Maahanmuuttajatyön strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahanmuuttajatyön strategia"

Transkriptio

1 Porin kaupunki Maahanmuuttajatyön strategia KH on hyväksynyt maahanmuuttajatyön strategiatyöryhmän ehdotukset Tässä strategiassa maahanmuuttajalla tarkoitetaan kaikkia Suomen ulkopuolella syntyneitä ihmisiä sekä maahanmuuttajataustaisia perheitä. Maahanmuuttajatyöllä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja palveluja, joilla voidaan tehokkaasti ja oikea-aikaisesti edistää ja tukea maahanmuuttajien kotoutumista.

2 Sisältö: 2 (13) 1. Johdanto 3 2. Maahanmuuttajatyön nykytilanne ja lähtökohdat 4 3. Maahanmuuttajatyön perusta 7 Ohjaava lainsäädäntö Toiminta-ajatus Arvot Tavoitetila 4. Maahanmuuttajatyön tavoitteet ja toimenpiteet 9 Liite 1. Verkostot ja yhteistyö maahanmuuttajatyössä 11

3 3 (13) 1. Johdanto Tämä strategialuonnos sisältää tärkeimmät toimenpide-ehdotukset päätöksentekoa varten. Näiden toimenpiteiden hyväksymisen jälkeen strategia täydennetään lopulliseen muotoonsa vuoden 2008 loppuun mennessä. Strategian päämäärät: - Yhdenvertaisuuden edistäminen ja maahanmuuttajatyön kehittäminen - Maahanmuuttajatyön ja palvelujen laadun parantaminen - Verkoston ja koordinointivastuun määrittely Tulevaisuudessa maahanmuuttajien osuus suomalaisista tulee olemaan nykyistä suurempi ja heidän rooli työelämässä erittäin merkittävä. STM:n tutkimuksen (1998) mukaan erilaisista maista Suomeen muuttaminen luo runsaasti tarpeita, jotka kohdistuvat lähes yksinomaan julkisiin palveluihin. Maahanmuuttajalla on samat oikeudet kaikkiin peruspalveluihin kuin kantaväestölläkin, mm. päivähoitoon, peruskoulutukseen, terveydenhoitoon, sosiaalityöhön ja työhallinnon palveluihin. Suomalainen virkavaltaisuus aiheuttaa maahanmuuttajille vaikeuksia, koska muun muassa oleskelulupaasiat ovat monimutkaisia ja aikaa vieviä (DIAK, Porin yksikkö 2002). Saman tutkimuksen mukaan kaikenlainen tieto Suomesta olisi tärkeä erityisesti integroitumisen alkuvaiheessa. Nykypäivänä sekä Suomessa että muuallakin EU:n alueella ollaan huolestuneita työvoiman saatavuudesta. Tavoite monikulttuuristuvasta yhteiskunnasta asettaa haasteita myös palvelujen tarjoamisen näkökulmasta. Porin kaupunki on asettanut Maahanmuuttajastrategian työryhmän syksyllä Maahanmuuttajastrategiatyöryhmä kokoontui helmikuusta 2008 alkaen seitsemän kertaa. Työryhmä koostui seuraavista tahoista: Porin kaupungin talouspalvelut, kulttuuritoimi, sosiaalikeskus, terveysvirasto, työllisyysyksikkö; Porin Aikuiskoulutuskeskus; Porin yliopistokeskus; Porin seudun työvoimatoimisto; Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry; Satakunnan TEkeskus. Kokouksiin osallistui kutsuttuina asiantuntijoita MLL:n Satakunnan piiristä, Porin ammattiopistosta ja Porin kaupungin kouluvirastosta sekä muita edustajia eri organisaatioista, kuten SPR:stä ja seurakunnista. Porista ja koko Satakunnasta puuttuu järjestelmällinen maahanmuuttajatyö, jota on tehty viranomaistyön lisäksi pääsääntöisesti projektimuotoisena. Alkuvaiheen ongelmat ja uutteen kulttuuriin integroituminen ovat kysymyksiä, joihin haetaan vastauksia systemaattisella maahanmuuttajatyöllä. Strategian toteutuminen edellyttää myös kaupunkiorganisaation, ulkopuolisten toimijoiden, kuten valtionhallinnon ja järjestöjen yhteistyötä.

4 4 (13) 2. Maahanmuuttajatyön nykytilanne ja lähtökohdat Ulkomaiden kansalaisten määrä Satakunnassa kesäkuun lopussa 2007 oli yhteensä noin Porissa oli maahanmuuttajia yhteensä 1119, eniten heistä Venäjältä ja Virosta, ja eri kansallisuuksia yhteensä 79. Porin kaupungin maahanmuuttajatyötä ei ole tällä hetkellä organisoitu ja se on niukasti resursoitua. Maahanmuuttajatyötä on vuoteen 2008 asti pääsääntöisesti toteutettu projekteilla ja avustusten muodossa. Puutteita on myös työperäisten maahanmuuttajien palveluissa sekä kotouttamislain mukaisissa tehtävissä, jotka liittyvät erityisesti koulutukseen, sosiaalityöhön ja terveydenhoitoon. Tällä hetkellä maahanmuuttajatyötä Porin kaupungin lisäksi tekevät mm. työhallinto, yhdistykset, seurakunnat ja erilaiset projektit. Toimijoiden muodostama verkosto on jo pääosin olemassa. Liitteessä 1 esitellään maahanmuuttajatyötä ja toimijaverkostoa Porissa. Maahanmuuttajien tarpeet Tiedottaminen / informointi o maahanmuuttajat tarvitsevat tietoa omalla äidinkielellään viranomaisten palveluista, oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan Konkreettinen apu erilaisissa tilanteissa o asioimistulkkaus; hakemusten ja ilmoitusten sekä erilaisten lomakkeiden täyttäminen yhdessä; käsitteiden avaaminen ja selittäminen Terveys- ja sosiaalipalvelut o huomioitava tulkkipalveluiden tarve o kokonaisvaltainen palvelusuunnitelma koko perheelle Koulutustoiminta o ammattipainotteiset kielikurssit (esim. palvelu-, tekniikka- ja hoiva-alat) o erilaiset työvoimapoliittiset ammatti- ja täydennyskoulutukset, joiden ohjelmassa on huomioitu maahanmuuttajien erityistarpeet Äidinkielen ja kulttuurin säilyttäminen, vapaa-aika o julkisten paikkojen ja yhdistysten olemassaolo, joissa on mahdollisuus keskustella ajankohtaisista aiheista, ylläpitää omaa kulttuuria ja käyttää äidinkieltä, säilyttäen ja kehittäen sitä; erityisesti lasten ja nuorten oman äidinkielen ja identiteetin kehittymisestä huolehtiminen ja vanhempien kasvatustehtävän tukeminen o mahdollisuus osallistua kerhoihin ja tapahtumiin, toteuttaa omia tarpeitaan ja harrastuksiaan; suomen kielen kehittäminen eritasoisilla kursseilla ja eri kielillä tuettuna o vertaistuki, yhteisöllisyys, vapaaehtoistoiminta Ennaltaehkäisevä työ

5 5 (13) o erilaisten teemaseminaarien ja -koulutusten järjestäminen (tulkkauspalveluineen), jotka sisältävät esim. kotoutumisprosessi, vanhemmuuden haasteet uudessa kulttuuriympäristössä, fyysinen ja psyykkinen terveys, sosiaalinen elämä, Suomen kulttuuri, työkulttuuri, monikulttuuriset työyhteisöt ja niiden haasteet Maahanmuuttajatyön haasteet Maahanmuuttajatyön kokonaisuuden koordinointia ei ole järjestetty; ei ole myöskään maahanmuuttajatyöhön erikoistuneita työntekijöitä. Maahanmuuttajien tiedonsaannin tehokuutta pitäisi parantaa. Projektit loppuvat aina, jolloin myös toiminta loppuu. Pätkittäinen projektirahoitus ei mahdollista maahanmuuttajatyön kokonaisvaltaista kehittämistä. Puuttuu pitkäjänteisyys maahanmuuttajatyössä. Ammatillisen koulutuksen tarjonta maahanmuuttajille on vähäistä ja tukitoimi puuttuu. Ongelmat siirtyä kielikoulutuksesta ammatilliseen koulutukseen riittämättömän kielitaidon vuoksi. Resursoinnin ja ohjeiden puutteellisuus asioimistulkkauspalveluista. Työperäinen maahanmuutto Työperäinen maahanmuutto on kasvanut vuosi vuodelta. Työvoimavaje näkyy Satakunnassa tällä hetkellä muun muassa metalli-, hoito-, puutarha- ja maatalousaloilla. Syynä työvoimavajeeseen on työmarkkinoille tulevien ikäluokkien pieneneminen. Nuoret hakeutuvat useimmiten erilaiseen koulutukseen kuin mikä on tarve esimerkiksi teollisuusaloilla. Maahanmuuttajatyöhön liittyvä palvelutarjonta Satakunnassa ei ole tällä hetkellä varautunut kasvavaan työperäiseen maahanmuuttoon. Satakunnan TE-keskuksen hallinnoiman Työhön Satakuntaan projektin tarkoituksena on työperusteisen maahanmuuton avulla tuoda ratkaisuja Satakunnan alueella, erityisesti Pohjois- ja Kaakkois-Satakunnan työnantajien kroonistuviin rekrytointivaikeuksiin ja työvoimavajeeseen. Satakunnassa on tällä hetkellä työvoimatoimistoissa työnhakijoina noin 500 ulkomaalaista työnhakijaa, joista suurin osa on lähtöisin Venäjältä. Esimerkiksi vuokratyöfirmojen kautta työllistynyttä ulkomaista työvoimaa Satakunnassa on tuhansia, lähinnä Olkiluodon rakennustyömaalla. Työhön Satakuntaan projekti selvittää myös näiden ryhmien tarpeita ja halukkuutta jäädä pidempiaikaisesti töihin maakuntaan.

6 Maahanmuuttajatyön SWOT-analyysi 6 (13) VAHVUUDET - Nykyisellä matalan kynnyksen toimintamallilla tavoitamme maahanmuuttajat - Innokkaat, pysyvät ja jaksavat maahanmuuttaja-työntekijät, jotka muodostavat toimivan verkoston - Perustason kielikoulutusta on työttömille, työperusteisten maahanmuuttajien perheet jäävät usein ulkopuolelle - Suhtautuminen maahanmuuttajiin Porissa on neutraalia, rasismiin törmää vain harvoin - Projekteista on hyviä tuloksia ja kokemuksia - Eri kulttuurien tuntemusta jaetaan laajasti MAHDOLLISUUDET - Koordinaation tehostaminen ja yhden luukun toimintamallin luominen yhteistyössä eri toimijoiden ja viranomaisten kesken - Kielikurssitarjonnan ja rakenteen uudistaminen ja laajentaminen; nyt on tarjolla vain peruskurssi ja jatkokurssi - Yhteistyö alueen ulkopuolisten koulutusorganisaatioiden kanssa - Ammattihenkilöstön koulutus maahanmuuttajien kulttuurin ja tapojen tuntemukseen - Vertaistukijoiden määrän kasvu maahanmuuttajien määrän kasvun myötä - Sosiaalinen maahanmuutto; pakolaisryhmien vastaanotto - Ennalta ehkäisevä ja varhainen puuttuminen syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten ongelmiin HEIKKOUDET - Koordinaatio ja keskitetty tiedonsaanti puuttuvat, jolloin toimintamalli on hajanainen eikä kenelläkään ole kaikkia lankoja käsissään - Maahanmuuttajien määrä on pieni, joten se vaikuttaa heikentävästi maahanmuuttajatyöhön ja resurssien saatavuuteen - Kaupungin budjetissa on vain projektien vastinrahaa, jatkuva rahoitus puuttuu - Vaikeudet saada tulkkauspalvelua ja epäselvyydet siitä kuka palvelun kustantaa - Maahanmuuttajien mielenterveysongelmiin vastaaminen on erityisen vaikeaa - Projektit loppuvat aina, jolloin usein myös toiminta loppuu - Ammatillinen koulutus ei huomioi maahanmuuttajien erityistarpeita - Ammattihenkilöillä on riittämätön maahanmuuttajien kulttuurin ja tapojen tuntemus UHAT - Suomi ja Satakunta eivät houkuttele työperäisiä maahanmuuttajia - Maahanmuuttajatyönhakijoiden väliinputoaminen; työnhaku ei onnistu riittämättömän ammattisanaston puutteen vuoksi - Henkilöstöresursointi ei anna mahdollisuutta uusien maahanmuuttajatyöntekijöiden riittävään perehdyttämiseen - Syrjäytymisestä tulee yhteiskuntarauhan takaamista vaikeuttava tekijä, jos maahanmuuttajien sopeutuminen ei onnistu - Vanhusten joukossa on jatkossa yhä enemmän kielitaidottomia - Projektirahoituksen loppuminen lopettaa pääosan maahanmuuttajatyöstä - Kuntatalouden heikkeneminen ja resurssien väheneminen

7 3. Maahanmuuttajatyön perusta 7 (13) Ohjaava lainsäädäntö Maahanmuuttajien kotoutumista koskeva laki on ollut voimassa vuodesta 1999 lähtien. Kotoutuminen on prosessi, jossa maahanmuuttajat osallistuvat yhteiskunnan taloudelliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen elämään. Kotoutuminen edellyttää samanaikaista sopeutumista sekä vähemmistöltä että valtaväestöltä. Vuosi 2008 on EU:n kulttuurien välisen vuoropuhelun teemavuosi. Yhdenvertaisuuden edistäminen on tärkeä osaa väestöryhmien välisessä kanssakäymisessä, stereotyyppisten käsitysten ja ennakkoluulojen lieventämisessä. Yhdenvertaisuuslaki on astunut voimaan Tämän lain taustalla ovat EU:n työsyrjintädirektiivi ja etnisen yhdenvertaisuuden direktiivi, joka kieltää etnisen alkuperän perusteella tapahtuvan syrjinnän työelämässä, koulutuksessa sekä myös muilla yhteiskunnallisen elämän aloilla ja palveluissa. Maahanmuuttajat eivät ole asiakkaina homogeeninen ryhmä. Työn haasteellisuutta lisää se, että sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijöiden toimintamallit ovat vakiintuneet suomalaisessa, väestöltään hyvin homogeenisessa ympäristössä eivätkä ole siirrettävissä kaikilta osin maahanmuuttaja-asiakkaiden tilanteisiin. Ihmisillä on erilaisia arvoja ja odotuksia, joita nykyisissä järjestelmissä ei välttämättä pystytä tunnistamaan. Julkisen vallan on taattava jokaiselle mm. riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Erilaisten vähemmistöjen perusoikeuksien turvaaminen tarkoittaa myös erityiskohtelun tarvetta, huomiota ja hyväksyntää mahdollisten yksilöllisten rajoitteiden vuoksi. Toiminta-ajatus Arvot Maahanmuuttajatyö Porin alueella tukee maahanmuuttajien kotoutumista Suomeen ja Satakuntaan ottaen huomioon heidän oman kulttuuritaustansa. Asukas- ja asiakaslähtöisyys Maahanmuuttajatyötä toteutetaan suunnitellusti ja järjestelmällisesti. Maahanmuuttajia kohdellaan yksilöinä huomioiden kulttuuriset erityispiirteet. Palveluja kehitetään vastaamaan maahanmuuttajien erityistarpeita, maahanmuuttajia tuetaan kotoutumisessa, kannustetaan osallistumaan ja verkostoitumaan sekä antamaan palautetta palveluista. Ennakkoluulottomuus ja muutoshalukkuus Maahanmuuttajatyössä toteutetaan kotoutumista tukevia hyvien käytäntöjen mukaisia toimintatapoja. Tarvittaessa toimintatapoja muutetaan saatujen palautteiden mukaisesti.

8 Yhdenvertaisuus Kaikkia maahanmuuttajia kohdellaan tasapuolisesti. Maahanmuuttajat ovat tasa-arvoisia syntyperäisten asukkaiden kanssa. Kohtelu on suvaitsevaista, oikeudenmukaista ja inhimillistä ikään, sukupuoleen, asemaan, asuinpaikkaan, maailmankatsomukseen, kansallisuuteen ja kulttuuriin katsomatta. Tavoitetila 8 (13) 2010-luvulla maahanmuuttajien osuus Porin alueen väestöstä on jatkuvasti kasvava. Maahanmuuttajatyö perustuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön, toimivaan tiedonkulkuun ja on eheä kokonaisuus. Porin alue mahdollistaa maahanmuuttajille tasa-arvoisen ja hyvän elämän.

9 9 (13) 4. Maahanmuuttajatyön tavoitteet ja toimenpiteet Seuraavassa esitetyt konkreettiset lähiajan toimenpiteet ovat työryhmän ehdotuksia kaupunginhallitukselle. Maahanmuuttajatyön hallinnolliseen organisointiin (Tavoite 1) liittyvät toimenpiteet ovat välttämättömiä ja kiireellisiä. Tavoite 1: Maahanmuuttajatyön hallinnollinen organisointi ja toimiva verkostomalli Maahanmuuttajakoordinaattori Porin kaupungin perusturvatoimeen perustetaan maahanmuuttajakoordinaattorin toimi. Koordinaattorin tehtävänä on maahanmuuttajatyön alueellisena solmukohtana toimiminen, maahanmuuttajatyön suunnittelu ja kehittäminen sekä alueelle muuttavien ulkomaalaistaustaisten asiakastyö (ensikontakti, tietokeskus, palvelutarpeiden arviointi ja ohjaus). Kaksi erikoistunutta työntekijää sosiaalityöhön Porin kaupunki nimeää perusturvatoimeen kaksi maahanmuuttajien sosiaalityöhön erikoistunutta ammattilaista, yksi sosiaalityöntekijä ja yksi sosiaaliohjaaja. Työntekijät edustavat kaikkia perusturvatoimen hallinnonaloja ja palvelevat kaikkia ikäryhmiä. Työntekijöiden tehtävät perustuvat kotouttamislakiin ja muihin säädöksiin viranomaistehtävistä. Hallintokuntien yhteyshenkilöt Porin kaupungin keskeisiin palvelutoimialojen hallintokuntiin nimetään maahanmuuttaja-asioihin perehtyvä yhteyshenkilö. Yhteyshenkilöiden tiimiä vetää maahanmuuttajakoordinaattori. Maahanmuuttajatyön koordinointiryhmä (MAKO) Poriin perustetaan Maahanmuuttajatyön koordinointiryhmä, johon kutsutaan mukaan kaupungin keskeisten viranhaltijoiden lisäksi kumppaneiden ja viranomaisten edustajia. Koordinointiryhmän sihteerinä toimii maahanmuuttajakoordinaattori. Koordinointiryhmä vastaa maahanmuuttajatyön kehittämisestä, maahanmuuttajatyössä toimivien henkilöiden koulutuksen suunnittelusta, maahanmuuttajastrategian ja kotouttamisohjelman toteuttamisesta, seurannasta ja ajantasaistamisesta sekä sujuvasta tiedonkulusta. Koordinointiryhmä toimii vuorovaikutuksen ja yhteistyön foorumina Porin alueella sekä rakentaa ja ylläpitää verkostoja alueen ulkopuolelle. Verkostomainen toimintamalli Porin alueella maahanmuuttajatyö perustuu verkostomaiseen toimintamalliin, jota ohjaavat ja kokoavat kaupungin

10 10 (13) maahanmuuttajakoordinaattori ja koordinointiryhmä. Porin kaupunki ottaa talousarviossaan huomioon järjestöjen toimintaedellytykset. Maahanmuuttajatoiminnan keskeiseen verkostoon kuuluvat alueen viranomaiset, kaupunkien ja kuntien asianomaiset viranhaltijat, järjestöt ja yhdistykset (SMY, Porin Interseura, MLL, jne.), seurakunnat (Porin ev.lut. seurakuntayhtymä, ortodoksinen seurakunta ja helluntaiseurakunta) sekä valtakunnalliset toimijat. Tavoite 2: Maahanmuuttajatyön kehittäminen Koulutus Suomen kielen opetus tarjotaan kaikille maahanmuuttajille, mukaan lukien työperäiset maahanmuuttajat ja heidän perheensä. Päävastuu on työhallinnolla ja Porin kaupungilla. Ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa huomioidaan maahanmuuttajien erityistarpeet. Erityisesti huomiota kiinnitetään opintojen alkuvaiheen ohjaukseen ja tukemiseen keskeyttämisten välttämiseksi. Päävastuu on toisen asteen ammatillisilla oppilaitoksilla. Perusopetuksessa kiinnitetään huomiota suomen kielen opetukseen toisena kielenä siten, että opetus- ja materiaaliresurssit ovat riittävät. Porin kaupungin henkilöstöä koulutetaan erilaisten kulttuurien ja tapojen tuntemiseen, jotta he osaavat kohdata maahanmuuttajaasiakkaita. Päävastuu on Porin kaupungin henkilöstöpalveluilla sekä hallintokuntien yhteyshenkilöillä. Yhteisöllisyys Maahanmuuttajille tarjotaan ohjausta ja neuvontaa sosiaalisten kontaktien ja verkostojen luomiseen. Päävastuu on kaupungin maahanmuuttajakoordinaattorilla, työhallinnolla sekä maahanmuuttajatyön verkostoon kuuluvilla järjestöillä ja yhdistyksillä. Maahanmuuttajille tarjotaan riittävästi työharjoittelupaikkoja. Päävastuu on työhallinnolla, Porin kaupungilla sekä maahanmuuttajatyön verkostoon kuuluvilla järjestöillä ja yhdistyksillä. Tulkkaus- ja käännöspalvelut Tulkkaus- ja käännöspalveluihin varataan riittävät resurssit. Palvelun merkitys korostuu erityisesti silloin, kun viranomaisten on päätettävä maahanmuuttajan oikeuksista, etuuksista tai velvollisuuksista tai kun asian selvittäminen muutoin vaati kielipalvelujen käyttämistä. Päävastuu on asianomaisilla viranomaisilla sekä Porin kaupungin perusturvatoimella.

11 LIITE 1 11 (13) Verkostot ja yhteistyö maahanmuuttajatyössä Verkostossa toimivat muun muassa Porin kaupunki, alueen kunnat ja niiden sosiaalitoimistot, työhallinto, työnantajat, Kela, Maistraatti, poliisilaitos, Porin aikuiskoulutuskeskus, Porin ammattiopisto, Satakunnan ammattikorkeakoulut, Porin Resurssirengas, Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry, Porin Interseura ry, MLL Satakunnan piiri, muut yhdistykset ja vapaaehtoisjärjestöt. Satakunnassa toimii kolme valtion avustusta saavaa hanketta: 1) Maahanmuuton kehittämisohjelma Raumalla 2) Katse tulevaisuuteen 3) Työhön Satakuntaan Rauman hankkeen tavoitteena on luoda ko. seudulle laaja-alainen toimenpideohjelma, jolla varaudutaan työperäiseen maahanmuuttoon. Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksen hallinnoiman Katse tulevaisuuteen hankkeen tavoitteena on edistää vasta maahan muuttaneiden taitoja ja avustaa heitä työn hakemisessa ja suomenkielen oppimisessa. Maahanmuuttajille tarjotaan työelämän ja yhteiskunnan koulutusta. Elokuun alussa alkaa ESR-rahoitteinen Satakunnan TE-keskuksen hallinnoima Työhön Satakuntaan -hanke, joka on koko Satakunnan alueella toimiva työperäistä maahanmuuttoa edistävä projekti. Työvoimaviranomainen pyrkii omalla verkostoyhteistyöllään helpottamaan ja tukemaan maahanmuuttajaa hänen kotoutumisessaan. Porin resurssirengas on maahanmuuttajatyötä tekevien virastojen, yhdistysten, lähiötyön ja oppilaitosten edustajien kokoama verkosto. Resurssirengas lisää verkostoitumista ja kouluttaa sekä työntekijöitä, että maahanmuuttaja-asiakkaita. Resurssirengas tutustuu myös muiden paikkakuntien vastaavaan toimintaan. Porin Aikuiskoulutuskeskus järjestää työvoimakoulutuksena suomen kielen perus- ja jatkokoulutuksia maahanmuuttajille. Porin ammattiopisto järjestää maahanmuuttajille sekä talouskoulun, että ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen. Porin ja Rauman seudun 2. asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat yhdistymässä Uuden organisaation myötä ammatillisten oppilaitosten yhteistyö tiivistyy entisestään maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen tarjonnassa ja kehittämisessä. Porissa toimii Satakunnan Monikulttuuriyhdistys, joka on ennen kaikkea maahanmuuttajien kohtauspaikka, mutta muutkin ovat tervetulleita. Siellä maahanmuuttaja saa apua ja neuvontaa moniin eri asioihinsa. Verkostoon kuuluvia toimijoita on, mutta ei riittävästi, mistä johtuen asiat eivät hoidu kovin sujuvasti ja odotusaikoja tulee. Resurssien pienikin lisääminen ja toiminnan parempi organisointi auttaisivat maahanmuuttajien kotouttamisessa.

12 12 (13) Esimerkkejä maahanmuuttajatyöstä: Porin kaupungin kulttuuritoimen hallinnoima, osittain EAKR:n rahoittama vuoden 2008 loppuun kestävä Etnisen Yhdenvertaisuuden Edistäminen Satakunnassa EYES projekti: - maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvonta Info-pisteessä. - asioimistulkkausapu maahanmuuttajille. - tiedotus- ja teemapäivät maahanmuuttajille mm. eri virastojen ja organisaatioiden palveluista, huomioiden tulkkauskielet. - valistustyö eri kulttuureista ja asiakastyöstä ennakkoluulojen lieventämiseksi. - asioimistulkkien välitys eri viranomaisille. - monikulttuuriseen työhön valmentava koulutus henkilöstölle (kaupunki, sairaanhoitopiiri, oppilaitokset, järjestöt) eri tahojen yhteistyönä. - yhteistyöverkosto: mm. 3. sektori, valtakunnallinen mamu-työn koordinaattoriverkosto, johon kuuluvat Helsinki, Jyväskylä, Kajaani, Kirkkonummi, Kotka, Lahti, Tampere, Turku, Vantaa ja Pori. Porin kaupunkia edustaa tällä hetkellä EYES-projekti. MLL:n Satakunnan piirin maahanmuuttajatyö - lasten ja nuorten toimintamuotoja: kerhotoiminta ala- ja yläkouluikäisille; tapahtumat ja teemapäivät kouluissa; suvaitsevaisuuskasvatus kulttuurivälitystoiminnan kautta. - perhetyön toimintamuotoja: perheleirit; kulttuurivälitystoiminta; koulutus ja opintokerhot. - MLL:n Satakunnan piirin MikäMikäMaa hanke , jossa rahoittajana RAY ja Porin kaupunki. Hankkeen kohderyhmä: lapset, nuoret ja heidän vanhempansa. Henkilöresurssit: 1,5 työntekijää. Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry - SMY ylläpitää kansainvälistä kohtaamispaikkaa, joka mahdollistaa työelämän harjoittelun sekä maahanmuuttajille että kantaväestölle. - venäjänkielisille ja kahdenkulttuurin perheille: venäjän opetusta lapsille leikkikoulun muodossa, musiikkileikkikoulu ja pianonsoiton opetusta. - kaikille avoimet tapahtumat, illanvietot, kulttuurijuhlat. - kulttuuriesittelyt eri tahoille. - työikäisille ja työkykyisille maahanmuuttajille Katse tulevaisuuteen hanke. - toimintaa ikääntyville maahanmuuttajille yhteistyössä ev.lut.seurakunnan kanssa. - tiedotusta maahanmuuttajille, tiedotusvälineille ja kantaväestölle. Työvoimatoimistoissa työskentelevät - maahanmuuttajapalveluun erikoistuneet virkailijat Porissa ja Raumalla, muissa alueen työvoimatoimistoissa maahanmuuttoasiat on keskitetty virkailijalle, joka hoitaa tehtävää muiden töiden ohella. - Porin työnantajapalveluissa toimii kaksi EURES-neuvojaa, joiden toimialueena on koko Satakunta. He neuvovat Eurooppaan lähtijöitä ja tänne muualta Euroopasta muuttavia työnhakijoita.

13 - työvoimatoimistoilla on päävastuu työikäisten työhakijoiden kotouttamisesta. 13 (13) Seurakunnat, joissa on maahanmuuttajatoimintaa (mm.): - Venäläinen ortodoksinen kirkko (venäjänkieliset maahanmuuttajat). - Porin Helluntaikirkko (eniten englannin- ja espanjankielisiä). - Porin ev.lut. seurakuntayhtymä (erityisesti thaimaalaiset).

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 Projektin hallinnoija Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/ Lapin ammattiopisto Rahoittaja

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään

Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään Sosiaalisten verkostojen merkitys työllistymisessä, Kemi 2012 Terhi Jantunen Maahanmuuttotyön ja monikulttuurisuuden

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Seuraneuvottelukunta. I Love Sport Oulu hanke

Seuraneuvottelukunta. I Love Sport Oulu hanke 12.12.2011 Seuraneuvottelukunta I Love Sport Oulu hanke Taustaa Suomen ulkomaalaisväestö on viimeisten vuosikymmenien aikana moninkertaistunut. Myös Oulussa maahanmuuttajien määrä on tasaisesti kasvanut.

Lisätiedot

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä 30.1.2013 Turun kristillinen opisto Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Maaseudun Sivistysliitto Aluepäällikkö Elina Vehkala Monikulttuurisuus maaseudulla Toimimme globaalissa yhteisössä,

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma.

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Keskeiset käsitteet Alkukartoitus Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

Perhetukea maahanmuuttajille

Perhetukea maahanmuuttajille Perhetukea maahanmuuttajille Startti Perhetyö Maahanmuuttajille Startti Maahanmuuttajapalvelut tarjoavat ammatillista tukea haastavissa tilanteissa oleville maahanmuuttajataustaisille perheille. Myös toisen

Lisätiedot

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Maahanmuuttotilanne Jyväskylässä Ulkomaalaistaustaisia asukkaita Jyväskylässä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen. Työryhmien seminaari Frami

Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen. Työryhmien seminaari Frami Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen Työryhmien seminaari 29.4.2016 Frami Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma lopullinen hankeohjelma julkaistu 14.4. 2016 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Avaus Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Romanilasten esiopetuksessa otetaan huomioon romanikulttuurista johtuvat erityistarpeet

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut 1 HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut hanke 1.5.2008 30.4.2011 2 NORMI PROJEKTIN VAIHEET 1.Valtava innostus 2.Hirveä hämminki 3.Eläimellinen sekaannus 4.Järkiintymisvaihe

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa

Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa Palvelukartta maahanmuuttajaopiskelijan ohjaukseen Ylä-Savossa YLÄ-SAVON MAAHANMUUTTA- JANEUVONTA KANSALAISOPISTOT PAKOLAISTYÖ YLÄ-SAVON AMMATTIOPISTO POHJOIS-SAVON TE-TOIMISTO PORTAANPÄÄN KRISTILLINEN

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014 TIEDOTUSTILAISUUS 25.2.2014 Ryhmä 3 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon tuki Aira Rajamäki Opetushallituksen valtionavustustoiminta

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa LSAVI/ 2012 Lounais-Suomi 1.1.2012 Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Lisätiedot

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli 5.-6.9.2013 Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, LSAVI Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Pirjo Koivula Opetusneuvos 1 Perusopetuslain

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa Kaakkois-Suomen osahanke Twitter #uudenlaista sosiaalityötä OSA I Valtakunnallinen hanke PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa 2

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori Kotouttamisen ABC Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet 11.5.2016 Aluekoordinaattori Seinäjoki Kotona Suomessa -hanke Käsitteet käyttöön Maahanmuuttaja

Lisätiedot

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuoltolain valmistelun tilanne 1.2.2012 Työryhmän tehtävä Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän tehtävänä: selvittää sosiaalihuoltoa koskevien

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Hyvä polku: kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja

Hyvä polku: kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja Hyvä polku: kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja Katariina Tcheuffa Pirkanmaan ja Keski-Suomen aluekoordinaattori Kotona Suomessa on vuoden 2015 alussa alkanut Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoima

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen

Opin ovi Etelä-Savossa Maarit Heinikainen Opin ovi Etelä-Savossa 20.11.2013 Maarit Heinikainen Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmän ja nuorisotakuun neuvottelukunnan yhteinen kokoontuminen 2 AIKUISKOULUTUKSEN OHJAUSPALVELUHANKE

Lisätiedot

Et sää mittä ohjaust tarttis? - Ohjausstrategiatyötä Varsinais-Suomessa

Et sää mittä ohjaust tarttis? - Ohjausstrategiatyötä Varsinais-Suomessa Et sää mittä ohjaust tarttis? - Ohjausstrategiatyötä Varsinais-Suomessa Pirkko Kuhmonen / Varsinais-Suomen OpinOvi Tuula Kokkonen / OpinOvi aikuisopiskeluun Varsinais-Suomi Missio? Jottan tarttis tehrä

Lisätiedot

Käynnissä olevat maahanmuuttoprojektit Tampereella

Käynnissä olevat maahanmuuttoprojektit Tampereella Käynnissä olevat maahanmuuttoprojektit Tampereella Maahanmuuttajaneuvosto 15.12. 2016 1 Kiito Vastuutaho: Tampereen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus Rahoittaja: ESR, Keski-Suomen ELY-keskus, Tampereen

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari Oulu

Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari Oulu Aikuisten tieto-, neuvonta-ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari 19.3.2013 Oulu Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti,

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

PERHEIDEN PALVELUT Ritva Olsén ja Virpi Filppa

PERHEIDEN PALVELUT Ritva Olsén ja Virpi Filppa PERHEIDEN PALVELUT 22.6.2016 Ritva Olsén ja Virpi Filppa PERHEIDEN PALVELUT - Integroitu monitoimijainen perhepalvelulinja YHDESSÄ TOIMIEN, YHDESSÄ TEHDEN Kokonaisvaltaisuus Tiedon, palveluiden ja toimintojen

Lisätiedot

Maakunnan kansainvälistymisen tukeminen

Maakunnan kansainvälistymisen tukeminen Maakunnan kansainvälistymisen tukeminen 22.09.2015, Joensuu Timo Leinonen Yhteyspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat kaikki Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi JOOP- Joustavat oppimisympäristöt SYKKÄYS Oma polku NITOJA - nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään Osaaminen käyttöön - Työvoimaa uudesta suunnasta - Amikset asuntoloiden kehittäjinä, Parempaan alkuun,

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009.

ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009. ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009. HENKILÖKOHTAISTAMINEN YHTEISTOIMINNALLISUUTTA; Tutkintoon hakeutuvan /suorittajan kanssa Tutkintovastaavan/tutkinnon

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 220 6.11.2013 Kaupunginhallitus 412 18.11.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 62

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

Ajankohtaista maahanmuuttajien aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista maahanmuuttajien aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista maahanmuuttajien aikuiskoulutuksesta Sanna Penttinen 19.-20.3.2009 sanna.penttinen@oph.fi 040 348 7414 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Yleistä Hallitus: aktiivinen maahanmuuttopolitiikka

Lisätiedot

Maahanmuuttajalasten ja nuorten kotouttamispalveluiden kehittämishanke. Nuoret Oulun kaupungin Maahanmuuttajapalveluissa

Maahanmuuttajalasten ja nuorten kotouttamispalveluiden kehittämishanke. Nuoret Oulun kaupungin Maahanmuuttajapalveluissa Maahanmuuttajalasten ja nuorten kotouttamispalveluiden kehittämishanke Nuoret Oulun kaupungin Maahanmuuttajapalveluissa Hankkeen toimijat Hankkeessa mukana päivähoito, maahanmuuttajapalvelut ja taidemuseo

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJISTA KASVUA JA KANSAINVÄLISYYTTÄ ELINKEINOELÄMÄÄN

MAAHANMUUTTAJISTA KASVUA JA KANSAINVÄLISYYTTÄ ELINKEINOELÄMÄÄN MAAHANMUUTTAJISTA KASVUA JA KANSAINVÄLISYYTTÄ ELINKEINOELÄMÄÄN CASE JOENSUU 19.06.2016 Säätytalo Kari Karjalainen Kaupunginjohtaja JOENSUUN PERUSTILANNE Selkeä maakuntakeskus, asukkaita Joensuussa 75 600,

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset

Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Ajankohtaiskatsaus maahanmuuton/kotouttamisen alueelliset ja valtakunnalliset kuulumiset Rovaniemen MAKO-verkosto 22.2.2012 ja Meri-Lapin MAKO-verkosto 23.2.2012 Anne-Mari Suopajärvi/ Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

Elinikäiseen oppimiseen liittyvä ohjaus

Elinikäiseen oppimiseen liittyvä ohjaus Aikuisopotoiminta Joutsassa 4/2010-5/2011 Seija Vuori Aikuisohjausta paikallisesti hanke, Joutsan kunta 31.5.2011 Elinikäiseen oppimiseen liittyvä ohjaus CEDEFOPIN (=Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen)

Lisätiedot

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen Ohjaamo Helsinki Projektipäällikkö Sirkku Reponen Kohtaanto-ongelma? 2 16.3.2016 Miksi Ohjaamo? Työmarkkinoiden muutos digitalisaatio, robotiikka Palvelut edelleen siiloissa / putkissa ei riitä muuttuneessa

Lisätiedot

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 Projektin hallinnoija Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/ Lapin ammattiopisto Rahoittaja

Lisätiedot

Mistä on hyvät päihde- ja mielenterveyspalvelut tehty?

Mistä on hyvät päihde- ja mielenterveyspalvelut tehty? Mistä on hyvät päihde- ja mielenterveyspalvelut tehty? Kokkola 14.11.2016 Sirpa Vainio Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille (PPPR) -hanke Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille

Lisätiedot

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan?

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? TE-toimiston asiakas/sairauslomalla oleva työkyvytön Työsopimus voimassa, sairauslomalla koska on työkyvytön, ammatinvaihto edessä, KELA hylkäsi kuntoutuksen

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2015 TIEDOTUSTILAISUUS 6.2.2015 Ryhmä 2 Opetushallituksen valtionavustustoiminta Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeet tukevat kansallisen

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot