ILKKA LAUKKANEN, PEKKA UOTILA JA SENJA VIRKKUNEN CASE: SUN KATSASTUS MARKKINOINTITUTKIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILKKA LAUKKANEN, PEKKA UOTILA JA SENJA VIRKKUNEN CASE: SUN KATSASTUS MARKKINOINTITUTKIMUS"

Transkriptio

1 ILKKA LAUKKANEN, PEKKA UOTILA JA SENJA VIRKKUNEN CASE: SUN KATSASTUS MARKKINOINTITUTKIMUS.

2 i SISÄLLYS SISÄLLYS... i 1. JOHDANTO TEORIA Mitä markkinointitutkimus on? Tutkimuksen vaiheet Kyselylomakkeen tekeminen Markkinointitutkimuksen etiikka TYÖN AINEISTO, MENETELMÄT JA AINEISTON ANALYYSI Aihe ja tausta Tutkimusongelma Käytetyt menetelmät Kyselylomakkeen suunnittelu TULOKSET PÄÄTELMÄT LÄHTEET... 31

3 1 1. JOHDANTO Tämän markkinointitutkimuksen toimeksiantajana on Uudistunet Oy Lahdesta. Tarkoituksena on selvittää heidän uuden liikeidean, Sun katsastuksen, toimivuus markkinoilla. Samaan aikaan markkinointitutkimuksen kanssa ajoittuu katsastustoimintaan liittyvän lain muutosprosessi eduskunnassa. Tämän muutoksen ajoitus ja lakimuutoksen merkittävimmät periaatteelliset tekijät on huomioitu kyselyn yhteydessä. Lakimuutoksen merkittävimpiä muuttuvia tekijöitä on katsastustoiminnan salliminen korjaamotoiminnan yhteydessä autokorjaamoille. Samoin merkittävänä tekijänä on kevyen kaluston katsastuksen salliminen ilman velvoitetta katsastaa raskasta kalustoa samassa paikassa. Lakiuudistus ei ole astunut vielä tutkimuksen aikana voimaa, mutta se odottaa eduskunnan toista käsittelyä. Tutkimuksessa käytettiin pohjana markkinointitutkimuksen teorioita, jotka perustuvat McDanieli& Gates:n kirjaan Contemporary Marketing Research ja Leila Lotin kirjaan Markkinointitutkimuksen käsikirja.

4 2 2. TEORIA 2.1. Mitä markkinointitutkimus on? Markkinointitutkimuksen tarkoituksena on suunnitella, kerätä ja analysoida markkinointi päätösten kannalta oleellisia tietoja. Markkinointitutkimuksella on kolme roolia kuvaileva, diagnostinen ja ennustava. Kuvailevalla toiminnolla tarkoitetaan faktojen keräämistä ja lausuntojen antamista. Tarkoituksena on kerätä tosiasioita, esim. miten myynti on kehittynyt. Diagnostisella roolilla tarkoitetaan tiedon ja/tai toiminnan selittämistä. tarkoituksena on löytää suhteita tapahtuneiden asioiden ja seurausten välillä. Kuvailevalla toiminnalla ja diagnosoimalla saatuja tuloksien avulla voidaan ennustamalla suunnitella markkinointipäätöksiä. (McDaniel&Gates 2010 s. 7) 2.2. Tutkimuksen vaiheet Markkinointitutkimus voidaan ajatella prosessina. McDaniel ja Gates jakaa prosessin 8 vaiheeseen. Kuvassa 1 on esitetty prosessin vaiheet. (McDaniel&Gates 2010 s. 76) Ongelman tunnistaminen ja tutkimuskohteen asettaminen Tutkimussuunnitelman tekeminen Tutkimusmetodin valinta Seuraaminen Raportin kirjoittaminen ja esittäminen Tietojen analysointi Tietojen päättäminen keräämisestä Tietojen kerääminen Kuva 1. Markkinointitutkimusprosessi Ensinmäisena vaiheena on tutkimus ongelman määrittäminen. Se voidaan McDaniel ja Gates mukaan jakaa kuvan 2 mukaisesti kahdeksaan vaiheeseen. (sivu 66)

5 3 Oman tai mahdollisuuden tunnistaminen Ota selvää miksi tietoa on etsittyä Ymmärrä ympäristö, jossa päätöksiä tehdään Käytä oireita hyväksesi ongelmaa määritettäessä Käännä johtajien ongelma markkinointitutkimus ongelmaksi. Määritä onko tieto jo olemassa Määritä mihinkä kysymyksiin voidaan todella vastata. Esitä tutkimus kohde Kuva 2. Ongelman määrittäminen markkinointitutkimuksessa Toinen vaihe markkinointitutkimuksessa on tutkimussuunnitelman tekeminen. Tutkimussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten tutkimusongelmaan löydetään vastaus. Tässä vaiheessa on syytä miettiä, mitkä metodit ovat käyttökelpoisia sekä paljonko aikaa ja rahaa on käytettävissä. Tutkijan ensimmäinen päätös on se, että onko tutkimus kausaalinen vai deskriptiivinen (kuvaileva). Deskriptiivinen tutkimus vastaa kysymyksiin kuka, mitä, milloin, missä ja kuinka. Tällaisessa tutkimuksessa johtajat tietävät tai ymmärtävät muuttujien ja ongelmien väliset yhteydet. Deskriptiivisen tutkimuksen avulla voidaan myös löytää muuttujat, joita käytetään kausaalisessa tutkimuksessa. Kausaalisessa tutkimuksessa tarkastellaan aiheuttaako tai määrittääkö jokin toista muuttujaa. Toisin sanoen onko kahden eri muuttujan välillä jokin yhteys. (McDaniel&Gates 2010 s. 77) Kolmantena vaiheena on tutkimusmetodin valinta, joka määrittelee kuinka tiedot kerätään. Markkinointitutkimuksessa on kolme perustutkimusmenetelmää. Survey-kyselyt ovat kyselyitä, missä kartoitetaan faktoja, mielipiteitä ja asenteita. Survey-kyselyt voidaan toteuttaa kasvotusten, internet-kyselynä tai sähköpostikyselynä. Kasvotusten tehtävässä kyselyssä haastattelija voi seurata vastaajan reaktioita ja tehdä niistä tarvittaessa havaintoja. Tietoa voidaan kerätä myös havainnoimalla vastaajia ilman suoraa kontaktia. Tällöin seurataan tarkkailtavan toimia ja reaktioita. Havainnointi on tyypillinen deskriptiivinen tutkimus. Kolmas metodi markkinointitutkimuksessa on eksperimentaalinen eli kokeileminen. Eksperimentaalisessa tutkimuksessa tutkija etsii syy-seuraus suh-

6 4 teita. Hän muuttaa yhtä tai useampaa riippumatonta muuttujaa ja tarkkailee riippuvien muuttujien muutoksia. Otannan valinta on neljäs vaihe markkinointitutkimus prosessissa. Ensimmäinen vaiheotoksen valinnassa on populaation määrittäminen eli sen ryhmän määrittäminen jota tutkitaan. Otoksen tulee edustaa tutkittavaa joukkoa hyvin. (McDaniel&Gates 2010 s. 79) Seuraavan vaiheena on varsinainen tiedon kerääminen suunnitelman mukaisesti. Kun kaikki tarvittava tieto on saatu kerättyä, seuraavana vaiheena on tietojen analysointi. Analysoinnin tarkoituksena pystyä vetämään päätelmiä kerätystä tiedosta. Viimeiset vaiheet markkinointitutkimuksessa ovat raportin kirjoittaminen, sen esittäminen ja seuraaminen. Raportin tarkoituksena on antaa johtajille lopputulokset ja suositukset. Raportista tulee ilmetä se kuinka tuloksiin on päädytty, jotta lukija voi tehdä päätöksen siitä ovatko tulokset luotettavia. Seuraamisella tarkoitetaan sitä, että tehtyjen muutosten vaikutusta on syytä seurata. (McDaniel&Gates 2010 s. 80) 2.3. Kyselylomakkeen tekeminen Kyselylomakkeessa voidaan käyttää erilaisia kysymystyyppejä. Yleisimmät kysymystyypit ovat erilaiset avoimet kysymykset ja strukturoidut kysymykset. ( Lotti 1994 s. 72) Strukturoiduissa kysymyksissä vastaajalle annetaan luettelo vastausvaihtoehdoista, joista hän valitsee sopivan vaihtoehdon. Strukturoituja kysymyksiä käytetään, kun halutaan selvittää mielipiteitä, ostomotiiveja yms.. Käytettäessä tämän tyyppisiä kysymyksiä on kiinnitettä huomio seuraaviin asioihin. Vastausvaihtoehtoja ei saa olla liikaa. Jos vaihtoehtoja on liikaa, niitä ei välttämättä jakseta lukea tai ensimmäiset vaihtoehdot saattavat jo unohtua. Vaihtoehtojen täytyy olla erilaisia ja ne eivät saa olla päällekkäisiä. Yhdellä kysymyksellä tulee pyytää vastaus vain yhteen kysymykseen. Joissakin tapauksessa on hyvä lisätä vaihtoehto muu tai ei osaa sanoa. Strukturoitujen kysymysten käytöllä voidaan yksinkertaistaa vastausten käsittelyä ja torjua tiettyjä virheitä. (Lotti s ) Avoimet kysymykset voivat olla rajaamattomia, autettuja tai suunnattuja. Rajaamatonavoin kysymys on esimerkiksi: Mitä mieltä olette Sun Katsastuksesta? Rajaamattomia avoimia kysymyksissä vastaajan valintamahdollisuuksia ei rajoiteta lainkaan. Autetuissa avoimissa kysymyksissä annettava vastaus rajataan jollain tavalla. Tällainen avoin kysymys voisi olla esimerkiksi: Mitä mieltä olet Sun Katsastuksen liikeideasta?. Suunnatut avoimet kysymykset ovat puolestaan avoimia kysymyksiä, joissa vastaaja voi muotoilla vastauksensa vapaasti, mutta hänen ajatusten suunta rajataan. Tällainen avoin kysymys voisi olla esimerkiksi: Mitä hyvää on mielestäsi Sun Katsastuksen liikeideasta?. (Lotti 1994 s )

7 5 Kysymysten tekeminen on otettava huomioon muutamia asioita. Kysymykset eivät saa olla johdattelevia. Kysymys ei saa olla sellainen, että vastaajaa pyritään saamaan vastaamaan kysymykseen tietyllä tavalla. Kysymys ei saa olla myöskään liian pitkä ja sen tulee olla yksiselitteinen, yksinkertainen ja selvä. Kysymykseen pitää kaikkien pystyä vastaamaan helposti ja kaikkien on ymmärrettävä se samalla tavalla. (Lotti 1994 s ) Kyselylomakkeen alkuun tulisi sijoittaa helppoja ja kiinnostavia kysymyksiä. Jos pitää kysyä henkilökohtaisia kysymyksiä, kuten tulotasoa, on tällaiset kysymykset syytä jättää lomakkeen loppuun. Kokonaisuutena lomakkeen tulee olla johdonmukainen. On myös mietittävä tarkkaan sopiva kysymysten järjestys sekä mahdollisten kontrollikysymysten tarpeellisuus. (Lotti 1994 s. 92) Yksi tärkeimmistä vaiheista kyselylomaketta tehtäessä on sen testaaminen. Testaus vaiheessa selvitetään, että kysymykset ymmärretään oikein ja niin kuin tutkija on tarkoittanut. Tarkoituksena on siis selvittää testausvaiheessa sitä vastataanko kysymykseen siten, että se vastaa siihen mitä kysymyksellä halutaan saada selville. On myös tarkistettava, että termi, käsitteet ja vieraat sanat eivät tuota vastaajille ongelmia ja ne ymmärretään niin kuin tutkija on tarkoittanut. Jos tässä vaiheessa tulee muutoksia lomakkeeseen, ne ja testaus suoritetaan uudelleen. Tämä toistetaan niin monta kertaa, että lomakseen ei enää tarvitse tehdä muutoksia. (Lotti 1994 s ) 2.4. Markkinointitutkimuksen etiikka Etiikan huomioon ottaminen markkinointitukimusta tehtäessä on erittäin tärkeää. Kaksi tärkeintä asiaa tilaajan ja tutkimuksen tuottajan välillä ovat luottamuksellisuus ja rehellisyys. (Mcdaniel&Gates 2010 s. 42) Markkinointitutkimuksen tarjoajan etiikkaan liittyy low-ball hinnoittelu ja subjektiivisuus. Low-ball hinnoittelu tarkoittaa sitä että markkinointitutkimuksen tarjoaja antaa liian alhaisen tarjouksen. Alihinnoittelemalla saadaan asiakas houkuteltua asiakkaaksi alhaiseen hintaan. Myöhemmin kuitenkin käy selville, että todellinen hinta tutkimuksesta on korkeampi. Tarjous voi perustua esimerkiksi otokseen suuruuteen. Jos tekijät, joiden mukaan tarjous on tehty muuttuvat voi asiakas odottaa hinnan nousevan. Tällainen menettelytapa on kuitenkin epäeettistä. Toinen palvelun tarjoajan etiikkaan liittyvä asia on subjektiivisuuden salliminen tutkimuksessa. Tutkimusta tehtäessä on kuitenkin pyrittävä objektirivisyyteen, joten subjektikivisyyden salliminen on epäeettistä. Tutkijan tulisi pyrkiä puolueettoman tiedon käyttöön ja keräämiseen, tiedot tulisi kerätä monipuolisesti ja relevantisti. (McDaniel&Gates 2010 s ) Tutkimuksen suorittajan etiikkaan liittyy vastaajaan väärinkäyttö, joka on epäeettistä toimintaa. Tämä voi näkyä monella tavalla, esimerkiksi pitkinä haastatteluina, vastaajil-

8 6 ta kysyttävinä lisäkysymyksillä, jotka eivät liity varsinaiseen kyselyyn. (McDaniel&Gates 2010 s. 45) Tutkimuksen suorittajien ei tulisi yrittää myydä tarpeettomia tutkimuksia asiakkaille. Eikä myöskään käyttää asiakkaan tietämättömyyttä hyödykseen. Eettisestä oikea tapa on kertoa asiakkaalle erivaihtoehdoista, niiden hinnoista ja sopivuudesta kyseiseen tilanteeseen, jonka jälkeen asiakas voi valita vaihtoehdoista itselleen sopivimman vaihtoehdon. Luottamuksellista suhdetta asiakkaaseen ei saa missään olosuhteissa rikkoa. Asiakkaalta saamia tietoja ei saa luovuttaa eteenpäin tai käyttää väärin. (McDaniel&Gates 2010 s ) Asiakkaan etiikkaan kuuluu myös asioita joita on syytä ottaa huomioon tutkimusta tehtäessä. On mm. epäeettistä pyytää tarjouksia tutkimuksen tekemisestä jos tutkimuksen tekijä on jo tiedossa. Myöskään muut tarjoukseen kuulumattomat asiat eivät saa vaikuttaa siihen, kenen tarjous hyväksytään. Tällaisia asioita ovat mm. ystävyyssuhteet. Tietty tutkimuksen tekijä voidaan valita esimerkiksi sen mukaan, että aikaisempi yhteistyö on sujunut hyvin, mutta tällöin ei tulisi pyytää tarjouksia muilta. Tällöin ei myöskään toimita epäeettisesti. Asiakas voi toimia epäeettisesti myös siten, että hän pyytää tarjouksen kalastaakseen ilmaista neuvontaa. Saatua tietoa käytetään sitten hyödyksi tekemällä uusi tarjous tarkemmilla tiedoilla, tai tehdään tutkimus itse hyödyntämällä saatuja neuvoja. Tämä on epäeettistä silloin, kun jo tarjouksia pyydettäessä tiedetään, että niillä haetaan vain lisätietoa eikä niitä tulla hyväksymään. Yritys voi myös antaa lupauksia joita se ei tule pitämään. Tätä epäeettistä toimintaa käytetään mm. silloin kun halutaan saada kustannuksia pienemmiksi. Asiakas tulee myös miettiä etiikkaansa, jos sen edustaja pyytää markkinointitutkimus yritykseltä ehdotuksia tai aloitetta, ilman että hänelle on siihen valtuuksia tai toteutuksella ei ole vielä rahoitusta. Tällöin asiakas antaa markkinointitutkimusyritykselle väärää tieto joko epähuomiossa tai tietoisesti. (McDaniel& Gates 2010 s ) Eettiset näkökulmat pitää ottaa huomioon myös varsinaisessa kenttätutkimuksessa, tekee sen sitten erillinen yritys, asiakas itse tai markkinointitutkimus yritys. Jotta toimittaisin mahdollisimman eettisesti, ei vastaajiin saa yrittää vaikuttaa, kaikki vastaukset tulee kirjata ja välttää ammattimaisten ja heavy usereiden käyttöä. (McDaniel&Gates 2010 s. 47) Tutkimusta tehtäessä on otettava huomioon myös vastaajien oikeudet, kuten oikeus päättää itse osallistuuko tutkimukseen vai ei. Vastaajalle on myös annetta riittävät tiedot tutkimuksen sisällöstä, kestosta, mitä aineistolle tehdään jne. Vastaajalla on myös oikeus yksityisyyteen. (McDaniel&Gates 2010 s )

9 7 3. TYÖN AINEISTO, MENETELMÄT JA AINEISTON ANALYYSI 3.1. Aihe ja tausta Markkinointitutkimuksen aiheen valinta kohdistui ajankohtaiseen tutkimukseen Suomen autokatsastuksen markkinoista. Alan kehitys on autokatsastuslupien vapautumisen jälkeen v ollut monivivahteinen. Vuonna 1994 sallittiin alalla yksityinen autokatsastustoiminta entisen valtion liikelaitoksen rinnalla. Tällöin valtion omistama A- Katsastus Oy sai omistajikseen pääomasijoittajat ja toimivan johdon. Sen lisäksi on alalle tullut eri yritysjärjestelyjen seurauksena toiseksi isoksi yritykseksi K 1-katsastajat ja lukuisa määrä pienempiä alan yrityksiä eri alueille eri määrät. Alan markkinat ovat tiivistyneet kilpailumielessä. Katsastushintojen kehitys nousujohteisesti on herättänyt laajaa keskustelua kansan parissa ja paineet hintojen kuriin saamiseen ovat lisääntyneet. Tämän markkinointitutkimuksen teettäjän ajatuksena on tutkia alan markkinoiden halukkuutta mahdolliseen autonomistajien hallinnoimaan katsastusorganisaatioon. Samalla on mahdollista tutkia autonomistajien suhtautuminen katsastusta säätelevien lakien muutoksiin, jolloin saattaisi olla autokorjaamoidenkin mahdollista katsastaa autoja eriytettynä muusta korjaustoiminnasta. Tässä asiassa on perusasiana katsastajien riippumaton toiminta ja sen luotettavuus Tutkimusongelma Markkinointitutkimuksen tarkoituksena on tutkia onko autokatsastusmarkkinoilla tilaa uudenlaisella konseptilla toimivalle katsastusorganisaatiolle alan muuttuvan kilpailutilanteen ja lainsäädännön kehittymisen takia. Autokatsastuksen markkinat ovat suhteellisen nuoret johtuen alaa säätelevän lain muutoksista. Tutkimusongelmana on saada vastaus kysymykseen haluavatko autoilijat uudentyyppisen katsastusyrityksen kilpailemaan alan markkinoista ja minkä tyyppistä palvelua asiakkaat arvostavat. Tutkimuksessa on selvitettävä miten asiakkaat näkevät alan kehitystarpeen ja mitkä palvelut he näkevät tarpeellisena tuottaa. Tutkimuksessa on tarve samalla selvittää, kuinka asiakkaat suhtautuvat uuteen lakiesitykseen, jolloin sallittaisiin korjaamoiden tekemä katsastus, joskin korjaamotoiminnasta erillisenä toimintona. Tämä

10 8 osa tutkimusta antaa tietoa perusongelman ratkaisuun, koska uuden konseptin yksi peruslähtökohta on olevien korjaamoiden ja niiden tilojen hyväksikäyttö toiminnassa. Tutkimuksessa on selvitettävä seikat, joihin asiakkaat pohjaavat päätöksensä valitessaan autonsa katsastuspaikkaa ja -aikaa ja -tapaa toteuttaa vaadittava tarkastus. Tämän perusteella on tarkoituksenmukaisin menetelmä deskriptiivinen tutkimus, jotta löydetään ne muuttujat, joiden perusteella päätökset tehdään. Näin saadaan perustieto myöskin mahdollisia jatkotutkimuksia varten ja mikäli kahden muuttujan välillä on yhteys. Tutkimus suunniteltiin toteutettavaksi internetissä toteutettavana kyselynä otosjoukon suuruuden takia. Koska lehdistötiedote ei mennyt läpi, kyselyyn vastaajat muodostuivat pääosin Sun Katsastuksesta aiemmin tienneistä ja kannattavista henkilöistä (yli 90%). Tällöin tutkimus mittaa vain kannattajajoukon näkemyksiä, eikä luotettavia johtopäätöksiä koskien kaikkia suomalaisia voida tehdä Käytetyt menetelmät Tutkimuksessa käytettiin survey- menetelmää internet-kyselynä. Tällöin kartoitetaan faktoja, asenteita ja mielipiteitä otosjoukolta, jotta saadaan haluttua tietoa tutkimukseen käsiteltäväksi. Kyselyn toteuttamiseen käytettiin Surveca- kyselyohjelmaa internetissä. Ohjelmassa on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä, joilla saadaan haluttu tieto. Kysymysten laadintaa varten keskusteltiin markkinointitutkimuksen teettäjän kanssa kysymysten tietosisällöstä. Kysymysten tulee olla selkeitä ja yksikäsitteisesti ymmärrettäviä. Survey - menetelmä on tutkimuksen laajuuden takia helpoin tapa toteuttaa tämän laajuinen kysely. Menetelmä on myös edullinen tutkimustapa saada työn teettäjän haluamaa primääridataa alan markkinoista. Tutkimus antaa laadullista tietoa ihmisten käyttäytymisestä heidän omasta näkökulmastaan markkinointitutkimuksen teettäjän haluamaan kysymykseen. Tutkimus antaa myös määrällistä tietoa alan markkinapotentiaalista maan eri alueilla ja eri markkinaryhmissä Kyselylomakkeen suunnittelu Kyselylomake suunniteltiin McDaniel&Gatesin mukaisesti kymmenen eri vaiheen avulla. 1. Mitä tietoa halutaan saada? Löytyykö kiinnostusta uuteen katsastuskonseptiin? 2. Tiedonkeruumenetelmistä päättäminen Kysely päätettiin toteuttaa internetissä Surveca-ohjelmistolla.

11 9 3. Kysymystyypit Kyselylomakkeessa käytettiin pääosin suljettuja kysymyksiä ja vain paria avointa kysymystä. 4. Käsitteet ja sanat Kyselyssä käytetyt käsitteet ja sanat olivat tunnettuja, mutta niitä jouduttiin silti selventämään väärinymmärtämisen välttämiseksi. 5. Kysymysten järjestys ja layout Kyselyn alussa oli johdanto, jonka jälkeen kysyttiin perustiedot vastaajalta. Tämän jälkeen siirryttiin erityiskysymyksiin. 6. Kyselylomakkeen arviointi Kysymyksiä myös poistettiin kyselystä, koska emme nähneet kaikkien alkuperäisten kysymysten tuottavan mitään lisäinformaatiota. 7. Kyselylomakkeen hyväksyttäminen Toimeksiantaja hyväksyi kyselylomakkeen. 8. Testaus, tarkistukset ja korjaukset Kyselylomaketta testattiin useilla eri ihmisillä ja heiltä saadun palautteen mukaisesti jouduimme tarkentamaan muutamaa kysymystä selvemmäksi. 9. Lopullinen lomake Lopullinen kyselylomake muodostettiin Surveca.-ohjelmistoon ja sitä testattiin myös siellä ennen kyselyn lanseerausta. 10. Kyselyn käyttöönotto Kysely otettiin käyttöön

12 10 4. TULOKSET Tutkimuksen otos on 3072 kpl kaikista vastaajista. Vastausten lukumäärää jäänee alle neljän tuhannen, joten otoksen virhemarginaali on olematon. Otoksen koko on suuri verrattuna koko vastausmäärään, mutta halusimme selvittää myös pienempien alueiden käyttäytymistä ja tällä otosmäärällä niistäkin saatiin riittävästi vastauksia mukaan kyselyyn. Vastausten aineisto saatiin Surveca ohjelmasta Excel-taulukkona, jota jouduimme itse käsin muokkaamaan syy-seuraus suhteiden selvittämiseksi. Alussa oletimme pystyvämme tekemään tietokantahakuja suoraan kyselyohjelmaan, jolloin erilaisten relaatioiden selvittäminen olisi ollut huomattavasti helpompaa. Kyseinen ohjelma antoi kuitenkin vain piirakkakuviot kysymysten vastauksista. Yksi mielenkiintoisimmista asioista on vastausten alueellinen jakautuminen. Tähän päästiin käsiksi vastaajien postinumeron perusteella, joka pystyttiin yhdistämään paikkakuntaan internetistä löytyneen postinumerotaulukon avulla. Postinumerot luokiteltiin edelleen alueittain kuvan 3 mukaisesti. Kuva 3. Postinumeroalueet

13 HELSINKI H:LINNA LAHTI TURKU PORI FORSSA TAMPERE JYVÄSKYLÄ KOUVOLA KOTKA MIKKELI LAPPEENRANTA SAVONLINNA SEINÄJOKI VAASA KOKKOLA KUOPIO PIEKSÄMÄKI JOENSUU YLIVIESKA KAJAANI OULU KEMI ROVANIEMI HELSINKI H:LINNA LAHTI TURKU PORI FORSSA TAMPERE JYVÄSKYLÄ KOUVOLA KOTKA MIKKELI LAPPEENRANTA SAVONLINNA SEINÄJOKI VAASA KOKKOLA KUOPIO PIEKSÄMÄKI JOENSUU YLIVIESKA KAJAANI OULU KEMI ROVANIEMI 11 Vastaukset jakautuivat alueellisesti kuvan 4 mukaisesti. Vastauksia tuli joka puolelta Suomea. 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Alueet Kuva 4. Alueelta annetuiden vastausten suhteelliset osuudet. Kuvassa 5 on esitetty vastausten lukumäärä karkeasti asukaslukuun suhteutettuna. 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Vastausta / 1000 as. Kuva 5. Asukaslukuun suhteutetut vastausmäärät.

14 12 Vastaajien ikäjakauma on kuvan 6 mukainen. 30,0 % Vastaajien ikäjakauma 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Kuva 6. Vastaajien ikäjakauma Vastaajien lukumäärä tässä otoksessa oli 3072 kpl. Vastaajista 9% oli naisia ja 91 % miehiä. Talouksista 48 %:lla oli yksi auto ja 36 %:lla oli kaksi autoa. Vastaajien autojen vuosimallijakauma nähdään kuvasta 7. Kuva 7. Vastaajan auton vuosimalli.

15 13 Kuva 8. Auton käytön välttämättömyys työn kannalta. Vastaajista 56 % piti autoa välttämättömänä työnsä kannalta. Kuva 9. Auton käytön välttämättömyys arkirutiinien hoitamiseksi. 85 % vastaajista piti auton käyttöä välttämättömänä arkirutiinien hoitamiseksi.

16 HELSINKI H:LINNA LAHTI TURKU PORI FORSSA TAMPERE JYVÄSKYLÄ KOUVOLA KOTKA MIKKELI LAPPEENRAN SAVONLINNA SEINÄJOKI VAASA KOKKOLA KUOPIO PIEKSÄMÄKI JOENSUU YLIVIESKA KAJAANI OULU KEMI ROVANIEMI 14 Kuvasta 10 nähdään, mikä on kysymykseen no 10 myönteisesti suhtautuvien osuus alueelta vastanneista. Kaikista vastanneista 56 % piti tärkeänä mahdollisuutta katsastaa huollon yhteydessä. 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % 10. Olisiko tärkeää, että katsastus voitaisiin suorittaa huollon yhteydessä? Kyllä Kuva 10. Suhtautuminen mahdollisuuteen katsastaa auto huollon yhteydessä Sukupuolen vaikutus vastauksiin kysymyksessä no 10 nähdään kuvasta ,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % 1 2 Kyllä Kuva 11. Kysymys no 10. 1=mies, 2=nainen. Miehistä vastasi kysymykseen 10 myönteisesti 55,3% ja vastaavasti naisista 65,0%.

17 15 Taulukosta 1 nähdään kyllä-vastausten osuus ikäryhmittäin kysymyksessä 10. ikä Kyllä Ei ,70 % 45,30 % 100,00 % ,41 % 45,59 % 100,00 % ,50 % 43,50 % 100,00 % ,05 % 42,95 % 100,00 % ,34 % 42,66 % 100,00 % 70-65,28 % 34,72 % 100,00 % Taulukko 1. Kysymyksen 10 vastausten jakautuminen eri ikäryhmissä Kuvassa 12 on esitetty taulukon 1 kyllä-vastausten jakautuminen. 68,00 % 66,00 % 64,00 % 62,00 % 60,00 % 58,00 % 56,00 % 54,00 % 52,00 % 50,00 % 48,00 % 10. Olisiko tärkeää, että katsastus voitaisiin suorittaa auton huollon yhteydessä? Kyllä Kuva 12. Kysymyksen 10 kyllä-vastaukset eri ikäryhmissä. Kysymyksessä 11: Mikä on katsastuspalvelussa tärkeintä? selvitettiin mikä on vastaajien mielestä katsastuspalvelussa tärkeintä. Vastausvaihtoehdot olivat: 1. Edullinen hinta. 2. Katsastus on turha liikenneturvallisuuden kannalta. 3. Katsastajan ammattitaito tarkistaa auton kunto puolueettomasti. 4. Katsastus pitää olla huollon yhteydessä, jolloin ei tarvitse lähteä erikseen katsastamaan.

18 16 Kuvassa 13 on esitetty kaikkien vastausten jakautuminen kysymyksessä 11. K Kuva 13. Katsastuspalvelun tärkeimmiksi koetut seikat. Kuvassa 14 on esitetty vastausvaihtoehdon 4: Katsastus pitää olla huollon yhteydessä, jolloin ei tarvitse lähteä erikseen katsastamaan. osuus eri ikäryhmissä. 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % Vastausvaihtoehto 4 Kysymys Osuus Kuva 14. Kysymyksen 11 vastausvaihtoehdon 4 osuus eri ikäryhmissä.

19 17 Taulukosta 2 nähdään kysymyksen 11 kaikkien vastausten jakautuminen eri ikäryhmissä ,91 % 1,34 % 31,90 % 8,85 % 100,00 % ,44 % 0,78 % 31,20 % 10,57 % 100,00 % ,04 % 0,56 % 27,41 % 13,99 % 100,00 % ,58 % 1,02 % 33,90 % 20,51 % 100,00 % ,09 % 1,40 % 32,40 % 26,11 % 100,00 % 70-22,86 % 0,00 % 44,29 % 32,86 % 100,00 % Taulukko 2. Kysymyksen 11 vastausten jakautuminen ikäryhmittäin. Kuvasta 15 nähdään edullisen hinnan tärkeys eri ikäryhmissä. 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Kysymys 11 Hinta tärkeintä osuus Kuva 15. Hintaa katsastuspalvelun tärkeimpänä seikkana pitävien osuudet. Kysymyksessä no 12 kysyttiin: Mitä mieltä olet siitä, että korjaamot voivat katsastaa autoja?. Vastausvaihtoehdot olivat: 1 = Käyttäisin mielelläni korjaamojen tarjoamaa katsastuspalvelua. Antaisin heidän myös samalla korjata ne viat, jotka he löytävät. Uskon, että korjaamot eivät tee turhia korjausehdotuksia. 2 = Käyttäisin mielelläni korjaamojen tarjoamaa katsastuspalvelua. Epäilen kuitenkin, että korjaamot antavat tarpeettomia korjausehdotuksia. 3= En käyttäisi korjaamojen tarjoamaan katsastuspalvelua, koska en luota heidän kykyyn hoitaa katsastus puolueettomasti. 4= Minulla ei ole mitään merkitystä kuka autoni katsastaa, käyn katsastamassa siellä, missä on halvimmat hinnat. 5 = Minulle ei ole merkitystä kuka katsastaa autoni, käyn katsastamassa autoni siinä paikassa, jonka sijainti on itselleni paras (esim. kotimatkalla, työpaikan/kodin lähellä)

20 HELSINKI H:LINNA LAHTI TURKU PORI FORSSA TAMPERE JYVÄSKYLÄ KOUVOLA KOTKA MIKKELI LAPPEENRA SAVONLINNA SEINÄJOKI VAASA KOKKOLA KUOPIO PIEKSÄMÄKI JOENSUU YLIVIESKA KAJAANI OULU KEMI ROVANIEMI 18 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % Kysymys 12 Vastausten jakauma osuus Kuva 16. Kysymyksen 12 vastausten jakauma. Suurimman osuuden sai vastausvaihtoehto 4: Minulla ei ole mitään merkitystä kuka autoni katsastaa, käyn katsastamassa siellä, missä on halvimmat hinnat. Vaihtoehtojen 1 ja 2 yhteenlaskettu osuus on 45,85 %. Kuvassa 17 on esitetty niiden vastaajien osuus alueelta, jotka tekivät valinnan 1. 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Kysymys 12 Vaihtoehto 1 Kuva 17. Kysymyksen no 12 vastausvaihtoehdon 1 osuudet alueelta vastanneista. Kokkolan seudulta vastanneista kukaan ei valinnut vaihtoehtoa 1.

21 19 Vastausvaihtoehdon 1: Käyttäisin mielelläni korjaamojen tarjoamaa katsastuspalvelua. Antaisin heidän myös samalla korjata ne viat, jotka he löytävät. Uskon, että korjaamot eivät tee turhia korjausehdotuksia jakautuminen eri ikäryhmissä nähdään kuvasta 18. Kysymys 12 Vastausvaihtoehto 1 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % osuus Kuva 18. Kysymyksen 12 vastausvaihtoehdon 1 osuus eri ikäryhmissä. Vastausvaihtoehdon 2: Käyttäisin mielelläni korjaamojen tarjoamaa katsastuspalvelua. Epäilen kuitenkin, että korjaamot antavat tarpeettomia korjausehdotuksia. jakauma eri ikäryhmissä on esitetty kuvassa 19. Kysymys 12 Vastausvaihtoehto 2 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % osuus Kuva 19. Kysymyksen 12 vastausvaihtoehdon 2 osuus eri ikäryhmissä.

22 20 Kysymyksessä 13 selvitettiin, onko tärkeää päästä ilman ajanvarausta katsastukseen. Kuvassa 18 on esitetty vastausten jakautuminen. Kuva 18. Ajanvarauksen tärkeys. Vastaajista 61 % ei halua varata ja 39 % haluaa varata ajan katsastukseen. Kysymyksessä 14 kysyttiin millä tavalla vastaaja haluaisi saada ajan katsastukseen. Kuvassa 19 on esitetty haluttujen ajanvaraustapojen suhteelliset jakaumat. 35,0 % Ajanvaraustapa 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Kuva 19. Ajanvaraustapojen suhteelinen jakauma

23 21 Kuvassa 19 eri vastausvaihtoehdot ovat: 1=Katsastusajankohdan lähestyessä lähetetään sinulle muistutus sähköpostiisi sekä linkin ajanvaraussivustolle. 2=Ehdotus sähköpostiisi, jonka voit hyväksyä tai hylätä helposti. 3=Soittamalla itse katsastuskonttoriin. 4=Katsastusvirkailija soittaa minulle ajan varaamiseksi. 5=Itse internetistä varaamalla. 6=Perinteisesti ehdotus postin välityksellä, kuten nykyisin. 7=En halua varata aikaa etukäteen. Taulukossa 3 on esitetty vastausten alueellinen jakautuminen HELSINKI 20,8 % 12,1 % 7,0 % 0,8 % 32,6 % 6,4 % 20,4 % H:LINNA 13,1 % 15,7 % 7,8 % 0,0 % 26,8 % 7,8 % 28,8 % LAHTI 15,9 % 11,1 % 9,1 % 0,4 % 30,6 % 8,5 % 24,5 % TURKU 15,7 % 12,0 % 6,0 % 0,9 % 26,6 % 9,7 % 28,9 % PORI 11,8 % 10,6 % 11,8 % 0,0 % 23,5 % 8,2 % 34,1 % FORSSA 15,9 % 10,1 % 7,2 % 2,9 % 21,7 % 10,1 % 31,9 % TAMPERE 17,2 % 14,3 % 9,3 % 0,8 % 30,2 % 5,8 % 22,3 % JYVÄSKYLÄ 15,0 % 11,5 % 11,9 % 0,0 % 28,8 % 8,4 % 24,3 % KOUVOLA 22,2 % 7,4 % 9,3 % 0,0 % 27,8 % 12,0 % 21,3 % KOTKA 13,0 % 11,1 % 13,0 % 1,9 % 20,4 % 11,1 % 29,6 % MIKKELI 27,5 % 5,0 % 5,0 % 0,0 % 27,5 % 12,5 % 22,5 % LAPPEENRANTA 21,5 % 8,7 % 8,1 % 0,7 % 28,9 % 10,1 % 22,1 % SAVONLINNA 13,3 % 26,7 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 6,7 % 33,3 % SEINÄJOKI 19,2 % 8,1 % 12,1 % 0,0 % 18,2 % 12,1 % 30,3 % VAASA 22,7 % 8,2 % 8,2 % 0,0 % 26,8 % 10,3 % 23,7 % KOKKOLA 14,3 % 9,5 % 14,3 % 0,0 % 16,7 % 11,9 % 33,3 % KUOPIO 10,8 % 13,5 % 17,6 % 0,0 % 28,4 % 9,5 % 20,3 % PIEKSÄMÄKI 21,7 % 4,3 % 8,7 % 0,0 % 17,4 % 17,4 % 30,4 % JOENSUU 26,5 % 11,8 % 8,8 % 0,0 % 20,6 % 2,9 % 29,4 % YLIVIESKA 20,6 % 14,7 % 11,8 % 0,0 % 20,6 % 5,9 % 26,5 % KAJAANI 10,9 % 8,7 % 15,2 % 0,0 % 32,6 % 8,7 % 23,9 % OULU 18,6 % 8,9 % 15,1 % 1,2 % 28,3 % 6,6 % 21,3 % KEMI 19,2 % 11,5 % 17,3 % 0,0 % 13,5 % 13,5 % 25,0 % ROVANIEMI 17,1 % 11,0 % 12,2 % 3,7 % 23,2 % 7,3 % 25,6 % Taulukko 3. Haluttujen ajanvaraustapojen alueellinen jakautuminen. Taulukossa 3 esitetyt prosentit ovat vastausvaihtoehtojen osuudet alueelta tulleista vastauksista.

24 22 Taulukosta 4 nähdään vastausvaihtoehtojen jakautuminen eri ikäryhmissä. Vastauksen no ikä ,24 % 8,76 % 13,38 % 0,32 % 33,60 % 12,42 % 15,29 % ,51 % 10,09 % 10,01 % 1,01 % 31,79 % 6,31 % 21,28 % ,13 % 10,04 % 8,76 % 0,79 % 28,74 % 6,00 % 28,54 % ,57 % 11,76 % 7,46 % 0,38 % 25,66 % 8,72 % 28,45 % ,23 % 17,38 % 6,64 % 0,51 % 21,81 % 9,71 % 25,72 % 70-25,56 % 23,33 % 2,22 % 1,11 % 24,44 % 7,78 % 15,56 % Taulukko 4. Vastausten jakautuminen kysymyksessä 14 eri ikäryhmissä. Kysymyksessä 15 selvitettiin, mikä olisi halutuin katsastusaika. Haluttujen katsastusaikojen suosio nähdään kuvasta ,0 % Haluttu katsastusaika 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Kuva 20. Haluttujen katsastusaikojen osuudet Suosituimmaksi katsastusajankohdaksi nousi klo 16-20, jonka osuus kaikista vastauksista oli 49 %. Kuvassa 21 on esitetty haluttujen katsastusajankohtien alueellinen jakautuminen.

PANKIN PÄIVITTÄISPALVELUJEN TARPEELLI- SUUS: CASE: SAMPO PANKKI OYJ LAPPEENRANTA

PANKIN PÄIVITTÄISPALVELUJEN TARPEELLI- SUUS: CASE: SAMPO PANKKI OYJ LAPPEENRANTA Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma International Business Anna Kitunen PANKIN PÄIVITTÄISPALVELUJEN TARPEELLI- SUUS: CASE: SAMPO PANKKI OYJ LAPPEENRANTA

Lisätiedot

MARKKINATUTKIMUS JA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

MARKKINATUTKIMUS JA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Markus Sinisalo MARKKINATUTKIMUS JA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Muuttoyritys OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous

Lisätiedot

Yrityksen asiakastutkimus ja siitä nousseiden haasteiden hallinnointi kehittämissuunnitelmalla Case: Hyvinkään Konemyynti Oy

Yrityksen asiakastutkimus ja siitä nousseiden haasteiden hallinnointi kehittämissuunnitelmalla Case: Hyvinkään Konemyynti Oy Yrityksen asiakastutkimus ja siitä nousseiden haasteiden hallinnointi kehittämissuunnitelmalla Case: Hyvinkään Konemyynti Oy Salo, Mikko Säe, Noora 2014 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea

Lisätiedot

FOCUSRYHMÄTUTKIMUKSEN SUUNNITTELU

FOCUSRYHMÄTUTKIMUKSEN SUUNNITTELU Luku: 2 FOCUSRYHMÄTUTKIMUKSEN SUUNNITTELU FOCUSRYHMÄTUTKIMUKSEN VAIHEET ko on laadittava kattavaksi, muttei liian yksityiskohtaiseksi, jotta olennaiset kokonaisuudet eivät jäisi pienten detaljien varjoon

Lisätiedot

Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti

Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti Toukokuu 2011 Lapuan kaupunki ja Thermopolis Oy 1 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tausta ja toteutus...3 2. Tulosten analysointia...3 2.1 Yleistä...3 2.2 Energiankulutus

Lisätiedot

Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä

Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 121 2009 Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä Kuluttajien mielipiteitä e-laskusta Liisa Peura-Kapanen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 121

Lisätiedot

1 YRITYSYHTEISTYÖPROJEKTIEN ALOITTAMINEN...2 1.1 Mitä saat osallistumalla yhteistyöprojekteihin?...2 1.2 Miten toimit, jos projektit kiinnostavat...

1 YRITYSYHTEISTYÖPROJEKTIEN ALOITTAMINEN...2 1.1 Mitä saat osallistumalla yhteistyöprojekteihin?...2 1.2 Miten toimit, jos projektit kiinnostavat... 1 1 YRITYSYHTEISTYÖPROJEKTIEN ALOITTAMINEN...2 1.1 Mitä saat osallistumalla yhteistyöprojekteihin?...2 1.2 Miten toimit, jos projektit kiinnostavat...3 1.3 Esimerkkejä opiskelijaprojekteista...3 1.4 Projektin

Lisätiedot

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Tiivistelmä Tutkimuksen aiheeksi valittiin sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä

Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Saimaan ammattikorkeakoulu Koulutusalan nimi Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Sara Anttonen Facebookin hyödyntäminen pankki- ja vakuutusalan yrityksessä Opinnäytetyö 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Joonas Sarvikas Opinnäytetyö Maaliskuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Amir Al Take. Visma Software Oy:n kotisivujen kehittäminen verkkokyselyn avulla

Amir Al Take. Visma Software Oy:n kotisivujen kehittäminen verkkokyselyn avulla Amir Al Take Visma Software Oy:n kotisivujen kehittäminen verkkokyselyn avulla Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 14.2.2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Click here to enter text. 2014 Jenni Rinne BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Opinnäytetyö (AMK) Myyntityön koulutusohjelma Myynnin johtaminen 2015 Jemina Palmroos TURUN YLIOPISTON AVOIMEN YLIOPISTON KAUPPATIETEELLISTEN OPINTOJEN OPISKELIJOIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Oston jälkeinen

Lisätiedot

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille Miikael Gatenland Iina Kivilahti Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalous Tekijä tai tekijät Miikael Gatenland, Iina Kivilahti

Lisätiedot

Käyttäjäkokemuksia kotitalous- palveluista

Käyttäjäkokemuksia kotitalous- palveluista TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 122 2010 Käyttäjäkokemuksia kotitalous- palveluista Mistä laadulle takuu? Kristiina Aalto Johanna Varjonen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 122 2010 Käyttäjäkokemuksia kotitalous-

Lisätiedot

Saana Mutikainen. Katja Parkkinen. Käyttäjälähtöinen opastus

Saana Mutikainen. Katja Parkkinen. Käyttäjälähtöinen opastus 1 Saana Mutikainen Katja Parkkinen Käyttäjälähtöinen opastus Opinnäytetyö Kevät 2010 Tekniikan yksikkö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sovellustuotannon suuntautumisvaihtoehto 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ Liiketaloustiede: Tietojärjestelmätieteen pro gradu tutkielma Laatija Tuomas Nevanranta 50222

Lisätiedot

LIITTYMÄMYYNNIN KASVATTAMINEN ELISAN MYYMÄLÖISSÄ

LIITTYMÄMYYNNIN KASVATTAMINEN ELISAN MYYMÄLÖISSÄ LIITTYMÄMYYNNIN KASVATTAMINEN ELISAN MYYMÄLÖISSÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2009 Mikko Airamo Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Reima Laakkonen NUORTEN SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Reima Laakkonen NUORTEN SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Reima Laakkonen NUORTEN SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN Opinnäytetyö Joulukuu 2011 OPINNÄYTETYÖ Joulukuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

MARKKINOINTITUTKIMUS

MARKKINOINTITUTKIMUS Sanna Kristiina Niemi MARKKINOINTITUTKIMUS Case Wildlife Vaasa-luontoelokuvafestivaali Liiketalous ja matkailu 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön

Lisätiedot

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen tarpeista - Case: Schenker Cargo Oy Annala, Antti; Jokinen, Jesse Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara 2013 Leppävaara Selvitys pienten verkkokauppojen

Lisätiedot