Loppuraportti Skenaariot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti Skenaariot"

Transkriptio

1 Divan-ohjelman loppuraportti ja huonekalualan skenaariot Loppuraportti Skenaariot

2 Divan Huonekalualan teknologia- ja kehittämisohjelma Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 17/2003 Helsinki 2003

3 Kilpailukykyä teknologiasta Tekes tarjoaa rahoitusta ja asiantuntijapalveluja kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 390 miljoonaa euroa teknologian kehityshankkeisiin. Teknologiaohjelmien avulla maahamme luodaan uutta teknologiaosaamista yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä. Ohjelmien tavoitteena on nostaa teknologista kilpailukykyämme tulevaisuuden keskeisillä teollisuuden toimialoilla. Tällä hetkellä Tekesillä on käynnissä noin 35 teknologiaohjelmaa. ISSN ISBN Kannen kuva: Oddball Graphics Oy Ulkoasu: DTPage Oy

4 Esipuhe Huonekalualaa palveleva Tekesin nelivuotinen teknologiaohjelma, Divan käynnistettiin vuonna Sen tavoitteena oli teknologian keinoin luoda uutta kilpailukykyä suomalaiselle huonekaluteollisuudelle. Divan-teknologiaohjelman lähtökohtana on ollut herättää teollisen ja teknologisen uudistumisen kipinä huonekalualalle Suomessa. Divan-teknologiaohjelman perusteeksi otettiin asiakassuunnasta ohjautuva t&k-toiminta osaksi liiketoimintaa. Asiakkaan tarpeiden ja toimintaympäristön tuntemus markkina- ja markkinointitutkimuksen avulla koettiin tärkeäksi osaksi t&k-hankkeita. Divan-teknologiaohjelma linjattiin ja toteutettiin suuntaamalla kehittäminen loogisesti eteneviin vaiheisiin: markkina/markkinointilähtöisyys ja kärkiyritysten käyttö vetureina hankkeiden sisällön laadun nostaminen ja t&k-perusosaamisen nostaminen rahoituspohjan laajentaminen tutkimuksen ja tutkimuksellisuuden lisääminen. Jokaisessa vaiheessa ohjelmassa on käsitelty ja rahoitettu erilaisia hankkeita. Ohjelman em. vaiheet ovat luoneet koko ajan paranevan ja laajenevan perustan tuleville kansainvälistyville toimintaedellytyksille. Saavuttaakseen merkittävän harppauksellisen muutoksen organisaatio/yritys/toimiala tarvitsee vahvan vision. Moderni tapa tehdä strategiaprosessi, jossa visio hahmotetaan, on hyödyntää markkinoiden ja teknologioiden ennakointia, foresightia. Hyvä työkalu ennakointiin on skenaariotyöskentely. Divan-teknologiaohjelman työn tuloksia ja kokemuksia hyväksikäyttäen johtoryhmä vahvistettuna muutamilla muillakin alan yritysjohtajilla, rakensi skenaariomallilla suuntaa-antavat skenaariot ja kehityspolut (roadmap) huonekalualalle. 3

5 Skenaarioraportti on hyvä yhteenveto tästä ennakointityöstä. Toivon sen antavan mahdollisimman monelle yritykselle lähtökohdan tehdä tavoitteellista liiketoimintaa sekä sitä uudistavaa ja mahdollistavaa T&K-toimintaa. Skenaariotyöskentelyn toimintamallin soisi mielellään leviävän huonekalualalle laajemminkin. Parhaimmillaan se toimii tutkimuslaitos- ja yritysyhteistyössä jatkuvana ja syvänä prosessina. Ari Ahonen Teknologiajohtaja Tekes 4

6 Sisällysluettelo Loppuraportti Esipuhe 3 1 Ohjelman käynnistäminen Valmistelutyön tulokset Divanin rahoituksen volyymit ja ohjelmakausi 7 2 Ohjelman toteutus Tavoitteet Visio Missio Painopisteet Strategia Ohjelman resurssit Johtoryhmätyöskentely 11 3 Tiedon ja kokemusten vaihto Tiedotus KV-kontaktit 12 4 Ohjelman ulkopuoliset linkitykset Rahoittajat Tutkimus Alan järjestöt Muut teknologiaohjelmat 16 5 Tulokset 17 I II Kansainvälisen asiakkaan syvempi ymmärtäminen hankkeiden perustana 17 Uusien teknologioiden ja materiaalien kehittäminen ja hyödyntäminen 18 III Tunnettuuden lisääminen viestintää kehittämällä 19 6 Yhteenveto tuloksista 20 Skenaarioraportti 5

7 1 Ohjelman käynnistäminen Vuonna 1997 aloitettiin Tekesissä keskustelu huonekaluteollisuuden soveltuvuudesta teknologiaohjelman kohdetoimialaksi. Toimialalle oli harkittu ohjelmaa jo aiemminkin, mutta silloin teollisuus ei ollut kuitenkaan osoittanut riittävää kiinnostusta teknologista kehittämisohjelmaa kohtaan suhdanteet huonekalualalla olivat kuitenkin muuttuneet. Kansainvälinen kilpailu oli ajanut yritykset yhä ahtaammalle myös kotimarkkinalla. Asemien säilyttäminen edellytti yrityksiltä uusia toimenpiteitä. Tekes päätti käynnistää teknologiaohjelman valmistelutyön Valmistelutyön tulokset Valmistelutyö osoitti, että alan yrityksistä suuri osa ei todennäköisesti pysty ainakaan verkottumatta nousemaan kansainvälisesti kilpailukykyiseksi toimijaksi. Suomessa arvioitiin kuitenkin olevan n. 300 ns. kärkiyritystä, joiden kautta ala voi selkeästi kehittyä. Näillä yrityksillä on mahdollisuus vetää myös resursseiltaan heikompia yrityksiä mukaan kehittymiseen ja menestymiseen. Huonekalualan yritysten suurimpana ongelmana ei ole teknologinen kehittymättömyys. Kriittisin alue on liiketoimintaprosessin kokonaishallinta sekä asiakkaan tarpeen ja toimintaympäristön riittävä tunteminen kehittämisen pohjana. Valmistelussa suositeltiin, että Tekes käynnistää teknologia- ja kehittämisohjelman huonekaluteollisuudelle. Ehdotettiin myös, että ohjelmassa Tekes huomioisi tavanomaista teknologiaohjelmaa laajemman kehitysprosessin mm. hyväksymällä markkina ja kuluttajatutkimuksen, konseptin suunnittelun sekä kansainvälisen toimintamallin kehittämisen rahoituksensa piiriin. 6

8 1.2 Divanin rahoituksen volyymit ja ohjelmakausi Tekes käynnisti Divan-ohjelman valmistelun mukaisesti vuonna Rahoitusvolyymiksi suunniteltiin n. 17 miljoonaa euroa (100 milj. mk), josta Tekesin osuus n %. Tekesin rahoitus pyrittiin jakamaan mahdollisuuksien mukaan tasaisesti kullekin ohjelmavuodelle. Ohjelmakausi

9 2 Ohjelman toteutus 2.1 Tavoitteet Divan-ohjelman kivijalkana oli, että kaikki teknologinen kehittäminen ohjelman sisällä perustuu markkinoiden kysyntään, asiakkaiden tarpeen ymmärtämiseen sekä kansainvälisen asiakkaan toimintaympäristön tunnistamiseen. Rahoitetuissa hankkeissa kansainvälisen asiakkaan läsnäolo eli asiakkaasta lähtevä kehitysprosessi oli kehittämisen lähtökohta. Tavoitteena kehittää kilpailukykyä nostavia prosesseja, jotka jo lyhyellä aikavälillä aikaansaavat kaupallista tulosta. 2.2 Visio Uusien ylivoimatekijöiden kehittämisellä tulokselliseen liiketoimintaan 2.3 Missio Suomalaisen huonekaluteollisuuden kilpailukyvyn nostaminen merkittävien huonekalumaiden tasolle Suomalaisten yritysten kansainvälisen liikevaihdon voimakas kasvattaminen Kansainvälisesti merkittävien menestystarinoiden kehittäminen Uusien innovatiivisten yritysten ja toimintamallien syntyminen Sijoittajien mielenkiinnon herättäminen 2.4 Painopisteet Ohjelman hankkeiden edellytettiin sisältävän seuraavia painotuksia: Kansainvälisen asiakkaan syvempää ymmärtämistä teknologiahankkeiden perustana Uusien teknologioiden ja materiaalien kehittämistä ja hyödyntämistä Tunnettuuden lisäämistä viestintää kehittämällä ja muun muassa tietotekniikkaa innovatiivisesti hyödyntämällä 8

10 Ohjelman kehitysprojektien tuli asettua esitetyille painopistealueille, mutta niiden sisällölle annettiin selkeä vapaus. Projektien odotettiin aikaansaavan yritysten toimintaan huomattavaa uutta liiketoimintapohjaa. Niiden toivottiin myöskin edistävän alaa laajemminkin esimerkiksi verkottamalla yrityksiä, muotoilijoita ja t&k tahoja. Tutkimus- ja kehitystoiminnan aktivoiminen alan palvelemiseen ja yritysten ja tutkimuslaitosten välisen yhteistyön lisääminen kuuluivat ohjelman keskeisiin tavoitteisiin. 2.5 Strategia Divan-ohjelman prosessi oli seuraava: DIVAN-PROSESSI JATKOTOIMENPITEET Alan klusteroituminen Kehitystoiminnan jatkajat Divan-työryhmän skenaariot ja jatkokehitys Tekesin teknologiaohjelmat Tutkimuksen ja yritysten yhteistyön aktivointi Tutkimusinstituutti / jatkuvan tutkimuksen kotipesä Hankkeiden tason nosto Kärkiyritystoiminta Management-koulutus Hankkeiden aktivointi Rahoitusyhteistyö Ohjelman ylösajo ja markkinointi Koska ohjelma oli laatuaan ensimmäinen huonekalualalla, eivätkä yritykset erityisen hyvin tunteneet Tekesin palveluja tai teknologiaohjelman tavoitteita, päätettiin ohjelman käynnistysvaiheessa panostaa paljon voimavaroja tiedottamiseen. Kehityshankkeiden aktivoimisen katsottiin ole- 9

11 van ohjelman alkuvaiheessa kiireellisempi tehtävä, kuin laajamittaisen tutkimuksen synnyttäminen. Strategiaan vaikutti olettamus, että alan t&k-kulttuuri on varsin nuorta ja yritysten halukkuus tutkimuskentän hyödyntämiseen ei vielä ohjelman käynnistämisen aikoihin uskottu olevan kovin merkittävää. Tutkimustoiminnan aktivoiminen käynnistyi laajamittaisesti ohjelman puolessa välissä. Ohjelma keskittyi erityisesti niin sanottujen kärkiyritysten aktivoimiseen, (kärkiyritys = osaajayritys, ei välttämättä suuri yritys) tavoitteena hankkeet, joissa suurempi joukko verkostuneita yrityksiä voisi yhdessä kehittää tuotteita ja toimintaa. 2.6 Ohjelman resurssit Ohjelman ohjelmapäälliköksi valittiin valmistelijana toiminut Leila-Mari Ryynänen, Wellbond Oy. Tekesin vastuuhenkilö vaihtui ohjelman aikana neljä kertaa. Ohjelman loppukauden Tekes-vastuun otti teknologia-asiantuntija Antti Ahonen Seinäjoen Tekesin yksiköstä. Tekesin puolella ohjelman strategista linjausta seurasivat ja ohjasivat koko ohjelmakauden teknologiajohtaja Ari Ahonen ja hänen USA komennuksensa aikana v.t. teknologiajohtaja Ilmari Absetz. Divanin johtoryhmään kutsuttiin: Eeva Artimo, projektijohtaja Vesa Karihtala, toimitusjohtaja Markku Lehtonen, ohjelmapäällikkö Pekka Martela, tuotekehitysjohtaja Risto Piiroinen, toimitusjohtaja Juhani Salovaara, professori Jukka Sipilä, toimitusjohtaja Finpro ry Incap Furniture Oy Tukista tuplasti -teknologiaohjelma Martela Oy Arvo Piiroinen Oy Taideteollinen korkeakoulu Lundia Oy 10

12 2.7 Johtoryhmätyöskentely Ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa on johtoryhmällä ollut poikkeuksellisen vahva ote. Johtoryhmä on kokoontunut noin kahden kuukauden välein. Puheenjohtajina ovat toimineet johtoryhmän yritysedustajat. Ohjelman päättyessä johtoryhmän skenaariotyöskentelyyn kutsuttiin vahvistukseksi sekä Sitran liiketoimintajohtaja Mauri Heikintalo, Asko Oy:n toimitusjohtaja Seppo Laine ja Senkki Oy:n tuotantojohtaja Pasi Mäenpää. Tämä työryhmä työsti alan nykytilanteesta ja tulevaisuuden skenaarioista raportin sekä laati näkemyksensä alan kehittämisen suuntaviivoista jatkossa. 11

13 3 Tiedon- ja kokemusten vaihto 3.1 Tiedotus (Seminaarit, workshopit, kotisivut) Divan-ohjelmasta julkaistiin esite sen käynnistyttyä. Ohjelman puolessa välissä esite uudistettiin, jolloin siinä julkistettiin myös rahoitusta saaneita esimerkkihankkeita. Divan-tiedotusta hoidettiin ympäri Suomea järjestetyissä tilaisuuksissa sekä hyvin tiheästi lehdistössä (yhteensä 56 lehtiartikkelia). Divanin kotisivuilla on ollut yli 2000 kävijää/kuukausi. Divanista järjestettiin alkuseminaari 1999 Tampereella, teknologiaseminaari 1999 Seinäjoella, muotopuristamiseen ja kansainvälisyyteen liittyvä seminaari Lahdessa 2000, teknologiaohjelman vuosiseminaari 2001 Helsingissä sekä päätösseminaari 2003 Espoossa. Habitare-messuilla Divan esiintyi omalla osastollaan vuosina 1999 ja Tiedotusyhteistyötä ovat lisäksi tehneet Finpro, Puusuomi, Design Forum sekä alan järjestöt, liitot ja kehittäjäorganisaatiot. Ohjelmien välistä tiedotusta ja hankeyhteistyötä tehtiin tiiviimmin Tukista tuplasti-, Vera-, Terve talo- ja UTT-ohjelmien sekä myöhemmässä vaiheessa tulleiden Muoto- ja Elo-ohjelmien kanssa. 3.2 Kv-kontaktit Ohjelman aikana luotiin kontaktit sekä Ruotsin Nutek- ja Tanskan DTIorganisaatioihin, sekä pohjoismaisiin rahoitusorganisaatioihin. Samoin Norjan TBL, Möbel og innredning -organisaation johdon kanssa käytiin keskusteluja ja vaihdettiin tietoja, jotka julkaistiin kotisivuilla. Ison-Britannian huonekaluteknologiajärjestön FIFA kanssa vaihdettiin tietoja sekä seminaaritiedottamista. 12

14 Englantilaisen Courts-ketjun, samoin kuin hollantilaisen Fetim BV:n kanssa ohjelman vetäjät tekivät yhteistyötä kartoittaen ja verkottaen uusia suomalaisia toimittajakandidaatteja. Kansainvälistä lehdistöä on tiedotettu Habitareen ja Finpron tapahtumiin liittyvissä yhteyksissä. Samoin Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin järjestämissä toimittaja- ja ostajavierailuissa on Divanista pidetty esitelmiä. Finpro on tiedottanut ohjelmasta järjestämissään kansainvälisissä alan tapahtumissa Ohjelman tueksi toteutettiin Kauppa- ja teollisuusministeriön rahoituksella Interrex-julkaisu, joka kuvasi menestyviä huonekalu- ja sisustusalan malleja Saksassa, Tanskassa, Isossa-Britanniassa ja Itävallassa. Kotisivuilla ylläpidettiin jatkuvaa tietopankkia kansainvälisistä markkinoista. Italialaisen CSIL-markkinatutkimuslaitoksen jäsenyyden kautta tuotettiin Divanin asiakkaille Euroopan jakeluteiden muutoksista ajankohtaista tietoa. 13

15 4 Ohjelman ulkopuoliset linkitykset 4.1 Rahoittajat Ohjelmassa haettiin aktiivisesti rahoitusyhteistyötä Sitran, KTM:n ja TEkeskusten kanssa. Sitra päätti suunnata Taitek-ohjelman Divanin käynnistyttyä myös huonekalualalle. KTM/ESR rahoitti Divanin tavoitteita tukevan kansainvälisen asiakkaan toimintaympäristöä kuvaavan ja uusia bisnesmahdollisuuksia kartoittavan Interrex-julkaisun vuonna 2000 ja TE-keskusten globaalityökalua pyrittiin saamaan huonekalualan tietoisuuteen ja globaalikonsulteista kolme panosti huonekalualan konsultointiin. Osa Divanin ohjelmassa rahoitetuista yrityksistä sai markkinointivaiheeseen TE-keskusten kehittämis- ja kansainvälistymistukea. Joissakin tapauksissa rahoitusmalli luotiin eri rahoittajien yhteistyöllä; tästä pääasialliset esimerkit Lahden TE-keskuksesta. 4.2 Tutkimus Divan-ohjelman aikana koottiin tutkijoista nk. tutkijayhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmä pohti tapoja teollisuuden ja tutkimuksen konkreettiseksi lähentämiseksi. Tutkijoita rohkaistiin myös kehittämään ohjelmaa tukevia tutkimushankkeita. Tutkijakokous ehdotti, että Divan-ohjelman aikana selvitetään suomalaisen teollisuuden ja kaupan tutkimustarpeet. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus ja tulokset julkaistiin alan lehdistössä. Tutkimus toimitettiin myös alan järjestöjen käyttöön. Vaasan yliopisto hyödynsi haastattelujen tuloksia omassa toiminnassaan ja Vaasasta valmistuneen Katri Palosaaren pro gradu tutkielma Haasteiden hallinta 2003 pohjautui tähän tutkimukseen. 14

16 Tutkimustuloksia hyödynnetään lisäksi parhaillaan työn alla olevassa väitöskirjassa. Tutkijakokouksia järjestettiin ohjelman aikana neljä. Konkreettisin seuraus tutkimusyhteistyöstä oli Indoor Groupin kärkiyrityksenä käynnistämä alan logistiikkaa koskevan tutkimus/yritysyhteistyöprojekti. Divan-ohjelma kokosi yhteen suomalaiset muotopuristeiden tuottajat. Kokous käynnisti alan yhteisen muotopuristusteollisuuden tilannetta selvittävän tutkimuksen, Tutkimusta seurasi yhteistyöprojekti, jonka tuloksena yritykset perustivat yhteisen tuotanto- ja markkinointiyrityksen. Divanissa koottiin lisäksi tieto Suomen tutkimus- ja korkeakoulutahojen tutkimustarjonnasta sekä huonekalualaa hyödyntävästä erikoisosaamisesta. Kansainvälisen tutkimuksen lähentämiseksi ohjelman aikana luotiin kontaktit Harvardin yliopistoon ja Massachusetts Technology Institutin tutkijoihin. Näiden tutkimustuloksia julkaistiin Divan-kotisivuilla. Divanin ohjelmapäälliköt tukivat MIT:ssa Bostonissa arkkitehti Jarmo Suomisen valmistelemaa hanketta elinympäristön kehittämisen alueella toimivan tutkimusinstituutin perustamisesta Suomeen. Ajatuksena oli, että kyseinen tutkimusinstituutti palvelee yhteistyössä suomalaisten tutkimuslaitosten ja MIT:n kanssa laajaa yrityskenttää, joiden bisnesalueeseen tutkimus lähiympäristön (työ, koti ja liikenne) kehittymisestä tuo lisäarvoa. Huonekalu- ja sisustusalan yritykset olisivat luonnollisesti tällaisen instituutin potentiaalisia asiakkaita. Instituuttihanke on edennyt, mutta se ei ehtinyt realisoitua Divanin aikana. 15

17 4.3 Alan järjestöt Huonekalualaa palvelee useita järjestöjä. Puusepänteollisuuden liitto, Puuteollisuusyrittäjien liitto, Suomalainen huonekalu r.y., Suomen huonekalukaupan liitto r.y. Divan on pyrkinyt pitämään hyvän ja tiiviin keskusteluyhteyden kunkin järjestön kanssa ja Divanin jälkeisen kehitystoiminnan koordinoimisesta on keskusteltu johtoryhmän ja järjestöjen välisissä kokouksissa. Järjestöjen yhteistyö on ollut vähäistä, mutta on viime aikoina tiivistynyt ja konkreettisista yhteistyömalleista on alettu vilkkaasti keskustella. Etelä-Pohjanmaa ja Lahti ovat alueina lähentyneet ja PHKK:n sekä Lahden alueen kehittämiskeskusten välisenä yhteistyönä on syntynyt alaa kehittäviä tutkimus- ja kehitysprojekteja. 4.4 Muut teknologiaohjelmat Huonekalualan hankkeita on Divanin aikana rahoitettu kymmenestä eri ohjelmasta. Divanissa periaatteena on ollut, että alan hyviä hankkeita on pyritty ohjaamaan kunkin sisällön mukaisesti niille parhaiten soveltuviin teknologiaohjelmiin, vaikka aktivointi olisi tapahtunutkin Divanin puitteissa. 16

18 5 Tulokset Divan-ohjelmaan hyväksyttiin 74 hanketta. Seitsemän hyväksytyn hankkeen osalta rahoituspäätös peruttiin, koska yritykset eivät käynnistäneet suunnittelemaansa projektia. Kaikenkaikkiaan Divanista rahoitettiin näin 67 hanketta. Näistä 19 tutkimushanketta ja 48 yrityshanketta. Hankkeiden lopulliset investoinnit nousivat ohjelmassa 12,3 miljoonaan euroon, josta Tekesin rahoitusosuus oli n. 5,8 miljoonaa. Yrityshankkeista 39 pk-teollisuuden ja 9 suuriksi luokiteltavien yritysten hankkeita. Alueellinen jakauma oli seuraava: Yrityshankkeet tukipäätökset eurot/prosenttiosuudet 23,0 % 0,2 % 5,0 % 0,7 % 13,2 % 11,0 % 10,3 % 1,7 % 0,6 % 2,3 % 3,0 % 29,0 % Etelä-Pohjanmaa 10,3 % Etelä-Savo 3,0% Häme 29,0 % Kaakkois-Suomi 1,7 % Kainuu 0,6 % Pirkanmaa 2,3 % Pohjanmaa 11,0 % Pohjois-Pohjanmaa 0,7% Pohjois-Savo 5,0 % Satakunta 0,2 % Uusimaa 23,0 % Varsinais-Suomi 13,2 % I Kansainvälisen asiakkaan syvempi ymmärtäminen hankkeiden perustana Painopistealueen tavoitteena oli kehittää teknologian keinoin kilpailukykyisiä tuotteita ja toimintamalleja asiakassuunnasta ohjautuviin prosesseihin. Tälle alueelle sijoittui hankkeista ja rahoituksesta noin puolet. SBA:n perustaksi rahoitettiin mm. kansainvälisiä toimintamalleja ja uusia konsepteja tarkasteleva tutkimus, tutkimuksen tuloksia sittemmin hyödynnettiin hankkeisiin, joissa kehitettiin uusia oppimisympäristöjä. 17

19 Samoin rahoitettiin tutkimusta yritysverkostojen kehittämisestä kansainvälisen volyymikaupan mahdollistamiseksi ja tutkittiin tulevaisuuden keittiöratkaisuja. Yrityshankkeissa malleja haettiin verkottuneelle yhteistoiminnalle, muotopuristamisen alan avain/tukiteknologioiden määrittämiselle ja yritysten yhteisen prosessin kehittämiselle. Yritysten hankkeista suurin osa kohdistui kansainväliselle asiakaskunnalle suunnattujen uusien tuotteiden, konseptien ja palveluprosessien kehittämiseen. Tulokset Muotopuristamisen alan yhteistoiminta johti muutaman yrityksen yhteisen toimintamallin ja teknologiaprosessin kehittämiseen ja sateenvarjoyrityksen perustamiseen. Perustetun yrityksen toiminta ei kuitenkaan käynnistynyt alunpitäen suunnitellulla tavalla. Verkostojen kehittäminen tulokselliseksi toimintamalliksi on joissakin hankkeissa epäonnistunut, ilmeisesti siitä syystä, ettei niissä olla saavutettu asiakasohjautuvaa toimintamallia tai bisnesvastuunottavaa veturiyritystä ei ole hankkeeseen sittenkään löytynyt. Muilta osin painopistealueen hankkeet ovat edenneet kohtalaisen hyvin. Erityisen menestyksekkäitä ovat tuloksiltaan olleet hankkeet, joissa kohdeasiakas on joko osallistunut hankkeen toteuttamiseen kärkiyrityksenä tai yritys/yritysryhmä on tuottanut uuden konseptin tarkasti fokusoidulle asiakaskunnalle. Oppimisympäristöihin liittyvä tutkimus on tuottanut yritystasolla uusia konsepteja, myös Sitra on panostanut tämän alueen edistämiseen. II Uusien teknologioiden ja materiaalien kehittäminen ja hyödyntäminen Tutkimushankkeita on tällä alueella rahoitettu 14 kpl. Tutkimus on kohdistunut tietotekniikan sovellusten aiheuttamiin muutoksiin sisustamisessa, robotiikan tutkimiseen ja kehittämiseen, uusien materiaalien, kuten kierrätysmuovin soveltuvuustutkimukseen sekä cad/cam-ohjattujen huonekalukomponenttien käsittelyyn. 18

20 Yrityshankkeista voidaan mainita menestyksekäs kierrätystoiminnan kehittämishanke huonekalukaupalle ja teollisuudelle, muovattavien puukuituteknologioiden tutkimus/tuotekehityshanke, uusien materiaalien yhdistäminen sekä oppimisympäristön uudet ratkaisut, joissa kalusteet ja elektroniikka integroituvat. Tulokset Rahoitettujen hankkeiden kautta suomalaisen huonekalualan teknologista kilpailukykyä on kohennettu lähinnä puukuituteknologian uusien innovaatioiden kautta sekä uusien materiaaliyhdistelmien kehittämisellä. Tuotantoteknologian osalta merkittävimpiä edistysaskeleita on tapahtunut robotiikan kehittämisessä. III Tunnettuuden lisääminen viestintää kehittämällä Kolmannelle painopistealueelle tuli erittäin vähän kiinnostavia hankehakemuksia. Osittain hankkeet eivät soveltuneet Tekes-rahoitukseen, koska niiden sisältö oli joko olemassaolevan teknologian käyttöönottoa tai jo kehitettyjen mallien hyödyntämistä. Divan rahoitti tähän alueeseen kohdistuvan tutkimushankkeen, jossa VTT ja suuri joukko sisustusalan yrityksiä yhdessä kehittivät sisustusalan yhteisen tuotetiedon kuvauksen. Yrityshankkeita rahoitettiin vain kaksi. Tulokset Painopistealueen tulokset jäivät laihoiksi. Tutkimushanke ei toistaiseksi ole johtanut kaupallisiin sovelluksiin tai yritysten jatkoyhteistyöhön. Yrityshankkeista toinen on kuitenkin Interiore-tutkimukseen liittyvän ensivaiheen projektin spin-off, ja tämän langattoman tiedonkeräysteknologian menestyminen kaupallisesti näyttää lupaavalta. 19

21 6 Yhteenveto tuloksista Kaikenkaikkiaan voi todeta, että parhaiten Divan-hankkeissa on onnistuttu uusien toimintamallien ja fokusoitujen asiakasohjautuvien konseptien luomisessa. Huonekalualan yritysten verkottuminen on käynnistynyt vilkkaasti. Tähän on vaikuttanut koveneva kilpailu, joka on ohjannut yrityksiä yhä tarkemmin fokusoimaan ydintoimintansa ja jakamaan tuotantoa erikoistuneille alihankkijoille.. Merkittävä parannus on ohjelman aikana tapahtunut tutkimuskentän ja yritysten yhteistyössä. Yritykset ovat alkaneet ohjaamaan tutkimusta, ja pienetkin yritykset ovat lähteneet tehtyjen tutkimustulosten hyödyntämiseen Rahoittajayhteistyössä Sitran päätös huomioida huonekalu- ja sisustusala, sekä puualan yhteistoimintaverkot sijoittamisen kohteena on ollut erinomainen Divanin viestejä vahvistava tekijä. Sijoittajien kiinnostuksen voi todeta yleensäkin kasvaneen alan yrityksiä kohtaan. Kansainvälisiä sijoittajiakin on alalle tullut muutamia ja tämän kehityksen uskotaan kasvavan. Rahoitetuissa hankkeissa yritysten omat arviot liikevaihdon ja viennin kasvuodotuksista olivat miljardin euron luokkaa, työpaikkojen lisäykseksi arvioitiin Luvut ovat luonnollisesti ylioptimistia. On kuitenkin selvää, että rahoitetuissa hankkeissa on sellaisia, joiden tuloksena Suomeen syntyy hyvin merkittävää uutta liikevaihtoa. Divan-ohjelmassa ei panostettu alueelliseen kehittämiseen. Hankkeet toivotettiin tervetulleeksi mistä päin Suomea tahansa. Tämä ehkä osaltaan on vaikuttanut siihen, että ohjelman tuloksissa on vaikea nähdä alueellisia kehitysaskeleita. Ohjelman aikana on syntynyt yhteistyöfoorumi Etelä-Pohjanmaan ja Lahden alueen välille, joka ei kuitenkaan ole Divan-ohjelman synnyttämä, vaan asian ovat käynnistäneet paikalliset kehittäjätahot. 20

22 Tämä yhteistyötaho on kuitenkin ollut merkittävä sananviejä Divanin ja yritysten välillä, ja tavoitteet alan kehittämisen osalta ovat olleet yhteneväisiä. Divan-ohjelmassa ei merkittävästi onnistuttu synnyttämään eri toimialojen yli menevää yhteistyötä tai verkottamaan kansainvälisiä asiakkaita suomalaisten hankkeiden kehittäjäosapuoliksi. Ohjelmassa tuotiin kyllä erityisen runsaasti tietoa kansainvälisistä markkinoista sekä parhaista käytännöistä maailmalla. Suuria, merkittävästi ja nopeasti alaa eteenpäin vieviä hankkeita ei syntynyt. Hankkeiden vaikutus on nähtävissä yleisen asennemuutoksen kautta, tutkimus- ja kehityskulttuurin juurtumisena alalle. Huonekaluteollisuus on kuitenkin selkeästi kansainvälistynyt. Yrityksiä on etabloitunut ennakkoluulottomasti uusille markkinoille. Viisi-kuusi yritystä on pioneereina synnyttänyt volyymikauppaa myös Euroopan ulkopuolella. Merkittävät kansainväliset menestystarinat jäävät kuitenkin vielä nähtäväksi, joskin muutamia hyvin lupaavia alkuja on todettavissa. 21

23 Huonekalualan skenaariot Divan-teknologiaohjelman jälkeinen kehittäminen toimialalla Divan-työryhmän raportti 1/2003

24 Kilpailukykyä teknologiasta Tekes tarjoaa rahoitusta ja asiantuntijapalveluja kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 390 miljoonaa euroa teknologian kehityshankkeisiin. Teknologiaohjelmien avulla maahamme luodaan uutta teknologiaosaamista yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä. Ohjelmien tavoitteena on nostaa teknologista kilpailukykyämme tulevaisuuden keskeisillä teollisuuden toimialoilla. Tällä hetkellä Tekesillä on käynnissä noin 35 teknologiaohjelmaa. ISBN Kannen kuva: Oddball Graphics Oy Ulkoasu: DTPage Oy

25 Sisältö 1 Visioraportin tausta ja tavoite 4 2 Visiotyöryhmän osallistujat 5 3 Visiotyöryhmän toimintatapa 7 4 Lähtökohta 8 5 Huonekaluteollisuuden nykytilan määritys Huonekalualan strateginen tehtävä: mitä, kenelle, millä ylivoimatekijöillä: Mitä ylivoimatekijöitä käytetään argumentteina Huonekalualan perususkomukset Ydinpätevyyspuun juuret eli osaamisalueet Mitkä ovat mahdolliset maailmat / yllätystekijät 11 6 Mahdollisia skenaarioita Tuotevalmistus Niche turn-key Shopping Mall DIY Linux 19 7 Kehityspolut 20 8 Johtopäätökset ja suositukset toimenpiteistä Toimenpide-ehdotukset Tutkimus- ja kehitystoiminnan panostukset Rahoitusmalli 24 3

26 1 Visioraportin tausta ja tavoite Tekes käynnisti vuonna 1999 huonekalualan teknologiaohjelman Divanin, jonka tavoitteena oli teknologian keinoin luoda uutta kilpailukykyä suomalaisille alan yrityksille. Divan-teknologiaohjelman johtoryhmä määritteli ohjelman painopisteet, tavoitteet ja strategian ja sitoutui johtamaan ohjelmaa sen neljävuotisen toiminta-ajan. Jäsenet päättivät lisäksi, että ohjelman päättyessä ryhmä työstää alan jatkokehittämisen tarpeita palvelevan visioraportin. Työryhmä kokoontui vuoden 2002 lopulla kokoamaan näkemyksensä alan tilanteesta ja tulevaisuudesta. Tämä raportti on yhteenveto kokouksen tuloksista. 4

27 2 Visiotyöryhmän osallistujat Divan-johtoryhmän jäsenet Pekka Martela, Martela Oy Jukka Sipilä, Lundia Oy Juhani Salovaara, Studiosalovaarat Oy Vesa Karihtala, Incap Furniture Oy Eeva Artimo, Finpro Risto Piiroinen, Arvo Piiroinen Oy Markku Lehtonen, Woodfocus Antti Ahonen, Tekes Leila-Mari Ryynänen, Wellbond Oy Johtoryhmän lisäksi työryhmään kutsuttiin mukaan Seppo Laine, Indoor Group Oy / Asko Pasi Mäenpää, Senkki Oy Mauri Heikintalo, Sitra Teknologiajohtaja Ari Ahonen Tekesistä on tukenut prosessin käyntiinsaattamista. Raportin tarkoituksena on tuoda alan järjestöille, tutkimuslaitoksille ja muille kehittäjille sekä rahoittajille tietoa siitä, miten työryhmä näkee alan jatkokehittämisen tarpeet tulevaisuudessa Divan-ohjelman päättyessä. Työryhmän lähtökohtana on tarkastella suomalaisen teollisuuden mahdollisuuksia synnyttää volyymiliiketoimintaa, joko yksittäisten yritysten tai yritysverkostojen kautta. 5

28 On kuitenkin huomattava, että tämän raportin tarkoitus on olla vain lähtökohtana keskustelulle ja syvemmälle pohdinnalle. Työryhmän toiveena on, että yritykset yhdessä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa käynnistäisivät oman säännöllisen skenaariotyöskentelyn ja näin lisäisivät alan reagointinopeutta varautumisessa markkinoiden ja kysynnän muutoksiin. Huonekalualan kilpailukyvyn kehittäminen edellyttää merkittäviä panostuksia, ja on erittäin tärkeää, että ala saa riittävän huomion myös julkisen tahon piirissä Suomen elinkeinoelämää kehittävistä toimenpiteistä ja panostuksista päätettäessä. 6

29 3 Visiotyöryhmän toimintatapa Tutkimusjohtaja, futurologi Tarja Meristö, Abo Akademi, kutsuttiin visiotyöryhmän työskentelypäivän vetäjäksi. Visiotyöryhmä kokoontui Helsingissä yhden päivän pituiseen tilaisuuteen, jossa toimialan nykytila ja skenaariomallit yhteistyössä kirjattiin. Osallistujat työstivät esiintuotuja skenaarioita, miettivät niiden todennäköisyyttä ja merkitystä suomalaiselle teollisuudelle sekä listasivat pääasiallisia kehitysaskeleita kilpailukyvyn kehittämiseen tulevaisuudessa. 7

30 4 Lähtökohta Huonekalualalla on maassamme vahvat perinteet. Visiotyöryhmä uskoo alan menestysmahdollisuuksiin; huonekalualan yrityksillä on mahdollisuus nousta merkittävästi suurempaan kokoluokkaan ja kansainvälistyä. Menestys ja kasvu edellyttävät asennemuutosta, itseluottamusta ja määrätietoisia kehitystoimia sekä kasvun mahdollistavaa rahoitusta. Huonekalualan on hyvä syy kysyä itseltään: Miksei suomalainen huonekaluteollisuus voisi lähteä vahvaan kasvuun ja yltää esim. Tanskan volyymeihin? Miksei oma teollisuutemme tuottaisi suurinta osaa suomalaisten kauppaketjujen tarjonnasta ja suurten valmistajien komponenteista? Miksei ala voisi kiinnostaa yksityisiä sijoittajatahoja? Miksei huonekaluala voisi olla edelläkävijäala, sillähän on vahva kontaktipinta kuluttajaan ja mahdollisuus reagoida nopeasti markkinoiden muutoksiin? 8

31 5 Huonekaluteollisuuden nykytilan määritys 5.1 Huonekalualan strateginen tehtävä: mitä, kenelle, millä ylivoimatekijöillä Mitä Komponentteja, osakokonaisuuksia valmiita tuotteita, tuotekokonaisuuksia, suunnitteluratkaisuja, sisustuspalveluja, turn-key-toimituksia, rahoitusratkaisuja, palveluja, ylläpitoa. Kenelle Koteihin ja julkisiin tiloihin Suomessa, Venäjällä, EU:ssa, USA:ssa ja Japanissa. Jakelijoille eli vähittäiskaupalle, projektikaupan tahoille julkisiin tiloihin, sairaaloihin ja lomarakentamiskohteisiin, liikennevälineteollisuudelle, rakennusteollisuudelle. (Huom. Keskittyminen vahvistaisi toimialan kilpailukykyä, kaikille kaikkea kaikkialla ei liene Suomen yritysrakenteella mahdollista.) 5.2 Mitä ylivoimatekijöitä nykyisin käytetään argumentteina Kokonaisratkaisuja, sisustuselementtejä Erikoistuminen Sitoutuminen Palveluketjun luotettavuus, toimitusvarmuus Nopeasyklisyyteen vastaaminen (muoti) On-demand-tuotanto, trendiennusteiden hyvä hyödyntäminen Puumateriaali alkuperäinen Laatu Hyviä kansainvälisiä kumppaneita Erityisosaaminen, ergonomisia ratkaisuja Projektiosaaminen, integrointi 9

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011

Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011 Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011 Tulokset, johtopäätökset ja jatkotoimenpide-ehdotukset Paula Tommila ja Pekka Pokela Gaia Consulting

Lisätiedot

Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction

Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction Tapio Koivu, Hans Björnsson Teknologiakatsaus/Technology Review 137/2003 Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 1/2012. Tuotantokonseptitohjelma. Loppuraportti. Ismo Mäkinen

Tekesin ohjelmaraportti 1/2012. Tuotantokonseptitohjelma. Loppuraportti. Ismo Mäkinen Tekesin ohjelmaraportti 1/2012 Loppuraportti Tuotantokonseptitohjelma Ismo Mäkinen 10 Ismo Mäkinen Tuotantokonseptitohjelma Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 1/2012 Helsinki 2012 3 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Palveleva kiinteistöliiketoiminta

Palveleva kiinteistöliiketoiminta Palveleva kiinteistöliiketoiminta Rembrand 1999 2003 Teknologiaohjelmaraportti 16/2004 Loppuraportti Palveleva kiinteistöliiketoiminta Rembrand 1999 2003 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 16/2004

Lisätiedot

Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus- ja kehitysrahoitus luo Suomen kilpailukykyä 6

Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus- ja kehitysrahoitus luo Suomen kilpailukykyä 6 T E K E S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 Sisällys Toiminta-ajatus ja visio 2 Pääjohtajan katsaus 3 Strategia viitoittaa tien tulevaisuuteen 4 Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus-

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN PALVELEVA KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA

TULEVAISUUDEN PALVELEVA KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA TULEVAISUUDEN PALVELEVA KOHTI LIIKETOIMINTAVETOISTA SUOMEA TULEVAISUUDEN PALVELEVA SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 JOHDANTO 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 6 PESTE HAASTEET MUUTOKSISTA MUODOSTUU VAIHTOEHTOISIA

Lisätiedot

MUOTO 2005. Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005. Teknologiaohjelmaraportti 10/2006

MUOTO 2005. Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005. Teknologiaohjelmaraportti 10/2006 MUOTO 2005 Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005 Teknologiaohjelmaraportti 10/2006 Loppuraportti MUOTO 2005 Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Kaupasta kumppanuuteen

Kaupasta kumppanuuteen SITRAN RAPORTTEJA Suomella ei ole varaa olla sijoittamatta Venäjään, toteaa strategiatyöryhmä. Venäjän positiivinen talouskasvu ja hyödyntämätön potentiaali tarjoavat Suomen taloudelle erinomaisia uusia

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki Markkinoilta ennakoidut alueelliset teemavalinnat Vesa Harmaakorpi Raine Hermans Tuomo Uotila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) Kustantaja:

Lisätiedot

INNOVAATIOJOHTAMINEN OSANA VIESTINTÄALAN STRATEGISIA LINJAUKSIA

INNOVAATIOJOHTAMINEN OSANA VIESTINTÄALAN STRATEGISIA LINJAUKSIA INNOVAATIOJOHTAMINEN OSANA VIESTINTÄALAN STRATEGISIA LINJAUKSIA Työryhmä: Markku Antikainen, Oy Swot Consulting Finland Ltd Jouni Juuti, Oy Swot Consulting Finland Ltd SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

PAKKAUSSKENAARIOT. Haasteita ja mahdollisuuksia pakkausliiketoiminnan pitkän aikavälin menestyksellisen kehittämisen turvaamiseksi

PAKKAUSSKENAARIOT. Haasteita ja mahdollisuuksia pakkausliiketoiminnan pitkän aikavälin menestyksellisen kehittämisen turvaamiseksi PAKKAUSSKENAARIOT Haasteita ja mahdollisuuksia pakkausliiketoiminnan pitkän aikavälin menestyksellisen kehittämisen turvaamiseksi Jyrki Kettunen ja Tarja Meristö Teknologiakatsaus 215/2007 PAKKAUSSKENAARIOT

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Taustaselvitys Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten linjauksiin Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Katri Haila ja Soile

Lisätiedot

Uusi teollinen toimintatapa UTT -teknologiaohjelma 2000 2004

Uusi teollinen toimintatapa UTT -teknologiaohjelma 2000 2004 Uusi teollinen toimintatapa UTT -teknologiaohjelma 2000 2004 Teknologiaohjelmaraportti 13/2004 Loppuraportti Uusi teollinen toimintatapa UTT -teknologiaohjelma 2000 2004 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa väliraportti Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa CoFi/Åbo Akademi Tarja Meristö Sami Leppimäki Jukka Laitinen VTT Jaakko Paasi Pasi Valkokari Pekka Maijala

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010 Vision strategiapäivitys 23.11.2005 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSKLUSTERIN VISIO 2010 Vuonna 2000 käynnistyneen visioprosessin tarkoituksena on ollut muodostaa kokonaiskuva

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma

Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteet SPIN 2000-2003 -teknologiaohjelma Teknologiaohjelmaraportti 15/2003 Loppuraportti Ohjelmistotuotteet SPIN 2000 2003 -teknologiaohjelma Ohjelmistotuotteilla kansainväliseen menestykseen

Lisätiedot