ll. Osallisuus ia henkilöstön osaam sen vahvistaminen Sisällysluettelo:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ll. Osallisuus ia henkilöstön osaam sen vahvistaminen Sisällysluettelo:"

Transkriptio

1 I(otinù l(okkola KOKKOLAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJ ELMA 20^

2

3 Sisällysluettelo: l. Johdanto/tausta 5 2. Kotouttam isohjelman kytkeytym inen strategiseen su u n nittelu u n.. I 2.1. Suomen maahanmuuttoasioidenhallinto I 2.2. Kokkolan kaupungin muut strategiat ja niiden kytkeytyminen kotouttamisohjelmaan Tulkkipalvelut Kotoutumiskoulutus Muut TE-toimiston palvelut Perusopetus Lukiokoulutus Korkeakoulutus 7. Sosiaali- ja terueyspalvelut Vapaa-ajan palvelut Kirjastopalvelut. Nuorisopalvelut. Liikuntapalvelut ll. Osallisuus ia henkilöstön osaam sen vahvistaminen 12. Suunnitelma pakolaisten vastaanottam sesta I 2.1. Ulkomaalaistoimisto Kustannusten korvaaminen kunnalle kotoutumisen edistämisen toimenpiteistä 13. Kotouttamisohjelman seuranta ia aian tasalla pitäminen 2A Liite 1 Käsitemäärittelyä 35 Liite 2 Kotina Kokkola-kyselyn tiivistelmä (D 38

4 KOTI KOKKOLASSA Sisällöltään sana koti on jokaiselle niin merkityksellinen, että se asettaa kotouttamisohjelmalle suuren tehtävän. Jokaisella tulee olla oikeus siíhen, että hän on tervetullut koti n. Kokkolan kaupunki toivottaa kaikki uudet asukkaansa tervetulleeksi kotiin Kokkolaan. Kaupungin kehittyvä kansainvälisyys, suvâitsevaisuus ja yhteisöllisyys luovat edellytykset hyvälle ja turvalliselle elämälle kaupungissa. Näitä arvoja ja asenteita haluamme edelleen vahvistaa. Se on tärkeää myös sen vuoksi, että ulkomaalaisten ja vieraskielisten määrä on Kokkolassa parin viíme vuosiçmmenen aikana tasaisesti kasvanut. Työ, opiskelu ja humanítaariset syyt ovat tuoneet kaupunkíin uusia asukkaita. S 4yskuussa voimaan tullut laki kotouttamisen edistämisestä koskee kaikkia Suomeen muuttavia henkilöitä maahantulon perusteesta riippumatta. Lain keskeiset tavoitteet ovat velvoittavia la niiden mukaan tulee: - parantaa alkuvaiheen ohjausta ja antaa tietoa Suomen yhteiskunnasta - tukea maahanmuuttajien aktiivista osallisuutta - tunnistaa ja auttaa haavoittuviin ryhmíin kuuluvia maahanmuuttajia, esimerkkinä vammaiset, ikäihmiset ja vaikeassa tilanteessa elävät naíset ja lapset. Laki korostaa kunnan ja muiden paikallisviranomaisten yhteistyötä alueensa kansainvälis,yden, yhdenvertaisuuden ja myönteisen vuorovaikutuksen edistämisessä eri väestöryhmien kanssa. Laki velvoittaa kunnan laatimaan ohjelman suunnittelun välíneeksi. Käsillä oleva ohjelma on laadittu monialaisena yhteistyönä eritoimijoiden kesken. Siinä linjataan kaupungin tasolla maahanmuuttajíen kotouttamiseen liittyvät kehittämistarpeet sekä hyvien tulosten saavuttamiseksí välttämätön yhteistyö eri tahojen kanssa. Ohjelman toteuttamisessa tärkeä tehtävä on eritoimijoista nimettävällä kotouttamisohjelman seurantaryhmällä. Laadintavaiheen yhteistyöstä kiittäen toivotan sille parhainta menestystä ohjelman toteuttamisessakin. Antti lsotalus Kaupunginjohtaja (D

5 l. Johdanto / tausta Kokkolan kaupungin aikaisempi kotouttam sohjelma on laadittu vuonna 2OO4ia se on päivitetty vuonna 20O7. Ohjelma keskittyi pakolaisten ja paluumuuttajíen vastaanottamiseen. Uuden kotouttamisohlelman laadinta tuli ajankohtaiseksi, kun aiemmin toimintaa ohjannut laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ia turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta kumottiin ja voimaan tulivat laki kotoutumisen edistämisestä (386/2010) ja Laki kansainvälistä suojelua hakevien vastaanotosta 046/ Uuden lain lähtökohtana on vastata maahanmuutossa viimeisen 20 vuoden aikana tapahtuneisiin muutoksiin. Suomessa asuva ulkomaalaisväestö lähes kaksinkertaistui 2OOOluvulla ollen ,8 o/o väestöstä. Laki kotoutumisen edistämisestä Uusi laki kotoutumisen edistämisestä astui voimaan Lain piirissä on kaikkí Suomeen muuttaneet ulkomaalaiset. Tavoitteena on tukea maahanmuuttajien aktiivista osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa sekä edistää heidän kotoutumistaan. Oikeus kotoutumistoimenpiteisiin pohjautuu tôrpeeseen, ei esimerkiksi maa ha ntu loperusteeseen. Uuden kotoutumislain pääkohdat ovat:. Alkuvaiheen ohjausta parannetaan Kaikki Suomeen muuttavat henkilöt saavat perustietoa yhteiskunnasta ja ohjausta palveluista saadessaan oleskeluluvan tai rekisteröidessään oleskeluoikeutensa. Kotoutumislain voimaantulon yhteydessä on julkaistu uusi Perustíetoa Suomesta -opas, iota jaetaan poliisin ja maistraattien toimipisteissä sekä ulkoministeriön edustustoissa. Opas löytyy myös verkosta Opas sisältää tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, maahanmuuttajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä tietoa mahdollisuuksista kotoutumista edistäviin toímenpiteisíin.. Kotoutumisen kaksisuuntaisuutta edistetään Kotoutuminen mahdollistuu vain vuorovaikutuksessa maahanmuuttajien ja kantaväestön kesken. Kunnan ja muiden paikallisten viranomaisten vastuulla on edistää alueellaan kansainvälisyyttä, yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryh m ien ka nssa.. Haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien asemaa parannetaan Ulkopuolisuuden ja syrjinnän kohteeksi joutumisen kokemukset voivat leimata ihmisen elämää koko eliniän. Siksí erityisesti lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäis,yn on kiinnitettävä huomiota. Muita erityisessä elämäntilanteessa eläviä ovat työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt, esim. puolisoina Suomeen muuttaneet henkilöt vammaiset ja ikäihmiset Kotoutumisen edistäm sen tarkoitus Kotoutumisen edistämisen tarkoituksena on tarjota maahanmuuttajalle mahdollisimman pian maahantulon jälkeen suomalaísen yhteiskunnan aktiívisen ja tasavertaisen jäsenen tarvitsemat valmiudet. Onnistuneessa kotoutumisessa maahanmuuttaja saavuttaa tasavertaisen aseman yhteiskunnassa ja kotíkunnassaan niin oikeuksien kuin velvollisuuksien osalta unohtamâtta kuitenkaan oman kielen ja kulttuurin säilyttämístä. Kotoutumisen tärkeimmät edellytykset ovat maahanmuuttajabarometrin 2012 mukaan kielitaito la työllistyminen. (D

6 Suomen kieli, kulttuurija osallisuus /ksilöllinen kotoutuminen Oma kielen ja kulttuurin säilyttäminen Työelåimään osallistuminen Kuvio 1. Maaha n m u uttaja n kotoutu m iseen va i kuttavat tekij it. Kotoutuminen on aina yksilöllinen prosessi la lähtee maahanmuuttajan omista tarpeista. Kotoutumisen haasteet liittyvät paitsi kielitaitoon la työllistymiseen usein myös arjessa tarvittaviin taitoihin ja yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapoihin. Kotoutuminen tapahtuu helpoiten erilaisissa arkipäivän tilanteissa ja kohtaamisissa kantaväestön kanssa. Kotoutumisen eri kohderyhmät Suomeen muutetaan useista eri syistä. Pääperusteina suuruusjärjestyksessä ovat perhesiteet, opiskelu, työ, humanitääriset syyt sekä paluumuutto. Tavoitteena on, että maahanmuuttajat käyttävät samoja perus- ja erityispalveluja kuin muutkin kuntalaiset. Kotouttamistoimet koskevat kaikkia maahanmuuttajia maahantuloperusteesta riippumatta. Eri kohderyhmille suunnataan erilaisia palvelula heidän tarpeittensa mukaisesti. Humanitäärisin perustein tulevien maahanmuuttajien kotoutuminen poikkeaa muista maahanmuuttajista siten, että he tarvitsevat alkuvaiheessa runsaasti eri viranomaisten palveluja. Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut vastaavat näíden maahanmuuttajien vastaanottopalveluista ensimmäisten kuukausien ja vuosien ajan. Kts luku 12 Suunnitelma pakolaisten vastaanottamísesta. Alkuvaiheen vastaanottopalveluiden jälkeen pakolaiset käyttävät tarvitsemiaan kaikille kuntalaisille tarkoitettuja palveluja. Kokkolan kaupungin kotouttamisohjelma Laissa säädetään, että kunnalla on yleis - ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajíen kotouttamisen suunnittelusta, kehittämisestä ja seurannasta paikallistasolla. Kunnan on huolehdittava siitä, että. kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttalalle. maahanmuuttajien kotoutumisen edístämisen toimenpiteet ja palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan siinä laajuudessa kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. kunnan henkilöstön osaamista kehitetään kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Erityisesti kunnan velvoite on tukea niiden maahanmuuttajien kotoutumista, jotka eivät ole työmarkkinoiden käytettävissä. Kotoutumislain mukaan paikallisten viranomaisten on yhteistyössä järjestölen ja yhteisöjen kanssa kehitettävä kotoutumista monialaisena yhteistyönä. Sosiaali- ja terveysiohtaja Jussi Salminen nimesi kotouttamisohjelman laadinnan ohjausryhmään seuraavat tahot: Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut, perusterveydenhuolto Terveyspalvelut erikoissairaan hoito Keskushallinto Seppo Mattila, lnkeri Koivu, Otto Salo ja Pírkko Kivistö llkka Luoma Raija Kiljunen llkka Kangas

7 Tekninen toimi/asuminen TE-toimisto Kela Opetus-, kasvatus-, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut Ev.lut. seurakunta Poliisi Järjestöt Sosiaali- ja terveyslautakunta Maahanmuuttajien edustus Ritva Ollila Noonna Väliharlu / Vuokko Ekdahl Esa Rahja Mika Sarkkinen Kai Kytölaakso Ronnie Djupsund Martti Nykänen Mikael Brännkärr Tamara Turpeinen Roy Sabel Zubeida Laun Song Bo Jose Flore Vargas Työryhmä voi kutsua ohjausryhmään myös muita tarvittavia tahola. Kotouttamisohjelman laadinnasta vastasi Liisa Ahonen. Maahanmuuttajatyötä tekeville järjestettiin Hyvien käytäntöjen dialogi, jonka tuloksena saatiin selville maa ha n m u uttajatyön nykytila ja keh ittäm ista rpeet. Ohjausryhmä hyväksyi kotouttamisohjelman Ohjelmasta pyydettiín lausuntoja yhteensä 17 yhteistyötaholta ja niitä annettiin 9 kpl. Kotouttamisohjelman teon yhteydessä kartoitettiin myös kaupunkilaisten mielipiteitä ja asenteita maahanmuuttajia kohtaa. Kyselyn toteutti Centria ammattikorkeakoulun opískelilaryhmä. Tiivistelmä kyselyn tuloksista on liitteenä 2. Kokkolan kaupungin toimintaympäristö Keski-Pohjanmaalla on ulkomaan kansalaisia noín.1255, joka on noin 1,8 o/oväestöstä. Ulkomaalaisten määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana yli kaksinkertaistunut ja viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana nelínkeftaistunut Kokkolassa ulkomaan kansalaisia on 990, joka on noin 2,1 o/o väestöstä. Ulkomaalaisía opiskelijoita on noin Kansalaisuuksia Kokkolassa on noin 80. flilastokeskus 31 ] ,OO U LKOMAAN KANSALAISTE N OSU US KOKONAISVÄESTöSTA OL2 3,50 v, f ø o I èr 3,OO 2,50 2,OO 1,50 1,OO o,50 + Ulkomaan kansalaisten osuus koko maa + Ulkomaan kansalaisten osuus Keski-Pohjanmaa =þ Ulkomaan kansalaisten osuus Kokkola o,oo L9 9 2 t t99 A () 6 200fJ 20tO 20 L2 Kuvio 2. Ulkomaan kansalaisten o/o-osuus Suomessa, Keskí-Pohjanmaalla ja Kokkolassa. Lähde: Tilastokeskus (D

8 180 L60 L40 t o ULKOMAAN KANSALAISET MAITTAIN KESKI- POHJANMAALLA VUONNA 20LL Kuvio 3. Suurimmat kansalaísuusryhmät Keski-Pohjanmaalla Lähde: Tilastokeskus K ES KI. POHJAN MAAN U LKO MAALAI STAUSTAIS ET VUONNA 2012,o * "".""" "*.-. ""t* ""*" ".,"*""" Kuvio 4. Ulkomaalaistaustaiset maanosittain Keski-Pohjanmaalla 2012Lähde: Tilastokeskus (D

9 2. Kotouttamisohjelman t<ytkeytyminen stntegiseen suunnitteluun 2.1. Suomen maahanmuuttoasioiden hallinto Valtioneuvoston periaatepäätöksen (13.6.2O13) Maahanmuuton tulevaisuus 2O2O-strategian mukaan Suomen maahanmuuttopolitiikalle on määritelty seuraavat kolme suuntaviivaa 1. Suomi on turvallisesti avoin 2. Jokainen löytää paikkansa 3. Moninaisuus on arkea Strategian mukaan maahanmuuttajat ovat pysyvä ja tervetullut osa suomalaista yhteiskuntaa. Tavoitteena on suvaitsevaisen, turvallisen ja moniarvoisen Suomen rakentaminen ja Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn lisääminen. Maahanmuuttokysymykset kuuluvat useille hallinnonaloille la viranomaisille sekä valtakunnallisesti, alueellisesti että paikallisesti. Poikkihallinnollista yhteistyötä tarvitaan sekä ministeriöiden tasolla että alueellisestija paikallisesti. Sisäasianministeriö vastaa maahanmuuttopolitiikan sekä maahanmuuttoa ja kansalaisuutta koskevan lainsäädännön valmistelusta. (www.intermin.fi) Maahanmuuttovirasto myöntää ensimmäiset oleskeluluvat, käsittelee turvapaikkahakemukseç ohjaa vastaanottokeskusten toimintaa, päättää käännyttämisestä ja karkottam sesta, vastaa kansalaisuushakemusten käsittelystä ja muukalaispassien myöntämisestä. Maahanmuuttovirasto toimii sísäasíanministeriön alaisuudessa. (www.migri.fi) Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa kotouttamisasioiden johtamisesta. lhdessä sisäasiaínministeriön kanssa työja elínkeinominister ö seuraa työvoiman maahanmuuton määriä ja rakennetta ja kehittää seurantavälíneitä. (www.tem.fi) Ulkoasiainministeriö vastaa viisumipolitiikasta. Suomen ulkomaan edustustot myöntävät viísumeita ja vastaanottavat kansalaisuusilmoituksia ja oleskelulupahakemuksia. (www.formin.fi) Toimialakohtaiset ministeriöt vastaavat omaan toimíalaan kuuluvista kotouttamistoimista Kokkolan kaupung n muut strateg at ja niiden kytkeytyminen kotouttamisohjelmaan Kokkolan kaupungin strategia Ka upu n g invaltuusto on hyväksynyt Kokkolan kaupun g in strategian O Strategian johdannon mukaan "Strategia on elävä, kun se näkyy päätöksenteossa, erillisissä poikkihallinnollisissa ohjelmissa, toimiala- ja yksikkökohtaisissa suunnitelmissa ja tulkinnoissa. Kaupungilla on yksi strategia, jota toteuttavat erilliset ohjelmat ja suunnítelmat sekä taloussuunnitelmal' (D

10 Kokkolan visio 2015 KOKKOLASSA PARASTA AIKAA Elinvoimainen, merellinen ja kaksikielinen Kokkola tarjoôa asukaslähtöiset palvelut ja viihtyisän elinympäristön. Kaupungin menestys perustuu kansainvälisy een, korkealuokkaiseen osaamiseen, kulttuuriin, logistiikkaan ja monipuoliseen elinkeinotoimintaan - kärkenään kemia. Kokkolan kaupungin yhdenvefta suussuunn telma Ka upun g invaltu usto on hyvåi ksynyt yh denvertaisuussu un n itelma n O 11 Kokkolan yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiksi on kirjattu:. /hdenvertaisuus henkilöstöpolitiikassa. lhdenvertaisuus toimialojen ja työyhteisöjen osaamisvaatimu ksissa. lhdenvertaísuus viestinnässä ja yhteydenpidossa. Osallisuuden kehittäminen. Víra nomaisten tavoitettavu uden pa ra nta m in en. Moninaisuuden huomioimínen. Seurannan monipuolistaminen. Esteettöm1ryden varmistaminen I[ tt ( -# Keski-Pohjanmaan kansainvälisyysselvitys Keski-Pohjanmaan liitossa on yhteistyössä alueen keskeisten organisaatioiden kanssa koottu em. selvitys taustaai n eistoksi keväällä ju I ka stavaa ka nsai nväl ísyysstrateg iaa va rten. /tiedostoukv_lopullinen.pdf Työperäisen maahanmuuton strateg a Pohjanmaan a Keski-Pohlanmaan alueella Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimeksiannosta Bothnia Work- hankkeessa on tehty selvitys n työperäisestä maahanmuutosta Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella. Selvityksessä tarkastellaan alueen työvoimansaantinäkymiä 3-5 vuotta eteenpäin työperäisen maahanmuuton näkökulmasta. Strategiassa on koottu tietoa työperäisen maahanmuuton parissa toimívien tahojen ja työnantajien käyttöön. I medial 427_Strategiajulkaisu_D_low.pdf Eri kieli- ja kulttuuriryhmien kasvatus ja opetus Kokkolassa https://www.kokkola.filopetusja_koulutus/maahanmuuttajaopetus/fi_fllmaahanmuuttajaopetus/

11 3. Alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta Kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaan kunnan, työ- la elinkeinotoimiston sekä muiden viranomaisten on annettava maahanmuuttalalle asianmukaista neuvontaa ja ohjausta kotoutumista edistävistä palveluista ja toimenpiteistä. Ohjauksen ja neuvonnan tarve on erityisen suuri maahantulon alkuvaiheessa riippumatta siitä millä perusteella maahan tullaan. Perustietoa Suomesta -opas annetaan kaikille Suomeen muuttaville oleskelulupapäätöksen saamísen tai väestötietojen rekisteröinnin yhteydessä. Oppaan tarkoituksena on auttaa Suomeen asettumisen alkuvaiheessa antamalla perustietoa mm. asumisesta ja työnteosta sekä suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista. Opas on saatavilla sekä verkossa että painettuna oppaana. Suomeen ja kuntaan asettumisen alkuvaiheessa on hoidettava seuraavat viranomaisasiat: i i lti,ì I rit ì i; I tl l,,, l..rr r Rekisteröinti Suomen väestötietojärjestelmään (oleskelulupa ja matkustusasiakiria) Henkilötunnuksen saaminen ':.1'',: t,'.t, I I rljtlll, r, i. EUI maan kansalaisten rekisteröinti Su omessa asuvaksi. Ajokortin voimassaolo Suomessa. Kela-kortin hakeminen Kortti osoittaa oíkeuden Suomen sosíaal ituryaan..,i't I I I i ì r I t,,t.,l i ; '"1 lr] itl iì. Verokortin hakeminen Tarvitaan palkkaa tai muita tuloja varten Ì1,lr r iì l i l'l i' Rekisteröinti työnha kijaksi Alkukartoitus Kotoutumissu unnítelma Kotoutumiskoulutus l,l t,l : L I ii Asuminen Lasten päivähoito Lasten koulunkäynti Terveyspalvelut Sosiaalityö Alkukartoítus ja kotoutumissuunnitelma asiakkaille, jotka eivät ole TE-toimistossa työnhakijoina Kuvio 5. Alkuvaiheen asiointiyhteydet Maahanmuuttajan lähtömaa la tausta vaikuttavat siihen kuinka haastavaksi viranomaisasiointi koetaan. /hteinen kokemus on, että asiointi viranomaisissa on hankalaa. Kun Suomen palvelujärjestelmä on vieras eikä ole tietoa millaisia palveluja ylipäätään on saatavilla ja keihin viranomaisiin tulee olla yhteydessä missäkin asiassa, on vaikea ohjautua tarvitsemaansa palveluun. Lisäksi viranomaislomakkeet ovat vaikeaselkoisia täytettäviä suomalaisellekin. Asiointia vaikeuttavat ongelmat ymmärtämisessä puolin ja toisin. Väärinkäsitykset johtavat helposti vääriin tulkintoihin, mikä saattaa johtaa asiakkaan vetäytymiseen, uusiin ongelmiin ja mm. etuuksien menettämiseen.

12 Suomalainen palvelujärjestelmä edellyttää asiakkailta omatoimisuutta asíoittensa hoitamisessa. Maahanmuuttajat toivovat ja tarvitsevat auttavaisempaa asennetta asioinnissa. Niukkojen resurssien koetaan rajoittavan yksilöllisempää ohjausta ja joskus palveluasenteessakin voí olla puutteita. Mm. seuraavista verkkomateriaaleista löytyy yleistietoa suomalaisesta palvelujärjestelmästä: - Perustietoa Suomesta 11 eri kielellä mm. asumisesta ja työnteosta sekä suomalaisesta yhteisku n nasta ja ku lttuu rista. /llä pitälänä sisäasiain m ín isteriö. - Perustietoa maahanmuuttajille 15 eri kielellä yhteiskunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista Suomessa. [läpitäjänä kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa. - Tietoa maahanmuuttalille Kokkolan ja Keski-Pohjanmaan alueelta Tulkkipalvelut Kotoutumisen ed istä misestä a nnetun lain mukaa n vira nomaisen on huolehdittava tulkitsemisesta tai kääntäm sestä, jos maahanmuuttaja ei osaa viranomaisessa käytettävää suomen tai ruotsin kieltä. Tulkka uspalveluja on käytettävä erityisesti silloin, ku n viranomaisessa on päätettävä maahan mu uttajan oikeu ksista, etu u ksista tai velvollisu u ksista. Vi ra nomainen tu lkkauksen tilaajana maksaa tulkin käytöstä aiheutuneet kustannukset. Kunnan järjestämät pakolaisten vastaanoton tulkkipalvelujen kustannukset korvataan kunnalle valtíon varoista. Kustannukset korvataan, kun tulkki- la käännöspalvelut liittyvät. pakolaiselle järjestetyn sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. pakolaisen kotoutumissuunnitelman laatimiseen. pakolaisen maahantulon alkuvaiheeseen liittyvään kotoutumista edistävien palvelulen käytön perehdyttämíseen kunnassa, koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Pakolaisten vastâânottoon kuuluvien tulkkipalvelujen jèirjestämiselle ja kustannusten korvaamiselle ei ole asetettu aikarajaa. Suomen kansalaisuuden saanut ei kuulu pakolaisten vastaanoton píiriin eikä hänelle järjestettyjen tul kkipalvel ujen kusta n n u ksia voida korvata ku n nalle valtion va roista. Muiden maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmien laatimisesta ja tarkistamisesta aiheutuvista tulkkikustannuksista vastaa TE-toimisto. Viranomaisen velvollisuudesta huolehtia tulkitsemisesta ja kääntämisestä säädetäãn hallintolaissa ø Víranomaisen on järlestettävä ja kustannettava tulkki tai huolehdittava kustannuksellaan kääntämisestä myös asiassa, joka voi tulla vireílle viranomaisen aloitteesta. Tulkitsemisesta säädetään myös laissa potilaan asemasta ja oikeuksísta 1785/1992) sekä laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (.812/200CD. Tilaajalla on tulkkia tilatessaan vastuu laadukkaiden ja ammatillisten palvelujen käytöstä. Víranomaisen eitule käyttää tulkkina asiakkaan lähisukulaisia, ystäviä tai lapsia. Tulkkien tulee noudattaa työssään asioimístulkin ammattisäännöstöä ja asioimistulkkausohjeita. Tulkkaukset voidaan järjestää joko läsnäolotulkkauksena, jossa kaikki keskusteluun osallistuvat ovat samassa tilassa tai etätulkkauksena, joka voidaan toteuttaa joko videoneuvottelu- tai puhelinlaitteiden välityksellä. Suomessa asuvalla vammaisella maahanmuuttajalla on oikeus Kansaneläkelaitoksen järjestämään tulkkauspalveluun, kun kyseessä on kuulonäkövamma, kuulovamma tai puhevamma.

13 Suomessa on kahdeksan alueellista (kunnallista) tulkkipalvelukeskusta, joista lähimmät Vaasassa ja Oulussa sekä valtakunnall isesti toimivat Semantix ja Professional. /hteystiedot: Semantix, puh. 0.1 O O tai Tulkkaus- ja käännöskeskus Professional Oy, puh Pohjois-Suomen tulkkipalvelu, puh Pohjanmaan tulkkikeskus, puh Kehittämiseh dotu kset: Kehitetään olemassa olevia kaupungin asiakaspalvelun ja sosiaalineuvonnan sekä TE-toi m iston asiakasn euvon nan valmiu ksia vastata myös maahanmuuttaja-asiakkaiden ohjauksesta Kehitetään Welcome Office - t yppistä ohjaus- ja n euvontapistettä yhteistyössä eri toim ijoi den kanssa Tehostetaan asiakastiedottamista ja otetaan huomioon erikieliset asukkaat. Hyödynnetään materiaalia viestinnässä maahanmuuttajílle. lnformoidaan tulkkipalvelujen käyttöä asiakaspalvelu- ja hoitohenkilöstölle Kehiüämisvastuu: Koto-ryhmä Sosiaali- ja terveystoimen johto Ohlausta ja neuvontaa antavat palvelupisteet 4. TE-toimiston palvelut Työ- ja elinkeinotoimisto vastaa työikäisten vuotiaiden maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista edistävistä ja tukevista työvoimapalveluista ja muista toimenpiteistä. Kotoutumispalvelut sisältyvät työvoimahallinnon 2. palvelulinjaan, osaamisen kehittämispalvelut. Kotoutumisajan päätyttyä maahanmuuttaja ohjataan asioimaan palvelutarpeensa mukaiselle palvelulinjalle Alkukaftoitus Työ- ja oleskeluluvan omaava maahanmuuttaja rekisteröityy työnhakijaksi TE-toimistoon Kokkolassa TE-toimiston asiakasvirtojen ohjaaja toimittaa maahanmuuttajan tiedot ao. palvelulinjalle tai kotoutumispalveluihin Kotoutumispalveluissa tehdään asiakkaalle alkukartoitus. Alkukartoitus käynnistetään

14 viimeistään kahden kuukauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta. Alkukartoitus sisältää haastattelun, jossa arvioidaan maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet sekä kielikoulutuksen tarve. Tässä tarkoituksessa selvitetään mm. kielitaito, aikaisempi koulutus- ja työkokemus, omat työllistymis- ja koulutustoiveet sekä elämäntilanne ja siitä johtuvat palvelutarpeet. Alkukartoituksen perusteella maahanmuuttaja ohjataan hänelle parhaiten sopivaan koulutukseen. Kunta järjestää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka ei ole työnhakilana ja saa toimeentulotukea pitkäkestoisesti. TE-toimisto tai kunta voi käynnistää alkukartoituksen myös sitä pyytäneelle muulle maahanmuuttajalle, jos tämän arvioidaan sitä tarvitsevan Kotoutumissuunnitelma Kotoutumissuunnitelma on maahanmuuttajan yksilöllinen suunnitelma niistä toimenpiteistä ja palveluista, joiden tarkoituksena on tukea maahanmuuttajan mahdollisuuksia hankkia riittävä suomen taí ruotsin kielen taito sekä muita yhteiskunnassa ia työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Tavoitteena on myös edistää hänen mahdollisuuksiaan osallistua yhdenvertaisena jäsenenä yhteiskunnan toimintaan. Mikäli asiakas on ulkomaalaistoimiston asiakas, laaditaan kotoutumissuunnitelma yhteistyössä maahanmuuttajan, TE-toimiston ja ulkomaalaistoimiston kanssa. Kotoutumissuunnitelman laatiminen käynnistetään kahden viikon kuluttua alkukartoituksesta. Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään kolmen vuoden kuluttua oleskeluluvan myöntämisestä la se laaditaan enintään yhden vuoden ajaksi. Kotoutumissuunnitelma-aika voi kestää maksimissaan kolme vuotta ja erityisistä syistä sitä voidaan jatkaa kaksivuotta- Alaikäiselle ilman huoltajaa saapuneelle la oleskeluluvan saaneelle laaditaan aina kotoutumissuunnitelma. Perheen kotoutumissuunnitelma laaditaan monialaisena yhteistyönä, jos perheen kokonaistilanne sitä edellyttää. Viimeksi mainituissa vastuuviranomainen on kunta. Kotoutumissuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin osallistumisen aikana maahanmuuttalalle maksetaan kotoutumistukea. Tavoitteena on, että maahanmuuttaja pääsisi soveltuvaan koulutukseen mahdollisímman pian kotoutumissuunnitelman laatimisen jälkeen Kotoutumiskoulutus TE-toimisto tarjoaa aikuisille maahanmuuttaiille kotoutumiskoulutusta, jonka hankkii El!-keskus kilpailutuksen perusteella. Kotoutumiskoulutus järjestetään pääsääntöisesti työvoimakoulutuksena. Myös omaehtoinen opiskelu voidaa n hyvä ksyä kotoutu m istu keen oi keuttavaksi. TE-toimisto ohjaa maahanmuuttajan alkukaftoituksen perusteella hänelle parhaiten sopivaan koulutukseen, joka voi olla kotoutumiskoulutusta, luku- ja kirjoitusta don opetusta tai omaehtoista koulutusta. Kotoutumiskoulutukseen voi sisältyä myös aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista sekä ammatillista suunnittelua ja uraohjausta. Kts. kohta 5.5. Aikuiskoulutus 4.4. Muut TE-toimiston palvelut TE-toimiston yleisenä tehtävänä on työmarkkinoiden toimivuuden edistäm nen turvaamalla osaavan työvoiman saatavuus ja tarjoamalla työtä hakeville mahdollisuus saada työtä. Toisena isona kokonaisuutena on aloittavan yrittäjyyd en va hvista minen ja yritystoim i n nan keh ittä m i nen.

15 Asiakkaat ohjataan henkilökohtaisen palvelutarpeen perusteella jollekin kolmesta palvelulinjasta. työnvälitys ja yrityspalvelut. osaamisen kehittämispalvelut. tuetun työllistymisen palvelut Kaikki julkiset työvoimapalvelut ovat kaikkien palvelulinjojen henkilöasiakkaiden käytössä. Muita palveluja ovat esimerkiksi ammatinvalinta- la uraohjaus, työnhakuvalmennus, starttiraha, yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten arviointi. TE-toimistossa saa myös neuvontaa ja ohjausta ulkomaalaisten tutkintojen rinnastamisesta. Opetushallitus päättää ulkomailla suoritetun tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta julkiseen virkaan tai tehtävään muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Keh ittäm isehdotukset: Al kukartoituksen systemaatti nen hyödyntäminen kotoutumisen edistämiseksí Kielikoulutuksen kehittäminen vastaamaan erilaisia valmiuksia omaavien asiakkaiden kielen oppimista Kielikoulutuksen määrän lisääminen ja hakuprosessin kehittämínen joustavammaksi lhtenäisten kielitestien käyttäminen, joiden perusteella ohjaus oikeaan kielikoulutukseen Säännöllinen yhteistyö eri kouluttajien kesken Kehittämisvastuu: TE-hallinto 5. Oppiminen ja koulutus Muuttuvassa maailmassa pärjääminen edellyttää elinikäisen oppimisen avaintaitoja, oita tarvitaan mm. arjen uusien tilanteiden haltuunottoon ja työelämän muuttuviin olosuhteisiin. Oppiminen alkaa jo varhaiskasvatuksessa ja jatkuu koko eliniän. Suomeen muuttaneilla tulee olla samat mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen kuin täällä syntyneillä. Kielen oppiminen on avain uuteen maahan kotoutumisessa Varhaiskasvatus ja esiopetus Kokkolassa varhaiskasvatuksessa on syksyllä 2013 yhteensä noin 100 eri kieli- ja kulttuuritaustaista lasta. Varhaiskasvatuspalvelut on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille kokkolalaisille lapsille. Päivähoitopaikka pyritään

16 järjestämään lähipäiväkodista. Huoltajien kanssa yhteistyössä laaditaan jokaiselle lapselle henkilökohtalnen varhaiskasvatus-suunnitelma. Tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle yhdenvertaiset edellytykset oppimiseen ja osallisuuteen. Työntekijöiden tueksi on laadittu "muistilista" Kun päiväkotiin saapuu maahanmuuttajalapsi. Huoltajien on tärkeää saada perustietoa suomalaisen varhaiskasvatuksen tavoitteista ja sisällöistä. Lapsen huoltajia kannustetaan myös ylläpitämään lapsen omaa äidinkieltä ja säilyttämään perheen oma kulttuuri. Hyvä oman äidinkielen osaaminen luo pohjan toisen kielen oppimiselle. Varhaiskasvatuksessa on laadittu Suomi toisena kielenä 52 - opetuksen suunnitelma 2OlO. Suunnitelma antaa välineitä kielellisen tason havainnoimiseen ja arvioimiseen ja se liitetään osaksi lapsen henkilökohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Suomi toisena kielenä -opetustuokioita pidetään toistuvina ja muuhun toimintaan sisältyvinä. Varhaiskasvatuksessa oman äidinkielen opetukseen ei juuri ole mahdollisuuksia mutta esiopetuksessa pyritään mahdollisuuksien mukaan sitä järjestämään. Varhaiskasvatuksessa on yksi maahanmuuttajataustainen työntekijä, loka toi m ii koko va rha iskasvatu ksen moni kulttu u risuustyön yhtenä asia ntu ntijana. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset ohjautuvat konsultoiville erityislastentarhanopettajalle samoin perustein kuin muutkin lapset. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset esiopetusikäiset lapset sijoittuvat pääsääntöisesti oman asuinalueensa päiväkodin esiopetusryhmään. Pienryhmä- ja yksilöopetuksella vahvistetaan lapsen oppimisvalmiuksia esiopetuksen aikana. Esiopetuksesta perusopetukseen siirryttäessä huoltajien kanssa täytetään "Saattaen vaíhdettava"- lomake, joka toimii tiedon siirtona perusopetuksen puolelle. Mahdollinen valmistavan opetuksen tarve arvioidaan aina yksilöllisesti. Arviointiin osallistuvat konsultoivat erityislastentarhanopettajat ja valmistavien luokkien opettajat. Va n h empien ka nssa asioitaessa käytetää n ta rvitta essa tul kkipa lvel u ita Perusopetus Kokkolassa perusopetuksessa on syksyllä 2O13 yhteensä n. 2O0 eri kieli- ja kulttuurítaustaista oppilasta Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksessa keskeistä on suomen tai ruotsin kielen osaamisen kehittäminen niin, että oppilaalla on hyvät edellytykset hakeutua jatko-opintoihin ja menestyä niíssä. Oppilaan omaa äidinkieltä ja kulttuuria pyritään ylläpitämään la kehittämään perusopetuksen aikana, míkä tukee oppilaan tasapainoista kehitystä. Opetuslärjestelyissä pyritään ottamaan huomíoon oppilaan lähtökohdat, mm. kieli-, koulu- ja kulttuuritaustat Oppilas, jolla ei ole riíttävää suomen tai ruotsin kielen taitoa yleisopetuksen ryhmässä opiskelemíseen, aloittaa opiskelun perusopetukseen valmistavassa opetuksessa joko omassa ryhmässään tai perusopetusluokassa oman opinto-ohjelmansa mukaisesti. Valmistavan opetuksen ryhmät ovat alakoulussa Hollíhaan ja Koivuhaan kouluissa sekä yläkoulun osalta Kiviniityn koulussa. Valmistavassa ryhmässä opiskellaan oppilaalle laadittavan oman opintoohjelman mukaan, joka kirjataan oppilaan oppimissuunnitelmaan. Oppilas integroidaan jo alkuvaiheen aikana sopivissa oppiaineissa, erityisesti taito- ja taideaineissa ikä- ja taitotasonsa mukaiseen perusopetusryhmään. Siírtyminen perusopetusryhmään tapahtuu vähitellen oppilaan yksilöllisten edellytysten mukaisesti. Kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvat oppilaat ovat tarvíttaessa oikeutettuja oppimisen tukeen Oppilaan tuen ja oppilashuollon käsikirjan perusteiden mukaisesti. Erítyisesti myöhään maahan tulleiden nuorten perusopetus voidaan järjestää Kiviniityn yläkoulussa ns. joustavana perusopetuksena UOPO), jolloin opetuksessa hyödynnetään erilaisia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä. Suomi toisena kielenä opetusta annetaan Hollihaan, Koivuhaan ja Kiviniityn kouluissa kaikilla luokka-asteilla. Oppilaalla tulisi olla oikeus opiskella suomea tai ruotsia toisena kielenä oppimäärän mukaisesti, mikälí hänen kielitaitonsa ei ole äidinkielen tasoinen kaikilla kielen osa-alueilla.

17 Oppilaan oman äidinkielen ja ylläpitokielen opetusta annetaan lukuvuonna kahdeksalla eri kielellä. Valtionavustukseen oikeuttavassa opetusryhmëissä tulee olla vähintään 4 perusopetusoppilasta. Opetus järlestetään kouluilla, joissa on eniten ko. kieltä puhuvia oppilaita. Oppilaan omana uskontona opetetaôn islamia, buddhalaisuutta sekä ortodoksíuskontoa. M aahanm uuttaiaopp laan po lku perusopetuksessa ELINIKAINEN OPPIMINEN Korkca- Yliopisto Ammattikorteafioulu aste Y ll aste h t Lukb e i s h a k sä u Perusopetus A nmâtillinên koulut s 2,4 Valmistrava opetus Põättöb(Istug L sãopetus sto, a ku e oulutus) Pååttötod sû s 9. lk jâlkeen Aamu-ia iltapaivã kerho vll-6. oma ãid nkieli. ugkonlo r52 o tukþpettæ suomi oma äidinkieli Arv o ì okka steesta Valmistiavaopefus 1-3v Esíopeí s vl 7-E r oma ãilinkþli o uskonto r 52 o ù. kiopeü s suomi oma ãitink el Varhaiskasvatus På våkot Alle 17-v lapsi tai nuori Suomeen Kuvio 6. Kokkolan maahanmuuttajaoppilaan polku Lukiokoulutus Kokkolassa on kolme suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen lukio sekä suomenkielinen aikuislukio. Lukioopiskelijoista keväällä 2014 on 22 erikieli- tai kulttuuritaustaista nuorta. Lukioihin haetaan yhteishaun kautta ja pääsyedellytyksenä on perusopetuksen oppimäärä. Lukio-opintoihin hakeutuu suhteellisesti vähän maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita Kiviniityn lukiossa alkaa lukuvuonna2ol lukioon valmistava koulutus, mikäli koulutukseen on riittävä

18 määrä hakijoita. Lukioon valmistavan koulutuksen tehtävänä on lisätti maahanmuuttajien ja vieraskielisten mahdollisuuksia päästä lukiokoulutukseen sekä edesauttaa heidän mahdollisuuksiaan lukio-opinnoissa menestymisessä. Koulutukseen voi hakea maahanmuuttaja tai vieraskielinen, joka on suorittanut perusopetuksen tai muuten omaa sitä vastaavattiedot, eikä hänellä ole riittäviä kielellisiä valmiuksia lukio-opinnoissa menestymiseen. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma opinto-ohjelma. Koulutus on yhden lukuvuoden mittainen ja siihen haetaan yhteishaun lisähaussa kesän aíkana. Tarkemmat sisällöt ja tavoitteet löytyvät lukioon valmistavan opetuksen opetussuu n nitelmasta Nuoften ammatillinen koulutus Keskí-Pohlanmaan koulutusyhtymän alaisuudessa toimii kaksi koulutusyksikköä. Nuoften koulutus tapahtuu Keski- Pohjanmaan ammattiopistossa. Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta vastaa Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus. Lisä ksi Kokkolassa toi m i i Keski-Pohja n maa n konservatorio. Keski-Pohjanmaan ammattiopisto tarjoaa nuorille ammatillista koulutusta 26 ammatilliseen perustutkintoon yhteistyössä alueen Çöelämän kanssa. Lisäksi ammattiopisto tarjoaa ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavia ja valmistav a opintoja mm. maahanmuuttajanuorille. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen tavoitteenâ on antaa opiskelijoille paremmat kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet ammat llis in opíntoihín hakemista ja niissä selviytymistä varten. Valmistavassa koulutuksessa perehdytään myös eri ammatteihin ja oppilaitoksiin ja ohjataan oman koulutuspaikan löytäm sessä yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa. Valmistaviin koulutuksiin haetaan valtakunnallisessa valmistavien koulutusten haussa osoitteessa Ammatilliseen peruskoulutukseen haetaan valtakunnallisessa ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa osoitteessa Mikäli hakijalla ei ole Suomessa suoritetun peruskoulun päättötodistusta, hän hakee yhteishaun harkintaan perustuvassa valinnassa. Perusteluna suositellaan käytettävän koulutodistusten vertailuvaikeuksia. Ulkomaisella tutkinnolla hakevilta ei kysytä arvosanatietoja. Ulkomaisen todistuksen kopio ja käännös on toimitettava oppilaitokseen. Mikäli hakijalla ei ole mitään koulutusta kotimaastaan, hakemukseen liitetään suomalaisen viranomaisen allekirjoíttama selvitys tai lausunto asiasta. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, valinnan edellytyksenä on lisäksi hyväksytty kielikoetulos tai yleínen kielítutkinto lkl suoritettuna vähintään taitotasolla Aikuiskoulutus Kotoutumiskoulutus El!-keskus hankkii kotoutumiskoulutukset kilpailutuksen perusteella. Tällä hetkellä Kokkolan seudun opisto järjeståiä työvoimakoulutuksena vuosittain kaksi 10 kuukauden mittaista kotoutumiskoulutuksen alkuopetuskoulutusta. Koulutus järjestetään opetushallituksen aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Kotoutumiskoulutus sisältää suomen kielen opetusta, yhteiskunta- ja kulttuuritietoa, arkielämän taitoja sekä työelämään liittyvää ohjausta ja työharjoittelua työpaikoilla. Koulutuksen yhteydessä opiskelijat osallistuvat lkl kielitaitostestaukseen tavoitteena keskitason testin suorittaminen, loka on edellytyksenä kansalaisuuden saamiseen. Lisäksi opisto järjestää mm. opetushallituksen erilaisilla projektirahoituksilla koulutuksia. Esimerkiksi vuonna 2014 järjestetään viiden kuukauden lisäkoulutus maahanmuuttajanuorille suomen kielen taitotason parantamiseksi. Kokkolan seudun opisto järjestää myös eritasoista suomen kielen opetusta iltaopetuksena.

19 Luku- ja kirjoitustaidon opetus TE-toimisto voi ohjata maahanmuuttajan luku- ja kirjoitustaidon koulutukseen, mikäli alkukartoituksessa käy esille maahanmuuttajan puutteellinen luku- ja kirjoitustaito. Tarvittaessa koulutus järjestetään opetushallituksen aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Tavoitteena on toimiva alkeiskielitaitotaso (A 1.3). Muu aikuiskoulutus Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus toimii tiiviissä yhteistyössä alueen työelämän kanssa. Aikuiskoulutus järjestää maahanmuuttajille suomen kielen koulutuksia päivä- ja iltakoulutuksina sekä ammatilliseen koulutukseen ja työelä mää n si irtym istä ed istäviä koulutu ksia. Aikuiskoulutuksen oppilaitoksissa maahanmuuttajia opiskelee eri alojen ammatillisissa koulutusryhmissä. Maahanmuuttajaopiskelijaryhmille järjestetään myös omia ammatillisia koulutuksia, mm. puhdistuspalvelualalle. Ammatillisissa koulutuksissa opiskeleville maahanmuuttajille järjestetään tarpeen mukaan suomen kielen opetusta ja muuta tukiopetusta. Kälviällä toimiva Keski-Pohjanmaan kansanopísto, joka on osa Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutusta, järjestää myös maahanmuuttajakoulutusta. Kansanopiston Suomi la työelämä -koulutukset ovat lukuvuoden mittaisia ja niiden tavoitteena on pârantaa maahanmuuttajaopiskelijan suomen kielen taitoja ja edistää hänen ammatilliseen koulutukseen tai työelämään pääsyä. Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus kehittää aktiivisesti maahanmuuttajien koulutus- ja ohjauspalveluíta myös projektirahoitteisesti. Esr-rahoitteisessa Tsemppiä-projektissa on mm. koottu verkkoon maahanmuuttajien tietoja ohjaussivut Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus on ollut tuottamassa aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opiskeluun verkko-opiskelu materiaa I ia, joka löytyy osoitteesta Korkeakoulutus Kokkolan yliopistokeskus Chydenius toimiijyväsþlän, Oulun ja Vaasan yliopistojen yhteisenä ylíopístokeskuksena ja sen painopisteenä on aikuiskoulutus. Tieteenaloistô ovat edustettuina kasvatustieteet, yhteiskuntatíeteet, informaatiotekn olog ia, ka uppatíeteet, terveystieteet ja soveltava kemia. Opinnot ovat pääosin tarkoitettu työssäkäyville opiskelijoille. Chydeniuksessa on vuosittain alle 1 O kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa. useat kansa invälisistä tutkinto-opiskelijoista ovat jo töissä käyviä taí mukana yliopiston projekteissa. Useimmissa maisteriopinnoissa ei tarjota vieraskielistä opetusta, joten opiskelu edellyttää opiskelijalta hyvää suomen kielen taitoa. Erillisiä tukipalveluja ei järjestetä. Centria ammattikorkeakoulussa voi opiskella niin nuorena kuin aikuísena tekniikkaa, liiketaloutta, sosiaali-.ja terveysalaa, kulttuurialaa sekä humanistista ja kasvatusalaa. Ammattikorkeakoulussa on seitsemän englanninkielistä koulutusohjelmaa, joissa suomenkieliset ia ulkomaalaiset muodostavat yhteisiä opiskeluryhmiä. Vuosittain Centriassa on noin 60O ulkomaista tutkinto-opiskelilaa ja noin 80 vaihto-opiskelijaa noin 40 eri maasta. Centrialla on lukuisia työelämäyhteyksiä ja yhteistyömuotoja sisältäen projekteja ja työryhmiä sekä yhteydenottojâ yrityksíltä, lotka tarjoavat harjoittelu- ja työpaikkoja. Näitä ylläpidetään oppimisympäristön sivuilla ja 'av?.,t3>

20 informoidaan opiskelijoita suoraan. Opiskelijoille järjestetään myös yritysesittelyjä ja yritysvierailuja. Opintosuunnitelmissa on Career Planning-kurssi sekä valinnaisena Suomen kulttuuriin ja yhteiskuntaan liitvvät kurssit Getting Local and Global sekä Finnish Society ja Culture, jotka tukevât yhteiskuntaan ja paikallisuuteen integroitumista. Kaikissa englanninkielisissä ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa koulutusohjelmissa on mahdollista suorittaa suomen kielen opintoia 12 op, näistä pakollisena on koulutusohjelmasta riippuen 6-12 op. Centrian opiskelijakunta COPSA kouluttaa vuosittain omat opiskelijatutorit jokaiselle aloittavalle ryhmälle sekä vaihto-opiskelijoille. Englanninkielisiin koulutusohjelmiin koulutettavat tutorit valmistellaan erityisesti kohtaamaan eri kulttuuritaustaisia opiskelijoita ja olemaan heidän tukenaan niin opiskeluun kuin vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Kokkolan avoimissa korkeakouluissa opintoja voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ne ovat kaikille avoimia kou lutustaustasta ri ippumatta ja maksullísía. Kehittäm iseh l otukset: /hteistyön kehittäm inen varhaiskasvatuksen ja opetuksen nivelvaiheissa Suomi to sena kielenä opetuksen kehittäminen Nuorten maahanmuuttajien tukeminen urasuunnitteluun ja ammatílliseen koulutukseen Opettajien ja koulutusorganisaatioiden suunnitelmallinen yhteistyö koul utuksissa / Koulutuspalvelujen koordinointi Kielen opetus kotiäideille, puolísona maahan tulleille ja ikäihmisille, jotka eivät TE-toimiston asiakkuudessa Suomen kielen jatkokoulutusten tarjonnan varmistaminen Kehittämisvastuu Sivistystoimen johto Centria ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen johto Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Z Sosiaal - ja terveyspalvelut Kotikuntalain mukaan jokaisella pysyvästi Suomessa asuvalla on oikeus kunnan järjestämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Julkisten palvelujen käytön edellytyksenä on, että Kansaneläkelaitos on myöntänyt henkilölle sa irausvakuutuskortin (Kela-kortti). Sosiaali- la terveyspalvelut järjestetään yhdenvertaisina kaikille kuntalaisille. Asiakkaan oikeuksien tukena ovat laki potilaan asemasta ja oikeuksista {.785/1992\ sekä laki sosíaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ß12/2OOO). Näiden lakien hengen mukaan asiakkaalla on oikeus tarpeensa mukaisiin käytettävissä oleviin palveluihin ilman syrjintää. Laeissa säädetään myös asiakkaan oikeudesta tulkkaukseen. Lapsia ei tule käyttää asioimisessa tulkkina. Tutkimusten mukaan muuhun Suomen väestöön verrattuna maahanmuuttajien ikärakenne on nuorempi, koulutus puuttuu useammin, työttömyysaste on suurempi ja tulot ovat pienemmät. Nämä kaikki ovat riskitekijöitä hyvinvoinnille ja terveydelle. Lisäksi on todettu, että maahanmuuttajat hakeutuvat tarpeeseensa ja sairastavuutensa nähden

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Asianro 679/05.11.00/2013 220 Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 30.3.2011 Taustaa Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999)

Lisätiedot

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 15.3.2017 Maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson Pohjois-Savon ELY-keskus Valtion ja kunnan roolit

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutuksen tulevaisuudennäkymiä

Kotoutumiskoulutuksen tulevaisuudennäkymiä Kotoutumiskoulutuksen tulevaisuudennäkymiä Mikä muuttuu kansanopistojen maahanmuuttajakoulutuksessa? Seurakuntaopisto, Järvenpää 24.5.2012 Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) Alkuvaiheeseen johdonmukainen

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä 30.1.2013 Turun kristillinen opisto Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Kansainvälinen ja kulttuuritietoinen Kaakkois-Suomi seminaari Aika: Perjantai 29.9.2017 klo 9-15:15 Paikka: Kouvolan upseerikerhon juhlasali, Upseeritie 5, 45100 Kouvola

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki. Neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen. Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto

Uusi kotoutumislaki. Neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen. Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto Uusi kotoutumislaki Neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto 8.11.2011 Kotoutumislakiuudistuksen tavoitteet Selkeyttää sääntelyä; kaksi eri lakia Tehostaa ja nopeuttaa

Lisätiedot

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Osallisena Suomessa Pudasjärvi Kuntamarkkinat 12.9.2012 Virpi Harilahti-Juola Pudasjärven kuntasuunnitelma uusi ja elinvoimainen Pudasjärvi Maahanmuutto yksi Pudasjärven

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 sosiaali- ja terveyspiiri

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Lähtötason arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Lähtötason arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Lähtötason arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille VUOSAAREN LUKIO_MAAHANMUUTTAJIEN VALMISTAVA KOULUTUS Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille alkamassa Vuosaaren lukion yhteydessä on syksyllä 2011 alkamassa lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.5.2017 Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Uudistusprosessin aikataulu Eduskunta hyväksyi 29.12.2016 perusopetuslain

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Väestötilastoja *Ulkomaiden kansalaisia 183 133 henkilöä eli 3,4 prosenttia väestöstä. *Suurimmat

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Maahanmuutto Pirkanmaalla Ahjolan kansalaisopisto, yleisluento Paula Kuusipalo, Pirkanmaan ELY-keskus / Tampereen yliopisto

Maahanmuutto Pirkanmaalla Ahjolan kansalaisopisto, yleisluento Paula Kuusipalo, Pirkanmaan ELY-keskus / Tampereen yliopisto Maahanmuutto Pirkanmaalla 4.2.2016 Ahjolan kansalaisopisto, yleisluento Paula Kuusipalo, / Tampereen yliopisto Turvapaikanhakijat 31.12.2015 Ulkomaan kansalaiset ja kotouttaminen Kunnan ja ELY-keskuksen

Lisätiedot

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Maahanmuuttotilanne Jyväskylässä Ulkomaalaistaustaisia asukkaita Jyväskylässä

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus

Uudistuva aikuisten perusopetus Uudistuva aikuisten perusopetus 15.5.2017 Leena Nissilä Teijo Koljonen Opetushallitus Turvapaikanhakijatilanteesta ja muusta maahanmuutosta johtuvat toimet OKM:n hallinnonalalla OKM: Ohjausryhmän ja valmisteluryhmän

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus

Uudistuva aikuisten perusopetus Uudistuva aikuisten perusopetus 29.8.2017 Leena Nissilä Teijo Koljonen Opetushallitus Turvapaikanhakijatilanteesta ja muusta maahanmuutosta johtuvat toimet OKM:n hallinnonalalla OKM: Ohjausryhmän ja valmisteluryhmän

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Inkeriläisten alkuperäinen asuinalue sijaitsee nykyään Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella Luoteis-Venäjällä. Savosta, Jääskestä, Lappeelta ja Viipurista tulleita

Lisätiedot

Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa

Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa Espoon TE-toimiston maahanmuuttajapalvelut yksikkö Palvelee työnhakija-asiakkaita, jotka maahanmuuttajuutensa vuoksi tarvitsevat erityispalvelua

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK Työvoimapoliittisiin koulutuksiin on eri tasoille eri kielivaatimukset. Alkukartoitukseen ja Suomen kielen perusteet

Lisätiedot

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma.

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Keskeiset käsitteet Alkukartoitus Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen 10.12.2015 Yksin tulleet alaikäiset Suomessa 2006-2015 Yksintulleiden turvapaikanhakijalasten määrä on kasvanut voimakkaasti tänä vuonna 2006 2007 2008

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 220 6.11.2013 Kaupunginhallitus 412 18.11.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 62

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto HE:N ALUEKEHITYKSESTA JA KASVUPALVELUSTA VALMISTELU LINKITTYY LAIN

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Työelämän kansanopisto Nuoret turvapaikan hakijat kansanopistossa Sivistystyön Vapaus ja Vastuu Pirkanmaa Studia Generalia Murikka 12.11.2015 1 Vapaa sivistystyö Suomessa

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 220 6.11.2013 Kaupunginhallitus 412 18.11.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 62

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Kuntamarkkinat 14.9.2011 Ylitarkastaja Peter Kariuki 14.9.2011 14.9.2011 Maahanmuuton Suomen kartta Ulkomaalaisten osuus (%) kunnan asukasluvusta 31.12.2009

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 4.3.2013 Opetushalllitus Miksi Vieraskielisiä on nuorten lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille. Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329

Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille. Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329 Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329 KYKY-hanke (1.9.2015-31.10.2017) Opetusviraston ESR-rahoitteinen projekti, joka

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Uudistunut nuorisolaki

Uudistunut nuorisolaki Uudistunut nuorisolaki 23.5.2017 Kouvola Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Nuorisolaki 1285/2016 Lain rakenne Luku 1 Yleiset säännökset sisältää pykälät 1-3 Luku 2 Valtion nuorisotyö ja politiikka

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET KOTOUTTAMISLAKI KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET mahdollisuus päästä yhteiskunnan jäseneksi oikeus kaikkiin peruspalveluihin, kuten terveydenhoito, koulutus, eläke, työttömyysturva, työllistyminen KOTOUTTAMISTYÖN

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ylitarkastaja Tiina Pesonen SM/MMO/Kotouttamisyksikkö Oulu 18.3.2010 18.3.2010 Kotouttamislain kokonaisuudistus - soveltamisala Soveltamisala koskisi kaikkia

Lisätiedot

Kotouttaminen terveydenhuollossa

Kotouttaminen terveydenhuollossa Kotouttaminen terveydenhuollossa tartuntatautien torjunnan ja rokotusten näkökulmasta Tartuntatautipäivät 6.4.2017 Paula Tiittala, LL, asiantuntijalääkäri, tutkija HY, THL 1 Sisältö 1. Käsitteet tutuiksi

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki 24.5.2012 Elina Mäntylä ja Riina Humalajoki 1 Yhteishankinta (kaupunki + ELY) Osallisena

Lisätiedot

Kauhava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Kauhava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Kauhava 2.11.2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Mauno Salmela Ylitarkastaja Mauno Salmela 18.12.2015 1 Säädöspohja Kotolaki (1386/2010) astui voimaan 1.9.2011 Valtioneuvoston asetus (1393/2011) kunnan kustannusten

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutuksen hankinta Pohjois-Pohjanmaalla. Opetushallitus 12.3.2012

Maahanmuuttajakoulutuksen hankinta Pohjois-Pohjanmaalla. Opetushallitus 12.3.2012 Maahanmuuttajakoulutuksen hankinta Pohjois-Pohjanmaalla Opetushallitus 12.3.2012 1 Työ- ja elinkeinotoimistot osana ELY-keskuksen palveluverkkoa Vuonna 2012 alueella 5 toimistoa, joissa yht. n. 210 työntekijää.

Lisätiedot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Aikuisten perusopetus 2018 Lisää ohjausta luku- ja kirjoitustaidon koulutus, aikuisten perusopetukseen valmistava koulutus, nykyinen aikuisten perusopetus yhdistyvät oppivelvollisuusiän

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset Johtaja Kirsi Kangaspunta

OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset Johtaja Kirsi Kangaspunta OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset 4.2.2016 Johtaja Kirsi Kangaspunta Vuonna 2015 Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden ikäjakauma 0-5 vuotiaat (7%) 6-15 vuotiaat (10 %) 16-18 vuotiaat

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Osaava maahanmuuttaja ohjausta maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen 20.11.2015 Turku, Turun yliopisto & NVL Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys

Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys Kansanopistojen tarjoamat mahdollisuudet urapolun eri vaiheissa Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut 24.3.2017 kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys Kansaopistoista

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI TE-palvelut aina saatavilla VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI 29.3.2017 Eija Sokero Palvelujohtaja Te-palvelut Lappi TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista

Lisätiedot

Itä-Karjalan Kansanopisto

Itä-Karjalan Kansanopisto SUOMEN KIELEN KOULUTUS SAVONLINNAN SEUDULLA 2013 2014 Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie 32 58450 Punkaharju 015 572 11, telefax 015 572 1220 www.ikko.fi rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä

Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011-2014 Verkostoseminaari 14.11.2012/Marjo Hannu-Jama MAAHANMUUTTAJASTA KUNTALAISEKSI (ESR

Lisätiedot

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 Maahanmuuttajataustaisten nuorten opintopolut Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus KEVÄT 2018 Jyväskylän Kansalaisopisto Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus Monikulttuurikeskus Gloria Huhtasuon asukasyhdistys Jyvälän Setlementti ry SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ

Lisätiedot

Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa

Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa YLÄ-SAVON MAAHANMUUTTA- JANEUVONTA KANSALAISOPISTOT PAKOLAISTYÖ YLÄ-SAVON AMMATTIOPISTO POHJOIS-SAVON TE-TOIMISTO PORTAANPÄÄN KRISTILLINEN

Lisätiedot

Juuret ja Siivet Kainuussa

Juuret ja Siivet Kainuussa Juuret ja Siivet Kainuussa Maahanmuuttajat aktiiviseksi osaksi kainuulaista yhteiskuntaa 2008-2012 Kainuun Nuotta ry 19.-20.5.2011 Anneli Vatula Kansainvälistyvä Kainuu Kuva: Vuokko Moilanen 2010 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset 22.3.2013 Katariina Männikkö Uusi lainsäädäntö 1047/2012: VnA ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kotoutumisen edistämisen suunnittelu sisältyy maakunnan ja kuntien aluekehitystä, hyvinvointia, terveyttä koskevaan suunnitteluun huolehditaan monialaisena

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Maahanmuuttajien opetus Oulun kaupungin opetustoimessa hallinnon näkökulmasta Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Delaktig i Finland. Vaasa - Vasa

Osallisena Suomessa Delaktig i Finland. Vaasa - Vasa Osallisena Suomessa Delaktig i Finland Vaasa - Vasa Tina Ura 14.11.2012 Osallisena Suomessa on lainsäädäntöhanke, perustettu kehittämään maahanmuuttajien kotoutumista kokonaisvaltaisesti, kokeilut 30.6.2013

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011 Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke 1 Esityksen rakenne Maahanmuuttajanuorten koulutusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Miksi Vieraskielisiä on lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa ja kielitaitoon liittyvissä

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaikkien sivistyskaupunki Oppiva sivistyskaupunki Elinvoimainen sivistyskaupunki Innovatiivinen sivistyskaupunki Espoo on sivistyskaupunki

Lisätiedot