Helsingin yliopiston kielikeskus. Toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin yliopiston kielikeskus. Toimintakertomus"

Transkriptio

1 Helsingin yliopiston kielikeskus Toimintakertomus 2000

2

3 Johtajan katsaus Toimintakertomusvuonna kielikeskus tarjosi jälleen tiedekunnille mahdollisuutta neuvotella kielenopetuskustannusten kohdentamisesta. Vain muutama tiedekunta tuli tällä kertaa neuvotteluun, loput lienevät katsoneet vuodeksi 2000 luodut kohdennuskriteerit sopiviksi. Kielikeskus neuvotteli myös kolmen taideyliopiston kanssa, koska kielenopetusta koskeva yhteistyösopimus oli päättymässä vuodenvaihteessa. Kaikki olivat halukkaita jatkamaan yhteistyötä. Vastuu sopimuksesta siirrettiin syksyllä rehtorin kanssa käydyissä tulosneuvotteluissa kokonaan kielikeskukselle. Tulosneuvotteluissa vuosiksi päätettiin myös kielikeskuksen rakenteellisesta kehittämisestä. Yliopiston henkilöstölle tarkoitettua tähän asti maksutonta kielentarkastuspalvelua jatketaan v:sta 2001 lähtien siten, että osa palvelun kustannuksista kohdennetaan käyttäjille. Kielikeskukseen päätettiin perustaa Kielipalvelut-yksikkö, jossa yhdistyvät toisaalta maksulliset kielikoulutus- ja käännöspalvelut, toisaalta yliopiston henkilökunnan käännös- ja kielentarkastuspalvelu. Kielikeskus valmisteli kertomusvuonna henkilöstösuunnitelman vuosiksi Suunnitelman eri osia työstettiin YT-elimen jäsenistä koostuvissa työryhmissä, ja yhteistyön tulos hyväksyttiin henkilökunnan kokouksessa kesän kynnyksellä. Henkilöstösuunnitelmaan on kirjattu myös henkilökunnan kouluttaminen, ja kielikeskus jatkoi kertomusvuonna sekä lisensiaatin tutkintoon tähtäävää jatkokoulutusta että laitoksen sisäistä pedagogista koulutusta (HILC). Opetuksen kehittäminen vauhdittui, kun kielikeskukseen viisivuotiskaudeksi saatu tutkijalehtori aloitti työnsä elokuussa Hänen vastuulleen siirtyivät sekä HILC-toiminta että huolehtiminen kielikeskuksen osuudesta v yliopistossa toteutettavaan opetuksen arviointiin. Esityötä kevään 2001 itsearviointia varten tehtiin tutkijalehtorin johdolla etenkin uudessa laatutyöryhmässä. Kielikeskus sai kertomusvuonna uusia yhteistyökumppaneita. Keväällä käynnistyi kielikeskuksen ja neljän Helsingin seudun ammattikorkeakoulun (Helia, Laurea, Arcada Nyland, Haaga Instituutti) välinen benchmarking-hanke vertailualueina kieliopintojen itseohjautuvuus ja laadunvarmistus. Stadian (Helsingin ammattikorkeakoulu), HKKK:n ja TKK:n kanssa neuvoteltiin opetustarjonnassa tehtävästä yhteistyöstä. Kielikeskus osallistui opetusministeriön rahoittamaan Helsingin seudun korkeakoulujen yhteiseen Språkalliansen-hankkeeseen, jossa järjestetään kotimaisten kielten kursseja ruotsinkielisille opiskelijoille. Syksyllä 2000 alkoi Fabianinkadulle kielikeskuksen naapuriin kaavaillun oppimiskeskuksen suunnittelu. Oppimiskeskushankkeessa kielikeskuksen kumppaneina ovat Opiskelijakirjasto, Opetusteknologiakeskus ja atk-keskus. Yhdessä TKK:n kieli- ja viestintäkeskuksen kanssa v:n 2001 maaliskuussa järjestetyt maanlaajuiset kielikeskuspäivät työllistivät kielikeskuksen henkilökuntaa jo toukokuusta 2000 lähtien. TOIMINTAKERTOMUS Pirkko Forsman Svensson Johtaja

4 Opetus KIELIKESKUS 4 HELSINGIN YLIOPISTON Kielikeskus vastaa Helsingin yliopiston (HY) yhdeksän tiedekunnan tutkintoasetusten mukaisesta kielenopetuksesta. Yhteistyösopimuksen nojalla kielikeskus hoitaa myös Helsingin seudun taidekorkeakoulujen kieltenopetuksen. Vuonna 2000 tarjottu opetus oli toisaalta tiedekunnittain eriytettyä, toisaalta kaikkien tiedekuntien opiskelijoille tarkoitettuja eri kielten perus-, jatko- ja erikoiskursseja. Opetusta annettiin 19 kielessä. Opintosuorituksia kertyi n ja opintoviikkoja n Syys- ja kevätlukukauden lisäksi opetusta järjestettiin kesäopetuksena touko-, kesä- ja elokuussa yhteensä lähes 900 tuntia. Kesäopetuksena tarjottiin tutkintovaatimusten mukaisia kursseja lähinnä ruotsissa sekä joitakin kursseja englannissa, ranskassa ja saksassa. Tiedekuntien tutkintovaatimusten mukaisia kielten opintojaksoja oli mahdollista suorittaa englannissa, espanjassa, italiassa, ranskassa, toisessa kotimaisessa kielessä (ruotsissa/finskassa), saksassa ja venäjässä. Tutkintoihin kuuluvat kielten opintojaksot saattoi suorittaa joko ns. kielikokeella tai osallistumalla kursseille. Finskassa ei toistaiseksi ole järjestetty varsinaisia kursseja, vaan opiskelijat ovat saaneet tarvitessaan ohjausta opettajan vastaanotolla. Kaikille yhdeksälle tiedekunnalle järjestettiin eriytettyä kieltenopetusta (osin jopa koulutusohjelmittain tai oppiaineittain) englannissa ja ruotsissa, osalle myös ranskassa, saksassa ja venäjässä. Äidinkielen (modersmålet) opetusta kielikeskus antoi ainoastaan oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoille. Englannissa ja ruotsissa opetuksen pääpaino oli tutkintoon vaadittavilla kursseilla (tekstinymmärtäminen ja suullinen taito), mutta lisäksi järjestettiin joitakin ns. valmentavia kursseja sellaisille opiskelijoille, joiden kielitaito ei vastannut tutkinnon kielitaitovaatimuksia. Espanjassa, italiassa, ranskassa, saksassa ja venäjässä kieliopinnot voi aloittaa kielikeskuksessa peruskurssitasolta, koska näiden kielten kouluopiskelu on huomattavasti vähäisempää kuin englannin ja ruotsin. Lääketieteellisessä ja maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa kielikeskus järjesti muutamia jatko-opiskelijoille suunnattuja tieteellisen englannin kirjoittamiskursseja. Lisäksi kielikeskuksen opettajat ovat opettaneet puumarkkinatieteen laitoksen taloudellis-kaupallisia kielikursseja (englanti, espanja, ranska, ruotsi, venäjä) sekä valtiotieteellisen tiedekunnan kansainvälisten tehtävien opintokokonaisuuteen kuuluvia englannin ja ranskan kursseja. Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus syventää kielitaitoaan englannissa ja ruotsissa osallistumalla Academic and Professional English ja Avancerad svenska -kursseille. Ranskassa on tarjottu kielen ja kulttuurin EU-intensiivikursseja kolmella tasolla yhteensä 30 opintoviikkoa. Muissa kielissä kielitaitoa on voinut syventää osallistumalla erilaisille maantuntemus- ja kulttuurikursseille. Lisäksi kielikeskus on yhdessä Helsingin kauppakorkeakoulun (HKKK) ja Teknillisen korkeakoulun (TKK) kanssa kehittänyt erillisellä opetusministeriön hankerahalla opintoviikon laajuisia opintokokonaisuuksia eri kieliin. Näiden tavoitteena on tarjota eri tiedekuntien opiskelijoille mahdollisuus hankkia monipuolinen ja syvällinen kielitaito haluamassaan kielessä. Opiskelija voi koostaa tarjolla olevista kursseista/moduuleista sellaisen kokonaisuuden, joka soveltuu parhaiten hänen tutkintoonsa ja työelämän vaatimuksiin. Opintokokonaisuus voi koostua kielikeskuksen ja sen yhteistyötahojen (HY:n laitokset, HKKK, TKK) opetustarjonnasta valituista moduuleista sekä ulkomailla suoritetuista kieliopinnoista. Opintokokonaisuuden voi suorittaa englannissa, espanjassa, italiassa, ranskassa, ruotsissa, saksassa tai venäjässä, ja tiedekunnan päätöksellä opiskelija voi käyttää suorittamansa kokonaisuuden tutkinnossaan joko sivuaineena tai vapaasti valittavina opintoina. Kielikeskus kirjoittaa suoritetusta opintokokonaisuudesta opiskelijalle erillisen todistuksen. Ensimmäiset opintokokonaisuudet suoritettiin italian ja ranskan kielessä.

5 Tiedekunnittain eriytetyn opetuksen ohella kielikeskus tarjosi vieraan kielen perus- ja jatkokursseja 17 kielessä. Nämä olivat arabia, espanja, hollanti, italia, japani, kiina, latina, norja, nykykreikka, persia, portugali, ranska, romania, saksa, unkari, venäjä ja viro. Ns. harvinaisissa kielissä opetusta antoivat pääasiassa sivutoimiset tuntiopettajat. Englannin-, espanjan-, ranskan- ja saksankielisiin maihin kansainväliseen opiskelijavaihtoon lähtevillä opiskelijoilla on ollut mahdollisuus suorittaa kielikeskuksessa erikoiskursseja, joiden aikana tutustutaan vaihtomaan opiskelijoiden käytännön elämään sekä opiskelu- ja tapakulttuuriin. Helsingin yliopistoon saapuville ulkomaalaisille opiskelijoille on järjestetty englannin (English for foreign students, laajuus yht. 7 ov) ja ruotsin kursseja (Swedish for foreigners 1-5, laajuus yht. 10 ov). Kielten kursseja on järjestetty perinteisenä luokkaopetuksena, osittaiseen itseopiskeluun pohjautuvana sekä jonkin verran myös verkko-opetuksena. Joissakin kielissä on voinut valita kielen perus- ja jatko-opiskelussa ns. tiiviskurssit, jotka ovat mahdollistaneet kielen perusteiden omaksumisen nopeammassa tahdissa. Kielikeskus jatkoi keväällä keskusteluja tiedekuntien kanssa. Tapaamisissa sovittiin kieltenopetuksen kustannusten kohdentamisperusteet vuodeksi Lokakuun lopul- la kielikeskus kutsui tiedekuntien opintosihteerit keskustelutilaisuuteen. Tapaaminen järjestettiin ns. opintosihteerikokouksena, jolloin läsnä oli edustajia myös keskushallinnon opintoasiainosaston opintojenkehittämisyksiköstä. Kielikeskuksesta paikalla olivat opintosihteerin lisäksi opintotoimiston edustaja sekä tutkijalehtori. Kokouksessa esiteltiin kielikeskuksen toimintaa sekä keskusteltiin kieliopintojen korvaavuuksista Helsingin yliopistossa ja tiedekuntien ja kielikeskuksen välisestä yhteistyöstä kieliopintojen sisällön ja laajuuden suunnittelussa. Kielikeskus järjesti taidekorkeakoulujen kieltenopetuksen voimassa olevan yhteistyösopimuksen mukaisesti. Sopimuksessa ovat mukana Taideteollinen korkeakoulu Teatterikorkeakoulu Sibelius-Akatemia Sopimus koskee mainittujen korkeakoulujen perustutkinto-opiskelijoiden tutkintoihin tarvittavaa kieltenopetusta, mikä tarkoittaa lähinnä englannin ja ruotsin kursseja. Muille kielikeskuksen kursseille taidekorkeakoulujen opiskelijat voivat osallistua JOO-yhteistyön kautta. Kuvataideakatemian tutkintoon kuuluva kieltenopetus on järjestetty kielikeskuksen maksullisten Kielikoulutus- ja käännöspalvelujen kautta. TOIMINTAKERTOMUS Opintoviikot tiedekunnittain vuonna 2000 valt. 16,7 % maat.-met. 8,7 % el. teol. 0,8 % 5,3 % oik. 13,6 % l k. 2,8 % Kielivalikoimat sekä tarjolla oleva opintoviikkojen määrä v kasv. 7,3 % mat.-lu. 16,5 % hum. 28,4 % teol kasv oik valt lääk. 662 maat.-met hum el. 188 mat.-lu yht Ruotsi Englanti Ranska Saksa Espanja Ven j Italia Muut * Viro Kiina Japani Suomi Opintoviikot 273,3 199, ,5 62, * Arabia 4 portugali 6 hollanti 2 romania 4 norja 0 tanska 2 persia 6 unkari 2 yht. 26

6 Opetuksen palvelut KIELIKESKUS 6 HELSINGIN YLIOPISTON Opintoasiainpalvelut Kielikeskuksen opintoasiainpalveluissa asioi vuosittain yli Helsingin yliopiston ja pääkaupunkiseudun muiden korkeakoulujen opiskelijaa. Opintotoimisto neuvoo, palvelee ja informoi opiskelijoita kielikursseihin ja kokeisiin liittyvissä asioissa. Tällaisia ovat ilmoittautuminen ja siihen liittyvä tiedottaminen, kieliopintojen korvaavuus ja hyväksilukeminen, kielisuoritusten rekisteröinti, todistukset kielikeskuksessa suoritetuista kokeista, kursseista ja kielten opintokokonaisuuksista. Kielikursseille ja kokeisiin ilmoittautuminen helpottui huomattavasti, kun kielikeskuksessa siirryttiin syksyllä verkon kautta tapahtuvaan ilmoittautumiseen. Aiemmin varsinkin syyskuun ensimmäisinä viikkoina kielikeskuksen tilat ruuhkautuivat, kun opiskelijat jonottivat useita tuntejakin päästäkseen kirjoittamaan nimensä kurssien ilmoittautumislistoihin. Nykyisin opiskelijat voivat ilmoittautua kokeisiin/kursseille ajasta ja paikasta riippumatta, kunhan heillä on käytettävissään internet. Kielikeskuksessa opiskelijoiden käyttöön on ilmoittautumisia varten varattu erillinen pääte, joka sijaitsee opintotoimiston aulassa, ja lisäksi ilmoittautua voi itseopiskelutietokoneluokan päätteillä. Syyslukukauden kursseille/kokeisiin oli mahdollista ilmoittautua elokuun alusta ja kevätlukukauden kursseille/kokeisiin joulukuun alusta lähtien. Elokuun ensimmäisen viikon aikana ilmoittautumisia kertyi eri kielikursseille yli Uusi ilmoittautumisjärjestelmä suunniteltiin ja toteutettiin kielikeskuksen opintotoimiston ja atk-palveluiden yhteistyönä. Vuoden 2000 alusta kielikeskuksessa uudistui myös kielten opintosuoritusten rekisteröinti, kun Helsingin yliopistossa siirryttiin käyttämään Opetuksen ja Opiskelun Tuen Tietojärjestelmää (OODI). Opintotoimiston henkilökunta oli osallistunut OODI-koulutukseen jo syksyllä Kielikeskuksesta nimettiin OODIn käytön tukihenkilöksi opintotoimiston osastosihteeri ja tekniseksi tueksi atk-palvelut. Suoritusten tallennuksen lisäksi opintotoimistoa kiinnostavat sellaiset OODIin sisältyvät mahdollisuudet kuin kurssi-/koe-ilmoittaumiset, opintosuoritusten hyväksilukeminen, opetuksen suunnittelu, opinto-oppaan teko ja erilaiset raportit. Kielikeskuksen opintosihteeri ja atk-suunnittelija osallistuivat keväällä opinto-oppaan konversioasiaa pohtivan työryhmän kokouksiin ja tarjosivat kielikeskuksen opinto-opasta eräänlaiseksi pilotiksi. Asia ei kuitenkaan edennyt OODIn keskeneräisyyden vuoksi. Opintotoimisto laajensi kielikeskuksen kotisivuilla tapahtuvaa tiedottamistaan ajankohtaisista opetusta ja opettajien vastaanottotietoja koskevista muutoksista. Kotisivuilla tiedotettiin myös opintosihteerin vastaanottoaikoihin (kielten korvaavuusasiat) tulleista muutoksista. Uusille opiskelijoille lähetettävä kieliopinnoista kertova infokirje päivitettiin. Tiedekunnat postittivat kirjeen opiskelijoilleen hyväksymispäätöksien mukana. Lisäksi eri kielten opettajat ja opintosihteeri kävivät tiedekuntien pyynnöstä kertomassa kielten opiskelusta opiskelijatuutoreiden koulutustilaisuuksissa sekä uusien opiskelijoiden orientaatiotilaisuuksissa. Kielikeskuksen opinto-opas toimitetaan vuosittain opintotoimistossa. Oppaan painosmäärä on kpl, ja oppaan ovat saaneet kaikki opiskelijat ilmoittautuessaan yliopistoon. Opinto-oppaan luettavuutta ja ulkoasua uudistettiin. Uudistettu opas ilmestyi verkkoversiona heinäkuussa ja painettu opas elokuun alussa. Tiedot ulkomaalaisille opiskelijoille suunnatuista englanninkielisistä kursseista toimitettiin tiedoksi ulkomaalaisille vaihto-opiskelijoille jaettavaan opinto-oppaaseen. Lisäksi kielikeskuksen opintosihteeri tarkisti ja päivitti yhteistyössä tiedekuntien opintosihteereiden kanssa tiedekuntien opinto-oppaissa olevat kieliopinnoista kertovat tekstiosuudet. Opiskelijoiden ohella opintotoimisto palvelee myös kielikeskuksen opettajia esim. koe- ja opetusmateriaalien monistamisessa, opetuksen ja kokeiden suunnitteluun ja järjestelyihin sekä salivarauksiin liittyvissä asioissa.

7 Opetuksen tukipalveluiden laatua arvioidaan osana Helsingin yliopiston koulutuksen ja tutkintojen arviointihanketta vuosina Kielikeskuksen opintotoimistossa aloitettiin syksyllä opintoasiainhallinnon tehtävien ja toimenkuvien muutostarpeiden selvitys. Opintoasiainpalveluista tehdään kysely sekä opiskelijoille että kielikeskuksen henkilökunnalle keväällä Itseopiskelupalvelut Kielikeskuksessa on itseopiskelustudio ja -tietokoneluokka, joissa voi opiskella kieliä apuneuvoina kasetit, videot, tietokoneavusteiset kieltenopiskeluohjelmat sekä satelliitti-tv. Itseopiskelijoiden tukena oli myös opettajatuutoreita (englanti, ruotsi, saksa, espanja, venäjä ja ranska), jotka olivat lukukausien aikana tavattavissa itseopiskelustudiossa kerran viikossa. Itseopiskelumateriaalia oli 44 kielestä: albania, arabia, bulgaria, englanti, espanja, esperanto, hausa, heprea, hindi, hollanti, iiri, islanti, italia, japani, kiina, korea, kreikka, kroaatti, latina, latvia, ndonga, norja, persia, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saame, saksa, serbi, somali, suahili, suomi, tanska, tiibet, tšekki, turkki, ukraina, unkari, venäjä, vietnam, viittomakieli ja viro. Kirjattu kävijämäärä vuonna 2000 oli n Valtaosa kävijöistä oli Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoita, mutta myös ulkomaalaisopiskelijat olivat ahkeria itseopiskelutilojen käyttäjiä. Monet kielikeskuksen opettajat ovat siirtäneet aiemmin kielistudiossa tai luokassa yhdessä opiskelijoiden kanssa tehtyjä kuuntelu-, katselu- ja ääntämistehtäviä itseopiskeluna toteutettaviksi, mikä näkyi selvästi ajoittaisena kävijöiden ruuhkana ja tietyntyyppisten materiaalien suurempana kysyntänä. AV-palvelut Opetuskäyttöön nauhoitettiin radio- ja TV-ohjelmia, mm. Fast Track English, Bon voyage, Sinimustvalge maa, Das ist Deutschland, Retkiä Espanjaan ja Tulin, näin, viitoin (viittomakieli). Maksupalvelutyönä tehtiin kopiointeja ja studioäänityksiä (mm. Inga-Britt Wikin Lars Hulden -haastatteluja), mistä kertyi tuloja 6.974,80 markkaa. Kielikeskus kustansi myös ensimmäisen kerran äänitteen: Marjukka Kenttälän suomen kielen alkeisoppikirjan Kieli käyttöön äänite on tehty kokonaan kielikeskuksessa. Se on äänitetty studiossamme, editoitu ja myös monistettu kaseteiksi ja CD:iksi. Sitä myytiin (Yliopistopainon kautta) vuoden 2000 aikana 67 sarjaa (42 kasetti- ja 25 CDsarjaa). Äänitysstudiossa jatkettiin mm. Marjaana Kuokkanen- Kekin ja Katri Palmujoen Espanol dos -kirjan äänityksiä sekä editoitiin uusi versio venäjän ääntämisharjoituksista. Viikin uusiin kielikeskuksen tiloihin saatiin 19-paikkainen multimediastudio. Siinä on internet-yhteyksien ja tavanomaisten tietokoneohjelmien lisäksi kielistudio-ohjelma, jonka avulla tietokoneita voi käyttää niin kuin ennen käytettiin kielistudionauhureita. Tavoitteena on hankkia vastaava ohjelma myös kielikeskuksen tietokoneluokkaan. AV-palveluiden hankintatoivelistalle jäivät toimintakertomusvuoden päättyessä edelleen kevyt digitaalinen videokamera, jolla olisi yksinkertaisempaa käydä esim. videoimassa vieraskielisiä luentoja, sekä digitaalinen videoeditointiohjelma. Kirjastopalvelut Vuonna 2000 kirjaston kokoelmat karttuivat 163 niteellä, joista osa oli lahjoituksia. Tilattuja lehtiä oli 60. Vuoden aikana kirjasto oli yhteistyössä muiden Helka-kirjastojen kanssa, joista erityisesti mainittakoon HY:n humanistisen tiedekunnan kirjasto. Kirjasto osallistui Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen arviointiin, jonka loppuraportti julkaistiin joulukuussa Kielikeskuksessa arviointiin sisältyivät kirjaston itsearviointi sekä ovensuukysely, johon kielikeskuksen osalta vastasivat lähinnä kirjastotoimikunnan jäsenet. Kyselyn tulokset osoittivat opettajakunnan olevan tyytyväinen kielikeskuksen kirjastopalveluihin. Kuitenkin kirjastohenkilökunnan on syytä jatkuvasti kouluttautua ja kehittää ammattitaitoaan parantaakseen palvelujen tasoa. Mainittakoon lisäksi, että kirjastotoimikunnan opettajajäsenet ovat aktiivisesti vaikuttaneet kirjaston hankintapolitiikkaan ja yleiseen kehittämislinjaan. TOIMINTAKERTOMUS

8 ATK-palvelut Tietokoneiden käyttöaste kasvoi huomattavasti, mikä aiheutti lisäkoneiden hankintapaineita. Myös vanhentuvaa konekantaa jouduttiin jonkin verran uusimaan ohjelmistojen ominaisuuksia vastaavaksi. Vuoden aikana rekisteröitiin 14 uutta työpistetietokonetta, 21 tietokonetta luokkaopetukseen (Viikki) sekä 3 kannettavaa tietokonetta. Uusien koneiden hankinnalla helpotettiin sekä opettajien mahdollisuuksia käyttää tietokoneita että tietokoneen käyttöä opetuksen apuvälineenä muuallakin kuin tietokoneluokassa. Tietoliikenneverkon ikääntyminen vaikeutti opettajien käyttöön tarkoitettujen koneiden sijoittelua, mistä syystä alettiin suunnitella verkon kunnostusta. Kielikeskuksen palvelimen käyttäjälukumäärässä ei juuri tapahtunut muutoksia. Käyttäjätunnuksia on vajaat 200, joista n. 50 on luokkatunnuksia tai tunnuksia opiskelukäyttöön. Kielikeskuksen kotisivusto sai työryhmän työn lopputuloksena uuden ilmeen kesällä Uutena palveluna avattiin kurssi- ja tentti-ilmoittautumisia vastaanottavat sivut. Opiskelijat pystyivät ilmoittautumaan kursseille vaikkapa ulkomailta käsin. Lokakuun puoliväliin mennessä oli otettu vastaan liki 9000 kurssi-ilmoittautumista, mikä osoittaa palvelun tarpeellisuuden. Verkkosivustojen käyttö kasvoikin syksyllä jopa yli kolminkertaiseksi edellisvuoteen verrattuna. KIELIKESKUS Käynnit kielikeskuksen kotisivustossa HELSINGIN YLIOPISTON Avattuja sivuja Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

9 Käännös- ja kielentarkastuspalvelu M aksutonta kielentarkastuspalvelua saivat käyttää Helsingin yliopiston palveluksessa olevat tutkijat ja opettajat sekä hallintohenkilökunta vieraskielisten tieteellisten julkaisujensa, esitelmiensä yms. kieliasun tarkistukseen. Vuonna 2000 tarkastuspyyntöjä esitettiin kaikista tiedekunnista, useimmista erillislaitoksista sekä keskushallinnosta. Eniten tarkastuspyyntöjä tuli humanistisesta tiedekunnasta, seuraavina järjestyksessä olivat lääketieteellinen, kasvatustieteellinen, valtiotieteellinen ja maatalousmetsätieteellinen tiedekunta. Kielentarkastuspalvelujen kysyntä kasvoi eniten kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ja väheni erillislaitoksissa. Vuoden 2000 aikana tarkastettiin n sivua (vuonna 1999 n sivua). Valtaosa tarkastetuista teksteistä oli englanninkielisiä (1 274 tilausta). Seuraavaksi kysytyimmät kielet olivat ruotsi (25 tilausta), saksa (21 tilausta) ja ranska (16 tilausta). Eniten tarkastettiin artikkelikäsikirjoituksia, tiivistelmiä, väitöskirjoja ja esitelmiä. Osastosihteerin ja sivutoimisten tarkastajien lisäksi kielentarkistuspalvelun henkilökuntaan kuului kolme puolipäiväistä englannin kielen tarkastajaa. Englannin kielen kääntäjä teki virkatyönään keskushallinnon sekä tiedekuntien ja erillislaitosten kanslioiden tilaamat englanninkieliset käännökset. Yliopiston hallinnon pyynnöstä tehtiin käännöksiä myös muihin kieliin, useimmiten ranskaan ja saksaan. Kääntäjille maksettiin palkkiot käännös- ja kielentarkastuspalvelun vuosibudjetista. Maksullinen toiminta: Kielikoulutus- ja käännöspalvelut TOIMINTAKERTOMUS K ielikeskuksen maksullinen toiminta eli Kielikoulutusja käännöspalvelut järjesti vuonna 2000 yhteensä noin tuntia kaikille avoimia kielikursseja, yrityksille ja julkisyhteisöille räätälöityä kielikoulutusta sekä opettajien täydennyskoulutusta. Lisäksi tarjottiin käännös-, kielentarkistus- ym. kielipalveluja. Kielivalikoimaan kuului 28 kieltä: arabia, englanti, espanja, hollanti, indonesia, italia, japani, kiina, korea, kreikka, liettua, norja, persia, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, suomi, tanska, tšekki, turkki, unkari, venäjä, vietnam ja viro. Kielikoulutus- ja käännöspalvelujen henkilöstöön kuului vuoden 2000 aikana 103 työntekijää, joista päätoimisia oli 10 ja sivutoimisia 93. Maksullinen toiminta oli myös vuonna 2000 kannattavaa, eikä siihen käytetty kielikeskuksen virkatyöresursseja. Kielikoulutus- ja käännöspalveluista vastaa koulutuspäällikkö Seija Korhonen.

10 Jatkokoulutus ja tutkimus KIELIKESKUS 10 HELSINGIN YLIOPISTON Toimintakertomusvuonna kielikeskukselle myönnettiin toisen kerran yliopiston hankerahoitusta henkilökunnan jatkokoulutukseen. Aktiivisia jatkokoulutettavia oli n. 20, ja syksystä 2000 mukaan ilmoittautui uusia opettajia. Vuoden aikana järjestettiin kahdeksan luento- tai workshop-tyyppistä koulutustilaisuutta, joihin kutsuttiin luennoijia Helsingin, Tampereen, Jyväskylän ja Tukholman yliopistoista. Luentojen aiheista mainittakoon vuorovaikutus verkkoympäristössä argumentointi ja virhepäätelmät tietokonekorpukset tutkimuksessa kollaboratiivinen dialogi kielenkehityksen edistäjänä interaktion rooli toisen/vieraan kielen oppimisessa konekääntäminen toimintatutkimus opetuksen kehittämisessä. Lisensiaattiseminaareja järjestettiin yhteensä kuusi; osa näistä oli ideointityyppisiä keskustelutilaisuuksia, muissa käsiteltiin valmiita tai vasta hahmottumassa olevia tutkimussuunnitelmia. Yhteistyö ainelaitosten kanssa jatkui siten, että toisaalta kielikeskuksen henkilökunta osallistui kielten laitosten ja AKOn seminaareihin, toisaalta jatkokoulutustilaisuuksissa hyödynnettiin mm. AKOn ja OKL:n opettajien ja tutkijoiden asiantuntemusta. Kun kielikeskus kustansi henkilökunnalleen vierailevan luennoijan Tukholman yliopistosta, luennoille kutsuttiin myös Nordican jatko-opiskelijat ja muut kiinnostuneet. Elokuussa 2000 työnsä aloittanut tutkijalehtori käynnisti syksyllä jatkokoulutettavien tarvekartoituksen: kiinnostuneet kutsuttiin keskustelemaan jatkokoulutustoiveistaan ja saamaan neuvoja tutkimuksen aloittamiseen. Kartoituksen perusteella tutkijalehtori suunnitteli kevääksi 2001 tutkimuksentekoon liittyviä tukikursseja, joille halukkaat saattoivat ilmoittautua ennen joulua. Yliopiston hankerahan turvin jatkokoulutettaville myönnettiin lyhyitä tutkimusperiodeja, jotka mitoitettiin edellisen vuoden tavoin tunnin vapautukseksi kontaktiopetuksesta. Vuoden 2000 aikana käytettiin neljä tutkimusjaksoa, yhteensä n. 400 tuntia. Yksi lisensiaatintutkimus jätettiin esitarkastukseen ennen joulua, ja kolme muuta oli varsin pitkällä. Uusia, osin vasta kehitteillä olevia tutkimusaiheita olivat mm. työelämän kielitaitotarpeet luovuus käännöstyössä suullinen kielikoe keskustelutilanteena ulkomailla opiskelevat suomalaiset maahanmuuttajalasten kielivalinnat. Tutkimusta tehtiin myös ulkopuolisen rahoituksen turvin ja opetustyön ohella. Italian kielen lehtorin väitöskirja (Un patriota che sfido la decadenza: F.T. Marinetti e l idea dell uomo nuovo fascista, ) tarkastettiin maaliskuussa Yksi ruotsin lehtoreista oli koko toimintakertomusvuoden virastaan vapaana valmistelemassa väitöskirjaa tutkimusapurahan turvin. Johtaja piti kuukauden pituisen tutkimusperiodin ja jatkoi vanhaa HSFR:n rahoittamaa hankettaan Studier i finsk syntax från 1600-talet till mitten av 1800-talet. Artikkeleita, postereita ja esitelmiä kielikeskuksessa tuotettiin vuoden aikana lähes 40, samoin valmistettiin sekä perinteistä että verkkopohjaista uutta opetusmateriaalia.

11 Kansainväliset yhteydet Jo kuudetta vuotta Helsingin yliopiston kielikeskus oli kielikeskusten eurooppalaisen kattojärjestön CercleS:n jäsen. CercleS:n kahden vuoden välein järjestettävää kansainvälistä konferenssia isännöi syyskuussa 2000 Antwerpenin yliopisto. Suomesta oli neljä osallistujaa, Teknillisen korkeakoulun ja Tampereen yliopiston kielikeskusten johtajat sekä Helsingin yliopiston kielikeskuksesta johtaja ja yksi englannin opettaja. CercleS:n pääsihteeriksi valittiin konferenssin yhteydessä Britannian kielikeskusten kansallisen järjestön puheenjohtaja, Bristolin yliopiston kielikeskuksen johtaja Ray Satchell, joka toimi 80-luvulla joitakin vuosia opettajana Helsingin yliopiston kielikeskuksessa. Hän otti jo Antwerpenissa puheeksi ns. kansallisen CercleS-jäsenyyden merkityksen ja kirjoitti asiasta myöhemmin konferenssiin osallistuneille suomalaisille kielikeskusjohtajille. Suomen osuutta pidetään tärkeänä siksi, että Suomessa on toimiva ja esikuvaksi sopiva kielikeskusorganisaatio. Jos Suomen kielikeskukset liittyvät CercleS:iin yhteisjärjestönä, ne pääsevät vaikuttamaan kattojärjestön päätöksiin. Asiasta keskustellaan kielikeskusjohtajien neuvoston kesäseminaarissa Lyhyiden tutustumiskäyntien ohella kielikeskukseen tehtiin v eri maista myös pitempiä tutustumis- ja opetusvierailuja. Ryhmiä ja yksittäisiä vierailijoita saapui Belgiasta, Bulgariasta, Iranista, Israelista, Japanista, Ruotsista, Tšekinmaalta, Venäjältä ja Virosta. Seitsenhenkinen ryhmä Bulgarian yliopistoista (Plovdiv, Shommen, Varna) oli viikon vierailulla OKL:ssa ja tutustui samalla yhden päivän ajan kielikeskuksen ALMS-opetukseen. Antwerpenin Karel de Grote-Hogeschooliin on perusteilla kielikeskus, ja CercleS-kontaktien pohjalta kyseisen korkeakoulun edustajat kävivät tutustumassa Helsingin yliopiston, TKK:n ja Tampereen yliopiston kielikeskusten johtoon ja organisaatioon. Suomalaiseen kielikeskustoimintaan kävivät perehtymässä myös Tallinnan pedagogisen yliopiston kielikeskuksen johtaja ja kaksi opettajaa. Naapurimaan Ruotsin kanssa tehtävä yhteistyö on monelta osin vakiintunutta. Niinpä elokuussa 2000 kielikeskuksessa pidettyyn valtakunnalliseen Språkcentersvenska-päivään oli pyydetty puhujiksi Riksföreningen Sverigekontaktin edustajina Bo Ralph ja Lennart Limberg, joiden kanssa yhteistyötä on tehty jo vuosia. Kansainvälisiä yhteyksiä hoidettiin osallistumalla eri maiden konferensseihin ja muihin tilaisuuksiin, konferenssimaina Suomen ohella mm. Belgia (Antwerpen), Italia (Siena), Kanada (Vancouver), Ranska (Tours), U.S.A. (New York) ja Viro (Tartto). Kielikeskus jatkoi edellisenä vuonna käynnistettyä romanian kielen opetusta, jonka rahoittaa suureksi osaksi Romanian suurlähetystö. Northumbria Universityn ja Novosibirsk State Technical Universityn kanssa v haettuun vaihto-ohjelmaan ei myönnetty EU-rahoitusta. Uutta raha-anomusta neljän maan (Britannia, Tšekinmaa, Slovakia, Suomi) Lingua-projektia varten valmisteltiin loppuvuodesta 2000 brittiläisen Mackworth Collegen kanssa tarkoituksena jättää hakemus seuraavan vuoden alussa. Toimintakertomusvuosi oli samalla Helsingin kulttuurikaupunkivuosi, mistä syystä yliopistossa järjestettiin tavallista enemmän kansainvälisiä konferensseja ja muita tilaisuuksia. Kielikeskuksella oli useassa tapahtumassa näkyvä osuus. Heinä- ja elokuussa järjestetyn Helsinki Summer School 2000:n ohjelmaan sisältyi kurssi Ethics in Language Testing in the New Millennium, josta vastasivat kielikeskuksen englannin lehtori sekä hänen israelilainen kollegansa. Elo- ja syyskuun vaihteessa Helsingin yliopisto isännöi Innovations in Higher Education konferenssia; tässä tapahtumassa kielikeskuksella oli oma symposiumi, minkä lisäksi henkilökunta piti sektioesitelmiä, esitti postereita ja hoiti puheenjohtajuuksia. Syyskuussa kielikeskuksen ALMS-opettajat järjestivät Autonomy konferenssin, jonka teemana oli oppijan autonomia; järjestelyjen ohella kielikeskuslaiset osallistuivat ohjelmaan esitelmin ja posterein. Plenaaripuhujana oli mm. CercleS:n monivuotinen puheenjohtaja professori David Little Dublinin Trinity Collegesta. TOIMINTAKERTOMUS

12 Kielikeskuksen ulkomaalaiset vieraat vuonna Ali Akbar Khamenavi, First Secretary, Iranin suurlähetystö 7.3. Seitsemän edustajaa Bulgarian yliopistoista ja kouluista (Agricultural University of Plovdiv 5, University of Shommen 1, Varna University of Economics 1) Hana Némcová, Department of Foreign Languages, Masaryk University, Brno (Tšekinmaa) Kolme kadettikurssilaista ja heidän suomen opettajansa, Militärhögskolan, Östersund (Ruotsi) Inger Lindberg, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet (Ruotsi) 1.8. Shoju Chiba, väitöskirjaa suomen kielestä valmisteleva japanilainen jatko-opiskelija, Department of Linguistics, University of Tokyo 1.8. Marsha Bensoussan, Ph.D.,., University of Haifa (Israel) Jevgenia Proškina roškina, Pietarin yliopisto (Venäjä) Prof. Bo Ralph, Göteborgs universitet & Svenska Akademin, ja prof. Lennart Limberg, Riksföreningen Sverigekontakt (Ruotsi) Prof rof.. Anders Pettersson ettersson, Institutionen för nordiska språk och litteraturvetenskap, Umeå universitet (Ruotsi) Anne Rooste, Ingrid Krall ja Siiri Vihmar ihmar, Tallinna Pedagoogilise ülikooli keelkeskus (Viro) Gaston Meyers ja Paul Catteuw, Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen (Belgia) Gabor Harrer, Finska institutionen, Stockholms universitet (Ruotsi). KIELIKESKUS 12 HELSINGIN YLIOPISTON

13 Julkaisut, esitelmät ja jäsenyydet Auvinen Lis ESITELMÄ Using and produsing web pages in a Swedish course, Innovations in Higher Education, , Helsingin yliopisto. Fiilin Ullamaija, FK An Internet-based learning environment in Swedish classes at university an example of a grammar course, Innovations in Higher Education, , Helsingin yliopisto. Millaisin taidoin yliopistoon?, Peruskoulun ja lukion A-ruotsin opettajien koulutuspäivä, , Suomi, kotimainen JÄSENYYDET Valtion kielitutkintolautakunta Pohjola Norden, kielipoliittinen lautakunta. Forsman Svensson Pirkko, FD JULKAISUT Vanhan kirjasuomen kvasirakenne. Sananjalka Vol. 41 (1999), julk. 2000, s Petter Schäferin päiväkirja - ruotsinkielisen suomeako? Pipliakielestä kirjakieleksi s /POSTERIT Particip på -s som satsmotsvarigherer i ett par 1700-talstexter. Svenska språkets historia , Helsingin yliopisto Partitiivipredikatiivi varhaisnykysuomen kynnyksellä. Kielitieteen päivät, , Oulun yliopisto Uusia teonnimijohdoksia varhaisnykysuomen kynnyksellä. FU9-kongressi, , Tarton yliopisto. Introduction and the Pedagogical Framework kielikeskuksen symposiumissa Extended Classroom for the Language Learner, Innovations in Higher Education , Helsingin yliopisto The University of Helsinki Language Centre and the Commercial Challenge. The Sixth CercleS International Conference, , Antwerpen, Belgia. JÄSENYYDET Suomen kääntäjien tutkintolautakunta (suomen kieli). CercleS:n (Euroopan kielikeskusten kattojärjestö) ja Suomen kielikeskusten yhteyshenkilö. Kotikielen Seura Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Suomen Akatemian kulttuurin tutkimuksen verkosto Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys (AFinLA) TOIMINTAKERTOMUS Hämelin Raija, FM POSTERIT Multidimensional learning process - a new way of learning Swedish, Innovations in Higher Education, , Helsingin yliopisto JÄSENYYDET Helsingin yliopiston Renvall-instituutti/Studiehelheten Norden Hämäläinen Eija, FK Sanomalehtivenäjää alkaen aakkosista, Slavistipäivä - uudistuva venäjän opetus, , Helsinki, Tieteidentalo JÄSENYYDET TEMPUS, 2000 lähtien, Suomi, kotimainen aikakauslehti, toimituskunnan jäsen Karjalainen Sinikka, FM On students perceptions of language learning effectiveness in a self-access learning environments, Innovations in Higher Education, , Helsingin yliopisto. On students perceptions of language learning effectiveness in a self-access learning environments, Autonomy 2000, , Helsinki. Karlsson Leena, FK, M.A. Learner - Teacher Dialogues on Self-Evaluation in an Autonomous Language Learning Setting, Innovations in Higher Education, , Helsingin yliopisto Harmony in Discourse: How teacher professionalism can enhance learner expertise in self-evaluation, Autonomy 2000, , Helsinki. JÄSENYYDET Nordic Autonomy Group, Kidd, Kenneth Stewart, M.Sc. in Applied Linguistics, BA International Studies English Education Placement Testing, University of Helsinki In-Service Training for Language Center Teachers, , Helsingin yliopisto Avoiding hidden control in autonomous learning situations. Autonomy 2000, , Helsinki Integrating Culture into Language Teaching, Seventh Nordic Symposium on Intercultural Communication, , Åbo Akademi JÄSENYYDET TESOL Teachers of English to Speakers of Other Languages

14 Kjisik Felicity, M.A. Opetusvierailu (aiheena autonominen oppiminen), Teachers College, Columbia University, New York, Yhdysvallat, Learner self-evaluation in autonomous learning contexts, TESOL 2000 (Teachers of English to Speakers of Other Languages), , Vancouver, Kanada Harmony in discourse: how teacher professionalism can enhance learner expertise in self-evaluation, Autonomy 2000, , Helsinki JÄSENYYDET Nordic Autonomy Group Lehtonen Tuula, EdD JULKAISUT Awareness of strategies is not enough: how learners can give each other the confidence to use them. Language awareness 9: 2, s Responses to the use of a lingua franca on teaching methodology. Teoksessa Languages at Universities: Today and Tomorrow, Tartu University Press, s Englannin tekstinymmärtäminen, Opiskelijan opas. Olsonen, Pirkko, Monni, Sari, Tolsa-Mänttäri, Ilona, Lehtonen, Tuula. Helsinki, Palmenia-Kustannus. Words, words and more words, Otavan koulutustilaisuus lukion englannin opettajille. 1., 8. ja Responses to the use of a lingua franca on teaching methodology: the situation in Finland. Languages at Universities: Today and Tomorrow Tarton yliopisto, Viro Teitä sanaston oppimiseen, UKANin lähtöorientaatio Responses to the use of a lingua franca on teaching methodology (yhdessä Pearl Lönnforsin ja Anu Virkkunen-Fullenwiderin kanssa), Innovations in Higher Education 2000, , Helsingin yliopisto Lönnfors Pearl, FK Responses to the use of a lingua franca on teaching methodology (yhdessä Tuula Lehtosen ja Anu Virkkunen-Fullenwiderin kanssa), Innovations in Higher Education 2000, , Helsingin yliopisto KIELIKESKUS 14 Mäkinen Maire, FK, M.A. An Innovation in Teaching English Reading Conversation Using a Computer System (yhdessä Donald Smartin kanssa), Innovations in Higher Education, , Helsingin yliopisto Attitudes of Students Taking Part in a Telematic English Reading Comprehension Course, The Sixth CercleS International Conference, , Antwerpen, Belgia HELSINGIN YLIOPISTON Nordlund Joan, M.A. Opetusvierailu (aiheena autonominen oppiminen), Teachers College, Columbia University, New York, Yhdysvallat, Learner self-evaluation in autonomous learning context, TESOL 2000 (Teachers of English to Speakers of Other Languages), , Vancouver, Kanada JÄSENYYDET Nordic Autonomy Group, Suomi, kansainvälinen, toimielimen jäsen Norris Carolyn Brimley, PhD Opetusvierailu, Estonian Agriculture College and Tarto University, Viro, huhtikuu Teaching young researchers to write (panel member and speaker), European Association of Science Editors, , Tours, Ranska Smart Donald, MA, BSc An Innovation in Teaching English Reading Conversation Using a Computer System (yhdessä Maire Mäkisen kanssa), Innovations in Higher Education, , Helsingin yliopisto Toepfer Tom, HuK Integration or coercion: an academic writing module within an autonomous framework Autonomy 2000, , Helsinki. Virkkunen-Fullenwider Anu, PhD Responses to the use of a lingua franca on teaching methodology (yhdessä Tuula Lehtosen ja Pearl Lönnforsin kanssa), Innovations in Higher Education 2000, , Helsingin yliopisto JÄSENYYDET Kielitutkintotoimikunta Euroopan kielten teemavuoden 2001 Suomen johtoryhmä Apurahasäätiön hallitus, SUOMI-AMERIKKA YHDISTYSTEN LIITTO r.y HELSINGIN YLIOPISTON LEHTORIT r.y. Åberg Leena-Maija, FM JÄSENYYDET Ylioppilastutkintolautakunta

15 Talous Vuoden 2000 voimavarat Kielikeskuksen tulot vuonna 2000 olivat 25,6 Mmk. Pääosa rahoituksesta (20,8 Mmk) tuli valtion budjettivaroista. Mainittu summa sisältää sekä perusrahoituksen että hankkeet. Yliopiston omien varojen osuus oli noin 13 prosenttia rahoituksesta. Toimintamäärärahat vähenivät edellisestä vuodesta noin 0,5 Mmk. PERUSRAHOITUS TULOT MK Toimintamenot määräraha Tilat Tukityöllistettyjen vakinaistaminen HANKERAHAT Yliopiston omat hankkeet - Opetuksen kehittäminen Jatkokoulutusohjelma OPM:n hankkeet - Kielikeskuksen vahvistaminen MUUT TULOT - Moniste- ja kopiopalvelut Muu maksullinen toiminta Julkisoikeudelliset suoritteet Lisäykset toimintamenot määrärahaan (mm. palkankorotukset) TOIMINTAKERTOMUS Siirto vuodelta TULOT YHTEENSÄ YLIOPISTON OMAT VARAT - Kielentarkastus- ja käännöspalvelut TULOT YHTEENSÄ MENOT MENOT MK Palkkamenot Muut toimintamenot (toimistotarvikkeet, kirjat, lehdet, matkat...) Tietokoneet, atk-ohjelmat, av-laitteet Moniste- ja kopiopalvelut Tilakustannukset Siirrot vuodelle 2001: (toimintamenot, hankerahoitus, julkisoikeudelliset suoritteet,maksullinen toiminta) MENOT YHTEENSÄ YLIOPISTON OMAT VARAT MENOT MK Käännös- ja kielentarkastuspalvelut siirto YHTEENSÄ

16 Kielikeskuksen toimintamenomäärärahat tiedekunnittain vuonna 2000 Kohdistamisperusteena on käytetty 1) tiedekuntakohtaisten opetustuntien määrää v ja 2) yhteisillä kursseilla suoritettujen opintoviikkojen määrää v Kohdistamisprosentiksi tulee siis näin saatujen prosenttilukujen keskiarvo. maat.-me 11,55 % el inl. 0,70 % teol. 8,76 % KIELIKESKUS 16 HELSINGIN YLIOPISTON (1000 mk) Teologinen Oikeustieteellinen Lääketieteellinen 194 Humanistinen Matemaattis-luonnontieteellinen Kasvatustieteellinen Valtiotieteellinen Maatalous-metsätieteellinen Eläinlääketieteellinen 101 Yhteensä valt. 17,40 % kasv. 7,00 % mat.-lu 14,77 % Kielikoulutus- ja käännöspalvelut (maksullinen toiminta) 2000 TULOT oik. 13,04 % l k. 1,35 % hum. 25,44 % - Siirto vuodelta Kielikoulutuspalvelut Kielentarkistus-, käännös- ym. kielipalvelut TULOT YHTEENSÄ MENOT - Palkkamenot sivukuluineen Kiinteistö- ja yhteiskustannukset Muut menot(hankinnat,toimisto- ja mainoskulut yms.) MENOT YHTEENsä Ylijäämä (siirto vuodelle 2001)

17 Kielikeskuksen johtokunta H elsingin yliopiston konsistorin määräämän johtokunnan kolmivuotistoimikausi alkoi Johtokuntaan kuuluu kahdeksan jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Varsinainen jäsen Professori Kim von Weissenberg (pj.) Professori Eeva Martikainen Professori Arto Mustajoki (varapj.) Opiskelija Matti Vapaakallio Opiskelija Tiina Vainiomäki Opintopäällikkö Hannele Ketomäki Lehtori Eija Hämäläinen Opetusneuvot Anna-Kaisa Mustaparta Varajäsen Professori Martti Marvola Professori Reeta Pösö Professori Esa Penttinen Opiskelija Johanna Haapala Opiskelija Helene Homström Toimistopäällikkö Marjo Immonen Lehtori Tuula Lehtonen Erikoissuunn. Juha Ketolainen TOIMINTAKERTOMUS

18 Kielikeskuksen henkilökunta 2000 JOHTAJA Forsman Svensson Pirkko, FD, dos Hallintohenkilökunta KIELIKESKUS 18 HELSINGIN YLIOPISTON HALLINTO-ASIAT Salonen Kaarina, toimistosihteeri Uimonen Eija, FM, hallintopäällikkö, varajohtaja Ådjers Eija, ts. osastosihteeri (johtajan ja johtokunnan sihteeri) OPINTOASIAT Arffman Liisa, FK, osastosihteeri Auer Marko, HuK, opintoneuvoja (vs) Korhonen Terhikki, osastosihteeri Laulajainen Tiina, KTM, opintosihteeri Maraach Maija-Liisa, HuK, opintoneuvoja (vuorotteluvapaa 3 kk) AV- JA ATK-PALVELUT Hako-oja Merja, FM, toimistosihteeri Karjalainen Sinikka, FM, LuK, amanuenssi (itseopiskelun ohjaus) Lehtorit ENGLANTI Koskinen Leena, FM Lehtonen Tuula, EdD Lönnfors Pearl, FK, (virkavapaa 50 % ) Mason Deborah, MEd (virkavapaa) Nordlund Joan, MA Smart Donald, MA, BSc Virkkunen-Fullenwider Anu, PhD ESPANJA Hietaranta Miia, FK ITALIA Härmänmaa Marja, FL RANSKA Béniard Michel, DEA., LèL Nivanka Eevi, FL RUOTSI Fiilin Ullamaija, FK Helenelund Elisabeth, FL (virkavapaa) Hämelin Raija, FM Nylund Merit, FK Ros Anita, FK Woivalin Marianne, KTM SAKSA Alava-Wagner Pirkko, FK Rantakokko Anja, FK Wagner Peter, MA. VENÄJÄ Hämäläinen Eija, FK Opetushenkilökunta Laine-Murhu Katri, FM, kielistudioamanuenssi Rydenfelt Jukka, suunnittelija Johansson Anders, atk-neuvoja KIRJASTO Järveläinen Katariina, kirjastosihteeri (äitiysloma) Lehikoinen Päivi, FM, kirjastosihteeri (vs) KÄÄNNÖS- JA KIELENTARKASTUSPALVELU Harris Annikki, HuK, osastosihteeri (vuorotteluvapaa) Alho Anna-Liis, osastosihteeri (vs) Hallberg-Rautalin Irma, FK, ts. kielenkääntäjä Fullenwider Henry, PhD, ts. kielentarkastaja (osa-aik.) Whiting Margot, MPhil, kielentarkastaja (osa-aikainen) TUTKIJA Horppu Ritva, VT Määräaikaiset lehtorit (ranska) Keryell Gaela, Maitrise FLE Pelou Dominique, LèL Ylönen Ritva, FL (äitiysloma, hoitovapaa) Päätoimiset tuntiopettajat Alestalo-Shepelenko Marjatta, FM (venäjä) v. Bonsdorff Kirsti, FM (ruotsi) Boswell Simon, BSc (englanti) Briody Mícheál, MA (englanti), lehtori (vs) (virkavapaa) Dahlberg Margareta, FM (ruotsi) Ervola Kaija, FK (englanti) v. Essen Martina, FL (ranska) (vuorotteluvapaa) Göransson, Rita, FK (ruotsi) Kaikumo Pekka, FK (ruotsi) Karlsson Leena FK, MA (englanti) (vuorotteluvapaa) Kiviranta Viira, FK (ruotsi) Kjisik Felicity, MA (englanti), lehtori (vs) Kuokkanen-Kekki Marjaana, FK (espanja) Lallukka Gabriella, FL (venäjä) Meadows Anthony, BSc (englanti) (virkavapaa 50 %) Mäenpää Tiina, FM (ruotsi) (hoitovapaa) Mäkinen Maire, FK, MA (englanti) Norris Carol, PhD (englanti) Pyrhönen Tuula, FK (saksa) Reuter Siv, FK (ruotsi), lehtori (vs) Rosenberg Ros-Mari, FM (ruotsi) (virkavapaa 50 %) Syvähuoko Leena, FK (ranska), lehtori (vs) Toepfer Thomas, HuK (englanti) Wood Graham, MA (englanti) Åberg Leena-Maija, FK (ruotsi) Öberg Jan-Håkan, FM (ruotsi)

19 Määräaikaiset päätoimiset tuntiopettajat Auvinen Lis, FK, (ruotsi) lehtori (vs) Graves Paul, BA, MFA (englanti) Hallamaa Eeva, FK (saksa) Hentola Taru, FK (ruotsi) Hopkins Susan, MEd (englanti) Jering Nina, FK (ruotsi) Keryell Gaela, DEA, (ranska) Kidd Kenneth, BA, MSc (englanti) Kurppa Maarit, FK (ranska) Lappalainen Pia-Marita, FK (ruotsi) Matveinen Anita, FK (ranska) Miettinen Elise, FK (ruotsi) Moore Kate, MA (englanti) Palmujoki Katri, FK (espanja) Pesola Satu Sinikka, FM (englanti) Siddall Roy, PhD (englanti) Suurnäkki Tiina, HuK (ruotsi) von Wolff Stuart, MA (englanti) Sivutoimiset tuntiopettajat Aldea Marilena, FT (romania) Almonkari Merja Tuulia (lis.luento) Antere Eeva, FM (venäjä) Basili Alberto (italia) Carlson Lauri, prof. (lis.luento) Chesterman Andrew, prof. (lis.luento) Collinson Michael, MA (englanti) Ebgjini Mohamed (frankofonialuento) Ek Mari Johanna, FM (unkari) Elo Tuulikki, FM (latina) Eronen Jacqueline, Lic. (espanja) Feroldi Giuseppe (italia) Ferrand Joel, MeD (ranska) Geber Erik, FK (suomi) Gerevich-Kopteff, Eva, FL (unkari) Grönroos Susanne, FK (englanti) Guldbaek-Ahvo Karin (tanska) Guo Hai, FM (kiina) Heikkilä-Kyyhkynen Erkki, FM (portugali) le Henaff Christophe, LèL (ranska) Henry Hagen, Reg. Dir. (saksa) Hämäläinen Katja, FM (ruotsi) Janker Irene, MA (saksa) Jatakari Tuija, FL, TM (latina) Jeminen Riika, FK (portugali) Kaivanto-Juhola Soila, FM (ranska) Karjalainen Päivi, FK (ruotsi) Keinonen Heli, FM (arabia) Kerppola Niina, fil.yo (englanti) Kouvalainen Caroline, FM (ranska) Kuula Timo, FK (ranska) Kuusikko Pirjo-Riitta, FK (japani) Laine Marja-Liisa, fil.yo (espanja) Landgraf Pavel (saksa) Lauranto Johanna, FK (espanja) Lear Howard, PhD (englanti) Leman Nina, FK (espanja) Lind Anna Leena (atk-koulutus) Lindberg Inger, FD (lis.luento) Lintula Anna Kristiina (lis.luento) Lounatvuori Reita, FK (ranska) Maniraho Joseph (frankofonialuento) Martinas Kirsti Maria, FK (englanti) Matveinen Anita, FK (ranska, TaiK) Mauranen Anna, prof. (lis.luento) McLean Alisdair (englanti) Money Phillip (englanti) Mäenpää Tiina, FM (ruotsi) Nozais Frederic, DEA (ranska) Pahimanolis Katariina, FK (ranska) Palmgren Sten, FL (ruotsi) Pantzar Carita, FM (ranska) Parant Paul (ranska) Paz Guadalix (espanja) Pierrier Robert (ranska) Reinert Michael, FK (saksa) Rissanenne Goda Judit, FM (unkari) Ruiz Jose (espanja) Ryd Benny, FK (lis.luento) Rytkönen, Larisa (venäjä) Räsänen Anne (lis.luento) Sach Remy, OTK (frankofonialuento) Sagne Silvain, LèL (frankofonialuento) Sander Klarika, FK (viro) Siddall Roy, PhD (engalnti) Starmans Peter, Drs.liz. (hollanti) Takanen-Körperich Pirjo, FM (saksa) Tiirinlahti Riitta, FL (italia) Tikkanen Rakel, FK (ruotsi) Torpo Asta, FM (ruotsi) Westerlund Kristina, FK (englanti) Vincent Kirby, MA, TEFL (englanti) Voster Robin, MA, TESOL (englanti) Vuorento Anu, FM (lis.luento) Väkevä Susanna, FK (englanti) TOIMINTAKERTOMUS

20 Kielikoulutus- ja käännöspalveluiden henkilökunta (maksullinen toiminta) Hallinto Korhonen Seija, koulutuspäällikkö Puhakka Kaisa, kielikoulutusassistentti ( asti) Evesti Leena, suunnittelija ( alkaen) Kervinen Mari, markkinointiassistentti ( asti) Plosila Nina, kurssisihteeri (vuorotteluvapaalla alkaen) Nikkanen Riitta-Liisa, kurssisihteeri ( alkaen) Eskelinen Mervi, kurssisihteeri ( alkaen) Opettajina, kielentarkistajina ja kääntäjinä toimineet KIELIKESKUS 20 HELSINGIN YLIOPISTON Antere Eeva (venäjä) Arnold Lisa (englanti) Asanti Hilkka (ranska) Auvinen Lis (ruotsi) Boswell Simon (englanti) von Bonsdorf Christoffer (ruotsi) Bullivant David B. (englanti) Britton William (englanti) Carr Nicholas (englanti) Cox Michael (englanti) Cvetanovic Dragana (kroaatti, serbia) Diekmann Helmut (saksa) Elagoz Salah (arabia) Elg Aija (suomi) Ervola Kaija (englanti) Evesti Leena, pt. tuntiopettaja ( asti) (englanti) Fay Malcolm (englanti) Fullenwider Henry (englanti) Graves Paul (englanti) Grünzweig Dorothea (saksa) Gundersen Eva-Riise (norja) Guo Hai (kiina) Haba-Rantamo Malgorzata (puola) Hallberg-Rautalin Irma (englanti) Heidorn Lisa (englanti) Helli-Kaymaz Rauha (suomi) Henderson Darian (englanti) Herttuainen Eva (saksa) Hirvonen Maaret (englanti) Hopkins Susan (englanti) Huitu Marketta, pt. tuntiopettaja (suomi) Huhtikangas Elina (englanti) Huusko Marjo (ruotsi) Hämäläinen Katja (ruotsi) Issabeigloo Hooshang (persia) Jokinen Jaana (ruotsi) Kenttälä Marjukka, pt. tuntiopettaja (suomi) Kilpinen Päivi (englanti) Kindt-Sarojärvi Krista (hollanti) Kiviharju Annika (englanti, ranska) Kokkonen Marja (suomi) Kontro Tiina (ruotsi) Koskinen Leena (englanti) Kuisma Karoliina (suomi) Kuusisto Tuula (ruotsi) Laakso Pertti (indonesia) Lauranto Johanna (espanja) Lear Howard (englanti) Le Clech Rodolphe (ranska) Le Henaff Cristophe (ranska) Lehtilä Merja (saksa) Lessa Ana (espanja) Liertz Uta-Maria (saksa) Lounatvuori Reita (ranska) Luoma Pirkko (suomi) Luomi Anna Maija (suomi) McConchie Roderick (englanti) McKee Howard (englanti) McLean Alisdair (englanti) Meri Tuulevi (englanti) Merrill Gwen (englanti) Monaco Pia (englanti) Money Phillip (englanti) Moore Kathleen (englanti) Moulton Elizabeth (englanti) Munn Roger (englanti) Nordlund Joan (englanti) Norris Carol (englanti) O Reilly Joseph (englanti) Ovell Peter (englanti) Pelli Carol (englanti) Piekkala Jussi (ruotsi) Pöntinen Tatjana (venäjä) Quesada Tocino Maria (espanja) Recorbet André (ranska) Reinert Michael (saksa) Salahudin Elmi (somali) Seidel Nancy (englanti) Seppälä Soile (ruotsi) Siddall Roy (englanti) Simpson Nicholas (englanti) Smart Donald (englanti) Solè Isabel (espanja) Suurnäkki Tiina (ruotsi) Svensson Jörgen (ruotsi) Talonen Irma (englanti) Tarvainen Ljuba (englanti, venäjä) Teerenhovi Sanna (suomi) Thewrewk-Pallaghy Pierre (ranska) Thompson James (englanti) Tikkanen Rakel (ruotsi) Torrent Maria (espanja) Vetsch Päivi, pt. tuntiopettaja (suomi) Wichmann Irene (suomi) Åberg Leena-Maija (ruotsi) Öberg Jan-Håkan (ruotsi)

Kielipalvelut Toimintakertomus 2006

Kielipalvelut Toimintakertomus 2006 Kielipalvelut Toimintakertomus 2006 Kielipalvelut Kielipalvelut-yksikkö tarjoaa maksullisia kielipalveluja sekä yliopiston yksiköille ja henkilöstölle että yliopiston ulkopuolisille yrityksille, julkisyhteisöille

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO KIELIKESKUS OPINTO-OPAS 2008-2009 2009-2010

TAMPEREEN YLIOPISTO KIELIKESKUS OPINTO-OPAS 2008-2009 2009-2010 TAMPEREEN YLIOPISTO KIELIKESKUS OPINTO-OPAS 2008-2009 2009-2010 Kieliopinnot Finnish as a Foreign Language 26 op Intercultural Communication Studies 25 op Tampereen yliopisto Kielikeskus Kalevantie 4 33014

Lisätiedot

professori Helena Hurme, puheenjohtaja, ÅA

professori Helena Hurme, puheenjohtaja, ÅA 8 7 6 5 4 3 2 1 VUOSIKERTOMUS 2007 1 Tritonian johtokunta 1.8.2004-31.7.2007 Jäsenet professori Helena Hurme, puheenjohtaja, ÅA professori, vararehtori Merja Koskela, varapj, VY ylikirjastonhoitaja Tore

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 TRITONIA LIITE 1 Johtokunta 23.5.2007 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys: 1 Yleiskatsaus 2 Kirjastopalvelut Asiakaspalvelut Tietoaineistopalvelut Informaatiolukutaidon ja tiedonhaun koulutukset 3 Oppimiskeskuspalvelut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002 Lady in the Dark (2002), Valokuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen TEATTERIKORKEAKOULUN VUODEN 2002 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA I TOIMINTAKATSAUS 4 1. Rehtorin alkusanat 4 2. Tehtävät ja tavoitteet

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2009

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2009 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2009 Kannen kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Juhannusnäytelmä, ohjaus: Juhana von Bagh Ensi-ilta: 17.4.2009 Kuvassa: Kreeta Salminen ja Joonas Saartamo Valokuvaaja: Mari Mäkiö

Lisätiedot

METSÄALAN KOULUTUKSEN TUOTTAMIA KANSAINVÄLISIÄ VALMIUKSIA

METSÄALAN KOULUTUKSEN TUOTTAMIA KANSAINVÄLISIÄ VALMIUKSIA METSÄALAN KOULUTUKSEN TUOTTAMIA KANSAINVÄLISIÄ VALMIUKSIA Raportit ja selvitykset 2011:9 Opetushallitus ja maa-ja metsätalousministeriö Raportit ja selvitykset 2011:9 ISBN 978-952-13-4724-5 (pdf) ISSN-L

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2001

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2001 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2001 Oppineita naisia (2001), Valokuva: Lisa Hentunen SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKATSAUS...1 II TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 1. Yliopistojen yhteiset tavoitteet...3 2. Teatterikorkeakoulun

Lisätiedot

Opiskelijoiden kansainväliset valmiudet

Opiskelijoiden kansainväliset valmiudet Opiskelijoiden kansainväliset valmiudet 2/31 Sisällysluettelo: Lukijalle 3 Metsäalan perustutkinto 4 Yliopistot 5 Nova-verkosto 5 Helsingin yliopisto 7 Opetus 7 Vaihto-opiskelu 7 Erasmus 8 Nordplus 8 Kahdenväliset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2 0 0 3 AVAINTIETOJA HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSTA Helsingin kauppakorkeakoulu (HKKK) on Suomen suurin kauppatieteellistä tutkimusta ja opetusta harjoittava yksikkö. Yliopistossa

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2005

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2005 TRITONIA Johtokunta 1.6.2006 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2005 Sisällys: 1 Yleiskatsaus 2 Peruspalvelut Lainaus ja kaukopalvelu Opiskelu- ja tutkimustilat 3 Tietoaineistopalvelut 4 Koulutus-, konsultointi-

Lisätiedot

TKK Kielikeskus TOIMINTAKÄSIKIRJA. Johdanto

TKK Kielikeskus TOIMINTAKÄSIKIRJA. Johdanto 1 (70) TKK Kielikeskus TOIMINTAKÄSIKIRJA Johdanto Toimintakäsikirja kuvaa kielikeskuksen nykyistä toimintaa, sen tavoitteita ja keskeisimpiä kehittämiskohteita. Toimintakäsikirjatyöstä vastaa kielikeskuksen

Lisätiedot

Katsaus menneeseen vuoteen 2006 3 Martina Paatela-Nieminen. A cross-cultural teaching strategy 4 Karen Keifer-Boyd

Katsaus menneeseen vuoteen 2006 3 Martina Paatela-Nieminen. A cross-cultural teaching strategy 4 Karen Keifer-Boyd Sisältö Katsaus menneeseen vuoteen 2006 3 Martina Paatela-Nieminen A cross-cultural teaching strategy 4 Karen Keifer-Boyd Kuvaus seminaarista Comenius-projektit 7 kansainvälisyys kuvataideopetuksessa Martina

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 1. 2012-2013 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

OPINTO-OPAS 1. 2012-2013 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset OPINTO-OPAS 1 2012-2013 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2012 2013 Luentokaudet: I periodi viikot 35 41 27.08.2012 14.10.2012 II periodi viikot 43 49 22.10.2012 09.12.2012

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU...1 1.1 Tehtävät...1 1.2 Yksiköt...2 1.3 Hallinto...2 2 TIETOTEKNIIKAN OSASTO...4 3 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO...7 4 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...9

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS Opinto-opas 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 KIELIKESKUS 2 Julkaisija Puhelin: Sähköposti: WWW-osoite: Uniportaali:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2000 39 VUOSIKERTOMUS 2000 SISÄLTÖ Missio 2 Rehtorin katsaus 3 Tavoitteet 4 Vuosi 2000 Helsingin kauppakorkeakoulussa 5 Opetus- ja tutkimuslaitokset 7 Perusopetus 17 Jatkokoulutus

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO 2010 Kansi ja taitto: Maaret Kihlakaski Tampereen Yliopistopaino Oy Juvenes Print Tampere 2011 Sisällys Esipuhe... 5 Johtokunta teki tärkeitä päätöksiä... 6 Kirjaston tilat...

Lisätiedot

ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI

ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI 15a/2004 Pääotsikko/luku ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ Uuden kielilain täytäntöönpanon tukihankkeen loppuraportti 15a/2004

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011 2012 Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu Arkkitehtuurin laitos

OPINTO-OPAS 2011 2012 Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu Arkkitehtuurin laitos Arkkitehtuurin koulutusohjelma Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2011 2012 Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu Arkkitehtuurin laitos Tämä arkkitehtuurin laitoksen opinto-opas

Lisätiedot

HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu

HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu HSE - maailmanluokan kauppakorkeakoulu Helsingin kauppakorkeakoulu (HSE) on maamme suurin ja monipuolisin kauppatieteellistä opetusta antava yliopisto ja yksi Pohjoismaiden johtavista kauppakorkeakouluista.

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 OPINTO-OPAS 2005-2006 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja ma. opintoasiainsihteeri Hanna Pihkola Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004 TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN OSASTO TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004 OPAS TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN OPINTOSUUNNAN OPISKELIJOILLE

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2007

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2007 Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2007 Espoo 2008 VUOSIKERTOMUS 2007 Teknillinen korkeakoulu Kirjasto Jakelu: Teknillinen korkeakoulu Kirjasto PL 7000 FI - 02015 TKK URL: http://lib.tkk.fi/

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS ÅRBERÄTTELSE ANNUAL REPORT

VUOSIKERTOMUS ÅRBERÄTTELSE ANNUAL REPORT 2003 VUOSIKERTOMUS ÅRBERÄTTELSE ANNUAL REPORT Stiftelsen för Finlands Mellanösterninstitut The Finnish Institute in the Middle East (FIME) 2003 VUOSIKERTOMUS/ÅRSBERÄTTELSE/ANNUAL REPORT The Finnish Institute

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot