Maahanmuuttajatyön strategia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahanmuuttajatyön strategia"

Transkriptio

1 Porin kaupunki Maahanmuuttajatyön strategia KH on hyväksynyt maahanmuuttajatyön strategiatyöryhmän ehdotukset Tässä strategiassa maahanmuuttajalla tarkoitetaan kaikkia Suomen ulkopuolella syntyneitä ihmisiä sekä maahanmuuttajataustaisia perheitä. Maahanmuuttajatyöllä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja palveluja, joilla voidaan tehokkaasti ja oikea-aikaisesti edistää ja tukea maahanmuuttajien kotoutumista.

2 Sisältö: 2 (13) 1. Johdanto 3 2. Maahanmuuttajatyön nykytilanne ja lähtökohdat 4 3. Maahanmuuttajatyön perusta 7 Ohjaava lainsäädäntö Toiminta-ajatus Arvot Tavoitetila 4. Maahanmuuttajatyön tavoitteet ja toimenpiteet 9 Liite 1. Verkostot ja yhteistyö maahanmuuttajatyössä 11

3 3 (13) 1. Johdanto Tämä strategialuonnos sisältää tärkeimmät toimenpide-ehdotukset päätöksentekoa varten. Näiden toimenpiteiden hyväksymisen jälkeen strategia täydennetään lopulliseen muotoonsa vuoden 2008 loppuun mennessä. Strategian päämäärät: - Yhdenvertaisuuden edistäminen ja maahanmuuttajatyön kehittäminen - Maahanmuuttajatyön ja palvelujen laadun parantaminen - Verkoston ja koordinointivastuun määrittely Tulevaisuudessa maahanmuuttajien osuus suomalaisista tulee olemaan nykyistä suurempi ja heidän rooli työelämässä erittäin merkittävä. STM:n tutkimuksen (1998) mukaan erilaisista maista Suomeen muuttaminen luo runsaasti tarpeita, jotka kohdistuvat lähes yksinomaan julkisiin palveluihin. Maahanmuuttajalla on samat oikeudet kaikkiin peruspalveluihin kuin kantaväestölläkin, mm. päivähoitoon, peruskoulutukseen, terveydenhoitoon, sosiaalityöhön ja työhallinnon palveluihin. Suomalainen virkavaltaisuus aiheuttaa maahanmuuttajille vaikeuksia, koska muun muassa oleskelulupaasiat ovat monimutkaisia ja aikaa vieviä (DIAK, Porin yksikkö 2002). Saman tutkimuksen mukaan kaikenlainen tieto Suomesta olisi tärkeä erityisesti integroitumisen alkuvaiheessa. Nykypäivänä sekä Suomessa että muuallakin EU:n alueella ollaan huolestuneita työvoiman saatavuudesta. Tavoite monikulttuuristuvasta yhteiskunnasta asettaa haasteita myös palvelujen tarjoamisen näkökulmasta. Porin kaupunki on asettanut Maahanmuuttajastrategian työryhmän syksyllä Maahanmuuttajastrategiatyöryhmä kokoontui helmikuusta 2008 alkaen seitsemän kertaa. Työryhmä koostui seuraavista tahoista: Porin kaupungin talouspalvelut, kulttuuritoimi, sosiaalikeskus, terveysvirasto, työllisyysyksikkö; Porin Aikuiskoulutuskeskus; Porin yliopistokeskus; Porin seudun työvoimatoimisto; Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry; Satakunnan TEkeskus. Kokouksiin osallistui kutsuttuina asiantuntijoita MLL:n Satakunnan piiristä, Porin ammattiopistosta ja Porin kaupungin kouluvirastosta sekä muita edustajia eri organisaatioista, kuten SPR:stä ja seurakunnista. Porista ja koko Satakunnasta puuttuu järjestelmällinen maahanmuuttajatyö, jota on tehty viranomaistyön lisäksi pääsääntöisesti projektimuotoisena. Alkuvaiheen ongelmat ja uutteen kulttuuriin integroituminen ovat kysymyksiä, joihin haetaan vastauksia systemaattisella maahanmuuttajatyöllä. Strategian toteutuminen edellyttää myös kaupunkiorganisaation, ulkopuolisten toimijoiden, kuten valtionhallinnon ja järjestöjen yhteistyötä.

4 4 (13) 2. Maahanmuuttajatyön nykytilanne ja lähtökohdat Ulkomaiden kansalaisten määrä Satakunnassa kesäkuun lopussa 2007 oli yhteensä noin Porissa oli maahanmuuttajia yhteensä 1119, eniten heistä Venäjältä ja Virosta, ja eri kansallisuuksia yhteensä 79. Porin kaupungin maahanmuuttajatyötä ei ole tällä hetkellä organisoitu ja se on niukasti resursoitua. Maahanmuuttajatyötä on vuoteen 2008 asti pääsääntöisesti toteutettu projekteilla ja avustusten muodossa. Puutteita on myös työperäisten maahanmuuttajien palveluissa sekä kotouttamislain mukaisissa tehtävissä, jotka liittyvät erityisesti koulutukseen, sosiaalityöhön ja terveydenhoitoon. Tällä hetkellä maahanmuuttajatyötä Porin kaupungin lisäksi tekevät mm. työhallinto, yhdistykset, seurakunnat ja erilaiset projektit. Toimijoiden muodostama verkosto on jo pääosin olemassa. Liitteessä 1 esitellään maahanmuuttajatyötä ja toimijaverkostoa Porissa. Maahanmuuttajien tarpeet Tiedottaminen / informointi o maahanmuuttajat tarvitsevat tietoa omalla äidinkielellään viranomaisten palveluista, oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan Konkreettinen apu erilaisissa tilanteissa o asioimistulkkaus; hakemusten ja ilmoitusten sekä erilaisten lomakkeiden täyttäminen yhdessä; käsitteiden avaaminen ja selittäminen Terveys- ja sosiaalipalvelut o huomioitava tulkkipalveluiden tarve o kokonaisvaltainen palvelusuunnitelma koko perheelle Koulutustoiminta o ammattipainotteiset kielikurssit (esim. palvelu-, tekniikka- ja hoiva-alat) o erilaiset työvoimapoliittiset ammatti- ja täydennyskoulutukset, joiden ohjelmassa on huomioitu maahanmuuttajien erityistarpeet Äidinkielen ja kulttuurin säilyttäminen, vapaa-aika o julkisten paikkojen ja yhdistysten olemassaolo, joissa on mahdollisuus keskustella ajankohtaisista aiheista, ylläpitää omaa kulttuuria ja käyttää äidinkieltä, säilyttäen ja kehittäen sitä; erityisesti lasten ja nuorten oman äidinkielen ja identiteetin kehittymisestä huolehtiminen ja vanhempien kasvatustehtävän tukeminen o mahdollisuus osallistua kerhoihin ja tapahtumiin, toteuttaa omia tarpeitaan ja harrastuksiaan; suomen kielen kehittäminen eritasoisilla kursseilla ja eri kielillä tuettuna o vertaistuki, yhteisöllisyys, vapaaehtoistoiminta Ennaltaehkäisevä työ

5 5 (13) o erilaisten teemaseminaarien ja -koulutusten järjestäminen (tulkkauspalveluineen), jotka sisältävät esim. kotoutumisprosessi, vanhemmuuden haasteet uudessa kulttuuriympäristössä, fyysinen ja psyykkinen terveys, sosiaalinen elämä, Suomen kulttuuri, työkulttuuri, monikulttuuriset työyhteisöt ja niiden haasteet Maahanmuuttajatyön haasteet Maahanmuuttajatyön kokonaisuuden koordinointia ei ole järjestetty; ei ole myöskään maahanmuuttajatyöhön erikoistuneita työntekijöitä. Maahanmuuttajien tiedonsaannin tehokuutta pitäisi parantaa. Projektit loppuvat aina, jolloin myös toiminta loppuu. Pätkittäinen projektirahoitus ei mahdollista maahanmuuttajatyön kokonaisvaltaista kehittämistä. Puuttuu pitkäjänteisyys maahanmuuttajatyössä. Ammatillisen koulutuksen tarjonta maahanmuuttajille on vähäistä ja tukitoimi puuttuu. Ongelmat siirtyä kielikoulutuksesta ammatilliseen koulutukseen riittämättömän kielitaidon vuoksi. Resursoinnin ja ohjeiden puutteellisuus asioimistulkkauspalveluista. Työperäinen maahanmuutto Työperäinen maahanmuutto on kasvanut vuosi vuodelta. Työvoimavaje näkyy Satakunnassa tällä hetkellä muun muassa metalli-, hoito-, puutarha- ja maatalousaloilla. Syynä työvoimavajeeseen on työmarkkinoille tulevien ikäluokkien pieneneminen. Nuoret hakeutuvat useimmiten erilaiseen koulutukseen kuin mikä on tarve esimerkiksi teollisuusaloilla. Maahanmuuttajatyöhön liittyvä palvelutarjonta Satakunnassa ei ole tällä hetkellä varautunut kasvavaan työperäiseen maahanmuuttoon. Satakunnan TE-keskuksen hallinnoiman Työhön Satakuntaan projektin tarkoituksena on työperusteisen maahanmuuton avulla tuoda ratkaisuja Satakunnan alueella, erityisesti Pohjois- ja Kaakkois-Satakunnan työnantajien kroonistuviin rekrytointivaikeuksiin ja työvoimavajeeseen. Satakunnassa on tällä hetkellä työvoimatoimistoissa työnhakijoina noin 500 ulkomaalaista työnhakijaa, joista suurin osa on lähtöisin Venäjältä. Esimerkiksi vuokratyöfirmojen kautta työllistynyttä ulkomaista työvoimaa Satakunnassa on tuhansia, lähinnä Olkiluodon rakennustyömaalla. Työhön Satakuntaan projekti selvittää myös näiden ryhmien tarpeita ja halukkuutta jäädä pidempiaikaisesti töihin maakuntaan.

6 Maahanmuuttajatyön SWOT-analyysi 6 (13) VAHVUUDET - Nykyisellä matalan kynnyksen toimintamallilla tavoitamme maahanmuuttajat - Innokkaat, pysyvät ja jaksavat maahanmuuttaja-työntekijät, jotka muodostavat toimivan verkoston - Perustason kielikoulutusta on työttömille, työperusteisten maahanmuuttajien perheet jäävät usein ulkopuolelle - Suhtautuminen maahanmuuttajiin Porissa on neutraalia, rasismiin törmää vain harvoin - Projekteista on hyviä tuloksia ja kokemuksia - Eri kulttuurien tuntemusta jaetaan laajasti MAHDOLLISUUDET - Koordinaation tehostaminen ja yhden luukun toimintamallin luominen yhteistyössä eri toimijoiden ja viranomaisten kesken - Kielikurssitarjonnan ja rakenteen uudistaminen ja laajentaminen; nyt on tarjolla vain peruskurssi ja jatkokurssi - Yhteistyö alueen ulkopuolisten koulutusorganisaatioiden kanssa - Ammattihenkilöstön koulutus maahanmuuttajien kulttuurin ja tapojen tuntemukseen - Vertaistukijoiden määrän kasvu maahanmuuttajien määrän kasvun myötä - Sosiaalinen maahanmuutto; pakolaisryhmien vastaanotto - Ennalta ehkäisevä ja varhainen puuttuminen syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten ongelmiin HEIKKOUDET - Koordinaatio ja keskitetty tiedonsaanti puuttuvat, jolloin toimintamalli on hajanainen eikä kenelläkään ole kaikkia lankoja käsissään - Maahanmuuttajien määrä on pieni, joten se vaikuttaa heikentävästi maahanmuuttajatyöhön ja resurssien saatavuuteen - Kaupungin budjetissa on vain projektien vastinrahaa, jatkuva rahoitus puuttuu - Vaikeudet saada tulkkauspalvelua ja epäselvyydet siitä kuka palvelun kustantaa - Maahanmuuttajien mielenterveysongelmiin vastaaminen on erityisen vaikeaa - Projektit loppuvat aina, jolloin usein myös toiminta loppuu - Ammatillinen koulutus ei huomioi maahanmuuttajien erityistarpeita - Ammattihenkilöillä on riittämätön maahanmuuttajien kulttuurin ja tapojen tuntemus UHAT - Suomi ja Satakunta eivät houkuttele työperäisiä maahanmuuttajia - Maahanmuuttajatyönhakijoiden väliinputoaminen; työnhaku ei onnistu riittämättömän ammattisanaston puutteen vuoksi - Henkilöstöresursointi ei anna mahdollisuutta uusien maahanmuuttajatyöntekijöiden riittävään perehdyttämiseen - Syrjäytymisestä tulee yhteiskuntarauhan takaamista vaikeuttava tekijä, jos maahanmuuttajien sopeutuminen ei onnistu - Vanhusten joukossa on jatkossa yhä enemmän kielitaidottomia - Projektirahoituksen loppuminen lopettaa pääosan maahanmuuttajatyöstä - Kuntatalouden heikkeneminen ja resurssien väheneminen

7 3. Maahanmuuttajatyön perusta 7 (13) Ohjaava lainsäädäntö Maahanmuuttajien kotoutumista koskeva laki on ollut voimassa vuodesta 1999 lähtien. Kotoutuminen on prosessi, jossa maahanmuuttajat osallistuvat yhteiskunnan taloudelliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen elämään. Kotoutuminen edellyttää samanaikaista sopeutumista sekä vähemmistöltä että valtaväestöltä. Vuosi 2008 on EU:n kulttuurien välisen vuoropuhelun teemavuosi. Yhdenvertaisuuden edistäminen on tärkeä osaa väestöryhmien välisessä kanssakäymisessä, stereotyyppisten käsitysten ja ennakkoluulojen lieventämisessä. Yhdenvertaisuuslaki on astunut voimaan Tämän lain taustalla ovat EU:n työsyrjintädirektiivi ja etnisen yhdenvertaisuuden direktiivi, joka kieltää etnisen alkuperän perusteella tapahtuvan syrjinnän työelämässä, koulutuksessa sekä myös muilla yhteiskunnallisen elämän aloilla ja palveluissa. Maahanmuuttajat eivät ole asiakkaina homogeeninen ryhmä. Työn haasteellisuutta lisää se, että sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijöiden toimintamallit ovat vakiintuneet suomalaisessa, väestöltään hyvin homogeenisessa ympäristössä eivätkä ole siirrettävissä kaikilta osin maahanmuuttaja-asiakkaiden tilanteisiin. Ihmisillä on erilaisia arvoja ja odotuksia, joita nykyisissä järjestelmissä ei välttämättä pystytä tunnistamaan. Julkisen vallan on taattava jokaiselle mm. riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Erilaisten vähemmistöjen perusoikeuksien turvaaminen tarkoittaa myös erityiskohtelun tarvetta, huomiota ja hyväksyntää mahdollisten yksilöllisten rajoitteiden vuoksi. Toiminta-ajatus Arvot Maahanmuuttajatyö Porin alueella tukee maahanmuuttajien kotoutumista Suomeen ja Satakuntaan ottaen huomioon heidän oman kulttuuritaustansa. Asukas- ja asiakaslähtöisyys Maahanmuuttajatyötä toteutetaan suunnitellusti ja järjestelmällisesti. Maahanmuuttajia kohdellaan yksilöinä huomioiden kulttuuriset erityispiirteet. Palveluja kehitetään vastaamaan maahanmuuttajien erityistarpeita, maahanmuuttajia tuetaan kotoutumisessa, kannustetaan osallistumaan ja verkostoitumaan sekä antamaan palautetta palveluista. Ennakkoluulottomuus ja muutoshalukkuus Maahanmuuttajatyössä toteutetaan kotoutumista tukevia hyvien käytäntöjen mukaisia toimintatapoja. Tarvittaessa toimintatapoja muutetaan saatujen palautteiden mukaisesti.

8 Yhdenvertaisuus Kaikkia maahanmuuttajia kohdellaan tasapuolisesti. Maahanmuuttajat ovat tasa-arvoisia syntyperäisten asukkaiden kanssa. Kohtelu on suvaitsevaista, oikeudenmukaista ja inhimillistä ikään, sukupuoleen, asemaan, asuinpaikkaan, maailmankatsomukseen, kansallisuuteen ja kulttuuriin katsomatta. Tavoitetila 8 (13) 2010-luvulla maahanmuuttajien osuus Porin alueen väestöstä on jatkuvasti kasvava. Maahanmuuttajatyö perustuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön, toimivaan tiedonkulkuun ja on eheä kokonaisuus. Porin alue mahdollistaa maahanmuuttajille tasa-arvoisen ja hyvän elämän.

9 9 (13) 4. Maahanmuuttajatyön tavoitteet ja toimenpiteet Seuraavassa esitetyt konkreettiset lähiajan toimenpiteet ovat työryhmän ehdotuksia kaupunginhallitukselle. Maahanmuuttajatyön hallinnolliseen organisointiin (Tavoite 1) liittyvät toimenpiteet ovat välttämättömiä ja kiireellisiä. Tavoite 1: Maahanmuuttajatyön hallinnollinen organisointi ja toimiva verkostomalli Maahanmuuttajakoordinaattori Porin kaupungin perusturvatoimeen perustetaan maahanmuuttajakoordinaattorin toimi. Koordinaattorin tehtävänä on maahanmuuttajatyön alueellisena solmukohtana toimiminen, maahanmuuttajatyön suunnittelu ja kehittäminen sekä alueelle muuttavien ulkomaalaistaustaisten asiakastyö (ensikontakti, tietokeskus, palvelutarpeiden arviointi ja ohjaus). Kaksi erikoistunutta työntekijää sosiaalityöhön Porin kaupunki nimeää perusturvatoimeen kaksi maahanmuuttajien sosiaalityöhön erikoistunutta ammattilaista, yksi sosiaalityöntekijä ja yksi sosiaaliohjaaja. Työntekijät edustavat kaikkia perusturvatoimen hallinnonaloja ja palvelevat kaikkia ikäryhmiä. Työntekijöiden tehtävät perustuvat kotouttamislakiin ja muihin säädöksiin viranomaistehtävistä. Hallintokuntien yhteyshenkilöt Porin kaupungin keskeisiin palvelutoimialojen hallintokuntiin nimetään maahanmuuttaja-asioihin perehtyvä yhteyshenkilö. Yhteyshenkilöiden tiimiä vetää maahanmuuttajakoordinaattori. Maahanmuuttajatyön koordinointiryhmä (MAKO) Poriin perustetaan Maahanmuuttajatyön koordinointiryhmä, johon kutsutaan mukaan kaupungin keskeisten viranhaltijoiden lisäksi kumppaneiden ja viranomaisten edustajia. Koordinointiryhmän sihteerinä toimii maahanmuuttajakoordinaattori. Koordinointiryhmä vastaa maahanmuuttajatyön kehittämisestä, maahanmuuttajatyössä toimivien henkilöiden koulutuksen suunnittelusta, maahanmuuttajastrategian ja kotouttamisohjelman toteuttamisesta, seurannasta ja ajantasaistamisesta sekä sujuvasta tiedonkulusta. Koordinointiryhmä toimii vuorovaikutuksen ja yhteistyön foorumina Porin alueella sekä rakentaa ja ylläpitää verkostoja alueen ulkopuolelle. Verkostomainen toimintamalli Porin alueella maahanmuuttajatyö perustuu verkostomaiseen toimintamalliin, jota ohjaavat ja kokoavat kaupungin

10 10 (13) maahanmuuttajakoordinaattori ja koordinointiryhmä. Porin kaupunki ottaa talousarviossaan huomioon järjestöjen toimintaedellytykset. Maahanmuuttajatoiminnan keskeiseen verkostoon kuuluvat alueen viranomaiset, kaupunkien ja kuntien asianomaiset viranhaltijat, järjestöt ja yhdistykset (SMY, Porin Interseura, MLL, jne.), seurakunnat (Porin ev.lut. seurakuntayhtymä, ortodoksinen seurakunta ja helluntaiseurakunta) sekä valtakunnalliset toimijat. Tavoite 2: Maahanmuuttajatyön kehittäminen Koulutus Suomen kielen opetus tarjotaan kaikille maahanmuuttajille, mukaan lukien työperäiset maahanmuuttajat ja heidän perheensä. Päävastuu on työhallinnolla ja Porin kaupungilla. Ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa huomioidaan maahanmuuttajien erityistarpeet. Erityisesti huomiota kiinnitetään opintojen alkuvaiheen ohjaukseen ja tukemiseen keskeyttämisten välttämiseksi. Päävastuu on toisen asteen ammatillisilla oppilaitoksilla. Perusopetuksessa kiinnitetään huomiota suomen kielen opetukseen toisena kielenä siten, että opetus- ja materiaaliresurssit ovat riittävät. Porin kaupungin henkilöstöä koulutetaan erilaisten kulttuurien ja tapojen tuntemiseen, jotta he osaavat kohdata maahanmuuttajaasiakkaita. Päävastuu on Porin kaupungin henkilöstöpalveluilla sekä hallintokuntien yhteyshenkilöillä. Yhteisöllisyys Maahanmuuttajille tarjotaan ohjausta ja neuvontaa sosiaalisten kontaktien ja verkostojen luomiseen. Päävastuu on kaupungin maahanmuuttajakoordinaattorilla, työhallinnolla sekä maahanmuuttajatyön verkostoon kuuluvilla järjestöillä ja yhdistyksillä. Maahanmuuttajille tarjotaan riittävästi työharjoittelupaikkoja. Päävastuu on työhallinnolla, Porin kaupungilla sekä maahanmuuttajatyön verkostoon kuuluvilla järjestöillä ja yhdistyksillä. Tulkkaus- ja käännöspalvelut Tulkkaus- ja käännöspalveluihin varataan riittävät resurssit. Palvelun merkitys korostuu erityisesti silloin, kun viranomaisten on päätettävä maahanmuuttajan oikeuksista, etuuksista tai velvollisuuksista tai kun asian selvittäminen muutoin vaati kielipalvelujen käyttämistä. Päävastuu on asianomaisilla viranomaisilla sekä Porin kaupungin perusturvatoimella.

11 LIITE 1 11 (13) Verkostot ja yhteistyö maahanmuuttajatyössä Verkostossa toimivat muun muassa Porin kaupunki, alueen kunnat ja niiden sosiaalitoimistot, työhallinto, työnantajat, Kela, Maistraatti, poliisilaitos, Porin aikuiskoulutuskeskus, Porin ammattiopisto, Satakunnan ammattikorkeakoulut, Porin Resurssirengas, Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry, Porin Interseura ry, MLL Satakunnan piiri, muut yhdistykset ja vapaaehtoisjärjestöt. Satakunnassa toimii kolme valtion avustusta saavaa hanketta: 1) Maahanmuuton kehittämisohjelma Raumalla 2) Katse tulevaisuuteen 3) Työhön Satakuntaan Rauman hankkeen tavoitteena on luoda ko. seudulle laaja-alainen toimenpideohjelma, jolla varaudutaan työperäiseen maahanmuuttoon. Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksen hallinnoiman Katse tulevaisuuteen hankkeen tavoitteena on edistää vasta maahan muuttaneiden taitoja ja avustaa heitä työn hakemisessa ja suomenkielen oppimisessa. Maahanmuuttajille tarjotaan työelämän ja yhteiskunnan koulutusta. Elokuun alussa alkaa ESR-rahoitteinen Satakunnan TE-keskuksen hallinnoima Työhön Satakuntaan -hanke, joka on koko Satakunnan alueella toimiva työperäistä maahanmuuttoa edistävä projekti. Työvoimaviranomainen pyrkii omalla verkostoyhteistyöllään helpottamaan ja tukemaan maahanmuuttajaa hänen kotoutumisessaan. Porin resurssirengas on maahanmuuttajatyötä tekevien virastojen, yhdistysten, lähiötyön ja oppilaitosten edustajien kokoama verkosto. Resurssirengas lisää verkostoitumista ja kouluttaa sekä työntekijöitä, että maahanmuuttaja-asiakkaita. Resurssirengas tutustuu myös muiden paikkakuntien vastaavaan toimintaan. Porin Aikuiskoulutuskeskus järjestää työvoimakoulutuksena suomen kielen perus- ja jatkokoulutuksia maahanmuuttajille. Porin ammattiopisto järjestää maahanmuuttajille sekä talouskoulun, että ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen. Porin ja Rauman seudun 2. asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat yhdistymässä Uuden organisaation myötä ammatillisten oppilaitosten yhteistyö tiivistyy entisestään maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen tarjonnassa ja kehittämisessä. Porissa toimii Satakunnan Monikulttuuriyhdistys, joka on ennen kaikkea maahanmuuttajien kohtauspaikka, mutta muutkin ovat tervetulleita. Siellä maahanmuuttaja saa apua ja neuvontaa moniin eri asioihinsa. Verkostoon kuuluvia toimijoita on, mutta ei riittävästi, mistä johtuen asiat eivät hoidu kovin sujuvasti ja odotusaikoja tulee. Resurssien pienikin lisääminen ja toiminnan parempi organisointi auttaisivat maahanmuuttajien kotouttamisessa.

12 12 (13) Esimerkkejä maahanmuuttajatyöstä: Porin kaupungin kulttuuritoimen hallinnoima, osittain EAKR:n rahoittama vuoden 2008 loppuun kestävä Etnisen Yhdenvertaisuuden Edistäminen Satakunnassa EYES projekti: - maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvonta Info-pisteessä. - asioimistulkkausapu maahanmuuttajille. - tiedotus- ja teemapäivät maahanmuuttajille mm. eri virastojen ja organisaatioiden palveluista, huomioiden tulkkauskielet. - valistustyö eri kulttuureista ja asiakastyöstä ennakkoluulojen lieventämiseksi. - asioimistulkkien välitys eri viranomaisille. - monikulttuuriseen työhön valmentava koulutus henkilöstölle (kaupunki, sairaanhoitopiiri, oppilaitokset, järjestöt) eri tahojen yhteistyönä. - yhteistyöverkosto: mm. 3. sektori, valtakunnallinen mamu-työn koordinaattoriverkosto, johon kuuluvat Helsinki, Jyväskylä, Kajaani, Kirkkonummi, Kotka, Lahti, Tampere, Turku, Vantaa ja Pori. Porin kaupunkia edustaa tällä hetkellä EYES-projekti. MLL:n Satakunnan piirin maahanmuuttajatyö - lasten ja nuorten toimintamuotoja: kerhotoiminta ala- ja yläkouluikäisille; tapahtumat ja teemapäivät kouluissa; suvaitsevaisuuskasvatus kulttuurivälitystoiminnan kautta. - perhetyön toimintamuotoja: perheleirit; kulttuurivälitystoiminta; koulutus ja opintokerhot. - MLL:n Satakunnan piirin MikäMikäMaa hanke , jossa rahoittajana RAY ja Porin kaupunki. Hankkeen kohderyhmä: lapset, nuoret ja heidän vanhempansa. Henkilöresurssit: 1,5 työntekijää. Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry - SMY ylläpitää kansainvälistä kohtaamispaikkaa, joka mahdollistaa työelämän harjoittelun sekä maahanmuuttajille että kantaväestölle. - venäjänkielisille ja kahdenkulttuurin perheille: venäjän opetusta lapsille leikkikoulun muodossa, musiikkileikkikoulu ja pianonsoiton opetusta. - kaikille avoimet tapahtumat, illanvietot, kulttuurijuhlat. - kulttuuriesittelyt eri tahoille. - työikäisille ja työkykyisille maahanmuuttajille Katse tulevaisuuteen hanke. - toimintaa ikääntyville maahanmuuttajille yhteistyössä ev.lut.seurakunnan kanssa. - tiedotusta maahanmuuttajille, tiedotusvälineille ja kantaväestölle. Työvoimatoimistoissa työskentelevät - maahanmuuttajapalveluun erikoistuneet virkailijat Porissa ja Raumalla, muissa alueen työvoimatoimistoissa maahanmuuttoasiat on keskitetty virkailijalle, joka hoitaa tehtävää muiden töiden ohella. - Porin työnantajapalveluissa toimii kaksi EURES-neuvojaa, joiden toimialueena on koko Satakunta. He neuvovat Eurooppaan lähtijöitä ja tänne muualta Euroopasta muuttavia työnhakijoita.

13 - työvoimatoimistoilla on päävastuu työikäisten työhakijoiden kotouttamisesta. 13 (13) Seurakunnat, joissa on maahanmuuttajatoimintaa (mm.): - Venäläinen ortodoksinen kirkko (venäjänkieliset maahanmuuttajat). - Porin Helluntaikirkko (eniten englannin- ja espanjankielisiä). - Porin ev.lut. seurakuntayhtymä (erityisesti thaimaalaiset).

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET KOTOUTTAMISLAKI KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET mahdollisuus päästä yhteiskunnan jäseneksi oikeus kaikkiin peruspalveluihin, kuten terveydenhoito, koulutus, eläke, työttömyysturva, työllistyminen KOTOUTTAMISTYÖN

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki 24.5.2012 Elina Mäntylä ja Riina Humalajoki 1 Yhteishankinta (kaupunki + ELY) Osallisena

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Asianro 679/05.11.00/2013 220 Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa. Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi

Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa. Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi Kuntien välinen yhteistyö Ylä-Savossa Vastaanottava Pohjois-Savo-hanke 2008-2011 (ESR), 10 kuntaa:

Lisätiedot

PALAPELI2 - kotoutumiskoulutusta ja ohjauspalveluja maahanmuuttajille 1.8.2008 31.10.2011

PALAPELI2 - kotoutumiskoulutusta ja ohjauspalveluja maahanmuuttajille 1.8.2008 31.10.2011 PALAPELI2 - kotoutumiskoulutusta ja ohjauspalveluja maahanmuuttajille 1.8.2008 31.10.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Alkuvaiheen suomen kielen ja kotoutumista edistävän opetuksen kehittäminen

Lisätiedot

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 Projektin hallinnoija Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/ Lapin ammattiopisto Rahoittaja

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Valtakunnalliset sisäisen turvallisuuden päivät Mikkeli 6.9.2013 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys

Lisätiedot

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 sosiaali- ja terveyspiiri

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Paneelikeskustelun pohjaksi ESAVIn kehittämispäivä Anna Kemppinen

Paneelikeskustelun pohjaksi ESAVIn kehittämispäivä Anna Kemppinen Paneelikeskustelun pohjaksi ESAVIn kehittämispäivä Anna Kemppinen 3.5.2017 Asenteet Turvallisuus Vuorovaikutus Osallistuminen kunnioitus ennakkoluulot ja mielikuvat luottamus monimuotoisuuden arvostaminen

Lisätiedot

Juuret ja Siivet Kainuussa

Juuret ja Siivet Kainuussa Juuret ja Siivet Kainuussa Maahanmuuttajat aktiiviseksi osaksi kainuulaista yhteiskuntaa 2008-2012 Kainuun Nuotta ry 19.-20.5.2011 Anneli Vatula Kansainvälistyvä Kainuu Kuva: Vuokko Moilanen 2010 Toimintaympäristö

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Vasta kuntaan tulleiden maahanmuuttajien ohjauksen ja kotouttamisen järjestäminen ja kehittäminen.

Lisätiedot

Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012

Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012 Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuttajien omakielisen neuvonnan ja ohjauksen vakiinnuttaminen Tampereella ja muissa pirkanmaalaisissa

Lisätiedot

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Alueen maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011 Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke 1 Esityksen rakenne Maahanmuuttajanuorten koulutusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Kansainvälinen ja kulttuuritietoinen Kaakkois-Suomi seminaari Aika: Perjantai 29.9.2017 klo 9-15:15 Paikka: Kouvolan upseerikerhon juhlasali, Upseeritie 5, 45100 Kouvola

Lisätiedot

Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään

Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään Sosiaalisten verkostojen merkitys työllistymisessä, Kemi 2012 Terhi Jantunen Maahanmuuttotyön ja monikulttuurisuuden

Lisätiedot

Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kotoutumisen edistämisen suunnittelu sisältyy maakunnan ja kuntien aluekehitystä, hyvinvointia, terveyttä koskevaan suunnitteluun huolehditaan monialaisena

Lisätiedot

Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke

Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke SUOMI Kouluttajaosaamista lähtömaihin Työllistävät Yritykset Jääminen, viihtyminen Viranomaistoimijat; TE-keskus, työhallinto Työperäistä maahanmuuttoa

Lisätiedot

OHJAUSPYSÄKKI ONNIKKA

OHJAUSPYSÄKKI ONNIKKA OHJAUSPYSÄKKI ONNIKKA Suunnittelijat Heli Kamppari ja Anni Itähaarla Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Kotofoorumi 18.4.2013 2 MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUSTA BRAHEASSA 22 VUOTTA Asioimistulkkikoulutus

Lisätiedot

Seuraneuvottelukunta. I Love Sport Oulu hanke

Seuraneuvottelukunta. I Love Sport Oulu hanke 12.12.2011 Seuraneuvottelukunta I Love Sport Oulu hanke Taustaa Suomen ulkomaalaisväestö on viimeisten vuosikymmenien aikana moninkertaistunut. Myös Oulussa maahanmuuttajien määrä on tasaisesti kasvanut.

Lisätiedot

Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa

Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa Espoon TE-toimiston maahanmuuttajapalvelut yksikkö Palvelee työnhakija-asiakkaita, jotka maahanmuuttajuutensa vuoksi tarvitsevat erityispalvelua

Lisätiedot

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria Elise Virnes 29.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

Tervetuloa kotiin, Suupohjaan!

Tervetuloa kotiin, Suupohjaan! Tervetuloa kotiin, Suupohjaan! Hanke 15.10.2008 29.2.2012 (14.10.2011) ESR-rahoitteinen, TL4 (SM/TEM). Budjetti: 270 385e Hallinnoija: SEK Taustalla: maahanmuuttostrategia 2008, työnantajat KOHDERYHMÄ:

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä 30.1.2013 Turun kristillinen opisto Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 15.3.2017 Maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson Pohjois-Savon ELY-keskus Valtion ja kunnan roolit

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Kotouttamisen kumppanuusohjelma. Varpu Taarna Erityisasiantuntija

Kotouttamisen kumppanuusohjelma. Varpu Taarna Erityisasiantuntija Kotouttamisen kumppanuusohjelma Varpu Taarna Erityisasiantuntija Kotouttamisen kumppanuusohjelma Tavoitteena tuoda eri kotouttamisen parissa olevia toimijoita yhteen ja kehittää yhteistyötä ja verkostoitumista

Lisätiedot

MONIKA-NAISET liitto ry

MONIKA-NAISET liitto ry MONIKA-NAISET liitto ry Moniarvoisen ja turvallisen yhteiskunnan puolesta Hermannin Rantatie 12 A sosiaalialalla toimiva monikulttuurinen järjestö, 1998 > tarjoaa palveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille,

Lisätiedot

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma.

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Keskeiset käsitteet Alkukartoitus Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ 24.5.2013 Maahanmuuttotoimisto 1 Maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä Maahanmuuttaja - Suomeen muuttanut henkilö, joka oleskelee maassa muuta

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita kaikkialla

Lisätiedot

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Maaseudun Sivistysliitto Aluepäällikkö Elina Vehkala Monikulttuurisuus maaseudulla Toimimme globaalissa yhteisössä,

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Ulkomailta toteutetussa rekrytoinnissa ei ole riittävän ä vakiintuneita aiemman osaamisen ja koulutuksen täydentämisen malleja.

Ulkomailta toteutetussa rekrytoinnissa ei ole riittävän ä vakiintuneita aiemman osaamisen ja koulutuksen täydentämisen malleja. Kielitaidon ja EU-/ETA maiden ulkopuolella hankitun osaamisen täydentäminen terveysalalla -työryhmä Laatia nykytilan kuvaus EU-/ETA maiden ulkopuolella hankitun terveydenhuollon ammattipätevyyden tunnistamisen

Lisätiedot

EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen

EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen V-S:n koulutusstrategia/ Maahanmuuttajakoulutuksen teemaryhmä 8.6.2012 Sanna Halttunen-Välimaa EK Turku Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli. Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi. Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija

Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli. Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi. Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija Pohjois-Karjalan ELY-keskus 22.11.2016 1 Miksi kotoutuminen on tärkeää? Laki kotoutumisen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova OPISKELIJAPALVELUT - koordinoidusti - Fia Heino Opiskelijapalvelupäällikkö

Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova OPISKELIJAPALVELUT - koordinoidusti - Fia Heino Opiskelijapalvelupäällikkö Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova OPISKELIJAPALVELUT - koordinoidusti - Opiskelijapalvelupäällikkö WinNova Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Länsirannikon Koulutus Oy Porin ja Rauman ammattiopistot, Porin

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen:

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja

Lisätiedot

Perhetukea maahanmuuttajille

Perhetukea maahanmuuttajille Perhetukea maahanmuuttajille Startti Perhetyö Maahanmuuttajille Startti Maahanmuuttajapalvelut tarjoavat ammatillista tukea haastavissa tilanteissa oleville maahanmuuttajataustaisille perheille. Myös toisen

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuton ja monikulttuurisuuden nostaminen

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

Hankkeen tausta ja valmistelu

Hankkeen tausta ja valmistelu Hankkeen tausta ja valmistelu Orimattilan kaupungilla ELY:n kanssa sopimus 20 pakolaisen kuntasijoituksesta vuosittain; sopimus sisältää kiintiöpakolaiset ja oleskeluvan saaneet Kotouttamislain mukaisia

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

PALO (Testori) Kielitaidon ja oppimisen alkukartoituskeskus

PALO (Testori) Kielitaidon ja oppimisen alkukartoituskeskus PALO (Testori) Kielitaidon ja oppimisen alkukartoituskeskus Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuttajien alkukartoitusmallin luominen (ensisijainen tavoite) Tiedon lisääminen ja eteenpäin

Lisätiedot

Kotouttaminen terveydenhuollossa

Kotouttaminen terveydenhuollossa Kotouttaminen terveydenhuollossa tartuntatautien torjunnan ja rokotusten näkökulmasta Tartuntatautipäivät 6.4.2017 Paula Tiittala, LL, asiantuntijalääkäri, tutkija HY, THL 1 Sisältö 1. Käsitteet tutuiksi

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Maahanmuuttajapalvelut. Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola

Maahanmuuttajapalvelut. Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola Maahanmuuttajapalvelut Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola 17.6.2014 Pakolaisen polku - UNHCR:n rooli UNHCR YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu. Vastaa pakolaisten

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Osaava maahanmuuttaja ohjausta maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen 20.11.2015 Turku, Turun yliopisto & NVL Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA Tuija Kautto Kohtaamo Lahti 23.9.2015 MITEN SELVITETTY Ohjaamokierros 2015 Projektisuunnittelijat kiertäneet Suomea Kaikkia Ohjaamoja ei ole vielä tavattu Tapahtumat, esimerkiksi

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA

SATAKUNNAN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA SATAKUNNAN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA 15.11.2012 maakunta-asiantuntija Tuula Telin Visio: SATAKUNTA ON MONIARVOINEN MAAKUNTA, JOSSA KAIKILLA MAAKUNNAN ASUKKAILLA ON MAHDOLLISUUS TEHDÄ TYÖTÄ, SAADA TOIMEENTULO

Lisätiedot

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen KIITO kiinni työhön ja osaamiseen ESR-hanke 1.9.2016-31.8.2019 ESR Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus 6.1.Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 %

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % rahasto-osuudet hallinnonaloittain TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % Eija Haatanen 8.11.2007 1 ESR Tuotekehitys Sosiaaliset innovaatiot ESR kehittämisinstrumenttina, joka tuo lisäarvoa kansalliseen

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Maahanmuuttotilanne Jyväskylässä Ulkomaalaistaustaisia asukkaita Jyväskylässä

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen. Työryhmien seminaari Frami

Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen. Työryhmien seminaari Frami Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen Työryhmien seminaari 29.4.2016 Frami Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma lopullinen hankeohjelma julkaistu 14.4. 2016 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Avaus Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Romanilasten esiopetuksessa otetaan huomioon romanikulttuurista johtuvat erityistarpeet

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa

Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa 29.3.2010 SM:n maahanmuutto-osaston organisaatiorakenne OSASTOPÄÄLLIKKÖ Muuttoliike - laillinen maahanmuutto

Lisätiedot

KOTOUTTAMISTYÖN OSAAMINEN KÄYTTÖÖN POHJOIS-KARJALASSA. Pohjois-Karjalan kuntien maahanmuuttoasioiden toimintamalli 2015-2017

KOTOUTTAMISTYÖN OSAAMINEN KÄYTTÖÖN POHJOIS-KARJALASSA. Pohjois-Karjalan kuntien maahanmuuttoasioiden toimintamalli 2015-2017 KOTOUTTAMISTYÖN OSAAMINEN KÄYTTÖÖN POHJOIS-KARJALASSA Pohjois-Karjalan kuntien maahanmuuttoasioiden toimintamalli 2015-2017 POHJOIS - KARJALA MAAHANMUUTTOALUEENA Yhteensä 13 kuntaa: Joensuu, Kontiolahti,

Lisätiedot

PALO (Ohjuri) Maahanmuuttajien kotoutumis- ja palveluohjaus

PALO (Ohjuri) Maahanmuuttajien kotoutumis- ja palveluohjaus PALO (Ohjuri) Maahanmuuttajien kotoutumis- ja palveluohjaus Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Työhallinnon ja Turun kaupungin yhteistyön tiivistäminen maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut 1 HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut hanke 1.5.2008 30.4.2011 2 NORMI PROJEKTIN VAIHEET 1.Valtava innostus 2.Hirveä hämminki 3.Eläimellinen sekaannus 4.Järkiintymisvaihe

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET MAAHANMUUTTAJIEN VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

KORKEAKOULUJEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET MAAHANMUUTTAJIEN VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA KORKEAKOULUJEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET MAAHANMUUTTAJIEN VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA FT Pirjo Raunio Koulutuspäällikkö Satakunnan koulutuskuntayhtymä 1 TAUSTAA: Millä osaamisella sinä näitä opetat? 2

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaiset nuoret Eiran aikuislukion peruskoulussa. Yhdessä koulutustakuuseen 27.10.2015 Uudenmaan liitto

Maahanmuuttajataustaiset nuoret Eiran aikuislukion peruskoulussa. Yhdessä koulutustakuuseen 27.10.2015 Uudenmaan liitto Maahanmuuttajataustaiset nuoret Eiran aikuislukion peruskoulussa Yhdessä koulutustakuuseen 27.10.2015 Uudenmaan liitto Peruskoulu osana Eiran aikuislukiota Peruskoulu toimii yleissivistävässä ympäristössä.

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014 TIEDOTUSTILAISUUS 25.2.2014 Ryhmä 3 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon tuki Aira Rajamäki Opetushallituksen valtionavustustoiminta

Lisätiedot

Valtakunnallinen kehittäminen kotouttamistyössä

Valtakunnallinen kehittäminen kotouttamistyössä Valtakunnallinen kehittäminen kotouttamistyössä - ESR TL2 kehittämisohjelma kotoutumislain toimeenpanon tukena ALIPI-projektin seminaari 23.3.2011/ Paula Kuusipalo Alpo-tukirakenneprojekti ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

Ajankohtaista Päijät-Hämeen maahanmuuttoohjelman

Ajankohtaista Päijät-Hämeen maahanmuuttoohjelman Ajankohtaista Päijät-Hämeen maahanmuuttoohjelman toteutumisesta Ossi-hankkeen loppuseminaari 9.11.2017 torstaina 9. marraskuu 2017 1 Päijät-Hämeen ulkomaan kansalaiset 2010-2016 7000 6500 6524 6000 5595

Lisätiedot