TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ"

Transkriptio

1 TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ Mielipidekysely Laine, Pauliina Nuora, Katriina

2 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma LAINE, PAULIINA JA NUORA, KATRIINA: TEKNAn jäsenien arvio TEKNAn nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista sekä potentiaalisten jäsenien näkemys järjestöstä. Markkinointitutkimus, 21 sivua, 3 liitettä (13 sivua) Helmikuu 2008 Pääaine: Teollisuustalous Tarkastaja(t): Janne Toivonen Avainsanat: Markkinointitutkimus, Mielipidekysely, TEKNA, TEK Tämän työn tavoitteena on selvittää TEKNAn tulevan strategian tueksi sitä, miten nykyiset jäsenet kokevat järjestön nyt ja mitä he mahdollisesti haluaisivat tulevaisuudessa. Tämän työn pohjalta tulisi saada jotain informaatiota kyseisten asioiden tueksi, jotta päätöksiä voitaisiin tehdä. Työssä toisena osana on kartoittaa potentiaalisiksi luokiteltujen jäsenien mielipidettä järjestöstä ja sen toiminnasta, sekä yleisistä syistä kuulua järjestöihin. Työ suoritettiin kyselytutkimuksella, joka kerättiin pääosin Internet-pohjaisella lomakkeella. Palveluntarjoajana oli Webropol-markkinointitutkimusohjelma. Vastauksista 17 kerättiin paperisella lomakkeella opiskelijoiden keskuudessa, jotka kuuluivat potentiaalisten jäsenien ryhmään. Kysely lähetettiin noin 130 jäsenelle TEKNAn sähköpostilistan kautta ja potentiaalisille jäsenille (noin 80) TEKin sähköpostilistan kautta. Tätä kautta saatiin aineisto suoraan tiedostoksi ja sitä analysoitiin Microsoft Excelin ja SPSSohjelman kanssa. Vastausprosentti jäsenien kyselyssä oli 38,5 %. Yleisesti jäsenet olivat melko tyytyväisiä TEKNAn toimintaan. Suurimpana syynä tapahtumista poisjäämiseen oli, että ajankohta ei ollut sopinut. Kuitenkin osallistujat olivat yleisesti tyytyväisiä tapahtumiin. Jos siis tapahtumiin halutaan enemmän ihmisiä, tulisi ehkä enemmin kiinnittää huomiota siihen, että ajankohta on hyvä ja että tapahtumista tiedotettaisiin ajoissa, kuin siihen, että tapahtumien luonnetta alettaisiin muuttaa. Potentiaalisten jäsenien kyselyssä vastausprosentti nousi 72 %. Tässä kyselyssä selvin huomio oli, että TEKNAsta ei tiedetä kovinkaan paljoa. Vastaajista 64 % ei ollut kuullutkaan TEKNAsta aikaisemmin ja 27 % oli kuullut vain nimen. Kuitenkin vastaajat pitivät TEKNAn toimintaa monipuolisena ja kiinnostavana ja 93 % vastaajista kertoi voivansa ajatella liittyvänsä TEKNAan joko nyt tai tulevaisuudessa. Potentiaalia laajentumiselle siis löytyy, mutta jos tätä halutaan, tulisi mainostusta ja tiedotusta TEKNAsta lisätä.

3 ii ALKUSANAT Tämä työ sai alkunsa TETA-5310 Markkinointitutkimus -kurssilla, jossa yhdessä poimimme mielenkiintoiselta kuulostavan aiheen muiden joukosta. Takana oli muutamia luentoja kurssiin liittyen ja tästä eteenpäin työvuoro oli meidän. Työn tarkoituksena on kartoittaa TEKin Naisakatemian jäsenistön mielipidettä järjestöstä ja kartoittaa myös mahdollisia tulevaisuuden odotuksia toiminnasta. Lisäksi tehtiin tutkimusta potentiaalisten jäsenien näkemyksestä järjestöä kohtaan. Työn teki työpari Katriina Nuora ja Pauliina Laine yhteistyössä. Työn ohjaajana toimi Janne Toivonen, kurssin harjoitusten vetäjä. Lisäksi suuren panoksensa antoi TEKNAn puolesta Katri Linden, jolta saimme hyviä vinkkejä työn tekemiseen ja tutkimuslomakkeiden hiomiseen. Haluamme kiittää yllämainittuja apuja työn suorittamisesta sekä tietysti myös aloituspalaverissa ollutta Kirsi Niemistä hyvistä aloituskuvioista. Lisäksi haluamme kiittää ystäviämme, jotka vastasivat koeversioon kyselylomakkeesta ja antoivat hyviä kommentteja lomakkeen parantamiseksi. Suuri Kiitos! Lisäksi toivomme, että tästä työstä olisi todella hyötyä TEKNAlle sen tulevaisuuden toimia suunnitellessa!

4 iii SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... i ALKUSANAT... ii SISÄLLYS... iii 1. JOHDANTO TEKin naisakatemia (TEKNA) Työn tavoite MENETELMÄT TULOKSET TEKNAn jäsenien kysely TEKNAn nykytila Järjestön tulevaisuus TEKNAn potentiaalisten jäsenien kysely Vastaajien tausta TEKNAn tuntemus ja mielikuvat Järjestötoiminta yleensä Mielipide TEKNAsta PÄÄTELMÄT LÄHTEET... 21

5 1 1. JOHDANTO 1.1. TEKin naisakatemia (TEKNA) TEKin naisakatemia (TEKNA) on perustettu Sen tarkoituksena on toimia Pirkanmaalla tekniikan akateemisten naisten yhdyssiteenä sekä keskustelun herättäjä ajankohtaisissa jäseniä kiinnostavissa asioissa. TEKNA toimii TEKin kerhona. Sen päätoimintamuotoja ovat yritysvierailut, luennot, seminaarit ja muut tilaisuudet, joita TEKNA järjestää kuukausittain. Jäseniä TEKNAlla tällä hetkellä on n (TEKNAn kotisivut 2007.) 1.2. Työn tavoite Tämän työn tavoitteena on selvittää TEKNAn nykyisten jäsenien arvio TEKNAn nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista sekä selvittää potentiaalisten jäsenien näkemys siitä, mitä TEKNAn tulisi olla. Tutkimuksella on siis kaksi pääkysymystä, koska tutkimuksella ei haluttu keskittyä pelkästään nykyisten jäsenien tyytyväisyyteen. Tarkoituksena oli ottaa huomioon myös laajentumisen mahdollisuus ja sen vuoksi potentiaalisten jäsenien mielipidettä kysyttiin. TEKNA on päivittämässä itselleen strategiaa ja tutkimuksen tavoitteena on auttaa strategiaryhmää kartoittamaan jäsenistön mielipidettä toiminnasta. Kysymyksen asettelussa haluttiin ottaa huomioon, niin TEKNAn tämän hetken tilanne, kuin jäsenien toiveet tulevaisuudelle, jotta voitaisiin kokonaisvaltaisesti pohtia järjestön tulevaisuuden näkymiä. Toisaalta haluttiin ottaa mukaan myös potentiaalisten jäsenien näkemys, sillä yleisesti organisaation on hyvä peilata toimintaansa myös puolueettomalta näkökannalta. Koska TEKNA toimii Pirkanmaalla, tutkimuskin toteutettiin Pirkanmaan alueella. Koska TEKNAn jäsenmäärä on suhteellisen pieni (n.130 jäsentä), ei kyselyn kohderyhmää tarvinnut rajata, vaan kysely lähetettiin kaikille jäsenille. Kuitenkin potentiaalisia jäseniä Pirkanmaankin alueella on melko paljon, joten tästä otettiin vain noin 80 hengen otos. Tässä otettiin myös huomioon ainoastaan TEKin jäsenet, koska TEKin kautta saatiin yhteystietoja. Täten nämä henkilöt, jotka ovat saaneet teknisen koulutuksen, mutta eivät ole TEKin jäseniä, on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle. Lisäksi vielä tehtiin Tampereen teknillisen yliopiston naisopiskelijoille potentiaalisten jäsenien kyselyä noudatteleva kysely paperilomakkeilla, näitä oli 17 henkilöä. Näin ollen saatiin hieman lisää osanottajamäärää potentiaalisten kyselyyn ja samalla opiskelijanäkökulmaa asioihin.

6 2 2. MENETELMÄT Projekti aloitettiin tutkimusongelman määrittelyllä pääkysymykseksi, joka on jo yllä mainittu: TEKNAn nykyisten jäsenien arvio TEKNAn nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista sekä potentiaalisten jäsenien näkemys siitä, mitä TEKNAn tulisi olla. Tämän jälkeen jaoteltiin ongelmaa puukaavio-tekniikan avulla. Aivan ensimmäiseksi päädyttiin kahteen eri kohderyhmään ja sen jälkeen nykyisten jäsenien työ jakautui taustatietojen, järjestön nykytilan ja tulevaisuuden kesken. Kun ongelma oli jaoteltu kaavion avulla, muodostettiin sen pohjalta kysymyksiä. Kysymykset tarkentuivat matkan varrella, kun työn eri osapuolet, tekijät, ohjaaja ja TEK- NAn yhteyshenkilö antoivat omia kommenttejaan ja muokkasivat kyselyä lopulliseksi versioksi. Koska edellä mainituilta kahdelta tutkimusryhmältä haluttiin varsin erilaisia tietoja, oli jo melko alkumetreiltä selvää, että tehtäisiin kaksi kyselyä; toinen nykyisille jäsenille ja toinen potentiaaliselle. Myös koska TEKNAlaisten sähköpostiosoitteet olivat saatavilla helposti ja TEKin kautta saatiin potentiaalisten jäsenien sähköpostiosoitteet, päätettiin suorittaa kysely Internetissä. Tähän vaikutti myös osaltaan se, että yliopiston lisenssin kautta oli mahdollisuus käyttää Internet-pohjaista Webropol-ohjelmaa, jolla kyselyiden luonti onnistuu suhteellisen helposti. Opiskelijoiden joukossa päätettiin tehdä tavallinen paperikysely, koska kyselyn tekijät saivat omilla luennoillaan ja yliopistolla kulkiessaan hyvin tavoitettua naisopiskelijoita.

7 3 3. TULOKSET 3.1. TEKNAn jäsenien kysely TEKNAn jäsenien kysely (liite 2) lähetettiin kaikille TEKNAn jäsenille, joita on noin 130. Kysely lähetettiin ja vastausaikaa oli asti. Vastauksia saatiin 50 kpl, joten vastausprosentti on 38,5 %. Vastaajien keski-ikä on 37 vuotta. Vanhin vastaaja on 59-vuotias ja nuorin 26-vuotias. Tämä vastannee melko hyvin TEKNAn yleistä jäsenistön jakaumaa. Suurin osa vastaajista (76 %) oli opiskellut Tampereen teknillisessä yliopistossa. Toiseksi eniten (14 %) vastanneet olivat opiskelleet Teknillisessä korkeakoulussa. Muutamat olivat myös opiskelleet Oulun ja Helsingin yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Vastanneissa ei ollut mukana yhtäkään opiskelijajäsentä, mutta yksi vastannut oli valmistunut vasta vuonna Pisimpään työelämässä oltiin oltu vuodesta 1987 lähtien. Suurin osa (56 %) kuitenkin oli valmistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vastaajista 18 % asuu yksinään, 30 % kahdestaan ja lopuilla 52 % asuu enemmän kuin kaksi ihmistä, joten suurimmalla osalla vastanneista on lapsia. Yhtenä taustatietokysymyksenä oli vielä mihin muihin järjestöihin vastaajat kuuluvat ja minkä vuoksi he näihin kuuluvat. Tämä oli avoin kysymys ja koska vastaajat luultavasti ymmärsivät kohdan eri tavoin, ei järjestöistä saanut tehtyä luotettavaa yhteenvetoa. Kuitenkin syitä, miksi vastaajat kuuluvat erilaisiin järjestöihin, saatiin koottua. Yleisin mainittu järjestö oli TEK ja muut ammattijärjestöt ja näissä syynä oli juuri ammattijärjestöön kuuluminen sekä monet mainitsivat myös TEKin tarjoamat lakipalvelut sekä etuudet. Muissa järjestöissä yleisimpänä syynä liittymiseen oli verkostoitumisen mahdollisuus (sekä henkilökohtaisen että ammatillisen). Muina yleisinä syinä olivat lapset ja heidän etujensa valvominen. Monet myös kuuluivat järjestöihin vanhojen työtehtäviensä kautta tai harrastuksensa kautta. Pari vastaajaa halusi myös vaikuttaa järjestön kautta yhteiskunnallisesti sekä luoda yhteishenkeä työpaikan vähemmistön kesken TEKNAn nykytila TEKNAn nykytilaa kartoitettiin kysymällä jäseniltä tapahtumien laadusta ja toiminnan painotuksista erilaisia kysymyksiä TEKNAsta yleisesti Avoimella kysymyksellä kysyttiin mikä on ollut vastaajalle ensisijainen syy liittyä TEKNAan. Vain kaksi jätti vastaamatta kysymykseen, joten avoimeksi kysymykseksi vastausprosentti oli hyvä. Vastanneista 46 % (22 henkilöä) vastasi yhdeksi tärkeimmäksi syyksi verkostoitumisen. Osa näistä tarkensi, että hakivat TEKNAn kautta juuri am-

8 4 matillista verkostoitumista ja lisäksi yksi henkilö kertoi liittymisensä syyksi verkostoitumisen muihin toimialoihin. Myös kolmanneksi yleisin syy (14 vastausta) on verkostoitumiseen liittyvä eli halu tutustua alueen naisosaajiin ja saada uusia ystäviä. Lisäksi vielä neljä henkilöä vastasi kontaktien luomisen olevan ensisijainen syy. Verkostoitumisen voidaan siis katsoa olevan hyvin tärkeä teema jäsenten mielestä. Toiseksi yleisin syy oli TEKNAn mielenkiintoiset tapahtumat ja teemat. Näin vastasi 15 henkilöä. Lisäksi vielä syitä liittyä juuri TEKNAan oli: halu kuulua juuri naisjärjestöön (7 vastaajaa), ystävän suositus tai että ystävät liittyivät samaan aikaan (5), kaverien tapaaminen ja samanhenkisten ihmisten oleminen TEKNAssa (3), yritysmaailmaan tutustuminen (3), mahdolliset ammatilliset kehitysmahdollisuudet, yhteinen tekeminen sekä kokemuksien vaihto ja tukiverkko. Jäsenistä 86 % oli samaa mieltä väittämän Tapahtumien laatu on mielestäni ollut hyvä parin viime vuoden aikana. kanssa ja näistä jopa 28 % täysin samaa mieltä. Kukaan ei ollut täysin eri mieltä, joten pääasiassa yleisesti voidaan sanoa, että tapahtumien laatuun ollaan suhteellisen tyytyväisiä. Yksi vastaajista oli melko eri mieltä tapahtumien laatuväittämän kanssa, tämä tekee 2 % vastaajista. Jäsenmaksun korottamisesta oltiin montaa mieltä. Vastaajista 44 % ei olisi valmis maksamaan nykyistä suurempaa jäsenmaksua, mutta 30 % on samaa mieltä siitä, että jäsenmaksu voisi olla suurempikin, joten jäsenistö ei ole kovin yksimielinen tässä asiassa. Samoin 26 % ei osannut ottaa kantaa asiaan. Kuitenkin 96 % oli sitä mieltä, että he olisivat valmiita maksamaan joistain tapahtumista erillisen maksun. Suurin osa oli myös sitä mieltä, ettei TEKNAlla ainakaan ole liian harvoin tapahtumia (80 % melko tai täysin eri mieltä väitteen Tapahtumia on mielestäni liian harvoin kanssa). Tämä ei kuitenkaan kerro sitä, kokevatko jäsenet, että tapahtumia on liikaa. Kuitenkin noin 80 % oli joko täysin tai melko samaa mieltä siitä, että TEKNAn tapahtumat ovat olleet monipuolisia, joten tuntuu, että kaikille löytyy mielenkiintoisia tapahtumia eikä niiden määrää ole ehkä syytä lisätä. Yli 50 % vastaajista ei osannut sanoa TEKNAn julkisuuskuvasta mitään, kun kysyimme onko järjestön julkisuuskuva hyvä. Vaikka 38 % piti julkisuuskuvaa pääosin hyvänä, on kuitenkin pohdittava pitäisikö jäsenien tietää enemmän järjestön julkisuuskuvasta, jos yli puolet ei osaa ottaa kantaa asiaan. Oheisessa kuvassa 1 nähdään mielipiteen jakautuneisuutta siinä, miten jäsenet kokevat olonsa TEKNAn tapahtumissa. Suurin osa on joko melko tai täysin eri mieltä sen kanssa, että tuntisi olonsa ulkopuoliseksi tapahtumissa. Huomionarvoista on kuitenkin, että 20 % vastaajista tuntee jollain tasolla olonsa ulkopuoliseksi. Kukaan ei kuitenkaan ole täysin sitä mieltä, että olisi ulkopuolinen.

9 5 "Tunnen oloni ulkopuoliseksi TEKNAn tapahtumissa." 100 % 80 % Täysin samaa mieltä 60 % 40 % 20 % 0 % 0 20 % 22 % 36 % 22 % Melko samaa mieltä En osaa sanoa Melko eri mieltä Täysin eri mieltä Kuva 1.- Jäsenien ulkopuolisuuden tuntemukset tapahtumissa. Jäsenistön monipuolisuuteen liittyen kysyttiin koostuuko TEKNA jäsenien mielestä riittävän monipuolisesti eri ammatillisen taustan omaavista ihmisistä. Vastaajista 50 % oli melko samaa mieltä asian kanssa, 12 % täysin samaa mieltä ja 30 % ei osannut sanoa kantaansa. Vain 8 % vastaajista ilmoitti että ovat melko eri mieltä väitteen kanssa. Kuitenkin kysymysmuoto ei sinällään kerro, haluaisivatko jäsenet lisää erilaisen ammattitaustan omaavia jäseniä järjestöön. Vaan, että nykyisin ammattitausta on tarpeeksi heterogeeninen heidän mielestään. Ehkä tässä voi pohtia sitä, ettei kovin moni ainakaan tunne, että jokin ammattiala olisi painottunut toiminnassa. Lisäksi kysyttiin saavatko jäsenet riittävästi tietoa TEKNAn tapahtumista. Yli 90 % oli sitä mieltä, että he saavat riittävästi tietoa. Vain 6 % ilmoitti olevansa melko eri mieltä väitteemme kanssa, joten he eivät koe saavansa tarpeeksi tiedotusta. Kuitenkin kaikki vastaajista, yhtä lukuun ottamatta olivat sitä mieltä, etteivät he tarvitse muuta tiedotuskanavaa olemassa olevien sähköpostin ja Internet-sivujen lisäksi. Yksi joka ei ollut ottanut edelliseen kantaa, ilmaisi ihmetyksensä TEKNAn kotisivujen olemassaolosta. Kyselyssä kysyttiin myös jäsenten näkemyksiä siihen, kokevatko he TEKNAn hyvänä tukiverkkona itselleen. Yleisesti 46 % vastaajista piti järjestöä hyvänä tukiverkkona, mutta toisaalta 30 % ei nähnyt järjestön merkitystä tällä saralla. Oheisessa kuvassa 2 on kuvattu talouden koon vaikutusta järjestön kokemiseen tukiverkkona. Yleisesti voidaan nähdä, että kolmihenkiset taloudet ovat eniten sitä mieltä, että järjestö on hyvä tukiverkko. Yllättävää ehkä on se, että yksinasuvat eivät näe niin selkeästi tätä merkitystä.

10 6 Vastaajien mielipide väitteeseen TEKNA on hyvä tukiverkko talouden kokoluokittain. 100 % 80 % % 40 % Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 20 % % Talouden koko Kuva 2.-TEKNA tukiverkkona. Lopuksi vielä pyydettiin arvioimaan haluaisivatko jäsenet enemmän eri-ikäisiä ihmisiä TEKNAan. Kysymys ei ehkä arvota tarpeeksi sitä, onko jäsenkunta tarpeeksi monipuolinen ikäjakaumaltaan tällä hetkellä, mutta antaa viitteitä siitä, miten jäsenet kokevat asian. Jos haluaa enemmän eri-ikäisiä ihmisiä, voidaan ajatella, että henkilön mielestä jäsenkunta ei ole tarpeeksi heterogeeninen, mutta toisaalta tämä voi olla myös karkea yleistys ja myös ikäjakaumaa monipuolisena pitävät haluavat silti enemmän eriikäisyyttä. Lähes puolet (48 %) vastaajista ei kuitenkaan osannut sanoa asiaan mitään. Toisaalta jopa 40 % oli sitä mieltä, että he haluaisivat enemmän eri-ikäisiä ihmisiä järjestöön, kun taas vain 12 % oli melko eri mieltä väitteen kanssa eli eivät haluaisi enempää eri-ikäisiä. Kuitenkin, koska enemmän eri-ikäisiä haluavia on noinkin paljon, voidaan pohtia millä keinoin tätä voitaisiin toteuttaa, jos jäsenkuntaa halutaan lisätä Toiminnan painotukset Jäsenistön arvioita TEKNAn toiminnan painotuksista (ammatillinen kehittyminen, yleissivistys ja hyvinvointi sekä verkostoituminen) tarkastellaan seuraavassa. Jäseniä pyydettiin arvioimaan näiden kolmen toiminta-alueen painotuksia vaihdellen liian paljosta painotuksesta liian vähäiseen. Yleisesti kuitenkin jäsenten mielestä toiminnat painottuvat sopivasti joka alueella. Vastaajista ammatillisessa kehittymisessä 74 % oli tätä mieltä, yleissivistyksessä ja hyvinvoinnissa 82 % ja verkostoitumisessa 64 %. Kuitenkin voidaan huomata, että 20 % mielestä ammatillinen kehittyminen painottuu hieman liian tai liian vähän. Samoin myös verkostoitumisessa 34 % mielestä tämä osa-alue painottuu hieman liian tai liian vähän. Yleissivistyksestä ja hyvinvoinnista vain 12 % oli sitä mieltä, että alue painottuu hieman

11 7 liian vähän. Voidaan kuitenkin miettiä, että onko esimerkiksi verkostoitumisen painotuksissa liian suuri prosentti sitä mieltä, että painotusta osa-alueeseen on liian vähän. Kuvassa 3 on vielä eri yllä oleva selvennyksenä. Miten TEKNAn toiminta-alueet painottuvat? 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 20 % 74 % 12 % 82 % 34 % 64 % 6 % 6 % 2 % Ammatillinen kehittyminen Yleissivistys ja hyvinvointi Verkostoituminen Painottuu liikaa Painottuu sopivasti Painottuu vähän Kuva 3.-Toiminta-alueiden painotukset Tämän jälkeen pyydettiin jäseniä antamaan ehdotuksia mahdollisille muille toimintaalueille. Suurin osa vastaajista ei osannut nimetä olemassa olevien lisäksi mitään, mutta seuraavassa listassa on muutamia ehdotuksia asiaan. - Yhteiset matkat - Joku säännöllinen epämuodollinen tapaaminen, kuten esimerkiksi sauvakävely ja sauna 1 kerran kuukaudessa - Vapaa-aikaan liittyvä, esimerkiksi teatteri - Etiketti-/ tapakoulutusta, kulttuurikoulutusta Jäseniä pyydettiin myös arvioimaan erilaisten syiden merkitystä TEKNAan kuulumisessa. Näitä syitä olivat: hauskanpito ja yhdessäolo, uusiin ihmisiin tutustuminen, verkostoituminen, ammatillinen kehittyminen, yleissivistys ja hyvinvointi sekä järjestö tukiverkkona. Kuvassa 4 on kuvattu näiden syiden merkityksiä. Siitä nähdään, että suurin osa koki verkostoitumisen hyvin tärkeäksi syyksi (38 %). Kuitenkin yleisesti uusiin ihmisiin tutustuminen (98 %) luokiteltiin useimmiten melko tai hyvin tärkeiksi syiksi. Aikaisemmin 46 % luokitteli TEKNAn hyväksi tukiverkoksi itselleen ja myös tässä tapauksessa tukiverkko nähtiin hyvin tai melko tärkeäksi syyksi kuulua järjestöön 48 % tapauksista. Tämä syy oli kuitenkin pienin tässä luokittelussa.

12 8 TEKNAan kuulumisen syiden merkitykset jäsenille. 100 % % % % % 10 0 % Vähän tai ei lainkaan merkitystä Ei kovinkaan tärkeä En osaa sanoa hauskanpito ja yhdessäolo uusiin ihmisiin tutustum inen verkostoitum inen am m atillinen kehittyminen yleissivistys ja hyvinvointi tukiverkko Melko tärkeä Hyvin tärkeä Kuva 4.- TEKNAan kuulumisen syiden merkityksiä Tapahtumien kävijät ja syyt poissaoloihin Kyselyssä kysyttiin myös muutamien viime vuoden TEKNAn organisoimien tapahtumien osallistumisaktiivisuudesta. Pääosin vastaajat eivät olleet vierailleet kuin muutamissa tapahtumissa. Suurin osanottajamäärä vastaajien keskuudesta oli ollut pikkujouluissa Finlaysonilla (20 henkeä 50 vastaajasta), seuraavaksi eniten oli kävijöitä suuressa verkostoitumistapahtumassa eli Tampereen pormestarin kutsuilla huhtikuussa 2007 (19 henkeä 50 vastaajasta). Vähiten kävijöitä vastaajista oli ollut perinteisillä Wappukuohareilla (4 henkeä 50 vastaajasta). Nämä luvut eivät tietenkään kerro absoluuttisia kävijämääriä, koska ne on saatu vain vastaajien antamista vastauksista. Yleisesti kuitenkin suurin osa tapahtumiin osallistuneista piti tapahtumia onnistuneina. Vain muutamia yksittäisiä tapauksia ilmeni, jossa joko ei osattu sanoa tapahtuman onnistumisesta tai sitten ei oltu tyytyväisiä tapahtumaan. Vastaajista 34 % oli käynyt vain yhdessä tapahtumassa vuoden aikana ja tämä oli myös absoluuttisesti suurin käyntikertojen määrä. Jäsenistä 20 % ei ollut käynyt yhdessäkään tapahtumassa. Tämän lisäksi löytyi kolme vastaajaa, jotka olivat käyneet kahdeksassa tapahtumassa yhdestätoista eli eniten osallistumiskertoja koko joukosta. Seuraavassa kohdassa pyydettiin vastaajia arvioimaan ensisijaista syytään olla pois tapahtumista. Vaikka pyydettiin ensisijaista syytä, oli vastaajilla mahdollisuus vastata moneen kohtaan ja useat olivatkin löytäneet kahtakin syytä, joten seuraavan arvioinnin lukumäärät perustuvat yhteenlaskettuihin vastausmääriin.

13 9 Vastauksia kerättiin siis yhdestätoista tapahtumasta ja vastaajina olivat kaikki, jotka eivät olleet osallistuneet tapahtumiin. Suurin syy kokonaismäärässä oli tapahtumista poisjäämiseen se, ettei ajankohta ollut sopinut. Tähän vastattiin 220 kertaa, joka tekee 48 % kokonaismäärästä. Seuraavaksi suurin syy oli se, ettei aihe kiinnostanut (110 kertaa, 22 %) ja perhekiireet (83 kertaa, 18 %). Usein kuitenkin perhekiireet ja ajankohdan sopimattomuus rinnastettiin toisiinsa. Yleensä jokaisen tapahtuman kohdalla ajankohdan sopimattomuus sai eniten ääniä. Golf-kurssin kohdassa kuitenkin suuremman määrän ääniä sai se, että aihe ei ollut kiinnostanut vastaajaa (49 % niistä, jotka eivät osallistuneet sanoi tämän syyksi). Ohessa vielä kuvassa 5 on edelliset tulokset graafisessa muodossa. TEKNAn tapahtumista poisjäämisen syyt. Aihe ei kiinnostanut Ajankohta ei sopinut Perhekiireet Tilaisuuksiin tuleminen on jännittänyt Tunnen itseni ulkopuoliseksi tapahtumissa Muu Kuva 5.- Tapahtumista poisjäämisen syyt Kukaan ei myöntänyt, että tapahtumiin tulo olisi jännittänyt, mutta oli tapauksia, joissa jäsen koki itsensä ulkopuoliseksi tapahtumissa. Seitsemän jäsentä 46:sta sanoi Wappukuohareilta poisjäämisen syyksi sen, että tuntee olonsa ulkopuoliseksi, tämä tekee 15 %. Kolmessa tapahtumassa (vuosi- ja vaalikokoukset sekä verkostoitumistapahtuma) aina jokaisessa 2 henkilöä sanoi saman poissaolosyyn Järjestön tulevaisuus Ensin tulevaisuusosiossa pyrittiin kartoittamaan TEKNAlaisten yleisiä toivomuksia TEKNAn tulevaisuuden suhteen. TEKNAn jäsenkunnan laajentumista kannatti 46 % vastaajista, kun taas sitä vastaan oli 22 %. Muilla ei ollut mielipidettä tähän asiaan. Hyvin moni (68 %) kuitenkin tunsi jonkun, joka voisi liittyä TEKNAn jäseneksi, joten näihin ihmisiin panostamalla voitaisiin saada ihmisiä lisää TEKNAan. Järjestön tuottamiin

14 10 palveluihin oltiin melko tyytyväisiä, sillä vain 10 % vastanneista haluaisi enemmän palveluja. Kuitenkin vain 6 vastaajaa 50:stä oli tietoinen TEKNAlaisten mahdollisuuksista tehdä sähköpostilista mielenkiintoisen aiheen ympärille. Nämä 10 % jotka halusivat lisää palveluja, ehdottivat lisäpalveluiksi kulttuuria, verkostoitumista esimerkiksi tilaisuuksien jälkeen järjestetyillä jatkoilla ja lastenhoitajaa tapahtumien ajaksi. Lastenhoitajan ehdottaja sanoi, että tämä palvelu saisi olla maksullinen. Suurin osa vastanneista haluaisi TEKNAn tapahtumien sijoittuvan arkipäiville ja kestävän 2-3 tuntia. Vain kaksi vastannutta haluaisi tapahtumien kestävän 3-5 tuntia, mutta he halusivat tapahtumien sijoittuvan vaihtelevasti viikonlopuille ja arkipäiville, joten ehkä he halusivat pidempiä tapahtumia juuri viikonlopulle. Tätä ei kuitenkaan näe suoraa kyselystä, vaan perustuu olettamukseen. Tapahtumien sijoittuminen vaihtelevasti viikonlopuille ja arkipäiville olikin toiseksi yleisin vastaus tähän kysymykseen, mutta se sai kuitenkin selvästi vähemmän kannatusta kuin vain arkipäiville sijoittuvat tapahtumat. Pari vastaajaa halusi myös tapahtumat aina samalle viikonpäivälle. Yleisissä terveisissä TEKNAlle myös pari vastaaja kritisoi sitä, että tapahtumista tiedotetaan liian myöhään. Toinen näistä ehdotti tähän ratkaisuksi sitä, että tapaamiset pidettäisiin aina esimerkiksi kuukauden viimeisenä tiistaina, jolloin päivän osaisi aina varata vapaaksi. TEKNAn mahdollisesta mainostamisesta kysyttiin avoimella kysymyksellä ja siihen saatiinkin melko hyvin vastauksia (vastausprosentti 66 %). Monet kannattivat opiskelijoiden keskuudessa mainostamista ja tähän tarkempina keinoina ehdotettiin messuille osallistumista, teekkarikalenterissa mainostamista sekä mainosta valmistuvien kansioon. Joku myös ehdotti, että käytäisiin mainostamassa yleensäkin teknistä koulutusta päiväkodeissa ja kouluilla niin, että lapset jo pienestä pitäen pitäisivät sitä yhtenä vaihtoehtona. Useat myös ajattelivat, että pelkkä jäsenien kautta kulkeva puskaradio on aivan riittävä mainostamiskeino. TEKiä pidettiin myös monesti varteenotettavana kanavana mainostamisessa. Tähän kanavaan ehdotettiin tarkemmiksi keinoiksi muun muassa lehtiartikkelia johonkin TEKin lehdistä, Internet-sivujen kautta sekä TEKin yleisissä tiedotteissa. Yleensä myös ehdotettiin, että TEKNAn kotisivujen kautta pyrittäisiin mainostamaan enemmän. Tässä tosin sanottiin, että kotisivuja tulisi ensin vähän parantaa. Pari vastaajaa ehdotti myös, että voitaisiin lähettää suoraan mainoksia TEKin naisjäsenille ja pari vastaajaa ehdotti osallistumista yleiseen teknisen alan naisia koskevaan keskusteluun sekä mahdollisesti johonkin naisfoorumiin liittymistä. Myös jäsenhankintakampanjaa ehdotettiin eli, että jäsen voisi esimerkiksi osallistua arvontaan, kun olisi kertonut kolmelle ystävälleen TEKNAsta. Yksi ehdotti myös, että ulkoista markkinointia ei tarvittaisi, mutta sisäiselle markkinoinnille olisi tarvetta. Esimerkiksi siis kerran vuodessa lähetettäisiin kirje, jossa olisi kerrottu vuositeema ja mahdollisimman monien tapahtumien aikatauluja ja teemoja etukäteen sovittuina. Monet

15 11 myös muistuttivat, että mainostamisen tulisi olla harkittua ja tulisi miettiä, miksi TEK- NAa oikein halutaan mainostaa. TEKNAn tulevan 10 juhlavuoden viettämistavasta kyseltiin myös jäsenien mielipiteitä. Vastanneista suurin osa (52 %) kannatti vuosijuhlia. Seuraavaksi eniten (20 %) kannatusta sai matka ja kurssia kannatti 16 % vastanneista. Kohtaan muu vastasi 5 vastaajaa (11 %) ja moni heistä lisäsi että kaikki vaihtoehdot kuulostivat hyvältä. Vastaajat ehdottivat myös saunailtaa ja rentoa ulkoilmatapahtumaa kesällä. Tämän tutkimuksen aloituspalaverissa pohdittiin sitä, että sinkut eivät välttämättä haluaisi vuosijuhlia. Tästä syystä tutkimme jäsenien talouden koon korrelaatiota juhlavuoden haluttujen viettämistapojen kanssa. Tässä ei kuitenkaan huomattu korrelaatiota, vaan myös yksinasuvista suurin osa halusi vuosijuhlat. Kuitenkin on mahdollista, että yksinasuva ei ole sinkku ja taas että ei-yksinään asuvat ovat yksinhuoltajia. Näiden vastaukset voivat mennä ristiin niin, ettei oletusta täysin varmasti voi kumota. Kyselyssä haluttiin myös saada selville tulisiko TEKNAn lisätä yhteistyötään muiden tahojen kanssa. Vastaajista 64 % haluaisi lisää yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Kysyttäessä minkä tahojen kanssa yhteistyötä haluttaisiin niin vastaukset vaihtelevat melko paljon ja moni on vastannut lähes kaikki mahdolliset vaihtoehdot. TEK, Tampereen akateemiset naiset, Tampereen Teknillinen Seura ja TEKin muut naisjärjestöt saavat kaikki saman verran kannatusta (15 ääntä). Suomen akateemisten naisten kanssa yhteistyötä enemmän haluaisi 10 vastaajaa. Pelkästään naisjärjestöjen kanssa lisäyhteistyötä haluaisi 8 vastaajaa. Näiden ulkopuolelta yhteistyötä ehdotettiin Tamsafan, ekonominaisten, miesjärjestöjen, Roundtablen, Rotaryiden, kansainvälisten naisjärjestöjen ja Tampereella huonosti käyttäytyvät naiset ry:n kanssa. TEKNAn tulevien vuosien teemasta kysyttiin myös avoimella kysymyksellä. Tähänkin saatiin melko hyvin vastauksia, sillä 38 % vastasi tähän kysymykseen. Monet ehdottivat yksittäisiä tapahtumia, joita haluaisivat, mutta muutamia vuoden teemojakin ehdotettiin. Kaikki ehdotukset on kerrottu liitteessä 1. Lisäksi vielä muutamatkin ehdottivat, että toisiin tutustumista olisi enemmän. Tähän ehdotettiin, että ennen tapahtumia esittäydyttäisiin tai että tapahtumien jälkeen olisi vapaamuotoisempia tutustumistilaisuuksia, joista mainittaisiin kutsussa. Yksi vastaaja kaipasi myös asia-aiheiden jälkeen yhteistä keskustelua asiasta. Lisäksi vielä eräs vastaaja haluaisi, että pohdittaisiin miten vuosi- ja vaalikokouksiin osallistumisen kynnystä saataisiin madallettua. Vapaa sana -osioon myös tuli paljon vastauksia. Positiivista ja kannustavaa palautetta antoi 18 vastaajaa, kun taas negatiivista palautetta tai parannusehdotuksia antoi 7 henkilöä. Yleisesti tästä on pääteltävissä, että TEKNAan ollaan tyytyväisiä. Alle on kuitenkin listattu muutamia parannusehdotuksia, joita vastaajat kertoivat.

16 12 - Alkamisajoissa on ajateltu vain Tampereella työskenteleviä. Jos työskentelee muualla, ei tapahtumiin ehdi. - Liittyminen on liian vaikeata. Voisiko kotisivuille saada suoraan webliittymislomakkeen? - Tapahtumista ilmoitetaan liian myöhään, jos ilmoitettaisiin aikaisemmin, voisi omia työkiireitään vielä ehtiä sopimaan muuten. - Yritysvierailut eivät jaksa kiinnostaa enää oman työpäivän jälkeen. - Välillä sisäänpäin lämpenevä tunnelma, joka johtunee siitä, että samat ihmiset järjestävät tapahtumat ja toimivat hallituksessa. - Jäsenistöä ei koeta omanlaiseksi Muissa kuitenkin oltiin positiivisella asenteella TEKNAa kohtaan ja sitä kiitettiin mm. siitä, että toiminta on idearikasta, mielenkiintoista, kiinnostavaa, hyödyllistä ja tarpeellista. Monet vain valittivat, että perhe- tai työkiireiden vuoksi ei ehdi osallistumaan, niin paljon kuin haluaisivat. Yksi vastaaja myös halusi muistuttaa jäseniä, että he tulisivat tapahtumiin avoimin mielin ja rohkeasti juttelemaan muiden kanssa, niin tapahtumista saisi paljon enemmän irti TEKNAn potentiaalisten jäsenien kysely Potentiaalisten jäsenien kysely toteutettiin siis kahdessa osassa, kysymällä Internetlomakkeella (liite 3) TEKin Pirkanmaalaisten naisjäsenien keskuudessa ja kysymällä myös paperisella lomakkeella opiskelijoiden keskuudessa. Internet-lomakkeen vastausaika oli , jonka aikana myös opiskelijoilta kerättiin vastaukset. Kuitenkin pääosin vastauksia on pyritty yhdistelemään ja vain joissain tietyissä tapauksissa on haluttu tuoda esiin erilaiset näkökannat asioihin erillisillä tulkinnoilla Vastaajien tausta Potentiaalisten jäsenien kyselyyn vastasi 72 henkilöä. Vastausprosenttia nosti se, että osa vastauksista kerättiin suoraan opiskelijoilta (17 kpl), jolloin pystyimme kontrolloimaan vastausten lukumäärää osittain. Yhteensä kysely lähetettiin noin 100 henkilölle, joten vastausprosenttimme oli harvinaisen hyvä, 72 prosenttia. Kuitenkin jouduimme hylkäämään kahden vastaajan vastaukset, koska kysyttäessä mihin järjestöihin he kuuluvat, vastauksena oli myös TEKNA. Vastaajien ikäjakauma oli 20-vuotiaasta 60- vuotiaaseen ja keskimääräinen ikä 31 vuotta. Suurin osa jo valmistuneista vastaajista oli opiskellut Tampereen teknillisessä yliopistossa. Kolme henkeä oli opiskellut Teknillisessä korkeakoulussa, tämän lisäksi vastaajia oli muun muassa Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja Tampereen ja Jyväskylän yliopistoista sekä Helsingin ja Kuopion yliopistoista. Opiskelijajäsenistä yksi arvioi valmistuvansa vasta vuonna 2014, lähimpänä työelämää oli neljä tänä vuonna (2008)

17 13 valmistuvaa. Muista vastaajista kauimmin työelämässä oltiin oltu 24 vuotta ja joku oli vasta valmistumassa vuonna Vastaajat edustivat aika monipuolisesti eri toimialoja. Suurin ryhmä kuului koulutus ja konsultointi -toimialaan, johon kuului 24 % vastaajista. Kuitenkaan mitään suurempaa painotusta tietyltä alalta ei löytynyt, joten tämän tutkimuksen piirissä ei tarvitse erityisesti huomioida jonkun toimialan toimijoiden vastausten riippuvuutta vastauksiin. Suurin osa vastaajista kuului kahden hengen talouteen, heitä oli 37 % vastaajista. Seuraavaksi suurin ryhmä oli yksittäistaloudet, 21 % vastaajista. Tämä on prosentuaalisesti melko samanlainen jakauma, kuin TEKNAn jäsenistössä tällä hetkellä on. Joukossa oli myös 7 kappaletta viiden hengen talouksia. Kyselyssä pyydettiin vastaajia määrittelemään myös mihin eri järjestöihin he kuuluvat. Kuten jo aikaisemmin mainittiin, tämä kysymys paljasti kaksi TEKNAn jäsentä, joka vastasivat erehdyksessä tähän kyselyyn. Kuitenkin muilta osin kysymystä ei käsitellä sen enempää, sillä esimerkiksi monet TEKin jäsenlistan kautta saaduista nimistä eivät nimenneet TEKiä järjestökseen. Muutenkaan vastausprosentti ei ollut kovin suuri. Joko vastaajaryhmään oli valikoitunut sattuneesti kaikki järjestöihin kuulumattomat tai sitten ihmiset eivät muistaneet luetella kaikkia järjestöjä. Esimerkiksi opiskelijoiden piirissä, jotkut joutuivat tarkentamaan millaisia järjestöjä kysymyksessä tarkoitettiin, vaikka tarkoituksena oli kerätä kaikki mahdolliset kartoittamaan järjestöaktiivisuutta. Myös tällainen epäselvyys saattoi johtaa vähäiseen vastausprosenttiin tässä kysymyksessä TEKNAn tuntemus ja mielikuvat Vastaajista 64 % ei ollut kuullut TEKNAsta aikaisemmin ja 27 % oli kuullut vain järjestön nimen. Ainoastaan 1 % vastaajista oli kuullut tarkemmin yksittäisistä tapahtumista. Ohessa vielä kuvassa 6 TEKNAn tuntemus prosenttiosuuksina kaikista vastaajista. TEKNAn tunnettuvuus 100 % En ole kuullut 90 % 80 % 70 % 64 % Tunnen vain nimen 60 % 50 % Tunnen toiminnan 40 % 27 % pääpiirteissään 30 % 20 % Olen kuullut tarkemmin 10 % 6 % 1 % yksittäisistä 0 % tapahtumista Kuva 6.-TEKNAn tuntemus potentiaalisten jäsenien keskuudessa.

18 14 Kukaan vastaajista, joka oli valmistunut vuonna 2005 tai sen jälkeen ei tuntenut järjestön erillisiä tapahtumia. Näistä valmistuneista 63 % ei tuntenut TEKNAa laisinkaan ja 32 % tunsi vain nimen. Vuosina valmistuneita oli vain neljä vastaajaa, mutta näistäkään kaksi ei tuntenut järjestöä ja toiset kaksi tiesi vain nimen. Vuosina valmistuneita oli 22 kappaletta ja heistä 77 % ei tuntenut järjestöä. Järjestön tapahtumista ei tiennyt näinä vuosina valmistuneista kukaan. Opiskelijoiden keskuudessa 70 % ei tuntenut järjestöä ja kukaan ei myöskään tiennyt järjestön tapahtumista. Tästä voidaan ehkä yleistää, että TEKNA järjestönä ei ole kovin tunnettu ihmisten keskuudessa. Saattaa olla, että tutkimukseen on valikoinut vääristynyt otos, mutta toisaalta vastaajien lukumäärä on kuitenkin suhteellisen suuri, joten melko kattavana voidaan otosta pitää ja näin ollen luottaa tutkimuksen tulokseen. TEKNAsta oli kuullut jollain tasolla yhteensä 24 henkilöä ja näistä suurin osa, eli 67 % oli kuullut siitä TEKin kautta. Järjestön tunteneista vastaajista 17 % oli kuullut siitä tuttavan välityksellä ja yksi vastaajista jopa media välityksellä. Tulevaisuudessa voidaan siis miettiä, mikä kanavista olisi paras tavoittaa potentiaaliset jäsenet, jos laajentumista halutaan. Ainakin tällä hetkellä TEK on vahvin kanava, mutta voidaan miettiä voisiko esimerkiksi jäsenien kautta mainostamista lisätä. Kuitenkin 91 % vastaajista sanoi, ettei heillä ole tuttavaa TEKNAn jäsenenä. Tässä voisi miettiä, johtuuko korkea prosentti siitä, että otos on valikoinut tietyllä tavalla, vai siitä, etteivät TEKNAn jäsenet mainosta lähipiirissään järjestöön kuulumistaan. Niiden parissa, jotka olivat aiemmin kuulleet TEKNAsta, kyseltiin vielä muutamia väittämiä järjestöön liittyvistä mielikuvista. Ensimmäisenä kysyttiin onko tiedotusta TEK- NAsta ollut riittävästi. Kuvassa 7 on prosenttiosuudet eri vastausvaihtoehdoista. Vastaukset väitteiseen "Mielestäni tiedotusta TEKNAsta ja sen tuomista mahdollisuuksista on ollut riittävästi." 4 % 0 % 12 % 56 % 28 % eri mieltä melko eri mieltä en osaa sanoa melko samaa mieltä samaa mieltä Kuva 7.-TEKNAsta tiedotus

19 15 Kuvasta nähdään, että suurin osa eli yli puolet vastaajista on melko eri mieltä siitä, että tiedotusta on ollut riittävästi. Kun lasketaan tähän yhteen myös eri mieltä olevien prosenttiosuus (28 %) saadaan, että 84 % vastaajista kokee jollain tasolla, että tiedotusta ei ole ollut riittävästi. Tässä voidaan tietenkin miettiä, mitä lisäarvoa tiedotuksen lisääminen tuo. Jos tavoitteena on jäsenkunnan kasvattaminen, niin olisi ehkä perusteltua pohtia, onko tällainen tiedottamisen taso tarpeeksi korkea. Kysyttäessä TEKNAsta aiemmin kuulleiden mielikuvaa järjestöstä, suurin osa eli 63 % vastaajista ei osannut sanoa, onko järjestön mielikuva positiivinen heidän mielestään. Tämä voi johtua myös esimerkiksi siitä, että järjestön nimi on tuttu, mutta järjestöä ei tunneta muuten. Esimerkiksi 73 % niistä, jotka eivät osanneet sanoa onko mielikuva TEKNAsta positiivinen, oli aiemmin kertonut tuntevansa vain järjestön nimen. Vastaajista 37 % oli kuitenkin sitä mieltä, että heidän mielikuvansa TEKNAsta on positiivinen, ja kukaan ei ollut eri mieltä väittämän kanssa. Viimeisenä ainoastaan TEKNAn tunteneille suunnattuna väittämänä oli seuraava: Mielestäni TEKNA järjestönä on helposti lähestyttävä. (Tietoa liittymisestä ja toiminnasta on riittävästi saatavilla.). Tällä pyrittiin kartoittamaan osaltaan, sitä tietävätkö ihmiset esimerkiksi mitä TEKNAan liittyminen tarkoittaa ja miten järjestöön liitytään. Oheisesta kuvaajasta 8 nähdään, että suurin osa ihmisistä (52 %) on melko eri mieltä väittämän kanssa. "Mielestäni TEKNA järjestönä on helposti lähestyttävä." 100 % 80 % Samaa mieltä 60 % 40 % 20 % 0 % 0 4 % 24 % 52 % 20 % Melko samaa mieltä En osaa sanoa Melko eri mieltä Eri mieltä Kuva 8.- TEKNAn lähestyttävyys Kun lasketaan vielä eri mieltä olleet (20 %) mukaan edelliseen lukemaan, saadaan että 72 % vastaajista ei koe TEKNAa helposti lähestyttäväksi. Vastaajista noin neljäs osa (24 %) ei osannut sanoa kantaansa ja vain 4 % oli melko sitä mieltä, että TEKNA on helposti lähestyttävä. Tätä voidaan osittain ehkä selittää myös aiemmin olleella päätelmällä tiedotuksen puutteesta.

20 Järjestötoiminta yleensä Kysymyksessä 11 kysyttiin vastaajien mielipidettä järjestötoimintaa kohtaan yleensä. Ensimmäiseksi kysyttiin ovatko vastaajat yleisesti kiinnostuneita järjestötoiminnasta. Vastaajista 57 % sanoi olevansa kiinnostunut yleisesti järjestötoiminnasta, mutta 28 % ei kuitenkaan ollut kiinnostunut ja loput eivät osanneet sanoa mielipidettään asiaan. Kysyttäessä vastaajien mielipidettä väitteeseen Järjestötoiminnan kautta voi rakentaa hyviä suhdeverkostoja vastaajat olivat harvinaisen yksimielisiä, sillä kukaan ei ollut väitteen kanssa eri mieltä. Väitteen kanssa samaa mieltä oli 90 % ja loput taas eivät osanneet sanoa mielipidettään asiaan. Tämän kysymyksen perusteella siis monet pitävät järjestötoimintaa tärkeänä suhteiden luomisen verkostona. Naisverkostoja ei kuitenkaan nähdä yleisesti yhtä hyvänä suhteiden luomisvälineenä kuin järjestöjä yleensä, sillä kysyttäessä, tuovatko naisille suunnatut järjestöt riittävän kattavan verkostoitumismahdollisuuden, 33 % vastaajista sanoi, ettei tuo. Kuitenkin 39 % mielestä kuitenkin tuovat, joten tässä mielipiteet vaihtelivat melko paljon. Viimeisenä väitteenä kysymyksessä oli järjestötoiminta sitoo liikaa aikaa. Tähänkin saatiin molemman kannan vastauksia. Vastaajista 38 % oli väitteen kanssa eri mieltä ja 29 % samaa mieltä. Kuitenkin tässä kysymyksessä on havaittavissa selkeä korrelaatio kysymyksen 11 ensimmäiseen kohtaan. Tätä korrelaatiota on kuvattu kuvassa 9. Kuvaajasta näkee, että jos henkilö on kiinnostunut järjestötoiminnasta, hänen mielestään toiminta ei sido liikaa aikaa. Taas jos henkilö ei ole yleisesti kiinnostunut järjestötoiminnasta, hänen mielestään järjestötoiminta sitoo liikaa aikaa. Järjestöjä kohtaan tunteman kiinnostuksen ja järjestöjen sitoman ajan välinen korrelaatio 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Samaa mieltä Ei osaa sanoa Eri mieltä Järjestötoiminta sitoo liikaa aikaa Ei ole kiinnostunut järjestötoiminnasta Ei osaa sanoa kiinnostuksestaan järjertötoimintaa kohtaan On kiinnostunut järjestötoiminnasta Kuva 9.- Järjestöjä kohtaan tunteman kiinnostuksen korrelaatio vastaajien mielipiteeseen siitä sitooko järjestötoiminta liikaa aikaa.

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi.5.009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Rotaryklubin jäsenkysely 20

Rotaryklubin jäsenkysely 20 Rotaryklubin jäsenkyselylomake Päiväys: 3.6.2010/REk Ryhmä: Jäsenyys Rotaryklubin jäsenkysely 20 Tämän jäsenkyselyn tarkoituksena on kartoittaa klubimme jäsenten mielipiteitä ja näkemyksiä koskien klubimme

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Syksyn 2016 arviointikyselyt Seinäjoen perusopetus Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Tässä yhteenvedossa on käyty läpi kaksi kyselyä. Ensin tarkastellaan perusopetuksen opettajille

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖTUTKIMUS

OPINNÄYTETYÖTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖTUTKIMUS Työntekijöille tarjottava henkinen ensiapu ja henkistä hyvinvointia tukevat toimenpiteet pelastustoimessa Jose Saarimaa Palopäällystön koulutusohjelma AmkN10 Tutkimuksen toteutus Maaliskuun

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opiskelijoille (huhtikuu 2008) (Diat liitteenä

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Ennen kaikki oli paremmin?

Ennen kaikki oli paremmin? Ennen kaikki oli paremmin? tekniikan koulutus opiskelijanäkökulmasta ja TUPA-opiskelijakyselyn tulokset 2007 Ennen kaikki oli paremmin - miehet olivat rautaa - laivat puuta - presidentit olivat Kekkosia

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Palkansaajien tutkimuslaitos teetti heinä-syyskuussa 2016

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Päivä Paloasemalla Kodin paloturvallisuusteemapäivä

Päivä Paloasemalla Kodin paloturvallisuusteemapäivä Päivä Paloasemalla Kodin paloturvallisuusteemapäivä SPEK - yhteenveto 10.12.2008 Mika Jäntti Päivä Paloasemalla palautekysely Päivä Paloasemalla tapahtumaan liittyi arviointi, jossa tapahtumassa mukana

Lisätiedot

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 1 KUOPION OSALLISUUSKYSELY ASUKKAILLE 2013 Kaikille Kuopion asukkaille suunnattu Kuopion osallisuuskysely toteutettiin

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä Laituri-projekti / Mervi Sirviö Taustaa ELY kierroksen ennakkokyselyyn Kysely lähetettiin 15 ELY:lle 23.6.2012, johon kaikki vastasivat (viimeiset 23.8.)

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI 1 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 3.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Osaamista ja välineitä monikulttuuristen työyhteisöjen kehittämiseen

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY It-päättäjäbarometri 2016 Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin kuudetta kertaa huhtikuun 2016 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2014

Finnan käyttäjäkysely 2014 Finnan käyttäjäkysely 2014 Kooste tuloksista Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat Toteutettiin Surveypal-sovelluksella 27.10.-17.11.2014 Kyselyyn vastasi 3239 käyttäjää Vetonaulana tabletin arvonta Eniten

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä

Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä Työurat pidemmäksi hyvällä työilmapiirillä Pauli Forma Työelämäpalvelujen johtaja, Keva 11.9.2014 Työkykyä 18 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 Ikärakenteet julkisella ja yksityisellä sektorilla

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj.

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj. Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm rjestelmästä Kesäkuu 2007 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksessa selvitettiin ajokorttiseuraamusjärjestelmän tunnettuutta ajokortin haltijoiden keskuudessa

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 ESIMIESKYSELY 1. Perustietoja TAIKA II-hankkeen alku- ja loppukartoituskyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa projektiin osallistuneiden työyhteisöjen

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2011

SIJOITTUMISSEURANTA 2011 SIJOITTUMISSEURANTA 2011 AlueEnnakko Alueellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa -hanke Projektisuunnittelija Hanna Silvennoinen 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Polycon Oy toteutti helmikuussa 2016 palse.fi -portaalin käyttäjille kohdistetun kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palveluntuottajien kokemuksia

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014)

Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) Raportti: Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden tietotaidoista seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisessa ja hoidossa (2014) 1 Tukinainen kartoitti kyselyllään sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksessa

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta Tero Ristimäki Lastensuojelulain toimeenpanoon valmistautuminen Suurimpien kaupunkien suunnitelmat resurssien lisäämisestä lastensuojeluun vuodelle 2008 ja arviot lastensuojelulain velvoitteista selviytymisestä

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot