Maahanmuuttajatyön strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahanmuuttajatyön strategia"

Transkriptio

1 Porin kaupunki Maahanmuuttajatyön strategia KH on hyväksynyt maahanmuuttajatyön strategiatyöryhmän ehdotukset Tässä strategiassa maahanmuuttajalla tarkoitetaan kaikkia Suomen ulkopuolella syntyneitä ihmisiä sekä maahanmuuttajataustaisia perheitä. Maahanmuuttajatyöllä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja palveluja, joilla voidaan tehokkaasti ja oikea-aikaisesti edistää ja tukea maahanmuuttajien kotoutumista.

2 Sisältö: 2 (13) 1. Johdanto 3 2. Maahanmuuttajatyön nykytilanne ja lähtökohdat 4 3. Maahanmuuttajatyön perusta 7 Ohjaava lainsäädäntö Toiminta-ajatus Arvot Tavoitetila 4. Maahanmuuttajatyön tavoitteet ja toimenpiteet 9 Liite 1. Verkostot ja yhteistyö maahanmuuttajatyössä 11

3 3 (13) 1. Johdanto Tämä strategialuonnos sisältää tärkeimmät toimenpide-ehdotukset päätöksentekoa varten. Näiden toimenpiteiden hyväksymisen jälkeen strategia täydennetään lopulliseen muotoonsa vuoden 2008 loppuun mennessä. Strategian päämäärät: - Yhdenvertaisuuden edistäminen ja maahanmuuttajatyön kehittäminen - Maahanmuuttajatyön ja palvelujen laadun parantaminen - Verkoston ja koordinointivastuun määrittely Tulevaisuudessa maahanmuuttajien osuus suomalaisista tulee olemaan nykyistä suurempi ja heidän rooli työelämässä erittäin merkittävä. STM:n tutkimuksen (1998) mukaan erilaisista maista Suomeen muuttaminen luo runsaasti tarpeita, jotka kohdistuvat lähes yksinomaan julkisiin palveluihin. Maahanmuuttajalla on samat oikeudet kaikkiin peruspalveluihin kuin kantaväestölläkin, mm. päivähoitoon, peruskoulutukseen, terveydenhoitoon, sosiaalityöhön ja työhallinnon palveluihin. Suomalainen virkavaltaisuus aiheuttaa maahanmuuttajille vaikeuksia, koska muun muassa oleskelulupaasiat ovat monimutkaisia ja aikaa vieviä (DIAK, Porin yksikkö 2002). Saman tutkimuksen mukaan kaikenlainen tieto Suomesta olisi tärkeä erityisesti integroitumisen alkuvaiheessa. Nykypäivänä sekä Suomessa että muuallakin EU:n alueella ollaan huolestuneita työvoiman saatavuudesta. Tavoite monikulttuuristuvasta yhteiskunnasta asettaa haasteita myös palvelujen tarjoamisen näkökulmasta. Porin kaupunki on asettanut Maahanmuuttajastrategian työryhmän syksyllä Maahanmuuttajastrategiatyöryhmä kokoontui helmikuusta 2008 alkaen seitsemän kertaa. Työryhmä koostui seuraavista tahoista: Porin kaupungin talouspalvelut, kulttuuritoimi, sosiaalikeskus, terveysvirasto, työllisyysyksikkö; Porin Aikuiskoulutuskeskus; Porin yliopistokeskus; Porin seudun työvoimatoimisto; Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry; Satakunnan TEkeskus. Kokouksiin osallistui kutsuttuina asiantuntijoita MLL:n Satakunnan piiristä, Porin ammattiopistosta ja Porin kaupungin kouluvirastosta sekä muita edustajia eri organisaatioista, kuten SPR:stä ja seurakunnista. Porista ja koko Satakunnasta puuttuu järjestelmällinen maahanmuuttajatyö, jota on tehty viranomaistyön lisäksi pääsääntöisesti projektimuotoisena. Alkuvaiheen ongelmat ja uutteen kulttuuriin integroituminen ovat kysymyksiä, joihin haetaan vastauksia systemaattisella maahanmuuttajatyöllä. Strategian toteutuminen edellyttää myös kaupunkiorganisaation, ulkopuolisten toimijoiden, kuten valtionhallinnon ja järjestöjen yhteistyötä.

4 4 (13) 2. Maahanmuuttajatyön nykytilanne ja lähtökohdat Ulkomaiden kansalaisten määrä Satakunnassa kesäkuun lopussa 2007 oli yhteensä noin Porissa oli maahanmuuttajia yhteensä 1119, eniten heistä Venäjältä ja Virosta, ja eri kansallisuuksia yhteensä 79. Porin kaupungin maahanmuuttajatyötä ei ole tällä hetkellä organisoitu ja se on niukasti resursoitua. Maahanmuuttajatyötä on vuoteen 2008 asti pääsääntöisesti toteutettu projekteilla ja avustusten muodossa. Puutteita on myös työperäisten maahanmuuttajien palveluissa sekä kotouttamislain mukaisissa tehtävissä, jotka liittyvät erityisesti koulutukseen, sosiaalityöhön ja terveydenhoitoon. Tällä hetkellä maahanmuuttajatyötä Porin kaupungin lisäksi tekevät mm. työhallinto, yhdistykset, seurakunnat ja erilaiset projektit. Toimijoiden muodostama verkosto on jo pääosin olemassa. Liitteessä 1 esitellään maahanmuuttajatyötä ja toimijaverkostoa Porissa. Maahanmuuttajien tarpeet Tiedottaminen / informointi o maahanmuuttajat tarvitsevat tietoa omalla äidinkielellään viranomaisten palveluista, oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan Konkreettinen apu erilaisissa tilanteissa o asioimistulkkaus; hakemusten ja ilmoitusten sekä erilaisten lomakkeiden täyttäminen yhdessä; käsitteiden avaaminen ja selittäminen Terveys- ja sosiaalipalvelut o huomioitava tulkkipalveluiden tarve o kokonaisvaltainen palvelusuunnitelma koko perheelle Koulutustoiminta o ammattipainotteiset kielikurssit (esim. palvelu-, tekniikka- ja hoiva-alat) o erilaiset työvoimapoliittiset ammatti- ja täydennyskoulutukset, joiden ohjelmassa on huomioitu maahanmuuttajien erityistarpeet Äidinkielen ja kulttuurin säilyttäminen, vapaa-aika o julkisten paikkojen ja yhdistysten olemassaolo, joissa on mahdollisuus keskustella ajankohtaisista aiheista, ylläpitää omaa kulttuuria ja käyttää äidinkieltä, säilyttäen ja kehittäen sitä; erityisesti lasten ja nuorten oman äidinkielen ja identiteetin kehittymisestä huolehtiminen ja vanhempien kasvatustehtävän tukeminen o mahdollisuus osallistua kerhoihin ja tapahtumiin, toteuttaa omia tarpeitaan ja harrastuksiaan; suomen kielen kehittäminen eritasoisilla kursseilla ja eri kielillä tuettuna o vertaistuki, yhteisöllisyys, vapaaehtoistoiminta Ennaltaehkäisevä työ

5 5 (13) o erilaisten teemaseminaarien ja -koulutusten järjestäminen (tulkkauspalveluineen), jotka sisältävät esim. kotoutumisprosessi, vanhemmuuden haasteet uudessa kulttuuriympäristössä, fyysinen ja psyykkinen terveys, sosiaalinen elämä, Suomen kulttuuri, työkulttuuri, monikulttuuriset työyhteisöt ja niiden haasteet Maahanmuuttajatyön haasteet Maahanmuuttajatyön kokonaisuuden koordinointia ei ole järjestetty; ei ole myöskään maahanmuuttajatyöhön erikoistuneita työntekijöitä. Maahanmuuttajien tiedonsaannin tehokuutta pitäisi parantaa. Projektit loppuvat aina, jolloin myös toiminta loppuu. Pätkittäinen projektirahoitus ei mahdollista maahanmuuttajatyön kokonaisvaltaista kehittämistä. Puuttuu pitkäjänteisyys maahanmuuttajatyössä. Ammatillisen koulutuksen tarjonta maahanmuuttajille on vähäistä ja tukitoimi puuttuu. Ongelmat siirtyä kielikoulutuksesta ammatilliseen koulutukseen riittämättömän kielitaidon vuoksi. Resursoinnin ja ohjeiden puutteellisuus asioimistulkkauspalveluista. Työperäinen maahanmuutto Työperäinen maahanmuutto on kasvanut vuosi vuodelta. Työvoimavaje näkyy Satakunnassa tällä hetkellä muun muassa metalli-, hoito-, puutarha- ja maatalousaloilla. Syynä työvoimavajeeseen on työmarkkinoille tulevien ikäluokkien pieneneminen. Nuoret hakeutuvat useimmiten erilaiseen koulutukseen kuin mikä on tarve esimerkiksi teollisuusaloilla. Maahanmuuttajatyöhön liittyvä palvelutarjonta Satakunnassa ei ole tällä hetkellä varautunut kasvavaan työperäiseen maahanmuuttoon. Satakunnan TE-keskuksen hallinnoiman Työhön Satakuntaan projektin tarkoituksena on työperusteisen maahanmuuton avulla tuoda ratkaisuja Satakunnan alueella, erityisesti Pohjois- ja Kaakkois-Satakunnan työnantajien kroonistuviin rekrytointivaikeuksiin ja työvoimavajeeseen. Satakunnassa on tällä hetkellä työvoimatoimistoissa työnhakijoina noin 500 ulkomaalaista työnhakijaa, joista suurin osa on lähtöisin Venäjältä. Esimerkiksi vuokratyöfirmojen kautta työllistynyttä ulkomaista työvoimaa Satakunnassa on tuhansia, lähinnä Olkiluodon rakennustyömaalla. Työhön Satakuntaan projekti selvittää myös näiden ryhmien tarpeita ja halukkuutta jäädä pidempiaikaisesti töihin maakuntaan.

6 Maahanmuuttajatyön SWOT-analyysi 6 (13) VAHVUUDET - Nykyisellä matalan kynnyksen toimintamallilla tavoitamme maahanmuuttajat - Innokkaat, pysyvät ja jaksavat maahanmuuttaja-työntekijät, jotka muodostavat toimivan verkoston - Perustason kielikoulutusta on työttömille, työperusteisten maahanmuuttajien perheet jäävät usein ulkopuolelle - Suhtautuminen maahanmuuttajiin Porissa on neutraalia, rasismiin törmää vain harvoin - Projekteista on hyviä tuloksia ja kokemuksia - Eri kulttuurien tuntemusta jaetaan laajasti MAHDOLLISUUDET - Koordinaation tehostaminen ja yhden luukun toimintamallin luominen yhteistyössä eri toimijoiden ja viranomaisten kesken - Kielikurssitarjonnan ja rakenteen uudistaminen ja laajentaminen; nyt on tarjolla vain peruskurssi ja jatkokurssi - Yhteistyö alueen ulkopuolisten koulutusorganisaatioiden kanssa - Ammattihenkilöstön koulutus maahanmuuttajien kulttuurin ja tapojen tuntemukseen - Vertaistukijoiden määrän kasvu maahanmuuttajien määrän kasvun myötä - Sosiaalinen maahanmuutto; pakolaisryhmien vastaanotto - Ennalta ehkäisevä ja varhainen puuttuminen syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten ongelmiin HEIKKOUDET - Koordinaatio ja keskitetty tiedonsaanti puuttuvat, jolloin toimintamalli on hajanainen eikä kenelläkään ole kaikkia lankoja käsissään - Maahanmuuttajien määrä on pieni, joten se vaikuttaa heikentävästi maahanmuuttajatyöhön ja resurssien saatavuuteen - Kaupungin budjetissa on vain projektien vastinrahaa, jatkuva rahoitus puuttuu - Vaikeudet saada tulkkauspalvelua ja epäselvyydet siitä kuka palvelun kustantaa - Maahanmuuttajien mielenterveysongelmiin vastaaminen on erityisen vaikeaa - Projektit loppuvat aina, jolloin usein myös toiminta loppuu - Ammatillinen koulutus ei huomioi maahanmuuttajien erityistarpeita - Ammattihenkilöillä on riittämätön maahanmuuttajien kulttuurin ja tapojen tuntemus UHAT - Suomi ja Satakunta eivät houkuttele työperäisiä maahanmuuttajia - Maahanmuuttajatyönhakijoiden väliinputoaminen; työnhaku ei onnistu riittämättömän ammattisanaston puutteen vuoksi - Henkilöstöresursointi ei anna mahdollisuutta uusien maahanmuuttajatyöntekijöiden riittävään perehdyttämiseen - Syrjäytymisestä tulee yhteiskuntarauhan takaamista vaikeuttava tekijä, jos maahanmuuttajien sopeutuminen ei onnistu - Vanhusten joukossa on jatkossa yhä enemmän kielitaidottomia - Projektirahoituksen loppuminen lopettaa pääosan maahanmuuttajatyöstä - Kuntatalouden heikkeneminen ja resurssien väheneminen

7 3. Maahanmuuttajatyön perusta 7 (13) Ohjaava lainsäädäntö Maahanmuuttajien kotoutumista koskeva laki on ollut voimassa vuodesta 1999 lähtien. Kotoutuminen on prosessi, jossa maahanmuuttajat osallistuvat yhteiskunnan taloudelliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen elämään. Kotoutuminen edellyttää samanaikaista sopeutumista sekä vähemmistöltä että valtaväestöltä. Vuosi 2008 on EU:n kulttuurien välisen vuoropuhelun teemavuosi. Yhdenvertaisuuden edistäminen on tärkeä osaa väestöryhmien välisessä kanssakäymisessä, stereotyyppisten käsitysten ja ennakkoluulojen lieventämisessä. Yhdenvertaisuuslaki on astunut voimaan Tämän lain taustalla ovat EU:n työsyrjintädirektiivi ja etnisen yhdenvertaisuuden direktiivi, joka kieltää etnisen alkuperän perusteella tapahtuvan syrjinnän työelämässä, koulutuksessa sekä myös muilla yhteiskunnallisen elämän aloilla ja palveluissa. Maahanmuuttajat eivät ole asiakkaina homogeeninen ryhmä. Työn haasteellisuutta lisää se, että sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijöiden toimintamallit ovat vakiintuneet suomalaisessa, väestöltään hyvin homogeenisessa ympäristössä eivätkä ole siirrettävissä kaikilta osin maahanmuuttaja-asiakkaiden tilanteisiin. Ihmisillä on erilaisia arvoja ja odotuksia, joita nykyisissä järjestelmissä ei välttämättä pystytä tunnistamaan. Julkisen vallan on taattava jokaiselle mm. riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Erilaisten vähemmistöjen perusoikeuksien turvaaminen tarkoittaa myös erityiskohtelun tarvetta, huomiota ja hyväksyntää mahdollisten yksilöllisten rajoitteiden vuoksi. Toiminta-ajatus Arvot Maahanmuuttajatyö Porin alueella tukee maahanmuuttajien kotoutumista Suomeen ja Satakuntaan ottaen huomioon heidän oman kulttuuritaustansa. Asukas- ja asiakaslähtöisyys Maahanmuuttajatyötä toteutetaan suunnitellusti ja järjestelmällisesti. Maahanmuuttajia kohdellaan yksilöinä huomioiden kulttuuriset erityispiirteet. Palveluja kehitetään vastaamaan maahanmuuttajien erityistarpeita, maahanmuuttajia tuetaan kotoutumisessa, kannustetaan osallistumaan ja verkostoitumaan sekä antamaan palautetta palveluista. Ennakkoluulottomuus ja muutoshalukkuus Maahanmuuttajatyössä toteutetaan kotoutumista tukevia hyvien käytäntöjen mukaisia toimintatapoja. Tarvittaessa toimintatapoja muutetaan saatujen palautteiden mukaisesti.

8 Yhdenvertaisuus Kaikkia maahanmuuttajia kohdellaan tasapuolisesti. Maahanmuuttajat ovat tasa-arvoisia syntyperäisten asukkaiden kanssa. Kohtelu on suvaitsevaista, oikeudenmukaista ja inhimillistä ikään, sukupuoleen, asemaan, asuinpaikkaan, maailmankatsomukseen, kansallisuuteen ja kulttuuriin katsomatta. Tavoitetila 8 (13) 2010-luvulla maahanmuuttajien osuus Porin alueen väestöstä on jatkuvasti kasvava. Maahanmuuttajatyö perustuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön, toimivaan tiedonkulkuun ja on eheä kokonaisuus. Porin alue mahdollistaa maahanmuuttajille tasa-arvoisen ja hyvän elämän.

9 9 (13) 4. Maahanmuuttajatyön tavoitteet ja toimenpiteet Seuraavassa esitetyt konkreettiset lähiajan toimenpiteet ovat työryhmän ehdotuksia kaupunginhallitukselle. Maahanmuuttajatyön hallinnolliseen organisointiin (Tavoite 1) liittyvät toimenpiteet ovat välttämättömiä ja kiireellisiä. Tavoite 1: Maahanmuuttajatyön hallinnollinen organisointi ja toimiva verkostomalli Maahanmuuttajakoordinaattori Porin kaupungin perusturvatoimeen perustetaan maahanmuuttajakoordinaattorin toimi. Koordinaattorin tehtävänä on maahanmuuttajatyön alueellisena solmukohtana toimiminen, maahanmuuttajatyön suunnittelu ja kehittäminen sekä alueelle muuttavien ulkomaalaistaustaisten asiakastyö (ensikontakti, tietokeskus, palvelutarpeiden arviointi ja ohjaus). Kaksi erikoistunutta työntekijää sosiaalityöhön Porin kaupunki nimeää perusturvatoimeen kaksi maahanmuuttajien sosiaalityöhön erikoistunutta ammattilaista, yksi sosiaalityöntekijä ja yksi sosiaaliohjaaja. Työntekijät edustavat kaikkia perusturvatoimen hallinnonaloja ja palvelevat kaikkia ikäryhmiä. Työntekijöiden tehtävät perustuvat kotouttamislakiin ja muihin säädöksiin viranomaistehtävistä. Hallintokuntien yhteyshenkilöt Porin kaupungin keskeisiin palvelutoimialojen hallintokuntiin nimetään maahanmuuttaja-asioihin perehtyvä yhteyshenkilö. Yhteyshenkilöiden tiimiä vetää maahanmuuttajakoordinaattori. Maahanmuuttajatyön koordinointiryhmä (MAKO) Poriin perustetaan Maahanmuuttajatyön koordinointiryhmä, johon kutsutaan mukaan kaupungin keskeisten viranhaltijoiden lisäksi kumppaneiden ja viranomaisten edustajia. Koordinointiryhmän sihteerinä toimii maahanmuuttajakoordinaattori. Koordinointiryhmä vastaa maahanmuuttajatyön kehittämisestä, maahanmuuttajatyössä toimivien henkilöiden koulutuksen suunnittelusta, maahanmuuttajastrategian ja kotouttamisohjelman toteuttamisesta, seurannasta ja ajantasaistamisesta sekä sujuvasta tiedonkulusta. Koordinointiryhmä toimii vuorovaikutuksen ja yhteistyön foorumina Porin alueella sekä rakentaa ja ylläpitää verkostoja alueen ulkopuolelle. Verkostomainen toimintamalli Porin alueella maahanmuuttajatyö perustuu verkostomaiseen toimintamalliin, jota ohjaavat ja kokoavat kaupungin

10 10 (13) maahanmuuttajakoordinaattori ja koordinointiryhmä. Porin kaupunki ottaa talousarviossaan huomioon järjestöjen toimintaedellytykset. Maahanmuuttajatoiminnan keskeiseen verkostoon kuuluvat alueen viranomaiset, kaupunkien ja kuntien asianomaiset viranhaltijat, järjestöt ja yhdistykset (SMY, Porin Interseura, MLL, jne.), seurakunnat (Porin ev.lut. seurakuntayhtymä, ortodoksinen seurakunta ja helluntaiseurakunta) sekä valtakunnalliset toimijat. Tavoite 2: Maahanmuuttajatyön kehittäminen Koulutus Suomen kielen opetus tarjotaan kaikille maahanmuuttajille, mukaan lukien työperäiset maahanmuuttajat ja heidän perheensä. Päävastuu on työhallinnolla ja Porin kaupungilla. Ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa huomioidaan maahanmuuttajien erityistarpeet. Erityisesti huomiota kiinnitetään opintojen alkuvaiheen ohjaukseen ja tukemiseen keskeyttämisten välttämiseksi. Päävastuu on toisen asteen ammatillisilla oppilaitoksilla. Perusopetuksessa kiinnitetään huomiota suomen kielen opetukseen toisena kielenä siten, että opetus- ja materiaaliresurssit ovat riittävät. Porin kaupungin henkilöstöä koulutetaan erilaisten kulttuurien ja tapojen tuntemiseen, jotta he osaavat kohdata maahanmuuttajaasiakkaita. Päävastuu on Porin kaupungin henkilöstöpalveluilla sekä hallintokuntien yhteyshenkilöillä. Yhteisöllisyys Maahanmuuttajille tarjotaan ohjausta ja neuvontaa sosiaalisten kontaktien ja verkostojen luomiseen. Päävastuu on kaupungin maahanmuuttajakoordinaattorilla, työhallinnolla sekä maahanmuuttajatyön verkostoon kuuluvilla järjestöillä ja yhdistyksillä. Maahanmuuttajille tarjotaan riittävästi työharjoittelupaikkoja. Päävastuu on työhallinnolla, Porin kaupungilla sekä maahanmuuttajatyön verkostoon kuuluvilla järjestöillä ja yhdistyksillä. Tulkkaus- ja käännöspalvelut Tulkkaus- ja käännöspalveluihin varataan riittävät resurssit. Palvelun merkitys korostuu erityisesti silloin, kun viranomaisten on päätettävä maahanmuuttajan oikeuksista, etuuksista tai velvollisuuksista tai kun asian selvittäminen muutoin vaati kielipalvelujen käyttämistä. Päävastuu on asianomaisilla viranomaisilla sekä Porin kaupungin perusturvatoimella.

11 LIITE 1 11 (13) Verkostot ja yhteistyö maahanmuuttajatyössä Verkostossa toimivat muun muassa Porin kaupunki, alueen kunnat ja niiden sosiaalitoimistot, työhallinto, työnantajat, Kela, Maistraatti, poliisilaitos, Porin aikuiskoulutuskeskus, Porin ammattiopisto, Satakunnan ammattikorkeakoulut, Porin Resurssirengas, Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry, Porin Interseura ry, MLL Satakunnan piiri, muut yhdistykset ja vapaaehtoisjärjestöt. Satakunnassa toimii kolme valtion avustusta saavaa hanketta: 1) Maahanmuuton kehittämisohjelma Raumalla 2) Katse tulevaisuuteen 3) Työhön Satakuntaan Rauman hankkeen tavoitteena on luoda ko. seudulle laaja-alainen toimenpideohjelma, jolla varaudutaan työperäiseen maahanmuuttoon. Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksen hallinnoiman Katse tulevaisuuteen hankkeen tavoitteena on edistää vasta maahan muuttaneiden taitoja ja avustaa heitä työn hakemisessa ja suomenkielen oppimisessa. Maahanmuuttajille tarjotaan työelämän ja yhteiskunnan koulutusta. Elokuun alussa alkaa ESR-rahoitteinen Satakunnan TE-keskuksen hallinnoima Työhön Satakuntaan -hanke, joka on koko Satakunnan alueella toimiva työperäistä maahanmuuttoa edistävä projekti. Työvoimaviranomainen pyrkii omalla verkostoyhteistyöllään helpottamaan ja tukemaan maahanmuuttajaa hänen kotoutumisessaan. Porin resurssirengas on maahanmuuttajatyötä tekevien virastojen, yhdistysten, lähiötyön ja oppilaitosten edustajien kokoama verkosto. Resurssirengas lisää verkostoitumista ja kouluttaa sekä työntekijöitä, että maahanmuuttaja-asiakkaita. Resurssirengas tutustuu myös muiden paikkakuntien vastaavaan toimintaan. Porin Aikuiskoulutuskeskus järjestää työvoimakoulutuksena suomen kielen perus- ja jatkokoulutuksia maahanmuuttajille. Porin ammattiopisto järjestää maahanmuuttajille sekä talouskoulun, että ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen. Porin ja Rauman seudun 2. asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat yhdistymässä Uuden organisaation myötä ammatillisten oppilaitosten yhteistyö tiivistyy entisestään maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen tarjonnassa ja kehittämisessä. Porissa toimii Satakunnan Monikulttuuriyhdistys, joka on ennen kaikkea maahanmuuttajien kohtauspaikka, mutta muutkin ovat tervetulleita. Siellä maahanmuuttaja saa apua ja neuvontaa moniin eri asioihinsa. Verkostoon kuuluvia toimijoita on, mutta ei riittävästi, mistä johtuen asiat eivät hoidu kovin sujuvasti ja odotusaikoja tulee. Resurssien pienikin lisääminen ja toiminnan parempi organisointi auttaisivat maahanmuuttajien kotouttamisessa.

12 12 (13) Esimerkkejä maahanmuuttajatyöstä: Porin kaupungin kulttuuritoimen hallinnoima, osittain EAKR:n rahoittama vuoden 2008 loppuun kestävä Etnisen Yhdenvertaisuuden Edistäminen Satakunnassa EYES projekti: - maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvonta Info-pisteessä. - asioimistulkkausapu maahanmuuttajille. - tiedotus- ja teemapäivät maahanmuuttajille mm. eri virastojen ja organisaatioiden palveluista, huomioiden tulkkauskielet. - valistustyö eri kulttuureista ja asiakastyöstä ennakkoluulojen lieventämiseksi. - asioimistulkkien välitys eri viranomaisille. - monikulttuuriseen työhön valmentava koulutus henkilöstölle (kaupunki, sairaanhoitopiiri, oppilaitokset, järjestöt) eri tahojen yhteistyönä. - yhteistyöverkosto: mm. 3. sektori, valtakunnallinen mamu-työn koordinaattoriverkosto, johon kuuluvat Helsinki, Jyväskylä, Kajaani, Kirkkonummi, Kotka, Lahti, Tampere, Turku, Vantaa ja Pori. Porin kaupunkia edustaa tällä hetkellä EYES-projekti. MLL:n Satakunnan piirin maahanmuuttajatyö - lasten ja nuorten toimintamuotoja: kerhotoiminta ala- ja yläkouluikäisille; tapahtumat ja teemapäivät kouluissa; suvaitsevaisuuskasvatus kulttuurivälitystoiminnan kautta. - perhetyön toimintamuotoja: perheleirit; kulttuurivälitystoiminta; koulutus ja opintokerhot. - MLL:n Satakunnan piirin MikäMikäMaa hanke , jossa rahoittajana RAY ja Porin kaupunki. Hankkeen kohderyhmä: lapset, nuoret ja heidän vanhempansa. Henkilöresurssit: 1,5 työntekijää. Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry - SMY ylläpitää kansainvälistä kohtaamispaikkaa, joka mahdollistaa työelämän harjoittelun sekä maahanmuuttajille että kantaväestölle. - venäjänkielisille ja kahdenkulttuurin perheille: venäjän opetusta lapsille leikkikoulun muodossa, musiikkileikkikoulu ja pianonsoiton opetusta. - kaikille avoimet tapahtumat, illanvietot, kulttuurijuhlat. - kulttuuriesittelyt eri tahoille. - työikäisille ja työkykyisille maahanmuuttajille Katse tulevaisuuteen hanke. - toimintaa ikääntyville maahanmuuttajille yhteistyössä ev.lut.seurakunnan kanssa. - tiedotusta maahanmuuttajille, tiedotusvälineille ja kantaväestölle. Työvoimatoimistoissa työskentelevät - maahanmuuttajapalveluun erikoistuneet virkailijat Porissa ja Raumalla, muissa alueen työvoimatoimistoissa maahanmuuttoasiat on keskitetty virkailijalle, joka hoitaa tehtävää muiden töiden ohella. - Porin työnantajapalveluissa toimii kaksi EURES-neuvojaa, joiden toimialueena on koko Satakunta. He neuvovat Eurooppaan lähtijöitä ja tänne muualta Euroopasta muuttavia työnhakijoita.

13 - työvoimatoimistoilla on päävastuu työikäisten työhakijoiden kotouttamisesta. 13 (13) Seurakunnat, joissa on maahanmuuttajatoimintaa (mm.): - Venäläinen ortodoksinen kirkko (venäjänkieliset maahanmuuttajat). - Porin Helluntaikirkko (eniten englannin- ja espanjankielisiä). - Porin ev.lut. seurakuntayhtymä (erityisesti thaimaalaiset).

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA PORIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO... 1 1. KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISEN TUKEMINEN... 3 2.1. Maahanmuuton alkuvaiheen

Lisätiedot

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 Perusturvalautakunta 17.12.2014 Kunnanhallitus 9.2.2015 Kunnanvaltuusto xx.xx.2015 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja

Lisätiedot

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma versio 3.10.2013 Keravan kaupungin kotouttamisohjelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Maahanmuuttajat Keravalla 3 Kotouttamistyön käsitteitä 4 Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016

KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 Eero-Tapani Hynynen Sisällysluettelo KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016... 1 1. Maahanmuutto ja kotouttaminen osana Kaarinan kaupungin strategiaa...

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 SUOMUSSALMI PUOLANKA HYRYNSALMI VAALA RISTIJÄRVI PALTAMO KAJAANI SOTKAMO KUHMO KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012

Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012 Perusturvalautakunta 14.12.2010 / LIITE 137 Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012 Sisältö Johdanto... 3 1. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

JÄRVENPÄÄN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA JÄRVENPÄÄN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA päivitetty 2.4. 2007 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän asettaminen ja tehtävän määrittely... 3 A. Kotouttamisohjelman lähtökohdat... 4 1. Maahanmuuttopolitiikan

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 tiivistelmä 2 Saatesanat Vuoden 2010 alussa toimintansa aloittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion aluehallintoviranomainen,

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Kuntoutussäätiön

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 KESKEISET KÄSITTEET... 6 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki... 6 1.2 Perustietoaineisto, alkukartoitus,

Lisätiedot

Monikulttuurinen Varsinais-Suomi

Monikulttuurinen Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 10 / 2007 Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja x / 200X Monikulttuurinen Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Työvoima-

Lisätiedot

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 1 Kuntien strategiat visiot... 3 1.1 Maahanmuuttajien määrä (kasvuennuste) visio... 3

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2 Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 1. JOHDANTO... 3 2. KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY... 3 3. SUOMEN KOTOUTTAMISPOLITIIKKA... 4 4.

Lisätiedot

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO Heli-Marja Angeria 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KESKEISET KÄSITTEET... 5 1.3 SEUDULLISEN

Lisätiedot

www.mustasaari.fi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi

www.mustasaari.fi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi www.mustasaari.fi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma Hyväksytty kunnanvaltuustossa 26.9.2011 Ohjelman on laatinut WorkPlace-hankkeen puitteissa erikoissuunnittelija Ritva

Lisätiedot

Sisältö. 5 Muut toimijat... 35

Sisältö. 5 Muut toimijat... 35 Ohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi Päivitys 2013 2017 Sisältö 1 Kotouttamisohjelman lähtökohdat... 4 1.1 Porvoolaiset maahanmuuttajat... 4 1.2 Uusi laki kotoutumisen edistämisestä voimaan

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017

SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Lisätiedot: Saana Hansen Pakolaiskoordinaattori saana.hansen@sipoo.fi p. 09 235 36505 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Kotoutumiskäsitteistöä 3 3 Maahanmuuttajat Sipoossa

Lisätiedot

Gerontologia 28(3), 2014. Artikkelit. Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa

Gerontologia 28(3), 2014. Artikkelit. Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa 168 Gerontologia 28(3), 2014 Artikkelit Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa Sari J. Heikkinen ja Kirsi Lumme-Sandt Tampereen yliopisto, terveystieteiden

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 1 MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen PoSa johtokunta 25.6.2013 80 2 SISÄLLYS 1. KÄSITTEITÄ 3 2. TOIMINTAA OHJAAVAT

Lisätiedot

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0 2012 LEMPÄÄLÄN KUNTA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 0 SISÄLLYS JOHDANTO 4 1 KESKEISET KÄSITTEET 5 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki 5 1.2 Kotoutuminen ja

Lisätiedot

SUOMEN KUNTALIITON MAAHANMUUTTOPOLIITTISET LINJAUKSET

SUOMEN KUNTALIITON MAAHANMUUTTOPOLIITTISET LINJAUKSET SUOMEN KUNTALIITON MAAHANMUUTTOPOLIITTISET LINJAUKSET Hyväksytty Suomen Kuntaliiton hallituksen kokouksessa 2.6.2004 SUOMEN KUNTALIITON KANNANOTTO MAAHANMUUTTOPOLITIIKAN KEHITTÄMISEEN Maahanmuuton vaikutuksia

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

Suupohjan seudun kotouttamisohjelma

Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Suupohjan seudun kotouttamisohjelma Agnes Szeman Suupohjan Elinkeinotoimen Kuntayhtymä 2012 2 3 Sisältö I. Johdanto 6 1) Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta 6 2) Alueellisen kotouttamisohjelman laatiminen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAN KANSANOPISTOLINJA

MAAHANMUUTTAJAN KANSANOPISTOLINJA MAAHANMUUTTAJAN KANSANOPISTOLINJA Opas koulutuksen järjestäjälle Lahden kansanopisto ja Pohjois-Karjalan Opisto (toim.) 2006 Sisällys 1 Oppaan tarkoitus... 1 2 Kansanopistojen rooli maahanmuuttajakoulutuksessa...

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA ULKOMAALAISTOIMISTO 2008 2/75 SISÄLLYSLUETTELO: TAUSTAA... 4 1. KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6 1.1. LAINSÄÄDÄNTÖ JA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 KUNNANHALLITUS 3.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 10.3.2014 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maahanmuuttajat seutukunnassa ja Mäntsälässä... 3 3. Kotouttamistyön käsitteitä...

Lisätiedot

Keski-Suomen maahanmuuttopoliittinen

Keski-Suomen maahanmuuttopoliittinen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keski-Suomi Keski-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2/2010 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Keski-Suomen maahanmuutto- poliittinen

Lisätiedot