TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ"

Transkriptio

1 TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ Mielipidekysely Laine, Pauliina Nuora, Katriina

2 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma LAINE, PAULIINA JA NUORA, KATRIINA: TEKNAn jäsenien arvio TEKNAn nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista sekä potentiaalisten jäsenien näkemys järjestöstä. Markkinointitutkimus, 21 sivua, 3 liitettä (13 sivua) Helmikuu 2008 Pääaine: Teollisuustalous Tarkastaja(t): Janne Toivonen Avainsanat: Markkinointitutkimus, Mielipidekysely, TEKNA, TEK Tämän työn tavoitteena on selvittää TEKNAn tulevan strategian tueksi sitä, miten nykyiset jäsenet kokevat järjestön nyt ja mitä he mahdollisesti haluaisivat tulevaisuudessa. Tämän työn pohjalta tulisi saada jotain informaatiota kyseisten asioiden tueksi, jotta päätöksiä voitaisiin tehdä. Työssä toisena osana on kartoittaa potentiaalisiksi luokiteltujen jäsenien mielipidettä järjestöstä ja sen toiminnasta, sekä yleisistä syistä kuulua järjestöihin. Työ suoritettiin kyselytutkimuksella, joka kerättiin pääosin Internet-pohjaisella lomakkeella. Palveluntarjoajana oli Webropol-markkinointitutkimusohjelma. Vastauksista 17 kerättiin paperisella lomakkeella opiskelijoiden keskuudessa, jotka kuuluivat potentiaalisten jäsenien ryhmään. Kysely lähetettiin noin 130 jäsenelle TEKNAn sähköpostilistan kautta ja potentiaalisille jäsenille (noin 80) TEKin sähköpostilistan kautta. Tätä kautta saatiin aineisto suoraan tiedostoksi ja sitä analysoitiin Microsoft Excelin ja SPSSohjelman kanssa. Vastausprosentti jäsenien kyselyssä oli 38,5 %. Yleisesti jäsenet olivat melko tyytyväisiä TEKNAn toimintaan. Suurimpana syynä tapahtumista poisjäämiseen oli, että ajankohta ei ollut sopinut. Kuitenkin osallistujat olivat yleisesti tyytyväisiä tapahtumiin. Jos siis tapahtumiin halutaan enemmän ihmisiä, tulisi ehkä enemmin kiinnittää huomiota siihen, että ajankohta on hyvä ja että tapahtumista tiedotettaisiin ajoissa, kuin siihen, että tapahtumien luonnetta alettaisiin muuttaa. Potentiaalisten jäsenien kyselyssä vastausprosentti nousi 72 %. Tässä kyselyssä selvin huomio oli, että TEKNAsta ei tiedetä kovinkaan paljoa. Vastaajista 64 % ei ollut kuullutkaan TEKNAsta aikaisemmin ja 27 % oli kuullut vain nimen. Kuitenkin vastaajat pitivät TEKNAn toimintaa monipuolisena ja kiinnostavana ja 93 % vastaajista kertoi voivansa ajatella liittyvänsä TEKNAan joko nyt tai tulevaisuudessa. Potentiaalia laajentumiselle siis löytyy, mutta jos tätä halutaan, tulisi mainostusta ja tiedotusta TEKNAsta lisätä.

3 ii ALKUSANAT Tämä työ sai alkunsa TETA-5310 Markkinointitutkimus -kurssilla, jossa yhdessä poimimme mielenkiintoiselta kuulostavan aiheen muiden joukosta. Takana oli muutamia luentoja kurssiin liittyen ja tästä eteenpäin työvuoro oli meidän. Työn tarkoituksena on kartoittaa TEKin Naisakatemian jäsenistön mielipidettä järjestöstä ja kartoittaa myös mahdollisia tulevaisuuden odotuksia toiminnasta. Lisäksi tehtiin tutkimusta potentiaalisten jäsenien näkemyksestä järjestöä kohtaan. Työn teki työpari Katriina Nuora ja Pauliina Laine yhteistyössä. Työn ohjaajana toimi Janne Toivonen, kurssin harjoitusten vetäjä. Lisäksi suuren panoksensa antoi TEKNAn puolesta Katri Linden, jolta saimme hyviä vinkkejä työn tekemiseen ja tutkimuslomakkeiden hiomiseen. Haluamme kiittää yllämainittuja apuja työn suorittamisesta sekä tietysti myös aloituspalaverissa ollutta Kirsi Niemistä hyvistä aloituskuvioista. Lisäksi haluamme kiittää ystäviämme, jotka vastasivat koeversioon kyselylomakkeesta ja antoivat hyviä kommentteja lomakkeen parantamiseksi. Suuri Kiitos! Lisäksi toivomme, että tästä työstä olisi todella hyötyä TEKNAlle sen tulevaisuuden toimia suunnitellessa!

4 iii SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... i ALKUSANAT... ii SISÄLLYS... iii 1. JOHDANTO TEKin naisakatemia (TEKNA) Työn tavoite MENETELMÄT TULOKSET TEKNAn jäsenien kysely TEKNAn nykytila Järjestön tulevaisuus TEKNAn potentiaalisten jäsenien kysely Vastaajien tausta TEKNAn tuntemus ja mielikuvat Järjestötoiminta yleensä Mielipide TEKNAsta PÄÄTELMÄT LÄHTEET... 21

5 1 1. JOHDANTO 1.1. TEKin naisakatemia (TEKNA) TEKin naisakatemia (TEKNA) on perustettu Sen tarkoituksena on toimia Pirkanmaalla tekniikan akateemisten naisten yhdyssiteenä sekä keskustelun herättäjä ajankohtaisissa jäseniä kiinnostavissa asioissa. TEKNA toimii TEKin kerhona. Sen päätoimintamuotoja ovat yritysvierailut, luennot, seminaarit ja muut tilaisuudet, joita TEKNA järjestää kuukausittain. Jäseniä TEKNAlla tällä hetkellä on n (TEKNAn kotisivut 2007.) 1.2. Työn tavoite Tämän työn tavoitteena on selvittää TEKNAn nykyisten jäsenien arvio TEKNAn nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista sekä selvittää potentiaalisten jäsenien näkemys siitä, mitä TEKNAn tulisi olla. Tutkimuksella on siis kaksi pääkysymystä, koska tutkimuksella ei haluttu keskittyä pelkästään nykyisten jäsenien tyytyväisyyteen. Tarkoituksena oli ottaa huomioon myös laajentumisen mahdollisuus ja sen vuoksi potentiaalisten jäsenien mielipidettä kysyttiin. TEKNA on päivittämässä itselleen strategiaa ja tutkimuksen tavoitteena on auttaa strategiaryhmää kartoittamaan jäsenistön mielipidettä toiminnasta. Kysymyksen asettelussa haluttiin ottaa huomioon, niin TEKNAn tämän hetken tilanne, kuin jäsenien toiveet tulevaisuudelle, jotta voitaisiin kokonaisvaltaisesti pohtia järjestön tulevaisuuden näkymiä. Toisaalta haluttiin ottaa mukaan myös potentiaalisten jäsenien näkemys, sillä yleisesti organisaation on hyvä peilata toimintaansa myös puolueettomalta näkökannalta. Koska TEKNA toimii Pirkanmaalla, tutkimuskin toteutettiin Pirkanmaan alueella. Koska TEKNAn jäsenmäärä on suhteellisen pieni (n.130 jäsentä), ei kyselyn kohderyhmää tarvinnut rajata, vaan kysely lähetettiin kaikille jäsenille. Kuitenkin potentiaalisia jäseniä Pirkanmaankin alueella on melko paljon, joten tästä otettiin vain noin 80 hengen otos. Tässä otettiin myös huomioon ainoastaan TEKin jäsenet, koska TEKin kautta saatiin yhteystietoja. Täten nämä henkilöt, jotka ovat saaneet teknisen koulutuksen, mutta eivät ole TEKin jäseniä, on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle. Lisäksi vielä tehtiin Tampereen teknillisen yliopiston naisopiskelijoille potentiaalisten jäsenien kyselyä noudatteleva kysely paperilomakkeilla, näitä oli 17 henkilöä. Näin ollen saatiin hieman lisää osanottajamäärää potentiaalisten kyselyyn ja samalla opiskelijanäkökulmaa asioihin.

6 2 2. MENETELMÄT Projekti aloitettiin tutkimusongelman määrittelyllä pääkysymykseksi, joka on jo yllä mainittu: TEKNAn nykyisten jäsenien arvio TEKNAn nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista sekä potentiaalisten jäsenien näkemys siitä, mitä TEKNAn tulisi olla. Tämän jälkeen jaoteltiin ongelmaa puukaavio-tekniikan avulla. Aivan ensimmäiseksi päädyttiin kahteen eri kohderyhmään ja sen jälkeen nykyisten jäsenien työ jakautui taustatietojen, järjestön nykytilan ja tulevaisuuden kesken. Kun ongelma oli jaoteltu kaavion avulla, muodostettiin sen pohjalta kysymyksiä. Kysymykset tarkentuivat matkan varrella, kun työn eri osapuolet, tekijät, ohjaaja ja TEK- NAn yhteyshenkilö antoivat omia kommenttejaan ja muokkasivat kyselyä lopulliseksi versioksi. Koska edellä mainituilta kahdelta tutkimusryhmältä haluttiin varsin erilaisia tietoja, oli jo melko alkumetreiltä selvää, että tehtäisiin kaksi kyselyä; toinen nykyisille jäsenille ja toinen potentiaaliselle. Myös koska TEKNAlaisten sähköpostiosoitteet olivat saatavilla helposti ja TEKin kautta saatiin potentiaalisten jäsenien sähköpostiosoitteet, päätettiin suorittaa kysely Internetissä. Tähän vaikutti myös osaltaan se, että yliopiston lisenssin kautta oli mahdollisuus käyttää Internet-pohjaista Webropol-ohjelmaa, jolla kyselyiden luonti onnistuu suhteellisen helposti. Opiskelijoiden joukossa päätettiin tehdä tavallinen paperikysely, koska kyselyn tekijät saivat omilla luennoillaan ja yliopistolla kulkiessaan hyvin tavoitettua naisopiskelijoita.

7 3 3. TULOKSET 3.1. TEKNAn jäsenien kysely TEKNAn jäsenien kysely (liite 2) lähetettiin kaikille TEKNAn jäsenille, joita on noin 130. Kysely lähetettiin ja vastausaikaa oli asti. Vastauksia saatiin 50 kpl, joten vastausprosentti on 38,5 %. Vastaajien keski-ikä on 37 vuotta. Vanhin vastaaja on 59-vuotias ja nuorin 26-vuotias. Tämä vastannee melko hyvin TEKNAn yleistä jäsenistön jakaumaa. Suurin osa vastaajista (76 %) oli opiskellut Tampereen teknillisessä yliopistossa. Toiseksi eniten (14 %) vastanneet olivat opiskelleet Teknillisessä korkeakoulussa. Muutamat olivat myös opiskelleet Oulun ja Helsingin yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Vastanneissa ei ollut mukana yhtäkään opiskelijajäsentä, mutta yksi vastannut oli valmistunut vasta vuonna Pisimpään työelämässä oltiin oltu vuodesta 1987 lähtien. Suurin osa (56 %) kuitenkin oli valmistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vastaajista 18 % asuu yksinään, 30 % kahdestaan ja lopuilla 52 % asuu enemmän kuin kaksi ihmistä, joten suurimmalla osalla vastanneista on lapsia. Yhtenä taustatietokysymyksenä oli vielä mihin muihin järjestöihin vastaajat kuuluvat ja minkä vuoksi he näihin kuuluvat. Tämä oli avoin kysymys ja koska vastaajat luultavasti ymmärsivät kohdan eri tavoin, ei järjestöistä saanut tehtyä luotettavaa yhteenvetoa. Kuitenkin syitä, miksi vastaajat kuuluvat erilaisiin järjestöihin, saatiin koottua. Yleisin mainittu järjestö oli TEK ja muut ammattijärjestöt ja näissä syynä oli juuri ammattijärjestöön kuuluminen sekä monet mainitsivat myös TEKin tarjoamat lakipalvelut sekä etuudet. Muissa järjestöissä yleisimpänä syynä liittymiseen oli verkostoitumisen mahdollisuus (sekä henkilökohtaisen että ammatillisen). Muina yleisinä syinä olivat lapset ja heidän etujensa valvominen. Monet myös kuuluivat järjestöihin vanhojen työtehtäviensä kautta tai harrastuksensa kautta. Pari vastaajaa halusi myös vaikuttaa järjestön kautta yhteiskunnallisesti sekä luoda yhteishenkeä työpaikan vähemmistön kesken TEKNAn nykytila TEKNAn nykytilaa kartoitettiin kysymällä jäseniltä tapahtumien laadusta ja toiminnan painotuksista erilaisia kysymyksiä TEKNAsta yleisesti Avoimella kysymyksellä kysyttiin mikä on ollut vastaajalle ensisijainen syy liittyä TEKNAan. Vain kaksi jätti vastaamatta kysymykseen, joten avoimeksi kysymykseksi vastausprosentti oli hyvä. Vastanneista 46 % (22 henkilöä) vastasi yhdeksi tärkeimmäksi syyksi verkostoitumisen. Osa näistä tarkensi, että hakivat TEKNAn kautta juuri am-

8 4 matillista verkostoitumista ja lisäksi yksi henkilö kertoi liittymisensä syyksi verkostoitumisen muihin toimialoihin. Myös kolmanneksi yleisin syy (14 vastausta) on verkostoitumiseen liittyvä eli halu tutustua alueen naisosaajiin ja saada uusia ystäviä. Lisäksi vielä neljä henkilöä vastasi kontaktien luomisen olevan ensisijainen syy. Verkostoitumisen voidaan siis katsoa olevan hyvin tärkeä teema jäsenten mielestä. Toiseksi yleisin syy oli TEKNAn mielenkiintoiset tapahtumat ja teemat. Näin vastasi 15 henkilöä. Lisäksi vielä syitä liittyä juuri TEKNAan oli: halu kuulua juuri naisjärjestöön (7 vastaajaa), ystävän suositus tai että ystävät liittyivät samaan aikaan (5), kaverien tapaaminen ja samanhenkisten ihmisten oleminen TEKNAssa (3), yritysmaailmaan tutustuminen (3), mahdolliset ammatilliset kehitysmahdollisuudet, yhteinen tekeminen sekä kokemuksien vaihto ja tukiverkko. Jäsenistä 86 % oli samaa mieltä väittämän Tapahtumien laatu on mielestäni ollut hyvä parin viime vuoden aikana. kanssa ja näistä jopa 28 % täysin samaa mieltä. Kukaan ei ollut täysin eri mieltä, joten pääasiassa yleisesti voidaan sanoa, että tapahtumien laatuun ollaan suhteellisen tyytyväisiä. Yksi vastaajista oli melko eri mieltä tapahtumien laatuväittämän kanssa, tämä tekee 2 % vastaajista. Jäsenmaksun korottamisesta oltiin montaa mieltä. Vastaajista 44 % ei olisi valmis maksamaan nykyistä suurempaa jäsenmaksua, mutta 30 % on samaa mieltä siitä, että jäsenmaksu voisi olla suurempikin, joten jäsenistö ei ole kovin yksimielinen tässä asiassa. Samoin 26 % ei osannut ottaa kantaa asiaan. Kuitenkin 96 % oli sitä mieltä, että he olisivat valmiita maksamaan joistain tapahtumista erillisen maksun. Suurin osa oli myös sitä mieltä, ettei TEKNAlla ainakaan ole liian harvoin tapahtumia (80 % melko tai täysin eri mieltä väitteen Tapahtumia on mielestäni liian harvoin kanssa). Tämä ei kuitenkaan kerro sitä, kokevatko jäsenet, että tapahtumia on liikaa. Kuitenkin noin 80 % oli joko täysin tai melko samaa mieltä siitä, että TEKNAn tapahtumat ovat olleet monipuolisia, joten tuntuu, että kaikille löytyy mielenkiintoisia tapahtumia eikä niiden määrää ole ehkä syytä lisätä. Yli 50 % vastaajista ei osannut sanoa TEKNAn julkisuuskuvasta mitään, kun kysyimme onko järjestön julkisuuskuva hyvä. Vaikka 38 % piti julkisuuskuvaa pääosin hyvänä, on kuitenkin pohdittava pitäisikö jäsenien tietää enemmän järjestön julkisuuskuvasta, jos yli puolet ei osaa ottaa kantaa asiaan. Oheisessa kuvassa 1 nähdään mielipiteen jakautuneisuutta siinä, miten jäsenet kokevat olonsa TEKNAn tapahtumissa. Suurin osa on joko melko tai täysin eri mieltä sen kanssa, että tuntisi olonsa ulkopuoliseksi tapahtumissa. Huomionarvoista on kuitenkin, että 20 % vastaajista tuntee jollain tasolla olonsa ulkopuoliseksi. Kukaan ei kuitenkaan ole täysin sitä mieltä, että olisi ulkopuolinen.

9 5 "Tunnen oloni ulkopuoliseksi TEKNAn tapahtumissa." 100 % 80 % Täysin samaa mieltä 60 % 40 % 20 % 0 % 0 20 % 22 % 36 % 22 % Melko samaa mieltä En osaa sanoa Melko eri mieltä Täysin eri mieltä Kuva 1.- Jäsenien ulkopuolisuuden tuntemukset tapahtumissa. Jäsenistön monipuolisuuteen liittyen kysyttiin koostuuko TEKNA jäsenien mielestä riittävän monipuolisesti eri ammatillisen taustan omaavista ihmisistä. Vastaajista 50 % oli melko samaa mieltä asian kanssa, 12 % täysin samaa mieltä ja 30 % ei osannut sanoa kantaansa. Vain 8 % vastaajista ilmoitti että ovat melko eri mieltä väitteen kanssa. Kuitenkin kysymysmuoto ei sinällään kerro, haluaisivatko jäsenet lisää erilaisen ammattitaustan omaavia jäseniä järjestöön. Vaan, että nykyisin ammattitausta on tarpeeksi heterogeeninen heidän mielestään. Ehkä tässä voi pohtia sitä, ettei kovin moni ainakaan tunne, että jokin ammattiala olisi painottunut toiminnassa. Lisäksi kysyttiin saavatko jäsenet riittävästi tietoa TEKNAn tapahtumista. Yli 90 % oli sitä mieltä, että he saavat riittävästi tietoa. Vain 6 % ilmoitti olevansa melko eri mieltä väitteemme kanssa, joten he eivät koe saavansa tarpeeksi tiedotusta. Kuitenkin kaikki vastaajista, yhtä lukuun ottamatta olivat sitä mieltä, etteivät he tarvitse muuta tiedotuskanavaa olemassa olevien sähköpostin ja Internet-sivujen lisäksi. Yksi joka ei ollut ottanut edelliseen kantaa, ilmaisi ihmetyksensä TEKNAn kotisivujen olemassaolosta. Kyselyssä kysyttiin myös jäsenten näkemyksiä siihen, kokevatko he TEKNAn hyvänä tukiverkkona itselleen. Yleisesti 46 % vastaajista piti järjestöä hyvänä tukiverkkona, mutta toisaalta 30 % ei nähnyt järjestön merkitystä tällä saralla. Oheisessa kuvassa 2 on kuvattu talouden koon vaikutusta järjestön kokemiseen tukiverkkona. Yleisesti voidaan nähdä, että kolmihenkiset taloudet ovat eniten sitä mieltä, että järjestö on hyvä tukiverkko. Yllättävää ehkä on se, että yksinasuvat eivät näe niin selkeästi tätä merkitystä.

10 6 Vastaajien mielipide väitteeseen TEKNA on hyvä tukiverkko talouden kokoluokittain. 100 % 80 % % 40 % Eri mieltä En osaa sanoa Samaa mieltä 20 % % Talouden koko Kuva 2.-TEKNA tukiverkkona. Lopuksi vielä pyydettiin arvioimaan haluaisivatko jäsenet enemmän eri-ikäisiä ihmisiä TEKNAan. Kysymys ei ehkä arvota tarpeeksi sitä, onko jäsenkunta tarpeeksi monipuolinen ikäjakaumaltaan tällä hetkellä, mutta antaa viitteitä siitä, miten jäsenet kokevat asian. Jos haluaa enemmän eri-ikäisiä ihmisiä, voidaan ajatella, että henkilön mielestä jäsenkunta ei ole tarpeeksi heterogeeninen, mutta toisaalta tämä voi olla myös karkea yleistys ja myös ikäjakaumaa monipuolisena pitävät haluavat silti enemmän eriikäisyyttä. Lähes puolet (48 %) vastaajista ei kuitenkaan osannut sanoa asiaan mitään. Toisaalta jopa 40 % oli sitä mieltä, että he haluaisivat enemmän eri-ikäisiä ihmisiä järjestöön, kun taas vain 12 % oli melko eri mieltä väitteen kanssa eli eivät haluaisi enempää eri-ikäisiä. Kuitenkin, koska enemmän eri-ikäisiä haluavia on noinkin paljon, voidaan pohtia millä keinoin tätä voitaisiin toteuttaa, jos jäsenkuntaa halutaan lisätä Toiminnan painotukset Jäsenistön arvioita TEKNAn toiminnan painotuksista (ammatillinen kehittyminen, yleissivistys ja hyvinvointi sekä verkostoituminen) tarkastellaan seuraavassa. Jäseniä pyydettiin arvioimaan näiden kolmen toiminta-alueen painotuksia vaihdellen liian paljosta painotuksesta liian vähäiseen. Yleisesti kuitenkin jäsenten mielestä toiminnat painottuvat sopivasti joka alueella. Vastaajista ammatillisessa kehittymisessä 74 % oli tätä mieltä, yleissivistyksessä ja hyvinvoinnissa 82 % ja verkostoitumisessa 64 %. Kuitenkin voidaan huomata, että 20 % mielestä ammatillinen kehittyminen painottuu hieman liian tai liian vähän. Samoin myös verkostoitumisessa 34 % mielestä tämä osa-alue painottuu hieman liian tai liian vähän. Yleissivistyksestä ja hyvinvoinnista vain 12 % oli sitä mieltä, että alue painottuu hieman

11 7 liian vähän. Voidaan kuitenkin miettiä, että onko esimerkiksi verkostoitumisen painotuksissa liian suuri prosentti sitä mieltä, että painotusta osa-alueeseen on liian vähän. Kuvassa 3 on vielä eri yllä oleva selvennyksenä. Miten TEKNAn toiminta-alueet painottuvat? 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 20 % 74 % 12 % 82 % 34 % 64 % 6 % 6 % 2 % Ammatillinen kehittyminen Yleissivistys ja hyvinvointi Verkostoituminen Painottuu liikaa Painottuu sopivasti Painottuu vähän Kuva 3.-Toiminta-alueiden painotukset Tämän jälkeen pyydettiin jäseniä antamaan ehdotuksia mahdollisille muille toimintaalueille. Suurin osa vastaajista ei osannut nimetä olemassa olevien lisäksi mitään, mutta seuraavassa listassa on muutamia ehdotuksia asiaan. - Yhteiset matkat - Joku säännöllinen epämuodollinen tapaaminen, kuten esimerkiksi sauvakävely ja sauna 1 kerran kuukaudessa - Vapaa-aikaan liittyvä, esimerkiksi teatteri - Etiketti-/ tapakoulutusta, kulttuurikoulutusta Jäseniä pyydettiin myös arvioimaan erilaisten syiden merkitystä TEKNAan kuulumisessa. Näitä syitä olivat: hauskanpito ja yhdessäolo, uusiin ihmisiin tutustuminen, verkostoituminen, ammatillinen kehittyminen, yleissivistys ja hyvinvointi sekä järjestö tukiverkkona. Kuvassa 4 on kuvattu näiden syiden merkityksiä. Siitä nähdään, että suurin osa koki verkostoitumisen hyvin tärkeäksi syyksi (38 %). Kuitenkin yleisesti uusiin ihmisiin tutustuminen (98 %) luokiteltiin useimmiten melko tai hyvin tärkeiksi syiksi. Aikaisemmin 46 % luokitteli TEKNAn hyväksi tukiverkoksi itselleen ja myös tässä tapauksessa tukiverkko nähtiin hyvin tai melko tärkeäksi syyksi kuulua järjestöön 48 % tapauksista. Tämä syy oli kuitenkin pienin tässä luokittelussa.

12 8 TEKNAan kuulumisen syiden merkitykset jäsenille. 100 % % % % % 10 0 % Vähän tai ei lainkaan merkitystä Ei kovinkaan tärkeä En osaa sanoa hauskanpito ja yhdessäolo uusiin ihmisiin tutustum inen verkostoitum inen am m atillinen kehittyminen yleissivistys ja hyvinvointi tukiverkko Melko tärkeä Hyvin tärkeä Kuva 4.- TEKNAan kuulumisen syiden merkityksiä Tapahtumien kävijät ja syyt poissaoloihin Kyselyssä kysyttiin myös muutamien viime vuoden TEKNAn organisoimien tapahtumien osallistumisaktiivisuudesta. Pääosin vastaajat eivät olleet vierailleet kuin muutamissa tapahtumissa. Suurin osanottajamäärä vastaajien keskuudesta oli ollut pikkujouluissa Finlaysonilla (20 henkeä 50 vastaajasta), seuraavaksi eniten oli kävijöitä suuressa verkostoitumistapahtumassa eli Tampereen pormestarin kutsuilla huhtikuussa 2007 (19 henkeä 50 vastaajasta). Vähiten kävijöitä vastaajista oli ollut perinteisillä Wappukuohareilla (4 henkeä 50 vastaajasta). Nämä luvut eivät tietenkään kerro absoluuttisia kävijämääriä, koska ne on saatu vain vastaajien antamista vastauksista. Yleisesti kuitenkin suurin osa tapahtumiin osallistuneista piti tapahtumia onnistuneina. Vain muutamia yksittäisiä tapauksia ilmeni, jossa joko ei osattu sanoa tapahtuman onnistumisesta tai sitten ei oltu tyytyväisiä tapahtumaan. Vastaajista 34 % oli käynyt vain yhdessä tapahtumassa vuoden aikana ja tämä oli myös absoluuttisesti suurin käyntikertojen määrä. Jäsenistä 20 % ei ollut käynyt yhdessäkään tapahtumassa. Tämän lisäksi löytyi kolme vastaajaa, jotka olivat käyneet kahdeksassa tapahtumassa yhdestätoista eli eniten osallistumiskertoja koko joukosta. Seuraavassa kohdassa pyydettiin vastaajia arvioimaan ensisijaista syytään olla pois tapahtumista. Vaikka pyydettiin ensisijaista syytä, oli vastaajilla mahdollisuus vastata moneen kohtaan ja useat olivatkin löytäneet kahtakin syytä, joten seuraavan arvioinnin lukumäärät perustuvat yhteenlaskettuihin vastausmääriin.

13 9 Vastauksia kerättiin siis yhdestätoista tapahtumasta ja vastaajina olivat kaikki, jotka eivät olleet osallistuneet tapahtumiin. Suurin syy kokonaismäärässä oli tapahtumista poisjäämiseen se, ettei ajankohta ollut sopinut. Tähän vastattiin 220 kertaa, joka tekee 48 % kokonaismäärästä. Seuraavaksi suurin syy oli se, ettei aihe kiinnostanut (110 kertaa, 22 %) ja perhekiireet (83 kertaa, 18 %). Usein kuitenkin perhekiireet ja ajankohdan sopimattomuus rinnastettiin toisiinsa. Yleensä jokaisen tapahtuman kohdalla ajankohdan sopimattomuus sai eniten ääniä. Golf-kurssin kohdassa kuitenkin suuremman määrän ääniä sai se, että aihe ei ollut kiinnostanut vastaajaa (49 % niistä, jotka eivät osallistuneet sanoi tämän syyksi). Ohessa vielä kuvassa 5 on edelliset tulokset graafisessa muodossa. TEKNAn tapahtumista poisjäämisen syyt. Aihe ei kiinnostanut Ajankohta ei sopinut Perhekiireet Tilaisuuksiin tuleminen on jännittänyt Tunnen itseni ulkopuoliseksi tapahtumissa Muu Kuva 5.- Tapahtumista poisjäämisen syyt Kukaan ei myöntänyt, että tapahtumiin tulo olisi jännittänyt, mutta oli tapauksia, joissa jäsen koki itsensä ulkopuoliseksi tapahtumissa. Seitsemän jäsentä 46:sta sanoi Wappukuohareilta poisjäämisen syyksi sen, että tuntee olonsa ulkopuoliseksi, tämä tekee 15 %. Kolmessa tapahtumassa (vuosi- ja vaalikokoukset sekä verkostoitumistapahtuma) aina jokaisessa 2 henkilöä sanoi saman poissaolosyyn Järjestön tulevaisuus Ensin tulevaisuusosiossa pyrittiin kartoittamaan TEKNAlaisten yleisiä toivomuksia TEKNAn tulevaisuuden suhteen. TEKNAn jäsenkunnan laajentumista kannatti 46 % vastaajista, kun taas sitä vastaan oli 22 %. Muilla ei ollut mielipidettä tähän asiaan. Hyvin moni (68 %) kuitenkin tunsi jonkun, joka voisi liittyä TEKNAn jäseneksi, joten näihin ihmisiin panostamalla voitaisiin saada ihmisiä lisää TEKNAan. Järjestön tuottamiin

14 10 palveluihin oltiin melko tyytyväisiä, sillä vain 10 % vastanneista haluaisi enemmän palveluja. Kuitenkin vain 6 vastaajaa 50:stä oli tietoinen TEKNAlaisten mahdollisuuksista tehdä sähköpostilista mielenkiintoisen aiheen ympärille. Nämä 10 % jotka halusivat lisää palveluja, ehdottivat lisäpalveluiksi kulttuuria, verkostoitumista esimerkiksi tilaisuuksien jälkeen järjestetyillä jatkoilla ja lastenhoitajaa tapahtumien ajaksi. Lastenhoitajan ehdottaja sanoi, että tämä palvelu saisi olla maksullinen. Suurin osa vastanneista haluaisi TEKNAn tapahtumien sijoittuvan arkipäiville ja kestävän 2-3 tuntia. Vain kaksi vastannutta haluaisi tapahtumien kestävän 3-5 tuntia, mutta he halusivat tapahtumien sijoittuvan vaihtelevasti viikonlopuille ja arkipäiville, joten ehkä he halusivat pidempiä tapahtumia juuri viikonlopulle. Tätä ei kuitenkaan näe suoraa kyselystä, vaan perustuu olettamukseen. Tapahtumien sijoittuminen vaihtelevasti viikonlopuille ja arkipäiville olikin toiseksi yleisin vastaus tähän kysymykseen, mutta se sai kuitenkin selvästi vähemmän kannatusta kuin vain arkipäiville sijoittuvat tapahtumat. Pari vastaajaa halusi myös tapahtumat aina samalle viikonpäivälle. Yleisissä terveisissä TEKNAlle myös pari vastaaja kritisoi sitä, että tapahtumista tiedotetaan liian myöhään. Toinen näistä ehdotti tähän ratkaisuksi sitä, että tapaamiset pidettäisiin aina esimerkiksi kuukauden viimeisenä tiistaina, jolloin päivän osaisi aina varata vapaaksi. TEKNAn mahdollisesta mainostamisesta kysyttiin avoimella kysymyksellä ja siihen saatiinkin melko hyvin vastauksia (vastausprosentti 66 %). Monet kannattivat opiskelijoiden keskuudessa mainostamista ja tähän tarkempina keinoina ehdotettiin messuille osallistumista, teekkarikalenterissa mainostamista sekä mainosta valmistuvien kansioon. Joku myös ehdotti, että käytäisiin mainostamassa yleensäkin teknistä koulutusta päiväkodeissa ja kouluilla niin, että lapset jo pienestä pitäen pitäisivät sitä yhtenä vaihtoehtona. Useat myös ajattelivat, että pelkkä jäsenien kautta kulkeva puskaradio on aivan riittävä mainostamiskeino. TEKiä pidettiin myös monesti varteenotettavana kanavana mainostamisessa. Tähän kanavaan ehdotettiin tarkemmiksi keinoiksi muun muassa lehtiartikkelia johonkin TEKin lehdistä, Internet-sivujen kautta sekä TEKin yleisissä tiedotteissa. Yleensä myös ehdotettiin, että TEKNAn kotisivujen kautta pyrittäisiin mainostamaan enemmän. Tässä tosin sanottiin, että kotisivuja tulisi ensin vähän parantaa. Pari vastaajaa ehdotti myös, että voitaisiin lähettää suoraan mainoksia TEKin naisjäsenille ja pari vastaajaa ehdotti osallistumista yleiseen teknisen alan naisia koskevaan keskusteluun sekä mahdollisesti johonkin naisfoorumiin liittymistä. Myös jäsenhankintakampanjaa ehdotettiin eli, että jäsen voisi esimerkiksi osallistua arvontaan, kun olisi kertonut kolmelle ystävälleen TEKNAsta. Yksi ehdotti myös, että ulkoista markkinointia ei tarvittaisi, mutta sisäiselle markkinoinnille olisi tarvetta. Esimerkiksi siis kerran vuodessa lähetettäisiin kirje, jossa olisi kerrottu vuositeema ja mahdollisimman monien tapahtumien aikatauluja ja teemoja etukäteen sovittuina. Monet

15 11 myös muistuttivat, että mainostamisen tulisi olla harkittua ja tulisi miettiä, miksi TEK- NAa oikein halutaan mainostaa. TEKNAn tulevan 10 juhlavuoden viettämistavasta kyseltiin myös jäsenien mielipiteitä. Vastanneista suurin osa (52 %) kannatti vuosijuhlia. Seuraavaksi eniten (20 %) kannatusta sai matka ja kurssia kannatti 16 % vastanneista. Kohtaan muu vastasi 5 vastaajaa (11 %) ja moni heistä lisäsi että kaikki vaihtoehdot kuulostivat hyvältä. Vastaajat ehdottivat myös saunailtaa ja rentoa ulkoilmatapahtumaa kesällä. Tämän tutkimuksen aloituspalaverissa pohdittiin sitä, että sinkut eivät välttämättä haluaisi vuosijuhlia. Tästä syystä tutkimme jäsenien talouden koon korrelaatiota juhlavuoden haluttujen viettämistapojen kanssa. Tässä ei kuitenkaan huomattu korrelaatiota, vaan myös yksinasuvista suurin osa halusi vuosijuhlat. Kuitenkin on mahdollista, että yksinasuva ei ole sinkku ja taas että ei-yksinään asuvat ovat yksinhuoltajia. Näiden vastaukset voivat mennä ristiin niin, ettei oletusta täysin varmasti voi kumota. Kyselyssä haluttiin myös saada selville tulisiko TEKNAn lisätä yhteistyötään muiden tahojen kanssa. Vastaajista 64 % haluaisi lisää yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Kysyttäessä minkä tahojen kanssa yhteistyötä haluttaisiin niin vastaukset vaihtelevat melko paljon ja moni on vastannut lähes kaikki mahdolliset vaihtoehdot. TEK, Tampereen akateemiset naiset, Tampereen Teknillinen Seura ja TEKin muut naisjärjestöt saavat kaikki saman verran kannatusta (15 ääntä). Suomen akateemisten naisten kanssa yhteistyötä enemmän haluaisi 10 vastaajaa. Pelkästään naisjärjestöjen kanssa lisäyhteistyötä haluaisi 8 vastaajaa. Näiden ulkopuolelta yhteistyötä ehdotettiin Tamsafan, ekonominaisten, miesjärjestöjen, Roundtablen, Rotaryiden, kansainvälisten naisjärjestöjen ja Tampereella huonosti käyttäytyvät naiset ry:n kanssa. TEKNAn tulevien vuosien teemasta kysyttiin myös avoimella kysymyksellä. Tähänkin saatiin melko hyvin vastauksia, sillä 38 % vastasi tähän kysymykseen. Monet ehdottivat yksittäisiä tapahtumia, joita haluaisivat, mutta muutamia vuoden teemojakin ehdotettiin. Kaikki ehdotukset on kerrottu liitteessä 1. Lisäksi vielä muutamatkin ehdottivat, että toisiin tutustumista olisi enemmän. Tähän ehdotettiin, että ennen tapahtumia esittäydyttäisiin tai että tapahtumien jälkeen olisi vapaamuotoisempia tutustumistilaisuuksia, joista mainittaisiin kutsussa. Yksi vastaaja kaipasi myös asia-aiheiden jälkeen yhteistä keskustelua asiasta. Lisäksi vielä eräs vastaaja haluaisi, että pohdittaisiin miten vuosi- ja vaalikokouksiin osallistumisen kynnystä saataisiin madallettua. Vapaa sana -osioon myös tuli paljon vastauksia. Positiivista ja kannustavaa palautetta antoi 18 vastaajaa, kun taas negatiivista palautetta tai parannusehdotuksia antoi 7 henkilöä. Yleisesti tästä on pääteltävissä, että TEKNAan ollaan tyytyväisiä. Alle on kuitenkin listattu muutamia parannusehdotuksia, joita vastaajat kertoivat.

16 12 - Alkamisajoissa on ajateltu vain Tampereella työskenteleviä. Jos työskentelee muualla, ei tapahtumiin ehdi. - Liittyminen on liian vaikeata. Voisiko kotisivuille saada suoraan webliittymislomakkeen? - Tapahtumista ilmoitetaan liian myöhään, jos ilmoitettaisiin aikaisemmin, voisi omia työkiireitään vielä ehtiä sopimaan muuten. - Yritysvierailut eivät jaksa kiinnostaa enää oman työpäivän jälkeen. - Välillä sisäänpäin lämpenevä tunnelma, joka johtunee siitä, että samat ihmiset järjestävät tapahtumat ja toimivat hallituksessa. - Jäsenistöä ei koeta omanlaiseksi Muissa kuitenkin oltiin positiivisella asenteella TEKNAa kohtaan ja sitä kiitettiin mm. siitä, että toiminta on idearikasta, mielenkiintoista, kiinnostavaa, hyödyllistä ja tarpeellista. Monet vain valittivat, että perhe- tai työkiireiden vuoksi ei ehdi osallistumaan, niin paljon kuin haluaisivat. Yksi vastaaja myös halusi muistuttaa jäseniä, että he tulisivat tapahtumiin avoimin mielin ja rohkeasti juttelemaan muiden kanssa, niin tapahtumista saisi paljon enemmän irti TEKNAn potentiaalisten jäsenien kysely Potentiaalisten jäsenien kysely toteutettiin siis kahdessa osassa, kysymällä Internetlomakkeella (liite 3) TEKin Pirkanmaalaisten naisjäsenien keskuudessa ja kysymällä myös paperisella lomakkeella opiskelijoiden keskuudessa. Internet-lomakkeen vastausaika oli , jonka aikana myös opiskelijoilta kerättiin vastaukset. Kuitenkin pääosin vastauksia on pyritty yhdistelemään ja vain joissain tietyissä tapauksissa on haluttu tuoda esiin erilaiset näkökannat asioihin erillisillä tulkinnoilla Vastaajien tausta Potentiaalisten jäsenien kyselyyn vastasi 72 henkilöä. Vastausprosenttia nosti se, että osa vastauksista kerättiin suoraan opiskelijoilta (17 kpl), jolloin pystyimme kontrolloimaan vastausten lukumäärää osittain. Yhteensä kysely lähetettiin noin 100 henkilölle, joten vastausprosenttimme oli harvinaisen hyvä, 72 prosenttia. Kuitenkin jouduimme hylkäämään kahden vastaajan vastaukset, koska kysyttäessä mihin järjestöihin he kuuluvat, vastauksena oli myös TEKNA. Vastaajien ikäjakauma oli 20-vuotiaasta 60- vuotiaaseen ja keskimääräinen ikä 31 vuotta. Suurin osa jo valmistuneista vastaajista oli opiskellut Tampereen teknillisessä yliopistossa. Kolme henkeä oli opiskellut Teknillisessä korkeakoulussa, tämän lisäksi vastaajia oli muun muassa Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja Tampereen ja Jyväskylän yliopistoista sekä Helsingin ja Kuopion yliopistoista. Opiskelijajäsenistä yksi arvioi valmistuvansa vasta vuonna 2014, lähimpänä työelämää oli neljä tänä vuonna (2008)

17 13 valmistuvaa. Muista vastaajista kauimmin työelämässä oltiin oltu 24 vuotta ja joku oli vasta valmistumassa vuonna Vastaajat edustivat aika monipuolisesti eri toimialoja. Suurin ryhmä kuului koulutus ja konsultointi -toimialaan, johon kuului 24 % vastaajista. Kuitenkaan mitään suurempaa painotusta tietyltä alalta ei löytynyt, joten tämän tutkimuksen piirissä ei tarvitse erityisesti huomioida jonkun toimialan toimijoiden vastausten riippuvuutta vastauksiin. Suurin osa vastaajista kuului kahden hengen talouteen, heitä oli 37 % vastaajista. Seuraavaksi suurin ryhmä oli yksittäistaloudet, 21 % vastaajista. Tämä on prosentuaalisesti melko samanlainen jakauma, kuin TEKNAn jäsenistössä tällä hetkellä on. Joukossa oli myös 7 kappaletta viiden hengen talouksia. Kyselyssä pyydettiin vastaajia määrittelemään myös mihin eri järjestöihin he kuuluvat. Kuten jo aikaisemmin mainittiin, tämä kysymys paljasti kaksi TEKNAn jäsentä, joka vastasivat erehdyksessä tähän kyselyyn. Kuitenkin muilta osin kysymystä ei käsitellä sen enempää, sillä esimerkiksi monet TEKin jäsenlistan kautta saaduista nimistä eivät nimenneet TEKiä järjestökseen. Muutenkaan vastausprosentti ei ollut kovin suuri. Joko vastaajaryhmään oli valikoitunut sattuneesti kaikki järjestöihin kuulumattomat tai sitten ihmiset eivät muistaneet luetella kaikkia järjestöjä. Esimerkiksi opiskelijoiden piirissä, jotkut joutuivat tarkentamaan millaisia järjestöjä kysymyksessä tarkoitettiin, vaikka tarkoituksena oli kerätä kaikki mahdolliset kartoittamaan järjestöaktiivisuutta. Myös tällainen epäselvyys saattoi johtaa vähäiseen vastausprosenttiin tässä kysymyksessä TEKNAn tuntemus ja mielikuvat Vastaajista 64 % ei ollut kuullut TEKNAsta aikaisemmin ja 27 % oli kuullut vain järjestön nimen. Ainoastaan 1 % vastaajista oli kuullut tarkemmin yksittäisistä tapahtumista. Ohessa vielä kuvassa 6 TEKNAn tuntemus prosenttiosuuksina kaikista vastaajista. TEKNAn tunnettuvuus 100 % En ole kuullut 90 % 80 % 70 % 64 % Tunnen vain nimen 60 % 50 % Tunnen toiminnan 40 % 27 % pääpiirteissään 30 % 20 % Olen kuullut tarkemmin 10 % 6 % 1 % yksittäisistä 0 % tapahtumista Kuva 6.-TEKNAn tuntemus potentiaalisten jäsenien keskuudessa.

18 14 Kukaan vastaajista, joka oli valmistunut vuonna 2005 tai sen jälkeen ei tuntenut järjestön erillisiä tapahtumia. Näistä valmistuneista 63 % ei tuntenut TEKNAa laisinkaan ja 32 % tunsi vain nimen. Vuosina valmistuneita oli vain neljä vastaajaa, mutta näistäkään kaksi ei tuntenut järjestöä ja toiset kaksi tiesi vain nimen. Vuosina valmistuneita oli 22 kappaletta ja heistä 77 % ei tuntenut järjestöä. Järjestön tapahtumista ei tiennyt näinä vuosina valmistuneista kukaan. Opiskelijoiden keskuudessa 70 % ei tuntenut järjestöä ja kukaan ei myöskään tiennyt järjestön tapahtumista. Tästä voidaan ehkä yleistää, että TEKNA järjestönä ei ole kovin tunnettu ihmisten keskuudessa. Saattaa olla, että tutkimukseen on valikoinut vääristynyt otos, mutta toisaalta vastaajien lukumäärä on kuitenkin suhteellisen suuri, joten melko kattavana voidaan otosta pitää ja näin ollen luottaa tutkimuksen tulokseen. TEKNAsta oli kuullut jollain tasolla yhteensä 24 henkilöä ja näistä suurin osa, eli 67 % oli kuullut siitä TEKin kautta. Järjestön tunteneista vastaajista 17 % oli kuullut siitä tuttavan välityksellä ja yksi vastaajista jopa media välityksellä. Tulevaisuudessa voidaan siis miettiä, mikä kanavista olisi paras tavoittaa potentiaaliset jäsenet, jos laajentumista halutaan. Ainakin tällä hetkellä TEK on vahvin kanava, mutta voidaan miettiä voisiko esimerkiksi jäsenien kautta mainostamista lisätä. Kuitenkin 91 % vastaajista sanoi, ettei heillä ole tuttavaa TEKNAn jäsenenä. Tässä voisi miettiä, johtuuko korkea prosentti siitä, että otos on valikoinut tietyllä tavalla, vai siitä, etteivät TEKNAn jäsenet mainosta lähipiirissään järjestöön kuulumistaan. Niiden parissa, jotka olivat aiemmin kuulleet TEKNAsta, kyseltiin vielä muutamia väittämiä järjestöön liittyvistä mielikuvista. Ensimmäisenä kysyttiin onko tiedotusta TEK- NAsta ollut riittävästi. Kuvassa 7 on prosenttiosuudet eri vastausvaihtoehdoista. Vastaukset väitteiseen "Mielestäni tiedotusta TEKNAsta ja sen tuomista mahdollisuuksista on ollut riittävästi." 4 % 0 % 12 % 56 % 28 % eri mieltä melko eri mieltä en osaa sanoa melko samaa mieltä samaa mieltä Kuva 7.-TEKNAsta tiedotus

19 15 Kuvasta nähdään, että suurin osa eli yli puolet vastaajista on melko eri mieltä siitä, että tiedotusta on ollut riittävästi. Kun lasketaan tähän yhteen myös eri mieltä olevien prosenttiosuus (28 %) saadaan, että 84 % vastaajista kokee jollain tasolla, että tiedotusta ei ole ollut riittävästi. Tässä voidaan tietenkin miettiä, mitä lisäarvoa tiedotuksen lisääminen tuo. Jos tavoitteena on jäsenkunnan kasvattaminen, niin olisi ehkä perusteltua pohtia, onko tällainen tiedottamisen taso tarpeeksi korkea. Kysyttäessä TEKNAsta aiemmin kuulleiden mielikuvaa järjestöstä, suurin osa eli 63 % vastaajista ei osannut sanoa, onko järjestön mielikuva positiivinen heidän mielestään. Tämä voi johtua myös esimerkiksi siitä, että järjestön nimi on tuttu, mutta järjestöä ei tunneta muuten. Esimerkiksi 73 % niistä, jotka eivät osanneet sanoa onko mielikuva TEKNAsta positiivinen, oli aiemmin kertonut tuntevansa vain järjestön nimen. Vastaajista 37 % oli kuitenkin sitä mieltä, että heidän mielikuvansa TEKNAsta on positiivinen, ja kukaan ei ollut eri mieltä väittämän kanssa. Viimeisenä ainoastaan TEKNAn tunteneille suunnattuna väittämänä oli seuraava: Mielestäni TEKNA järjestönä on helposti lähestyttävä. (Tietoa liittymisestä ja toiminnasta on riittävästi saatavilla.). Tällä pyrittiin kartoittamaan osaltaan, sitä tietävätkö ihmiset esimerkiksi mitä TEKNAan liittyminen tarkoittaa ja miten järjestöön liitytään. Oheisesta kuvaajasta 8 nähdään, että suurin osa ihmisistä (52 %) on melko eri mieltä väittämän kanssa. "Mielestäni TEKNA järjestönä on helposti lähestyttävä." 100 % 80 % Samaa mieltä 60 % 40 % 20 % 0 % 0 4 % 24 % 52 % 20 % Melko samaa mieltä En osaa sanoa Melko eri mieltä Eri mieltä Kuva 8.- TEKNAn lähestyttävyys Kun lasketaan vielä eri mieltä olleet (20 %) mukaan edelliseen lukemaan, saadaan että 72 % vastaajista ei koe TEKNAa helposti lähestyttäväksi. Vastaajista noin neljäs osa (24 %) ei osannut sanoa kantaansa ja vain 4 % oli melko sitä mieltä, että TEKNA on helposti lähestyttävä. Tätä voidaan osittain ehkä selittää myös aiemmin olleella päätelmällä tiedotuksen puutteesta.

20 Järjestötoiminta yleensä Kysymyksessä 11 kysyttiin vastaajien mielipidettä järjestötoimintaa kohtaan yleensä. Ensimmäiseksi kysyttiin ovatko vastaajat yleisesti kiinnostuneita järjestötoiminnasta. Vastaajista 57 % sanoi olevansa kiinnostunut yleisesti järjestötoiminnasta, mutta 28 % ei kuitenkaan ollut kiinnostunut ja loput eivät osanneet sanoa mielipidettään asiaan. Kysyttäessä vastaajien mielipidettä väitteeseen Järjestötoiminnan kautta voi rakentaa hyviä suhdeverkostoja vastaajat olivat harvinaisen yksimielisiä, sillä kukaan ei ollut väitteen kanssa eri mieltä. Väitteen kanssa samaa mieltä oli 90 % ja loput taas eivät osanneet sanoa mielipidettään asiaan. Tämän kysymyksen perusteella siis monet pitävät järjestötoimintaa tärkeänä suhteiden luomisen verkostona. Naisverkostoja ei kuitenkaan nähdä yleisesti yhtä hyvänä suhteiden luomisvälineenä kuin järjestöjä yleensä, sillä kysyttäessä, tuovatko naisille suunnatut järjestöt riittävän kattavan verkostoitumismahdollisuuden, 33 % vastaajista sanoi, ettei tuo. Kuitenkin 39 % mielestä kuitenkin tuovat, joten tässä mielipiteet vaihtelivat melko paljon. Viimeisenä väitteenä kysymyksessä oli järjestötoiminta sitoo liikaa aikaa. Tähänkin saatiin molemman kannan vastauksia. Vastaajista 38 % oli väitteen kanssa eri mieltä ja 29 % samaa mieltä. Kuitenkin tässä kysymyksessä on havaittavissa selkeä korrelaatio kysymyksen 11 ensimmäiseen kohtaan. Tätä korrelaatiota on kuvattu kuvassa 9. Kuvaajasta näkee, että jos henkilö on kiinnostunut järjestötoiminnasta, hänen mielestään toiminta ei sido liikaa aikaa. Taas jos henkilö ei ole yleisesti kiinnostunut järjestötoiminnasta, hänen mielestään järjestötoiminta sitoo liikaa aikaa. Järjestöjä kohtaan tunteman kiinnostuksen ja järjestöjen sitoman ajan välinen korrelaatio 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Samaa mieltä Ei osaa sanoa Eri mieltä Järjestötoiminta sitoo liikaa aikaa Ei ole kiinnostunut järjestötoiminnasta Ei osaa sanoa kiinnostuksestaan järjertötoimintaa kohtaan On kiinnostunut järjestötoiminnasta Kuva 9.- Järjestöjä kohtaan tunteman kiinnostuksen korrelaatio vastaajien mielipiteeseen siitä sitooko järjestötoiminta liikaa aikaa.

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi

Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi Jäsenhankintatutkimus Tämä jäsenhankintatutkimus tehtiin Rotaryn piirille numero 1430. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville potentiaalisten jäsenten

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl)

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl) KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE Tutkimuksen avulla selvitettiin Yhdyskuntatekniikka 2017 näyttelyn kävijärakennetta sekä kävijöiden tyytyväisyyttä ja mielipiteitä näyttelystä. Tutkimuksen

Lisätiedot

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset Asiakaskysely toteutettiin ajalla 2..27 29..27 kaikissa Toenperän toimipisteissä. Kyselyyn pystyi vastaamaan verkossa tai paperisena versiona

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012 Sähköpostin työkäyttötutkimus 1 Lähtotilanne Katrium España S.L. toteutti toukokuun 2012 aikana D-Fence Oy:n toimeksiannosta sähköpostin työkäyttötutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin Sisältö 1. Johdanto...2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?...3 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen...4 4. Väittämien toteutuminen...5 5.

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 Someron kaupunki on mukana Kuntaliiton ilmastohankkeessa "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa".

Lisätiedot

Maailma kylässä festivaalin näytteilleasettajatutkimus Emma Niskanen

Maailma kylässä festivaalin näytteilleasettajatutkimus Emma Niskanen Maailma kylässä festivaalin näytteilleasettajatutkimus 2017 Emma Niskanen Tausta Kysely toteutettiin Kepan ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyönä Festivaalialueella oli näytteilleasettajia yhteensä

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Kyselyn tuloksia käytetään lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulun koostamiseen. Kyselyn tuloksissa on yhdistetty alkuperäiset viisiluokkaiset

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi.5.009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi KYSELYN YHTEENVETO Aineiston keruu ja analyysi Yhteenvedossa on käytetty Laadukas Saattohoito käsikirjaa koskevia arviointilomakkeita, joiden vastaukset saatiin Muuttolintu ry:n Hyvä päätös elämälle projektissa

Lisätiedot

Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista

Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista Harri Haanpää 18. kesäkuuta 2004 Tietojenkäsittelyteorian perusteiden kevään 2004

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Erikoistumiskoulutus työelämän kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen KASVATUSTIETEIDEN AINEOPINNOT PROSEMINAARI Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Tutkimuksen

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia AJK-Jatkokoulutuksen sisustuskoulutuksesta vuosina 2006-2009 valmistuneille järjestettiin verkkokyselytutkimus syksyllä 2009. Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi KOULU TYÖYHTEISÖNÄ JA ILMAPIIRI

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi KOULU TYÖYHTEISÖNÄ JA ILMAPIIRI Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi KOULU TYÖYHTEISÖNÄ JA ILMAPIIRI Kysely opetushenkilöstölle syksy 2010 Piia Seppälä, arvioinnin yhdyshenkilö Yleistä Koulun työyhteisö ja ilmapiiri-

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja Tavoitteet: hallittu muutos -hanke 1. Toimihenkilöiden

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Baletti - Kysely huoltajille 2015

Baletti - Kysely huoltajille 2015 Baletti - Kysely huoltajille 2015 Yleistä Huoltajakysely lähetettiin kaikille baletin oppilaiden vanhemmille eli yht. 74 henkilölle. Vastauksia saatiin 23.Vastausprosentti oli 31,1, joka on huomattavasti

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Selvitys Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsenten odotuksista

Selvitys Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsenten odotuksista Selvitys Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsenten odotuksista Kaisa Björn Syksy 2013 2 Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 3 2. HLU yhteistyökumppanina... 4 2.1. Millainen on HLU yhteistyökumppanina... 4

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖTUTKIMUS

OPINNÄYTETYÖTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖTUTKIMUS Työntekijöille tarjottava henkinen ensiapu ja henkistä hyvinvointia tukevat toimenpiteet pelastustoimessa Jose Saarimaa Palopäällystön koulutusohjelma AmkN10 Tutkimuksen toteutus Maaliskuun

Lisätiedot

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Lumen 1/2017 ARTIKKELI Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Päivi Honka, FM, tuntiopettaja, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Rotaryklubin jäsenkysely 20

Rotaryklubin jäsenkysely 20 Rotaryklubin jäsenkyselylomake Päiväys: 3.6.2010/REk Ryhmä: Jäsenyys Rotaryklubin jäsenkysely 20 Tämän jäsenkyselyn tarkoituksena on kartoittaa klubimme jäsenten mielipiteitä ja näkemyksiä koskien klubimme

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki Päiväys: 29.2.2012 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017

Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017 Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017 Tajua Mut! -kyselytutkimus Tutkimuskysymys: Miten Tajua Mut! -toimintamalliin koulutetut kokevat toimintamallin tarpeellisuuden ja käytön? Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14)

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14) Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/14 (lv. 13-14) Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä lasta, joista palautui 16. Vastausprosentti oli 4,7 %. Lasten kysely muodostui 12

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Vastaajat... 6 Kotkassa vierailu motiivit... 9 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 10 Kiinnostavimmat ohjelmasisällöt... 11 Tiedonsaanti... 12 Palvelut

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri 2015

Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri 2015 Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri 2015 Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri on valtakunnallinen kyselytutkimus, johon vastasi tämän vuoden tammi- ja helmikuun

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Merituulen koulu

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Merituulen koulu Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Kaupunkitalouden kurssin palautekyselyn tulokset Syyslukukausi 2005

Kaupunkitalouden kurssin palautekyselyn tulokset Syyslukukausi 2005 print? Kaupunkitalouden kurssin palautekyselyn tulokset Syyslukukausi 2 Helsingin yliopistossa pidettiin syyslukukaudella 2 maantieteen laitoksen järjestämä kaupunkitalouden kurssi, jonka luennoi kaupunkitaloustieteen

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely. kevät 2011

Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely. kevät 2011 Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely kevät 2011 Vastaajamäärä yhteensä 32 kpl. Vastaajien ikäjakauma Ikä Vastaajien lkm % Alle 20 v. 0 0 21-25 v. 0 0 26 30 v. 3 10,0 31 35 v. 0 0 36

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008 TURUN YLIOPISTO Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.8 Peda-forumin valtakunnalliset opetuksen kehittämispäivät järjestettiin tänä keväänä

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry JÄSENTUTKIMUS 2015/Yhteenvetoraportti 13.4.2015 Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Jäsentutkimus Tutkimusprosessi ja rakenne Jäsentyytyväisyystutkimuksessa vastaajaa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot