Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille"

Transkriptio

1 Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5

3 5. Sosiaalihuolto Alkuvaiheen tukitoimet Alkukartoitus Kotoutumissuunnitelma ja kielikoulutus Sosiaalihuollon palvelut 8 6. Maahanmuuttajien työllistyminen Kaupunki työllistäjänä Sivistys Päivähoito Perusopetus Ruotsinkielinen perusopetus Suomenkielinen perusopetus Vapaa-aika, kulttuuri ja kirjasto Vapaa sivistys Kielipalvelujen järjestäminen Kiintiöpakolaisryhmät Talous Kaupungin menot Valtiolta saatavat korvaukset Yhteistyö Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 19

4 Liite 1. Nelikenttäanalyysi pakolaisten vastaanottamisesta Liite 2. Terveydenhuoltopalvelut

5 1. Johdanto Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on esittänyt , että Paraisten kaupunki tekisi päätöksen pakolaisten vastaanottamiseksi Syyriasta (4 5 perhettä/20 pakolaista) vuonna Kotoutumislain mukaan valtio myöntää korvauksia kiintiöpakolaisista. Korvausten saamiseksi ELY-keskus edellyttää kunnalta voimassa olevaa kotouttamisohjelmaa sekä sopimusta henkilöiden kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä. Paraisilla seudullinen kotouttamisohjelma vuosille on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Pakolaisten vastaanottopäätös edellyttää kaupungilta sopimuksen tekemistä ELY-keskuksen kanssa. Sopimuksessa sovitaan kaupungin pakolaiskiintiöstä, johon voi kuulua sekä kaupunkiin osoitettuja kiintiöpakolaisia että myönteisen oleskelulupapäätöksen saaneita turvapaikanhakijoita. Sopimuksessa on myös määriteltävä, montako pakolaista kaupunki vastaanottaa vuosittain tai säännöllisin väliajoin. Paraisten kaupungin vuoden 2014 talousarvion käsittelyn yhteydessä päätettiin, että kaupunki tekee selvityksen kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta. Tarkoitusta varten asetettiin työryhmä, joka sai tehtäväksi selvittää Paraisten kaupungin edellytykset pakolaisten vastaanottamiselle. Työryhmän oli myös määrä laatia alustava suunnitelma pakolaisten vastaanottamisen järjestämisestä ja selvittää mahdollisesta vastaanottamisesta aiheutuvat kustannukset. Työryhmän jäsenet ovat olleet: Pia Hotanen, päivähoidon päällikkö (työryhmän puheenjohtaja) Minna Lindroos, työllisyyskoordinaattori Oili Söderblom, asuntosihteeri 5

6 Hedda Mattson, terveydenhoitaja Työryhmän kokouksiin on kutsuttu asiantuntijoina myös talouspäällikkö Svante Nysten ja sosiaalipalvelupäällikkö Heidi Ulriksson. Työryhmän sihteerinä on toiminut Solveig Wilén. Ryhmä on kokoontunut viisi kertaa ja muutamia pienempiä alakohtaisia työkokouksia. Työkokousten lisäksi työryhmän kokouksiin ovat olleet kutsuttuina maahanmuuttopäällikkö Kalle Myllymäki ELY-keskuksesta, maahanmuuton seutuohjaaja Miia Österbacka Turun kaupungilta, Punaisten Ristin sekä ruotsin- ja suomenkielisen seurakunnan edustajia, James Simpson (YH Novia), Janakkalan kunnan edustajia ja Tomas Bergman UNHCR:sta/YK:sta Pakolaisten valinta Kiintiöpakolaiset odottavat Suomesta kuntapaikkaa YK:n pakolaisjärjestön UNCHR:n leireillä. Suomen viranomaiset haastattelevat UNHCR:n ehdottamia pakolaisia ja valitsevat haastattelujen perusteella henkilöt, jotka otetaan Suomeen. Haastatteluja tehdään pakolaisten oleskelumaissa, yleensä pakolaisleireillä tai UNHCR:n tiloissa. Sisäasiainministeriö päättää, mistä maista kiintiöpakolaisia otetaan. Suomeen valittavat pakolaiset esimerkiksi Syyriasta ovat usein äitejä lapsineen. Kiintiöpakolaisten valintaan vaikuttavat esimerkiksi seuraavat asiat: pakolainen tarvitsee kansainvälistä suojelua pakolaisen ihmisoikeudet eivät toteudu maassa, jossa hän oleskelee pakolainen ei ole uhka Suomen turvallisuudelle pakolaisella on edellytykset kotoutua Suomeen. Kunnat tekevät sopimuksen ELY-keskuksen kanssa tietyn kiintiöpakolaismäärän vastaanottamisesta vuosittain/joka toinen/joka kolmas vuosi. ELY-keskuksen kautta tieto kulkee Maahanmuuttovirastolle (Migri), joka lähettää esityksen pakolaisryhmästä taustatietoineen. ELY-keskus tekee lopulliset kuntapaikkapäätökset kiintiöpakolaisille. 2. Tiedottaminen Kaupungin tiedotuspäälliköllä on päävastuu kaupungin ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä. Kaupungin tekemän päätöksen jälkeen on päätöksestä tiedotettava niin asukkaille kuin henkilökunnalle käyttäen sekä kaupungin omia viestintäkanavia (tiedotuslehti, verkkopalvelu/intranet, sosiaalinen media) että mediaviestintää (paikallislehdet ja radio). 6

7 Viestinnän avulla voidaan toimia proaktiivisesti ja antaa asukkaille oikeanlaista ja konkreettista tietoa pakolaisuudesta ja pakolaisista, mm. taustoittamalla kansainvälistä pakolaisuutta ja herättämällä keskustelua pakolaisten elämästä kriisialueilla ja Suomessa. On myös tärkeää saada kolmas sektori mukaan yhteistyöhön. Seurakuntien, koulujen ja eri alueellisten yhdistysten rooli on paikallisessa tiedottamisessa ja mielipiteen muodostamisessa tärkeä. 3. Asuminen Pakolaisille ei ole erikseen asumispalveluja kaupungissa. Vuokra-asuntojen saatavuus on tällöin tärkeää. Julkisen liikenteen saavutettavuus pitää ottaa erityisesti huomioon kiintiöpakolaisten kotouttamisen kannalta. Heidän on päästävä mahdollisimman joustavasti hoitamaan viranomaisasioita, osallistumaan koulutuksiin ja saavuttaa kunnan lähipalvelut. Tällä hetkellä Paraisten kunta-alueella vuokra-asuntotilanne on hyvä. Vapaita asuntoja löytyy 28 kpl. Kas-vuokrataloissa isompia 3 h + keittiön asuntoja on 15 ja 2 h + keittiön asuntoja 9. Muualla kaupungissa vuokra-asuntoja vapautuu korkeintaan 1 2 kuukaudessa. Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniö alueella vuokra-asuntojen määrä ei aina riitä edes omien kuntalaisten tarpeeseen. Tämänhetkisessä asuntotilanteessa ei kaupungin vielä tarvitse varautua vuokraamaan mahdollisia asuntoja ennakkoon. Vapaiden vuokra-asuntojen tilannetta voidaan seurata kuukausittain, ja tilanteen muuttuessa oleellisesti tämänhetkisestä voidaan asuntoja vuokrata ennakkoon. 4. Terveydenhuolto Terveyskeskuksen rooli alkuvaiheessa kiintiöpakolaisten saapuessa uudelle kotipaikkakunnalleen on suuri. Kaupungin/terveyskeskuksen tulee ottaa kantaa siihen, kuka terveyskeskuksen puolelta alkuvaiheessa toimii pakolaisten 7

8 yhteyshenkilönä (= terveydenhoitaja/sairaanhoitaja) ja kuinka kauan. Terveyskeskuksen on nimettävä lääkäri tai lääkärit, joka tai jotka hoitavat maahantulijoiden terveystarkastukset. Maahantuloterveystarkastukset on tehty, pakolaiset integroidaan mahdollisimman nopeasti kaupungin normaaliin terveydenhuoltojärjestelmään. Erikoissairaanhoito ja vammaishuolto saattavat tulla ajankohtaisiksi, ja niistä aiheutuvat kustannukset valtio korvaa anomusta vastaan. Kaupungin/terveyskeskuksen tulee nimetä henkilö, joka vastaa korvausanomusten tekemisestä. On muistettava, että pakolaisten terveydenhuollossa käytetään samoja työmenetelmiä kuin muunkin väestön terveydenhuollossa, mutta terveystarkastukseen tarvittava aika on vähintään kaksinkertainen tulkin käytön vuoksi. Perusterveysvalistus voi viedä kauan pakolaisten taustasta riippuen. Jos pakolaiset tulevat kovin vaatimattomista oloista, terveydenhuoltohenkilökunnan on kaikkien käyntikertojen yhteydessä yritettävä pitää tämä näkökohta mielessään. Terveysaiheesta tulee järjestää ryhmätilaisuuksia. Terveydenhuoltopalveluja on saatavilla myös saaristossa, muttei kuitenkaan samassa laajuudessa kuin Paraisten keskustassa. 5. Sosiaalihuolto 5.1. Alkuvaiheen tukitoimet Uusi laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) painottaa alkuvaiheen palvelujen järjestämisen tärkeyttä maahanmuuttajan kotoutumisen ja työllistymisen nopeuttamiseksi. Lain soveltamisalaa on laajennettu etenkin alkuvaiheen palvelujen osalta. Laissa uutena tehtävänä kunnille tuli alkukartoituksen järjestäminen. Pakolaiset tarvitsevat apua ja tukea suomalaiseen yhteiskuntaan ja Paraisten seudulle kotoutumiseen. Alkuvaiheen tukitoimenpiteet tulee hoitaa keskitetysti, koska tietotaitoa tarvitaan. Lähtökohtana tulee olla varautuminen siihen, etteivät pakolaiset välttämättä tunne niitä perusasioita, joita suomalaiset pitävät 8

9 itsestäänselvyyksinä (esimerkiksi sähkö, lämmitys, saniteettitilat, ruuan hankinta, hintataso, lastenhoito, koulunkäynti palvelut ja niiden käyttö). Perhekäsitys saattaa olla heillä erilainen, samoin kuin naisen ja miehen asema. Yhteisöllisyys, ns. moniaikainen aikakäsitys ja suuri valtahierarkia ovat tyypillisiä kulttuuripiirteitä pakolaisasiakkaiden lähtömaissa. Varsinkin alkuvaiheessa olisi tärkeää, että pakolaisilla olisi yksi tietty kaupungin työntekijä, joka ohjaisi ja opastaisi heitä arjen toiminnassa. Pakolaiset joutuvat moniin sellaisiin tilanteisiin, jotka meille ovat itsestään selviä, mutta eivät heille. Vastaanottovaiheessa pakolaisille pitää selvittää myös suomalaiseen sosiaaliturvaan liittyvät perusasiat ja opastaa asiakkaita heille kuuluvien etuuksien hakemisessa. Pakolaiset opastetaan kielen opiskeluun, ohjataan terveyspalvelujen ja muiden kaupungin palvelujen käyttöön, ja heitä neuvotaan julkisten liikennevälineiden käytössä. Suomessa asumisesta ja elämisestä sekä eri viranomaisten ja järjestöjen palveluista löytyy tietoa myös Infopankki-sivuilta Infopankki palvelee kaikkiaan viidellätoista kielellä sekä viranomaisia että maahanmuuttajia Alkukartoitus Pakolaisten kotoutumista ja työllistymistä edistävien toimenpiteiden ja palvelujen tarve arvioidaan alustavasti alkukartoituksessa, jonka käynnistää joko kaupungin sosiaalitoimi tai työ- ja elinkeinotoimisto. Alkukartoitus voidaan tehdä itse tai se voidaan hoitaa ostopalveluna. Sosiaalitoimi tekee aina alkukartoituksen niille pakolaisille, jotka eivät ole TE-toimiston asiakkaita, eivätkä ole hakeutumassa asiakkaaksi ja joiden toimeentulo perustuu pääosin toimeentulotukeen. Sosiaalityöntekijä arvioi tällöin alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet. Kunnat ovat ostaneet kielellistä alkukartoitusta ainakin Luupista, joka on Turun suomenkielisen työväenopiston ja Åbo svenska arbetarinstitutin yhteistyönä perustama, maahanmuuttajia palveleva monikulttuurisuustiimi. Tavoitteena on, että alkukartoituksen avulla asiakas pääsisi heti kotoutumisajan alussa valmiuksiaan 9

10 vastaavaan kielikoulutukseen ja opetusryhmään joko Luupin järjestämään tai esimerkiksi kunnan oman työväenopiston järjestämään koulutukseen. Varsinais-Suomessa työttömien maahanmuuttaja-asiakkaiden palvelu on keskitetty Varsinais-Suomen TE-toimistoon Turkuun. TE-toimisto käynnistää alkukartoituksen työttömille pakolaisille. Heillä täytyy olla myös oleskelulupa-asiat kunnossa ollakseen oikeutettuja alkukartoitukseen. TE-toimisto ostaa tällä hetkellä kielellisen alkukartoituksen yksityiseltä taholta. Alkukartoituksessa selvitetään seuraavia työllistymiseen, opiskeluun ja kotoutumiseen liittyviä valmiuksia: 1) luku- ja kirjoitustaito 2) suomen kielen taito 3) opiskelutaidot ja -valmiudet 4) aikaisempi koulutus- ja työkokemus 5) erityistaitoihin liittyvä osaaminen ja muut vahvuudet 6) omat työllistymis- ja koulutustoiveet 7) elämäntilanne ja siitä johtuvat palvelutarpeet Kotoutumissuunnitelma ja kielikoulutus Varsinais-Suomen alueella ei kotoutumissuunnitelmia ole tehty yhdessä sosiaalitoimen ja TE-toimiston kesken, vaan TE-toimisto on laatinut suunnitelman työllistymisen kannalta ja sosiaalitoimisto omasta näkökulmastaan. Kotoutumissuunnitelmaan oikeuttava enimmäisaika on kolme vuotta. Aikaa voidaan erityistapauksissa, esimerkiksi sairauden tai äitiysloman vuoksi, pidentää kahdella vuodella. Esimerkiksi Janakkalan kunnassa maahanmuuttajatyössä on käytössä kiintiöpakolaisille laadittu sosiaalinen selvitys -lomake, johon kerätään tietoa kotouttamista varten eri tahoilta. Alkukartoituksen jälkeen työttömälle asiakkaalle tehdään kotoutumissuunnitelma ja hänet liitetään oikeaan kielikoulutuksen kurssijonoon. Pakolaisille tarjotaan kielikoulutusta työvoimapoliittisena ja omaehtoisena koulutuksena. Keskeinen ongelma Varsinais-Suomessa ovat olleet pitkät jonot kielikoulutuksiin. ELY-keskus 10

11 kilpailuttaa vuosittain koulutukset ja nyt niitä on ostettu Turun ammatillisesta aikuiskoulutuskeskuksesta ja Raision seudun koulutuskuntayhtymästä Rasekosta (Timali). Paraisten kaupunki edellyttää ELY-keskukselta, että kielikoulutukseen pääsy on mahdollisimman nopeata ja että koulutus järjestettäisiin niin, että opetusta olisi mahdollisimman lähellä kuntalaisia. Kielikoulutus on kotouttamisen avainasioita. Pakolaisina tuleville kotiäideille ja kotona oleville naisille tarvittaisiin Paraisten kaupungin alueelle jokin taho (esim. kolmas sektori), joka pystyy tarjoamaan kieliopetusta. Kurssi voisi sisältää myös muuta aktivointia, esim. käsityö-, lastenkasvatus- ym. teemoja. Opetuksen ajaksi olisi järjestettävä lastenhoito. Yhteistyö neuvolan, seurakunnan, kirjaston, liikuntatoimen, sosiaalitoimen, lastensuojelun ja muiden Paraisten kaupungin alueen toimijoiden kanssa olisi suotavaa Sosiaalihuollon palvelut Maahanmuuttajien/pakolaisten sosiaalihuoltopalvelut järjestetään samansisältöisinä ja -laajuisina kuin kunnan muidenkin asukkaiden sosiaalihuoltopalvelut ottaen kuitenkin huomioon kotoutumislain (1386/2010) säännökset kunnan tehtävistä ja maahanmuuttajien oikeudesta kotoutumissuunnitelmaan ja kotoutumistukeen. Paraisten aikuissosiaalityössä, jossa käsitellään muun muassa toimeentulotukiasioita, on kaksi sosiaalityöntekijää Paraisten toimistossa, yksi Nauvossa sekä puolipäiväinen etuuskäsittelijä. Tulkkausta vaativien asioiden käsittely kestää vähintään kaksinkertaisen ajan muihin asioihin verrattuna. Edellytyksenä on, että kaupunkiin palkataan pakolaisohjaaja, jolla on riittävästi tietoa erilaisista sosiaalipalvelun muodoista voidakseen ohjata ja opastaa ja joka hoitaa ennakkotietojen keräämisen ja auttaa pakolaisia konkreettisesti erilaisten hakemusten kanssa. Pakolaisten asiat voidaan keskittää kahdelle sosiaalityöntekijälle, jotka saavat käytännön erikoisosaamisen, sekä yhdelle työntekijälle, joka voi toimia nimettynä yhteyshenkilönä muiden yhteistyötahojen suuntaan ja osallistua erilaisiin yhteistyöja verkostokokouksiin. 11

12 Mikäli pakolaisten joukossa on vammaisia, esimerkiksi asunnot ja lähiympäristö on mukautettava vammaisten tarpeisiin ennakolta. Vaikeavammaisilla on subjektiivinen oikeus henkilökohtaisiin avustajiin. Vammaispalvelut hoidetaan samoin kriteerein ja samassa laajuudessa kuin muunkin väestön vammaispalvelut. Pakolaisten kanssa tehtävä perhetyö on aloitettava varhain maahantulon jälkeen. Tärkeää on saada perheiden tavallinen kotielämä ja päivittäiset rutiinit toimimaan. Käsitys perheestä, kasvatusmenetelmistä sekä lasten oikeuksista voivat olla toisesta kulttuurista tulleilta hyvin toisenlaisia ja on tärkeätä, että niistä keskustellaan avoimesti. Pakolaisasiakkaan kohdalla lastensuojelun työntekijän on erityisen tärkeää varata riittävästi aikaa ja käyntikertoja käydä tulkin välityksellä läpi lastensuojelun laissa määrittämät asiat sekä varmistaa, että asiakas on ymmärtänyt asiat oikein. Asiakkaalla on lain mukaan oikeus saada tiedot siten, että hän ymmärtää niiden merkityksen. Maahanmuuttajataustaisten vanhempien ja viranomaisten yhteistyö voi olla haastavaa, koska monissa kulttuureissa kaikki perheeseen liittyvät kysymykset koetaan yksiselitteisesti perheen omiksi asioiksi. Viranomaisten puuttuminen niihin saattaa vanhemmista tuntua loukkaavalta ja mahdottomalta ymmärtää. Vanhustenhuollon erityisestä syystä kunnalle aiheutuneet kustannukset korvataan todellisten kulujen mukaan enintään 10 vuotta. Kansaneläkelaitos voi myöntää yli 65-vuotiaille tai työkyvyttömille, Suomessa vähintään 5 vuotta asuneille pakolaisille tarveharkintaisesti sosiaaliavustuksena enintään täyden kansaneläkkeen suuruista maahanmuuttajien eritystukea. 6. Maahanmuuttajien työllistyminen TE-toimiston tehtäviin kuuluu kotoutumislain piirissä olevien asiakkaiden henkilökohtainen ohjaustyö, asiakkaan motivointi sekä yksilöllisen kotoutumissuunnitelman tekeminen ja seuranta suhteessa työllistymiseen. Siihen sisältyy myös keskeisen lainsäädännön asettamien oikeuksien, velvollisuuksien ja niistä aiheutuvien seuraamusten henkilökohtainen informointi. Aktivointitoimenpiteet ovat kotouttamisaikana mahdollisia. Näitä palveluja ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu. 12

13 Jos asiakkaalla on voimassa oleva kotoutumissuunnitelma, työmarkkinatuki maksetaan kotoutumistukena. Tuki on kotoutumissuunnitelman ajaksi tarkoitettu taloudellinen tuki, jonka avulla pyritään parantamaan työelämään ja jatkokoulutukseen hakeutumisen edellytyksiä. Kotoutumistuki koostuu Kansaneläkelaitoksen myöntämästä työmarkkinatuen suuruisesta kotoutumistuesta tai sosiaalitoimiston myöntämästä toimeentulotuesta. Maahanmuuttajalla ei ole oikeutta työmarkkinatukeen kolmen vuoden aikana muutoin kuin kotoutumistukena. Kotoutumistuki ja toimeentulotuki korvataan kunnalle kolmen vuoden ajalta. Maahanmuuttajat ovat potentiaalista työvoimaa yrityksille. Työ on yksi kotoutumisen kannalta tärkeimmistä seikoista. Sen avulla toivotaan löytyvän mielekäs rooli uudessa yhteiskunnassa. Työn kautta sosiaaliset kontaktit kantaväestöön mahdollistuvat ja henkilön kielitaito karttuu. Yrityksillä on monesti korkea kynnys rekrytoida maahanmuuttajia. Syyksi mainitaan usein puutteellinen kielitaito. Sellaisissa tapauksissa, jossa työorganisaatio tarvitsee etenkin toisen maan kulttuurin tai toimintaympäristön tuntemusta ja kontakteja vientimaihin, saattaa maahanmuuttajan rekrytointi olla ajankohtaista. Seudun yritysyhteistyössä pitäisi jatkossa ottaa huomioon myös maahanmuuttajien rekrytointikäytännöt ja erityisosaaminen. Varsinais-Suomessa pitkäaikaistyöttömyys, rakennetyöttömyys, nuorten työttömyys ja maahanmuuttajien työttömyys ovat olleet kasvussa. Paraisilla työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 6,7 % (n. 500 henkilöä). Näistä alle 25-vuotiaita oli 60 henkilöä. Paraisilla investoinnit ovat olleet vähäisiä ja asuntokauppa on hiljaista. Matkailu työllistää kaupungissa, mutta matkailijat käyttävät aiempaa vähemmän rahaa lomillaan ja tämä vaikuttaa yritysten mahdollisuuksiin työllistää ulkopuolista työvoimaa. Kaupan ala ja rakentaminen ovat hiljentyneet ja yleisesti ostohalukkuus on vähentynyt. Paraisilla asuu äidinkieleltään muita kuin suomen- ja ruotsinkielisiä noin 320 henkilöä. Tähän ryhmään kuuluvista suurin osa on muuttanut kaupunkiin itsenäisesti esim. avioliiton tai työn kautta. 250 heistä kuuluu työllisten ikäryhmään. Maaliskuun lopussa TE-toimistossa työnhakijana heistä oli 60 henkilöä eli n. 25 % ja 30 henkilöä oli työttömänä työnhakijana. Loput henkilöistä ovat löytäneet elantonsa itse. He ovat perustaneet omia yrityksiä esimerkiksi hieronta- tai muille palvelualoille ja työllistyneet ilmeisesti metalli-, rakennus- ja palvelualan yrityksiin. 13

14 14

15 6.1. Kaupunki työllistäjänä Paraisten kaupungin työllistämisasioita hoitavat henkilöstöpalvelut, sosiaalitoimi ja nuorten työpaja Aktiva. Sosiaalitoimiston vastuulla on lähinnä ollut kaupungin työmarkkinatuen maksuosuuslistalla olevien henkilöiden aktivointi ja työllistämistoimenpiteet sekä sosiaalitoimen asiakkaiden aktivointi. Kaupunki on järjestänyt työttömille kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeiluja, palkkatukitöitä ja nuorten kesätöitä. Kaupunki tekee yhteistyötä työllistämisessä myös Kaarinan työttömät ry:n kanssa, joka ylläpitää Paraisten kierrätyskeskusta. Kaupungissa aloittavalla Silta Bro -hankkeen avulla yritetään löytää enemmän työpaikkoja työttömille henkilöille Paraisten ja Varsinais-Suomen alueen yrityksistä. Kielikoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestyminen ja sitä kautta maahanmuuttajien työllistyminen on kaupungin tavoite. Ammatteihin valmentavia koulutuksia maahanmuuttajille on järjestetty eri oppilaitoksissa Varsinais-Suomessa suomen kielellä. Turun AKK valmistelee syksyksi ammattisuomi -koulutuksia eri aloille, ne ovat pohjustusta sille, että ammatillinen koulutus sujuisi paremmin. Ammatillisen koulutuksen suorittaminen aikuisena Suomessa näyttötutkintona on vaativaa. Suullisen ja kirjallisen kielitaidon pitää olla hyvää. Koulutuksen keskeyttäminen, riittämätön kielitaito ja koulutuksen puute ovat olleet suurimmat esteet maahanmuuttajien työllistymiselle. Hoivatyö voisi sopia tietyille pakolaisille, mutta lähihoitajan tutkinto on useasti sisällöltään liian vaativa. Kevyempi koulutus tai osatutkinnon suorittaminen voisivat onnistua. Työ- ja elinkeinoministeriönkin tuoreimman ammattibarometrin arvion mukaan työvoimapula jatkuu lähitulevaisuudessa erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammateissa. 7. Sivistys 7.1. Päivähoito 15

16 Pakolaislasten päivähoidosta ei oletettavasti aiheudu suurempia erityisjärjestelyjä. Päivähoidolla on jo nyt käytössään monia tarkoituksenmukaisia menetelmiä, joita voidaan hyvin käyttää pakolaislasten päivähoidossa. Tällaisia ovat muun muassa Lapsen silmin -malli, pienryhmätoiminta, ulkoilmapedagogiikka, kuvien käyttö tukena ym. Henkilöstöresursseja saatetaan kuitenkin tarvita lisää ainakin ensimmäisen vuoden aikana lasten määrästä ja heidän taustastaan riippuen. Tulkkauspalvelu on välttämätöntä varsinkin kontakteissa vanhempien kanssa. Paraisten kunta-alueella päivähoidossa on kuitenkin tilapula varsinkin toimintavuonna Muilla kunta-alueilla tilaa on enemmän Perusopetus Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Opetussuunnitelman perusteissa on määritelty, miten maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten lasten valmistava opetus pitää järjestää. Valmistava opetus on tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ja/tai muut valmiudet eivät riitä esitai perusopetuksen ryhmässä työskentelemiseen. Valmistava opetusta annetaan 4-10 oppilaan ryhmissä. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen, kun hän kykenee seuraamaan perusopetusta. Siirtymistä perusopetukseen valmistellaan valmistavan opetuksen aikana integroimalla lapsi kykyjensä mukaan perusopetukseen Ruotsinkielinen perusopetus Ruotsinkielisissä kouluissa ei tällä hetkellä ole maahanmuuttajataustaisia oppilaita, eikä opetuksen järjestämisestä sen vuoksi ole olemassa valmista suunnitelmaa. Ruotsinkielisessä opetuksessa parhaat edellytykset opetuksen järjestämiselle on Malms skolalla ottaen huomioon opettajien rekrytointi ja tukipalvelut, kuten koulunkäyntiavustajat. Malms skolalla on ainoana luokkien 1 6 opetusta järjestävänä kouluna virkarehtori ja kanslisti. Tilat ovat kuitenkin suuri ongelma, koska oppilasvirta on lähivuosina suuri eikä koululla ole vapaita tiloja 16

17 pienryhmäopetukseen. Myöskään pienemmissä syrjäkouluissa ei ole tiloja, jotka olisivat riittävät pientä pakolaisten luokkaa varten. Saariston osalta on käynnissä selvitys. Päätös saariston koulurakenteesta tulee vaikuttamaan tiloihin, minkä vuoksi kyseisiin tiloihin ei tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista suunnitella pakolaisryhmää Suomenkielinen perusopetus Suomenkielisessä opetuksessa on lukuvuonna maahanmuuttajataustaisia lapsia, jotka ovat jo kokonaan integroituneet perusopetukseen. Suomenkieliseen opetukseen on vuonna 2012 laadittu perusopetukseen valmistavalle opetukselle opetussuunnitelma (sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto ). Parhaat edellytykset suomenkielisessä opetuksessa järjestää maahanmuuttajille valmistavaa opetusta on Koivuhaan koululla. Koulu sijaitsee keskeisesti ja opettaja- ja kielitaitoisen avustajahenkilöstön rekrytointi on helpointa hyvien kulkuyhteyksien vuoksi. Myös maahanmuuttajaoppilaiden tarvitsemat muut oppilashuollolliset tukipalvelut on helpointa järjestää siellä. Koulua vaivaa kuitenkin vielä tänä vuonna tilapula, mutta uuden lisärakennuksen valmistuttua keväällä 2015 sopiva opetustila opetuksen järjestämiseksi löytyy. Myös Nilsbyn koulusta löytyvät syksyllä 2015 edellytykset valmistavan opetuksen järjestämiseen. Etäisyys keskustaan aiheuttaa kuitenkin päivittäisen kuljetustarpeen, mikäli asunnot ovat keskustan alueella. Saariston osalta on käynnissä selvitys. Päätös saariston koulurakenteesta tulee vaikuttamaan tiloihin, minkä vuoksi kyseisiin tiloihin ei tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista suunnitella pakolaisryhmää Vapaa-aika, kulttuuri ja kirjasto Kaupungilla on monipuolista vapaa-aika- ja kulttuuritoimintaa. Tarvittaessa voidaan järjestää myös räätälöityä toimintaa. Lisäksi erilaisilla yhdistyksillä on omaa normaalia toimintaansa, johon otetaan mielellään vastaan uusia aktiiveja. 17

18 Kirjastolla on mahdollisuus ja resursseja ostaa aineistoa toivotulla kielellä, lisäksi käytössä on sähköinen Pressdisplay-palvelu, jossa on yli 300 lehteä noin 60 maasta 35 eri kielellä. Kirjasto voi myös lainata kirjallisuutta Helsingin monikielisestä kirjastosta. Monikielinen kirjasto tarjoaa kirjallisuutta yli 80 kielellä Vapaa sivistys Suomen- ja ruotsinkielisellä kansalaisopistolla on molemmilla hyvät mahdollisuudet tarjota maahanmuuttajille räätälöityjä kursseja sekä suomeksi että ruotsiksi ja auttaa kotoutumisen tukemisessa. Valtio avustaa maksamalla ylimääräistä taloudellista tukea maahanmuuttajille suunnattuun kurssitoimintaa. 8. Kielipalvelujen järjestäminen Kielipalveluilla tarkoitetaan käännös- ja tulkkipalveluja. Kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa (1386/2010) ja hallintolaissa (434/2003) säädetään, että viranomaisen on järjestettävä tulkitseminen ja kääntäminen, jos maahanmuuttaja ei osaa viranomaisessa käytettävää suomen tai ruotsin kieltä taikka hän ei vammaisuutensa tai sairautensa vuoksi voi tulla ymmärretyksi asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta. Asia voidaan tulkita tai kääntää sellaiselle kielelle, jota maahanmuuttajan voidaan todeta riittävästi ymmärtävän. Pakolaisasiakkaiden tulkkipalvelut korvataan kunnille valtion varoista ilman aikarajaa kansalaisuuden saamiseen saakka. Paraisten kaupunki hankkii tulkkauspalvelut Turun seudun tulkkikeskuksesta. Asiakkaan oikeuksien, taloudellisten etujen tai lainmukaisten velvollisuuksien ollessa kyseessä on ensiarvoisen tärkeää, että tulkki on ammattitaitoinen. Siksi viranomaisasioinnissa on aina käytettävä ammattitulkkia, ei koskaan lasta, lähiomaista tai tuttavaa. Tulkattuun tapaamiseen on varattava vähintään kaksinkertainen aika normaaliin asiakaskäyntiin verrattuna sekä huomioitava esimerkiksi tulkin sukupuolen merkitys. Turun seudun tulkkikeskuksessa tarjolla olevat tulkit pystyvät tarjoamaan tulkkausja käännöspalveluja Paraisille tulevalle mahdolliselle pakolaisryhmälle vain suomeksi. Tulkkikeskus voi järjestää kaupungin henkilökunnalle myös koulutusta vieraiden kulttuurien kohtaamiseen ja tulkin kanssa työskentelyyn. 18

19 9. Kiintiöpakolaisryhmät Kunta voi saada euron bonusrahan kaikista kiintiöpakolaisryhmistä. Edellytyksenä on se, että kunta vastaanottaa minimissään 20 hengen ryhmän vuosien tai vuoden 2014 pakolaiskiintiöstä. ELY-keskuksesta saadun tiedon mukaan vuoden 2014 syyrialaisten pakolaiskiintiö on täynnä, eli Suomeen vuonna 2014 tuleville syyrialaisille on löydetty jo tällä hetkellä kuntapaikat. Muutamien muiden ryhmien osalta kuntapaikkoja puuttuu. Ryhmiä ovat: kongolaiset vuoden 2013 kiintiöstä, ilman kuntapaikkaa noin 100 henkeä kongolaiset vuoden 2012 kiintiöstä, ilman kuntapaikkaa noin 70 henkeä sudanilaiset vuoden 2013 kiintiöstä, ilman kuntapaikkaa noin 125 henkeä (Kaikista yllämainituista ryhmistä tulevat pakolaiset ovat valmiina tulemaan Suomeen heti kun kuntapaikka ja asunto ovat valmiina.) Vuoden 2014 kiintiöstä tulee vielä: kongolaiset (yhteensä 150), valinta syksyllä 2014 sudanilaiset (yhteensä 150), valinta syksyllä 2014 afgaanit (yhteensä 150), valinta-aikataulusta ei ole vielä tietoa Mahdollisessa Paraisten kaupungin positiivisessa päätöksessä voidaan ilmoittaa, milloin ensimmäinen pakolaisryhmä voidaan vastaanottaa. Jos kaupunki haluaa nimetä tietyn ryhmän, esim. syyrialaiset, niin siitä ilmoitetaan myös ELY-keskukselle. Valtion taholta on halua yrittää myöntää bonusrahaa myös sellaisille kunnille, jotka aloittavat pakolaisten vastaanoton vuonna 2015, mutta ELY-keskus ei voi antaa asiasta lupauksia. Vielä ei myöskään tiedetä, miten vuoden 2015 kiintiö tullaan suuntaamaan. 19

20 Kaupungin ei tarvitse välttämättä lyödä lukkoon tiettyä kansallisuutta. Sen sijaan kaupunki voi epävirallisesti sopia ELY-keskuksen kanssa, että sijoitettavat pakolaiset ovat syyrialaisia, jos Suomi ottaa syyrialaisia myös vuonna Talous Kaupungin menot Kaupungille pakolaisten vastaanottamisesta aiheutuvia kustannuksia on vaikea ennakoida, koska pakolaisten elämäntilanne ja yksilöllinen palvelujen tarve ei ole tiedossa. Edellytyksenä pakolaisten vastaanottamiselle on se, että kaupungilla on pakolaisohjaaja, joka muun muassa hoitaa yhteydenpidon eri viranomaisiin, lomakkeet, ohjauksen jne. Ohjaajan kustannukset ovat noin euroa vuodessa (palkka + sosiaalimaksut). Kaupungin muut henkilöstöresurssit vastaavat nykytilanteessa kaupungin tarpeita. Asiakasmäärän lisääntyminen merkitsee sitä, että nykyiset resurssit eivät riitä. Aikuissosiaalityön henkilöstöresurssit riittävät juuri lakisääteisissä käsittelyajoissa pysymiseen. Aikuissosiaalityöntekijän työajasta pakolaisasioiden hoitamiseen arvioidaan menevän noin 2 3 työpäivää kuukaudessa. Tämä vastaa noin euroa kuukaudessa (ml. sosiaalimaksut). Asiakasmäärän lisääntyminen merkitsee sitä, että nykyiset sosiaalityöntekijäresurssit eivät riitä, vaan tietyt muut palvelut on järjestettävä ostopalveluna. Muiden henkilöstökustannusten arvioidaan olevan noin euroa vuodessa (lastensuojelu, perhetyöntekijät, terveydenhoitajat, avustajat päiväkodissa ja koulussa, taloushallinto ym.). Vuokriin sisältyy pakolaisohjaajan työhuone, noin euroa vuodessa. Siltä ajalta kun pakolaisille varatut asunnot ovat tyhjillään, vuokrat maksaa ELY-keskus Valtiolta saatavat korvaukset 20

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille 9.5.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5 5. Sosiaalihuolto 6 5.1.

Lisätiedot

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Lisätiedot: Saana Hansen, pakolaiskoordinaattori (saana.hansen@loviisa.fi, p. 0445

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 KESKEISET KÄSITTEET... 6 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki... 6 1.2 Perustietoaineisto, alkukartoitus,

Lisätiedot

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0 2012 LEMPÄÄLÄN KUNTA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 0 SISÄLLYS JOHDANTO 4 1 KESKEISET KÄSITTEET 5 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki 5 1.2 Kotoutuminen ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo JOHDANTO

Sisällysluettelo JOHDANTO 1 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. OSALLISUUS KOTOUTTAA KOTOUTTAMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT PUDASJÄRVELLÄ 3 1.1. Laki kotoutumisen edistämisestä 3 1.2. Pudasjärven kuntasuunnitelma 2012-2018 4 1.3. Kotouttamistyö

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

SIILINJÄRVEN KUNTA. Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma SIILINJÄRVEN KUNTA Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Kunnanhallitus x.x.2012 Kunnanvaltuusto x.x.2012 2 (34) Sisältö 1 Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma... 4 1.1 Maahanmuuttajat... 4 1.2 Kotouttamisohjelma...

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016

KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 Eero-Tapani Hynynen Sisällysluettelo KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016... 1 1. Maahanmuutto ja kotouttaminen osana Kaarinan kaupungin strategiaa...

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 1 MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen PoSa johtokunta 25.6.2013 80 2 SISÄLLYS 1. KÄSITTEITÄ 3 2. TOIMINTAA OHJAAVAT

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017

SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Lisätiedot: Saana Hansen Pakolaiskoordinaattori saana.hansen@sipoo.fi p. 09 235 36505 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Kotoutumiskäsitteistöä 3 3 Maahanmuuttajat Sipoossa

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. Käsitelty perusturvalautakunnassa 9.4.2013 38. Käsitelty kaupunginhallituksessa 22.4.

OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA. Käsitelty perusturvalautakunnassa 9.4.2013 38. Käsitelty kaupunginhallituksessa 22.4. 1 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA [Kirjoita lainaus tiedostosta tai yhteenveto jostakin kiinnostavasta kohdasta. Voit sijoittaa tekstiruudun haluamaasi tiedoston kohtaan. Voit muuttaa erotetun lainauksen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Lohjan perusturvalautakunta 9.4.2013 Lohjan kaupunginhallitus 22.4.2013 Lohjan kaupunginvaltuusto 15.5.2013 LOHJAN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. KOTOUTTAMISEN

Lisätiedot

VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa.

VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 1/2014 Kokousaika 17.2.2014, klo 18.00 - Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 1-5 VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa. Kyselytunnilla jatketaan

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012

Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012 Perusturvalautakunta 14.12.2010 / LIITE 137 Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012 Sisältö Johdanto... 3 1. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006

Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006 Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006 SISÄLTÖ 1 MAAHANMUUTTAJAT IISSÄ 3 2 KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 3 TULKKAUS- JA KÄÄNNÖSPALVELUT 5 4 MAAHANMUUTTAJAN KOTOUTMISEN TUKEMINEN..7 4.1 Sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Nakkilan kunnan. kotouttamisohjelma. Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Nakkilan kunnan. kotouttamisohjelma. Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1 Nakkilan kunnan kotouttamisohjelma Toimielin Käsitelty Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sisällys JOHDANTO... 1 2. KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ... 2 3. KOTOUTUMISEN TUKEMINEN ERI

Lisätiedot

K5-alueen maahanmuuttajien Kotouttamisohjelma Yleinen osa

K5-alueen maahanmuuttajien Kotouttamisohjelma Yleinen osa K5-alueen maahanmuuttajien Kotouttamisohjelma Yleinen osa K5 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. YLEISTÄ KOTOUTTAMISOHJELMASTA 4 2. ULKOMAALAIS-/MAAHANMUUTTAJATILANNE K5:N ALUEELLA 4 3. KOTOUTTAMISLAIN TARKOITUS

Lisätiedot

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 Perusturvalautakunta 17.12.2014 Kunnanhallitus 9.2.2015 Kunnanvaltuusto xx.xx.2015 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

KRISTIINANKAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA KRISTIINANKAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA Päivitetty 11/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA 3 1.1 Kuntien kotouttamispolitiikka 4 2. JOHDANTO 4 3. SIIRTOLAISUUSASIOIDEN HALLINTO 5 4. MAAHANMUUTTAJA-KÄSITE

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2 Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 1. JOHDANTO... 3 2. KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY... 3 3. SUOMEN KOTOUTTAMISPOLITIIKKA... 4 4.

Lisätiedot

Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle pakolaisten vastaanoton kuntakorvausjärjestelmästä

Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle pakolaisten vastaanoton kuntakorvausjärjestelmästä 1(41) Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle pakolaisten vastaanoton kuntakorvausjärjestelmästä Loppuraportti 13.6.2013 Anna Tuominen, Eija Peltonen, Olavi Köngäs Netum konsultointi Oy 2(41) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 1 Kuntien strategiat visiot... 3 1.1 Maahanmuuttajien määrä (kasvuennuste) visio... 3

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA PORIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO... 1 1. KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISEN TUKEMINEN... 3 2.1. Maahanmuuton alkuvaiheen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOHTAAMINEN JA ALKUVAIHEEN PALVELUT PUNKALAITUMELLA

MAAHANMUUTTAJIEN KOHTAAMINEN JA ALKUVAIHEEN PALVELUT PUNKALAITUMELLA MAAHANMUUTTAJIEN KOHTAAMINEN JA ALKUVAIHEEN PALVELUT PUNKALAITUMELLA Liisa Laukkanen Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus Kehittämishanke

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN ja MERIJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA

KALAJOEN KAUPUNGIN ja MERIJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 1 KALAJOEN KAUPUNGIN ja MERIJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA joulukuu 2012 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 4 1.1 Kotouttamisohjelmatyöryhmä ja sen toiminta... 4 1.2 Kotouttamislain tavoitteet, soveltaminen ja

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 21/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 21/2012 -3, KH 29.10.2012 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 29.10.2012 Esityslista 21/2012 -2, KH 29.10.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 29.10.2012 klo 14.00 MUISTA SAL LISTA! Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

Kansainvälistä suojelua saavien muutto vastaanottokeskuksista kuntiin

Kansainvälistä suojelua saavien muutto vastaanottokeskuksista kuntiin Kansainvälistä suojelua saavien muutto vastaanottokeskuksista kuntiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 26/2014 Kansainvälistä suojelua saavien muutto vastaanottokeskuksista kuntiin Työ-

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli Lahden kaupunki, sosiaali ja terveystoimi, LATU maahanmuuttajille projekti LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn

Lisätiedot