), otos, työsuhdejaksot Sisältökuvaus Työsuhdejaksot yhdistetyn työntekijä-työnantaja-aineiston (Finnish Longitudinal Employer-Employee Data

Lisätiedot

MIKSI PALVELUSTRATEGIA Kuntaliitto; 2007

MIKSI PALVELUSTRATEGIA Kuntaliitto; 2007 MIKSI PALVELUSTRATEGIA Kuntaliitto; 2007 Palvelustrategia vastaa kysymykseen, miten kunnat selviävät palvelujen järjestäjänä tulevaisuudessa erilaisten muutosten aiheuttamista haasteista Palvelustrategiassa

Lisätiedot

Valtion takauskanta 45,3 miljardia joulukuun 2016 lopussa

Valtion takauskanta 45,3 miljardia joulukuun 2016 lopussa Julkinen talous 2017 Valtion takaukset 2016, 4. vuosineljännes Valtion takauskanta 45,3 miljardia joulukuun 2016 lopussa Tilastokeskuksen tietojen mukaan valtion takauskanta oli 45,3 miljardia euroa vuoden

Lisätiedot

ENNUSTEEN ARVIOINTIA

ENNUSTEEN ARVIOINTIA ENNUSTEEN ARVIOINTIA 23.12.1997 Lisätietoja: Johtaja Jukka Pekkarinen puh. (09) 2535 7340 e-mail: Jukka.Pekkarinen@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Satakunnassa. Paula Horne, Jyri Hietala, Matleena Kniivilä, Janne Huovari Pellervon taloustutkimus PTT

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Satakunnassa. Paula Horne, Jyri Hietala, Matleena Kniivilä, Janne Huovari Pellervon taloustutkimus PTT Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Satakunnassa Paula Horne, Jyri Hietala, Matleena Kniivilä, Janne Huovari Pellervon taloustutkimus PTT Laskelmat Pellervon taloustutkimus PTT Lähteenä käytetty

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2016

Verot ja veronluonteiset maksut 2016 Julkinen talous 2017 Verot ja veronluonteiset maksut 2016 Verokertymä kasvoi 3,2 prosenttia vuonna 2016 Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 3,2 prosenttia vuonna 2016. Kertymä oli

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Päijät-Hämeessä

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Päijät-Hämeessä Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Päijät-Hämeessä Paula Horne, Jyri Hietala, Matleena Kniivilä, Janne Huovari Pellervon taloustutkimus PTT Laskelmat Pellervon taloustutkimus PTT Lähteenä käytetty

Lisätiedot

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Tampere 25.10.2007 (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 29.10.2007 A 1 A) Budjettirahoitteinen liiketoiminnan

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Valtion takauskanta 43,8 miljardia maaliskuun 2016 lopussa

Valtion takauskanta 43,8 miljardia maaliskuun 2016 lopussa Julkinen talous 2016 Valtion takaukset 2016, 1. vuosineljännes Valtion takauskanta 43,8 miljardia maaliskuun 2016 lopussa Tilastokeskuksen tietojen mukaan valtion takauskanta oli 43,8 miljardia euroa vuoden

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - miten pärjäävät pienet yritykset? Tilastotiedon hyödyntäminen -seminaari Vaasassa 25.03.2010 Tilastopäällikkö Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin

Lisätiedot

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa Yritystieto-seminaari 18.02.2010 Tilastopäällikkö Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin 46000 44000 42000 40000 38000

Lisätiedot

Valtion takauskanta 44,7 miljardia syyskuun 2016 lopussa

Valtion takauskanta 44,7 miljardia syyskuun 2016 lopussa Julkinen talous 2016 Valtion takaukset 2016, 3. vuosineljännes Valtion takauskanta 44,7 miljardia syyskuun 2016 lopussa Tilastokeskuksen tietojen mukaan valtion takauskanta oli 44,7 miljardia euroa vuoden

Lisätiedot

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 6 TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Tampereen työllisyyden kehitys jatkoi hidastumistaan Työnvälitysrekisteritietojen mukaan Tampereella oli tämän vuoden puolivälissä

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen metsäbiotalous

Varsinais-Suomen metsäbiotalous Varsinais-Suomen metsäbiotalous - metsäbiotalous pientä Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 12 %. Biotalouden tärkeitä sektoreita ovat elintarviketeollisuus, maatalous ja lääketeollisuus.

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Uudellamaalla. Paula Horne, Jyri Hietala, Matleena Kniivilä, Janne Huovari Pellervon taloustutkimus PTT

Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Uudellamaalla. Paula Horne, Jyri Hietala, Matleena Kniivilä, Janne Huovari Pellervon taloustutkimus PTT Puutuoteteollisuuden vaikutukset Suomessa ja Uudellamaalla Paula Horne, Jyri Hietala, Matleena Kniivilä, Janne Huovari Pellervon taloustutkimus PTT Laskelmat Pellervon taloustutkimus PTT Lähteenä käytetty

Lisätiedot

Talouden näkymät Euro & talous erikoisnumero 1/2010

Talouden näkymät Euro & talous erikoisnumero 1/2010 Talouden näkymät 2010-2012 Euro & talous erikoisnumero 1/2010 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 BKT ja kysyntäerät Tavaroiden ja palveluiden vienti Kiinteät bruttoinvestoinnit Yksityinen kulutus Julkinen kulutus

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2016

Verot ja veronluonteiset maksut 2016 Julkinen talous 2017 Verot ja veronluonteiset maksut 2016 Verokertymä kasvoi 3,3 prosenttia vuonna 2016 Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 3,3 prosenttia vuonna 2016. Kertymä oli

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2017 Tiedotustilaisuus 19.12.2017 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 19.12.2017 Jukka Railavo, finanssineuvos Talousnäkymät Noususuhdanne jatkuu tulevina vuosina. Maailmantaloudessa

Lisätiedot

Valtion takauskanta 38,7 miljardia vuoden 2014 lopussa

Valtion takauskanta 38,7 miljardia vuoden 2014 lopussa Julkinen talous 215 Valtion takaukset 214, 4. vuosineljännes Valtion takauskanta 38,7 miljardia vuoden 214 lopussa Tilastokeskuksen tietojen mukaan valtion takauskanta oli 38,7 miljardia euroa vuoden 214

Lisätiedot

yritysten ja markkinoiden kehitys Tampere 30.9.2013

yritysten ja markkinoiden kehitys Tampere 30.9.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelualan yritysten ja markkinoiden kehitys HYVÄ -hankeryhmä Ulla-Maija Laiho Ulla Maija Laiho Tampere 30.9.2013 Tietopohja TEM raportteja 34/2013 Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Talouden näkymät vuosina

Talouden näkymät vuosina Talouden näkymät vuosina 211 213 Euro & talous 5/211 Pääjohtaja Erkki Liikanen Talouskasvu hidastuu Suomessa tuntuvasti 18 Talouden elpyminen pysähtyy Prosenttimuutos edellisestä vuodesta (oikea asteikko)

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala 27.1.2014 Heikki Miettinen

Hattula Hämeenlinna Janakkala 27.1.2014 Heikki Miettinen Hämeenlinna Hattula Janakkala MML, 2012 Toimintaympäristön muutokset ja pendelöinti Hattula Hämeenlinna Janakkala 27.1.2014 Heikki Miettinen Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Työpaikat Työvoima Koulutus

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2009

Verot ja veronluonteiset maksut 2009 Julkinen talous 2010 Verot ja veronluonteiset maksut Verokertymä aleni vuonna Veroaste eli verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhde bruttokansantuotteeseen oli Tilastokeskuksen tarkistettujen

Lisätiedot

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Mika Tuononen Suomalaisten koulutustaso on korkea vai onko näin sittenkään? Korkeakoulutuksen laajuudesta ja mahdollisesta ylimitoituksesta on keskusteltu

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Taantuma leviää palveluihin

Palvelujen suhdannetilanne: Taantuma leviää palveluihin Palvelujen suhdannetilanne: Taantuma leviää palveluihin, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Palvelujen kysyntäkomponentit pakkasella Toimialojen tuotannon/myynnin

Lisätiedot

Uudenmaan metsäbiotalous

Uudenmaan metsäbiotalous Uudenmaan metsäbiotalous Uusimaa - määrissä suuri, osuuksissa pieni Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 22 %. Tärkein biotalouden sektori on elintarviketeollisuus. Metsäbiotalous

Lisätiedot

HYVÄÄ YRITTÄJYYDESTÄ Hyvinvointialan kehittäminen. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, TEM Lohja 18.10.2012

HYVÄÄ YRITTÄJYYDESTÄ Hyvinvointialan kehittäminen. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, TEM Lohja 18.10.2012 HYVÄÄ YRITTÄJYYDESTÄ Hyvinvointialan kehittäminen Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, TEM Lohja 18.10.2012 Hoito- ja hoiva-alan yrittäjät luovat hyvinvointia Sosiaali- ja terveyspalvelujen arvo kansantaloudessa

Lisätiedot

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA PALJON RINNAKKAISIA JUONIA Talousennustaminen (suhdanne / toimialat) Mitä oikeastaan ennustetaan? Miten ennusteen tekeminen etenee? Miten toimialaennustaminen kytkeytyy suhdanne-ennusteisiin? Seuranta

Lisätiedot

Kansantalouden kuvioharjoitus

Kansantalouden kuvioharjoitus Kansantalouden kuvioharjoitus Huom: Tämän sarjan tehtävät liittyvät sovellustiivistelmässä annettuihin kansantalouden kuvioharjoituksiin. 1. Kuvioon nro 1 on piirretty BKT:n määrän muutoksia neljännesvuosittain

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Neljännesvuositilinpito

Neljännesvuositilinpito Kansantalous 2014 Neljännesvuositilinpito 2014, 1. vuosineljännes Neljännesvuositilinpidon EKT2010:n mukaiset aikasarjat julkistettu, bruttokansantuote väheni 0,4 prosenttia ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka. - esittelyssä metalli -klusteri

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka. - esittelyssä metalli -klusteri POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka - esittelyssä metalli -klusteri Taitto: Etukannen kuva: Ari Näpänkangas Ruka (Ari Näpänkangas) 3 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot

Lisätiedot

Teollisuustuotanto väheni marraskuussa 15,2 prosenttia vuoden takaisesta

Teollisuustuotanto väheni marraskuussa 15,2 prosenttia vuoden takaisesta Tilastokeskus - Teollisuustuotanto väheni marraskuussa 15,2 prosenttia vuoden takais... http://www.stat.fi/til/ttvi/2009/11/ttvi_2009_11_2010-01-08_tie_001.html?tulosta Page 1 of 3 Teollisuustuotanto väheni

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 2008 neljäs neljännes

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 2008 neljäs neljännes Julkinen talous 2009 Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 2008 neljäs neljännes Julkisyhteisöjen menot kasvoivat ja tulot pienenivät vuoden 2008 4. neljänneksellä Julkisyhteisöjen tulot

Lisätiedot