1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella"

Transkriptio

1 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: Edellinen päiväys: KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi K-AGRO DROP AL 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus sanallisesti Emäksinen lypsylaitteistojen puhdistus- ja desinfiointiaine Vain ammattikäyttöön Toimialakoodi (TOL) (*) 014 Käyttötarkoituskoodi (KT) (*) Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Toimittaja (valmistaja, maahantuoja, ainoa edustaja, jatkokäyttäjä, jakelija) Suomessa toimiva markkinoille luovuttaja (*) Rautakesko Oy Osoite Tikkurilantie 10 Postinumero ja -toimipaikka Postilokero PL 75 Postinumero ja -toimipaikka VANTAA VANTAA Puhelin Sähköpostiosoite Y-tunnus (*) Ulkomaisen valmistajan tiedot Puhelin Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Hypred SA 55 Boulevard Jules Verger BP DINARD CEDEX, France HYKS, Myrkytystietokeskus PL HUS (HELSINKI) 09) tai (09) 4711 (keskus) Puhelin Sähköposti KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Asetuksen (EY) 1272/2008 (CLP) mukaisesti: Skin Corr. 1A; H314 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Acute 1; H Asetuksen 1999/45/EY mukaisesti: C; R35-36/38, R31, N; R Merkinnät Merkinnät asetuksen (EY) 1272/2008 (CLP) mukaisesti: GHS05 GHS09 Huomiosana: Vaara Sivu 1

2 2.2.2 Vaaralusekkeet: H314 H315 H319 H400 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa Turvalausekkeet: P102 P273 P280 P301+P330+P331 P303+P361+P353 P305+P351+P338 P309+P311 Säilytä lasten ulottumattomissa Vältettävä päästämistä ympäristöön Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Altistumisen tapahduttua tai jos ilmenee pahoinvointia: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin Sisältää: Natriumhydroksidi, Natriuhypokloriitti 2.3 Muut vaarat Metallikosketuksessa saattaa vapautua räjähdysherkkää vetykaasua. Happojen kanssa voi vapautua vaarallista kloorikaasua. KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.1 Aineet (**) Pääaineosan / aineosan nimi CAS-, EY- tai indeksinumero Pitoisuus 3.2 Seokset (**) Aineen nimi CAS-, EY- tai indeksinro Natriumhydroksidi CAS EY Natriumhypokloriitti CAS EY REACHrekisteröintinro Pitoisuus Luokitus < 15 % Skin Corr. 1A; H314 C; R < 10 % Skin Corr. 1B; H314, Aquatic Acute 1; H400, C; R34, R31, N; R50 Tässä kohdassa mainittujen H- ja R-lausekkeiden täydelliset tekstit kohdassa 16. Ei sisällä muita ainesosia, jotka tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi tai joille on määritelty HTP arvo tai PBT tai vpvb ja joista sen vuoksi tulisi ilmoittaa tässä osiossa. KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Erityiset ohjeet Kaikissa epävarmoissa tapauksissa tai oireiden jatkuessa otettava yhteys lääkäriin. Jos mahdollista, näytä etiketti tai tämä tiedote Hengitys Altistunut henkilö siirretään raittiiseen ilmaan, pidetään levossa. Tarvittaessa yhteys lääkäriin Iho Saastuneet vaatteet ja jalkineet riisutaan. Iho pestään välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla. Sivu 2

3 4.1.4 Roiskeet silmiin Mahdolliset piilolinssit poistetaan. Silmiä huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä n. 15 minuutin ajan pitäen silmäluomet erillään. Hakeuduttava pikaisesti lääkärin hoitoon Nieleminen Mahdolliset tekohampaat poistetaan ja suu huhdellaan runsaalla vedellä, jonka jälkeen juodaan lasillinen vettä. Ei saa oksennuttaa. Viivytyksettä lääkärin hoitoon. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Syövyttävää 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Oireiden mukainen hoito KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Tuote ei ole syttyvä eikä ylläpidä paloa. Alkusammutukseen käytetään jauhe-, vaahto-, CO2 tai vesisumua. Voimakasta vesisuihkua tulee välttää (roiskevaara). 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Kuumentuessa voi vapautua myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Syttymättömiä ja kuumuudelle alttiita suljettuja astioita voi jäähdyttää vedellä. Sammutusvesiä ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Paloympäristön mukaiset suojaimet. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ei saa johtaa maaperään, vesistöön tai viemäriin. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Kerätään talteen inerttiin huokoiseen aineeseen (esim. hiekka tai silikageeli). Jätteet kerätään vaarallisena jätteenä asianmukaisesti merkittyyn suljettavaan astiaan hävittämistä varten. Vuotanutta tuotetta ei saa laittaa takaisin alkuperäispakkaukseen uudelleenkäyttöä varten. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin 8 ja 13 KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Laimennettaessa tuote lisätään aina varovasti veteen, ei päinvastoin. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytetään pystyasennossa suljetussa alkuperäispakkauksessa kuivassa, hyvin tuulettuvassa viileässä paikassa erillään hapettavista aineista ja hapoista sekä elintarvikkeista. Suojattava.auringonvalolta. 7.3 Erityinen loppukäyttö Lypsylaitteistojen puhdistus ja desinfiointi KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTP-arvot Ainesosa 8 h, ppm 8 h, mg/m 3 15 min, ppm 15 min, mg/m 3 Huom. Natriumhydroksidi Kattoarvo Natriumhypokloriitti 0,5 1,5 Kloori Muut raja-arvot DNEL-arvot PNEC-arvot Tietoja ei saatavilla Tietoja ei saatavilla Tietoja ei saatavilla Sivu 3

4 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Työnopastus suoritettava huolellisesti. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Silmänhuuhdetta ja juoksevaa vettä oltava saatavilla Silmien tai kasvojen suojaus Jos roiskevaara, käytettävä tiiviisti suojaavia suojalaseja tai kasvosuojainta. Ihonsuojaus Sopiva läpäisemätön roiskeilta suojaava työvaatetus. Käsien suojaus Kemikaaleja kestävät suojakäsineet; butyyli, neopreeni tai nitriili (EN 374). Hengityksensuojaus Ei tarvita ohjeiden ja käyttötarkoituksen mukaisessa käsittelyssä Termiset vaarat Korkeassa lämpötilassa vapautuu ärsyttäviä höyryjä ja kaasuja Ympäristöaltistumisen torjuminen Ei saa päästää laimentamattomana viemäriin, vesistöön tai maaperään (ks. 6.3 ja 13.1). KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Haju Hajukynnys ph Sulamis- tai jäätymispiste Kellertävä neste Kiehumispiste ja kiehumisalue >100 ºC Leimahduspiste Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja Höyrynpaine Höyryntiheys Suhteellinen tiheys Liukoisuus (liukoisuudet) Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti Räjähtävyys Hapettavuus Laimea kloorin tuoksu 12,4 ±0,2 (10 g/litra) Ei määriteltävissä Ei määriteltävissä Ei määriteltävissä 1,2 ±0,01 g/cm³ Täysin liukeneva 9.2 Muut tiedot Ei muita olennaisia tietoja Sivu 4

5 KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Stabiili tavallisessa ympäristön lämpötilassa ja paineessa 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Stabiili ohjeiden mukaisessa käsittelyssä ja varastoinnissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Metallikosketuksessa ja saattaa vapautua räjähdysherkkää vetykaasua. Ks. myös 10.5 ja Vältettävät olosuhteet Korkea lämpötila, suora auringonvalo Yhteensopimattomat materiaalit Hapot, hapettavat ja pelkistävät aineet, orgaaniset halogeeniyhdisteet sekä eräät metallit (alumiini, kupari, sinkki, tina, messinki) Vaaralliset hajoamistuotteet Metallikosketuksessa saattaa vapautua räjähdysherkkää vetykaasua. Happojen kanssa voi vapautua vaarallista kloorikaasua. KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Natriumhydroksidi LD50 suun kautta, rotta mg/kg LD50 ihon kautta, kani 1350 mg/kg Natriumhypokloriitti LD50 suun kautta, rotta 8200 mg/kg LD50 ihon kautta, kani >10000 mg/kg Ihosyövyttävyys/ärsytys Voimakkaasti ihoa syövyttävä; voi aiheuttaa syöpymiä iholle ja ruoansulatuskanavaan. Ihokosketus voi aiheuttaa ihon luonnollisen rasvan kuivumista, jonka seurauksena voi muodostua ei-allergista ihottumaa ja tuotteen imeytymistä ihonalaiseen kudokseen. Vakava silmävaurio/ärsytys Roiskeet voivat vaurioittaa sarveiskalvoa Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Höyryjen/sumun hengittäminen aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja yskänkohtauksia. Pitkäaikainen hengitysaltistus voi aiheuttaa haitallisia muutoksia kurkunpäähän ja keuhkopöhöä. Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Syöpää aiheuttavat vaikutukset Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Aspiraatiovaara Muut tiedot Ei olennaisia lisätietoja. Sivu 5

6 KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Tuotteesta sellaisenaan ei ole tietoja. Natriumhydroksidi LC50, 48 h Säyne mg/l EC50, 48 h Vesikirppu mg/l Natriumhypokloriitti LC50, 48 h Kirjolohi 0,07 mg/l EC50, 48 h Vesikirppu 0,2 2,6 mg/l 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Epäorgaaninen tuote; ei biologisesti hajoava 12.3 Biokertyvyys Ei oleteta olevan kertyvä 12.4 Liikkuvuus maaperässä Vesiliukoisena nesteenä kulkeutuu helposti ympäristöön PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Tietoa ei ole käytettävissä / Ei sovellu 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Tietoa ei ole käytettävissä KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Hävitettävä tuote Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Jätekoodiehdotus * (=emäkset). Laimentamatonta ja neutraloimatonta tuotetta ei saa päästää vesistöön tai viemäriin Pakkausjäte Tyhjät kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn pakkausten kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Syövyttävä neste, emäksinen, n.o.s. (Natriumhydroksidi + Natriumhypokloriitti) 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Kuljetusluokka Vaaran tunnusnumero Pakkausryhmä II 14.5 Ympäristövaarat Ympäristövaara 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Ks. kohdat Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei oleellinen KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö 1272/2008/EY STMA 509/ /13/EY STMA 553/ /85/ETY HTP arvot Kemikaaliturvallisuusarviointi Arviointia ei ole tehty Sivu 6

7 KOHTA 16: MUUT TIEDOT Muutokset edelliseen versioon Uusittu kokonaisuudessaan Lyhenteiden selitykset - Tietolähteet Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa - Luettelo R- ja H-lausekkeista kohdasta 3.2: R31 R34 R35 R50 H314 H400 Valmistajan KTT 17/12/12, OVA-ohjeet Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa Syövyttävää Voimakkaasti syövyttävää Erittäin myrkyllistä vesieliöille Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa Erittäin myrkyllistä vesieliöille Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa Työntekijöiden koulutus Tämän käyttöturvallisuustiedotteen vastaanottajan tulee varmistaa, että kaikki ne, jotka saattavat käyttää, käsitellä tai hävittää tätä tuotetta, lukevat ja ymmärtävät tiedotteen sisällön. Sivu 7

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella.

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsienpesuaine

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsienpesuaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 01.01.2013 Edellinen päiväys: 16.02.2010 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Reachrekisteröintinumero 1.2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste.

Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007. KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 15.3.2013 Edellinen päiväys: 03.12.2007 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60180,60181,60182,3105075 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 27.2.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.15735261,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 424426,424429,3101403 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.11271, 11275, 11265 EAN 6414504106474, 6414504106481,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

Päiväys: 2.2.2015 Edellinen päiväys: 13.12.2013 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2

Päiväys: 2.2.2015 Edellinen päiväys: 13.12.2013 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T6020,T6020.001,T6020.005,T6022,T6022.001,T6022.006

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8222,3103511 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PURITY FG WO WHITE MINERAL OIL 15 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014

Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ECOFAX 20, ECOFAX

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 16-NE43 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot