ll. Osallisuus ia henkilöstön osaam sen vahvistaminen Sisällysluettelo:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ll. Osallisuus ia henkilöstön osaam sen vahvistaminen Sisällysluettelo:"

Transkriptio

1 I(otinù l(okkola KOKKOLAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJ ELMA 20^

2

3 Sisällysluettelo: l. Johdanto/tausta 5 2. Kotouttam isohjelman kytkeytym inen strategiseen su u n nittelu u n.. I 2.1. Suomen maahanmuuttoasioidenhallinto I 2.2. Kokkolan kaupungin muut strategiat ja niiden kytkeytyminen kotouttamisohjelmaan Tulkkipalvelut Kotoutumiskoulutus Muut TE-toimiston palvelut Perusopetus Lukiokoulutus Korkeakoulutus 7. Sosiaali- ja terueyspalvelut Vapaa-ajan palvelut Kirjastopalvelut. Nuorisopalvelut. Liikuntapalvelut ll. Osallisuus ia henkilöstön osaam sen vahvistaminen 12. Suunnitelma pakolaisten vastaanottam sesta I 2.1. Ulkomaalaistoimisto Kustannusten korvaaminen kunnalle kotoutumisen edistämisen toimenpiteistä 13. Kotouttamisohjelman seuranta ia aian tasalla pitäminen 2A Liite 1 Käsitemäärittelyä 35 Liite 2 Kotina Kokkola-kyselyn tiivistelmä (D 38

4 KOTI KOKKOLASSA Sisällöltään sana koti on jokaiselle niin merkityksellinen, että se asettaa kotouttamisohjelmalle suuren tehtävän. Jokaisella tulee olla oikeus siíhen, että hän on tervetullut koti n. Kokkolan kaupunki toivottaa kaikki uudet asukkaansa tervetulleeksi kotiin Kokkolaan. Kaupungin kehittyvä kansainvälisyys, suvâitsevaisuus ja yhteisöllisyys luovat edellytykset hyvälle ja turvalliselle elämälle kaupungissa. Näitä arvoja ja asenteita haluamme edelleen vahvistaa. Se on tärkeää myös sen vuoksi, että ulkomaalaisten ja vieraskielisten määrä on Kokkolassa parin viíme vuosiçmmenen aikana tasaisesti kasvanut. Työ, opiskelu ja humanítaariset syyt ovat tuoneet kaupunkíin uusia asukkaita. S 4yskuussa voimaan tullut laki kotouttamisen edistämisestä koskee kaikkia Suomeen muuttavia henkilöitä maahantulon perusteesta riippumatta. Lain keskeiset tavoitteet ovat velvoittavia la niiden mukaan tulee: - parantaa alkuvaiheen ohjausta ja antaa tietoa Suomen yhteiskunnasta - tukea maahanmuuttajien aktiivista osallisuutta - tunnistaa ja auttaa haavoittuviin ryhmíin kuuluvia maahanmuuttajia, esimerkkinä vammaiset, ikäihmiset ja vaikeassa tilanteessa elävät naíset ja lapset. Laki korostaa kunnan ja muiden paikallisviranomaisten yhteistyötä alueensa kansainvälis,yden, yhdenvertaisuuden ja myönteisen vuorovaikutuksen edistämisessä eri väestöryhmien kanssa. Laki velvoittaa kunnan laatimaan ohjelman suunnittelun välíneeksi. Käsillä oleva ohjelma on laadittu monialaisena yhteistyönä eritoimijoiden kesken. Siinä linjataan kaupungin tasolla maahanmuuttajíen kotouttamiseen liittyvät kehittämistarpeet sekä hyvien tulosten saavuttamiseksí välttämätön yhteistyö eri tahojen kanssa. Ohjelman toteuttamisessa tärkeä tehtävä on eritoimijoista nimettävällä kotouttamisohjelman seurantaryhmällä. Laadintavaiheen yhteistyöstä kiittäen toivotan sille parhainta menestystä ohjelman toteuttamisessakin. Antti lsotalus Kaupunginjohtaja (D

5 l. Johdanto / tausta Kokkolan kaupungin aikaisempi kotouttam sohjelma on laadittu vuonna 2OO4ia se on päivitetty vuonna 20O7. Ohjelma keskittyi pakolaisten ja paluumuuttajíen vastaanottamiseen. Uuden kotouttamisohlelman laadinta tuli ajankohtaiseksi, kun aiemmin toimintaa ohjannut laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ia turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta kumottiin ja voimaan tulivat laki kotoutumisen edistämisestä (386/2010) ja Laki kansainvälistä suojelua hakevien vastaanotosta 046/ Uuden lain lähtökohtana on vastata maahanmuutossa viimeisen 20 vuoden aikana tapahtuneisiin muutoksiin. Suomessa asuva ulkomaalaisväestö lähes kaksinkertaistui 2OOOluvulla ollen ,8 o/o väestöstä. Laki kotoutumisen edistämisestä Uusi laki kotoutumisen edistämisestä astui voimaan Lain piirissä on kaikkí Suomeen muuttaneet ulkomaalaiset. Tavoitteena on tukea maahanmuuttajien aktiivista osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa sekä edistää heidän kotoutumistaan. Oikeus kotoutumistoimenpiteisiin pohjautuu tôrpeeseen, ei esimerkiksi maa ha ntu loperusteeseen. Uuden kotoutumislain pääkohdat ovat:. Alkuvaiheen ohjausta parannetaan Kaikki Suomeen muuttavat henkilöt saavat perustietoa yhteiskunnasta ja ohjausta palveluista saadessaan oleskeluluvan tai rekisteröidessään oleskeluoikeutensa. Kotoutumislain voimaantulon yhteydessä on julkaistu uusi Perustíetoa Suomesta -opas, iota jaetaan poliisin ja maistraattien toimipisteissä sekä ulkoministeriön edustustoissa. Opas löytyy myös verkosta Opas sisältää tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, maahanmuuttajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä tietoa mahdollisuuksista kotoutumista edistäviin toímenpiteisíin.. Kotoutumisen kaksisuuntaisuutta edistetään Kotoutuminen mahdollistuu vain vuorovaikutuksessa maahanmuuttajien ja kantaväestön kesken. Kunnan ja muiden paikallisten viranomaisten vastuulla on edistää alueellaan kansainvälisyyttä, yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryh m ien ka nssa.. Haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien asemaa parannetaan Ulkopuolisuuden ja syrjinnän kohteeksi joutumisen kokemukset voivat leimata ihmisen elämää koko eliniän. Siksí erityisesti lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäis,yn on kiinnitettävä huomiota. Muita erityisessä elämäntilanteessa eläviä ovat työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt, esim. puolisoina Suomeen muuttaneet henkilöt vammaiset ja ikäihmiset Kotoutumisen edistäm sen tarkoitus Kotoutumisen edistämisen tarkoituksena on tarjota maahanmuuttajalle mahdollisimman pian maahantulon jälkeen suomalaísen yhteiskunnan aktiívisen ja tasavertaisen jäsenen tarvitsemat valmiudet. Onnistuneessa kotoutumisessa maahanmuuttaja saavuttaa tasavertaisen aseman yhteiskunnassa ja kotíkunnassaan niin oikeuksien kuin velvollisuuksien osalta unohtamâtta kuitenkaan oman kielen ja kulttuurin säilyttämístä. Kotoutumisen tärkeimmät edellytykset ovat maahanmuuttajabarometrin 2012 mukaan kielitaito la työllistyminen. (D

6 Suomen kieli, kulttuurija osallisuus /ksilöllinen kotoutuminen Oma kielen ja kulttuurin säilyttäminen Työelåimään osallistuminen Kuvio 1. Maaha n m u uttaja n kotoutu m iseen va i kuttavat tekij it. Kotoutuminen on aina yksilöllinen prosessi la lähtee maahanmuuttajan omista tarpeista. Kotoutumisen haasteet liittyvät paitsi kielitaitoon la työllistymiseen usein myös arjessa tarvittaviin taitoihin ja yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapoihin. Kotoutuminen tapahtuu helpoiten erilaisissa arkipäivän tilanteissa ja kohtaamisissa kantaväestön kanssa. Kotoutumisen eri kohderyhmät Suomeen muutetaan useista eri syistä. Pääperusteina suuruusjärjestyksessä ovat perhesiteet, opiskelu, työ, humanitääriset syyt sekä paluumuutto. Tavoitteena on, että maahanmuuttajat käyttävät samoja perus- ja erityispalveluja kuin muutkin kuntalaiset. Kotouttamistoimet koskevat kaikkia maahanmuuttajia maahantuloperusteesta riippumatta. Eri kohderyhmille suunnataan erilaisia palvelula heidän tarpeittensa mukaisesti. Humanitäärisin perustein tulevien maahanmuuttajien kotoutuminen poikkeaa muista maahanmuuttajista siten, että he tarvitsevat alkuvaiheessa runsaasti eri viranomaisten palveluja. Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut vastaavat näíden maahanmuuttajien vastaanottopalveluista ensimmäisten kuukausien ja vuosien ajan. Kts luku 12 Suunnitelma pakolaisten vastaanottamísesta. Alkuvaiheen vastaanottopalveluiden jälkeen pakolaiset käyttävät tarvitsemiaan kaikille kuntalaisille tarkoitettuja palveluja. Kokkolan kaupungin kotouttamisohjelma Laissa säädetään, että kunnalla on yleis - ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajíen kotouttamisen suunnittelusta, kehittämisestä ja seurannasta paikallistasolla. Kunnan on huolehdittava siitä, että. kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttalalle. maahanmuuttajien kotoutumisen edístämisen toimenpiteet ja palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan siinä laajuudessa kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. kunnan henkilöstön osaamista kehitetään kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Erityisesti kunnan velvoite on tukea niiden maahanmuuttajien kotoutumista, jotka eivät ole työmarkkinoiden käytettävissä. Kotoutumislain mukaan paikallisten viranomaisten on yhteistyössä järjestölen ja yhteisöjen kanssa kehitettävä kotoutumista monialaisena yhteistyönä. Sosiaali- ja terveysiohtaja Jussi Salminen nimesi kotouttamisohjelman laadinnan ohjausryhmään seuraavat tahot: Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut, perusterveydenhuolto Terveyspalvelut erikoissairaan hoito Keskushallinto Seppo Mattila, lnkeri Koivu, Otto Salo ja Pírkko Kivistö llkka Luoma Raija Kiljunen llkka Kangas

7 Tekninen toimi/asuminen TE-toimisto Kela Opetus-, kasvatus-, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut Ev.lut. seurakunta Poliisi Järjestöt Sosiaali- ja terveyslautakunta Maahanmuuttajien edustus Ritva Ollila Noonna Väliharlu / Vuokko Ekdahl Esa Rahja Mika Sarkkinen Kai Kytölaakso Ronnie Djupsund Martti Nykänen Mikael Brännkärr Tamara Turpeinen Roy Sabel Zubeida Laun Song Bo Jose Flore Vargas Työryhmä voi kutsua ohjausryhmään myös muita tarvittavia tahola. Kotouttamisohjelman laadinnasta vastasi Liisa Ahonen. Maahanmuuttajatyötä tekeville järjestettiin Hyvien käytäntöjen dialogi, jonka tuloksena saatiin selville maa ha n m u uttajatyön nykytila ja keh ittäm ista rpeet. Ohjausryhmä hyväksyi kotouttamisohjelman Ohjelmasta pyydettiín lausuntoja yhteensä 17 yhteistyötaholta ja niitä annettiin 9 kpl. Kotouttamisohjelman teon yhteydessä kartoitettiin myös kaupunkilaisten mielipiteitä ja asenteita maahanmuuttajia kohtaa. Kyselyn toteutti Centria ammattikorkeakoulun opískelilaryhmä. Tiivistelmä kyselyn tuloksista on liitteenä 2. Kokkolan kaupungin toimintaympäristö Keski-Pohjanmaalla on ulkomaan kansalaisia noín.1255, joka on noin 1,8 o/oväestöstä. Ulkomaalaisten määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana yli kaksinkertaistunut ja viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana nelínkeftaistunut Kokkolassa ulkomaan kansalaisia on 990, joka on noin 2,1 o/o väestöstä. Ulkomaalaisía opiskelijoita on noin Kansalaisuuksia Kokkolassa on noin 80. flilastokeskus 31 ] ,OO U LKOMAAN KANSALAISTE N OSU US KOKONAISVÄESTöSTA OL2 3,50 v, f ø o I èr 3,OO 2,50 2,OO 1,50 1,OO o,50 + Ulkomaan kansalaisten osuus koko maa + Ulkomaan kansalaisten osuus Keski-Pohjanmaa =þ Ulkomaan kansalaisten osuus Kokkola o,oo L9 9 2 t t99 A () 6 200fJ 20tO 20 L2 Kuvio 2. Ulkomaan kansalaisten o/o-osuus Suomessa, Keskí-Pohjanmaalla ja Kokkolassa. Lähde: Tilastokeskus (D

8 180 L60 L40 t o ULKOMAAN KANSALAISET MAITTAIN KESKI- POHJANMAALLA VUONNA 20LL Kuvio 3. Suurimmat kansalaísuusryhmät Keski-Pohjanmaalla Lähde: Tilastokeskus K ES KI. POHJAN MAAN U LKO MAALAI STAUSTAIS ET VUONNA 2012,o * "".""" "*.-. ""t* ""*" ".,"*""" Kuvio 4. Ulkomaalaistaustaiset maanosittain Keski-Pohjanmaalla 2012Lähde: Tilastokeskus (D

9 2. Kotouttamisohjelman t<ytkeytyminen stntegiseen suunnitteluun 2.1. Suomen maahanmuuttoasioiden hallinto Valtioneuvoston periaatepäätöksen (13.6.2O13) Maahanmuuton tulevaisuus 2O2O-strategian mukaan Suomen maahanmuuttopolitiikalle on määritelty seuraavat kolme suuntaviivaa 1. Suomi on turvallisesti avoin 2. Jokainen löytää paikkansa 3. Moninaisuus on arkea Strategian mukaan maahanmuuttajat ovat pysyvä ja tervetullut osa suomalaista yhteiskuntaa. Tavoitteena on suvaitsevaisen, turvallisen ja moniarvoisen Suomen rakentaminen ja Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn lisääminen. Maahanmuuttokysymykset kuuluvat useille hallinnonaloille la viranomaisille sekä valtakunnallisesti, alueellisesti että paikallisesti. Poikkihallinnollista yhteistyötä tarvitaan sekä ministeriöiden tasolla että alueellisestija paikallisesti. Sisäasianministeriö vastaa maahanmuuttopolitiikan sekä maahanmuuttoa ja kansalaisuutta koskevan lainsäädännön valmistelusta. (www.intermin.fi) Maahanmuuttovirasto myöntää ensimmäiset oleskeluluvat, käsittelee turvapaikkahakemukseç ohjaa vastaanottokeskusten toimintaa, päättää käännyttämisestä ja karkottam sesta, vastaa kansalaisuushakemusten käsittelystä ja muukalaispassien myöntämisestä. Maahanmuuttovirasto toimii sísäasíanministeriön alaisuudessa. (www.migri.fi) Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa kotouttamisasioiden johtamisesta. lhdessä sisäasiaínministeriön kanssa työja elínkeinominister ö seuraa työvoiman maahanmuuton määriä ja rakennetta ja kehittää seurantavälíneitä. (www.tem.fi) Ulkoasiainministeriö vastaa viisumipolitiikasta. Suomen ulkomaan edustustot myöntävät viísumeita ja vastaanottavat kansalaisuusilmoituksia ja oleskelulupahakemuksia. (www.formin.fi) Toimialakohtaiset ministeriöt vastaavat omaan toimíalaan kuuluvista kotouttamistoimista Kokkolan kaupung n muut strateg at ja niiden kytkeytyminen kotouttamisohjelmaan Kokkolan kaupungin strategia Ka upu n g invaltuusto on hyväksynyt Kokkolan kaupun g in strategian O Strategian johdannon mukaan "Strategia on elävä, kun se näkyy päätöksenteossa, erillisissä poikkihallinnollisissa ohjelmissa, toimiala- ja yksikkökohtaisissa suunnitelmissa ja tulkinnoissa. Kaupungilla on yksi strategia, jota toteuttavat erilliset ohjelmat ja suunnítelmat sekä taloussuunnitelmal' (D

10 Kokkolan visio 2015 KOKKOLASSA PARASTA AIKAA Elinvoimainen, merellinen ja kaksikielinen Kokkola tarjoôa asukaslähtöiset palvelut ja viihtyisän elinympäristön. Kaupungin menestys perustuu kansainvälisy een, korkealuokkaiseen osaamiseen, kulttuuriin, logistiikkaan ja monipuoliseen elinkeinotoimintaan - kärkenään kemia. Kokkolan kaupungin yhdenvefta suussuunn telma Ka upun g invaltu usto on hyvåi ksynyt yh denvertaisuussu un n itelma n O 11 Kokkolan yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiksi on kirjattu:. /hdenvertaisuus henkilöstöpolitiikassa. lhdenvertaisuus toimialojen ja työyhteisöjen osaamisvaatimu ksissa. lhdenvertaísuus viestinnässä ja yhteydenpidossa. Osallisuuden kehittäminen. Víra nomaisten tavoitettavu uden pa ra nta m in en. Moninaisuuden huomioimínen. Seurannan monipuolistaminen. Esteettöm1ryden varmistaminen I[ tt ( -# Keski-Pohjanmaan kansainvälisyysselvitys Keski-Pohjanmaan liitossa on yhteistyössä alueen keskeisten organisaatioiden kanssa koottu em. selvitys taustaai n eistoksi keväällä ju I ka stavaa ka nsai nväl ísyysstrateg iaa va rten. /tiedostoukv_lopullinen.pdf Työperäisen maahanmuuton strateg a Pohjanmaan a Keski-Pohlanmaan alueella Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimeksiannosta Bothnia Work- hankkeessa on tehty selvitys n työperäisestä maahanmuutosta Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella. Selvityksessä tarkastellaan alueen työvoimansaantinäkymiä 3-5 vuotta eteenpäin työperäisen maahanmuuton näkökulmasta. Strategiassa on koottu tietoa työperäisen maahanmuuton parissa toimívien tahojen ja työnantajien käyttöön. I medial 427_Strategiajulkaisu_D_low.pdf Eri kieli- ja kulttuuriryhmien kasvatus ja opetus Kokkolassa https://www.kokkola.filopetusja_koulutus/maahanmuuttajaopetus/fi_fllmaahanmuuttajaopetus/

11 3. Alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta Kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaan kunnan, työ- la elinkeinotoimiston sekä muiden viranomaisten on annettava maahanmuuttalalle asianmukaista neuvontaa ja ohjausta kotoutumista edistävistä palveluista ja toimenpiteistä. Ohjauksen ja neuvonnan tarve on erityisen suuri maahantulon alkuvaiheessa riippumatta siitä millä perusteella maahan tullaan. Perustietoa Suomesta -opas annetaan kaikille Suomeen muuttaville oleskelulupapäätöksen saamísen tai väestötietojen rekisteröinnin yhteydessä. Oppaan tarkoituksena on auttaa Suomeen asettumisen alkuvaiheessa antamalla perustietoa mm. asumisesta ja työnteosta sekä suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista. Opas on saatavilla sekä verkossa että painettuna oppaana. Suomeen ja kuntaan asettumisen alkuvaiheessa on hoidettava seuraavat viranomaisasiat: i i lti,ì I rit ì i; I tl l,,, l..rr r Rekisteröinti Suomen väestötietojärjestelmään (oleskelulupa ja matkustusasiakiria) Henkilötunnuksen saaminen ':.1'',: t,'.t, I I rljtlll, r, i. EUI maan kansalaisten rekisteröinti Su omessa asuvaksi. Ajokortin voimassaolo Suomessa. Kela-kortin hakeminen Kortti osoittaa oíkeuden Suomen sosíaal ituryaan..,i't I I I i ì r I t,,t.,l i ; '"1 lr] itl iì. Verokortin hakeminen Tarvitaan palkkaa tai muita tuloja varten Ì1,lr r iì l i l'l i' Rekisteröinti työnha kijaksi Alkukartoitus Kotoutumissu unnítelma Kotoutumiskoulutus l,l t,l : L I ii Asuminen Lasten päivähoito Lasten koulunkäynti Terveyspalvelut Sosiaalityö Alkukartoítus ja kotoutumissuunnitelma asiakkaille, jotka eivät ole TE-toimistossa työnhakijoina Kuvio 5. Alkuvaiheen asiointiyhteydet Maahanmuuttajan lähtömaa la tausta vaikuttavat siihen kuinka haastavaksi viranomaisasiointi koetaan. /hteinen kokemus on, että asiointi viranomaisissa on hankalaa. Kun Suomen palvelujärjestelmä on vieras eikä ole tietoa millaisia palveluja ylipäätään on saatavilla ja keihin viranomaisiin tulee olla yhteydessä missäkin asiassa, on vaikea ohjautua tarvitsemaansa palveluun. Lisäksi viranomaislomakkeet ovat vaikeaselkoisia täytettäviä suomalaisellekin. Asiointia vaikeuttavat ongelmat ymmärtämisessä puolin ja toisin. Väärinkäsitykset johtavat helposti vääriin tulkintoihin, mikä saattaa johtaa asiakkaan vetäytymiseen, uusiin ongelmiin ja mm. etuuksien menettämiseen.

12 Suomalainen palvelujärjestelmä edellyttää asiakkailta omatoimisuutta asíoittensa hoitamisessa. Maahanmuuttajat toivovat ja tarvitsevat auttavaisempaa asennetta asioinnissa. Niukkojen resurssien koetaan rajoittavan yksilöllisempää ohjausta ja joskus palveluasenteessakin voí olla puutteita. Mm. seuraavista verkkomateriaaleista löytyy yleistietoa suomalaisesta palvelujärjestelmästä: - Perustietoa Suomesta 11 eri kielellä mm. asumisesta ja työnteosta sekä suomalaisesta yhteisku n nasta ja ku lttuu rista. /llä pitälänä sisäasiain m ín isteriö. - Perustietoa maahanmuuttajille 15 eri kielellä yhteiskunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista Suomessa. [läpitäjänä kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa. - Tietoa maahanmuuttalille Kokkolan ja Keski-Pohjanmaan alueelta Tulkkipalvelut Kotoutumisen ed istä misestä a nnetun lain mukaa n vira nomaisen on huolehdittava tulkitsemisesta tai kääntäm sestä, jos maahanmuuttaja ei osaa viranomaisessa käytettävää suomen tai ruotsin kieltä. Tulkka uspalveluja on käytettävä erityisesti silloin, ku n viranomaisessa on päätettävä maahan mu uttajan oikeu ksista, etu u ksista tai velvollisu u ksista. Vi ra nomainen tu lkkauksen tilaajana maksaa tulkin käytöstä aiheutuneet kustannukset. Kunnan järjestämät pakolaisten vastaanoton tulkkipalvelujen kustannukset korvataan kunnalle valtíon varoista. Kustannukset korvataan, kun tulkki- la käännöspalvelut liittyvät. pakolaiselle järjestetyn sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. pakolaisen kotoutumissuunnitelman laatimiseen. pakolaisen maahantulon alkuvaiheeseen liittyvään kotoutumista edistävien palvelulen käytön perehdyttämíseen kunnassa, koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Pakolaisten vastâânottoon kuuluvien tulkkipalvelujen jèirjestämiselle ja kustannusten korvaamiselle ei ole asetettu aikarajaa. Suomen kansalaisuuden saanut ei kuulu pakolaisten vastaanoton píiriin eikä hänelle järjestettyjen tul kkipalvel ujen kusta n n u ksia voida korvata ku n nalle valtion va roista. Muiden maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmien laatimisesta ja tarkistamisesta aiheutuvista tulkkikustannuksista vastaa TE-toimisto. Viranomaisen velvollisuudesta huolehtia tulkitsemisesta ja kääntämisestä säädetäãn hallintolaissa ø Víranomaisen on järlestettävä ja kustannettava tulkki tai huolehdittava kustannuksellaan kääntämisestä myös asiassa, joka voi tulla vireílle viranomaisen aloitteesta. Tulkitsemisesta säädetään myös laissa potilaan asemasta ja oikeuksísta 1785/1992) sekä laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (.812/200CD. Tilaajalla on tulkkia tilatessaan vastuu laadukkaiden ja ammatillisten palvelujen käytöstä. Víranomaisen eitule käyttää tulkkina asiakkaan lähisukulaisia, ystäviä tai lapsia. Tulkkien tulee noudattaa työssään asioimístulkin ammattisäännöstöä ja asioimistulkkausohjeita. Tulkkaukset voidaan järjestää joko läsnäolotulkkauksena, jossa kaikki keskusteluun osallistuvat ovat samassa tilassa tai etätulkkauksena, joka voidaan toteuttaa joko videoneuvottelu- tai puhelinlaitteiden välityksellä. Suomessa asuvalla vammaisella maahanmuuttajalla on oikeus Kansaneläkelaitoksen järjestämään tulkkauspalveluun, kun kyseessä on kuulonäkövamma, kuulovamma tai puhevamma.

13 Suomessa on kahdeksan alueellista (kunnallista) tulkkipalvelukeskusta, joista lähimmät Vaasassa ja Oulussa sekä valtakunnall isesti toimivat Semantix ja Professional. /hteystiedot: Semantix, puh. 0.1 O O tai Tulkkaus- ja käännöskeskus Professional Oy, puh Pohjois-Suomen tulkkipalvelu, puh Pohjanmaan tulkkikeskus, puh Kehittämiseh dotu kset: Kehitetään olemassa olevia kaupungin asiakaspalvelun ja sosiaalineuvonnan sekä TE-toi m iston asiakasn euvon nan valmiu ksia vastata myös maahanmuuttaja-asiakkaiden ohjauksesta Kehitetään Welcome Office - t yppistä ohjaus- ja n euvontapistettä yhteistyössä eri toim ijoi den kanssa Tehostetaan asiakastiedottamista ja otetaan huomioon erikieliset asukkaat. Hyödynnetään materiaalia viestinnässä maahanmuuttajílle. lnformoidaan tulkkipalvelujen käyttöä asiakaspalvelu- ja hoitohenkilöstölle Kehiüämisvastuu: Koto-ryhmä Sosiaali- ja terveystoimen johto Ohlausta ja neuvontaa antavat palvelupisteet 4. TE-toimiston palvelut Työ- ja elinkeinotoimisto vastaa työikäisten vuotiaiden maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista edistävistä ja tukevista työvoimapalveluista ja muista toimenpiteistä. Kotoutumispalvelut sisältyvät työvoimahallinnon 2. palvelulinjaan, osaamisen kehittämispalvelut. Kotoutumisajan päätyttyä maahanmuuttaja ohjataan asioimaan palvelutarpeensa mukaiselle palvelulinjalle Alkukaftoitus Työ- ja oleskeluluvan omaava maahanmuuttaja rekisteröityy työnhakijaksi TE-toimistoon Kokkolassa TE-toimiston asiakasvirtojen ohjaaja toimittaa maahanmuuttajan tiedot ao. palvelulinjalle tai kotoutumispalveluihin Kotoutumispalveluissa tehdään asiakkaalle alkukartoitus. Alkukartoitus käynnistetään

14 viimeistään kahden kuukauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta. Alkukartoitus sisältää haastattelun, jossa arvioidaan maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet sekä kielikoulutuksen tarve. Tässä tarkoituksessa selvitetään mm. kielitaito, aikaisempi koulutus- ja työkokemus, omat työllistymis- ja koulutustoiveet sekä elämäntilanne ja siitä johtuvat palvelutarpeet. Alkukartoituksen perusteella maahanmuuttaja ohjataan hänelle parhaiten sopivaan koulutukseen. Kunta järjestää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka ei ole työnhakilana ja saa toimeentulotukea pitkäkestoisesti. TE-toimisto tai kunta voi käynnistää alkukartoituksen myös sitä pyytäneelle muulle maahanmuuttajalle, jos tämän arvioidaan sitä tarvitsevan Kotoutumissuunnitelma Kotoutumissuunnitelma on maahanmuuttajan yksilöllinen suunnitelma niistä toimenpiteistä ja palveluista, joiden tarkoituksena on tukea maahanmuuttajan mahdollisuuksia hankkia riittävä suomen taí ruotsin kielen taito sekä muita yhteiskunnassa ia työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Tavoitteena on myös edistää hänen mahdollisuuksiaan osallistua yhdenvertaisena jäsenenä yhteiskunnan toimintaan. Mikäli asiakas on ulkomaalaistoimiston asiakas, laaditaan kotoutumissuunnitelma yhteistyössä maahanmuuttajan, TE-toimiston ja ulkomaalaistoimiston kanssa. Kotoutumissuunnitelman laatiminen käynnistetään kahden viikon kuluttua alkukartoituksesta. Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään kolmen vuoden kuluttua oleskeluluvan myöntämisestä la se laaditaan enintään yhden vuoden ajaksi. Kotoutumissuunnitelma-aika voi kestää maksimissaan kolme vuotta ja erityisistä syistä sitä voidaan jatkaa kaksivuotta- Alaikäiselle ilman huoltajaa saapuneelle la oleskeluluvan saaneelle laaditaan aina kotoutumissuunnitelma. Perheen kotoutumissuunnitelma laaditaan monialaisena yhteistyönä, jos perheen kokonaistilanne sitä edellyttää. Viimeksi mainituissa vastuuviranomainen on kunta. Kotoutumissuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin osallistumisen aikana maahanmuuttalalle maksetaan kotoutumistukea. Tavoitteena on, että maahanmuuttaja pääsisi soveltuvaan koulutukseen mahdollisímman pian kotoutumissuunnitelman laatimisen jälkeen Kotoutumiskoulutus TE-toimisto tarjoaa aikuisille maahanmuuttaiille kotoutumiskoulutusta, jonka hankkii El!-keskus kilpailutuksen perusteella. Kotoutumiskoulutus järjestetään pääsääntöisesti työvoimakoulutuksena. Myös omaehtoinen opiskelu voidaa n hyvä ksyä kotoutu m istu keen oi keuttavaksi. TE-toimisto ohjaa maahanmuuttajan alkukaftoituksen perusteella hänelle parhaiten sopivaan koulutukseen, joka voi olla kotoutumiskoulutusta, luku- ja kirjoitusta don opetusta tai omaehtoista koulutusta. Kotoutumiskoulutukseen voi sisältyä myös aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista sekä ammatillista suunnittelua ja uraohjausta. Kts. kohta 5.5. Aikuiskoulutus 4.4. Muut TE-toimiston palvelut TE-toimiston yleisenä tehtävänä on työmarkkinoiden toimivuuden edistäm nen turvaamalla osaavan työvoiman saatavuus ja tarjoamalla työtä hakeville mahdollisuus saada työtä. Toisena isona kokonaisuutena on aloittavan yrittäjyyd en va hvista minen ja yritystoim i n nan keh ittä m i nen.

15 Asiakkaat ohjataan henkilökohtaisen palvelutarpeen perusteella jollekin kolmesta palvelulinjasta. työnvälitys ja yrityspalvelut. osaamisen kehittämispalvelut. tuetun työllistymisen palvelut Kaikki julkiset työvoimapalvelut ovat kaikkien palvelulinjojen henkilöasiakkaiden käytössä. Muita palveluja ovat esimerkiksi ammatinvalinta- la uraohjaus, työnhakuvalmennus, starttiraha, yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten arviointi. TE-toimistossa saa myös neuvontaa ja ohjausta ulkomaalaisten tutkintojen rinnastamisesta. Opetushallitus päättää ulkomailla suoritetun tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta julkiseen virkaan tai tehtävään muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Keh ittäm isehdotukset: Al kukartoituksen systemaatti nen hyödyntäminen kotoutumisen edistämiseksí Kielikoulutuksen kehittäminen vastaamaan erilaisia valmiuksia omaavien asiakkaiden kielen oppimista Kielikoulutuksen määrän lisääminen ja hakuprosessin kehittämínen joustavammaksi lhtenäisten kielitestien käyttäminen, joiden perusteella ohjaus oikeaan kielikoulutukseen Säännöllinen yhteistyö eri kouluttajien kesken Kehittämisvastuu: TE-hallinto 5. Oppiminen ja koulutus Muuttuvassa maailmassa pärjääminen edellyttää elinikäisen oppimisen avaintaitoja, oita tarvitaan mm. arjen uusien tilanteiden haltuunottoon ja työelämän muuttuviin olosuhteisiin. Oppiminen alkaa jo varhaiskasvatuksessa ja jatkuu koko eliniän. Suomeen muuttaneilla tulee olla samat mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen kuin täällä syntyneillä. Kielen oppiminen on avain uuteen maahan kotoutumisessa Varhaiskasvatus ja esiopetus Kokkolassa varhaiskasvatuksessa on syksyllä 2013 yhteensä noin 100 eri kieli- ja kulttuuritaustaista lasta. Varhaiskasvatuspalvelut on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille kokkolalaisille lapsille. Päivähoitopaikka pyritään

16 järjestämään lähipäiväkodista. Huoltajien kanssa yhteistyössä laaditaan jokaiselle lapselle henkilökohtalnen varhaiskasvatus-suunnitelma. Tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle yhdenvertaiset edellytykset oppimiseen ja osallisuuteen. Työntekijöiden tueksi on laadittu "muistilista" Kun päiväkotiin saapuu maahanmuuttajalapsi. Huoltajien on tärkeää saada perustietoa suomalaisen varhaiskasvatuksen tavoitteista ja sisällöistä. Lapsen huoltajia kannustetaan myös ylläpitämään lapsen omaa äidinkieltä ja säilyttämään perheen oma kulttuuri. Hyvä oman äidinkielen osaaminen luo pohjan toisen kielen oppimiselle. Varhaiskasvatuksessa on laadittu Suomi toisena kielenä 52 - opetuksen suunnitelma 2OlO. Suunnitelma antaa välineitä kielellisen tason havainnoimiseen ja arvioimiseen ja se liitetään osaksi lapsen henkilökohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Suomi toisena kielenä -opetustuokioita pidetään toistuvina ja muuhun toimintaan sisältyvinä. Varhaiskasvatuksessa oman äidinkielen opetukseen ei juuri ole mahdollisuuksia mutta esiopetuksessa pyritään mahdollisuuksien mukaan sitä järjestämään. Varhaiskasvatuksessa on yksi maahanmuuttajataustainen työntekijä, loka toi m ii koko va rha iskasvatu ksen moni kulttu u risuustyön yhtenä asia ntu ntijana. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset ohjautuvat konsultoiville erityislastentarhanopettajalle samoin perustein kuin muutkin lapset. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset esiopetusikäiset lapset sijoittuvat pääsääntöisesti oman asuinalueensa päiväkodin esiopetusryhmään. Pienryhmä- ja yksilöopetuksella vahvistetaan lapsen oppimisvalmiuksia esiopetuksen aikana. Esiopetuksesta perusopetukseen siirryttäessä huoltajien kanssa täytetään "Saattaen vaíhdettava"- lomake, joka toimii tiedon siirtona perusopetuksen puolelle. Mahdollinen valmistavan opetuksen tarve arvioidaan aina yksilöllisesti. Arviointiin osallistuvat konsultoivat erityislastentarhanopettajat ja valmistavien luokkien opettajat. Va n h empien ka nssa asioitaessa käytetää n ta rvitta essa tul kkipa lvel u ita Perusopetus Kokkolassa perusopetuksessa on syksyllä 2O13 yhteensä n. 2O0 eri kieli- ja kulttuurítaustaista oppilasta Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksessa keskeistä on suomen tai ruotsin kielen osaamisen kehittäminen niin, että oppilaalla on hyvät edellytykset hakeutua jatko-opintoihin ja menestyä niíssä. Oppilaan omaa äidinkieltä ja kulttuuria pyritään ylläpitämään la kehittämään perusopetuksen aikana, míkä tukee oppilaan tasapainoista kehitystä. Opetuslärjestelyissä pyritään ottamaan huomíoon oppilaan lähtökohdat, mm. kieli-, koulu- ja kulttuuritaustat Oppilas, jolla ei ole riíttävää suomen tai ruotsin kielen taitoa yleisopetuksen ryhmässä opiskelemíseen, aloittaa opiskelun perusopetukseen valmistavassa opetuksessa joko omassa ryhmässään tai perusopetusluokassa oman opinto-ohjelmansa mukaisesti. Valmistavan opetuksen ryhmät ovat alakoulussa Hollíhaan ja Koivuhaan kouluissa sekä yläkoulun osalta Kiviniityn koulussa. Valmistavassa ryhmässä opiskellaan oppilaalle laadittavan oman opintoohjelman mukaan, joka kirjataan oppilaan oppimissuunnitelmaan. Oppilas integroidaan jo alkuvaiheen aikana sopivissa oppiaineissa, erityisesti taito- ja taideaineissa ikä- ja taitotasonsa mukaiseen perusopetusryhmään. Siírtyminen perusopetusryhmään tapahtuu vähitellen oppilaan yksilöllisten edellytysten mukaisesti. Kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvat oppilaat ovat tarvíttaessa oikeutettuja oppimisen tukeen Oppilaan tuen ja oppilashuollon käsikirjan perusteiden mukaisesti. Erítyisesti myöhään maahan tulleiden nuorten perusopetus voidaan järjestää Kiviniityn yläkoulussa ns. joustavana perusopetuksena UOPO), jolloin opetuksessa hyödynnetään erilaisia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä. Suomi toisena kielenä opetusta annetaan Hollihaan, Koivuhaan ja Kiviniityn kouluissa kaikilla luokka-asteilla. Oppilaalla tulisi olla oikeus opiskella suomea tai ruotsia toisena kielenä oppimäärän mukaisesti, mikälí hänen kielitaitonsa ei ole äidinkielen tasoinen kaikilla kielen osa-alueilla.

17 Oppilaan oman äidinkielen ja ylläpitokielen opetusta annetaan lukuvuonna kahdeksalla eri kielellä. Valtionavustukseen oikeuttavassa opetusryhmëissä tulee olla vähintään 4 perusopetusoppilasta. Opetus järlestetään kouluilla, joissa on eniten ko. kieltä puhuvia oppilaita. Oppilaan omana uskontona opetetaôn islamia, buddhalaisuutta sekä ortodoksíuskontoa. M aahanm uuttaiaopp laan po lku perusopetuksessa ELINIKAINEN OPPIMINEN Korkca- Yliopisto Ammattikorteafioulu aste Y ll aste h t Lukb e i s h a k sä u Perusopetus A nmâtillinên koulut s 2,4 Valmistrava opetus Põättöb(Istug L sãopetus sto, a ku e oulutus) Pååttötod sû s 9. lk jâlkeen Aamu-ia iltapaivã kerho vll-6. oma ãid nkieli. ugkonlo r52 o tukþpettæ suomi oma äidinkieli Arv o ì okka steesta Valmistiavaopefus 1-3v Esíopeí s vl 7-E r oma ãilinkþli o uskonto r 52 o ù. kiopeü s suomi oma ãitink el Varhaiskasvatus På våkot Alle 17-v lapsi tai nuori Suomeen Kuvio 6. Kokkolan maahanmuuttajaoppilaan polku Lukiokoulutus Kokkolassa on kolme suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen lukio sekä suomenkielinen aikuislukio. Lukioopiskelijoista keväällä 2014 on 22 erikieli- tai kulttuuritaustaista nuorta. Lukioihin haetaan yhteishaun kautta ja pääsyedellytyksenä on perusopetuksen oppimäärä. Lukio-opintoihin hakeutuu suhteellisesti vähän maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita Kiviniityn lukiossa alkaa lukuvuonna2ol lukioon valmistava koulutus, mikäli koulutukseen on riittävä

18 määrä hakijoita. Lukioon valmistavan koulutuksen tehtävänä on lisätti maahanmuuttajien ja vieraskielisten mahdollisuuksia päästä lukiokoulutukseen sekä edesauttaa heidän mahdollisuuksiaan lukio-opinnoissa menestymisessä. Koulutukseen voi hakea maahanmuuttaja tai vieraskielinen, joka on suorittanut perusopetuksen tai muuten omaa sitä vastaavattiedot, eikä hänellä ole riittäviä kielellisiä valmiuksia lukio-opinnoissa menestymiseen. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma opinto-ohjelma. Koulutus on yhden lukuvuoden mittainen ja siihen haetaan yhteishaun lisähaussa kesän aíkana. Tarkemmat sisällöt ja tavoitteet löytyvät lukioon valmistavan opetuksen opetussuu n nitelmasta Nuoften ammatillinen koulutus Keskí-Pohlanmaan koulutusyhtymän alaisuudessa toimii kaksi koulutusyksikköä. Nuoften koulutus tapahtuu Keski- Pohjanmaan ammattiopistossa. Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta vastaa Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus. Lisä ksi Kokkolassa toi m i i Keski-Pohja n maa n konservatorio. Keski-Pohjanmaan ammattiopisto tarjoaa nuorille ammatillista koulutusta 26 ammatilliseen perustutkintoon yhteistyössä alueen Çöelämän kanssa. Lisäksi ammattiopisto tarjoaa ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavia ja valmistav a opintoja mm. maahanmuuttajanuorille. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen tavoitteenâ on antaa opiskelijoille paremmat kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet ammat llis in opíntoihín hakemista ja niissä selviytymistä varten. Valmistavassa koulutuksessa perehdytään myös eri ammatteihin ja oppilaitoksiin ja ohjataan oman koulutuspaikan löytäm sessä yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa. Valmistaviin koulutuksiin haetaan valtakunnallisessa valmistavien koulutusten haussa osoitteessa Ammatilliseen peruskoulutukseen haetaan valtakunnallisessa ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa osoitteessa Mikäli hakijalla ei ole Suomessa suoritetun peruskoulun päättötodistusta, hän hakee yhteishaun harkintaan perustuvassa valinnassa. Perusteluna suositellaan käytettävän koulutodistusten vertailuvaikeuksia. Ulkomaisella tutkinnolla hakevilta ei kysytä arvosanatietoja. Ulkomaisen todistuksen kopio ja käännös on toimitettava oppilaitokseen. Mikäli hakijalla ei ole mitään koulutusta kotimaastaan, hakemukseen liitetään suomalaisen viranomaisen allekirjoíttama selvitys tai lausunto asiasta. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, valinnan edellytyksenä on lisäksi hyväksytty kielikoetulos tai yleínen kielítutkinto lkl suoritettuna vähintään taitotasolla Aikuiskoulutus Kotoutumiskoulutus El!-keskus hankkii kotoutumiskoulutukset kilpailutuksen perusteella. Tällä hetkellä Kokkolan seudun opisto järjeståiä työvoimakoulutuksena vuosittain kaksi 10 kuukauden mittaista kotoutumiskoulutuksen alkuopetuskoulutusta. Koulutus järjestetään opetushallituksen aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Kotoutumiskoulutus sisältää suomen kielen opetusta, yhteiskunta- ja kulttuuritietoa, arkielämän taitoja sekä työelämään liittyvää ohjausta ja työharjoittelua työpaikoilla. Koulutuksen yhteydessä opiskelijat osallistuvat lkl kielitaitostestaukseen tavoitteena keskitason testin suorittaminen, loka on edellytyksenä kansalaisuuden saamiseen. Lisäksi opisto järjestää mm. opetushallituksen erilaisilla projektirahoituksilla koulutuksia. Esimerkiksi vuonna 2014 järjestetään viiden kuukauden lisäkoulutus maahanmuuttajanuorille suomen kielen taitotason parantamiseksi. Kokkolan seudun opisto järjestää myös eritasoista suomen kielen opetusta iltaopetuksena.

19 Luku- ja kirjoitustaidon opetus TE-toimisto voi ohjata maahanmuuttajan luku- ja kirjoitustaidon koulutukseen, mikäli alkukartoituksessa käy esille maahanmuuttajan puutteellinen luku- ja kirjoitustaito. Tarvittaessa koulutus järjestetään opetushallituksen aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Tavoitteena on toimiva alkeiskielitaitotaso (A 1.3). Muu aikuiskoulutus Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus toimii tiiviissä yhteistyössä alueen työelämän kanssa. Aikuiskoulutus järjestää maahanmuuttajille suomen kielen koulutuksia päivä- ja iltakoulutuksina sekä ammatilliseen koulutukseen ja työelä mää n si irtym istä ed istäviä koulutu ksia. Aikuiskoulutuksen oppilaitoksissa maahanmuuttajia opiskelee eri alojen ammatillisissa koulutusryhmissä. Maahanmuuttajaopiskelijaryhmille järjestetään myös omia ammatillisia koulutuksia, mm. puhdistuspalvelualalle. Ammatillisissa koulutuksissa opiskeleville maahanmuuttajille järjestetään tarpeen mukaan suomen kielen opetusta ja muuta tukiopetusta. Kälviällä toimiva Keski-Pohjanmaan kansanopísto, joka on osa Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutusta, järjestää myös maahanmuuttajakoulutusta. Kansanopiston Suomi la työelämä -koulutukset ovat lukuvuoden mittaisia ja niiden tavoitteena on pârantaa maahanmuuttajaopiskelijan suomen kielen taitoja ja edistää hänen ammatilliseen koulutukseen tai työelämään pääsyä. Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus kehittää aktiivisesti maahanmuuttajien koulutus- ja ohjauspalveluíta myös projektirahoitteisesti. Esr-rahoitteisessa Tsemppiä-projektissa on mm. koottu verkkoon maahanmuuttajien tietoja ohjaussivut Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus on ollut tuottamassa aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opiskeluun verkko-opiskelu materiaa I ia, joka löytyy osoitteesta Korkeakoulutus Kokkolan yliopistokeskus Chydenius toimiijyväsþlän, Oulun ja Vaasan yliopistojen yhteisenä ylíopístokeskuksena ja sen painopisteenä on aikuiskoulutus. Tieteenaloistô ovat edustettuina kasvatustieteet, yhteiskuntatíeteet, informaatiotekn olog ia, ka uppatíeteet, terveystieteet ja soveltava kemia. Opinnot ovat pääosin tarkoitettu työssäkäyville opiskelijoille. Chydeniuksessa on vuosittain alle 1 O kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa. useat kansa invälisistä tutkinto-opiskelijoista ovat jo töissä käyviä taí mukana yliopiston projekteissa. Useimmissa maisteriopinnoissa ei tarjota vieraskielistä opetusta, joten opiskelu edellyttää opiskelijalta hyvää suomen kielen taitoa. Erillisiä tukipalveluja ei järjestetä. Centria ammattikorkeakoulussa voi opiskella niin nuorena kuin aikuísena tekniikkaa, liiketaloutta, sosiaali-.ja terveysalaa, kulttuurialaa sekä humanistista ja kasvatusalaa. Ammattikorkeakoulussa on seitsemän englanninkielistä koulutusohjelmaa, joissa suomenkieliset ia ulkomaalaiset muodostavat yhteisiä opiskeluryhmiä. Vuosittain Centriassa on noin 60O ulkomaista tutkinto-opiskelilaa ja noin 80 vaihto-opiskelijaa noin 40 eri maasta. Centrialla on lukuisia työelämäyhteyksiä ja yhteistyömuotoja sisältäen projekteja ja työryhmiä sekä yhteydenottojâ yrityksíltä, lotka tarjoavat harjoittelu- ja työpaikkoja. Näitä ylläpidetään oppimisympäristön sivuilla ja 'av?.,t3>

20 informoidaan opiskelijoita suoraan. Opiskelijoille järjestetään myös yritysesittelyjä ja yritysvierailuja. Opintosuunnitelmissa on Career Planning-kurssi sekä valinnaisena Suomen kulttuuriin ja yhteiskuntaan liitvvät kurssit Getting Local and Global sekä Finnish Society ja Culture, jotka tukevât yhteiskuntaan ja paikallisuuteen integroitumista. Kaikissa englanninkielisissä ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa koulutusohjelmissa on mahdollista suorittaa suomen kielen opintoia 12 op, näistä pakollisena on koulutusohjelmasta riippuen 6-12 op. Centrian opiskelijakunta COPSA kouluttaa vuosittain omat opiskelijatutorit jokaiselle aloittavalle ryhmälle sekä vaihto-opiskelijoille. Englanninkielisiin koulutusohjelmiin koulutettavat tutorit valmistellaan erityisesti kohtaamaan eri kulttuuritaustaisia opiskelijoita ja olemaan heidän tukenaan niin opiskeluun kuin vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Kokkolan avoimissa korkeakouluissa opintoja voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ne ovat kaikille avoimia kou lutustaustasta ri ippumatta ja maksullísía. Kehittäm iseh l otukset: /hteistyön kehittäm inen varhaiskasvatuksen ja opetuksen nivelvaiheissa Suomi to sena kielenä opetuksen kehittäminen Nuorten maahanmuuttajien tukeminen urasuunnitteluun ja ammatílliseen koulutukseen Opettajien ja koulutusorganisaatioiden suunnitelmallinen yhteistyö koul utuksissa / Koulutuspalvelujen koordinointi Kielen opetus kotiäideille, puolísona maahan tulleille ja ikäihmisille, jotka eivät TE-toimiston asiakkuudessa Suomen kielen jatkokoulutusten tarjonnan varmistaminen Kehittämisvastuu Sivistystoimen johto Centria ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen johto Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Z Sosiaal - ja terveyspalvelut Kotikuntalain mukaan jokaisella pysyvästi Suomessa asuvalla on oikeus kunnan järjestämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Julkisten palvelujen käytön edellytyksenä on, että Kansaneläkelaitos on myöntänyt henkilölle sa irausvakuutuskortin (Kela-kortti). Sosiaali- la terveyspalvelut järjestetään yhdenvertaisina kaikille kuntalaisille. Asiakkaan oikeuksien tukena ovat laki potilaan asemasta ja oikeuksista {.785/1992\ sekä laki sosíaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ß12/2OOO). Näiden lakien hengen mukaan asiakkaalla on oikeus tarpeensa mukaisiin käytettävissä oleviin palveluihin ilman syrjintää. Laeissa säädetään myös asiakkaan oikeudesta tulkkaukseen. Lapsia ei tule käyttää asioimisessa tulkkina. Tutkimusten mukaan muuhun Suomen väestöön verrattuna maahanmuuttajien ikärakenne on nuorempi, koulutus puuttuu useammin, työttömyysaste on suurempi ja tulot ovat pienemmät. Nämä kaikki ovat riskitekijöitä hyvinvoinnille ja terveydelle. Lisäksi on todettu, että maahanmuuttajat hakeutuvat tarpeeseensa ja sairastavuutensa nähden

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä 30.1.2013 Turun kristillinen opisto Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille VUOSAAREN LUKIO_MAAHANMUUTTAJIEN VALMISTAVA KOULUTUS Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille alkamassa Vuosaaren lukion yhteydessä on syksyllä 2011 alkamassa lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille.

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Väestötilastoja *Ulkomaiden kansalaisia 183 133 henkilöä eli 3,4 prosenttia väestöstä. *Suurimmat

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK Työvoimapoliittisiin koulutuksiin on eri tasoille eri kielivaatimukset. Alkukartoitukseen ja Suomen kielen perusteet

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Maahanmuuttotilanne Jyväskylässä Ulkomaalaistaustaisia asukkaita Jyväskylässä

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 220 6.11.2013 Kaupunginhallitus 412 18.11.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 62

Lisätiedot

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen 10.12.2015 Yksin tulleet alaikäiset Suomessa 2006-2015 Yksintulleiden turvapaikanhakijalasten määrä on kasvanut voimakkaasti tänä vuonna 2006 2007 2008

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Työelämän kansanopisto Nuoret turvapaikan hakijat kansanopistossa Sivistystyön Vapaus ja Vastuu Pirkanmaa Studia Generalia Murikka 12.11.2015 1 Vapaa sivistystyö Suomessa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille. Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329

Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille. Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329 Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329 KYKY-hanke (1.9.2015-31.10.2017) Opetusviraston ESR-rahoitteinen projekti, joka

Lisätiedot

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma.

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Keskeiset käsitteet Alkukartoitus Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 Maahanmuuttajataustaisten nuorten opintopolut Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Kuntamarkkinat 14.9.2011 Ylitarkastaja Peter Kariuki 14.9.2011 14.9.2011 Maahanmuuton Suomen kartta Ulkomaalaisten osuus (%) kunnan asukasluvusta 31.12.2009

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset Johtaja Kirsi Kangaspunta

OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset Johtaja Kirsi Kangaspunta OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset 4.2.2016 Johtaja Kirsi Kangaspunta Vuonna 2015 Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden ikäjakauma 0-5 vuotiaat (7%) 6-15 vuotiaat (10 %) 16-18 vuotiaat

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ylitarkastaja Tiina Pesonen SM/MMO/Kotouttamisyksikkö Oulu 18.3.2010 18.3.2010 Kotouttamislain kokonaisuudistus - soveltamisala Soveltamisala koskisi kaikkia

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

Opetusviraston ja Nuorisoasiainkeskuksen yhteistyötä. Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan kokous

Opetusviraston ja Nuorisoasiainkeskuksen yhteistyötä. Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan kokous Opetusviraston ja Nuorisoasiainkeskuksen yhteistyötä maahanmuuttajataustaisten nuorten parissa Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan kokous 28.4.15 Opetusviraston peruspalvelut maahanmuuttajataustaisille

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

Uusi NAO maahanmuuttajille

Uusi NAO maahanmuuttajille Uusi NAO maahanmuuttajille Ikkunat auki eurooppalaiseen aikuiskoulutukseen, Helsinki 17.-18.11.2016 Ulla-Jill Karlsson Neuvotteleva virkamies Ammatillisen koulutuksen osasto Uusi NAO maahanmuuttajille

Lisätiedot

Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa

Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa YLÄ-SAVON MAAHANMUUTTA- JANEUVONTA KANSALAISOPISTOT PAKOLAISTYÖ YLÄ-SAVON AMMATTIOPISTO POHJOIS-SAVON TE-TOIMISTO PORTAANPÄÄN KRISTILLINEN

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa

3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa 3.3 Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa Yhteistyön tavoitteina on, että esiopetus, muu varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat johdonmukaisen, lapsen kasvua ja oppimista tukevan jatkumon.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen 26.01.2012 Sivu 1 / 1 395/12.01.01/2012 3 Nuorten maahanmuuttajien opetuksen siirtäminen Matinkylän koulun alaisuudesta Espoon aikuislukion alaisuuteen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09)

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2 Sisällys 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Rovaniemen MAKO-verkosto 22.2.2012 ja Meri-Lapin MAKO-verkosto 23.2.2012 Anne-Mari Suopajärvi/ Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Seuraneuvottelukunta. I Love Sport Oulu hanke

Seuraneuvottelukunta. I Love Sport Oulu hanke 12.12.2011 Seuraneuvottelukunta I Love Sport Oulu hanke Taustaa Suomen ulkomaalaisväestö on viimeisten vuosikymmenien aikana moninkertaistunut. Myös Oulussa maahanmuuttajien määrä on tasaisesti kasvanut.

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Pöytyän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Avaus. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä. Leena Nissilä FL, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Avaus. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä. Leena Nissilä FL, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Avaus Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Leena Nissilä FL, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 040 348 7705 Uutta lainsäädännössä Kansalaisuuslakia uudistetaan - kansalaisuutta

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteet 1.1 Peruopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja laajuus Maahanmuuttajien valmistava opetus on tarkoitettu jokaiselle

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Seinäjoki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Seinäjoki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Seinäjoki 12.1.2017 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Mauno Salmela 12.1.2017 1 Laki kotoutumisen edistämisestä NYKYTILA Laki kotoutumisen edistämisestä tuli voimaan 1.9.2011 Tarkoituksena on mm. tukea ja edistää

Lisätiedot

Tilannekatsaus maahanmuuton asioista. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu

Tilannekatsaus maahanmuuton asioista. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu Tilannekatsaus maahanmuuton asioista Pohjois-Karjalan ELY-keskus Reijo Vesakoivu 1 Turvapaikanhakijatilanne Koko maassa V. 2015 32478 turvapaikanhakijaa V. 2016 1697 (1.1. 23.2.) Irak 61%, Afganistan 17%,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS

S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS KIELITIVOLIN KOORDINAATTORIT S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS opetusneuvos Terhi Seinä 5.11.2010 MAAHANMUUTTAJAOPETUKSEN TAVOITE antaa Suomeen muuttaville valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA

AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA AJANKOHTAISTA OPETUSSUUNNITELMISTA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN NÄKÖKULMASTA Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki 16.9.2014 Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Maahanmuuton aiheuttamat kokonaiskustannukset Oulun kaupungille, valtuustoaloite. Dno OUKA: 1411 /020/2010

Maahanmuuton aiheuttamat kokonaiskustannukset Oulun kaupungille, valtuustoaloite. Dno OUKA: 1411 /020/2010 Maahanmuuton aiheuttamat kokonaiskustannukset Oulun kaupungille, valtuustoaloite Dno OUKA: 1411 /020/2010 Valtuutettu Olli Immonen on kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.3.2010 jättänyt seuraavan valtuustoaloitteen:

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutus tänään

Kotoutumiskoulutus tänään Kotoutumiskoulutus tänään AVI 12.4.2016 Paula Frantti-Niemelä Rovalan setlementti ry / Rovala-Opisto paula.frantti-niemela@rovala.fi Yleistä Rovala-Opistosta Rovala-Opisto on vuonna 1954 perustettu Rovalan

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Maahanmuuttaja oman elämänsä toimijana Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO Peter Kariuki

Maahanmuuttaja oman elämänsä toimijana Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO Peter Kariuki Maahanmuuttaja oman elämänsä toimijana Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO Peter Kariuki Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO 14.11.2011 Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Maahanmuuttotilanne Pirkanmaalla. Pirkanmaa ELY-keskus

Maahanmuuttotilanne Pirkanmaalla. Pirkanmaa ELY-keskus Maahanmuuttotilanne Pirkanmaalla Pirkanmaa ELY-keskus 1.11.2016 Maahanmuuttajat Pirkanmaalla Pirkanmaalla asui vuoden 2015 lopussa yhteensä 506 114 asukasta, joista 21 485 oli vieraskielisiä (4,2 %). Vieraskielisillä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ESPOON KAUPUNKI OPETUS- JA KULTTUURITOIMI SUOMENKIELINEN KOULUTUSKESKUS PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Espoon suomenkielisen koulutuslautakunnan kokouksessa 12.5.2004

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Maakuntauudistuksesta aiheutuvat muutokset kotoutumisen edistämiseen

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot