2. TYÖAIKA JA KORVAUKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. TYÖAIKA JA KORVAUKSET"

Transkriptio

1 Muutokset punaisella tai yliviivattuna. KELAN TYÖEHDOT TYÖSUHDE T Y Ö E H T O S O P I M U S Sopimuksen soveltamisala 1 Työehtosopimuksen piiriin kuuluvat Kansaneläkelaitoksen vakinaiset ja määräaikaiset päätoimiset toimihenkilöt. Osa-aikaisten toimihenkilöiden työsuhteen ehdoista on sovittu erikseen. Sopimus ei koske hallituksen nimittämiä, eräitä muita johtavia toimihenkilöitä, vakuutuspiirin johtajia, paikallisjohtajia, toimistojen apulaisjohtajia eikä eräitä suurten toimistojen toimistonjohtajia. Sopimus ei koske tulosyksikön johtajia tai muita johtaja-nimikkeellä toimivia toimihenkilöitä, keskusten ja yksiköiden päälliköitä, eräitä Esikuntapalvelujen toimihenkilöitä tai muita henkilöstövoimavarayksikön nimeämiä johtavia toimihenkilöitä. Sopimus ei myöskään koske vuosilomasijaisia eikä harjoittelijoita. 2. TYÖAIKA JA KORVAUKSET Työaika 6 Kelan toimihenkilöiden työhön sovelletaan työaikalakia (605/96). Päivittäinen työaika on 7 tuntia 15 minuuttia, joka sijoitetaan pääsääntöisesti kello 8.15 ja välille. Päivittäinen työaika keskiviikkoisin on 7 tuntia 27 minuuttia. Päivittäinen työaika on uudenvuodenaattona viisi tuntia ja kiirastorstaina 4 tuntia 15 minuuttia. Asiakaspalvelu päättyy kello 13.00, ellei muusta ole sovittu. Vuorotyötä tekevien työajan lyhennys toteutetaan vastaavassa suhteessa. Kelassa ei työskennellä kirkollisina juhlapyhinä (lukuun ottamatta vuosittain määriteltävää työpäivää, joka on joko loppiainen tai helatorstai), lauantaisin, sunnuntaisin, vapunpäivänä, juhannusaattona, itsenäisyyspäivänä eikä jouluaattona, ellei Kelan toiminta sitä välttämättä vaadi. Keskimääräinen työaika Edellä 6 2 momentin estämättä päivittäinen työaika voidaan työnantajan ja toimihenkilön välillä sopia määräytymään siten, että viikoittainen työaika tasoittuu keskimäärin 36 tunniksi minuutiksi enintään kahden viikon ajanjakson aikana. Tällöin päivittäinen työaika on enintään 10 tuntia. Työnantajan on ennalta sovittava toimihenkilön kanssa tasoittumisjärjestelmä (työvuorosuunnitelma) sovitulle jaksolle, jonka kuluessa päivittäinen työaika tasoittuu sovittuun keskimäärään. Liukuvaa työaikaa ei tällöin noudateta. Tiivistetty työaika Edellä 6 2 momentin estämättä työnantajan ja toimihenkilön välillä voidaan sopia myös tiivistetystä työajasta. Noudatettaessa tiivistettyä työaikamallia työaika tehdään kahden viikon jatkoissa, jolloin yhdeksässä päivässä tehdään etukäteen kymmenen päivän työt. Tällöin yhden päivän pituudeksi tulee 8 tuntia 3 6 minuuttia ja liukumamahdollisuus on käytössä. 1

2 Sopimus keskimääräisestä tai tiivistetystä työajasta tehdään enintään yhden vuoden ajaksi. Vuoden ajaksi tehty sopimus jatkuu vuoden kerrallaan. Sopimusta tehtäessä työnantajaa edustavat osastopäällikkö, aluekeskuksen osalta aluejohtaja, vakuutuspiirin johtaja, valtakunnallisen erityisyksikön johtaja tai heidän määräämänsä esimies. Arkipyhät ja vuosilomat ja muut esimiehen hyväksymät palkalliset poissaolopäivät lyhentävät työaikaa säännöllisen työajan verran (7 tuntia 15 minuuttia). Jos esimies tai toimihenkilö haluaa irtisanoa sopimuksen, on hänen ilmoitettava tästä toiselle osapuolelle kirjallisesti. Sovittua työaikaa noudatetaan kahden viikon jakson päättymiseen saakka. 3. YLITYÖT 12 Ylitöiden enimmäismäärä on 250 tuntia kalenterivuodessa. Ylityökattojen laskennan kannalta ylityötä ei ole lainmukaisen säännöllisen työajan (8 t/pv) ja työehtosopimuksen mukaisen päivittäisen työajan (7 t 15 min/pv) välinen erotus (lisätyö). Viikonloppuna suoritettua ylityötä ei myöskään lasketa ylityökattoihin siltä osin kun ylityö jää alle lainmukaisen viikoittaisen työajan (40 t/viikko). Paikallisesti voidaan sopia lisäylityöstä, jonka enimmäismäärä on 80 tuntia kalenterivuodessa. Sopimuksen tekevät Kelan puolelta tulossopimuksen tehneen yksikön päällikkö ja henkilöstön puolelta pääluottamusmies tai työsuojelun päävaltuutettu neuvoteltuaan asiasta kyseisen yt-alueen yt-valtuutetun kanssa. Työaikalain 19 :n 3 momentin perusteella osapuolet sopivat, että ylityötä saadaan teettää työaikalain 19 :n 1 momentista poiketen 250 tuntia kalenterivuodessa. Ylityökorvaukset 13 Päivittäisen työajan lisäksi tehdystä ylityöstä maksetaan kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 prosentilla ja seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettu tuntipalkka. Mikäli toimihenkilön kanssa on sovittu keskimääräisestä tai tiivistetystä työajasta, maksetaan 1 momentissa todetun asemasta kahden viikon jakson jälkeen 72 tuntia minuuttia ylittäviltä kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 prosentilla ja seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettu tuntipalkka. Lauantaisin, pyhäpäivisin, vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä maksetaan 100 prosentilla korotettu tuntipalkka. Sunnuntaina tehdystä ylityöstä ei makseta sunnuntaityökorvausta lukuun ottamatta työehtosopimuksen liitteiden 4, 5 ja 6 tarkoittamia työaikamääräyksiä. Ensimmäisenä ja toisena pääsiäispäivänä, vappuna, juhannuspäivänä, itsenäisyyspäivänä sekä ensimmäisenä ja toisena joulupäivänä tehdystä työstä maksetaan ylityökorvauksen lisäksi kuitenkin 100 prosentin suuruinen sunnuntaityökorvaus. Loppiaisena tai helatorstaina työskentelystä ei makseta ylityökorvausta tai liitteen viisi mukaista sunnuntaityökorvausta silloin, kun on kyse säännöllisestä työajasta. Ylityökorvaus annetaan vastaavana vapaana työaikapankkia hyväksikäyttäen. Korvattavan ylityön tulee kestää samana päivänä vähintään tunnin. 2

3 Lomaraha 32 Lomarahoja vähennetään 30 % nykyisestä tasosta. Vähennys koskee vuosina päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuja lomarahoja. Lomaraha palautuu takaisin 45 %:iin vuonna Lomarahaa maksetaan vuosina päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana 31,5 prosenttia 21 :n mukaan määräytyvien lomapäivien palkasta. Lomarahana maksetaan 45 prosenttia 21 :n mukaan määräytyvien lomapäivien palkasta. Lomapäivän palkka lasketaan siten, että vuosipalkka jaetaan luvulla 250. Vuosipalkka lasketaan sen tehtävän mukaan, jota henkilö hoitaa maksukuukautena. Lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Lomaraha maksetaan myös toimihenkilölle, jonka työsuhde päättyy tai joka lähtee suorittamaan asevelvollisuuttaan, kaikkia niitä lomapäiviä vastaavalta osalta, joihin hän on saavuttanut oikeuden ero- tai siirtymähetkeen mennessä ja joilta hän ei ole saanut lomarahaa. Lomaraha maksetaan ero- tai siirtymähetkellä ja vuosipalkka lasketaan sen hetkisen palkan mukaan. Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen 45 Tämä työehtosopimus on voimassa lukien saakka, josta päivästä sopimus kuitenkin jatkuu vuoden kerrallaan, jollei sitä viimeistään kahta kuukautta ennen sen voimassaoloajan päättymistä ole jommaltakummalta puolen kirjallisesti irtisanottu. Allekirjoitusmerkinnät 46 Tämän työehtosopimuksen ohella noudatetaan liitteenä olevaa sopijaosapuolten kesken tehtyä neuvottelupöytäkirjaa. Tätä sopimusta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta, joista kumpainenkin sopijaosapuoli saa yhden. Helsingissä 8. marraskuuta 2013 Kansaneläkelaitos Liisa Hyssälä Pasi Lankinen Kelan toimihenkilöt ry Heli Martinmäki Ari Komulainen 3

4 Neuvottelupöytäkirja Kansaneläkelaitoksen nimeämien neuvottelijoiden Pasi Lankisen, Antti Jussilan, Leena Yliluoman ja Tuija Jokisen ja Kelan toimihenkilöt ry:n nimeämien neuvottelijoiden Heli Martinmäen, Ritva Timosen, Ritva Kinnusen, Pekka Kölin, Tuula Hällfors-Laaksosen ja Ari Komulaisen käymästä neuvottelusta Puheenjohtajana toimi Heli Martinmäki ja sihteerinä Tuija Jokinen. 1 Kilpailukykysopimuksen vaikutus työehtosopimuksen jatkamiseen Kilpailukykysopimuksen mukaisesti Kelan työehtosopimusta jatketaan 12 kuukaudella. Tässä yhteydessä työehtosopimukseen ei tehdä palkkaa tai muita kustannusvaikutteisia työehtoja koskevia muutoksia. Voimassa olevan Kelan työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy , joten kilpailukykysopimuksen mukaisesti työehtosopimuksen sopimuskautta jatketaan saakka. Mikäli työmarkkinakeskusjärjestöt toteavat jälkeen, että kilpailukykysopimusta ei synny, tämä työehtosopimus raukeaa. 2 Työajan pidentäminen Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Kilpailukykysopimuksen mukaisesti pidennys voidaan toteuttaa kokonaisina päivinä. Perustoimeentulotukityöt edellyttävät, että jäljempänä todetut muutokset tulevat voimaan Päivittäistä työaikaa pidennetään työskentelemällä uudenvuodenaattona ja kiirastorstaina 7 tuntia 15 minuuttia. Näinä päivinä toimistot, Yhteyskeskus ja Vammaisten tulkkauspalvelukeskus voivat olla auki normaalisti. Lisäksi vuosittaista työaikaa pidennetään työskentelemällä joko loppiaisena tai helatorstaina. Koska kyse on säännöllisen työajan järjestelystä, ei tältä päivältä makseta työehtosopimuksen 13 :n tai liitteen 5 mukaista korvausta. Vuonna 2017 työskennellään loppiaisena Tälle päivälle toimihenkilöllä on oikeus saada vuosilomaa, säästövapaata tai erityisestä syystä palkatonta vapaata. Käytössä olevia työaikajoustoja voidaan käyttää myös loppiaisena. Lisäksi liukuvan työajan saldosta vähennetään 12 minuuttia viikoittain vuonna Ellei sopijaosapuolten välillä muuta sovita päivittäinen työaika pitenee viikoittain keskiviikkoisin 12 minuutilla vuonna Työajan pidentäminen keskimääräistä ja tiivistettyä työaikaa tekevillä Keskimääräisessä työajassa viikoittainen työaika tasoittuu keskimäärin 36 tunniksi ja 27 minuutiksi eikä liukuvaa työaikaa tällöin sovelleta. Tiivistetyssä työajassa yhden päivän pituus on 8 tuntia 6 minuuttia. Työajan pidentäminen Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksessa, osa-aikatyössä ja tuntityössä Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen jaksotyötä, osa-aikatyötä tai tuntityötä tekevien toimihenkilön vuosittaista työaikaa pidennetään ansiotasoa muuttamatta samassa suhteessa kuin kokoaikaisilla toimihenkilöillä. Työaikatyöryhmässä sovitaan tarkemmat ohjeet mennessä. Työehtosopimuksen 6 ja liite 6 päivitetään vastaamaan tätä neuvottelupöytäkirjaa. 4

5 3 Lomarahan vähentäminen vuosina Kilpailukykysopimuksen mukaisesti julkisen sektorin (valtio, kunta, kirkko, Kela, Keva ja Suomen Pankki) lomarahoja vähennetään 30 % nykyisestä tasosta. Vähennys koskee vuosina päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuja lomarahoja. Lomarahaa on maksettu 45 % (TES 32 ). Vuosina lomarahaa maksetaan 31,5 %. Lomaraha palautuu takaisin 45 %:iin vuonna Sopimuksen soveltamisala Todettiin, että sopijaosapuolet ovat muuttaneet Kelan työehtosopimuksen 1:n 3 momentin seuraavasti: Sopimus ei koske tulosyksikön johtajia tai muita johtaja-nimikkeellä toimivia toimihenkilöitä, keskusten ja yksiköiden päälliköitä, eräitä esikuntapalvelun toimihenkilöitä tai muita henkilöstövoimavarayksikön nimeämiä johtavia toimihenkilöitä. 5 Työ- ja aukioloaikojen pilotti vuonna 2017 Asiakaspalvelun tulosyksikössä voidaan pilotoida pidennettyjä aukioloaikoja välisenä aikana. Pilotoinnin taustalla on perustoimeentulotuen siirtyminen Kelan hoidettavaksi Päivittäinen työaika sijoittuu pääsääntöisesti kello välille maanantain ja torstain välisenä aikana. Neuvotteluosapuolet seuraavat työaikaryhmässä pilotoinnin toteuttamista ja neuvottelevat kokemusten perusteella mennessä työ- ja aukioloajoista. Pilottiyksiköt: Helsinki, Espoo, Vantaa, Lahti, Kotka, Kouvola, Lappeenranta, Hyvinkää, Järvenpää, Porvoo, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu, Mikkeli, Tampere, Hämeenlinna, Seinäjoki, Raisio, Turku, Rauma, Pori, Vaasa, Salo, Oulu, Kajaani, Kemi, Kokkola ja Tornio. Pilotoinnin käynnistäminen edellyttää, että pilotointiyksikön asiakaspalvelussa on vähintään neljä toimihenkilöä. 6 Työaikapankkiin siirrettävät ylityöt Muutetaan työehtosopimuksen liitteenä 2 olevia työaikapankkimääräyksiä (3 ) seuraavasti. Jos työaikapankkisopimus on tehty, työaikapankkiin siirretään työehtosopimuksen 13 :n mukaiset ylityökorvaukset. Ylityöt tallennetaan työaikapankkiin korotettuina tunteina, ellei rahakorvauksesta ole erikseen sovittu. Työaikapankkisopimuksella esimies ja toimihenkilö voivat sopia, että ylityöt tallennetaan työaikapankkiin korottamattomina tunteina. Ylitöiden korotusosuus maksetaan tällöin rahassa. Työaikapankin enimmäismäärä voi olla enintään 108 tuntia 45 minuuttia. 7 Toimeksianto työaikatyöryhmään Työaikatyöryhmä jatkaa työtään sopimuskauden ajan ja toteuttaa sopijaosapuolten antamia toimeksiantoja. Työaikatyöryhmä selvittää mennessä työterveyshuollossa käyntejä varten myönnetyn palkallisen vapaan soveltamisohjeet. Työaikatyöryhmä selvittää ja sopijaosapuolet neuvottelevat työehtosopimuksen 36 muuttamisesta mennessä. 5

6 8 Jatkuva neuvottelutoiminta Kelassa noudatetaan jatkuvaa neuvottelumenettelyä. Helsingissä Pasi Lankinen Antti Jussila Leena Yliluoma Tuija Jokinen Heli Martinmäki Ari Komulainen Ritva Timonen Pekka Köli Ritva Kinnunen Tuula Hällfors-Laaksonen 6

7 Liite 1 ERINÄISET PALKKAUSTA JA MUITA TYÖSUHTEEN EHTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 4 Tehtävän muuttuessa vaativammaksi arvioidaan tehtävän vaativuusluokka välittömästi palkkausjärjestelmäoppaan mukaisesti. Palkankorotus toteutetaan muutosta seuraavan kuukauden alusta lukien. Vuosimäärityskierroksen mukaiset palkkauskeskustelut käydään tammi- helmi-maaliskuussa.ellei muuta sovita palkkausjärjestelmätyöryhmässä. Palkkauskeskustelussa käydään läpi toimihenkilön toimenkuvaus ja vaativuusluokka ja esimies arvioi toimihenkilön henkilökohtaisen työsuorituksen. Henkilökohtaisen palkanosan mahdolliset tarkistukset tulevat voimaan vuosittain 1.6. alkaen. Palkkauskeskusteluerän vähimmäismäärä on 0,45 % Kelan joulukuun palkkasummasta ellei muuta sovita palkkausjärjestelmätyöryhmässä. Työnantaja määrittää erän tarkemmat määräytymisperusteet neuvoteltuaan asiasta palkkausjärjestelmätyöryhmässä. Kaikki vaativuusluokkien korotuksista syntyvät kustannukset ovat hallinnollisia. Uudet palkkauskeskusteluja käyvät esimiehet koulutetaan vuosittain ennen keskustelujen käymistä. 9 Yt-valtuutetuille maksetaan tästä tehtävästä erillisenä korvauksena 235,00 euroa kuukaudessa alkaen ytsopimuskauden ajan. Vastaava korvaus maksetaan varavaltuutetulle hänen hoitaessaan tehtävää yhdenjaksoisesti vähintään 4 viikon ajan. Yt-valtuutetun palkkio määräytyy lukien edustettavan henkilöstön määrän mukaisesti seuraavasti: - yli 150 toimihenkilöä 235 euroa toimihenkilöä 200 euroa - alle 100 toimihenkilöä 170 euroa Yt-valtuutetun palkkio määräytyy lukien entisen suuruisena, jos yt-valtuutettu jatkaa tehtävässään. Yt-valtuutetun palkkio on 300 euroa kuukaudessa. Ensimmäisen varavaltuutetun palkkio on 170 euroa kuukaudessa. Ensimmäisen varavaltuutetun palkkio ei muutu, kun hän sijaistaa varsinaista yt-valtuutettua yli neljä viikkoa kestävän poissaolon ajan. Pääluottamusmiehen ja työsuojelun päävaltuutetun tehtävän kokonaispalkasta sovitaan erikseen. 11 Yt-valtuutettujen vuotuiseen palkkauskeskusteluun lasketaan yt-valtuutettujen palkkasummasta 0,45 % suuruinen kehys. Mahdolliset lisäerät lasketaan myös yt-valtuutettujen palkkasummaan. Henkilöstöjohtaja vahvistaa Kelan toimihenkilöt ry:n tekemän esityksen. Kelan toimihenkilöt ry:n tekemä esitys vahvistetaan Henkilöstöosastolla. Liite 2 7

8 TYÖAIKAPANKKIJÄRJESTELMÄ Työaikapankkiin siirrettävät ylityöt 3 Jos työaikapankkisopimus on tehty, työaikapankkiin siirretään työehtosopimuksen 13 :n mukaiset ylityökorvaukset. Ylityöt tallennetaan työaikapankkiin korotettuina tunteina, joiden enimmäismäärä voi olla enintään 108 tuntia 45 minuuttia. Ylityötunnit tallennetaan työaikapankkiin, ellei rahakorvauksesta ole erikseen sovittu lukien esimies ja toimihenkilö voivat sopia työaikapankkisopimuksella, että ylityöt tallennetaan työaikapankkiin korottamattomina tunteina. Ylitöiden korotusosuus maksetaan tällöin rahassa. Liite 3 LIUKUVAN TYÖAJAN OHJEET 3 Kelassa on eräitä toimihenkilöryhmiä, joihin ei sovelleta liukuvan työajan yleismääräyksiä. Näitä ovat esim. vahtimestarit, autonkuljettajat, johtajien ja osastopäälliköiden sihteerit, siivoojat, keittiöhenkilökunta, laitosmiehet sekä eräät toimihenkilöt IT-osastolla. Näiden työaika määräytyy yleensä vuorotyönä, säännöllisen työajan, rajoitetun liukuman tai porrastetun työajan puitteissa. Tässä tarkoitettujen toimihenkilöiden työaikasaldon mahdollisen ylityksen tai alituksen tasoittamisen tulee tapahtua esimiehen kanssa erikseen sovittavalla tavalla. 8

9 Liite 4 MATKUSTUSSÄÄNTÖ Matkustamiskustannusten korvausta suoritetaan seuraavien perusteiden mukaan: Rautateillä maksu Eko-luokassa Laivalla maksu I luokan paikasta Lentokoneella maksu yhdestä paikasta 6 Raitiotiellä, linja-autolla tai muulla linjaliikenteen kulkuneuvolla maksu yhdestä paikasta Vuokra-autolla suoritettu, kuitenkin enintään virallisen taksan mukainen kuljetusmaksu Vuokramoottoriveneellä suoritettu, kuitenkin enintään kohtuulliseksi katsottava maksu Muulla tavalla 8 senttiä kilometriltä korvaus verohallituksen vuosittain vahvistamiem perusteiden mukaisesti tai se korkeampi kohtuulliseksi katsottava maksu, jonka toimihenkilö osoittaa suorittaneensa. 7 ( ) Toimihenkilön omalla tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritetaan matkustamiskustannusten korvausta seuraavasti: Toimihenkilön omalla tai hallitsemallaan kulkuneuvolla (auto, moottorivene, moottorikelkka, moottoripyörä, mopo, mönkijä tai muu kulkuneuvo) tekemästä työmatkasta suoritetaan matkustamiskustannusten korvausta verohallituksen vuosittain vahvistamien perusteiden mukaisesti. Autolla 43 senttiä kilometriltä Jos työtehtävien suorittaminen edellyttää perävaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä, suoritetaan edellä sanotut kilometrimaksut 7 sentillä korotettuina. Milloin toimihenkilö muutoin on joutunut kuljettamaan autossaan koneita tai laitteita, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri, suoritetaan korvaus kilometriltä 3 sentillä korotettuna. Moottoriveneellä 78 senttiä kilometriltä Moottorikelkalla 1 euro 6 senttiä kilometriltä Moottoripyörällä 33 senttiä kilometriltä 9

10 Mopolla 17 senttiä kilometriltä Mönkijällä 1 euro kilometriltä Muulla tavalla 10 senttiä kilometriltä. 8 Jos toimihenkilö omistamassaan tai hallitsemassaan kulkuneuvossa kuljettaa työmatkalla muita toimihenkilöitä tai henkilöitä, joiden tehtävät liittyvät Kansaneläkelaitoksen toimihenkilön suorittamaan työmatkaan, suoritetaan toimihenkilölle kunkin mukana seuraavan osalta 7 :ssä mainitun korvauksen lisäksi 3 senttiä kilometriltä lisäkorvausta kilometriltä verohallituksen vuosittain vahvistamien perusteiden mukaisesti. ( ) Päivärahaa suoritetaan 11 Päivärahaa maksetaan verohallituksen vuosittain vahvistamien perusteiden mukaisesti 1) osapäivärahana 19,00 euroa jokaiselta päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta työmatkaan on käytetty 10 :n 1 momentissa mainittu vähimmäisaika. 2) kokopäivärahana 40,00 euroa jokaiselta päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta työmatkaan on käytetty 10 :n 2 momentissa mainittu vähimmäisaika. Yömatkaraha 15 Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello välisenä aikana ja että työnantaja ei järjestä toimihenkilölle ilmaista majoitusta eikä suorita majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta. Yömatkaraha on 12 euroa matkavuorokaudelta. Yömatkarahaa maksetaan verohallituksen vuosittain vahvistamien perusteiden mukaisesti. Ulkomaanmatkat 17 Ulkomaanmatkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta ja päivärahaa verohallituksen vahvistamien perusteiden mukaisesti. Toimihenkilö, jolle ulkomaanmatkasta suoritetaan erityinen kertakaikkinen kertakorvaus, ei ole oikeutettu saamaan muuta korvausta sellaisesta matkasta. 10

11 Liite 5 YHTEYSKESKUKSEN JA KANSAINVÄLISTEN ASIOIDEN KESKUKSEN PUHELINPALVELUN TOIMI- HENKILÖIDEN ERÄÄT TYÖSUHTEEN EHDOT Aattopäivien työaika 4 Kirkollisten juhlapyhien aattoina ja itsenäisyyspäivää, vapunpäivää, juhannus- ja jouluaattoa edeltävinä päivinä työaika päättyy kello Kiirastorstaina työaika on 4 tuntia 15 minuuttia ja uudenvuoden aattona viisi tuntia. Asiakaspalvelu päättyy kello 13.00, ellei sopijaosapuolten välillä ole muusta sovittu. Eräät Yhteyskeskusta koskevat määräykset Yhteyskeskuksessa tehtävät työt Sunnuntaityökorvaus 9 Sunnuntaityö on työtä, jota tehdään lauantaista, kirkollisten juhlapyhien (poislukien loppiainen tai helatorstai milloin ne ovat säännöllistä työaikaa) sekä itsenäisyyspäivän ja vapunpäivän aattopäivistä kello lähtien välittömästi seuraavien sunnuntain, kirkollisten juhlapyhien, itsenäisyyspäivän ja vapunpäivän loppuun kello saakka. Työvuoroluettelon mukaisesta säännöllisestä sunnuntaityöstä maksetaan tehdyiltä tunneilta sunnuntaityökorvausta 100 % tuntipalkasta. 11

12 Liite 6 VAMMAISTEN TULKKAUSPALVELUN VÄLITYSTOIMINTAA TEKEVIEN TOIMIHENKILÖIDEN ERÄÄT TYÖSUHTEEN EHDOT 1 Soveltamisala Sopijaosapuolet ovat neuvotelleet ja sopineet Vammaisten tulkkauspalvelun välitystoiminnan työajoista ja työaikakorvauksista. Välitystoiminta siirtyy Kelan hoidettavaksi Välityskeskuksen aukioloajat ovat maanantaista perjantaihin kello , lauantaisin kello sekä sunnuntaisin kello Sunnuntain aukioloaikaa noudatetaan seuraavina arkipyhinä: jouluaatto, joulupäivä, tapaninpäivä, uudenvuodenpäivä, pitkäperjantai, 2. pääsiäispäivä, juhannusaatto, juhannuspäivä, itsenäisyyspäivä, helatorstai vuonna 2017, loppiainen, vapunpäivä. Kiirastorstaina ja uudenvuodenaattona Kelan välityskeskuksen aukioloaika on kello Jos uudenvuodenaatto on lauantai tai sunnuntai, sovelletaan lauantain ja sunnuntain aukioloaikoja. Kansaneläkelaitos voi tarvittaessa muuttaa edellä todettuja palveluaikoja. Palveluaikojen muutoksia käsitellään Kelan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Välityskeskuksen työaika 2 Kelan työehtosopimuksen 6 :ssä todetaan, että Kelan toimihenkilöiden työhön sovelletaan työaikalakia (605/96). Päivittäinen työaika Kansaneläkelaitoksessa on 7 tuntia 15 minuuttia, joka sijoitetaan pääsääntöisesti kello 8.15 ja välille. Työehtosopimuksen 6 2 momentin estämättä Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksessa välityskeskuksen päivittäinen työaika voi määräytyä siten, että viikoittainen työaika tasoittuu keskimäärin 36 tunniksi minuutiksi enintään neljän viikon ajanjakson aikana. Jakson kokonaistyöaika on 145 tuntia 48 minuuttia ja päivittäinen työaika voi olla 5-10 tuntia. Sunnuntain tai sunnuntain aukioloaikaa noudatettavien työpäivien työaika voi olla lyhyempi kuin 5 tuntia. Liukuvaa työaikaa ei noudateta. Työnantajan on vahvistettava tasoitusjärjestelmä (työvuorosuunnitelma) sovitulle jaksolle, jonka kuluessa päivittäinen työaika tasoittuu sovittuun keskimäärään. Ennen työvuorosuunnitelman vahvistamista on kuultava välitystoimintaa hoitavia toimihenkilöitä. Työvuorosuunnitelma annetaan tiedoksi vähintään kaksi viikkoa ennen jakson alkua. Arkipyhät ja vuosilomat ja muut esimiehen hyväksymät palkalliset poissaolopäivät lyhentävät jakson työaikaa 7 tuntia 17 minuuttia. Mikäli työjaksoon sisältyy uudenvuodenaatto tai kiirastorstai lyhennetään jakson työaikaa 3 tuntia. Työvuorot on alustavasti suunniteltu seuraavasti: Aamuvuoro Päivävuoro Iltavuoro Lauantai Sunnuntai Ennen työvuorojen vahvistamista tai muuttamista, asia tulee käsitellä yt-menettelyssä. Ennen työvuorojen vahvistamista tai muuttamista, asiaa tulee käsitellä työaikatyöryhmässä. Työaikatyöryhmässä sovitaan sunnuntain ja sunnuntain aukioloaikaa noudattavien työpäivien ruokailutauoista. Työvuorot ja niiden miehitys tulee suunnitella siten, ettei työvuorosuunnitelma sisällä yli- ja alituntisuutta. Palvelutoiminnan kohdentuminen tai niiden muutokset voivat vaikuttaa työvuoron pituuteen ja vuoron henkilöstömäärään. 12

13 Työehtosopimusosapuolet seuraavat välityskeskuksen henkilöstön työvuorosuunnittelun ja työaikasuojelun toimivuutta. Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen tulee toimittaa työaikatyöryhmälle vuosien aikana puolivuosittain selvitys palvelutapahtumien määrästä ja niiden ajallisesta sijoittumisesta eri vuoroille. Selvityksestä on ilmettävä ylityön ja varallaolon määrä toimihenkilöittäin. Ylityökorvaus 3 Välityskeskuksen toimihenkilöille maksetaan neljän viikon jakson jälkeen 145 tuntia 48 minuuttia ylittäviltä 8 ensimmäiseltä tunnilta 50 prosentilla ja seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettu tuntipalkka. Ylityökorvaus voidaan sopia annettavaksi vastaavana vapaana työaikapankkia hyväksikäyttäen. Liite 8 OSA-AIKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖSUHTEEN EHDOT Osa-aikaisten siivoojien työsuhteen ehdot määräytyvät työehtosopimuksen liitteen 7 mukaisesti. Osa-aikatyössä uudenvuodenaatto, loppiainen tai helatorstai ja kiirastorstai eivät lyhennä sovittua viikkotyöaikaa. Työpäivän pituus näinä päivinä on työaikasuunnitelmasäännön mukainen. Osa-aikatyössä (ei koske osittaisella hoitovapaalla olevia tai alle 18 viikkotuntia tekeviä) työaika pidentyy samassa suhteessa kuin kokoaikatyötä tekevällä. Esimerkkejä: 30 tuntia viikossa työtä tekevälle tulee 10 minuuttia lisää työaikaan. 20 tuntia viikossa työtä tekevälle tulee 7 minuuttia lisää työaikaan. 21,75 tuntia (=kolme päivää) viikossa työtä tekevälle tulee 7 minuuttia lisää työaikaan. 18,13 tuntia (=kolme päivää) viikossa työtä tekevälle tulee 6 minuuttia lisää työaikaan. Osa-aikaisten viikkotyöajan pidennys toteutetaan liukuvan työajan järjestelmää hyväksikäyttäen. Poissaolon kestäessä maanantaista perjantaihin ei tältä ajalta synny takaisintekovelvoitetta. Muiden osa-aikaisten toimihenkilöiden työsuhteen ehdot määräytyvät työehtosopimuksen mukaan seuraavin tarkennuksin ja poikkeuksin: I KUUKAUSIPALKKAISET työaika vähintään 20 tuntia viikossa 13

14 1. Palkkaus 1.1. Palkkaus Palkka määräytyy kokoaika- ja osa-aikatyön työaikojen suhteessa. Työaika/päivä Palkkaprosentti 4 tuntia päivässä 55 % 6 tuntia päivässä 83 % 4 päivää viikossa 83 % 1 viikko/1 viikko 50 % 3 päivää viikossa (21 tuntia 45 minuuttia 60 % 3 päivää viikossa (18 tuntia 8 minuuttia) 50 % 1.2. Lisätyö Yksinkertainen tuntipalkka työehtosopimuksen 6 :n mukaiseen työaikaan asti Ylityö Työehtosopimuksen 6 :n mukaisen päivittäisen työajan ylittävältä osalta ylityökorvaus työehtosopimuksen mukaan Ravintoetu Työssäolopäiviltä. 2. Työaika Viikoittainen ja päivittäinen työaika sekä sen sijoittelu sovitaan etukäteen. Jos toimihenkilö ei työskentele kaikkina kelatyöpäivinä, työpäivät sovitaan etukäteen. Liukuma: Kuusi tuntia päivässä työskentelevien liukuma on +/-20 tuntia. Muilla työajan positiivinen ja negatiivinen saldo on sovitun päivittäisen työajan mittainen. Päivittäisestä liukumasta voidaan sopia työpaikkakohtaisesti. II TUNTIPALKKAISET työaika alle 20 tuntia viikossa ei työajan pidennystä III OSA-AIKA- JA OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEELLÄ OLEVAT TOIMIHENKILÖT Osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä oleviin toimihenkilöihin sovelletaan tämän liitteen I Kuukausipalkkaiset -kohtaa kuitenkin siten, että heidän palkkauksensa määräytyy eläkelainsäädännön edellytysten (osa-aikatyön suhteessa Kelan päivittäiseen työaikaan) mukaisesti. Ei uusia osa-aikaeläkkeitä OVE 14

15 15

16 16

KT Yleiskirjeen 8/2016 liite 1 KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2017 (TS-17) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa Terminaalityöntekijät 2018 Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2021 Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen työaika on

Lisätiedot

KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS mom. Vuosityöaika määräytyy vuosiloman pituuden mukaan seuraavasti:

KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS mom. Vuosityöaika määräytyy vuosiloman pituuden mukaan seuraavasti: YLEISKIRJEEN 26/2003 LIITE 2 1 (5) KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2003 2004 LIITE 5 KESKEYTYMÄTÖN KOLMIVUOROTYÖ 1 Soveltamisala ja säännöllinen työaika 2 Vuosityöaika Tämän liitteen

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry Suomen Journalistiliitto ry KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖAIKAOPAS

Viestinnän Keskusliitto ry Suomen Journalistiliitto ry KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖAIKAOPAS 0 Viestinnän Keskusliitto ry Suomen Journalistiliitto ry KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖAIKAOPAS 2011 1 Tyo ajan sijoittaminen Säännöllinen työaika Säännöllistä työaikaa koskevat määräykset ovat työaikalaissa

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström

JHL:n edustajisto/hallitus Håkan Ekström Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 Kunta-alan KVTES neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.5.2016 Håkan Ekström Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Terminaalityöntekijät 2015 Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen työaika on

Lisätiedot

Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät

Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät Huolinta-alan varastoterminaalityöntekijät 2015 Palkka- ym. sopimusehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen

Lisätiedot

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien.

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien. Yleiskirjeen 11/2011 liite 1 TYÖEHTOSOPIMUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 LIITTEEN 12 MUUTTAMISESTA (omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien tultua työaikalain

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

Kallis lasti. työaika-asioista. Pekka Mykkänen edunvalvonta-asiantuntija Tehy ry Edunvalvontatoimiala

Kallis lasti. työaika-asioista. Pekka Mykkänen edunvalvonta-asiantuntija Tehy ry Edunvalvontatoimiala Kallis lasti työaika-asioista Pekka Mykkänen edunvalvonta-asiantuntija Tehy ry Edunvalvontatoimiala Koulutustilaisuus koulutustilaisuus ei ole työaikaa, ellei se täytä kaikkia alla olevia ehtoja 1. työnantajan

Lisätiedot

Viikkotyöaika sijoitetaan työvuoroluetteloon esim. seuraavasti:

Viikkotyöaika sijoitetaan työvuoroluetteloon esim. seuraavasti: KT Yleiskirjeen 9/2016 liite 3 1 (10) TTES:n muuttuneet määräykset TYÖAIKA 9 Työaika työaikalain 6 :n mukaisessa päivätyössä ja kaksivuorotyössä 1 mom. Säännöllinen työaika Säännöllinen työaika on osa-aikaisia

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA

FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 14.11.2016 FINANSSIALAN KESKUSLIITON JA VAKUUTUSVÄEN LIITON YHTEINEN OHJEISTUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA VAKUUTUSALALLA 1. Työaikapankin käsite ja tarkoitus Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Tehy, Edunvalvontatoimiala Muutoksia säännölliseen työaikaan Tasoittumisjakso Säännöllisen työajan tulee tasoittua kahden, kolmen taikka neljän viikon

Lisätiedot

Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta.

Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta. 30.9.2016 1 OHJEET VUOSITYÖAJAN PIDENTÄMISEKSI Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta. Vuosityöajan

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Kaupan työehtosopimuksen kilpailukykysopimuksen mukaiset muutokset

Kaupan työehtosopimuksen kilpailukykysopimuksen mukaiset muutokset Kaupan työehtosopimuksen kilpailukykysopimuksen mukaiset muutokset 12.10.2016 Mistä tähän on tultu? 12.10.2016 Antti Huotilainen / KL ja Mia Suominen / PAM Kilpailukykysopimusneuvottelut pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

JHL:n hallitus Mari Keturi

JHL:n hallitus Mari Keturi Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelutulos 3.6.2016 JHL:n hallitus Mari Keturi Neuvottelutuloksen sisältö Tekstimuutokset Työajan pidentäminen Paikallinen työaikasopiminen

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013

KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 PIKATIEDOTE 14.4.2011 KAUPAN UUSI TES-SOPIMUS 12.4.2011-31.3.2013 Sopimus on irtisanottavissa 29.2.2012 ilman erityistä perustelua ja päättyy tällöin 1.4.2012. I PALKANKOROTUKSET 1. Palkankorotukset Palkankorotukset

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Allekirjoittaneet ovat sopineet kilpailukykysopimuksen perusteella seuraavaa:

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Allekirjoittaneet ovat sopineet kilpailukykysopimuksen perusteella seuraavaa: TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet ovat sopineet kilpailukykysopimuksen perusteella seuraavaa: 1. Sopimuksen voimassaolo Uusi työehtosopimuskausi alkaa 1.2.2017

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Neuvottelutulos 31.5.2016 klo 8.00 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSELLA Allekirjoittaneet liitot uudistavat työehtosopimuksensa

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS KELAN TYÖEHDOT 1.2.2017 31.1.2018 Sisältö

Lisätiedot

Tes-neuvottelutuloksen sisältö Heli Martinmäki

Tes-neuvottelutuloksen sisältö Heli Martinmäki Tes-neuvottelutuloksen sisältö 1.2.2018 31.1.2021 30.1.2018 Heli Martinmäki 1 Miten tes-neuvotteluihin valmistauduttiin? - Yhdistys valmistautui tes-neuvotteluihin tekemällä jäsenkyselyn 27.9 12.10.2017,

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus

Kilpailukykysopimus Kilpailukykysopimus 2016-2017 14.6.2016 ERTO:n info Hki, Tku, Tre, Oulu Miksi KiKy solmittiin? Taustalla Suomen pitkittynyt taantuma Kaatuneet yhteiskuntasopimusneuvottelut 1. haluttiin korvata hallituksen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1 17.11.2016 sivu 1 1. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 2. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä 3. Vuosilomien antaminen arkipyhäviikolla 1. LOPPU- JA ALKUVUODEN TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 KVTES Liite 12:n neuvottelutulos Marja Lehtonen. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 KVTES Liite 12:n neuvottelutulos Marja Lehtonen. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 KVTES Liite 12:n neuvottelutulos 30.05.2016 Marja Lehtonen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Kilpailukykysopimuksen mukainen 24h:n työajan lisäys Sopimuksen

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 ALKUSANAT Tähän liitteeseen on koottu Kaupan työehtosopimuksen, luottamusmiessopimuksen, yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeiden

Lisätiedot

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAIKAPANKISTA

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAIKAPANKISTA 1 (5) PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAIKAPANKISTA 1. Soveltamisala Sopimusta sovelletaan KVTES:n, LS:n ja TS:n soveltamispiirissä olevaan henkilöstöön, lukuun ottamatta johtavassa ja itsenäisessä

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN MATKUSTUSSÄÄNTÖ. 1 Yleistä. 2 Työmatkasta maksettavat korvaukset. 3 Matkaluokka

TERVEYSPALVELUALAN MATKUSTUSSÄÄNTÖ. 1 Yleistä. 2 Työmatkasta maksettavat korvaukset. 3 Matkaluokka TERVEYSPALVELUALAN MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Yleistä 1. Työntekijälle suoritetaan työnantajan määräyksestä suoritetusta matkasta korvauksena matkustuskustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta,

Lisätiedot

PAIKALLINEN SOPIMUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA EHDOISTA

PAIKALLINEN SOPIMUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA EHDOISTA 1 PAIKALLINEN SOPIMUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA EHDOISTA Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 luku III 32 pykälän 1 momentissa todetaan, että kunnassa voidaan ottaa käyttöön työaikapankki

Lisätiedot

Työaikapankkiin siirrettävät osatekijät

Työaikapankkiin siirrettävät osatekijät Työaikapankki Liittyminen Työaikapankkiin liittyminen on vapaaehtoista ja se perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen sopimukseen. Liittymissopimus tehdään kirjallisesti (lomake). Liittymissopimuksessa

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 18/2010 liite 1 (8) Niittylä 13.12.2010. KVTES liite 16 Matkakustannusten korvaukset YLEISET MÄÄRÄYKSET

KT Yleiskirjeen 18/2010 liite 1 (8) Niittylä 13.12.2010. KVTES liite 16 Matkakustannusten korvaukset YLEISET MÄÄRÄYKSET KT Yleiskirjeen 18/2010 liite 1 (8) KVTES liite 16 Matkakustannusten korvaukset YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta Viranhaltijan/työntekijän

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja

Lisätiedot

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen Viestinvälitys- ja logistiikka-alan TES 22 1 Etuuden vaihtaminen joustovapaaksi Ta ja tt voivat sopia (tes 22.3 ) a)

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus: Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta.

Kilpailukykysopimus: Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 11.1.2017 Työajan pidentäminen Kilpailukykysopimus: Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Työajan pidentämisessä ratkaisut vaihtelevat

Lisätiedot

10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa.

10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa. 10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa. Ylityö 2. Ylityötä on 40 tuntia viikossa ylittävä työ. 3. Tasoittumisjärjestelmässä ylityötä

Lisätiedot

Kunnallinen Yleinen Virka- ja Työehtosopimus (KVTES) Työajan pidentäminen 24 tuntia vuodessa

Kunnallinen Yleinen Virka- ja Työehtosopimus (KVTES) Työajan pidentäminen 24 tuntia vuodessa YTY-ryhmä 26 17.11.2016 Kunnanhallitus 388 29.11.2016 TYÖAIKA, LOMARAHA SEKÄ TYÖAIKAPANKKI YTYryhmä 17.11.2016 26 Kunnallinen Yleinen Virka- ja Työehtosopimus (KVTES) Kunta-alan pääsopijajärjestöt ja KT

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti tai muulla tavoin todisteellisesti.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti tai muulla tavoin todisteellisesti. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

kilpailukykysopimuksesta johtuen

kilpailukykysopimuksesta johtuen Kaupan työehtosopimukseen tulevat muutokset kilpailukykysopimuksesta johtuen Koulutuksen sisältö I. Vuosivapaajärjestelmä syrjäyttää arkipyhäjärjestelmän ja työaika pitenee II. Paikallinen sopiminen III.

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISEKSI

PÖYTÄKIRJA KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISEKSI Kiinteistötyönantajat ry ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 14.9.2016 PÖYTÄKIRJA KIINTEISTÖPALVELUALAN TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISEKSI Kiinteistötyönantajat

Lisätiedot

Kieku-käyttäjäpäivä. Kilpailukykysopimus Kieku-ratkaisun näkökulmasta Markku Kivioja, Valtiokonttori

Kieku-käyttäjäpäivä. Kilpailukykysopimus Kieku-ratkaisun näkökulmasta Markku Kivioja, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäpäivä Kilpailukykysopimus Kieku-ratkaisun näkökulmasta, Valtiokonttori Kilpailukykysopimuksen pääkohdat: Työajan pidennys (1/2) Neuvottelutulos 31.5.2016 valtion virka- ja työehtosopimuksista

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 7/2004. Tast 9.3.2004 1 (2) Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille

JÄSENKIRJE 7/2004. Tast 9.3.2004 1 (2) Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille JÄSENKIRJE 7/2004 Tast 9.3.2004 1 (2) Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille KESKEYTYMÄTÖNTÄ KOLMIVUOROTYÖTÄ KOSKEVAT UUDET MÄÄRÄYKSET Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimuksen

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus 3 TES: 313013 PL: 01 Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n,

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA KVTES UUDET JAKSOTYÖ- MÄÄRÄYKSET Valtuusto 22.-23.5.2014 Arto Vallivaara JAKSOTYÖMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSET Muutoksen kohteena KVTES luku III 9, 16 ja 17 Muodollista jaksotyötä koskevat

Lisätiedot

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula TYÖAIKALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Työaikalain soveltamisala kauppatyöaikalain ja työaikalain yhdistäminen 1996 soveltamisalakiista ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

3 Henkilökohtaisten palkkojen tarkistaminen 1.1.2012 alkavalla sopimuskaudella

3 Henkilökohtaisten palkkojen tarkistaminen 1.1.2012 alkavalla sopimuskaudella KEVAN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2013 1 Työehtosopimus Kevan, KKH-JHL ry yhd 565:n, Kuntayhtymäin henkilökunta ry:n ja Kevan Akavalaiset ry:n välisenä työehtosopimuksena noudatetaan 1.1.2012 28.2.2014 voimassa

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Vuosivapaa ja työaikamuutokset

Vuosivapaa ja työaikamuutokset Vuosivapaa ja työaikamuutokset Muutokset liittyvät keväällä solmittuun kilpailukykysopimukseen (kiky), jossa on sovittu 24 tunnin vuotuisesta työajan lisäämisestä. Lakisopimukseen perustuva työajan lisäys

Lisätiedot

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Työsuhteen ehdot 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Aito HSO ry ovat laatineet tämän suosituksen työsuhteen vähimmäisehdoista tradenomi, HSOille ja HSO-sihteereille.

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus Ensihoitopalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Ensihoitopalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus Ensihoitopalvelualan työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 Sisältö Kilpailukykysopimuksesta Työajan pidentäminen terveyspalvelualalla Menettely työajan pidentämisessä Luottamusmiesten

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

Työehtosopimus yliopistoissa

Työehtosopimus yliopistoissa Työehtosopimus yliopistoissa Voimassa 1.3.2010 29.2.2012 Voidaan irtisanoa päättymään 28.2.2011, jos vuoden 2011 palkankorotuksista ei päästä sopimukseen. Tämän jälkeen jatkuu vuoden kerrallaan, ellei

Lisätiedot

TYÖAIKA 6.10.2011. Työaika Liukuva työaika ja työajanseuranta. Henkilöstö- ja lakiasiat/ Eija Mallenius Koulutusaineisto www.helsinki.

TYÖAIKA 6.10.2011. Työaika Liukuva työaika ja työajanseuranta. Henkilöstö- ja lakiasiat/ Eija Mallenius Koulutusaineisto www.helsinki. TYÖAIKA 6.10.2011 Työaika Liukuva työaika ja työajanseuranta Henkilöstö- ja lakiasiat/ Eija Mallenius Koulutusaineisto 7.10.2011 1 Opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaistyöaika Soveltamisala Opetus- ja

Lisätiedot

TES: 322104. 1 Soveltamisala

TES: 322104. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TYÖEHTOSOPIMUS TES: 322104 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet työehtosopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

Työaikapankki. Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä. 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt

Työaikapankki. Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä. 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt Työaikapankki Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt Pitkäjänteiset ja yksilölliset työaikajärjestelyt Tukea työyhteisön menestymistä mm. tuloksellisuus,

Lisätiedot

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 1 (2) SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY ERITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO ERTO RY SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 Työehtosopimusosapuolet

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen

Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan alkaen Henkilöstöpalvelut 14.11.2016 Kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset henkilöstön lomarahoihin ja työaikaan 1.2.2017 alkaen Asian käsittely Yhteistyötoimikunta 1.12.2016 Hallintolautakunta 13.12.2016

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Toimihenkilöunioni TU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Toimihenkilöunioni TU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Toimihenkilöunioni TU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 8.6.2010 30.4.2011 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Toimihenkilöunioni TU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

Tyypillisesti työnantaja vaatii työntekijää tasoittamaan syntyneet ylityöt saman työvuoroluettelon aikana ns. tunti tunnista -korvauksella:

Tyypillisesti työnantaja vaatii työntekijää tasoittamaan syntyneet ylityöt saman työvuoroluettelon aikana ns. tunti tunnista -korvauksella: Tehy ry, edunvalvonta Vappu Okkeri päivitetty 31..2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS - Työaika ja ylityö yleistyöajassa - Paikallinen sopiminen Ylityöhön on aina pyydettävä työntekijän

Lisätiedot

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla 1 (5) Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla Yleistä Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista säännöllistä työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta.

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Kaupan alan. työehtosopimuksen keskeiset määräykset

Kaupan alan. työehtosopimuksen keskeiset määräykset Kaupan alan työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.5.2014 31.1.2017 Kaupan alan työehtosopimuksen keskeiset määräykset 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys KAUPAN ALAN TYÖEHDOT... 3 MIKÄ ON PAM... 3 JÄSENYYS...

Lisätiedot

Tyypillisesti työnantaja vaatii työntekijää tasoittamaan syntyneet ylityöt saman työvuoroluettelon aikana ns. tunti tunnista -korvauksella:

Tyypillisesti työnantaja vaatii työntekijää tasoittamaan syntyneet ylityöt saman työvuoroluettelon aikana ns. tunti tunnista -korvauksella: Tehy ry / Okkeri päivitetty 31.8.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS Jaksotyö Ylityö Paikallinen sopiminen työaikajoustoista SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA JA YLITYÖ Ylityöhön on aina pyydettävä työntekijän

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus. Sopimustoimitsija Ritva Väli-Heikkilä, JHL

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus. Sopimustoimitsija Ritva Väli-Heikkilä, JHL Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus Sopimustoimitsija Ritva Väli-Heikkilä, JHL Työehtosopimus Osapuolet Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Heta Henkilökohtaisten

Lisätiedot

SUOSITUS LEIRI- JA RETKITYÖAIKOJEN KORVAUKSISTA KUNTASEKTORILLA

SUOSITUS LEIRI- JA RETKITYÖAIKOJEN KORVAUKSISTA KUNTASEKTORILLA SUOSITUS LEIRI- JA RETKITYÖAIKOJEN KORVAUKSISTA KUNTASEKTORILLA Akavan Erityisalat ry Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Johdanto Akavan Erityisalat

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino:Lönnberg 2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...3

Lisätiedot

OSA-AIKATYÖ (ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva sopimus)

OSA-AIKATYÖ (ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva sopimus) LIITE 5.1 OSA-AIKATYÖ (ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva sopimus) 1 OSA-AIKATYÖNTEKIJÄ Osa-aikatyöntekijällä tarkoitetaan henkilöä, johon sovelletaan merityöaikalakia (296/76) ja jonka säännöllinen

Lisätiedot

Taide- ja kulttuuriala

Taide- ja kulttuuriala Taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.5.2012 31.5.2014 Akavan Erityisalat ry Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry taide- ja kulttuuriala Työsuhteen ehdot 1.5.2012 31.5.2014 Akavan Erityisalat

Lisätiedot

MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS MATKAILU-, RAVINTOLA- JA VAPAA-AJAN PALVELUITA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevat työehtosopimukset (työntekijät ja esimiehet) on uudistettu

Lisätiedot

Paikallinen UUSI KESKUSJÄRJESTÖ. sopiminen kuka sopii ja kenen kanssa?

Paikallinen UUSI KESKUSJÄRJESTÖ. sopiminen kuka sopii ja kenen kanssa? Paikallinen UUSI KESKUSJÄRJESTÖ sopiminen 11.3.2017 - kuka sopii ja kenen kanssa? ? Mitä on paikallinen sopiminen? Kaikki asiat, joista sovitaan työpaikalla ! 1. Työehtosopimuksen tarkoittama paikallinen

Lisätiedot

TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus)

TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) ja Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry:n välinen työehtosopimus 1 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan MTT:n (Maa-

Lisätiedot

VIESTINNÄN ASIANTUNTIJAT

VIESTINNÄN ASIANTUNTIJAT VIESTINNÄN ASIANTUNTIJAT Työsuhteen ehdot 1.12.2015 31.3.2016 Akavan Erityisalat Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti Viestinnän asiantuntijat Työsuhteen ehdot I SUOSITUKSEN SOVELTAMISALA

Lisätiedot

Espoon kunnan matkustussääntö

Espoon kunnan matkustussääntö N:o 10 Espoon kunnan matkustussääntö Espoon kunnanvaltuuston hyväksymä kesäkuun 26 päivänä 1962. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kunnan luottamusmiehille sekä viranhaltijoille ja muille palkansaajille, joita tässä

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

93 Työssäoloon rinnastettava poissaoloaika Täyttä lomanmääräytymiskuukautta määritettäessä työssäolopäivien ja työssäolotuntien veroisia ovat ne työpäivät ja työtunnit, joina viranhaltija/työntekijä on

Lisätiedot

Vakuutusalan työehtosopimus

Vakuutusalan työehtosopimus Vakuutusalan työehtosopimus 1.11.2017-30.11.2020 Sopimuskausi - Sopimuskausi alkoi 1.11.2017 ja päättyy 30.11.2020 - Sopimus päättyy kuitenkin jo 30.11.2019, jos vuoden 2020 palkankorotuksia ei saada sovittua

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 KELAN TYÖEHDOT 1.2.2014 31.1.2017 SISÄLTÖ 1. TYÖSUHDE Sopimuksen soveltamisala... 1 Työsuhteen alkaminen, kesto

Lisätiedot