Näkökulmia Keski-Suomen kilpailukyvyn kehittämiseen DEFRIS hankkeen selvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näkökulmia Keski-Suomen kilpailukyvyn kehittämiseen DEFRIS hankkeen selvitys"

Transkriptio

1 Näkökulmia Keski-Suomen kilpailukyvyn kehittämiseen DEFRIS hankkeen selvitys

2 NÄKÖKULMIA KESKI-SUOMEN KILPAILUKYVYN KEHITTÄMISEEN SISÄLLYSLUETTELO A. LÄHTÖKOHDAT 1. DEFRIS hanke 3 2. Toiminta-ajatus 3 3. Selvitykselle asetetut tavoitteet 3 4. Prosessin kuvaus ja toimijaosapuolet 3 B. ANALYYSI 1. Tulevaisuuden muutostekijät, megatrendien kuvaus 5 2. Markkina-analyysi 6 3. Toimintaympäristön analyysi Keski-Suomen imago Keski-Suomen vahvuudet ja heikkoudet Yritysten toimintaympäristö Analyysi valittujen indikaattorien pohjalta Esimerkkejä alueellistamisesta ja yritysten sijoittumisesta Keski-Suomeen Julkinen sektori Yritykset 16 C. NÄKÖKULMIA KEHITTÄMISEEN 1. Keski-Suomen uhkatekijät ja mahdollisuudet Miten kilpailussa pärjätään? Viestintästrategia Markkinointi- ja myyntistrategia Verkostostrategia Alueellistamisen strategia Koulutusstrategia Kehittämissuunnitelmat ja toimenpiteet Ideoita kilpailukyvyn parantamiseksi Asiakkaat ja muut kohderyhmät Markkinoitavat osaamisalueet Toimintasuunnitelma kilpailukyvyn parantamiseksi Kilpailukykyä ja markkinointia koskevat tavoitteet Markkinointiviestintä, markkinointikanavat ja työkalut Toimenpiteiden vaiheistus Toiminnan organisointi 30 LIITTEET: 1. Indikaattorivertailu 2. Pääkaupunkiseudun haastattelujen yhteenveto 3. Keski-Suomen haastattelujen yhteenveto 2

3 A. LÄHTÖKOHDAT 1. DEFRIS-hanke DEFRIS (Development of First Division Regions) on EU:n BSR Interreg IIIB ohjelmaan ruotsalaisen pääpartnerin Regional Development Council of Östergötland (ÖSTSAM) johdolla valmisteltu hanke. Partnereina hankkeessa ovat edellä mainitun pääpartnerin lisäksi Keski-Suomen liitto, Pohjois-Savon liitto, Kaunas County Governors Administration Liettuasta sekä Marshall s Office of Kujawsko-Pomorskie Voivodeship Puolasta. Keski-Suomen liiton toteuttama Defris-hankeosuus on Euroopan aluekehitysrahaston lisäksi Ympäristöministeriön, Keski-Suomen kehittämisrahaston ja Keski-Suomen liiton rahoittama. Hankkeessa koottavan ja analysoitavan aineiston avulla vertaillaan seudullisia kehittämisen lähtökohtia ja mahdollisuuksia (WP1). Lisäksi tarkastellaan ja vertaillaan aluesuunnittelun menetelmiä ja vaihdetaan niistä saatuja kokemuksia (WP2). Kolmannessa osiossa valmistellaan ja toteutetaan kansainvälisiä ja maakunnallisia hankkeita ja selvityksiä, joissa tarkastellaan pääkaupunkiseudun ulkopuolisten, mutta pääkaupunkiseudun vaikutuspiirissä olevien seutujen mahdollisuuksia hyötyä pääkaupunkiseudun kasvunäkymistä ja kuinka nämä ykkösdivisioonan keskisuuret seudut voivat yhteistyötään ja verkostojaan kehittämällä lisätä kilpailukykyään (WP3). Hankkeen neljäs osio keskittyy tiedon levittämiseen, saavutettujen tulosten vaikuttavuuden turvaamiseen ja toimenpiteiden jatkuvuuden varmistamiseen hankkeen päättymisen jälkeen (WP4). Keskisuomalaiset hankeosuudet täydentävät myös maakuntakaavaa varten tehtäviä selvityksiä. 2. Toiminta-ajatus Keski-Suomen strategista toiminta-ajatusta ei ole yksiselitteisesti määritelty, mutta Keski- Suomen toimijat tähtäävät olemaan kilpailukyvyltään yksi Suomen kärkimaakuntia. Alueella tavoitellaan tunnettua asemaa kärkitoimialojen ja teemojen kautta. Laadukas ja viihtyisä asuinympäristö, yrityksiä houkutteleva sijainti ja lyhyet etäisyydet ovat toiminta-ajatuksen pohjana. Päämarkkina-alueita ovat pääkaupunkiseudun ohella suurimmat kaupunkiseudut: Tampereen, Turun, Oulun ja Kuopion seudut. 3. Selvitykselle asetetut tavoitteet Tässä selvityksessä keskitytään DEFRIS hankkeen kolmanteen osioon, jossa erityisesti Keski-Suomen liitolla on keskeinen rooli. Työn päätavoitteena on selvittää, millä tavalla Keski-Suomen maakunta voisi parhaiten hyötyä pääkaupunkiseudun kasvusta ja toisaalta vastata kasvusta aiheutuviin tulevaisuuden haasteisiin. Tavoitteena on ollut selvittää pääkaupunkiseudun toimijoiden tämän hetkiset mm. osaamiseen, työvoiman saatavuuteen ja palvelujen saatavuuteen liittyvät tarpeet. Keski-Suomen osalta on selvitetty, mitkä valmiudet keskisuomalaisilla toimijoilla on vastata pääkaupunkiseudun kysyntään. Selvitystyön tuloksena pyritään luomaan uusia näkökulmia Keski- Suomen kilpailukyvyn kehittämiseen. Tavoitteena on ollut laatia kehittämis- ja toimenpidesuunnitelma, jossa kuvataan myös konkreettisia, kehitettäviä alueita ja kohteita. 4. Prosessin kuvaus ja toimijaosapuolet Selvityksen on laatinut Nesenta Oy Keski-Suomen liiton toimeksiannosta. Nesenta Oy on itse luonut Suomeen uniikin toimintamallin, jossa pyritään kanavoimaan pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kysyntää pääkaupunkiseudun ulkopuolisille alueille. Nesenta on rakentanut palvelujen tuottamiseksi n. 700 yksittäisen osaajan, 350 kumppaniyrityksen, neljän palvelukeskuksen ja 30 yhteistyöalueen muodostaman verkoston. 3

4 Toiminnan tavoitteena on kehittää alueilla olevaa osaamista vastaamaan pääkaupunkiseudun toimijoiden tarpeita sekä käynnistää alihankinta-, markkinointi- ja kehittämisyhteistyö alueilla. Yhteistyö Keski-Suomessa on jo käynnistynyt alue-, yritys- ja osaajatasolla. Nesentassa selvitystyön laatimisesta vastaa aluekehityspäällikkö, FM Kimmo Vähäjylkkä. Selvitys koostuu useista osakokonaisuuksista. Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin pääkaupunkiseudun toimijoiden: suuryritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin johtavassa asemassa olevien henkilöiden näkemyksiä tulevaisuuden haasteista. Tutkimuksessa kysyttiin myös näkemyksiä alueellistamiseen sekä mielikuvia Keski-Suomesta. Toisessa vaiheessa haastattelututkimuksen avulla pohdittiin keskisuomalaisten toimijoiden kykyä vastata pääkaupunkiseudun kasvun haasteisiin. Tutkimuksessa pyrittiin löytämään erityisesti vastauksia kysymyksiin: mikä on keskisuomalaisten toimijoiden mahdollisuus vastata pääkaupunkiseudun haasteisiin?, voidaanko asioihin vaikuttaa? ja mitä pitäisi tehdä?. Molempien haastattelututkimusten tueksi on laadittu indikaattorivertailu, jossa valittujen väestöä, elinoloja, terveyttä, ympäristöä, liikennettä ja muuta infrastruktuuria kuvaavien indikaattorien avulla vertaillaan pääkaupunkiseutua ja Keski-Suomea. Lopuksi erilaiset näkökulmat vedettiin yhteen, kerättiin kokemuksia Keski-Suomeen alueellistetuista toiminnoista ja etabloituneista yrityksistä, laadittiin keskeiset strategiat sekä konkreettinen toimenpidesuunnitelma. Keski-Suomen liitosta työn laatimiseen ovat osallistuneet DEFRIS hankkeen toimijat. Kommentoijina työssä on toiminut myös Keski-Suomen liiton muuta henkilöstöä. Pääkaupunkiseudun haastattelututkimuksen ja indikaattorivertailun jälkeen kokoontui liiton organisoima ns. sparrausryhmä, johon kuului Keski-Suomen liiton edustajien lisäksi alueen keskeisten toimintaorganisaatioiden viestinnästä vastaavia henkilöitä ja projektipäälliköitä. Keski-Suomen liiton lisäksi keskeisiä suunnitteluosapuolia ovat Keski-Suomen TE-keskus, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän seudun elinkeinoyhtiö Jykes Oy sekä Keski-Suomen muut seutukunnat: Jämsän seutukunta (Jämsek Oy), Viitaseutu (Witas Oy), Saarijärven seutu (SSYP) ja Ääneseutu (Äänekosken kehitys Oy). Näiden tahojen edustajia on ollut mukana työryhmissä ja lisäksi heitä on haastateltu Keski-Suomea koskevassa selvityksessä. Defris-hankkeen kilpailukykyselvityksen vaiheet Työvaiheet Pääkaupunkiseudun tarveselvitys / 2005 Haastattelututkimus Keski-Suomessa 10 / / 2006 Raportti ja toimenpideohjelma /2006 Jatkotoimenpiteet Indikaattorivertailu Esimerkit alueellistamisesta ja etabloitumisesta Kuva 1. Prosessin kuvaus 4

5 B. ANALYYSI 1. Tulevaisuuden muutostekijät, megatrendien kuvaus Yhteiskuntien tulevaisuuteen vaikuttavat monet suuret muutostekijät, jotka on otettava huomioon myös alueiden kehittämisessä. Suurista muutosvoimista puhutaan ns. megatrendeinä, jotka ovat yhteiskunnan rakenteita syvällisesti muuttavia kehityksen suuria linjoja. Yritykset ja julkisen sektorin toimijat pyrkivät hyödyntämään näitä usein globaaleja ilmiöitä toiminnassaan tai sopeuttamaan toimintaansa, jos megatrendin vaikutus alueelle on negatiivinen. Tulevaisuustutkijan Mika Mannermaan (2000) 1 mukaan megatrendejä ovat mm. verkostoituminen, toimintojen reaaliaikaisuus, tuotannon ja työn logistiikka, teknologian (erityisesti informaatioteknologian) kehitys, globalisoituminen, ekologinen kilpailukyky, työn murros, verkkopalvelujen kasvu, EU:n itälaajeneminen sekä väestön ja työvoiman ikääntyminen Euroopassa. Ennakoinnin asiantuntija Keijo Mäkelä (2000) 2 on lisännyt megatrendeihin myös syrjäytymisen lisääntymisen ja julkisen sektorin kevenemisen. Kaikki globaalit ilmiöt eivät ole Suomen kehityksen kannalta yhtä merkittäviä. Vuonna 2000 avainklusteriprojektissa 3 eri alojen asiantuntijat määrittelivät Suomen kannalta merkittävimmiksi seuraavat megatrendit: 1. Globaali integraatio Eri toiminnot ja toimijat verkottuvat keskenään ja toimintojen reaaliaikaisuus lisääntyy. Työ on mahdollista jakaa uudelleen globaalisti. Valtioiden, alueiden ja kaupunkien suhteet monimutkaistuvat. 2. Osaaminen työn muovaajana Työ (ja alueet) polarisoituvat osaamisen perusteella. Koulutuksen ja oppimisen merkitys korostuu ja osaavien työntekijöiden saatavuudesta muodostuu alueiden keskeinen menestystekijä. 3. Ympäristötietoisuuden kasvu Ympäristöongelmat kasvavat ja kärjistyvät. Suurten ympäristömuutosten kuten ilmaston lämpenemisen riski kasvaa. Ympäristömuutokset pakottavat eri tahoja muuttamaan kulutuskäyttäytymistään ja toimintojaan ympä-ristövastuullisempaan suuntaan. 4. Teknologian muutosvoimat Teknologinen kehitys muokkaa yhteiskunnan kaikkia osia ja tuotantoaloja. Innovaatiotoiminta kiihtyy ja tietoteknologiset sovellukset ovat osa ihmisten arkipäivää. Tiedon ja uuden teknologian merkitys tuotannontekijänä kasvaa. 5. Palveluyhteiskunnan murros Hyvinvointiyhteiskunta ja julkiset palvelut ovat muutosten edessä. Vastatakseen palvelujen kysyntään palvelut yksityistyvät ja palvelun tarjoajat verkottuvat. Kuntasektorilla palvelujen tarjonta alueellistuu. 6. Väestön ikääntyminen Suomessa siirrytään lyhyellä aikajaksolla työttömyydestä työvoimapulaan kun ns. suuret ikäluokat eläköityvät. Ikääntyminen vaikuttaa myös hyödykemarkkinoihin ja asuntotuotantoon. Suurten ikäluokkien vanheneminen lisää terveys- ja sosiaalipalveluiden tarvetta ja heikentää huoltosuhdetta. 1 Mannermaa, Mika (2000) 2 Mäkelä, Keijo (2000) 3 Hernesniemi, Hannu (2000) 5

6 Näiden megatrendien lisäksi Uudenmaan tulevaisuus 2035 skenaariotyössä on tunnistettu mm. seuraavia kehityssuuntia 4 - Väestön keskittyminen (teknologisesta kehityksestä huolimatta paikan merkitys säilyy). Osaamisen ja innovatiivisuuden vaatimus kiihdyttää keskittymistä. Myös kaupungistuminen ja metropolien kasvu jatkuu) - Energiankulutuksen lisääntyminen. Energiankulutus kasvaa sekä kehittyneissä maissa, että etenkin kehittyvissä maissa Keski-Suomen tulevaisuuteen nämä tulevaisuuden muutosvoimat vaikuttavat suoraan tai välillisesti ainakin jossain määrin. Erityisesti väestön keskittymiskehitys, ikääntyminen, palveluyhteiskunnan murros, julkisen sektorin roolin muuttuminen ja toimintojen globalisoituminen tuovat Keski-Suomenkin kehittämiselle suuria haasteita. Toisaalta Keski-Suomessa ympäristötietoinen toimintatapa, käytössä olevat ja kehittyvät tietoteknologiat ja osaava työvoima tarjoavat erityisiä mahdollisuuksia. Megatrendit muuttuvat jatkuvasti ja alueellisesti voi syntyä megatrendien vasta-aaltoja, jotka pyrkivät kumoamaan tai heikentämään vallitsevaa trendiä. Esimerkiksi globalisoitumisen vastavoimana paikallisten yhteisöjen merkitys on kasvamassa ja keskittymiskehityksen vastapainoksi haetaan laadukkaita asuinympäristöjä keskusten ulkopuolelta. Tällä voi olla suurta merkitystä esimerkiksi Jämsän, Saarijärven ja Ääneseudun kehittymisen kannalta. 2. Markkina-analyysi Keski-Suomen kilpailukykyä peilattiin tässä selvityksessä pääkaupunkiseutuun, jossa kehitysnäkymistä ja kasvuun kohdistuvista haasteista tehtiin haastattelututkimus. Pääkaupunkiseudulla haastateltiin tutkimuksessa n. 20 järjestöjen, julkisen sektorin ja suuryritysten edustajaa. 5 Haastateltaviksi valittiin sellaisia tahoja, joilla tiedettiin olevan alueellistettua toimintaa tai jotka olivat kiinnostuneita tuotannon tai palvelujen ulkoistamisesta niin, että palvelu voitaisiin hoitaa muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Haastatellut henkilöt olivat yrityksissä toimitusjohtajia tai kehityspäälliköitä ja julkisella sektorilla kanslia- tai osastopäällikkötasolta. Pääkaupunkiseudulla laaditussa selvityksessä tutkittiin kokemuksia ja kiinnostusta sekä ulkoistamiseen että alueellistamiseen. Ulkoistaminen ja alueellistaminen ovat kaksi eri asiaa: Ulkoistaminen tarkoittaa palvelun hankkimista joltakin organisaation ulkopuoliselta kumppanilta. Tyypillisesti ulkoistetaan ydinliiketoimintaan kuulumattomia työtehtäviä. Alueellistaminen tarkoittaa tuotannon tai palvelun siirtämistä maantieteellisesti toiselle alueelle, Suomessa yleensä pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Alueellistaminen voi olla organisaation sisäistä toimintaa (esim. aluetoimistot) tai siihen voi liittyä ulkoistamista. Lähes kaikilla haastatelluilla oli kokemuksia toimintojen alueellistamisesta pääkaupunkiseudulta muualle Suomeen ja yrityksillä myös ulkoistamisesta. Julkisen hallinnon alueellistaminen on edennyt hitaasti, mutta useilla hallinnonaloilla on päästy toteuttamaan joitakin alueellistamispilotteja ja hankkimaan niistä kokemuksia. Ulkoistus- (ja alueellistamistarve) tulee kaikkien haastateltujen mielestä lähivuosina kasvamaan tai vähintäänkin säilymään nykyisellä tasollaan. 4 UTU skenaariotyöryhmä 5 Liite 1. Pääkaupunkiseudulla haastatellut henkilöt ja heidän edustamansa organisaatio 6

7 Ulkoistaminen Merkittävimmät syyt ulkoistaa palveluja liittyvät kapasiteetin tasaamiseen tai henkilöresurssien saatavuuteen. Monessa yrityksessä oli myös tehty strateginen päätös keskittyä ydinliiketoimintaan ja ulkoistaa sen ulkopuoliset toiminnot. Ulkoistamiselle ei ole merkittäviä periaatteellisia esteitä, mutta joskus palvelujen ja osaamisen tarjonnan heikko laatu estää ulkoistamisen. Syyt ulkoistamiseen Uuden teknologian käyttöönotto Henkilöresurssien saatavuus Parempi kontrolloitavuus Kapasiteetin tasaaminen Kiinteät kustannukset muuttuviksi Alhaisemmat kustannukset Strateginen päätös 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Nesentan selvityksen mukaan merkittävimpinä syinä ulkoistaa toimintoja ja palveluja pidetään kapasiteetin tasaamista, jolloin voimakkaiden suhdannevaihtelujen tilanteessa voidaan hankkia tarvittava työpanos joustavammin. Ulkoistaminen on usein strateginen päätös keskittyä ydinliiketoimintaan ja ulkoistaa sen ulkopuoliset tukipalvelut. Samanaikaisesti usein haetaan tuottavuuden lisääntymistä mm. sähköisten palvelujen käyttöönoton myötä. Sekä yrityksille että julkisen sektorin toimijoille on erittäin tärkeää turvata tulevaisuudessa osaavan työvoiman saatavuus. Jo tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla on tietyillä aloilla työvoimapulaa, mikä lisää kiinnostusta sijoittaa toimintoja maakuntakeskuksiin, jossa työvoimaa on paremmin saatavilla ja sitoutuminen työhön parempaa. Ulkoistamisen esteet Kustannussyyt Kokemusten puuttuminen Kontrolloinnin vaikeus Ostamisen hankaluus Tarjonnan heikko laatu Tarjonnan puuttuminen Strategiset syyt 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 7

8 Ulkoistamisen suurimpana esteenä nousi esille tarjottavan palvelun heikko laatu. Kyse on laatutekijöissä pitkälti luottamuksesta ja mielikuvista. Haastateltavien mukaan esimerkiksi maakunnasta tarjottu palvelu ei aina vakuuta pääkaupunkiseudulla toimivaa ostajaa palvelun laadukkuudesta. Sen jälkeen kun palvelua on kokeiltu, ollaan useimmissa tapauksissa hyvin tyytyväisiä toimintaan. Ulkoistamisen esteinä pidetään myös mm. hajautetun toiminnan hallinnoinnin vaikeutta, osaamisen puutetta ja asenteellisia esteitä. Jos kyse on toiminnan alueellistamisesta voi merkittäväksi esteeksi muodostua haluttomuus muuttaa se, etteivät muut perheen jäsenet löydä työpaikkaa. Alueellistaminen Julkisen sektorin (lähinnä valtion hallinnon) alueellistaminen on edennyt melko heikosti. Pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välistä vuorovaikutusta pidetään yleisesti melko heikosti toimivana ja sitä olisi haastateltavien mielestä syytä huomattavasti parantaa. Alueellistaminen ei kuitenkaan saa olla itsetarkoitus ja muutamat haastateltavat arvelivat, että pääkaupunkiseudun ulkopuolisilla alueilla on usein epärealistisia odotuksia alueellistamisen suhteen. Suurimmat yhteistyön esteet ovat usean haastateltavan mielestä asenneilmapiirissä: pääkaupunkiseudulla ollaan itseriittoisia ja toisaalta muualla Suomessa kritisoidaan turhaan Helsingin hallintokeskuksia. Muutamat haastateltavat ehdottivat radikaaleja alueellistamistoimenpiteitä kuten ministeriöiden alueellistamista. Ongelmana pidettiin sitä, että maakunnissa panostetaan hyvin vahvasti julkisen sektorin alueellistamiseen, eikä yrityskentässä toimita riittävän aktiivisesti. Pääkaupunkiseudun ja muiden alueiden välistä yhteistyötä voitaisiin parantaa mm. toteuttamalla yhteisiä kehityshankkeita (yli maakunta- ja hallintorajojen), kehittämällä moninapaisia osaamiskeskittymiä maakuntiin sekä rakentamalla edelleen sellaisia tietoteknisiä ratkaisuja, joilla pitkistä etäisyyksistä aiheutuvat ongelmat voidaan voittaa. Keskuskauppakamari on selvittänyt alueiden kilpailukykyä yritysten näkökulmasta vuosina 2000, 2003 ja Haastattelututkimuksessa on selvitetty mm. sitä, minne yritykset ovat investoineet tai aikovat investoida lähitulevaisuudessa. Kolmannes yritysjohtajista ei kerro investoinneistaan, mutta pääosa investoinneista on tutkimuksen mukaan suunnattu Suomeen (63 %). Tulevia investointeja leimaa epävarmuus, sillä puolet yritysjohtajista ei kerro tulevaisuuden suunnitelmista. Kerrotuista investointipäätöksistä ja suunnitelmista valtaosa suuntautuu kotimaahan. Samassa tutkimuksessa on selvitetty yrityksen sijaintipäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Tekijöistä nousee kolme seikkaa selvästi muita korkeammalle: 1) markkinoiden läheisyys, 2) yritykselle sopivan työvoiman saatavuus ja 3) hyvät liikenneyhteydet. Myös sillä, että alue on kasvukeskus, on suurta merkitystä. Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan alueen kilpailukykyä voi parantaa tehokkaimmin kehittämällä tietoliikenneyhteyksiä ja liikenneinfraa. Yritysten kilpailukykyä tehokkaasti edistävänä asiana koetaan myös alueen hyvät kansainvälistymispalvelut. Houkuttelevalla alueella tulee lisäksi olla turvallinen elinympäristö ja hyvät terveyspalvelut. Suurta merkitystä on myös toimivalla yritys- ja alueyhteistyöllä. Kilpailukykyä ja sen kehittymisedellytyksiä Keski-Suomen osalta on toimintaympäristön analyysissa, luvussa Keskuskauppakamari. Alueiden kilpailukyky yritysten näkökulmasta

9 3. Toimintaympäristön analyysi 3.1. Keski-Suomen imago Mielikuvilla ja imagollisilla seikoilla on suurta merkitystä kilpailukyvyn kannalta. Ei ole yhdentekevää miten alue näyttäytyy ulkopuolisille toimijoille, koska useat ulkoistamis- ja alueellistamispäätöksetkin liittyvät mielikuviin alueista. Usein ulkoistus- tai alueellistamispäätöksen tekevillä henkilöillä on jo jokin olemassa oleva suhde seutuun ja myönteisissä päätöksissä useimmiten mielikuvat alueen kilpailukyvystä ovat myönteisiä. Tärkeintä on olla tunnettu päämarkkina-alueilla. Mielikuvat Keski-Suomesta olivat pääkaupunkiseudun tutkimuksessa haastateltujen keskuudessa pääasiassa myönteisiä. Keski-Suomi mielletään maakuntana, joka ei herätä suuria intohimoja puoleen eikä toiseen. Hyvin usein Keski-Suomi mielletään samana kuin Jyväskylän kaupunki, joka tunnetaan nuorekkaana ja dynaamisena, mutta toisaalta persoonattomana, hajuttomana kaupunkina. Jyväskylä tunnetaan koulutuskaupunkina, jossa on merkittävää tutkimustoimintaa. Haastateltavien mielestä Keski-Suomi on kaunis maakunta, jonka sijainti on hyvä ja jossa on osaavaa työvoimaa ja hyvät kokouspalvelut. Keski- Suomen tunnettuus pääkaupunkiseudulla on kuitenkin melko huono ja yleisesti mielletään että Jyväskylän ulkopuolella ei ole mitään. Keski-Suomen ongelmana ovat maakunnan suuret kehityserot ja Jyväskylä-keskeisyys. Keskisuomalaisten toimijoiden mielestä maakunnan imago on hyvä. Tosin Keski-Suomessa haastatellut henkilöt myönsivät sen, että maakunnasta tunnetaan ainoastaan Jyväskylä ja että keskisuomalaista imagoa on vaikea luoda. Useimmat haastatellut henkilöt olivat valmiita hyväksymään Jyväskylä-vetoisuuden ja näkivät että vetovoimaisen maakuntakeskuksen kehittymisestä hyötyvät muutkin alueet Keski-Suomen vahvuudet ja heikkoudet Maakunnan vahvuuksia ja heikkouksia on jo selvitetty useissa maakuntaa ja alueen kuntia koskevissa kehittämissuunnitelmissa. Tässä selvityksessä pyrittiin löytämään erityisesti sellaisia vahvuuksia ja heikkouksia, joilla Keski-Suomi voisi erottua pääkaupunkiseudulla suhteessa kilpaileviin maakuntiin. Keski-Suomessa on pääkaupunkiseudun selvityksen ja laaditun indikaattorivertailun perusteella paljon sellaisia vahvuuksia, joilla maakunta voi vastata pääkaupunkiseudun haasteisiin. Tässä selvityksessä esiin nousivat tärkeimpinä maakunnan vahvuuksina ja heikkouksina mm. seuraavat asiat: Vahvuudet - Keskeinen sijainti - Yliopisto- ja ammattikorkeakoulu sekä niiden toimintaan liittyvä tutkimustyö - Koulutetun työvoiman saatavuus - Laadukas elinympäristö - Lyhyet etäisyydet alueen sisällä (Jyväskylän seudulla) - Toimiva yhteistyö viranomaisten, yritysten ja oppilaitosten kesken - Vahva, vetovoimainen maakuntakeskus - Hyvät harrastus- ja liikuntamahdollisuudet - Teknologinen kehitys, poikkitieteellisyys Heikkoudet - Maakunnan heterogeenisuus, vetovoiman puuttuminen Jyväskylän ulkopuolella - Etäisyys pääkaupunkiseudusta ja heikko liikenteellinen saavutettavuus - Rakennemuutoksen (teollisuudesta uusille kärkitoimialoille) mukanaan tuomat ongelmat - Korkeana pysytellyt työttömyys - Kuntatalouden ongelmat - Kuntarakenne Jyväskylän seudulla 9

10 3.3. Yritysten toimintaympäristö Keskuskauppakamarin selvityksessä Alueiden kilpailukyky yritysten näkökulmasta 2005 todettiin, että yritysten sijoittumisen kannalta tärkeimpiä syitä ovat markkinoiden läheisyys, yritykselle sopivan työvoiman saatavuus, (toimivat) liikenneyhteydet sekä se, että alue on kasvukeskus. Kysyttäessä yritysten edustajilta miten alueiden kilpailukykyä voidaan parantaa, mainittiin keskeisimpinä kilpailukykyä parantavina tekijöinä tehokkaiden tietoliikenneyhteyksien rakentaminen sekä nykyisen liikenneinfrastruktuurin ylläpito ja kunnostaminen. Seuraavassa taulukossa on arvioitu, kuinka hyvin nämä kilpailukyvyn kannalta keskeiset kriteerit toteutuvat Keski-Suomessa. Koska Jyväskylän seutu poikkeaa lähtökohdiltaan ja kasvuedellytyksiltään ratkaisevasti muusta Keski-Suomesta on seutua tarkasteltu omana kokonaisuutenaan. Kriteeristöön on otettu mukaan myös tuotanto- ja työvoimakustannuksiin sekä elinympäristöön liittyvät kriteerit vaikka niillä ei ollut tutkimuksen mukaan kovin suurta vaikutusta sijoittumispäätökseen. Kilpailukykyyn vaikuttava kriteeri Markkinoiden läheisyys Yrityksille sopivan työvoiman saatavuus Toimivat liikenneyhteydet Alue on kasvukeskus Hyvät tietoliikenneyhteydet Alhaiset työvoima- ja tuotantokustannukset Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Toteutuminen Jyväskylän seudulla Toteutuu kohtalaisesti tai hyvin Toteutuu erittäin hyvin Toteutuu melko huonosti Toteutuu hyvin Toteutuvat erittäin hyvin Toteutuvat kohtalaisesti Toteutuu hyvin Toteutuminen muualla Keski-Suomessa Toteutuu kohtalaisesti Toteutuu kohtalaisesti, joillakin aloilla hyvin Toteutuu melko huonosti Toteutuu melko huonosti (seutukeskuksissa) Toteutuvat pääasiassa hyvin Toteutuvat hyvin Toteutuu hyvin Erilaisilla yhteistyöverkostoilla on suuri merkitys etenkin aloittavan ja kasvuvaiheessa olevan yrityksen kannalta. Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan oppilaitosyhteistyö sekä alihankinta- ja tuotantoyhteistyö sujuvat erityisen hyvin juuri Keski-Suomessa. Keski- Suomessa tehtyjen yrityshaastattelujenkin mukaan oppilaitosten kanssa voidaan joustavasti neuvotella työvoima- ja koulutustarpeista ja yhteistyö toimii hyvin myös työvoimaviranomaisten kanssa. Erityiskiitokset sai haastateltavilta Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Keski-Suomessa on hyvin tarjolla yritystoimintaan soveltuvia tiloja. Tosin Jyväskylässä hintataso on noussut viime vuosina voimakkaasti ja siksi osa maakuntaan sijoittuvista ja laajentuvista yrityksistä on sijoittunut Jyväskylän ympäristökuntiin tai muille seuduille. Pääkaupunkiseudulla tunnettiin Jyväskylän ulkopuolisista kunnista erityisesti vuonna 2004 Suomen yrittäjäystävällisimmäksi ja vuonna 2002 Suomen luovimmaksi kunnaksi valittu Muurame. Hyvät toimintaedellytykset Keski-Suomeen sijoittuville yrityksille ovat onnistuneet tarjoamaan myös mm. Jämsän seutukunta, Saarijärven seutu ja Viitaseutu. 10

11 4. Analyysi selvityksen näkökulmien pohjalta Markkina- ja toimintaympäristön analyysia voidaan syventää vertailemalla pääkaupunkiseudun ja Keski-Suomen toimintaedellytyksiä ja elinoloja valittujen indikaattorien avulla. Tässä selvitystyössä on tarkasteltu mm. työvoiman saatavuuteen, koulutukseen, tutkimukseen ja yritystoimintaan sisältyviä indikaattoreita. Lähtökohtana analyysissa on pyritty käyttämään Keskuskauppakamarin selvityksessä yrityksen sijoittumispäätökseen vaikuttavia tekijöitä, joita on täydennetty valituilla indikaattoreilla. Indikaattorit on pyritty valitsemaan puolueettomasti ja niin, että tulokset ovat havainnollisia. Osaavan työvoiman saatavuus Osaavan ja (hyvin koulutetun) työvoiman saatavuus on yksi Keski-Suomen merkittävä kilpailutekijä. Tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla on työvoimapulaa jo hyvin monella sektorilla ja tilanne näyttää lähivuosina mm. suurten ikäluokkien eläkkeelle jäämisen myötä entisestään pahenevan. Keski-Suomessa on Uuttamaata huomattavasti enemmän työvoimareserviä: Vuoden 2004 keskimääräinen työttömyysaste oli Keski-Suomessa 12,1 %, kun se Uudellamaalla oli 6,6 %. Vastaavasti työllisyysaste oli Keski-Suomessa 61,2 % ja Uudellamaalla 73,2 %. Merkittävää on se, että suurella osalla Keski-Suomessa työttömänä olevista henkilöistä on vähintään keskiasteen koulutus. Työllisyys, työttömyys ja työvoima maakunnittain Vuosi Maakunta % 2004 Tiedot Työttömyysaste Työllisyysaste (15-64v.) Uusimaa 6,6 73,2 Keski-Suomi 12,1 61,2 Tilastokeskus 10/20/2005 Työvoiman sitoutumista pidetään yleisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolisten alueiden vahvuutena. Keski-Suomen selvityksessä korostuivat maakunnan vahvuuksina sellaiset seikat kuin työilmapiirin ja työympäristön viihtyisyys sekä työmatkojen lyhyys. Indikaattorivertailun mukaan keskimääräinen työmatkan pituus on yhdeksän kilometriä lyhyempi Keski- Suomessa kuin Uudellamaalla. Lisäksi pääkaupunkiseudulla ajetaan usein ruuhkissa, mikä lisää työmatkaliikennöinnin stressivaikutusta. Keski-Suomessa väestön koulutustaso on alhaisempi kuin pääkaupunkiseudulla. Korkeaasteen tutkinnon suorittaneita on Helsingin seutukunnalla 33,3 % 15 vuotta täyttäneestä väestöstä, kun luku on koko Keski-Suomessa 23,1 %. Jyväskylän seudulla korkea-asteen tutkinnon suorittaneita on muuta Keski-Suomea huomattavasti enemmän. Työttömistä työnhakijoista Keski-Suomessa oli alimman korkea-asteen suorittaneita (opistoasteen ammatilliset tutkinnot) 9,8 %, alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita 5,4 % ja ylemmän korkeakoulututkinnon tai tutkijakoulutuksen suorittaneita 4,3 %. Kaikkiaan työnhakijoita oli henkilöä. Uudenmaan TE-keskuksen alueelta vastaavia lukuja ei ollut käytettävissä. 11

12 Yli 15-vuotiaiden koulutustaso pääkaupunkiseudulla ja Keski- Suomessa vuonna % 80 % 60 % 40 % korkea-asteen tutkinto keski-asteen tutkinto ei tutkintoa 20 % 0 % Helsingin seutukunta Keski-Suomi Toimivat liikenneyhteydet Keski-Suomen sijainti on hyvä, mutta sen liikenteellinen saavutettavuus tällä hetkellä melko huono. Esimerkiksi Oulun ja Tampereen seutuihin verrattuna, alueelta puuttuvat joko tehokkaat ja kansainväliset lentoyhteydet tai sujuva moottoritieyhteys pääkaupunkiseudulle. Matka-aika Helsingin keskustasta Jyväskylään on tällä hetkellä nopeimmillaan lentäen 2 h 50 min. (odotusaikoineen ja siirtymisineen), junalla 3 h ja autolla 3 h 10 min. Tampereelle matka kestää ajaen n. 1 h 45 min ja Ouluun lentäen 2 h 40 min kentän sijainnista johtuen. Keski-Suomen sisäinen liikenne ja erityisesti työmatkaliikenne toimii hyvin. Keskimääräisen työmatkan pituus on pääkaupunkiseudulla 22 km, kun se on Keski-Suomessa 13 km. Pääkaupunkiseudulla liikenne etenee ruuhkista johtuen huomattavasti hitaammin kuin työmatkaliikenne Keski-Suomessa. Erityisesti Jyväskylän seudulla suoritetaan suuri osa työmatkoista jalan tai kevyen liikenteen välineillä. Työmatkat ,9 2-4,9 5-9, , , ,9 50- Keski-Suomi, % työssäkäyvistä Helsingin seutu, % työssäkäyvistä Kasvukeskuksen merkitys Kasvukeskuksen merkitystä ja vetovoimaa yksiselitteisesti kuvaavia indikaattoreita ei ollut käytettävissä. Kasvukeskuksen vaikutus heijastuu ympäröiville alueille monella eri tavalla. 12

13 Kilpailukyvyn kannalta keskeisiä asioita kasvukeskuksissa ovat mm. paremmat vaikuttamismahdollisuudet, kehittämistoimenpiteet ja investoinnit, yhteistyöverkostot (mm. yliopistoyhteistyö) sekä muita alueita parempi liikenne- ja muu infrastruktuuri. Jyväskylän asema muuhun maakuntaan nähden on poikkeuksellisen korostunut. Keski-Suomen maakunnan kannalta on kuitenkin välttämätöntä, että alueella on edes yksi vetovoimainen keskus. Hyvät tietoliikenneyhteydet Tietoliikenneyhteydet ovat tällä hetkellä lähes kaikkialla Keski-Suomessa kohtuullisen hyvät ja toimivat. Laajakaistayhteys on saatavissa ainakin kaikkiin kuntakeskuksiin, mutta hajaasutusalueilla saatavuuden kanssa voi olla ongelmia. Pääkaupunkiseutuun verrattuna tietoliikennekustannukset yrityksille ja yksityisille käyttäjille ovat Keski-Suomessa suuremmat. Teleoperaattorit eivät julkaise verkkosivuillaan laajakaistan saatavuutta koskevia tietoja, vaan saatavuus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Elinympäristön laatu ei ole tärkeimpiä syitä yritysten sijoittumispäätökselle, mutta sillä on yksilötasolla erittäin suuri merkitys ja välillisesti hyvä elinympäristö heijastuu myös hyvänä työviihtyvyytenä. Elinympäristön laatuun vaikuttavat monet tekijät, kuten asumiskustannukset, asuinympäristön viihtyisyys, puhtaus ja turvallisuus, luonnon läheisyys, etäisyydet palveluista ja työpaikasta, harrastusmahdollisuudet sekä sosiaalinen ympäristö. Asumiskustannukset ovat Keski-Suomessa pääkaupunkiseutua selvästi alhaisemmat. Vaikka indikaattorivertailussa oli käytettävissä ainoastaan Keski-Suomen kalleimman asuinpaikan, Jyväskylän keskineliöhintoja, näkyy jo siinä ero pääkaupunkiseudun asunnonhankintahintoihin. Muualla Keski-Suomessa, erityisesti maalaiskunnissa, asuntojen keskineliöhinnat ovat Jyväskylän hintoja huomattavasti alhaisemmat. Tilastokeskuksen 7 mukaan vanhojen kerrostaloasuntojen velattomat neliöhinnat olivat vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä pääkaupunkiseudulla /m 2, koko maassa keskimäärin /m 2 ja Keski-Suomessa ainoastaan /m 2. Asuntojen keskineliöhinta Kaikki Rivitalo Omakotitalo Kerrostalo Helsinki Espoo Vantaa Jyväskylä Keskineliöhinta Asumisväljyydessä on myös selviä eroja Keski-Suomen ja pääkaupunkiseudun välillä. Keski-Suomessa asutaan pääkaupunkiseutua väljemmin, mutta kuitenkin ahtaammin kuin koko maassa keskimäärin. Jyväskylässä asutaan taas muuta Keski-Suomea hieman ahtaammin. 7 Tilastokeskus Vanhojen kerrostaloasuntojen velattomat neliöhinnat keskimäärin

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI RAKENNEYLEISKAAVA 2016. Alueiden käytön strategia KAAVASELOSTUS JA STRATEGIARAPORTTI 17.10.2008 KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMINEN: 3.11.

ÄÄNEKOSKI RAKENNEYLEISKAAVA 2016. Alueiden käytön strategia KAAVASELOSTUS JA STRATEGIARAPORTTI 17.10.2008 KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMINEN: 3.11. ÄÄNEKOSKI RAKENNEYLEISKAAVA 2016 Alueiden käytön strategia KAAVASELOSTUS JA STRATEGIARAPORTTI 17.10.2008 KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMINEN: 3.11.2008 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

NETCENTER SELVITYS. Sitra. Osaamispohjaisten palveluiden tarjonta. Tutkimustulokset 15.2.2002. Sitra NETCENTER. sivu 1

NETCENTER SELVITYS. Sitra. Osaamispohjaisten palveluiden tarjonta. Tutkimustulokset 15.2.2002. Sitra NETCENTER. sivu 1 sivu 1 Sitra NETCENTER SELVITYS Osaamispohjaisten palveluiden tarjonta Tutkimustulokset 15.2.2002 Sitra NETCENTER Kimmo Vähäjylkkä, Suunnittelukeskus Oy Juha Melgin, it.management Kenneth Tallqvist, it.management

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

Yritysystävällinen kulttuurikaupunki Järvenpään elinkeino-ohjelma 2011-2015

Yritysystävällinen kulttuurikaupunki Järvenpään elinkeino-ohjelma 2011-2015 Yritysystävällinen kulttuurikaupunki Järvenpään elinkeino-ohjelma 2011-2015 2 Järvenpään elinkeino-ohjelma 2011-2015 Silkkiuikku, Järvenpään nimikkolintu SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta Uudenmaan liiton julkaisuja C 51-2004 Uudenmaan liitto Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uudenmaan liitto Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY Osaajien preferenssit ja tyytyväisyys Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen seuduilla Tampereen yliopisto Alueellisen

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN JA TYÖLLISYYDEN LISÄÄMISEKSI SEKÄ AVAINTOIMIALOJEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI LUONNOS 22.5.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMENPITEET KAUPUNGIN

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO

PÄIJÄT-HÄME 2035. Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄME 2035 Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO SISÄLLYS ESIPUHE...3 JOHDANTO...5 LÄHTÖKOHDAT JA KEHITYSNÄKYMÄT...6 Megatrendit...6 Nykytila ja kehitysnäkymät Päijät-Hämeessä...

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita. Tutkimustulosten tulkintaa

Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita. Tutkimustulosten tulkintaa Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita Tutkimustulosten tulkintaa Alueiden kehittäminen 16/2004 SISÄASIANMINISTERIÖN JULKAISU 16/2004 Alueiden kehittäminen ISSN: 1236-2840 ISBN: 951-734-674-3 (nid.)

Lisätiedot

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja ELINKEINOSTRATEGIA 2005-2008 27.3.2006 2 ESIPUHE Haukiputaan edellinen elinkeinostrategia valmistui vuonna 2002. Vaikka strategia on ajallisesti varsin tuore, on moni sen perustana ollut asia muuttunut

Lisätiedot

Turku ja Tampere kilpasilla

Turku ja Tampere kilpasilla Siirtolaisuustutkimuksia A 31 Helena Kaskinoro Turku ja Tampere kilpasilla Väestönmuutokset, muutot, työpaikat Siirtolaisuusinstituutti Turku 2009 Siirtolaisuusinstituutti Eerikinkatu 34, 20100 Turku http://www.migrationinstitute.fi

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 2.1.2014 Tiivistelmä Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta. Maakuntasuunnitelmassa määritellään

Lisätiedot

Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen. Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa

Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen. Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 27 Yritysten osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Väestö eilen, tänään ja huomenna... 6 2.1. Kasvusta katoon... 6 2.2. Väestörakenne nyt... 8 2.3. Työllisyysnäkymät Kaakkois-Suomessa...

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Länsi-Suomen alueen (WFA) maakuntaohjelmien 2007 2010 arviointi

Länsi-Suomen alueen (WFA) maakuntaohjelmien 2007 2010 arviointi Länsi-Suomen alueen (WFA) maakuntaohjelmien 2007 2010 arviointi 15.12.2009 Net Effect Oy Petri Uusikylä Sampo Ruoppila Kaisa Lähteenmäki-Smith Eeva Terävä Anna Kantola Sisällysluettelo 1. Johdanto... -

Lisätiedot

JÄÄDÄKÖ PORIIN VAI LÄHTEÄ? Tutkimus Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden aikeista jäädä Porin alueelle valmistumisensa jälkeen

JÄÄDÄKÖ PORIIN VAI LÄHTEÄ? Tutkimus Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden aikeista jäädä Porin alueelle valmistumisensa jälkeen JÄÄDÄKÖ PORIIN VAI LÄHTEÄ? Tutkimus Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden aikeista jäädä Porin alueelle valmistumisensa jälkeen SUNTILA JENNI Tampereen yliopisto Porin yksikkö Sosiaalipolitiikan pro

Lisätiedot

Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa

Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa 1 Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa Kaj Zimmerbauer Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Ulla Korpimäki

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas Timo Pihkala Tomi Tura Tuomo Uotila PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A147 2004 1 2 g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot