ILKKA LAUKKANEN, PEKKA UOTILA JA SENJA VIRKKUNEN CASE: SUN KATSASTUS MARKKINOINTITUTKIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILKKA LAUKKANEN, PEKKA UOTILA JA SENJA VIRKKUNEN CASE: SUN KATSASTUS MARKKINOINTITUTKIMUS"

Transkriptio

1 ILKKA LAUKKANEN, PEKKA UOTILA JA SENJA VIRKKUNEN CASE: SUN KATSASTUS MARKKINOINTITUTKIMUS.

2 i SISÄLLYS SISÄLLYS... i 1. JOHDANTO TEORIA Mitä markkinointitutkimus on? Tutkimuksen vaiheet Kyselylomakkeen tekeminen Markkinointitutkimuksen etiikka TYÖN AINEISTO, MENETELMÄT JA AINEISTON ANALYYSI Aihe ja tausta Tutkimusongelma Käytetyt menetelmät Kyselylomakkeen suunnittelu TULOKSET PÄÄTELMÄT LÄHTEET... 31

3 1 1. JOHDANTO Tämän markkinointitutkimuksen toimeksiantajana on Uudistunet Oy Lahdesta. Tarkoituksena on selvittää heidän uuden liikeidean, Sun katsastuksen, toimivuus markkinoilla. Samaan aikaan markkinointitutkimuksen kanssa ajoittuu katsastustoimintaan liittyvän lain muutosprosessi eduskunnassa. Tämän muutoksen ajoitus ja lakimuutoksen merkittävimmät periaatteelliset tekijät on huomioitu kyselyn yhteydessä. Lakimuutoksen merkittävimpiä muuttuvia tekijöitä on katsastustoiminnan salliminen korjaamotoiminnan yhteydessä autokorjaamoille. Samoin merkittävänä tekijänä on kevyen kaluston katsastuksen salliminen ilman velvoitetta katsastaa raskasta kalustoa samassa paikassa. Lakiuudistus ei ole astunut vielä tutkimuksen aikana voimaa, mutta se odottaa eduskunnan toista käsittelyä. Tutkimuksessa käytettiin pohjana markkinointitutkimuksen teorioita, jotka perustuvat McDanieli& Gates:n kirjaan Contemporary Marketing Research ja Leila Lotin kirjaan Markkinointitutkimuksen käsikirja.

4 2 2. TEORIA 2.1. Mitä markkinointitutkimus on? Markkinointitutkimuksen tarkoituksena on suunnitella, kerätä ja analysoida markkinointi päätösten kannalta oleellisia tietoja. Markkinointitutkimuksella on kolme roolia kuvaileva, diagnostinen ja ennustava. Kuvailevalla toiminnolla tarkoitetaan faktojen keräämistä ja lausuntojen antamista. Tarkoituksena on kerätä tosiasioita, esim. miten myynti on kehittynyt. Diagnostisella roolilla tarkoitetaan tiedon ja/tai toiminnan selittämistä. tarkoituksena on löytää suhteita tapahtuneiden asioiden ja seurausten välillä. Kuvailevalla toiminnalla ja diagnosoimalla saatuja tuloksien avulla voidaan ennustamalla suunnitella markkinointipäätöksiä. (McDaniel&Gates 2010 s. 7) 2.2. Tutkimuksen vaiheet Markkinointitutkimus voidaan ajatella prosessina. McDaniel ja Gates jakaa prosessin 8 vaiheeseen. Kuvassa 1 on esitetty prosessin vaiheet. (McDaniel&Gates 2010 s. 76) Ongelman tunnistaminen ja tutkimuskohteen asettaminen Tutkimussuunnitelman tekeminen Tutkimusmetodin valinta Seuraaminen Raportin kirjoittaminen ja esittäminen Tietojen analysointi Tietojen päättäminen keräämisestä Tietojen kerääminen Kuva 1. Markkinointitutkimusprosessi Ensinmäisena vaiheena on tutkimus ongelman määrittäminen. Se voidaan McDaniel ja Gates mukaan jakaa kuvan 2 mukaisesti kahdeksaan vaiheeseen. (sivu 66)

5 3 Oman tai mahdollisuuden tunnistaminen Ota selvää miksi tietoa on etsittyä Ymmärrä ympäristö, jossa päätöksiä tehdään Käytä oireita hyväksesi ongelmaa määritettäessä Käännä johtajien ongelma markkinointitutkimus ongelmaksi. Määritä onko tieto jo olemassa Määritä mihinkä kysymyksiin voidaan todella vastata. Esitä tutkimus kohde Kuva 2. Ongelman määrittäminen markkinointitutkimuksessa Toinen vaihe markkinointitutkimuksessa on tutkimussuunnitelman tekeminen. Tutkimussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten tutkimusongelmaan löydetään vastaus. Tässä vaiheessa on syytä miettiä, mitkä metodit ovat käyttökelpoisia sekä paljonko aikaa ja rahaa on käytettävissä. Tutkijan ensimmäinen päätös on se, että onko tutkimus kausaalinen vai deskriptiivinen (kuvaileva). Deskriptiivinen tutkimus vastaa kysymyksiin kuka, mitä, milloin, missä ja kuinka. Tällaisessa tutkimuksessa johtajat tietävät tai ymmärtävät muuttujien ja ongelmien väliset yhteydet. Deskriptiivisen tutkimuksen avulla voidaan myös löytää muuttujat, joita käytetään kausaalisessa tutkimuksessa. Kausaalisessa tutkimuksessa tarkastellaan aiheuttaako tai määrittääkö jokin toista muuttujaa. Toisin sanoen onko kahden eri muuttujan välillä jokin yhteys. (McDaniel&Gates 2010 s. 77) Kolmantena vaiheena on tutkimusmetodin valinta, joka määrittelee kuinka tiedot kerätään. Markkinointitutkimuksessa on kolme perustutkimusmenetelmää. Survey-kyselyt ovat kyselyitä, missä kartoitetaan faktoja, mielipiteitä ja asenteita. Survey-kyselyt voidaan toteuttaa kasvotusten, internet-kyselynä tai sähköpostikyselynä. Kasvotusten tehtävässä kyselyssä haastattelija voi seurata vastaajan reaktioita ja tehdä niistä tarvittaessa havaintoja. Tietoa voidaan kerätä myös havainnoimalla vastaajia ilman suoraa kontaktia. Tällöin seurataan tarkkailtavan toimia ja reaktioita. Havainnointi on tyypillinen deskriptiivinen tutkimus. Kolmas metodi markkinointitutkimuksessa on eksperimentaalinen eli kokeileminen. Eksperimentaalisessa tutkimuksessa tutkija etsii syy-seuraus suh-

6 4 teita. Hän muuttaa yhtä tai useampaa riippumatonta muuttujaa ja tarkkailee riippuvien muuttujien muutoksia. Otannan valinta on neljäs vaihe markkinointitutkimus prosessissa. Ensimmäinen vaiheotoksen valinnassa on populaation määrittäminen eli sen ryhmän määrittäminen jota tutkitaan. Otoksen tulee edustaa tutkittavaa joukkoa hyvin. (McDaniel&Gates 2010 s. 79) Seuraavan vaiheena on varsinainen tiedon kerääminen suunnitelman mukaisesti. Kun kaikki tarvittava tieto on saatu kerättyä, seuraavana vaiheena on tietojen analysointi. Analysoinnin tarkoituksena pystyä vetämään päätelmiä kerätystä tiedosta. Viimeiset vaiheet markkinointitutkimuksessa ovat raportin kirjoittaminen, sen esittäminen ja seuraaminen. Raportin tarkoituksena on antaa johtajille lopputulokset ja suositukset. Raportista tulee ilmetä se kuinka tuloksiin on päädytty, jotta lukija voi tehdä päätöksen siitä ovatko tulokset luotettavia. Seuraamisella tarkoitetaan sitä, että tehtyjen muutosten vaikutusta on syytä seurata. (McDaniel&Gates 2010 s. 80) 2.3. Kyselylomakkeen tekeminen Kyselylomakkeessa voidaan käyttää erilaisia kysymystyyppejä. Yleisimmät kysymystyypit ovat erilaiset avoimet kysymykset ja strukturoidut kysymykset. ( Lotti 1994 s. 72) Strukturoiduissa kysymyksissä vastaajalle annetaan luettelo vastausvaihtoehdoista, joista hän valitsee sopivan vaihtoehdon. Strukturoituja kysymyksiä käytetään, kun halutaan selvittää mielipiteitä, ostomotiiveja yms.. Käytettäessä tämän tyyppisiä kysymyksiä on kiinnitettä huomio seuraaviin asioihin. Vastausvaihtoehtoja ei saa olla liikaa. Jos vaihtoehtoja on liikaa, niitä ei välttämättä jakseta lukea tai ensimmäiset vaihtoehdot saattavat jo unohtua. Vaihtoehtojen täytyy olla erilaisia ja ne eivät saa olla päällekkäisiä. Yhdellä kysymyksellä tulee pyytää vastaus vain yhteen kysymykseen. Joissakin tapauksessa on hyvä lisätä vaihtoehto muu tai ei osaa sanoa. Strukturoitujen kysymysten käytöllä voidaan yksinkertaistaa vastausten käsittelyä ja torjua tiettyjä virheitä. (Lotti s ) Avoimet kysymykset voivat olla rajaamattomia, autettuja tai suunnattuja. Rajaamatonavoin kysymys on esimerkiksi: Mitä mieltä olette Sun Katsastuksesta? Rajaamattomia avoimia kysymyksissä vastaajan valintamahdollisuuksia ei rajoiteta lainkaan. Autetuissa avoimissa kysymyksissä annettava vastaus rajataan jollain tavalla. Tällainen avoin kysymys voisi olla esimerkiksi: Mitä mieltä olet Sun Katsastuksen liikeideasta?. Suunnatut avoimet kysymykset ovat puolestaan avoimia kysymyksiä, joissa vastaaja voi muotoilla vastauksensa vapaasti, mutta hänen ajatusten suunta rajataan. Tällainen avoin kysymys voisi olla esimerkiksi: Mitä hyvää on mielestäsi Sun Katsastuksen liikeideasta?. (Lotti 1994 s )

7 5 Kysymysten tekeminen on otettava huomioon muutamia asioita. Kysymykset eivät saa olla johdattelevia. Kysymys ei saa olla sellainen, että vastaajaa pyritään saamaan vastaamaan kysymykseen tietyllä tavalla. Kysymys ei saa olla myöskään liian pitkä ja sen tulee olla yksiselitteinen, yksinkertainen ja selvä. Kysymykseen pitää kaikkien pystyä vastaamaan helposti ja kaikkien on ymmärrettävä se samalla tavalla. (Lotti 1994 s ) Kyselylomakkeen alkuun tulisi sijoittaa helppoja ja kiinnostavia kysymyksiä. Jos pitää kysyä henkilökohtaisia kysymyksiä, kuten tulotasoa, on tällaiset kysymykset syytä jättää lomakkeen loppuun. Kokonaisuutena lomakkeen tulee olla johdonmukainen. On myös mietittävä tarkkaan sopiva kysymysten järjestys sekä mahdollisten kontrollikysymysten tarpeellisuus. (Lotti 1994 s. 92) Yksi tärkeimmistä vaiheista kyselylomaketta tehtäessä on sen testaaminen. Testaus vaiheessa selvitetään, että kysymykset ymmärretään oikein ja niin kuin tutkija on tarkoittanut. Tarkoituksena on siis selvittää testausvaiheessa sitä vastataanko kysymykseen siten, että se vastaa siihen mitä kysymyksellä halutaan saada selville. On myös tarkistettava, että termi, käsitteet ja vieraat sanat eivät tuota vastaajille ongelmia ja ne ymmärretään niin kuin tutkija on tarkoittanut. Jos tässä vaiheessa tulee muutoksia lomakkeeseen, ne ja testaus suoritetaan uudelleen. Tämä toistetaan niin monta kertaa, että lomakseen ei enää tarvitse tehdä muutoksia. (Lotti 1994 s ) 2.4. Markkinointitutkimuksen etiikka Etiikan huomioon ottaminen markkinointitukimusta tehtäessä on erittäin tärkeää. Kaksi tärkeintä asiaa tilaajan ja tutkimuksen tuottajan välillä ovat luottamuksellisuus ja rehellisyys. (Mcdaniel&Gates 2010 s. 42) Markkinointitutkimuksen tarjoajan etiikkaan liittyy low-ball hinnoittelu ja subjektiivisuus. Low-ball hinnoittelu tarkoittaa sitä että markkinointitutkimuksen tarjoaja antaa liian alhaisen tarjouksen. Alihinnoittelemalla saadaan asiakas houkuteltua asiakkaaksi alhaiseen hintaan. Myöhemmin kuitenkin käy selville, että todellinen hinta tutkimuksesta on korkeampi. Tarjous voi perustua esimerkiksi otokseen suuruuteen. Jos tekijät, joiden mukaan tarjous on tehty muuttuvat voi asiakas odottaa hinnan nousevan. Tällainen menettelytapa on kuitenkin epäeettistä. Toinen palvelun tarjoajan etiikkaan liittyvä asia on subjektiivisuuden salliminen tutkimuksessa. Tutkimusta tehtäessä on kuitenkin pyrittävä objektirivisyyteen, joten subjektikivisyyden salliminen on epäeettistä. Tutkijan tulisi pyrkiä puolueettoman tiedon käyttöön ja keräämiseen, tiedot tulisi kerätä monipuolisesti ja relevantisti. (McDaniel&Gates 2010 s ) Tutkimuksen suorittajan etiikkaan liittyy vastaajaan väärinkäyttö, joka on epäeettistä toimintaa. Tämä voi näkyä monella tavalla, esimerkiksi pitkinä haastatteluina, vastaajil-

8 6 ta kysyttävinä lisäkysymyksillä, jotka eivät liity varsinaiseen kyselyyn. (McDaniel&Gates 2010 s. 45) Tutkimuksen suorittajien ei tulisi yrittää myydä tarpeettomia tutkimuksia asiakkaille. Eikä myöskään käyttää asiakkaan tietämättömyyttä hyödykseen. Eettisestä oikea tapa on kertoa asiakkaalle erivaihtoehdoista, niiden hinnoista ja sopivuudesta kyseiseen tilanteeseen, jonka jälkeen asiakas voi valita vaihtoehdoista itselleen sopivimman vaihtoehdon. Luottamuksellista suhdetta asiakkaaseen ei saa missään olosuhteissa rikkoa. Asiakkaalta saamia tietoja ei saa luovuttaa eteenpäin tai käyttää väärin. (McDaniel&Gates 2010 s ) Asiakkaan etiikkaan kuuluu myös asioita joita on syytä ottaa huomioon tutkimusta tehtäessä. On mm. epäeettistä pyytää tarjouksia tutkimuksen tekemisestä jos tutkimuksen tekijä on jo tiedossa. Myöskään muut tarjoukseen kuulumattomat asiat eivät saa vaikuttaa siihen, kenen tarjous hyväksytään. Tällaisia asioita ovat mm. ystävyyssuhteet. Tietty tutkimuksen tekijä voidaan valita esimerkiksi sen mukaan, että aikaisempi yhteistyö on sujunut hyvin, mutta tällöin ei tulisi pyytää tarjouksia muilta. Tällöin ei myöskään toimita epäeettisesti. Asiakas voi toimia epäeettisesti myös siten, että hän pyytää tarjouksen kalastaakseen ilmaista neuvontaa. Saatua tietoa käytetään sitten hyödyksi tekemällä uusi tarjous tarkemmilla tiedoilla, tai tehdään tutkimus itse hyödyntämällä saatuja neuvoja. Tämä on epäeettistä silloin, kun jo tarjouksia pyydettäessä tiedetään, että niillä haetaan vain lisätietoa eikä niitä tulla hyväksymään. Yritys voi myös antaa lupauksia joita se ei tule pitämään. Tätä epäeettistä toimintaa käytetään mm. silloin kun halutaan saada kustannuksia pienemmiksi. Asiakas tulee myös miettiä etiikkaansa, jos sen edustaja pyytää markkinointitutkimus yritykseltä ehdotuksia tai aloitetta, ilman että hänelle on siihen valtuuksia tai toteutuksella ei ole vielä rahoitusta. Tällöin asiakas antaa markkinointitutkimusyritykselle väärää tieto joko epähuomiossa tai tietoisesti. (McDaniel& Gates 2010 s ) Eettiset näkökulmat pitää ottaa huomioon myös varsinaisessa kenttätutkimuksessa, tekee sen sitten erillinen yritys, asiakas itse tai markkinointitutkimus yritys. Jotta toimittaisin mahdollisimman eettisesti, ei vastaajiin saa yrittää vaikuttaa, kaikki vastaukset tulee kirjata ja välttää ammattimaisten ja heavy usereiden käyttöä. (McDaniel&Gates 2010 s. 47) Tutkimusta tehtäessä on otettava huomioon myös vastaajien oikeudet, kuten oikeus päättää itse osallistuuko tutkimukseen vai ei. Vastaajalle on myös annetta riittävät tiedot tutkimuksen sisällöstä, kestosta, mitä aineistolle tehdään jne. Vastaajalla on myös oikeus yksityisyyteen. (McDaniel&Gates 2010 s )

9 7 3. TYÖN AINEISTO, MENETELMÄT JA AINEISTON ANALYYSI 3.1. Aihe ja tausta Markkinointitutkimuksen aiheen valinta kohdistui ajankohtaiseen tutkimukseen Suomen autokatsastuksen markkinoista. Alan kehitys on autokatsastuslupien vapautumisen jälkeen v ollut monivivahteinen. Vuonna 1994 sallittiin alalla yksityinen autokatsastustoiminta entisen valtion liikelaitoksen rinnalla. Tällöin valtion omistama A- Katsastus Oy sai omistajikseen pääomasijoittajat ja toimivan johdon. Sen lisäksi on alalle tullut eri yritysjärjestelyjen seurauksena toiseksi isoksi yritykseksi K 1-katsastajat ja lukuisa määrä pienempiä alan yrityksiä eri alueille eri määrät. Alan markkinat ovat tiivistyneet kilpailumielessä. Katsastushintojen kehitys nousujohteisesti on herättänyt laajaa keskustelua kansan parissa ja paineet hintojen kuriin saamiseen ovat lisääntyneet. Tämän markkinointitutkimuksen teettäjän ajatuksena on tutkia alan markkinoiden halukkuutta mahdolliseen autonomistajien hallinnoimaan katsastusorganisaatioon. Samalla on mahdollista tutkia autonomistajien suhtautuminen katsastusta säätelevien lakien muutoksiin, jolloin saattaisi olla autokorjaamoidenkin mahdollista katsastaa autoja eriytettynä muusta korjaustoiminnasta. Tässä asiassa on perusasiana katsastajien riippumaton toiminta ja sen luotettavuus Tutkimusongelma Markkinointitutkimuksen tarkoituksena on tutkia onko autokatsastusmarkkinoilla tilaa uudenlaisella konseptilla toimivalle katsastusorganisaatiolle alan muuttuvan kilpailutilanteen ja lainsäädännön kehittymisen takia. Autokatsastuksen markkinat ovat suhteellisen nuoret johtuen alaa säätelevän lain muutoksista. Tutkimusongelmana on saada vastaus kysymykseen haluavatko autoilijat uudentyyppisen katsastusyrityksen kilpailemaan alan markkinoista ja minkä tyyppistä palvelua asiakkaat arvostavat. Tutkimuksessa on selvitettävä miten asiakkaat näkevät alan kehitystarpeen ja mitkä palvelut he näkevät tarpeellisena tuottaa. Tutkimuksessa on tarve samalla selvittää, kuinka asiakkaat suhtautuvat uuteen lakiesitykseen, jolloin sallittaisiin korjaamoiden tekemä katsastus, joskin korjaamotoiminnasta erillisenä toimintona. Tämä

10 8 osa tutkimusta antaa tietoa perusongelman ratkaisuun, koska uuden konseptin yksi peruslähtökohta on olevien korjaamoiden ja niiden tilojen hyväksikäyttö toiminnassa. Tutkimuksessa on selvitettävä seikat, joihin asiakkaat pohjaavat päätöksensä valitessaan autonsa katsastuspaikkaa ja -aikaa ja -tapaa toteuttaa vaadittava tarkastus. Tämän perusteella on tarkoituksenmukaisin menetelmä deskriptiivinen tutkimus, jotta löydetään ne muuttujat, joiden perusteella päätökset tehdään. Näin saadaan perustieto myöskin mahdollisia jatkotutkimuksia varten ja mikäli kahden muuttujan välillä on yhteys. Tutkimus suunniteltiin toteutettavaksi internetissä toteutettavana kyselynä otosjoukon suuruuden takia. Koska lehdistötiedote ei mennyt läpi, kyselyyn vastaajat muodostuivat pääosin Sun Katsastuksesta aiemmin tienneistä ja kannattavista henkilöistä (yli 90%). Tällöin tutkimus mittaa vain kannattajajoukon näkemyksiä, eikä luotettavia johtopäätöksiä koskien kaikkia suomalaisia voida tehdä Käytetyt menetelmät Tutkimuksessa käytettiin survey- menetelmää internet-kyselynä. Tällöin kartoitetaan faktoja, asenteita ja mielipiteitä otosjoukolta, jotta saadaan haluttua tietoa tutkimukseen käsiteltäväksi. Kyselyn toteuttamiseen käytettiin Surveca- kyselyohjelmaa internetissä. Ohjelmassa on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä, joilla saadaan haluttu tieto. Kysymysten laadintaa varten keskusteltiin markkinointitutkimuksen teettäjän kanssa kysymysten tietosisällöstä. Kysymysten tulee olla selkeitä ja yksikäsitteisesti ymmärrettäviä. Survey - menetelmä on tutkimuksen laajuuden takia helpoin tapa toteuttaa tämän laajuinen kysely. Menetelmä on myös edullinen tutkimustapa saada työn teettäjän haluamaa primääridataa alan markkinoista. Tutkimus antaa laadullista tietoa ihmisten käyttäytymisestä heidän omasta näkökulmastaan markkinointitutkimuksen teettäjän haluamaan kysymykseen. Tutkimus antaa myös määrällistä tietoa alan markkinapotentiaalista maan eri alueilla ja eri markkinaryhmissä Kyselylomakkeen suunnittelu Kyselylomake suunniteltiin McDaniel&Gatesin mukaisesti kymmenen eri vaiheen avulla. 1. Mitä tietoa halutaan saada? Löytyykö kiinnostusta uuteen katsastuskonseptiin? 2. Tiedonkeruumenetelmistä päättäminen Kysely päätettiin toteuttaa internetissä Surveca-ohjelmistolla.

11 9 3. Kysymystyypit Kyselylomakkeessa käytettiin pääosin suljettuja kysymyksiä ja vain paria avointa kysymystä. 4. Käsitteet ja sanat Kyselyssä käytetyt käsitteet ja sanat olivat tunnettuja, mutta niitä jouduttiin silti selventämään väärinymmärtämisen välttämiseksi. 5. Kysymysten järjestys ja layout Kyselyn alussa oli johdanto, jonka jälkeen kysyttiin perustiedot vastaajalta. Tämän jälkeen siirryttiin erityiskysymyksiin. 6. Kyselylomakkeen arviointi Kysymyksiä myös poistettiin kyselystä, koska emme nähneet kaikkien alkuperäisten kysymysten tuottavan mitään lisäinformaatiota. 7. Kyselylomakkeen hyväksyttäminen Toimeksiantaja hyväksyi kyselylomakkeen. 8. Testaus, tarkistukset ja korjaukset Kyselylomaketta testattiin useilla eri ihmisillä ja heiltä saadun palautteen mukaisesti jouduimme tarkentamaan muutamaa kysymystä selvemmäksi. 9. Lopullinen lomake Lopullinen kyselylomake muodostettiin Surveca.-ohjelmistoon ja sitä testattiin myös siellä ennen kyselyn lanseerausta. 10. Kyselyn käyttöönotto Kysely otettiin käyttöön

12 10 4. TULOKSET Tutkimuksen otos on 3072 kpl kaikista vastaajista. Vastausten lukumäärää jäänee alle neljän tuhannen, joten otoksen virhemarginaali on olematon. Otoksen koko on suuri verrattuna koko vastausmäärään, mutta halusimme selvittää myös pienempien alueiden käyttäytymistä ja tällä otosmäärällä niistäkin saatiin riittävästi vastauksia mukaan kyselyyn. Vastausten aineisto saatiin Surveca ohjelmasta Excel-taulukkona, jota jouduimme itse käsin muokkaamaan syy-seuraus suhteiden selvittämiseksi. Alussa oletimme pystyvämme tekemään tietokantahakuja suoraan kyselyohjelmaan, jolloin erilaisten relaatioiden selvittäminen olisi ollut huomattavasti helpompaa. Kyseinen ohjelma antoi kuitenkin vain piirakkakuviot kysymysten vastauksista. Yksi mielenkiintoisimmista asioista on vastausten alueellinen jakautuminen. Tähän päästiin käsiksi vastaajien postinumeron perusteella, joka pystyttiin yhdistämään paikkakuntaan internetistä löytyneen postinumerotaulukon avulla. Postinumerot luokiteltiin edelleen alueittain kuvan 3 mukaisesti. Kuva 3. Postinumeroalueet

13 HELSINKI H:LINNA LAHTI TURKU PORI FORSSA TAMPERE JYVÄSKYLÄ KOUVOLA KOTKA MIKKELI LAPPEENRANTA SAVONLINNA SEINÄJOKI VAASA KOKKOLA KUOPIO PIEKSÄMÄKI JOENSUU YLIVIESKA KAJAANI OULU KEMI ROVANIEMI HELSINKI H:LINNA LAHTI TURKU PORI FORSSA TAMPERE JYVÄSKYLÄ KOUVOLA KOTKA MIKKELI LAPPEENRANTA SAVONLINNA SEINÄJOKI VAASA KOKKOLA KUOPIO PIEKSÄMÄKI JOENSUU YLIVIESKA KAJAANI OULU KEMI ROVANIEMI 11 Vastaukset jakautuivat alueellisesti kuvan 4 mukaisesti. Vastauksia tuli joka puolelta Suomea. 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Alueet Kuva 4. Alueelta annetuiden vastausten suhteelliset osuudet. Kuvassa 5 on esitetty vastausten lukumäärä karkeasti asukaslukuun suhteutettuna. 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Vastausta / 1000 as. Kuva 5. Asukaslukuun suhteutetut vastausmäärät.

14 12 Vastaajien ikäjakauma on kuvan 6 mukainen. 30,0 % Vastaajien ikäjakauma 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Kuva 6. Vastaajien ikäjakauma Vastaajien lukumäärä tässä otoksessa oli 3072 kpl. Vastaajista 9% oli naisia ja 91 % miehiä. Talouksista 48 %:lla oli yksi auto ja 36 %:lla oli kaksi autoa. Vastaajien autojen vuosimallijakauma nähdään kuvasta 7. Kuva 7. Vastaajan auton vuosimalli.

15 13 Kuva 8. Auton käytön välttämättömyys työn kannalta. Vastaajista 56 % piti autoa välttämättömänä työnsä kannalta. Kuva 9. Auton käytön välttämättömyys arkirutiinien hoitamiseksi. 85 % vastaajista piti auton käyttöä välttämättömänä arkirutiinien hoitamiseksi.

16 HELSINKI H:LINNA LAHTI TURKU PORI FORSSA TAMPERE JYVÄSKYLÄ KOUVOLA KOTKA MIKKELI LAPPEENRAN SAVONLINNA SEINÄJOKI VAASA KOKKOLA KUOPIO PIEKSÄMÄKI JOENSUU YLIVIESKA KAJAANI OULU KEMI ROVANIEMI 14 Kuvasta 10 nähdään, mikä on kysymykseen no 10 myönteisesti suhtautuvien osuus alueelta vastanneista. Kaikista vastanneista 56 % piti tärkeänä mahdollisuutta katsastaa huollon yhteydessä. 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % 10. Olisiko tärkeää, että katsastus voitaisiin suorittaa huollon yhteydessä? Kyllä Kuva 10. Suhtautuminen mahdollisuuteen katsastaa auto huollon yhteydessä Sukupuolen vaikutus vastauksiin kysymyksessä no 10 nähdään kuvasta ,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % 1 2 Kyllä Kuva 11. Kysymys no 10. 1=mies, 2=nainen. Miehistä vastasi kysymykseen 10 myönteisesti 55,3% ja vastaavasti naisista 65,0%.

17 15 Taulukosta 1 nähdään kyllä-vastausten osuus ikäryhmittäin kysymyksessä 10. ikä Kyllä Ei ,70 % 45,30 % 100,00 % ,41 % 45,59 % 100,00 % ,50 % 43,50 % 100,00 % ,05 % 42,95 % 100,00 % ,34 % 42,66 % 100,00 % 70-65,28 % 34,72 % 100,00 % Taulukko 1. Kysymyksen 10 vastausten jakautuminen eri ikäryhmissä Kuvassa 12 on esitetty taulukon 1 kyllä-vastausten jakautuminen. 68,00 % 66,00 % 64,00 % 62,00 % 60,00 % 58,00 % 56,00 % 54,00 % 52,00 % 50,00 % 48,00 % 10. Olisiko tärkeää, että katsastus voitaisiin suorittaa auton huollon yhteydessä? Kyllä Kuva 12. Kysymyksen 10 kyllä-vastaukset eri ikäryhmissä. Kysymyksessä 11: Mikä on katsastuspalvelussa tärkeintä? selvitettiin mikä on vastaajien mielestä katsastuspalvelussa tärkeintä. Vastausvaihtoehdot olivat: 1. Edullinen hinta. 2. Katsastus on turha liikenneturvallisuuden kannalta. 3. Katsastajan ammattitaito tarkistaa auton kunto puolueettomasti. 4. Katsastus pitää olla huollon yhteydessä, jolloin ei tarvitse lähteä erikseen katsastamaan.

18 16 Kuvassa 13 on esitetty kaikkien vastausten jakautuminen kysymyksessä 11. K Kuva 13. Katsastuspalvelun tärkeimmiksi koetut seikat. Kuvassa 14 on esitetty vastausvaihtoehdon 4: Katsastus pitää olla huollon yhteydessä, jolloin ei tarvitse lähteä erikseen katsastamaan. osuus eri ikäryhmissä. 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % Vastausvaihtoehto 4 Kysymys Osuus Kuva 14. Kysymyksen 11 vastausvaihtoehdon 4 osuus eri ikäryhmissä.

19 17 Taulukosta 2 nähdään kysymyksen 11 kaikkien vastausten jakautuminen eri ikäryhmissä ,91 % 1,34 % 31,90 % 8,85 % 100,00 % ,44 % 0,78 % 31,20 % 10,57 % 100,00 % ,04 % 0,56 % 27,41 % 13,99 % 100,00 % ,58 % 1,02 % 33,90 % 20,51 % 100,00 % ,09 % 1,40 % 32,40 % 26,11 % 100,00 % 70-22,86 % 0,00 % 44,29 % 32,86 % 100,00 % Taulukko 2. Kysymyksen 11 vastausten jakautuminen ikäryhmittäin. Kuvasta 15 nähdään edullisen hinnan tärkeys eri ikäryhmissä. 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Kysymys 11 Hinta tärkeintä osuus Kuva 15. Hintaa katsastuspalvelun tärkeimpänä seikkana pitävien osuudet. Kysymyksessä no 12 kysyttiin: Mitä mieltä olet siitä, että korjaamot voivat katsastaa autoja?. Vastausvaihtoehdot olivat: 1 = Käyttäisin mielelläni korjaamojen tarjoamaa katsastuspalvelua. Antaisin heidän myös samalla korjata ne viat, jotka he löytävät. Uskon, että korjaamot eivät tee turhia korjausehdotuksia. 2 = Käyttäisin mielelläni korjaamojen tarjoamaa katsastuspalvelua. Epäilen kuitenkin, että korjaamot antavat tarpeettomia korjausehdotuksia. 3= En käyttäisi korjaamojen tarjoamaan katsastuspalvelua, koska en luota heidän kykyyn hoitaa katsastus puolueettomasti. 4= Minulla ei ole mitään merkitystä kuka autoni katsastaa, käyn katsastamassa siellä, missä on halvimmat hinnat. 5 = Minulle ei ole merkitystä kuka katsastaa autoni, käyn katsastamassa autoni siinä paikassa, jonka sijainti on itselleni paras (esim. kotimatkalla, työpaikan/kodin lähellä)

20 HELSINKI H:LINNA LAHTI TURKU PORI FORSSA TAMPERE JYVÄSKYLÄ KOUVOLA KOTKA MIKKELI LAPPEENRA SAVONLINNA SEINÄJOKI VAASA KOKKOLA KUOPIO PIEKSÄMÄKI JOENSUU YLIVIESKA KAJAANI OULU KEMI ROVANIEMI 18 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % Kysymys 12 Vastausten jakauma osuus Kuva 16. Kysymyksen 12 vastausten jakauma. Suurimman osuuden sai vastausvaihtoehto 4: Minulla ei ole mitään merkitystä kuka autoni katsastaa, käyn katsastamassa siellä, missä on halvimmat hinnat. Vaihtoehtojen 1 ja 2 yhteenlaskettu osuus on 45,85 %. Kuvassa 17 on esitetty niiden vastaajien osuus alueelta, jotka tekivät valinnan 1. 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Kysymys 12 Vaihtoehto 1 Kuva 17. Kysymyksen no 12 vastausvaihtoehdon 1 osuudet alueelta vastanneista. Kokkolan seudulta vastanneista kukaan ei valinnut vaihtoehtoa 1.

21 19 Vastausvaihtoehdon 1: Käyttäisin mielelläni korjaamojen tarjoamaa katsastuspalvelua. Antaisin heidän myös samalla korjata ne viat, jotka he löytävät. Uskon, että korjaamot eivät tee turhia korjausehdotuksia jakautuminen eri ikäryhmissä nähdään kuvasta 18. Kysymys 12 Vastausvaihtoehto 1 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % osuus Kuva 18. Kysymyksen 12 vastausvaihtoehdon 1 osuus eri ikäryhmissä. Vastausvaihtoehdon 2: Käyttäisin mielelläni korjaamojen tarjoamaa katsastuspalvelua. Epäilen kuitenkin, että korjaamot antavat tarpeettomia korjausehdotuksia. jakauma eri ikäryhmissä on esitetty kuvassa 19. Kysymys 12 Vastausvaihtoehto 2 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % osuus Kuva 19. Kysymyksen 12 vastausvaihtoehdon 2 osuus eri ikäryhmissä.

22 20 Kysymyksessä 13 selvitettiin, onko tärkeää päästä ilman ajanvarausta katsastukseen. Kuvassa 18 on esitetty vastausten jakautuminen. Kuva 18. Ajanvarauksen tärkeys. Vastaajista 61 % ei halua varata ja 39 % haluaa varata ajan katsastukseen. Kysymyksessä 14 kysyttiin millä tavalla vastaaja haluaisi saada ajan katsastukseen. Kuvassa 19 on esitetty haluttujen ajanvaraustapojen suhteelliset jakaumat. 35,0 % Ajanvaraustapa 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Kuva 19. Ajanvaraustapojen suhteelinen jakauma

23 21 Kuvassa 19 eri vastausvaihtoehdot ovat: 1=Katsastusajankohdan lähestyessä lähetetään sinulle muistutus sähköpostiisi sekä linkin ajanvaraussivustolle. 2=Ehdotus sähköpostiisi, jonka voit hyväksyä tai hylätä helposti. 3=Soittamalla itse katsastuskonttoriin. 4=Katsastusvirkailija soittaa minulle ajan varaamiseksi. 5=Itse internetistä varaamalla. 6=Perinteisesti ehdotus postin välityksellä, kuten nykyisin. 7=En halua varata aikaa etukäteen. Taulukossa 3 on esitetty vastausten alueellinen jakautuminen HELSINKI 20,8 % 12,1 % 7,0 % 0,8 % 32,6 % 6,4 % 20,4 % H:LINNA 13,1 % 15,7 % 7,8 % 0,0 % 26,8 % 7,8 % 28,8 % LAHTI 15,9 % 11,1 % 9,1 % 0,4 % 30,6 % 8,5 % 24,5 % TURKU 15,7 % 12,0 % 6,0 % 0,9 % 26,6 % 9,7 % 28,9 % PORI 11,8 % 10,6 % 11,8 % 0,0 % 23,5 % 8,2 % 34,1 % FORSSA 15,9 % 10,1 % 7,2 % 2,9 % 21,7 % 10,1 % 31,9 % TAMPERE 17,2 % 14,3 % 9,3 % 0,8 % 30,2 % 5,8 % 22,3 % JYVÄSKYLÄ 15,0 % 11,5 % 11,9 % 0,0 % 28,8 % 8,4 % 24,3 % KOUVOLA 22,2 % 7,4 % 9,3 % 0,0 % 27,8 % 12,0 % 21,3 % KOTKA 13,0 % 11,1 % 13,0 % 1,9 % 20,4 % 11,1 % 29,6 % MIKKELI 27,5 % 5,0 % 5,0 % 0,0 % 27,5 % 12,5 % 22,5 % LAPPEENRANTA 21,5 % 8,7 % 8,1 % 0,7 % 28,9 % 10,1 % 22,1 % SAVONLINNA 13,3 % 26,7 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 6,7 % 33,3 % SEINÄJOKI 19,2 % 8,1 % 12,1 % 0,0 % 18,2 % 12,1 % 30,3 % VAASA 22,7 % 8,2 % 8,2 % 0,0 % 26,8 % 10,3 % 23,7 % KOKKOLA 14,3 % 9,5 % 14,3 % 0,0 % 16,7 % 11,9 % 33,3 % KUOPIO 10,8 % 13,5 % 17,6 % 0,0 % 28,4 % 9,5 % 20,3 % PIEKSÄMÄKI 21,7 % 4,3 % 8,7 % 0,0 % 17,4 % 17,4 % 30,4 % JOENSUU 26,5 % 11,8 % 8,8 % 0,0 % 20,6 % 2,9 % 29,4 % YLIVIESKA 20,6 % 14,7 % 11,8 % 0,0 % 20,6 % 5,9 % 26,5 % KAJAANI 10,9 % 8,7 % 15,2 % 0,0 % 32,6 % 8,7 % 23,9 % OULU 18,6 % 8,9 % 15,1 % 1,2 % 28,3 % 6,6 % 21,3 % KEMI 19,2 % 11,5 % 17,3 % 0,0 % 13,5 % 13,5 % 25,0 % ROVANIEMI 17,1 % 11,0 % 12,2 % 3,7 % 23,2 % 7,3 % 25,6 % Taulukko 3. Haluttujen ajanvaraustapojen alueellinen jakautuminen. Taulukossa 3 esitetyt prosentit ovat vastausvaihtoehtojen osuudet alueelta tulleista vastauksista.

24 22 Taulukosta 4 nähdään vastausvaihtoehtojen jakautuminen eri ikäryhmissä. Vastauksen no ikä ,24 % 8,76 % 13,38 % 0,32 % 33,60 % 12,42 % 15,29 % ,51 % 10,09 % 10,01 % 1,01 % 31,79 % 6,31 % 21,28 % ,13 % 10,04 % 8,76 % 0,79 % 28,74 % 6,00 % 28,54 % ,57 % 11,76 % 7,46 % 0,38 % 25,66 % 8,72 % 28,45 % ,23 % 17,38 % 6,64 % 0,51 % 21,81 % 9,71 % 25,72 % 70-25,56 % 23,33 % 2,22 % 1,11 % 24,44 % 7,78 % 15,56 % Taulukko 4. Vastausten jakautuminen kysymyksessä 14 eri ikäryhmissä. Kysymyksessä 15 selvitettiin, mikä olisi halutuin katsastusaika. Haluttujen katsastusaikojen suosio nähdään kuvasta ,0 % Haluttu katsastusaika 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Kuva 20. Haluttujen katsastusaikojen osuudet Suosituimmaksi katsastusajankohdaksi nousi klo 16-20, jonka osuus kaikista vastauksista oli 49 %. Kuvassa 21 on esitetty haluttujen katsastusajankohtien alueellinen jakautuminen.

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Tutkimus eri-ikäiskasvatuksen seminaarisarjan osallistujat 8/19 tilaisuudesta, 771/985 osallistujasta

Lisätiedot

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Taloyhtiön hallitustyö N 3563 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Vastaajat Sukupuoli Asema Rooli Asema Muu 4 % Nainen Puheenjoht 35 % aja 31 % Mies Hallituksen 65 % jäsen 65

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaisten näkemyksiä palvelujen järjestämistavoista Paras-uudistuksesta ja kuntaliitoksista Kuntaliitto / Kuntakehitys ja tutkimus Marianne

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2 Kyselytutkimus Graduryhmä kevät 2008 Leena Hiltunen 29.4.2008 Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1 Kysymysten tekemisessä kannattaa olla huolellinen, sillä ne luovat perustan tutkimuksen

Lisätiedot

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta Tero Ristimäki Lastensuojelulain toimeenpanoon valmistautuminen Suurimpien kaupunkien suunnitelmat resurssien lisäämisestä lastensuojeluun vuodelle 2008 ja arviot lastensuojelulain velvoitteista selviytymisestä

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

PJ:n puheenvuoro uusille eettisten toimikuntien jäsenille Katia Käyhkö LT Yleislääketieteen erikoislääkäri HUS Koordinoivan tmk:n pj

PJ:n puheenvuoro uusille eettisten toimikuntien jäsenille Katia Käyhkö LT Yleislääketieteen erikoislääkäri HUS Koordinoivan tmk:n pj PJ:n puheenvuoro uusille eettisten toimikuntien jäsenille Katia Käyhkö LT Yleislääketieteen erikoislääkäri HUS Koordinoivan tmk:n pj Miten eettisessä toimikunnassa mukana oleminen olisi jäsenelle mahdollisimman

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

Maistiaisia syksyn 2011 ARTTU-kuntalaiskyselystä

Maistiaisia syksyn 2011 ARTTU-kuntalaiskyselystä Maistiaisia syksyn 2011 ARTTU-kuntalaiskyselystä ARTTU-Kuntaseminaari Kuntatalolla 15.12.2011 Tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom Laaja KUNTALAISKYSELY 2011 jatkoa syksyn 2008 kyselylle Kohde: 18-80

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Vakava väkivaltarikollisuus. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Vakava väkivaltarikollisuus. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Vakava väkivaltarikollisuus Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Henkirikollisuus Henkirikosten määrän kehitys Poliisin tietoon tulleet henkirikokset (murha,

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa 3.10.2015 Pirjo Ojala Siilinjärven seurakunnan lapsiasiavaltuutettu Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Tutkiva ja kehittävä osaaja (3 op) Kyselyaineisto keruumenetelmänä opinnäytetyössä Ismo Vuorinen

Tutkiva ja kehittävä osaaja (3 op) Kyselyaineisto keruumenetelmänä opinnäytetyössä Ismo Vuorinen Tutkiva ja kehittävä osaaja (3 op) Kyselyaineisto keruumenetelmänä opinnäytetyössä Ismo Vuorinen 29.10.2009 Survey aineistot (lomaketutkimukset) Kyselyaineistot posti(kirje)kysely informoitu kysely tietokoneavusteinen

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Kellon ja Jäälin alueen asukkaiden halukkuus osallistua vesistöjen kunnostukseen

Kellon ja Jäälin alueen asukkaiden halukkuus osallistua vesistöjen kunnostukseen Kellon ja Jäälin alueen asukkaiden halukkuus osallistua vesistöjen kunnostukseen VESISTÖT KUNTOON YHTEISTYÖLLÄ VYYHTI-, METSÄPURO- ja PERKAUS -hankkeiden yhteinen loppuseminaari 26.11.2014 Pohto, Oulu

Lisätiedot

pitkittäisaineistoissa

pitkittäisaineistoissa Puuttuvan tiedon käsittelystä p. 1/18 Puuttuvan tiedon käsittelystä pitkittäisaineistoissa Tapio Nummi tan@uta.fi Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos Tampereen yliopisto Puuttuvan tiedon

Lisätiedot

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014

Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Kysymykset tarjouspyynnöstä ja tilaajan tarkennukset tarjouspyyntöön 27.3.2014 Dnro 92/07/70/702/2014 1 (5) Hankinta: LIIKKUMISTUTKIMUS 2014, Dnro 92/07/70/702/2014 Tässä Liikkumistutkimus 2014:n tekoa koskevaan tarjouspyyntöömme Dnro 92/07/70/702/2014 esitetyt kysymykset ja niihin

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 (5) Vuosina 2010 ja 2011 lisätään julkisen palvelun velvoitteen

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Kohtaavatko opettajan aikomukset käytännön työn?

Kohtaavatko opettajan aikomukset käytännön työn? Kohtaavatko opettajan aikomukset käytännön työn? Tanja Pynninen, KM Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta tanja.pynninen@ulapland.fi A School for All Development of Inclusive Education -hanke Tutkimusryhmä:

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

... Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan. Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset)

... Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan. Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset) LIITE Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset) 1. Johdanto Kerro johdannossa lukijalle, mitä jatkossa

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2)

KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2) KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2) Hei! Olemme tekemässä opinnäytetyötä liittyen liiketalouden opintoihimme. Työmme käsittelee kylkiäisiä ja muita lisäetuuksia kuluttajan näkökulmasta. Kyseisellä lomakkeella haluamme

Lisätiedot

Kyselylomakkeiden käyttötapoja:

Kyselylomakkeiden käyttötapoja: Kyselylomakkeen laatiminen FSD / Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto / KvantiMOTV http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kyselylomake/laatiminen.html Tiivistelmän keskeiset

Lisätiedot

Kokousja. konferenssijärjestelmä

Kokousja. konferenssijärjestelmä Kokousja konferenssijärjestelmä 1 Tavoitteet (Login 1/2011): Intres 7 kokous- ja konferenssijärjestelmän avulla matkatoimisto rakentaa asiakas- ja tapauskohtaisia varausjärjestelmiä Internetiin. Koko paletti:

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Faron sopimuksen suositukset

Faron sopimuksen suositukset Faron sopimuksen suositukset Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä Tässä tekstissä kerrotaan, mitä Faron sopimus tarkoittaa Suomelle. Sopimuksen hyötyjä ovat esimerkiksi: - Kaikki ihmiset voivat vaikuttaa

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 MIKSI HAASTATELLA? - Rekrytointi on arvaamista, tarvitaan tietoja työnhakijoista! - Tiedonkeruun tärkein menetelmä 2 HAASTATTELUMENETELMÄT

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Helsingin Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot