METSÄKONEENKULJETTAJIEN TYÖSSÄ VIIHTYMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄKONEENKULJETTAJIEN TYÖSSÄ VIIHTYMINEN"

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma Maarit Vihottula METSÄKONEENKULJETTAJIEN TYÖSSÄ VIIHTYMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2010

2 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1. JOHDANTO MOTIVAATIOPROSESSI Motivaation määritelmiä Motivaatio Työmotivaatio Motivaatioteoriat Tarveteoriat Yllyketeoriat Odotusarvoteoriat Motivaatioprosessin kuvaus TYÖMOTIVAATIOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Työtyytyväisyys Työilmapiiri Persoonallisuus Työn ominaisuudet Muut tekijät METSÄKESKUS Metsäkeskus Pohjois-Karjala Työvoimaa metsäalalle -hanke TUTKIMUKSEN TAVOITTEET AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT Tutkimusaineisto ja kirjekysely Aineiston keruu Tutkimusmenetelmät ja tulosten analysointi TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU Vastaajien perustiedot Työolosuhteet Työnantajan toiminnan merkitys työssä viihtymiseen Työaika Palkkaus ja sen vaikutukset Alan ja työpaikan vaihtamiseen vaikuttavat tekijät Yhteenveto metsäkoneenkuljettajien työssä viihtymisestä POHDINTA LÄHTEET LIITTEET... 49

3 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2010 Metsätalouden koulutusohjelma Väisälänkatu JOENSUU p. (013) Tekijä Maarit Vihottula Nimeke Metsäkoneenkuljettajien työssä viihtyminen Toimeksiantaja Metsäkeskus Pohjois-Karjala Tiivistelmä Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Metsäkeskus Pohjois-Karjala, joka halusi selvityksen metsäkoneenkuljettajien työssä viihtymisestä. Tämä tutkimus selvitti metsäkoneenkuljettajien työssä viihtymistä sekä tyytyväisyyttä palkkaukseen ja esimiehen toimintaan. Pääpaino tutkimuksessa oli syissä, joiden takia metsäkoneenkuljettajat eivät ole tyytyväisiä työhönsä ja joiden takia he mahdollisesti suunnittelevat alan vaihtoa. Syitä tulee tutkia, sillä metsäkonealan kuljettajatarpeen odotetaan tulevaisuudessa kasvavan nopeasti kuljettajien siirtyessä eläkkeelle ja muille aloille. Metsäkoneenkuljettajia tarvitaan kuitenkin myös tulevaisuudessa turvaamaan kotimaan hakkuut. Opinnäytetyön tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena kesällä 2009 ja kyselylomake lähetettiin 367:lle Puuliiton Pohjois-Karjalan alueen metsäkoneenkuljettajalle. Vastausprosentti oli 39. Vastausten perusteella voidaan todeta metsäkoneenkuljettajien viihtyvän pääsääntöisesti hyvin työssään. Yksittäisistä olosuhdetekijöistä negatiivisimmin viihtyvyyteen vaikuttivat pitkät työmatkat ja -päivät. Tietotekniikan kehittymistä pidettiin positiivisena tekijänä työssä viihtymisen kannalta. Suurimmat syyt alalta pois hakeutumiseen tai sen harkitsemiseen olivat alan palkkaus sekä työnantajan kohtelu. Metsäkoneenkuljettajien työviihtyvyystutkimus selvitti alan epäkohdat ja tarjoaa työkalut työilmapiirin ja -viihtyvyyden parantamiseksi sekä työyhteisön kehittämiseksi. Tämä tutkimus toteutettiin osana Työvoimaa metsäalalle -hanketta. Kieli suomi Sivuja 47 Liitteet 2 Liitesivumäärä 7 Asiasanat Työtyytyväisyys, työilmapiiri, työviihtyvyys, työmotivaatio, metsäkoneenkuljettaja

4 THESIS May 2010 Degree Programme in Forestry Väisälänkatu 4 FIN JOENSUU Tel Author Maarit Vihottula Title Harvester Drivers' Job Satisfaction Commissioned by Forestry Centre North Karelia Abstract This thesis was commissioned by Forestry centre North Karelia to study harvester drivers work satisfaction. The study investigated the drivers overall work satisfaction, their satisfaction with their wages and with their supervisor s activities. The study focused on the reasons for the drivers discontent with their work, which may lead to a change of the trade or the employer. The reasons are to be studied, as the need for harvester drivers is expected to increase dramatically in the near future due to drivers retiring and changing work. However, harvester drivers will be needed in future too, to secure cuttings in Finland. The study was carried out in the summer of 2009 through questionnaires, which were sent to 367 harvester drivers belonging to Wood and Allied Workers Union in North Karelia region. The response rate was 39. Based on the answers it can be stated that harvester drivers are generally happy with their work. Long working hours and long distances to workplaces were identified as the most negative aspects of the work. The development of information technology was seen as a positive factor in job satisfaction. The major reasons for drivers to quit the job or to consider it were the wages of the trade and treatment of workers by the employer. This study identified several drawbacks in the trade and provided tools to enhance comfort at work and job satisfaction and to develop the work community. This study was carried out as a part of the project Työvoimaa metsäalalle. Language Finnish Keywords Pages 47 Appendices 2 Pages of Appendices 7 Job satisfaction, working climate, motivation, harvester driver, comfort at work

5 5 1. JOHDANTO Metsäkonealan kuljettajatarpeen odotetaan kasvavan nopeasti tulevaisuudessa kuljettajien siirtyessä eläkkeelle ja muille aloille. Syitä toisiin tehtäviin siirtymiselle on useita, mutta metsäalan palkkausta voidaan pitää työolosuhteiden ohella yhtenä suurimmista syistä. Metsäkoneenkuljettajia tarvitaan kuitenkin myös tulevina vuosina, turvaamaan kotimaan puunhakkuut. Olettamuksena ennen tutkimuksen tekoa oli, että metsäalalla tarvitaan lisää työntekijöitä, jotta jo alalla työskentelevien työtaakka ei kasvaisi liian suureksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli pyrkiä löytämään syitä ja epäkohtia, jotka vaikuttavat metsäkoneenkuljettajien viihtymiseen työelämässä ja hakeutumiseen pois alalta. Aiheenvalinnan perusteena oli toimeksiantajan tarve saada selvitys metsäkoneenkuljettajien työssä viihtymisestä. Tutkimuksen tuloksia käytetään Työvoimaa metsäalalle - hankkeessa, suunniteltaessa menetelmiä, joiden avulla metsäalan vetovoimaisuutta saataisiin nostettua muun muassa nuorten ja työttömien keskuudessa. Tutkimuksessa käsiteltiin metsäkoneenkuljettajien työssä viihtymiseen ja alanvaihtosuunnitelmiin vaikuttavia tekijöitä Pohjois-Karjalan alueella. Kyselytutkimuksen avulla selvitettiin, miten eri työolosuhteet, työnantajan toiminta ja palkkaus vaikuttavat metsäkoneenkuljettajien työssä viihtyvyyteen ja työtyytyväisyyteen sekä, mitkä tekijät vaikuttavat voimakkaimmin alan tai työpaikan vaihtamiseen. Tutkimus tehtiin kyselytutkimuksena kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimusmenetelmän mukaan. Kyselylomake lähetettiin kaikille Puu- ja erityisalojen liiton Pohjois-Karjalan piiriin kuuluville metsäkoneenkuljettajille.

6 6 2. MOTIVAATIOPROSESSI 2.1. Motivaation määritelmiä Motivaatio Motivaatio-sana on lähtöisin lat inalaisesta sanasta movere, joka tarkoittaa liikkumista. Sanalla motivaatio tarkoitetaan virittävien ja ohjaavien tekijöiden järjestelmää. Motivoitunut työtekijä työskentele päämäärähakuisesti ja tarkoituksenmukaisesti, kohti toivomaansa lopputulosta. Motivaatioon vaikuttavat esimerkiksi ihmisen halut, tarpeet, vietit ja sisäiset yllykkeet. Se on prosessi, joka syntyy työntekijän henkilökohtaisten motiivien tuloksena. (Peltonen & Ruohotie 1991, 9; Juuti 2006, 37.) Tarkasteltaessa motivaatiota tulee esittää kysymys miksi. Motivaatio vaikuttaa tutkimusten mukaan toiminnan intensiteettiin, ts. kuinka kovasti yritämme, pysyvyyteen eli toimintaan sitoutumiseen, tehtävien valintaan sekä suoritukseen. Ihminen, joka on motivoitunut, sitoutuu työhönsä, yrittää enemmän sekä suoriutuu työstään paremmin. (Liukkonen, Jaakkola & Kataja 2006, 12.) Motivaatiotutkimusten mukaan toisistaan voidaan erottaa tilanne- ja yleismotivaatio. Tilannemotivaatio liittyy tilanteeseen ja on kestoltaan rajattu, jolloin motivaatio voi vaihdella tilanteesta toiseen ulkoisten ärsykkeiden muokkaamana. Yleismotivaatio on pysyvää ja pitkäkestoista ja siihen vaikuttaminen on vaikeampaan kuin tilannemotivaatioon. Motivaatio ei ole ainoastaan ihmisen sisäisistä ominaisuuksista riippuvaa, vaan myös ulkopuoliset tekijät vaikuttavat motivaatioon. (Ruohotie & Honka 1999, 14; Viitala 2004, 153; Peltonen & Ruohotie 1987, 24.) Motivaatio voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon. Sisäinen motivaatio on halua tehdä jotakin mielekästä asiaa, esimerkiksi hypätä korkeutta. Jos yksilö on motivoitunut sisäisesti harrastukseensa, hän haluaa esimerkiksi hypätä yhä korkeammalta ja pyrkii näin yhä vaativampiin tuloksiin. Sisäisesti motivoitunut henkilö haluaa tehdä töitä kehittääkseen taitojaan ja on valmis uhraamaan aikaa päämääränsä eteen. Sisäinen motivaatio tyydyttää Maslow n kehittämän tarveteoria mukaisia ylimmän ta-

7 7 son tarpeita. Tällaisia ylimmän tason tarpeita ovat esimerkiksi itsensä toteuttaminen ja kehittäminen. Oppimisen voidaankin näin sanoa riippuvan yksilönsisäisestä motivaatiosta. Jotta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen voitaisiin päästä, tulee työntekijällä olla sekä sisäistä että ulkoista motivaatiota, pelkkä lahjakkuus ei aina riitä. (Viitala 2002, ; Ruohotie & Honka 1999, 14 15; Liukkonen ym. 2006, 28.) Ulkoinen motivaatio liittyy läheisesti työstä saataviin palkkioihin, jolloin Maslow n tarveteorian mukaiset alimman tason tarpeet tyydyttyvät. Tällaisia alimman tason tarpeita ovat esimerkiksi turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tarve, arvostus sekä taloudellinen hyöty. (Ruohotie & Honka 1999, 14 15; Liukkonen ym. 2006, 28.) Sisäinen ja ulkoinen motivaatio ovat toisiaan täydentäviä. Ulkoinen motivaatio liitt yy työympäristöön ja on kestoltaan lyhytaikaista. Sisäiset palkkiot ovat pitkäaikaisia, ja niistä voi tulla pysyvän motivaation lähteitä. Sisäinen motivaatio liitetään myönteisiin ajatuksiin, kun taas ulkoinen motivaatio on kielteisesti yhteydessä näihin tekijöihin. (Peltonen & Ruohotie 1987, 25 26; Viitala 2002, ; Ruohotie & Honka 1999, 14 15; Liukkonen ym. 2006, 28.) Motivaatio on yrityksen menestystekijä. Esimiehen tavoitteena on saada yritykseensä motivoituneita työntekijöitä, joiden motivaatio on pysyvää. Esimiehen pitää olla motivoitunut, jotta hän jaksaa motivoida ja innostaa myös työntekijöitänsä. Hänen täytyy myös pitää huolta työntekijöidensä kehittymismahdollisuuksista Työmotivaatio Työn täytyy merkitä työntekijälle muutakin kuin toimeentuloa, jotta työntekijä olisi motivoitunut työnsä hoitamiseen. Työntekijän työmotivaatiolle olennaisia osatekijöitä ovat työn haasteellisuus ja monipuolisuus, työilmapiiri ja etenemismahdollisuudet uralla. Jos työ on haasteellista ja monipuolista, työntekijä kiinnostuu työstään ja tällä tavoin muodostuu pohja pitkäkestoiselle motivaatiolle. (Juuti & Vuorela 2002, 67.)

8 8 Työmotivaatioon vaikuttavat Porterin ja Milesin (1974) luoman luokittelun mukaan kolme erillistä tekijää: työntekijän persoonallisuus, työn ominaisuudet ja työympäristö (Taulukko 1). Taulukko 1. Motivaatioprosessiin liittyviä tekijöitä työorganisaatiossa (Ruohotie & Honka 1999, 17.) Motivaatioon liittyvä työntekijän persoonallisuus käsittää mielenkiinnon, asenteet ja tarpeet. Jos työntekijä on kiinnostunut tekemästään työstä, hänen motivaationsa on korkeampi kuin työntekijän, jolla ei ole kiinnostusta kyseisen työn tekemiseen. Motivaatioon vaikuttaa lisäksi ammatillisen mielenkiinnon ja työn ominaisuuksien yhteensopivuus. Jos työntekijä ei ole kiinnostunut hänelle annetusta työtehtävästä, häntä voi motivoida eteenpäin esimerkiksi tieto tulevasta palkankorotuksesta, jos työ suoritetaan hyvin. (Peltonen & Ruohotie 1987, 23; Ruohotie 1997, 94.) Työntekijän asenteet ovat osa työn suoritusmotivaatiota. Työhönsä tai esimieheensä tyytymättömällä työntekijällä ei ole niin suurta halukkuutta ponnistella työssään kuin henkilöllä, joka on tyytyväinen. Tarve taas saa ihmiset toimimaan määrätyllä tavalla tasapainon saavuttamiseksi. (Peltonen & Ruohotie 1987, ) Työn ominaisuudet ovat keskeisessä asemassa ulkopuolisista motivaatiotekijöistä. Työn sisältö vaikuttaa suuresti työntekijän työn suorittamiseen. Esimerkiksi mitä työ

9 9 tarjoaa työntekijälle? Tarjoaako työ palkkioita? Saako työntekijä palautetta suorituksistaan? (Peltonen & Ruohotie 1987, 24.) Motivaation kannalta tärkeä tekijä on myös työympäristön ominaisuudet. Työympäristö sanana käsittää sekä välittömän työympäristön että koko organisaation. Välitön työympäristö käsittää esimerkiksi esimiehen vaikutuksen työntekijänsä työpanokseen. (Peltonen & Ruohotie 1991, 18.) Yksilön arvot, taloudellinen tilanne ja elämänvaiheen luomat tarpeet vaikuttavat motivaatiotekijöihin työelämässä. Esimerkiksi nuorella lapsiperheellä palkka on todennäköisesti yksi suurimmista työmotivaatiotekijöistä. Pidemmän aikaa työorganisaatiossa työskennellyt työntekijä saattaa sen sijaan motivoitua mahdollisuudesta edetä uralla. (Viitala 2002, 150.) Työntekijän työura alkaa ensimmäisestä työpaikasta ja päättyy eläkkeelle siirtymiseen. Hall (1986) on tutkinut urakehityskaarta ja jaotellut työuran neljään vaiheeseen: tutkimusvaiheeseen, kokeiluvaiheeseen, keskiuravaiheeseen ja työuralta pois siirtymisen vaiheeseen. Tutkimusvaihe sisältää työntekijän oman identiteetin ja oman työalansa etsimisen. Kokeiluvaiheessa työntekijä kokeilee erilaisia työtehtäviä ja etsii itselleen sopivinta alaa. Kun työuraa on takana jo useita vuosia ja uralla on menossa tasainen vaihe, saattaa työntekijä vaihtaa jopa uraa tai tyytyä jatkamaan samassa työssä. Keskiuran jälkeen voi työntekijällä olla edessä luovuttaminen, jos takana on useita pettymyksiä ja haluja tai voimia ponnistella eteenpäin ei ole. Työuran viimeisessä vaiheessa työntekijä saattaa pahimmillaan turhautua työhönsä, kun ajatukset ovat jo siirtyneet eläkkeelle jäämiseen. Organisaatiolle olisi kannattavaa hyödyntää eläkkeelle siirtyvältä työntekijältä tieto muille työntekijöillä esimerkiksi mentortoiminnalla, jolloin vanha työntekijä opastaa uudempia työntekijöitä työhön ja hyödyntää kokemuksiaan. Uran viimeinen jakso voikin olla uran antoisinta aikaa. (Viitala 2002, )

10 Motivaatioteoriat Motivaatiota kuvataan useilla teorioilla. Motivaatioteoriat voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: tarveteoriat, yllyketeoriat ja odotusarvoteoriat. (Peltonen & Ruohotie 1991,14.) Tarveteoriat selittävät käyttäytymisen sisäisiä syitä. Yllyketeoriat selittävät käyttäytymiseen vaikuttavia ulkoisia tekijöitä. Näitä ulkoisia tekijöitä nimitetään kannusteiksi. Odotusarvoteoria kuvaa henkilön reagointia käyttäytymistä ohjaaviin sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin ja käyttäytymisen yksilöllisiä eroja. Motivaatiomalli rakentuu näiden tekijöiden varaan. (Peltonen & Ruohotie 1991, 14.) Tarveteoriat Tarve saa ihmisen toimimaan, jotta hän saavuttaa sisäisen tasapainon. Inhimillisissä tarpeissa esiintyy vaihtelua. Vaihtelu ja tarpeiden voimakkuus tiet yllä hetkellä ohjaavat yksilön suoriutumista ja yrittämistä. Tarpeet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: toimeentulo-, liittymis- ja kasvutarpeet. (Peltonen & Ruohotie 1991, 14.) Toimeentulotarpeet sisältävät perustarpeet, joita ilman ihminen ei voi elää, sekä turvallisuuden tarpeet. Perustarpeita ovat esimerkiksi nälän ja janon tyydyttäminen sekä sukupuoliset tarpeet. (Peltonen & Ruohotie 1991, 15.) Liittymistarpeet liittyvät henkilöiden välisiin suhteisiin. Esimerkiksi yksilön halu säilyttää yhteys toiseen henkilöön. Liittymismotiivi, valtamotiivi ja kilpailumotiivi sisältyvät liittymistarpeisiin. Kasvutarpeet liittyvät ihmisen omiin tarpeisiin, joita ovat esimerkiksi suoritustarve, toteuttamisen tarve ja pätemisen tarve. Tarpeet tulee ottaa huomioon työmotivaation kuvauksessa seuraavista syistä: Tarpeet muuttuvat, kun ne saadaan tyydytettyä. Kannusteiden arvo määräytyy sen mukaan, miten ne tyydyttävät työntekijöiden tarpeet.

11 11 Tehtävien tulee vastata yksilön tarpeita. Kannusteita säätelemällä voidaan vaikuttaa tarpeisiin. Sisäiset palkkiot, joita työ on tuottanut, vetoavat ylimpiin tarpeisiin. Voidakseen vaikuttaa alaisen käytökseen, esimiehen on ymmärrettävä alaisen työnteon motiivit ja tarpeet. Kannusteiden, kuten palkan, tulee vastata tarpeita ja odotuksia. (Peltonen & Ruohotie 1991, ) Alderfer jakaa ihmisen tarpeet kolmeen ryhmään: fyysisiin, psyykkisiin ja henkisiin tarpeisiin. Fyysiset tarpeet tulee tyydyttää kokonaan, jotta ihminen voi kiinnostua tyydyttämään muut tarpeet. Psyykkisiä tarpeita tyydyttäessä ihminen pyrkii yksilölliseen ja yhteiskunnalliseen kasvuun. Henkiset tarpeet taas sisältävät luovuuden, taiteet ja uskonnot. (Heinonen & Järvinen 1997, ) Yllyketeoriat Yllyketeoriat selittävät käyttäytymisen ulkoisia tekijöitä, esimerkiksi kannusteita. Kannuste on ärsyke, joka esiintyy organisaatiossa ja joka vaikuttaa työyhteisön jäsenten käyttäytymiseen. Työntekijä voi viihtyä työorganisaatiossa, jos se tarjoaa tarpeeksi välineitä tarpeiden tyydyttämiseksi. Yrityksen olosuhteiden tulisi olla ihmisten toimintaa ja sopeutumista edistäviä. Kannusteesta muodostuu palkkio, kun kannuste annetaan työntekijälle. Kannusteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään, joita ovat taloudelliset ja fyysisen ympäristön kannusteet, vuorovaikutuskannusteet ja tehtäväkannusteet. Työntekijän tarpeet tyydyttyvät kannusteiden avulla. ( Ruohotie & Honka 2002, 22.) Herzbergin kaksifaktoriteorian mukaan työtyytyväisyys ja -tyytymättömyys johtuvat eri teorioista. Herzberg jakaa kannusteet kahteen ryhmään, hygieniatekijöihin ja motivaatiotekijöihin. Hygieniatekijöitä ovat esimerkiksi palkka, työyhteisön suhteet, henkilöstöpolitiikka ja ulkoiset työolot. Motivaatiotekijöitä ovat taas työn arvostaminen, tunnustus, menestyminen ja mielenkiintoinen työ, jossa on mahdollisuus kehittyä. Moti-

12 12 vaatio- ja hygieniatekijöiden tulee olla kunnossa, jotta työntekijät olisivat tyytyväisiä ja motivoituneita. (Hurskainen 2000,13.) Odotusarvoteoriat Tarpeiden ja kannusteiden lisäksi motivaatioon vaikuttavat havainnot ja odotukset. Työn asettamat vaatimukset muodostavat odotusarvon. Työntekijä motivoituu työntekoon, kun hän pitää kannusteita houkuttelevina ja onnistumista haasteellisena. Työntekijän tulee odotusarvoteorian mukaan myös ajatella, että hyvin tehdystä työstä seuraa palkkio. (Ruohotie & Honka 2002, ) Odotusarvoteoria ja motivaatio ovat keskinäisessä riippuvuussuhteessa. Motivaatio on korkealla, kun työ ei ole liian helppo eikä liian vaikea, työhön liittyy mahdollisuus onnistua tai epäonnistua ja tehtävän suorittamisesta seuraa palkkio. (Ruohotie & Honka 2002, ) Odotusarvoteorian mukaan ihmisellä voi olla monia päämääriä, jotka kilpailevat keskenään. Päämäärien saavuttamisen todennäköisyyden ja palkintoarvon ihminen pystyy arvioimaan omien tarpeidensa ja kokemustensa pohjalta. (Heinonen & Järvinen 1997, 58.) 2.3. Motivaatioprosessin kuvaus Motivaation voidaan sanoa syntyvän eräänlaisen prosessin seurauksena. Ihmisellä on mielessään käynnissä jatkuvasti erilaisia prosesseja ja niitä pitävät liikkeellä vuorovaikutussuhteet, joita ympäristö tarjoaa. Käyttäytyminen on sarja pyrkimyksiä ja käyttäytyminen tähtää kohti jotakin päämäärää. Kun ihminen saavuttaa päämääränsä, muuttuu motiivien aiheuttama epätasapainotila käyttäytymisen seurauksena tasapainotilaksi. Päämäärät ovat keinoja, joiden avulla ihmisten toiveet täytetään. Jos päämäärien saavuttaminen epäonnistuu, hän turhautuu tai stressaantuu. (Juuti 1992, )

13 13 Motivaatioprosessi voidaan kuvata seuraavanlaisena kaaviona (kuvio 1): Kuvio 1 Motivaatioprosessi (Peltonen & Ruohotie 1992, 64.) 3. TYÖMOTIVAATIOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 3.1. Työtyytyväisyys Työtyytyväisyyttä ja työmotivaatiota käsitellään usein yhdessä, sillä ne ovat sukulaiskäsitteitä. Käsitteillä on kuitenkin omat merkityksensä. Työtyytyväisyys on seurausta esimerkiksi palkasta tai hyvin suoritetusta työtehtävästä, kun taas motivaatio syntyy odotuksista, jotka koskevat esimerkiksi tulevaa palkkiota. Työtyytyväisyys on työn henkilössä herättämä tunneperäinen reaktio. Työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat työn sisältö, työmäärä, työryhmän suhtautuminen henkilöön, esimiehen johtamistapa ja organisaation ilmapiiri (kuvio 2). (Peltonen & Ruohotie 1987, 28; Juuti 2006, )

14 14 Jos työsuorituksesta saatu palkkio vastaa työntekijän työn vaativuutta ja työntekijän odotuksia palkasta, vaikuttaa tämä positiivisesti työntekijän työtyytyväisyyteen. Yrityksen kannustejärjestelmä tulisikin luoda mahdollisimman tehokkaaksi, jotta työntekijöiden työvire ja työtyytyväisyys säilyisivät hyvinä. Jos työntekijä ei ole palkkaansa tyytyväinen, hänen on vaikea hyväksyä esimerkiksi työn laajentamista tai rikastamista, joiden tarkoituksen on lisätä motivaatiota työntekoon. (Peltonen & Ruohotie 1987, ) Keskeisimpiä työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä on hyvä johtaminen. Työnantajan tulee huolehtia sekä omasta että työntekijöidensä hyvinvoinnista pitkällä tähtäimellä. (Varma 2010.) Myönteisellä palautteella esimies luo alaiseensa positiivisuutta, ja alaisen usko omiin kykyihin ja osaamiseen kasvaa. Palautteella on näin ihmistä voimistava vaikutus. Negatiivinen palaute saattaa aiheuttaa sekä positiivisia että negat iivisia vaikutuksia työntekijässä. Tämä saattaa lamauttaa tai tuottaa arkuutta työntekijässä, mutta toisaalta se voi myös nostaa työntekijän halua tehdä työnsä paremmin. Työntekijälle on tärkeää kuulla palautetta, oli se sitten positiivista tai negat iivista. Palaute tulee antaa työntekijälle lähellä tapahtumahetkeä, eikä se saa sisältää liian paljon eri asioita. Hyvä palaute kohdistuu asiaan ja perustuu havaintoihin. Esimiehen palaute on tärkeää työntekijän työhön sitoutumisen kannalta. (Viitala 2002,161; Ruohotie & Honka 1999, ) Työyhteisön avoimella vuorovaikutuksella luodaan ilmapiiri, jossa työntekijät sisäistävät yhteiset tavoitteet ja toimivat niiden saavuttamiseksi (Varma 2010). Työtyytyväisyyteen vaikuttavat myös henkilökohtainen terveys ja hyvä sekä turvallinen ergonomia. Ergonomiana pidetään työn optimointia mahdollisimman vähän kuormittavaksi; työvälineiden, -menetelmien ja ympäristön suunnittelua sekä työympäristön muokkaamista siten, että tapaturmia ja terveysvaaroja ei syntyisi. Esimerkiksi metsäkoneissa ergonomia on jo korkealla tasolla, mutta kehitystyötä tarvitaan edelleen. (Varma 2010; Työterveyslaitos 2010; Asikainen, A. ym. 2009, 19.) Työturvallisuusriskien minimointi ja ergonomia korostuvat erityisesti esimerkiksi koneyrityksissä. Työkoneiden ja ajoneuvojen kuljettajat altistuvat voimakkaalle tärinälle, minkä takia koneiden suunnitteluun pitää panostaa. (Koneyrittäjien liitto

15 ) Valtioneuvoston asetuksen 48/2005 mukaan jälkeen käyttöönotettavat työkoneet eivät saa ylittää tiettyjä tärinän raja-arvoja. Raja-arvo koko kehoon kohdistuvan tärinän osalta on 1,15 m/s 2 ja käsiin kohdistuvan osalta 5,0 m/s 2. Asetusta sovelletaan työhön, jossa työntekijät saattavat altistua tai altistuvat työstä aiheutuvalle tärinälle. (A48/2005.) Organisaatiolle on eduksi m yö s huolehtia työntekijöiden ammattitaidon ylläpitämisestä ja osaamisen kehittämisestä (Varma 2010). Yksilö Työtilanne Työn sisältö Työn itsenäisyys Tarpeiden tyydytysaste töissä Työryhmä Henkilösuhteet Työtyytyväisyys Persoonallisuuden ominaisuudet Organisaatio Organisaatioasema Kuvio 2 Työtyytyväisyyden taustat (Hokkanen & Strömberg 2003, 28) 3.2. Työilmapiiri Ilmapiiri syntyy työyhteisön ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Ilmapiiriin vaikuttavat muun muassa: miten viestit kulkevat organisaatiossa, kenen ajatukset huomioidaan päätöksenteossa, millaiset ovat työolosuhteet ja miten työ on organisoitu, miten henkilöstön on mahdollista vaikuttaa asioihin, mikä on henkilöstön työmotivaatio ja miten teknologiaa hyödynnetään organisaatiossa. Ilmapiirillä onkin vaikutus: työmotivaatioon, työtyytyväisyyteen kuin työn tuloksiin. Ilmapiiri liittyy välittömään työympäristöön ja se on työntekijän kokema asia. Työilmapiiri voidaan kokea hyväksi, huonoksi, innostavaksi tai jopa ahdistavaksi. (Viitala 2002, )

16 16 Työntekijää motivoi sama työilmapiiri eri tavo in, sillä jokainen työntekijä on yksilö. Ilmapiiri organisaatiossa on riippuvainen objektiivisista tekijöistä, yksilöllisistä piirteistä ja työasenteista. Organisaation objektiivisia tekijöitä ovat organisaation koko, rakenne ja kulttuuri. Yksilöllisiä piirteitä taas ovat esimerkiksi koulutus, älykkyys ja työvuodet. Työilmapiiri muodostuu organisaat ioilmapiiristä, esimiehen johtamist yylistä ja työryhmän ilmapiiristä. (Peltonen & Ruohotie 1991, 89 90; Nakari 2003, 38.) Yrityksen ilmapiiri voi olla suoritus- tai liittymismotivaatiota ylläpitävä. Suoritusmotivaatiota herättävälle ilmapiirille tyypillisiä piirteitä ovat tunnustuksen antaminen, työntekijöiden aloitteellisuuden salliminen ja työsuoritusten palkitseminen. Liittymismotivaatiota syntyy sen sijaan yrityksissä, joissa rohkaistaan ja annetaan tukea alaisille sekä pyritään siihen, että työntekijät kokevat olevansa hyväksyttyjä työryhmän jäseniä. ( Ruohotie & Honka 2002, 120.) Tutkimustulosten mukaan yksikään ilmapiiri ei ole osoittautunut muita paremmaksi, vaan yrityksen tavoitteet määräävät tavoiteltavimman ilmapiirin. Suoritusorientoitunut ilmapiiri toimii parhaiten silloin, kun yritys tavoittelee mahdollisimman korkeaa tuottavuutta ja t yösuoritusta. Ihmiskeskeisyyttä korostava ilmapiiri taas takaa työntekijöiden korkean työtyytyväisyyden. Sekä suoritusorientoitunut ilmapiiri että ihmiskeskeinen ilmapiiri, kohottavat työtyytyväisyyttä ja ryhmäasenteita. (Ruohotie & Honka 2002, 123.) Kasvuorientoitunut ilmapiiri kehittyy johdon tuella ja kannustuksella. Myös työn aiheuttama stressi ja ryhmän toimintakyky auttavat ilmapiiriä kehittymään. (Ruohotie & Honka 2002, 123.) Jokainen tiimi vaatii hyvän esimiehen toimiakseen mahdollisimman tehokkaasti. Esimiehen tärkeimpiin taitoihin kuuluu töiden delegointi. Esimiehen tulee uskoa alaistensa kykyihin, sillä alaiset huomaavat, jos epäluottamusta esiintyy. Jos esimies ei luota alaisiinsa, työmotivaatio saattaa alaisten keskuudessa laskea. (Mäkipeska & Niemelä 2005, 227.) Työntekijöille tulee antaa vastuuta ammattitaito ja kokemus kuitenkin huomioon otta-

17 17 en, jotta työntekijät kokisivat itsensä tärkeiksi. Työntekijöitä ei kuitenkaan saa kohdella epätasa-arvoisesti esimerkiksi työmaita jaettaessa. Jos joku työntekijöistä saa aina päätehakkuuleimikot ja toinen taas ensiharvennukset, saattaa niin sanotusti huonomman leimikon saaneen työntekijän motivaatio kärsiä. Huonon työilmapiirin parantaminen on esimiehelle haaste. Ilmapiiriä parantaakseen yritys voi esimerkiksi vaihtaa työntekijöiden työnkuvaa tai palkata uusia työntekijöitä. Uuden esimiehen palkkaaminen voi mahdollistaa työilmapiirin parantumisen, sillä usein uusi esimies otetaan työpaikalla hyvin vastaan. Hyvällä ilmapiirillä on innovat iivinen vaikutus työntekoon. (Mäkipeska & Niemelä 2005, ) Myönteisen ilmapiirin säilymiseksi organisaat ion jäsenten tulee luottaa toisiinsa ja kunnioittaa toisten työntekijöiden mielipiteitä. Jokaisen työntekijän tehtävänä on vastata omista töistään sekä auttaa tarvittaessa toisia työntekijöitä. Tällöin organisaatiossa vallitsee avoin vuorovaikutus. (Hurskainen 2000, 20.) Työyhteisön ilmapiiri vaikuttaa osaltaan hyvinvointiin työpaikalla. Huonon työilmapiirin merkkejä ovat esimerkiksi: useat poissaolot, keskinäinen kilpailu, alhainen työtyytyväisyys ja luottamuksen puute. Myös kiire, ristiriitaiset ihmissuhteet ja työn heikko organisointi heikentävät henkilöstön motivaatiota. (Hurskainen 2000, 21.) Yhtenä keskeisimpänä henkisen hyvinvoinnin tekijänä nähdään työntekijöiden keskeinen vuorovaikutus. Kaikilla työpaikoilla ei ole mahdollisuutta sosiaaliseen kanssakäymiseen, jolloin henkinen kuormitus kasvaa. Esimerkkinä voidaan mainita esimerkiksi metsäkoneenkuljettajan työ, joka on pääsääntöisesti yksintyöskentelyä. Yksintyöskentelevän työntekijän turvallisuus on uhattuna joissakin olosuhteissa. (Hurskainen 2000, 21; Työterveyslaitos 1987, 60.) Työntekijä voi kokea asemansa työpaikalla hankalaksi myös esimiesten antamien ristiriitaisten ohjeiden takia. Kun työpaikalla on monta käskijää, voivat esimiehet edellyttää eri asioita samanaikaisesti. (Työterveyslaitos 1987, 56.)

18 Persoonallisuus Organisaatioiden voidaan sanoa muodostuvan ihmisistä (Juuti 2006, 90). Työilmapiirin ja t yötyytyväisyyden ohella organisaation toimintaan vaikuttaa ihmisten persoonallisuus. Ihmiset reagoivat ja käyttäytyvät eri tavoin, koska ovat persoonallisuudeltaan erilaisia. Henkilökemiat syntyvät ihmisen toiminta- ja reaktiotyyleistä. Persoonallisuuteen vaikuttavat myös kokemukset, kasvatus ja koulutus, jotka muokkaavat ihmisen käyttäytymis- ja toimintamalleja sekä tasapainottavat persoonallisuutta. (Viitala 2002, ) Työyhteisöjen toiminnan kannalta keskeistä on itsetuntemuksen kehittäminen. Ilmapiirin kannalta hyödyllistä on, jos työyhteisö keskustelee rakentavasti erilaisuuden merkityksestä. Usein työyhteisöjen ongelmat johtuvat juuri ihmisten erilaisista persoonallisuuksista, koska ihmiset ilmaisevat ajatuksiaan ja käsittelevät uusia asioita eri tavoin. Organisaation tulisi hyödyntää ihmisten erilaisuutta ja pitää sitä rikkautena. (Viitala 2002, ) Työyhteisössä ristiriitoja aiheutuu muun muassa työntekijöiden välisestä kilpailusta, organisaation tarjoamista eduista ja esimiehen johtamist yylistä. Useimmiten rist iriidat liittyvät organisaatiokulttuuriin, mutta ne voivat johtua myös yksilöllisistä tekijöistä. Työntekijä, joka kokee itsensä tärkeäksi ja tasavertaiseksi, voi kertoa työhön liittyvistä ongelmista muille työntekijöille ja saada ongelmiin apua. Ihmisten välinen vuorovaikutus, joka on avointa, avuliasta, toista ihmistä kunnioittavaa ja luottamuksellista, tukee ihmisten työskentelyä työpaikalla. (Juuti 2006, 110.) Henkilöstön ja organisaation haasteena yrityksissä on uusien ajattelu- ja työskentelytapojen opettelu. Jokaisella työntekijällä on yksilöllinen tapa oppia uutta. Oppimistavat voidaan jakaa neljään perustapaan: luovaan, assosioivaan, sääntöiseen ja sopeutuvaan oppimiseen. Jokin oppimisprosessin osa-alue voi olla yksilöllä vahvempi kuin toinen. Ihminen voi olla oppimisprofiilin mukaan ideoija, toimija, ratkaisija tai pohtija. (Viitala 2002, ) Työntekoon vaikuttaa myös työntekijän itseluottamus. Jos työntekijän itseluottamus on korkealla, työ on tehokkaampaa ja itsenäinen työskentely onnistuu. Itseluottamus syn-

19 19 tyy muun muassa sosiaalisista suhteista ja luottamuksesta. Itseensä luottava sosiaalinen työntekijä uskaltaa ilmaista mielipiteensä helpommin kuin hiljainen työntekijä. Henkilökemioiden toimivuus on merkittävässä asemassa yrityksessä. Jos ongelmanratkaisu on toimivaa ja yhteist yö muiden kanssa mutkatonta, toimii työyhteisö paremmin. (Korpi & Tanhua 2002, 183; Työterveyslaitos 2010.) Kiinteä ryhmä tarjoaa jäsenilleen sosiaalista tyydytystä, kun ryhmän jäsenet arvostavat ja kunnioittavat toisiaan. Ryhmän kiinteys vaikuttaa työsuorituksiin ja työkokemuksiin positiivisesti. (Juuti 2006, ) 3.4. Työn ominaisuudet Työmotivaatiotekijöistä yksi tärkeimmistä on työ. Työn ollessa haastavaa ihminen viihtyy työssään ja kokee sen mielekkääksi. Työn tulisi olla tekijälleen sisäisesti palkitsevaa. Työn sisältö vaikuttaa siihen, kokeeko työntekijä työn innostavaksi ja merkitykselliseksi. Kun työntekijä on innostunut työstään, on hän sitoutuneempi työhönsä. Jos työ on samanlaista vuodesta toiseen, työ ei anna tyydytystä työntekijälle. Työn ollessa yksitoikkoista korostuvat motivaatiotekijöinä ihmissuhteet, palkka ja turvallisuus. Työ on mielekästä silloin, kun työntekijän tarvitsee käyttää taitojaan ja työ on sopivan vaativaa. ( Viitala 2002, ; Ruohotie & Honka 2002, 144.) Hyvä työ on sopivasti psyykkisesti ja fyysisesti kuormittava, rakenteeltaan kokonainen, monipuolinen ja merkittävä. Työssä tulisi myös olla mahdollisuus keskinäiseen vuoro- vaikutukseen ja palautteen saamiseen. (Viitala 2002, 136.) Työn tulee olla työntekijää motivoivaa, jotta halu tehdä työtä säilyy. Työt voidaan jaotella rutiinitöihin ja vaihteleviin töihin. Rutiinityö pysyy muuttumattomana ja sisältää toistuvia kaavoja. Se voidaan jakaa vielä osiin, ja sen hahmottelu on selkeää. Esimerkkinä rutiinityöstä eli ositetusta työstä voidaan mainita liukuhihnatyö tehtailla. Rutiinityötä tekevien työntekijöiden motivaatiota voidaan nostaa työvaiheita yhdistämällä ja työtehtäviä monipuolistamalla. Ositetussa työssä työn lopputuloksen näkeminen on hankalaa. Vaihteleva työ eli niin kutsuttu kokonainen työ on ainutlaatuista, jatkuvasti muotoutuvaa, voimakkaasti muuttuvaa ja se myös sisältää epävar-

20 20 muustekijöitä. Vaihtelevassa työssä käytetään hyväksi tiimejä, jotka hoitavat prosessin alusta loppuun. ( Viitala 2002, 137.) Työn tulee olla kannustavaa. Kannustavassa työssä työ on vaativaa ja edellyttää työtaitojen kokonaisvaltaista käyttöä, työtehtävät ovat mielekkäitä, työ on merkityksellistä ja itsenäinen toiminta mahdollista. Työntekijää kannustaa myös palaute työstä. Kannustava työ on työntekijälle palkitsevaa. Työn ollessa palkitsevaa ja kannustavaa poissaolo ja vaihtuvuusluvut ovat myönteisempiä kuin työssä, joka on yksitoikkoista ja virikkeetöntä. (Ruohotie & Honka 2002, ) Poissaolot aiheuttavat muille työntekijöille lisää töitä, joka voi johtaa motivaation hiipumiseen ja työuupumiseen Muut tekijät Stressiä ja motivaation hiipumista työssä saattaa aiheuttaa muiden edellä mainittujen tekijöiden ohella myös työaika ja työpaikan sijainti. Säännöllinen työaika on työaikalain 1996/605 mukaan 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Työpaikan sijaitessa kaukana kotoa, esimerkiksi 70 kilometrin päässä, pidentyy työaika huomattavasti työmatkojen takia ja vapaa-aikaa jää jäljelle vain vähän. Vapaa-aika on ihmiselle työstä vapaata aikaa, jolloin hän voi levätä ja rentoutua. Joissakin tapauksissa vapaa-aika voi kulua kuitenkin työhön valmistautumiseen. (Hurskainen 2000, ) Työn fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät lisääntyvät, kun työpäivät ovat pitkiä ja ylitöitä tehdään säännöllisesti. Pitkät työajat aiheuttavat univajetta, joka johtaa toimintakyvyn heikkenemiseen työpaikalla. 12 tunnin työpäivänä tapaturmariski on kaksinkertainen verrattuna 8 tunnin työvuoroihin. Suunniteltaessa yli 10 tunnin työvuoroja tulee ottaa huomioon, että kuormittavuus ei kasva liian suureksi, tauotus on riittävä, poissaoloja varten on riittävä varamiehistö, ylityötä ei teetetä ja työntekijä ei altistu terveydelle vaarallisille aineille. Työaikojen epäsäännöllisyys ja vuorotyö voivat aiheuttaa terveys- ja jaksamisongelmia sekä lisätä työtapaturmien riskiä. Epäsopivat työajat vaikuttavat työtyytyväisyyttä alentavasti, sillä t yön ja vapaa-ajan yhteensovittaminen on tällöin hankalaa. (Kandolin, I )

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI

KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI KERROSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI Case: Scandic LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Majoitustoiminta Opinnäytetyö Kevät 2015 Henna-Riikka Niutanen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KOHTI TOIMIVAA YHTEISTYÖTÄ

KOHTI TOIMIVAA YHTEISTYÖTÄ KOHTI TOIMIVAA YHTEISTYÖTÄ Oulun Cumulus -hotellissa Maria Hanhisalo Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis ja talousala

Lisätiedot

Mitä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat odottavat tulevalta työpaikalta?

Mitä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat odottavat tulevalta työpaikalta? Rahko Mari & Rantala Reija Mitä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat odottavat tulevalta työpaikalta? Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Tammikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä

Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous, Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Elli Heiskanen ja Sami Hirvonen Suorituksen johtaminen - Case-tutkimus kolmessa huonekaluyrityksessä Opinnäytetyö

Lisätiedot

Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA

Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailun ko. Syksy 2007 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MILJOONAVASTUU Tutkimus kirjastoautohenkilöstön työstä

MILJOONAVASTUU Tutkimus kirjastoautohenkilöstön työstä MILJOONAVASTUU Tutkimus kirjastoautohenkilöstön työstä Vesa Sarajärvi Oulun seudun ammattikorkeakoulu Kaupan ja hallinnon yksikkö Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma 03.04.2002 Sarajärvi, Vesa.

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

OSASTONHOITAJA JA TYÖHYVINVOINTI

OSASTONHOITAJA JA TYÖHYVINVOINTI Opinnäytetyö OSASTONHOITAJA JA TYÖHYVINVOINTI Taina Laru Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hoitotyön koulutusohjelma 2009 TURUN TIIVISTELMÄ AMMATTIKORKEAKOULU Terveysala / Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Kevät 2015 Tiina Laine Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen

Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen Eläketurvakeskuksen monisteita 52 Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen Simo Forss Eläketurvakeskuksen monisteita 52 Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja

Lisätiedot

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Raportti Tuula Räsänen Jouni Sipponen Maria Hirvonen Rauno Pääkkönen 1 Helsinki Työterveyslaitos Tutkimus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumin,

Lisätiedot

MITEN SATAKUNTALAINEN YRITTÄJÄ VOI?

MITEN SATAKUNTALAINEN YRITTÄJÄ VOI? MITEN SATAKUNTALAINEN YRITTÄJÄ VOI? Satakuntalaisten yrittäjien hyvinvoinnin tila Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Sini Elomaa Ohjaajat: KTT Harri Virolainen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi. Johanna Lehtinen

Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi. Johanna Lehtinen Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi Johanna Lehtinen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 22.12.2011 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Johanna Lehtinen Raportin nimi

Lisätiedot

Henkilöstötyytyväisyystutkimus

Henkilöstötyytyväisyystutkimus Henkilöstötyytyväisyystutkimus Kysely vuokratyöntekijöille Jaana Hämäläinen Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Yhteiskuntatieteiden,

Lisätiedot

Lupa löytää uutta projektin vaikuttavuus Katriinan sairaalan työntekijöiden työhyvinvointiin

Lupa löytää uutta projektin vaikuttavuus Katriinan sairaalan työntekijöiden työhyvinvointiin Lupa löytää uutta projektin vaikuttavuus Katriinan sairaalan työntekijöiden työhyvinvointiin Jauhiainen, Annamiina Räihä, Merja Väisänen, Satu 2009 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila

Lisätiedot

Työmotivaatio ja henkilöstön motivointikeinot esimiestyössä

Työmotivaatio ja henkilöstön motivointikeinot esimiestyössä Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Anna Piirainen Työmotivaatio ja henkilöstön motivointikeinot esimiestyössä Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 354 Helsinki

Lisätiedot

KOHTI VETOVOIMAISTA JA HYVINVOIVAA TYÖYHTEISÖÄ

KOHTI VETOVOIMAISTA JA HYVINVOIVAA TYÖYHTEISÖÄ KOHTI VETOVOIMAISTA JA HYVINVOIVAA TYÖYHTEISÖÄ Toimintamalli opettajien organisaatioon sitoutumisen vahvistamiseksi ja työn imun edistämiseksi Koulutuskeskus Salpauksessa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali-

Lisätiedot

VUOSINA 2009 2012 VALMISTUNEIDEN LIIKUNNANOPETTAJIEN TYÖTYYTYVÄISYYS JA SUUNTAUTUMINEN TYÖMARKKINOILLE

VUOSINA 2009 2012 VALMISTUNEIDEN LIIKUNNANOPETTAJIEN TYÖTYYTYVÄISYYS JA SUUNTAUTUMINEN TYÖMARKKINOILLE VUOSINA 2009 2012 VALMISTUNEIDEN LIIKUNNANOPETTAJIEN TYÖTYYTYVÄISYYS JA SUUNTAUTUMINEN TYÖMARKKINOILLE Valtteri Similä Ville Simola Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2013 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

Sisäinen asiakkuus - Case: Valtakunnallinen tullineuvonta

Sisäinen asiakkuus - Case: Valtakunnallinen tullineuvonta Sisäinen asiakkuus - Case: Valtakunnallinen tullineuvonta Kupari, Leena 2012 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Sisäinen asiakkuus - Case: Valtakunnallinen tullineuvonta Leena Kupari Liiketalouden

Lisätiedot

Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum

Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum Pörsti, Jenna Rautio, Anni 2013 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö Case: Ferenda & Justitum

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

TYÖAIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTTO RANTASALMEN VUODEOSASTOLLA JA SAVONLINNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO KAHDELLA

TYÖAIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTTO RANTASALMEN VUODEOSASTOLLA JA SAVONLINNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO KAHDELLA Päivi Baljaskin, Anne Ronkainen, Teija Ronkanen TYÖAIKA-AUTONOMIAN KÄYTTÖÖNOTTO RANTASALMEN VUODEOSASTOLLA JA SAVONLINNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO KAHDELLA Opinnäytetyö Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Ympäristöteknologian koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Satu Leskinen ENON ENERGIAOSUUSKUNNAN SISÄINEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS Opinnäytetyö Joulukuu 2011

Lisätiedot

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE Kyselyraportti Kelan toimihenkilöyhdistyksen nuorisotoimikunta 4/2012 1 SISÄLLYS 1 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS 3 1.1 Taustaa 3 1.2 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot