ILKKA LAUKKANEN, PEKKA UOTILA JA SENJA VIRKKUNEN CASE: SUN KATSASTUS MARKKINOINTITUTKIMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILKKA LAUKKANEN, PEKKA UOTILA JA SENJA VIRKKUNEN CASE: SUN KATSASTUS MARKKINOINTITUTKIMUS"

Transkriptio

1 ILKKA LAUKKANEN, PEKKA UOTILA JA SENJA VIRKKUNEN CASE: SUN KATSASTUS MARKKINOINTITUTKIMUS.

2 i SISÄLLYS SISÄLLYS... i 1. JOHDANTO TEORIA Mitä markkinointitutkimus on? Tutkimuksen vaiheet Kyselylomakkeen tekeminen Markkinointitutkimuksen etiikka TYÖN AINEISTO, MENETELMÄT JA AINEISTON ANALYYSI Aihe ja tausta Tutkimusongelma Käytetyt menetelmät Kyselylomakkeen suunnittelu TULOKSET PÄÄTELMÄT LÄHTEET... 31

3 1 1. JOHDANTO Tämän markkinointitutkimuksen toimeksiantajana on Uudistunet Oy Lahdesta. Tarkoituksena on selvittää heidän uuden liikeidean, Sun katsastuksen, toimivuus markkinoilla. Samaan aikaan markkinointitutkimuksen kanssa ajoittuu katsastustoimintaan liittyvän lain muutosprosessi eduskunnassa. Tämän muutoksen ajoitus ja lakimuutoksen merkittävimmät periaatteelliset tekijät on huomioitu kyselyn yhteydessä. Lakimuutoksen merkittävimpiä muuttuvia tekijöitä on katsastustoiminnan salliminen korjaamotoiminnan yhteydessä autokorjaamoille. Samoin merkittävänä tekijänä on kevyen kaluston katsastuksen salliminen ilman velvoitetta katsastaa raskasta kalustoa samassa paikassa. Lakiuudistus ei ole astunut vielä tutkimuksen aikana voimaa, mutta se odottaa eduskunnan toista käsittelyä. Tutkimuksessa käytettiin pohjana markkinointitutkimuksen teorioita, jotka perustuvat McDanieli& Gates:n kirjaan Contemporary Marketing Research ja Leila Lotin kirjaan Markkinointitutkimuksen käsikirja.

4 2 2. TEORIA 2.1. Mitä markkinointitutkimus on? Markkinointitutkimuksen tarkoituksena on suunnitella, kerätä ja analysoida markkinointi päätösten kannalta oleellisia tietoja. Markkinointitutkimuksella on kolme roolia kuvaileva, diagnostinen ja ennustava. Kuvailevalla toiminnolla tarkoitetaan faktojen keräämistä ja lausuntojen antamista. Tarkoituksena on kerätä tosiasioita, esim. miten myynti on kehittynyt. Diagnostisella roolilla tarkoitetaan tiedon ja/tai toiminnan selittämistä. tarkoituksena on löytää suhteita tapahtuneiden asioiden ja seurausten välillä. Kuvailevalla toiminnalla ja diagnosoimalla saatuja tuloksien avulla voidaan ennustamalla suunnitella markkinointipäätöksiä. (McDaniel&Gates 2010 s. 7) 2.2. Tutkimuksen vaiheet Markkinointitutkimus voidaan ajatella prosessina. McDaniel ja Gates jakaa prosessin 8 vaiheeseen. Kuvassa 1 on esitetty prosessin vaiheet. (McDaniel&Gates 2010 s. 76) Ongelman tunnistaminen ja tutkimuskohteen asettaminen Tutkimussuunnitelman tekeminen Tutkimusmetodin valinta Seuraaminen Raportin kirjoittaminen ja esittäminen Tietojen analysointi Tietojen päättäminen keräämisestä Tietojen kerääminen Kuva 1. Markkinointitutkimusprosessi Ensinmäisena vaiheena on tutkimus ongelman määrittäminen. Se voidaan McDaniel ja Gates mukaan jakaa kuvan 2 mukaisesti kahdeksaan vaiheeseen. (sivu 66)

5 3 Oman tai mahdollisuuden tunnistaminen Ota selvää miksi tietoa on etsittyä Ymmärrä ympäristö, jossa päätöksiä tehdään Käytä oireita hyväksesi ongelmaa määritettäessä Käännä johtajien ongelma markkinointitutkimus ongelmaksi. Määritä onko tieto jo olemassa Määritä mihinkä kysymyksiin voidaan todella vastata. Esitä tutkimus kohde Kuva 2. Ongelman määrittäminen markkinointitutkimuksessa Toinen vaihe markkinointitutkimuksessa on tutkimussuunnitelman tekeminen. Tutkimussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten tutkimusongelmaan löydetään vastaus. Tässä vaiheessa on syytä miettiä, mitkä metodit ovat käyttökelpoisia sekä paljonko aikaa ja rahaa on käytettävissä. Tutkijan ensimmäinen päätös on se, että onko tutkimus kausaalinen vai deskriptiivinen (kuvaileva). Deskriptiivinen tutkimus vastaa kysymyksiin kuka, mitä, milloin, missä ja kuinka. Tällaisessa tutkimuksessa johtajat tietävät tai ymmärtävät muuttujien ja ongelmien väliset yhteydet. Deskriptiivisen tutkimuksen avulla voidaan myös löytää muuttujat, joita käytetään kausaalisessa tutkimuksessa. Kausaalisessa tutkimuksessa tarkastellaan aiheuttaako tai määrittääkö jokin toista muuttujaa. Toisin sanoen onko kahden eri muuttujan välillä jokin yhteys. (McDaniel&Gates 2010 s. 77) Kolmantena vaiheena on tutkimusmetodin valinta, joka määrittelee kuinka tiedot kerätään. Markkinointitutkimuksessa on kolme perustutkimusmenetelmää. Survey-kyselyt ovat kyselyitä, missä kartoitetaan faktoja, mielipiteitä ja asenteita. Survey-kyselyt voidaan toteuttaa kasvotusten, internet-kyselynä tai sähköpostikyselynä. Kasvotusten tehtävässä kyselyssä haastattelija voi seurata vastaajan reaktioita ja tehdä niistä tarvittaessa havaintoja. Tietoa voidaan kerätä myös havainnoimalla vastaajia ilman suoraa kontaktia. Tällöin seurataan tarkkailtavan toimia ja reaktioita. Havainnointi on tyypillinen deskriptiivinen tutkimus. Kolmas metodi markkinointitutkimuksessa on eksperimentaalinen eli kokeileminen. Eksperimentaalisessa tutkimuksessa tutkija etsii syy-seuraus suh-

6 4 teita. Hän muuttaa yhtä tai useampaa riippumatonta muuttujaa ja tarkkailee riippuvien muuttujien muutoksia. Otannan valinta on neljäs vaihe markkinointitutkimus prosessissa. Ensimmäinen vaiheotoksen valinnassa on populaation määrittäminen eli sen ryhmän määrittäminen jota tutkitaan. Otoksen tulee edustaa tutkittavaa joukkoa hyvin. (McDaniel&Gates 2010 s. 79) Seuraavan vaiheena on varsinainen tiedon kerääminen suunnitelman mukaisesti. Kun kaikki tarvittava tieto on saatu kerättyä, seuraavana vaiheena on tietojen analysointi. Analysoinnin tarkoituksena pystyä vetämään päätelmiä kerätystä tiedosta. Viimeiset vaiheet markkinointitutkimuksessa ovat raportin kirjoittaminen, sen esittäminen ja seuraaminen. Raportin tarkoituksena on antaa johtajille lopputulokset ja suositukset. Raportista tulee ilmetä se kuinka tuloksiin on päädytty, jotta lukija voi tehdä päätöksen siitä ovatko tulokset luotettavia. Seuraamisella tarkoitetaan sitä, että tehtyjen muutosten vaikutusta on syytä seurata. (McDaniel&Gates 2010 s. 80) 2.3. Kyselylomakkeen tekeminen Kyselylomakkeessa voidaan käyttää erilaisia kysymystyyppejä. Yleisimmät kysymystyypit ovat erilaiset avoimet kysymykset ja strukturoidut kysymykset. ( Lotti 1994 s. 72) Strukturoiduissa kysymyksissä vastaajalle annetaan luettelo vastausvaihtoehdoista, joista hän valitsee sopivan vaihtoehdon. Strukturoituja kysymyksiä käytetään, kun halutaan selvittää mielipiteitä, ostomotiiveja yms.. Käytettäessä tämän tyyppisiä kysymyksiä on kiinnitettä huomio seuraaviin asioihin. Vastausvaihtoehtoja ei saa olla liikaa. Jos vaihtoehtoja on liikaa, niitä ei välttämättä jakseta lukea tai ensimmäiset vaihtoehdot saattavat jo unohtua. Vaihtoehtojen täytyy olla erilaisia ja ne eivät saa olla päällekkäisiä. Yhdellä kysymyksellä tulee pyytää vastaus vain yhteen kysymykseen. Joissakin tapauksessa on hyvä lisätä vaihtoehto muu tai ei osaa sanoa. Strukturoitujen kysymysten käytöllä voidaan yksinkertaistaa vastausten käsittelyä ja torjua tiettyjä virheitä. (Lotti s ) Avoimet kysymykset voivat olla rajaamattomia, autettuja tai suunnattuja. Rajaamatonavoin kysymys on esimerkiksi: Mitä mieltä olette Sun Katsastuksesta? Rajaamattomia avoimia kysymyksissä vastaajan valintamahdollisuuksia ei rajoiteta lainkaan. Autetuissa avoimissa kysymyksissä annettava vastaus rajataan jollain tavalla. Tällainen avoin kysymys voisi olla esimerkiksi: Mitä mieltä olet Sun Katsastuksen liikeideasta?. Suunnatut avoimet kysymykset ovat puolestaan avoimia kysymyksiä, joissa vastaaja voi muotoilla vastauksensa vapaasti, mutta hänen ajatusten suunta rajataan. Tällainen avoin kysymys voisi olla esimerkiksi: Mitä hyvää on mielestäsi Sun Katsastuksen liikeideasta?. (Lotti 1994 s )

7 5 Kysymysten tekeminen on otettava huomioon muutamia asioita. Kysymykset eivät saa olla johdattelevia. Kysymys ei saa olla sellainen, että vastaajaa pyritään saamaan vastaamaan kysymykseen tietyllä tavalla. Kysymys ei saa olla myöskään liian pitkä ja sen tulee olla yksiselitteinen, yksinkertainen ja selvä. Kysymykseen pitää kaikkien pystyä vastaamaan helposti ja kaikkien on ymmärrettävä se samalla tavalla. (Lotti 1994 s ) Kyselylomakkeen alkuun tulisi sijoittaa helppoja ja kiinnostavia kysymyksiä. Jos pitää kysyä henkilökohtaisia kysymyksiä, kuten tulotasoa, on tällaiset kysymykset syytä jättää lomakkeen loppuun. Kokonaisuutena lomakkeen tulee olla johdonmukainen. On myös mietittävä tarkkaan sopiva kysymysten järjestys sekä mahdollisten kontrollikysymysten tarpeellisuus. (Lotti 1994 s. 92) Yksi tärkeimmistä vaiheista kyselylomaketta tehtäessä on sen testaaminen. Testaus vaiheessa selvitetään, että kysymykset ymmärretään oikein ja niin kuin tutkija on tarkoittanut. Tarkoituksena on siis selvittää testausvaiheessa sitä vastataanko kysymykseen siten, että se vastaa siihen mitä kysymyksellä halutaan saada selville. On myös tarkistettava, että termi, käsitteet ja vieraat sanat eivät tuota vastaajille ongelmia ja ne ymmärretään niin kuin tutkija on tarkoittanut. Jos tässä vaiheessa tulee muutoksia lomakkeeseen, ne ja testaus suoritetaan uudelleen. Tämä toistetaan niin monta kertaa, että lomakseen ei enää tarvitse tehdä muutoksia. (Lotti 1994 s ) 2.4. Markkinointitutkimuksen etiikka Etiikan huomioon ottaminen markkinointitukimusta tehtäessä on erittäin tärkeää. Kaksi tärkeintä asiaa tilaajan ja tutkimuksen tuottajan välillä ovat luottamuksellisuus ja rehellisyys. (Mcdaniel&Gates 2010 s. 42) Markkinointitutkimuksen tarjoajan etiikkaan liittyy low-ball hinnoittelu ja subjektiivisuus. Low-ball hinnoittelu tarkoittaa sitä että markkinointitutkimuksen tarjoaja antaa liian alhaisen tarjouksen. Alihinnoittelemalla saadaan asiakas houkuteltua asiakkaaksi alhaiseen hintaan. Myöhemmin kuitenkin käy selville, että todellinen hinta tutkimuksesta on korkeampi. Tarjous voi perustua esimerkiksi otokseen suuruuteen. Jos tekijät, joiden mukaan tarjous on tehty muuttuvat voi asiakas odottaa hinnan nousevan. Tällainen menettelytapa on kuitenkin epäeettistä. Toinen palvelun tarjoajan etiikkaan liittyvä asia on subjektiivisuuden salliminen tutkimuksessa. Tutkimusta tehtäessä on kuitenkin pyrittävä objektirivisyyteen, joten subjektikivisyyden salliminen on epäeettistä. Tutkijan tulisi pyrkiä puolueettoman tiedon käyttöön ja keräämiseen, tiedot tulisi kerätä monipuolisesti ja relevantisti. (McDaniel&Gates 2010 s ) Tutkimuksen suorittajan etiikkaan liittyy vastaajaan väärinkäyttö, joka on epäeettistä toimintaa. Tämä voi näkyä monella tavalla, esimerkiksi pitkinä haastatteluina, vastaajil-

8 6 ta kysyttävinä lisäkysymyksillä, jotka eivät liity varsinaiseen kyselyyn. (McDaniel&Gates 2010 s. 45) Tutkimuksen suorittajien ei tulisi yrittää myydä tarpeettomia tutkimuksia asiakkaille. Eikä myöskään käyttää asiakkaan tietämättömyyttä hyödykseen. Eettisestä oikea tapa on kertoa asiakkaalle erivaihtoehdoista, niiden hinnoista ja sopivuudesta kyseiseen tilanteeseen, jonka jälkeen asiakas voi valita vaihtoehdoista itselleen sopivimman vaihtoehdon. Luottamuksellista suhdetta asiakkaaseen ei saa missään olosuhteissa rikkoa. Asiakkaalta saamia tietoja ei saa luovuttaa eteenpäin tai käyttää väärin. (McDaniel&Gates 2010 s ) Asiakkaan etiikkaan kuuluu myös asioita joita on syytä ottaa huomioon tutkimusta tehtäessä. On mm. epäeettistä pyytää tarjouksia tutkimuksen tekemisestä jos tutkimuksen tekijä on jo tiedossa. Myöskään muut tarjoukseen kuulumattomat asiat eivät saa vaikuttaa siihen, kenen tarjous hyväksytään. Tällaisia asioita ovat mm. ystävyyssuhteet. Tietty tutkimuksen tekijä voidaan valita esimerkiksi sen mukaan, että aikaisempi yhteistyö on sujunut hyvin, mutta tällöin ei tulisi pyytää tarjouksia muilta. Tällöin ei myöskään toimita epäeettisesti. Asiakas voi toimia epäeettisesti myös siten, että hän pyytää tarjouksen kalastaakseen ilmaista neuvontaa. Saatua tietoa käytetään sitten hyödyksi tekemällä uusi tarjous tarkemmilla tiedoilla, tai tehdään tutkimus itse hyödyntämällä saatuja neuvoja. Tämä on epäeettistä silloin, kun jo tarjouksia pyydettäessä tiedetään, että niillä haetaan vain lisätietoa eikä niitä tulla hyväksymään. Yritys voi myös antaa lupauksia joita se ei tule pitämään. Tätä epäeettistä toimintaa käytetään mm. silloin kun halutaan saada kustannuksia pienemmiksi. Asiakas tulee myös miettiä etiikkaansa, jos sen edustaja pyytää markkinointitutkimus yritykseltä ehdotuksia tai aloitetta, ilman että hänelle on siihen valtuuksia tai toteutuksella ei ole vielä rahoitusta. Tällöin asiakas antaa markkinointitutkimusyritykselle väärää tieto joko epähuomiossa tai tietoisesti. (McDaniel& Gates 2010 s ) Eettiset näkökulmat pitää ottaa huomioon myös varsinaisessa kenttätutkimuksessa, tekee sen sitten erillinen yritys, asiakas itse tai markkinointitutkimus yritys. Jotta toimittaisin mahdollisimman eettisesti, ei vastaajiin saa yrittää vaikuttaa, kaikki vastaukset tulee kirjata ja välttää ammattimaisten ja heavy usereiden käyttöä. (McDaniel&Gates 2010 s. 47) Tutkimusta tehtäessä on otettava huomioon myös vastaajien oikeudet, kuten oikeus päättää itse osallistuuko tutkimukseen vai ei. Vastaajalle on myös annetta riittävät tiedot tutkimuksen sisällöstä, kestosta, mitä aineistolle tehdään jne. Vastaajalla on myös oikeus yksityisyyteen. (McDaniel&Gates 2010 s )

9 7 3. TYÖN AINEISTO, MENETELMÄT JA AINEISTON ANALYYSI 3.1. Aihe ja tausta Markkinointitutkimuksen aiheen valinta kohdistui ajankohtaiseen tutkimukseen Suomen autokatsastuksen markkinoista. Alan kehitys on autokatsastuslupien vapautumisen jälkeen v ollut monivivahteinen. Vuonna 1994 sallittiin alalla yksityinen autokatsastustoiminta entisen valtion liikelaitoksen rinnalla. Tällöin valtion omistama A- Katsastus Oy sai omistajikseen pääomasijoittajat ja toimivan johdon. Sen lisäksi on alalle tullut eri yritysjärjestelyjen seurauksena toiseksi isoksi yritykseksi K 1-katsastajat ja lukuisa määrä pienempiä alan yrityksiä eri alueille eri määrät. Alan markkinat ovat tiivistyneet kilpailumielessä. Katsastushintojen kehitys nousujohteisesti on herättänyt laajaa keskustelua kansan parissa ja paineet hintojen kuriin saamiseen ovat lisääntyneet. Tämän markkinointitutkimuksen teettäjän ajatuksena on tutkia alan markkinoiden halukkuutta mahdolliseen autonomistajien hallinnoimaan katsastusorganisaatioon. Samalla on mahdollista tutkia autonomistajien suhtautuminen katsastusta säätelevien lakien muutoksiin, jolloin saattaisi olla autokorjaamoidenkin mahdollista katsastaa autoja eriytettynä muusta korjaustoiminnasta. Tässä asiassa on perusasiana katsastajien riippumaton toiminta ja sen luotettavuus Tutkimusongelma Markkinointitutkimuksen tarkoituksena on tutkia onko autokatsastusmarkkinoilla tilaa uudenlaisella konseptilla toimivalle katsastusorganisaatiolle alan muuttuvan kilpailutilanteen ja lainsäädännön kehittymisen takia. Autokatsastuksen markkinat ovat suhteellisen nuoret johtuen alaa säätelevän lain muutoksista. Tutkimusongelmana on saada vastaus kysymykseen haluavatko autoilijat uudentyyppisen katsastusyrityksen kilpailemaan alan markkinoista ja minkä tyyppistä palvelua asiakkaat arvostavat. Tutkimuksessa on selvitettävä miten asiakkaat näkevät alan kehitystarpeen ja mitkä palvelut he näkevät tarpeellisena tuottaa. Tutkimuksessa on tarve samalla selvittää, kuinka asiakkaat suhtautuvat uuteen lakiesitykseen, jolloin sallittaisiin korjaamoiden tekemä katsastus, joskin korjaamotoiminnasta erillisenä toimintona. Tämä

10 8 osa tutkimusta antaa tietoa perusongelman ratkaisuun, koska uuden konseptin yksi peruslähtökohta on olevien korjaamoiden ja niiden tilojen hyväksikäyttö toiminnassa. Tutkimuksessa on selvitettävä seikat, joihin asiakkaat pohjaavat päätöksensä valitessaan autonsa katsastuspaikkaa ja -aikaa ja -tapaa toteuttaa vaadittava tarkastus. Tämän perusteella on tarkoituksenmukaisin menetelmä deskriptiivinen tutkimus, jotta löydetään ne muuttujat, joiden perusteella päätökset tehdään. Näin saadaan perustieto myöskin mahdollisia jatkotutkimuksia varten ja mikäli kahden muuttujan välillä on yhteys. Tutkimus suunniteltiin toteutettavaksi internetissä toteutettavana kyselynä otosjoukon suuruuden takia. Koska lehdistötiedote ei mennyt läpi, kyselyyn vastaajat muodostuivat pääosin Sun Katsastuksesta aiemmin tienneistä ja kannattavista henkilöistä (yli 90%). Tällöin tutkimus mittaa vain kannattajajoukon näkemyksiä, eikä luotettavia johtopäätöksiä koskien kaikkia suomalaisia voida tehdä Käytetyt menetelmät Tutkimuksessa käytettiin survey- menetelmää internet-kyselynä. Tällöin kartoitetaan faktoja, asenteita ja mielipiteitä otosjoukolta, jotta saadaan haluttua tietoa tutkimukseen käsiteltäväksi. Kyselyn toteuttamiseen käytettiin Surveca- kyselyohjelmaa internetissä. Ohjelmassa on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä, joilla saadaan haluttu tieto. Kysymysten laadintaa varten keskusteltiin markkinointitutkimuksen teettäjän kanssa kysymysten tietosisällöstä. Kysymysten tulee olla selkeitä ja yksikäsitteisesti ymmärrettäviä. Survey - menetelmä on tutkimuksen laajuuden takia helpoin tapa toteuttaa tämän laajuinen kysely. Menetelmä on myös edullinen tutkimustapa saada työn teettäjän haluamaa primääridataa alan markkinoista. Tutkimus antaa laadullista tietoa ihmisten käyttäytymisestä heidän omasta näkökulmastaan markkinointitutkimuksen teettäjän haluamaan kysymykseen. Tutkimus antaa myös määrällistä tietoa alan markkinapotentiaalista maan eri alueilla ja eri markkinaryhmissä Kyselylomakkeen suunnittelu Kyselylomake suunniteltiin McDaniel&Gatesin mukaisesti kymmenen eri vaiheen avulla. 1. Mitä tietoa halutaan saada? Löytyykö kiinnostusta uuteen katsastuskonseptiin? 2. Tiedonkeruumenetelmistä päättäminen Kysely päätettiin toteuttaa internetissä Surveca-ohjelmistolla.

11 9 3. Kysymystyypit Kyselylomakkeessa käytettiin pääosin suljettuja kysymyksiä ja vain paria avointa kysymystä. 4. Käsitteet ja sanat Kyselyssä käytetyt käsitteet ja sanat olivat tunnettuja, mutta niitä jouduttiin silti selventämään väärinymmärtämisen välttämiseksi. 5. Kysymysten järjestys ja layout Kyselyn alussa oli johdanto, jonka jälkeen kysyttiin perustiedot vastaajalta. Tämän jälkeen siirryttiin erityiskysymyksiin. 6. Kyselylomakkeen arviointi Kysymyksiä myös poistettiin kyselystä, koska emme nähneet kaikkien alkuperäisten kysymysten tuottavan mitään lisäinformaatiota. 7. Kyselylomakkeen hyväksyttäminen Toimeksiantaja hyväksyi kyselylomakkeen. 8. Testaus, tarkistukset ja korjaukset Kyselylomaketta testattiin useilla eri ihmisillä ja heiltä saadun palautteen mukaisesti jouduimme tarkentamaan muutamaa kysymystä selvemmäksi. 9. Lopullinen lomake Lopullinen kyselylomake muodostettiin Surveca.-ohjelmistoon ja sitä testattiin myös siellä ennen kyselyn lanseerausta. 10. Kyselyn käyttöönotto Kysely otettiin käyttöön

12 10 4. TULOKSET Tutkimuksen otos on 3072 kpl kaikista vastaajista. Vastausten lukumäärää jäänee alle neljän tuhannen, joten otoksen virhemarginaali on olematon. Otoksen koko on suuri verrattuna koko vastausmäärään, mutta halusimme selvittää myös pienempien alueiden käyttäytymistä ja tällä otosmäärällä niistäkin saatiin riittävästi vastauksia mukaan kyselyyn. Vastausten aineisto saatiin Surveca ohjelmasta Excel-taulukkona, jota jouduimme itse käsin muokkaamaan syy-seuraus suhteiden selvittämiseksi. Alussa oletimme pystyvämme tekemään tietokantahakuja suoraan kyselyohjelmaan, jolloin erilaisten relaatioiden selvittäminen olisi ollut huomattavasti helpompaa. Kyseinen ohjelma antoi kuitenkin vain piirakkakuviot kysymysten vastauksista. Yksi mielenkiintoisimmista asioista on vastausten alueellinen jakautuminen. Tähän päästiin käsiksi vastaajien postinumeron perusteella, joka pystyttiin yhdistämään paikkakuntaan internetistä löytyneen postinumerotaulukon avulla. Postinumerot luokiteltiin edelleen alueittain kuvan 3 mukaisesti. Kuva 3. Postinumeroalueet

13 HELSINKI H:LINNA LAHTI TURKU PORI FORSSA TAMPERE JYVÄSKYLÄ KOUVOLA KOTKA MIKKELI LAPPEENRANTA SAVONLINNA SEINÄJOKI VAASA KOKKOLA KUOPIO PIEKSÄMÄKI JOENSUU YLIVIESKA KAJAANI OULU KEMI ROVANIEMI HELSINKI H:LINNA LAHTI TURKU PORI FORSSA TAMPERE JYVÄSKYLÄ KOUVOLA KOTKA MIKKELI LAPPEENRANTA SAVONLINNA SEINÄJOKI VAASA KOKKOLA KUOPIO PIEKSÄMÄKI JOENSUU YLIVIESKA KAJAANI OULU KEMI ROVANIEMI 11 Vastaukset jakautuivat alueellisesti kuvan 4 mukaisesti. Vastauksia tuli joka puolelta Suomea. 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Alueet Kuva 4. Alueelta annetuiden vastausten suhteelliset osuudet. Kuvassa 5 on esitetty vastausten lukumäärä karkeasti asukaslukuun suhteutettuna. 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Vastausta / 1000 as. Kuva 5. Asukaslukuun suhteutetut vastausmäärät.

14 12 Vastaajien ikäjakauma on kuvan 6 mukainen. 30,0 % Vastaajien ikäjakauma 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Kuva 6. Vastaajien ikäjakauma Vastaajien lukumäärä tässä otoksessa oli 3072 kpl. Vastaajista 9% oli naisia ja 91 % miehiä. Talouksista 48 %:lla oli yksi auto ja 36 %:lla oli kaksi autoa. Vastaajien autojen vuosimallijakauma nähdään kuvasta 7. Kuva 7. Vastaajan auton vuosimalli.

15 13 Kuva 8. Auton käytön välttämättömyys työn kannalta. Vastaajista 56 % piti autoa välttämättömänä työnsä kannalta. Kuva 9. Auton käytön välttämättömyys arkirutiinien hoitamiseksi. 85 % vastaajista piti auton käyttöä välttämättömänä arkirutiinien hoitamiseksi.

16 HELSINKI H:LINNA LAHTI TURKU PORI FORSSA TAMPERE JYVÄSKYLÄ KOUVOLA KOTKA MIKKELI LAPPEENRAN SAVONLINNA SEINÄJOKI VAASA KOKKOLA KUOPIO PIEKSÄMÄKI JOENSUU YLIVIESKA KAJAANI OULU KEMI ROVANIEMI 14 Kuvasta 10 nähdään, mikä on kysymykseen no 10 myönteisesti suhtautuvien osuus alueelta vastanneista. Kaikista vastanneista 56 % piti tärkeänä mahdollisuutta katsastaa huollon yhteydessä. 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % 10. Olisiko tärkeää, että katsastus voitaisiin suorittaa huollon yhteydessä? Kyllä Kuva 10. Suhtautuminen mahdollisuuteen katsastaa auto huollon yhteydessä Sukupuolen vaikutus vastauksiin kysymyksessä no 10 nähdään kuvasta ,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % 1 2 Kyllä Kuva 11. Kysymys no 10. 1=mies, 2=nainen. Miehistä vastasi kysymykseen 10 myönteisesti 55,3% ja vastaavasti naisista 65,0%.

17 15 Taulukosta 1 nähdään kyllä-vastausten osuus ikäryhmittäin kysymyksessä 10. ikä Kyllä Ei ,70 % 45,30 % 100,00 % ,41 % 45,59 % 100,00 % ,50 % 43,50 % 100,00 % ,05 % 42,95 % 100,00 % ,34 % 42,66 % 100,00 % 70-65,28 % 34,72 % 100,00 % Taulukko 1. Kysymyksen 10 vastausten jakautuminen eri ikäryhmissä Kuvassa 12 on esitetty taulukon 1 kyllä-vastausten jakautuminen. 68,00 % 66,00 % 64,00 % 62,00 % 60,00 % 58,00 % 56,00 % 54,00 % 52,00 % 50,00 % 48,00 % 10. Olisiko tärkeää, että katsastus voitaisiin suorittaa auton huollon yhteydessä? Kyllä Kuva 12. Kysymyksen 10 kyllä-vastaukset eri ikäryhmissä. Kysymyksessä 11: Mikä on katsastuspalvelussa tärkeintä? selvitettiin mikä on vastaajien mielestä katsastuspalvelussa tärkeintä. Vastausvaihtoehdot olivat: 1. Edullinen hinta. 2. Katsastus on turha liikenneturvallisuuden kannalta. 3. Katsastajan ammattitaito tarkistaa auton kunto puolueettomasti. 4. Katsastus pitää olla huollon yhteydessä, jolloin ei tarvitse lähteä erikseen katsastamaan.

18 16 Kuvassa 13 on esitetty kaikkien vastausten jakautuminen kysymyksessä 11. K Kuva 13. Katsastuspalvelun tärkeimmiksi koetut seikat. Kuvassa 14 on esitetty vastausvaihtoehdon 4: Katsastus pitää olla huollon yhteydessä, jolloin ei tarvitse lähteä erikseen katsastamaan. osuus eri ikäryhmissä. 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % Vastausvaihtoehto 4 Kysymys Osuus Kuva 14. Kysymyksen 11 vastausvaihtoehdon 4 osuus eri ikäryhmissä.

19 17 Taulukosta 2 nähdään kysymyksen 11 kaikkien vastausten jakautuminen eri ikäryhmissä ,91 % 1,34 % 31,90 % 8,85 % 100,00 % ,44 % 0,78 % 31,20 % 10,57 % 100,00 % ,04 % 0,56 % 27,41 % 13,99 % 100,00 % ,58 % 1,02 % 33,90 % 20,51 % 100,00 % ,09 % 1,40 % 32,40 % 26,11 % 100,00 % 70-22,86 % 0,00 % 44,29 % 32,86 % 100,00 % Taulukko 2. Kysymyksen 11 vastausten jakautuminen ikäryhmittäin. Kuvasta 15 nähdään edullisen hinnan tärkeys eri ikäryhmissä. 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Kysymys 11 Hinta tärkeintä osuus Kuva 15. Hintaa katsastuspalvelun tärkeimpänä seikkana pitävien osuudet. Kysymyksessä no 12 kysyttiin: Mitä mieltä olet siitä, että korjaamot voivat katsastaa autoja?. Vastausvaihtoehdot olivat: 1 = Käyttäisin mielelläni korjaamojen tarjoamaa katsastuspalvelua. Antaisin heidän myös samalla korjata ne viat, jotka he löytävät. Uskon, että korjaamot eivät tee turhia korjausehdotuksia. 2 = Käyttäisin mielelläni korjaamojen tarjoamaa katsastuspalvelua. Epäilen kuitenkin, että korjaamot antavat tarpeettomia korjausehdotuksia. 3= En käyttäisi korjaamojen tarjoamaan katsastuspalvelua, koska en luota heidän kykyyn hoitaa katsastus puolueettomasti. 4= Minulla ei ole mitään merkitystä kuka autoni katsastaa, käyn katsastamassa siellä, missä on halvimmat hinnat. 5 = Minulle ei ole merkitystä kuka katsastaa autoni, käyn katsastamassa autoni siinä paikassa, jonka sijainti on itselleni paras (esim. kotimatkalla, työpaikan/kodin lähellä)

20 HELSINKI H:LINNA LAHTI TURKU PORI FORSSA TAMPERE JYVÄSKYLÄ KOUVOLA KOTKA MIKKELI LAPPEENRA SAVONLINNA SEINÄJOKI VAASA KOKKOLA KUOPIO PIEKSÄMÄKI JOENSUU YLIVIESKA KAJAANI OULU KEMI ROVANIEMI 18 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % Kysymys 12 Vastausten jakauma osuus Kuva 16. Kysymyksen 12 vastausten jakauma. Suurimman osuuden sai vastausvaihtoehto 4: Minulla ei ole mitään merkitystä kuka autoni katsastaa, käyn katsastamassa siellä, missä on halvimmat hinnat. Vaihtoehtojen 1 ja 2 yhteenlaskettu osuus on 45,85 %. Kuvassa 17 on esitetty niiden vastaajien osuus alueelta, jotka tekivät valinnan 1. 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Kysymys 12 Vaihtoehto 1 Kuva 17. Kysymyksen no 12 vastausvaihtoehdon 1 osuudet alueelta vastanneista. Kokkolan seudulta vastanneista kukaan ei valinnut vaihtoehtoa 1.

21 19 Vastausvaihtoehdon 1: Käyttäisin mielelläni korjaamojen tarjoamaa katsastuspalvelua. Antaisin heidän myös samalla korjata ne viat, jotka he löytävät. Uskon, että korjaamot eivät tee turhia korjausehdotuksia jakautuminen eri ikäryhmissä nähdään kuvasta 18. Kysymys 12 Vastausvaihtoehto 1 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % osuus Kuva 18. Kysymyksen 12 vastausvaihtoehdon 1 osuus eri ikäryhmissä. Vastausvaihtoehdon 2: Käyttäisin mielelläni korjaamojen tarjoamaa katsastuspalvelua. Epäilen kuitenkin, että korjaamot antavat tarpeettomia korjausehdotuksia. jakauma eri ikäryhmissä on esitetty kuvassa 19. Kysymys 12 Vastausvaihtoehto 2 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % osuus Kuva 19. Kysymyksen 12 vastausvaihtoehdon 2 osuus eri ikäryhmissä.

22 20 Kysymyksessä 13 selvitettiin, onko tärkeää päästä ilman ajanvarausta katsastukseen. Kuvassa 18 on esitetty vastausten jakautuminen. Kuva 18. Ajanvarauksen tärkeys. Vastaajista 61 % ei halua varata ja 39 % haluaa varata ajan katsastukseen. Kysymyksessä 14 kysyttiin millä tavalla vastaaja haluaisi saada ajan katsastukseen. Kuvassa 19 on esitetty haluttujen ajanvaraustapojen suhteelliset jakaumat. 35,0 % Ajanvaraustapa 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Kuva 19. Ajanvaraustapojen suhteelinen jakauma

23 21 Kuvassa 19 eri vastausvaihtoehdot ovat: 1=Katsastusajankohdan lähestyessä lähetetään sinulle muistutus sähköpostiisi sekä linkin ajanvaraussivustolle. 2=Ehdotus sähköpostiisi, jonka voit hyväksyä tai hylätä helposti. 3=Soittamalla itse katsastuskonttoriin. 4=Katsastusvirkailija soittaa minulle ajan varaamiseksi. 5=Itse internetistä varaamalla. 6=Perinteisesti ehdotus postin välityksellä, kuten nykyisin. 7=En halua varata aikaa etukäteen. Taulukossa 3 on esitetty vastausten alueellinen jakautuminen HELSINKI 20,8 % 12,1 % 7,0 % 0,8 % 32,6 % 6,4 % 20,4 % H:LINNA 13,1 % 15,7 % 7,8 % 0,0 % 26,8 % 7,8 % 28,8 % LAHTI 15,9 % 11,1 % 9,1 % 0,4 % 30,6 % 8,5 % 24,5 % TURKU 15,7 % 12,0 % 6,0 % 0,9 % 26,6 % 9,7 % 28,9 % PORI 11,8 % 10,6 % 11,8 % 0,0 % 23,5 % 8,2 % 34,1 % FORSSA 15,9 % 10,1 % 7,2 % 2,9 % 21,7 % 10,1 % 31,9 % TAMPERE 17,2 % 14,3 % 9,3 % 0,8 % 30,2 % 5,8 % 22,3 % JYVÄSKYLÄ 15,0 % 11,5 % 11,9 % 0,0 % 28,8 % 8,4 % 24,3 % KOUVOLA 22,2 % 7,4 % 9,3 % 0,0 % 27,8 % 12,0 % 21,3 % KOTKA 13,0 % 11,1 % 13,0 % 1,9 % 20,4 % 11,1 % 29,6 % MIKKELI 27,5 % 5,0 % 5,0 % 0,0 % 27,5 % 12,5 % 22,5 % LAPPEENRANTA 21,5 % 8,7 % 8,1 % 0,7 % 28,9 % 10,1 % 22,1 % SAVONLINNA 13,3 % 26,7 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 6,7 % 33,3 % SEINÄJOKI 19,2 % 8,1 % 12,1 % 0,0 % 18,2 % 12,1 % 30,3 % VAASA 22,7 % 8,2 % 8,2 % 0,0 % 26,8 % 10,3 % 23,7 % KOKKOLA 14,3 % 9,5 % 14,3 % 0,0 % 16,7 % 11,9 % 33,3 % KUOPIO 10,8 % 13,5 % 17,6 % 0,0 % 28,4 % 9,5 % 20,3 % PIEKSÄMÄKI 21,7 % 4,3 % 8,7 % 0,0 % 17,4 % 17,4 % 30,4 % JOENSUU 26,5 % 11,8 % 8,8 % 0,0 % 20,6 % 2,9 % 29,4 % YLIVIESKA 20,6 % 14,7 % 11,8 % 0,0 % 20,6 % 5,9 % 26,5 % KAJAANI 10,9 % 8,7 % 15,2 % 0,0 % 32,6 % 8,7 % 23,9 % OULU 18,6 % 8,9 % 15,1 % 1,2 % 28,3 % 6,6 % 21,3 % KEMI 19,2 % 11,5 % 17,3 % 0,0 % 13,5 % 13,5 % 25,0 % ROVANIEMI 17,1 % 11,0 % 12,2 % 3,7 % 23,2 % 7,3 % 25,6 % Taulukko 3. Haluttujen ajanvaraustapojen alueellinen jakautuminen. Taulukossa 3 esitetyt prosentit ovat vastausvaihtoehtojen osuudet alueelta tulleista vastauksista.

24 22 Taulukosta 4 nähdään vastausvaihtoehtojen jakautuminen eri ikäryhmissä. Vastauksen no ikä ,24 % 8,76 % 13,38 % 0,32 % 33,60 % 12,42 % 15,29 % ,51 % 10,09 % 10,01 % 1,01 % 31,79 % 6,31 % 21,28 % ,13 % 10,04 % 8,76 % 0,79 % 28,74 % 6,00 % 28,54 % ,57 % 11,76 % 7,46 % 0,38 % 25,66 % 8,72 % 28,45 % ,23 % 17,38 % 6,64 % 0,51 % 21,81 % 9,71 % 25,72 % 70-25,56 % 23,33 % 2,22 % 1,11 % 24,44 % 7,78 % 15,56 % Taulukko 4. Vastausten jakautuminen kysymyksessä 14 eri ikäryhmissä. Kysymyksessä 15 selvitettiin, mikä olisi halutuin katsastusaika. Haluttujen katsastusaikojen suosio nähdään kuvasta ,0 % Haluttu katsastusaika 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Kuva 20. Haluttujen katsastusaikojen osuudet Suosituimmaksi katsastusajankohdaksi nousi klo 16-20, jonka osuus kaikista vastauksista oli 49 %. Kuvassa 21 on esitetty haluttujen katsastusajankohtien alueellinen jakautuminen.

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Raportti 21.06.2006 1.0 Perustietoja kyselystä Vastausprosentti oli: 20.1 %. Oheiset ZEF-taulut on prosessoitu normitettuina niin, että keskiarvot asettuvat keskelle

Lisätiedot

Webropol-kyselyt. Tarja Heikkilä

Webropol-kyselyt. Tarja Heikkilä Webropol-kyselyt Tarja Heikkilä Internet-kyselyt Soveltuvat kyselyihin, joissa kaikilla perusjoukon jäsenillä on mahdollisuus internetin käyttöön, toisin sanoen on mahdollisuus edustavan aineiston saamiseen.

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaisilla hyvät valmiudet

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Summary1/2 59 vastausta (vastanneista naisia 8 ja miehiä 51) Kysely oli avoinna 2 viikkoa (11.2. 25.2.2015) 78% vastanneista kuului ikäryhmään 18-39 49% vastanneista

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Kuluttajien tutkiminen 23C580 Kuluttajan käyttäytyminen Emma Mäenpää

Kuluttajien tutkiminen 23C580 Kuluttajan käyttäytyminen Emma Mäenpää Kuluttajien tutkiminen 23C580 Kuluttajan käyttäytyminen Emma Mäenpää Case New Coke Vuonna 1985 Coca-Cola Company päätti tuoda markkinoille uuden kolajuoman New Cola Makeampi versio perinteisestä Coca Colasta

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Tutkimus eri-ikäiskasvatuksen seminaarisarjan osallistujat 8/19 tilaisuudesta, 771/985 osallistujasta

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1 Kansalaistutkimus verotuksesta STTK 18.8.2017 8/18/2017 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työikäisten (18-64-vuotiaiden) parissa

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Yleinen työttömyyskassa YTK. Päivitetty

Yleinen työttömyyskassa YTK. Päivitetty Yleinen työttömyyskassa YTK Päivitetty 4.9.2017 Miksi olemme olemassa? Turvaa ja nostetta työelämän muutoksissa YTK järjestää jäsenilleen ansioturvan ja kannustaa jäseniä näkemään muutoksessa mahdollisuuksia.

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Quality Agent Internet-kysely

Quality Agent Internet-kysely Nopea, nykyaikainen ja edullinen tapa hankkia asiakaspalautetta e000403_1 Internet-kyselyt valitulle kohderyhmälle Asiakastyytyväisyyden selvittämiseksi saat meiltä osuvat ratkaisut syvällisestä asiakastyytyväisyyden

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina

Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Liite Kuntaliiton tiedotteeseen 14.9.2017 Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kuntalaiset kunnan toiminnan ja päätöksenteon seuraajina Kysymysmuotoilu: Seuraatko kuntasi toimintaa

Lisätiedot

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus 2007 Tiivistelmä Johdanto Tutkimuksen tavoitteet, toteutus ja vastaajarakenne Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asunnon ostamiseen ja myymiseen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Esityksen rakenne Suomen ja Viron välinen matkustajaliikenne Kenttäkyselytutkimus Itä-Suomen

Lisätiedot

Valtuutetut: hyvinvointi, terveys ja elinvoima tärkeimmät kunnan ja maakunnan yhteistyöalueet

Valtuutetut: hyvinvointi, terveys ja elinvoima tärkeimmät kunnan ja maakunnan yhteistyöalueet Tutkimusosio Valtuutetut: hyvinvointi, terveys ja elinvoima tärkeimmät kunnan ja maakunnan yhteistyöalueet Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkein ( % valtuutetuista pitää erittäin tai melko tärkeänä)

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606)

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606) 1 (6) KENELLÄ ON VASTUU NUORILLE ANNETTAVASTA PÄIHDEKASVATUKSESTA Selvitys yläkouluikäisten nuorten vanhempien ajatuksista koskien nuorille suunnattua päihdekasvatusta ja nuorten päihteidenkäyttöä Etelä-Karjalassa

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014 Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 1 Yhteenveto Kanavagolf Vääksy Oy:n asiakaskysely järjestettiin sähköisenä kyselynä 29.10.- 9.11.2014 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 103

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin 1..1 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista taidelainaamoihin. Tutkimus

Lisätiedot

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Tutkimuksen kulku Ensin tehtiin alustava kysely sellaisiin päiväkoteihin, joissa luomu- ja kasviruokaa

Lisätiedot

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona?

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kyselyä koskevia ohjeita Lähettäjä. Tämän kyselyn tekevät Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto ja Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi. Rahoittajana

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Oulainen 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 167 asukkaista. Tämä on 2,1 % kunnan

Lisätiedot

Hallituksen esitys katsastuslupalaista. Tiedotustilaisuus 9.12.2010

Hallituksen esitys katsastuslupalaista. Tiedotustilaisuus 9.12.2010 Hallituksen esitys katsastuslupalaista Tiedotustilaisuus 9.12.2010 Taustaa Katsastusala vapautettiin asteittain kilpailulle vuodesta 1994. Kohonneet katsastushinnat sekä keskittynyt toimialarakenne edelleen

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi www.ikateknologia.fi Liitekuviot Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 9-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta Nordlund, Marika; Stenberg, Lea; Lempola, Hanna-Mari. KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle

Lisätiedot

Tehtävä 1. Hypoteesi: Liikuntaneuvonta on hyvä keino vaikuttaa terveydentilaan. Onko edellinen hypoteesi hyvä tutkimushypoteesi? Kyllä.

Tehtävä 1. Hypoteesi: Liikuntaneuvonta on hyvä keino vaikuttaa terveydentilaan. Onko edellinen hypoteesi hyvä tutkimushypoteesi? Kyllä. Tehtävä 1 Hypoteesi: Liikuntaneuvonta on hyvä keino vaikuttaa terveydentilaan. Onko edellinen hypoteesi hyvä tutkimushypoteesi? Kyllä Ei Hypoteesi ei ole hyvä tutkimushypoteesi, koska se on liian epämääräinen.

Lisätiedot

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2 Kyselytutkimus Graduryhmä kevät 2008 Leena Hiltunen 29.4.2008 Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1 Kysymysten tekemisessä kannattaa olla huolellinen, sillä ne luovat perustan tutkimuksen

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaisten näkemyksiä palvelujen järjestämistavoista Paras-uudistuksesta ja kuntaliitoksista Kuntaliitto / Kuntakehitys ja tutkimus Marianne

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Taloyhtiön hallitustyö N 3563 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Vastaajat Sukupuoli Asema Rooli Asema Muu 4 % Nainen Puheenjoht 35 % aja 31 % Mies Hallituksen 65 % jäsen 65

Lisätiedot

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011 Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIENYRITYSILMASTO 2011 SISÄLTÖ SAATTEEKSI 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 1SELVITYSMENETELMÄT 5 1.1Yritysilmastomittarijaselvityksentoteuttaminen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Pohjoismainen työturvallisuusilmapiirikyselylomake

Pohjoismainen työturvallisuusilmapiirikyselylomake NOSACQ-FI-08 Pohjoismainen työturvallisuusilmapiirikyselylomake Kyselylomakkeen tarkoitus on kartoittaa sinun käsityksesi työturvallisuudesta tällä työpaikalla. Vastauksiasi käsitellään tietokoneella ja

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3056 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3056 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2013: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2013-2017. Julkaisuvapaa 3.7.2013 klo 9.00

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2013-2017. Julkaisuvapaa 3.7.2013 klo 9.00 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2013-2017 Julkaisuvapaa 3.7.2013 klo 9.00 Lähestymistapa Asuntosijoittamisen tuotto (%) = Bruttovuokratuotto (%) + Arvonnousu (%) Bruttovuokratuotto lasketaan

Lisätiedot

Jäsentyytyväisyyskysely 2012

Jäsentyytyväisyyskysely 2012 Jäsentyytyväisyyskysely KIINTEISTÖLIITTO Yhteenveto: Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys LUOTTAMUKSELLINEN.. TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Alavieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 17 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 4 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Taloustutkimus Oy Tammi-helmikuu 2009 Vesa Ryyppö, Jussi Pajunen 31.3.2009 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY Mistä osaamis- ja osaamistarvekartoituksessa on kysymys Yhteiskunta ja työelämän ilmiöt muuttuvat ympärillämme kovaa vauhtia. Usein joudumme kysymään ja ihmettelemään, mitä

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

Saabisi valmiiksi talveen

Saabisi valmiiksi talveen Saabisi valmiiksi talveen Saab syys-/talvikampanja 2011 Saabin syys/talvitarjoukset Vanteet ja renkaat tärkein yhteytesi tiehen Tiesitkö, että autosi pitää tiellä vain kämmenen kokoinen alue kerrallaan

Lisätiedot

Mahdollisuus valita kunnan järjestämä verorahoitteinen palvelu julkisen ja yksityisen palveluntuottajan välillä.

Mahdollisuus valita kunnan järjestämä verorahoitteinen palvelu julkisen ja yksityisen palveluntuottajan välillä. Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kysymysmuotoilu: Monissa kunnissa on käynnissä palveluihin liittyviä uudistuksia. Miten tärkeänä pidät seuraavia asioita oman kuntasi näkökulmasta?

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta Tero Ristimäki Lastensuojelulain toimeenpanoon valmistautuminen Suurimpien kaupunkien suunnitelmat resurssien lisäämisestä lastensuojeluun vuodelle 2008 ja arviot lastensuojelulain velvoitteista selviytymisestä

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Pori 29.1.2013 Mikä PILETTI on? PILETTI-järjestelmä on toimivaltaisten viranomaisten yhteinen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmäpalvelu,

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Kuntalaistutkimus 2015

Kuntalaistutkimus 2015 Kuntalaistutkimus 2015 Tulosmaistiaisia kyselyn ennakkoaineistosta 29.5.2015 KUNTASEMINAARI 3.6.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö KUNTALAISTUTKIMUS 2015: Jatkoa ARTTU- ja KuntaSuomi 2004

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot