ll. Osallisuus ia henkilöstön osaam sen vahvistaminen Sisällysluettelo:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ll. Osallisuus ia henkilöstön osaam sen vahvistaminen Sisällysluettelo:"

Transkriptio

1 I(otinù l(okkola KOKKOLAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJ ELMA 20^

2

3 Sisällysluettelo: l. Johdanto/tausta 5 2. Kotouttam isohjelman kytkeytym inen strategiseen su u n nittelu u n.. I 2.1. Suomen maahanmuuttoasioidenhallinto I 2.2. Kokkolan kaupungin muut strategiat ja niiden kytkeytyminen kotouttamisohjelmaan Tulkkipalvelut Kotoutumiskoulutus Muut TE-toimiston palvelut Perusopetus Lukiokoulutus Korkeakoulutus 7. Sosiaali- ja terueyspalvelut Vapaa-ajan palvelut Kirjastopalvelut. Nuorisopalvelut. Liikuntapalvelut ll. Osallisuus ia henkilöstön osaam sen vahvistaminen 12. Suunnitelma pakolaisten vastaanottam sesta I 2.1. Ulkomaalaistoimisto Kustannusten korvaaminen kunnalle kotoutumisen edistämisen toimenpiteistä 13. Kotouttamisohjelman seuranta ia aian tasalla pitäminen 2A Liite 1 Käsitemäärittelyä 35 Liite 2 Kotina Kokkola-kyselyn tiivistelmä (D 38

4 KOTI KOKKOLASSA Sisällöltään sana koti on jokaiselle niin merkityksellinen, että se asettaa kotouttamisohjelmalle suuren tehtävän. Jokaisella tulee olla oikeus siíhen, että hän on tervetullut koti n. Kokkolan kaupunki toivottaa kaikki uudet asukkaansa tervetulleeksi kotiin Kokkolaan. Kaupungin kehittyvä kansainvälisyys, suvâitsevaisuus ja yhteisöllisyys luovat edellytykset hyvälle ja turvalliselle elämälle kaupungissa. Näitä arvoja ja asenteita haluamme edelleen vahvistaa. Se on tärkeää myös sen vuoksi, että ulkomaalaisten ja vieraskielisten määrä on Kokkolassa parin viíme vuosiçmmenen aikana tasaisesti kasvanut. Työ, opiskelu ja humanítaariset syyt ovat tuoneet kaupunkíin uusia asukkaita. S 4yskuussa voimaan tullut laki kotouttamisen edistämisestä koskee kaikkia Suomeen muuttavia henkilöitä maahantulon perusteesta riippumatta. Lain keskeiset tavoitteet ovat velvoittavia la niiden mukaan tulee: - parantaa alkuvaiheen ohjausta ja antaa tietoa Suomen yhteiskunnasta - tukea maahanmuuttajien aktiivista osallisuutta - tunnistaa ja auttaa haavoittuviin ryhmíin kuuluvia maahanmuuttajia, esimerkkinä vammaiset, ikäihmiset ja vaikeassa tilanteessa elävät naíset ja lapset. Laki korostaa kunnan ja muiden paikallisviranomaisten yhteistyötä alueensa kansainvälis,yden, yhdenvertaisuuden ja myönteisen vuorovaikutuksen edistämisessä eri väestöryhmien kanssa. Laki velvoittaa kunnan laatimaan ohjelman suunnittelun välíneeksi. Käsillä oleva ohjelma on laadittu monialaisena yhteistyönä eritoimijoiden kesken. Siinä linjataan kaupungin tasolla maahanmuuttajíen kotouttamiseen liittyvät kehittämistarpeet sekä hyvien tulosten saavuttamiseksí välttämätön yhteistyö eri tahojen kanssa. Ohjelman toteuttamisessa tärkeä tehtävä on eritoimijoista nimettävällä kotouttamisohjelman seurantaryhmällä. Laadintavaiheen yhteistyöstä kiittäen toivotan sille parhainta menestystä ohjelman toteuttamisessakin. Antti lsotalus Kaupunginjohtaja (D

5 l. Johdanto / tausta Kokkolan kaupungin aikaisempi kotouttam sohjelma on laadittu vuonna 2OO4ia se on päivitetty vuonna 20O7. Ohjelma keskittyi pakolaisten ja paluumuuttajíen vastaanottamiseen. Uuden kotouttamisohlelman laadinta tuli ajankohtaiseksi, kun aiemmin toimintaa ohjannut laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ia turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta kumottiin ja voimaan tulivat laki kotoutumisen edistämisestä (386/2010) ja Laki kansainvälistä suojelua hakevien vastaanotosta 046/ Uuden lain lähtökohtana on vastata maahanmuutossa viimeisen 20 vuoden aikana tapahtuneisiin muutoksiin. Suomessa asuva ulkomaalaisväestö lähes kaksinkertaistui 2OOOluvulla ollen ,8 o/o väestöstä. Laki kotoutumisen edistämisestä Uusi laki kotoutumisen edistämisestä astui voimaan Lain piirissä on kaikkí Suomeen muuttaneet ulkomaalaiset. Tavoitteena on tukea maahanmuuttajien aktiivista osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa sekä edistää heidän kotoutumistaan. Oikeus kotoutumistoimenpiteisiin pohjautuu tôrpeeseen, ei esimerkiksi maa ha ntu loperusteeseen. Uuden kotoutumislain pääkohdat ovat:. Alkuvaiheen ohjausta parannetaan Kaikki Suomeen muuttavat henkilöt saavat perustietoa yhteiskunnasta ja ohjausta palveluista saadessaan oleskeluluvan tai rekisteröidessään oleskeluoikeutensa. Kotoutumislain voimaantulon yhteydessä on julkaistu uusi Perustíetoa Suomesta -opas, iota jaetaan poliisin ja maistraattien toimipisteissä sekä ulkoministeriön edustustoissa. Opas löytyy myös verkosta Opas sisältää tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, maahanmuuttajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä tietoa mahdollisuuksista kotoutumista edistäviin toímenpiteisíin.. Kotoutumisen kaksisuuntaisuutta edistetään Kotoutuminen mahdollistuu vain vuorovaikutuksessa maahanmuuttajien ja kantaväestön kesken. Kunnan ja muiden paikallisten viranomaisten vastuulla on edistää alueellaan kansainvälisyyttä, yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryh m ien ka nssa.. Haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien asemaa parannetaan Ulkopuolisuuden ja syrjinnän kohteeksi joutumisen kokemukset voivat leimata ihmisen elämää koko eliniän. Siksí erityisesti lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäis,yn on kiinnitettävä huomiota. Muita erityisessä elämäntilanteessa eläviä ovat työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt, esim. puolisoina Suomeen muuttaneet henkilöt vammaiset ja ikäihmiset Kotoutumisen edistäm sen tarkoitus Kotoutumisen edistämisen tarkoituksena on tarjota maahanmuuttajalle mahdollisimman pian maahantulon jälkeen suomalaísen yhteiskunnan aktiívisen ja tasavertaisen jäsenen tarvitsemat valmiudet. Onnistuneessa kotoutumisessa maahanmuuttaja saavuttaa tasavertaisen aseman yhteiskunnassa ja kotíkunnassaan niin oikeuksien kuin velvollisuuksien osalta unohtamâtta kuitenkaan oman kielen ja kulttuurin säilyttämístä. Kotoutumisen tärkeimmät edellytykset ovat maahanmuuttajabarometrin 2012 mukaan kielitaito la työllistyminen. (D

6 Suomen kieli, kulttuurija osallisuus /ksilöllinen kotoutuminen Oma kielen ja kulttuurin säilyttäminen Työelåimään osallistuminen Kuvio 1. Maaha n m u uttaja n kotoutu m iseen va i kuttavat tekij it. Kotoutuminen on aina yksilöllinen prosessi la lähtee maahanmuuttajan omista tarpeista. Kotoutumisen haasteet liittyvät paitsi kielitaitoon la työllistymiseen usein myös arjessa tarvittaviin taitoihin ja yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapoihin. Kotoutuminen tapahtuu helpoiten erilaisissa arkipäivän tilanteissa ja kohtaamisissa kantaväestön kanssa. Kotoutumisen eri kohderyhmät Suomeen muutetaan useista eri syistä. Pääperusteina suuruusjärjestyksessä ovat perhesiteet, opiskelu, työ, humanitääriset syyt sekä paluumuutto. Tavoitteena on, että maahanmuuttajat käyttävät samoja perus- ja erityispalveluja kuin muutkin kuntalaiset. Kotouttamistoimet koskevat kaikkia maahanmuuttajia maahantuloperusteesta riippumatta. Eri kohderyhmille suunnataan erilaisia palvelula heidän tarpeittensa mukaisesti. Humanitäärisin perustein tulevien maahanmuuttajien kotoutuminen poikkeaa muista maahanmuuttajista siten, että he tarvitsevat alkuvaiheessa runsaasti eri viranomaisten palveluja. Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut vastaavat näíden maahanmuuttajien vastaanottopalveluista ensimmäisten kuukausien ja vuosien ajan. Kts luku 12 Suunnitelma pakolaisten vastaanottamísesta. Alkuvaiheen vastaanottopalveluiden jälkeen pakolaiset käyttävät tarvitsemiaan kaikille kuntalaisille tarkoitettuja palveluja. Kokkolan kaupungin kotouttamisohjelma Laissa säädetään, että kunnalla on yleis - ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajíen kotouttamisen suunnittelusta, kehittämisestä ja seurannasta paikallistasolla. Kunnan on huolehdittava siitä, että. kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttalalle. maahanmuuttajien kotoutumisen edístämisen toimenpiteet ja palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan siinä laajuudessa kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. kunnan henkilöstön osaamista kehitetään kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Erityisesti kunnan velvoite on tukea niiden maahanmuuttajien kotoutumista, jotka eivät ole työmarkkinoiden käytettävissä. Kotoutumislain mukaan paikallisten viranomaisten on yhteistyössä järjestölen ja yhteisöjen kanssa kehitettävä kotoutumista monialaisena yhteistyönä. Sosiaali- ja terveysiohtaja Jussi Salminen nimesi kotouttamisohjelman laadinnan ohjausryhmään seuraavat tahot: Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut, perusterveydenhuolto Terveyspalvelut erikoissairaan hoito Keskushallinto Seppo Mattila, lnkeri Koivu, Otto Salo ja Pírkko Kivistö llkka Luoma Raija Kiljunen llkka Kangas

7 Tekninen toimi/asuminen TE-toimisto Kela Opetus-, kasvatus-, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut Ev.lut. seurakunta Poliisi Järjestöt Sosiaali- ja terveyslautakunta Maahanmuuttajien edustus Ritva Ollila Noonna Väliharlu / Vuokko Ekdahl Esa Rahja Mika Sarkkinen Kai Kytölaakso Ronnie Djupsund Martti Nykänen Mikael Brännkärr Tamara Turpeinen Roy Sabel Zubeida Laun Song Bo Jose Flore Vargas Työryhmä voi kutsua ohjausryhmään myös muita tarvittavia tahola. Kotouttamisohjelman laadinnasta vastasi Liisa Ahonen. Maahanmuuttajatyötä tekeville järjestettiin Hyvien käytäntöjen dialogi, jonka tuloksena saatiin selville maa ha n m u uttajatyön nykytila ja keh ittäm ista rpeet. Ohjausryhmä hyväksyi kotouttamisohjelman Ohjelmasta pyydettiín lausuntoja yhteensä 17 yhteistyötaholta ja niitä annettiin 9 kpl. Kotouttamisohjelman teon yhteydessä kartoitettiin myös kaupunkilaisten mielipiteitä ja asenteita maahanmuuttajia kohtaa. Kyselyn toteutti Centria ammattikorkeakoulun opískelilaryhmä. Tiivistelmä kyselyn tuloksista on liitteenä 2. Kokkolan kaupungin toimintaympäristö Keski-Pohjanmaalla on ulkomaan kansalaisia noín.1255, joka on noin 1,8 o/oväestöstä. Ulkomaalaisten määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana yli kaksinkertaistunut ja viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana nelínkeftaistunut Kokkolassa ulkomaan kansalaisia on 990, joka on noin 2,1 o/o väestöstä. Ulkomaalaisía opiskelijoita on noin Kansalaisuuksia Kokkolassa on noin 80. flilastokeskus 31 ] ,OO U LKOMAAN KANSALAISTE N OSU US KOKONAISVÄESTöSTA OL2 3,50 v, f ø o I èr 3,OO 2,50 2,OO 1,50 1,OO o,50 + Ulkomaan kansalaisten osuus koko maa + Ulkomaan kansalaisten osuus Keski-Pohjanmaa =þ Ulkomaan kansalaisten osuus Kokkola o,oo L9 9 2 t t99 A () 6 200fJ 20tO 20 L2 Kuvio 2. Ulkomaan kansalaisten o/o-osuus Suomessa, Keskí-Pohjanmaalla ja Kokkolassa. Lähde: Tilastokeskus (D

8 180 L60 L40 t o ULKOMAAN KANSALAISET MAITTAIN KESKI- POHJANMAALLA VUONNA 20LL Kuvio 3. Suurimmat kansalaísuusryhmät Keski-Pohjanmaalla Lähde: Tilastokeskus K ES KI. POHJAN MAAN U LKO MAALAI STAUSTAIS ET VUONNA 2012,o * "".""" "*.-. ""t* ""*" ".,"*""" Kuvio 4. Ulkomaalaistaustaiset maanosittain Keski-Pohjanmaalla 2012Lähde: Tilastokeskus (D

9 2. Kotouttamisohjelman t<ytkeytyminen stntegiseen suunnitteluun 2.1. Suomen maahanmuuttoasioiden hallinto Valtioneuvoston periaatepäätöksen (13.6.2O13) Maahanmuuton tulevaisuus 2O2O-strategian mukaan Suomen maahanmuuttopolitiikalle on määritelty seuraavat kolme suuntaviivaa 1. Suomi on turvallisesti avoin 2. Jokainen löytää paikkansa 3. Moninaisuus on arkea Strategian mukaan maahanmuuttajat ovat pysyvä ja tervetullut osa suomalaista yhteiskuntaa. Tavoitteena on suvaitsevaisen, turvallisen ja moniarvoisen Suomen rakentaminen ja Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn lisääminen. Maahanmuuttokysymykset kuuluvat useille hallinnonaloille la viranomaisille sekä valtakunnallisesti, alueellisesti että paikallisesti. Poikkihallinnollista yhteistyötä tarvitaan sekä ministeriöiden tasolla että alueellisestija paikallisesti. Sisäasianministeriö vastaa maahanmuuttopolitiikan sekä maahanmuuttoa ja kansalaisuutta koskevan lainsäädännön valmistelusta. (www.intermin.fi) Maahanmuuttovirasto myöntää ensimmäiset oleskeluluvat, käsittelee turvapaikkahakemukseç ohjaa vastaanottokeskusten toimintaa, päättää käännyttämisestä ja karkottam sesta, vastaa kansalaisuushakemusten käsittelystä ja muukalaispassien myöntämisestä. Maahanmuuttovirasto toimii sísäasíanministeriön alaisuudessa. (www.migri.fi) Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa kotouttamisasioiden johtamisesta. lhdessä sisäasiaínministeriön kanssa työja elínkeinominister ö seuraa työvoiman maahanmuuton määriä ja rakennetta ja kehittää seurantavälíneitä. (www.tem.fi) Ulkoasiainministeriö vastaa viisumipolitiikasta. Suomen ulkomaan edustustot myöntävät viísumeita ja vastaanottavat kansalaisuusilmoituksia ja oleskelulupahakemuksia. (www.formin.fi) Toimialakohtaiset ministeriöt vastaavat omaan toimíalaan kuuluvista kotouttamistoimista Kokkolan kaupung n muut strateg at ja niiden kytkeytyminen kotouttamisohjelmaan Kokkolan kaupungin strategia Ka upu n g invaltuusto on hyväksynyt Kokkolan kaupun g in strategian O Strategian johdannon mukaan "Strategia on elävä, kun se näkyy päätöksenteossa, erillisissä poikkihallinnollisissa ohjelmissa, toimiala- ja yksikkökohtaisissa suunnitelmissa ja tulkinnoissa. Kaupungilla on yksi strategia, jota toteuttavat erilliset ohjelmat ja suunnítelmat sekä taloussuunnitelmal' (D

10 Kokkolan visio 2015 KOKKOLASSA PARASTA AIKAA Elinvoimainen, merellinen ja kaksikielinen Kokkola tarjoôa asukaslähtöiset palvelut ja viihtyisän elinympäristön. Kaupungin menestys perustuu kansainvälisy een, korkealuokkaiseen osaamiseen, kulttuuriin, logistiikkaan ja monipuoliseen elinkeinotoimintaan - kärkenään kemia. Kokkolan kaupungin yhdenvefta suussuunn telma Ka upun g invaltu usto on hyvåi ksynyt yh denvertaisuussu un n itelma n O 11 Kokkolan yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiksi on kirjattu:. /hdenvertaisuus henkilöstöpolitiikassa. lhdenvertaisuus toimialojen ja työyhteisöjen osaamisvaatimu ksissa. lhdenvertaísuus viestinnässä ja yhteydenpidossa. Osallisuuden kehittäminen. Víra nomaisten tavoitettavu uden pa ra nta m in en. Moninaisuuden huomioimínen. Seurannan monipuolistaminen. Esteettöm1ryden varmistaminen I[ tt ( -# Keski-Pohjanmaan kansainvälisyysselvitys Keski-Pohjanmaan liitossa on yhteistyössä alueen keskeisten organisaatioiden kanssa koottu em. selvitys taustaai n eistoksi keväällä ju I ka stavaa ka nsai nväl ísyysstrateg iaa va rten. /tiedostoukv_lopullinen.pdf Työperäisen maahanmuuton strateg a Pohjanmaan a Keski-Pohlanmaan alueella Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimeksiannosta Bothnia Work- hankkeessa on tehty selvitys n työperäisestä maahanmuutosta Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella. Selvityksessä tarkastellaan alueen työvoimansaantinäkymiä 3-5 vuotta eteenpäin työperäisen maahanmuuton näkökulmasta. Strategiassa on koottu tietoa työperäisen maahanmuuton parissa toimívien tahojen ja työnantajien käyttöön. I medial 427_Strategiajulkaisu_D_low.pdf Eri kieli- ja kulttuuriryhmien kasvatus ja opetus Kokkolassa https://www.kokkola.filopetusja_koulutus/maahanmuuttajaopetus/fi_fllmaahanmuuttajaopetus/

11 3. Alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta Kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaan kunnan, työ- la elinkeinotoimiston sekä muiden viranomaisten on annettava maahanmuuttalalle asianmukaista neuvontaa ja ohjausta kotoutumista edistävistä palveluista ja toimenpiteistä. Ohjauksen ja neuvonnan tarve on erityisen suuri maahantulon alkuvaiheessa riippumatta siitä millä perusteella maahan tullaan. Perustietoa Suomesta -opas annetaan kaikille Suomeen muuttaville oleskelulupapäätöksen saamísen tai väestötietojen rekisteröinnin yhteydessä. Oppaan tarkoituksena on auttaa Suomeen asettumisen alkuvaiheessa antamalla perustietoa mm. asumisesta ja työnteosta sekä suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista. Opas on saatavilla sekä verkossa että painettuna oppaana. Suomeen ja kuntaan asettumisen alkuvaiheessa on hoidettava seuraavat viranomaisasiat: i i lti,ì I rit ì i; I tl l,,, l..rr r Rekisteröinti Suomen väestötietojärjestelmään (oleskelulupa ja matkustusasiakiria) Henkilötunnuksen saaminen ':.1'',: t,'.t, I I rljtlll, r, i. EUI maan kansalaisten rekisteröinti Su omessa asuvaksi. Ajokortin voimassaolo Suomessa. Kela-kortin hakeminen Kortti osoittaa oíkeuden Suomen sosíaal ituryaan..,i't I I I i ì r I t,,t.,l i ; '"1 lr] itl iì. Verokortin hakeminen Tarvitaan palkkaa tai muita tuloja varten Ì1,lr r iì l i l'l i' Rekisteröinti työnha kijaksi Alkukartoitus Kotoutumissu unnítelma Kotoutumiskoulutus l,l t,l : L I ii Asuminen Lasten päivähoito Lasten koulunkäynti Terveyspalvelut Sosiaalityö Alkukartoítus ja kotoutumissuunnitelma asiakkaille, jotka eivät ole TE-toimistossa työnhakijoina Kuvio 5. Alkuvaiheen asiointiyhteydet Maahanmuuttajan lähtömaa la tausta vaikuttavat siihen kuinka haastavaksi viranomaisasiointi koetaan. /hteinen kokemus on, että asiointi viranomaisissa on hankalaa. Kun Suomen palvelujärjestelmä on vieras eikä ole tietoa millaisia palveluja ylipäätään on saatavilla ja keihin viranomaisiin tulee olla yhteydessä missäkin asiassa, on vaikea ohjautua tarvitsemaansa palveluun. Lisäksi viranomaislomakkeet ovat vaikeaselkoisia täytettäviä suomalaisellekin. Asiointia vaikeuttavat ongelmat ymmärtämisessä puolin ja toisin. Väärinkäsitykset johtavat helposti vääriin tulkintoihin, mikä saattaa johtaa asiakkaan vetäytymiseen, uusiin ongelmiin ja mm. etuuksien menettämiseen.

12 Suomalainen palvelujärjestelmä edellyttää asiakkailta omatoimisuutta asíoittensa hoitamisessa. Maahanmuuttajat toivovat ja tarvitsevat auttavaisempaa asennetta asioinnissa. Niukkojen resurssien koetaan rajoittavan yksilöllisempää ohjausta ja joskus palveluasenteessakin voí olla puutteita. Mm. seuraavista verkkomateriaaleista löytyy yleistietoa suomalaisesta palvelujärjestelmästä: - Perustietoa Suomesta 11 eri kielellä mm. asumisesta ja työnteosta sekä suomalaisesta yhteisku n nasta ja ku lttuu rista. /llä pitälänä sisäasiain m ín isteriö. - Perustietoa maahanmuuttajille 15 eri kielellä yhteiskunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista Suomessa. [läpitäjänä kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa. - Tietoa maahanmuuttalille Kokkolan ja Keski-Pohjanmaan alueelta Tulkkipalvelut Kotoutumisen ed istä misestä a nnetun lain mukaa n vira nomaisen on huolehdittava tulkitsemisesta tai kääntäm sestä, jos maahanmuuttaja ei osaa viranomaisessa käytettävää suomen tai ruotsin kieltä. Tulkka uspalveluja on käytettävä erityisesti silloin, ku n viranomaisessa on päätettävä maahan mu uttajan oikeu ksista, etu u ksista tai velvollisu u ksista. Vi ra nomainen tu lkkauksen tilaajana maksaa tulkin käytöstä aiheutuneet kustannukset. Kunnan järjestämät pakolaisten vastaanoton tulkkipalvelujen kustannukset korvataan kunnalle valtíon varoista. Kustannukset korvataan, kun tulkki- la käännöspalvelut liittyvät. pakolaiselle järjestetyn sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. pakolaisen kotoutumissuunnitelman laatimiseen. pakolaisen maahantulon alkuvaiheeseen liittyvään kotoutumista edistävien palvelulen käytön perehdyttämíseen kunnassa, koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Pakolaisten vastâânottoon kuuluvien tulkkipalvelujen jèirjestämiselle ja kustannusten korvaamiselle ei ole asetettu aikarajaa. Suomen kansalaisuuden saanut ei kuulu pakolaisten vastaanoton píiriin eikä hänelle järjestettyjen tul kkipalvel ujen kusta n n u ksia voida korvata ku n nalle valtion va roista. Muiden maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmien laatimisesta ja tarkistamisesta aiheutuvista tulkkikustannuksista vastaa TE-toimisto. Viranomaisen velvollisuudesta huolehtia tulkitsemisesta ja kääntämisestä säädetäãn hallintolaissa ø Víranomaisen on järlestettävä ja kustannettava tulkki tai huolehdittava kustannuksellaan kääntämisestä myös asiassa, joka voi tulla vireílle viranomaisen aloitteesta. Tulkitsemisesta säädetään myös laissa potilaan asemasta ja oikeuksísta 1785/1992) sekä laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (.812/200CD. Tilaajalla on tulkkia tilatessaan vastuu laadukkaiden ja ammatillisten palvelujen käytöstä. Víranomaisen eitule käyttää tulkkina asiakkaan lähisukulaisia, ystäviä tai lapsia. Tulkkien tulee noudattaa työssään asioimístulkin ammattisäännöstöä ja asioimistulkkausohjeita. Tulkkaukset voidaan järjestää joko läsnäolotulkkauksena, jossa kaikki keskusteluun osallistuvat ovat samassa tilassa tai etätulkkauksena, joka voidaan toteuttaa joko videoneuvottelu- tai puhelinlaitteiden välityksellä. Suomessa asuvalla vammaisella maahanmuuttajalla on oikeus Kansaneläkelaitoksen järjestämään tulkkauspalveluun, kun kyseessä on kuulonäkövamma, kuulovamma tai puhevamma.

13 Suomessa on kahdeksan alueellista (kunnallista) tulkkipalvelukeskusta, joista lähimmät Vaasassa ja Oulussa sekä valtakunnall isesti toimivat Semantix ja Professional. /hteystiedot: Semantix, puh. 0.1 O O tai Tulkkaus- ja käännöskeskus Professional Oy, puh Pohjois-Suomen tulkkipalvelu, puh Pohjanmaan tulkkikeskus, puh Kehittämiseh dotu kset: Kehitetään olemassa olevia kaupungin asiakaspalvelun ja sosiaalineuvonnan sekä TE-toi m iston asiakasn euvon nan valmiu ksia vastata myös maahanmuuttaja-asiakkaiden ohjauksesta Kehitetään Welcome Office - t yppistä ohjaus- ja n euvontapistettä yhteistyössä eri toim ijoi den kanssa Tehostetaan asiakastiedottamista ja otetaan huomioon erikieliset asukkaat. Hyödynnetään materiaalia viestinnässä maahanmuuttajílle. lnformoidaan tulkkipalvelujen käyttöä asiakaspalvelu- ja hoitohenkilöstölle Kehiüämisvastuu: Koto-ryhmä Sosiaali- ja terveystoimen johto Ohlausta ja neuvontaa antavat palvelupisteet 4. TE-toimiston palvelut Työ- ja elinkeinotoimisto vastaa työikäisten vuotiaiden maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista edistävistä ja tukevista työvoimapalveluista ja muista toimenpiteistä. Kotoutumispalvelut sisältyvät työvoimahallinnon 2. palvelulinjaan, osaamisen kehittämispalvelut. Kotoutumisajan päätyttyä maahanmuuttaja ohjataan asioimaan palvelutarpeensa mukaiselle palvelulinjalle Alkukaftoitus Työ- ja oleskeluluvan omaava maahanmuuttaja rekisteröityy työnhakijaksi TE-toimistoon Kokkolassa TE-toimiston asiakasvirtojen ohjaaja toimittaa maahanmuuttajan tiedot ao. palvelulinjalle tai kotoutumispalveluihin Kotoutumispalveluissa tehdään asiakkaalle alkukartoitus. Alkukartoitus käynnistetään

14 viimeistään kahden kuukauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta. Alkukartoitus sisältää haastattelun, jossa arvioidaan maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet sekä kielikoulutuksen tarve. Tässä tarkoituksessa selvitetään mm. kielitaito, aikaisempi koulutus- ja työkokemus, omat työllistymis- ja koulutustoiveet sekä elämäntilanne ja siitä johtuvat palvelutarpeet. Alkukartoituksen perusteella maahanmuuttaja ohjataan hänelle parhaiten sopivaan koulutukseen. Kunta järjestää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka ei ole työnhakilana ja saa toimeentulotukea pitkäkestoisesti. TE-toimisto tai kunta voi käynnistää alkukartoituksen myös sitä pyytäneelle muulle maahanmuuttajalle, jos tämän arvioidaan sitä tarvitsevan Kotoutumissuunnitelma Kotoutumissuunnitelma on maahanmuuttajan yksilöllinen suunnitelma niistä toimenpiteistä ja palveluista, joiden tarkoituksena on tukea maahanmuuttajan mahdollisuuksia hankkia riittävä suomen taí ruotsin kielen taito sekä muita yhteiskunnassa ia työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Tavoitteena on myös edistää hänen mahdollisuuksiaan osallistua yhdenvertaisena jäsenenä yhteiskunnan toimintaan. Mikäli asiakas on ulkomaalaistoimiston asiakas, laaditaan kotoutumissuunnitelma yhteistyössä maahanmuuttajan, TE-toimiston ja ulkomaalaistoimiston kanssa. Kotoutumissuunnitelman laatiminen käynnistetään kahden viikon kuluttua alkukartoituksesta. Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään kolmen vuoden kuluttua oleskeluluvan myöntämisestä la se laaditaan enintään yhden vuoden ajaksi. Kotoutumissuunnitelma-aika voi kestää maksimissaan kolme vuotta ja erityisistä syistä sitä voidaan jatkaa kaksivuotta- Alaikäiselle ilman huoltajaa saapuneelle la oleskeluluvan saaneelle laaditaan aina kotoutumissuunnitelma. Perheen kotoutumissuunnitelma laaditaan monialaisena yhteistyönä, jos perheen kokonaistilanne sitä edellyttää. Viimeksi mainituissa vastuuviranomainen on kunta. Kotoutumissuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin osallistumisen aikana maahanmuuttalalle maksetaan kotoutumistukea. Tavoitteena on, että maahanmuuttaja pääsisi soveltuvaan koulutukseen mahdollisímman pian kotoutumissuunnitelman laatimisen jälkeen Kotoutumiskoulutus TE-toimisto tarjoaa aikuisille maahanmuuttaiille kotoutumiskoulutusta, jonka hankkii El!-keskus kilpailutuksen perusteella. Kotoutumiskoulutus järjestetään pääsääntöisesti työvoimakoulutuksena. Myös omaehtoinen opiskelu voidaa n hyvä ksyä kotoutu m istu keen oi keuttavaksi. TE-toimisto ohjaa maahanmuuttajan alkukaftoituksen perusteella hänelle parhaiten sopivaan koulutukseen, joka voi olla kotoutumiskoulutusta, luku- ja kirjoitusta don opetusta tai omaehtoista koulutusta. Kotoutumiskoulutukseen voi sisältyä myös aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista sekä ammatillista suunnittelua ja uraohjausta. Kts. kohta 5.5. Aikuiskoulutus 4.4. Muut TE-toimiston palvelut TE-toimiston yleisenä tehtävänä on työmarkkinoiden toimivuuden edistäm nen turvaamalla osaavan työvoiman saatavuus ja tarjoamalla työtä hakeville mahdollisuus saada työtä. Toisena isona kokonaisuutena on aloittavan yrittäjyyd en va hvista minen ja yritystoim i n nan keh ittä m i nen.

15 Asiakkaat ohjataan henkilökohtaisen palvelutarpeen perusteella jollekin kolmesta palvelulinjasta. työnvälitys ja yrityspalvelut. osaamisen kehittämispalvelut. tuetun työllistymisen palvelut Kaikki julkiset työvoimapalvelut ovat kaikkien palvelulinjojen henkilöasiakkaiden käytössä. Muita palveluja ovat esimerkiksi ammatinvalinta- la uraohjaus, työnhakuvalmennus, starttiraha, yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten arviointi. TE-toimistossa saa myös neuvontaa ja ohjausta ulkomaalaisten tutkintojen rinnastamisesta. Opetushallitus päättää ulkomailla suoritetun tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta julkiseen virkaan tai tehtävään muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Keh ittäm isehdotukset: Al kukartoituksen systemaatti nen hyödyntäminen kotoutumisen edistämiseksí Kielikoulutuksen kehittäminen vastaamaan erilaisia valmiuksia omaavien asiakkaiden kielen oppimista Kielikoulutuksen määrän lisääminen ja hakuprosessin kehittämínen joustavammaksi lhtenäisten kielitestien käyttäminen, joiden perusteella ohjaus oikeaan kielikoulutukseen Säännöllinen yhteistyö eri kouluttajien kesken Kehittämisvastuu: TE-hallinto 5. Oppiminen ja koulutus Muuttuvassa maailmassa pärjääminen edellyttää elinikäisen oppimisen avaintaitoja, oita tarvitaan mm. arjen uusien tilanteiden haltuunottoon ja työelämän muuttuviin olosuhteisiin. Oppiminen alkaa jo varhaiskasvatuksessa ja jatkuu koko eliniän. Suomeen muuttaneilla tulee olla samat mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen kuin täällä syntyneillä. Kielen oppiminen on avain uuteen maahan kotoutumisessa Varhaiskasvatus ja esiopetus Kokkolassa varhaiskasvatuksessa on syksyllä 2013 yhteensä noin 100 eri kieli- ja kulttuuritaustaista lasta. Varhaiskasvatuspalvelut on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille kokkolalaisille lapsille. Päivähoitopaikka pyritään

16 järjestämään lähipäiväkodista. Huoltajien kanssa yhteistyössä laaditaan jokaiselle lapselle henkilökohtalnen varhaiskasvatus-suunnitelma. Tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle yhdenvertaiset edellytykset oppimiseen ja osallisuuteen. Työntekijöiden tueksi on laadittu "muistilista" Kun päiväkotiin saapuu maahanmuuttajalapsi. Huoltajien on tärkeää saada perustietoa suomalaisen varhaiskasvatuksen tavoitteista ja sisällöistä. Lapsen huoltajia kannustetaan myös ylläpitämään lapsen omaa äidinkieltä ja säilyttämään perheen oma kulttuuri. Hyvä oman äidinkielen osaaminen luo pohjan toisen kielen oppimiselle. Varhaiskasvatuksessa on laadittu Suomi toisena kielenä 52 - opetuksen suunnitelma 2OlO. Suunnitelma antaa välineitä kielellisen tason havainnoimiseen ja arvioimiseen ja se liitetään osaksi lapsen henkilökohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Suomi toisena kielenä -opetustuokioita pidetään toistuvina ja muuhun toimintaan sisältyvinä. Varhaiskasvatuksessa oman äidinkielen opetukseen ei juuri ole mahdollisuuksia mutta esiopetuksessa pyritään mahdollisuuksien mukaan sitä järjestämään. Varhaiskasvatuksessa on yksi maahanmuuttajataustainen työntekijä, loka toi m ii koko va rha iskasvatu ksen moni kulttu u risuustyön yhtenä asia ntu ntijana. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset ohjautuvat konsultoiville erityislastentarhanopettajalle samoin perustein kuin muutkin lapset. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset esiopetusikäiset lapset sijoittuvat pääsääntöisesti oman asuinalueensa päiväkodin esiopetusryhmään. Pienryhmä- ja yksilöopetuksella vahvistetaan lapsen oppimisvalmiuksia esiopetuksen aikana. Esiopetuksesta perusopetukseen siirryttäessä huoltajien kanssa täytetään "Saattaen vaíhdettava"- lomake, joka toimii tiedon siirtona perusopetuksen puolelle. Mahdollinen valmistavan opetuksen tarve arvioidaan aina yksilöllisesti. Arviointiin osallistuvat konsultoivat erityislastentarhanopettajat ja valmistavien luokkien opettajat. Va n h empien ka nssa asioitaessa käytetää n ta rvitta essa tul kkipa lvel u ita Perusopetus Kokkolassa perusopetuksessa on syksyllä 2O13 yhteensä n. 2O0 eri kieli- ja kulttuurítaustaista oppilasta Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksessa keskeistä on suomen tai ruotsin kielen osaamisen kehittäminen niin, että oppilaalla on hyvät edellytykset hakeutua jatko-opintoihin ja menestyä niíssä. Oppilaan omaa äidinkieltä ja kulttuuria pyritään ylläpitämään la kehittämään perusopetuksen aikana, míkä tukee oppilaan tasapainoista kehitystä. Opetuslärjestelyissä pyritään ottamaan huomíoon oppilaan lähtökohdat, mm. kieli-, koulu- ja kulttuuritaustat Oppilas, jolla ei ole riíttävää suomen tai ruotsin kielen taitoa yleisopetuksen ryhmässä opiskelemíseen, aloittaa opiskelun perusopetukseen valmistavassa opetuksessa joko omassa ryhmässään tai perusopetusluokassa oman opinto-ohjelmansa mukaisesti. Valmistavan opetuksen ryhmät ovat alakoulussa Hollíhaan ja Koivuhaan kouluissa sekä yläkoulun osalta Kiviniityn koulussa. Valmistavassa ryhmässä opiskellaan oppilaalle laadittavan oman opintoohjelman mukaan, joka kirjataan oppilaan oppimissuunnitelmaan. Oppilas integroidaan jo alkuvaiheen aikana sopivissa oppiaineissa, erityisesti taito- ja taideaineissa ikä- ja taitotasonsa mukaiseen perusopetusryhmään. Siírtyminen perusopetusryhmään tapahtuu vähitellen oppilaan yksilöllisten edellytysten mukaisesti. Kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvat oppilaat ovat tarvíttaessa oikeutettuja oppimisen tukeen Oppilaan tuen ja oppilashuollon käsikirjan perusteiden mukaisesti. Erítyisesti myöhään maahan tulleiden nuorten perusopetus voidaan järjestää Kiviniityn yläkoulussa ns. joustavana perusopetuksena UOPO), jolloin opetuksessa hyödynnetään erilaisia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä. Suomi toisena kielenä opetusta annetaan Hollihaan, Koivuhaan ja Kiviniityn kouluissa kaikilla luokka-asteilla. Oppilaalla tulisi olla oikeus opiskella suomea tai ruotsia toisena kielenä oppimäärän mukaisesti, mikälí hänen kielitaitonsa ei ole äidinkielen tasoinen kaikilla kielen osa-alueilla.

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 1 MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen PoSa johtokunta 25.6.2013 80 2 SISÄLLYS 1. KÄSITTEITÄ 3 2. TOIMINTAA OHJAAVAT

Lisätiedot

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 Perusturvalautakunta 17.12.2014 Kunnanhallitus 9.2.2015 Kunnanvaltuusto xx.xx.2015 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 KESKEISET KÄSITTEET... 6 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki... 6 1.2 Perustietoaineisto, alkukartoitus,

Lisätiedot

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 1 Kuntien strategiat visiot... 3 1.1 Maahanmuuttajien määrä (kasvuennuste) visio... 3

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Lohjan perusturvalautakunta 9.4.2013 Lohjan kaupunginhallitus 22.4.2013 Lohjan kaupunginvaltuusto 15.5.2013 LOHJAN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. KOTOUTTAMISEN

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

JÄRVENPÄÄN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA JÄRVENPÄÄN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA päivitetty 2.4. 2007 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän asettaminen ja tehtävän määrittely... 3 A. Kotouttamisohjelman lähtökohdat... 4 1. Maahanmuuttopolitiikan

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

SIILINJÄRVEN KUNTA. Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma SIILINJÄRVEN KUNTA Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Kunnanhallitus x.x.2012 Kunnanvaltuusto x.x.2012 2 (34) Sisältö 1 Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma... 4 1.1 Maahanmuuttajat... 4 1.2 Kotouttamisohjelma...

Lisätiedot

Sisällysluettelo JOHDANTO

Sisällysluettelo JOHDANTO 1 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. OSALLISUUS KOTOUTTAA KOTOUTTAMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT PUDASJÄRVELLÄ 3 1.1. Laki kotoutumisen edistämisestä 3 1.2. Pudasjärven kuntasuunnitelma 2012-2018 4 1.3. Kotouttamistyö

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2 Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 1. JOHDANTO... 3 2. KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY... 3 3. SUOMEN KOTOUTTAMISPOLITIIKKA... 4 4.

Lisätiedot

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 SUOMUSSALMI PUOLANKA HYRYNSALMI VAALA RISTIJÄRVI PALTAMO KAJAANI SOTKAMO KUHMO KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen

Lisätiedot

Sisältö. 5 Muut toimijat... 35

Sisältö. 5 Muut toimijat... 35 Ohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi Päivitys 2013 2017 Sisältö 1 Kotouttamisohjelman lähtökohdat... 4 1.1 Porvoolaiset maahanmuuttajat... 4 1.2 Uusi laki kotoutumisen edistämisestä voimaan

Lisätiedot

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0 2012 LEMPÄÄLÄN KUNTA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 0 SISÄLLYS JOHDANTO 4 1 KESKEISET KÄSITTEET 5 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki 5 1.2 Kotoutuminen ja

Lisätiedot

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma versio 3.10.2013 Keravan kaupungin kotouttamisohjelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Maahanmuuttajat Keravalla 3 Kotouttamistyön käsitteitä 4 Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

K5-alueen maahanmuuttajien Kotouttamisohjelma Yleinen osa

K5-alueen maahanmuuttajien Kotouttamisohjelma Yleinen osa K5-alueen maahanmuuttajien Kotouttamisohjelma Yleinen osa K5 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. YLEISTÄ KOTOUTTAMISOHJELMASTA 4 2. ULKOMAALAIS-/MAAHANMUUTTAJATILANNE K5:N ALUEELLA 4 3. KOTOUTTAMISLAIN TARKOITUS

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017

SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Lisätiedot: Saana Hansen Pakolaiskoordinaattori saana.hansen@sipoo.fi p. 09 235 36505 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Kotoutumiskäsitteistöä 3 3 Maahanmuuttajat Sipoossa

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016

KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 Eero-Tapani Hynynen Sisällysluettelo KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016... 1 1. Maahanmuutto ja kotouttaminen osana Kaarinan kaupungin strategiaa...

Lisätiedot

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO Heli-Marja Angeria 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KESKEISET KÄSITTEET... 5 1.3 SEUDULLISEN

Lisätiedot

www.mustasaari.fi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi

www.mustasaari.fi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi www.mustasaari.fi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma Hyväksytty kunnanvaltuustossa 26.9.2011 Ohjelman on laatinut WorkPlace-hankkeen puitteissa erikoissuunnittelija Ritva

Lisätiedot

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Lisätiedot: Saana Hansen, pakolaiskoordinaattori (saana.hansen@loviisa.fi, p. 0445

Lisätiedot

KOTOUTTAMISOHJELMA Äänekosken kaupunginvaltuusto 12.12.2011

KOTOUTTAMISOHJELMA Äänekosken kaupunginvaltuusto 12.12.2011 KOTOUTTAMISOHJELMA Äänekosken kaupunginvaltuusto 12.12.2011 Keskeisiä maahanmuuttopolitiikkaan liittyviä ohjelmia, selvityksiä ja selontekoja.3 Maahanmuuttoasioihin liittyvä lainsäädäntöä...3 Kotouttamislaki...3

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA ULKOMAALAISTOIMISTO 2008 2/75 SISÄLLYSLUETTELO: TAUSTAA... 4 1. KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6 1.1. LAINSÄÄDÄNTÖ JA

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012

Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012 Perusturvalautakunta 14.12.2010 / LIITE 137 Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012 Sisältö Johdanto... 3 1. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017

KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 SODANKYLÄN KUNTA SOSIAALIPALVELUT Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Sodankylän perusturvalautakunta. 2015? Sodankylän kunnanhallitus. 2015? Sodankylän kunnanvaltuusto.

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006

Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006 Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006 SISÄLTÖ 1 MAAHANMUUTTAJAT IISSÄ 3 2 KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 3 TULKKAUS- JA KÄÄNNÖSPALVELUT 5 4 MAAHANMUUTTAJAN KOTOUTMISEN TUKEMINEN..7 4.1 Sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN ja MERIJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA

KALAJOEN KAUPUNGIN ja MERIJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 1 KALAJOEN KAUPUNGIN ja MERIJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA joulukuu 2012 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 4 1.1 Kotouttamisohjelmatyöryhmä ja sen toiminta... 4 1.2 Kotouttamislain tavoitteet, soveltaminen ja

Lisätiedot